inhoud algemene ontwikkeling 20 economie 3 talen 22 entertainment & leisure 8 onderzoeksvaardigheid 27 hrm 11 schrijfvaardigheid 29 recht 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud algemene ontwikkeling 20 economie 3 talen 22 entertainment & leisure 8 onderzoeksvaardigheid 27 hrm 11 schrijfvaardigheid 29 recht 13"

Transcriptie

1

2 inhoud economie 3 entertainment & leisure 8 hrm 11 recht 13 communicatie 15 journalistiek 18 algemene ontwikkeling 20 talen 22 onderzoeksvaardigheid 27 schrijfvaardigheid 29 spreekvaardigheid 32 registers 33 prijsinformatie De prijzen die in deze catalogus staan vermeld, zijn geldig tot 1 januari 2014 (zetfouten voorbehouden). Bij uitgaven die op het moment van publicatie van deze folder nog niet zijn verschenen, staat een circaprijs vermeld; voor deze uitgaven geldt dat prijswijzigingen voorbehouden zijn. Van uitgaven die niet onder de Wet op de vaste boekenprijs vallen, dienen de prijzen opgevat te worden als adviesprijzen. bestelinformatie Onze boeken zijn verkrijgbaar via iedere reguliere en internetboekhandel in Neder land en België. Rechtstreeks bestellen kan door overmaking van het ver schuldigde bedrag op giro rekening ten name van Uitgeverij Coutinho te Bussum onder vermelding van de gewenste titel(s). U kunt ook gebruikmaken van de bestelbon. Wanneer uw afleveradres afwijkt van uw factuur adres, graag beide adressen duidelijk vermelden. aanduiding met cd, dvd of cd-rom met docentenmateriaal met webondersteuning docentenservice Voor al uw vragen met betrekking tot: aanvragen beoordelings- of docentexemplaren prijzen, en beschikbaarheid van uitgaven informatie over ingen en nieuwe projecten kunt u terecht bij onze docentenservice. Via kunt u ons uw vraag stellen. educatief adviseur Voor uw vragen met betrekking tot presentaties op scholen kunt u terecht bij onze educatief adviseur: Maarten de Jong via Ook voor advies kunt u hier terecht: wij helpen u graag bij het selecteren van uitgaven voor uw onderwijs. beoordelings-/docentexemplaren Wanneer u als docent een boek wilt beoordelen op geschiktheid voor gebruik in uw onderwijs, dan kunt u een beoordelingsexemplaar aanvragen. Staat een boek op de literatuurlijst en u beschikt als docentgebruiker nog niet over een eigen exemplaar, dan kunt u een docentexemplaar aanvragen. Op onze website vind u het aanvraagformulier voor een beoordelings- of docentexemplaar. Er worden voor zendingen in Nederland geen porto- of administra tiekosten berekend. Verder gelden onderstaande voorwaarden. Bent u als docent werkzaam op een hbo, universiteit of volks universiteit? Dan kunt u een gratis beoordelings- of docentexemplaar aanvragen. Daarvoor geldt dat het boek voor uw vakgebied relevant moet zijn. Bent u zelfstandige zonder personeel (zzp'er) of als docent werkzaam bij een roc of taalinstituut? Dan ontvangt u een beoordelings- of docentexemplaar gratis of met korting, volgens de onderstaande tabel. docent bij beoordelingsexemplaar docentexemplaar roc educatie/nt2 50% korting 1 gratis 2 roc overig geen korting 1 gratis 2 taalinstituut of z.z.p. 50% korting 50% korting 1 titels uit de Wegwijsserie worden wel gratis verstrekt aan roc s 2 alleen wanneer u, door middel van een kopie van de boekenlijst, aan kunt tonen dat de uitgave voorgeschreven literatuur is voor cursisten Bent u als docent werkzaam in België? Voor u gelden andere voorwaarden. U kunt contact opnemen met onze Belgische vertegenwoordiger EPO: Uitgeverij Coutinho behoudt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren. In dat geval nemen wij contact met u op. * Van sommige uitgaven worden geen beoordelings- of docentexemplaren verstrekt. Het betreft docentenhandleidingen, cd-roms en boeken die primair bedoeld zijn voor de docent. Deze uitgaven zijn gemerkt met een *.

3 economie nieuw Strategisch en operationeel salesmanagement Handboek voor het hoger economisch onderwijs René van Hoften Veel studenten van commercieel-economische opleidingen komen na hun opleiding terecht in een salesfunctie. Dit boek biedt een uitgebreide inleiding in de sales volgens de gefaseerde managementcyclus, zowel op strategisch als op uitvoerend niveau. In deel 1, de analysefase, wordt uitgelegd hoe je kunt vaststellen welke interne sterktes en zwaktes zich op salesterrein voordoen, en welke externe kansen en bedreigingen er bestaan. In deel 2, de beslisfase, komt aan de orde hoe de gegevens van deze analyses kunnen resulteren in een salesoptie. Deel 3, de implementatiefase, behandelt wat je op korte termijn moet doen om de gekozen salesoptie te realiseren. Ten slotte wordt in deel 4, de evaluatiefase, uitgelegd hoe je kunt meten of met de gekozen optie en implementatie de verkoopdoelen zijn bereikt. Aan de hand van de lesopdrachten en casuïstiek aan het eind van elk hoofdstuk leert de student een strategisch en operationeel verkoopplan te schrijven. Op de bijbehorende website wordt aanvullend materiaal aangeboden, zoals een inventarisatieschema waarmee de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht, extra rekenvoorbeelden en casuïstiek. Strategisch en operationeel salesmanagement is geschikt voor studenten van commercieel-economische opleidingen op hbo-niveau pp. 49, extra studiemateriaal docentenmateriaal op aanvraag via internet Dit is marketing! Loek ten Berge & Johan van Kooten, m.m.v. Esther de Berg Dit is marketing! geeft een overzicht van het hele vakgebied. Allereerst wordt het marketingvak besproken in een breed verband in de organisatie. Vervolgens besteden de auteurs aandacht aan de marketinganalyse. Alle in- en externe invloedsfactoren passeren de revue. Tot slot wordt beschreven hoe het beleid aan de hand van de vier marketinginstrumenten product, prijs, plaats en promotie, kan worden geoperationaliseerd. Met behulp van uitgebreide casuïstiek en oefenmateriaal kunnen studenten zich de stof eigen maken. Na bestudering van dit boek moet het behalen van een marketingdiploma dan ook geen probleem meer zijn. Dit is marketing! is daarnaast een ideaal boek voor inleidende colleges bij vele opleidingen. De stof volgt nauwgezet de exameneisen (taxonomie) voor het vak Nima-A Marketing. Deze tweede, e druk is volledig geactualiseerd. De voorbeelden en casuïstiek zijn up-to-date en de laatste ontwikkelingen op het gebied van e-marketing zijn in de theorie verwerkt. Basisboek marketingcommunicatie Esther de Berg (red.) 2012, tweede druk 310 pp. 44, extra studiemateriaal Basisboek marketingcommunicatie geeft een actueel overzicht van alle mogelijke instrumenten en media binnen de marketingcommunicatie. In het boek komen nieuwe en traditionele media geïntegreerd aan bod. De hoofdstukken behandelen elk een communicatie-instrument (bijvoorbeeld reclame, direct marketing of public relations) en de daarbij passende media. Verder bespreken de auteurs in twee inleidende hoofdstukken marketingcommunicatieplannen en consumentengedrag, en in de laatste twee hoofdstukken mediaplanning en kosten die de inzet van diverse communicatiemiddelen met zich meebrengt. Basisboek marketingcommunicatie is bedoeld voor hboopleidingen op het gebied van communicatie, commerciële economie en daaraan gerelateerde vakgebieden pp. 49, docentenhandleiding op aanvraag via internet uitgebreid studie materiaal 3

4 economie De essentie van administratieve organisatie Wim Fennis & Jan-Pieter Schilderinck De essentie van administratieve organisatie biedt een begrijpelijke en overzichtelijke inleiding op het vakgebied administratieve organisatie (AO). Met dit boek wordt AO toegankelijk voor alle hbo-studenten die hiermee in hun studie te maken krijgen. Het boek bespreekt in drie delen alle functionele processen van de drie belangrijkste bedrijfstypen: handelsondernemingen, industriële ondernemingen en dienstverlenende ondernemingen. De theorie wordt helder uitgelegd en toegelicht met praktische voorbeelden en schema s. Aan de hand van vragen en cases bij elk hoofdstuk kunnen studenten hun kennis toepassen. Behalve aan de theorie besteden de auteurs telkens aandacht aan het belang van processen en hun praktische toepassing pp. 29, antwoorden op de opgaven uitgebreid studiemateriaal Inleiding organisatiekunde Loek ten Berge & Marco Oteman Inleiding organisatiekunde geeft een kernachtig overzicht van het vakgebied organisatiekunde. Het boek is opgebouwd rond het 7S-model van McKinsey. In elk hoofdstuk wordt een S-begrip uitgelegd, worden leerdoelen geformuleerd en komen actuele praktijkvoorbeelden en uitgebreid casusmateriaal aan bod. Inleiding organisatiekunde is geschreven voor hbo-studenten. De auteurs behandelen de onderwerpen in samenhang met andere domeinen binnen de bedrijfskunde en de economie. Deze vijfde druk is geheel geactualiseerd. Er is meer aandacht voor performance- en kwaliteitsmanagement en tevens wordt aandacht besteed aan de nieuwe theorie van Business Model Canvas. verschijnt mei 2013, vijfde druk ca. 256 pp. ca. 29, docentenhandleiding uitgebreid studiemateriaal Basisboek kwantitatieve methoden Donald van As & Jaap Klouwen Met behulp van de reeks Basisboek kwantitatieve methoden kunnen studenten kennis opdoen van kwantitatieve methoden en ervaring krijgen in het werken daarmee. In beide boeken is Excel het hulpmiddel bij alle kwantitatieve toepassingen. Wiskunde en financiële rekenkunde met Exceltoepassingen In Wiskunde en financiële rekenkunde staan de twee belangrijkste wiskundige basisfuncties centraal: de lineaire en de exponentiële functie. Alle toepassingen van deze functies en hun onderlinge verbanden komen aan de orde, met veel aandacht voor wiskundige bewerkingen. In het derde hoofdstuk worden nog enkele andere verbanden verkend en toegepast, zoals de kwadratische functies en trapfuncties. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan financiële rekenkunde pp. 21, Statistiek met Exceltoepassingen Donald van As & Jaap Klouwen Het Basisboek kwantitatieve methoden Statistiek bespreekt de elementaire begrippen uit de beschrijvende en mathematische statistiek. Hierbij worden de verschillende maatstaven uitgelegd voor centrummaten, onderlinge afwijking en vorm. Daarna bespreken de auteurs combinatoriek, elementaire kansrekening, het theoretische begrip kansvariabele, de binomiale kansverdeling en de normale kansverdeling. Het boek besluit met de lineaire regressieanalyse. Deze tweede druk is geheel geactualiseerd. Er wordt onder andere aandacht gegeven aan indexcijfers, covariantie en het gebruik van de twee bekendste typen grafische rekenmachines. verschijnt juni 2013, tweede druk ca. 288 pp. ca. 28, uitwerkingen van de opgaven uitwerkingen van de opgaven 4

5 economie Statistische toetsen in economische toepassingen Jaap Klouwen In het boek Statistische toetsen in economische toepassingen behandelt de auteur basisbegrippen uit de statistische toetsingstheorie. De lezer leert statistische conclusies te trekken en te interpreteren, zoals die voorkomen in krantenartikelen, op internet en in vaktijdschriften. In de eerste drie hoofdstukken komen betrouwbaarheidsintervallen en statistische toetsen aan de orde. De vier daaropvolgende hoofdstukken zijn gewijd aan specifieke toetsen en/of toepassingen uit de economie: bedrijfseconomie, accountancy, logistiek en commerciële economie. Verder besteedt de auteur ruim aandacht aan het gebruik van de grafische rekenmachine en toont hij hoe Excel behulpzaam kan zijn bij allerlei statistische berekeningen. Aan de hand van opgaven aan het eind van elk hoofdstuk kan de student de theorie toepassen in de praktijk pp. 24, uitwerkingen van de opgaven Interculturele samenwerking in organisaties Herman Blom In de Nederlandse samenleving komen mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden elkaar tegen. Soms leven zij daadwerkelijk samen, vaak ook lijken ze langs elkaar heen te leven. En soms leiden vooroordelen, misverstanden en angst voor het onbekende tot spanningen. Dit heeft geresulteerd in een integratiedebat en een bezinning op de eigen identiteit. Interculturele samenwerking in organisaties beschrijft en analyseert deze verschijnselen vanuit de gedachte dat er voordeel te halen is uit culturele diversiteit. Er worden concrete technieken gepresenteerd waarmee (toekomstige) professionals hun vaardigheden om intercultureel samen te leven en werken kunnen verbeteren. De theorie en de technieken worden verduidelijkt met voorbeelden uit de praktijk van de hbo-opleiding en de stage- of beroepspraktijk. Verder bevat het boek reflectievragen en opdrachten pp. 29, extra studiemateriaal De essentie van China Communicatie Zakendoen Marketing Jeanne Boden Lange tijd was China een land ergens in het verre Oosten waar niemand een precies beeld van had. Vandaag haalt China dagelijks het nieuws: de invloed en de aantrekkingskracht van China lijken grenzeloos. Hoe is het echter gesteld met onze kennis van het land? Hoe scherp is het beeld dat we hebben? Hoe is dat beeld ontstaan en waarop is het gebaseerd? De essentie van China helpt mensen die China willen doorgronden op gang en biedt een leidraad voor iedereen die in interactie treedt met Chinezen. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel belicht de Chinese cultuur en maatschappij met onderwerpen als geografie, bevolking, geschiedenis, taal, cultuurverschillen met het Westen, filosofie en politiek. Het tweede deel gaat over zakendoen en marketing in China. Aan de orde komen bedrijfscultuur, arbeidsmarkt, economie, wetgeving, netwerken, strategisch denken en communicatie. Praktische voorbeelden en toelichtingen van ervaringsdeskundigen wisselen de theorie af. Deze tweede druk is geheel geactualiseerd. Vooral recente politieke en economische ontwikkelingen 6 bedrijven en bedrijfscultuur zijn verwerkt. Ook is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd extreme gevallen zal hij zich over volkomen marketing. verloren voelen en juist daardoor niet goed functioneren. Wanneer een Chinees die net is afgestudeerd aan een Chinese universiteit in het Westen wordt tewerkgesteld in een situatie waarin hij zelf moet 2012, beslissen tweede en proactief druk naar inhoud moet zoeken zonder te weten aan wie 288 hij pp. moet rapporteren, dan zal dat vaak heel moeilijk verlopen. In sommige 27,50 gevallen wordt dit dan als een taalprobleem ervaren, terwijl het in 978 werkelijkheid gaat 0156 over behoefte 4 aan structuur. Verwarring door de bedrijfscultuur Zhou Yanrong, manager bij IKEA Beijing, vertelt over de verschillen in bedrijfscultuur die zij als Chinese ervaart bij een multinational. Haar opmerkingen hebben enerzijds te maken met het doorbreken van de hiërarchie zoals die in Chinese bedrijven heerst, en anderzijds met de evolutie van planeconomie naar vrijemarkteconomie. Interessant is haar opmerking dat zijzelf meestal begrijpt wat het westerse bedrijf van haar verwacht, omdat zij in het buitenland heeft gestudeerd. Voor Chinezen die het Westen niet kennen, is het allemaal minder evident. Zhou Yanrong: Iedereen in de groep heeft een Engelse en Chinese naam. We spreken elkaar aan bij de voornaam, ongeacht iemands positie in het bedrijf. Het management neemt de beslissingen maar wij mogen onze mening geven en suggesties doen tijdens de wekelijkse vergadering. Er wordt gediscussieerd. De afdelingsmanager is ook een gewone verkoper in de winkel. Hij moet de klant te woord staan indien nodig. Hij geeft het goede voorbeeld. Het jaarlijkse streefcijfer en het financieel plan worden bepaald door de managers, maar eerst wordt gekeken naar de cijfers in de winkel. Op basis daarvan wordt een doel gesteld voor het volgende jaar. Op het vlak van human resources ligt het accent op het belang van de lokale bevolking. Het management houdt rekening met het reële leven van de werknemers. Omdat ik in het buitenland verbleven heb, begrijp ik meestal wat de managers verlangen, maar er zijn nog steeds problemen. Het is belangrijk om eerlijk en open te zijn, er is altijd een oplossing. We moeten rekening houden met de problemen van de medewerkers (die eerlijk en open zijn), zodat ze niet worden uitgesloten, we vinden altijd een oplossing. Vergissingen zijn toegestaan. Het is alleen belangrijk om ervoor uit te komen. Zhou Yanrong, manager van Ikea Zhou Yanrong toont op een heldere manier waar problemen of misverstanden kunnen ontstaan. Het was voor Chinezen met een hoge positie 5 in het begin heel vreemd dat ze zoals een gewone werknemer een klant

6 economie Crisismanagement Organisaties bij crises en calamiteiten Arthur Zanders Met Crisismanagement komen managers en bestuurders in organisaties beter beslagen ten ijs als zich daadwerkelijk een crisis of calamiteit voordoet. De auteur behandelt eerst algemene kenmerken van crisissituaties. Vervolgens komen organisatiekundige en gedragsaspecten aan de orde en ten slotte wordt de uitvoering op managementniveau besproken. Crisismanagement is bedoeld voor managers in organisaties, studenten van de opleidingen integrale veiligheid, bestuurskunde, bedrijfskunde en management & organisatie, en voor professionals in deze vakgebieden. In deze e druk zijn recente ontwikkelingen, nieuwe inzichten en de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van crisismanagement verwerkt. Daarnaast zijn de voorbeelden geactualiseerd en is de casuïstiek aangevuld vanuit verschillende sectoren. 2012, tweede druk 248 pp. 25, richtantwoorden extra studiemateriaal Bedrijfseconomie voor de collectieve sector Nico Mol Vroeger werden er nauwelijks overeenkomsten gesignaleerd tussen de collectieve sector en het bedrijfsleven, inmiddels is de bedrijfseconomische benadering een belangrijk gezichtspunt geworden in de openbare financiën. Bedrijfseconomie voor de collectieve sector is een studieboek over de toepassing van bedrijfseconomische methoden en technieken in de collectieve sector. Het boek verkent niet alleen de mogelijkheden maar ook de grenzen van die toepassing. De voorloper van deze uitgave heeft zijn sporen in het onderwijs al verdiend. Ook voor wie zich in de praktijk bezighoudt met de bedrijfsvoering in de collectieve sector zal dit boek waardevolle informatie bieden pp. 29, uitwerkingen van de opgaven digitaal werkboek en interactief oefenprogramma Praktijkboek maatschappelijk verantwoord ondernemen Naar een succesvol MVO-beleid Pierre Winkler In dit boek worden praktische modellen en methodes besproken om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) op verschillende beleidsterreinen succesvol vorm te geven. De auteur laat zien hoe een organisatie MVO als businessinstrument kan inzetten en de zorg voor mens en milieu kan combineren met een sterkere marktpositie en hoger rendement. Praktijkboek maatschappelijk verantwoord ondernemen is bij uitstek geschikt voor studenten in het hoger onderwijs, maar ook voor managers die bezig zijn met de implementatie van MVO-beleid pp. 16, docentenmateriaal uitgebreid studiemateriaal Ruimtelijke economische dynamiek Kijk op bedrijfslocatie en regionale ontwikkeling Oedzge Atzema, Ton van Rietbergen, Jan Lambooy en Sjef van Hoof Ruimtelijke economische dynamiek geeft een overzicht van de belangrijkste theorieën in de economische geografie. Hoe kiezen bedrijven hun locaties en wat kunnen overheden doen om de welvaart in hun regio te bevorderen? Hoe vaak verplaatsen bedrijven zich eigenlijk en bestaat de homo economicus nog? Hoe komen concurrentielijstjes tot stand? En heeft citymarketing eigenlijk wel zin? Deze en andere vragen worden in dit boek beantwoord. Deze derde druk is grondig. Naast het actualiseren van voorbeelden en theorieën, hebben de auteurs gekozen voor een nieuwe hoofdstukindeling. Alle belangrijke theoretische stromingen komen naar voren. Hierbij staat de toepasbaarheid voor studenten en docenten voorop. 2012, derde druk 184 pp. 23,

7 economie Institutionele economie Een optiek op organisatie- en sturingsvraagstukken Cock A. Hazeu In de economische theorie wordt vaak uitgegaan van een consument, een producent of een overheid die keuzemogelijkheden tegen elkaar afweegt om tot de beste beslissing te komen. Maar economisch handelen wordt ook beïnvloed door allerlei instituties, vaste gewoontes en gedragscodes. Bovendien is er vaak sprake van onvolledige informatie en irrationeel gedrag. Dit soort verschijnselen is het terrein van de institutionele economie. In dit boek worden de transactiekostentheorie, principaalagentbenadering en de eigendomsrechtentheorie toegepast op vraagstukken van organisatie en besturing in de publieke sector. Daarmee wordt er een brug geslagen vanuit de economie naar het terrein van (toekomstig) bestuurskundigen, politicologen, sociologen en juristen. 2007, tweede druk 153 pp. 18, Praktische bedrijfseconomie Basisbegrippen en vaardigheden Joop van Wijk Bedrijfseconomie blijkt een lastig vak te zijn voor beginnende studenten in het hoger onderwijs, niet omdat de theorie zo moeilijk is, maar vanwege de toepassing ervan in vaak complexe vraagstukken. In dit boek wordt de theorie van de bedrijfseconomie beknopt uiteengezet, aan de hand van een casus. Vervolgens kunnen de studenten met dezelfde casus aan de slag. Door intensief te oefenen met de cijfers komen zij erachter hoe ze die kunnen lezen, interpreteren, gebruiken en betekenis geven. Dit boek is vooral gericht op het zich eigen maken van de basisbegrippen en basishandelingen bij de oplossing van bedrijfseconomische vraagstukken voor studenten van nieteconomische opleidingen pp. 18, docentenhandleiding op aanvraag via internet uitwerking van de vragen Toegepaste micro-economie Frank Dietz (red.), Wim Heijman & Peter Marks De wereld van de micro-economie wordt door studenten vaak als zeer abstract ervaren. Dit boek slaat een brug tussen de abstracte manier waarop de micro-economie de maatschappelijke vraagstukken analyseert en de concrete belevingswereld van studenten. De theorie wordt direct toegepast op voorbeelden uit de actualiteit zoals prijsverhogingen in de horeca, de verzelfstandiging van de NS, rekeningrijden en handel in emissierechten. De theorie wordt in heldere taal en met behulp van grafische voorstellingen uiteengezet. Wiskundige analyses worden vermeden. De leerdoelen zijn duidelijk omschreven en vragen en opdrachten stimuleren tot een actieve omgang met de studiestof. Bij deze uitgave hoort een website met extra materiaal pp. 44, uitgebreid docentenmateriaal op aanvraag via internet uitgebreid studiemateriaal De economische manier van denken Geert Woltjer Om een economische theorie echt te doorgronden, moet je hem toepassen op de werkelijkheid. Dat is het uitgangspunt van deze inleiding in de economie. Het boek draait dan ook niet om economische modellen die ver van de realiteit staan, maar om de toepassing van economische denkwijzen op voorbeelden uit de geschiedenis. Met behulp hiervan maakt de auteur inzichtelijk hoe verschillende economische ontwikkelingen met elkaar samenhangen, hoe verschillende theorieën zich tot elkaar verhouden en hoe economische wetmatigheden geleid hebben tot de huidige Nederlandse samenleving. Het boek is een toegankelijke inleiding voor studenten aan het hoger onderwijs en anderen die zich interesseren in economische theorieën. 2007, derde druk 347 pp. 29,

8 entertainment & leisure Basisboek entertainmentmarketing Media, muziek, film, games en evenementen Henk Penseel (red) Dit boek biedt een compleet overzicht van de Nederlandse entertainmentbranche en hanteert hierbij marketing als rode draad. Basisboek entertainmentmarketing bestaat uit drie delen. Deel 1 geeft een overzicht van de Nederlandse entertainmentmarkt. In deel 2 worden de specifieke marketingvereisten beschreven voor de verschillende branches: muziek, film, games, multimedia en evenementen. Deel 3 gaat in op de strategische ontwikkelingen en de nieuwe rol van marketing daarin. Dit boek is bedoeld voor hbo-studenten media- en entertainmentmanagement, leisure, commerciële economie, facility management en communicatie. Daarnaast is het geschikt voor iedereen die de entertainmentbranche beter wil leren kennen. Deze tweede druk is geheel geactualiseerd. Er zijn nieuwe paragrafen, onder andere over dienstenmarketing en op diverse plekken is aandacht voor social media en het gebruik ervan als tweede scherm. verschijnt mei 2013, tweede druk ca. 448 pp. ca. 55, docentenmateriaal op aanvraag uitgebreid studiemateriaal De kunst van cultuurmarketing Ruurd Mulder Het wordt er voor culturele instellingen niet eenvoudiger op: de concurrentie die zij ondervinden van andere vormen van vrijetijdsbesteding is enorm, de overheid is voorzichtig met het verstrekken van subsidies en het publiek bezuinigt op kunst en cultuur. Daarom is het van groot belang dat de culturele sector verder professionaliseert op het gebied van marketing en promotie. In De Kunst van cultuurmarketing brengt de auteur het marketingvak en de wereld van kunst en cultuur nader tot elkaar. Het boek biedt de kennis die nodig is om gangbare marketingtheorieën toe te passen op de creatieve sector. Dit gebeurt aan de hand van actuele voorbeelden en zowel klassieke als actuele cases. Ieder hoofdstuk sluit af met discussievragen en stellingen. Dit basisboek wordt gebruikt in kunst- en cultuuropleidingen die marketing als hoofd- of bijvak aanbieden. Daarnaast is het bedoeld voor professionals in culturele organisaties en creatieve zelfstandigen. De tweede druk is geactualiseerd. Er zijn illustraties toegevoegd en er is aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van onlinemarketing, mobiele marketing en sociale media verschijnt mei 2013, tweede druk ca. 304 pp. ca. 37, docentenmateriaal uitbebreid studiemateriaal Leisure! Inleiding in de vrije tijd Martijn Mulder Rockfestivals, tentoonstellingen, reizen, congressen, pretparken, sportwedstrijden: het aanbod voor vrijetijdsbesteding is groot. De vrijetijdsconsument wordt steeds veeleisender: Leisure is big business. Leisure! geeft een overzicht van het vakgebied van de professionals die de veeleisende consument tevreden moeten stellen door een passend aanbod te creëren en organiseren. In deel 1 zet de auteur uiteen wat de begrippen leisure en vrije tijd inhouden en hoe onze vrije tijd zich heeft ontwikkeld door de eeuwen heen. Deel 2 behandelt ons vrijetijdsgedrag: Wat betekent vrije tijd in onze maatschappij? Hoe besteden verschillende groepen hun vrije tijd? Wat is de invloed van de overheid? Het derde deel is gewijd aan de vrijetijdssector zelf. De auteur belicht de huidige staat van de sector, de partijen die actief zijn aan de aanbodkant van de vrije tijd, en gaat in op de economische aspecten van de sector. Ook komen de ruimtelijke aspecten van vrije tijd aan bod. Het boek is actueel, overzichtelijk, beknopt en is toegankelijk geschreven. Leisure! is geschreven voor studenten van de opleidingen leisure management, sport, toerisme, media & cultuur, cultureel maatschappelijke vorming en andere opleidingen waarin vrije tijd een rol speelt pp. 24, docentenmateriaal op aanvraag uitgebreid studie materiaal 8

9 entertainment & leisure De imagineer Ontwerp beleving met betekenis Gabriëlle Kuiper & Bert Smit In de huidige economie is het voor bedrijven essentieel om beleving en betekenis te koppelen aan hun producten en diensten. Een product of merk staat in de 21e eeuw niet alleen garant voor een bepaalde kwaliteit met functionele en emotionele waarden; het vertelt een verhaal, waardoor de gebruiker zich ermee verbonden voelt. De imagineer is de persoon die deze beleving en betekenisgeving ontwerpt en regisseert. Dit boek gaat over de imagineer en zijn werkmethode. In drie delen wordt de manier van werken uitgelegd, onderbouwd en vervolgens verdiept. In deel 1 staat de context centraal waarbinnen de imagineer opereert. De auteurs bespreken de belangrijkste theorie achter de veranderende economie en de relevantie van imagineering. Deel 2 richt zich op de imagineer zelf, zijn werkproces en ontwerpmethodiek. Deel 3 vormt de inspiratie voor het eigenlijke werk: aan de hand van oefeningen gaat de lezer op zoek naar zijn eigen imagineeringskracht. De auteurs verbinden de theorie van imagineering steeds met de praktijk. Elk hoofdstuk begint met een casus en eindigt met opdrachten en leestips. Daarnaast worden in kaderteksten voorbeelden gegeven. Imagineering is de weg om te overleven in de huidige economie. Olaf Vugts, directeur imagineering bij de Efteling / lector imagineering en storytelling NHTV Academy for Leisure De imagineer is geschreven voor alle bacheloropleidingen waarin branding en beleving een belangrijke rol spelen, zoals commerciële economie, vrijetijdsmanagement, hotelmanagement, facilitymanagement en media- en entertainmentmanagement pp. 38, Het event als strategisch marketinginstrument Dorothé Gerritsen & Ronald van Olderen Het event als strategisch marketinginstrument beschrijft hoe events ingezet kunnen worden als strategisch onderdeel van marketing. De inleidende hoofdstukken behandelen de ontwikkeling van de beleveniseconomie en bespreken events en eventmarketing. Vervolgens komen de verschillende gebieden van marketing aan bod waarbinnen belevenis een rol speelt, zoals branding en relatie- en citymarketing. De laatste hoofdstukken behandelen de stap van strategie naar concept, en bespreken eventontwerp en touchpoints. Het boek sluit af met een hoofdstuk over effectmeting en evaluatie. Basisboek eventmanagement Van concept naar realisatie Gabriëlle Kuiper (red.) Samen met Event manage ment van Gabriëlle Kuiper biedt dit boek een complete verdieping voor hbo ers die zich bezighouden met events pp. 37, uitgebreid studie materiaal De afgelopen jaren heeft de organisatie van events in Nederland een enorme vlucht genomen. Dat geldt zowel voor grote als kleine evenementen, voor zakelijke events zoals een congres en voor publieke events zoals het PinkPop-fes ti val. De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn steeds hoger geworden en de vraag naar gekwalificeerde eventmanagers is in snel tempo gegroeid. De Nederlandse communicatie-, management- en marketingopleidingen spelen hier op in. Het Basisboek eventmanagement bevat alle benodigde kennis voor de (toekomstige) eventmanager. Het bestaat uit vier delen. Deel 1 is een inleidend deel over de context en definities. In deel 2 worden de eigenschappen en taken van de eventmanager behandeld. Deel 3 behandelt de belangrijkste partners, de opdrachtgever en de toeleveranciers. En in deel 4 wordt een blik geworpen op de toekomst van eventmanagement. Ter verdieping zijn tevens columns van Jeroen Busscher en artikelen van professionele eventmanagers over hun praktijkervaringen opgenomen. De hoofdstukken en artikelen worden afgesloten met opdrachten, waardoor de bestudeerde stof direct aan de praktijk getoetst kan worden pp. 29,

10 entertainment & leisure Conferencemanagement Congres- en vergaderorganisatie in theorie en praktijk John E. Moreu In dit boek komen alle facetten van de theorie en de praktijk van professioneel conferencemanagement aan bod. De auteur bespreekt verschillende soorten bijeenkomsten met daarbij de rol van opdrachtgevers en initiatiefnemers, deelnemers, organisatoren en dienstverleners. Aan de orde komen onder andere de product- en dienstelementen, financiën, marketing en promotie, communicatietechnologie en congrestechnieken. Het uitgangspunt van Conferencemanagement is dat de theorie noodzakelijk is, maar dat je het in de praktijk moet leren. Om die reden koppelt de auteur de theoretische achtergronden van congres- en vergadermanagement aan praktische uitwerkingen. Bij dit boek hoort een ondersteunende website met aanvullend studiemateriaal, zoals vragen en opdrachten, verwijzingen naar onderzoeksrapporten, statistieken en nieuwe ontwikkelingen. Management voor de culturele sector Annette van der Zee (red.) Management voor de culturele sector beschrijft de economische en managementkant van het werken in de culturele sector. Het boek biedt een overzicht van belangrijke thema s waar de (aankomend) manager in de kunst- en cultuursector mee te maken krijgt, zoals cultureel ondernemerschap, projectmanagement, strategisch management, hrm, financiën en marketing(communicatie). Voorbeelden en praktijkcases illustreren hoe belangrijke theorieën worden toegepast in de praktijk van de cultuursector. Mede door de samenvattingen per hoofdstuk, (discussie) opdrachten en een uitgebreide begrippenlijst is dit boek een ideale inleiding voor hbo-studenten die een opleiding, minor, of afstudeervariant in kunst- en cultuurmanagement volgen pp. 34, pp. 32, uitgebreid studie materiaal Musiconomie Zelfstandig ondernemen voor musici en artiesten Ton Lamers en Rebecca Nagel Musici en andere artiesten moeten meer in huis hebben dan creativiteit en talent. Voor het succesvol runnen van hun beroepspraktijk is ook bedrijfseconomisch inzicht een vereiste. Musiconomie bespreekt de economische, fiscale en juridische aspecten van de beroepspraktijk van de artiest, de musicus en de docent. Aan bod komen onder andere belastingzaken, zelfstandigheid, samenwerkingsvormen, auteursrecht, overeenkomsten en administratie. Kortom, alles wat kunstenaars moeten weten om zelfstandig hun beroep te kunnen uitoefenen en in financiële onderhandelingen goed beslagen ten ijs te komen. Het boek is geschikt voor studenten van conservatoria, popacademies, kleinkunstacademies en media- en entertainmentopleidingen, en voor professionals die al in de beroepspraktijk werkzaam zijn. Deze vierde druk is structureel en aangepast aan nieuwe wetgeving. De aanpassing van de btw-tarieven komt uitgebreid aan de orde. Ook is er aandacht voor de coöperatie en de nieuwe regelingen rondom het nieuwe bv-recht. 2013, vierde druk 167 pp. 18, website van de auteurs 10

11 entertainment & leisure hrm Arteconomie Zelfstandig ondernemen voor beeldend kunstenaars, vormgevers, ontwerpers en fotografen Ton Lamers & Rebecca Nagel Analoog aan Musiconomie bespreekt Arteconomie de economische, financiële en juridische aspecten van de beroepspraktijk van de beeldend kunstenaar, fotograaf, ontwerper en vormgever. Aan bod komen onder andere belastingzaken, verzelfstandiging, overeenkomsten, rechtsvormen, auteursrecht en administratie. Kortom, alles wat beeldend kunstenaars moeten weten om zelfstandig een onderneming te kunnen opzetten en inrichten. De ondersteunende website bij dit boek biedt niet alleen een platform voor communicatie tussen auteurs en lezers maar geeft ook een actueel beeld van de vaak veranderende regelgeving en de uitvoering daarvan pp. 17, website van de auteurs nieuw Onbegrensd werken Arbeid en hrm in de 21e eeuw Karin Potting & Ton Korver Onbegrensd werken schetst hoe we sinds de opkomst van de globalisering en het internet werken en leven in een wereld die razendsnel verandert. Het boek gaat tevens in op de consequenties hiervan voor de wijze waarop onze arbeidsmarkt functioneert. De auteurs bespreken belangrijke veranderingen, zoals het minder belangrijk worden van fysiek klantencontact, de traditionele communicatiemiddelen die plaatsmaken voor nieuwe media en traditionele organisatievormen en arbeidsrelaties die onder druk komen te staan. Ook gaan ze uitgebreid in op de gevolgen van de technologische ontwikkelingen voor de arbeidsverhoudingen en stellen ze het nieuwe werken en de beloning daarvan aan de orde. Onbegrensd werken is geschikt voor studenten human resource management (hrm), sociaal juridische dienstverlening (sjd) en management economie en recht (mer). verschijnt april 2013 ca. 288 pp. ca. 32, docentenmateriaal Media- en entertainmentrecht Gerben Kor & Wouter Koster In Media- en entertainmentrecht geven de auteurs een overzicht van de juridische kwesties die spelen in de media- en entertainmentbranche. Dit boek is bedoeld voor mensen zonder juridische voorkennis die zich de basis van dit rechtsgebied eigen willen maken. De praktijk staat centraal. Het boek richt zich primair op studenten media- en entertainmentmanagement, maar ook artiesten en professionals in dit veld kunnen er hun voordeel mee doen pp. 27, uitgebreid studie materiaal extra studiemateriaal Personeelsmanagement nader becijferd Karin Potting Personeelsmanagement nader becijferd laat zien hoe organisaties de financiële consequenties van hun personeelsbeleid kunnen berekenen. Er wordt zowel aandacht besteed aan de kosten van dit beleid, als aan de opbrengsten. Het boek is heel praktisch van opzet. Elk hoofdstuk begint met een praktijksituatie en sluit af met een samenvatting en begripen kennisvragen. Aan de hand van een gefingeerd bedrijf leert de student onder meer om een strategisch personeelsmanagementplan op te stellen met duidelijke financiële consequenties. 2009, derde druk 277 pp. 29, docentenmateriaal op aanvraag casuïstiek, studietaken en studieopdrachten 11

12 hrm De wereld van arbeidsbemiddeling Ilonka Dorrepaal & Mirjam Weima-Oberink De wereld van arbeidsbemiddeling geeft een compleet overzicht van de dagelijkse praktijk van de arbeidsbemiddelaar. De auteurs schetsen een beeld van de arbeidsmarkt en beschrijven de werkwijze van alle soorten bemiddelingsbureaus. Er is zowel aandacht voor aanbodgerichte als vraaggerichte bemiddeling. Bij de aanbodgerichte bemiddeling beschrijven de auteurs uitgebreid de Integrale TrajectBemiddeling: een methodiek om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terug te laten keren in het arbeidsproces. In het deel over vraaggerichte arbeidsbemiddeling komen de volgende onderwerpen aan bod: het bemiddelingsproces, de daarbij horende commerciële activiteiten, en de arbeidsmarktcommunicatie. Het boek sluit af met een hoofdstuk over wet- en regelgeving pp. 32, De verdeling van arbeid Een verkenning van vraag en aanbod, beleid en sociale zekerheid Siep van der Werf Met de wijzigingen in de sociale zekerheid verandert ook het takenpakket van medewerkers in het hrm en in de hulp- en dienstverlening. Zij krijgen steeds meer de taak mensen te helpen zich te ontwikkelen binnen hun positie of te begeleiden naar een nieuwe baan. Om op deze veranderende eisen van de arbeidsmarkt voorbereid te zijn, is het belangrijk een goed beeld te hebben van de werking van de arbeidsmarkt, het beleid en de sociale zekerheid. De verdeling van arbeid biedt een interdisciplinaire verkenning van deze terreinen. De auteur geeft voorbeelden om theorie en praktijk te verbinden, en studievragen en opdrachten ter verdieping. 2007, derde druk 272 pp. 26, docentenhandleiding op aanvraag via internet uitgebreid studiemateriaal Arbeidsverhoudingen in beweging Uitdagingen voor de personeelsmanager Christine Baaijens & Joop Schippers Binnen organisaties bestaat er een voortdurende wisselwerking tussen de werknemers, de werkgever en de omgeving van de organisatie. Bij het op elkaar afstemmen van wat er op het gebied van arbeid binnen en buiten de organisatie gebeurt, speelt de personeelsmanager een belangrijke rol. Arbeidsverhoudingen in beweging belicht niet alleen de verschillende facetten van het werkveld van de hrm-medewerker, maar ook het veranderende takenpakket van het hrm zelf. In het boek worden verschillende thema s uitgewerkt, waaronder de opkomst van deeltijdwerk, de voortschrijdende arbeidsparticipatie van de vrouw, de organisatie van het scholingsbeleid binnen organisaties en leeftijdsbewust personeelsmanagement. Dit boek biedt een handzaam overzicht van deze thematiek aan zowel studenten human resources management, organisatie en (juridische) dienstverlening als mensen werkzaam in het personeelsmanagement pp. 19, Basisboek vrijwilligersmanagement Werven, sturen en motiveren Willem-Jan de Gast, Ronald Hetem & Ina Wilbrink (red.) Het Basisboek vrijwilligersmanagement is een zeer praktijkgerichte handleiding voor het managen van vrijwilligers, die zowel theorie als ervaringskennis biedt. Deel 1 legt een verband tussen maatschappelijke ontwikke lingen en het vrijwilligerswerk: nieuwe vraagstukken, een andere beschikbaarheid van mensen en nieuwe doelgroepen. Deel 2 beschrijft vanuit de driedeling visie, structuur en uitvoering hoe je vrijwilligersmanagement in een organisatie opzet en uitvoert. Rode draad hierin zijn de 5 B s: binnenhalen, begeleiden, behouden, belonen en beëindigen. Basisboek vrijwilligersmanagement is geschikt voor sociale, sociaal-juridische en sportopleidingen, en voor alle professionals die met vrijwilligers werken. 2009, derde druk 245 pp. 24, docentenhandleiding op aanvraag via internet uitgebreid cursusmateriaal 12

13 hrm recht Leren en veranderen Sanneke Bolhuis nieuw Mensen leren voortdurend. Niet alleen op school, maar veel meer nog daarbuiten. Soms is leren een geleidelijke verandering, soms is het een ingrijpende ing van opvattingen en handelwijzen. De ene keer gaat het leren en veranderen bijna onopgemerkt, dan weer is het een heel bewust ondernomen activiteit. Leren en veranderen gaat verder in op de vraag wat leren nu eigenlijk is, welke manieren van leren er zijn, hoe eerdere leerprocessen de capaciteit en de motivatie beïnvloeden en welke invloed de sociaal-culturele omgeving op de lerende heeft. Bij de bespreking van deze thema s verwijst de auteur steeds naar bekende leertheorieën en in alle hoofdstukken staan opdrachten. Zo worden nieuwe ideeën over leren en veranderen verbonden met eerder verworven inzichten en met de praktijk. Leren en veranderen is geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in leren of te maken heeft met het beïnvloeden van leren. Denk hierbij aan opleiders, docenten, trainers en coaches. 2009, derde druk 312 pp. 29, Met recht begrepen! Oefeningen in tekstbegrip, samenvatten en woordenschat voor juristen mr. Mitsy le Fèbre en drs. Daisy van der Wagen-Huijskes Lezen is een belangrijke vaardigheid die hbo-juristen onder de knie moeten hebben. In teksten moeten zij de gevolgde redenering kunnen analyseren, hoofd- van bijzaken kunnen scheiden en (juridische) termen juist kunnen interpreteren. Met dit boek leert de student dat elke juridische tekst een andere aanpak vergt. De auteurs bieden veel gevarieerde opdrachten bij juridische teksten over verschillende onderwerpen. De student wordt zo vertrouwd gemaakt met het lezen van teksten uit het strafrecht, bestuursrecht en burgerlijk recht die variëren in lengte, niveau en structuur. Met recht begrepen! is bestemd voor studenten aan juridische hbo-opleidingen. verschijnt mei 2013 ca. 256 pp. 35, extra studiemateriaal Veranderen met verstand en gevoel Een inleiding in de kunst van organisatieverandering Rob Kayzel In Veranderen met verstand en gevoel wordt organisatieverandering belicht vanuit twee invalshoeken. Ten eerste vanuit de opvatting dat bij (organisatie)veranderingen rationaliteit en emotie, verstand en gevoel evenveel aandacht verdienen. En ten tweede dat de betrokkenen, begeleiders, stuurders en adviseurs, daarbij geconfronteerd worden met praktische en psychologische dilemma s waarop ze een antwoord moeten vinden. Hoe, dat wordt in dit boek uitgewerkt aan de hand van vele sprekende voorbeelden. De lezer kan aan de slag met uitgebreide studieopdrachten en cases om zich op zelfstandige wijze te scholen in het hanteren van veranderingsprocessen. 2002, tweede druk 250 pp. 23, Gespreksvoering in de juridische praktijk Victoria van den Doel, Jacob Eikelboom, Annemarie Roffel & Jeroen Zoon (red.) Gespreksvoering in de juridische praktijk biedt een overzicht van de gespreksmodellen die een (sociaal)jurist tot zijn beschikking heeft. Het bespreekt naast de inleidende theorie ook de vaardigheden die horen bij de verschillende gesprekssituaties, zoals vergaderen, solliciteren, adviseren, een slechtnieuwsgesprek voeren en conflicthantering. Ook komen thema s als diversiteit, omgaan met lastige doelgroepen en motivatietechnieken aan bod. De juridische aspecten van het betreffende gesprekstype worden steeds in een afzonderlijke paragraaf uitgelicht. Deze tweede druk is geheel. 2012, tweede druk 308 pp. 32, checklists 13

14 recht nieuw Conflicthantering en mediation Govert Apol, Simone Kalff, Linda Reijerkerk & Marion Uitslag Gewogen betogen Juridisch argumenteren in de praktijk Willem-Jan van Gendt & Ron Ritzen In Gewogen betogen staan in plaats van de argumentatieleer de argumentatievaardigheden centraal. Daarnaast maken de auteurs een onderscheid tussen algemeen maatschappelijk argumenteren en juridisch argumenteren en bespreken zij typisch juridische redeneerwijzen. De volgende onderwerpen komen aan bod: beschrijven van gedragingen die tot een conflict leiden, selecteren van relevante feiten, formuleren van juridische vragen en van juridische constructen, bepalen van argumentatieve ruimte en het vaststellen van een argumentatieve strategie. Daarnaast wordt ingegaan op het vermijden van logische, psychologische en juridische valkuilen. Juristen met weinig kennis van de argumentatieleer, maar ook neerlandici die weinig juridisch onderlegd zijn, kunnen met dit boek goed uit de voeten dankzij de uitgebreide handleiding met achtergrondinformatie, lessuggesties en opdrachten. Veel hbo-studenten zullen in hun latere beroepspraktijk met conflictsituaties te maken krijgen. Met Conflicthantering en mediation kunnen ze zich hierop voorbereiden. De auteurs bespreken hoe ze de aard en ernst van een conflict kunnen inschatten en er worden ook een aantal technieken besproken die beroepskrachten zelf kunnen toepassen om escalatie van een conflict te voorkomen. Ten slotte kunnen studenten met behulp van uitgebreide casuïstiek en specifieke opdrachten per hoofdstuk zich de stof goed eigen maken. 2010, tweede druk 218 pp. 21, docentenhandleiding op aanvraag via internet extra studiemateriaal pp. 26, Arbeidsrecht Vaardig in het juridisch werkveld mr. T.A. Karssen docentenmateriaal op aanvraag uitgebreid studiemateriaal In Arbeidsrecht bespreekt de auteur het arbeidsrecht op basis van de wet en andere regelgeving, zowel voor de private als voor de overheidssector. Het boek onderscheidt zich door de praktische aanpak waarvoor gekozen is. Niet de volgorde van de wetsartikelen wordt aangehouden maar de weg die een werknemer in een organisatie arbeidsrechtelijk doorloopt. Die wordt geïllustreerd met veel voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van het arbeidsrecht. Ieder hoofdstuk sluit af met opdrachten die gericht zijn op de vaardigheid om de rechtsregels in de praktijk toe te passen. 2007, tweede druk 214 pp. 24, De taal van het recht mr. T.A. Karssen Het juridisch werkveld kent een eigen vaktaal met specifieke kenmerken. Studenten van juridische opleidingen moeten deze taal voldoende beheersen. Zij moeten de teksten kunnen bestuderen en (later) kunnen werken in de juridische cultuur, met zijn eigen manier van lezen, denken en argumenteren. De taal van het recht helpt studenten de juridische taal te begrijpen en hanteren. Ze leren wetsartikelen en rechterlijke uitspraken lezen en toepassen. De auteur behandelt achtereenvolgens het systeem van het recht, de taal van de wetgever, de taal van de rechter en het lezen van jurisprudentie. Tot slot wordt aandacht besteed aan het houden van een juridisch betoog. De terminologie en argumentatie zijn steeds in een context geplaatst. Dat maakt De taal van het recht tot een toegankelijk boek pp. 19, docentenhandleiding en antwoorden op aanvraag via internet extra studiemateriaal 14

15 communicatie nieuw Congruente overheidscommunicatie Aansluiten bij communicatiebehoeften van burgers Hans Siepel, Frank Regtvoort, Gerald Morssinkhof & Floor de Ruiter Als communicatieadviseur in overheidsdienst is het je taak om overheid en burgers echt met elkaar in contact te brengen. Congruente overheidscommunicatie biedt een leidraad voor effectieve overheidscommunicatie die aansluit bij de behoeften van burgers. Eerst beschrijft het de geschiedenis van overheidscommunicatie en de actuele maatschappelijke ontwikkelingen die haar beïnvloeden. Daarna geeft het een advies om overheidscommunicatie vanuit een nieuw paradigma vorm te geven. Tot slot worden de consequenties daarvan voor de communicatieaanpak geschetst. Dit boek is geschreven voor (toekomstige) communicatieprofessionals die overheidscommunicatie als hun vak beschouwen. Daarnaast is het geschikt voor bestuurders en ambtenaren om hen bewust te maken van wat zij van hun communicatieprofessionals mogen en kunnen verwachten pp. 27, Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie Mythen, misverstanden en mogelijkheden Bert Pol & Christine Swankhuisen Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie geeft inzicht in de (on)mogelijkheden van communicatie voor overheidsdoeleinden. De eerst twee hoofdstukken geven een beschrijving en analyse van de huidige situatie van de overheidscommunicatie. De hoofdstukken drie tot en met negen gaan over de mogelijkheden van overheidscommunicatie. Tot slot worden in de hoofdstukken tien tot en met twaalf drie onderwerpen belicht die in de praktijk van de overheidscommunicatie actueel zijn: communicatie met (groepen) burgers, de mogelijkheden en gevaren van internet en de overheid als merk. Nieuwe aanpak in overheidscommunicatie is bedoeld voor wo- en hbo-studenten van opleidingen als communicatie, bedrijfscommunicatie, communicatiewetenschappen, bestuurskunde, sociaal juridische-dienstverlening en integrale veiligheidskunde. Deze editie is geheel geactualiseerd. Er zijn nieuwe inzichten en theorieën verwerkt en de casuïstiek is vervangen door recent voorbeeldmateriaal. verschijnt juni 2013, tweede druk ca. 196 pp ca. 20, uitgebreid studiemateriaal Communicatieonderzoek Een strategisch instrument Marius Hogendoorn Communicatieonderzoek is bedoeld ter ondersteuning van het onderzoeksbeleid van mensen in de communicatiepraktijk. De auteur behandelt in de eerste plaats de beleidsmatige dimensie van communicatieonderzoek en het rendement van de verkregen informatie. Vervolgens geeft hij een overzicht van de vele mogelijkheden die communicatieonderzoek biedt. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan de meest bekende vormen van onderzoek, zoals pretesten, mediumbereikonderzoek en klantentevredenheidsonderzoek. 2011, zesde druk 288 pp. 32, website via 15

16 communicatie Overtuigende teksten Onderzoek en ontwerp Hans Hoeken, Jos Hornikx & Lettica Hustinx Hoe komt het dat woorden gedrag kunnen beïnvloeden? En waarom mislukt dat vaak? Overtuigende teksten biedt een overzicht van theorieën over de invloed van taal, tekst en beeld binnen het overtuigingsproces en van het empirisch onderzoek hiernaar. De auteurs koppelen onderzoek naar de invloed van deze boodschapkenmerken aan verschillende verwerkingsprocessen. Ook besteden zij aandacht aan automatisch en beredeneerd gedrag en de rol van cultuurverschillen in het overtuigingsproces. Tot slot gaan zij in op het ontwerpen en pretesten van persuasieve teksten, waarbij zij een overzicht geven van methoden en instrumenten die je kunt inzetten om relevante informatie over de doelgroep te verzamelen. Elk hoofdstuk sluit af met praktische opgaven. Overtuigende teksten is geschreven voor studenten aan communicatieopleidingen en studenten Nederlands en taalwetenschap. Daarnaast biedt het boek tal van praktische inzichten aan professionals, zoals tekstschrijvers of mensen in de reclamewereld. Deze e druk is geactualiseerd. Bovendien is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over instrumenten voor het ontwerpen en pretesten van persuasieve teksten. 2012, tweede druk 276 pp. 29, Risico- en crisiscommunicatie Frank Regtvoort & Hans Siepel In Risico- en crisiscommunicatie bespreken de auteurs fundamentele veranderingen die zich de laatste decennia in onze samenleving voltrokken, inventariseren ze de risico s waaraan we blootstaan en schetsen ze de wijze waarop de crisisbeheersing is georganiseerd. Tegen deze achtergrond wordt een nauwgezet beeld gegeven van de uitgangspunten en rollen van de risico- en crisiscommunicatie en de werkzaamheden van de communicatieprofessional. Daarbij biedt het boek inzicht in de verschillende verantwoordelijkheden van de overheid en het bedrijfsleven. Met dit boek kunnen studenten en professionals de kennis en inzichten verwerven die in deze tijd nodig zijn om effectief en efficiënt over risico s en crises te communiceren. Risico- en crisiscommunicatie is geschreven voor studenten communicatie en integrale veiligheid aan het hbo, en voor communicatieprofessionals. Het boek is tevens geschikt voor bestuurders en professionals die werkzaam zijn binnen het vakgebied crisismanagement. Deze derde druk is geheel geactualiseerd. Daarnaast is de tekst door het hele boek heen aangepast vanwege de invoering van de Wet veiligheidsregio s. Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief Marie-Thérèse Claes & Marinel Gerritsen In Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief wordt een overzicht gegeven van theorieën over cultuurverschillen en de verschillen in verbale en non-verbale communicatie die daaruit voortvloeien. Uitgangspunt daarbij is een vergelijking van Nederland en Vlaanderen. Deze twee culturen worden vervolgens vergeleken met andere Europese culturen en met Aziatische, Arabische en Afrikaanse culturen. Dit boek bespreekt tevens hoe je je interculturele communicatieve competentie kunt ontwikkelen en hoe je met de cultuurschok kunt omgaan. Het sluit af met een hoofdstuk over interculturele communicatie in een zakelijke context. Dit boek is bedoeld voor iedereen die in zijn opleiding of beroep te maken heeft met mensen van andere cultuur groepen. 2011, derde druk 294 pp. 29, docentenmateriaal op aanvraag via internet links voor de studenten 2012, derde druk 248 pp. 27,

17 communicatie Werkboek communicatieplanning Het communicatieplan: stappen, kernvragen en elementen Peter t Lam Het opstellen van communicatieplannen behoort tot het vaste takenpakket van communicatieprofessionals. In het Werkboek communicatieplanning wordt stap voor stap duidelijk gemaakt hoe zij te werk kunnen gaan. Een goed communicatieplan bevat een duidelijke systematiek die doelen, doelgroepen en middelen met elkaar verbindt. Het kent ook een analyse en een strategie die aangeeft welke aanpak de voorkeur verdient. Daarnaast moeten opdrachtgevers, uitvoerders en andere betrokkenen uit dit plan kunnen opmaken wie wat wanneer gaat doen en hoeveel het gaat kosten. Met behulp van dit werkboek leren studenten om zo n plan op te stellen op basis van het Centraal Schema Communicatieplanning. Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden, kaderteksten, cases, oefeningen en hulpvragen. 2008, tweede druk 112 pp. 13, Werkboek communicatieadvies Fasen, rollen en kernvragen Peter t Lam Wie zich wil oriënteren op het geven van communicatieadvies komt doorgaans uit bij literatuur waarin óf alleen communicatie óf alleen advisering aan bod komt. In dit werkboek brengt de auteur beide begrippen samen. Hij brengt communicatieadvisering in kaart aan de hand van ervaringen van professionals en richtlijnen van beroepsorganisaties en opleidingen. Ook komen het werkveld van de communicatie en het begrip advisering in algemene zin aan bod, wat uitmondt in een praktisch schema voor communicatieadvies. Vervolgens laat de auteur aan de hand van casussen zien wat goed advies is op diverse communicatie gebieden. Ten slotte komen praktische aspecten van advisering aan bod, zoals het adviesgesprek en de implementatie van het advies pp. 13, Van licht tot zicht Een interdisciplinaire benadering van visuele communicatie Kees van Overveld Neemt mijn buurman de kleur rood waar op dezelfde manier waarop ik hem waarneem? Om een vraag als deze te kunnen beantwoorden moet je weten wat een beeld, maar ook wat verbeelding is. Van licht tot zicht geeft een overzicht van wat de filosofie, natuurkunde, biologie, cognitieve psychologie, beeldtechnologie, informatica en kunstgeschiedenis ons leren over waarneming. De auteur gebruikt een 8-lagenmodel om op een interdisciplinaire en systematische manier beelden en het zien van beelden te benaderen. Per laag komt een vraag aan bod: Hoe geven we betekenis aan een beeld? Wat is licht? Hoe wordt het geregistreerd? Hoe zien we oppervlak? En vorm? Hoe weten we welk object het is? Hoe zien we verbanden tussen objecten? Van licht tot zicht geeft inzicht in waarneming en is geschikt voor alle hbo- en universitaire studies waarbij dit onderwerp van belang is. Voor de meer exacte studies is een meer technische toelichting beschikbaar op de bijbehorende website. Inleiding in de conversatieanalyse Harrie Mazeland De conversatieanalyse onderzoekt de methoden waarmee gespreksdeelnemers hun interactie organiseren en uitingen begrijpelijk maken. Door stapsgewijs van het lokale niveau van gespreksorganisatie naar het globale niveau toe te werken, biedt deze Inleiding in de conversatieanalyse inzicht in de interactionele principes die gespreksdeelnemers gebruiken. Het boek geeft een samenhangend overzicht van de theorievorming in de conversatieanalyse, waarbij de nadruk ligt op de analyse van taalgebruik in informele gesprekken, met regelmatig een blik op gespreksvoering in professionele situaties. Het afsluitende hoofdstuk is een karakterisering van de methodologie van conversatieanalytisch onderzoek pp. 29, pp. 37, uitgebreid studiemateriaal op website van auteur 17

18 communicatie journalistiek Tekstanalyse Wat teksten tot teksten maakt Henk Pander Maat Dé vraag voor voorlichters, tekstschrijvers en communicatieadviseurs luidt: Wat maakt teksten samenhangend en hoe kan ik dus beter en effectiever schrijven? Het boek Tekstanalyse gaat zowel in op de tekstwetenschap achter deze vraag, als op de praktische toepassing van tekstwetenschap. Beschreven wordt hoe lezers tekstrelaties, doelen en structuur in teksten herkennen en hoe schrijvers deze elementen duidelijker naar voren kunnen halen, zodat de inhoud meer samenhang vertoont en duidelijker wordt. Speciale aandacht wordt besteed aan het verschil tussen papieren teksten en digitale teksten pp. 30, extra studiemateriaal Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs Henk Donkers, Selma Markhorst & Marij Smits Helder journalistiek schrijven is een ambacht. Met dit boek leren hbo- en wo-studenten en afgestudeerden begrijpelijk, toegankelijk en aantrekkelijk schrijven over uiteenlopende onderwerpen. De theorie komt aan bod waar dat nodig is, maar de nadruk ligt op vaardigheden. De auteurs gaan in op taakomschrijving, focus, nieuwswaarde, informatievergaring onder andere via interviewen en tekststructuur. Ook leggen zij uit hoe je doelgroepgericht schrijft en hoe je je verhaal afstemt op het medium waarin het wordt gepubliceerd. De kenmerken van de belangrijkste journalistieke genres, zoals nieuws- en opinieartikelen en achtergrondverhalen, komen uitgebreid aan bod. Journalistiek schrijven voor het hoger onderwijs is in de eerste plaats geschreven voor studenten journalistiek, communicatie en wetenschapscommunicatie. Maar het is ook bruikbaar voor studenten en afgestudeerden van andere vakgebieden die journalistiek willen leren schrijven over hun vak. Bij het boek hoort een website met teksten, oefenmateriaal en uitwerkingen pp. 23, Taal in actie Hoe mensen communiceren met taal Hanneke Houtkoop & Tom Koole Hoe begrijpen mensen elkaar, terwijl hun taalgebruik vaak zo onnauwkeurig lijkt? Taal in actie geeft een antwoord op die vraag, vanuit de filosofie, de sociologie, de antropologie, de psychologie en de taalwetenschap. Het is een verhelderend overzicht van de belangrijkste benaderingen van taal in gesprekken en is bedoeld voor studenten talen en communicatie. Per hoofdstuk stellen de auteurs steeds een benadering voor, en presenteren daarvan de achtergronden, de onderzoeksmethoden en de analytische concepten. Ze lichten de betreffende benadering toe door middel van illustratieve, authentieke gespreksfragmenten in verschillende contexten pp. 17, docentenmateriaal op aanvraag uitgebreid studiemateriaal Journalistiek schrijven voor krant en vakblad Henk Donkers & Jaap Willems Journalistiek schrijven voor krant en vakblad is een boek over toegankelijk en aantrekkelijk schrijven. Het is bedoeld voor afgestudeerden die na hun opleiding in de journalistiek terecht zijn gekomen of journalistieke ambities hebben. De auteurs behandelen de algemene journalistieke principes zoals informatie vinden, aantrekkelijk schrijven, verhaallijn en structuur. Ook bespreken ze de eisen en kenmerken van de verschillende journalistieke genres. Ten slotte besteden ze aandacht aan niet onbelangrijk voor de journalist in spe hoe je toegang krijgt tot de kringen van de geschreven pers. Bij het boek zijn veel opdrachten en voorbeeldteksten beschikbaar. 2002, tweede druk 502 pp. 45, extra studiemateriaal 18

19 journalistiek Leren recenseren Hans Invernizzi & Tjeerd de Jong Het schrijven van een goed gestructureerde en onderbouwde recensie is een vak apart. In dit boek leert de lezer hoe hij kunstuitingen professioneel kan beoordelen, of hij nu schrijft voor kranten en tijdschriften of voor digitale media. In Leren recenseren wordt uitgelegd welke journalistieke stappen moeten worden gezet om voor een bepaalde doelgroep en een specifiek medium een recensie te schrijven. Daarnaast komen valkuilen aan bod die een recensent moet weten te vermijden tijdens het schrijfproces. De kunstvormen die in Leren recenseren aan de orde komen zijn divers: er wordt aandacht besteed aan muziek, toneel, musical, kleinkunst, dans, beeldende kunst, films, literatuur, cd s en dvd s, en daarnaast ook aan het recenseren van games. Leren recenseren bevat naast theorie ook opdrachten. Na het doorwerken van dit boek begrijpt de lezer niet alleen hoe een goede recensie is gestructureerd en onderbouwd, maar kan hij ook zelf aan de slag met het schrijven van een beoordeling. Interviewen Onthullend en respectvol Michelle van Waveren Vraaggesprekken op radio en televisie wekken soms de indruk dat goed interviewen een kwestie is van doordrammen, klemzetten en afdwingen. Hoe je ook zonder harde vraagtechnieken kritisch kunt zijn en op een respectvolle manier onthullende informatie naar boven kunt halen, staat in dit boek centraal. De auteur baseert zich daarbij op interviews met onder anderen Maartje van Weegen, Paul Witteman en Frènk van der Linden (die als bijlage zijn opgenomen). De nadruk ligt in dit boek op het gesprek, niet op de uitwerking. Verschillende interviewtechnieken, zowel voor de gedrukte als voor de uitgezonden media, worden met elkaar vergeleken pp. 24, antwoorden op aanvraag via internet pp. 15, Radiojournalistiek Lieneke van Schaardenburg Radiojournalistiek is het eerste Nederlandse basisboek voor radiojournalistiek. Het leert de journalist (in spe) alles over het vak van bureauredacteur en verslaggever voor de radio. Radio is snel, kan emoties direct overbrengen en is tegelijk ook anoniem en intiem. Bij radionieuws heb je te maken met meerdere deadlines per dag. Hoe ga je als journalist met deze zaken om? Radiojournalistiek leert de lezer de benodigde vaardigheden in praktijk te brengen. Het behandelt de functies en kenmerken van de radiojournalistiek en gaat vervolgens in op kortetermijnvormen van radiojournalistiek, zoals het nieuwsbericht en het studiogesprek, en langeretermijnvormen, zoals de reportage en het langere interview pp. 24, docentenhandleiding op aanvraag via internet Nieuws voor RTV Van bron tot uitzending Harrie Kiekebosch Nieuws voor RTV beschrijft de weg waarlangs het nieuws via audiovisuele media uiteindelijk bij het publiek terecht komt. Op basis van een stappenplan komen de verschillende aspecten van het journalistieke proces aan de orde, zoals nieuwsselectie, schrijven voor radio en tv en presenteren. De auteur brengt een scherpe scheiding aan tussen het voorbereidende, bureauredactionele werk en het uitvoerende verslaggeverswerk, omdat in de zogenoemde integrated newsrooms steeds vaker één redactie verschillende media bedient. Ook het bereiken van de doelgroep via radio en tv krijgt veel aandacht. Dit aspect is erg belangrijk door de toegenomen diversiteit aan mediakanalen pp. 23, uitgebreid studie materiaal 19

20 journalistiek algemene ontwikkeling Werkboek journalistieke genres Willem Bekius In dit boek behandelt de auteur vijftien journalistieke genres, waaronder het nieuwsbericht, het portret, de reportage, het achtergrondverhaal en de column. Elk genre wordt besproken aan de hand van vier vragen: Wat voor soort tekst is het? Welk doel heeft de tekst? Hoe kan de tekst kritisch bekeken worden? Wat levert een beschouwing volgens het Journalistieke Stappenplan op? In dat Journalistieke Stappenplan komen de voorbereiding, het verzamelen van de gegevens, het bepalen van de vorm en de presentatie van het eindproduct aan de orde. Het boek is geïllustreerd met voorbeelden en voorzien van veel praktische tips pp. 17, De bestuurlijke kaart van Nederland Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief G.E. Breeman, W.J. van Noort & M.R. Rutgers De bestuurlijke kaart van Nederland schetst de inrichting van het openbaar bestuur op de verschillende niveaus. In de eerste hoofdstukken komen de politiek-bestuurlijke instituties op nationaal of rijksniveau aan de orde, gevolgd door de ministeries. Daarna wordt aandacht besteed aan de provincies en de gemeenten, gevolgd door een bespreking van de rechterlijke macht, het functionele bestuur en de maatschappelijke omgeving van het bestuur. Ook komt de internationale context waarbinnen het openbaar bestuur functioneert aan de orde. Dit boek is geschikt als (zelf) studieboek voor hbo- en wostudenten van onder meer de opleidingen bestuurskunde, politicologie, journalistiek en communicatie. Deze e druk is geheel geactualiseerd. Een bedrijfsblad maken Van idee tot realisatie Rob Visser Bedrijfsbladen vormen een essentieel onderdeel van de bedrijfscommunicatie, en dat geldt zowel voor de interne als de externe communicatie. In dit boek wordt uiteengezet hoe die rol kan worden vormgegeven. In tien stappen wordt gewerkt van het eerste idee tot de uiteindelijke realisatie, waarbij de opdrachtgever, de doelgroep en de bladformule steeds het uitgangspunt blijven. Aan bod komen de inhoudelijke vormgeving van een bedrijfsblad, alle praktische randvoorwaarden, de meest gebruikte journalistieke genres, en kwesties als dilemma s rond openheid. Het boek is een complete leidraad voor iedereen die overweegt met een bedrijfsblad te beginnen of het bestaande blad te verbeteren pp. 19, links voor de studenten Profiel van de Nederlandse overheid Organisatie, beleid en besluitvorming Remko Iedema & Patricia Wiebinga 2012, vijfde druk 240 pp. 28, extra studiemateriaal De organisatie en het functioneren van de overheid wordt intensief bestudeerd in de politicologie en de bestuurskunde. Ook bij andere opleidingen is er vaak aandacht voor organisatie, beleid en besluitvorming van de Nederlandse overheid. Profiel van de Nederlandse overheid biedt hiervoor de basiskennis. In het eerste deel wordt een aantal basisbegrippen besproken, zoals overheid en beleid. Het maken van beleid staat centraal in deel twee. Hoe een overheid beslissingen neemt, komt in het derde deel aan de orde, en in deel vier wordt besproken hoe de overheid is georganiseerd. De theorie wordt toegelicht met overzichtelijke schema s, praktijkvoorbeelden en korte samenvattingen. 2010, zesde druk 248 pp. 22, extra studiemateriaal 20

Catalogus 2014. Hoger economisch onderwijs. www.coutinho.nl

Catalogus 2014. Hoger economisch onderwijs. www.coutinho.nl Catalogus 2014 Hoger economisch onderwijs www.coutinho.nl Uitgeverij Coutinho is een zelfstandige uitgeverij die in 1976 werd opgericht door Dick Coutinho. In ruim dertig jaar is het bedrijf uitgegroeid

Nadere informatie

Economie & communicatie

Economie & communicatie Economie & communicatie catalogus uitgeverij coutinho 2011 Economie Entertainment & leisure Hrm Communicatie Journalistiek Algemene ontwikkeling Talen Onderzoeksvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid

Nadere informatie

Entertainment & leisure Economie Hrm Communicatie Journalistiek Algemene ontwikkeling. Onderzoeksvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid

Entertainment & leisure Economie Hrm Communicatie Journalistiek Algemene ontwikkeling. Onderzoeksvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid Economie & communicatie catalogus uitgeverij coutinho 2012 Entertainment & leisure Economie Hrm Communicatie Journalistiek Algemene ontwikkeling Talen Onderzoeksvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid

Nadere informatie

economie & communicatie

economie & communicatie uitgeverij coutinho catalogus www.coutinho.nl economie & communicatie 2010 economie hrm communicatie journalistiek algemene ontwikkeling talen vaardigheden uitgeverij coutinho c economie & communicatie

Nadere informatie

inhoud bestuurskunde & politicologie 3 onderzoeksvaardigheid 14 schrijfvaardigheid 16 recht 9 spreekvaardigheid 20 ruimtelijke wetenschappen 11

inhoud bestuurskunde & politicologie 3 onderzoeksvaardigheid 14 schrijfvaardigheid 16 recht 9 spreekvaardigheid 20 ruimtelijke wetenschappen 11 inhoud bestuurskunde & politicologie 3 recht 9 ruimtelijke wetenschappen 11 sociologie & filosofie 13 onderzoeksvaardigheid 14 schrijfvaardigheid 16 spreekvaardigheid 20 registers 21 prijsinformatie De

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Beweging in veranderende organisaties

Beweging in veranderende organisaties Beweging in veranderende organisaties Kilian Bennebroek Gravenhorst Werken met vragenlijsten voor versterking van veranderingsprocessen PROFESSIONEEL ADVISEREN 5 Inhoud Voorwoord 7 Opzet van het boek 9

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405)

Associate degree Eventmanager. Bachelor Communicatie (34405) Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

najaarsaanbieding 2012

najaarsaanbieding 2012 u i t g e v e r ij c o u t i n h o c najaarsaanbieding 2012 nieuwe titels herziene titels www.coutinho.nl nieuwe titels najaar 2012 Taalproblemen van nu Uitleg, oefeningen en antwoorden Simon Burgers Strategisch

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM

Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Beoordelingscriteria scriptie Nemas HRM Instructie Dit document hoort bij het beoordelingsformulier. Op het beoordelingsformulier kan de score per criterium worden ingevuld. Elk criterium kan op vijf niveaus

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Literatuur Projectmatig Werken

Literatuur Projectmatig Werken Literatuur Projectmatig Werken Onderstaande boeken behandelen de meest gebruikte methodieken van projectmatig werken. Prince 2 is vooral voor ICT-projecten geschikt. Overheden kiezen vaak voor een bepaalde

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Zest Application Professionals Training &Workshops

Zest Application Professionals Training &Workshops De requirements trainingen van Zest Application Professionals geven u de handvatten die nodig zijn om uw requirementsproces te verbeteren. U doet hands-on ervaring op en leert omgaan met lastige praktijksituaties.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools dviseren nderhandelen -mailen Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs en erkopen Met unieke online tools SKILLS VAARDIGHEIDSTRAININGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS In deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV)

Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Faculteit Economie en Management 2007/2008 Versie 1 Minor Analyse, diagnose en verandering van organisaties (ADV) Voor wie is deze minor bestemd

Nadere informatie

Bestuur, beleid & recht

Bestuur, beleid & recht Bestuur, beleid & recht catalogus uitgeverij coutinho 2011 Bestuurskunde & politicologie Recht Juridische dienstverlening Ruimtelijke wetenschappen Filosofie Onderzoeksvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw,

STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL. Geachte heer/mevrouw, STAGEINSTELLINGEN ONDERZOEK HJO-JURISTEN ZUYD HOGESCHOOL Geachte heer/mevrouw, De Hogere Juridische Opleiding (HJO) is ontstaan vanuit de voormalige opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD).

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext

1 Inleiding. 1.1 Aanleiding tot de verkenning. 1.2 Beleidscontext 1 Inleiding 1.1 Aanleiding tot de verkenning De Raad voor Cultuur (RvC) heeft in zijn Agenda Cultuur 2017 2020 en verder aangekondigd gezamenlijk met de Sociaal-Economische Raad (SER) een verkenning van

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman

Basis leergang opleider medezeggenschap. Dr. Martha Meerman Basis leergang opleider medezeggenschap Dr. Martha Meerman Wat is AIAS/UvA Onderzoek, opleidingen en conferenties over arbeidsmarkt, sociale zekerheid, zeggenschap, beleid etc. Interdisciplinair, vergelijkend,

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij:

Van elk lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij: Profielschets Raad van Commissarissen 1. Doel profielschets Deze profielschets dient een tweeledig doel. Enerzijds kan met deze profielschets een goede en afgewogen selectie van de nieuwe leden gemaakt

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Economie en maatschappij(a/b)

Economie en maatschappij(a/b) Natuur en gezondheid(a/b) Economie en maatschappij(a/b) Cultuur en maatschappij(a/c) http://profielkeuze.qompas.nl/ Economische studies Talen Recht Gedrag en maatschappij http://www.connectcollege.nl/download/decanaat/vwo%20doorstroomeisen%20universiteit.pdf

Nadere informatie

MET ELKAAR KOM JE VERDER

MET ELKAAR KOM JE VERDER MET ELKAAR KOM JE VERDER 2 ACE IS EEN HR-PLATFORM VAN ONTMOETEN, VERBINDEN, ACTIVEREN EN INSPIREREN. 3 Het ACE Integraal Netwerk bestaat uit drie onderdelen: ACE: het HR-netwerk voor regionale werkgevers.

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D HAVO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Financieel management

Financieel management Financieel management Tweede herziene druk Kees van Alphen Inhoud 1 inleiding 1 2 het verhaal achter de cijfers 3 2.1 Het besturen van een organisatie: ondernemingsmodel 3 Checklist 6 3 sturen op winst,

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Rapport: resultaten onderzoek

Rapport: resultaten onderzoek Rapport: resultaten onderzoek Competentieonderzoek naar beroepsgroep subsidieadviseurs Opdrachtgevers: NVAS Subsidieacademie Auteurs: Dhr. W. Arkesteijn Dhr. H. Burgmans Eindhoven, 10 september 2005 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerken met re-integratiebedrijven

Samenwerken met re-integratiebedrijven Samenwerken met re-integratiebedrijven Samenwerken met re-integratiebedrijven Inhoudsopgave Inleiding 2 Aanleiding 2 De Workshop 2 Het verslag 2 Terminologie: Gebruikte termen in het verslag 3 Algemene

Nadere informatie

Bestuurskunde & politicologie Recht Juridische dienstverlening Ruimtelijke wetenschappen Filosofie Onderzoeksvaardigheid Schrijfvaardigheid

Bestuurskunde & politicologie Recht Juridische dienstverlening Ruimtelijke wetenschappen Filosofie Onderzoeksvaardigheid Schrijfvaardigheid Bestuur, beleid & recht catalogus uitgeverij coutinho 2012 Bestuurskunde & politicologie Recht Juridische dienstverlening Ruimtelijke wetenschappen Filosofie Onderzoeksvaardigheid Schrijfvaardigheid Spreekvaardigheid

Nadere informatie

Tips voor een succesvol evenement

Tips voor een succesvol evenement Tips voor een succesvol evenement Luc David Lien Vanden Broucke Toerisme, WES Zet drie Vlamingen bij elkaar en ze beginnen iets te organiseren. Maar hoe beginnen ze eraan? Een succesvol evenement organiseren

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Voorlichting Economie en M&O. David Yousufi Docent Economie en M&O

Voorlichting Economie en M&O. David Yousufi Docent Economie en M&O Voorlichting Economie en M&O David Yousufi Docent Economie en M&O Economie en M&O het basisverschil Economie gaat over de relatie tussen vier spelers: Consumenten Producenten Overheid Buitenland Bij Management

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20890-n1 9 mei 2016 Rectificatie van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject

Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Tien jaar master(s) in het sociaal werk en sociaal beleid Een blik op het verleden, heden én de toekomst! Resultaten onderwijsproject Inhoud 1. Bekendheid van de opleiding 2. Algemene tevredenheid over

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende visie op arbeid Traditionele organisatie modellen zijn

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O De Universiteit van Leiden biedt de mogelijkheid voor bachelor studenten om andere studie te combineren met een PraktijkStudie.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen

Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen Achtergrondinformatie Leerstijlen en Werkvormen Marjoleine Hanegraaf (NMI bv) & Frans van Alebeek (PPO-AGV), december 2013 Het benutten van bodembiodiversiteit vraagt om vakmanschap van de teler. Er is

Nadere informatie

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 WISKUNDE D VWO VAKINFORMATIE STAATSEAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Profielen Raad van Commissarissen Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden

Nadere informatie