INHOUD 4 Bestuur aan het woord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD 4 Bestuur aan het woord"

Transcriptie

1 JAAR VERSLAG 2013

2 INHOUD 4 Bestuur aan het woord 5 Directie aan het woord 6 Reestmond, uitvoering in bedrijf 8 Organogram 9 Communicatie 10 Indrustrie Druk 12 Groen Straatmaken 13 Detacheringen 14 Werkladderscan 16 Leren en opleiden Leer-werktrajecten 18 In- door- en uitstroom 19 Wachtlijst Taakstelling & realisatie 20 Vertrouwenspersonen 21 POV (Personeelsvereniging) 22 Ondernemingsraad 24 Personeelsweetjes 25 Financieel jaarverslag 26 Prokkelen 27 Ervaringen medewerkers Prokkelen 29 Detacheringen 30 Jaaroverzicht

3 Op de foto het Bestuur v.l.n.r.: AAN HET WOORD HET BESTUUR VOORZITTER ANRY KLEINE DETERS Het jaar 2013 kunnen we beschouwen als wéér een overgangsjaar. De Participatiewet lijkt nu dichterbij te komen. Er komt iets meer duidelijkheid over de invulling van de wet. Het werk bij Reestmond gaat door en we anticiperen zoveel mogelijk op ontwikkelingen. T. Dohle, gemeente Meppel; M. Pauwels, gemeente De Wolden; A. Kleine Deters, gemeente Westerveld; J. Talen, gemeente Staphorst Dat blijkt ook uit het feit dat Reestmond in 2013 certificaten in ontvangst mocht nemen van Kenteq, het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor techniek. Met deze certificaten mag Reestmond zich weer officieel praktijkcentrum en erkend leerbedrijf noemen. Deze certificaten garanderen een gedegen opleiding van vakmensen in de beroepspraktijk. Reestmond is leerwerkbedrijf voor verschillende vakopleidingen. In 2013 was de vierde uitreiking van de Reestmond Award. De award ging deze keer naar De Reest Multimedia. Zij investeren veel in het opleiden van mensen en bieden afwisselend werk aan de medewerkers van Reestmond, zodat zij zich breed kunnen ontwikkelen in drukkerijwerkzaamheden. De nominatie voor de Gouden Prokkel kwam naar aanleiding van een raadsvergadering in Westerveld over mensenrechten. In deze vergadering werd een motie ingediend waarin werd gevraagd uitvoering te geven aan het VN Verdrag dat betrekking heeft op mensen met een beperking. Twee medewerkers van Reestmond vertelden in de raadsvergadering wat zij verstaan onder zelfstandigheid en zeggenschap, toegankelijkheid en gelijkheid. Tijdens een bijeenkomst in Den Haag over het VN Verdrag voor mensen met een beperking kregen we de Zilveren Prokkel uitgereikt door staatssecretaris Van Rijn. Deze Zilveren Prokkel draagt bij aan een stukje bewustwording over toegankelijkheid, gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en zeggenschap van mensen met een beperking. Een compliment voor Reestmond! AAN HET WOORD ALGEMEEN DIRECTEUR GERT VELD In 2013 zijn de kaders rondom de Participatiewet voorzichtig vastgesteld. Aan het einde van het verslagjaar is de wet alleen nog niet goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer, dus echt zekerheid is er nog niet, al verwachten wij dat de hoofdlijnen wel vast staan. De invulling voor de toekomst voor Reestmond staat echter nog niet vast. In 2014 zal moeten blijken hoe dit door de gemeenten wordt gedaan. Reestmond heeft haar eigen visie hierover eind 2013 aan het bestuur voorgelegd. In 2013 hebben wij gewerkt aan het zichtbaar zijn. Met diverse activiteiten. In juni hebben wij weer meegedaan met de Nationale Prokkeldag. Ongeveer 20 medewerkers van Reestmond hebben die dag buiten de deuren gewerkt. Een succes. Zowel voor onze medewerkers als voor de bedrijven en organisaties die Prokkelplaatsen aanboden. Het heeft één concrete detacheringsplaats voor een van onze medewerkers opgeleverd. Verder zijn we actief geweest tijdens de Week van de alfabetisering en de optocht van de Donderdag Meppeldag. In november hebben we voor de vierde keer de Reestmond Werkgevers Award uitgereikt. Die ging dit keer naar De Reest Mutimedia. Wij hebben weer vele groepen en politici op bezoek gehad. Dat is ook wat we als Reestmond belangrijk vinden: laten zien wie we zijn, wat we doen en het hoe en waarom. Goed in gesprek komen met onze omgeving. Iedereen is altijd positief verrast over onze werkwijze als leer-werkbedrijf, de hoeveelheid en verscheidenheid aan producten en diensten (waaronder detacheringen en begeleid werken) die wij aanbieden. Zoals gezegd blijft het nog onduidelijk hoe de toekomst er vanaf 2015 uit gaat zien. Dat de Participatiewet er gaat komen is wel zeker. Hoe de invulling gaat worden, moet nog blijken. Wij houden echter ons doel goed voor ogen: het ontwikkelen van onze medewerkers en hen de kans geven om door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Tegen zo laag mogelijke kosten. Dat zal de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt altijd nodig zijn. Hoe de regelgeving ook mag worden ingericht: de doelgroepen die kort of langer of permanent ondersteuning nodig zijn zullen blijven. Wij hopen, dat die gedachte in de politieke besluitvorming een belangrijke rol zal spelen. Net als financiële, sociale en maatschappelijke overwegingen. Wij zetten daar onze schouders graag onder! 4 5

4 REESTMOND, UITVOERING IN BEDRIJF ALGEMEEN BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR Het Algemeen Bestuur vergaderde drie keer in 2013, het Dagelijks Bestuur zeven keer. Belangrijke onderwerpen die in dit verslagjaar aan de orde kwamen waren: Herziene forecast 2013, begroting 2014 Uitvoeringsovereenkomst Onderzoek optimalisering verdienvermogen Bonusregeling voor gemeenten o.b.v. ingebrachte omzetten MANAGEMENTTEAM Het MT kwam tweewekelijks bijeen. Belangrijke onderwerpen waren: Going concern Ziekteverzuim Organisatieaanpassing Communicatie Herziene forecast 2013, begroting 2014 Tijdelijke dienstverbanden Jaarplannen Aan de Gemeenschappelijke Regeling Reestmond nemen deel de gemeenten Meppel, Staphorst, Westerveld en De Wolden. BV s die deel uitmaken van Reestmond: REESTMOND RAAT COMBINATIE BV Reestmond Raat Combinatie BV is een bedrijfsonderdeel binnen Reestmond. Binnen RRC wordt vorm en uitvoering gegeven aan trajecten voor inwoners van de diverse deelnemende gemeenten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het opdoen van werkervaring en trainingen maken beiden deel uit van deze trajecten. De trajecten in dit kader zijn door korting op re-integratiemiddelen zodanig fors afgenomen dat RRC BV wordt afgebouwd. Lopende en eventuele nieuwe trajecten worden binnen Reestmond uitgevoerd. Werknemersvaardigheden worden geleerd in de uitvoering van werkzaamheden binnen en buiten Reestmond. Ook sollicitatie- en weerbaarheidstrainingen maken deel uit van het trajectenpakket. RRC wordt tevens gebruikt voor werkgeverschap voor niet-doelgroepers (regulier personeel) die worden gedetacheerd bij Reestmond. In de afgelopen jaren zijn de participatiebanen van de gemeente Meppel actief beëindigd en zijn de betrokken medewerkers ontslagen. Trajecten van overige deelnemende gemeenten lopen eveneens terug. De personele bezetting (consulenten) is hierop aangepast. In 2014 zal RRC BV hierdoor verder worden afgebouwd, waarna het uiteindelijk alleen gebruikt wordt voor het werkgeverschap voor niet-doelgroepers. BESTOLUX BV Bestolux BV is een organisatie die gericht is op reddingssystemen en materialen (waaronder reddingvesten, boeien en zwemvesten). Binnen Bestolux zijn een aantal medewerkers van Reestmond gedetacheerd, die worden opgeleid en ontwikkeld. REESTMOND SALES EN PARTICIPATION BV Met Reestmond Sales en Participations BV kan, indien nodig, worden deelgenomen aan participaties in andere bedrijven. Vanaf 2013 zijn er geen actieve participaties meer. In de toekomst kan dit wel weer actueel worden. SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR ultimo 2013 Voorzitter Gemeente Westerveld A.M. Kleine Deters Plv. voorzitter Gemeente Staphorst J. Talen Secretaris Gemeente Meppel T. Dohle Plv. secretaris Gemeente De Wolden M. Pauwels Lid Gemeente Westerveld R. Martens Lid Gemeente Staphorst S. de Jong Lid Gemeente Meppel M. Jansen Lid Gemeente De Wolden H. Lammers Adviseur VNO/NCW M. Bakker Adviseur CNV T. Frijlink SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR ultimo 2013 Voorzitter A.M. Kleine Deters Plv. voorzitter J. Talen Secretaris T. Dohle Plv. secretaris M. Pauwels SAMENSTELLING MANAGEMENTTEAM ultimo 2013 Algemeen directeur Manager werkbedrijf Industrie/Druk Manager werkbedrijf Groen/Straatmaken Manager Bemiddeling & Mensontwikkeling (tot ) Manager Middelen G. Veld E.A. Bos P. Kuipers N.M. Leijtens A. Veenstra BEMIDDELING EN MENSONTWIKKELING Dit organisatieonderdeel is per 1 januari 2014 beëindigd. Per die datum is de organisatie gewijzigd en ingekrompen/aangepast aan de gewijzigde en te wijzigen omstandigheden en is daarmee toekomstbestendig m.b.t. komende ontwikkelingen. De onderdelen (groeps)detachering en begeleid werken zijn binnen de bedrijfsonderdelen Industrie en Diensten ondergebracht. De P&O-taken zijn ondergebracht in het takenpakket van de algemeen directeur. 6 7 P&O Naast het vernieuwen van een aantal personele regelingen en het aanscherpen van het ziekteverzuimbeleid zijn in 2013 ook nieuwe regelingen voorbereid en ingevoerd. Een aantal nieuwe Wswmedewerkers konden vanwege natuurlijk verloop vanaf de wachtlijst instromen. Een negental medewerkers kregen na het maximale aantal tijdelijke dienstverbanden i.h.k.v. de Flexwet een dienstverband voor onbepaalde tijd. Dit was mogelijk omdat de Participatiewet later werd ingevoerd en er ook voor 2014 taakstelling kwam. ZIEKTEVERZUIM Het ziekteverzuim in 2013 was gemiddeld 11,2%. Dat is iets onder het landelijke gemiddelde in de branche, maar hoger dan wij ons zelf als doelstelling hadden gesteld. Om het ziekteverzuimpercentage te verlagen wordt de ziekteverzuimbegeleiding aangepast en worden nieuwe verzuimbegeleidingstrainingen aan leidinggevenden gegeven. De spreekuurinzet van de bedrijfsarts is afgebouwd. De daardoor vrijkomende middelen worden deels gebruikt voor inzet van andere disciplines waarmee het ziekteverzuim kan worden gereduceerd, bijvoorbeeld

5 ORGANOGRAM (per ) GR Reestmond Bestolux BV 100% RSP BV 100% RRC BV 100% Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur COMMUNICATIE Middelen Algemeen Directeur Ondernemingsraad IN MEI 2013 ZIJN WE GESTART MET HET PROJECT REESTMOND BINNENSTE BUITEN (RBB). Een groep medewerkers van verschillende afdelingen en functies, waaronder het MT, vormen RBB. Het doel is om zoveel mogelijk zicht te krijgen op de onderwerpen die spelen binnen Reestmond en draagvlak te creëren voor veranderingen. Financiële administratie Personeelsadministratie Salarisadministratie ICT Secretariaat en Communicatie Dit hebben we gedaan door eerst met elkaar de actuele onderwerpen te inventariseren en categoriseren. Hieruit zijn onderstaande projectgroepen ontstaan: Projectgroep Communicatie-Marketing-PR Projectgroep Cultuur-Organisatie-Structuur Projectgroep Detacheren Projectgroep P&O Projectgroep Processen en Rapportages Projectgroep Samenwerking gemeenten e.a. Bemiddeling & Mensontwikkeling tot Bemiddelen (detacheren en begeleid werken) Mensontwikkeling Werkbedrijf Industrie/Druk Assembleren & Verpakken Post (tot ) Metaal Catering Schoonmaak Productieondersteuning Werkbedrijf Groen/Straatmaken Groenvoorziening Meppel Westerveld Staphorst De Wolden Stratenmaken Productieondersteuning Projecten en Diensten De projectgroepen zijn met hun onderwerpen aan het werk gegaan en hebben hiervoor een plan van aanpak gepresenteerd. Er zijn gedurende het jaar 2013 zeven bijeenkomsten geweest, waaruit de volgende concrete zaken zijn voortgekomen: Invoering beeldschermen om medewerkers nog beter te informeren Protocol gebruik Beleid rondom social media Handvatten omtrent wenselijk gedrag en hoe hiernaar te handelen Nieuwe opzet regelingenboek Betere structuur omtrent de rapportages Acties om Reestmond te profileren Een aantal projectgroepen zijn afgerond en anderen zijn nog volop bezig. Het RBB blijft, ook in 2014, als gehele RBB groep regelmatig bij elkaar komen. Zo monitoren wij of alles nog op schema loopt en of er nieuwe onderwerpen bij zijn gekomen die aandacht verdienen. Met deze aanpak willen we een bijdrage leveren aan de communicatie en cultuur binnen de organisatie. 8 9

6 INDUSTRIE/DRUK IN 2013 HADDEN WE WEER VEEL WERK VAN BESTAANDE, MAAR OOK VAN NIEUWE KLANTEN. Vooral door kwaliteit te leveren en de gemaakte afspraken na te komen. Ook heeft er per een reorganisatie plaats gevonden. De werkbedrijven Industrie/Druk en Groen/Straatmaken zijn overgegaan in Industrie en Diensten. De afdelingen catering en schoonmaak zijn hiermee overgeplaatst naar het werkbedrijf Diensten. ASSEMBLEREN EN VERPAKKEN Het afgelopen jaar is de vraag van onze klanten op peil gebleven. Bestaande klanten kwamen met display-orders, maar er waren ook aanvragen van nieuwe klanten. Mooi om te zien was dat onze bestaande klanten ons waarderen om onze inzet en ook steeds terug komen. Een nieuwe klus in het verslagjaar was de boekenuitgifte van het boekenfonds van Scholengemeenschap Dingstede. Ruim boekenpakketten zijn samengesteld en uitgegeven aan de leerlingen. POST Per 1 april 2013 is Businesspost Meppel overgenomen door Cycloon. Alle medewerkers zijn gedetacheerd en werken daar met en naar volle tevredenheid. Cycloon heeft voor haar postactiviteiten in Meppel een ruimte gehuurd aan de voorzijde van ons pand. Reestmond wordt hiermee meer en meer een bedrijvenverzamelgebouw: reguliere bedrijven huren ruimte in ons pand, nemen machines over en werken met vanuit Reestmond gedetacheerde medewerkers. CATERING Het jaar 2013 is een goed jaar geweest voor BroodjeMeppel.nl. Er komen steeds nieuwe klanten bij en de omzetgroei die we hadden begroot zijn we ruimschoots voorbij gegaan. Ten aanzien van de ontwikkeling van onze mensen zien we dat steeds meer van onze medewerkers ingezet kunnen worden bij pieken in de bestellingen voor BroodjeMeppel.nl. De interne opleidingen door onze leermeesters komen hier goed tot hun recht. Hiernaast zijn we weer een nieuw project gestart. We runnen vanaf half 2013 de bedrijfskantine van Rollecate in Staphorst. BESTO Besto had dit jaar een topjaar, waarbij is geoogst wat het verkoopteam de 2 jaar daarvoor heeft gezaaid. Naast de Holland Amerika Lijn hebben we ook boten van de Stena Line (de veerboten naar Scandinavië) mogen voorzien van Besto reddingsvesten. Ook bij de brandweer, politie en marine in Nederland mochten we weer leveren. Besto heeft 2013 met meer winst afgesloten dan was begroot. SCHOONMAAK In 2013 heeft de schoonmaak een lichte toename kunnen realiseren in haar werkzaamheden. Door middel van instroom vanuit de Wsw en enkele vanuit andere trajecten, hebben we iets kunnen uitbreiden en ook onze kwaliteit van de schoonmaak intern weer verder kunnen verbeteren. Een aantal oude klanten is weer naar ons teruggekomen. Dat geeft aan dat we goed werk doen en tegen een fatsoenlijke prijs. Ook de thuiszorg (huishoudelijke verzorging o.b.v. de Wmo) heeft weer een goede bijdrage geleverd aan het geheel. Als nieuw werk hebben we de schoonmaak van het gemeentehuis van Staphorst gegund gekregen. We doen dit in een samenwerkingsverband met Visschedijk. STOFFEERDERIJ Na een moeilijk jaar in 2012 als gevolg van zwaar weer in de meubelbranche hebben we in 2013 een goed jaar gehad. Dit kwam vooral en met name door een toenemende orderstroom aan herstoffeerwerk. ONDERSTEUNING Ondersteuning door afdelingen KAM (Kwaliteit, Arbo en Milieu), afdeling Onderhoud en het Magazijn is de smeerolie van het bedrijf. Het Magazijn heeft ervoor gezorgd dat alle onderdelen op tijd naar de afdelingen kwamen en alle bewerkte producten weer werden afgevoerd. Afdeling Onderhoud verhielp afgelopen jaar niet alleen storingen, maar er werd ook geschilderd en verbouwd. Afdeling KAM zorgde voor de borging van de regels. Met onder andere Arbo-rondgangen, werkplekinspecties en preventiepraatjes houdt deze afdeling werkleiders, medewerkers en de bedrijfsmanagers scherp als het gaat om veiligheid van de medewerkers. METAAL De markt is in 2013 gekrompen. Hoewel de bestellingen van onze vaste klanten wel doorgaan, merken we dat de aantallen en de frequentie van de bestellingen terugloopt. We hebben deze terugloop kunnen opvangen doordat wij een aantal bedrijven uit de regio hebben kunnen helpen met het ontwikkelen van nieuwe producten. De capaciteit van de afdeling was hiermee ruim gevuld

7 GROEN/STRAATMAKEN DETACHERINGEN Via Reestmond werken ongeveer 150 medewerkers in een detacheringsconstructie bij een grote diversiteit aan bedrijven en organisaties in de regio. Dit betreffen zowel individuele- als groepsdetacheringen. De consulenten die medewerkers bemiddelen naar een passende werkplek in het bedrijfsleven zijn ruimschoots vóór de bemiddeling al in gesprek met de medewerker over zijn of haar mogelijkheden. Door deze gesprekken kennen de consulenten en de kandidaatgedetacheerden de mogelijkheden. Als er na een gerichte zoektocht een passende functie is, of taken zijn gevonden start de medewerker met een detachering. Vaak met een korte proefperiode. Tijdens deze proefperiode is er intensief contact tussen gedetacheerde, consulent en opdrachtgever om te bepalen of de medewerker de functie permanent gaat invullen. Na de proefperiode vindt de begeleiding tenminste vier keer per jaar plaats. Eén van die keren wordt een IOP-gesprek gevoerd om de geschiktheid van de medewerker, de tevredenheid van de opdrachtgever en de ontwikkelingsmogelijkheden te bespreken. Ook wordt er dan bepaald of er behoefte aan een opleiding is. Naast detachering is er de mogelijkheid tot begeleid werken. De kandidaat is dan in dienst van een opdrachtgever. Het loon wordt door de werkgever betaald, maar wordt gedeeltelijk gecompenseerd met subsidie. De hoogte daarvan is afhankelijk van de verdiencapaciteit van de medewerker. Reestmond begeleidt de medewerker volgens een vooraf overeengekomen plan. In 2013 is er een duidelijke verschuiving in de klassieke opdrachtgevers- en opdrachtnemers rol te zien geweest. Reestmond wordt meer en meer partner met de verschillende buitendiensten van de gemeenten. De gemeenten Meppel en Westerveld lopen hierbij voorop. Deze beweging is goed. Enerzijds om bezuinigingen van het gemeentebudget voor het onderhoud van de buitenruimte te realiseren en anderzijds om de werkgelegenheid voor de medewerkers van Reestmond te borgen. In gezamenlijkheid bleek dat beide doelstellingen voor 2013 wederom prima waren te realiseren. Bij de particuliere werkzaamheden zien we vanwege bezuinigingen een afname van werkzaamheden en de daarbij behorende middelen. De ploegen stratenmakers hebben zich afgelopen jaar ontwikkeld van straatherstelwerkzaamheden naar het onderhoud van diverse werkzaamheden in de openbare ruimte. Hierbij valt te denken aan het herplaatsen en herstellen van diverse soorten wegmeubilair. Tevens werden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Reden te meer om al deze werkzaamheden binnen Reestmond te omschrijven als grijs i.p.v. straatmaken. In 2013 was het weer in de zomer Nederland goedgezind. Mooi zomerweer, zonder al te veel water. Alle ploegen konden de werkzaamheden goed onder controle houden. Het inhuren van medewerkers van andere collegabedrijven kon achterwege blijven. Reestmond heeft in 2013, ondanks de moeilijke marktomstandigheden, het aantal externe werkplekken weten uit te breiden van 140 naar

8 REESTMOND WERKGEVERS AWARD DE REEST MULTIMEDIA WINT 4E REESTMOND WERKGEVERS AWARD Tijdens het Ondernemersgala in Meppel op 26 november heeft Reestmond voor de vierde keer de Reestmond Werkgevers Award uitgereikt. Winnaar van deze editie was De Reest Multimedia. De Reestmond Werkgevers Award wordt uitgereikt aan het bedrijf of organisatie dat het best maatschappelijk verantwoord onderneemt en waarin met name de mens aandacht heeft. De deskundige jury motiveerde haar beslissing als volgt: Er is veel geïnvesteerd in het opleiden van mensen en aan de medewerkers van Reestmond wordt afwisselend werk geboden. Hierdoor kunnen zij zich breed ontwikkelen in drukkerijwerkzaamheden. De winnaar werd bekend gemaakt door Gert Veld, algemeen directeur van Reestmond. Juryvoorzitter Anry Kleine Deters, wethouder van Westerveld en voorzitter van het bestuur van Reestmond, lichtte toe waarom De Reest Multimedia tot winnaar is uitgeroepen. De Award werd overhandigd door de winnaar van vorig jaar, Geert Aulbers van Scania. De winnaars Bé Veen, Roelof Worst en Marinus de Olde waren blij verrast met het winnen van de Award. Het is een waardering voor het werk dat je doet en de investering die je levert. Wij doen het echter niet met z n drieën, maar het bedrijf wordt gemaakt en gevormd door alle medewerkers die er werken. WERKLADDERSCAN Reestmond ontwikkelt mensen. Hiertoe wordt passende arbeid van verschillende niveaus, een adequate begeleiding, opleiding en training onder zonodig aangepaste omstandigheden aangeboden. Om in- door- en uitstroom te stimuleren en ontwikkelingen te volgen gebruiken wij de werkladderscan. De werkladderscan meet de competenties en geeft aan waar een medewerker staat op de trede van de arbeidsladder. De hoogste treden geven aan dat een medewerker in principe kan uitstromen naar regulier werk bij een externe werkgever. Vanuit de uitkomsten van de werkladderscan worden voor iedere medewerker acties en ontwikkelplannen opgesteld. Dit wordt besproken met de medewerker in het individueel ontwikkel gesprek (IOP). De ontwikkeling gebeurt zowel door het vergaren van kennis als het opdoen van praktijkervaring. De personeelsconsulenten bieden in deze gesprekken ondersteuning aan de werkleiders. De werkleiders zijn met name gericht op taken en vaardigheden, de personeelsconsulenten richten zich op ontwikkeling en opleiding. Zo kan iedere medewerker zich nog beter ontwikkelen. Deze samenwerking tussen medewerker, werkleider en personeelsconsulent werd in 2013 als zeer positief ervaren. Ook met onze gedetacheerde medewerkers vinden jaarlijks IOP-gesprekken plaats. We weten van al onze medewerkers op welke trede zij op de werkladder staan. Voor de Reestmond Werkgevers Award 2013 waren, naast De Reest Multimedia, nog twee nominaties: Lekkerland en Stad & Esch. Zij ontvingen ook hun juryrapport en lovende woorden. REESTMOND & NETWERKEN Reestmond is actief in verschillende netwerken, waaronder Businessclub Meppel, Sport en Business Staphorst, ICC-Parkmanagement en Werkgeversplatform Meppel-Staphorst

9 LEREN EN OPLEIDEN In 2013 hebben we de opleidingen via de Reestmond Academie afgerond. In het voorjaar zijn de laatste AKAdocumenten uitgereikt aan 313 medewerkers. De verdeling is hierbij als volgt: Diploma s 152 Verklaring 58 Bewijs van Deelname 103 AKA staat voor Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent. Deze opleiding is voor iedereen die door zeer uiteenlopende oorzaken in hun schoolloopbaan zijn belemmerd en voor wie de overige mboopleidingsmogelijkheden nog ontoereikend zijn. De AKA-opleiding is een brede assistent-opleiding op niveau 1. Medewerkers leren om onder toezicht en begeleiding van een ervaren collega eenvoudige werkzaamheden uit te voeren in een bedrijf of instelling. Met een AKA-diploma kunnen medewerkers beter een plek op de arbeidsmarkt verwerven. Met het diploma wordt aan potentiële werkgevers duidelijk gemaakt dat een medewerker in staat is om bepaalde soorten werkzaamheden te vervullen. Daarnaast is de opleiding erop gericht dat de medewerkers (direct dan wel in de toekomst) kunnen doorstromen naar een beroepsgekwalificeerd niveau 1 opleiding of naar een opleiding op niveau 2 (BOL of BBL). Met het afsluiten van de Reestmond Academie stopt het opleiden natuurlijk niet. Samen met de werkleider en de personeelsconsulent blijft op individueel niveau in het IOP-gesprek gekeken worden naar de kwaliteiten en interesses en opleidingsmogelijkheden van de medewerkers. IN 2013 ZIJN DE VOLGENDE OPLEIDINGEN AFGEROND: Opleiding Aantal medewerkers AKA 2 Alfabetisering 7 Aura Online (mediatheek) 1 Nima Communicatie A 1 Groenvoorziening niveau 1 10 Hef- en reachtruck 3 Hef- en reachtruck herhaling 2 Hef- en reachtruckopleiding 2 Heftruck basisopleiding 4 KCA-medewerker 5 Leidinggevenden deel 2 2 Levensreddend Handelen 21 Opleiding Leidinggevenden deel 2 1 Opleiding Leidinggevenden niveau 2 7 Rijbewijs C 2 Rijbewijs C en D nascholing 1 Rijbewijs E achter C 1 Veilig werken langs de weg 2 RESULTATEN OPLEIDINGEN 2013 (buiten de Reestmond Academie om): Lopend 26 A f g e r o n d m e t p o s i t i e f r e s u l t a a t 7 1 Niet positief afgerond 2 Vroegtijdig beëindigd 2 Daarnaast worden voor de horeca, schoonmaak en groenvoorziening diverse BBL-opleidingen gegeven. Dit zijn vakgerichte opleidingen. Totaal aantal medewerkers 75 LEER-WERK TRAJECTEN LEREN IS WERKEN EN WERKEN IS LEREN Reestmond heeft een grote verscheidenheid aan (leer)werktrajecten ontwikkeld. Onze ervaring is dat mensen vaak beter leren door praktisch op de werkvloer ervaring op te doen. Wanneer er dan een opleiding aan wordt gekoppeld ontstaat er een waardevol leerwerktraject. Voor een aantal leerwerktrajecten is of komt vraag uit de markt door een tekort aan personeel: schoonmaak (in het bijzonder huishoudelijke hulp in de thuiszorg) horecamedewerker logistiek medewerker medewerker metaal De medewerkers ontwikkelen in alle trajecten een goede werkhouding die aansluit bij wat in het bedrijfsleven wordt gevraagd. De praktijkvaardigheden worden verzorgd door erkende praktijkopleiders en leermeesters van Reestmond. Reestmond is een erkend leerbedrijf voor een groot aantal vakopleidingen en verschillende Crebonummers. Eén van de voordelen van een leer-werktraject bij Reestmond boven reguliere scholing, is dat Reestmond over een adequate infrastructuur beschikt waar voor de leer-werktrajecten uitgebreide praktijkoefeningen mogelijk zijn. Indien nodig bieden wij dit aan in aangepast tempo en een beschermde omgeving

10 TAAKSTELLING & REALISATIE Het is Reestmond gelukt in 2013 de taakstellingen van al haar gemeenten volledig uit te nutten. Dit betekent dat zowel in totaal als op de gemeentelijke niveaus het maximaal aantal Wsw medewerkers is gerealiseerd. IN- DOOR- EN UITSTROOM In 2013 hebben wij afscheid genomen van 37 Wswmedewerkers vanwege de beëindiging van tijdelijke dienstverbanden, het vinden van een andere baan, pensionering, ziekte en overlijden. Wij hebben 26 nieuwe Wswmedewerkers (in tijdelijke dienstverbanden) kunnen verwelkomen. WACHTLIJST Onze wachtlijst is in 2013 verder gekrompen. Van 89 personen eind 2012 naar 80 personen eind Dit mede vanwege het feit dat we in 2013, 26 nieuwe (veelal tijdelijke) medewerkers hebben kunnen laten instromen. Eind 2013 had Reestmond 560,7 fte Wsw-medewerkers in dienst (was eind ,3 fte) en 31,15 fte niet-wsw medewerkers (dit was eind ,8 fte). De taakstelling van de aangesloten gemeenten voor 2014 is met 619,9 SE nagenoeg gelijk aan die van 2013 (619,8 SE)

11 VERTROUWENSPERSONEN POV (PERSONEELSVERENIGING) Sinds 2006 heeft Reestmond twee vertrouwenspersonen. Voor zowel de medewerkers als voor de leidinggevenden zijn de vertrouwenspersonen inmiddels een vertrouwd begrip geworden. In 2013 is het aantal meldingen gedaald. In het eerste jaar was het aantal meldingen met 33 het hoogst. In de latere jaren is dat steeds afgenomen. Zo waren het er in en in 2013 is 5 keer een beroep op de vertrouwenspersonen gedaan. Voor een organisatie met aard en omvang als de onze is dat een relatief laag aantal. Alle meldingen konden naar tevredenheid worden opgelost. Naast de 5 meldingen waren er enkele korte gesprekken met medewerkers die even hun hart wilden luchten of een advies wilden hebben over een probleem, dat hen bezig hield, maar dat eigenlijk niet bij de vertrouwenspersonen hoort. Na deze gesprekken waren de betrokken medewerkers tevreden en konden weer verder. De vertrouwenspersonen binnen Reestmond hebben een speciale opleiding gevolgd. Daarnaast bezoeken zij regelmatig bijscholingsbijeenkomsten. In 2013 werden er diverse activiteiten georganiseerd voor de medewerkers. VAARDAG 20 APRIL 2013 In plaats van een feestavond heeft het bestuur in 2013 gekozen voor een dagje varen over de IJssel. We vertrokken uit Zwolle en voeren naar Deventer. Onderweg prachtige natuur en mooie dorpjes. Het weer was goed. De deelnemers konden dus veel buiten zijn: op het dek en in Deventer. KERSTMARKT 14 december een bezoek aan de Kerstmarkt in Beverwijk. 56 deelnemers stapten in de dubbeldekkerbus. Onderweg werd in Ankeveen gestopt voor koffie met een Ankeveens turfje. Iedereen kon op eigen gelegenheid deze enorme markt, waar ook een kleine Kerstmarkt was ingericht, bezoeken. Om uur vertrokken we weer richting Ankeveen voor heerlijke stamppotten met de nodige garnituur, gehaktbal, worst en spekjes. SINTERKLAAS 30 november kwam Sinterklaas weer naar Reestmond. s Middag waren er 20 kinderen aanwezig. Een clown zorgde voor prachtige creaties van ballonnen. Deze gezellige middag werd afgesloten met het uitdelen van de cadeaus. s Avonds waren 115 personen aanwezig. De heren van de WP-discplayshow zorgden voor het nodige Sinterklaasvermaak. Tijdens de polonaise werden traditioneel de cadeaus uitgedeeld. Iedereen kreeg een mooie grote stormparaplu. SPELAVONDEN Er zijn 12 spelavonden gehouden, die werden afgesloten met een gezellige prijsuitreiking. Het aantal deelnemers blijft de afgelopen jaren steeds rond de 65. BINGO EN BINGO-DANSANT 12 april speelden 80 medewerkers Bingo om prachtige prijzen. 27 september was er een Bingo-Dansant met muziek, waaraan 90 leden deelnamen. Een vertrouwenspersoon kan alleen goed functioneren wanneer men door de werkgever voldoende faciliteiten krijgt. Binnen Reestmond is dit goed geregeld en krijgen de vertrouwenspersonen alle medewerking, ruimte en vrijheid om hun functie uit te voeren. Personeelsverenigingsuitje 20 april 2013, vaardag over de IJssel 20 21

12 ONDERNEMINGSRAAD Het jaar 2013 was een jaar dat in het teken stond van de Participatiewet. Deze Participatiewet moet nog verder door de aangesloten gemeenten worden uitgewerkt, maar dat er veranderingen binnen de Wsw gaan komen is duidelijk. De aankomende bezuinigen, die nu duidelijk voelbaar zijn binnen Reestmond, hebben er aan bijgedragen dat ook 2013 een jaar was met veel vergaderen en afspraken maken. Ook in 2014 zal voor een groot deel in het teken staan van de Participatiewet. In 2013 heeft de Ondernemingsraad tweemaal een cursus gevolgd. Deze stonden in het teken van de toekomst van de Wsw-detacheringen en de Participatiewet. Ook het adviesrecht, de werkkostenregeling en samenwerking tussen de gemeenten is behandeld. Leden van de Ondernemingsraad hebben deelgenomen aan diverse projectgroepen binnen het project Reestmond Binnenste Buiten: Cultuur-Organisatie-Structuur, P&O, Detachering, Samenwerking gemeenten e.a., Processen en Rapportages en Communicatie-Marketing-PR. SAMENSTELLING PER De heer J. Leijssenaar De heer W. Klooster De heer A.P. Zuidam De heer J. Brand De heer W. Hoogvorst-Vleeshakker Mevrouw L. Mulder De heer F. Luchtmeijer De heer R. Gaal De heer T. Fledderus De heer E. Dijksma De heer H. Kok De heer L. Nijboer De heer P. Stoppelenburg voorzitter secretaris vicevoorzitter 2e Secretaris VERGADERINGEN EN OVERLEGGEN 2013 De Ondernemingsraad heeft in keer vergaderd, waarvan 17 keer overleg met de Directie. Ondernemingsraadvergaderingen 13 Overlegvergaderingen 6 Extra overleg vergadering 1 Vergadering met Dagelijks Bestuur en Directie 1 Overleg Directie en DB-OR

13 PERSONEELSWEETJES LEEFTIJD De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij Reestmond is 47,89. Mannen 48,78 Vrouwen 45,33 JAREN DIENSTVERBAND Gemiddeld zijn de medewerkers van Reestmond 16,16 jaar in dienst, waarbij mannen gemiddeld ruim 3,5 jaar langer dan vrouwen. Mannen 17,09 Vrouwen 13,48 MANNEN/VROUWEN Van de Wsw-medewerkers is 25,84% vrouw (170 medewerkers) en 74,16% man (488 medewerkers). Bij de niet-wsw-medewerkers is 38,24% vrouw (13 medewerkers) en 61,76% man (21 medewerkers). Verdeling naar Wsw-loonschalen Schaal Man Vrouw Totaal A B B C C D D E F G H 2 2 I 1 1 O vh WML BW Totaal FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Reestmond R.R.C. Bestolux Totaal inkomsten toegevoegde waarde rijkssubsidies gemeentelijke bijdragen totale inkomsten kosten personeelskosten Wsw personeelskosten niet Wsw overige personeelskosten afschrijvingen overige kosten totale kosten mutaties reserves resultaat Bedragen in euro's, x Bestolux: resultaat voor VPB 24 25

14 REESTMOND ACTIEF TIJDENS NATIONALE PROKKELDAG 2013 PROKKELEN ERVARING MEDEWERKERS PROKKELEN ERVARING VAN RENE VAN NIEDEK OVER PROKKELEN: Ik heb meegedaan aan de Prokkeldag die Reestmond organiseerde. Ik heb die Prokkeldag gewerkt bij de Gemeente Westerveld Openbare Werken en de loods stond in Dieverbrug. Om diverse dingen te doen heb ik aan de bosmaaier gestaan (Stihl FS 460), moest ik maaien op de terrein daar van de gemeente. De bedoeling was dat ik leerde bosmaaien, maar ik heb die begeleider bosmaaien geleerd en hij heeft van mij dingen geleerd van de bosmaaier. Het was een leuke ervaring om dat mee te maken, alleen een halve dag, dat had een hele dag moeten zijn. Wij zijn die dag in het gemeentehuis geweest, waar de burgemeester ook bij was. Het was een leuke dag, het weer zat ook mee. Groetjes Rene van Niedek ERVARING VAN MELANIE SEEGERS OVER PROKKELEN: Mijn naam is Melanie en ik heb Prokkelstage gelopen bij het Landhotel Diever in Diever. De stage begon om 9.45 uur en duurde tot uur. In de ochtend heb ik samen gewerkt met Henny, en ben ik begonnen met het terras klaar maken. Dus de tafels schoonmaken, lunchkaarten op tafel. Daarna heb ik Henny geholpen met het ontbijt opruimen, borden en glazen van de tafels afgehaald en de tafels schoongemaakt.daarna ben ik samen met Kayleigh de hotelkamers gaan doen. Samen met Kayleigh heb ik 4 kamers nagelopen. Dit houdt in dat de gasten al in het hotel waren, dus bedden opmaken, prullenbak legen, schone handdoeken neerleggen, doekje door de badkamer. Toen ging ik de handdoeken opvouwen, ik kreeg instructies van Kayleigh en daarna mocht ik zelfstandig verder. Na onze eigen lunch kwamen er gasten op het terras en de meneer had een lekke band en die heb ik voorzien van water en een fietspomp. Het was leuk een dag mee te lopen met het personeel van Landhotel Diever. DONDERDAG 6 JUNI WAS DE NATIONALE PROKKELDAG. REESTMOND DEED HIER VOOR HET TWEEDE ACHTEREENVOLGENDE JAAR AAN MEE. Een Prokkel staat voor een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder een beperking. De vorm waarin het Prokkelen gebeurt staat vrij. Reestmond heeft er ook dit jaar weer voor gekozen om een aantal van haar medewerkers stage te laten lopen bij een regulier bedrijf of instelling. Dat het vorig jaar goed is bevallen, blijkt uit het grote aantal Prokkelplaatsen. Maar liefst 20 medewerkers hebben dit keer geprokkelt bij de gemeente Westerveld, de Rabobank Meppel-Steenwijkerland en een aantal hotels, campings en supermarkten. Voor vertrek kregen de medewerkers de laatste instructies, waarna zij naar de Prokkelplaatsen gingen. Daar werd iedereen opgevangen door een begeleider, die ook de werkzaamheden uitlegde. De ochtend werd afgesloten met een lunch, die de medewerkers van Reestmond, inclusief de Reestmond-medewerkers die gedetacheerd zijn in de catering bij de gemeente Westerveld, hadden voorbereid en meegenomen. Alle medewerkers kijken tevreden terug op deze Prokkeldag en gaven aan het leuk te vinden om eens een kijkje in de keuken van iemand anders te nemen. En om ook echt mee te werken in de bedrijven en organisatie waar ze gingen Prokkelen. Ook de deelnemende bedrijven en organisaties waren heel enthousiast. Het was een zeer geslaagde Prokkeldag, met van alle kanten hele leuke ontmoetingen. Burgemeester Jager van de gemeente Westerveld (waar 9 medewerkers hun Prokkelstage hebben gelopen), noemde het een groot succes en voor herhaling vatbaar. Volgend jaar moet eigenlijk het hele gemeentehuis Prokkelen. Het Prokkelen vergroot het begrip voor elkaar van beide kanten. Het Prokkelen draagt ook bij aan het vergroten van kansen van onze medewerkers op de reguliere arbeidsmarkt. Zo is vanuit deze Prokkeldag een concrete detachering voortgekomen. Prachtig toch? zegt Gert Veld, algemeen directeur van Reestmond. ERVARING VAN MARJAN MIGGELS, (HIER OP DE FOTO TE ZIEN) OVER PROKKELEN Hallo, mijn naam is Marjan Miggels. Ik heb samen met Hilco Dekker, ook op de foto, een morgen bij de Rabobank Prokkelstage gelopen. Wij werden ontvangen door Marian van de Linden. Wij kregen eerst koffie en uitleg hoe de Rabobank ontstaan is. Daarna ging Fia van de Berg verder met de rondleiding. Wij zijn eerst naar de postkamer geweest en kregen daarna een rondleiding. Tegen 11 uur hebben we de lunch klaar gemaakt voor de mensen. Fia en Marian: bedankt voor de leuke morgen. Groeten Hilco en Marjan 26 27

15 DETACHERINGSVERHALEN JOHNNY SNIJDER GEDETA- BERT OKKEN GEDETACHEERD BIJ DE REEST MULTIMEDIA Rustig, bescheiden, voorzien van pretogen. Hij is 54 en komt uit Hoogeveen. Dtp er en printoperator Bert Okken werkt sinds 1990 bij de grafische lay-out bij Reestmond. Sinds anderhalf jaar is hij gedetacheerd bij De Reest Multimedia, winnaar van de Reestmond Werkgevers Award Hij is een van de mensen die zorgen dat verenigingsbladen en andere periodieken, visitekaartjes, posters en boekjes er netjes uitzien. Wat wij doen is de opdracht drukklaar maken, legt hij uit. Zodra dit zo is, gaat het drukwerk naar de pers of wordt het door Bert of een collega geprint. Printen en drukken van kleine formaten tot formaten van enorme afmetingen. Wanneer een klant met de kopij komt, maakt Bert Okken dit eerst passend volgens een vastgestelde indeling. Soms is dat wel even uitzoeken. Zo nodig is er hierover meteen overleg met de klant. Tijdens het nakijken van de digitale proef (pdf) geeft Bert op een geduldige manier praktische adviezen. Overleg met hem verloopt prettig en professioneel. Ik ben nog aan de lichtbak begonnen, vertelt hij, ouderwets knippen en plakken. Daardoor heb ik nu direct overzicht over hoe het geheel gaat worden. JOHNNY SNIJDER GEDETACHEERD ALS KWALITEITSMEDEWERKER Bij de Albert Heijn-supermarkt van Abe Brouwer in Havelte werkt Johnny Snijder. De 49-jarige oud-scaniaman uit Meppel is via Reestmond twee dagen per week gedetacheerd als kwaliteitsmedewerker. Een waakhond, zo noemt hij zijn PDA (handcomputer, red.). Ook hijzelf is een soort waakhond. Zeker niet zo n barse bijter, maar een vriendelijke die aanpakt en vasthoudt wanneer dat moet. Met de PDA controleert hij de omstandigheden in de koeling. In het pad even iets opruimen of schoonmaken hoort erbij, en soms geeft hij een klus door aan een betrokken medewerker. De kennismaking vond plaats op 6 juni. Tijdens deze Prokkeldag was Abe Brouwer een van de ondernemers die medewerkers uitwisselden met Reestmond. Meteen een mooie test, aldus de winkelier, die binnen een halve dag zag dat hij met een geschikte medewerker te maken had. Zijn inschatting bleek correct, want inmiddels heeft de nieuwe kwaliteitsman zijn plaats al helemaal verworven. Hij draagt bij aan het plan voor hygiëne en voedselveiligheid dat de supermarkt spoedig zal gaan volgen. Johnny en zijn collega s hebben een signalerende taak, zegt zijn werkgever. Dat we een mooie schone winkel hebben, is hun verdienste

16 JAAR 2013 OVERZICHT In februari bracht Steven van Weyenberg (D66) een werkbezoek aan Reestmond, samen met de lokale en regionale partijleden. In januari zijn we gestart met Service Team Meppel. Particulieren in Meppel kunnen klussen laten doen voor 10 per uur. Reestmond heeft rondom de Koningsspelen de Koningsknikkertegel bezorgd op de basisscholen in en rondom Meppel. Bij OSB de Sprinkels heeft wethouder Jansen de tegel gelegd. De nieuwe voorzitter van Cedris, Job Cohen, bracht een bezoek aan Reestmond. Goed om te kunnen laten zien wie wij zijn en wat we doen. In april is BusinessPost Meppel overgenomen door Cycloon. Alle Reestmond-medewerkers zijn gedetacheerd. In 2013 hebben we voor de tweede keer meegedaan met de Nationale Prokkeldag. Ongeveer 20 medewerkers hebben we bij verschillende bedrijven en organisaties geprokkelt. Een bijzonder project was het werken aan sneeuwschuivers in de zomer. Om goed voorbereid te zijn, werd hier al vroegtijdig mee begonnen. In mei hebben de laatste medewerkers hun AKAdiploma ontvangen en daarmee was de Reestmond Academie officieel afgesloten. In de zomer hebben we gewerkt aan het sorteren en bundelen van de boekenpakketten van de leerlingen van CSG Dingstede. Voor de vierde keer is de Reestmond Werkgevers Award uitgereikt. Winnaar in 2013 was de Reest Multimedia. Reestmond mag zich officieel weer praktijkcentrum en erkend leerbedrijf noemen. Vorig jaar hebben we van het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor techniek, Kenteq, de bijbehorende certificaten gekregen. We hebben aandacht besteed aan de week van de alfabetisering. Er is een expositie geopend in de bibliotheek met verhalen en gedichten van medewerkers van Reestmond. Tevens heeft één van onze medewerkers voorgelezen aan de allerkleinsten

17 Reestmond Eekhorstweg JC Meppel Tel Fax: Mail:

Reestmond verbindt mens en werk

Reestmond verbindt mens en werk Reestmond verbindt mens en werk JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUUR AAN HET WOORD Reestmond verbindt mens en werk 4 9 18 Directie aan het woord Bestuur aan het woord 3 Directie aan het woord 4 Reestmond,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van. Ilona. André. Ina. Klaas. Norbert. Roelien. Frits. Jan. Janny. Klaasje. Mirjam. Ton. Bas. Angela. Sjieuwke. Gerrit.

Jaarverslag 2012 van. Ilona. André. Ina. Klaas. Norbert. Roelien. Frits. Jan. Janny. Klaasje. Mirjam. Ton. Bas. Angela. Sjieuwke. Gerrit. Jaarverslag 2012 van Ina Norbert Frits Janny Mirjam Bas Sjieuwke Jannes Willem Alina Joke Henk Miranda Angeli Roelof Yvonne Tineke Johan Everhard Ilona André Klaas Roelien Jan Klaasje Ton Angela Gerrit

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 06 2014-2015 Horeca en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt.

Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. Meedoen met werk Pantar verbindt mensen met kansen op de arbeidsmarkt. U werkt niet. Misschien heeft u nog nooit gewerkt. Of het wel geprobeerd maar dat ging mis. Dat kan allerlei redenen hebben. U heeft

Nadere informatie

Horeca en Facilitaire dienstverlening

Horeca en Facilitaire dienstverlening 06 Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 2012-2013 en Facilitaire dienstverlening www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Reestmond in beweging!

Reestmond in beweging! Reestmond in beweging! JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE 4 11 17 Directie aan het woord Detacheringen Vertrouwenspersonen Bestuur aan het woord 3 Directie aan het woord 4 Reestmond, uitvoering in bedrijf

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening en Horeca

Facilitaire dienstverlening en Horeca #9 en Horeca,, Hardenberg ca! Jij? In de hore nt groeien! * Laat je tale www.alfa-college.nl Bel voor informatie: 0800-35 85 368 Jouw mbo-opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Mat Bours Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013

Mat Bours Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013 Mat Bours Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013 Beste SVO-praktijkopleider van het jaar 2013 ALGEMENE GEGEVENS Bedrijfsnaam PLUS Verbeeten Naam van de voorgedragen praktijkopleider Dhr. Mat Bours

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 14 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Raadsvoorstel - Evaluatienota

Raadsvoorstel - Evaluatienota Raadsvoorstel - Evaluatienota E1 Zaaknummer: Z-16-36722 Documentnummer: VB/Raad/16/00230 Vergadering B&W: 1 maart 2016 Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst Meerwerk 2015/2016 Raadsvergadering: 31 maart

Nadere informatie

Werken en leren bij the Colour Kitchen

Werken en leren bij the Colour Kitchen Werken en leren bij the Colour Kitchen THE COLOUR KITCHEN The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horecaconcept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen?

De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Innovatie onderweg De Participatiewet: dekking zoeken of ondernemen? Het perspectief in 2012 1 Bezuinigingen op Wsw, Wajong & P-budget 2 Nieuwe instroom uit de Wajong 3 Nieuwe instroom uit Wsw 4 Nieuwe

Nadere informatie

immens werkend aan jouw ontwikkeling

immens werkend aan jouw ontwikkeling immens werkend aan jouw ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Wil je graag werken, maar heb je er moeite mee om zelf aan een baan te komen? Bijvoorbeeld omdat je een lichamelijke, psychische of

Nadere informatie

grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie

grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie Werken en leren in een grafische omgeving! Nezzo Print en Creatie Werken en leren in een professioneel grafisch bedrijf Wil jij graag aan de slag in een regulier bedrijf? Andere mensen ontmoeten? Of een

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Oss. In het vervolg van uw advies geeft u ons nog 12 adviezen, omdat volgens u een aantal zaken. r40472

Oss. In het vervolg van uw advies geeft u ons nog 12 adviezen, omdat volgens u een aantal zaken. r40472 GTTTnEENTE 1 Oss Stadsbele d Adviesraad Sociaal Domein Postbus 5 5340 BA Oss Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss Wilt u bij

Nadere informatie

Het jaar 2012 in beeld. Stichting Kwaliteit door iedereen

Het jaar 2012 in beeld. Stichting Kwaliteit door iedereen Het jaar 2012 in beeld. Verslag van 2012 Stichting Kwaliteit door iedereen Voor u ligt ons jaarverslag en ons financiële verslag over 2012. De stichting Kwaliteit door iedereen heeft als hoofddoel het

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Adviesnr. : 4 Datum : 20 april 2017 Colofon De Adviesraad Samenleving Wageningen is geïnstalleerd op 1 oktober 2016. De Adviesraad bestaat

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

BuitenKans. Met BuitenKans heeft iedereen een. Kans op een leuke detachering Buiten

BuitenKans. Met BuitenKans heeft iedereen een. Kans op een leuke detachering Buiten BuitenKans Met BuitenKans heeft iedereen een Kans op een leuke detachering Buiten BuitenKans Met BuitenKans heeft iedereen een Kans op een leuke detachering Buiten Om iedereen een Kans te bieden op een

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Leerwerkbedrijf MaatwerQ

Leerwerkbedrijf MaatwerQ 2014 Leerwerkbedrijf MaatwerQ Detacheren van: leerlingen & volslagen vakmensen Techniek: Bouw, Klus & Onderhoud, Metaal Techniek & Zorg Facilitair & Administratie Facilitair & Verkoop Facilitair & Zorg

Nadere informatie

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t.

Ingekomen stuk D5. Datum uw brief N.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D5 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst!

Werken in de bouw. Bouw aan je toekomst! Werken in de bouw Bouw aan je toekomst! De bouw biedt veel mogelijkheden voor iedereen die van techniek houdt en graag samenwerkt. Mogelijkheden waar je misschien niet zo snel aan denkt. Want in de bouw

Nadere informatie

Zeg JA! tegen Envilla. 19 oktober 2010. Envilla Wagenborgen

Zeg JA! tegen Envilla. 19 oktober 2010. Envilla Wagenborgen Zeg JA! tegen Envilla 19 oktober 2010 Envilla Wagenborgen Envilla Wagenborgen In Wagenborgen is de bouw van projecthotel Envilla in volle gang. Het hotel zal werknemers onderdak bieden, die druk zijn met

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015

Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Addendum behorend bij Sociaal Plan (1 januari 2013 1 januari 2015) 6 maart 2015 Woonzorggroep Samen Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen Addendum Teamleiders Welzijn/Facilitair/Zorg & Dienstverlening

Nadere informatie

Accent op talent. Philips Werkgelegenheidsplan. Frank Visser Manager Philips Werkgelegenheidsplan GarantiebaneninBeeldt, 30 april 2015

Accent op talent. Philips Werkgelegenheidsplan. Frank Visser Manager Philips Werkgelegenheidsplan GarantiebaneninBeeldt, 30 april 2015 Accent op talent Philips Werkgelegenheidsplan Frank Visser Manager Philips Werkgelegenheidsplan GarantiebaneninBeeldt, 30 april 2015 1 Philips Werkgelegenheidsplan Programma vandaag Introductie Het DNA

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet

Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet Sessie 16: Hoe werkt beschut werk onder de Participatiewet WAT WIL JE WETEN OVER Introductie: beschut moet of toch niet? 2 discussies: Financieel (kosten beschut) Hoogte vd kosten Dienstverband: vast vs

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne

Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Van school af en aan het werk het verhaal van Sanne Schoolverlaters, participatie en lokale belangenbehartiging Sanne Kuijpers is 17 jaar en woont met haar ouders en broertje in Cornjum in Friesland. Ze

Nadere informatie

Introductie, mentorschap & coaching

Introductie, mentorschap & coaching Hoofdstuk 8 Extra informatie Introductie, mentorschap & coaching Een goede introductie is van wezenlijk belang voor een goede samenwerking tussen de nieuwe medewerker en de organisatie. Niet alleen is

Nadere informatie

13 oktober /58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink

13 oktober /58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 13 oktober 2014 12 2014/58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink

Nadere informatie

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Samenvatting Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Werkzaam bij: Dariuz Voorbeeld Datum intake: 25/11/2011 In opdracht van: Demo pakket Naam casemanager: Demo Dariuz Conclusies Naar aanleiding

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. *ZE946A470E0* = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 28 mei 2013 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.13-22432/DV.13-190, afdeling Ruimte. Sellingen, 16 mei 2013 Onderwerp: Beleidsvisie Wonen en Leven Inleiding

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

De Participatiewet en ondernemers

De Participatiewet en ondernemers De Participatiewet en ondernemers De weg naar werk! Beste ondernemer, Gemeente Staphorst en Meppel, Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland en Westerveld, NoordWestGroep, Reestmond en

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen Maatschappelijk betrokken ondernemen Wanneer u een eigen bedrijf heeft, is het steeds een uitdaging om te zorgen dat u competente medewerk(st)ers in dienst neemt. Ook het financiële plaatje is daarbij

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter!

Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV. Samen werkt beter! Jaarverslag 2012 Ondernemingsraad DSBV Samen werkt beter! Voorwoord Voor je ligt het jaarverslag van de ondernemingsraad (OR) van Delfluent Services BV. In het jaarverslag vermeld de OR welke zaken het

Nadere informatie

veel opgestoken! Programma voldeed niet aan mijn verwachting en half uur later beginnen stoorde mij.

veel opgestoken! Programma voldeed niet aan mijn verwachting en half uur later beginnen stoorde mij. prima Dat de hele keten was uitgenodigd. Goed om een beeld te hebben welk systemen er allemaal zijn en waar ze toe dienen. Afwisselende onderwerpen. De sfeer, locatie en informatie. iets meer inzicht in

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

asj~ 1 7 JULI 2013 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Impuls */oo/ Kffwir ai\ cuu-uu*

asj~ 1 7 JULI 2013 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Impuls */oo/ Kffwir ai\ cuu-uu* Aan Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. de heer R. Knoop Postbus 200 2900 AE Krimpen aan den Dssel Krimpen aan den IJssel, 16 juli 2013 Betreft: aanvraag

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Wij. hebben sen! e Men. rekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden Spuiboulevard 298 3311GR Dordrecht. www.baanbrekenddrechtsteden.

Wij. hebben sen! e Men. rekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden Spuiboulevard 298 3311GR Dordrecht. www.baanbrekenddrechtsteden. Baan Wij rekend Drechtsteden e Men hebben sen! Baanbrekend Drechtsteden Spuiboulevard 298 3311GR Dordrecht www.baanbrekenddrechtsteden.nl De Sociale Dienst & Randstad, daar zit meer in! Baanbrekend Drechtsteden

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Voor jou als deelnemer Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Vind je het lastig om een baan te vinden of te houden? Weet je nog niet waar je talenten liggen, heb je nog geen keuze kunnen

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie

Roteb Educatiecentrum. Trajectbegeleiding/educatie Educatiecentrum Trajectbegeleiding/educatie Roteb werkt aan een schone stad als basis voor prettig wonen, werken en recreëren. We halen het vuil op, vegen de straten en legen de afvalbakken. Daarnaast

Nadere informatie

CONVENANT. Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek. Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude. 1 april 2008 1 april 2011. Gemeente Nieuwkoop

CONVENANT. Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek. Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude. 1 april 2008 1 april 2011. Gemeente Nieuwkoop CONVENANT Leerlingbouwplaatsen Rijnstreek Gemeente Jacobswoude 1 april 2008 1 april 2011 Alphen aan den Rijn, Jacobswoude, Nieuwkoop, Rijnwoude Gemeente Nieuwkoop Convenant leerlingenbouwplaatsen Investeren

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie