INHOUD 4 Bestuur aan het woord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD 4 Bestuur aan het woord"

Transcriptie

1 JAAR VERSLAG 2013

2 INHOUD 4 Bestuur aan het woord 5 Directie aan het woord 6 Reestmond, uitvoering in bedrijf 8 Organogram 9 Communicatie 10 Indrustrie Druk 12 Groen Straatmaken 13 Detacheringen 14 Werkladderscan 16 Leren en opleiden Leer-werktrajecten 18 In- door- en uitstroom 19 Wachtlijst Taakstelling & realisatie 20 Vertrouwenspersonen 21 POV (Personeelsvereniging) 22 Ondernemingsraad 24 Personeelsweetjes 25 Financieel jaarverslag 26 Prokkelen 27 Ervaringen medewerkers Prokkelen 29 Detacheringen 30 Jaaroverzicht

3 Op de foto het Bestuur v.l.n.r.: AAN HET WOORD HET BESTUUR VOORZITTER ANRY KLEINE DETERS Het jaar 2013 kunnen we beschouwen als wéér een overgangsjaar. De Participatiewet lijkt nu dichterbij te komen. Er komt iets meer duidelijkheid over de invulling van de wet. Het werk bij Reestmond gaat door en we anticiperen zoveel mogelijk op ontwikkelingen. T. Dohle, gemeente Meppel; M. Pauwels, gemeente De Wolden; A. Kleine Deters, gemeente Westerveld; J. Talen, gemeente Staphorst Dat blijkt ook uit het feit dat Reestmond in 2013 certificaten in ontvangst mocht nemen van Kenteq, het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor techniek. Met deze certificaten mag Reestmond zich weer officieel praktijkcentrum en erkend leerbedrijf noemen. Deze certificaten garanderen een gedegen opleiding van vakmensen in de beroepspraktijk. Reestmond is leerwerkbedrijf voor verschillende vakopleidingen. In 2013 was de vierde uitreiking van de Reestmond Award. De award ging deze keer naar De Reest Multimedia. Zij investeren veel in het opleiden van mensen en bieden afwisselend werk aan de medewerkers van Reestmond, zodat zij zich breed kunnen ontwikkelen in drukkerijwerkzaamheden. De nominatie voor de Gouden Prokkel kwam naar aanleiding van een raadsvergadering in Westerveld over mensenrechten. In deze vergadering werd een motie ingediend waarin werd gevraagd uitvoering te geven aan het VN Verdrag dat betrekking heeft op mensen met een beperking. Twee medewerkers van Reestmond vertelden in de raadsvergadering wat zij verstaan onder zelfstandigheid en zeggenschap, toegankelijkheid en gelijkheid. Tijdens een bijeenkomst in Den Haag over het VN Verdrag voor mensen met een beperking kregen we de Zilveren Prokkel uitgereikt door staatssecretaris Van Rijn. Deze Zilveren Prokkel draagt bij aan een stukje bewustwording over toegankelijkheid, gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en zeggenschap van mensen met een beperking. Een compliment voor Reestmond! AAN HET WOORD ALGEMEEN DIRECTEUR GERT VELD In 2013 zijn de kaders rondom de Participatiewet voorzichtig vastgesteld. Aan het einde van het verslagjaar is de wet alleen nog niet goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer, dus echt zekerheid is er nog niet, al verwachten wij dat de hoofdlijnen wel vast staan. De invulling voor de toekomst voor Reestmond staat echter nog niet vast. In 2014 zal moeten blijken hoe dit door de gemeenten wordt gedaan. Reestmond heeft haar eigen visie hierover eind 2013 aan het bestuur voorgelegd. In 2013 hebben wij gewerkt aan het zichtbaar zijn. Met diverse activiteiten. In juni hebben wij weer meegedaan met de Nationale Prokkeldag. Ongeveer 20 medewerkers van Reestmond hebben die dag buiten de deuren gewerkt. Een succes. Zowel voor onze medewerkers als voor de bedrijven en organisaties die Prokkelplaatsen aanboden. Het heeft één concrete detacheringsplaats voor een van onze medewerkers opgeleverd. Verder zijn we actief geweest tijdens de Week van de alfabetisering en de optocht van de Donderdag Meppeldag. In november hebben we voor de vierde keer de Reestmond Werkgevers Award uitgereikt. Die ging dit keer naar De Reest Mutimedia. Wij hebben weer vele groepen en politici op bezoek gehad. Dat is ook wat we als Reestmond belangrijk vinden: laten zien wie we zijn, wat we doen en het hoe en waarom. Goed in gesprek komen met onze omgeving. Iedereen is altijd positief verrast over onze werkwijze als leer-werkbedrijf, de hoeveelheid en verscheidenheid aan producten en diensten (waaronder detacheringen en begeleid werken) die wij aanbieden. Zoals gezegd blijft het nog onduidelijk hoe de toekomst er vanaf 2015 uit gaat zien. Dat de Participatiewet er gaat komen is wel zeker. Hoe de invulling gaat worden, moet nog blijken. Wij houden echter ons doel goed voor ogen: het ontwikkelen van onze medewerkers en hen de kans geven om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Tegen zo laag mogelijke kosten. Dat zal de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt altijd nodig zijn. Hoe de regelgeving ook mag worden ingericht: de doelgroepen die kort of langer of permanent ondersteuning nodig zijn zullen blijven. Wij hopen, dat die gedachte in de politieke besluitvorming een belangrijke rol zal spelen. Net als financiële, sociale en maatschappelijke overwegingen. Wij zetten daar onze schouders graag onder! 4 5

4 REESTMOND, UITVOERING IN BEDRIJF ALGEMEEN BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR Het Algemeen Bestuur vergaderde drie keer in 2013, het Dagelijks Bestuur zeven keer. Belangrijke onderwerpen die in dit verslagjaar aan de orde kwamen waren: Herziene forecast 2013, begroting 2014 Uitvoeringsovereenkomst Onderzoek optimalisering verdienvermogen Bonusregeling voor gemeenten o.b.v. ingebrachte omzetten MANAGEMENTTEAM Het MT kwam tweewekelijks bijeen. Belangrijke onderwerpen waren: Going concern Ziekteverzuim Organisatieaanpassing Communicatie Herziene forecast 2013, begroting 2014 Tijdelijke dienstverbanden Jaarplannen Aan de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond nemen deel de gemeenten Meppel, Staphorst, Westerveld en De Wolden. BV s die deel uitmaken van Reestmond: REESTMOND RAAT COMBINATIE BV Reestmond Raat Combinatie BV is een bedrijfsonderdeel binnen Reestmond. Binnen RRC wordt vorm en uitvoering gegeven aan trajecten voor inwoners van de diverse deelnemende gemeenten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het opdoen van werkervaring en trainingen maken beiden deel uit van deze trajecten. De trajecten in dit kader zijn door korting op re-integratiemiddelen zodanig fors afgenomen dat RRC BV wordt afgebouwd. Lopende en eventuele nieuwe trajecten worden binnen Reestmond uitgevoerd. Werknemersvaardigheden worden geleerd in de uitvoering van werkzaamheden binnen en buiten Reestmond. Ook sollicitatie- en weerbaarheidstrainingen maken deel uit van het trajectenpakket. RRC wordt tevens gebruikt voor werkgeverschap voor niet-doelgroepers (regulier personeel) die worden gedetacheerd bij Reestmond. In de afgelopen jaren zijn de participatiebanen van de gemeente Meppel actief beëindigd en zijn de betrokken medewerkers ontslagen. Trajecten van overige deelnemende gemeenten lopen eveneens terug. De personele bezetting (consulenten) is hierop aangepast. In 2014 zal RRC BV hierdoor verder worden afgebouwd, waarna het uiteindelijk alleen gebruikt wordt voor het werkgeverschap voor niet-doelgroepers. BESTOLUX BV Bestolux BV is een organisatie die gericht is op reddingssystemen en materialen (waaronder reddingvesten, boeien en zwemvesten). Binnen Bestolux zijn een aantal medewerkers van Reestmond gedetacheerd, die worden opgeleid en ontwikkeld. REESTMOND SALES EN PARTICIPATION BV Met Reestmond Sales en Participations BV kan, indien nodig, worden deelgenomen aan participaties in andere bedrijven. Vanaf 2013 zijn er geen actieve participaties meer. In de toekomst kan dit wel weer actueel worden. SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR ultimo 2013 Voorzitter Gemeente Westerveld A.M. Kleine Deters Plv. voorzitter Gemeente Staphorst J. Talen Secretaris Gemeente Meppel T. Dohle Plv. secretaris Gemeente De Wolden M. Pauwels Lid Gemeente Westerveld R. Martens Lid Gemeente Staphorst S. de Jong Lid Gemeente Meppel M. Jansen Lid Gemeente De Wolden H. Lammers Adviseur VNO/NCW M. Bakker Adviseur CNV T. Frijlink SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR ultimo 2013 Voorzitter A.M. Kleine Deters Plv. voorzitter J. Talen Secretaris T. Dohle Plv. secretaris M. Pauwels SAMENSTELLING MANAGEMENTTEAM ultimo 2013 Algemeen directeur Manager werkbedrijf Industrie/Druk Manager werkbedrijf Groen/Straatmaken Manager Bemiddeling & Mensontwikkeling (tot ) Manager Middelen G. Veld E.A. Bos P. Kuipers N.M. Leijtens A. Veenstra BEMIDDELING EN MENSONTWIKKELING Dit organisatieonderdeel is per 1 januari 2014 beëindigd. Per die datum is de organisatie gewijzigd en ingekrompen/aangepast aan de gewijzigde en te wijzigen omstandigheden en is daarmee toekomstbestendig m.b.t. komende ontwikkelingen. De onderdelen (groeps)detachering en begeleid werken zijn binnen de bedrijfsonderdelen Industrie en Diensten ondergebracht. De P&O-taken zijn ondergebracht in het takenpakket van de algemeen directeur. 6 7 P&O Naast het vernieuwen van een aantal personele regelingen en het aanscherpen van het ziekteverzuimbeleid zijn in 2013 ook nieuwe regelingen voorbereid en ingevoerd. Een aantal nieuwe Wswmedewerkers konden vanwege natuurlijk verloop vanaf de wachtlijst instromen. Een negental medewerkers kregen na het maximale aantal tijdelijke dienstverbanden i.h.k.v. de Flexwet een dienstverband voor onbepaalde tijd. Dit was mogelijk omdat de Participatiewet later werd ingevoerd en er ook voor 2014 taakstelling kwam. ZIEKTEVERZUIM Het ziekteverzuim in 2013 was gemiddeld 11,2%. Dat is iets onder het landelijke gemiddelde in de branche, maar hoger dan wij ons zelf als doelstelling hadden gesteld. Om het ziekteverzuimpercentage te verlagen wordt de ziekteverzuimbegeleiding aangepast en worden nieuwe verzuimbegeleidingstrainingen aan leidinggevenden gegeven. De spreekuurinzet van de bedrijfsarts is afgebouwd. De daardoor vrijkomende middelen worden deels gebruikt voor inzet van andere disciplines waarmee het ziekteverzuim kan worden gereduceerd, bijvoorbeeld

5 ORGANOGRAM (per ) GR Reestmond Bestolux BV 100% RSP BV 100% RRC BV 100% Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur COMMUNICATIE Middelen Algemeen Directeur Ondernemingsraad IN MEI 2013 ZIJN WE GESTART MET HET PROJECT REESTMOND BINNENSTE BUITEN (RBB). Een groep medewerkers van verschillende afdelingen en functies, waaronder het MT, vormen RBB. Het doel is om zoveel mogelijk zicht te krijgen op de onderwerpen die spelen binnen Reestmond en draagvlak te creëren voor veranderingen. Financiële administratie Personeelsadministratie Salarisadministratie ICT Secretariaat en Communicatie Dit hebben we gedaan door eerst met elkaar de actuele onderwerpen te inventariseren en categoriseren. Hieruit zijn onderstaande projectgroepen ontstaan: Projectgroep Communicatie-Marketing-PR Projectgroep Cultuur-Organisatie-Structuur Projectgroep Detacheren Projectgroep P&O Projectgroep Processen en Rapportages Projectgroep Samenwerking gemeenten e.a. Bemiddeling & Mensontwikkeling tot Bemiddelen (detacheren en begeleid werken) Mensontwikkeling Werkbedrijf Industrie/Druk Assembleren & Verpakken Post (tot ) Metaal Catering Schoonmaak Productieondersteuning Werkbedrijf Groen/Straatmaken Groenvoorziening Meppel Westerveld Staphorst De Wolden Stratenmaken Productieondersteuning Projecten en Diensten De projectgroepen zijn met hun onderwerpen aan het werk gegaan en hebben hiervoor een plan van aanpak gepresenteerd. Er zijn gedurende het jaar 2013 zeven bijeenkomsten geweest, waaruit de volgende concrete zaken zijn voortgekomen: Invoering beeldschermen om medewerkers nog beter te informeren Protocol gebruik Beleid rondom social media Handvatten omtrent wenselijk gedrag en hoe hiernaar te handelen Nieuwe opzet regelingenboek Betere structuur omtrent de rapportages Acties om Reestmond te profileren Een aantal projectgroepen zijn afgerond en anderen zijn nog volop bezig. Het RBB blijft, ook in 2014, als gehele RBB groep regelmatig bij elkaar komen. Zo monitoren wij of alles nog op schema loopt en of er nieuwe onderwerpen bij zijn gekomen die aandacht verdienen. Met deze aanpak willen we een bijdrage leveren aan de communicatie en cultuur binnen de organisatie. 8 9

6 INDUSTRIE/DRUK IN 2013 HADDEN WE WEER VEEL WERK VAN BESTAANDE, MAAR OOK VAN NIEUWE KLANTEN. Vooral door kwaliteit te leveren en de gemaakte afspraken na te komen. Ook heeft er per een reorganisatie plaats gevonden. De werkbedrijven Industrie/Druk en Groen/Straatmaken zijn overgegaan in Industrie en Diensten. De afdelingen catering en schoonmaak zijn hiermee overgeplaatst naar het werkbedrijf Diensten. ASSEMBLEREN EN VERPAKKEN Het afgelopen jaar is de vraag van onze klanten op peil gebleven. Bestaande klanten kwamen met display-orders, maar er waren ook aanvragen van nieuwe klanten. Mooi om te zien was dat onze bestaande klanten ons waarderen om onze inzet en ook steeds terug komen. Een nieuwe klus in het verslagjaar was de boekenuitgifte van het boekenfonds van Scholengemeenschap Dingstede. Ruim boekenpakketten zijn samengesteld en uitgegeven aan de leerlingen. POST Per 1 april 2013 is Businesspost Meppel overgenomen door Cycloon. Alle medewerkers zijn gedetacheerd en werken daar met en naar volle tevredenheid. Cycloon heeft voor haar postactiviteiten in Meppel een ruimte gehuurd aan de voorzijde van ons pand. Reestmond wordt hiermee meer en meer een bedrijvenverzamelgebouw: reguliere bedrijven huren ruimte in ons pand, nemen machines over en werken met vanuit Reestmond gedetacheerde medewerkers. CATERING Het jaar 2013 is een goed jaar geweest voor BroodjeMeppel.nl. Er komen steeds nieuwe klanten bij en de omzetgroei die we hadden begroot zijn we ruimschoots voorbij gegaan. Ten aanzien van de ontwikkeling van onze mensen zien we dat steeds meer van onze medewerkers ingezet kunnen worden bij pieken in de bestellingen voor BroodjeMeppel.nl. De interne opleidingen door onze leermeesters komen hier goed tot hun recht. Hiernaast zijn we weer een nieuw project gestart. We runnen vanaf half 2013 de bedrijfskantine van Rollecate in Staphorst. BESTO Besto had dit jaar een topjaar, waarbij is geoogst wat het verkoopteam de 2 jaar daarvoor heeft gezaaid. Naast de Holland Amerika Lijn hebben we ook boten van de Stena Line (de veerboten naar Scandinavië) mogen voorzien van Besto reddingsvesten. Ook bij de brandweer, politie en marine in Nederland mochten we weer leveren. Besto heeft 2013 met meer winst afgesloten dan was begroot. SCHOONMAAK In 2013 heeft de schoonmaak een lichte toename kunnen realiseren in haar werkzaamheden. Door middel van instroom vanuit de Wsw en enkele vanuit andere trajecten, hebben we iets kunnen uitbreiden en ook onze kwaliteit van de schoonmaak intern weer verder kunnen verbeteren. Een aantal oude klanten is weer naar ons teruggekomen. Dat geeft aan dat we goed werk doen en tegen een fatsoenlijke prijs. Ook de thuiszorg (huishoudelijke verzorging o.b.v. de Wmo) heeft weer een goede bijdrage geleverd aan het geheel. Als nieuw werk hebben we de schoonmaak van het gemeentehuis van Staphorst gegund gekregen. We doen dit in een samenwerkingsverband met Visschedijk. STOFFEERDERIJ Na een moeilijk jaar in 2012 als gevolg van zwaar weer in de meubelbranche hebben we in 2013 een goed jaar gehad. Dit kwam vooral en met name door een toenemende orderstroom aan herstoffeerwerk. ONDERSTEUNING Ondersteuning door afdelingen KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu), afdeling Onderhoud en het Magazijn is de smeerolie van het bedrijf. Het Magazijn heeft ervoor gezorgd dat alle onderdelen op tijd naar de afdelingen kwamen en alle bewerkte producten weer werden afgevoerd. Afdeling Onderhoud verhielp afgelopen jaar niet alleen storingen, maar er werd ook geschilderd en verbouwd. Afdeling KAM zorgde voor de borging van de regels. Met onder andere Arbo-rondgangen, werkplekinspecties en preventiepraatjes houdt deze afdeling werkleiders, medewerkers en de bedrijfsmanagers scherp als het gaat om veiligheid van de medewerkers. METAAL De markt is in 2013 gekrompen. Hoewel de bestellingen van onze vaste klanten wel doorgaan, merken we dat de aantallen en de frequentie van de bestellingen terugloopt. We hebben deze terugloop kunnen opvangen doordat wij een aantal bedrijven uit de regio hebben kunnen helpen met het ontwikkelen van nieuwe producten. De capaciteit van de afdeling was hiermee ruim gevuld

7 GROEN/STRAATMAKEN DETACHERINGEN Via Reestmond werken ongeveer 150 medewerkers in een detacheringsconstructie bij een grote diversiteit aan bedrijven en organisaties in de regio. Dit betreffen zowel individuele- als groepsdetacheringen. De consulenten die medewerkers bemiddelen naar een passende werkplek in het bedrijfsleven zijn ruimschoots vóór de bemiddeling al in gesprek met de medewerker over zijn of haar mogelijkheden. Door deze gesprekken kennen de consulenten en de kandidaatgedetacheerden de mogelijkheden. Als er na een gerichte zoektocht een passende functie is, of taken zijn gevonden start de medewerker met een detachering. Vaak met een korte proefperiode. Tijdens deze proefperiode is er intensief contact tussen gedetacheerde, consulent en opdrachtgever om te bepalen of de medewerker de functie permanent gaat invullen. Na de proefperiode vindt de begeleiding tenminste vier keer per jaar plaats. Eén van die keren wordt een IOP-gesprek gevoerd om de geschiktheid van de medewerker, de tevredenheid van de opdrachtgever en de ontwikkelingsmogelijkheden te bespreken. Ook wordt er dan bepaald of er behoefte aan een opleiding is. Naast detachering is er de mogelijkheid tot begeleid werken. De kandidaat is dan in dienst van een opdrachtgever. Het loon wordt door de werkgever betaald, maar wordt gedeeltelijk gecompenseerd met subsidie. De hoogte daarvan is afhankelijk van de verdiencapaciteit van de medewerker. Reestmond begeleidt de medewerker volgens een vooraf overeengekomen plan. In 2013 is er een duidelijke verschuiving in de klassieke opdrachtgevers- en opdrachtnemers rol te zien geweest. Reestmond wordt meer en meer partner met de verschillende buitendiensten van de gemeenten. De gemeenten Meppel en Westerveld lopen hierbij voorop. Deze beweging is goed. Enerzijds om bezuinigingen van het gemeentebudget voor het onderhoud van de buitenruimte te realiseren en anderzijds om de werkgelegenheid voor de medewerkers van Reestmond te borgen. In gezamenlijkheid bleek dat beide doelstellingen voor 2013 wederom prima waren te realiseren. Bij de particuliere werkzaamheden zien we vanwege bezuinigingen een afname van werkzaamheden en de daarbij behorende middelen. De ploegen stratenmakers hebben zich afgelopen jaar ontwikkeld van straatherstelwerkzaamheden naar het onderhoud van diverse werkzaamheden in de openbare ruimte. Hierbij valt te denken aan het herplaatsen en herstellen van diverse soorten wegmeubilair. Tevens werden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Reden te meer om al deze werkzaamheden binnen Reestmond te omschrijven als grijs i.p.v. straatmaken. In 2013 was het weer in de zomer Nederland goedgezind. Mooi zomerweer, zonder al te veel water. Alle ploegen konden de werkzaamheden goed onder controle houden. Het inhuren van medewerkers van andere collegabedrijven kon achterwege blijven. Reestmond heeft in 2013, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, het aantal externe werkplekken weten uit te breiden van 140 naar

8 REESTMOND WERKGEVERS AWARD DE REEST MULTIMEDIA WINT 4E REESTMOND WERKGEVERS AWARD Tijdens het Ondernemersgala in Meppel op 26 november heeft Reestmond voor de vierde keer de Reestmond Werkgevers Award uitgereikt. Winnaar van deze editie was De Reest Multimedia. De Reestmond Werkgevers Award wordt uitgereikt aan het bedrijf of organisatie dat het best maatschappelijk verantwoord onderneemt en waarin met name de mens aandacht heeft. De deskundige jury motiveerde haar beslissing als volgt: Er is veel geïnvesteerd in het opleiden van mensen en aan de medewerkers van Reestmond wordt afwisselend werk geboden. Hierdoor kunnen zij zich breed ontwikkelen in drukkerijwerkzaamheden. De winnaar werd bekend gemaakt door Gert Veld, algemeen directeur van Reestmond. Juryvoorzitter Anry Kleine Deters, wethouder van Westerveld en voorzitter van het bestuur van Reestmond, lichtte toe waarom De Reest Multimedia tot winnaar is uitgeroepen. De Award werd overhandigd door de winnaar van vorig jaar, Geert Aulbers van Scania. De winnaars Bé Veen, Roelof Worst en Marinus de Olde waren blij verrast met het winnen van de Award. Het is een waardering voor het werk dat je doet en de investering die je levert. Wij doen het echter niet met z n drieën, maar het bedrijf wordt gemaakt en gevormd door alle medewerkers die er werken. WERKLADDERSCAN Reestmond ontwikkelt mensen. Hiertoe wordt passende arbeid van verschillende niveaus, een adequate begeleiding, opleiding en training onder zonodig aangepaste omstandigheden aangeboden. Om in- door- en uitstroom te stimuleren en ontwikkelingen te volgen gebruiken wij de werkladderscan. De werkladderscan meet de competenties en geeft aan waar een medewerker staat op de trede van de arbeidsladder. De hoogste treden geven aan dat een medewerker in principe kan uitstromen naar regulier werk bij een externe werkgever. Vanuit de uitkomsten van de werkladderscan worden voor iedere medewerker acties en ontwikkelplannen opgesteld. Dit wordt besproken met de medewerker in het individueel ontwikkel gesprek (IOP). De ontwikkeling gebeurt zowel door het vergaren van kennis als het opdoen van praktijkervaring. De personeelsconsulenten bieden in deze gesprekken ondersteuning aan de werkleiders. De werkleiders zijn met name gericht op taken en vaardigheden, de personeelsconsulenten richten zich op ontwikkeling en opleiding. Zo kan iedere medewerker zich nog beter ontwikkelen. Deze samenwerking tussen medewerker, werkleider en personeelsconsulent werd in 2013 als zeer positief ervaren. Ook met onze gedetacheerde medewerkers vinden jaarlijks IOP-gesprekken plaats. We weten van al onze medewerkers op welke trede zij op de werkladder staan. Voor de Reestmond Werkgevers Award 2013 waren, naast De Reest Multimedia, nog twee nominaties: Lekkerland en Stad & Esch. Zij ontvingen ook hun juryrapport en lovende woorden. REESTMOND & NETWERKEN Reestmond is actief in verschillende netwerken, waaronder Businessclub Meppel, Sport en Business Staphorst, ICC-Parkmanagement en Werkgeversplatform Meppel-Staphorst

9 LEREN EN OPLEIDEN In 2013 hebben we de opleidingen via de Reestmond Academie afgerond. In het voorjaar zijn de laatste AKAdocumenten uitgereikt aan 313 medewerkers. De verdeling is hierbij als volgt: Diploma s 152 Verklaring 58 Bewijs van Deelname 103 AKA staat voor Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent. Deze opleiding is voor iedereen die door zeer uiteenlopende oorzaken in hun schoolloopbaan zijn belemmerd en voor wie de overige mboopleidingsmogelijkheden nog ontoereikend zijn. De AKA-opleiding is een brede assistent-opleiding op niveau 1. Medewerkers leren om onder toezicht en begeleiding van een ervaren collega eenvoudige werkzaamheden uit te voeren in een bedrijf of instelling. Met een AKA-diploma kunnen medewerkers beter een plek op de arbeidsmarkt verwerven. Met het diploma wordt aan potentiële werkgevers duidelijk gemaakt dat een medewerker in staat is om bepaalde soorten werkzaamheden te vervullen. Daarnaast is de opleiding erop gericht dat de medewerkers (direct dan wel in de toekomst) kunnen doorstromen naar een beroepsgekwalificeerd niveau 1 opleiding of naar een opleiding op niveau 2 (BOL of BBL). Met het afsluiten van de Reestmond Academie stopt het opleiden natuurlijk niet. Samen met de werkleider en de personeelsconsulent blijft op individueel niveau in het IOP-gesprek gekeken worden naar de kwaliteiten en interesses en opleidingsmogelijkheden van de medewerkers. IN 2013 ZIJN DE VOLGENDE OPLEIDINGEN AFGEROND: Opleiding Aantal medewerkers AKA 2 Alfabetisering 7 Aura Online (mediatheek) 1 Nima Communicatie A 1 Groenvoorziening niveau 1 10 Hef- en reachtruck 3 Hef- en reachtruck herhaling 2 Hef- en reachtruckopleiding 2 Heftruck basisopleiding 4 KCA-medewerker 5 Leidinggevenden deel 2 2 Levensreddend Handelen 21 Opleiding Leidinggevenden deel 2 1 Opleiding Leidinggevenden niveau 2 7 Rijbewijs C 2 Rijbewijs C en D nascholing 1 Rijbewijs E achter C 1 Veilig werken langs de weg 2 RESULTATEN OPLEIDINGEN 2013 (buiten de Reestmond Academie om): Lopend 26 A f g e r o n d m e t p o s i t i e f r e s u l t a a t 7 1 Niet positief afgerond 2 Vroegtijdig beëindigd 2 Daarnaast worden voor de horeca, schoonmaak en groenvoorziening diverse BBL-opleidingen gegeven. Dit zijn vakgerichte opleidingen. Totaal aantal medewerkers 75 LEER-WERK TRAJECTEN LEREN IS WERKEN EN WERKEN IS LEREN Reestmond heeft een grote verscheidenheid aan (leer)werktrajecten ontwikkeld. Onze ervaring is dat mensen vaak beter leren door praktisch op de werkvloer ervaring op te doen. Wanneer er dan een opleiding aan wordt gekoppeld ontstaat er een waardevol leerwerktraject. Voor een aantal leerwerktrajecten is of komt vraag uit de markt door een tekort aan personeel: schoonmaak (in het bijzonder huishoudelijke hulp in de thuiszorg) horecamedewerker logistiek medewerker medewerker metaal De medewerkers ontwikkelen in alle trajecten een goede werkhouding die aansluit bij wat in het bedrijfsleven wordt gevraagd. De praktijkvaardigheden worden verzorgd door erkende praktijkopleiders en leermeesters van Reestmond. Reestmond is een erkend leerbedrijf voor een groot aantal vakopleidingen en verschillende Crebonummers. Eén van de voordelen van een leer-werktraject bij Reestmond boven reguliere scholing, is dat Reestmond over een adequate infrastructuur beschikt waar voor de leer-werktrajecten uitgebreide praktijkoefeningen mogelijk zijn. Indien nodig bieden wij dit aan in aangepast tempo en een beschermde omgeving

10 TAAKSTELLING & REALISATIE Het is Reestmond gelukt in 2013 de taakstellingen van al haar gemeenten volledig uit te nutten. Dit betekent dat zowel in totaal als op de gemeentelijke niveaus het maximaal aantal Wsw medewerkers is gerealiseerd. IN- DOOR- EN UITSTROOM In 2013 hebben wij afscheid genomen van 37 Wswmedewerkers vanwege de beëindiging van tijdelijke dienstverbanden, het vinden van een andere baan, pensionering, ziekte en overlijden. Wij hebben 26 nieuwe Wswmedewerkers (in tijdelijke dienstverbanden) kunnen verwelkomen. WACHTLIJST Onze wachtlijst is in 2013 verder gekrompen. Van 89 personen eind 2012 naar 80 personen eind Dit mede vanwege het feit dat we in 2013, 26 nieuwe (veelal tijdelijke) medewerkers hebben kunnen laten instromen. Eind 2013 had Reestmond 560,7 fte Wsw-medewerkers in dienst (was eind ,3 fte) en 31,15 fte niet-wsw medewerkers (dit was eind ,8 fte). De taakstelling van de aangesloten gemeenten voor 2014 is met 619,9 SE nagenoeg gelijk aan die van 2013 (619,8 SE)

11 VERTROUWENSPERSONEN POV (PERSONEELSVERENIGING) Sinds 2006 heeft Reestmond twee vertrouwenspersonen. Voor zowel de medewerkers als voor de leidinggevenden zijn de vertrouwenspersonen inmiddels een vertrouwd begrip geworden. In 2013 is het aantal meldingen gedaald. In het eerste jaar was het aantal meldingen met 33 het hoogst. In de latere jaren is dat steeds afgenomen. Zo waren het er in en in 2013 is 5 keer een beroep op de vertrouwenspersonen gedaan. Voor een organisatie met aard en omvang als de onze is dat een relatief laag aantal. Alle meldingen konden naar tevredenheid worden opgelost. Naast de 5 meldingen waren er enkele korte gesprekken met medewerkers die even hun hart wilden luchten of een advies wilden hebben over een probleem, dat hen bezig hield, maar dat eigenlijk niet bij de vertrouwenspersonen hoort. Na deze gesprekken waren de betrokken medewerkers tevreden en konden weer verder. De vertrouwenspersonen binnen Reestmond hebben een speciale opleiding gevolgd. Daarnaast bezoeken zij regelmatig bijscholingsbijeenkomsten. In 2013 werden er diverse activiteiten georganiseerd voor de medewerkers. VAARDAG 20 APRIL 2013 In plaats van een feestavond heeft het bestuur in 2013 gekozen voor een dagje varen over de IJssel. We vertrokken uit Zwolle en voeren naar Deventer. Onderweg prachtige natuur en mooie dorpjes. Het weer was goed. De deelnemers konden dus veel buiten zijn: op het dek en in Deventer. KERSTMARKT 14 december een bezoek aan de Kerstmarkt in Beverwijk. 56 deelnemers stapten in de dubbeldekkerbus. Onderweg werd in Ankeveen gestopt voor koffie met een Ankeveens turfje. Iedereen kon op eigen gelegenheid deze enorme markt, waar ook een kleine Kerstmarkt was ingericht, bezoeken. Om uur vertrokken we weer richting Ankeveen voor heerlijke stamppotten met de nodige garnituur, gehaktbal, worst en spekjes. SINTERKLAAS 30 november kwam Sinterklaas weer naar Reestmond. s Middag waren er 20 kinderen aanwezig. Een clown zorgde voor prachtige creaties van ballonnen. Deze gezellige middag werd afgesloten met het uitdelen van de cadeaus. s Avonds waren 115 personen aanwezig. De heren van de WP-discplayshow zorgden voor het nodige Sinterklaasvermaak. Tijdens de polonaise werden traditioneel de cadeaus uitgedeeld. Iedereen kreeg een mooie grote stormparaplu. SPELAVONDEN Er zijn 12 spelavonden gehouden, die werden afgesloten met een gezellige prijsuitreiking. Het aantal deelnemers blijft de afgelopen jaren steeds rond de 65. BINGO EN BINGO-DANSANT 12 april speelden 80 medewerkers Bingo om prachtige prijzen. 27 september was er een Bingo-Dansant met muziek, waaraan 90 leden deelnamen. Een vertrouwenspersoon kan alleen goed functioneren wanneer men door de werkgever voldoende faciliteiten krijgt. Binnen Reestmond is dit goed geregeld en krijgen de vertrouwenspersonen alle medewerking, ruimte en vrijheid om hun functie uit te voeren. Personeelsverenigingsuitje 20 april 2013, vaardag over de IJssel 20 21

12 ONDERNEMINGSRAAD Het jaar 2013 was een jaar dat in het teken stond van de Participatiewet. Deze Participatiewet moet nog verder door de aangesloten gemeenten worden uitgewerkt, maar dat er veranderingen binnen de Wsw gaan komen is duidelijk. De aankomende bezuinigen, die nu duidelijk voelbaar zijn binnen Reestmond, hebben er aan bijgedragen dat ook 2013 een jaar was met veel vergaderen en afspraken maken. Ook in 2014 zal voor een groot deel in het teken staan van de Participatiewet. In 2013 heeft de Ondernemingsraad tweemaal een cursus gevolgd. Deze stonden in het teken van de toekomst van de Wsw-detacheringen en de Participatiewet. Ook het adviesrecht, de werkkostenregeling en samenwerking tussen de gemeenten is behandeld. Leden van de Ondernemingsraad hebben deelgenomen aan diverse projectgroepen binnen het project Reestmond Binnenste Buiten: Cultuur-Organisatie-Structuur, P&O, Detachering, Samenwerking gemeenten e.a., Processen en Rapportages en Communicatie-Marketing-PR. SAMENSTELLING PER De heer J. Leijssenaar De heer W. Klooster De heer A.P. Zuidam De heer J. Brand De heer W. Hoogvorst-Vleeshakker Mevrouw L. Mulder De heer F. Luchtmeijer De heer R. Gaal De heer T. Fledderus De heer E. Dijksma De heer H. Kok De heer L. Nijboer De heer P. Stoppelenburg voorzitter secretaris vicevoorzitter 2e Secretaris VERGADERINGEN EN OVERLEGGEN 2013 De Ondernemingsraad heeft in keer vergaderd, waarvan 17 keer overleg met de Directie. Ondernemingsraadvergaderingen 13 Overlegvergaderingen 6 Extra overleg vergadering 1 Vergadering met Dagelijks Bestuur en Directie 1 Overleg Directie en DB-OR

13 PERSONEELSWEETJES LEEFTIJD De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij Reestmond is 47,89. Mannen 48,78 Vrouwen 45,33 JAREN DIENSTVERBAND Gemiddeld zijn de medewerkers van Reestmond 16,16 jaar in dienst, waarbij mannen gemiddeld ruim 3,5 jaar langer dan vrouwen. Mannen 17,09 Vrouwen 13,48 MANNEN/VROUWEN Van de Wsw-medewerkers is 25,84% vrouw (170 medewerkers) en 74,16% man (488 medewerkers). Bij de niet-wsw-medewerkers is 38,24% vrouw (13 medewerkers) en 61,76% man (21 medewerkers). Verdeling naar Wsw-loonschalen Schaal Man Vrouw Totaal A B B C C D D E F G H 2 2 I 1 1 O vh WML BW Totaal FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Reestmond R.R.C. Bestolux Totaal inkomsten toegevoegde waarde rijkssubsidies gemeentelijke bijdragen totale inkomsten kosten personeelskosten Wsw personeelskosten niet Wsw overige personeelskosten afschrijvingen overige kosten totale kosten mutaties reserves resultaat Bedragen in euro's, x Bestolux: resultaat voor VPB 24 25

14 REESTMOND ACTIEF TIJDENS NATIONALE PROKKELDAG 2013 PROKKELEN ERVARING MEDEWERKERS PROKKELEN ERVARING VAN RENE VAN NIEDEK OVER PROKKELEN: Ik heb meegedaan aan de Prokkeldag die Reestmond organiseerde. Ik heb die Prokkeldag gewerkt bij de Gemeente Westerveld Openbare Werken en de loods stond in Dieverbrug. Om diverse dingen te doen heb ik aan de bosmaaier gestaan (Stihl FS 460), moest ik maaien op de terrein daar van de gemeente. De bedoeling was dat ik leerde bosmaaien, maar ik heb die begeleider bosmaaien geleerd en hij heeft van mij dingen geleerd van de bosmaaier. Het was een leuke ervaring om dat mee te maken, alleen een halve dag, dat had een hele dag moeten zijn. Wij zijn die dag in het gemeentehuis geweest, waar de burgemeester ook bij was. Het was een leuke dag, het weer zat ook mee. Groetjes Rene van Niedek ERVARING VAN MELANIE SEEGERS OVER PROKKELEN: Mijn naam is Melanie en ik heb Prokkelstage gelopen bij het Landhotel Diever in Diever. De stage begon om 9.45 uur en duurde tot uur. In de ochtend heb ik samen gewerkt met Henny, en ben ik begonnen met het terras klaar maken. Dus de tafels schoonmaken, lunchkaarten op tafel. Daarna heb ik Henny geholpen met het ontbijt opruimen, borden en glazen van de tafels afgehaald en de tafels schoongemaakt.daarna ben ik samen met Kayleigh de hotelkamers gaan doen. Samen met Kayleigh heb ik 4 kamers nagelopen. Dit houdt in dat de gasten al in het hotel waren, dus bedden opmaken, prullenbak legen, schone handdoeken neerleggen, doekje door de badkamer. Toen ging ik de handdoeken opvouwen, ik kreeg instructies van Kayleigh en daarna mocht ik zelfstandig verder. Na onze eigen lunch kwamen er gasten op het terras en de meneer had een lekke band en die heb ik voorzien van water en een fietspomp. Het was leuk een dag mee te lopen met het personeel van Landhotel Diever. DONDERDAG 6 JUNI WAS DE NATIONALE PROKKELDAG. REESTMOND DEED HIER VOOR HET TWEEDE ACHTEREENVOLGENDE JAAR AAN MEE. Een Prokkel staat voor een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder een beperking. De vorm waarin het Prokkelen gebeurt staat vrij. Reestmond heeft er ook dit jaar weer voor gekozen om een aantal van haar medewerkers stage te laten lopen bij een regulier bedrijf of instelling. Dat het vorig jaar goed is bevallen, blijkt uit het grote aantal Prokkelplaatsen. Maar liefst 20 medewerkers hebben dit keer geprokkelt bij de gemeente Westerveld, de Rabobank Meppel-Steenwijkerland en een aantal hotels, campings en supermarkten. Voor vertrek kregen de medewerkers de laatste instructies, waarna zij naar de Prokkelplaatsen gingen. Daar werd iedereen opgevangen door een begeleider, die ook de werkzaamheden uitlegde. De ochtend werd afgesloten met een lunch, die de medewerkers van Reestmond, inclusief de Reestmond-medewerkers die gedetacheerd zijn in de catering bij de gemeente Westerveld, hadden voorbereid en meegenomen. Alle medewerkers kijken tevreden terug op deze Prokkeldag en gaven aan het leuk te vinden om eens een kijkje in de keuken van iemand anders te nemen. En om ook echt mee te werken in de bedrijven en organisatie waar ze gingen Prokkelen. Ook de deelnemende bedrijven en organisaties waren heel enthousiast. Het was een zeer geslaagde Prokkeldag, met van alle kanten hele leuke ontmoetingen. Burgemeester Jager van de gemeente Westerveld (waar 9 medewerkers hun Prokkelstage hebben gelopen), noemde het een groot succes en voor herhaling vatbaar. Volgend jaar moet eigenlijk het hele gemeentehuis Prokkelen. Het Prokkelen vergroot het begrip voor elkaar van beide kanten. Het Prokkelen draagt ook bij aan het vergroten van kansen van onze medewerkers op de reguliere arbeidsmarkt. Zo is vanuit deze Prokkeldag een concrete detachering voortgekomen. Prachtig toch? zegt Gert Veld, algemeen directeur van Reestmond. ERVARING VAN MARJAN MIGGELS, (HIER OP DE FOTO TE ZIEN) OVER PROKKELEN Hallo, mijn naam is Marjan Miggels. Ik heb samen met Hilco Dekker, ook op de foto, een morgen bij de Rabobank Prokkelstage gelopen. Wij werden ontvangen door Marian van de Linden. Wij kregen eerst koffie en uitleg hoe de Rabobank ontstaan is. Daarna ging Fia van de Berg verder met de rondleiding. Wij zijn eerst naar de postkamer geweest en kregen daarna een rondleiding. Tegen 11 uur hebben we de lunch klaar gemaakt voor de mensen. Fia en Marian: bedankt voor de leuke morgen. Groeten Hilco en Marjan 26 27

15 DETACHERINGSVERHALEN JOHNNY SNIJDER GEDETA- BERT OKKEN GEDETACHEERD BIJ DE REEST MULTIMEDIA Rustig, bescheiden, voorzien van pretogen. Hij is 54 en komt uit Hoogeveen. Dtp er en printoperator Bert Okken werkt sinds 1990 bij de grafische lay-out bij Reestmond. Sinds anderhalf jaar is hij gedetacheerd bij De Reest Multimedia, winnaar van de Reestmond Werkgevers Award Hij is een van de mensen die zorgen dat verenigingsbladen en andere periodieken, visitekaartjes, posters en boekjes er netjes uitzien. Wat wij doen is de opdracht drukklaar maken, legt hij uit. Zodra dit zo is, gaat het drukwerk naar de pers of wordt het door Bert of een collega geprint. Printen en drukken van kleine formaten tot formaten van enorme afmetingen. Wanneer een klant met de kopij komt, maakt Bert Okken dit eerst passend volgens een vastgestelde indeling. Soms is dat wel even uitzoeken. Zo nodig is er hierover meteen overleg met de klant. Tijdens het nakijken van de digitale proef (pdf) geeft Bert op een geduldige manier praktische adviezen. Overleg met hem verloopt prettig en professioneel. Ik ben nog aan de lichtbak begonnen, vertelt hij, ouderwets knippen en plakken. Daardoor heb ik nu direct overzicht over hoe het geheel gaat worden. JOHNNY SNIJDER GEDETACHEERD ALS KWALITEITSMEDEWERKER Bij de Albert Heijn-supermarkt van Abe Brouwer in Havelte werkt Johnny Snijder. De 49-jarige oud-scaniaman uit Meppel is via Reestmond twee dagen per week gedetacheerd als kwaliteitsmedewerker. Een waakhond, zo noemt hij zijn PDA (handcomputer, red.). Ook hijzelf is een soort waakhond. Zeker niet zo n barse bijter, maar een vriendelijke die aanpakt en vasthoudt wanneer dat moet. Met de PDA controleert hij de omstandigheden in de koeling. In het pad even iets opruimen of schoonmaken hoort erbij, en soms geeft hij een klus door aan een betrokken medewerker. De kennismaking vond plaats op 6 juni. Tijdens deze Prokkeldag was Abe Brouwer een van de ondernemers die medewerkers uitwisselden met Reestmond. Meteen een mooie test, aldus de winkelier, die binnen een halve dag zag dat hij met een geschikte medewerker te maken had. Zijn inschatting bleek correct, want inmiddels heeft de nieuwe kwaliteitsman zijn plaats al helemaal verworven. Hij draagt bij aan het plan voor hygiëne en voedselveiligheid dat de supermarkt spoedig zal gaan volgen. Johnny en zijn collega s hebben een signalerende taak, zegt zijn werkgever. Dat we een mooie schone winkel hebben, is hun verdienste

16 JAAR 2013 OVERZICHT In februari bracht Steven van Weyenberg (D66) een werkbezoek aan Reestmond, samen met de lokale en regionale partijleden. In januari zijn we gestart met Service Team Meppel. Particulieren in Meppel kunnen klussen laten doen voor 10 per uur. Reestmond heeft rondom de Koningsspelen de Koningsknikkertegel bezorgd op de basisscholen in en rondom Meppel. Bij OSB de Sprinkels heeft wethouder Jansen de tegel gelegd. De nieuwe voorzitter van Cedris, Job Cohen, bracht een bezoek aan Reestmond. Goed om te kunnen laten zien wie wij zijn en wat we doen. In april is BusinessPost Meppel overgenomen door Cycloon. Alle Reestmond-medewerkers zijn gedetacheerd. In 2013 hebben we voor de tweede keer meegedaan met de Nationale Prokkeldag. Ongeveer 20 medewerkers hebben we bij verschillende bedrijven en organisaties geprokkelt. Een bijzonder project was het werken aan sneeuwschuivers in de zomer. Om goed voorbereid te zijn, werd hier al vroegtijdig mee begonnen. In mei hebben de laatste medewerkers hun AKAdiploma ontvangen en daarmee was de Reestmond Academie officieel afgesloten. In de zomer hebben we gewerkt aan het sorteren en bundelen van de boekenpakketten van de leerlingen van CSG Dingstede. Voor de vierde keer is de Reestmond Werkgevers Award uitgereikt. Winnaar in 2013 was de Reest Multimedia. Reestmond mag zich officieel weer praktijkcentrum en erkend leerbedrijf noemen. Vorig jaar hebben we van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor techniek, Kenteq, de bijbehorende certificaten gekregen. We hebben aandacht besteed aan de week van de alfabetisering. Er is een expositie geopend in de bibliotheek met verhalen en gedichten van medewerkers van Reestmond. Tevens heeft één van onze medewerkers voorgelezen aan de allerkleinsten

17 Reestmond Eekhorstweg JC Meppel Tel Fax: Mail:

REESTMONDER. februari - 2014 NR. 1

REESTMONDER. februari - 2014 NR. 1 REESTMONDER februari - 2014 NR. 1 COLOFON INHOUD REDACTIE Paul Huisman Roelien Klement VASTE HOFLEVERANCIERS Klaasje Kisters Gea Dekker Angela Timmer Ienskje van Wijde Harro Zwier Roelof Omta Jannes Booij

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2013 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

REESTMONDER. Juni - 2015 NR. 3. een prettige vakantie

REESTMONDER. Juni - 2015 NR. 3. een prettige vakantie REESTMONDER Juni - 2015 NR. 3 een prettige vakantie COLOFON INHOUD De Reestmonder verschijnt vijf keer per jaar. Bij alle redactieleden kun je terecht voor het aanleveren van artikelen of ideeën. Ook kun

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3. 2 Verslagen 9. 3 Jaarcijfers 29. 4 Toekomst 35. 5 Personele informatie 37. Missie en Visie Organigram Kerncijfers

Inhoud. 1 Algemeen 3. 2 Verslagen 9. 3 Jaarcijfers 29. 4 Toekomst 35. 5 Personele informatie 37. Missie en Visie Organigram Kerncijfers Inhoud 1 Algemeen 3 Missie en Visie Organigram Kerncijfers 2 Verslagen 9 Verslag Algemeen Bestuur Verslag Raad van Commissarissen Verslag Directie Verslag Ondernemingsraad > 3 Jaarcijfers 29 Geconsolideerde

Nadere informatie

JAARBEELD. transparant. met passie

JAARBEELD. transparant. met passie JAARBEELD 2013 flexibel De kern van ons jaar transparant resultaatgericht professioneel met passie VOORWOORD TRANSPARANT We werken al tien jaar samen met PAUW Timo van Haaren Technical Manager bij Aerox

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer,

Inhoud. Colofon. Zeer geachte lezer, Jaarbeeld 2010 Inhoud Pagina 2 Pagina 3-4 Pagina 5-6 Pagina 7-11 Pagina 12-16 Pagina 17-38 Pagina 39-40 Pagina 41-44 Pagina 45-48 Pagina 49 Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB In vogelvlucht ontwikkelingen

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Jaarverslagen 2009. g Sociaal. g Bedrijfsvoering. g Jaar- en programmarekening

Jaarverslagen 2009. g Sociaal. g Bedrijfsvoering. g Jaar- en programmarekening Jaarverslagen 2009 g Sociaal g Bedrijfsvoering g Jaar- en programmarekening Lijstje afkortingen ASP = Alescon Sales & Participations BHV = BedrijfsHulpVerlening BV = Besloten Vennootschap BW = Begeleid

Nadere informatie

Presikhaaf Bedrijven bereidt zich voor op de Participatiewet

Presikhaaf Bedrijven bereidt zich voor op de Participatiewet Publieksjaarverslag 2013 Beschermd Werken - Arbeidsmarkttoeleiding Verbindt mensen & werk! Presikhaaf Bedrijven bereidt zich voor op de Participatiewet Elf gemeenten in de regio Midden Gelderland hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS Jaarverslag 2014 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken.

Inhoud. Voorwoord. Bericht van de Raad van Commissarissen. Strategische keuzes. Externe werkplekken. Beschutte werkplekken. Jaarverslag 2013 Inhoud 3 Voorwoord Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Organisatieprofiel 5 Strategische keuzes 6 UWeetjes 7 Externe werkplekken 8 Diensten 9 Beschutte werkplekken 10 Arbeidsintegratie

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2012

Sociaal Jaarverslag 2012 Sociaal Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1: Promen... 3 Hoofdstuk 2: Wat veranderde er in 2012?... 5 Hoofdstuk 3: BuitenGewoon!... 7 Hoofdstuk 4: In het teken van ontwikkeling...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren.

Foto linksboven: Medewerkers van Flexkracht aan het werk voor een project om een partij laptops technisch te controleren. Sociaal jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Directiebericht 6 3 Arbeidsontwikkeling 10 4 Arbeidsomstandigheden & veiligheid 14 5 Divisie Re-integratie 16 6 Divisie Dienstverlening 18 7 Divisie

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2012 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 3. Personeel & Organisatie 9 3.1.

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG VIXIA 2014 Voorwoord In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen om de laatste taken die Vixia nog uitvoerde in het kader van de verticale mensontwikkeling over te dragen aan de gemeenten,

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE

JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE JAARSTUKKEN 2011 STICHTING VOORWERK EDE Opmaakdatum: 12 juni 2012 1 2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 5 JAARVERSLAG 1 INLEIDING 7 2 BEDRIJFSVOERING 11 Personeel 11 Huisvesting en faciliteiten 12 Informatievoorziening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO.

Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Jaarverslag 2014 1 Inleiding Op 1 januari 2014 is de SWOM officieel gestart met de uitvoeringstaken van de WMO. Veel vragen worden bij de SWOM opgevangen, opgepakt en opgelost. Als er binnen de context

Nadere informatie

evaluatie direct actief

evaluatie direct actief evaluatie direct actief Oktober 2013 Evaluatie Direct Actief Status: Definitief Datum: 24 oktober 2013 Auteur: Pieter Guis, Projectleider Direct Actief Inhoudsopgave 1 Totstandkoming Direct Actief...3

Nadere informatie

Ontmoeting Rob Hillebrand en Randy Martherus 2013 is het begin van een nieuwe fase. VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld

Ontmoeting Rob Hillebrand en Randy Martherus 2013 is het begin van een nieuwe fase. VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld BIJVGZ sociaal jaarverslag Coöperatie VGZ 2012 VERBINDEN Hoe je samenwerkt met collega s en de buitenwereld HOE TROTS BEN JIJ? Verhalen over plezier in het werk JAAROVERZICHT Hoogtepunten van 2012 voor

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie