Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen. Jaarverslag 2010: Bouwen aan wel-zijn nieuwe stijl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen. Jaarverslag 2010: Bouwen aan wel-zijn nieuwe stijl"

Transcriptie

1 Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen Jaarverslag 2010: Bouwen aan wel-zijn nieuwe stijl Ontwikkelingen en belangrijkste cijfers Het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk biedt vrij toegankelijke, kosteloze dienstverlening aan alle inwoners van Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave, en Mill en St. Hubert.

2 2010: Bouwen aan wel-zijn nieuwe stijl Minder tweedelijns zorg, meer focus op de eerstelijn om mensen te kunnen ondersteunen bij het oppakken van de regie en verantwoordelijkheid over hun eigen leven: Welzijn nieuwe stijl. Dat vraagt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo. Voor het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk RMC betekent dit geen verandering in de benadering en behandeling van cliënten. Wel zijn door de focusverlegging nieuwe structuren nodig. Het RMC heeft hieraan in 2010 volop meegebouwd, zowel intern als extern. Bijvoorbeeld op het terrein van de jeugdzorg. Trees Holla: De cliënt 1 zelfredzaam maken, in zijn kracht zetten. Hem begeleiden bij wat hij zelf kan doen om zijn situatie te verbeteren, in een open, persoonlijke en gelijkwaardige werkrelatie. Het is sinds jaar en dag de manier waarop wij ons werk doen. Met goede resultaten én een op een aansluitend bij de Wmo. Jeugdzorg Volgens een werkgroep van de Tweede Kamer is de huidige zorgstructuur te complex, zijn wachtlijsten te lang (Toekomstverkenning Jeugdzorg, mei 2010). Hun aanbevelingen volgen de Wmo: laat gemeenten resp. hun Centra Jeugd en Gezin de hulpvragen oppakken en waar nodig doorverwijzen; maak van Bureau Jeugdzorg een tweedelijns provinciale organisatie, voor alleen nog de probleemjeugd. Marijke van Maris: Bij jeugd is het belangrijk dat er direct gehandeld wordt. Door deze werkwijze zijn we slagvaardiger en werken we preventiever. Dat komt onze cliënten ten goede. Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk Samen met ketenpartners Mee, Radius, Pantein en GGD heeft het maatschappelijk werk in 2010 het Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk CJG verder ingericht, sinds 1 november onder leiding van een coördinator in gemeentedienst. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor het bemensen en toerusten van laagdrempelige inlooppunten. Grave Mill & St. Hubert Fred Pijls Cuijk Bestuur en directie Tineke Vermeulen Pieter van Dieperbeek Ondersteuning Trees Holla Tanja Jeucken: In 2010 konden ouders, opvoeders en jeugdigen met vragen over opvoeding en zorg al bellen naar het CJG. Vanaf januari 2011 kunnen ze er ook binnenlopen. Elk van de vijf gemeenten heeft zo n inlooppunt. Het is per gemeente één ochtend in de week open. In twee van deze inlooppunten staan wij de mensen te woord. Informatie krijgen en contact leggen kan ook via en Onverminderd zet het RMC vol in op de rode draad in het CJG: preventie, vroegsignalering en samenwerking. Voor sluitende jeugdzorg, zonder wachtlijsten. Gertie Kemmerling Caty Augusteyns Conny Smits Mina Oubenqassou Sint Anthonis Boxmeer Sint Anthonis Fien van Grinsven Maureen van Niekerk Berthel Goossens Investeren in ketenzorg Bouwen aan nieuwe structuren betekent investeren in ketenzorg. In 2010 is de doorontwikkeling van de ketenzorg wat stroever gelopen dan gewenst. Organisaties hadden hun aandacht met name gericht op het aanpassen van hun eigen huis aan alle nieuwe ontwikkelingen: de verschuiving van taken door de Wmo en de ombuiging van geldstromen. Waar mogelijk is de samenwerking versterkt zoals met Novadic Kentron (verslavingszorg). Duidelijk is gemaakt wat zij en het RMC doen en er zijn over en weer contactpersonen benoemd die elkaar weten te vinden als dat nodig is. Jeanine Grommen Ester Klaassen Renuka de Kunder Okke Kousemaker Ouderschapsreorganisatie Ouders die gaan scheiden zijn vanaf 1 maart 2009 verplicht in het kader van ouderschapsreorganisatie een ouderschapsplan op te stellen. Doel is vanuit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid goede afspraken te maken voor de kinderen. In 2010 heeft het RMC 21 ouderparen hierbij ondersteund. 1 Overal waar een mannelijke vorm wordt gebruikt, is ook de vrouwelijke vorm bedoeld.

3 Bemoeizorg Bemoeizorg is de goed lopende outreachende hulpverlening aan mensen die dringend hulp en zorg nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen en/of ervoor weglopen. In 2010 had het RMC 19 bemoeizorgcliënten, tegen 20 in De maatschappelijk werker met aandachtsgebied bemoeizorg begeleidde een aantal van hen samen met bemoeizorgmedewerkers van GGZ Oost Brabant en Novadic-Kentron. Christ van den Akker: We zijn trots op Bemoeizorg. Als betrokken hulpverleners hebben we een aanpak ontwikkeld waarmee hulpmijders die soms ernstige overlast geven, of om wie mensen zich zorgen maken, toch en met succes geholpen kunnen worden. Ouderenzorg In 2010 is de pilot Preventie eenzaamheid ouderen Cuijk afgesloten, met het RMC als kernpartner naast de gemeente, SWOC/Radius, Pantein en de GGD. Doel was het systeem te verbeteren dat organisaties en instellingen samen vormen als het gaat om signaleren en aanpakken van eenzaamheid bij ouderen. Door bijeenkomsten en ontmoetingen waarin ieders aanbod, sterke kanten en aanpak centraal stonden, is dit doel bereikt. Het Afstemmingsoverleg, een netwerk van onder andere RMC, Radius Ouderenwerk, GGZ, Woonstichting Mooiland Maasland en de dienst Sociale zaken, zal Eenzaamheid ouderen structureel op de agenda houden. Dergelijke projecten zijn in de afgelopen jaren ook in de andere gemeenten opgezet. Schuldhulpverlening De structuur rond schuldhulpverlening staat. Ketenpartners kennen elkaar en weten elkaar te vinden; cliënten worden effectief geholpen. Het RMC is intensief bij schuldhulpverlening betrokken: mensen met financiële problemen kunnen terecht bij het Advies- en informatiepunt en bij de maatschappelijk werker met specifieke kennis van financiën en schulden. Steeds vaker blijkt sanering en schuldhulpverlening nodig te zijn. Het RMC verleent hulp bij financiële problemen vaak in samenwerking met onder andere de sociale dienst, de Gemeentelijke kredietbank en andere betrokken partijen. Naast individuele begeleiding biedt het RMC de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus Rondkomen met inkomen, vooral gericht op het vergroten van kennis en op budgetteringsvaardigheden. In 2010 was het bij de schuldhulpverlening onverminderd druk. Het is duidelijk te merken dat de economische crisis nog niet voorbij is. Er zijn 278 cliënten (268 in 2009) met financiële problemen ondersteund, waarvan 145 (158) in de Budgetbegeleiding. Met ingang van 1 juni is met de partners binnen de schuldhulpverlening een integrale werkwijze van start gegaan voor mensen met een problematische schuldensituatie. In dat kader is voor 25 casussen een plan van aanpak opgesteld. Het aantal jongeren dat met schulden zit, neemt toe. Dit probleem zal de komende tijd extra aandacht vragen. Maureen van Niekerk: Als ketenpartner werkten we in 2010 met vier RMC ers mee aan de uitvoering van de integrale schuldhulpverlening, aan preventie en nazorg. Komen tot een oplossing voor de schulden is daarbij belangrijk, net als het hanteerbaar maken ervan, rekening houdend met de psychosociale factoren. Hoe de gemeenten de schuldhulpverlening definitief willen invullen is nog onderwerp van gesprek. De komende kaderwet speelt daarin een grote rol. Het RMC is gevraagd in ieder geval tot 1 juli 2011 door te gaan met haar aanpak. Die werpt door kennis en ervaring zijn vruchten af: er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in (bij)scholing want schuldhulpverlening, met alle regels en uitzonderingen, is een complexe materie. PSHI en PSHOR PSHI en PSHOR regelen psychosociale hulpverlening bij incidenten, resp. ongevallen en rampen. Omdat het RMC de leider opvangteam levert, worden in 2011 minimaal acht medewerkers opgeleid zodat continu een maatschappelijk werker beschikbaar is. Daarnaast is het RMC lid van de Stuurgroep en ook als zodanig continu oproepbaar. In de kernteams van PSHI en PSHOR werken Slachtofferhulp, GGZ Land van Cuijk en RMC samen. PSHI en PSHOR zijn in 2010 niet bijeen geroepen. Boxmeer Els Meijer Renate Eggenkamp Joelisjka van Hinsberg Berthel Goossens Daniëlle van Niekerken Renuka de Kunder Marlies Leijsten Aysel Tekyatan Christine Goedhardt Tanja Jeucken Okke Kousemaker Jeanine Grommen Waar kan ik met mijn vraag of probleem terecht? Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk: Steun voor iedereen!

4 AMW en JMW Alle met de opdrachtgevers gemaakte productieafspraken zijn gehaald. Hierna volgen de belangrijkste resultaten van het Algemeen maatschappelijk werk en Jeugdmaatschappelijk werk 2. Algemeen maatschappelijk werk Het Algemeen maatschappelijk werk richt zich op vrij toegankelijke psychosociale en materiële begeleiding dicht bij de burger. Doel van de inzet is met de cliënt te bekijken hoe hij zo zelfstandig mogelijk kan (blijven) functioneren. Waar dat moeilijk is, begeleiden of verwijzen we hem. Of zorgen we voor een vangnet. Cliënten komen zelden met maar één vraag naar het maatschappelijk werk; er is bijna altijd meer aan de hand. De vragen beslaan alle leefgebieden. Denk aan geld, opvoeding, relaties en werk. Maar ook aan geweld, eenzaamheid, seksualiteit, discriminatie, angsten, gemeentelijke voorzieningen. Aantal individuele en groepshulpverleningstrajecten AMW Gemeente Sint Anthonis Boxmeer Cuijk Grave Mill & St. Hubert Totaal Jeugdmaatschappelijk werk Het Jeugdmaatschappelijk werk ondersteunt ouder en/of kind bij het opgroeien. Het bestaat naast het algemeen Jeugdmaatschappelijk werk uit het Schoolmaatschappelijk werk in het basis, speciaal basis en voortgezet onderwijs en het Jeugdpreventiewerk. Dit laatste zet zich met name buiten de school in voor 12- tot en met 23-jarigen die de weg naar hulp moeilijk weten te vinden of zelf geen probleem ervaren terwijl de mensen om hen heen zich zorgen maken. In 2010 zijn binnen het Jeugdpreventiewerk 79 jongeren aangemeld tegen 59 in Schoolmaatschappelijk werk aantal aanmeldingen schooljaar Basis- en speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs ROC/MBO Vanaf 2011 worden de cijfers van het Schoolmaatschappelijk werk per kalenderjaar gepresenteerd. Grave Toon Scholten Vivi Wilmsen Cuijk Ellen Blondé Willy Pegel Christ van den Akker Marijke van Maris Renate Eggenkamp Ina Keijnemans Dette Koenders Tatjana Juginovic Josephine Dekkers Aysel Tekyatan Tuyen Nguyen Marijke van Maris Daniëlle van Niekerken Renuka de Kunder Ester Klaassen Renate Eggenkamp Tanja Jeucken Ina Keijnemans 2 Eind maart 2011 is het tabellenboek verschenen, met de complete verantwoording in cijfers over Dit tabellenboek is op te vragen via Huiselijk geweld en Kindermishandeling De inzet van het RMC bij Huiselijk geweld en Kindermishandeling is erop gericht slachtoffers en/of daders en/of omstanders zonder geweld (samen) te laten verder leven. Deze taak heeft in 2010 veel aandacht gekregen. Alle schoolmaatschappelijk werkers en jeugdpreventiewerkers zijn geschoold in het signaleren van kindermishandeling. Daarnaast beschikt het RMC over acht aandachtsfunctionarissen met specifieke kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2010 zijn 91 kortdurende trajecten afgesloten tegen 58 in In twee casussen zijn mensen langdurig begeleid. Groepswerk In het afgelopen jaar zijn 10 groepscursussen en trainingen gegeven binnen het Algemeen maatschappelijk werk. Vanuit het Schoolmaatschappelijk werk zijn er 14 cursussen gegeven. Het actuele aanbod voor 2011 staat op bij AMW.

5 Advies- en informatiepunt De maatschappij wordt steeds complexer en de wet- en regelgeving is voor menig burger te ingewikkeld. Daar komt bij dat er veel mensen zijn die het Nederlands slecht beheersen wat de communicatie met overheid en andere instanties bemoeilijkt. De sociaal raadslieden van de Advies- en informatiepunten AIP zijn dan een cruciale intermediair en in toenemende mate moeten zij bemiddelen: 496 keer in 2010 tegen 145 keer in Dit beeld is ook terug te zien in het aantal hulpvragen over Consumentenzaken. Waren daarover in 2005 nog 670 vragen gesteld, in 2010 zijn dat er 1.311; hiervan gaat 68% over schulden en budgetteren. Voor klanten is in totaal ca verdiend door het meeinvullen van de belastingaangifte, óndanks de veranderde wetgeving. De sociaal raadslieden hebben 10 keer een voorlichting of bijscholing voor netwerkpartners verzorgd. Aysel Tekyatan: In de Advies- en informatiepunten helpen we bezoekers wegwijs te worden in het woud van instellingen, regelingen, belastingen en diensten. We informeren, adviseren, signaleren, vullen papieren in, schrijven brieven, bemiddelen en verwijzen waar dat gewenst is. Alles onafhankelijk van andere organisaties en uiteraard vertrouwelijk. Eenderde meer hulpvragen, niet meer tijd Het aantal klantcontacten is met sinds 2005 ongeveer gelijk gebleven. Het aantal hulpvragen per contact daarentegen is met eenderde gestegen van in 2005 tot in 2010 (7.249 in 2009). Bovendien is er meer samenhang tussen de vragen wat de complexiteit vergroot. De uitwerktijd die de AIP s nodig hebben, is daardoor langer. Ook kost het meer tijd om cliënten uit te leggen hoe het zit. Gekeken wordt hoe nóg efficiënter gewerkt kan worden. Daarbij komt ook hulpverlening via internet aan de orde. Josephine Dekkers: We zien steeds meer mensen met een eigen woning en/of met beleggingsproducten die in financiële problemen zijn geraakt. Daarom hebben alle schuldhulpverleners en AIP ers hierover in 2010 bijscholing gehad. Medewerkers Bij het RMC werken 33 hoogopgeleide medewerkers. Het ziekteverzuim is met 2,2% onverminderd erg laag, net als het personeelsverloop: er zijn twee collega s met prépensioen gegaan. Daar is één nieuwe medewerker voor aangenomen. Fred Pijls: Het RMC heeft een stabiele, zeer actieve en gemotiveerde club medewerkers. Hierdoor kunnen we het RMC continu verder uitbouwen en verbeteren. Huisvesting Op huisvestingsgebied staat veel te gebeuren wat in 2010 is voorbereid. Het nieuwe Dienstencentrum in Cuijk wordt bijvoorbeeld in 2011 opgeleverd. De bedoeling is dat het RMC daarheen verhuist, samen met ketenpartners als Radius, de Sociale Dienst, het CWI, Pantein Thuiszorg, GGD Hart voor Brabant, Stichting Welzijn Ouderen Cuijk en het Verdihuis. Er is in 2010 hard gewerkt aan het dienstverleningsconcept. Ook in Mill is de schop de grond in gegaan; in Grave is en wordt naarstig gezocht naar nieuwe huisvesting. Personeelsvertegenwoordiging De RMC-Personeelsvertegenwoordiging PVT bestaat uit drie medewerkers. In april zijn de zittende leden afgetreden. De nieuwe leden hebben een scholing gevolgd om de personeelsbelangen goed te kunnen behartigen. De PVT sprak in 2010 met het management over de reiskostenvergoeding, het opzetten van de cliëntenraad, de certificering in oktober en de vraag of de PVT over moest naar een OR. Aandachtspunten voor 2011: de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg in relatie tot het maatschappelijk werk, de opstart van Centrum Jeugd en Gezin, de ontwikkelingen binnen de Wmo en de verhuizing van verschillende RMC-bureaus. AIP Sint Anthonis succesvol Sint Anthonis kent in het kader van het project Versterking minima sinds oktober 2009 een Advies- en informatiesteunpunt. In 2010 waren er 147 klantcontacten met 360 hulpvragen! Daarom is het AIP Sint Anthonis ook voor 2011 weer subsidie toegekend. In totaal kwamen 326 mensen uit Sint Anthonis bij de AIP s, tegen 200 in Mill & St. Hubert en Grave Ook steeds meer mensen uit Mill (202 klantcontacten) en Grave (126 klantcontacten) bezoeken de AIP s. Berthel Goossens: Een alleenstaande ouder met deeltijdbaan en aanvullende WWB-uitkering krijgt te maken met 12 inkomenselementen vanuit zeven instanties; jaarlijks 22 formulieren Niet vreemd dus dat mensen een beroep op ons doen! Christine van Bemmel Mill & St. Hubert Anne de Coole Marjon Joosten Tanja Jeucken Christine Goedhardt Marijke van Maris

6 Kwaliteitszorg Een blik vooruit Het kwaliteitsbeleid van het RMC is erop gericht de manier waarop de taken worden uitgevoerd te verbeteren, in het belang van de cliënt. HKZ Het RMC is in 2010 voor het handhaven van de HKZcertificatie aan audits onderworpen door TNO en Keurmerk. Deze laatste komt in de plaats van het TNO dat niet meer HKZ-geaccrediteerd is voor het auditen van organisaties voor maatschappelijk werk. Hun bevindingen: RMC is een bovengemiddeld goed functionerende organisatie met een uitstekend kwaliteitshandboek dat goed toegankelijk is en op de juiste manier wordt gebruikt. Gertie Kemmerling: Twee externe en ook nog een interne audit is veel werk. Maar het houdt je scherp op je processen. Er waren kleine verbeterpunten zoals het opstellen van een protocol met kwaliteitseisen voor leveranciers en het houden van een ontruimingsoefening. En wat tips waarmee we ons voordeel kunnen doen. Cliëntgericht werken In het kader van cliënt- en vraaggericht werken is in 2010 ingevoerd dat elke ochtend (uitgezonderd de zaterdag en zondag) een van de 24 maatschappelijk werkers telefonisch bereikbaar is voor collegiaal consult, voor vragen van cliënten, van derden én als backoffice voor de receptie. Uiteraard wordt in de ledige tijd administratief werk opgepakt. Cliënten, ketenpartners én medewerkers zijn er heel positief over. Cliëntenraad Om meer voeling te krijgen met wat er leeft onder de RMCcliënten en om beleid aan hen te kunnen toetsen is begonnen met de oprichting van een Cliëntenraad. Deze krijgt in 2011 gestalte. Cliënttevredenheid Voor het meten van de cliënttevredenheid zijn in 2010 in de periode van 1 april tot 1 augustus 340 enquêtes meegegeven aan mensen die drie keer of meer bij een maatschappelijk werker zijn geweest of langskwamen in een Advies- en informatiepunt. 55% van de enquêtes is ingevuld geretourneerd. Gemiddeld scoort het RMC een ruime 8,5! Klachten In 2010 zijn twee klachten binnengekomen die intern opgepakt zijn. De externe klachtencommissie hoefde niet te worden ingeschakeld. Medewerkers tevreden en lerend Elke drie jaar houdt het RMC een onderzoek naar de medewerkerstevredenheid. Zo ook in Medewerkers gaven aan zeer tevreden te zijn: ze kunnen zich prima ontwikkelen binnen het RMC en zeker aan hun registratieverplichtingen voldoen. Daarvoor gebruiken ze met name de intervisiesessies en de Action Learning bijeenkomsten. Thema s waren samenwerking met ketenpartners zoals Novadic Kentron, groepswerk, verslavingsproblematiek, Korte Oplossingsgerichte Therapie en mindfulness. Alle maatschappelijk werkers van het RMC werken volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en zijn ingeschreven in het beroepsregister. Het wordt een druk jaar, Naast de reguliere productie die vanzelfsprekend wordt gedraaid, is er de verhuizing van het bureau in Cuijk en waarschijnlijk ook van dat in Grave. Er is een automatiseringsslag te maken, naast de doorontwikkeling van een digitaal cliëntendossier. De invulling van het Centrum Jeugd en Gezin vraagt aandacht, meer Boxmeerse basisscholen krijgen vanuit het RMC Schoolmaatschappelijk werk én een nieuwe raamovereenkomst met onze opdrachtgevers moet opgesteld worden. Ook van buiten af staat er veel te gebeuren Bezuinigingen Rijk en gemeenten zullen de komende tijd flink bezuinigen. De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger wordt daardoor steeds belangrijker, de druk op eerstelijns voorzieningen als het RMC steeds groter. De kunst blijft om binnen de financiële kaders de goede keuzes te maken en de kwaliteit te blijven waarborgen. Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening blijft meer dan ooit essentieel. Kan het RMC als gewaardeerd ketenpartner hierin verder? In 2011 nemen de gemeenten in het Land van Cuijk daarover de beslissing. De komende Kaderwet voor burgers met schulden geeft de gemeenten in ieder geval de regie over de schuldsaneringstrajecten. Specifieke aandacht is nodig voor de hulp aan jongeren met schulden. Veranderingen in de jeugdzorg Om de toestroom naar Bureau Jeugdzorg te verminderen zoals de werkgroep van de Tweede Kamer aanbeveelt, geeft de Provincie Brabant gemeenten in 2011 al extra budget. De eerstelijn kan daarmee meer hulp bieden. Voor het maatschappelijk werk betekent dit dat er meer behandel- en begeleidingsmogelijkheden komen, bijvoorbeeld voor kinderen die het moeilijk hebben bij een echtscheiding. Desgewenst is ook snelle verwijzing mogelijk naar instanties die dan, zonder verdere indicatie van Bureau Jeugdzorg, kunnen inspringen. Hierbij is ook een taak weggelegd voor het Centrum Jeugd en Gezin, net als voor het Casusoverleg jeugd dat zich sinds 1 januari 2011 buigt over de meer complexe situaties. Het RMC kan hierin door kennis en ervaring enkele medewerkers werkten bijvoorbeeld voorheen bij Bureau Jeugdzorg veel betekenen. Trees Holla: Duidelijk is dat 2011 een enerverend jaar wordt. Buiten kijf staat dat we ons met hart en ziel blijven inzetten voor onze cliënten. Als basisvoorziening die jong én oud kan helpen: laagdrempelig, transparant, professioneel en uitgaand van de kracht van de cliënt! Er hoeft geen groot probleem te zijn om bij ons aan te kloppen. Een gewone vraag kan ook Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk (RMC); Redactie: Elise Overes, Com-dt Malden; Foto s Ben Lambregts m.u.v die van Marlies Leijsten; Vormgeving: Verheij & van der Heide, Arnhem; Drukwerk: Drukkerij Weemen Boxmeer, Boxmeer;

7 Adressen Centraal bureau Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk / Postbus 71, 5430 AB Cuijk Bereikbaar van uur en van uur t: (0485) f: (0485) e: w: Bureau Sint Anthonis Paulusstraat 1, 5845 DZ Sint Anthonis t: (0485) Bureau Boxmeer Bilderbeekstraat 44, 5831 CX Boxmeer t: (0485) Bureau Grave Trompetterstraat 7, 5361 EP Grave t: (0486) Bureau Mill en St. Hubert Oranjeboomstraat 9, 5451 BL Mill t: (0485) Advies- en Informatiesteunpunt Sint Anthonis Sociaal Raadslieden Werk Oelbroeck, Breestraat 1d, 5845 AX Sint Anthonis t: (0485) , ma t/m do van uur Inloopspreekuur do van uur Advies- en Informatiepunt Boxmeer Sociaal Raadslieden Werk De Weijer: De Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer t: (0485) , ma t/m do van uur Inloopspreekuur ma t/m do van uur Advies- en Informatiepunt Cuijk Sociaal Raadslieden Werk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk t: (0485) , di t/m vrij van uur Inloopspreekuur di t/m vrij van uur Centrum Jeugd en Gezin t: (lokaal tarief) Telefonisch spreekuur ma t/m vrij van uur Inloopspreekuur ma t/m vrij van uur, steeds in een andere gemeente. Zie Melden van Discriminatie RMC Meldpunt discriminatie Postbus 71, 5430 AB Cuijk t: (0485) ma t/m vrij van uur of op een inloopspreekuur van een Advies- en Informatiepunt RMC: not for profit, wel ondernemend!

Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen. Jaarverslag 2009: Op eigen benen samen verder!

Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen. Jaarverslag 2009: Op eigen benen samen verder! Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen Jaarverslag 2009: Op eigen benen samen verder! Het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk biedt vrij toegankelijke, kosteloze

Nadere informatie

Jaarverslag Grote veranderingen, zowel in- als extern, met goede prestaties op alle fronten

Jaarverslag Grote veranderingen, zowel in- als extern, met goede prestaties op alle fronten Dit is het laatste jaarverslag van het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk. Met ingang van 1 januari 2015 is het RMC gefuseerd met Radius in RMC Radius. Jaarverslag 2014 Grote veranderingen,

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld Adressen Centraal bureau Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk Postbus 71, 5430 AB Cuijk Bereikbaar van 9.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur t: (0485) 31 62 04

Nadere informatie

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

VEELZIJDIG, LAAGDREMPELIG EN DOELGERICHT!

VEELZIJDIG, LAAGDREMPELIG EN DOELGERICHT! JAARVERSLAG 2007 VEELZIJDIG, LAAGDREMPELIG EN DOELGERICHT! 2008, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 4 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2014 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2014 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsman 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina

Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september Terug naar eerste pagina Onderwijs- en jeugdbeleid 24 september 2009 Programma 1. Opening door wethouder Everink 2. Toelichting op gemeentelijk onderwijs- en jeugdbeleid Locale Educatieve Agenda (LEA) Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

TABELLENBOEK CIJFERS JAARVERSLAG 2012 REGIONAAL MAATSCHAPPELIJK CENTRUM LAND VAN CUIJK

TABELLENBOEK CIJFERS JAARVERSLAG 2012 REGIONAAL MAATSCHAPPELIJK CENTRUM LAND VAN CUIJK TABELLENBOEK CIJFERS JAARVERSLAG 2012 REGIONAAL MAATSCHAPPELIJK CENTRUM LAND VAN CUIJK INHOUDSOPGAVE DE ORGANISATIE RMC 1 LOCATIES RMC EN HUN MEDEWERKERS 2 VERKORTE RESULTATENREKENING 2012 3 ALGEMENE KLANTGEGEVENS

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Programma van Eisen Subsidieverlening 2015 Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Bijlage bij adviesnota subsidieverlening 2015 Juvans 16 december 2014 Dossiernr.: 1. Inleiding 1.1. Doel van het

Nadere informatie

TABELLENBOEK CIJFERS JAARVERSLAG 2014 REGIONAAL MAATSCHAPPELIJK CENTRUM LAND VAN CUIJK

TABELLENBOEK CIJFERS JAARVERSLAG 2014 REGIONAAL MAATSCHAPPELIJK CENTRUM LAND VAN CUIJK TABELLENBOEK CIJFERS JAARVERSLAG 2014 REGIONAAL MAATSCHAPPELIJK CENTRUM LAND VAN CUIJK INHOUDSOPGAVE DE ORGANISATIE RMC 1 LOCATIES RMC EN HUN MEDEWERKERS 2 ALGEMENE KLANTGEGEVENS MAATSCHAPPELIJK WERK IN

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

ONTVANGEN 3 Jļfo 2014

ONTVANGEN 3 Jļfo 2014 maatschappelijk werk Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand De heer W.J.J. Ligtenberg - Portefeuillehouder P O S T B U S 7 5170 AA KAATSHEUVEL 's-hertogenbosch, 30

Nadere informatie

Blijf niet zitten. Algemeen Maatschappelijk Werk

Blijf niet zitten. Algemeen Maatschappelijk Werk Blijf niet zitten Algemeen Maatschappelijk Werk 1 2 BLIJF NIET ZITTEN WAAR U ZIT: KOM PRATEN OVER UW PROBLEMEN Ieder van ons krijgt wel eens met problemen te maken. Dat hoort gewoon bij het leven. Vaak

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 1 MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 December 2009 1 1 Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. Het doel van deze wet is dat alle mensen

Nadere informatie

Kadernota en begroting 2018

Kadernota en begroting 2018 Kadernota en begroting 2018 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk

Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk. Hoe werkt het in praktijk Basisteam centrum jeugd en gezin land van Cuijk Hoe werkt het in praktijk Zorgvormen nu en vanaf 2015 Functies Lokale jeugdhulp Bureau Jeugdzorg Jeugd- en opvoedhulp Jeugd GGZ Jeugd GGZ Eerste Lijn Jeugd-VG,LG,

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009

Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Regionale samenwerking in een Veiligheidshuis Ommen 5 februari 2009 Ervaringen uit de praktijk Korte introductie over het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Regionalisering: De theorie. Regionalisering:

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND Eerste voortgangsrapportage van 1 juli 2004 1 mei 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

Kadernota. Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf Kadernota 2015 Jaarlijks wordt door de gemeenschappelijke regelingen en organisaties die aanverwant zijn een toekomstperspectief gepresenteerd aan de betrokken gemeenten en deze nota gaat in op de ontwikkelingen

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team

Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 2013-2016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team 201305354 Bijlage bij Gekantelde schuldhulpverlening Beleidsnotitie 20132016 : uitkomsten inventarisatie Sociaal Team Kredietbank Nederland Woningstichting Weststellingwerf gebied van Ja, wij zijn betrokken

Nadere informatie

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente «Naam_» «Adres_Compleet» «PC_Woonplaats» Datum 02 december 2014 Onderwerp Aantal bijlagen Nieuwe Jeugdwet 1 Beste ouder(s), cliënt(en), Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Cijfers Schuldhulpverlening 2016

Cijfers Schuldhulpverlening 2016 Cijfers Schuldhulpverlening 2016 1. Aanmeldingen In 2016 zien we weer een lichte stijging van het aantal klanten dat voor een eerste gesprek aan onze balie is gekomen. We hebben in 2016 ingestoken op vindbaarheid,

Nadere informatie

Beter Samen in Noord (BSIN)

Beter Samen in Noord (BSIN) Beter Samen in Noord (BSIN) Integrale zorg voor bewoners met meervoudige en/of complexe problemen in Amsterdam Noord 3 april 2014 Hanneke Keus, Projectleider BSiN Ronny Bohnenn, kwartiermaker BSiN Hanneliek

Nadere informatie

S TA G E S L I J N 5

S TA G E S L I J N 5 STAGES LIJN5 Wil jij stage lopen bij Lijn5? In de provincie Utrecht biedt Lijn5 behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren met én zonder licht verstandelijke beperking en hun gezin. Lijn5 beschikt

Nadere informatie

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van

Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Directie Realisatie Inleiding Oplegger bij onderzoek dienstverlening MaDi Zuidoost en Diemen 1 Op uw verzoek ontvangt u het onderzoeksrapport van BMC over de dienstverlening van Aan Van Stadsdeelraad Zuidoost

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto

Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven De Startfoto Borging aanpak kindermishandeling binnen de Centra Jeugd en Gezin regio Eindhoven 14-02-2011 De Startfoto Bijeenkomst beleidsambtenaren jeugd Bezoeken netwerken 12 en 12 + Gesprekken beleidsfunctionarissen

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp?

Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp? Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp? De nieuwe jeugdhulp begint bij het eerder signaleren en het sneller en effectiever aanpakken van problemen. Met de nieuwe Jeugdwet gaat de gemeente

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

Algemeen Maatschappelijk Werk 4. Schoolmaatschappelijk Werk 5. Bureau Sociaal Raadslieden 6. Thuisbegeleiding 7. Gezinscoaching 8

Algemeen Maatschappelijk Werk 4. Schoolmaatschappelijk Werk 5. Bureau Sociaal Raadslieden 6. Thuisbegeleiding 7. Gezinscoaching 8 Informatiebrochure Inleiding Inhoud Vivenz is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. In deze brochure vertellen we u graag over de verschillende soorten professionele hulpverlening die

Nadere informatie

Sociale kaart Zuidoost-Brabant. Landelijke telefoonnummers: Landelijk Bureau Stichting De Kindertelefoon. Kindertelefoon.

Sociale kaart Zuidoost-Brabant. Landelijke telefoonnummers: Landelijk Bureau Stichting De Kindertelefoon. Kindertelefoon. Sociale kaart Zuidoost-Brabant Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis: 0800-2000 Kindertelefoon: 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut: 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding

Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Thuisadministratie & Budgetbegeleiding Informatie voor Verwijzers Waarom deze folder? Professionals in de hulpverlening, de dienstverlening, het welzijnswerk, de eerstelijns gezondheidszorg en vrijwilligersorganisaties

Nadere informatie

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening

De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De cliënt is DE schakel in de keten schulddienstverlening De gemeenten Ermelo en Harderwijk werken samen met ketenpartners Westerbeek C.O.D. BV, ZorgDat, Stichting Pinel en MDVeluwe als het gaat om schulddienstverlening.

Nadere informatie

Algemeen maatschappelijk werk Bedrijfsmaatschappelijk werk Jeugdmaatschappelijk werk Sociaal-juridische dienstverlening

Algemeen maatschappelijk werk Bedrijfsmaatschappelijk werk Jeugdmaatschappelijk werk Sociaal-juridische dienstverlening Algemeen maatschappelijk werk Bedrijfsmaatschappelijk werk Jeugdmaatschappelijk werk Sociaal-juridische dienstverlening Als u hulp nodig hebt, staat Aanzet voor u klaar. Hebt u problemen in uw relatie,

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

17. Sociale kaart Flevoland

17. Sociale kaart Flevoland 17. Sociale kaart Flevoland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau Stichting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING...

INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... INHOUDSOPGAVE 1. LEESWIJZER... 2 2. SAMENVATTING... 2 3. DOELSTELLINGEN EN KWALITEITSBORGING... 4 4. DE WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING... 4 4.1 Integrale aanpak... 4 4.2 Termijnen... 4 4.3 Doelen

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7

Tussenevaluatie. Pilot Schuldhulpverlening Driebergen. Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Tussenevaluatie Pilot Schuldhulpverlening Driebergen Tussenevaluatie pilot schuldhulpverlening pagina 1 van 7 Projectnaam: Projectleider: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Pilot Schuldhulpverlening

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

KIND & jeugd Noordoost Brabant

KIND & jeugd Noordoost Brabant KIND & jeugd bant a r B t s o Noordo nleiding Kind&Jeugd Oost Brabant in transformatie Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Vanaf die datum valt de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

17. Sociale kaart Gelderland

17. Sociale kaart Gelderland 17. Sociale kaart Gelderland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen

Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen MEMO Aan: de leden van de Commissie Welzijn ten behoeve van de vergadering van 23 januari 2012 Onderwerp: Voedselbank Teylingen Geachte leden van de Commissie Welzijn, Bij de behandeling van de programmabegroting

Nadere informatie

CJG 2013 in vogelvlucht. CJG Etten-Leur en CJG Zundert Jaarbeeld 2013

CJG 2013 in vogelvlucht. CJG Etten-Leur en CJG Zundert Jaarbeeld 2013 CJG 2013 in vogelvlucht 195 hulptrajecten op locatie 348 hulptrajecten in het onderwijs 53 hulptrajecten in de kinderopvang 8803 bezoeken aan website 260 Facebook-likes 157 Twitter-followers 95 ouders

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Budgetsubsidie 2014 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND. Budgetsubsidie 2014 Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 september 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 170913/402 afdeling: Welzijn Onderwerp: Budgetsubsidie

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert www.sociom.nl PRESENTATIE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR 12 april 2016 Anne de Coole, AMW Melanie Heezen, AMW Catheleine Verstraten, welzijn Karin Werts, manager

Nadere informatie

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7 NIEUWJAARSGROET Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013:...gezinnen toe dat zij op zoek blijven naar eigen kracht, mogelijkheden en talenten!...professionals toe dat zij collega s verbinden vanuit

Nadere informatie

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland

Zr, 2-L)C4.A.8 GESCAND OP 1 4 SEP. 2012. Gemeente Wormerland BINNENGEKOMEN 1 4 SEP, 2012 Zr, 2-L)C4.A.8 - Integraal Toezicht Jeugdzaken Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - cot_ Lete > Retouradres Postbus 19201 3501 DE Utrecht Gemeente Wormerland t.a.v.

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

17. Sociale kaart Flevoland

17. Sociale kaart Flevoland 17. Sociale kaart Flevoland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

CJG. beeld. Een werkend CJG: de basis van een positief jeugdbeleid!

CJG. beeld. Een werkend CJG: de basis van een positief jeugdbeleid! CJG in beeld Een werkend CJG: de basis van een positief jeugdbeleid! Het CJG in Beeld April 2011 De D-base CJG geeft inzicht in de stand van zaken wat betreft de ontwikkeling, bereikbaarheid en organisatie

Nadere informatie

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS 14 juni 2017 Summersymposium Actualiteit van OGGZ en Jeugdgezondheidszorg Verwarde personen en kwetsbare kinderen De realiteit voor jeugdigen en ouders in 2017 HENRIQUE SACHSE ARTS M&G, JEUGDARTS, VERTROUWENSARTS

Nadere informatie

Project Thuisadministratie

Project Thuisadministratie Project Thuisadministratie Doel Het ondersteunen van mensen die tijdelijk of langdurig het overzicht over de eigen administratie kwijt zijn of dreigen kwijt te raken. Voor Wie: Voor mensen die vanwege

Nadere informatie

MDA biedt dienstverlening onder één dak

MDA biedt dienstverlening onder één dak MDA biedt dienstverlening onder één dak MAATSCHAPPELIJKE DIENST VERLENING ALEX A NDER Maatschappelijke Dienstverlening Alexander (MDA) is een organisatie die kosteloos haar diensten biedt aan alle inwoners

Nadere informatie