STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties"

Transcriptie

1 STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL bedrijfsbeheer opties accountancy-fiscaliteit financie- & verzekeringswezen marketing milieuadministratie rechtspraktijk expeditie, transport & logistiek

2 OPLEIDINGSPROFIEL accountancy-fiscaliteit opleiding : bedrijfsbeheer optie : accountancy-fiscaliteit studiegebied : handelswetenschappen & bedrijfskunde Sectorcommissie hogeschoolonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad D/1998/6356/32 De leden van de sectorcommissie zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De VLOR staat in voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 I NHOUD OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT INHOUD WOORD VOORAF 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Ontwikkelingsproces Legitimatie 3 HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde bronnen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Verantwoording van de opleiding 6 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL De exacte benaming van de opleiding Globale omschrijving Beroepsgericht opleidingsprofiel Takencluster 1: verzamelen, rangschikken en controleren van documenten Takencluster 2: opvolgen en toepassen van wetgeving Takencluster 3: opvolging van de ontwikkeling Takencluster 4: informatieverwerking Takencluster 5: opstellen van de wettelijk vereiste stukken Takencluster 6: objectieve en onafhankelijke besluitvorming Takencluster 7: contacten met relaties leggen en onderhouden Sleutelkwalificatie De kern van het opleidingsprofiel De maatschappelijk-culturele vorming Relevantie van de optie 20

4 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 1 WOORD VOORAF Opleidingsprofielen Moet met de grootste omzichtigheid gebeuren. Er moet rekening gehouden worden met volgende factoren: snelle evolutie in de beroepen grote verscheidenheid aan functies binnen elk beroepenveld toenemende ontkoppeling tussen studie en beroep gediplomeerden veranderen meermalen van beroep in hun beroepsleven toenemend belang van levenslang leren hoofdvak blijft logisch denken niet alles is kwantificeerbaar (cfr. zgn. sleutelkwalificaties ) Daarnaast moet ook de autonomie van de hogescholen gevrijwaard worden 1 : de opleidingsprofielen moeten voldoende ruimte laten voor eigen invulling de in de VLOR ontwikkelde opleidingsprofielen mogen geen hinderpaal vormen voor noodzakelijke aanpassingen van curricula opleidingsprofielen moeten beperkt blijven tot het omschrijven van sleutelkwalificaties opleidingsprofielen van de VLOR kunnen slechts een inspirerende waarde hebben, ze zijn geen normerende en doorslaggevende toetssteen voor een doorlichting van de overheid 1 Bron: WENK

5 2 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel De opleiding Bedrijfsbeheer, optie Accountancy-Fiscaliteit, is primair gericht op functies in het beroepenveld van boekhouders, accountants, belastingconsulenten en erkende fiscalisten. Deze opleiding blijkt zowel inhoudelijk als qua niveau een goede basis te zijn voor beroepen als hoofdboekhouder, interne en externe accountant, zelfstandig boekhouder, belastingconsulent, fiscalist, enz. Maar ook kunnen afgestudeerden na de nodige jaren praktijkervaring doorstoten naar een andere kaderfunctie op financieel-economisch terrein (kantoorhouder financiële instelling, hoofd administratie...). De pas afgestudeerde van deze opleiding zal de opgedragen taken aanvankelijk vrijwel steeds onder de leiding van anderen verrichten. De opleiding is er echter op gericht dat hij in korte tijd zelfstandig kan functioneren. De opleiding brengt hiervoor de nodige kennis en vaardigheden bij waardoor hij, na een vijftal jaren ervaring, naar deze kaderfuncties kan doorgroeien. Tevens biedt deze opleiding een goede basis voor verdere studie, zonder dat dit echter een noodzaak is. Hetgeen echter niet betekent dat permanente bijscholing in de fiscaliteit en de accountancy overbodig zou zijn. Integendeel, gelet op de snelle evolutie van deze materie, is dit een noodzakelijke voorwaarde om het bereikte niveau te behouden en te verhogen. Het opleidingsprofiel is gebaseerd op het uitgeschreven beroepsprofiel van deze opleiding casu quo optie, en zelf als basis dienend voor de diverse opleidingsprogramma s van de hogescholen. De voorliggende tekst werd geschreven door de commissie bestaande uit Raoul De Waele, Fernand Lemiere, Dany Van Impe, Eric Vienne, Pierre Feys, Peter Vanwildemeersch (lectoren Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende), Mathieu Erlingen (Provinciale Hogeschool Limburg) en Yvette Wouters (Hogeschool voor Wetenschap en Kunst). De vertegenwoordiger van de Hogeschool Limburg haakte af. 1.2 Opdracht De opdrachtgever is de Vlor. Het was de bedoeling om een profiel te schetsen zodanig dat kan voldaan worden aan de eisen gesteld in het beroepsprofiel van de bedoelde opleiding c.q. optie. Dit profiel wil enerzijds voldoende gespecificeerd zijn om het nodige houvast te bieden aan de hogescholen hun opleidingsprogramma vast te leggen; maar het wil anderzijds voldoende ruimte laten aan de diverse hogescholen om eigen accenten te leggen.

6 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Ontwikkelingsproces De werkgroep is vertrokken van het goedgekeurde, weliswaar niet perfecte, beroepsprofiel. Nochtans werd rekening gehouden met de terecht gemaakte opmerkingen. Gelet op de tijdsdruk enerzijds en de beperkte financiële mogelijkheden anderzijds, is de werkgroep beperkt gehouden tot drie leden, de voorzitster incluis. De drie leden vertegenwoordigden drie hogescholen. In een beginfase werd vertrokken van een aantal basisgegevens, verstrekt door de handleiding zelf. Voor de situering van de optie en de opleiding werd geput uit gegevens verstrekt door de doorlichtingscommissie, de inrichtende machten, enz. Tenslotte is voor het opleidingsprofiel zelf de werkgroep gesplitst. In een eerste fase werd parallel gewerkt in twee hogescholen: dit betekent dat de hogescholen een ontwerptekst indienden. Daarna, in de eindfase, werd de tekst door de drie leden kruisgewijze besproken. Ongetwijfeld is de tijdsdruk een negatieve factor in het uitschrijven van dergelijke profielen: op die manier kon de oorspronkelijk gevormde groep niet opnieuw samengesteld worden. Aangezien het denkwerk door werkgroepen in de hogescholen is gebeurd, zijn de vergaderingen kunnen beperkt worden tot een minimum: 8 januari en 26 februari De moderne communicatiemiddelen hebben de verplaatsingen verder beperkt. 1.4 Legitimatie Dit is een opdracht van de Raad voor het Hoger Onderwijs.

7 4 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geen gegevens Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Het opleidingsprofiel is uitgewerkt op basis van het beroepsprofiel van de opleiding Bedrijfsbeheer, optie Accountancy-Fiscaliteit. In het kader van de opleiding, en rekening houdend met de beroepsprofielen, is het noodzakelijk dat de afgestudeerde in de opleiding bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit praktisch geschoold is om op de arbeidsmarkt onmiddellijk te kunnen worden ingeschakeld. De studenten dienen tijdens hun opleiding bewustgemaakt van het feit dat er na de opleiding regelmatig bijscholing moeten volgen om up-to-date te blijven. Bijscholing volgen en/of geven; leiding geven = VISIE Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens geheel Vaardigheid Kennis Attitude 1 Bijscholing volgen 1 Vakliteratuur De student kan effectief en efficiënt vakliteratuur raadplegen en de informatie op haar juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan. De student kan de informatie toe- of inpassen in de eigen (werk)situatie 2 Studiedagen (o.a. recyclages, seminaries, symposia...) volgen De student kan voor zichzelf vaststellen welke tekorten hij/zij vertoont op vlak van beroepstechnische kennis en op vlak van sociale en communicatieve vaardigheden. De student kan de belangrijkste recyclages selecteren en ze op hun waarde schatten. De student kent de vakliteratuur op fiscaal, sociaal, economisch, juridisch, accountancy... vlak. De student kent de voornaamste studiedagen, recyclages... en weet waar, wanneer... ze doorgaan. leergierigheid kritische kunnen omgaan met informatie kwaliteitsbewustzijn kunnen selectief zijn zelfstandigheid leergierigheid kritische contactbereidheid kunnen omgaan met informatie bereidheid tot permanente vorming kwaliteitsbewustzijn beschikbaarheid van de bronnen zoals: bibliotheek, multimedia (CD-rom, internet... ), databanken... nalezen van bijwerkingen, updates, tijdschriften, boeken... bijwonen van studiedagen, recyclages... contacten met beroepsorganisaties (o.a. lidmaatschap)

8 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 5 2 Bijscholing en/of leiding geven (op termijn) 3 (Avond)onderwijs volgen 1 Bijscholing geven 2 Leiding geven De student kan voor zichzelf vaststellen welke tekorten hij/zij vertoont op vlak van beroepstechnische kennis en op vlak van sociale en communicatieve vaardigheden. De student kan vaststellen welke tekorten zijn medewerkers, collega s of andere belanghebbenden vertonen. De student kan aan deze tekorten een oplossing geven door het verstrekken van gerichte bijscholing. De student kan op een gedegen, klare en verstaanbare manier de bewuste materie bijbrengen en uitleggen aan zijn/haar publiek. De student kan op een gefundeerde manier antwoord geven op specifieke vragen van zijn/haar publiek. De student kan gebruik maken van de nodige technologieën om zijn betoog/ uitleg kracht bij te zetten of te verduidelijken. De student kan problemen, opportuniteiten onderkennen. De student kan taken delegeren De student kan coördineren en een team sturen. De student kan een planning op korte, middellange en lange termijn opstellen, en waar nodig bijsturen. De student kan op een effectieve en efficiënte manier omgaan met personeel, collega s, klanten, derden... De student kan op een analytische manier de zwakke en sterke punten van zowel personen als de organisatie achterhalen en waar nodig bijsturen De student kent de mogelijke verschaffers van bijscholingen, cursussen... De student kent de mogelijke bijscholingen op economisch, juridisch, fiscaal, accountancy... gebied die kunnen bijdragen tot de continue ontwikkeling van zichzelf, medewerkers en/of collega s De student kent ook een aantal pedagogische basisvaardigheden en/of kent de mogelijkheden om deze te ontwikkelen. De student kent de werking van de nodige technologische en didactische hulpmiddelen De student kent de gevoeligheden, de vaardigheden, de zwakke en sterke punten van zijn personeel, collega s... De student kent de nodige hulpmiddelen en organisaties die kunnen bijdragen tot het beleid op korte, middellange en lange termijn. leergierigheid contactbereidheid kunnen omgaan met informatie bereidheid tot permanente vorming kwaliteitsbewustzijn leerbewaamheid doorzettingsvermogen beslissingsvermogen dienstverlenende kwaliteitsbewustzijn problemen onderkennen en oplossen contact- en spreekvaardigheid bereidheid tot permanente vorming psychisch inzicht creativiteit assertiviteit contactbereidheid dienstverlenende een werkplan kunnen maken flexibiliteit inzicht in de organisatie kwaliteitsbewustzijn planmatig denken problemen onderkennen en oplossen taalvaardigheid zin voor initiatief loyauteit zin voor samenwerking beschikbaarheid van scholen, organisaties... die cursussen e.d. geven. beschikbaarheid van de bronnen zoals: bibliotheek, multimedia (CD-rom, internet... ), databanken...

9 6 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Geen gegevens beschikbaar. 2.3 Verantwoording van de optie c.q. opleiding Binnen het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde enerzijds en de opleiding Bedrijfsbeheer anderzijds, acht de werkgroep het noodzakelijk een optie Accountancy-Fiscaliteit te organiseren, en dit om de hiernavolgende redenen. Het specifieke karakter van de waar te nemen functies en uit te voeren opdrachten inzake boekhoudkundige (accountancygerichte) en fiscale adviesverlening. Steeds toenemende wettelijk opgelegde verplichtingen inzake accountancy en fiscaliteit, hetgeen een specifieke opleiding dienaangaande noodzakelijk maakt. De tewerkstellingsmarkt van de afgestudeerden van deze optie eist een theoretisch goed opgeleide medewerker, die in zijn werkmethode erg praktisch en utilitair gericht is; beide kenmerken eisen een specifieke opleiding. Zowel hogescholen als beroepsorganisaties doen inspanningen omtrent een gemeenschappelijk beroeps- en opleidingsprofiel; de beroepsorganisaties zijn hier vragende partij omtrent de vereiste beroepskwalificaties. De evolutie van de diverse beroepsorganisaties, zowel qua eventueel nieuwe op te richten organisaties zoals het Instituut der Belastingconsulenten (Fiscale Raadgevers) als qua samenwerkingsverbanden, onder andere tussen Instituut der Accountants en het Instituut der Bedrijfsrevisoren, brengt met zich dat men voortdurend via een aangepaste optie, kan inspelen op de laatste nieuwe tendensen ter zake. Vanuit de private sector is er een blijvende vraag naar mensen die zich qua attitude polyvalent opstellen maar tegelijkertijd een doorgedreven specialisatie op gebied van accountancy en fiscaliteit verworven hebben. Deze verworvenheid moet door bijscholing op een permanente wijze geactualiseerd worden.

10 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 7 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGS- PROFIEL 3.1 De exacte benaming van de optie c.q. opleiding De optie Accountancy-Fiscaliteit is 1 van de 6 opties binnen de basisopleiding Bedrijfsbeheer. 3.2 Globale omschrijving De opleiding Bedrijfsbeheer, optie Accountancy-Fiscaliteit, beoogt de gediplomeerden een op theoretische basis goed gefundeerde praktische gerichtheid mee te geven. Deze beroepskennis heeft betrekking op de boekhouding, de kostprijscalculatie, budgettering, informatieverwerking, consolidatie, financiële analyse, fiscaliteit in de ruime betekenis van het woord, interne en externe controle en andere bedrijfseconomische problemen waarmee het bedrijfsleven geconfronteerd wordt. De kennis van de nieuwste ontwikkelingen van algemene en specifiek beroepsgerichte (boekhoudkundige en fiscale) informatiepakketten is essentieel. Daarnaast is een ondersteunende kennis vereist van algemeen economische en juridische vakken en talen. In het licht van de recente maatschappelijke evolutie zijn de deontologische normen eigen aan het beroep dominerend. Deskundigheid, onafhankelijkheid en confidentialiteit zijn hiervan de basispijlers. De opleiding moet derhalve voldoende ruimte scheppen om de taak- en persoonsgerichte beroepshoudingen, die in het beroepsprofiel uitgebreid aan bod komen, te kunnen ontwikkelen. LUIK 1: De professionele opleiding 3.3 Beroepsgericht opleidingsprofiel In het beroepsprofiel zijn de typefuncties en de bijhorende taken uitgediept. In het opleidingsprofiel zijn respectievelijk het functioneel geheel, de onderdelen en de basiscompetenties ingevuld. Tenslotte heeft de werkgroep uitspraken gedaan rond leerinhouden, tijdsinvulling en niveaubepalingen.

11 8 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Takencluster 1: Verzamelen, rangschikken en controleren van documenten Taak Informatie en documenten kunnen beschikbaar zijn op de arbeidsplaats of elders. De documenten moeten chronologisch of thematisch gerangschikt worden; er moet ook een controle gebeuren op de juistheid en de volledigheid. Dan pas beschikt men over informatie die kan verwerkt worden. Voor het verzamelen van de gegevens zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar: post, telefoon, fax, en ondergeschikten. Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens geheel Vaardigheid Kennis Attitude 1 Documenten als informatie, als documentatie 2 Documenten als verantwoordingsstukken 1 Verzamelen de student kan alle mogelijke bronnen, die boekhoudkundige, juridische, fiscale, sociale, economische gegevens bevatten, effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen de student kan achterhalen hoe en waarom gegevens ontstaan, hoe en waarom ze worden vastgelegd, verwerkt, bewaard en verstrekt 2 Controleren en verbeteren 3 Rangschikken en archiveren de student kan effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen de student kan effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten analyseren, synthetiseren en rangschikken in functie van de behoeften van de werkplaats en de te verrichten taken 4 Verzamelen de student kan effectief en efficiënt alle verantwoordingsstukken m.b.t. de rapporteringsperiode (maand, kwartaal, einde jaar) verzame- de student kent de mogelijke bronnen die boekhoudkundige, juridische, fiscale, sociale, economische gegevens bevatten de student kent de dragers van informatie: bibliotheken, multimedia de student kent de instanties die bruikbare informatie verzamelen de student heeft de basiskennis m.b.t. het beroep de student kent de actualiteit m.b.t. het beroep de student kent de methodes om documenten te ordenen en een archief samen te stellen de student kent de juridische, fiscale, sociale, economische, accountancy documenten van een dossier accuratesse beslissingsvermogen contactbereidheid kritische kunnen omgaan met informatie kwaliteitsbewustzijn leergierigheid resultaatgerichtheid organisatievermogen openheid t.a.v. nieuwe communicatietechnieken accuratesse bereid tot permanente vorming kunnen omgaan met informatie leergierigheid kritische beoordelingsvermogen accuratesse creativiteit resultaatgerichtheid zin voor esthetiek accuratesse beslissingsvermogen contactbereidheid organisatievermogen beschikbaarheid van de bronnen bibliotheek multimedia (CDrom, Internet ) databanken stage bijwonen van studiedagen, recyclages nalezen van bijwerkingen, updates, tijdschriften stage beschikbaarheid van infrastructuur (mediatheek) stage beschikbaarheid van administratieve richtlijnen stage

12 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 9 Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens geheel Vaardigheid Kennis Attitude 5 Controleren en verbeteren 6 Rangschikken (ordenen) en archiveren len de student kan de aangeboden informatie begrijpen en distilleren in functie van de gestelde problemen de student kan contacten leggen met de diverse administraties en instellingen, klanten de student kan een permanent classificatiesysteem raadplegen de student kan effectief en efficiënt de verzamelde documenten beoordelen op hun kwaliteit (formeel, inhoudelijk), volledigheid en cijfermatige juistheid; waar nodig de acties te ondernemen om verbeteringen te bekomen de student kan een doelmatige administratie inrichten en voeren de student kan een organisatie op haar doelmatigheid en functioneren beoordelen de student kan effectief en efficiënt de documenten (de dossiers) ordenen zodanig dat de verwerking ervan (in een volgende fase) vanuit homogene groepen van verantwoordingsdocumenten kan starten de student kan een classificatiesysteem onderhouden de student kent de BTW-wetgeving, de directe belastingen, de controleprocedures, het rekeningenstelsel en boekhoudbeginselen, de sociale wetgeving en juridische basisbeginselen van het burgerlijk recht, handelsrecht, vennootschapswetgeving en sociaal recht, de handelsdocumenten de student kent de methodes om documenten, dossiers te ordenen (chronologisch, per dossier ) zin voor volledigheid praktische gerichtheid accuratesse kritische kwaliteitsbewustzijn leerbekwaamheid problemen, onderkennen en oplossen resultaatgerichtheid zelfstandigheid oog hebben voor details zonder zich daarin te verliezen zaken systematisch aanpakken gebruik makend van aangeleerde methoden creativiteit waarde toevoegen aan de beschikbare informatie accuratesse creativiteit resultaatgerichtheid zin voor esthetiek waakzaamheid t.a.v. de vertrouwelijkheid bijwonen studiedagen, recyclages. nalezen bijwerkingen en updates. stage beschikbaarheid van infrastructuur stage Conclusie m.b.t. het verwerkingsniveau van de kenniselementen: de student moet inzake deze takencluster kennisniveau 4 (integreren) bereiken.

13 10 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Takencluster 2: Opvolgen en toepassen van wetgeving Taak Ten einde wettelijk in orde te zijn en optimale beslissingen te adviseren, moet de wetgeving strikt opgevolgd en bijgehouden worden. Deze informatie is niet altijd ter plekke aanwezig en kan verworven worden via een eigen gegevensbank, vakliteratuur, seminaries en consult. Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens geheel Vaardigheid Kennis Attitude 1 Opvolgen van specifieke wetgeving Lectuur van juridische publicaties op diverse domeinen de student kan volgende specifieke wetgevingen opvolgen: boekhoudrecht, fiscaal recht, sociaal recht, burgerlijk en handelsrecht, vennootschapswetgeving de student kent de basisinhouden van de diverse wetgevingen leergierigheid voortgezette educatie accuratesse beschikbaarheid van volledige documentatie zoals wetteksten, commentaar en aanschrijvingen seminaries stage 2 Toepassen van specifieke wetgeving Na controle op recentheid van de informatie, selecteren in functie van hangende dossiers en de actuele problematiek met betrekking tot bepaalde onderwerpen de student kan het bovenvermelde toepassen in functie van de verkregen opdracht de student kan de meest aangepaste en optimale oplossingsmethode kiezen de student kan eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie de student kent de diverse oplossingsmethodes of weet ze te vinden in de gepaste vorm kritische doorzettingsvermogen concretiseringsvermogen stage gevallenstudies Conclusie m.b.t. het verwerkingsniveau van de kenniselementen: de student moet overal niveau 4 (integreren) bereiken behalve anders vermeld. Voor sociaal recht, burgerlijk recht en handelsrecht volstaat niveau 3 (toepassen) Takencluster 3: Opvolging van de ontwikkeling van de bedrijfstak, van de algemene economische ontwikkeling, van omgevingsfactoren Taak Dit gebeurt vanuit de firma of door contacten met de buitenwereld. Het betreft persoonlijke contacten met collega s, via beroepsverenigingen, of met andere beroepsvelden; daarnaast verloopt de opvolging eveneens via vakliteratuur, andere literatuur en seminaries. Goed geïnformeerd zijn over het eigen beroep en de realiteiten van het algemeen economisch leven is primordiaal. Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgeheel Vaardigheid Kennis Attitude gegevens 3.1 Het opvolgen van de ontwikkeling in de bedrijfstak van de beroepsbeoefenaar zelf (zijn opvolgen van de evoluties in de eigen beroepsvereniging van de beroepsbeoefenaar: BIB - IDAC IBR de student kan op efficiënte wijze de beroepseigen evoluties en informatie terzake opsporen en de student kent de verschillende beroepsverenigingen en de organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van

14 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 11 Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgeheel Vaardigheid Kennis Attitude gegevens interne situatie) opvolgen van de evoluties in aanverwante beroepsverenigingen opvolgen van de evoluties in het eigen vakgebied van de beroepsbeoefenaar: de boekhouding en de fiscaliteit opvolgen van de adviezen van de C.B.N. analyseren de student kan op efficiënte wijze de evoluties en de informatie in de andere beroepsverenigingen opsporen en verwerken de student kan op efficiënte wijze de wijzigende denkbeelden in de boekhouding en fiscaliteit opsporen en verwerken de op-drachtgever van de accountant-fiscalist de student kent de bronnen om de algemene en de specifieke deontologische regels terug te vinden de student kent de evoluties in de eigen vakgebieden 3.2 Het opvolgen van de ontwikkeling van de algemene economische elementen en de omgevingsfactoren van de externe situatie van de beroepsbeoefenaar opvolgen van de evoluties in de bedrijfstakken waarin de beroepsbeoefenaar specifiek actief is opvolgen van de evoluties van het economische leven in het algemeen, inbegrepen de bedrijfstakken waarin men niet specifiek actief is opvolgen van de evoluties in de vakgebieden van de bedrijfstak(ken) waarin men specifiek actief is in het bijzonder, en van alle bedrijfstakken in het algemeen de student kan de geselecteerde informatie beschikbaar maken in functie van de lezer de student kan algemeen economische gegevens op statistische correcte wijze interpreteren de student kan specifieke bedrijfseconomische gegevens op adequate wijze interpreteren en zin geven Conclusie m.b.t. het verwerkingsniveau van de kenniselementen: de student moet inzake deze takencluster kennisniveau 4 (integreren) bereiken.

15 12 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Takencluster 4: Informatieverwerking Taak Dank zij contact met informatici en consultants informeert men zich over nieuwe pakketten en gaat men de bestaande pakketten optimaal beheersen. Het betreft voornamelijk software op het gebied van boekhouding en fiscaliteit, alsook spreadsheet. Goede informatieverwerking zorgt er voor dat de informatie zo verwerkt wordt dat ze voldoet aan de informatiebehoefte van verschillende vragers binnen en buiten de firma, daarenboven moet de informatie ook vlot kunnen worden aangevuld. Functione Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens el Geheel Vaardigheid Kennis Attitude Informatieverwerking 1 Informatica de student kan computerinfrastructuur efficiënt aanwenden de student kan de hardware-elementen evalueren 2 Analyse 2.1 Overzicht van de fasen in een informatiseringsproject. 2.2 Uitwerking van de bedrijfseconomische fasen: Probleemanalyse van het bedrijfseconomische aspect de student kan vlot werken met de verschillende software-elementen (systeem- en applicatiesoftware) de student kan de software-elementen evalueren de student kan vlot werken met datacommunicatiesystemen: b.v. internet (www en ) de student kan de fasen in een informatiseringsproject onderscheiden de student kan een bedrijfseconomisch probleem analyseren de student kan de informatiebehoefte van het management vaststellen de student kent de eigenschappen van de verschillende hardware-elementen de student kent de mogelijke bronnen die informatie i.v.m. hardware-elementen bevatten de student kent de mogelijkheden en beperkingen van software-elementen de student kent de mogelijke bronnen die informatie i.v.m. software-elementen bevatten de student kent de vereiste hard- en software de student kent toepassingen van datacommunicatie de student kent de hulpmiddelen die kunnen gebruikt worden in verschillende fasen de student kent de relatie tussen de verschillende subsystemen van het managementinformatiesysteem (mis) de student kent de verschillende subfasen en elementen van de analyse van een bedrijfseconomisch probleem leergierigheid openheid t.o.v. nieuwe technieken kritische resultaatgerichtheid leergierigheid doorzettingsvermogen kritische problemen onderkennen en oplossen zelfstandigheid leergierigheid doorzettingsvermogen openheid t.o.v. nieuwe technieken zin voor relativiteit inzicht in de arbeidsorganisatie kunnen omgaan met informatie imagobewustzijn kritische contactbereidhe id informatie kunnen ordenen en structureren vermogen om informatie te verzamelen creativiteit computer bijwonen studieda-gen, bijscholingen demonstraties nalezen van tijdschriften praktijklokalen computerprogramma s bijwonen studiedagen, bijscholingen, demonstraties nalezen van tijdschriften Internet bijwonen studiedagen, bijscholingen, demonstraties nalezen van tijdschriften documenten als informatie documenten als verantwoordingstukken functieomschrijving codificatie checklists beslissingstabellen

16 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Logisch Ontwerp van het bedrijfseconomische aspect de student kan voor een bedrijfseconomisch probleem een logisch ontwerp opstellen de student kan de invloed van automatisering beoordelen de student kent de technieken van gegevensanalyse en gegevensstructuur, met o.a. normaliseren zin voor samenwerking resultaatgerichtheid analytisch vermogen brain storming scherm- en lijstlayouts relaties tussen de gegevensverzamelingen de student kan uitmaken wat al of niet geautomatiseerd kan worden 2.3 Beveiliging, consistentie van gegevens de student kan technieken van beveiliging toepassen de student kent de verschillende soorten fouten en calamiteiten die kunnen optreden bij informatieverwerking de student kent controletechnieken omgaan met stress doorzettingsver mogen backupprogramma s en backuphardware antivirusprogramma paswoorden beveiligingsprocedures 3 Kennis van pakketten 3.1 Boekhouding de student kan vlot werken met een boekhoudprogramma, dwz dat hij op een geautomatiseerde wijze documenten kan verwerken 3.2 Fiscaliteit De student kan vlot werken met fiscale programma s: gegevens inbrengen simulaties doorvoeren resultaten kunnen analyseren 3.3 Rekenbladprogramma 3.4 Andere pakketten: Databank Presentatiepakket Tekstverwerking de student kan naast de basisrekenbladverwerkingen ook zelfgedefinieerde functies en macroprogramma s opstellen de student kan werken met pakketten zoals: databank, fiscale wetgeving, algemeen databankprogramma, tekstverwerking, presentatiepakket de student kent de mogelijkheden en beperkingen van een boekhoudprogramma de student heeft inzicht in de logische structuur van het programma de student heeft inzicht in de verschillende rubrieken van het programma de student heeft inzicht in de verschillende mogelijkheden van een rekenbladprogramma de student heeft kennis van de financiële rekenbladfuncties de student heeft inzicht in de mogelijkheden van die programma's accuratesse kunnen omgaan met informatie planmatig werken routine aandacht voor details accuratesse kunnen omgaan met informatie leergierigheid creativiteit zin voor structuur leergierigheid kritische leerbekwaamheid boekhoudprogramma gevallenstudies documenten als verantwoordingsstukken opleiding i.v.m. aanpassingen in de fiscale wetgeving gevallenstudies gevallenstudies opleiding i.v.m. aanpassing van de fiscale wetgeving nieuwe versies van de programma s Conclusie m.b.t. het verwerkingsniveau van de kenniselementen: de student moet inzake deze takencluster kennisniveau 3 (toepassen) bereiken.

17 14 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Takencluster 5: Opstellen van de wettelijk vereiste stukken Taak Een formalistische deelfunctie behelst de opstelling van wettelijke stukken, zoals: BTW-aangiften en -listings, belastingaangiften (personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting) en begeleidende documenten, (geconsolideerde) jaarrekeningen, jaarverslagen, informatie voor de ondernemingsraad, documenten ten behoeve van de algemene vergadering, de personeelsdienst, sociale secretariaten en administraties (o.a. RSZ -aangiften, individuele fiches en samenvattende opgaven, aangiften BV), allerlei documenten en verslagen voor strategische doeleinden (NBB, Intrastat, Prodcom, diverse statistieken). Met behulp van standaardformulieren of lay-out, informatica en ondergeschikten, voldoet men aan de wettelijk vereiste informatiebehoeften. Dit takencluster is een emanatie van Takencluster 2. Opvolging en toepassing van wetgeving; bijgevolg zijn functioneel geheel en onderdeel identiek bij Takencluster 5. Opstellen van de wettelijk vereiste stukken. Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens geheel Vaardigheid Kennis Attitude Opstellen van de wettelijk vereiste stukken Opstellen van de wettelijk vereiste stukken 1 de student kan zich documenteren over de wettelijk vereiste stukken; hij kan leiding ontvangen, doelgericht en doelmatig samenwerken en/of communiceren met collega s van uiteenlopend niveau, ervaring en deskundigheid 2 de student kan de gegevens verzamelen om de wettelijk vereiste stukken op te maken de student kent de bronnen (juridisch, sociaal, fiscaal, economisch, boekhoudkundig) om zich te informeren over de wettelijk vereiste stukken de student kent de informatiedragers met de gegevens die hij nodig heeft om de wettelijk vereiste stukken op te maken abstract denken accuratesse contactbereidheid creativiteit doorzettingsvermogen kunnen omgaan met informatie leerbekwaamheid leergierigheid planmatig denken doelgerichte of relevante informatie distilleren accuratesse beslissingsvermogen contactbereidheid doorzettingsvermogen een werkplan kunnen maken doelgerichte of relevante informatie distilleren kritische kunnen omgaan met informatie planmatig denken problemen onderkennen en oplossen resultaatgerichtheid samenwerking zelfstandigheid beschikbaarheid van de bronnen (o.a. wetteksten en tijdschriften) op de arbeidsplaats: bibliotheek multimedia databanken seminaries en studiedagen beschikbaarheid van de administratieve richtlijnen beschikbaarheid van de informatie op de arbeidsplaats

18 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 15 Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens geheel Vaardigheid Kennis Attitude zelfvertrouwen 3 de student kan de wettelijk vereiste stukken invullen 4 de student kan de wettelijke termijnen en materiële verplichtingen m.b.t. het indienen van de wettelijk vereiste stukken naleven de student kent de inhoud (juridisch, sociaal, fiscaal, economisch, boekhoudkundig) van de wettelijk vereiste stukken de student kent de informaticatoepassingen die hem toelaten de wettelijk vereiste stukken in te vullen de student kent de wettelijke termijnen en materiële verplichtingen m.b.t. het indienen van de wettelijk vereiste stukken accuratesse problemen onderkennen en oplossen resultaatgerichtheid verantwoordelijkheidszin zin voor initiatief zin voor esthetiek dienstverlenende accuratesse flexibiliteit kwaliteitsbewust -zijn omgaan met stress (bestand tegen tijdsdruk) resultaatgerichth eid verantwoordelijkheidszin dienstverlenende hulpmiddelen: standaardformulieren informatica ondergeschikten administratieve richtlijnen verwachte resultaat: voldoen aan de wettelijke informatieverplichtingen Conclusie m.b.t. het verwerkingsniveau van de kenniselementen: de student moet inzake deze takencluster kennisniveau 4 (integreren) bereiken Takencluster 6: Objectieve en onafhankelijke besluitvorming en advies-verstrekking Taak Vanuit een opdrachtomschrijving - al dan niet geformaliseerd - een dusdanig advies formuleren dat de kwaliteit van de beslissingen toeneemt. De adviesregeling zal veelal de vorm aannemen van het verwerken van financiële gegevens binnen een welbepaalde sociale en juridische context. Binnen systemen van tegenspraak is tot op een bepaalde hoogte een inleving in het standpunt en belang van de opdrachtgever taakstellend. Functioneel geheel Onderdeel Basiscompetentie Context- Adviesverstrekking en besluitvorming als dienstverlening t.a.v. cliënteel 1 Probleemdefinitie Vaardigheid Kennis Attitude gegevens de student kan via luisteren en vraagstelling tot een nauwkeurige omschrijving van het probleem komen hoofd- en bijzaken kunnen daarbij duidelijk geduid worden waar de grenzen van de bevoegdheid of kennis overschreden een ruime juridische basiskennis is als parate kennis nodig kennis van technieken van tekststructurering en rapportering is nuttig discussietechnieken beheersen is een pluspunt kennis van de technieken van accoun- luisterbereidheid nauwkeurigheid inzake vraagstelling informatiebronnen moeten ruim beschikbaar zijn

19 16 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Functioneel geheel Onderdeel Basiscompetentie Context- 2 Probleemanalyse 3 Conclusievorming en adviesverstrekking Vaardigheid Kennis Attitude gegevens worden, dient de student een attitude te ontwikkelen van gezonde evaluatie van eigen kunnen uit de synthese moet de student tot een kernachtige probleemomschrijving komen tantscontrole de student kan een gedefinieerd probleem vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken de financiële consequenties van diverse benaderingen moet de student kunnen becijferen alternatieve scenario s kunnen formuleren Schematisch alternatieve scenario s kunnen verwoorden op toegankelijke wijze (effectiviteitseis) Voldoende snel tot conclusies kunnen komen (actualisatieeis) Uit al pro en contra s uiteindelijk tot een eenvoudig advies komen In teamverband kunnen werken en/of een team kunnen leiden om tot klare conclusies te komen analyse van boekhoudstaten en interpretatie van financiële kerncijfers is essentieel kunnen zoeken in informatiebronnen rapporteringstechnieken software inzake spreadsheet, database en tekstverwerking bereidheid om zich diepgaand in een probleem te verdiepen bereidheid om zelf advies in te winnen kunnen omgaan met conflicten accuraatheid kritische zin tegenover eigen conclusies stressbestendig bereidheid om oplossing stap voor stap te verfijnen deontologische correctheid bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen informatiebronnen moeten ruim beschikbaar zijn software informatiebronnen moeten ruim beschikbaar zijn software verzekering beroepsaansprakelijkheid respecteren van gangbare tarieven Conclusie m.b.t. het verwerkingsniveau van de kenniselementen: de student moet overal niveau 4 (integreren) bereiken behalve anders vermeld: zie gedeelte bij onderdeel 3 waar niveau 3 (toepassen) zou kunnen volstaan.

20 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Takencluster 7: Contacten met relaties leggen en onderhouden Taak De beroepsactiviteit gaat gepaard met veelvuldige contacten met relaties: opdrachtgever, werkgever, klanten en potentiële klanten, overheidsinstanties en dienstverleners uit andere disciplines (banken, verzekeringsinstellingen, notarissen, juristen, informatici, beroepsorganisaties ). Die contacten grijpen plaats in en buiten de arbeidsplaats; er zijn ook veel hulpmiddelen voorhanden om correcte, duidelijke en zinvolle contacten te onderhouden (o.a. post, telefoon, fax, , rapporten, ondergeschikten, meetings van beroepsfederaties of van Kamers van Koophandel, seminaries). Functioneel geheel 1 Leggen en onderhouden van contacten als boekhouder, accountant, erkend fiscalist, belastingconsulent in dienstverband 2 Leggen en onderhouden van contacten als zelfstandig boekhouder, accountant, erkend fiscalist, belastingconsulent. Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens Contacten met werkgever (potentiële) klant administraties dienstverleners uit andere disciplines collega s werknemers Contacten met: Ondergeschikten (medewerkers) (potentiële) klanten administraties met dienstverleners uit andere disciplines collega s zelfstandigen Vaardigheid Kennis Attitude de student heeft zowel schriftelijk als mondeling correcte relaties leren opbouwen. de student heeft leren in teamverband werken. de student heeft ook elementaire inzichten verworven om als zelfstandige correcte contacten op te bouwen met relaties. de student kent en onderkent de specificiteit van elk van deze personen, beroepen, instellingen en administraties. de student kent de rechten en verplichtingen van het zelfstandig ondernemen 1 gemeenschappelijk aan alle contacten zijn de flexibiliteit, vermogen om te relativeren, imagobewustzijn, de taalvaardigheid, de contactbereidheid en het inlevingsvermogen 2 met de werkgever: kwaliteitsbewustzijn, loyauteit, assertiviteit 3 met de klant: commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn 4 met de collega s: assertiviteit, empathie, loyauteit, solidariteit, zin voor samenwerking de zelfstandige zal de hoger vermelde attitudes moeten blijven bezitten maar daarnaast ook blijk geven van: beslissingsvermogen doorzettingsvermogen omgaan met stress resultaatgerichtheid zelfstandigheid mondelinge en schriftelijke communicatie, meetings, studiedagen, vergaderingen, multimedia idem Conclusie m.b.t. het verwerkingsniveau van de kenniselementen: de student moet overal niveau 4 (integreren) bereiken.

21 18 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Besluit De pas afgestudeerde zal zijn werkzaamheden aanvankelijk veelal uitvoeren onder leiding en verantwoordelijkheid van een accountant.... Hij zal dus vooral leiding ontvangen en samenwerken en communiceren met collega s van uiteenlopend niveau, ervaring en deskundigheid. Hij zal zijn activiteiten doelgericht en doelmatig hoofdzakelijk binnen de organisatie moeten uitvoeren. Indien de afgestudeerde zich ontwikkelt, zal hij meer verantwoordelijkheden krijgen. Dit zal zich weerspiegelen in de contacten. Hij zal zijn werkzaamheden in teamverband verrichten waarbij hij, gelet op zijn hogeschoolopleiding, ook zelf leiding zal geven. Ook het zelfstandig naar buiten treden en contacten onderhouden met klanten, administraties en andere dienstverleners (banken, notarissen, advocaten... ) zal spoedig tot zijn bezigheden behoren. Het einddoel van de carrière kan het beheren van een eigen kantoor zijn of het hoofd van een dienst. In dit geval zal leiding geven (plannen, organiseren, controleren) aan medewerkers steeds belangrijker worden en zullen ook de externe contacten op hoger niveau intenser zijn. Het aspect theorie-praktijk is voor deze optie moeilijk te scheiden. De werkgroep is van oordeel dat een stage met een minimumduur van 6 weken kan voorgesteld worden. Het maken van een eindwerk wordt sterk aanbevolen, bij voorkeur op individuele basis. LUIK 2: De persoonsvorming 3.4 Sleutelkwalificatie Frequentie 1 abstract denken 57 2 accuratesse 61 3 assertiviteit 29 4 beslissingsvermogen 61 5 commercieel inzicht 54 6 contactbereidheid 71 7 creativiteit 67 8 dienstverlenende 48 9 doorzettingsvermogen een werkplan kunnen maken empathie 4 12 flexibiliteit imagobewustzijn inzicht in de arbeidsorganisatie kritische kunnen omgaan met info kwaliteitsbewustzijn leerbekwaamheid leergierigheid 31

22 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 19 Frequentie 20 loyauteit omgaan met stress planmatig denken problemen onderkennen en oplossen productieve taalvaardigheid MVT productieve taalvaardigheid moedertaal receptieve taalvaardigheid moedertaal receptieve taalvaardigheid MVT resultaatgerichtheid solidariteit veiligheids- en milieubewustzijn verantwoordelijkheidszin zelfstandigheid zelfvertrouwen zin voor initiatief zin voor samenwerking zin voor esthetiek De kern van het opleidingsprofiel De optie Accountancy-Fiscaliteit beoogt de vorming van de verantwoordelijke die: de wettelijke boekhouding beheerst boekhoudrecht beheerst en opvolgt boekhouding op computer kan evalueren en toepassen de analytische boekhouding kan doorzien en het verband kan leggen met de algemene een aangifte in de personenbelasting kan opmaken BTW-aangifte kan opstellen de vennootschapsbelasting beheerst en opvolgt snel de financiële gezondheid van een onderneming kan aflezen uit een jaarrekening een overzicht heeft van fundamentele principes en toepassingen van interne en externe controle de basisprincipes van consolidatie beheerst de basisprincipes van de sociale wetgeving beheerst kan advies geven aan klanten: zelfstandigen, starters... op fiscaal en boekhoudkundig vlak kan informaticapakketten toepassen (de meest recente i.v.m. zijn beroep) de grote economische sectoren volgt de financiële en economische realiteit via vakliteratuur volgt de snel evoluerende wetgeving op het terrein van accountancy, fiscaliteit, recht volgt en weet waar men zich kan bijscholen en wat men daaromtrent kan raadplegen communicatief is naar klanten en medewerkers voldoende talenkennis heeft zelfstandig een rapport kan opstellen

23 20 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT LUIK 3: Maatschappelijke integratie Het karakter van het hoger onderwijs van 1 cyclus wordt bepaald door de combinatie van de niveaucomponent en de beroepscomponent. De beroepscomponent is in het eerste luik uitgebreid aan bod gekomen. In de volgende twee paragrafen komt enerzijds de niveaucomponent aan bod, als basis voor de maatschappelijkculturele vorming. Anderzijds wordt gewezen op de relatie met de specificiteit tot de andere opties binnen de opleiding. 3.6 Maatschappelijk-culturele vorming Ondanks het feit dat de klemtoon op het beroepsgericht onderwijs ligt, impliceert het hoger niveau dat de afgestudeerde een brede kijk heeft op de bestudeerde verschijnselen, hetgeen inhoudt dat het bestudeerde vanuit verschillende vakgebieden benaderd wordt. Derhalve is niet enkel een diepgaande bedrijfseconomische kennis vereist, maar moeten ook bepaalde macro-economische, juridische en ethische inzichten verworven zijn. Bovendien moet ernaar gestreefd worden de studenten zelfstandig te leren denken en handelen. Belangrijk is tegelijk: oog te hebben voor details, zonder in pietluttigheden te verzeilen systematiek te ontwikkelen, gebruik makend van aangeleerde methodes en technieken creatief te zijn Tenslotte moet een voldoende basiskennis van vreemde talen, zowel schriftelijk als mondeling, geëist worden. 3.7 Relevantie van de optie De verwantschap met de andere opties van de opleiding komt vooral tot uiting in de hoger besproken maatschappelijk-culturele vorming. Elke afgestudeerde van de opleiding Bedrijfsbeheer moet een aantal basiscompetenties ontwikkeld hebben. Van een boekhouder-accountant-fiscalist moet echter een diepgaande kennis op deze drie domeinen verondersteld worden. In die zin zal deze optie toch sterk verschillen van de andere vijf opties. De stage is derhalve geen algemene (hoe interessant ook), maar wel degelijk een specifieke kennismaking met de beroepspraktijk van accountant-fiscalist.

24 OPLEIDINGSPROFIEL financie- & verzekeringswezen sector : handel-administratie opleiding : bedrijfsbeheer optie : financie- & verzekeringswezen studiegebied : handelswetenschappen & bedrijfskunde Sectorcommissie hogeschoolonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad D/1998/6356/32 De leden van de sectorcommissie zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De VLOR staat in voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

25 I NHOUD OPLEIDINGSPROFIEL FINANCIE- & VERZEKERINGSWEZEN INHOUD HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Ontwikkelingsproces Legitimatie 2 HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Diploma s en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de opleiding Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in België Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in België Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de opleiding Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de opleiding SO-vooropleiding Reële studieduur 5 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL De exacte benaming van de opleiding Globale omschrijving Beroepsgericht opleidingsprofiel Maatschappelijke context 14 HOOFDRUBRIEK 4: BIBLIOGRAFIE 16

26 OPLEIDINGSPROFIEL FINANCIE- & VERZEKERINGSWEZEN 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel De opleiding Bedrijfsbeheer, Financie- en Verzekeringswezen richt zich op drie doelgebieden. Afgestudeerden van deze optie kan men terugvinden in diverse functies binnen de verzekeringssector, en dit zowel bij verzekeringsmaatschappijen als verzekeringstussenpersonen. Een aantal afgestudeerden vestigen zich als zelfstandig tussenpersoon, al dan niet voordat men enige praktijkervaring heeft opgedaan. Ook in de banksector vinden we afgestudeerden terug in een breed gamma van functies waarbij techniciteit en commerciële feeling belangrijk zijn. Tenslotte komt een deel van de afgestudeerden terecht in ondernemingen waarin zij ingeschakeld worden in het risicobeheer of de financiële diensten. De pas afgestudeerde zal bij aanvang de meeste taken onder leiding van anderen uitvoeren, maar kan op vrij korte termijn doorgroeien naar grotere bevoegdheden en zelfstandig werken. De genoten opleiding biedt de mogelijkheid om door te groeien naar middenkaderfuncties. In de financiële sector is er een toenemende branchevervaging vast te stellen. De overheid heeft hierop ingespeeld om de vroegere gescheiden opleidingen Verzekeringen en Financiewezen samen te voegen tot Financie- en Verzekeringswezen. Deze samenvoeging is niet door iedereen enthousiast onthaald. De technische basiskennis die de afgestudeerden dienen te beheersen is vrij groot. In het opleidingsprofiel is getracht een zo goed mogelijk evenwicht te vinden tussen beide. Een aantal vertegenwoordigers van hogescholen zijn dan ook principieel niet akkoord met het voorliggende profiel. 1.2 Opdracht De opdrachtgever van dit opleidingsprofiel is de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). 1.3 Ontwikkelingsproces Basis voor de ontwikkeling van dit opleidingsprofiel is het goedgekeurde beroepsprofiel. Het betreffende beroepsprofiel was echter niet voldoende uitgewerkt. De benaming Technisch-commercieel medewerker voor de financiële sector werd

27 2 OPLEIDINGSPROFIEL FINANCIE- & VERZEKERINGSWEZEN daarenboven opgedrongen door de voorzitter van de werkgroep Bedrijfsbeheer en is totaal kunstmatig. Het beroep van een afgestudeerde van deze opleiding kan niet onder één term gecatalogeerd worden. Afgestudeerden worden voorbereid om diverse functies binnen de financiële sector in te nemen. Al deze functies veronderstellen een gedegen technische basiskennis - die onder meer bij de verzekeringstussenpersonen wettelijk is vastgelegd - en een communicatieve zowel naar cliënteel als naar medewerkers toe. De werkgroep die dit beroepsprofiel uitwerkte heeft echter niet de mogelijkheid gekregen om verbeteringen en/of aanpassingen voor te stellen voor het beroepsprofiel. Het is onnodig te zeggen dat dit tot heel wat ongenoegen heeft geleid bij de leden van de werkgroep. Dit ongenoegen heeft zijn gevolgen gehad voor de uitwerking van het opleidingsprofiel dat enkel in zijn laatste fase werd besproken binnen de vroeger gevormde werkgroep. Daarenboven is de enorme tijdsdruk een uitermate negatieve factor geweest. 1.4 Legitimatie Het opleidingsprofiel is een opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren

Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Realiseren van VOET in Geschiedenis: leren leren I II III Leren leren Welke afspraken worden gemaakt om geschiedenis te studeren? Wordt dit opgevolgd per graad en van graad tot graad? Leren leren blijft

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl18 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde of Vroedkunde: Algemene Verzorgingsinstellingen GZ 001

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE RLLL-RLLL-EXT-ADV-007bijl18 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 15 januari 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Uitbreidingsmodules (Ontwerp)

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde

STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde STUDIEGEBIED Handelswetenschappen en bedrijfskunde Hoger Beroepsonderwijs Modulaire opleiding Gids BO HB 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie

Functiebeschrijving. Consulent lokale economie Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Consulent lokale economie 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE De consulent lokale economie is het aanspreekpunt voor handelaars en ondernemers en stimuleert, behartigt en

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Functiebeschrijving van preventie adviseur

Functiebeschrijving van preventie adviseur Functiebeschrijving van preventie adviseur Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Suzanne Huig Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2134154 8 Docentbegeleider: Joop leuren Praktijkbegeleider: Rob van Trier Cijfer praktijkbegeleider: Stageperiode:

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend

FUNCTIEFAMILIE 3.2 Gespecialiseerd uitvoerend Doel van de functiefamilie Diverse vakinhoudelijke taken inherent aan de eigen specialisatie voorbereiden en uitvoeren aan de bevoegde instanties of personen gespecialiseerde informatie, diensten en/of

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst

Functiebeschrijving. Deskundige Personeelsdienst Functiebeschrijving 1. FUNCTIETITEL Deskundige Personeelsdienst 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE Zorgt voor de uitwerking, coördinatie en administratieve afhandeling van het personeelsbeleid van het bestuur

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Marlien van Goor Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2135508 9 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Rupert Parker Brady 9

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011 Fiscaal Adviseur Je bent een all-round specialist

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL. toegepaste informatica

STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL. toegepaste informatica STUDIE 76 OPLEIDINGSPROFIEL toegepaste informatica OPLEIDINGSPROFIEL toegepaste informatica sector : handel-administratie studiegebied : handelswetenschappen & bedrijfskunde opleiding : toegepaste informatica

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider A1 December 2009 PROJECTLEIDER A1 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider

Nadere informatie

Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO

Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO Vlaamse Onderwijsraad Afdeling ASO Leuvenseplein 4 24 maart 2000 1000 Brussel ASO/RLE/ADV/001 Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO 1 Situering Sedert 1993 bestudeert

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING

HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD INTERIEURVERZORGING Interieurverzorg(st)er O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie De interieurverzorg(st)er

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie

STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 3 oktober 2007 1210 Brussel RLLL/EXT/ADV/001bijl3 STUDIEGEBIED Economisch hoger onderwijs voor sociale promotie Modulaire opleiding

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker SOCIAAL HUIS - OCMW MOORSLEDE Marktplaats 18A 8890 Moorslede Tel. 051 57 60 70 Fax. 051 78 00 05 Website: www. ocmwmoorslede.be info@ocmwmoorslede.be zoekt Administratief medewerker CONTRACTUEEL CONTRACT

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Saskia Geurds Cijfer docentbegeleider: Studentnummer: 2143427 7 Docentbegeleider: Marieke van Willigen Praktijkbegeleider: Renee Brouwer Cijfer praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Roel Kuilder Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 2151959 7 Docentbegeleider: Bea Nobbe Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Wouter Laumans 6 Stageperiode:

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

Functiebeschrijving mentor

Functiebeschrijving mentor Functiebeschrijving mentor Algemeen kader: Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs ( OKB) Werken aan een schooleigen christelijke identiteit Werken aan een degelijk onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid.

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIAAT COMMUNICATIEDIENST communicatiemedewerk(st)er 1. Plaats in de organisatie De communicatiemedewerk(st)er werkt onder

Nadere informatie

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon* adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek

Identificatiegegevens kandidaat. Identificatiegegevens onderneming. Naam* Adres* Telefoon*  adres* Naam. Ondernemingsnummer* Datum van onderzoek Screening van de individuele dienstverlener in de pijler advies / advies Internationaal ondernemen / strategisch advies in het kader van de maatregel kmo-portefeuille Sjabloon van het onderzoeksverslag

Nadere informatie

Beoordeling Stage 2 Code: ST2

Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Beoordeling Stage 2 Code: ST2 Student: Ben v.d. Heijden Cijfer docentbegeleider Studentnummer: 247958 8 Docentbegeleider: PKK Cijfer praktijkbegeleider Praktijkbegeleider: Hans v.d. Dobbelsteen 8 Stageperiode:

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking

Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking Doel van de functie Medewerker pedagogische cel - Kwaliteitsbewaking De medewerker pedagogische cel coördineert ook de EVC- en EVK-procedure en ziet toe op de correcte afhandeling van de aanvragen. Ook

Nadere informatie

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X

Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X MODULE Leraar en verantwoordelijkheden (LEV) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 X Aantal

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2007 STUDIEGEBIED ICT. Modulaire opleiding Informatica: Programmeren AO IC 002 STUDIEGEBIED ICT Modulaire opleiding Informatica: AO IC 002 Versie 2.0 BVR Pagina 1 van 21 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 4 1.1 Korte beschrijving... 4 1.1.1 Inhoud... 4 1.1.2 Modules... 4 1.1.3 Niveau en

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit

STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL. Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit STUDIE 160 OPLEIDINGSPROFIEL Opleiding elektriciteit Optie elektriciteit OPLEIDINGSPROFIEL elektriciteit studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektricteit

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 Code: ST1 CIJFER: 8 Studiepunten: 17 Naam student: Mariska van Gorp Stagebedrijf: Uitgeverij PS Docentbegeleider: Mark Mol Praktijkbegeleider: Frank Lindner Stageperiode: september

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding

TEGELS DEPAEPE zoekt een Medewerker boekhouding Medewerker boekhouding De Medewerker boekhouding bij Tegels Depaepe is (mede)verantwoordelijk voor de totale boekhouding van a tot z binnen ons bedrijf en dit in samenwerking met de hoofdboekhouder. Opmaken

Nadere informatie

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 ECTS-FICHE MODULE Didactische competentie algemeen (DCA) A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie