Onderhandelen indien mogelijk. Overgaan tot actie als het nodig is!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhandelen indien mogelijk. Overgaan tot actie als het nodig is!"

Transcriptie

1 Maart 2015 REDACTIONEEL Onderhandelen indien mogelijk. Overgaan tot actie als het nodig is! Op het eind van vorig jaar kwam er uit verschillende hoeken kritiek op de vakbonden: het zou niet redelijk zijn om actie te voeren voor men onderhandeld heeft. Sindsdien is er op verschillende niveaus onderhandeld en wat moeten wij vaststellen? Bij de openbare diensten bestaat er geen enkele onderhandelingsmarge en houdt de overheid zich strikt aan het regeerakkoord, waar blijkbaar geen komma aan veranderd mag worden. In die omstandigheden kunnen wij niet langer aarzelen en wij hebben dan ook verschillende acties gevoerd. 11 maart 2015: militantenconcentratie op interprofessioneel niveau in Brussel in gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV ABVV ACLVB); 19 maart 2015: militantenconcentratie van de militanten van de openbare diensten in gemeenschappelijk vakbondsfront (ACOD, ACV openbare diensten en VSOA); 24 maart 2015: Betoging van de Vlaamse ACOD in Antwerpen. En we gaan verder: 30 maart 2015: inter professionele betoging in Brussel; 31 maart 2015: inter professionele betoging van ABVV in Kortrijk; 1 april 2015: inter professionele betogingen in Luik (gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV ACV), Charleroi en Namen (gemeenschappelijk vakbondsfront ABVV, ACV en ACLBV) en interprofessionele betogingen ABVV in Gent, Brugge, Hasselt, Leuven en Mechelen (met ACV); 22 april 2015: algemene staking in de openbare diensten op initiatief van ACOD. Bovendien is er een petitie opgesteld om in te gaan tegen het voornemen van de regering om de indexsprong te handhaven. Aarzel niet om deze te ondertekenen: De meeste van deze acties worden ondersteund door een stakingsaanzegging, zodat ook diegenen kunnen deelnemen die geen verlof of recuperatierust (meer) hebben. Uw toekomst hebt u dus nog altijd in eigen hand We willen besluiten met een herinnering aan onze belangrijkste eisen: Geen indexsprong! Behoud van de huidige pensioenregeling voor de ambtenaren en een verhoging van de pensioenen voor alle werknemers, ongeacht de plaats waar ze werken! Neen aan de ontmanteling van de openbare diensten en voor een correcte financiering door middel van een rechtvaardige fiscaliteit! Een evenwichtige verdeling tussen de arbeidstijd en het privéleven op een financieel leefbare manier! Wie de strijd aangaat, kan verliezen. Wie niet strijdt, heeft al verloren! ACOD BLIKSEMINFO FINANCIËN MAART 2015 PAGINA 1

2 KANTELING 3 Een laatste ronde via de «correctieve» postulatie We schreven in onze vorige Info al dat kanteling 3 als afgesloten beschouwd moet worden. De overgrote meerderheid van het personeel kon zich ook vinden in het resultaat, wat niet wil zeggen dat ze er allemaal gelukkig mee waren. Enkelen bleven echter met een grote kater achter en moesten een haast onmogelijke verandering van standplaats voor lief nemen. Zij kunnen alleen rekenen op een soepele toepassing van werken in satellietkantoor of telewerk om een leefbare combinatie werk en privé mogelijk te maken. Blijkbaar zag de overheid ook in dat er hier en daar nog een hoekje moest afgerond worden. Bovendien was het voor iedereen duidelijk dat sommige administraties hun personeelsbehoeften verkeerd hadden ingetekend. Onder meer voor niveau C bij de administratie van douane en accijnzen was dat problematisch. De bedoeling van de correctieve postulatie is dan ook dubbel. Ten eerste wil men aan sommige mensen de kans geven hun keuze aan te passen, nu zij duidelijkheid hebben over de standplaatsen waar nog een tekort aan personeel is. Ten tweede wil men een aantal correcties aanbrengen aan de zogenaamde foto to be. Daarbij is het de bedoeling beter aan te sluiten bij de huidige personeelsbezetting en minder te focussen op de gewenste samenstelling van de diensten. Toch hielden sommige administraties mordicus vast aan hun functievereisten. Nochtans was het bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit intussen duidelijk dat dit voor grote tekorten gezorgd had in de pijler P. Wij zijn er van overtuigd dat het personeel verstandig genoeg is om een juiste keuze te maken, zonder dat het in een keurslijf gedwongen moet worden. Misschien zal er hier en daar vorming nodig zijn, maar dat zal nu ook het geval zijn want velen zullen een andere taak krijgen in de nieuwe structuur. Maar er was geen lievemoederen aan, dergelijke mutatiemogelijkheid zal voor een volgende keer zijn. Bij de algemene administratie van de Douane en Accijnzen wilde de administrateur generaal echter helemaal van geen functievereisten weten. Toch was hij akkoord om dubbele standplaatsen te creeren. Sommige zonder en andere met wapendracht en chauffeur. Toch functievereisten dus, al mag het zo niet genoemd worden! Van een onderscheid tussen accijnzen en douane wil de administrateur generaal echter nog altijd niet weten. Integendeel, hij hield een groot pleidooi voor polyvalentie binnen de mobiele teams van de toekomst. Dit houdt in dat de betrokken personeelsleden de ene keer kunnen ingezet worden voor een ongewapende controle in een bedrijf, ook op het vlak van accijnzen, en de andere keer voor een gewapende opdracht op de weg. Een soort superdouaniers dus... Volgens de administrateur de enige mogelijkheid om nog gewapende controles in het binnenland te behouden. Diegenen die kiezen voor het laatste type standplaats moeten beseffen dat dit betekent dat zij automatisch vrijwilliger zijn om wapens te dragen en een dienstwagen te besturen. Geen sprake dus om dit te weigeren en toch een recht te doen gelden voor de betrokken standplaats. Het houdt ook in dat wanneer men medisch ongeschikt wordt bevonden, een ambtshalve mutatie naar een andere standplaats kan volgen bij gemotiveerde beslissing van de voorzitter. Dit is ook voorzien in het organiek reglement. Wij willen diegenen die bij kanteling 3 gekozen hebben voor een standplaats waar wapendracht vereist is en die intussen afgekeurd zijn of te kennen gaven dat zij geen wapen meer wensen te dragen dan ook aanmoedigen om de mogelijkheid van de correctieve postulatie goed te bekijken. Hoewel het niet verplicht is hieraan deel te nemen zou het kunnen dat ook zij nadien ambtshalve gemuteerd worden naar een andere standplaats wegens ongeschiktheid voor het uitoefenen van de functie. Het aantal ongewapende functies in deze teams is immers zeer beperkt. Als er te veel personen vasthouden aan deze standplaats dan zal de ambtshalve mutatie gebeuren in omgekeerde volgorde van de anciënniteit. Conclusie Het ziet er naar uit dat met deze correctieve postulatie kanteling 3 volledig zal worden afgesloten. Voor praktische modaliteiten verwijzen wij naar de extra editie van onze ACOD Blikseminfo die hierover al eerder verschenen is. Als we de vacante functies bekijken, kunnen we niet anders dan vaststellen dat deze postulatie in de eerste plaats de bedoeling heeft om de incoherenties te corrigeren die de overheid zelf had aangebracht in haar foto te be. Soms waren er onvoldoende functies voorzien in een bepaalde klasse of ACOD BLIKSEMINFO FINANCIËN MAART 2015 PAGINA 2

3 een bepaald niveau en soms had men de nood aan functievereisten onderschat. Bovendien kan men zich de vraag stellen of men ook geen budgettaire motieven heeft omdat nogal wat openstaande plaatsen in Brussel zijn gevestigd. Wanneer het personeel zich daar vrijwillig kandidaat voor stelt, dan moeten er minder personeelsleden ambtshalve worden aangewezen, zodat er ook minder vergoedingen moeten worden uitbetaald. De uitvoering van deze postulatie zal samen lopen met de uitvoering van kanteling 3 in de betrokken administraties. Dat is ook de reden waarom administraties waar kanteling 3 al volledig werd afgerond, niet meer deelnemen aan deze postulatieronde. Dat zou geen zin hebben. Zij zullen nog de mogelijkheid tot mutatie krijgen, volgens de gewone regels van het organiek reglement, bij een volgende ronde. De overheid heeft beloofd dat deze niet al te lang op zich zou laten wachten. SOCIALE DIENST BIJ FINANCIËN Laatste nieuws... Tijdens de vergadering van het comité voor maatschappelijk advies van dinsdag 24 maart 2015 werden verschillende zaken meegedeeld aan de vakorganisaties. Om te beginnen werd de begroting ons overhandigd tijdens de vergadering. De beschikbare cijfers tonen helaas een vermindering aan, net zoals dat het geval was in de voorgaande jaren. Wat dus wil zeggen dat er minder middelen beschikbaar zijn. Nog erger is dat de blokkering van de budgetten, die doorgevoerd werd in september, het gebruik van de oorspronkelijk voorziene budgetten verhinderd heeft. Nieuwe initiatieven konden daardoor niet genomen worden. Volgende nieuwe initiatieven werden voorzien voor dit jaar: een informatiecampagne, gericht op de dienstleiders, rond stress en burn out; het bevorderen van sport op de arbeidsplaats (te Brussel, Gent, Hasselt, Brugge en La Louvière en waarbij andere plaatsen ook mogelijk zijn); preventiecampagnes rond diabetes en hypertensie, gericht op het geheel van het personeel. De vakorganisaties betreuren het gebrek aan heldere communicatie betreffende de informatie die ter beschikking van het personeel wordt gesteld. Twee concrete voorbeelden: de individuele hulp en de reservatieprocedure voor dienstfietsen, zoals die beschikbaar zijn te Brussel. De informatie is beschikbaar op Intranet, maar ze is niet gemakkelijk te vinden. De overheid heeft zich er daarop toe verbonden de communicatie te verbeteren. Met aandacht op te volgen, dus. De opvang van kinderen tijdens de schoolvakanties is nog steeds niet uitgebreid tot de provincies. Tegelijk kunnen te Brussel ook grootouders hun kleinkinderen inschrijven. Dit ondanks een unaniem negatief advies van de vakorganisaties tijdens de vorige vergadering. Dit negatief advies steunde op het feit dat enkel een klein deel van het personeel toegang heeft tot deze kinderopvang en dat een uitbreiding naar de provincies belangrijker is. Voor wat betreft de recreatiecentra is er geen goed nieuws: het CARAF te Liège sluit de deuren in juni. Voor Internos te Brussel kan er na 31 december 2015 niks gegarandeerd worden. Enkel over het centrum te Kapellen lijkt er nog geen enkele beslissing te zijn genomen. Gelukkig verbindt de overheid zich ertoe het betrokken personeel te herplaatsen binnen de FOD Financiën en bij Fedorest. Sinds vorig jaar eisen wij dat er een budget voorzien zou worden voor de organisatie van teambuilding activiteiten voor het geheel van het personeel. Hierover zal een voorstel worden gedaan na afloop van de begrotingscontrole. De Dienst Welzijn begint nieuwe initiatieven te nemen, maar toch moeten we betreuren dat de overheid weinig luisterbereid is. Tegelijk kunnen we alleen maar vaststellen dat het beschikbare budget op het gebied van welzijn voortdurend verminderd wordt. ACOD BLIKSEMINFO FINANCIËN MAART 2015 PAGINA 3

4 TEVREDENHEID Getuigenissen vanop de werkvloer Onlangs werd de zogenaamde «tevredenheidsenquête» afgesloten. Het gaat om een peiling, die regelmatig georganiseerd wordt door de stafdienst P&O en waarmee de tevredenheid van het personeel van de FOD Financiën over tal van thema's onderzocht wordt. Tot op heden wachten de representatieve vakorganisaties nog steeds op de cijfergegevens. Die gegevens worden momenteel «onderzocht» door het management. Als het onderzoek afgerond is, zou er een actieplan worden opgesteld. P&O deelt wel mee dat het tevredenheidspercentage hoog is voor alles wat flexibiliteit, de communicatie en het leadership van de dienstchefs betreft. In tegenstelling tot het management heeft de ACOD geen enquête nodig om te weten wat er leeft onder het personeel van de FOD Financiën. In dit nummer van de ACOD Blikseminfo Financiën geven we dan ook het woord aan de werkvloer. We hebben enkele getuigenissen verzameld, die we hier afdrukken. Die getuigenissen (slechts een greep uit de lawine aan klachten die wij dagelijks ontvangen) tonen overduidelijk aan dat er op de werkvloer weinig sprake is van «tevredenheid». Wel is er veel wanhoop en woede. Moedeloosheid bij het Federaal Aankoopcomité Na de overheveling van de Aankoopcomités naar de gewesten werd er een klein federaal Aankoopcomité behouden. Dat federaal comité bestaat uit 27 personeelsleden, netjes verdeeld over de drie taalgroepen (13 Nederlandstaligen, 13 Franstaligen en 1 Duitstalige). Helaas werd daarbij niet gekeken naar de concrete werklast. Die is niet gelijk verdeeld over de verschillende taalgroepen. Dat is mee het gevolg van de regionalisering (naar het Vlaamse Gewest toe) van de registratie. De achterstanden bij de registratie die naast personeelsgebrek ook het gevolg zijn van deze regionalisering zorgt ervoor dat de Nederlandstalige leden van het Federaal Aankoopcomité veel meer opzoekwerk te verrichten hebben. Waardoor ze nauwelijks nog toe komen aan de dienstverlening die eigenlijk hun kerntaak is. Wij lopen van het ene dringende probleem naar het andere. We doen ons uiterste best, maar kunnen nauwelijks naar adem happen. Ondertussen kunnen we onze eigen expertise ook niet meer verdiepen. Waardoor die expertise langzaam maar zeker verdampt. Klachten daarover worden genegeerd. Laat staan dat er oplossingen komen. De ene na de andere collega wordt er letterlijk ziek van. Ooit waren wij trouwe en trotse ambtenaren, fier op onze job. Dat is steeds minder het geval. Meer en meer hebben we de indruk dat het gaat om een doelbewuste politiek: laat de dienst verzuipen, dan kan gezegd worden 'kijk, het werkt toch niet; laten we privatiseren'. We worden er moedeloos van. Chaos bij de Rechtszekerheid Na de overheveling van de registratie naar het Vlaamse Gewest, is alles compleet in het honderd gelopen. Overal is er chaos. Niemand weet nog wat er precies moet gebeuren. Dagelijks krijgen we telefoontjes van burgers. Iemand wil bijvoorbeeld een kopie van een huurcontract uit een ondertussen verdwenen kantoor. Alles ligt nog ginder. Gevolg: boze burgers, die zich ook nog eens verder moeten verplaatsen. Notarissen van hun kant hebben geen zicht op hun gewijzigde ambtsgebieden en weten niet waar ze terecht moeten voor opzoekingen of vragen. Zij hebben bijvoorbeeld vragen over opzoekingen die zouden moeten gebeuren in een kantoor dat ondertussen niet meer bestaat. Gevolg: boze notarissen, die niet anders kunnen dan hun woede te luchten tegenover ons. Wij staan echter machteloos. Beloftevolle informatica? Tijdens een opleiding vorig jaar werd er over het nieuwe boekhoudprogramma Comfor gezegd: "ça marche ou ça boume! De lesgeefster voorspelde toen al dat het boume zou worden. Toch blijft het management verrassend stil. De ellende begint blijkbaar nog maar pas, want binnenkort wordt ook het lang aangekondigde geïntegreerde programma STIPAD ingevoerd. Weer zullen er kinderziekten opduiken. Weer zal er heel veel dubbel werk moeten geleverd worden. En weer zullen we met steeds minder mensen steeds harder moeten werken. Ik kan nog uren doorgaan en hoor overal dat collega's dezelfde klachten uiten. Het is letterlijk om te huilen. Denkt men misschien dat er hele voetbalploegen werken op onze kantoren? ACOD BLIKSEMINFO FINANCIËN MAART 2015 PAGINA 4

5 Verhuisproblemen Dagelijks krijgen we telefoons voor andere fiscale administraties dan de onze. Het telefoonnummer waarmee je die diensten zou moeten kunnen bereiken is echter foutief. Het verwijst naar ons kantoor in onze administratie. Met uren en uren tijdverlies (en steeds bozere burgers) tot gevolg. Bovendien is ons nieuw kantoor zijn nog niet eens ingericht. Niemand heeft zijn of haar vaste plaats. Sommige collega's hebben hun computer of telefoon zelfs nog niet. Waardoor er voortdurend heen en weer gelopen moet worden om de betreffende collega aan de telefoon te roepen. Dat is al maanden zo. Niemand lijkt er iets aan te kunnen doen. Gebrekkige opleidingen Voortdurend zijn er nieuwe procedures en programma's. Daar moeten we natuurlijk ook voor opgeleid worden. In december 2014 (de drukste maand van het jaar!) werden heel wat collega's opgeroepen om 1 (één!) dag les te volgen over het nieuwe boekhoudprogramma voor de Rechtszekerheid. Eén enkele dag, terwijl men bij het Vlaams Gewest 15 (vijftien!) dagen uittrekt om een cursus te geven over de te gebruiken programma's. In diezelfde maand december werd de ene nota en instructie na de andere (over de oude en de nieuwe boekhouding) doorgestuurd. Wie heeft in godsnaam tijd om tussen alle werkzaamheden door ellenlange nota's te lezen? Iedereen zit dan ook met veel onbeantwoorde vragen over de nieuwe boekhouding (er moet heel wat ingebracht worden van kantoren die verdwenen zijn en waarvan geen enkel personeelslid meer bereikbaar is!). Van het hoofdbestuur kwam er zelfs een mail binnen dat de ontvanger iemand kon aanduiden om mee akten te signeren in het programma DER. Omdat de ontvangers alleen de massa niet zouden gesigneerd krijgen. Nochtans kon er gewoonweg niemand aangeduid worden, aangezien er dan nog een persoon minder zou zijn om de akten te registreren... Zaterdagwerk? Wegens de hervorming van de Vlaamse woonbonus eind 2014 zijn er massa's notariële akten binnengekomen. Met enorme achterstanden tot gevolg: notariële akten, repertoria notarissen, postcheckuittreksels die al meer dan een week niet kunnen behandeld worden,... Ook blijven er burgers komen met te registreren (en dus te betalen) onderhandse akten. Die kunnen voorlopig op de meeste kantoren nog niet verwerkt worden. Niemand weet nog hoe of wat. Onze managers blijven er verbazend stil bij. Of toch niet helemaal: ze bieden ons aan om op zaterdag te komen werken. Sommige collega's willen wel, maar... de stafdienst Logistiek staat er weigerachtig tegenover. Niet onlogisch, want het zijn zij die het gebouw moeten openen en sluiten. Overigens: wat met de veiligheid? BTW bij Inning & Invordering? Sinds kort zijn de Inningsteams opgericht met mensen uit de vroegere ontvangkantoren. Een van hun taken zou eruit bestaan alle teruggaven inzake BTW te verwerken Dat moeten ze doen naast de provinciale boekhouding van alle kantoren der (voormalige) Directe Belastingen. Welnu: het gaat niet. Ze kunnen het niet aan, want de mensen zijn al weg! Het management denkt de oplossing gevonden te hebben door de taken weer naar de ontvangkantoren terug te sturen. In een mededeling op de site van Inning & Invordering staat bijvoorbeeld dat de Inningsteams veel werk hebben en dat de ontvangkantoren de teruggavelijst 692 (inzake BTW) zelf mogen (niet moeten!) doen. In een mail van een Inningsteam staat dan weer dat zij die lijst 692 sowieso niet zullen doen. Op verschillende (voormalige) ontvangkantoren van de BTW weigert men dan ook om die lijst te behandelen. Wat wil je: er zijn al mensen weg en er zijn er die weten dat ze naar Brussel moeten op 1 juli. Op veel goeie wil hoeft dan ook niet gerekend te worden. Waarom ook? Een kind begrijpt dat het zo niet verder kan: eerst mensen wegplukken en het werk daarna terugsturen naar afzender... Ook wordt het werk inzake BTW enorm onderschat. Blijkbaar kent men er bij het management eigenlijk niks van. Niet verwonderlijk dus dat het verzet groeiende is. Een kanteling in de leegte? In de maand december hebben de medewerkers van KMO Edegem een keuze kunnen maken in het kader van kanteling 3. Velen hebben toen hun voorkeursrecht gebruikt en KMO Edegem als eerste keuze vermeld. Vele collega's hebben in Kanteling 3 een van hun keuzes ook gekregen. Wat op zich uiteraard geen probleem is. Zij waren blij. Achteraf bekeken... met een dooie mus. Begin deze maand is er immers bericht gekomen dat het dienstgebouw te Edegem na de kanteling niet zal blijven bestaan. Blijkbaar is men momenteel nog op zoek naar een nieuwe locatie. Men speelt dus met onze voeten. ACOD BLIKSEMINFO FINANCIËN MAART 2015 PAGINA 5

6 Wanneer op voorhand was geweten dat Edegem binnen korte termijn zou verdwijnen, dan hadden wij een ander voorkeurrecht kunnen genieten, namelijk de drie dichtstbijzijnde locaties. Deze standplaatsen waar wij op basis van onze kantelingsanciënniteit altijd voorrang zouden hebben gekregen zien wij nu aan onze neus voorbij gaan! Deze situatie is zo onrechtvaardig en onduidelijk! Wat zal dit betekenen bij de correctieve postulatie die werd open gesteld? Waar zal KMO Edegem in de toekomst gevestigd zijn? Zullen wij nog kunnen kiezen voor de drie dichtst bijzijnde standplaatsen? Worden onze rechten gevrijwaard? Wat zou men er van vinden als wij ons werk ook zo onzorgvuldig zouden uitvoeren? Nieuwe centralisaties bij Inning & Invordering? Na kanteling 3 zou men bij Inning & Invordering opnieuw pas opgerichte diensten op bepaalde standplaatsen willen opdoeken. Dit zou gebeuren ergens eind 2016, begin Men zou slechts twee tot drie standplaatsen behouden per Gewestelijke Directie. Ik zeg opzettelijk 'zou', want een officiële mededeling konden we daarover nergens vinden. Gezien de correctieve postulatie in het kader van kanteling 3 is dit nochtans niet onbelangrijk. Het zou kunnen betekenen dat verschillende collega's bij die correctieve postulatie een keuze maken die later nefast voor hen zou kunnen zijn. Als dit alles klopt, dan getuigt dit van een totaal gebrek aan respect voor het personeel. Trucjes van P&O bij Inning & Invordering? De personeelsramp in Brussel wordt elk moment groter. Alle begrip daarvoor. Alleen tracht P&O blijkbaar om dat op te lossen met trucjes. Mensen met jarenlange ervaring (en toewijding) moeten op 1 juli 2015 hun boeltje pakken om verplicht met of zonder goesting te verhuizen naar Brussel. Terwijl nieuwkomers eenvoudigweg op hun stoel mogen blijven zitten. Zo kregen een aantal stagiairs (die in dienst kwamen na de openstelling van de keuzetool inzake Kanteling 3) van P&O te horen dat zij niet deelnemen aan de kanteling en bijgevolg de standplaats behouden die zij bij hun indiensttreding kregen toegewezen. Dit tart elke verbeelding en kan moeilijk gecatalogeerd worden onder de noemer 'goed bestuur'. Het is spijtig voor de betrokken stagiairs, maar als zij mogen blijven op de standplaats die ze toegewezen kregen bij hun indienstneming, dan wil dat zeggen dat het gaat om openstaande, vacante plaatsen. Bijgevolg kan het niet zo zijn dat een vastbenoemd personeelslid verplicht moet veranderen van standplaats omdat er geen plaats meer vrij zou zijn. Dat is een logica die zelfs iemand van de lagere school nog niet zal begrijpen. Moet je dan HR management gestudeerd hebben om het wel te begrijpen? Als je de redenering van P&O volgt, wil dat zeggen dat in de toekomst ieder nieuw aangeworven personeelslid gaat tewerkgesteld worden op zijn of haar plaats van aanwerving en dat de vastbenoemde personeelsleden die door de kanteling "par malheur" in Brussel zijn gesukkeld met heel veel geluk en na heel veel tijd via mutatie terug kunnen keren naar een door hen gekozen standplaats. Wetende dat de overheid niets anders doet dan afslanken en dat het afstoten van werkzetels eerder regel dan uitzondering zal zijn (overigens: wat met goede en aanvaardbare dienstverlening naar de burger?), is het niet ondenkbaar dat een mutatie heel lang op zich zal laten wachten. Terwijl de nieuw aangeworven personeelsleden ondertussen gewoon op de standplaats van aanvang zouden kunnen blijven zitten. Dit kan toch echt niet! P&O stelt dat een deel van die stagiairs specifiek voor een bepaalde standplaats werden aangeworven. Alleen, dan moeten die personen uit elke telling gehouden worden en kan er geen rekening mee gehouden worden bij de toekenning van open plaatsen. Tegelijk werd eerder verklaard dat de aanwervingsvoorwaarden waarbij een standplaats werd opgegeven geen zekerheid naar de toekomst toe biedt... Een schriftelijke bevestiging daarvan met de nodige wetteksten! blijft echter achterwege. Wij zouden niet liever hebben dan dat al het harde werk dat we al die jaren in grote onderbezetting gepresteerd hebben op een goede manier verder gezet kan worden. Daar heb je dan wel véél volk voor nodig. Ondertussen moet er op een rechtvaardige en correcte manier aan plaatsverdeling gedaan worden. Rekening houdend met de reeds aangeworven personeelsleden die hun anciënniteit, maar zeker ook hun deskundigheid reeds verworven hebben. Laten we wel wezen: wij moeten ons op alle mogelijke manieren in bochten wringen om goed werk af te leveren. Wij moeten blijk geven van gezond verstand. Bij P&O doen ze ondertussen maar wat. Zonder rekening te houden met elke regel van ACOD BLIKSEMINFO FINANCIËN MAART 2015 PAGINA 6

7 goed fatsoen. Dergelijke 'regeling' is gewoonweg niet aanvaardbaar. Dit moet ongedaan gemaakt worden. Hier moet gerechtigheid geschieden! Gebrek aan middelen bij de Douane De combinatie van kanteling en verregaande besparingen, zorgt ook bij de Douane voor leeglopende diensten. Diensten die nog wel bemand zijn, doen hun werk met collega's die tussen dit en 5 jaar met pensioen zullen gaan. Burgers en bedrijven zullen in eerste instantie misschien blij zijn als ze amper of niet gecontroleerd worden. Toch moeten ook zij zich realiseren dat dit gebrek aan controles een slechte zaak is voor iedereen. De Antwerpse haven bijvoorbeeld heeft een bar slechte internationale reputatie: naast een wereldhaven is Antwerpen ook dé draaischijf voor drugtrafiek, sigarettensmokkel en dergelijke. Geen wonder ook, want minder dan 0,5% van de containers mag en kan gecontroleerd worden. Door een schrijnend tekort aan personeel, middelen en opleiding loopt onze overheid heel wat inkomsten mis, worden bonafide bedrijven de dupe van een slechte internationale reputatie en betaalt de burger mee voor de gemiste inkomsten. Qua middelen worden dienstvoertuigen niet meer hersteld en lopen de douaniers in een uniform dat allesbehalve... uniform is. Bestelde uniformstukken laten jaren op zich wachten. Aanbestedingen gebeuren niet meer of veel te laat. Herkenbaarheid wordt een probleem voor de controlerende douaniers. Op de luchthaven van Deurne werden de ploegen onlangs zodanig herschikt dat de nieuwe douaniers enkel dienst kunnen doen samen met een ancien, iemand die over een volwaardig uniform beschikt. "Rien á déclarer", dus. In het echt en in het kwadraat! Verbijsterde douaniers Bij de Algemene Administratie Douane en Accijnzen kunnen de diensten met onregelmatige prestaties niet gemakkelijk ingepast worden in het systeem van het variabele uurrooster, waar ze in principe wel moeten onder werken. Bijgevolg is er iets in elkaar geknutseld voor die douanier. Met als gevolg problemen om dit in te brengen in het systeem, niet betaalde premies en organisatorische moeilijkheden. Voor de motorbrigades werd bij de correctieve postulatie plots een onderscheid gemaakt tussen gewapende diensten en niet gewapende diensten. Hoe het werk dan in de toekomst georganiseerd zal worden, is op de werkvloer hoogst onduidelijk. Zullen sommige douaniers in uniform op het werk verschijnen en andere niet? In Marche en Famenne is er dan weer geen enkele niveau A voorzien voor het algemeen toezicht op de dienst Diensten ontwricht omwille van pensioneringen Twee personeelsleden van de manutentie BTW Namen 1 2 Gembloers vertrekken met pensioen op 1 juli. Ze zullen niet vervangen worden en als gevolg daarvan wordt een andere dienst leeggezogen. Een medewerker niveau D moet de andere dienst gaan versterken en een pas benoemde fiscaal deskundige zal nooit zijn plaats innemen. Bovendien wordt een personeellid niveau A eveneens toegewezen aan de manutentie! Wat nog het meest tegen de borst stuit is dat sommige collega s van de manutentie met een veel hogere anciënniteit, omwille van de kanteling een grote verplaatsing van hun woonplaats naar het werk voor lief zullen moeten nemen Multifunctionele printers trek uw plan Door de multifunctionele printers moet er heel wat meer over en weer gelopen worden op de dienst. Tot daar aan toe, misschien komt dat de gezondheid nog ten goede al gaat er wel wat tijd verloren. Wat erger is, regelmatig blokkeert de machine en niemand heeft een handleiding om ze te deblokkeren. Van opleiding is ook geen sprake geweest. Iedereen hanteert dus een eigen strategie om het apparaat weer aan de praat te krijgen. Maar als dat uiteindelijk lukt, kan betrokkene niet uitleggen welke nu de juiste techniek is. Een personeelslid heeft zijn e mail adres ingegeven voor de scans en nadien slaagt niemand er nog in een ander e mail adres in te geven Een overeenstemmende handleiding en een badgelezer zouden echt geen overbodige luxe zijn Hoe zich te redden bij informaticaproblemen? Vanmorgen bewaart een collega een document op intoagent (het netwerk van de FOD Financiën). Gedurende meer dan een uur blijft zijn computer echter geblokkeerd. Om er uiteindelijke uit te geraken werd de gekende toetscombinatie Ctrl+Alt+Del gebruikt, waarna hij kon verder werken. ACOD BLIKSEMINFO FINANCIËN MAART 2015 PAGINA 7

8 STIRCO: langzaam en weinig functioneel Het programma STIRCO is tergend traag om een nieuwe stap in het verificatieproces te registreren: men klikt en bevindt zich verschillende keer op het zelfde scherm. Waarom worden bepaalde opties trouwens niet automatisch geselecteerd? Bijvoorbeeld de taal waarin een e mail of brief verstuurd of ontvangen wordt wanneer de dienst zich in een eentalig landsgedeelte bevindt. Al deze opmerkingen gelden overigens alleen wanneer STIRCO functioneert En als het programma dan werkt, dan moet je goed opletten. Sommige toegewezen opdrachten kunnen zich onder het vorige jaar bevinden. In die omstandigheden is het verdraaid moeilijk een overzicht te hebben van de uit te voeren taken! Scannen van documenten in de grote gebouwen: dwangarbeid! In de Finto zijn er niet al te veel scanners aanwezig en ze zijn voor alle aanwezige diensten gegroepeerd in de verzending. In vele diensten zijn de personeelsleden van het orderbureau, die aangeduid waren om de scanningstaken uit te voeren, inmiddels overgeplaatst naar andere diensten. Het is nu het controlerend personeel zelf dat deze taken voor zich moeten nemen. De tijd die zij doorbrengen aan de scan galleien is verloren voor het controlewerk De ene verhuis na de andere Sinds de Brusselse diensten gehergroepeerd werden, de centrale diensten in de North Galaxy en de buitendiensten in de Finto, de Regentschapsstraat en de Paleizenstraat, zou men denken dat er geen verhuis meer zou gebeuren tot de uitvoering van de kanteling. Vergissing, zo blijkt. In sommige gebouwen zijn er diensten die een nomadenbestaan leiden. Er zijn personeelsleden die op 1 jaar tijd 4 keer moeten verhuizen van de ene verdieping naar de andere. Dit brengt overigens iedere keer een move PC met zich mee. Is dit werkelijk rationeel? Operationalisering van de kanteling, hoe zit het met opleiding? In sommige centrale diensten die al geoperationaliseerd zijn, krijgt het personeel nieuwe taken toegewezen. Van een voorafgaande opleiding is echter geen sprake en men moet zich dus behelpen met de bijstand van een collega die zelf geen tijd op overschot heeft. Sommige diensten zijn immers gehalveerd, terwijl het werk het zelfde volume heeft behouden. Is dit stressmanagement? De ACOD laat het er niet bij zitten! Wordt dan ook zonder twijfel vervolgd... WOON WERKVERKEER Gecombineerde abonnementen NMBS MIVB onder vuur? We werden door verschillende ACOD leden gealarmeerd want blijkbaar ontstond er discussie over het gecombineerde abonnement NMBS MIVB voor diegenen die in het Finto gebouw werken. De overheid rakelt opnieuw de nabijheid van het station Congres op, een argument dat al werd aangevoerd toen de vernieuwde Finto geopend werd. Intussen is het aanbod in dit station er nog op achteruit gegaan Verschillende collega s dienden dan ook een ticket P&O in daarover. Intussen heeft de dienst P&O volgende verduidelijking gegeven: 1. Er wordt niet geraakt aan de bestaande abonnementen. 2. Voor diegenen die een nieuw abonnement aanvragen of die de moederkaart laten vernieuwen waarop al een gecombineerd abonnement aanwezig was, gaat de dienst P&O verder op het advies van de functionele chef. Deze moet zich er dus van vergewissen of dit gecombineerde abonnement onmisbaar is en hij moet daarbij rekening houden met de ligging van het gebouw en met het aantal dienstverplaatsingen dat op een jaar wordt uitgevoerd. Daarbij wordt er op gewezen dat een MIVB abonnement per personeelslid 499 kost. Dit betekent dat het voordeliger wordt van zodra het aantal verplaatsingen met het MIVB net, ongeacht of dit nu over woon werkverkeer of over dienstverplaatsingen gaat, hoger is dan 178 per jaar. Diegenen die dus minder vaak een tram of metro gebruiken, kunnen beter een 10 ritten kaart gebruiken. Terugbetaling daarvan kan gevraagd worden via MyP&O ACOD BLIKSEMINFO FINANCIËN MAART 2015 PAGINA 8

9 onder Vergoedingen/Verplaatsings en verblijfkosten Blijkbaar voert de overheid het argument van een voldoende bediening van het station Congres nu niet meer expliciet aan. Gelukkig maar, want sommige collega s kregen het antwoord dat er meer dan 20 treinen beschikbaar waren, zowel tussen 7 u en 10 u als tussen 15 u en 19 u. Dit klopt niet! Er zijn slechts 12 treinen beschikbaar tussen 7 u en 10 u en 15 tussen 15 u en 19 u (de laatste trein richting Zuidstation vertrekt om 18u49). Dit betekent dat er 1 trein in elke richting om het half uur vertrekt! In sommige gevallen wordt de reistijd dan ook aanzienlijk verhoogd: een metrorit van het Zuidstation naar het station Kruidtuin duurt 15 minuten. Bovendien wordt voorbijgegaan aan sommige pendelaars als men denkt dat woon werkverkeer uitsluitende met de NMBS moet gebeuren: collega s die uit Dendermonde komen via het Weststation; collega s die via het station Shumann komen en die hun reistijd ook aanzienlijk verhoogd zien. Hopelijk schept de huidige nota voldoende duidelijkheid en zijn de functionele chefs in staat de individuele situatie van ieder van hun medewerkers in te schatten. Wij volgen dit verder op. Wend je tot je ACOD afgevaardigde mochten er toch problemen zijn. GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN Geen nieuwe opleidingen na 31 december OFO publiceert kalender. De consultatieve commissie voor de gecertificeerde opleidingen van het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) is op 19 februari 2015 bijeen gekomen. De personeelsleden van de federale overheid kunnen zich sinds 4 februari 2014 niet meer inschrijven voor een gecertificeerde opleiding. Bovendien waren velen onder hen nog steeds in afwachting van het kunnen volgen van de opleiding waarvoor ze eerder inschreven waren. De bijeenkomst van de commissie greep plaats in aanwezigheid van afgevaardigden van het kabinet van de Minister van Ambtenarenzaken. Deze hebben bevestigd dat er na 31 december 2016 geen enkele gecertificeerde opleiding meer zal georganiseerd worden. In de praktijk zal de laatste opleiding plaats hebben in de loop van juni Dit omdat de organisatie van de laatste tests en het mededelen van de resultaten ervan drie tot 4 maanden tijd vraagt. Er moest dan ook een oplossing gevonden worden zodat alle ambtenaren op de wachtlijst (afkomstig van alle FOD's samen), voor deze datum kunnen deelnemen aan een gecertificeerde opleiding. Een bijkomend probleem is de vermindering van de toegekende budgetten daarvoor, waarover de nieuwe minister niet dezelfde visie heeft als zijn voorganger. De organisatie moet dus sneller en beter werken... met minder middelen. Het aantal deelnemers per opleiding (en dus ook aan de test) zal dan ook verhoogd worden (behalve voor de niveau D's). De statistieken tonen aan dat het slagingspercentage verminderd is. Het is naar beneden gegaan tot een gemiddelde van 85 % der inschrijvingen. De redenen daarvoor zijn uiteenlopend, maar wij herinneren eraan dat het slagen voor een gecertificeerde opleiding een positieve impact kan hebben op de evolutie van de loopbaan door de bonificaties die voorzien worden in de nieuwe federale loopbanen. Het OFO zoekt naar oplossingen voor de ambtenaren die werden uitgenodigd voor een opleiding maar die niet gevolgd hebben omwille van een geldige reden. We herinneren er eveneens aan dat een aantal van deze opleidingen gesloten werden (geschrapt van de lijsten, dus). In principe werden de ambtenaren die zich inschreven voor deze geschrapte opleidingen hiervan in kennis gesteld. Het is niettemin aangeraden om dit in geval van twijfel na te kijken. Om u te helpen heeft het OFO een kalender gepubliceerd met de gecertificeerde opleidingen tot einde U kunt deze kalender raadplegen via de volgende link: sletter 13 maart 2015.html#link1 Ten slotte is het zo dat specifiek voor ambtenaren die 'bijna gepensioneerd' zijn in april 2015 een laatste keer deze opleiding zal georganiseerd worden. Wie al gepensioneerd is, kan in elk geval niet deelnemen aan een gecertificeerde opleiding. ACOD BLIKSEMINFO FINANCIËN MAART 2015 PAGINA 9

10 VORMING EN OPLEIDING De Academie van de FOD Financiën: organisatie van de verschillende selecties voor overgang en bevordering De opleiding wordt bij de FOD Financiën voortaan in haar geheel gegroepeerd in het Expertisecentrum personeelsontwikkeling en kennismanagement / Academie dat onder de dienst P&O valt. Er zijn dus geen Centra voor Beroepsopleiding meer en ook geen Nationale School van de Fiscaliteit. In deze nieuwe structuur zorgt de Academie voor de supervisie van de permanente vorming die de verschillende administratie willen organiseren en ook van de selecties voor bevordering of overgang van het statutaire personeel, de zogenaamde brevetten. Diegenen die het oude systeem nog gekend hebben moeten goed voor ogen ouden dat de oude brevetten, die toegang gaven tot de graad van eerstaanwezend inspecteur (momenteel A3), niet meer bestaan. De nieuwe brevetten geven toegang tot de klasse A2. Bovendien zijn de geldelijke gevolgen verschillend al naargelang het niveau van waar men toetreedt en het feit of men momenteel al in de nieuwe loopbaan dan wel in de oude zit, met eventueel een recht op bonificatie. Aarzel dus niet om je ACOD afgevaardigde te contacteren voor nadere inlichtingen daarover! Met dit artikel willen we een overzicht geven van de huidige toestand van de selecties voor overgang naar een hoger niveau of klasse. We houden rekening met de algemene regels die van toepassing zijn voor heel het openbaar ambt, met deze die in het organiek reglement van de FOD Financiën zijn opgenomen en met de informatie die we tot vandaag gekregen hebben van de Academie. Overgang van niveau D naar niveau C De selectie bestaat uit een algemene proef en een specifieke proef die allebei eliminatoir zijn. Dat wil zeggen dat je voor beide moet slagen om te kunnen overgaan. Ondanks onze vraag heeft de overheid tot op vandaag nog geen informatie gegeven over de inhoud van de specifieke proef. Wie laureaat is van deze selectie moet binnen de 18 maanden die volgen op het afsluitende p.v. een functie aangeboden krijgen in het hogere niveau. Overgang van niveau C naar niveau B Ook hier bestaat de selectie uit een algemene proef en een specifieke proef die allebei eliminatoir zijn. En ook hier kregen we tot vandaag nog geen uitleg over de inhoud van de specifieke proef. Wie laureaat is van deze selectie moet uiteraard ook in dit geval binnen de 18 maanden die volgen op het afsluitende p.v. een functie aangeboden krijgen in het hogere niveau. Overgang van niveau B en C naar de klasse A1 De selectie bestaat uit 3 series van proeven: 1. Functioneren binnen het niveau A (postbakoefening georganiseerd door Selor). 2. De evaluatie van de verworven kennis: men dien vier cursussen van ten minste 4 ECTS kredietpunten te volgen die opgenomen zijn in het programma van een universiteit of hogeschool naar keuze van de kandidaat. Een van de gekozen cursussen moet gaan over recht, economie of publieke financiën. De keuze van de drie andere is vrij, maar moet gebeuren in overleg met de directeur van P&O. Ter afsluiting van de cursussen doorlopen de kandidaten 4 testen om te beoordelen of zij de verworven kennis beheersen. Opgelet, deze testen worden niet door Selor georganiseerd maar door de universiteit of hogeschool of eventueel door de openbare dienst zelf. 3. Een test die specifiek is voor de beoogde functie: meestal is dit in de vorm van een casestudy die besproken wordt tijdens een interview. De laureaten worden in volgorde van hun rangschikking opgeroepen voor vacante functies op voorwaarde dat zij de vermelding uitzonderlijk of voldoet aan de verwachtingen hebben behouden. Zij kunnen eventueel ook ingaan op het aanbod van een functie binnen een andere federale overheid. De geldigheidsduur voor het slagen in deze laatste test is 2 jaar. Overgang van niveau B (fiscaal deskundige of financieel en administratief deskundige afgeschafte graad) naar de klasse A2, uitsluitend binnen de fiscale administraties Deze proef is specifiek voor de FOD Financiën en is samengesteld uit 3 series van proeven: 1. Functioneren binnen het niveau A (postbakoefening georganiseerd door Selor). ACOD BLIKSEMINFO FINANCIËN MAART 2015 PAGINA 10

11 2. Een serie van 4 brevetten die interne georganiseerd worden: 2 algemene ( vennootschapsrecht en algemene rechtsprincipes ) en 2 technische die eigen zijn aan iedere administratie: 3. Een test die specifiek is voor de beoogde functie. Meestal is dit in de vorm van een casestudy die besproken wordt tijdens een interview. De laureaten worden in volgorde van hun rangschikking opgeroepen voor vacante functies op voorwaarde dat zij de vermelding uitzonderlijk of voldoet aan de verwachtingen hebben behouden. Zij kunnen eventueel ook ingaan op het aanbod van een functie binnen een andere federale overheid. De geldigheidsduur voor het slagen in deze laatste test is 2 jaar. Overgang van de klasse A1 naar de klasse A2 Deze procedure is gelijkaardig aan de vorige maar aangezien de kandidaten al tot niveau A behoren, is de eerste proef niet nodig. Zij moeten wel de 4 brevetten halen en slagen in de specifieke test die toegang geeft tot de beoogde functie. 1. Een serie van 4 brevetten die intern georganiseerd worden: 2 algemene ( vennootschapsrecht en algemene rechtsprincipes ) en 2 technische die eigen zijn aan iedere administratie. Voor de tabel verwijzen we naar de overgang van sommige graden van niveau B naar de klasse A2. 2. Een test die specifiek is voor de beoogde functie: meestal is dit in de vorm van een casestudy die besproken wordt tijdens een interview. De laureaten worden in volgorde van hun rangschikking opgeroepen voor vacante functies op voorwaarde dat zij de vermelding uitzonderlijk of voldoet aan de verwachtingen hebben behouden. Zij kunnen eventueel ook ingaan op het aanbod van een functie binnen een andere federale overheid. De geldigheidsduur voor het slagen in deze laatste test is 2 jaar. Opgelet want voor sommige functies van de klasse A2, waar het niet nodig is om houder te zijn van de brevetten, bestaat een andere procedure van interne bevordering zonder vergelijkende selectie. Men moet het functieprofiel dus aandachtig lezen wanneer men zich kandidaat stelt voor een vacante betrekking via Overgang naar de klassen A3 tot A5 Deze overgang verloopt via interne bevordering en de functievereisten moeten iedere keer in detail worden opgenomen in de vacature. In sommige gevallen kunnen de houders van de brevetten die toegang verlenen tot de klasse A2 vrijgesteld worden van een eventuele test die de technische en generieke competenties meet. Praktische organisatie van de verschillende proeven De proeven voor overgang naar de niveaus C en B: de Academie heeft ons geen datum meegedeeld. De vergelijkende selectie voor overgang naar de klasse A1 (dit is dus een mondelinge proef) zou voor de eerste keer georganiseerd moeten worden in het eerste semester van Het brevet 3 voor het interne traject is voorzien tegen september of oktober De cursussen ter voorbereiding zouden doorgaan van april tot juni. Het brevet 4 voor het interne traject zijn gepland tegen ten vroegste januari De cursussen ter voorbereiding zouden gegeven worden van oktober tot december De vergelijkende selecties van het interne parcours moeten niet verwacht worden voor het eerste semester van Opgelet voor de bevriezing van de aanwervingen en het personeelsplan! De overheid heeft ons laten weten dat het bevriezen van de aanwervingen een direct gevolg heeft op de bevorderingen: er is geen bevordering noch overgang mogelijk zo lang deze bevriezing behouden blijft! Bovendien moeten de aangepaste functies voorzien zijn in het personeelsplan om aan de laureaten toe te laten om hun resultaat te valoriseren. De ACOD heeft uiting gegeven van haar ongerustheid in de toekomst: het gebrek aan informatie met betrekking tot de organisatie voor overgang naar de niveaus C en B en de vaagheid over de vacante functies zijn niet van aard om het personeel ervoor aan te moedigen. ACOD BLIKSEMINFO FINANCIËN MAART 2015 PAGINA 11

12 Bezoek ACOD Financiën op Facebook! https://www.facebook.com/acodfinancien ACOD BLIKSEMINFO FINANCIËN MAART 2015 PAGINA 12 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: R. VANSAINGELE, FONTAINASPLEIN 9 11, 1000 BRUSSEL

Mensen in plaats van cijfers!

Mensen in plaats van cijfers! nieuwetijd magazine voor openbare diensten Mensen in plaats van cijfers! openbare diensten voeren actie 19 maart / 11u-12u muntplein brussel Sociaal akkoord... En voor de openbare diensten? maandblad van

Nadere informatie

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS Tijdschrift Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen?

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT

ECHO HET NIEUWE CALOG-STATUUT 070137_PoliceNl_xp 19/04/07 11:36 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai N P 309 169 ECHO Tijdschrift van NSPV vzw Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118

Nadere informatie

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten

Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten Afzender NUOD Viaductdam 98 2060 Antwerpen België-Belgique P.B. 2030 Antwerpen 3 BC 2152 P109294 F L A S H I N F O Tijdschrift van de NUOD Nationale Unie van Openbare Diensten www.nuod.be unsp-nuod@scarlet.be

Nadere informatie

argument VSOA-POLITIE STELT ZIJN PRÉ-MEMORANDUM VOOR VEILIGHEID HEEFT ZIJN PRIJS!

argument VSOA-POLITIE STELT ZIJN PRÉ-MEMORANDUM VOOR VEILIGHEID HEEFT ZIJN PRIJS! ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

vergadering C178 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

vergadering C178 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting vergadering C178 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting van 24 maart 2015 2 Commissievergadering nr. C178 (2014-2015) 24 maart

Nadere informatie

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E

S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E S O C I A A L - J U R I D I S C H E I N F O R M A T I E 44 - THEMA Gezocht : Juridische aspecten (m/v) van werving en selectie 53 - TOEGELICHT Aanwerven en afwerven van personeel 56 - DE KRITISCHE KIJK

Nadere informatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie

waar het goed werken is ... Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ... waar het goed werken is 2005 Jaarverslag Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie Blikvangers

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2013 Inhoud 1 Inhoud Voorwoord... 3 Woordje van de algemene directie... 4 Deel 1 - Opdrachten van het Fonds voor de medische ongevallen...

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15

INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 INHOUDSTAFEL FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015... 15 1. Financiering van de hulpverleningszone... 15 1.1. Gemeentelijke dotatie... 15 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf. Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN

Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf. Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN 1 DEEL 4 - OVERZICHT VAN DE KLACHTEN (Enkel elektronisch raadpleegbaar via www.gent.be/ombudsvrouw

Nadere informatie

ECHO HET PERSOONLIJK DOSSIER PEREQUATIE

ECHO HET PERSOONLIJK DOSSIER PEREQUATIE Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118 Autorisation de fermeture:

Nadere informatie

De loopbaan in niveaus

De loopbaan in niveaus De loopbaan in niveaus BC D 10 februari 2014 Inhoud 1. Doel en inhoud... 5 2. Tijdslijn... 6 3. Kernbegrippen van de loopbaan... 7 3.1. Functiebeschrijving... 7 3.2. Graad... 9 3.3. Anciënniteit... 10

Nadere informatie

Gids Sociale Verkiezingen

Gids Sociale Verkiezingen Gids Sociale Verkiezingen 2008 2 Mannen-Vrouwen Verwijzingen naar personen of functies (zoals 'werknemer', 'werkgever', 'arbeider', ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL VOORWOORD...

Nadere informatie

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking

postuleren voor functies van hoofdcommissaris. Belangrijke opmerking : Het hoeft niet noodzakelijk een mandaatbetrekking Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P. 7500 Tournai 5/118 Autorisation de fermeture:

Nadere informatie

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen

34 _epm _bi _postafhaling _pay@finpost _ebm of budgetbeheer _archiveringsnormen Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang Jaarverslag 2011 Harmonieus samenspel en vooruitgang 04 Voorwoord _Voor u ligt het jaarverslag 2011! 06 this is the story of julie 08 onze klanten 12

Nadere informatie

REKENHOF. Organisatie en werking van de Nationale Opsporingsdirectie van de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit

REKENHOF. Organisatie en werking van de Nationale Opsporingsdirectie van de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit REKENHOF Organisatie en werking van de Nationale Opsporingsdirectie van de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel,

Nadere informatie

BESLISSEND JAAR VOOR HET SPOOR

BESLISSEND JAAR VOOR HET SPOOR ITIE FINANCIËN RECHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACO CHTERLIJKE ORDE SPOOR BELGACOM DEFENSIE OND E SPOOR BELGACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 D ACOM DEFENSIE ONDERWIJS GROEP 2 DE POST LRB G ONDERWIJS GROEP 2

Nadere informatie

ECHO ARBEIDSTIJDORGANISATIE - WIJZIGINGEN ZAAK HAMMANI

ECHO ARBEIDSTIJDORGANISATIE - WIJZIGINGEN ZAAK HAMMANI 050567_PoliceNl_xp 18/11/05 13:43 Page 1 Bureau de dépôt : 7500 Tournai ECHO Maandelijks tijdschrift van NSPV vzw - niet in juli Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel België Belgique P.B. - P.P.

Nadere informatie

nieuwetijd Op de bres voor loopbaanonderbreking magazine voor openbare diensten

nieuwetijd Op de bres voor loopbaanonderbreking magazine voor openbare diensten nieuwetijd magazine voor openbare diensten Op de bres voor loopbaanonderbreking maandblad van ACV-Openbare Diensten April 2013 v.u.: L. Hamelinck, Helihavenlaan 21, 1000 Brussel 2 In dit nummer 04 10 18

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant.

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Jacqueline Galant. CRABV 52 COM 447 04/02/2009 1 COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT van WOENSDAG 04 FEBRUARI 2009 Avond COMMISSION DE L'INTERIEUR, DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA

Nadere informatie