STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL. bedrijfsbeheer opties"

Transcriptie

1 STUDIE 92 OPLEIDINGSPROFIEL bedrijfsbeheer opties accountancy-fiscaliteit financie- & verzekeringswezen marketing milieuadministratie rechtspraktijk expeditie, transport & logistiek

2 OPLEIDINGSPROFIEL accountancy-fiscaliteit opleiding : bedrijfsbeheer optie : accountancy-fiscaliteit studiegebied : handelswetenschappen & bedrijfskunde Sectorcommissie hogeschoolonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad D/1998/6356/32 De leden van de sectorcommissie zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De VLOR staat in voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 I NHOUD OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT INHOUD WOORD VOORAF 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Ontwikkelingsproces Legitimatie 3 HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde bronnen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Verantwoording van de opleiding 6 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL De exacte benaming van de opleiding Globale omschrijving Beroepsgericht opleidingsprofiel Takencluster 1: verzamelen, rangschikken en controleren van documenten Takencluster 2: opvolgen en toepassen van wetgeving Takencluster 3: opvolging van de ontwikkeling Takencluster 4: informatieverwerking Takencluster 5: opstellen van de wettelijk vereiste stukken Takencluster 6: objectieve en onafhankelijke besluitvorming Takencluster 7: contacten met relaties leggen en onderhouden Sleutelkwalificatie De kern van het opleidingsprofiel De maatschappelijk-culturele vorming Relevantie van de optie 20

4 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 1 WOORD VOORAF Opleidingsprofielen Moet met de grootste omzichtigheid gebeuren. Er moet rekening gehouden worden met volgende factoren: snelle evolutie in de beroepen grote verscheidenheid aan functies binnen elk beroepenveld toenemende ontkoppeling tussen studie en beroep gediplomeerden veranderen meermalen van beroep in hun beroepsleven toenemend belang van levenslang leren hoofdvak blijft logisch denken niet alles is kwantificeerbaar (cfr. zgn. sleutelkwalificaties ) Daarnaast moet ook de autonomie van de hogescholen gevrijwaard worden 1 : de opleidingsprofielen moeten voldoende ruimte laten voor eigen invulling de in de VLOR ontwikkelde opleidingsprofielen mogen geen hinderpaal vormen voor noodzakelijke aanpassingen van curricula opleidingsprofielen moeten beperkt blijven tot het omschrijven van sleutelkwalificaties opleidingsprofielen van de VLOR kunnen slechts een inspirerende waarde hebben, ze zijn geen normerende en doorslaggevende toetssteen voor een doorlichting van de overheid 1 Bron: WENK

5 2 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel De opleiding Bedrijfsbeheer, optie Accountancy-Fiscaliteit, is primair gericht op functies in het beroepenveld van boekhouders, accountants, belastingconsulenten en erkende fiscalisten. Deze opleiding blijkt zowel inhoudelijk als qua niveau een goede basis te zijn voor beroepen als hoofdboekhouder, interne en externe accountant, zelfstandig boekhouder, belastingconsulent, fiscalist, enz. Maar ook kunnen afgestudeerden na de nodige jaren praktijkervaring doorstoten naar een andere kaderfunctie op financieel-economisch terrein (kantoorhouder financiële instelling, hoofd administratie...). De pas afgestudeerde van deze opleiding zal de opgedragen taken aanvankelijk vrijwel steeds onder de leiding van anderen verrichten. De opleiding is er echter op gericht dat hij in korte tijd zelfstandig kan functioneren. De opleiding brengt hiervoor de nodige kennis en vaardigheden bij waardoor hij, na een vijftal jaren ervaring, naar deze kaderfuncties kan doorgroeien. Tevens biedt deze opleiding een goede basis voor verdere studie, zonder dat dit echter een noodzaak is. Hetgeen echter niet betekent dat permanente bijscholing in de fiscaliteit en de accountancy overbodig zou zijn. Integendeel, gelet op de snelle evolutie van deze materie, is dit een noodzakelijke voorwaarde om het bereikte niveau te behouden en te verhogen. Het opleidingsprofiel is gebaseerd op het uitgeschreven beroepsprofiel van deze opleiding casu quo optie, en zelf als basis dienend voor de diverse opleidingsprogramma s van de hogescholen. De voorliggende tekst werd geschreven door de commissie bestaande uit Raoul De Waele, Fernand Lemiere, Dany Van Impe, Eric Vienne, Pierre Feys, Peter Vanwildemeersch (lectoren Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende), Mathieu Erlingen (Provinciale Hogeschool Limburg) en Yvette Wouters (Hogeschool voor Wetenschap en Kunst). De vertegenwoordiger van de Hogeschool Limburg haakte af. 1.2 Opdracht De opdrachtgever is de Vlor. Het was de bedoeling om een profiel te schetsen zodanig dat kan voldaan worden aan de eisen gesteld in het beroepsprofiel van de bedoelde opleiding c.q. optie. Dit profiel wil enerzijds voldoende gespecificeerd zijn om het nodige houvast te bieden aan de hogescholen hun opleidingsprogramma vast te leggen; maar het wil anderzijds voldoende ruimte laten aan de diverse hogescholen om eigen accenten te leggen.

6 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Ontwikkelingsproces De werkgroep is vertrokken van het goedgekeurde, weliswaar niet perfecte, beroepsprofiel. Nochtans werd rekening gehouden met de terecht gemaakte opmerkingen. Gelet op de tijdsdruk enerzijds en de beperkte financiële mogelijkheden anderzijds, is de werkgroep beperkt gehouden tot drie leden, de voorzitster incluis. De drie leden vertegenwoordigden drie hogescholen. In een beginfase werd vertrokken van een aantal basisgegevens, verstrekt door de handleiding zelf. Voor de situering van de optie en de opleiding werd geput uit gegevens verstrekt door de doorlichtingscommissie, de inrichtende machten, enz. Tenslotte is voor het opleidingsprofiel zelf de werkgroep gesplitst. In een eerste fase werd parallel gewerkt in twee hogescholen: dit betekent dat de hogescholen een ontwerptekst indienden. Daarna, in de eindfase, werd de tekst door de drie leden kruisgewijze besproken. Ongetwijfeld is de tijdsdruk een negatieve factor in het uitschrijven van dergelijke profielen: op die manier kon de oorspronkelijk gevormde groep niet opnieuw samengesteld worden. Aangezien het denkwerk door werkgroepen in de hogescholen is gebeurd, zijn de vergaderingen kunnen beperkt worden tot een minimum: 8 januari en 26 februari De moderne communicatiemiddelen hebben de verplaatsingen verder beperkt. 1.4 Legitimatie Dit is een opdracht van de Raad voor het Hoger Onderwijs.

7 4 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geen gegevens Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Het opleidingsprofiel is uitgewerkt op basis van het beroepsprofiel van de opleiding Bedrijfsbeheer, optie Accountancy-Fiscaliteit. In het kader van de opleiding, en rekening houdend met de beroepsprofielen, is het noodzakelijk dat de afgestudeerde in de opleiding bedrijfsbeheer optie accountancy-fiscaliteit praktisch geschoold is om op de arbeidsmarkt onmiddellijk te kunnen worden ingeschakeld. De studenten dienen tijdens hun opleiding bewustgemaakt van het feit dat er na de opleiding regelmatig bijscholing moeten volgen om up-to-date te blijven. Bijscholing volgen en/of geven; leiding geven = VISIE Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens geheel Vaardigheid Kennis Attitude 1 Bijscholing volgen 1 Vakliteratuur De student kan effectief en efficiënt vakliteratuur raadplegen en de informatie op haar juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan. De student kan de informatie toe- of inpassen in de eigen (werk)situatie 2 Studiedagen (o.a. recyclages, seminaries, symposia...) volgen De student kan voor zichzelf vaststellen welke tekorten hij/zij vertoont op vlak van beroepstechnische kennis en op vlak van sociale en communicatieve vaardigheden. De student kan de belangrijkste recyclages selecteren en ze op hun waarde schatten. De student kent de vakliteratuur op fiscaal, sociaal, economisch, juridisch, accountancy... vlak. De student kent de voornaamste studiedagen, recyclages... en weet waar, wanneer... ze doorgaan. leergierigheid kritische kunnen omgaan met informatie kwaliteitsbewustzijn kunnen selectief zijn zelfstandigheid leergierigheid kritische contactbereidheid kunnen omgaan met informatie bereidheid tot permanente vorming kwaliteitsbewustzijn beschikbaarheid van de bronnen zoals: bibliotheek, multimedia (CD-rom, internet... ), databanken... nalezen van bijwerkingen, updates, tijdschriften, boeken... bijwonen van studiedagen, recyclages... contacten met beroepsorganisaties (o.a. lidmaatschap)

8 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 5 2 Bijscholing en/of leiding geven (op termijn) 3 (Avond)onderwijs volgen 1 Bijscholing geven 2 Leiding geven De student kan voor zichzelf vaststellen welke tekorten hij/zij vertoont op vlak van beroepstechnische kennis en op vlak van sociale en communicatieve vaardigheden. De student kan vaststellen welke tekorten zijn medewerkers, collega s of andere belanghebbenden vertonen. De student kan aan deze tekorten een oplossing geven door het verstrekken van gerichte bijscholing. De student kan op een gedegen, klare en verstaanbare manier de bewuste materie bijbrengen en uitleggen aan zijn/haar publiek. De student kan op een gefundeerde manier antwoord geven op specifieke vragen van zijn/haar publiek. De student kan gebruik maken van de nodige technologieën om zijn betoog/ uitleg kracht bij te zetten of te verduidelijken. De student kan problemen, opportuniteiten onderkennen. De student kan taken delegeren De student kan coördineren en een team sturen. De student kan een planning op korte, middellange en lange termijn opstellen, en waar nodig bijsturen. De student kan op een effectieve en efficiënte manier omgaan met personeel, collega s, klanten, derden... De student kan op een analytische manier de zwakke en sterke punten van zowel personen als de organisatie achterhalen en waar nodig bijsturen De student kent de mogelijke verschaffers van bijscholingen, cursussen... De student kent de mogelijke bijscholingen op economisch, juridisch, fiscaal, accountancy... gebied die kunnen bijdragen tot de continue ontwikkeling van zichzelf, medewerkers en/of collega s De student kent ook een aantal pedagogische basisvaardigheden en/of kent de mogelijkheden om deze te ontwikkelen. De student kent de werking van de nodige technologische en didactische hulpmiddelen De student kent de gevoeligheden, de vaardigheden, de zwakke en sterke punten van zijn personeel, collega s... De student kent de nodige hulpmiddelen en organisaties die kunnen bijdragen tot het beleid op korte, middellange en lange termijn. leergierigheid contactbereidheid kunnen omgaan met informatie bereidheid tot permanente vorming kwaliteitsbewustzijn leerbewaamheid doorzettingsvermogen beslissingsvermogen dienstverlenende kwaliteitsbewustzijn problemen onderkennen en oplossen contact- en spreekvaardigheid bereidheid tot permanente vorming psychisch inzicht creativiteit assertiviteit contactbereidheid dienstverlenende een werkplan kunnen maken flexibiliteit inzicht in de organisatie kwaliteitsbewustzijn planmatig denken problemen onderkennen en oplossen taalvaardigheid zin voor initiatief loyauteit zin voor samenwerking beschikbaarheid van scholen, organisaties... die cursussen e.d. geven. beschikbaarheid van de bronnen zoals: bibliotheek, multimedia (CD-rom, internet... ), databanken...

9 6 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Geen gegevens beschikbaar. 2.3 Verantwoording van de optie c.q. opleiding Binnen het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde enerzijds en de opleiding Bedrijfsbeheer anderzijds, acht de werkgroep het noodzakelijk een optie Accountancy-Fiscaliteit te organiseren, en dit om de hiernavolgende redenen. Het specifieke karakter van de waar te nemen functies en uit te voeren opdrachten inzake boekhoudkundige (accountancygerichte) en fiscale adviesverlening. Steeds toenemende wettelijk opgelegde verplichtingen inzake accountancy en fiscaliteit, hetgeen een specifieke opleiding dienaangaande noodzakelijk maakt. De tewerkstellingsmarkt van de afgestudeerden van deze optie eist een theoretisch goed opgeleide medewerker, die in zijn werkmethode erg praktisch en utilitair gericht is; beide kenmerken eisen een specifieke opleiding. Zowel hogescholen als beroepsorganisaties doen inspanningen omtrent een gemeenschappelijk beroeps- en opleidingsprofiel; de beroepsorganisaties zijn hier vragende partij omtrent de vereiste beroepskwalificaties. De evolutie van de diverse beroepsorganisaties, zowel qua eventueel nieuwe op te richten organisaties zoals het Instituut der Belastingconsulenten (Fiscale Raadgevers) als qua samenwerkingsverbanden, onder andere tussen Instituut der Accountants en het Instituut der Bedrijfsrevisoren, brengt met zich dat men voortdurend via een aangepaste optie, kan inspelen op de laatste nieuwe tendensen ter zake. Vanuit de private sector is er een blijvende vraag naar mensen die zich qua attitude polyvalent opstellen maar tegelijkertijd een doorgedreven specialisatie op gebied van accountancy en fiscaliteit verworven hebben. Deze verworvenheid moet door bijscholing op een permanente wijze geactualiseerd worden.

10 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 7 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGS- PROFIEL 3.1 De exacte benaming van de optie c.q. opleiding De optie Accountancy-Fiscaliteit is 1 van de 6 opties binnen de basisopleiding Bedrijfsbeheer. 3.2 Globale omschrijving De opleiding Bedrijfsbeheer, optie Accountancy-Fiscaliteit, beoogt de gediplomeerden een op theoretische basis goed gefundeerde praktische gerichtheid mee te geven. Deze beroepskennis heeft betrekking op de boekhouding, de kostprijscalculatie, budgettering, informatieverwerking, consolidatie, financiële analyse, fiscaliteit in de ruime betekenis van het woord, interne en externe controle en andere bedrijfseconomische problemen waarmee het bedrijfsleven geconfronteerd wordt. De kennis van de nieuwste ontwikkelingen van algemene en specifiek beroepsgerichte (boekhoudkundige en fiscale) informatiepakketten is essentieel. Daarnaast is een ondersteunende kennis vereist van algemeen economische en juridische vakken en talen. In het licht van de recente maatschappelijke evolutie zijn de deontologische normen eigen aan het beroep dominerend. Deskundigheid, onafhankelijkheid en confidentialiteit zijn hiervan de basispijlers. De opleiding moet derhalve voldoende ruimte scheppen om de taak- en persoonsgerichte beroepshoudingen, die in het beroepsprofiel uitgebreid aan bod komen, te kunnen ontwikkelen. LUIK 1: De professionele opleiding 3.3 Beroepsgericht opleidingsprofiel In het beroepsprofiel zijn de typefuncties en de bijhorende taken uitgediept. In het opleidingsprofiel zijn respectievelijk het functioneel geheel, de onderdelen en de basiscompetenties ingevuld. Tenslotte heeft de werkgroep uitspraken gedaan rond leerinhouden, tijdsinvulling en niveaubepalingen.

11 8 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Takencluster 1: Verzamelen, rangschikken en controleren van documenten Taak Informatie en documenten kunnen beschikbaar zijn op de arbeidsplaats of elders. De documenten moeten chronologisch of thematisch gerangschikt worden; er moet ook een controle gebeuren op de juistheid en de volledigheid. Dan pas beschikt men over informatie die kan verwerkt worden. Voor het verzamelen van de gegevens zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar: post, telefoon, fax, en ondergeschikten. Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens geheel Vaardigheid Kennis Attitude 1 Documenten als informatie, als documentatie 2 Documenten als verantwoordingsstukken 1 Verzamelen de student kan alle mogelijke bronnen, die boekhoudkundige, juridische, fiscale, sociale, economische gegevens bevatten, effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen de student kan achterhalen hoe en waarom gegevens ontstaan, hoe en waarom ze worden vastgelegd, verwerkt, bewaard en verstrekt 2 Controleren en verbeteren 3 Rangschikken en archiveren de student kan effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen de student kan effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten analyseren, synthetiseren en rangschikken in functie van de behoeften van de werkplaats en de te verrichten taken 4 Verzamelen de student kan effectief en efficiënt alle verantwoordingsstukken m.b.t. de rapporteringsperiode (maand, kwartaal, einde jaar) verzame- de student kent de mogelijke bronnen die boekhoudkundige, juridische, fiscale, sociale, economische gegevens bevatten de student kent de dragers van informatie: bibliotheken, multimedia de student kent de instanties die bruikbare informatie verzamelen de student heeft de basiskennis m.b.t. het beroep de student kent de actualiteit m.b.t. het beroep de student kent de methodes om documenten te ordenen en een archief samen te stellen de student kent de juridische, fiscale, sociale, economische, accountancy documenten van een dossier accuratesse beslissingsvermogen contactbereidheid kritische kunnen omgaan met informatie kwaliteitsbewustzijn leergierigheid resultaatgerichtheid organisatievermogen openheid t.a.v. nieuwe communicatietechnieken accuratesse bereid tot permanente vorming kunnen omgaan met informatie leergierigheid kritische beoordelingsvermogen accuratesse creativiteit resultaatgerichtheid zin voor esthetiek accuratesse beslissingsvermogen contactbereidheid organisatievermogen beschikbaarheid van de bronnen bibliotheek multimedia (CDrom, Internet ) databanken stage bijwonen van studiedagen, recyclages nalezen van bijwerkingen, updates, tijdschriften stage beschikbaarheid van infrastructuur (mediatheek) stage beschikbaarheid van administratieve richtlijnen stage

12 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 9 Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens geheel Vaardigheid Kennis Attitude 5 Controleren en verbeteren 6 Rangschikken (ordenen) en archiveren len de student kan de aangeboden informatie begrijpen en distilleren in functie van de gestelde problemen de student kan contacten leggen met de diverse administraties en instellingen, klanten de student kan een permanent classificatiesysteem raadplegen de student kan effectief en efficiënt de verzamelde documenten beoordelen op hun kwaliteit (formeel, inhoudelijk), volledigheid en cijfermatige juistheid; waar nodig de acties te ondernemen om verbeteringen te bekomen de student kan een doelmatige administratie inrichten en voeren de student kan een organisatie op haar doelmatigheid en functioneren beoordelen de student kan effectief en efficiënt de documenten (de dossiers) ordenen zodanig dat de verwerking ervan (in een volgende fase) vanuit homogene groepen van verantwoordingsdocumenten kan starten de student kan een classificatiesysteem onderhouden de student kent de BTW-wetgeving, de directe belastingen, de controleprocedures, het rekeningenstelsel en boekhoudbeginselen, de sociale wetgeving en juridische basisbeginselen van het burgerlijk recht, handelsrecht, vennootschapswetgeving en sociaal recht, de handelsdocumenten de student kent de methodes om documenten, dossiers te ordenen (chronologisch, per dossier ) zin voor volledigheid praktische gerichtheid accuratesse kritische kwaliteitsbewustzijn leerbekwaamheid problemen, onderkennen en oplossen resultaatgerichtheid zelfstandigheid oog hebben voor details zonder zich daarin te verliezen zaken systematisch aanpakken gebruik makend van aangeleerde methoden creativiteit waarde toevoegen aan de beschikbare informatie accuratesse creativiteit resultaatgerichtheid zin voor esthetiek waakzaamheid t.a.v. de vertrouwelijkheid bijwonen studiedagen, recyclages. nalezen bijwerkingen en updates. stage beschikbaarheid van infrastructuur stage Conclusie m.b.t. het verwerkingsniveau van de kenniselementen: de student moet inzake deze takencluster kennisniveau 4 (integreren) bereiken.

13 10 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Takencluster 2: Opvolgen en toepassen van wetgeving Taak Ten einde wettelijk in orde te zijn en optimale beslissingen te adviseren, moet de wetgeving strikt opgevolgd en bijgehouden worden. Deze informatie is niet altijd ter plekke aanwezig en kan verworven worden via een eigen gegevensbank, vakliteratuur, seminaries en consult. Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens geheel Vaardigheid Kennis Attitude 1 Opvolgen van specifieke wetgeving Lectuur van juridische publicaties op diverse domeinen de student kan volgende specifieke wetgevingen opvolgen: boekhoudrecht, fiscaal recht, sociaal recht, burgerlijk en handelsrecht, vennootschapswetgeving de student kent de basisinhouden van de diverse wetgevingen leergierigheid voortgezette educatie accuratesse beschikbaarheid van volledige documentatie zoals wetteksten, commentaar en aanschrijvingen seminaries stage 2 Toepassen van specifieke wetgeving Na controle op recentheid van de informatie, selecteren in functie van hangende dossiers en de actuele problematiek met betrekking tot bepaalde onderwerpen de student kan het bovenvermelde toepassen in functie van de verkregen opdracht de student kan de meest aangepaste en optimale oplossingsmethode kiezen de student kan eerder formele wetteksten vertalen naar direct bruikbare informatie de student kent de diverse oplossingsmethodes of weet ze te vinden in de gepaste vorm kritische doorzettingsvermogen concretiseringsvermogen stage gevallenstudies Conclusie m.b.t. het verwerkingsniveau van de kenniselementen: de student moet overal niveau 4 (integreren) bereiken behalve anders vermeld. Voor sociaal recht, burgerlijk recht en handelsrecht volstaat niveau 3 (toepassen) Takencluster 3: Opvolging van de ontwikkeling van de bedrijfstak, van de algemene economische ontwikkeling, van omgevingsfactoren Taak Dit gebeurt vanuit de firma of door contacten met de buitenwereld. Het betreft persoonlijke contacten met collega s, via beroepsverenigingen, of met andere beroepsvelden; daarnaast verloopt de opvolging eveneens via vakliteratuur, andere literatuur en seminaries. Goed geïnformeerd zijn over het eigen beroep en de realiteiten van het algemeen economisch leven is primordiaal. Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgeheel Vaardigheid Kennis Attitude gegevens 3.1 Het opvolgen van de ontwikkeling in de bedrijfstak van de beroepsbeoefenaar zelf (zijn opvolgen van de evoluties in de eigen beroepsvereniging van de beroepsbeoefenaar: BIB - IDAC IBR de student kan op efficiënte wijze de beroepseigen evoluties en informatie terzake opsporen en de student kent de verschillende beroepsverenigingen en de organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van

14 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 11 Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgeheel Vaardigheid Kennis Attitude gegevens interne situatie) opvolgen van de evoluties in aanverwante beroepsverenigingen opvolgen van de evoluties in het eigen vakgebied van de beroepsbeoefenaar: de boekhouding en de fiscaliteit opvolgen van de adviezen van de C.B.N. analyseren de student kan op efficiënte wijze de evoluties en de informatie in de andere beroepsverenigingen opsporen en verwerken de student kan op efficiënte wijze de wijzigende denkbeelden in de boekhouding en fiscaliteit opsporen en verwerken de op-drachtgever van de accountant-fiscalist de student kent de bronnen om de algemene en de specifieke deontologische regels terug te vinden de student kent de evoluties in de eigen vakgebieden 3.2 Het opvolgen van de ontwikkeling van de algemene economische elementen en de omgevingsfactoren van de externe situatie van de beroepsbeoefenaar opvolgen van de evoluties in de bedrijfstakken waarin de beroepsbeoefenaar specifiek actief is opvolgen van de evoluties van het economische leven in het algemeen, inbegrepen de bedrijfstakken waarin men niet specifiek actief is opvolgen van de evoluties in de vakgebieden van de bedrijfstak(ken) waarin men specifiek actief is in het bijzonder, en van alle bedrijfstakken in het algemeen de student kan de geselecteerde informatie beschikbaar maken in functie van de lezer de student kan algemeen economische gegevens op statistische correcte wijze interpreteren de student kan specifieke bedrijfseconomische gegevens op adequate wijze interpreteren en zin geven Conclusie m.b.t. het verwerkingsniveau van de kenniselementen: de student moet inzake deze takencluster kennisniveau 4 (integreren) bereiken.

15 12 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Takencluster 4: Informatieverwerking Taak Dank zij contact met informatici en consultants informeert men zich over nieuwe pakketten en gaat men de bestaande pakketten optimaal beheersen. Het betreft voornamelijk software op het gebied van boekhouding en fiscaliteit, alsook spreadsheet. Goede informatieverwerking zorgt er voor dat de informatie zo verwerkt wordt dat ze voldoet aan de informatiebehoefte van verschillende vragers binnen en buiten de firma, daarenboven moet de informatie ook vlot kunnen worden aangevuld. Functione Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens el Geheel Vaardigheid Kennis Attitude Informatieverwerking 1 Informatica de student kan computerinfrastructuur efficiënt aanwenden de student kan de hardware-elementen evalueren 2 Analyse 2.1 Overzicht van de fasen in een informatiseringsproject. 2.2 Uitwerking van de bedrijfseconomische fasen: Probleemanalyse van het bedrijfseconomische aspect de student kan vlot werken met de verschillende software-elementen (systeem- en applicatiesoftware) de student kan de software-elementen evalueren de student kan vlot werken met datacommunicatiesystemen: b.v. internet (www en ) de student kan de fasen in een informatiseringsproject onderscheiden de student kan een bedrijfseconomisch probleem analyseren de student kan de informatiebehoefte van het management vaststellen de student kent de eigenschappen van de verschillende hardware-elementen de student kent de mogelijke bronnen die informatie i.v.m. hardware-elementen bevatten de student kent de mogelijkheden en beperkingen van software-elementen de student kent de mogelijke bronnen die informatie i.v.m. software-elementen bevatten de student kent de vereiste hard- en software de student kent toepassingen van datacommunicatie de student kent de hulpmiddelen die kunnen gebruikt worden in verschillende fasen de student kent de relatie tussen de verschillende subsystemen van het managementinformatiesysteem (mis) de student kent de verschillende subfasen en elementen van de analyse van een bedrijfseconomisch probleem leergierigheid openheid t.o.v. nieuwe technieken kritische resultaatgerichtheid leergierigheid doorzettingsvermogen kritische problemen onderkennen en oplossen zelfstandigheid leergierigheid doorzettingsvermogen openheid t.o.v. nieuwe technieken zin voor relativiteit inzicht in de arbeidsorganisatie kunnen omgaan met informatie imagobewustzijn kritische contactbereidhe id informatie kunnen ordenen en structureren vermogen om informatie te verzamelen creativiteit computer bijwonen studieda-gen, bijscholingen demonstraties nalezen van tijdschriften praktijklokalen computerprogramma s bijwonen studiedagen, bijscholingen, demonstraties nalezen van tijdschriften Internet bijwonen studiedagen, bijscholingen, demonstraties nalezen van tijdschriften documenten als informatie documenten als verantwoordingstukken functieomschrijving codificatie checklists beslissingstabellen

16 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Logisch Ontwerp van het bedrijfseconomische aspect de student kan voor een bedrijfseconomisch probleem een logisch ontwerp opstellen de student kan de invloed van automatisering beoordelen de student kent de technieken van gegevensanalyse en gegevensstructuur, met o.a. normaliseren zin voor samenwerking resultaatgerichtheid analytisch vermogen brain storming scherm- en lijstlayouts relaties tussen de gegevensverzamelingen de student kan uitmaken wat al of niet geautomatiseerd kan worden 2.3 Beveiliging, consistentie van gegevens de student kan technieken van beveiliging toepassen de student kent de verschillende soorten fouten en calamiteiten die kunnen optreden bij informatieverwerking de student kent controletechnieken omgaan met stress doorzettingsver mogen backupprogramma s en backuphardware antivirusprogramma paswoorden beveiligingsprocedures 3 Kennis van pakketten 3.1 Boekhouding de student kan vlot werken met een boekhoudprogramma, dwz dat hij op een geautomatiseerde wijze documenten kan verwerken 3.2 Fiscaliteit De student kan vlot werken met fiscale programma s: gegevens inbrengen simulaties doorvoeren resultaten kunnen analyseren 3.3 Rekenbladprogramma 3.4 Andere pakketten: Databank Presentatiepakket Tekstverwerking de student kan naast de basisrekenbladverwerkingen ook zelfgedefinieerde functies en macroprogramma s opstellen de student kan werken met pakketten zoals: databank, fiscale wetgeving, algemeen databankprogramma, tekstverwerking, presentatiepakket de student kent de mogelijkheden en beperkingen van een boekhoudprogramma de student heeft inzicht in de logische structuur van het programma de student heeft inzicht in de verschillende rubrieken van het programma de student heeft inzicht in de verschillende mogelijkheden van een rekenbladprogramma de student heeft kennis van de financiële rekenbladfuncties de student heeft inzicht in de mogelijkheden van die programma's accuratesse kunnen omgaan met informatie planmatig werken routine aandacht voor details accuratesse kunnen omgaan met informatie leergierigheid creativiteit zin voor structuur leergierigheid kritische leerbekwaamheid boekhoudprogramma gevallenstudies documenten als verantwoordingsstukken opleiding i.v.m. aanpassingen in de fiscale wetgeving gevallenstudies gevallenstudies opleiding i.v.m. aanpassing van de fiscale wetgeving nieuwe versies van de programma s Conclusie m.b.t. het verwerkingsniveau van de kenniselementen: de student moet inzake deze takencluster kennisniveau 3 (toepassen) bereiken.

17 14 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Takencluster 5: Opstellen van de wettelijk vereiste stukken Taak Een formalistische deelfunctie behelst de opstelling van wettelijke stukken, zoals: BTW-aangiften en -listings, belastingaangiften (personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting) en begeleidende documenten, (geconsolideerde) jaarrekeningen, jaarverslagen, informatie voor de ondernemingsraad, documenten ten behoeve van de algemene vergadering, de personeelsdienst, sociale secretariaten en administraties (o.a. RSZ -aangiften, individuele fiches en samenvattende opgaven, aangiften BV), allerlei documenten en verslagen voor strategische doeleinden (NBB, Intrastat, Prodcom, diverse statistieken). Met behulp van standaardformulieren of lay-out, informatica en ondergeschikten, voldoet men aan de wettelijk vereiste informatiebehoeften. Dit takencluster is een emanatie van Takencluster 2. Opvolging en toepassing van wetgeving; bijgevolg zijn functioneel geheel en onderdeel identiek bij Takencluster 5. Opstellen van de wettelijk vereiste stukken. Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens geheel Vaardigheid Kennis Attitude Opstellen van de wettelijk vereiste stukken Opstellen van de wettelijk vereiste stukken 1 de student kan zich documenteren over de wettelijk vereiste stukken; hij kan leiding ontvangen, doelgericht en doelmatig samenwerken en/of communiceren met collega s van uiteenlopend niveau, ervaring en deskundigheid 2 de student kan de gegevens verzamelen om de wettelijk vereiste stukken op te maken de student kent de bronnen (juridisch, sociaal, fiscaal, economisch, boekhoudkundig) om zich te informeren over de wettelijk vereiste stukken de student kent de informatiedragers met de gegevens die hij nodig heeft om de wettelijk vereiste stukken op te maken abstract denken accuratesse contactbereidheid creativiteit doorzettingsvermogen kunnen omgaan met informatie leerbekwaamheid leergierigheid planmatig denken doelgerichte of relevante informatie distilleren accuratesse beslissingsvermogen contactbereidheid doorzettingsvermogen een werkplan kunnen maken doelgerichte of relevante informatie distilleren kritische kunnen omgaan met informatie planmatig denken problemen onderkennen en oplossen resultaatgerichtheid samenwerking zelfstandigheid beschikbaarheid van de bronnen (o.a. wetteksten en tijdschriften) op de arbeidsplaats: bibliotheek multimedia databanken seminaries en studiedagen beschikbaarheid van de administratieve richtlijnen beschikbaarheid van de informatie op de arbeidsplaats

18 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 15 Functioneel Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens geheel Vaardigheid Kennis Attitude zelfvertrouwen 3 de student kan de wettelijk vereiste stukken invullen 4 de student kan de wettelijke termijnen en materiële verplichtingen m.b.t. het indienen van de wettelijk vereiste stukken naleven de student kent de inhoud (juridisch, sociaal, fiscaal, economisch, boekhoudkundig) van de wettelijk vereiste stukken de student kent de informaticatoepassingen die hem toelaten de wettelijk vereiste stukken in te vullen de student kent de wettelijke termijnen en materiële verplichtingen m.b.t. het indienen van de wettelijk vereiste stukken accuratesse problemen onderkennen en oplossen resultaatgerichtheid verantwoordelijkheidszin zin voor initiatief zin voor esthetiek dienstverlenende accuratesse flexibiliteit kwaliteitsbewust -zijn omgaan met stress (bestand tegen tijdsdruk) resultaatgerichth eid verantwoordelijkheidszin dienstverlenende hulpmiddelen: standaardformulieren informatica ondergeschikten administratieve richtlijnen verwachte resultaat: voldoen aan de wettelijke informatieverplichtingen Conclusie m.b.t. het verwerkingsniveau van de kenniselementen: de student moet inzake deze takencluster kennisniveau 4 (integreren) bereiken Takencluster 6: Objectieve en onafhankelijke besluitvorming en advies-verstrekking Taak Vanuit een opdrachtomschrijving - al dan niet geformaliseerd - een dusdanig advies formuleren dat de kwaliteit van de beslissingen toeneemt. De adviesregeling zal veelal de vorm aannemen van het verwerken van financiële gegevens binnen een welbepaalde sociale en juridische context. Binnen systemen van tegenspraak is tot op een bepaalde hoogte een inleving in het standpunt en belang van de opdrachtgever taakstellend. Functioneel geheel Onderdeel Basiscompetentie Context- Adviesverstrekking en besluitvorming als dienstverlening t.a.v. cliënteel 1 Probleemdefinitie Vaardigheid Kennis Attitude gegevens de student kan via luisteren en vraagstelling tot een nauwkeurige omschrijving van het probleem komen hoofd- en bijzaken kunnen daarbij duidelijk geduid worden waar de grenzen van de bevoegdheid of kennis overschreden een ruime juridische basiskennis is als parate kennis nodig kennis van technieken van tekststructurering en rapportering is nuttig discussietechnieken beheersen is een pluspunt kennis van de technieken van accoun- luisterbereidheid nauwkeurigheid inzake vraagstelling informatiebronnen moeten ruim beschikbaar zijn

19 16 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Functioneel geheel Onderdeel Basiscompetentie Context- 2 Probleemanalyse 3 Conclusievorming en adviesverstrekking Vaardigheid Kennis Attitude gegevens worden, dient de student een attitude te ontwikkelen van gezonde evaluatie van eigen kunnen uit de synthese moet de student tot een kernachtige probleemomschrijving komen tantscontrole de student kan een gedefinieerd probleem vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken de financiële consequenties van diverse benaderingen moet de student kunnen becijferen alternatieve scenario s kunnen formuleren Schematisch alternatieve scenario s kunnen verwoorden op toegankelijke wijze (effectiviteitseis) Voldoende snel tot conclusies kunnen komen (actualisatieeis) Uit al pro en contra s uiteindelijk tot een eenvoudig advies komen In teamverband kunnen werken en/of een team kunnen leiden om tot klare conclusies te komen analyse van boekhoudstaten en interpretatie van financiële kerncijfers is essentieel kunnen zoeken in informatiebronnen rapporteringstechnieken software inzake spreadsheet, database en tekstverwerking bereidheid om zich diepgaand in een probleem te verdiepen bereidheid om zelf advies in te winnen kunnen omgaan met conflicten accuraatheid kritische zin tegenover eigen conclusies stressbestendig bereidheid om oplossing stap voor stap te verfijnen deontologische correctheid bereidheid om verantwoordelijkheid op te nemen informatiebronnen moeten ruim beschikbaar zijn software informatiebronnen moeten ruim beschikbaar zijn software verzekering beroepsaansprakelijkheid respecteren van gangbare tarieven Conclusie m.b.t. het verwerkingsniveau van de kenniselementen: de student moet overal niveau 4 (integreren) bereiken behalve anders vermeld: zie gedeelte bij onderdeel 3 waar niveau 3 (toepassen) zou kunnen volstaan.

20 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Takencluster 7: Contacten met relaties leggen en onderhouden Taak De beroepsactiviteit gaat gepaard met veelvuldige contacten met relaties: opdrachtgever, werkgever, klanten en potentiële klanten, overheidsinstanties en dienstverleners uit andere disciplines (banken, verzekeringsinstellingen, notarissen, juristen, informatici, beroepsorganisaties ). Die contacten grijpen plaats in en buiten de arbeidsplaats; er zijn ook veel hulpmiddelen voorhanden om correcte, duidelijke en zinvolle contacten te onderhouden (o.a. post, telefoon, fax, , rapporten, ondergeschikten, meetings van beroepsfederaties of van Kamers van Koophandel, seminaries). Functioneel geheel 1 Leggen en onderhouden van contacten als boekhouder, accountant, erkend fiscalist, belastingconsulent in dienstverband 2 Leggen en onderhouden van contacten als zelfstandig boekhouder, accountant, erkend fiscalist, belastingconsulent. Onderdeel Basiscompetentie Contextgegevens Contacten met werkgever (potentiële) klant administraties dienstverleners uit andere disciplines collega s werknemers Contacten met: Ondergeschikten (medewerkers) (potentiële) klanten administraties met dienstverleners uit andere disciplines collega s zelfstandigen Vaardigheid Kennis Attitude de student heeft zowel schriftelijk als mondeling correcte relaties leren opbouwen. de student heeft leren in teamverband werken. de student heeft ook elementaire inzichten verworven om als zelfstandige correcte contacten op te bouwen met relaties. de student kent en onderkent de specificiteit van elk van deze personen, beroepen, instellingen en administraties. de student kent de rechten en verplichtingen van het zelfstandig ondernemen 1 gemeenschappelijk aan alle contacten zijn de flexibiliteit, vermogen om te relativeren, imagobewustzijn, de taalvaardigheid, de contactbereidheid en het inlevingsvermogen 2 met de werkgever: kwaliteitsbewustzijn, loyauteit, assertiviteit 3 met de klant: commercieel inzicht, empathie, overtuigingskracht en kwaliteitsbewustzijn 4 met de collega s: assertiviteit, empathie, loyauteit, solidariteit, zin voor samenwerking de zelfstandige zal de hoger vermelde attitudes moeten blijven bezitten maar daarnaast ook blijk geven van: beslissingsvermogen doorzettingsvermogen omgaan met stress resultaatgerichtheid zelfstandigheid mondelinge en schriftelijke communicatie, meetings, studiedagen, vergaderingen, multimedia idem Conclusie m.b.t. het verwerkingsniveau van de kenniselementen: de student moet overal niveau 4 (integreren) bereiken.

21 18 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT Besluit De pas afgestudeerde zal zijn werkzaamheden aanvankelijk veelal uitvoeren onder leiding en verantwoordelijkheid van een accountant.... Hij zal dus vooral leiding ontvangen en samenwerken en communiceren met collega s van uiteenlopend niveau, ervaring en deskundigheid. Hij zal zijn activiteiten doelgericht en doelmatig hoofdzakelijk binnen de organisatie moeten uitvoeren. Indien de afgestudeerde zich ontwikkelt, zal hij meer verantwoordelijkheden krijgen. Dit zal zich weerspiegelen in de contacten. Hij zal zijn werkzaamheden in teamverband verrichten waarbij hij, gelet op zijn hogeschoolopleiding, ook zelf leiding zal geven. Ook het zelfstandig naar buiten treden en contacten onderhouden met klanten, administraties en andere dienstverleners (banken, notarissen, advocaten... ) zal spoedig tot zijn bezigheden behoren. Het einddoel van de carrière kan het beheren van een eigen kantoor zijn of het hoofd van een dienst. In dit geval zal leiding geven (plannen, organiseren, controleren) aan medewerkers steeds belangrijker worden en zullen ook de externe contacten op hoger niveau intenser zijn. Het aspect theorie-praktijk is voor deze optie moeilijk te scheiden. De werkgroep is van oordeel dat een stage met een minimumduur van 6 weken kan voorgesteld worden. Het maken van een eindwerk wordt sterk aanbevolen, bij voorkeur op individuele basis. LUIK 2: De persoonsvorming 3.4 Sleutelkwalificatie Frequentie 1 abstract denken 57 2 accuratesse 61 3 assertiviteit 29 4 beslissingsvermogen 61 5 commercieel inzicht 54 6 contactbereidheid 71 7 creativiteit 67 8 dienstverlenende 48 9 doorzettingsvermogen een werkplan kunnen maken empathie 4 12 flexibiliteit imagobewustzijn inzicht in de arbeidsorganisatie kritische kunnen omgaan met info kwaliteitsbewustzijn leerbekwaamheid leergierigheid 31

22 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT 19 Frequentie 20 loyauteit omgaan met stress planmatig denken problemen onderkennen en oplossen productieve taalvaardigheid MVT productieve taalvaardigheid moedertaal receptieve taalvaardigheid moedertaal receptieve taalvaardigheid MVT resultaatgerichtheid solidariteit veiligheids- en milieubewustzijn verantwoordelijkheidszin zelfstandigheid zelfvertrouwen zin voor initiatief zin voor samenwerking zin voor esthetiek De kern van het opleidingsprofiel De optie Accountancy-Fiscaliteit beoogt de vorming van de verantwoordelijke die: de wettelijke boekhouding beheerst boekhoudrecht beheerst en opvolgt boekhouding op computer kan evalueren en toepassen de analytische boekhouding kan doorzien en het verband kan leggen met de algemene een aangifte in de personenbelasting kan opmaken BTW-aangifte kan opstellen de vennootschapsbelasting beheerst en opvolgt snel de financiële gezondheid van een onderneming kan aflezen uit een jaarrekening een overzicht heeft van fundamentele principes en toepassingen van interne en externe controle de basisprincipes van consolidatie beheerst de basisprincipes van de sociale wetgeving beheerst kan advies geven aan klanten: zelfstandigen, starters... op fiscaal en boekhoudkundig vlak kan informaticapakketten toepassen (de meest recente i.v.m. zijn beroep) de grote economische sectoren volgt de financiële en economische realiteit via vakliteratuur volgt de snel evoluerende wetgeving op het terrein van accountancy, fiscaliteit, recht volgt en weet waar men zich kan bijscholen en wat men daaromtrent kan raadplegen communicatief is naar klanten en medewerkers voldoende talenkennis heeft zelfstandig een rapport kan opstellen

23 20 OPLEIDINGSPROFIEL ACCOUNTANCY- FISCALITEIT LUIK 3: Maatschappelijke integratie Het karakter van het hoger onderwijs van 1 cyclus wordt bepaald door de combinatie van de niveaucomponent en de beroepscomponent. De beroepscomponent is in het eerste luik uitgebreid aan bod gekomen. In de volgende twee paragrafen komt enerzijds de niveaucomponent aan bod, als basis voor de maatschappelijkculturele vorming. Anderzijds wordt gewezen op de relatie met de specificiteit tot de andere opties binnen de opleiding. 3.6 Maatschappelijk-culturele vorming Ondanks het feit dat de klemtoon op het beroepsgericht onderwijs ligt, impliceert het hoger niveau dat de afgestudeerde een brede kijk heeft op de bestudeerde verschijnselen, hetgeen inhoudt dat het bestudeerde vanuit verschillende vakgebieden benaderd wordt. Derhalve is niet enkel een diepgaande bedrijfseconomische kennis vereist, maar moeten ook bepaalde macro-economische, juridische en ethische inzichten verworven zijn. Bovendien moet ernaar gestreefd worden de studenten zelfstandig te leren denken en handelen. Belangrijk is tegelijk: oog te hebben voor details, zonder in pietluttigheden te verzeilen systematiek te ontwikkelen, gebruik makend van aangeleerde methodes en technieken creatief te zijn Tenslotte moet een voldoende basiskennis van vreemde talen, zowel schriftelijk als mondeling, geëist worden. 3.7 Relevantie van de optie De verwantschap met de andere opties van de opleiding komt vooral tot uiting in de hoger besproken maatschappelijk-culturele vorming. Elke afgestudeerde van de opleiding Bedrijfsbeheer moet een aantal basiscompetenties ontwikkeld hebben. Van een boekhouder-accountant-fiscalist moet echter een diepgaande kennis op deze drie domeinen verondersteld worden. In die zin zal deze optie toch sterk verschillen van de andere vijf opties. De stage is derhalve geen algemene (hoe interessant ook), maar wel degelijk een specifieke kennismaking met de beroepspraktijk van accountant-fiscalist.

24 OPLEIDINGSPROFIEL financie- & verzekeringswezen sector : handel-administratie opleiding : bedrijfsbeheer optie : financie- & verzekeringswezen studiegebied : handelswetenschappen & bedrijfskunde Sectorcommissie hogeschoolonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad D/1998/6356/32 De leden van de sectorcommissie zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De VLOR staat in voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

25 I NHOUD OPLEIDINGSPROFIEL FINANCIE- & VERZEKERINGSWEZEN INHOUD HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Ontwikkelingsproces Legitimatie 2 HOOFDRUBRIEK 2: SITUERING VAN DE OPTIE C.Q. OPLEIDING Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Diploma s en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de opleiding Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in België Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in België Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de opleiding Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de opleiding SO-vooropleiding Reële studieduur 5 HOOFDRUBRIEK 3: HET OPLEIDINGSPROFIEL De exacte benaming van de opleiding Globale omschrijving Beroepsgericht opleidingsprofiel Maatschappelijke context 14 HOOFDRUBRIEK 4: BIBLIOGRAFIE 16

26 OPLEIDINGSPROFIEL FINANCIE- & VERZEKERINGSWEZEN 1 HOOFDRUBRIEK 1: INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel De opleiding Bedrijfsbeheer, Financie- en Verzekeringswezen richt zich op drie doelgebieden. Afgestudeerden van deze optie kan men terugvinden in diverse functies binnen de verzekeringssector, en dit zowel bij verzekeringsmaatschappijen als verzekeringstussenpersonen. Een aantal afgestudeerden vestigen zich als zelfstandig tussenpersoon, al dan niet voordat men enige praktijkervaring heeft opgedaan. Ook in de banksector vinden we afgestudeerden terug in een breed gamma van functies waarbij techniciteit en commerciële feeling belangrijk zijn. Tenslotte komt een deel van de afgestudeerden terecht in ondernemingen waarin zij ingeschakeld worden in het risicobeheer of de financiële diensten. De pas afgestudeerde zal bij aanvang de meeste taken onder leiding van anderen uitvoeren, maar kan op vrij korte termijn doorgroeien naar grotere bevoegdheden en zelfstandig werken. De genoten opleiding biedt de mogelijkheid om door te groeien naar middenkaderfuncties. In de financiële sector is er een toenemende branchevervaging vast te stellen. De overheid heeft hierop ingespeeld om de vroegere gescheiden opleidingen Verzekeringen en Financiewezen samen te voegen tot Financie- en Verzekeringswezen. Deze samenvoeging is niet door iedereen enthousiast onthaald. De technische basiskennis die de afgestudeerden dienen te beheersen is vrij groot. In het opleidingsprofiel is getracht een zo goed mogelijk evenwicht te vinden tussen beide. Een aantal vertegenwoordigers van hogescholen zijn dan ook principieel niet akkoord met het voorliggende profiel. 1.2 Opdracht De opdrachtgever van dit opleidingsprofiel is de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). 1.3 Ontwikkelingsproces Basis voor de ontwikkeling van dit opleidingsprofiel is het goedgekeurde beroepsprofiel. Het betreffende beroepsprofiel was echter niet voldoende uitgewerkt. De benaming Technisch-commercieel medewerker voor de financiële sector werd

27 2 OPLEIDINGSPROFIEL FINANCIE- & VERZEKERINGSWEZEN daarenboven opgedrongen door de voorzitter van de werkgroep Bedrijfsbeheer en is totaal kunstmatig. Het beroep van een afgestudeerde van deze opleiding kan niet onder één term gecatalogeerd worden. Afgestudeerden worden voorbereid om diverse functies binnen de financiële sector in te nemen. Al deze functies veronderstellen een gedegen technische basiskennis - die onder meer bij de verzekeringstussenpersonen wettelijk is vastgelegd - en een communicatieve zowel naar cliënteel als naar medewerkers toe. De werkgroep die dit beroepsprofiel uitwerkte heeft echter niet de mogelijkheid gekregen om verbeteringen en/of aanpassingen voor te stellen voor het beroepsprofiel. Het is onnodig te zeggen dat dit tot heel wat ongenoegen heeft geleid bij de leden van de werkgroep. Dit ongenoegen heeft zijn gevolgen gehad voor de uitwerking van het opleidingsprofiel dat enkel in zijn laatste fase werd besproken binnen de vroeger gevormde werkgroep. Daarenboven is de enorme tijdsdruk een uitermate negatieve factor geweest. 1.4 Legitimatie Het opleidingsprofiel is een opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor).

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL. Maatschappelijk assistent

STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL. Maatschappelijk assistent STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL Maatschappelijk assistent OPLEIDINGSPROFIEL Maatschappelijk assistent Studiegebied : sociaal-agogisch werk Opleiding : sociaal werk Graad : maatschappelijk assistent Optie

Nadere informatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL. Beheer, Toerisme en Recreatie

STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL. Beheer, Toerisme en Recreatie STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL Beheer, Toerisme en Recreatie OPLEIDINGSPROFIEL Beheer, Toerisme en Recreatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding sector bedrijfskunde : beheer, toerisme en recreatie

Nadere informatie

STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL. fotografie

STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL. fotografie STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL fotografie OPLEIDINGSPROFIEL fotografie sector studiegebied opleiding optie : audiovisuele productie : industriële wetenschappen & technologie : audiovisuele techniek : fotografie

Nadere informatie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie

STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL. assistent in de psychologie STUDIE 58 OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie OPLEIDINGSPROFIEL assistent in de psychologie sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk optie : assistent

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIE 81 OPLEIDINGSPROFIEL. secretariaatsbeheer

STUDIE 81 OPLEIDINGSPROFIEL. secretariaatsbeheer STUDIE 81 OPLEIDINGSPROFIEL secretariaatsbeheer OPLEIDINGSPROFIEL optie medisch secretariaat studiegebied : handelswetenschappen & bedrijfskunde sector : handel-administratie opleiding : secretariaatsbeheer

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) sector : handel-administratie studiegebied

Nadere informatie

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support

Studie 205. Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Studie 205 Opleidingsprofiel Informatiemanagement en Support Beroep: Studiegebied: Opleiding: Informatiemanager andelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN vertaalkunde O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK WOORD VOORAF Voorafgaande toelichting bij de opleidingsprofielen licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk Situering

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Toegepaste informatica Informaticamanagement en multimedia Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Toegepaste informatica en

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting KMO-management Modeldeeltraject 2 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014

Studiegids 2013-2014 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement Studiegids 2013-2014 Afstudeerrichting Rechtspraktijk Modeldeeltraject 1 1 Handleiding studiegids De studiegids is een aanvulling van

Nadere informatie

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde

STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL. scheepswerktuigkunde STUDIE 71 OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkunde OPLEIDINGSPROFIEL scheepswerktuigkundige sector : metaal elektriciteit - kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding

Nadere informatie

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 2003 voorwoord De visitatiecommissie van de

Nadere informatie

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg

Leerplan. Zorgkundige OPLEIDING. Modulair. Studiegebied Personenzorg Leerplan OPLEIDING Zorgkundige Modulair Studiegebied Personenzorg Goedkeuringscode: 2012/706/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA Communicatief gedrag 40 Context van de zorgvrager 40 10 Begeleide intervisie

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v)

STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL. vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) STUDIE 37 BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) BEROEPSPROFIEL vertaalkundige vertaler-tolk (m/v) sector : toegepaste taalkunde studiegebied : toegepaste taalkunde opties : vertaler, tolk beroep

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL hout OPLEIDINGSPROFIEL hout sector : bouw-hout-decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : hout beroep : technisch manager hout Sectorcommissie

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Bestuurskunde en publiek management Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Bestuurskunde en publiek management aan de

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor sector: handel - administratie subsector: administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie