Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen. Jaarverslag 2010: Bouwen aan wel-zijn nieuwe stijl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen. Jaarverslag 2010: Bouwen aan wel-zijn nieuwe stijl"

Transcriptie

1 Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Steun voor iedereen Jaarverslag 2010: Bouwen aan wel-zijn nieuwe stijl Ontwikkelingen en belangrijkste cijfers Het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk biedt vrij toegankelijke, kosteloze dienstverlening aan alle inwoners van Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave, en Mill en St. Hubert.

2 2010: Bouwen aan wel-zijn nieuwe stijl Minder tweedelijns zorg, meer focus op de eerstelijn om mensen te kunnen ondersteunen bij het oppakken van de regie en verantwoordelijkheid over hun eigen leven: Welzijn nieuwe stijl. Dat vraagt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo. Voor het Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk RMC betekent dit geen verandering in de benadering en behandeling van cliënten. Wel zijn door de focusverlegging nieuwe structuren nodig. Het RMC heeft hieraan in 2010 volop meegebouwd, zowel intern als extern. Bijvoorbeeld op het terrein van de jeugdzorg. Trees Holla: De cliënt 1 zelfredzaam maken, in zijn kracht zetten. Hem begeleiden bij wat hij zelf kan doen om zijn situatie te verbeteren, in een open, persoonlijke en gelijkwaardige werkrelatie. Het is sinds jaar en dag de manier waarop wij ons werk doen. Met goede resultaten én een op een aansluitend bij de Wmo. Jeugdzorg Volgens een werkgroep van de Tweede Kamer is de huidige zorgstructuur te complex, zijn wachtlijsten te lang (Toekomstverkenning Jeugdzorg, mei 2010). Hun aanbevelingen volgen de Wmo: laat gemeenten resp. hun Centra Jeugd en Gezin de hulpvragen oppakken en waar nodig doorverwijzen; maak van Bureau Jeugdzorg een tweedelijns provinciale organisatie, voor alleen nog de probleemjeugd. Marijke van Maris: Bij jeugd is het belangrijk dat er direct gehandeld wordt. Door deze werkwijze zijn we slagvaardiger en werken we preventiever. Dat komt onze cliënten ten goede. Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk Samen met ketenpartners Mee, Radius, Pantein en GGD heeft het maatschappelijk werk in 2010 het Centrum Jeugd en Gezin Land van Cuijk CJG verder ingericht, sinds 1 november onder leiding van een coördinator in gemeentedienst. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor het bemensen en toerusten van laagdrempelige inlooppunten. Grave Mill & St. Hubert Fred Pijls Cuijk Bestuur en directie Tineke Vermeulen Pieter van Dieperbeek Ondersteuning Trees Holla Tanja Jeucken: In 2010 konden ouders, opvoeders en jeugdigen met vragen over opvoeding en zorg al bellen naar het CJG. Vanaf januari 2011 kunnen ze er ook binnenlopen. Elk van de vijf gemeenten heeft zo n inlooppunt. Het is per gemeente één ochtend in de week open. In twee van deze inlooppunten staan wij de mensen te woord. Informatie krijgen en contact leggen kan ook via en Onverminderd zet het RMC vol in op de rode draad in het CJG: preventie, vroegsignalering en samenwerking. Voor sluitende jeugdzorg, zonder wachtlijsten. Gertie Kemmerling Caty Augusteyns Conny Smits Mina Oubenqassou Sint Anthonis Boxmeer Sint Anthonis Fien van Grinsven Maureen van Niekerk Berthel Goossens Investeren in ketenzorg Bouwen aan nieuwe structuren betekent investeren in ketenzorg. In 2010 is de doorontwikkeling van de ketenzorg wat stroever gelopen dan gewenst. Organisaties hadden hun aandacht met name gericht op het aanpassen van hun eigen huis aan alle nieuwe ontwikkelingen: de verschuiving van taken door de Wmo en de ombuiging van geldstromen. Waar mogelijk is de samenwerking versterkt zoals met Novadic Kentron (verslavingszorg). Duidelijk is gemaakt wat zij en het RMC doen en er zijn over en weer contactpersonen benoemd die elkaar weten te vinden als dat nodig is. Jeanine Grommen Ester Klaassen Renuka de Kunder Okke Kousemaker Ouderschapsreorganisatie Ouders die gaan scheiden zijn vanaf 1 maart 2009 verplicht in het kader van ouderschapsreorganisatie een ouderschapsplan op te stellen. Doel is vanuit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid goede afspraken te maken voor de kinderen. In 2010 heeft het RMC 21 ouderparen hierbij ondersteund. 1 Overal waar een mannelijke vorm wordt gebruikt, is ook de vrouwelijke vorm bedoeld.

3 Bemoeizorg Bemoeizorg is de goed lopende outreachende hulpverlening aan mensen die dringend hulp en zorg nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen en/of ervoor weglopen. In 2010 had het RMC 19 bemoeizorgcliënten, tegen 20 in De maatschappelijk werker met aandachtsgebied bemoeizorg begeleidde een aantal van hen samen met bemoeizorgmedewerkers van GGZ Oost Brabant en Novadic-Kentron. Christ van den Akker: We zijn trots op Bemoeizorg. Als betrokken hulpverleners hebben we een aanpak ontwikkeld waarmee hulpmijders die soms ernstige overlast geven, of om wie mensen zich zorgen maken, toch en met succes geholpen kunnen worden. Ouderenzorg In 2010 is de pilot Preventie eenzaamheid ouderen Cuijk afgesloten, met het RMC als kernpartner naast de gemeente, SWOC/Radius, Pantein en de GGD. Doel was het systeem te verbeteren dat organisaties en instellingen samen vormen als het gaat om signaleren en aanpakken van eenzaamheid bij ouderen. Door bijeenkomsten en ontmoetingen waarin ieders aanbod, sterke kanten en aanpak centraal stonden, is dit doel bereikt. Het Afstemmingsoverleg, een netwerk van onder andere RMC, Radius Ouderenwerk, GGZ, Woonstichting Mooiland Maasland en de dienst Sociale zaken, zal Eenzaamheid ouderen structureel op de agenda houden. Dergelijke projecten zijn in de afgelopen jaren ook in de andere gemeenten opgezet. Schuldhulpverlening De structuur rond schuldhulpverlening staat. Ketenpartners kennen elkaar en weten elkaar te vinden; cliënten worden effectief geholpen. Het RMC is intensief bij schuldhulpverlening betrokken: mensen met financiële problemen kunnen terecht bij het Advies- en informatiepunt en bij de maatschappelijk werker met specifieke kennis van financiën en schulden. Steeds vaker blijkt sanering en schuldhulpverlening nodig te zijn. Het RMC verleent hulp bij financiële problemen vaak in samenwerking met onder andere de sociale dienst, de Gemeentelijke kredietbank en andere betrokken partijen. Naast individuele begeleiding biedt het RMC de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus Rondkomen met inkomen, vooral gericht op het vergroten van kennis en op budgetteringsvaardigheden. In 2010 was het bij de schuldhulpverlening onverminderd druk. Het is duidelijk te merken dat de economische crisis nog niet voorbij is. Er zijn 278 cliënten (268 in 2009) met financiële problemen ondersteund, waarvan 145 (158) in de Budgetbegeleiding. Met ingang van 1 juni is met de partners binnen de schuldhulpverlening een integrale werkwijze van start gegaan voor mensen met een problematische schuldensituatie. In dat kader is voor 25 casussen een plan van aanpak opgesteld. Het aantal jongeren dat met schulden zit, neemt toe. Dit probleem zal de komende tijd extra aandacht vragen. Maureen van Niekerk: Als ketenpartner werkten we in 2010 met vier RMC ers mee aan de uitvoering van de integrale schuldhulpverlening, aan preventie en nazorg. Komen tot een oplossing voor de schulden is daarbij belangrijk, net als het hanteerbaar maken ervan, rekening houdend met de psychosociale factoren. Hoe de gemeenten de schuldhulpverlening definitief willen invullen is nog onderwerp van gesprek. De komende kaderwet speelt daarin een grote rol. Het RMC is gevraagd in ieder geval tot 1 juli 2011 door te gaan met haar aanpak. Die werpt door kennis en ervaring zijn vruchten af: er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in (bij)scholing want schuldhulpverlening, met alle regels en uitzonderingen, is een complexe materie. PSHI en PSHOR PSHI en PSHOR regelen psychosociale hulpverlening bij incidenten, resp. ongevallen en rampen. Omdat het RMC de leider opvangteam levert, worden in 2011 minimaal acht medewerkers opgeleid zodat continu een maatschappelijk werker beschikbaar is. Daarnaast is het RMC lid van de Stuurgroep en ook als zodanig continu oproepbaar. In de kernteams van PSHI en PSHOR werken Slachtofferhulp, GGZ Land van Cuijk en RMC samen. PSHI en PSHOR zijn in 2010 niet bijeen geroepen. Boxmeer Els Meijer Renate Eggenkamp Joelisjka van Hinsberg Berthel Goossens Daniëlle van Niekerken Renuka de Kunder Marlies Leijsten Aysel Tekyatan Christine Goedhardt Tanja Jeucken Okke Kousemaker Jeanine Grommen Waar kan ik met mijn vraag of probleem terecht? Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk: Steun voor iedereen!

4 AMW en JMW Alle met de opdrachtgevers gemaakte productieafspraken zijn gehaald. Hierna volgen de belangrijkste resultaten van het Algemeen maatschappelijk werk en Jeugdmaatschappelijk werk 2. Algemeen maatschappelijk werk Het Algemeen maatschappelijk werk richt zich op vrij toegankelijke psychosociale en materiële begeleiding dicht bij de burger. Doel van de inzet is met de cliënt te bekijken hoe hij zo zelfstandig mogelijk kan (blijven) functioneren. Waar dat moeilijk is, begeleiden of verwijzen we hem. Of zorgen we voor een vangnet. Cliënten komen zelden met maar één vraag naar het maatschappelijk werk; er is bijna altijd meer aan de hand. De vragen beslaan alle leefgebieden. Denk aan geld, opvoeding, relaties en werk. Maar ook aan geweld, eenzaamheid, seksualiteit, discriminatie, angsten, gemeentelijke voorzieningen. Aantal individuele en groepshulpverleningstrajecten AMW Gemeente Sint Anthonis Boxmeer Cuijk Grave Mill & St. Hubert Totaal Jeugdmaatschappelijk werk Het Jeugdmaatschappelijk werk ondersteunt ouder en/of kind bij het opgroeien. Het bestaat naast het algemeen Jeugdmaatschappelijk werk uit het Schoolmaatschappelijk werk in het basis, speciaal basis en voortgezet onderwijs en het Jeugdpreventiewerk. Dit laatste zet zich met name buiten de school in voor 12- tot en met 23-jarigen die de weg naar hulp moeilijk weten te vinden of zelf geen probleem ervaren terwijl de mensen om hen heen zich zorgen maken. In 2010 zijn binnen het Jeugdpreventiewerk 79 jongeren aangemeld tegen 59 in Schoolmaatschappelijk werk aantal aanmeldingen schooljaar Basis- en speciaal onderwijs Voortgezet onderwijs ROC/MBO Vanaf 2011 worden de cijfers van het Schoolmaatschappelijk werk per kalenderjaar gepresenteerd. Grave Toon Scholten Vivi Wilmsen Cuijk Ellen Blondé Willy Pegel Christ van den Akker Marijke van Maris Renate Eggenkamp Ina Keijnemans Dette Koenders Tatjana Juginovic Josephine Dekkers Aysel Tekyatan Tuyen Nguyen Marijke van Maris Daniëlle van Niekerken Renuka de Kunder Ester Klaassen Renate Eggenkamp Tanja Jeucken Ina Keijnemans 2 Eind maart 2011 is het tabellenboek verschenen, met de complete verantwoording in cijfers over Dit tabellenboek is op te vragen via Huiselijk geweld en Kindermishandeling De inzet van het RMC bij Huiselijk geweld en Kindermishandeling is erop gericht slachtoffers en/of daders en/of omstanders zonder geweld (samen) te laten verder leven. Deze taak heeft in 2010 veel aandacht gekregen. Alle schoolmaatschappelijk werkers en jeugdpreventiewerkers zijn geschoold in het signaleren van kindermishandeling. Daarnaast beschikt het RMC over acht aandachtsfunctionarissen met specifieke kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2010 zijn 91 kortdurende trajecten afgesloten tegen 58 in In twee casussen zijn mensen langdurig begeleid. Groepswerk In het afgelopen jaar zijn 10 groepscursussen en trainingen gegeven binnen het Algemeen maatschappelijk werk. Vanuit het Schoolmaatschappelijk werk zijn er 14 cursussen gegeven. Het actuele aanbod voor 2011 staat op bij AMW.

5 Advies- en informatiepunt De maatschappij wordt steeds complexer en de wet- en regelgeving is voor menig burger te ingewikkeld. Daar komt bij dat er veel mensen zijn die het Nederlands slecht beheersen wat de communicatie met overheid en andere instanties bemoeilijkt. De sociaal raadslieden van de Advies- en informatiepunten AIP zijn dan een cruciale intermediair en in toenemende mate moeten zij bemiddelen: 496 keer in 2010 tegen 145 keer in Dit beeld is ook terug te zien in het aantal hulpvragen over Consumentenzaken. Waren daarover in 2005 nog 670 vragen gesteld, in 2010 zijn dat er 1.311; hiervan gaat 68% over schulden en budgetteren. Voor klanten is in totaal ca verdiend door het meeinvullen van de belastingaangifte, óndanks de veranderde wetgeving. De sociaal raadslieden hebben 10 keer een voorlichting of bijscholing voor netwerkpartners verzorgd. Aysel Tekyatan: In de Advies- en informatiepunten helpen we bezoekers wegwijs te worden in het woud van instellingen, regelingen, belastingen en diensten. We informeren, adviseren, signaleren, vullen papieren in, schrijven brieven, bemiddelen en verwijzen waar dat gewenst is. Alles onafhankelijk van andere organisaties en uiteraard vertrouwelijk. Eenderde meer hulpvragen, niet meer tijd Het aantal klantcontacten is met sinds 2005 ongeveer gelijk gebleven. Het aantal hulpvragen per contact daarentegen is met eenderde gestegen van in 2005 tot in 2010 (7.249 in 2009). Bovendien is er meer samenhang tussen de vragen wat de complexiteit vergroot. De uitwerktijd die de AIP s nodig hebben, is daardoor langer. Ook kost het meer tijd om cliënten uit te leggen hoe het zit. Gekeken wordt hoe nóg efficiënter gewerkt kan worden. Daarbij komt ook hulpverlening via internet aan de orde. Josephine Dekkers: We zien steeds meer mensen met een eigen woning en/of met beleggingsproducten die in financiële problemen zijn geraakt. Daarom hebben alle schuldhulpverleners en AIP ers hierover in 2010 bijscholing gehad. Medewerkers Bij het RMC werken 33 hoogopgeleide medewerkers. Het ziekteverzuim is met 2,2% onverminderd erg laag, net als het personeelsverloop: er zijn twee collega s met prépensioen gegaan. Daar is één nieuwe medewerker voor aangenomen. Fred Pijls: Het RMC heeft een stabiele, zeer actieve en gemotiveerde club medewerkers. Hierdoor kunnen we het RMC continu verder uitbouwen en verbeteren. Huisvesting Op huisvestingsgebied staat veel te gebeuren wat in 2010 is voorbereid. Het nieuwe Dienstencentrum in Cuijk wordt bijvoorbeeld in 2011 opgeleverd. De bedoeling is dat het RMC daarheen verhuist, samen met ketenpartners als Radius, de Sociale Dienst, het CWI, Pantein Thuiszorg, GGD Hart voor Brabant, Stichting Welzijn Ouderen Cuijk en het Verdihuis. Er is in 2010 hard gewerkt aan het dienstverleningsconcept. Ook in Mill is de schop de grond in gegaan; in Grave is en wordt naarstig gezocht naar nieuwe huisvesting. Personeelsvertegenwoordiging De RMC-Personeelsvertegenwoordiging PVT bestaat uit drie medewerkers. In april zijn de zittende leden afgetreden. De nieuwe leden hebben een scholing gevolgd om de personeelsbelangen goed te kunnen behartigen. De PVT sprak in 2010 met het management over de reiskostenvergoeding, het opzetten van de cliëntenraad, de certificering in oktober en de vraag of de PVT over moest naar een OR. Aandachtspunten voor 2011: de ontwikkelingen binnen de jeugdzorg in relatie tot het maatschappelijk werk, de opstart van Centrum Jeugd en Gezin, de ontwikkelingen binnen de Wmo en de verhuizing van verschillende RMC-bureaus. AIP Sint Anthonis succesvol Sint Anthonis kent in het kader van het project Versterking minima sinds oktober 2009 een Advies- en informatiesteunpunt. In 2010 waren er 147 klantcontacten met 360 hulpvragen! Daarom is het AIP Sint Anthonis ook voor 2011 weer subsidie toegekend. In totaal kwamen 326 mensen uit Sint Anthonis bij de AIP s, tegen 200 in Mill & St. Hubert en Grave Ook steeds meer mensen uit Mill (202 klantcontacten) en Grave (126 klantcontacten) bezoeken de AIP s. Berthel Goossens: Een alleenstaande ouder met deeltijdbaan en aanvullende WWB-uitkering krijgt te maken met 12 inkomenselementen vanuit zeven instanties; jaarlijks 22 formulieren Niet vreemd dus dat mensen een beroep op ons doen! Christine van Bemmel Mill & St. Hubert Anne de Coole Marjon Joosten Tanja Jeucken Christine Goedhardt Marijke van Maris

6 Kwaliteitszorg Een blik vooruit Het kwaliteitsbeleid van het RMC is erop gericht de manier waarop de taken worden uitgevoerd te verbeteren, in het belang van de cliënt. HKZ Het RMC is in 2010 voor het handhaven van de HKZcertificatie aan audits onderworpen door TNO en Keurmerk. Deze laatste komt in de plaats van het TNO dat niet meer HKZ-geaccrediteerd is voor het auditen van organisaties voor maatschappelijk werk. Hun bevindingen: RMC is een bovengemiddeld goed functionerende organisatie met een uitstekend kwaliteitshandboek dat goed toegankelijk is en op de juiste manier wordt gebruikt. Gertie Kemmerling: Twee externe en ook nog een interne audit is veel werk. Maar het houdt je scherp op je processen. Er waren kleine verbeterpunten zoals het opstellen van een protocol met kwaliteitseisen voor leveranciers en het houden van een ontruimingsoefening. En wat tips waarmee we ons voordeel kunnen doen. Cliëntgericht werken In het kader van cliënt- en vraaggericht werken is in 2010 ingevoerd dat elke ochtend (uitgezonderd de zaterdag en zondag) een van de 24 maatschappelijk werkers telefonisch bereikbaar is voor collegiaal consult, voor vragen van cliënten, van derden én als backoffice voor de receptie. Uiteraard wordt in de ledige tijd administratief werk opgepakt. Cliënten, ketenpartners én medewerkers zijn er heel positief over. Cliëntenraad Om meer voeling te krijgen met wat er leeft onder de RMCcliënten en om beleid aan hen te kunnen toetsen is begonnen met de oprichting van een Cliëntenraad. Deze krijgt in 2011 gestalte. Cliënttevredenheid Voor het meten van de cliënttevredenheid zijn in 2010 in de periode van 1 april tot 1 augustus 340 enquêtes meegegeven aan mensen die drie keer of meer bij een maatschappelijk werker zijn geweest of langskwamen in een Advies- en informatiepunt. 55% van de enquêtes is ingevuld geretourneerd. Gemiddeld scoort het RMC een ruime 8,5! Klachten In 2010 zijn twee klachten binnengekomen die intern opgepakt zijn. De externe klachtencommissie hoefde niet te worden ingeschakeld. Medewerkers tevreden en lerend Elke drie jaar houdt het RMC een onderzoek naar de medewerkerstevredenheid. Zo ook in Medewerkers gaven aan zeer tevreden te zijn: ze kunnen zich prima ontwikkelen binnen het RMC en zeker aan hun registratieverplichtingen voldoen. Daarvoor gebruiken ze met name de intervisiesessies en de Action Learning bijeenkomsten. Thema s waren samenwerking met ketenpartners zoals Novadic Kentron, groepswerk, verslavingsproblematiek, Korte Oplossingsgerichte Therapie en mindfulness. Alle maatschappelijk werkers van het RMC werken volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) en zijn ingeschreven in het beroepsregister. Het wordt een druk jaar, Naast de reguliere productie die vanzelfsprekend wordt gedraaid, is er de verhuizing van het bureau in Cuijk en waarschijnlijk ook van dat in Grave. Er is een automatiseringsslag te maken, naast de doorontwikkeling van een digitaal cliëntendossier. De invulling van het Centrum Jeugd en Gezin vraagt aandacht, meer Boxmeerse basisscholen krijgen vanuit het RMC Schoolmaatschappelijk werk én een nieuwe raamovereenkomst met onze opdrachtgevers moet opgesteld worden. Ook van buiten af staat er veel te gebeuren Bezuinigingen Rijk en gemeenten zullen de komende tijd flink bezuinigen. De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de burger wordt daardoor steeds belangrijker, de druk op eerstelijns voorzieningen als het RMC steeds groter. De kunst blijft om binnen de financiële kaders de goede keuzes te maken en de kwaliteit te blijven waarborgen. Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening blijft meer dan ooit essentieel. Kan het RMC als gewaardeerd ketenpartner hierin verder? In 2011 nemen de gemeenten in het Land van Cuijk daarover de beslissing. De komende Kaderwet voor burgers met schulden geeft de gemeenten in ieder geval de regie over de schuldsaneringstrajecten. Specifieke aandacht is nodig voor de hulp aan jongeren met schulden. Veranderingen in de jeugdzorg Om de toestroom naar Bureau Jeugdzorg te verminderen zoals de werkgroep van de Tweede Kamer aanbeveelt, geeft de Provincie Brabant gemeenten in 2011 al extra budget. De eerstelijn kan daarmee meer hulp bieden. Voor het maatschappelijk werk betekent dit dat er meer behandel- en begeleidingsmogelijkheden komen, bijvoorbeeld voor kinderen die het moeilijk hebben bij een echtscheiding. Desgewenst is ook snelle verwijzing mogelijk naar instanties die dan, zonder verdere indicatie van Bureau Jeugdzorg, kunnen inspringen. Hierbij is ook een taak weggelegd voor het Centrum Jeugd en Gezin, net als voor het Casusoverleg jeugd dat zich sinds 1 januari 2011 buigt over de meer complexe situaties. Het RMC kan hierin door kennis en ervaring enkele medewerkers werkten bijvoorbeeld voorheen bij Bureau Jeugdzorg veel betekenen. Trees Holla: Duidelijk is dat 2011 een enerverend jaar wordt. Buiten kijf staat dat we ons met hart en ziel blijven inzetten voor onze cliënten. Als basisvoorziening die jong én oud kan helpen: laagdrempelig, transparant, professioneel en uitgaand van de kracht van de cliënt! Er hoeft geen groot probleem te zijn om bij ons aan te kloppen. Een gewone vraag kan ook Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk (RMC); Redactie: Elise Overes, Com-dt Malden; Foto s Ben Lambregts m.u.v die van Marlies Leijsten; Vormgeving: Verheij & van der Heide, Arnhem; Drukwerk: Drukkerij Weemen Boxmeer, Boxmeer;

7 Adressen Centraal bureau Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk / Postbus 71, 5430 AB Cuijk Bereikbaar van uur en van uur t: (0485) f: (0485) e: w: Bureau Sint Anthonis Paulusstraat 1, 5845 DZ Sint Anthonis t: (0485) Bureau Boxmeer Bilderbeekstraat 44, 5831 CX Boxmeer t: (0485) Bureau Grave Trompetterstraat 7, 5361 EP Grave t: (0486) Bureau Mill en St. Hubert Oranjeboomstraat 9, 5451 BL Mill t: (0485) Advies- en Informatiesteunpunt Sint Anthonis Sociaal Raadslieden Werk Oelbroeck, Breestraat 1d, 5845 AX Sint Anthonis t: (0485) , ma t/m do van uur Inloopspreekuur do van uur Advies- en Informatiepunt Boxmeer Sociaal Raadslieden Werk De Weijer: De Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer t: (0485) , ma t/m do van uur Inloopspreekuur ma t/m do van uur Advies- en Informatiepunt Cuijk Sociaal Raadslieden Werk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk t: (0485) , di t/m vrij van uur Inloopspreekuur di t/m vrij van uur Centrum Jeugd en Gezin t: (lokaal tarief) Telefonisch spreekuur ma t/m vrij van uur Inloopspreekuur ma t/m vrij van uur, steeds in een andere gemeente. Zie Melden van Discriminatie RMC Meldpunt discriminatie Postbus 71, 5430 AB Cuijk t: (0485) ma t/m vrij van uur of op een inloopspreekuur van een Advies- en Informatiepunt RMC: not for profit, wel ondernemend!

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld Adressen Centraal bureau Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk Postbus 71, 5430 AB Cuijk Bereikbaar van 9.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur t: (0485) 31 62 04

Nadere informatie

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het IMW 4 2. Aanbod 5 3. Ontwikkelingen in de gemeenten 8 4. Samenwerkingsprojecten 12 5. Het IMW als organisatie 16 6. Feiten

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Voorwoord 3. 2013 in één oogopslag 4. Aanzet in 2013 5. Onze missie 5 Onze succesbepalende factoren 6. Cliënten in beeld 7

Voorwoord 3. 2013 in één oogopslag 4. Aanzet in 2013 5. Onze missie 5 Onze succesbepalende factoren 6. Cliënten in beeld 7 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 2013 in één oogopslag 4 Aanzet in 2013 5 Onze missie 5 Onze succesbepalende factoren 6 Cliënten in beeld 7 Algemeen Maatschappelijk Werk 7 Sociaal Raadsliedenwerk

Nadere informatie

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens

Profiel. instituut voor maatschappelijk welzijn. Cliëntgegevens instituut voor maatschappelijk welzijn Profiel Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag zijn de drie kernfuncties van het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn centraal gesteld. In de artikelen wordt het profiel

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding

Jaarverslag 2013. Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Jaarverslag 2013 Dynamiek, transitie & verbinding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap

Beleidsvisie 2007-2010. Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Beleidsvisie 2007-2010 Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Kwaliteit door transparantie en ondernemerschap Missie MDNW In de missie wil MDNW tot uitdrukking brengen dat mensen die onvoldoende

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant

jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant vooruit kijken jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant In dit jaarverslag blikken we terug, maar we kijken ook vooruit. Want de maatschappij verandert, het

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_ 112.02807 IIIIIIMMIIIin mi MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT Centraal kantoor: Groen van Prinstererlaan 127 Postbus 53-9400 AB ASSEN Tel.: (0592) 343243 Fax: (0592) 370950 E-mail: info@noordermaat.nl ING

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel

Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 in Krimpen aan den IJssel Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling Samenleving, December 2011 Inhoudsopgave Blz. Inleiding en leeswijzer 3 Hoofdstuk 1 Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Samen leven Samen zorgen

Samen leven Samen zorgen Samen leven Samen zorgen Jaarverslag ViVa! Zorggroep 2013 ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 ViVa! Zorggroep, Zorg, Welzijn & Wonen?? Hoofdstuk 2 ViVa! Zorggroep

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014. Jaarplan 2011

Strategisch Meerjarenplan 2011-2014. Jaarplan 2011 Strategisch Meerjarenplan 2011-2014 Jaarplan 2011 September 2010 Inhoudsopgave Pagina Woord vooraf 3 1. Missie, visie en ontwikkelingen 1.1 : Veiligheid voorop! 4 1.2 Gemeentelijke ontwikkelingen 6 1.3

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1

Voorwoord. Inhoudelijk jaarverslag 2013 Samis 1 Voorwoord Van AMW naar Samis Sinds 2013 werkt AMW in 3 gemeenten en was onze naam: AMW Hoorn, Enkhuizen, Koggenland. In januari 2013 is een eerste aanzet gegeven voor het bedenken van een meer passende

Nadere informatie

De kunst van het loslaten

De kunst van het loslaten De kunst van het loslaten Provinciaal beleidskader Jeugdzorg 2013-2014 Transitiekader 2012-2014 Concept ontwerp, vastgesteld door Provinciale Staten op 2 juli 2012 Team Jeugdzorg, Juli 2012. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009 Leeswijzer Bij deze evaluatie is gekozen om de kernpartners betrokken bij huiselijk geweld en het huisverbod zelf een stukje t.b.v. de eerste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 2 1. Perspectief voor jeugd en gezin 5 1.1 Benutten en versterken van de eigen kracht van jeugd en gezin 5 1.2 Afgestemde voorzieningen in de buurt 5 1.3 Laagdrempelige opvoedondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie