Notitie. Werkkostenregeling. 1 Algemeen. 2 Intermediaire kosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie. Werkkostenregeling. 1 Algemeen. 2 Intermediaire kosten"

Transcriptie

1 Notitie Werkkostenregeling 1 Algemeen Het Ministerie van Financiën heeft het plan opgevat om de fiscale regels in de loonbelasting fiks te vereenvoudigen. Daartoe is Fiscale vereenvoudigingswet 2010 ingediend die inmiddels door het Parlement is aangenomen. De wet gaat in beginsel op 1 januari 2011 van kracht worden, echter werkgevers/inhoudingsplichtigen hebben nog drie jaar de mogelijkheid het oude systeem zoals dit op 31 december 2010 geldt te handhaven, zij het met enkele aanpassingen. De artikelen 15 t/m 17a Wet Loonbelasting komen per te vervallen (vrije vergoedingen en verstrekkingen), zodat alle vergoedingen en verstrekkingen in beginsel tot het loon behoren. Daarvoor in de plaats komt een systeem waarbij een splitsing wordt gemaakt van kosten die de werknemer namens de werkgever betaalt (voorschiet, de zogenoemde intermediaire kosten) en kosten die in het kader van de uitoefening van de dienstbetrekking worden gemaakt. Alleen de laatstgenoemde kosten vallen onder de werkkostenregeling, waarbij enkele gerichte vrijstellingen zijn bepaald, die niet in het zogenoemde werkkostenforfait vallen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het vrijgestelde werkkostenforfait bedraagt 1,4% van het totale fiscale loon van de werkgever in een kalenderjaar. Als het forfait wordt overschreden betaalt de werkgever over de overschrijding 80% eindheffing, die hij niet op de werknemers kan verhalen. Aangezien werkgevers nog dit jaar moeten gaan beslissen of zij ingaande 1 januari 2011 zullen kiezen voor de nieuwe werkkostenregeling, of nog even onder het oude regime blijven doorgaan, en voor die keuze veel werk moet worden verricht als men die op serieuze wijze wenst te nemen, gaan wij hierna uitgebreid in op de nieuwe werkkostenregeling. 2 Intermediaire kosten Vooralsnog er aan de werkkostenregeling kan worden toegekomen, zal er een afsplitsing en definiëring plaats moeten vinden van de zogenoemde intermediaire kosten. Dit zijn kosten die de werknemer alleen maar voorschiet voor de werkgever en dus niet zelf maakt bij de uitoefening van zijn dienstbetrekking. Van intermediaire kosten is sprake bij: - aanschafkosten van zaken die tot het vermogen van de werkgever gaan behoren; - kosten die gemaakt worden voor zaken die behoren tot het vermogen van de werkgever (en die aan de werknemer ter beschikking zijn gesteld); - kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering (en dus niet specifiek met het functioneren van de werknemer). Voorbeelden zijn: Kosten van de auto van de zaak (benzine, tol-,veer- en parkeergelden en andere door de werknemer voorgeschoten kosten); Aanschaf kantoorartikelen voor de zaak (secretaresse gaat ordners kopen in de kantoorboekhandel); Pagina 1 van 11

2 Kosten die door een werknemer worden voorgeschoten op een beurs, waar hij voor de werkgever staat; Met klanten of prospects uit eten gaan. Voor de klanten valt dit onder intermediaire kosten; voor de werknemer valt dit onder (gericht vrijgestelde) verblijfkosten (zie volgend hoofdstuk) Vaak is thans een vaste kostenvergoeding opgebouwd uit zowel intermediaire elementen als uit beroepskosten. Ofschoon de belangrijkste beroepskosten gericht vrijgesteld zijn, zal er toch een splitsing moeten worden gemaakt. Voorbeeld Stel de navolgende onderbouwing naar aard en veronderstelde omvang per maand is thans gegeven: - waskosten, tol-,veer- en parkeergelden auto van de zaak 20,- - representatiekosten (extern) 40,- - kosten vakliteratuur 15,- - kosten onderweg tijdens dienstreizen (verblijfskosten) 75,- Totaal 150,- Onder de nieuwe wetgeving zullen de kosten van de auto van de zaak en de externe representatiekosten als intermediaire kosten worden aangemerkt en de kosten van vakliteratuur en kosten dienstreizen vallen onder de werking van de werkkostenregeling, onafhankelijk van het feit of ze vrijgesteld zijn of niet. Tijdens de parlementaire behandeling heeft de staatssecretaris zich laten ontvallen dat intermediaire kosten uitsluitend op declaratiebasis vergoed zouden kunnen worden, de werkelijk gemaakte kosten dus. Als dat zo zou zijn, worden we weer jaren terug in de tijd geworpen, toen die discussie ook al eens heeft gespeeld, maar als een kaars is uitgegaan. Mits deugdelijk onderbouwd en mits het gaat om regelmatig voorkomende kosten, blijven wij van mening dat ook intermediaire kosten in een vast bedrag per maand vergoed kunnen worden, maar wel apart gedefinieerd van de beroepskosten. Inmiddels is toegezegd het vergoeden van intermediaire kosten in een vaste vergoeding nog eens te bezien. Niet alle kosten die door een werknemer worden voorgeschoten voor de werkgever kwalificeren als intermediaire kosten zonder fiscaal gevolg. Stel dat een werkgever aan een afdelingschef toestaat om met de afdeling uit eten te gang en de afdelingschef rekent af en declareert de kosten bij de werkgever. De werknemer betaalt weliswaar namens de werkgever en krijgt de kosten onbelast vergoed, maar de kosten zelf kwalificeren als kosten personeelsactiviteiten, zodat ze onder het werkkostenforfait vallen. 3 Gericht vrijgestelde kosten Als de intermediaire kosten zijn afgesplitst, vallen alle overige kosten onder de werkkostenregeling met het zogenoemde werkkostenforfait. Echter binnen de werkkostenregeling zijn gericht vrijgestelde kosten benoemd. Deze gericht vrijgestelde kosten worden van de som van totale kosten afgetrokken, alvorens aan het werkkostenforfait wordt toegekomen. Daar zit echter een addertje onder het gras. Zonder dat daaraan veel aandacht is besteed, is in de wet opgenomen dat de aftrek van gericht vrijgestelde kosten voor zover deze in een vaste kostenvergoeding worden vergoed voor het werkkostenforfait alleen mag plaatsvinden, indien aan de vaststelling van de vaste gericht vrijgestelde kostenvergoeding een onderzoek ten grondslag ligt. Pagina 2 van 11

3 Ofschoon er thans weliswaar een schriftelijke onderbouwing naar aard en veronderstelde omvang wettelijk is vereist, was een kostenonderzoek alleen maar verplicht op aanwijzing van de Belastingdienst. Let op! Onder de nieuwe regeling zal dus voor elke vaste kostenvergoeding een kostenonderzoek moeten hebben plaatsgevonden, anders zijn die kosten niet aftrekbaar voor het werkkostenforfait. Met andere woorden, dan vallen die kosten toch in het werkkostenforfait en leidt dat veel sneller tot overschrijding van de ruimte, waardoor 80% eindheffing over de overschrijding betaald moet worden. De gericht vrijgestelde kosten zijn: Reiskosten, zowel dienstreizen als woon-werkverkeer, al dan niet met openbaar vervoer; Tijdelijke verblijfskosten (kosten van maaltijden tijdens dienstreizen, koopavonden en overwerk; tijdelijk zakelijk verblijf in pension/hotel etc.; Cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, alsmede outplacement, met inbegrip van de desbetreffende reizen en het desbetreffende verblijf e.d. Vakliteratuur Kosten van het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk; Contributie lidmaatschap van een beroepsregister (zowel wettelijk als maatschappelijk gezien) Extraterritoriale kosten (o.a. 30%-regelingen) Kosten van een verhuizing in het kader van de dienstbetrekking, ter omvang van de kosten van het overbrengen van de inboedel vermeerderd met Zaken die niet onder de werkkostenregeling vallen Wettelijk uitgezonderd van de werkkostenregeling zijn vergoedingen en/of verstrekkingen ter zake van: een ook voor privédoeleinden ter beschikking gestelde auto; een woning; geldboeten opgelegd door een Nederlandse stafrechter en geldsommen betaald aan de Staat ter voorkoming van strafvervolging in Nederland; misdrijven ter zake waarvan de werknemer door een Nederlandse strafrechter bij onherroepelijke uitspraak is veroordeeld; misdrijven ter zake waarvan jegens de werknemer een onherroepelijk geworden strafbeschikking is uitgevaardigd; wapens en munitie, tenzij ter zake een erkenning, consent, vergunning, verlof of ontheffing is verleend krachtens de Wet wapens en munitie; dieren jegens welke onherroepelijke bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn genomen. De fiscale gevolgen ter zake van deze vergoedingen of verstrekkingen zullen derhalve altijd op de persoon van de werknemer worden afgerekend. De bijtelling wegens privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto, zal derhalve altijd belast blijven bij de werknemer zelf en niet onder het werkkostenforfait kunnen vallen. Pagina 3 van 11

4 5 Werkkostenforfait De werkkostenregeling geldt voor alle overige kosten en voordeeltjes die niet onder paragrafen 2 tot en met 4 zijn vermeld. Binnen de zaken die dan onder het werkkostenforfait vallen, dient echter een verder onderscheid te worden gemaakt, met name als het gaat om de waardering van zaken die ter beschikking zijn gesteld of in natura worden genoten. Loon in natura wordt in aanmerking genomen naar de waarde die daaraan in het economische verkeer kan worden toegekend, met dien verstande dat indien door een derde, niet zijnde een met de werkgever verbonden (gelieerde) vennootschap, ter zake wordt gefactureerd, het door die derde gefactureerde bedrag in aanmerking wordt genomen. Met betrekking tot loon in natura in de vorm van verstrekkingen van branche-eigen producten van het bedrijf van de werkgever dan wel van het bedrijf van een met de werkgever verbonden vennootschap, wordt de waarde in het economische verkeer (consumentenprijs) in aanmerking genomen. Verder kunnen voor de navolgende zaken middels ministeriële beschikking een lagere of nihil waarde worden toegekend. Lagere waarde: Rente van personeelsleningen; Bedrijfsfitness op de werkplek (bedrijfsfitness extern valt onder het werkkostenforfait); Voordeel van een in het kader van de dienstbetrekking ter beschikking gestelde woning. : Arbo-voorzieningen; Consumpties tijdens werktijd, die geen deel uitmaken van de maaltijd; Inrichting van de werkplek, niet zijnde de werkplek in de eigen woning; Mobiele telefoons (mits zakelijk gebruik meer dan 10%); Openbaarvervoerkaart (mede zakelijk gebruik); Portable computers, zoals notebooks en laptops (mits zakelijk gebruik 90% of meer); Uniformen, werkkleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, kleding met per kledingstuk een of meerdere logo s van de werkgever die tezamen ten minste 70cm 2 groot zijn en werkkleding die op het werk achterblijft; Voordeelurenkaart (mede zakelijk gebruik) Verder is bij de werkkostenregeling van belang dat het er niet toe doet welke werknemer een voordeel heeft. Het voordeel op zich valt binnen het forfait tezamen met alle andere zaken die onder het werkkostenforfait worden geschaard. De werkgever heeft wel de mogelijkheid om te bepalen of een bepaald voordeel onder de werkkostenregeling valt of tot het loon van de individuele werknemers wordt gerekend. Die keuze dient echter vooraf te worden gemaakt. Voor zaken waarvoor nu reeds schriftelijk is overeengekomen dat de fiscale consequenties bij de werknemer liggen, kan dat gecontinueerd of bijgesteld worden. Voor zaken waarvoor dat niet is overeengekomen zal de werkgever dat met de Ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of met de werknemers zelf alsnog overeen moeten komen en liefst schriftelijk vastleggen. Pagina 4 van 11

5 Als voordelen dus onder het werkkostenforfait vallen, is het voor werknemers dus altijd onbelast, maar kan het voor de werkgever als het werkkostenforfait van 1,4% wordt overschreden tot een fikse kostenpost leiden. Voorbeelden Een werkgever betaalt voor zakelijke kilometers 0,25 per kilometer, waarvan 0,19 onbelast kan blijven en 0,06 per km bij de werknemer wordt belast. Dit kan onder de nieuwe regeling zo blijven, of de werkgever moet de keuze maken dat het bovenmatige deel onder de werkkostenregeling valt. Dan krijgt de werknemer 0,25 onbelast vergoed en valt het deel van de 0,06 onder het werkkostenforfait. Stel een werkgever wenst een werknemer een fiets te verstrekken van 1.500,-. Thans is er een vrijstelling tot 749,- en onder voorwaarden. Onder de nieuwe regeling kan de fiets onbelast worden verstrekt, zonder de voorwaarde van gebruik voor woon-werkverkeer of beperking tot een maximum. De fiets valt voor 1.500,- onder het werkkostenforfait, maar blijft voor de werknemer onbelast. Voor dit soort zaken geldt wel een gebruikelijkheidstoets om excessen te voorkomen. Onder de werkkostenregeling geldt dus niet langer een strikte voorwaarde van zakelijkheid, maar van gebruikelijkheid. Pagina 5 van 11

6 5.1 Overzicht van toedeling van posten al dan niet aan het algemene werkkostenforfait Overzicht vergoedingen en verstrekkingen 2011 Posten binnen het forfait Posten thans aangewezen als eindheffingsbestanddeel Aan- of verkoopkosten van woningen bij verhuizingen, niet zijnde bedrijfsverplaatsing Achtergestelde vliegvervoerbewijzen door luchtvaartmaatschappijen en aanverwante bedrijven Kerstpakketten en andere kleine geschenken Maaltijden in kantines Niet-verhaalde verkeersboetes Parkeer-, veer- en tolgelden (niet voor auto van de zaak) Schade wegens diefstal tijdens de vervulling van de dienstbetrekking Schade door overstromingen, aardbevingen en dergelijke, die niet pleegt te worden verzekerd met een vaste besparingswaarde van 2,90 per maaltijd Overige posten die onder het algemeen forfait vallen Apparatuur, gereedschappen en instrumenten voor gebruik thuis Bedrijfsfitness buiten de werkplek Contributie van personeelverenigingen Contributie voor vakvereniging Fiets, elektrische fiets, scooter e.d. (terbeschikkingstelling) Huisvesting buiten de woonplaats door niet-ambulante werkzaamheden elders * Internet thuis en dergelijke communicatiemiddelen Personeelsfeesten, personeelsreizen, en dergelijke Persoonlijke verzorging Producten van het eigen bedrijf Reiskostenvergoedingen, declaraties, voor reizen met eigen vervoer van meer dan 0,19 per kilometer Rentevoordeel van aan personeel verstrekte leningen (niet zijnde hypothecaire leningen) Representatiekosten en relatiegeschenken (aan medewerkers) ten behoeve van interne relaties Voeding, verlichting of verwarming in verband met onregelmatige diensten of continudiensten Werkkleding (zonder logo) die mee naar huis gaat en geschikt is om ook thuis te dragen Werkruimte bij de werknemer thuis * Hierbij wordt het 20-dagencriterium overschreden (factuurbedrag) Pagina 6 van 11

7 Posten in het forfait met nihilwaardering die niet ten koste gaan van de forfaitaire ruimte Arbo-voorzieningen Bedrijfsfitness op de werkplek Consumpties tijdens werktijd, die geen deel uitmaken van de maaltijd Inrichting van de werkplek, niet zijnde de werkplek in de eigen woning Mobiele telefoons (zakelijk gebruik > 10%) Openbaarvervoerkaart (mede zakelijk gebruik) Portable computers, (notebooks/laptops) (zakelijk gebruik 90% of meer) Uniformen, werkkleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, kleding met per kledingstuk een of meerdere logo s van de werkgever die tezamen ten minste 70cm 2 groot zijn en werkkleding die op het werk achterblijft Voordeelurenkaart (mede zakelijk gebruik) Posten buiten het forfait (bestaande wettelijke regelingen) Abonnementen voor reizen met openbaar vervoer Bijscholing, cursussen, congressen, training e.d. Maaltijden als gevolg van overwerk, koopavonden, dienstreizen e.d. Outplacement Reiskostenvergoedingen, declaraties, voor reizen met eigen vervoer van maximaal 0,19 per kilometer Kosten zakelijke verhuizing Studiekosten van medewerkers Verblijfskostenvergoeding door tijdelijke werkzaamheden elders * Vakliteratuur Contributie wettelijk Beroepsregister of maatschappelijke Beroepsvereniging Extraterritoriale kosten Losse kaartjes voor zakelijke reizen met openbaar vervoer Fiets, elektrische fiets, scooter e.d. (0,19 per afgelegde zakelijke reiskilometer) Overige posten Dienstwoning Personenauto en bestelauto van de zaak Rentevoordeel hypothecaire leningen Representatiekosten en relatiegeschenken ten behoeve van externe relaties en klanten Individuele heffing bij werknemer Bestaande wettelijke regeling Vrijgesteld (want anders aftrekbaar in IB) Intermediaire kosten * Hierbij wordt het 20-dagencriterium niet overschreden Pagina 7 van 11

8 5.2 Voorbeeld werkkostenforfait Gesteld de totale fiscale loonsom van een werkgever is De forfaitaire ruimte is 1,4% ofwel Er wordt aan allerlei kostenregelingen besteed, exclusief auto s van de zaak. Daarvan is is te bestempelen als intermediaire en gericht vrijgestelde kosten en wordt besteed aan zakelijke reiskosten ad 0,19 per km. Er resteert dus ; de forfaitaire ruimte is , derhalve te belasten tegen 80% eindheffing, is aan (extra) loonkosten. Of, bij het personeel belasting inhouden (mits overeengekomen) over , wat hen circa netto kost. 5.3 Schema werking werkkostenregeling Werkkostenregeling Intermediaire kosten Totaal aan vergoedingen = + Geen loon en Totaal waarderingen + = loon in natura Geen eindheffing - vervoer (let op lagere- en - verblijf nihilwaarderingen) - scholing = - 30% Totaal vergoedingen - verhuizen en waarderingen = -/- Onbelast Geen eindheffing en (Bij vaste vergoedingen mits kostenonderzoek) -/- 1,4 % van fiscale loonsom = Belaste werkkosten 80% eindheffing werkgever Onbelast voor werknemer Pagina 8 van 11

9 5.4 Toepassen werkkostenforfait Onder de toepassing van de werkkostenregeling mag de werkgever voor het werkkostenforfait gedurende een kalenderjaar zich voorlopig baseren op het (eventueel herleide) totale fiscale loon van het voorafgaande kalenderjaar. Er zal dan in de maand januari na afloop van het kalenderjaar een definitieve eindafrekening moeten worden gemaakt. De eindafrekening dient dan te worden opgenomen in de aangifte loonheffingen van de maand december van het betreffende kalenderjaar. Dit betekent derhalve dat de boekhouding van het jaar in kwestie, uiterlijk medio januari van het daaropvolgende jaar volledig bijgewerkt dient te zijn! Dit zal naar verwachting voor problemen gaan zorgen. 5.5 Afspraken met de Belastingdienst over kostenvergoedingen Bestaande afspraken met de Belastingdienst over kostenvergoedingen zullen voor zover die afspraken niet betrekking hebben op gericht vrijgestelde kosten komen te vervallen met ingang van het jaar waarin de werkkostenregeling van toepassing wordt. Het lijkt ons verstandig om bestaande afspraken die zouden kunnen blijven voortbestaan onder de werkkostenregeling zekerheidshalve nog even te bevestigen aan de Belastingdienst. 6 Aanpassingen in financiële en salarisadministratie Voor de invoering van de werkkostenregeling zullen aanpassingen in de financiële administratie nodig zijn. Er zullen aparte grootboekrekeningen moeten komen voor: Intermediaire kosten Gericht vrijgestelde kosten Vergoedingen die onder het werkkostenforfait vallen en de factuurbedragen van loon in natura dat op de factuurwaarde wordt gewaardeerd Daarbij zal rekening moeten worden gehouden met kosten waarvoor vooraf is bepaald dat die geheel of gedeeltelijk bij de werknemer worden belast; die moeten op andere grootboekrekeningen worden geboekt omdat die niet meetellen voor het werkkostenforfait. Het is dan ook van belang om te weten of de softwareleverancier van het boekhoudprogramma al bezig is met de nodige voorbereidingen voor de werkkostenregeling. Extracomptabel zullen de waarderingen van andere verstrekkingen in natura moeten worden bijgehouden, hetzij waarde economisch verkeer (denk aan voordeel producten eigen werkgever) en lagere fiscale waarderingen (denk bijvoorbeeld aan verstrekte kantinemaaltijden). Ook in de salarisadministratie zullen aanpassingen moeten plaatsvinden, zoals het rekeningschema voor de journaalpost en het uit elkaar trekken van vaste kostenvergoedingen. Waar er nu sprake is van één vaste vergoeding, zullen onder de werkkostenregeling de vergoeding van intermediaire kosten, de vergoedingen van gericht vrijgestelde kosten en kosten die onder het werkkostenforfait vallen separaat opgevoerd moeten worden, zodat een en ander correct in de journaalpost verschijnt en correct geboekt kan worden. Bij het invoeren van declaraties in de boekhouding zal direct onderscheid gemaakt moeten worden in de verschillende groepen van kosten. Degene die de input verzorgt dient dus kennis te hebben omtrent de verschillende kosten, dan wel zal eerst door de administrateur op de declaratie gecodeerd moeten worden. Pagina 9 van 11

10 Het zal duidelijk zijn dat de vereenvoudiging hier vrijwel alleen te vinden is in de redactie van de fiscale regelgeving en niet zozeer in de uitvoering er van. 6.1 Anticiperen op nieuwe regeling Beslissen om wel of niet overgaan naar nieuwe werkkostenregeling per , door globale inventarisering van alle vergoedingen en verstrekkingen en grove inschatting van de fiscale loonsom. Op basis van een testuitwerking op de gegevens van 2009 kan wellicht een voorlopige keuze worden gemaakt. Lijkt een overstap nadelig, dan wellicht de overgang uitstellen. U hebt dan ook meer tijd om zaken voor te bereiden. Mocht de overstap mogelijk voordelig blijken te zijn, dan zal alles in 2010 voorbereid moeten worden om op gereed te zijn Bij voorlopige keuze voorzetting per van de regelgeving 2010 (huidige situatie handhaven): Controleren of aan de huidige regelgeving wordt voldaan, zoals naar aard en veronderstelde omvang schriftelijk specificeren van vaste kostenvergoedingen; Verscherpte controle mag verwacht worden; Inventariseren welke regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen binnen het bedrijf bestaan; Bij vaststellen vaste vergoedingen wellicht reeds anticiperen op nieuwe regeling; In nieuwe arbeidscontracten bepaling opnemen omtrent herziening van vergoedingsregelingen; Keuze voor nieuwe regeling per : Inventarisatie alle regelingen binnen bedrijf qua vergoedingen en verstrekkingen/voordelen; Indien vaste kostenvergoedingen niet gebaseerd op kostenonderzoek, dan kostenonderzoek houden (ten minste drie maanden); Inschatting forfaitaire ruimte en globale inschatting maken van voor- en nadelen van de nieuwe regeling; Opzetten van regelingen en beleidskeuzes maken; Aanwijzing regelingen, nagaan wat de softwareleverancier doet met de aanpassingen voor de werkkostenregeling in de boekhoudingsoftware, voorbereiden instructies en wijzigingen boekhouding; Overleg O.R. of personeelsvertegenwoordiging, dan wel informatie aan werknemers en waar nodig voorbereiding aanpassing arbeidscontracten; Implementatie boekhouding, instructies, aanpassing regelingen/contracten; Informeren externe salarisverwerking over wijzigingen rekeningschema, splitsing vaste kostenvergoedingen salarisstrook, etc.; Pagina 10 van 11

11 Tenslotte Door inventarisatie van de in het bedrijf voorkomende regelingen van vergoedingen, verstrekkingen en overige voordelen, kan een globale indruk worden verkregen of de keuze voor de nieuwe regeling mogelijk voordelen biedt. ESJ kan u daar behulpzaam mee zijn. U kunt de inventarisatie zelf doen of aan ons overlaten, maar laat u de beoordeling zekerheidshalve door ons maken of controleren. Realiseert u zich wel, dat wanneer zou blijken dat de nieuwe regeling voor uw bedrijf voorziet in een grote vrije forfaitruimte, u daar alleen iets aan hebt als u er gebruik van maakt. Dat kunnen zaken zijn die u voorheen niet deed (uw kosten worden dan wel hoger) of het belasten van zaken bij de werknemers afschaffen (bijvoorbeeld kantine maaltijden) en in het werkkostenforfait laten vallen (zowel voor werknemer als werkgever voordelig). Als u wel een vrije ruimte hebt, maar die niet van plan bent te benutten, dan is het wellicht beter om de nieuwe regeling vooralsnog een jaar uit te stellen en de ervaringen af te wachten. Breda, oktober 2010 ESJ Accountants & Belastingadviseurs René de Groot Senior adviseur Loonbelasting, sociale verzekeringen en arbeidszaken (Tel: of ) Pagina 11 van 11

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Werkkostenregeling WHITEPAPER

Werkkostenregeling WHITEPAPER Werkkostenregeling WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 De werkkostenregeling vervangt sinds 1 januari 2011 de oude regelingen voor vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

De werkkostenregeling update februari 2015

De werkkostenregeling update februari 2015 De werkkostenregeling update februari 2015 Sinds 1 januari 2015 moet u gebruikmaken van de zogenaamde werkkostenregeling (WKR). Dat betekent dat de talrijke (29) specifieke regelingen voor bijvoorbeeld

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling 2015

Special Werkkostenregeling 2015 Special Werkkostenregeling 2015 Audit І Tax І Advisory Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Categorieën kosten 2 3. Indeling 3 4. De vrije ruimte 4 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 1. Inleiding Met ingang van 01 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd. In deze regeling worden veel vrije vergoedingen en verstrekkingen, elk met hun eigen regels in

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET SEMINAR

WELKOM BIJ HET SEMINAR WELKOM BIJ HET SEMINAR Werkkostenregeling Kans of bedreiging Renzo van der Ham (KPMG Meijburg & Co) Hans Hameetman (KPMG Accountants NV) Zwijndrecht, 22 maart 2011 2010 KPMG Meijburg & Co, Nederland. Alle

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

De werkkostenregeling, loon en loon in natura

De werkkostenregeling, loon en loon in natura De werkkostenregeling, loon en loon in natura 29 april 2010 Per 1 januari 2011 komt er een nieuw systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer: de werkkostenregeling. Dat moet werkgevers

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling is een groot aantal fiscale regels rondom de vergoedingen en/of verstrekkingen in de loonsfeer verdwenen. Er is een nieuwe vrijstelling

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2012 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit memo

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en

De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte. vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en De werkkostenregeling in 2015 - vrije ruimte, gerichte vrijstellingen, werkplekgerelateerde vrijstellingen en intermediaire kosten Alles is loon, maar toch niet alles... In onze vorige update heeft G&P

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen

Werkkostenregeling. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen . Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen. Uitgebreide lijst met vergoedingen en verstrekkingen Vergoeding of verstrekking Oude regime Apparatuur, gereedschap en instrumenten Noodzakelijkheidscriterium*

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding

People Services. Plan van aanpak - Project werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co. Inleiding People Services Plan van aanpak - Project werkkostenregeling Inleiding Met ingang van 1 januari 2011 is de werkkostenregeling in werking getreden. Op grond hiervan heeft het voormalige systeem van belastingvrije

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014

Werkkostenregeling 2015. 18 november 2014 Werkkostenregeling 2015 18 november 2014 Wet loonbelasting 1964 Artikel 10 wet op de loonbelasting: Loon is al het geen uit een dienstbetrekking of een vroeger dienstverband wordt genoten, daaronder mede

Nadere informatie

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers.

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling voor het eerst ingevoerd. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode; de werkgever (inhoudingsplichtige) kan jaarlijks bij aanvang van het

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King

Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King Werkkostenregeling (WKR) implementeren in King In dit document wordt uitgelegd hoe u de nieuwe werkkostenregeling (WKR) die ingaat per 1 januari 2015 kunt implementeren in King Business Software. Overleg

Nadere informatie

Betreft: Aanwijzen loonbestanddelen voor de werkkostenregeling. Aan de salarisadministratiecliënten van b+p Belastingadviseurs

Betreft: Aanwijzen loonbestanddelen voor de werkkostenregeling. Aan de salarisadministratiecliënten van b+p Belastingadviseurs Belastingadviseurs Wilhelminalaan 7 3732 DeBilt Postbus zo5 37zo en Bilthoven r o3o 262 45 94 B o3o 26288 55 e info @benpbelastingadviseurs.nl Aan de salarisadministratiecliënten van bp Belastingadviseurs

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling?

WERKKOSTENREGELING Inhoud: 1. De werkkostenregeling? WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014.

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: oktober 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een

MEMO. l. lnleidinq. RSM Wehrens, Mennen & de Vries. nieuwe Uitvoeringsregeling loonbelasting Voor bestaande vaste kostenvergoedingen geldt een MEMO Van Datum Betreft RSM Wehrens, Mennen & de Vries Belastingadviseurs N.V. 29 september 2010 nieuwe werkkostenregeling 201 0 l. lnleidinq Naar verwachting wordt per 1 januari 2011 - in het kader van

Nadere informatie

Stappenplan invoering Werkkostenregeling

Stappenplan invoering Werkkostenregeling Gepubliceerd op HR Praktijk Premium - voor alle HR-informatie (http://premium.hrpraktijk.nl) Stappenplan invoering Werkkostenregeling Thema: Kostenvergoedingen Onderwerp: Werkkostenregeling Geschreven

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

De werkkostenregeling. 13 april 2015

De werkkostenregeling. 13 april 2015 De werkkostenregeling 13 april 2015 Contactpersoon M.J. (Michel) Kooij director (t) 088 288 8142 (m) 06 1099 9182 (e) MKooij@deloitte.nl 1 Agenda Werkkostenregeling op hoofdlijnen Personeelsactiviteiten:

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Inhoud:

Werkkostenregeling. Inhoud: Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 is de regeling voor het toekennen van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen vervallen. Hiervoor in de plaats is de werkkostenregeling gekomen, afgekort de

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht.

Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Whitepaper Werkkostenregeling. Versie 26 januari 2013. Introductie: Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht. De regeling houdt in dat u maximaal 1,5% (2013) van uw totale fiscale loonsom (loon voor

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7

INHOUDSOPGAVE. 3. Schematisch overzicht posten algemeen forfait, gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en intermediaire kosten 7 Werkkostenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Hoe ziet de werkkostenregeling er uit? 3 1.3 Hoe werkt de werkkostenregeling in het kort? 4 1.4 Wat nu te doen? 4 2. Hoe gaan we coderen?

Nadere informatie

In deze White paper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt.

In deze White paper wordt de werking van de werkkostenregeling op een eenvoudige manier uitgelegd, zodat u er in de praktijk mee aan de slag kunt. Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2014. Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet

INLEIDING De werkkostenregeling 2015 daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking niet INLEIDING In 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd met als doel belastingvrije verstrekkingen eenvoudiger te maken en de administratieve lasten te verminderen. In een brief van 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 is elke werkgever verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Vanaf dan komt ook het overgangsrecht te vervallen, zodat werkgevers niet

Nadere informatie

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling?

30-10-2014 DE WERKKOSTENREGELING. Waarom de Werkkostenregeling? DE WERKKOSTENREGELING Waarom de Werkkostenregeling? Systematiek van de Werkkostenregeling Intermediaire kosten Nihilwaardering Vrijgestelde kosten Vrije ruimte Veranderingen in 2015 1 De oude wettekst

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2013

Werkkostenregeling 2013 Werkkostenregeling 2013 20 november 2012 Casper Mons Programma Huidige wetgeving Werkkostenregeling Arbeidsvoorwaarden Financiële administratie Tussentijdse evaluatie Werkkostenregeling gaat door Eén op

Nadere informatie

Werkkostenregeling Introductie: De voordelen: De nadelen: Wat valt er onder de werkkostenregeling?

Werkkostenregeling Introductie: De voordelen: De nadelen: Wat valt er onder de werkkostenregeling? Werkkostenregeling. Introductie: Met ingang van 1 januari 2011 kunt u opteren voor de werkkostenregeling. U mag. U moet niet. U heeft voor elk van de jaren 2011, 2012 en 2013 steeds opnieuw de keuze. U

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv.

WERKKOSTENREGELING. BCS HRM & Salarisadministratie B.V. Postbus 90 T 073-594 29 51 info@bcsbv.nl 5275 ZH Den Dungen F 073-594 10 80 www.bcsbv. WERKKOSTENREGELING Persoonlijk meer uitleg over werken met de werkostenregeling? Maak een vrijblijvende afspraak met BCS Door de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 wordt de systematiek van vrije vergoedingen

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs

Werkkostenregeling. Accountants Belastingadviseurs Werkkostenregeling Als werkgever kon u in 2014 nog kiezen of u gebruikmaakt van de Werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2015 is iedere werkgever

Nadere informatie

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016

Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Whitepaper Werkkostenregeling Versie: januari 2016 Tot 2011 kenden we in Nederland veel verschillende regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon!

1. Alles wat de werknemer van de werkgever krijgt is loon! Memo De werkkostenregeling 2014-2015 Inleiding Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven totaal. Dit

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

Dyade Utrecht Datum: 10 november 2015 Versie: 0.07/rvr-gb-rw. Codeerinstructie en -handleiding Werkkostenregeling

Dyade Utrecht Datum: 10 november 2015 Versie: 0.07/rvr-gb-rw. Codeerinstructie en -handleiding Werkkostenregeling Dyade Utrecht Datum: 10 november 2015 Versie: 0.07/rvr-gb-rw Codeerinstructie en -handleiding Werkkostenregeling 2015/2016 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Versiebeheer 1.2 Algemeen 1.3 Hoe ziet de werkkostenregeling

Nadere informatie

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus Versie: 6.5 Versiedatum: 26-04-2016 Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2% (2015) van het totale

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014

Klantenseminar/WKR. Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen. Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 Klantenseminar/WKR Jack-Willem Beckers Controlespecialist Loonheffingen Alblasserdam, donderdag 9 oktober 2014 WKR In de presentatie: Wet op de loonbelasting 1964 Uitvoeringsbesluit 1965 Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Han Bakker 6 november 2012! Regeling is ingegaan per 1-1-2011! Betreft nieuwe regels voor het belasten van vergoedingen en verstrekkingen! Afrekening op werkgeversniveau i.p.v. op werknemersniveau!

Nadere informatie

Memorandum Werkkostenregeling 2015

Memorandum Werkkostenregeling 2015 Memorandum Werkkostenregeling 2015 Inhoudsopgave 1 Werkkostenregeling per 1-1-2015... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Intermediaire kosten... 2 1.3 Gericht vrijgestelde kosten... 3 1.4 Zaken die niet onder de

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

WKR Kostenoverzicht. CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies. Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren

WKR Kostenoverzicht. CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies. Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren WKR Kostenoverzicht CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Eten en drinken Verteer werknemers op werkplek (geen maaltijden) Verteer werknemers

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT

WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT ALD WHITEPAPER WERKKOSTENREGELING & MOBILITEIT WKR, EEN REGELING MET POTENTIE In 2015 is voor alle bedrijven in Nederland de Werkkostenregeling (WKR) van kracht. Dit is een fiscale regeling voor vergoedingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

Welkom. Voorstelrondje

Welkom. Voorstelrondje Werkkostenregeling Welkom Voorstelrondje Programma Doel van de bijeenkomst Huidige situatie Waarom de Werkkostenregeling? Toekomstige situatie Werkkostenregeling Praktijkvoorbeelden Pauze Cafetariamodel

Nadere informatie

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde

Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Overzicht gerichte vrijstellingen, noodzakelijke kosten, nihilwaarderingen en waarderingen op lagere waarde Hierna een korte beschrijving van de kosten die de werkgever onbelast kan vergoeden en buiten

Nadere informatie

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015

Vaststellingsovereenkomst 2015. A. Partijen: B. Wat vooraf ging: C. Overeenkomst: 1. Uitgangspunten. DHK/kd-4981 30 april 2015 Vaststellingsovereenkomst 2015 A. Partijen: 1. HISWA Vereniging, gevestigd aan de Werfkade 2, 1033 RA Amsterdam, te dezen vertegenwoordigd door: hierna te noemen: Hiswa, en 2. Belastingdienst/, kantoor,

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Klantnaam. Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% x Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing

WERKKOSTENREGELING. Klantnaam. Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% x Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing Klantnaam Vrije ruimte op basis 2013 (1,2% Loon loonheffing 2013) Totale fiscale loonsom (jaar 2013) Loon voor de loonheffing Totale fiscale loonsom (eerste 10 maanden 2014) Loon voor de loonheffing indien

Nadere informatie