Inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg in 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg in 2009"

Transcriptie

1 Inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg in 2009 Rapportage in opdracht van VPTZ, NPV en de Associatie van HCH s Rapport maart 2012

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 Hoofdstuk 1 Opzet 2 Hoofdstuk 2 Samenvatting 7 Hoofdstuk 3 Cliënten 8 Hoofdstuk 4 Uitvoerenden 10 Hoofdstuk 5 Organisatie 15 BIJLAGE Signicom Research & Consultancies ROKIN - AMSTERDAM Wijde Kapelsteeg NS AMSTERDAM Tel: Aangesloten bij MOA, ESOMAR en NIMA

3 Voorwoord Voorwoord In Nederland bieden al jaren lang vrijwilligers hulp bij mensen die gaan sterven. Zowel thuis als in hospices, bijna-thuis-huizen, enz. In samenwerking met de professionele zorg en de zorg door naasten proberen vrijwilligers het er zijn voor de patiënt en zijn/haar naasten in praktijk te brengen. Uit onderzoek 1 is gebleken dat deze hulp hoog wordt gewaardeerd. Dit rapport biedt een getalsmatige blik op de vrijwilligershulp in de palliatieve terminale zorg. Door een samenwerkingsproject van de Associatie van Zelfstandige High Care Hospices, de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) en het landelijk steunpunt van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) is deze publicatie tot stand gekomen, met subsidie van het ministerie van VWS. Wij hopen dat u met ons onder de indruk raakt van de grote inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Namens de projectgroep, Arnold den Hartog (projectmedewerker namens NPV) Janneke Koningswoud (namens associatie zelfstandige HCH) José Streng en Jolanda de Fiouw (namens Landelijk steunpunt VPTZ) 1 Drs. K. Luykx, Dr. P. v.d. Akker Een extra steun in de rug, onderzoek over de ervaringen met vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg, IVA Tilburg, nov

4 Hoofdstuk 1 Opzet 1 Opzet 1.1 Inleiding In Nederland worden in veel situaties vrijwilligers ingezet in de (palliatieve) terminale zorg. Naar de omvang van de inzet van deze vrijwilligers is tot nu toe geen onderzoek gedaan. In het kader van het Plan van Aanpak Palliatieve zorg hebben drie organisaties gelegenheid gekregen de vrijwilligersinzet over drie jaar te inventariseren: de Associatie van Zelfstandige High Care Hospices, de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) en het Landelijk Steunpunt VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Overal ter wereld zetten vrijwilligers zich in om bij te dragen aan de kwaliteit van leven tijdens de laatste levensfase van mensen die weten dat zij niet lang meer hebben te leven. Daar hoort ook de aandacht bij voor de mantelzorgers die vaak zwaar belast worden in die laatste periode. In de meeste landen verrichten die vrijwilligers hun activiteiten vanuit een beroepsmatige zorgorganisatie. HCH De Associatie van Zelfstandige High Care Hospices is op 18 mei 2000 opgericht. De Associatie is een vereniging met 17 leden. Leden van de Associatie zijn rechtspersonen die een zelfstandig high-care hospice onderhouden welke voldoet aan de kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het kwaliteitssysteem voor high care hospices. De Associatie heeft zich bij de oprichting in 2000 een aantal doelen gesteld en deze als volgt in haar statuten geformuleerd: het behartigen van de belangen van de zelfstandige high-care hospices in Nederland ten behoeve van de aan hun zorg toevertrouwde patiënten; zij tracht dit doel te bereiken door bevordering en afstemming van de kwaliteit van de in en vanuit de hospices gegeven zorg; de bevordering van het contact en het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de leden en de aspirant-leden van de Vereniging op het gebied van de palliatieve terminale zorg; het bevorderen van de mogelijkheden voor opleiding en training van diegenen die in een hospice werkzaam zijn; het meewerken aan de integratie van de hospicezorg binnen de gezondheidszorg met behoud van zelfstandigheid van de hospices; het versterken van de financiële positie van de hospices en verder met alle middelen die bevorderlijk kunnen zijn voor het doel. In de HCH s werken de betaalde krachten samen met vrijwilligers. De vrijwilligers garanderen de zorg door hun bijdrage aan de huiselijke sfeer en aanwezig te zijn voor de patiënten en hun naasten. Voor het vrijwilligersdeel zijn de meeste HCH s aangesloten bij de VPTZ. NPV De NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) is een algemene landelijke patiëntenvereniging, die zich al dertig jaar inzet voor de zorg voor het leven. Deze ambitie maakt de NPV waar door (beleids)beïnvloeding, belangenbehartiging, lotgenotencontact, voorlichting en praktische hulp in gezondheid en ziekte. De NPV gaat uit van Bijbelse waarden en normen. Het uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van het leven. Ongeboren of hoogbejaard, ziek of gezond: ieder mens mag er zijn! De NPV heeft ruim leden. Verspreid door het land heeft de NPV circa 100 lokale afdelingen en 12 regionale kringen die met behulp van meer dan vrijwilligers patiëntenbelangen behartigen. Ongeveer 67 afdelingen bieden ook vrijwillige thuishulp. Deze afdelingen thuishulp dragen bij aan welzijn van hen die aanvullende hulp op de beroepsmatige zorg nodig hebben in hun leefsituatie en aan ondersteuning van de mantelzorg. Een deel van de afdelingen thuishulp biedt ook terminale thuishulp. Verder ondersteunt de NPV 72 diaconale thuishulpprojecten van plaatselijke kerken, waarvan een deel ook terminale thuishulp geeft. Voor mantelzorgers heeft de NPV in samenwerking met Agathos-Thuiszorg een christelijke mantelzorglijn gerealiseerd. Deze telefoonlijn biedt (overbelaste) mantelzorgers en hun omgeving een luisterend oor, en geeft praktische adviezen, informatie en advies. 2

5 Hoofdstuk 1 Opzet Alle vrijwilligers van de NPV-Thuishulp krijgen regelmatig scholing van speciaal daarvoor opgeleide NPVdocenten, om optimaal te kunnen bijdragen aan de zorg voor het leven, vooral van kwetsbare mensen. VPTZ Nederland VPTZ Nederland is de landelijke vereniging voor vrijwillige inzet in de palliatieve terminale zorg. Een organisatie die in de afgelopen dertig jaar vanuit haar missie een belangrijke maatschappelijke bijdrage heeft kunnen leveren aan de ondersteuning van mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. Vrijwillige inzet is daarbij een kracht van fundamentele maatschappelijke betekenis die bijdraagt aan een evenwicht tussen overheid markt civil society. Daar waar binnen de zorg de overheid terugtreedt en het marktdenken steeds verder is binnengedrongen, is een eigen geluid vanuit de civil society onontbeerlijk. Bij VPTZ Nederland zijn anno lidorganisaties aangesloten. Ruim de helft bestaat uit organisaties die vrijwillige terminale zorg thuis aanbieden, ruim 40% betreft organisaties die vrijwillige terminale zorg in hospices bieden. Daarnaast zijn ook Palliatieve Units en (regionale) samenwerkingsverbanden aangesloten. Alle VPTZ-lidorganisaties en de mensen die zich daarvoor inzetten, herkennen zich in de missie van VPTZ zoals die vanaf de oprichting geldt: Aan een ieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide vrijwilligers - daar waar nodig en gewenst - tijd, aandacht en ondersteuning. VPTZ-inzet veronderstelt een eigen positie van de vrijwilliger naast mantelzorg en beroepsmatige zorg. Deze drie vormen van zorg kunnen niet zonder elkaar. Er wordt samengewerkt met beroepskrachten op basis van wederzijds belang, erkenning van eigenwaarde van eenieder, en er zijn samenwerkingsafspraken op basis van gelijkwaardigheid. Ook wordt samengewerkt met de mantelzorg aan wie ook steun wordt gegeven in de vorm van tijd en aandacht. Het gaat hierbij dus om een gemeenschapsdenken in plaats van een institutioneel denken. Dat is in de volgende figuur verbeeld: GEMEENSCHAPSZORG Beroepskracht Kennis & Kunde Vrijwilliger Er Zijn Terminale cliënt Mantelzorger (familie & vrienden) Relatie De drie cirkels sluiten elkaar niet uit, maar geven accenten aan die juist complementair zijn: samen ondersteunen zij degenen in de laatste levensfase en diens naasten. VPTZ 3

6 Hoofdstuk 1 Opzet In haar statuten heeft de Vereniging VPTZ Nederland de volgende doelstelling en vastgelegd: a. het bevorderen van de inzet van adequaat opgeleide vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg daar waar een ieder in de laatste levensfase en diens naasten dat wensen; b. het versterken van de positie van de vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg binnen het geheel van de gezondheidszorg; c. het ondersteunen en bevorderen van de kwaliteit van plaatselijke en regionale organisaties die zich in het bijzonder met deze zorg bezighouden en het stimuleren van samenwerking tussen deze organisaties; d. het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van de leden op landelijk niveau bij onder meer de politiek, bij overheden, bij onderzoeksinstellingen en koepelorganisaties; alsmede e. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Probleemstelling Doordat deze organisaties verschillende doelgroepen bereiken, verschillend georganiseerd zijn en elk hun eigen ontwikkelingsgeschiedenis hebben en bovendien sommige plaatselijke organisaties lid zijn van méér dan één koepelorganisatie, was het niet mogelijk de jaarcijfers van deze drie organisaties bij elkaar op te tellen. Een verkennend traject door een werkgroep van deze drie organisaties mondde uit in de conclusie dat het gezamenlijk publiceren van de inzet van vrijwilligers in de terminale zorg mogelijk moest zijn 2. In goed overleg konden onduidelijkheden ten aanzien van de interpretatie en waardering van onderdelen van de afzonderlijke registraties worden weggenomen en werd overeenstemming bereikt over de inhoud van de gezamenlijk te rapporteren items. Nadat in eerste instantie subsidie was aangevraagd voor het verzamelen van gegevens over 2011 t/m 2013, bleek het gaande weg mogelijk dit traject te vervroegen en te publiceren over de jaren 2009 t/m De voorliggende publicatie over 2009 is dus bedoeld als een eerste in een reeks van drie. 1.2 Doelstelling Met deze gezamenlijke publicatie van de inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg streven de deelnemende organisaties vier doelen na: het verantwoorden van ontvangen subsidie (met name van het ministerie VWS) het bekend maken van de activiteiten van de eigen organisatie (publiciteit, werven externe fondsen, etc). het inzicht krijgen in en beschrijven van de eigen organisatie (voor interne doeleinden) het onderlinge vergelijken van lidorganisaties ( interne spiegelinformatie ) 1.3 Vragenlijst De vragenlijst is opgesteld in goed overleg tussen de drie participerende organisaties. De drie organisaties hebben naast deze gezamenlijke items ook andere gegevens verzameld, die voor hun specifieke organisaties van belang zijn. Over deze informatie wordt hier niet gerapporteerd. 2 Zie rapport van Associatie HCH, NPV en VPTZ: Gezamenlijke registratie vrijwilligersinzet palliatieve org ; maart

7 Hoofdstuk 1 Opzet 1.4 Methode Dataverzameling De data is op verschillende manieren aangeleverd. De NPV heeft de data zelf verzameld en aangeleverd met behulp van een door Signicom aangereikt format. De gegevens over de bij de VPTZ aangesloten organisaties komen uit de registratiegegevens van VPTZ, welke door Signicom middels een online vragenlijst zijn verzameld. De gegevens van HCH s die bij zowel de VPTZ als bij de Associatie van HCH s aangesloten zijn, komen ook uit de registratiegegevens van VPTZ. Deze zijn aangevuld met gegevens van HCH s die niet bij VPTZ zijn aangesloten. Zij hebben een verzoek tot deelname aan de registratie (met vragenlijst) ontvangen. Het branche in deze rapportage is tot stand gekomen door de gegevens van zowel VPTZ als de NPV en de Associatie van HCH s samen te voegen. Belangrijk hierbij is dat verschillende organisaties een dubbel lidmaatschap hebben (NPV en VPTZ of Associatie van HCH s en VPTZ). Voor het opmaken van de branche zijn deze organisaties maar éénmaal meegenomen. Dit betekent dat het branche niet een optelsom is van de gegevens van VPTZ, de NPV en de Associatie van HCH s. Cijfers niet geëxtrapoleerd De gegevens in deze rapportage zijn niet geëxtrapoleerd. Hier is voor gekozen, omdat de organisaties die in deze rapportage verenigd zijn, erg van elkaar (kunnen) verschillen. Het is daarmee niet verantwoord is de nu bekende gegevens te extrapoleren naar alle organisaties die zich in Nederland bezig houden met palliatieve terminale zorg. 5

8 Hoofdstuk 1 Opzet 1.5 Steekproef Drie typen organisaties In deze rapportage zijn de gegevens van 3 overkoepelende organisaties weergeven, te weten: Type Afkorting Omschrijving respons 2009 Palliatieve zorg VPTZ Organisaties die vrijwillige terminale zorg thuis, in BTH s,in HCH s en in Palliatieve Units bieden Palliatieve zorg thuis NPV Organisaties die vrijwillige terminale zorg thuis bieden Highcare hospices HCH Organisaties die vrijwillige terminale zorg in het hospice bieden en in ieder geval verpleegkundigen op de loonlijst hebben staan Totaal In heeft 87% van alle organisaties gerespondeerd. 1.6 Rapportage Vier delen Het rapport bestaat uit vier delen. In hoofdstuk 2 worden de uitkomsten samengevat. Hoofdstuk 3 gaat over de ondersteunde cliënten, in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de vrijwilligers en coördinatoren en in hoofdstuk 5 worden aspecten van de organisaties zelf besproken. 6

9 2 Samenvatting 2 Samenvatting In dit hoofdstuk geven we de belangrijkste resultaten van het onderzoek in vogelvlucht weer. 2.1 Kerngetallen Kerngetallen 2009 Vrijwilligers 9081 Coördinatoren 426 Aantal coördinatie uren p/w 27 Cliënten 8801 Uren zorg per cliënt 120 Uren per vrijwilligers 117 Totaal aantal uur ondersteuning

10 Hoofdstuk 3 Cliënten 3 Cliënten In dit onderdeel staat allereerst beschreven hoeveel cliënten zijn ondersteund en wordt ingegaan op de achtergrond (leeftijd, geslacht) van de cliënten. Vervolgens wordt besproken hoe ze zijn aangemeld. Opmaak tabellen 3.1 Ondersteunde cliënten 2009 aantal ondersteunde cliënten VPTZ NPV Ass. HCH gem 48,5 2,6 78,9 44,9 tot personen ondersteund In 2009 zijn in 8801 personen ondersteund in de laatste fase van hun leven. Gemiddeld zijn per organisatie ongeveer 45 mensen ondersteund door een vrijwilliger. leeftijd VPTZ NPV Ass. HCH n % n % n % n % 0 10 jaar jaar jaar jaar 105 1% 15 2% 106 1% jaar 345 4% 2 3% 46 5% 350 5% jaar % 10 13% % % jaar % 11 15% % % jaar % 32 43% % % jaar % 13 17% % % jaar 379 5% 7 9% 20 2% 384 5% > 101 jaar Tussen de 60 en 90 De meeste personen die ondersteund zijn, waren tussen de 60 en de 90 jaar oud. De grootste groep is tussen de 71 en 80 jaar. 6% was jonger dan 40 jaar

11 Hoofdstuk 3 Cliënten geslacht VPTZ NPV Ass. HCH n % n % n % n % mannen % 33 44% % % vrouwen % 42 56% % % Iets meer vrouwen Het aantal ondersteunde vrouwen is iets groter dan het aantal ondersteunde mannen. aanmelding VPTZ NPV Ass. HCH tot n % n % n % n % thuiszorgorganisatie % 31 39% 38 5% % ziekenhuis % 0 0% % % mantelzorger(s) % 24 30% 74 10% % huisarts % 2 3% % % eigen initiatief cliënt 482 6% 2 3% 75 10% 484 6% verpleeghuis / verzorgingshuis 286 3% 16 20% 6 1% 302 4% maatschappelijk werk 246 3% 0 0% 30 4% 249 3% Coördinatiepunt Vrijwilligerswerk/steunpunt mantelzorg/gemeentelijk zorgloket 141 2% 0 0% 4 1% 141 2% CIZ 139 2% 0 0% 3 0% 139 2% kerkelijke gemeente 31 0% 2 3% 0 0% 31 0% anders 16 0% 3 4% 0 0% 18 0% % % % % Meeste aanmeldingen via thuiszorg De meeste aanmeldingen voor ondersteuning vinden plaats via de thuiszorg, gevolgd door het ziekenhuis. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 9

12 4 Uitvoerenden 4 Uitvoerenden In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het aantal vrijwilligers dat ingeschreven stond en het aantal nieuwe en gestopte vrijwilligers. Ook wordt ingegaan op het aantal coördinatoren. Verder wordt behandeld wat de achtergrondgegevens van de uitvoerenden zijn. Tot slot wordt ingegaan op cursussen en bijeenkomsten ten behoeve van deskundigheidsbevordering. 4.1 Vrijwilligers aantal vrijwilligers VPTZ NPV Ass. HCH vrijwilligers gem per afdeling/organisatie 49 28, tot vrijwilligers In zijn in vrijwilligers actief binnen de palliatieve terminale zorg in Nederland. Per organisatie staan gemiddeld 46 vrijwilligers ingeschreven. Andere rollen vrijwilligers VPTZ NPV Ass. HCH Publiciteit Fondsenwerving Administratie Koken Onderhoud tuin/pand Anders, nl. Scholing 2 2 Vertrouwenspersoon Vervanging coördinator 4 4 Commissies Boodschappen Rouwbegeleiding/nazorg Overig Totaal Niet alleen palliatief terminale zorg 15% van de vrijwilligers wordt niet alleen ingezet voor palliatieve, terminale zorg, maar ook voor het werven van fondsen of allerlei klussen in en om het huis als koken, tuinonderhoud en het doen van boodschappen. uren ondersteuning VPTZ NPV Ass. HCH Per vrijwilliger Totaal Meer dan 1 miljoen uur In is in 2009 door vrijwilligers in Nederland meer dan een miljoen uur aan palliatieve terminale zorg verleend. Gemiddeld zette een vrijwilliger zich 117 uur per jaar in. 10

13 4 Uitvoerenden verloop nieuwe vrijwilligers gestopte vrijwilligers tekort VPTZ NPV Ass. HCH gem per afdeling/organisatie 9,1 3,26 14,8 8 tot gem per afdeling/organisatie 6,1 1,04 11,6 5 tot gem per afdeling/organisatie 8,2 0,3 8,8 8 tot aantal org Tekort In 2009 zijn er meer nieuwe vrijwilligers bijgekomen dan dat er zijn gestopt. Toch kampen 84 organisaties met een tekort van gemiddeld 8 vrijwilligers per organisatie met een tekort. reden gestopt VPTZ NPV Ass HCH n % n % N % n % hoge leeftijd/ overlijden/gezondheidsklachten % 9 31% 34 27% % tijdgebrek % 13 45% 18 14% % vrijwilligerswerk past niet (meer) % 0 0% 7 5% % (andere) betaalde baan % 2 7% 15 12% % wegens verhuizing 75 7% 2 7% 9 7% 77 7% onvoldoende ingezet 47 5% 2 7% 4 3% 49 5% andere redenen % 1 3% 41 32% % onbekend 48 5% 0 0% 0 0% 48 5% Tijd en gezondheid/leeftijd Meest genoemde redenen om te stoppen met het vrijwilligerswerk zijn een te hoge leeftijd/ overlijden/ gezondheidsklachten of tijdgebrek. Opvallend is dat onder de gestopte Vrijw illigers van de Associatie van HCH s relatief vaak andere redenen op hebben gegeven. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat veranderde gezinsomstandigheden (bijv. de komst van een kleinkind) hier een reden is. Dit dient in toekomstige registraties nader te worden uitgezocht. 25% 20% 15% 10% 5% 0% 11

14 4 Uitvoerenden 4.2 Achtergrond leeftijd vrijwilligers VPTZ NPV Ass HCH n % n % n % n % jonger dan % 11 1% 0 0% 18 0% % 31 4% 21 2% 135 1% % 81 11% 72 7% 406 4% % % % % % % % % % % % % % 62 8% 29 3% 541 6% % % % % 50-plussers Voor alle organisaties geldt dat vrijwilligers vaak 50-plusser zijn. Opvallend is dat vrijwilligers aangesloten bij een NPV organisatie iets vaker jonger dan 50 zijn (resp. 43% t.o. 21% en 28%). 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% jonger dan geslacht VPTZ NPV Ass HCH n % n % n % n % man % % % % vrouw % % % % Meestal vrouw De man-vrouw verhouding ligt bij alle organisaties ongeveer gelijk. Vrijwilligers zijn overwegend vrouw. 12

15 4 Uitvoerenden 4.3 Coördinatoren VPTZ NPV Ass. HCH coördinatoren gem tot coördinatoren De coördinatie wordt verzorgd door 426 coördinatoren. Dit komt neer op gemiddeld 21 vrijwilligers per coördinator. geslacht VPTZ NPV Ass. HCH man 5% 0% 0% 4% vrouw 95% 100% 100% 96% Overwegend vrouw Net als voor de vrijwilligers geldt ook voor de coördinatoren dat zij overwegend vrouw zijn. leeftijd VPTZ NPV Ass. HCH Totaal % % % % jonger dan 20 0% 0% 0% 0% % 7% 0% 2% % 12% 0% 7% % 38% 33% 29% % 28% 53% 41% % 12% 13% 20% % 3% 0% 2% Tussen de 50 en 60 Ook de leeftijd van de coördinatoren komt overeen met die van de vrijwilligers. De meeste coördinatoren zijn tussen de 51 en 60 jaar oud. Uren coördinatie VPTZ NPV Ass. HCH p/w 31,2 4,8 23,45 27,1 betaalde coördinatie p/w 25,9 0,0 21,45 25,9 Ruim 27 uur per week Gemiddeld wordt per organisatie zo n 27,1 uur per week aan het coördineren van het vrijwilligerswerk besteed. Org met betaalde coördinatie VPTZ NPV Ass. HCH aantal % 81% 91% 69% Groot deel organisaties betaalde coördinatoren Tweederde van de organisaties betaalt de coördinator een salaris voor zo goed als alle coördinatie uren. 13

16 4 Uitvoerenden 4.4 Deskundigheidsbevordering cursussen VPTZ NPV Ass. HCH aantal introductie cursussen gem* tot Deelnemers introductie cursus gem* ,5 tot Deelnemers landelijke training gem* 6 1 5,8 tot * de gemiddelden hebben hier betrekking op het aantal cursussen of deelnemers per organisatie Groot deel nieuwe vrijwilligers volgt introductiecursus Alle organisaties doen aan deskundigheidsbevordering middels cursussen. Het grootste deel van de nieuwe vrijwilligers (79%; 1277 cursisten van 1610 nieuwe vrijwilligers) heeft een introductiecursus gevolgd. Vrijwilligers van leden van de Associatie van HCH s maken hierbij gebruik van materiaal van VPTZ en soms volgens zij ook trainingen van VPTZ. De NPV heeft zelf materiaal ontwikkeld in de vorm van (introductie)cursussen en thema-avonden. bijeenkomsten VPTZ NPV Ass. HCH bijeenkomsten gem 78 0,3 6 6,5 tot deelnemers gem 89 6, tot Veel bereik middels bijeenkomsten Daarnaast zijn organisaties actief met het organiseren van bijeenkomsten hiermee werden in 2009 meer dan personen bereikt. 14

17 5 Organisatie 5 Organisatie In dit hoofdstuk wordt ingegaan op inkomsten van organisaties. Daarnaast worden enkele achtergrondgegevens van organisaties behandeld. 5.1 Inkomsten 2009 Subsidie VPTZ NPV Ass. HCH Totaal VWS % 92% 38% 91% 82% gem tot WMO % 27% 24% 27% 25% gem tot VWS subsidie De meeste organisaties die palliatieve terminale vrijwillige zorg bieden, hebben in 2009 VWS subsidie ontvangen. In ontvingen zij meer dan 10,5 miljoen aan subsidie. Afdelingen van de NPV ontvangen veel minder vaak een subsidie van het VWS dan organisaties aangesloten bij VPTZ of de Associatie van HCH s. WMO subsidie Een kwart van alle organisaties ontving een WMO subsidie. Zij ontvingen samen bijna een half miljoen euro aan ondersteuning vanuit gemeentes. NPV organisaties hebben geen bedragen opgegeven, omdat het gezien de organisatiestructuur niet mogelijk is het gedeelte van de WMO subsidie bestemd voor palliatieve terminale zorg apart te benoemen. Andere bronnen Om eventuele gaten in de begroting op te vullen ontvangen organisaties uit andere bronnen inkomsten. Hierbij valt te denken aan giften van particulieren of bedrijven, ondersteuning vanuit een Vriendenstichting of kerken. 15

18 5 Organisatie 5.2 Plaats van ondersteuning Plaats van ondersteuning VPTZ NPV Ass. HCH Thuis 76% 100% 18% 79% Bijna-thuis-huis 36% 30% Verzorgingshuis 22% 18% PU 11% 7% 11% Highcare Hospice 11% 100% 10% Verpleeghuis 9% 9% 8% Instelling voor mensen met verstandelijke beperkingen 5% 4% GGZ-instelling 2% 2% Thuis De meeste organisaties bieden ondersteuning in de thuissituatie. Veel organisaties bieden niet alleen op één plek ondersteuning (bijv. alleen thuis), maar zetten desgewenst vrijwilligers in op andere locaties. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16

19 5 Organisatie 5.3 Organisatie Organisatieaspecten VPTZ NPV Ass. HCH Privacyreglement 57% 100% 82% 62% Klachtenregeling 70% 0% 100% 59% Privacyreglement Bijna tweederde van alle organisaties heeft een privacyreglement opgesteld. Wanneer we kijken naar de NPV afdelingen, dan hebben zij zelfs allemaal een privacyreglement. Klachtenregeling Iets minder organisaties (59%) zijn in het bezit van een klachtenregeling. De NPV afdelingen geven allemaal aan niet over eigen klachtenregeling te beschikken. Rechtspersoon VPTZ NPV Ass. HCH een zelfstandig rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel gericht op de vrijwilligersinzet in de palliatieve terminale zorg met eigen statuten, bestuur en financiën. 63% 57% een zelfstandig rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel gericht op vrijwilligersinzet in de zorg in de brede betekenis van het woord, met eigen statuten, bestuur en financiën, waaronder een afdeling vrijwilligersinzet palliatieve terminale zorg. 21% 100% 19% een zelfstandige beroepsmatige zorgorganisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met eigen statuten, bestuur en financiën, alleen gericht op de palliatieve terminale zorg waarbij vrijwilligersinzet een geïntegreerd onderdeel van het zorgaanbod vormt. 7% 82% 7% een brede beroepsmatige zorgorganisatie waaronder ook inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. 8% 18% 17% 99% 100% 100% 100% Organisaties die steun bieden in de laatste levensfase zijn zeer divers wat betreft organisatiestructuur. Een reden hiervoor is dat deze organisaties vanuit veel verschillende hoeken zijn gestart. Zo kan een organisatie als particulier initiatief zijn begonnen zijn of als onderdeel van een thuiszorgorganisatie. 17

20 Bijlage Vragenlijst Vragenlijst voor gezamenlijke registratie van inzet vrijwilligers palliatieve terminale zorg door Associatie HCH, NPV (terminale) thuishulp, VPTZ. Derde concept voor de gemeenschappelijke tekst van de gezamenlijk te registreren items d.d Deel 1: vragen m.b.t. de organisatie 1) Naam van de organisatie: Postadres: Vestigingsplaats: 2) Bezoekadres: Plaats: 3) Deze vragenlijst is ingevuld door: Naam: Functie: Rechtspersoon organisatie 4) Uw organisatie is: (Eén antwoord mogelijk zie toelichting) a) een zelfstandig rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel gericht op de vrijwilligersinzet in de palliatieve terminale zorg met eigen statuten, bestuur en financiën. b) een zelfstandig rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel gericht op vrijwilligersinzet in de zorg in de brede betekenis van het woord, met eigen statuten, bestuur en financiën, waaronder een afdeling vrijwilligersinzet palliatieve terminale zorg. c) een zelfstandige beroepsmatige zorgorganisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met eigen statuten, bestuur en financiën, alleen gericht op de palliatieve terminale zorg waarbij vrijwilligersinzet een geïntegreerd onderdeel van het zorgaanbod vormt. d) een brede beroepsmatige zorgorganisatie waaronder ook inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Soorten vrijwilligersinzet 5) Welke soorten vrijwilligersinzet levert uw organisatie? Vrijwilligersinzet in de zorg in het algemeen Vrijwilligersinzet in de palliatieve terminale zorg Vrijwilligersinzet in de zorg in het algemeen èn in de palliatieve terminale zorg Plaats waar de vrijwillige palliatieve terminale zorg verleend wordt 6) Waar wordt de palliatieve terminale zorg verleend? Meerdere antwoorden mogelijk Thuis AWBZ gefinancierde instelling: nl.:, Verzorgingshuis (woon/zorgcentrum) niet specifiek gericht op palliatieve terminale zorg Verpleeghuis niet specifiek gericht op palliatieve terminale zorg Palliatieve unit Instelling voor mensen met verstandelijke beperkingen GGZ-instelling Bijna-thuis-huis Highcare Hospice Anders, nl.:... 18

21 Bijlage Vragenlijst Bronnen van financiering van de organisatie 7) Uw organisatie heeft in het verslagjaar subsidie ontvangen van: de landelijke subsidieregeling voor palliatieve terminale zorg via het ministerie van VWS: Zo ja: Wat was de subsidie die uw organisatie van VWS ontving in 2009?.. WMO/ (Burgerlijke) Gemeente Zo ja: Wat was de subsidie die uw organisatie ontving in 2009?.. Geen overheidssubsidie ontvangen 8) De organisatie heeft in het verslagjaar financiële bijdragen ontvangen van: Kerken Bedrijfsleven Particulieren Fondsen Anders, nl.: 9) Ontvangt uw organisatie financiering via de AWBZ? nee ja indien ja: a) uw organisatie heeft een eigen WTZi toelating voor de functie Verblijf b) uw organisatie heeft een eigen WTZi toelating voor de functie verzorging en/of verpleging en/of begeleiding c) uw organisatie werkt als onderaannemer voor een beroepsmatige thuiszorgorganisatie via wie u AWBZ gelden ontvangt voor de functie verzorging en/of verpleging en/of begeleiding d) uw organisatie is een palliatieve unit als onderdeel van verzorgings- of verpleeghuis en beschikt derhalve over een WTZi toelating voor verblijf e) uw organisatie is een beroepsmatige thuiszorgorganisatie en beschikt derhalve over een WTZi toelating voor verzorging en/of verpleging en/of begeleiding en beheert ook een afdeling voor mantelzorgondersteuning/vrijwilligersinzet. Privacyreglement 10) Heeft uw organisatie een privacyreglement? nee ja Klachtenregeling 11) heeft uw organisatie een klachtenregeling? nee ja 19

22 Bijlage Vragenlijst Deel 2: vragen m.b.t. de palliatieve terminale cliënten Aantal cliënten 12) Hoeveel cliënten zijn in het verslagjaar ondersteund/opgenomen?.. palliatieve terminale cliënten thuis.. palliatieve terminale cliënten in een AWBZ-gefinancierde instelling (zie vraag hiervoor).. palliatieve terminale cliënten in BTH, HCH of palliatieve unit Totaal aantal uren inzet 13) Hoeveel uren zijn de vrijwilligers in ingezet voor direct cliëntgebonden zorg en/of mantelzorgondersteuning in de palliatieve terminale zorg (exclusief reistijd en dergelijke)?.. uur bij palliatieve terminale cliënten thuis.. uur bij palliatieve cliënten in een AWBZ-gefinancierde instelling.. uur bij palliatieve cliënten in een BTH, HCH of palliatieve unit 14) Hoeveel uren zijn vrijwilligers in ingezet voor niet direct cliëntgebonden zorg (tuin van hospice, kookgroep, etc.) voor palliatieve terminale cliënten (exclusief reistijd en dergelijke)?.. uur bij palliatieve terminale cliënten thuis.. uur bij palliatieve cliënten in een AWBZ-gefinancierde instelling.. uur bij palliatieve cliënten in een BTH, HCH of palliatieve unit Leeftijdsopbouw cliënten 15) Hoe was de leeftijdsopbouw van de palliatieve terminale cliënten in het verslagjaar? 0 10 jaar. cliënten jaar. cliënten jaar. cliënten jaar. cliënten jaar. cliënten jaar. cliënten jaar. cliënten jaar. cliënten jaar. cliënten jaar. cliënten > 101 jaar. cliënten Man/vrouw verhouding palliatieve terminale cliënten 16) Hoeveel cliënten waren man, resp. vrouw?. Mannen. Vrouwen Welke verwijzers? 17) Door wie werd de palliatieve terminale cliënt in het verslagjaar verwezen naar / gewezen op uw organisatie?. cliënten op eigen initiatief cliënt. cliënten door mantelzorger(s). cliënten door huisarts. cliënten door CIZ. cliënten door thuiszorgorganisatie. cliënten door ziekenhuis. cliënten door verpleeghuis / verzorgingshuis. cliënten door maatschappelijk werk. cliënten door kerkelijke gemeente / pastoraal werker / etc.. cliënten door coördinatiepunt Vrijwilligerswerk / steunpunt mantelzorg / gemeentelijk zorgloket. cliënten door anders, nl.:. 20

23 Bijlage Vragenlijst Deel 3: vragen over de uitvoerenden / hulpverleners Coördinatoren Aantal & leeftijdsopbouw coördinatoren 18) Hoeveel coördinatoren functioneerden aan het eind van het verslagjaar? personen 19) Wat was de leeftijd van de coördinatoren? Coördinator 1: jaar m/v Coördinator 2: jaar m/v Coördinator 3: jaar m/v Coördinator 4: jaar m/v Coördinator 5: jaar m/v Aantal jaren coördinator 20) Hoe lang is men al coördinator? Coördinator 1: jaar Coördinator 2: jaar Coördinator 3: jaar Coördinator 4: jaar Coördinator 5: jaar Salariskosten (betaalde) Coördinatoren Geef hieronder het aantal uren coördinatie dat gemiddeld per week is ingezet. Indien geen exacte gegevens beschikbaar zijn, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke schatting Meerdere antwoorden mogelijk. 21) Hoeveel uren coördinatie worden per week gemiddeld ingezet : Thuis. uur, waarvan.. uur betaald AWBZ-gefinancierde instelling BTH: HCH: Pall. unit:. uur, waarvan.. uur betaald. uur, waarvan.. uur betaald. uur, waarvan.. uur betaald. uur, waarvan.. uur betaald Vrijwilligers Aantallen vrijwilligers 22) Over hoeveel vrijwilligers beschikte uw organisatie op aan het einde van het verslagjaar? personen 23) Hoeveel hiervan werden ingezet in het directe contact met cliënten en/of mantelzorgers? personen 24) Hoeveel hiervan waren niet-direct bij de zorg betrokken? personen Leeftijdsopbouw vrijwilligers 25) Hoe is de leeftijdsopbouw van de vrijwilligers van uw organisatie? < 20 jaar: m v jaar: m v jaar: m v jaar: m v 21

24 Bijlage Vragenlijst jaar: m v jaar: m v jaar: m v 26) Wat is de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers?. jaar Verloop onder vrijwilligers 27) Aantal nieuwe vrijwilligers in het verslagjaar:...personen 28) Aantal gestopte vrijwilligers in het verslagjaar:. personen Reden verloop 29) Reden beëindiging vrijwilligerswerk:. personen vanwege te hoge leeftijd / overlijden / gezondheidsklachten. personen vanwege tijdgebrek. personen zijn onvoldoende ingezet. personen vinden dat het vrijwilligerswerk niet (meer) bij hen past. personen stopten wegens verhuizing. personen stopten wegens het vinden van een (andere) betaalde baan. personen wegens andere redenen, nl.:. personen van wie de redenen niet bekend zijn Tekort vrijwilligers? 30) Heeft uw organisatie een tekort aan vrijwilligers? nee ja, de organisatie heeft. vrijwilligers extra nodig Andere taken vrijwilligers 31) Hebben vrijwilligers in uw organisatie ook een andere rol dan zorgvrijwilliger of coördinator? Nee ja, nl.: Bijv. tuin, kookgroep of.( zoals eerder genoemd bij vraag 14) Scholing vrijwilligers Aantal deelnemers van uw organisatie aan cursussen en trainingen voor de vrijwilligers en coördinatoren in het verslagjaar Lokale Introductie- of basiscursus 32) Aantal cursussen.. voor vrijwilligers thuiszorg.. voor vrijwilligers AWBZ-instellingen:.. voor vrijwilligers BTH.. voor vrijwilligers HCH.. voor vrijwilligers pall. unit 33) Aantal cursisten.. voor vrijwilligers thuiszorg.. voor vrijwilligers AWBZ-instellingen:.. voor vrijwilligers BTH.. voor vrijwilligers HCH.. voor vrijwilligers pall. unit Landelijke vervolgcursussen 34) Aantal cursisten:.. voor vrijwilligers thuiszorg.. voor vrijwilligers AWBZ-instellingen:.. voor vrijwilligers BTH.. voor vrijwilligers HCH.. voor vrijwilligers pall. unit 22

25 Bijlage Vragenlijst Lokale themabijeenkomsten en overig 35) Aantal bijeenkomsten:.. voor vrijwilligers thuiszorg.. voor vrijwilligers AWBZ-instellingen:.. voor vrijwilligers BTH.. voor vrijwilligers HCH.. voor vrijwilligers pall. unit 36) Aantal deelnemers:.. voor vrijwilligers thuiszorg.. voor vrijwilligers AWBZ-instellingen:.. voor vrijwilligers BTH.. voor vrijwilligers HCH.. voor vrijwilligers pall. unit 23

26 Bijlage Vragenlijst TOELICHTING Begripspaling type organisatie a) een zelfstandig rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel gericht op de palliatieve terminale zorg met eigen statuten, bestuur en financiën. Toelichting: Het betreft hier een zelfstandige organisatie, dus geen onderdeel van een grotere vrijwilligersorganisatie of zorgorganisatie die zich alleen richt op palliatieve terminale zorg. Bijvoorbeeld een zelfstandige VPTZ-thuisorganisatie of een bij VPTZ aangesloten bijna-thuis-huis. b) een zelfstandig rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel gericht op vrijwilligersinzet in de zorg in de brede betekenis van het woord, met eigen statuten, bestuur en financiën, waaronder een afdeling vrijwilligersinzet palliatieve terminale zorg. Toelichting: Het betreft hier een zelfstandige brede vrijwilligersorganisatie in de zorg, bijvoorbeeld een lokale organisatie aangesloten bij de NPV, of een lokale afdeling van Humanitas of een lokaal Steunpunt Mantelzorg, etc. die een herkenbare afdeling hebben voor vrijwilligersinzet in de palliatieve terminale zorg. Daarnaast bieden zij nog andere vormen van vrijwilligersinzet in de zorg of mantelzorgondersteuning. Dit type organisatie kan voor hun afdeling palliatieve terminale zorg zijn aangesloten bij VPTZ. c) een zelfstandige beroepsmatige zorgorganisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met eigen statuten, bestuur en financiën, alleen gericht op de palliatieve terminale zorg waarbij vrijwilligersinzet een geïntegreerd onderdeel van het zorgaanbod vormt. Toelichting: Dit betreft m.n. zelfstandige rechtspersonen als high-care hospices die zelf verpleegkundigen en arts in dienst hebben voor de beroepsmatige zorgverlening (er is sprake van een vast dienstverband)en die niet bestuurlijk en financieel vallen onder een bredere beroepsmatige zorgorganisatie voor verpleging en verzorging. De vrijwilligersinzet in de palliatieve terminale zorg is voor deze organisaties een integraal onderdeel van het zorgaanbod. Deze organisaties kunnen zelf een toelating hebben in het kader van de WTZi voor de functies begeleiding, verzorging, verpleging en/of verblijf of dienen als onderaannemer van een zorgorganisatie die een dergelijke toelating heeft. Deze functies begeleiding, verzorging, verpleging en/of verblijf hebben alleen betrekking op palliatieve terminale cliënten. d) een brede beroepsmatige zorgorganisatie waaronder ook inzet van vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Toelichting: Dit betreft bredere beroepsmatige zorgorganisaties met een eigen toelating in het kader van de WTZi voor de functies begeleiding, verzorging, verpleging en/of verblijf waarbij deze functies ook voor andere dan palliatieve terminale cliënten worden ingezet. Voor deze registratie gaat het m.n. om palliatieve units als organisatorisch onderdeel van een verpleeg- en/of verzorgingshuis. Het kan echter ook gaan om een beroepsmatige thuiszorgorganisatie met een eigen toelating in het kader van de WTZi voor begeleiding, verzorging en verpleging die vaak vanuit de historie ook onderdak biedt aan een afdeling informele zorg (Steunpunt Mantelzorg, soms een hospice). 24

Deel 1 Achtergronden en cijfers

Deel 1 Achtergronden en cijfers Gedicht van een vrijwilliger Jolanda de Fiouw (bureaumanager) Start film 1 U:\Presentatie VPTZ\Thema 3 Er zijn van de Deel 1 Achtergronden en cijfers Missie VPTZ Nederland Aan een ieder in zijn laatste

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van VPTZ Nederland Rapport Oktober 2015

Uitgevoerd in opdracht van VPTZ Nederland Rapport Oktober 2015 VPTZ Registratie 2014 Uitgevoerd in opdracht van VPTZ Nederland Rapport Oktober 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel A INLEIDING Hoofdstuk 1 Opzet 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Vragenlijst 4

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014

NPV-afdeling Bommelerwaard. beleidsplan 2014 NPV-afdeling Bommelerwaard beleidsplan 2014 Ten geleide De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is de enige algemeen-christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiëntenperspectief bezighoudt

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding... 3 Terugblik op 2014.... 3 Activiteiten VPTZ Venlo e.o.... 4 Financiën... 7 3 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015

Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 Beleidsplan Stichting Hospice Oudewater 2015 1. Inleiding. Het initiatief om te komen tot de oprichting van een hospice in de gemeente Oudewater stamt uit 2009. Deze wens, om in Oudewater te komen tot

Nadere informatie

Waar vindt terminale zorg plaats? Terminale zorg bij u thuis

Waar vindt terminale zorg plaats? Terminale zorg bij u thuis Terminale Zorg Wanneer u en uw naasten deze folder onder ogen krijgen, heeft u van uw behandelend arts te horen gekregen dat u ongeneeslijk ziek bent en uw levensverwachting beperkt is. De behandeling

Nadere informatie

Programma. Missie VPTZ Nederland. Missie VPTZ Nederland. Wat doet de VPTZ-vrijwilliger?

Programma. Missie VPTZ Nederland. Missie VPTZ Nederland. Wat doet de VPTZ-vrijwilliger? Programma 15.10 Inleiding Jos Somsen 15.15 Presentatie Zozijn Jolanda Mombarg Jolanda Mombarg Zozijn Elly van Tol Hospice en TTZ M-Holland Jos Somsen Landelijk Steunpunt VPTZ 15.35 Presentatie Hospice

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016

Beleidsplan. Er zijn. Zorg in de laatste levensfase. VPTZ Kaag en Braassem Beleidsplan 2013 2016 Beleidsplan 2013 2016 Er zijn. Zorg in de laatste levensfase Pagina 1 Inleiding Al meer dan 20 jaar wordt door vrijwilligers in onze gemeenschap aanvullende zorg geboden aan mensen in hun laatste levensfase.

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Wegwijzer Hospice Sint- Annaland, oktober 2013

Wegwijzer Hospice Sint- Annaland, oktober 2013 Wegwijzer Hospice Sint-Annaland, oktober 2013 Inhoud Wat is palliatieve zorg?... 3 Waarom een Hospice in de Schutse?... 4 Voor wie is het Hospice bestemd?... 5 Wat biedt het Hospice?... 5 Betrokkenheid

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

VPTZ Registratie 2008

VPTZ Registratie 2008 VPTZ Registratie 2008 Registratieonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Landelijk Steunpunt VPTZ Nederland 2010 / p14009 Susanne van den Buuse Renske Verweijen VPTZ Registratierapportage 2008 Voorwoord Voorwoord

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Mantelzorg

Hoofdstuk 14. Mantelzorg Hoofdstuk 14. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016

Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016 Beleidsplan Stichting VPTZ Land van Cuijk 2014-2016 1: Inleiding Het beleid van de overheid ten aanzien van de zorg voor ouderen en de terminale zorg in de laatste levensfase is gericht op een steeds grotere

Nadere informatie

Bedrijfsplan Hospice Duurstede in Wijk bij Duurstede. Stichting Hospice Duurstede

Bedrijfsplan Hospice Duurstede in Wijk bij Duurstede. Stichting Hospice Duurstede Bedrijfsplan Hospice Duurstede in Wijk bij Duurstede Stichting Hospice Duurstede ANBI_website 24112013 Bedrijfsplan In 2008 heeft een initiatiefgroep onderzocht of het wenselijk is in de gemeente Wijk

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst

Hospice De Wingerd. Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst Hospice De Wingerd Hospice De Wingerd Heen en weer geslingerd Zonder rust noch duur Was ik maar een wingerd Had ik maar een muur. A. Roland Holst De Wingerd is een kleinschalige zorgvoorziening, gelegen

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 NPV-Thuishulp of kerkelijke thuishulpgroep

Jaarverslag 2017 NPV-Thuishulp of kerkelijke thuishulpgroep Jaarverslag 2017 NPV-Thuishulp of kerkelijke thuishulpgroep GROEP - ALGEMENE GEGEVENS 1. Soort project: NPV-Thuishulp (ga naar vraag 2) Kerkelijke thuishulpgroep (ga naar vraag 3) 2. Naam NPV-Thuishulp:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2013 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11870 28 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 juli 2010, nr. DLZ/KZ-U-3013911,

Nadere informatie

Informatie over lokale financiering Van VPTZ-inzet in intramurale zorgorganisaties

Informatie over lokale financiering Van VPTZ-inzet in intramurale zorgorganisaties Informatie over lokale financiering Van VPTZ-inzet in intramurale zorgorganisaties VPTZ Nederland, versie 30 juni 2014 Dit document is een uitgave van VPTZ Nederland, en is ontwikkeld in het kader van

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. De Stichting Leendert Vriel Almelo e.o. Is aangesloten bij VPTZ Nederland.

Jaarverslag Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. De Stichting Leendert Vriel Almelo e.o. Is aangesloten bij VPTZ Nederland. 1 Jaarverslag 2016 Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg dnalreden De Stichting Leendert Vriel Almelo e.o. Is aangesloten bij VPTZ Nederland 2 Inhoudsopgave Voorwoord door voorzitter blz. 3 Bestuursleden

Nadere informatie

VPTZ Nederland in 2016

VPTZ Nederland in 2016 VPTZ Nederland in 2016 Wat hebben we bereikt? 2 miljoen euro extra voor de inzet van vrijwilligers in de nieuwe subsidieregeling. Er zijn daar waar nodig en gewenst is nu nog beter mogelijk doordat de

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 STICHTING VRIENDEN VAN HET RIEMKEHUIS Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De oprichting van de Stichting vrienden van Het Riemkehuis. 3. Doelstelling 4. Besteding en doelen van

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. Inleiding

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP. Inleiding STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP Secretariaat: Röntgenlaan 6 2641 ZH Pijnacker Telefoon: 015 369 55 47 Inleiding Het jaar 2013 verliep voor ons werk rustig. In punt 2 van dit

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Inleiding. 3. Grondslag, missie en visie. 4. Doelstelling. 5. Uitwerking van de doelstelling. 6. Doelgroep. 7.

INHOUDSOPGAVE. 2. Inleiding. 3. Grondslag, missie en visie. 4. Doelstelling. 5. Uitwerking van de doelstelling. 6. Doelgroep. 7. Beleidsplan Hospice Nijkerk e.o. 2013 t/m 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Historie 2. Inleiding 3. Grondslag, missie en visie 4. Doelstelling 5. Uitwerking van de doelstelling 6. Doelgroep 7. Organisatie 8. Beleidsvoornemens

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo e.o.

Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo e.o. Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo e.o. De aansluiting van de Stichting Terminale Thuiszorg Almelo e.o. bij de Stichting VPTZ Leendert

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo e.o.

Voorwoord. Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo e.o. Jaarverslag 2015 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag 2015 van de Stichting VPTZ Leendert Vriel Almelo e.o. In de afgelopen 29 jaar heeft de Stichting haar bestaansrecht ondubbelzinnig bewezen, hetgeen

Nadere informatie

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek.

Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Geachte heer, mevrouw, Hierbij sturen wij u het jaarverslag 2014 van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuid-West Achterhoek. Mocht u over de inhoud van dit jaarverslag nog vragen hebben

Nadere informatie

Zorg in de laatste fase van uw leven. Hospice Bennekom kan u die zorg geven

Zorg in de laatste fase van uw leven. Hospice Bennekom kan u die zorg geven Zorg in de laatste fase van uw leven Hospice Bennekom kan u die zorg geven Zorg in de laatste fase van In alle rust uw laatste levensfase doorbrengen kan niet altijd thuis. Want er kunnen zich situaties

Nadere informatie

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG Inleiding

STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG Inleiding STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG PIJNACKER - NOOTDORP JAARVERSLAG 2016 1. Inleiding We kijken terug op een waardevol jaar. Het aantal inzetten is verminderd, 7 tegen 13 vorig jaar; het aantal zorguren

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. Ook dit jaar zijn wij er geslaagd

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O.

JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. Ook dit jaar zijn wij er in

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 INHOUD 1. Algemeen blz. 1 2. Bestuur 3 3. Coördinatie 5 4. Vrijwilligers 7 5. Zorgverlening 9 6. Huisvesting 10 7. Financiën 11 8. Tenslotte 12 Resultatenrekening 2013 13

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

1. Resultaten van het onderzoek

1. Resultaten van het onderzoek 1. Resultaten van het onderzoek 1.1 Respons De gegevens voor het onderzoek zijn verzameld door middel van een schriftelijke vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar mantelzorgers die bekend zijn

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Inleiding... 4 Missie... 5 Doelstelling... 6 Doelgroep... 7 Kenmerken... 8 Coördinatoren... 9 Vrijwilligers...10 Bestuur...11 Financiering...

Inleiding... 4 Missie... 5 Doelstelling... 6 Doelgroep... 7 Kenmerken... 8 Coördinatoren... 9 Vrijwilligers...10 Bestuur...11 Financiering... Inhoud Inleiding... 4 Missie... 5 Doelstelling... 6 Doelgroep... 7 Kenmerken... 8 Coördinatoren... 9 Vrijwilligers...10 Bestuur...11 Financiering...12 Kwaliteitsbeleid...13 Samenwerken...14 3 Inleiding

Nadere informatie

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave Algemeen Pagina 1. Jaarverslag van het bestuur 1 2. Gegevens van de rechtspersoon 2 3. Vaststelling van de jaarrekening 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten,

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten, Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten, in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. Sinds ongeveer 20 jaar worden er in Nederland regelmatig

Nadere informatie

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage

Algemeen : 1-3 Financieel verslag : 4 Dank en waardering: 5 Jaarrekening 2015 : bijlage Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1, 8251 AB Dronten Telefoon 0321-767085 www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Jaarverslag 2015 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Algemeen : 1-3

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis.

De b-learning is bedoeld voor verzorgenden werkzaam in de thuiszorg of in het verpleeg- of verzorgingshuis. Blended learning mantelzorg, Doelgroep verzorgenden Docentenhandleiding fysieke bijeenkomst Inleiding Zorgen voor een naaste is een liefdevolle en dankbare taak. Mantelzorg, ook wel informele zorg genoemd,

Nadere informatie

Een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase

Een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase Een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase Tuinroos in bloei in onze prachtige tuin Hospice Kajan De meeste mensen blijven het liefst tot het eind van hun leven thuis in hun eigen omgeving. Soms

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Beleidsplan Hospice Schagen e.o.

Beleidsplan Hospice Schagen e.o. Beleidsplan Hospice Schagen e.o. Beleidsplan Hospice Schagen Versie 2017-02 Pagina 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Analyse 3. Missie en visie 4. Beleidsplan en activiteiten 5. Beloning 6. Financiële verantwoording

Nadere informatie

Hospice en VPTZ de Waterlelie

Hospice en VPTZ de Waterlelie Hospice en VPTZ de Waterlelie Groene Kruisstraat 2a/b 3201 CA Spijkenisse 0181-698889 Email : info@hospicedewaterlelie.nl Website : www.hospicedewaterlelie.nl Welkom De Waterlelie Ik heb de witte waterlelie

Nadere informatie

Voor palliatieve zorg op maat

Voor palliatieve zorg op maat hospice de Populier Voor palliatieve zorg op maat Afscheid van het leven wordt beschouwd als een onderdeel van het leven. Daarmee krijgt ook palliatieve zorg steeds meer een plek in de samenleving. Hospice

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent

Welkom. Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013. Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Welkom Raadsconferentie Gulpen-Wittem 3 oktober 2013 Gertie de Veen en Sonja Vlaming Directeur en mantelzorgconsulent Inhoud presentatie Informatie en kengegevens Steunpunt Mantelzorg De praktijk aan het

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis Nazorg na ontslag uit het Refaja ziekenhuis NAZORG NA ONTSLAG UIT HET REFAJA ZIEKENHUIS INLEIDING U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft.

Nadere informatie

Algemene gegevens. Stichting Hospice Issoria ANBI sinds: 1 januari 2008 Telefoonnummer: 071-5142275 K.v.K: 28096803 RSIN/ Fiscaal nummer: 809808742

Algemene gegevens. Stichting Hospice Issoria ANBI sinds: 1 januari 2008 Telefoonnummer: 071-5142275 K.v.K: 28096803 RSIN/ Fiscaal nummer: 809808742 2016 07 01 Stichting Hospice Issoria te Leiden ANBI ANBI instelling Stichting Hospice Issoria Doelstelling 1. De stichting heeft ten doel: a. een omgeving te creëren, waar mensen met behoud van hun individuele

Nadere informatie

aandacht en zorg in laatste levensfase

aandacht en zorg in laatste levensfase aandacht en zorg in laatste levensfase *Palliatieve zorg komt van palliare, wat verzachten betekent. Hoe gaat u verder met uw leven als u niet meer beter wordt? Deze informatie is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O.

JAARVERSLAG 2016 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 STICHTING LEENDERT VRIEL HENGELO-BORNE E.O. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. Ook dit jaar zijn wij er in

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Activiteitenplan 2012

Activiteitenplan 2012 Activiteitenplan 2012 Inleiding De netwerken palliatieve zorg maken, samen met stichting Agora, IKNL en kenniscentra palliatieve zorg, onderdeel uit van de ondersteuningsstructuur. Ten aanzien van de taken

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

Tussentijds verslag experiment screen to screen

Tussentijds verslag experiment screen to screen Tussentijds verslag experiment screen to screen Rapportage Januari, 2006 J.T. Bos A.L. Francke Postadres Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Bezoekadres Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht www.actiz.nl 1 T (030) 273

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2013 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2013 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1 De cijfers... 2 1.2 Het hospice... 3 1.3 De thuiszorg... 4 2 De organisatie... 5 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist

Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist Jaarverslag 2014 Nederlandse Patiënten Vereniging, afdeling Zeist 30 Zeist 7 Driebergen 1 Doorn - vrijwillige terminale thuiszorg in en rond Zeist - Inhoudsopgave Voorwoord 1 De vrijwilligers... 2 1.1

Nadere informatie

Q&A s palliatieve zorg voor professionals

Q&A s palliatieve zorg voor professionals Q&A s palliatieve zorg voor professionals Inhoud Wat is palliatieve zorg?... 2 Wanneer begint palliatieve zorg?... 2 Wanneer eindigt palliatieve zorg?... 2 Waar kunnen cliënten de zorg ontvangen?... 2

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2012. 15 mei 2013. Inleiding... 3. VPTZ Venlo e.o... 3. Activiteiten...

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2012. 15 mei 2013. Inleiding... 3. VPTZ Venlo e.o... 3. Activiteiten... Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2012 15 mei 2013 Inhoud Inleiding... 3 VPTZ Venlo e.o.... 3 Activiteiten... 4 Financiën... 5 Organisatie... 6 Bijlagen... 7 30

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten. Bestuursverslag: 2-4. Financieel verslag: 5

Jaarverslag 2014. Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten. Bestuursverslag: 2-4. Financieel verslag: 5 Stichting Hospice Dronten Copernicuslaan 1 8251 AB Dronten www.hospice-dronten.nl info@hospice-dronten.nl Telefoon 0321-767085 Jaarverslag 2014 Stichting Hospice en Terminale Zorg Dronten Bestuursverslag:

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ)

Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) Het platform LOVZ behoort tot het landelijk netwerk van Vereniging NOV Jaarverslag 2009 van het platform Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) Het LOVZ Het LOVZ is een platform

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 INHOUD 1. Algemeen blz. 2 2. Bestuur 3 3. Coördinatie 3 4. Vrijwilligers 4 5. Zorgverlening 5 6. Huisvesting 6 7. Financiën 6 8. Tenslotte 7 BIJLAGEN Resultatenrekening 2014

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 1

Beleidsplan 2013 2016 1 Beleidsplan 2013 2016 1 INHOUDSOPGAVE Blz. A. Inleiding 3 1) Vasthouden en verbreden Missie 3 Visie Kern waar we voor staan Wat doet stichting Hospice Groep Haarlem e.o. 4 - Ondersteuning thuis - Ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Er zijn... Zorg in de laatste levensfase

Beleidsplan Er zijn... Zorg in de laatste levensfase Beleidsplan 2017 2021 Er zijn........ Zorg in de laatste levensfase Beleidsplan 2017 2021 Pagina 2 ALGEMENE GEGEVENS: Samenstelling bestuur per januari 2017 Hr. P.C.M. van Emmerik (Paul) Mw. K.E. Kuiters-

Nadere informatie

Stichting HEST: Jaarverslag 2016 en plannen voor 2017

Stichting HEST: Jaarverslag 2016 en plannen voor 2017 Stichting HEST: Jaarverslag 2016 en plannen voor 2017 Inleiding De stichting Hulpgroep Ernstig Zieken en Stervenden Thuis (HEST) is opgericht in 1983. De stichting heeft als doelstelling het thuis sterven

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13

Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 Goed samenspel met mantelzorgers loont! SharingDay 7-11 13 1 Wat is Mezzo? Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Visie: Wij maken het mogelijk dat mensen op eigen wijze voor elkaar

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit!

vrijwilligerszorg midden-limburg Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Groene Kruis Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! vrijwilligerszorg midden-limburg Vrijwilligerszorg Er kijkt iemand naar u uit! Heeft u of een van uw naasten een verstandelijke en/of lichamelijke

Nadere informatie

Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente

Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest -Twente Werkgroep Snuffelstages April 2010 Notitie Snuffelstages Netwerken Palliatieve Zorg Midden-Twente en Noordwest-Twente

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 27 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 27 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking die ongeneeslijk ziek zijn,

Nadere informatie