Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan"

Transcriptie

1 nummer 193 maart 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Bovengronds mestuitrijden onder voorwaarden toegestaan In dit nummer: - Inspirerende Voedsel Anders Conferentie - De NMV wordt lid van ZuivelNL - Ruimte om te groeien - EMB-nieuwsbrief De NMV is verheugd dat de staatssecretaris een vrijstelling voor bovengronds mestuitrijden per 18 februari heeft gepubliceerd in de Staatscourant. De vrijstelling geldt voorlopig alleen voor Op basis van een evaluatie zal een besluit worden genomen over verlenging. Aan de regeling zijn wel voorwaarden verbonden. Zo geldt zij alleen voor rundveedrijfmest die op het eigen bedrijf geproduceerd is en op grasland wordt uitgereden, met inachtneming van een afstand van ten minste twee meter vanaf de insteek van een watergang. Aan de bedoelde vrijstelling zijn de volgende voorwaarden verbonden: a. In het jaar 2013: 1. bestond minimaal 85% van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond uit grasland; 2. bedroeg de kunstmestgift op het bedrijf minder dan 100 kg stikstof per hectare grasland; 3. was het stikstofoverschot op het bedrijf maximaal 125 kg stikstof per hectare; 4. was de melkproductie van het bedrijf niet hoger dan kg per hectare, indien de op het bedrijf geproduceerde mest niet volledig kon worden geplaatst op het eigen bedrijf; 5. was het gemiddelde gewogen ureumgetal van de op het bedrijf tussen 1 januari en 1 mei en tussen 1 november en 1 januari geproduceerde melk lager dan 21 milligram per 100 gram melk; 6. werd het melkvee op het bedrijf minimaal 150 dagen per kalenderjaar minimaal 6 uur per dag geweid. b. Uiterlijk 7 dagen voordat van de vrijstelling gebruik gemaakt wordt, meldt de landbouwer het bedrijf voor de toepassing aan bij RVO.nl waarmee de landbouwer verklaart te voldoen aan de onder a genoemde voorwaarden. c. De landbouwer bewaart de stukken waarmee aannemelijk kan worden gemaakt dat aan de onder a genoemde voorwaarden is voldaan, en een afschrift van de melding, als onderdeel van de administratie, bedoeld in artikel 32 van het besluit. Knellend De vrijstelling is het gevolg van de uitwerking van de breed gesteunde motie waarin om een vrijstelling voor bovengronds uitrijden voor de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) en de vereniging Noordelijke Friese Wouden (NFW) wordt verzocht. De staatssecretaris heeft bij de uitwerking van de motie, de vrijstelling niet willen beperken tot de leden van genoemde verenigingen, maar vanwege het gelijkheidsbeginsel alle rundveehouders de mogelijkheid willen bieden hiervan gebruik te maken. De NMV, die eveneens al jarenlang pleit voor een mogelijkheid tot bovengronds uitrijden, is positief over deze interpretatie van de motie. Het merendeel van de voorwaarden voor de vrijstelling zijn redelijk en relevant. Maar het minimum percenta- ge grasland van 85% is erg hoog. Beter was het als was aangesloten bij het derogatiepercentage van 70%, want de hoeveelheid ammoniakemissie is niet afhankelijk van het percentage grasland. De meest knellende voorwaarde is, dat een bedrijf maximaal 100 kilogram stikstof uit kunstmest mag aanwenden. Dat is veel te laag en heeft ook een verwaarloosbaar effect op extra ammoniakemissie. Bij de evaluatie van deze vrijstelling zal de NMV zich ervoor inzetten, dat volgend jaar de regeling beter aansluit bij de praktijk. Jaar van het gezinsbedrijf Dat is het thema van het landelijke symposium dat de NMV organiseert op woensdag 12 maart van tot uur in De Keet van Heerde, Eperweg 55 te Heerde. Meer informatie vindt u op de achterkant van deze Koebont en op

2 Inspirerende Voedsel Anders Conferentie Een goede opkomst noemde Hannie van Geel het. En daarmee bedoelde de voorzitter van La Via Campesina het overweldigende aantal van 800 deelnemers aan de Voedsel Anders Conferentie in Wageningen. Twee dagen lang spraken boeren, burgers, wetenschappers en maatschappelijke organisaties met elkaar over eigentijdse, duurzame en eerlijke manieren van voedsel produceren. Het werden twee inspirerende dagen met topsprekers. Hoogtepunt was zonder twijfel de bijdrage van Vandana Shiva. Deze wetenschapper en activiste noemde het een mythe dat industriële landbouw nodig is om de groeiende wereldbevolking ook in de toekomst te kunnen voeden. Deze vorm van landbouw met monoculturen, GMO-gewassen, grote hoeveelheden kunstmest en bestrijdingsmiddelen vernietigt de bodem, biodiversiteit en de kwaliteit van lucht en water. Meer dan 75% van de biodiversiteit, met name de diversiteit van bodemleven is al verloren gegaan. De mythe doorgeprikt: op dit moment is 70% van de wereldbevolking afhankelijk van de voedselproductie door kleine gezinsbedrijven die daarvoor 30% van de natuurlijke hulpbronnen gebruiken. De industriële landbouw, die 70% van de natuurlijke hulpbronnen gebruikt, voorziet slechts 30% van de bevolking van voedsel. Multinationals Zaaizaad is van essentieel belang in de landbouw. Boeren moeten het recht hebben hun eigen zaaizaad te gebruiken. Patenten en recente EUwetgeving vormen een bedreiging voor boeren, tuinders en duurzame landbouw. Als deze ontwikkelingen doorgaan controleren binnenkort enkele multinationals de voedselvoorziening voor de hele mensheid. Een beweging van lokale, kleinschalige initiatieven zoals die nu op gang komt is helaas niet voldoende om tegenwicht te kunnen bieden aan deze ontwikkelingen. Ook de politiek moet meewerken. Dit onderwerp kwam ook terug in plenaire voordracht van Olivier de Schutter, onafhankelijk Right to Food-rapporteur voor de VN. Hij was het volledig eens met het Alternative Trade Mandate, de nieuwe visie op het handelsbeleid opgezet door onder andere Platform ABC, en ondertekend door tientallen organisaties wereldwijd. In zijn toespraak pleitte hij voor voedseldemocratie op diverse niveaus: op lokaal niveau, waar producenten en consumenten verbindingen moeten aangaan, op nationaal en EU-niveau waar naast landbouwbeleid ook voedselbeleid moet worden opgezet en internationaal niveau. Voedselbeleid gericht op gezond en voldoende voedsel voor iedereen. Ook Sieta van Keimpema, vicevoorzitter van de EMB, had een indrukwekkende speech over de strijd van melkveehouders voor een beter zuivelbeleid met een kostendekkende melkprijs. Zij hekelde het handelsverdrag tussen de VS en de EU, waar op dit moment op totaal ondemocratische wijze, achter gesloten deuren over wordt onderhandeld. Als dit verdrag werkelijk tot stand komt zal het grote gevolgen hebben voor de Europese boeren en burgers. Sieta s oproep om mee te gaan demonstreren in Brussel kreeg veel bijval uit de zaal. Beweging In een veelheid aan workshops en lezingen hebben de deelnemers in detail over diverse gerelateerde onderwerpen gesproken. Veel aandacht was er voor kringlooplandbouw en het belang van een gezonde bodem met veel organische stof en een divers bodemleven. Vertegenwoordigers van verschillende organisaties met uiteenlopende belangen hebben elkaar tijdens deze conferentie gevonden in een gezamenlijk doel. Veel organisaties lopen tegen dezelfde problemen aan. Door vol te houden, geduld te hebben, vooral met overheid en politiek, en door als boerenorganisatie duidelijk en helder te communiceren naar burgers en consumenten kun je dingen in beweging brengen. Binnenkort zullen de presentaties en toespraken, de verslagen van de discussies in de workshops en de aanbevelingen worden gepubliceerd op de website van het Voedsel Anders Netwerk (www.voedselanders.nl) en van Platform ABC (www.aardeboerconsument.nl). Houd dit in de gaten. Het is zeker de moeite waard! 2

3 De NMV wordt lid van In de vorige Koebont berichtten wij u over de oprichting van ZuivelNL door NZO en LTO. Ook kondigden wij aan dat de NMV in gesprek zou gaan met de oprichters om duidelijkheid te krijgen over de wijze waarop de opstelling van de statuten tot stand is gekomen, en de inhoud van die statuten en over de vereniging zelf. De NMV wil lid worden van ZuivelNL. Inmiddels heeft dit gesprek plaatsgevonden. Op verzoek van de NMV was Sieta van Keimpema, voorzitter van de DDB, ook aanwezig. Tijdens het gesprek kwamen ook de doelstelling, opzet, thema groepen en financiering van ZuivelNL aan de orde. De doelstelling is om de zuivelketen te versterken, een neutraal aanspreekpunt en een basisstructuur voor een inter-brancheorganisatie te zijn. Daarmee wordt beoogd om de maatschappelijke en economische positie van de zuivelketen te versterken, waardoor een efficiënte productie en onbelemmerde nationale en internationale afzet mogelijk is. NMV actueel Leden en partners In de opzet wordt de basis gevormd door organisaties van melkveehouders en zuivelontvangers/-verwerkers. Als ondergrens voor het lidmaatschap geldt een grens van een miljard kilo melk. Dit betekent dat NZO, LTO en NMV als enige organisaties lid kunnen worden. Andere organisaties die actief zijn in de zuivelketen, zoals toeleveranciers, zuivelhandel, maar ook de DDB, kunnen partner worden, en worden momenteel hiervoor ook benaderd. Partners kunnen ook toetreden tot themagroepen van ZuivelNL die relevant zijn voor die organisaties. Gekozen is voor een beperkt bestuur met een onafhankelijke voorzitter. Mede om voldoende draagvlak voor ZuivelNL te waarborgen, maar ook om eventuele algemeen verbindende verklaringen (AVV) te kunnen krijgen van het ministerie voor regelingen en heffingen, is het belangrijk dat de NMV ook volwaardig meedoet en dus een bestuurszetel krijgt. Deze boodschap is door de NMV duidelijk afgegeven. Stemrecht, activiteiten en finaciering Het hoogste besluitvormende orgaan van ZuivelNL is de algemene ledenvergadering. 4-2 Ledenbijeenkomst NMV-regio Noord-Overijssel met Countus 6-2 verleg met NZO Petra Tielemans en LTO Kees Romijn over Duurzame Zuivelketen 7-2 verleg generieke maatregelen met ministerie EZ 7-2 Vaarkamp-lezing 11-2 Overleg Klankbordgroep Rijn-Oost ZON 12-2 Ledenexcursie NMV-regio Zuidwest bij Gebr. Verkooij te Langeweg 18-2 NMV-bijeenkomst voor de landelijke NMV-bestuurders over Kringloopwijzer 21-2 Overleg generieke maatregelen met ministerie EZ 22/22-2 Voedselconferentie ABC 25-2 Stuurgroep ABRES 27-2 Bijeenkomst min. EZ met stakeholders over nationale invulling vergroening van Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanaf Overleg met bestuurders Generieke Maatregelen en PAS met ministerie EZ Het stemrecht is voorbehouden aan de leden, die naar rato van hoeveelheid melk stemrecht hebben. De leden die de melkveehouders vertegenwoordigen (NMV en LTO) hebben 50% van de stemmen, evenals de zuivelverwerkers (NZO). De partners van ZuivelNL zijn ook welkom op de vergadering, maar hebben geen stemrecht. De belangrijkste activiteiten van ZuivelNL worden aangestuurd via de themagroepen. De eerste themagroep die geïnstalleerd zal worden, is de Kennis- en Innovatiewerkgroep. Deze groep zal de taken van de PZ-commissie Melkveehouderij overnemen om zorg te dragen voor continuïteit van bestaand en nieuw wetenschappelijk onderzoek voor de melkveehouderij. De financiering van ZuivelNL zal deels plaatsvinden met een verplichte boerderijmelkgeld-regeling, vergelijkbaar met de vroegere PZheffing. Hiervoor is een AVV noodzakelijk. Voor de zuivelverwerkers komt er een vergelijkbare heffing die op dezelfde leest is geschoeid. ZuivelNL kan ook vergoedingen vragen voor diensten die zij levert aan overheid, partners en derden. Bij al het bovenstaande moet opgemerkt worden dat alleen het raamwerk voor de nieuwe vereniging staat, maar dat de invulling de komende tijd pas zal plaatsvinden. Het landelijk bestuur van de NMV heeft kennis genomen van de uitleg over ZuivelNL door het dagelijks bestuur en heeft unaniem besloten het lidmaatschap van ZuivelNL aan te vragen, zodat de stem van de leden van de NMV wordt gehoord en meetelt. 3

