OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Wasserij De Mijnstreek B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Wasserij De Mijnstreek B.V."

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Wasserij De Mijnstreek B.V. Datum: 12 januari 2015 Nummer: openbaar.001 Gegevens onderneming: Wasserij De Mijnstreek B.V. (statutair gevestigd te Schaesberg) KvK nummer (KvK Limburg) Kantoorhoudende: 6372 CK Landgraaf, Voltastraat 15 Postadres: idem Faillissementsnummer: C/03/13/317 F Datum uitspraak: 12 november 2013 afkoelingsperiode: 2 maanden (tot 12 januari 2014) Curator: mr. R.E.A. Ruiter (beëdiging 30 juni 1995) R-C: mr. M.T.A.C. Russel Activiteiten onderneming: Chemische wasserijen en ververijen. Het exploiteren van een chemische reiniging van hoofdzakelijk textiel Omzetgegevens: 2010: verlies: : verlies: : winst: Personeel gemiddeld aantal: 9 Saldo einde verslagperiode: ,40 Verslagperiode: 12 november januari 2015 Bestede uren in verslagperiode: 134 uren 15 minuten Bestede uren Totaal: idem 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: Bij akte d.d. 29 juni 1992, verleden voor mr. J.E.M. van Putte, notaris te Landgraaf, werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wasserij De Mijnstreek B.V., gevestigd te Schaesberg, opgericht. De activiteiten werden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de vennootschap Wasserij De Mijnstreek B.V. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt fl ,= bij de oprichting waarvan bij de oprichting fl ,= is geplaatst. 1

2 Het doel van de vennootschap is: de exploitatie van een natwasserij en van een mangel en drooginrichting; het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. Oprichtster van deze B.V. was Beheermaatschappij Diederen B.V., welke vennootschap 100% van het geplaatste aandelenkapitaal ad nominaal fl ,= ( ,21) heeft volgestort. Het (tegelijkertijd met Wasserij De Mijnstreek B.V.) failliet verklaarde DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. heeft middels een aandelenoverdracht op 27 september 2012 alle aandelen van Wasserij de Mijnstreek B.V. overgenomen van Beheermaatschappij Diederen B.V. De directie over de gefailleerde vennootschap werd na de voornoemde aandelenoverdracht d.d. 27 september 2012 gevoerd door Stomerij Van Schijndel B.V. DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. en Wasserij De Mijnstreek B.V. behoren tot een groep. Aan het hoofd van de groep staat de heer M.B.M. van Schijndel. Tot de groep behoren de volgende vennootschappen: Stomerij Van Schijndel B.V. (Stomerij van Schijndel) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. (DLI) Wasserij de Mijnstreek B.V. (WdM). Dit is in onderstaand organogram schematisch weergegeven. 2

3 Martinus Bernardus Marie van Schijndel 100% DGA Stomerij Van Schijndel B.V. 100% DGA sedert Hubertus Maria alleen zelfstandig Gerarda Otten DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. bestuurder bestuurder/directeur failliet per 12 november 2013 sedert gezamenlijk bevoegd met Stomerij Van Schijndel B.V. enig aandeelhouder sedert Wasserij De Mijnstreek B.V. failliet per 12 november Winst en verlies: jaar omzet Resultaat na belastingen Eigen vermogen werkkapitaal / / / / ** 2012* / *De jaarstukken over 2012 waren op de faillissementsdatum enkel in concept gereed. ** Volgens de jaarrekening 2011 bedraagt het werkkapitaal -/ ,-. Volgens de conceptjaarstukken over 2012 bedraagt het werkkapitaal echter -/ Het verschil heeft te maken met het feit dat enkele posten op een andere wijze zijn geboekt (er is ook na de overname een andere accountant ingeschakeld). 3

4 1.3 Balanstotaal: jaar balanstotaal ** * *De jaarstukken over 2012 waren op de faillissementsdatum enkel in concept gereed. ** Volgens de jaarrekening 2011 bedraagt het balanstotaal Volgens de conceptjaarstukken over 2012 bedraagt het balanstotaal echter Het verschil heeft te maken met het feit dat enkele posten op een andere wijze zijn geboekt (er is ook na de overname een andere accountant ingeschakeld). 1.4 Lopende procedures: Er waren geen lopende procedures. 1.5 Verzekeringen: Vrijwel alle afgesloten verzekeringen verleenden, ook tijdens de doorwerkperiode, nog dekking. Ten aanzien van twee bedrijfswagens heeft de curator voor de doorwerkperiode nieuwe verzekeringen afgesloten. In overleg met de betreffende tussenpersoon zijn de overige verzekeringen, zodra zij niet meer nodig waren, beëindigd. 1.6 Huur: Het bedrijfspand op het adres Voltastraat te (6372 CK) Langraaf is eigendom van Z.C. Houtop. Het pand aan de Voltastraat 13 werd ten tijde van het faillissement door de eigenaar verhuurd aan DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V., welke vennootschap het pand weer heeft onderverhuurd aan gefailleerde. Het pand aan de Voltastraat werd door de eigenaar ten tijde van het faillissement verhuurd aan Stomerij van Schijndel B.V. Alle huurovereenkomsten die door gefailleerden zijn afgesloten zijn door de curator beëindigd. De doorstartende partij exploiteert thans haar onderneming met ingang van 16 december 2013 op hetzelfde adres. 1.7 Oorzaak faillissement: De oorzaak van de faillissementen (volgens de directeur): 4

5 Aanhoudende verliezen door minder opdrachten (minder klanten, minder grote volumes) vanwege de crisis. Prijzen staan onder druk (en de marge dus ook). Sterk stijgende (energie)kosten kunnen zelden worden gecompenseerd. Drie langdurig zieken waarvoor géén verzuimverzekering was afgesloten. Tegen de geconstateerde negatieve ontwikkelingen was een reorganisatie niet goed mogelijk, temeer daar Wasserij de Mijnstreek B.V. pas kort geleden was overgenomen. De verliezen leiden tot liquiditeitstekorten: o.a. grote schulden bij belastingdienst en energieleveranciers. Procedures en beslaglegging waren aanstaande. Bij gebreke van voldoende reëel perspectief heeft de directie het faillissement aangevraagd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill.: Aantal in jaar voor faill.: Van 2 personen is in het jaar voorafgaand aan het faillissement het dienstverband beëindigd. 2.3 Datum ontslagaanzegging: 18 november Werkzaamheden: Vooroverleg directie, vooroverleg UWV, toespreken personeel / algemene info faillissement en doorwerken. Verzoek toestemming rechter-commissaris i.v.m. opzegging. Correspondentie en overleg met vakbonden in verband met de Wet Melding Collectief Ontslag. Ontslagaanzegging. Organiseren diverse bijeenkomsten met buitendienstmedewerkers van UWV, afdeling faillissementen. Begeleiding invullen formulieren. Individuele dossiers werknemers: Beantwoorden vragen over doorwerkperiode en voortijdige beëindiging van dienstverbanden. Overleg met UWV over vorderingen. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: De gefailleerde vennootschap is géén eigenaar van onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst: n.v.t. 5

6 3.3 Hoogte hypotheek: n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage: n.v.t. 3.5 Werkzaamheden: n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving: De meeste bedrijfsmiddelen die mede door Wasserij De Mijnstreek B.V. werden gebruikt, zijn eigendom van derden. Een groot deel van de bedrijfsmiddelen is eigendom van de tevens gefailleerde vennootschap DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. Een ander deel werd gehuurd door DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. van Stomerij van Schijndel B.V. Daarnaast was er nog een bruikleenovereenkomst tussen Machinefabiek Goudkuil Apeldoorn B.V. en DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. Kortheidshalve wordt verwezen naar de bijgevoegde inventarisatielijsten 1 t/m Verkoopopbrengst: Wasserij en Stomerij Parkstad B.V. i.o, heeft in het kader van de overname van zowel DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. als Wasserij de Mijnstreek B.V. alle bedrijfsmiddelen gekocht voor een bedrag van ,= exclusief BTW. In deze koopprijs zijn dus zowel de activa van DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. ( ,=) als de activa van Wasserij de Mijnstreek B.V. ( 8.400,=) opgenomen. De overname van deze activa maakt onderdeel uit van de meer omvattende koopovereenkomst. Het gaat om de in de inventarisatielijsten vermelde zaken. Meer in het algemeen zijn de navolgende zaken verkocht: de roerende zaken, waaronder kantoor- en bedrijfsinventaris, gereedschappen, die zich op het moment van inwerkingtreding van deze overeenkomst in, aan en om de kantooradressen van de gefailleerden bevinden, waaronder computerapparatuur alsmede het gebruik van de daarop geïnstalleerde software (zonder dat de curator beoogt de daar bij behorende licentie aan koper over te dragen), eventuele (onder)huur- lease, en/of gebruiksovereenkomsten, o.a. met betrekking tot (de bovengenoemde) roerende zaken maar ook met betrekking tot energie, water enz. alles voor de exploitatie van onderneming van de gefailleerden, voor zover door Wasserij en Stomerij Parkstad B.V. i.o. werd gewenst. Alle verkopen zijn geschied na verkregen toestemming van de rechter-commissaris. 3.8 Boedelbijdrage: n.v.t. 3.9 Bodemvoorrecht fiscus: De fiscus heeft een vordering uit hoofde van LB en OB op Wasserij 6

7 De Mijnstreek welke vordering hoger is dan de opbrengst van de bodemzaken ( 8.400,=). Het bodemvoorrecht van de fiscus gaat aldus voor op het pandrecht van de bank Werkzaamheden: Voornamelijk: inventarisatie, onderhandelingen en overige verkoopwerkzaamheden. Voorraden/ onderhanden werk 3.11 Beschrijving: De verkochte voorraden zijn door de boedel van Dry Cleaning and Laundry International B.V. in de doorwerkperiode aangeschaft. Van Wasserij De Mijnstreek was er geen voorraad (meer) aanwezig. Ten aanzien van het onderhanden werk kan worden opgemerkt dat Wasserij De Mijnstreek B.V. voor enkele kleine vaste opdrachtgevers regelmatig werkzaamheden verrichtte. Deze werkzaamheden zijn tijdens de doorwerkperiode afgemaakt dan wel voortgezet. De opbrengst van de werkzaamheden die in de boedelperiode zijn verricht, komt aan de boedel toe Verkoopopbrengst: Het onderhanden werk is thans gefactureerd en wordt geïnd (zie hierna punt 6.6) 3.13 Boedelbijdrage: n.v.t Werkzaamheden: Inventarisatie, intern overleg alsmede met leveranciers, eigendomsvoorbehouders, opdrachtgevers, opkopers, overnamekandidaten enz. Andere activa 3.15 Beschrijving: Intellectuele eigendomsrechten zoals: handelsnaam, logo, URL, mailadres, telefoon- en faxnummer(s) Verkoopopbrengst: De waarde van de goodwill was nihil. Er is dan ook niets voor de goodwill van Wasserij De Mijnstreek B.V. betaald. 7

8 3.17 Werkzaamheden: Inventarisatie van de activa. Onderhandelingen over verkoop. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: Deze paragraaf handelt over de pre-faillissementsdebiteuren. De boedeldebiteuren worden behandeld onder paragraaf 6 (doorwerken). De vorderingen van Wasserij De Mijnstreek B.V. op derden zijn aan de ING bank verpand. Blijkens de aangeleverde faillissementsadministratie stond er nog een bedrag van ,92 aan pre-faillissementsdebiteuren open. Van het voornoemde bedrag bleek evenwel 9.061,66 reeds te zijn geëind vóór het faillissement. Derhalve stond er op de datum van het faillissement nog een bedrag van ,26 open aan pre-faillissementsdebiteuren. 4.2 Opbrengst: De openstaande pre-faillissementsdebiteuren zijn op verzoek van de bank aangeschreven tot betaling. Uiteindelijk is hierbij een bedrag van ,75 ontvangen. Het resterende openstaande bedrag zal naar verwachting niet inbaar zijn wegens o.a. betwisting en/of verrekening van de onderliggende facturen. 4.3 Boedelbijdrage: Met de bank is een bijdrage over de geïnde pre-faillissementsdebiteuren overeengekomen conform de separatistenregeling. Op basis hiervan heeft de boedel recht op een boedelbijdrage van 1.681,08, welke nog door de bank dient te worden voldaan. 4.4 Werkzaamheden: De curator heeft, naast overleg met de bank, diverse werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de inning van de debiteuren, zoals het aanschrijven van de debiteuren, betalingsherinneringen, verwerken betalingen en zo voort. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): De ING Bank N.V. heeft een financieringsovereenkomst met Wasserij De Mijnstreek B.V. afgesloten, waarvan een verpanding deel uitmaakte. De ING Bank N.V. heeft haar vordering 8

9 ingediend. 5.2 Leasecontracten: Van de heer J.A. Diederen zijn twee vrachtauto s IVECO geleased. 5.3 Beschrijving zekerheden: Bij de ING Bank N.V. bestaat een kredietfaciliteit ter grootte van ,=. De volgende zekerheden zijn voor deze kredietverstrekking gesteld: Een pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende in elk geval de algehele bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen en voorraden. Borgstelling van de heer M.B.M. van Schijndel. 5.4 Separatistenpositie: Er was geen sprake van een gevestigd hypotheekrecht. Wel had de ING Bank N.V. een pandrecht gevestigd (zie hiervoor onder 5.3). 5.5 Boedelbijdragen: n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Onbetaalde leverancier(s) die stelde(n) onder een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud te hebben geleverd, is/ zijn in de gelegenheid gesteld de stelling te onderbouwen. 5.7 Reclamerechten: Niet aangetroffen. 5.8 Retentierechten: Niet aangetroffen. 5.9 Werkzaamheden: Inventarisatie en onderhandelingen met de bank, (de advocaat van) de heer Diederen en eigendomsvoorbehouders. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 9

10 6.1 Exploitatie / zekerheden: De exploitatie van zowel Wasserij De Mijnstreek B.V. als DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. is door de curator met machtiging van de rechter-commissaris voortgezet tot 16 december Ten behoeve van de exploitatie werd vanuit de boedel het positief banksaldo op de Duitse bankrekening van DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. en het aanwezige kasgeld voor zover nodig gebruikt. Het was aldus niet noodzakelijk een boedelkrediet te verkrijgen. Er zijn verder geen zekerheden gevestigd. 6.2 Financiële verslaglegging: De verrichte werkzaamheden in de boedelperiode zijn geregistreerd en worden door Wasserij en Stomerij Parkstad B.V. i.o. zo nodig voortgezet en afgemaakt. De debiteuren die betrekking hebben op de boedelperiode worden door de boedel geïncasseerd. Van de directe door de boedel gemaakte kosten ten behoeve van de exploitatie in de doorwerkperiode is uiteraard door de curator een financiële administratie bijgehouden. 6.3 Werkzaamheden: Opstellen begroting over de doorwerkperiode. Overleg met rechter-commissaris, de (potentiële) overnamekandidaten, de leveranciers, de opdrachtgevers, verzekeringstussenpersoon, diverse instanties en werknemers over doorwerken. Diverse operationele werkzaamheden. Doorstart 6.4 Beschrijving: De curator heeft met drie van de ongeveer acht geïnteresseerde partijen gesprekken gevoerd over een overname van Wasserij De Mijnstreek B.V. en DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. tezamen. Het gaat om twee goede partijen van naam (directe concurrenten uit de markt) én Stomerij van Schijndel B.V. die aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerden is. Na diverse gesprekken hebben deze drie partijen biedingen uitgebracht. Op alle fronten was de bieding van Stomerij van Schijndel B.V. de beste, zowel in relatie tot het geboden geldbedrag voor de activa als de bereidheid om personeel van de gefailleerden over te nemen. Na de intentie-verklaring te hebben getekend is er nog verder onderhandeld over de details en is uiteindelijk na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de koopovereenkomst getekend. 6.5 Verantwoording: 10

11 Van de verrichte werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de overname is door de curator een nauwkeurige administratie bijgehouden. Tevens heeft de curator de rechtercommissaris van het verloop van de onderhandelingen ten behoeve van de overname en de afwegingen al dan niet door te exploiteren tussentijds op de hoogte gesteld De curator heeft ten behoeve van het realiseren van een overname diverse berekeningen en risico-inschattingen gemaakt, waaruit blijkt dat het doorexploiteren totdat de overname gerealiseerd is, voor de boedel gunstig is. Van deze berekeningen heeft de curator de rechtercommissaris op de hoogte gesteld. 6.6 Opbrengst: De activa, voorraad en goodwill van zowel Wasserij De Mijnstreek B.V. als DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. zijn verkocht voor een totaalbedrag van ,=. Voornoemd bedrag is exclusief kosten koper en/of omzetbelasting. 6.7 Boedelbijdrage: n.v.t. 6.8 Werkzaamheden: Inventarisatie, verzamelen informatie en documentatie, onderhandelingen, opstellen documenten. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: Door de administratie van de gefailleerde vennootschap werden de ontvangsten en uitgaven bijgehouden. De betreffende stukken werden aan Finatics Financial Services verstrekt, die de gegevens verwerkte in het boekhoudprogramma. Ook werd er opdracht gegeven tot het samenstellen van jaarrekening, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting. Voornoemde accountant heeft zich daarbij gebaseerd op de door de vennootschap verstrekte gegevens. In zoverre lijkt aan de boekhoudplicht voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen: Jaarrekening Wasserij de Mijnstreek B.V. over het jaar: Gedeponeerd op:

12 Niet gedeponeerd Deponering van alle jaarrekeningen is tijdig geschied. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant: n.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen: De aandelen zijn bij oprichting in geld volgestort. Volgens de oprichtingsakte heeft Beheersmaatschappij Diederen B.V. de geplaatste aandelen ten bedrage van fl ,= ( ,21) volgestort, waarmede zij heeft voldaan aan haar volstortingsverplichting. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Onderzoek nog niet afgerond. 7.6 Paulianeus handelen: Onderzoek nog niet afgerond. 7.7 Werkzaamheden: Onderzoek administratie c.a., registratie, correspondentie, besprekingen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: De bijzondere boedelkosten die in het kader van het doorwerken zijn ontstaan, zijn door de boedel betaald vanuit het positief saldo op de Duitse rekening van DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. en het tijdens de faillietverklaring aanwezige kasgeld. UWV heeft nog een boedelvordering (ex artt. 66 WW en 66 lid 3 WW) ter hoogte van ,55 ingediend. Daarnaast zijn nog geen algemene boedelkosten aangemeld. 8.2 Pref. vord. van de fiscus: , Pref. vord. van het UWV: ,53 12

13 8.4 Andere pref. crediteuren: 0, Aantal crediteuren: 11 unieke crediteuren hebben 1 boedel-, 2 preferente- en 9 concurrente vorderingen ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: , Verwachte wijze van afwikkeling: Naar verwachting zal dit faillissement uiteindelijk worden opgeheven wegens gebrek aan baten. 8.8 Werkzaamheden: Aanschrijven crediteuren, inventarisatie, registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie, telefoongesprekken. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en): n.v.t. 9.2 Aard procedure: n.v.t. 9.3 Stand procedure: n.v.t. 9.4 Werkzaamheden: n.v.t. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill.: De afwikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de afronding van de inning van de debiteuren en de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment is de verwachting dat de verder afwikkeling van het faillissement binnen ongeveer twee jaar afgerond zal zijn Plan van aanpak: 1. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden; 2. afronding inning debiteuren; 3. afwikkeling faillissement, waaronder aangifte BTW over de boedelperiode. 13

14 10.3 Indiening volgend verslag: Over drie maanden: 12 april Werkzaamheden: Diverse werkzaamheden. Aldus opgemaakt ten behoeve van verslaglegging op 12 januari 2015 te Voerendaal. Mr. R.E.A. Ruiter curator BIJLAGEN Als bijlagen treft u aan: 1. het tussentijds financieel verslag 2. de crediteurenlijst 3. laatste afschrift van de boedelrekening 4. Inventarisatielijsten 1, 2 en 3 14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 maart 2010 Gegevens onderneming : Suncare Veenendaal BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3905 JA) Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. Datum: 12 januari 2015 Nummer: openbaar.001 Gegevens onderneming: DLI Dry Cleaning and Laundry International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 2 DATUM: 27 augustus 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 2 DATUM: 27 augustus 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 2 DATUM: 27 augustus 2015 Gegevens onderneming : Autohuis Emmen B.V., Autohuis Jacobs B.V., H. Schreur Holding B.V. Faillissementsnummer : F19/14/232-233-234 Datum uitspraak

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 22 september 2015 Gegevens onderneming : Diliana

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 9 mei 2011 Gegevens onderneming : Gordijnenatelier R. Ruiter BV, statutair gevestigd te Ede, feitelijk gevestigd te (3903 AP) Veenendaal aan de Nijverheidslaan 22,

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 september 2014 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 6 Datum: 2 januari 2013 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 14 juni 2011 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 maart 2014 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 23 december 2014. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 23 december 2014. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 23 december 2014 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. 28108836 Faillissementsnummer : C/09/14/707 Datum uitspraak : 30 september

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 augustus 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2011 Gegevens onderneming : Hommel S&I BV, statutair gevestigd te Veenendaal, feitelijk gevestigd te (3903 LP) Veenendaal aan De Smalle Zijde 40, KvK

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 2 november 2009 Gegevens onderneming : J.W. Gooijer - Nationaal en Internationaal Transportbedrijf BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3904 ZJ) Veenendaal

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 mei 2011 Gegevens onderneming : UVOT BV, gevestigd te (3903 ET) Veenendaal aan het Heelkruid 9, KvK Utrecht dossnr. 30267543. Faillissementsnummer : 11/219 F.

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : Kaal & Co

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer A.A. Morssink is bestuurder en enig

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : De heer A.A. Morssink is bestuurder en enig OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 6 juli 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap Onyx beheer BV 28074879 Faillissementsnummer : C/09/14/93

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Allebonneur Beheer B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Allebonneur Beheer B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Allebonneur Beheer B.V. Datum: 2 september 2016 Nummer: openbaar.001 Gegevens onderneming: Allebonneur Beheer B.V. statutair gevestigd te Maastricht KvK-nummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 november 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/641 NL:TZ:0000000633:F001 25-08-2015 Mr. R. Dufour mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum:21 april 2011 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 april 2015 Gegevens onderneming: IDEA Centers B.V. (KvK nr. 02071913), gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 15 juli 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 18 mei 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 18 mei 2009 EBH Elshof Advocaten FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 18 mei 2009 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : Anton van Baalen Beheer B.V. : F.09/253 Datum uitspraak : 14 april 2009 Aanvrager Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 5 (eindverslag) Datum: 8 januari 2013 Gegevens onderneming: Sijpkes Touringcars (Stadskanaal) B.V., gevestigd te Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 december 2013 Gegevens failliet : Maashout Utrecht B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Strijkviertel 35a; Kvknummer : 30157506 Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Jaarfeestartikelen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/17/367 NL:TZ:0000015686:F001 03-10-2017 mr. L. Bijlsma mr. MDE van der Borst-Leppens Algemeen Gegevens onderneming Personeelsdiensten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E

: Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg 10 E Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 3 Datum: 29 augustus 2011 Gegevens onderneming : Somers & Van Broekhoven Schilders B.V., te (4612 PT) Bergen op Zoom aan de Ringersweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 april 2009 Gegevens onderneming : John Hunter Investments BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3956 KG) Leersum aan de Scherpenzeelseweg 68, KvK Utrecht

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/17/228 NL:TZ:0000014179:F001 20-06-2017 Mr. A.E. Veerman mr. R. Cats Algemeen Gegevens onderneming Failliet is: Van Eijk Sloopwerken

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/865 NL:TZ:0000001093:F001 03-11-2015 Mr. R.J. Borghans mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming Skye Sales Professionals

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012. Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 juli 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : restaurant De Zwaan B.V. 28018278 Faillissementsnummer : F12/505 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 september 2015 Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ASB4U B.V. Faillissementsnummer :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 7 december 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holland Vastgoedbeleggingen B.V., statutair gevestigd te Hilversum

Nadere informatie

Verslagperiode : 13 maart tot en met 09 juni 2010 Bestede uren in verslagperiode : 6,24 Bestede uren Totaal : 343,04

Verslagperiode : 13 maart tot en met 09 juni 2010 Bestede uren in verslagperiode : 6,24 Bestede uren Totaal : 343,04 Bijlage 1 Faillissementsverslag Nummer: 19 Datum: 10 juni 2010 Gegevens onderneming : LasUnie Made B.V. Faillissementsnummer : 05/486 F Datum uitspraak : 16 augustus 2005 Curator : mr. T.M. Schraven R-C

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 29 juli 2011 Gegevens: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Special Cleaning Services B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

: De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598 Datum uitspraak : 31 juli 2012

: De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598 Datum uitspraak : 31 juli 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5-6 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap De Vlinder Holding BV Faillissementsnummer : F 12/598

Nadere informatie

Rechter-commissaris : de heer mr H.W.P.J. Hopmans Gerechtssecretaris : de heer P.G.M. Ligtenberg

Rechter-commissaris : de heer mr H.W.P.J. Hopmans Gerechtssecretaris : de heer P.G.M. Ligtenberg FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 januari 2015 Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens onderneming : Retail Tilburg B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/407 F Datum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/684 NL:TZ:0000000751:F001 15-09-2015 Mr. M. Jansen mr. Neijt Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap Badkamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 3 DATUM: 26 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 3 DATUM: 26 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 3 DATUM: 26 juni 2015 Gegevens onderneming : Timpa Parketadvies B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Klompmakerstraat 3C, 9403 VL Assen Faillissementsnummer : C/19/14/293

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 april 2011 Gegevens onderneming : Kr. van Lienden Transport en Expeditie BV, statutair gevestigd te Rhenen en voorheen feitelijk gevestigd te (3921 AC) Elst (Utr)

Nadere informatie

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0

Omzetgegevens : Laatst bekend 2007 155.347 Personeel gemiddeld aantal : 0 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 11 mei 2012 Gegevens onderneming : Kessietrans B.V. Faillissementsnummer : F10/883 Datum uitspraak : 23 november 2010 Rechter-commissaris : Mr. P van Essen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 april 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 april 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 april 2007 Gegevens onderneming : Maja International B.V. tevens h.o.d.n. De Greef Distributie, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3931 MS) Woudenberg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming : Gasterij De Vendel BV, gevestigd te (3905 LC) Veenendaal aan de Vendelseweg 69, KvK Utrecht dossnr. 18045892 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/508 NL:TZ:0000005327:F001 13-10-2015 mr. F.F.J. Froger mr. TJ van Gessel Algemeen Gegevens onderneming Lina Dordrecht BV (kvk:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 juli 2013 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 6 Datum: 17 maart Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 6 Datum: 17 maart Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 17 maart 2016 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister DYD B.V. 28108836 Faillissementsnummer : C/09/14/707 Datum uitspraak : 30 september

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 18 augustus 2015 Gegevens onderneming: IDEA Centers B.V. (KvK nr. 02071913), gevestigd te (9728 BM) Groningen aan de Paterswoldseweg

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 22 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 22 mei 2015 Gegevens onderneming : A. Vlemmix Etalage B.V. Faillissementsnummer : F.02/13/680 Datum uitspraak : 23 juli 2013 Curator : mr. P.A. Kerkhof Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/593 NL:TZ:0000000536:F001 14-07-2015 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONE CLEANING SERVICES B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen feitelijk gevestigd aan de Witte de Withstraat 123

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/15/508 NL:TZ:0000005327:F001 13-10-2015 mr. F.F.J. Froger mr. TJ van Gessel Algemeen Gegevens onderneming Lina Dordrecht BV (kvk:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013. : BKV Beheer B.V.: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2013 Gegevens onderneming : BKV Beheer B.V. BKV Vastgoedonderhoud B.V. Faillissementsnummer : 13/253F 13/257F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf E. Hoogeweg

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014

Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 28 februari 2014 Gegevens onderneming : Aannemersbedrijf Moonen Sassenheim B.V. Faillissementsnummer : F10/603 Datum uitspraak : 10 augustus 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming : Jaarfeestartikelen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 17 oktober Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 17 oktober Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 17 oktober 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Vlinder Inschrijvingsnummer handelsregister Elektrotechniek BV t.h.o.d.n. Mariposa lichtarchitectuur.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 1 augustus 2011 Gegevens: Datum uitspraak: 31 augustus 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. M.L.D. Akkaya Activiteiten onderneming: Het produceren

Nadere informatie

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 5 januari 2015 Nummer: twee Gegevens onderneming : Ingeny PCR B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/627 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 maart 2015 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/15/375 NL:TZ:0000000948:F001 20-10-2015 mr. M.J.A.M. Muijres mr. M.J.A.G. Baal Algemeen Gegevens onderneming Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 2 oktober 2015 Gegevens onderneming : Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/17/186 NL:TZ:0000015316:F001 05-09-2017 mr. P. Rossum mr. A.L. Goederee Algemeen Gegevens onderneming Zonactief BV, gevestigd

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 9 oktober 2015 Gegevens onderneming: G v/d Laan T.T.S.R. B.V. Faillissementsnummer: C/02/15/436F Datum uitspraak:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012. Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012. Gegevens onderneming. : De besloten vennootschap De Vlinder OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 augustus 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap De Vlinder Inschrijvingsnummer handelsregister Elektrotechniek BV t.h.o.d.n. Mariposa lichtarchitectuur.

Nadere informatie

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN

WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 8-6-2011 WIJZIGINGEN / AANVULLINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VORIGE VERSLAG WORDEN rood WEERGEGEVEN Datum uitspraak:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/16/92 NL:TZ:0000003982:F001 23-02-2016 mr. W. van der Kolk mr. M.M. Verhoeven Algemeen Gegevens onderneming Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18 mei 2015 Gegevens onderneming : Seizoenfeestartikelen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 maart 2014 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011

: De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 mei 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : De besloten vennootschap E. van Straaten Holding BV. Faillissementsnummer : F 11/768

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 26 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/16/186 NL:TZ:0000005201:F001 05-04-2016 mr. J. Thiele mr. W.J. Don Algemeen Gegevens onderneming Broadway BV. statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen.

Volgens failliet is het pand verzekerd via de VvE en de inboedel via een privéverzekering. De curator is verder niet bekend met lopende verzekeringen. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2. Datum: 14 november 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/995 NL:TZ:0000002078:F001 29-12-2015 Mr. C.A. Hage mr. A.M.P.T. Blokhuis Algemeen Gegevens onderneming T.T.N. Ederveen B.V.,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/343 NL:TZ:0000014458:F003 18-07-2017 Mr. A.M.T. Weersink mr. Schippers Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 22 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 22 augustus 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 22 augustus 2014 Gegevens onderneming : Holding Nutrigro B.V. Faillissementsnummer : 12/652 F Datum uitspraak : 3 juli 2012 Curator : mr. P.A. Kerkhof Rechter-Commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 18 april 2014 Gegevens onderneming : Facta Nova B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/281 Datum uitspraak : 19 maart 2013 Curator : mr. J.L.G.M. Verwiel Rechter-Commissaris

Nadere informatie

Faillissementsnummer Datum uitspraak 13 januari 2009 Mr J.A. Velenturf Mw Mr M. Pellikaan Mw Mr M. Messchaert De Vries

Faillissementsnummer Datum uitspraak 13 januari 2009 Mr J.A. Velenturf Mw Mr M. Pellikaan Mw Mr M. Messchaert De Vries FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 7de openbare verslag Datum 23 september 2010 Gegevens onderneming Cart-o-box Europe BV Faillissementsnummer 09/16 F Datum uitspraak 13 januari 2009 Curator Mr

Nadere informatie

: Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak : 4 december 2012

: Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak : 4 december 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 januari 2013 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Bouwkundig Bureau Caltek B.V. 28048854 Faillissementsnummer : F12/879 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 januari 2016 Gegevens onderneming : S2 Vastgoed IX B.V. Faillissementsnummer : C/18/15/75 F Datum uitspraak : 10 maart 2015 Curator : mr. P.T. Bakker R-C : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 4 Datum: 11 maart 2011 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 3 maart 2010 Curator: Mr. J.W. Achterberg R-C: Mr. K.D. van Ringen Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

Verslagperiode : 10 juni tot en met 09 september 2010 Bestede uren in verslagperiode : 2,18 Bestede uren Totaal : 345,22

Verslagperiode : 10 juni tot en met 09 september 2010 Bestede uren in verslagperiode : 2,18 Bestede uren Totaal : 345,22 Bijlage 1 Faillissementsverslag Nummer: 20 Datum: 10 september 2010 Gegevens onderneming : LasUnie Made B.V. Faillissementsnummer : 05/486 F Datum uitspraak : 16 augustus 2005 Curator : mr. T.M. Schraven

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) In het faillissement van (hierna: Franchise), gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/674 NL:TZ:0000000703:F001 08-09-2015 Mr. L. Kuiper mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming J & J Verhuizers BV (kvk: 56667345)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 15 november 2013 Gegevens onderneming: Veta Installaties B.V., gevestigd te Grotelant 7, 9679 Datum uitspraak: 2 juli 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 augustus 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Moes Bouwbedrijf Oost B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (8042PB) Zwolle aan de Punterweg 4, ingeschreven

Nadere informatie

Saldo einde verslagperiode : 0 ( ,76 G3, nog te verdelen)

Saldo einde verslagperiode : 0 ( ,76 G3, nog te verdelen) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 11 maart 2016 Gegevens onderneming : Verhuur van machines voor de verwerking en bewerking van aardappelen B.V. (voorheen genaamd:

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014. Datum faillissement: 14 februari 2012

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014. Datum faillissement: 14 februari 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 14 februari 2012 Bewindvoerder/curator: mr. J.P.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 5 Datum: 17 oktober 2012

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 5 Datum: 17 oktober 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 17 oktober 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : F 10/741 Datum

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming : R.S. Reklame

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 07-03-2011 inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Connexion Plaza Amsterdam B.V.,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/15/375 NL:TZ:0000000353:F001 28-04-2015 Mr. D.J.J. Vrijbergen mr. J.A. Verspui Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Verslagperiode : 17 juli 2012 t/m 31 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 11,3

Verslagperiode : 17 juli 2012 t/m 31 december 2012 Bestede uren in verslagperiode : 11,3 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 3 januari 2013 Gegevens onderneming : De Badkamerspecialist B.V. Inschrijvingsnummer handelsregister Faillissementsnummer : 12/45 F Datum uitspraak : 17

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/302 NL:TZ:0000006556:F001 31-05-2016 mr. P. Beerens mr. W. Geurts - de Veld Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie