Leergang Integrale Vastgoedsturing Woningcorporaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Integrale Vastgoedsturing Woningcorporaties"

Transcriptie

1 Financieel rendement Laag Hoog Leergang Integrale Vastgoedsturing Woningcorporaties Inhoud van de leergang Vijftien keer eerder werd de vijfdaagse leergang Integrale Vastgoedsturing Woningcorporaties (IVW) gehouden; het laatst in het najaar van Het succes tot nu toe is voor ons aanleiding om de leergang voor de zestiende keer te organiseren. In de leergang IVW staan de besturingsvraagstukken centraal die aan de orde zijn bij het professioneel, effectief en efficiënt beheren en ontwikkelen van de vastgoedportefeuille. Ook wordt in de leergang een aantal instrumenten aangereikt die kunnen ondersteunen bij het beantwoorden van de strategische vraagstukken op de thema s geld, vastgoed, markt en maatschappij. In deze folder vindt u meer informatie over de opzet en de organisatie van de leergang. Aanmelden kan met het bijgevoegde formulier. Financieel en maatschappelijk renderen: dienen en verdienen In de leergang IVW staat zowel de bedrijfsmatige als de maatschappelijke rol van de woningcorporatie centraal. De bedrijfsmatige rol is daarbij gericht op een efficiënte, goed renderende exploitatie van het vastgoed. De maatschappelijke rol is gericht op het realiseren van maatschappelijke prestaties door middel van datzelfde vastgoed. In data 20 maart april april mei mei 2012 Locatie Jaarbeurs, Utrecht Begrippen MENSEN, STENEN, GELD FINANCIEEL RENDEMENT MAATSCHAPPELIJKE RENDEMENT TRANSPARANTIE METEN EN STUREN PROGNOSTICEREN de leergang IVW komen verschillende werkwijzen en instrumenten aan de orde die inzicht bieden in het financieel rendement op het vastgoed, in de maatschappelijke opgaven, in de gewenste producten en diensten en in de omvang en de allocatie van de beschikbare middelen ten behoeve van deze producten en diensten. Een transparante financiële besturing en een beter inzicht in het maatschappelijk renderen kan leiden tot betere beleidsafwegingen en kan extern de kwaliteit van de discussie met de belanghouders bevorderen. Verdienen Verliezen Laag Beleggingsobject Dienen en verdienen! Dienen Hoog Maatschappelijk rendement Corporaties werken volgens het principe van een revolving fund en zetten het financiële rendement in ten dienste van het maatschappelijk rendement. Maar wat is maatschappelijk rendement precies? Hoe meet je het? Hoe kun je erop sturen en welke financiële randvoorwaarden dragen bij aan zowel de financiële continuïteit als aan maximaal maatschappelijk presteren. Rondom deze vraagstukken is in de sector de afgelopen jaren een aantal nieuwe instrumenten geïntroduceerd. In de leergang komen deze vragen uitgebreid aan de orde. Maatschappelijk middel Docenten van RIGO Peter van Os Roy Kramer

2 Vastgoedsturing: portefeuille, complexen, wijken Het vastgoed is het belangrijkste middel van de corporatie om Ondernemingsdoelstellingen Evalueren van het portefeuillebeleid Het labelen van complexen Complexplannen en uitvoeringsplannen Het uitvoeren van het complexbeleid Portefeuilleplan en facetbeleid Wijkstrategieën Evalueren van het complexbeleid maatschappelijk te presteren. Het vermogen is daarbij grotendeels geïnvesteerd in dit vastgoed. Adequate beleidsvorming en goed management met betrekking tot vastgoed, oftewel vastgoedsturing, is dus cruciaal. Dit is een complexe opgave. Temeer, omdat de beleidscyclus van het portefeuillebeleid gelaagd is. Bij woningcorporaties vindt op meerdere niveaus besluitvorming over het vastgoed plaats: op portefeuilleniveau, op gebiedsniveau en op complexniveau. Bij vastgoedsturing komen uiteenlopende vragen aan de orde. Hoe de maatschappelijke opgave te vertalen in doelstellingen waarop te sturen valt? Hoe afwegingen te maken tussen de doelstellingen op portefeuille-, gebieds- en complexniveau? Hoe gebruik te maken van de mogelijkheden en kansen die de portefeuille biedt? Hoe methodisch en bedrijfsmatig een brug te slaan tussen het uitvoeringsniveau (exploiteren) en het strategisch niveau (ontwikkelen van de portefeuille)? Hoe krijgt de specifieke dynamiek in wijken of dorpskernen gestalte in de vastgoedsturing? Vragen ten aanzien waarvan de leergang IVW kennis en inzichten aanreikt. Marktanalyse en strategiebepaling Financiële sturing en vastgoedsturing zijn pas mogelijk als de corporatie haar missie, rol- en taakopvatting en bedrijfsdoelstellingen bepaald heeft. Missie en doelstellingen zijn, als het goed is, gefundeerd op een gedegen analyse van de woningmarkt en de maatschappelijke en politieke omgeving. In de leergang wordt aandacht besteed aan een aantal handige hulpmiddelen voor marktverkenningen en het vertalen van de marktinformatie zodat strategische keuzen gemaakt kunnen worden. Ook instrumenten om de strategische positionering van de onderneming te bepalen, komen aan de orde. Opbouw van de leergang De leergang bestaat uit 5 leergangdagen. De indeling van de dagen is als volgt: Dag Onderwerp Data 1 Algemene inleiding over integrale sturing, marktverkenningen 20 maart Waarderingsgrondslagen, facetbeleid en complexmonitor 3 april Vermogensontwikkeling, portefeuillebeleid, rekenen met de balans 24 april Rendementen, kasstroomsturing, gebiedsgericht werken, maatschappelijk rendement 8 mei Complexstrategieën en plannen, implementatie en een strategiespel 29 mei 2012 De leergang wordt afgerond met een strategiespel met als doel: creëer de optimale mix van beleidsmaatregelen in relatie tot de beleidsdoelstellingen van de virtuele woningcorporatie NedWonen. De game illustreert uitstekend het doel van deze leergang waarin integrale sturing en beleidskeuzes met betrekking tot mensen, stenen en geld centraal staan. Deelnemers krijgen het boek Mensen, stenen, geld, het beleidsproces bij woningcorporaties uitgereikt.

3 Voor wie De leergang is bedoeld voor directieleden, MT-leden en stafmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor of belangrijke bijdragen leveren aan de sturing van de eigen organisatie en zich grondig willen verdiepen in het gebruik van instrumenten voor vastgoedsturing. De leergang is zowel bedoeld voor generalisten als specialisten, zowel vanuit de financiële als vanuit de volkshuisvestelijke hoek. Er is wel enige basiskennis vereist van de opzet van balans en jaarrekening. De leergang bestaat uit vijf dinsdagen van 9.30 uur tot uur. De bijeenkomsten vinden plaats in De Jaarbeurs nabij station Utrecht. Presentatie, zelfwerkzaamheid in groepen, terugkoppeling en uitwisseling zorgen voor een gevarieerde invulling. Deelnemers krijgen een beperkte hoeveelheid huiswerk mee en krijgen tevens suggesties voor 'verder lezen'. De in-company versie om kennis te maken met het concept Integrale Vastgoedsturing Woningcorporaties In sommige gevallen verdient het de voorkeur om een in-company cursus te organiseren. Uiteraard is dat altijd mogelijk. In overleg stellen we het lesprogramma samen. De duur kan variëren van twee tot vier dagen, afhankelijk van de gewenste diepgang en / of selectie van onderwerpen. Kenmerken van de RIGO-aanpak Samenhangend: maatschappelijke prestaties en financiële mogelijkheden hangen als communicerende vaten samen. RIGO hanteert deze samenhang als uitgangspunt in haar concepten en modellen. Praktisch: concepten krijgen pas waarde als er praktisch hanteerbaar gereedschap is om de concepten concreet te kunnen toepassen. RIGO ontwikkelt dit gereedschap. Gedegen: RIGO is kritisch ten aanzien van de validiteit van concepten en modellen. Eindresultaat De cursist heeft na deelname aan de leergang onder andere het volgende bereikt: Hij/zij kent de belangrijkste financiële, volkshuisvestelijke en maatschappelijke sturingsprincipes. Hij/zij heeft inzicht in de afzonderlijke stappen in het proces van vastgoedsturing en in hun onderlinge samenhang. Hij/zij kent de verschillende waarde- en rendementsbegrippen in hun onderlinge samenhang en kan deze toepassen bij het bepalen en inzichtelijk maken van de financiële beleidsruimte. Hij/zij kent de principes van het prognosticeren van de maatschappelijke prestaties en de financiële mogelijkheden van het portefeuillebeleid en van het bepalen van de daarmee samenhangende risico's. Hij/zij is in staat om op basis van portefeuilledoelstellingen en -prestaties enerzijds en exploitatieresultaten anderzijds op systematische wijze de investerings- en exploitatiekaders voor complexen te bepalen. Hij/zij heeft kennisgemaakt met enkele praktische hulpmiddelen voor het portefeuillebeleid en heeft met andere deelnemers praktijkervaringen uitgewisseld. Aanmelding Aanmelding kan met bijgevoegd formulier: - Opsturen naar RIGO, t.a.v. Juliette Uitdenbogaard, Antwoordnummer 11214, 1000 PE Amsterdam - Of faxen naar

4 Docenten Peter van Os, RIGO Telefoon: Roy Kramer, RIGO Telefoon: Peter van Os, partner bij RIGO, werkt sinds 1 oktober 2003 bij RIGO. Hij richt zijn onderzoeks- en advieswerkzaamheden bij RIGO vooral op financiële en volkshuisvestelijke sturingsvraagstukken en het strategisch voorraadbeleid bij woningcorporaties. Daarnaast is hij thuis in stedelijke herstructurering (organisatie, proces en financiën) en meer specifieke thema s rond het wonen en de corporatiesector zoals kwaliteitsbeleid, huurbeleid, samenwerking en maatschappelijk ondernemen. Voordat hij bij RIGO kwam heeft Peter van Os bijna tien jaar bij Mitros gewerkt, een grote woningcorporatie in Utrecht. Hij bekleedde daar beleids- en managementfuncties. Daarvoor werkte hij jarenlang als adviseur bij enkele kleine adviesorganisaties. Van oorsprong is Peter van Os civielplanoloog. Deze technisch-maatschappelijke achtergrond maakte van hem een analytisch ingestelde generalist met een blijvende liefde voor stedelijke vraagstukken en volkshuisvesting. Tevens heeft hij ter aanvulling een masteropleiding in strategisch management gevolgd. Sinds 2006 werkt Roy Kramer bij RIGO. Hij houdt zich als senior adviseur voornamelijk bezig met vastgoedsturing en het opstellen van ondernemingsplannen bij woningcorporaties. Daarnaast heeft Roy zich gespecialiseerd in het verkrijgen en vervolgens vertalen van marktinformatie naar strategie en beleid. Verder ligt zijn interesse bij vraagstukken op het gebied van financiële sturing. Voor RIGO heeft Roy Kramer 10 jaar ervaring als projectmanager in de advieswereld. Bij Ecofys heeft hij o.a. woningcorporaties geadviseerd ten aanzien het inbedden van energie in het strategisch voorraadbeleid en het ontwikkelen van financieringsconstructies voor energiemaatregelen bij woningcorporaties. Roy Kramer heeft de opleiding Technologie en Beleid gedaan aan de faculteit Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven met als technische specialisatierichting Bouwkunde. Daarna heeft Roy Kramer zich met veel interesse verdiept in marketingvraagstukken door het volgen van de opleidingen NIMA A en B.

5 Opzet van de leergang Dag 1: Algemene inleiding Algemene inleiding financiële en maatschappelijke sturing Aan de hand van enkele inzichtelijke schema s lichten we de specifieke kenmerken van de corporatie toe alsmede de uitgangspunten voor de strategische sturing die daaruit voortvloeien. Algemene inleiding vastgoedsturing (beleids8baan) RIGO heeft een procesmodel voor vastgoedsturing ontwikkeld, de beleids8baan, die stapsgewijs wordt toegelicht. Samen met de deelnemers gaan we na waar de belangrijkste leemten in het proces zitten. Marktverkenningen Diverse bronnen en technieken zijn beschikbaar om de ontwikkelingen in de woningmarkt de analyseren. De belangrijkste, toegesneden op de corporatiesector, laten we de revue passeren. Dag 2: Waarderingsgrondslagen, facetbeleid, complexmonitor Waardebepalingen (bedrijfswaarde, beleidswaarde, marktwaarde) Financiële sturing is betrekkelijk zinloos zonder helderheid over de verschillende waarderingsgrondslagen en hun functies. Die helderheid bieden we. We laten u ook rekenen om een goed inzicht te verkrijgen in m.n. de bedrijfswaarde. Facetbeleid (huur, kwaliteit/onderhoud, verhuur, verkoop) Met het facetbeleid bepaalt u belangrijke kenmerken van de portefeuille en van de daaraan gerelateerde dienstverlening. We behandelen de diverse onderdelen van het facetbeleid en bespreken de aan het beleid te stellen sturingseisen. Energie en woonlasten Energie- en woonlastenbeleid is een belangrijk onderdeel van het facetbeleid. Vanwege de actualiteit, de exploderende energielasten, besteden we hier extra aandacht aan. Complexmonitor (opzet en toepassing) Keuzen ten aanzien van de toekomst van de complexen hangen niet alleen af van de wensportefeuille en van de gebiedsvisies, maar ook van de performance van de complexen zelf. We introduceren een werkwijze en een instrument. Dag 3: Vermogensontwikkeling, portefeuillebeleid, rekenen met de balans Vermogensontwikkeling en normering Aan de hand van de balans en het eigen vermogen gaan we wat dieper in op het sturen op vermogen(sontwikkeling). Tevens besteden we aandacht aan de beoordelingsmethode van het CFV en aan de transparantiemethodiek. Ontwikkelen van portefeuillebeleid incl. kernvoorraadbeleid Een cruciaal, maar lastig onderdeel van de vastgoedsturing betreft de vertaling van marktontwikkelingen in een zogenaamde wensportefeuille en, daaraan verbonden, een transformatieopgave in de portefeuille. We nemen u hierin mee. Rekenen met de balans (invloed van exploiteren en (des)investeren) De waardering van het vastgoed is een opmaat naar de balans en het eigen vermogen van de corporatie. Hoe wordt het eigen vermogen beïnvloed door (des)investeringen? Stap voor stap geven we u hier inzicht in. Dag 4: Rendementen, kasstroomsturing, gebiedsgericht werken, maatschappelijk rendement Rendementen; soorten en gebruiksmogelijkheden Rendementen zijn er in vele soorten en maten en vormen voor velen een mystieke wereld. Welke zijn voor de corporatie relevant en in welke situatie, d.w.z. bij welk type besluiten? We lichten de sluier van het rendement goeddeels op. Kasstroomsturing Vooral het kasstroomsaldo is bepalend voor de financieringsruimte van corporaties. We laten onder meer zien welke berekenwijze en criteria het WSW hierbij hanteert in het kader van de borgstelling. Gebiedsgerichte aanpak, wijkvisies en plannen Veel corporaties staan een gebiedsgerichte aanpak voor. Wat houdt zo n aanpak in en hoe kunt u de te onderscheiden gebieden (wijken, dorpskernen) voldoende aandacht schenken? Een korte introductie van onze kant.

6 Maatschappelijk rendement; methoden en technieken Inzichten en technieken om maatschappelijke effecten te meten en te waarderen en om middelen uit maatschappelijke oogpunt optimaal te verdelen over de verschillende bestedingsmogelijkheden. U verneemt de state of the art. Dag 5: Complexstrategieën en plannen, implementatie, strategiespel Complexstrategieën en labels bepalen Op grond van de wensportefeuille, de gebiedsvisies en de complexperformance zult u d.m.v. complexstrategieën en labels de toekomst van de complexen willen bepalen. We reiken u zienswijzen en technieken aan. Complexplannen; inbedding in organisatie De uitkomsten van vastgoedsturing (in de vorm van beleid, plannen, visies) vormen papieren tijgers als de verankering in de organisatie geen aandacht krijgt. Het complexplan is hierbij een centraal, maar niet het enige instrument. Strategiespel (realisatie beleidsplan NedWonen) Een strategiespel, waarbij een optimum bereikt moeten worden in het behalen van de beleidsdoelstellingen van de virtuele woningcorporatie NedWonen. Hierbij maken we gebruik van het simulatie en prognosemodel SBI van Ortec.

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties Ortec Finance Portefeuillesturing bij woningcorporaties INHOUD Voorwoord 1. Inleiding 2. Het proces van portefeuillesturing Interview WonenBreburg 3. Portefeuillemanagement Interview Havensteder 4. Assetmanagement

Nadere informatie

DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma. Johan Conijn en François Claessens

DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma. Johan Conijn en François Claessens DrieKamerModel De resultaten van het pilotprogramma Johan Conijn en François Claessens November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 De hoofdlijnen van het DrieKamerModel... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Maatschappelijke

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Assetmanagement bij woningcorporaties:

Assetmanagement bij woningcorporaties: Assetmanagement bij woningcorporaties: meer dan een hype?! Master of Science in Real Estate Amsterdam School of Real Estate Master Thesis Ruud Segers Ouderkerk aan de Amstel, april 2015 Begeleider ASRE:

Nadere informatie

1409003 ondernemingsplan 2009:Layout 1 22-01-2009 16:47 Pagina 1 2009-2012. ondernemingsplan

1409003 ondernemingsplan 2009:Layout 1 22-01-2009 16:47 Pagina 1 2009-2012. ondernemingsplan 1409003 ondernemingsplan 2009:Layout 1 22-01-2009 16:47 Pagina 1 2009-2012 ondernemingsplan 1409003 ondernemingsplan 2009:Layout 1 22-01-2009 16:47 Pagina 2 2009 ondernemingsplan 2 1409003 ondernemingsplan

Nadere informatie

Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor.

Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties. de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde. OTB - Onderzoek voor. OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde 4-daagse cursus Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties 10/11 maart en 14/15 april 2015 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn

Nadere informatie

Dienen en verdienen om te dienen

Dienen en verdienen om te dienen Dienen en verdienen om te dienen Peter van Os, RIGO Research & Advies BV, Amsterdam, 30 januari 2009 Inleiding Het ASRE-seminar Corporaties en vastgoedsturing; hoe nu verder? vormde de aanleiding tot het

Nadere informatie

Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties

Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties OTB Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde 4-daagse cursus Portefeuille- en Assetmanagement bij woningcorporaties 13/14 oktober en 17/18 november 2015 Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn

Nadere informatie

Stand en verstand van sturen op rendement

Stand en verstand van sturen op rendement Stand en verstand van sturen op rendement Reasult whitepaper maart 2013 Dit whitepaper is geschreven naar aanleiding van een onderzoek onder bestuurders van woningcorporaties, uitgevoerd door Reasult en

Nadere informatie

Dienen en verdienen om te dienen

Dienen en verdienen om te dienen Dienen en verdienen om te dienen - Discussiepaper ACRE Onderzoeksseminar maart 2009 Peter van 0s Discussienota ten behoeve van het ACRE Onderzoeksseminar van 12 maart 2009 over het thema 'Corporaties &

Nadere informatie

Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties

Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties 4-daagse cursus Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen bij woningcorporaties Conferentiecentrum Kaap Doorn, Doorn Onderzoeksinstituut OTB 4-daagse cursus Strategisch voorraadbeleid en beheerplannen

Nadere informatie

Risicobewuste sturing, beheersing en verantwoording bij woningcorporaties

Risicobewuste sturing, beheersing en verantwoording bij woningcorporaties Together you make the difference Risicobewuste sturing, beheersing en verantwoording bij woningcorporaties Over het borgen van risicomanagement in de beleidscyclus Auteur Drs. Frank van Egeraat RC Accent

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Deel 1: methoden INNOVATIE IN WONEN

PRAKTIJKBOEK MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Deel 1: methoden INNOVATIE IN WONEN PRAKTIJKBOEK MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Deel 1: methoden INNOVATIE IN WONEN PRAKTIJKBOEK MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Deel 1: methoden INHOUD Voorwoord 5 1. Maatschappelijk rendement in de praktijk van corporaties

Nadere informatie

Werkplan Futura 2013

Werkplan Futura 2013 Werkplan Futura 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 2. Governance en legitimatie 9 2.1 Bestuurlijk platform 10 2.2 Platform commissarissen 10 2.3 Platform corporaties, gemeenten en maatschappelijk middenveld

Nadere informatie

Masterthesis TiasNimbas, Master of Real Estate 13. Marjolein Gijselaers- s329057. Opdrachtgever. Gemeente Maastricht.

Masterthesis TiasNimbas, Master of Real Estate 13. Marjolein Gijselaers- s329057. Opdrachtgever. Gemeente Maastricht. Masterthesis TiasNimbas, Master of Real Estate 13 Marjolein Gijselaers- s329057 Opdrachtgever Gemeente Maastricht Mosae forum 10 6211 DW Maastricht Begeleiders TiasNimbas: Ir. M.H. Arkesteijn MBA (TU-Delft)

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014

JAARVERSLAG. over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 JAARVERSLAG over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 1 Algemene gegevens Statutaire naam van de toegelaten instelling : Stichting Goed Wonen Adres : Drossard de la Courtstraat 51 5421 JG Gemert Postadres

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Competentiemanagement De schakel tussen kwaliteiten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie S.P.G. Hendriks 02-05-2012 Hogeschool NCOI HBO personeelsmanagement Eindopdracht Voorwoord Twee

Nadere informatie

CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties. Versie 3.0

CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties. Versie 3.0 CORA: De referentiearchitectuur voor Nederlandse woningcorporaties Versie 3.0 CORA is tot stand gekomen met medewerking van de volgende woningcorporaties: De Alliantie, Eigen Haard, Havensteder, Lefier,

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april

Visitatierapport. KWH-Visitatie Woningcorporaties. Woningstichting Openbaar Belang. Deel II: Maatschappelijke audit. Rotterdam, versie 28 april Visitatierapport KWH-Visitatie Woningcorporaties Deel II: Maatschappelijke audit Woningstichting Openbaar Belang Rotterdam, versie 28 april Colofon Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH)

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie Beter toezicht door inzicht nvtz Academie 2014 2 Voorwoord NVTZ Academie: Bouwen aan vertrouwen! De zorg is complexer geworden en overheid en burgers zijn kritischer geworden op het functioneren van toezichthouders.

Nadere informatie

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen

45 mei 2010. compact. Risicomanagement. Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen Risicomanagement Uitdaging voor maatschappelijke ondernemingen 45 mei 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Risicomanagement

Nadere informatie

Geen hype, maar realiteit 1. Geen hype, maar realiteit. Hoe corporaties assetmanagement werkend maken. Branchegroep Woningcorporaties

Geen hype, maar realiteit 1. Geen hype, maar realiteit. Hoe corporaties assetmanagement werkend maken. Branchegroep Woningcorporaties Geen hype, maar realiteit 1 Geen hype, maar realiteit Hoe corporaties assetmanagement werkend maken Branchegroep Woningcorporaties Juni 2015 2 Geen hype, maar realiteit Inhoudsopgave Inleiding: geen woorden

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Eerst kiezen, dan delen. Sturen met zorg. Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Eerst kiezen, dan delen Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs Sturen met zorg Financieel management in samenwerkingsverbanden passend onderwijs 2 sturen met

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen 2006-2008 2006-2008 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie,

Nadere informatie