4 Het NMV-secretariaat Vanaf de oprichting van de NMV werd het secretariaat beheerd door Mariska van Zoest. Een paar maanden geleden heeft zij te kennen gegeven te gaan stoppen met het NMV-werk. Na een zoektocht heeft het bestuur Ingrid Evers aangenomen als nieuwe secretaresse. Zij gaat het werk van Mariska overnemen en samen met NMV-medewerkster Brooke Visser het secretariaat beheren. Ook is Toos van Oers aangenomen, zij gaat de vacature van beleidsmedewerker invullen bij de NMV, ter vervanging van Ria Besselink. We heten Ingrid en Toos van harte welkom bij de NMV! Op deze pagina stellen zij zich aan u voor. Van Afrikaanse rijstboeren naar Nederlandse melkveehouders Mijn naam is Toos van Oers en ik ben de kersverse beleidsmedewerker van de NMV. Opgegroeid in een stad heb ik er indertijd voor gekozen om in Wageningen te gaan studeren. Na mijn afstuderen heb ik Even voorstellen... Ik ben Ingrid Evers, 40 jaar, gelukkig getrouwd en heb drie kids. Ik heb MAS-A gedaan met studierichting rundveehouderij en varkenshouderij. Veevoedervoorlichter, dat wilde ik worden. Helaas viel dat niet mee dus ging ik werken bij een dierenartsenpraktijk voor grote huisdieren. Ik behaalde het papiertje en werd para-veterinair. Na enkele jaren kreeg ik de kans om veevoederadditieven te gaan verkopen bij Trouw Nutrition (Nutreco). Toen onze kinderen kwamen mocht ik samen met een collega de marketing- & communi- bijna tien jaar in Afrika en Azië gewoond en gewerkt. Daar heb ik rijstboeren voorlichting gegeven over het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Na mijn terugkeer in Nederland heb ik voor het Productschap Diervoeder een nieuwe afdeling voor de controles van het GMP+ systeem opgezet. Na een uitstapje in het onderwijs en als fondsenwerver ben ik nu weer te- catie afdeling oprichten. Ik heb daarvoor de opleiding Nima Business Marketing afgerond. Mooie tijd! Jammer genoeg besloot de nieuwe CEO van Nutreco dat er maar één marketingafdeling nodig was en wel in Noorwegen. Ik ben HBO schriftelijke communicatie gaan studeren en als zzp-er begonnen met webteksten schrijven en marketingondersteuning voor de MKB. Echt geweldig om te doen! MKB-ers lijken op boeren. Harde werkers, no-nonsens. Maar één verschil: Ik voel me er niet thuis. Daarom ben ik blij dat ik de kans kreeg de NMV te ondersteunen. Naast de basisfuncties die bij het secretariaat horen, hoop ik ook te kunnen bijdragen aan de overtuiging dat de NMV essentieel is voor de melkveehouderij. Dat u als rug in de landbouw. Als beleidsmedewerker ga ik het bestuur ondersteunen bij het zo goed mogelijk informeren van de NMV-leden en vooral een scherp oog houden op de consequenties van nieuw beleid en regelgeving voor melkveehouders. Mijn baan voor de NMV is parttime, zodat ik (hopelijk) nog tijd overhoud voor mijn gezin en bestuurswerk voor het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs. lid nog vaker denkt: Kijk, daarom ben ik lid geworden. En dat potentiële leden zeggen. Bij die club wil ik horen. Want de NMV wil ervoor zorgen dat regelgeving omgebogen wordt tot een positief of ten minste acceptabel niveau. Zodat u met een gerust gevoel datgene kan doen wat u het liefste doet. Met plezier een agrarische onderneming neerzetten waar u trots op bent. Daar heb ik wel uw hulp bij nodig. Bel me na 10 maart op over alles wat u op uw hart heeft. Kom met suggesties. De NMV is op de hoogte van alle actuele zaken die in de melkveehouderij spelen, daar kunt u van verzekerd zijn. Maar als wij weten wat er onder onze leden leeft, kunnen we daar nog beter op inspelen. Ik hoor graag van u! Hartelijke groet, Ingrid Evers Bedankt voor alle fijne NMV-jaren! De Nederlandse Melkveehouders Vakbond, voor en door melkveehouders. Dat is onze leus sinds de oprichting in 1996 en ik ben er altijd trots op geweest daar aan mee te mogen werken. Maar soms moet je keuzes maken en dat valt niet altijd mee. Toch is nu de tijd gekomen om mijn man volledig te ondersteunen in de uitvaartzorg. Het is best moeilijk om na zoveel jaren mijn melkveehouders los te laten, maar dat doe ik in alle vertrouwen dat het secretariaat in goede handen is bij Ingrid, Toos en natuurlijk Brooke, al sinds jaren mijn fijne collega. Graag wil ik iedereen met wie ik heb samengewerkt door de jaren heen ontzettend bedanken voor de fijne tijd bij de NMV! Vooral alle oud-bestuursleden en zittende bestuursleden (zowel van dagelijks bestuur als regionaal), collega s, maar ook leden, donateurs, sponsors en mensen van andere organisaties, drukkerijen, enzovoort bedankt voor de prachtige NMV-jaren en alle goeds toegewenst voor de toekomst, zowel bij de NMV als privé! Hartelijke groetjes uit Ingen, Mariska van Zoest 4

5 Ruimte om te groeien Voorzitter Marius Kesteloo van NMV-regio Noord-Holland kon op 12 februari ongeveer 130 personen welkom heten op de NMV-avond over Ruimte om te groeien. Op deze avond waren de sprekers Sam Broers van ForFarmers, Hans Scholte van Flynth Accountants en gedeputeerde Jaap Bond van Provincie Noord-Holland. De gevolgen van Natura 2000 en de PAS voor individuele boeren zijn deels, maar nog steeds niet helemaal bekend. Sam Broers hield de eerste inleiding. De natuurbeschermingswet is, zo legde hij uit, een Nederlandse wet. In Noord-Holland betreft dat de Natura 2000-gebieden westkant Texel en Noord-Holland, Eilandspolder en de Kalverpolder. De kop van Noord- Holland is vrij van beperkingen. Er zijn verschillende gebieden aangewezen, ofwel onder Vogelrichtlijn, ofwel onder de Habitatrichtlijn. Beide typen gebieden hebben verschillende aanwijsdata die bepalend zijn voor het vergunde aantal stuks vee. Elk project moet aan de NB-wet getoetst worden. Daaronder vallen ook wegen, rotondes etc. Je moet aantonen dat je uitbreidingsplan de natuur niet schaadt. Dit hangt af van de plek en hoever je van een Natura 2000-gebied afligt. Er mag geen significante verslechtering plaatsvinden bij uitbreiding. Bij uitbreiding stellen de gemeentes nu dat de NB-wetvergunning afgegeven moet zijn voor zij verdergaan met de vergunningverlening in het kader van de WABO. Als het om de NB-wet gaat, handelt iedere provincie anders. Provincie Noord-Holland geeft in veel gevallen een Verklaring van Geen Bezwaar waardoor een NB-wetvergunning niet nodig is. PAS en ontwikkelingsruimte De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is nog niet vastgesteld. De ammoniak-ontwikkelingsruimte wordt verdeeld over industrie, verkeer en veehouderij. In het programma Aerius wordt berekend hoeveel ruimte beschikbaar is om uit te breiden in aantal stuks vee voor jou als individuele boer. Volgens gedeputeerde Jaap Bond is het zo dat al het vee dat je nu hebt kan meetellen voor je NB-wetvergunning. Voor de uitbreiding kan GS nu nog geen vergunning geven omdat er nu nog geen zicht is op de ontwikkelruimte, waarmee dus eigenlijk heel Noord-Holland op slot zit. Na de vergadering nam Jaap Bond opnieuw de microfoon en vertelde hij dat het slot alleen geldt voor de Natura 2000-gebieden en dat bedrijven die verder weg zitten wel ruimte hebben. Over de afstand kon hij geen duidelijkheid geven. Belasting besparen Hans Scholte gaf vervolgens een interessante uitleg over de uitbreidingsmogelijkheden voor de bedrijven. De bedrijven die financieel-economisch bij de beste 25% zitten, hebben de meeste mogelijkheden en kunnen het meeste voor grond betalen. Ook biedt bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij mogelijkheden, aldus Scholte, om na het bouwen veel belasting te kunnen besparen door ruimere afschrijvingsmogelijkheden. De voorzitter sloot tegen elf uur s avonds de vergadering en bedankte ook alle sponsors die deze avond mede mogelijk hebben gemaakt. Bekijk eventueel de filmpjes op van Co Scholten, zoek op de trefwoorden: NMV avond 12 februari. Uit de EMB-Nieuwsbrief van februari 2014 Elke maand publiceert de European Milk Board (EMB) een Nieuwsbrief. Deze Nieuwsbrief is in zijn geheel in het Duits en Engels te vinden op of via Klik op Dossiers en vervolgens op EMB. Deze maand is er ook een in het Nederlands vertaalde versie te vinden op De Koebont streeft er naar elke maand een samenvatting van de meeste EMB-nieuwsberichten weer te geven. Inleiding door John Comer, bestuurslid EMB. John Comer juicht het besluit om een Monotoringsinstituut voor de Europese zuivelmarkt op te richten toe. Volgens hem is het vooral de prijsvolatiliteit, hetzij door weersomstandigheden, productiekosten of melkprijzen, waar ook de Ierse collega s sinds 2006 steeds mee te maken hebben, die een bedreiging vormt voor de Europese melkveehouders. De afschaffing van het quotum komt daar in 2015 nog bij, en Europa zal krachtige besluiten moeten nemen om deze volatiliteit tegen te gaan. Coner schetst de situatie voor de Ierse melkveehouders in de afgelopen tien jaar. In 2007/2008 werd de hoogste melkprijs uitgekeerd, die 40% boven het gemiddelde van de afgelopen tien jaar lag. In de jaren daarna daalde prijs tot 50% onder dat gemiddelde. Lees meer in de Nieuwsbrief... 5

6 Vrijhandelsakkoord EU-VS niet goed voor Europese melkveehouders. Het is overal in het nieuws dat Europa en de Verenigde Staten momenteel onderhandelingen voeren over een Vrijhandelsverdrag. Terwijl in veel Europese landen de crisis nog altijd huishoudt, hoopt de Europese Commissie dat het Verdrag de economische groei een boost zal geven en voor nieuwe banen zal zorgen. Maar wat voor de maakindustrie goed is, is niet noodzakelijkerwijs goed voor de melkveehouders. De melkveebedrijven en de regelgeving in de EU en de VS zijn totaal verschillend. Zo is het gebruik van groeihormonen om vlees- en melkproductie te stimuleren, toegestaan in de VS en -terechtverboden in de EU. De vrees bestaat, dat regeringen de regelgeving zullen sterk zullen versoepelen, waar uitsluitend de agro-industrie van zal profiteren. De onderhandelingen, die ook nog eens plaatsvinden achter gesloten deuren, zouden er ook toe kunnen leiden dat in de toekomst nationale regeringen machteloos worden in het opleggen van regelgeving, bijvoorbeeld voor natuurbescherming. Immers, als grote industrieën vinden dat hun winstgevendheid hierdoor zou worden beperkt zou het Verdrag ruimte kunnen geven om deze regeringen te vervolgen. Lees meer in de Nieuwsbrief... Oplossing voor de Europese melkveehouders voor het eerst onder handbereik politici hebben EMB-eisen gehoord. Volgens EMB-medewerker Christian Schier wordt 2014 van doorslaggevend belang voor de toekomst van de Europese melkveehouderij. Door de ontwikkelingen op het gebied van het Melkpakket en het GLB is een stabiele melkmarkt dichterbij gekomen dan ooit. De komende maanden zal de Europese Commissie (EC) een voorstel op tafel leggen voor een Monitoringsinstituut waar de EMB jaren voor gevochten heeft kan een politieke realiteit worden. Romuald Schaber, voorzitter van de EMB, benadrukt het belang van zo n instituut: Als het instituut de juiste machtigingen krijgt, kan het een eerste stap zijn op weg naar een duurzame stabilisatie van de Europese melkproductie. Uit een onderzoek dat is uitgevoerd door het Büro für Agrarsoziologie & Landwirtschaft (BAL) bleek onlangs dat Europese melkveehouders hun productiekosten niet vergoed krijgen met de huidige melkprijzen. Weliswaar stegen de melkprijzen in 2013, maar de productiekosten stegen nog harder. Nu is het tijd voor concrete stappen, benadrukt Romuald Schaber. De zuivelmarkt kan alleen maar duurzaam gestabiliseerd worden als er sprake is van een vraaggestuurde productie. De EMB roept beleidsmakers daarom op om de goede voornemens om te zetten in tastbare werkelijkheid. Europa kan niet zonder zuivelproductie en sterke producenten. Onderzoek Duitsland toont aan: economische situatie melkveehouders langdurig ongezond; duizenden boeren gestopt. Ook in Duitsland staan melkveehouders al jaren onder grote druk. Alleen al tussen 2005 en 2012 waren er van de melkveehouders nog over (een daling van 22,8%). In december 2013 waren er nog krap melkveehouders over (een daling van 5,8% in één jaar). Daarom liet de MEG Milchboard op basis van accountantsgegevens, een meerjarige analyse maken van hun economische situatie. Een paar van de conclusies: - In de laatste twintig jaar is het inkomen van melkveehouders, ongeacht de grootte van hun bedrijf, niet gestegen ondanks recente structurele verbeteringen. - Vooral in 2008 en 2008 zijn kapitaalreserves van veel bedrijven opgegaan aan levensonderhoud en het opvullen van tekorten in begrotingen. - Middelgrote en grote bedrijven zagen hun schuldenlast groeien, en juist de groeiende bedrijven hebben geen mogelijkheid om hun schuldpositie terug te dringen. - Ook vier jaar na de crisis is de huidige melkprijs nog altijd niet kostendekkend voor veel bedrijven. - Langdurige hoge melkprijzen zijn noodzakelijk om de financiële reserves van bedrijven weer te laten herstellen. Er is dringend behoefte aan maatregelen die de economische situatie voor melkveebedrijven stabiliseren. Lees meer in de Nieuwsbrief De volledige tekst van het rapport is te vinden op de/milchmarkt mensen eisen: Stop de agro-industrie! Aangevoerd door honderden boeren en 70 tractoren demonstreerden mensen op 18 januari voor het huis van bondskanselier Merkel in Berlijn. De demonstranten riepen de bondskanselier en vicekanselier Gabriel op om in de landbouwpolitiek een andere koers te varen. In plaats van een clientèlepolitiek ten behoeve van de agro-industrie te voeren, moet de Duitse regering het beleid omvormen tot een sociale, dier- en milieuvriendelijke politiek. De grote coalitie* zoekt de confrontatie met de landbouwpolitiek! Wie instemt met megastallen en subsidieert, wie op vrijhandel inzet, en dan ook nog overweegt om gentech gewassen op Europese akers toe te laten, die laat boeren en boerinnen in de steek, en handelt tegen de belangen van consumenten, dieren en het milieu, zegt Jochen Fritz van de Wir haben es satt! -coalitie. De demonstranten zijn vooral kritisch over de geplande vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de VS. * coalitie van partijen verzameld in de Wir haben es satt -beweging, met inmiddels meer dan 100 aangesloten maatschappelijke organisaties, red. KB. Lees meer in de Nieuwsbrief Nieuwe WTO minihandelsovereenkomst gesloten op Bali; ontwikkelingslanden versterken hun positie. In de tweede helft van december verschenen berichten in de media als: WTO besluit met historische handelsovereenkomst. Maar het venijn zit m daarbij in de details: de overeenkomst omvat slechts tien beperkte individuele overeenkom- 6

7 sten. Die betreffen de vereenvoudiging van douaneformaliteiten en betere toegang voor de armste ontwikkelingslanden tot markten van opkomende en geïndustrialiseerde landen. De echt controversiële punten, zoals een nog agressievere openstelling van markten voor industriële en agrarische producten en diensten, waren niet eens geagendeerd. Deze verlangens van handel en industrie kunnen binnen de WTO niet zo makkelijk meer worden vervuld, omdat ontwikkelingslanden de laatste jaren hun krachten gebundeld hebben en beschermende maatregelen eisen voor zichzelf, en voor niet-geïndustrialiseerde economische activiteiten. En zelfs tijdens deze miniconferentie lukte het ontwikkelingslanden om hun VAN DE VOORZITTER eisen aangaande voedselzekerheid en de hulp aan kleine boeren, gedeeltelijk ingewilligd te krijgen. Lees meer in de Nieuwsbrief EMB-bestuur ontmoet Litouwse melkveehouders. Op 17 januari vond er een ontmoeting plaats tussen het EMB-bestuur en een hoge afvaardiging van de Litouwse Kamer van Landbouw tijdens de Grüne Woche in Europese democratie in de uitverkoop? Berlijn. Behalve over de actuele situatie op de Europese zuivelmarkt en de mogelijke risico s die een toekomstige Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de VS voor melkveehouders met zich mee kan brengen, werd gesproken over een mogelijk lidmaatschap van de Litouwse melkveehoudersorganisatie van de EMB. Lees meer in de Nieuwsbrief Dit voorjaar staat in het teken van verkiezingen. Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en 22 mei stemmen we voor het Europees Parlement (EP). Europa is geen populair onderwerp, maar het raakt ons elke dag, al was het alleen maar vanwege de miljarden die we bijdragen aan falende banken en Zuid-Europese landen. En neem nu eens een bepaalde Europese ontwikkeling die we met argusogen moeten volgen. Op dit moment onderhandelen de EU en de VS over de TIPP, de Transatlantische Handels (Trade) en Investerings Partnerschap. Dit verdrag wordt in de media verkocht als het opheffen van in- en export barrières, waardoor de economie en de werkgelegenheid een geweldige impuls zullen krijgen. Maar tot nu toe zijn de onderhandelingen vooral een schimmige gebeurtenis achter gesloten deuren. Niet alleen is het zeer de vraag wie er nu precies economisch gaan profiteren van dit beoogde verdrag. Bij veel waarnemers bestaat de grote vrees dat de democratische verworvenheden van Europa verkocht zullen worden aan grote multinationals, die na het afsluiten van dit akkoord niet alleen financieel maar ook politiek de dienst kunnen gaan uitmaken in Europa. Eén van de meest verwerpelijke onderdelen is het investeringshoofdstuk. Hierin wordt voorgesteld dat multinationals nationale overheden voor een rechtbank kunnen dagen als zij menen dat democratische wetgeving, zoals bijvoorbeeld op sociaalof milieugebied, hun winstgevendheid in de weg staat. Overheden kunnen dan gedwongen worden om miljarden schadevergoeding te betalen. Bijvoorbeeld: als een oliemaatschappij in Nederland op zoek wil gaan naar schaliegas, maar geen vergunning krijgt omdat de Nederlandse bevolking dat niet wil, zal dat bedrijf de Nederlandse staat kunnen aanklagen en miljarden schadevergoeding kunnen eisen en ontvangen wegens gederfde winst. Dit klinkt ongelooflijk en het is de wereld op z n kop, maar in Australië is dit al realiteit. Daar werd, na een lang publiek debat, in het parlement besloten dat sigaretten voortaan in een verpakking zonder reclame, maar met afschrikwekkende foto s erop verkocht moesten worden. De Australische Hoge Raad bekrachtigde dit besluit. De grote tabaksfabrikant Philip Morris spande daarop een rechtszaak aan tegen de Australische regering. Dat kon, omdat Australië een vrijhandelsakkoord met Hong Kong had gesloten. De fabrikant eiste miljarden compensatie. De rechters die zich bij dit, speciaal voor dit doel opgerichte(!), gerechtshof over deze zaak buigen, zijn duurbetaalde advocaten van diezelfde multinationals, en zijn aan niemand verantwoording verschuldigd. En dat allemaal dankzij dat vrijhandelsakkoord, dat kennelijk zowel de democratie als de autonomie van een land volledig onderuit kan halen ten behoeve van multinationals. The tail wagging the dog. Onnodig te zeggen dat wij dit in Europa nooit mogen laten gebeuren. Daarom is het belangrijker dan ooit, dat wij in Europa onze EP-kandidaten er dringend aan herinneren dat economische groei weliswaar een dikke worst mag zijn die ons in tijden van crisis voor de neus wordt gehouden, maar dat die nooit betaald mag worden met onze democratische waarden en onze autonomie. Dirk-Jan Schoonman, voorzitter NMV 7

8 Agenda 12 maart NMV-symposium Jaar van het gezinsbedrijf van tot uur in De Keet van Heerde, Heerde. Meer informatie hiernaast. 17 maart NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk. 14 april NMV-bestuursvergadering om uur in De Schakel, Nijkerk. Op de NMV-site vindt u actueel nieuws. Adressen NMV NMV-symposium 12 maart Jaar van het Gezinsbedrijf in de Keet van Heerde De Verenigde Naties hebben 2014 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Gezinsbedrijven in de Landbouw. De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) wil hiermee de aandacht vestigen op de rol van gezinslandbouw in de voedselvoorziening, de bestrijding van honger en armoede en het verbeteren van de middelen van bestaan, waarbij tegelijkertijd het milieu en de biodiversiteit beschermd worden. Reden genoeg voor de NMV, als voorvechter van een goed gezinsinkomen voor melkveehouders, om aandacht aan dit onderwerp te geven. Tijdens het symposium op woensdag 12 maart 2014 staat de toekomst van het gezinsbedrijf centraal. Blijft het gezinsbedrijf zoals we dat nu kennen de hoeksteen van de landbouw in Nederland? Krijn Poppe (econoom en onderzoeker van het Landbouw Economisch Instituut, Wageningen UR) ziet het gezinsbedrijf zich ontwikkelen naar een agrarische familieonderneming waarin ICT-toepassingen een belangrijke rol spelen. Jan Douwe van der Ploeg (Hoogleraar Rurale Sociologie, Wageningen UR) zal vanuit sociologisch oogpunt zijn visie geven op het fenomeen gezinsbedrijf. Onder leiding van dagvoorzitter Aart van Cooten van Citaat zijn er allerlei mogelijkheden om met de sprekers en met elkaar in discussie te gaan. In de workshops wordt gediscussieerd rond vooraf opgestelde stellingen. We hopen velen van u op 12 maart in Heerde te kunnen verwelkomen. Uiteraard zijn ook niet-leden van harte welkom. In verband met de lunch wordt u verzocht zich vooraf aan te melden. Dit kan telefonisch (tel ) of per tot maandag 10 maart. Secretariaat NMV De Brenk 1a, 4031 JL Ingen tel Contactpersonen NMV Groningen: Steef Pronk, De Wilp, Drenthe: Johan Inberg, Koekange, Friesland: Harm Wiegersma, Rinsumageest, Flevoland: Laurens van Bavel, Zeewolde, Noord-Overijssel: Lammert van Dijk, Kampen, Oost-Nederland: Marion Logtenberg, Baak, Rivierengebied: Peter van Beest, Lienden, Gelderse Vallei/Utrecht-Oost: Wim Verbeek, Renswoude, Noord-Holland Noord: Sjaak Ruyter, Schagen, Gooi- en Vechtstreek: Jan Galesloot, Weesp, De Ronde Venen: Rene Wahle, Zevenhoven, Krimpenerwaard en Lopikerwaard: Chiel Markus, Papekop, tel Alblasserwaard en Vijfheerenlanden: Teunis Sterk, Hei- en Boeicop, Zuid-West: Marius Bouwmeester, Bosschenhoofd, Maaskant, Limburg en Zuidoost-Brabant: Hans Geurts, Veulen, U kunt zich aanmelden als lid of informatie aanvragen via de contact personen of bij het NMV-secretariaat. Foto Koebont : Roeland Koning 12 8 MAINEnergie heeft inmiddels veel NMV-ers als vaste klant. De kracht van MAINEnergie zit in het persoonlijke contact en het vertrouwen van de klant. Onze zakelijke klanten profiteren niet alleen van onze gunstige tarieven, maar ook van onze service en advies op maat van hun eigen persoonlijke accountmanager. Als u klant wordt bij MAINEnergie profiteert u van onze scherpe tarieven en onze overstapservice. Wij nemen alle administratieve rompslomp uit handen en verzorgen de totale, naadloze overstap. Hierdoor blijft u te allen tijde verzekerd van levering van stroom en gas. Wilt u net als vele andere collegabedrijven profiteren van scherpe energietarieven? Neem dan contact op met het Sales team van MAINEnergie. U kunt ons telefonisch bereiken op of per via Ledenactie Bent u nog geen lid van de NMV en heeft u altijd al eens verder kennis willen maken met de NMV? Wilt u dat uw mening gehoord wordt en wilt u direct invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de NMV? Grijp dan nu de kans! Word lid van de NMV, de sectorale belangenbehartiger voor en door melkveehouders waar uw inkomen en belang centraal staan! Voor jonge melkveehouders onder de 35 jaar is er een speciale actie: Schrijf je nu in en word een jaar lang gratis lid van de laagdrempelige belangenvereniging NMV. Je ontvangt dan maandelijks dit ledenblad Koebont en een NMV-bodywarmer! Ook wanneer u uw collega lid maakt, beloont de NMV dit met dit welkomstgeschenk. Geef u op bij het NMV-secretariaat, tel of via onze site De NMV-bodywarmers zijn ook te bestellen. Ze kosten 35,- per stuk, de verzendkosten bedragen 7,50. Verkrijgbaar in de maten M, L, XL en XXL en XXXL

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

Dierrechten of Fosfaatrechten?

Dierrechten of Fosfaatrechten? nummer 206 juni 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Dierrechten of Fosfaatrechten? In dit nummer: - Verslag ALV - NMV-lid in the spotlight - Uitslag fotowedstrijd De CBS-cijfers over de fosfaatproductie

Nadere informatie

De mening van de Nederlandse burger over TTIP

De mening van de Nederlandse burger over TTIP De mening van de Nederlandse burger over TTIP Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope in opdracht van: Wat is uw geslacht? Wat is uw leeftijd? 25,5% 49,6% 50,4% 43% 31,5% Mannen Vrouw

Nadere informatie

WE FEED THE WORLD. Achtergronden bij. Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl

WE FEED THE WORLD. Achtergronden bij. Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl Achtergronden bij WE FEED THE WORLD Een film van Erwin Wagenhofer, Oostenrijk, 2005 www.wefeedtheworld.nl Meer weten over We feed the world? Zelf bijdragen aan een mens-, dier- en milieuvriendelijke landbouw?

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV.

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond. de staatssecretaris expliciet ingegaan op alle vragen van de NMV. n u m m e r 205 mei 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond AMvB Melkveewet Op 23 april hebben de leden van de Tweede Kamer gedebatteerd over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) grondgebonden

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van:

Europese Ster. Definitief akkoord toekomstig landbouwbeleid. Europese Ster 709-01 juli 2013. Roo, Marijke de. Een nieuwsbrief van: Roo, Marijke de Van: Europese Ster Verzonden: maandag 01 juli 2013 15:03 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Europese Ster 709-01 juli 2013 Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk

Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk n u m m e r 173 m e i 2 0 1 2 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Snel stijgend overschot zet melkprijs onder druk Als gevolg van een fors gestegen melkproductie

Nadere informatie

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer

OVEREENKOMST. Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer OVEREENKOMST Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer Van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 zijn de volgende afspraken van kracht tussen: - De Nederlandse Zuivelorganisatie,

Nadere informatie

Samenwerking wordt veelal gestart ter voorkoming of beëindiging van gedoe! Zelfstandig ondernemen binnen de franchiseformule, het vervolg

Samenwerking wordt veelal gestart ter voorkoming of beëindiging van gedoe! Zelfstandig ondernemen binnen de franchiseformule, het vervolg MKW bericht 32, mei 2011 Gastcorporaties Kijk bij elkaar!dag Op woensdag 28 september 2011 wordt weer de jaarlijkse Kijk bij elkaar! dag georganiseerd. De bijeenkomst biedt de deelnemers gelegenheid een

Nadere informatie

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond nummer 192 febr. 2014 Het is niet mogelijk om hier een volledige uitwerking van de enquête weer te geven, daarom volgt hieronder een samenvatting met de opvallendste punten. De enquête is ingevuld door

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 20.9.2005 PE 362.727v01-00 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpadvies Johan Van Hecke Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

Nadere informatie

Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory

Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory nummer 195 mei 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Hoge verwachtingen van Milk Market Observatory In dit nummer: - Meldpunt klachten Deutsche Bank nu voor alle renteswaps klachten - Wandelen

Nadere informatie

Krachten bundelen. Verspilling in Nederland

Krachten bundelen. Verspilling in Nederland Voedselverspilling Wereldwijd wordt zeker een derde van al het voedsel verspild. Daarmee worden ook de grondstoffen, het water en de energie verspild die nodig zijn om dat voedsel te produceren, te vervoeren

Nadere informatie

IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR:

IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR: IAS SYMPOSIUM VAN DURBAN NAAR AMSTERDAM AMSTERDAM 22 JULI 2016 MEETING PROSPECTUS DEZE WORKSHOP WORDT GEZAMENLIJK GEORGANISEERD DOOR: INHOUD Introductie... 3 Beschrijving bijeenkomst... Achtergrond...4

Nadere informatie

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden

Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden n u m m e r 181 f e b r. 2 0 1 3 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Ammoniakbeleid moet gereviseerd worden De afgelopen tijd is er veel publiciteit omtrent

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie

De melkveehouder van de toekomst

De melkveehouder van de toekomst De melkveehouder van de toekomst Dirk Siert Schoonman Lid vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland 23 november 2010 Mondiale ontwikkelingen 1. Groei wereldbevolking van 6 naar 9 mld in 2050 2. Mensen gaan

Nadere informatie

De kritische consument

De kritische consument De kritische consument Inleiding Om producten te kunnen maken heb je grondstoffen nodig. Mensen werken met deze grondstoffen en maken er producten van die we consumeren. Een ondernemer is tevreden als

Nadere informatie

Ronde Tafel Kringlooplandbouw Noord Nederland Kansen in GLB 2014-2020. 17 okt 2013 De Tike Henk Kieft, ETC

Ronde Tafel Kringlooplandbouw Noord Nederland Kansen in GLB 2014-2020. 17 okt 2013 De Tike Henk Kieft, ETC Ronde Tafel Kringlooplandbouw Noord Nederland Kansen in GLB 2014-2020 17 okt 2013 De Tike Henk Kieft, ETC Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2014-2020 Kansen voor Kringloop aanpak Prioriteiten 2 e pijler

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West.

Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Lessen en Uitdagingen uit Duurzaam Bodembeheer Utrecht West. Wim Honkoop Begeleiding 35 individuele melkveehouders. Al ruim 3 jaar actief in het opstellen en optimaliseren van Kringloopwijzer resultaten.

Nadere informatie

Verspilling: De houdbaarheidsdatum nabij

Verspilling: De houdbaarheidsdatum nabij School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Agrarische Jongeren Friesland is een organisatie die zich ten doel stelt de bedrijfsvoering van boerenbedrijven zo efficient mogelijk te maken.

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0383(E) 9.6.2017 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Campagne Europese verkiezingen

Campagne Europese verkiezingen Campagne Europese verkiezingen Schrijft u op 4 juni geschiedenis met uw stem? Kies dan op 4 juni Partij voor de Dieren bij de Europese verkiezingen. We zouden als eerste partij met als hoofdthema dieren,

Nadere informatie

Op weg naar een kringloopcertificaat

Op weg naar een kringloopcertificaat Op weg naar een kringloopcertificaat Extra impuls voor duurzame melkveehouderij in Midden-Delfland Er is een kringloopcertificaat in de maak voor duurzame melkveehouderij. Deze proeve van duurzaamheid

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

!f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE

!f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE !f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tei.:025464340 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2010/04 Brussel,

Nadere informatie

Vergelijking met buitenland

Vergelijking met buitenland Vergelijking met buitenland Michel de Haan Wageningen UR - LR USA NL Our Mission: Create a better understanding of milk production world-wide India China Ethiopia Argentinië Brazil Waarom vergelijking

Nadere informatie

UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1

UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1 UW STEM TELT! EP14_Leaflet_GTV_A5_NL_nl_V01.indd 1 KIES WIE EUROPA LEIDT In mei dit jaar kiezen u en bijna 400 miljoen andere Europeanen de leden van het Europees Parlement. Dit is de achtste keer dat

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

En KarMaatje wil niets liever dan velen mee laten genieten van lekkere gerechten uit eigen keuken.

En KarMaatje wil niets liever dan velen mee laten genieten van lekkere gerechten uit eigen keuken. December 2014. Lieve Allemaal, Het is alweer eventjes geleden dat wij contact met u hebben gehad middels de nieuwsbrief van KarMaatje. De laatste maand van het jaar 2014 willen wij deze lanceren onder

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ALGEMENE BEGROTING 2009 AFDELING III COMMISSIE TITELS 01, 21 BRUSSEL, 16/10/2009 KREDIETOVERSCHRIJVING NR. DEC 42/2009 NIET-VERPLICHTE UITGAVEN EUR VAN HOOFDSTUK

Nadere informatie

Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners.

Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners. EC 01. EEN KAMER HUREN IN LEIDEN. Leiden is een typische studentenstad en heeft dus veel kamerbewoners. Vermoedelijk blijft het aanbod van kamers achter bij de vraag, waardoor er gemakkelijk prijsopdrijving

Nadere informatie

NMV-resultaten in 2014

NMV-resultaten in 2014 nummer 202 feb 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond NMV-resultaten in 2014 In dit nummer: - Symbolische EMB actie - Actiedag muizenschade NMV overtuigt politiek van noodzaak grondgebonden

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. De komende 50 jaar. Nummer 9, oktober - november 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. De komende 50 jaar. Nummer 9, oktober - november 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Inleiding Thijs Jasperse: De komende 50 jaar 1 Donderdag 12 december 2013: Bijeenkomst 50 jaar paprika in Nederland 2 P8 aanwezig tijdens Fruit Attraction in Madrid 3 Nationaal Voedingsdebat voor

Nadere informatie

M200501 Ervaringen van startende ondernemers in hun eerste jaar

M200501 Ervaringen van startende ondernemers in hun eerste jaar M200501 Ervaringen van startende ondernemers in hun eerste jaar drs. A. Bruins Zoetermeer, juni 2005 Ervaringen van starters in het eerste jaar Na ruim een jaar bezig zijn met een nieuw bedrijf, zeggen

Nadere informatie

Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015

Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015 Kerstnieuwsbrief schooljaar 2015-2016 17 december 2015 Beste ouders, Terwijl de kortste dag snel nadert en een lange kerstvakantie voor de deur staat, gaan onze gedachten terug naar schooljaar 2015. Het

Nadere informatie

Welke oude en nieuwe beperkingen houden de melkproductie op het spoor?

Welke oude en nieuwe beperkingen houden de melkproductie op het spoor? Welke oude en nieuwe beperkingen houden de melkproductie op het spoor? Erwin Wauters Senior Onderzoeker Melle, 27 maart 2015 WAT IS DE VRAAG EIGENLIJK Wat na de quota Wit goud of zwarte sneeuw?* De meningen

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Goede berichten. Nummer 3, maart 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Goede berichten. Nummer 3, maart 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Ook deze keer hebben we weer een nieuwsbrief boordevol met nieuws. Zo laten Nederlandse panelcijfers zien dat de consumptie van paprika in Nederland toeneemt. Verder vragen wij uw aandacht voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014

Nieuwsbrief juli 2014 Nieuwsbrief juli 2014 Verslag oprichtingsvergadering EC de Broekstreek u.a. Op 12 juni j.l. heeft in het Broekhoes in Balinge de oprichtingsvergadering van de Energie Coöperatie de Broekstreek plaats gevonden.

Nadere informatie

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting

Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Colloquium NIC 1/10/2015: afsluiting Dames en Heren, Het is mij een eer en een genoegen om dit boeiende colloquium te mogen afsluiten. Deze middag hebben we in elk geval een voortschrijdend inzicht gekregen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December Nieuwsbrief S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a December 2013 Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen Nelson Mandela www.facebook.com/projectgroepkenya

Nadere informatie

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld

NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld NZV LUSTRUM - De Veeteler in de Wereld Frans Keurentjes Raad van Commissarissen / Bestuurslid FrieslandCampina 5 november 2015 Wereldwijd Europa Nederland Duitsland België Griekenland Hongarije Roemenië

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota

Visie op het EU zuivelbeleid na de quota Jan Maarten Vrij Indeling presentatie 1. De zuivelsector in Nederland 2. Hoog Niveau Expert Groep Zuivel 3. Discussiepunten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 4. Standpunten Nederlandse Zuivelindustrie 2van

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

'Wat we ook voor een maatregelen nemen, het proces van de opwarming van de aarde kunnen we niet omkeren'

'Wat we ook voor een maatregelen nemen, het proces van de opwarming van de aarde kunnen we niet omkeren' EenVandaag Opiniepanel enquête Klimaattop Kopenhagen 20.000 respondenten december 2009 Ik maak me grote zorgen over de verandering van het klimaat Helemaal mee eens 15,5% Mee eens 35,6% Neutraal 26,1%

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-08 Milieuraad Nr. 399 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal

Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal Toespraak Voorzitter bij het in ontvangst nemen van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2012 op 20 november 2012 in de Oude Zaal Dames en heren, Allereerst dank ik het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Nadere informatie

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden

Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Enquête 2013 Verspreiding: Oproep per specifieke mailing (30 januari 2013) en in de maandelijke nieuwsbrief als reminder (7 februari 2013) onder 145 leden Periode: 30 januari 2013 tot 15 februari 2013

Nadere informatie

Het programma ziet er als volgt uit:

Het programma ziet er als volgt uit: Basistraining 1 Facts and Figures 2 Kenmerkende aspecten agrarische kinderopvang Ondersteuning vanuit de VAK Contactgegevens 3 4 De basistraining gaat weer van start. Op 17 februari is de eerste bijeenkomst

Nadere informatie

Wat is een constitutie?

Wat is een constitutie? Wat is een constitutie? Veel landen op de wereld worden op een democratische manier bestuurd. Een democratie staat echter niet op zichzelf. Bij een democratie hoort namelijk een rechtsstaat. Democratie

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Greenport Boskoop Holland

Greenport Boskoop Holland Belangenbehartiging beter organiseren Krachtenbundeling met inhoud Op weg naar Greenport Boskoop Holland 1 Voorstel samenwerking organisaties bedrijfsleven 1. Aanleiding Begin 2013 is door een aantal vertegenwoordigers

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Ambities van ZZP ers. Een verkennend onderzoek.

Ambities van ZZP ers. Een verkennend onderzoek. Ambities van ZZP ers. Een verkennend onderzoek. Ambities van ZZP ers. Wat drijft hen, wat vinden zij belangrijk? In hun ondernemerschap, in de manier waarop ze zichzelf willen ontwikkelen. Een onderwerp

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten HK Haarlem. Betreft: technische briefing Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten HK Haarlem. Betreft: technische briefing Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) Geachte leden, POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw

30-11-2015 PROGRAMMA VOERWINST VERGELIJKING ZEUGEN ONTWIKKELINGEN EN TRENDS. 2015 is prognose bedragen exclusief btw PROGRAMMA DE ROL VAN DE ADVISEUR Woensdag 2 december 2015 Ontwikkelingen en trends Uitbreiden zin of onzin? Toekomst bedrijven Risicomanagement / prijsfluctuaties De succesvolle melkveehouders De rol van

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen

Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen. Juli 2014. Baas in eigen Rapportage stelling 1 Ik wil zelf mijn tandarts kunnen kiezen Juli 2014 Baas in eigen mond! 1 Inleiding Het initiatief voor het oprichten van het Consumenten Platform Mondzorg is eind 2013 genomen om de

Nadere informatie

Publiekssamenvatting nota Duurzaam voedsel, 25 september 2009, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Publiekssamenvatting nota Duurzaam voedsel, 25 september 2009, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Publiekssamenvatting nota Duurzaam voedsel 25 september 2009 Populaire versie van de nota Duurzaam voedsel van het ministerie van LNV. Het verduurzamen van consumptie en productie van voedsel lukt alleen

Nadere informatie

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID

TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID Voorstelling Landbouwrapport 2010 Het Vlaamse landbouwbeleid

Nadere informatie

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Het doel van het Platform Woonpromotie Amsterdam is het aanbod

Nadere informatie

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN

JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN JURIDISCHE EN ORGANISATORISCHE ASPECTEN VAN COÖPERATIEF ONDERNEMEN Lieve Jacobs 18/6/2012 Nota Deze presentatie is voor persoonlijk gebruik van de deelnemers. Ze is onvolledig zonder de mondelinge toelichting

Nadere informatie

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden

Informatie over de. Landelijke Koepel Wmo-raden Informatie over de Landelijke Koepel Wmo-raden Inhoud De landelijke Koepel Gegevens van de Koepel Lidmaatschap van de Koepel Meer informatie? Inschrijfformulier Zomer 2015 2 1. informatie over de landelijke

Nadere informatie

Procedurewijzer. Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen

Procedurewijzer. Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen. #99 Solleveld & Kapittelduinen Procedurewijzer Voor het wijzigingsbesluit Solleveld & Kapittelduinen #99 Solleveld & Kapittelduinen Inhoudsopgave Procedurewijzer - 2 Wat is Natura 2000? - 2 Wijzigingsbesluit - 2 In beroep gaan (wijzigingsbesluit

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2015

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2015 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A

14956/15 ADD 1 mou/gra/mt 1 DG D 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 26 februari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 14956/15 ADD 1 JUSTCIV 286 FREMP 291 CODEC 1654 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt

Nadere informatie

Internationale wegen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Internationale wegen vmbo-kgt34. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 19 September 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/73828 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken van Kennisnet.

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Nacht van Brussel 2012

Nacht van Brussel 2012 n u m m e r 179 d e c. 2 0 1 2 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Nacht van Brussel 2012 Op 26 en 27 november trokken circa 2000 melkveehouders met 800 trekkers

Nadere informatie

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen?

Duurzame wereldvoedselvoorziening. hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Duurzame wereldvoedselvoorziening hoe ziet dit vraagstuk eruit en in welke richting liggen de oplossingen? Even voorstellen: Ruben Bringsken Ondernemer in Food en ICT (focus op duurzame oplossingen) Eigenaar/participatie

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV

Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV n u m m e r 157 d e c. 2 0 1 0 L e d e n b l a d N e d e r l a n d s e M e l k v e e h o u d e r s V a k b o n d Algemene Leden Vergadering geeft groen licht voor oprichting De faire melk BV Tijdens de

Nadere informatie

Van Voedsel Anders naar Bodem Anders!

Van Voedsel Anders naar Bodem Anders! nummer 204 april 2015 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Van Voedsel Anders naar Bodem Anders! In dit nummer: - Week van de teek - Ledenvergadering N-Overijssel - Fotowedstrijd Over bodemdegradatie,

Nadere informatie

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE

DOC KAAS EN ROYAL A-WARE STRATEGISCHE SAMENWERKING DOC KAAS EN ROYAL A-WARE KEUZE VOOR NEDERLANDSE WERELDSPELER IN ZUIVEL OENKERK WIE IS ROYAL A-WARE TEXEL WORKUM HEERENVEEN 125 jaar ervaring en wereldwijd sterk afzetnetwerk Royal

Nadere informatie

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen

rjc/phr/ / CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode Mr M.J. Meijer c.s., notarissen 1 CONCEPT AKTE VAN OPRICHTING Vereniging Heerlijkheid Berkenrode 2 Heden, @, verschenen voor mij, mr Rudolf Jan Cornelis van Helden, notaris te Amsterdam: 1. @ 2. @De comparanten verklaarden bij deze een

Nadere informatie

STICHTING VELDLEEUWERIK

STICHTING VELDLEEUWERIK TEGEARRE DJOERSAAM STICHTING VELDLEEUWERIK Stichting Veldleeuwerik is een uniek samenwerkingsverband tussen telers en verwerkende bedrijven om actief duurzame akkerbouw en -productie te stimuleren. Niet

Nadere informatie

Voorsprong met mineralen

Voorsprong met mineralen Voorsprong met mineralen Samen staan de sectoren sterker Deze bijeenkomst werd mogelijk gemaakt door LTO Gelderland, Overijssel en de Rabobank. Circulaire Economie Nieuwe toverwoord of kansrijke uitdaging

Nadere informatie

NOORD. Looienqa, Martina. Bericht onleesbaar? Kijk hier. Uitnodiging en programma ONDERNEMEN DOE JE SAMEN. Van:

NOORD. Looienqa, Martina. Bericht onleesbaar? Kijk hier. Uitnodiging en programma ONDERNEMEN DOE JE SAMEN. Van: naast in Looienqa, Martina Van: LTO Noord regio Noord Verzonden: woensdag 20januari 2016 21:07 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: UITNODIGING eerste Dag van LTO Noord in

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Brexit domineert de beurs. Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK

Brexit domineert de beurs. Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK Brexit domineert de beurs Nederlandse bedrijven met hoogste blootstelling aan de UK Volgende week donderdag gaan de Britten naar de stembus om over een uittreding uit de Europese Unie te stemmen. Op dit

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag 2014

Jaarverslag. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 1 1. Nardus NARDUS behartigt de belangen van de bij haar direct en indirect aangesloten uitvaartverenigingen en wil vanuit die belangenbehartiging een positieve bijdrage leveren aan de

Nadere informatie

Terugdringen van ammoniak uitstoot door innovatieve Voeren managementmaatregelen in de veehouderij

Terugdringen van ammoniak uitstoot door innovatieve Voeren managementmaatregelen in de veehouderij SBIR Oproep Terugdringen van ammoniak uitstoot door innovatieve Voeren managementmaatregelen in de veehouderij Openingsdatum: 1 juli 2013 Sluitingsdatum: 11 september 2013 om 17:00 uur Budget: 2,2 mln.

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie