OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Wasserij De Mijnstreek B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Wasserij De Mijnstreek B.V."

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Wasserij De Mijnstreek B.V. Datum: 12 januari 2015 Nummer: openbaar.001 Gegevens onderneming: Wasserij De Mijnstreek B.V. (statutair gevestigd te Schaesberg) KvK nummer (KvK Limburg) Kantoorhoudende: 6372 CK Landgraaf, Voltastraat 15 Postadres: idem Faillissementsnummer: C/03/13/317 F Datum uitspraak: 12 november 2013 afkoelingsperiode: 2 maanden (tot 12 januari 2014) Curator: mr. R.E.A. Ruiter (beëdiging 30 juni 1995) R-C: mr. M.T.A.C. Russel Activiteiten onderneming: Chemische wasserijen en ververijen. Het exploiteren van een chemische reiniging van hoofdzakelijk textiel Omzetgegevens: 2010: verlies: : verlies: : winst: Personeel gemiddeld aantal: 9 Saldo einde verslagperiode: ,40 Verslagperiode: 12 november januari 2015 Bestede uren in verslagperiode: 134 uren 15 minuten Bestede uren Totaal: idem 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie: Bij akte d.d. 29 juni 1992, verleden voor mr. J.E.M. van Putte, notaris te Landgraaf, werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wasserij De Mijnstreek B.V., gevestigd te Schaesberg, opgericht. De activiteiten werden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de vennootschap Wasserij De Mijnstreek B.V. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt fl ,= bij de oprichting waarvan bij de oprichting fl ,= is geplaatst. 1

2 Het doel van de vennootschap is: de exploitatie van een natwasserij en van een mangel en drooginrichting; het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden. Oprichtster van deze B.V. was Beheermaatschappij Diederen B.V., welke vennootschap 100% van het geplaatste aandelenkapitaal ad nominaal fl ,= ( ,21) heeft volgestort. Het (tegelijkertijd met Wasserij De Mijnstreek B.V.) failliet verklaarde DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. heeft middels een aandelenoverdracht op 27 september 2012 alle aandelen van Wasserij de Mijnstreek B.V. overgenomen van Beheermaatschappij Diederen B.V. De directie over de gefailleerde vennootschap werd na de voornoemde aandelenoverdracht d.d. 27 september 2012 gevoerd door Stomerij Van Schijndel B.V. DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. en Wasserij De Mijnstreek B.V. behoren tot een groep. Aan het hoofd van de groep staat de heer M.B.M. van Schijndel. Tot de groep behoren de volgende vennootschappen: Stomerij Van Schijndel B.V. (Stomerij van Schijndel) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. (DLI) Wasserij de Mijnstreek B.V. (WdM). Dit is in onderstaand organogram schematisch weergegeven. 2

3 Martinus Bernardus Marie van Schijndel 100% DGA Stomerij Van Schijndel B.V. 100% DGA sedert Hubertus Maria alleen zelfstandig Gerarda Otten DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. bestuurder bestuurder/directeur failliet per 12 november 2013 sedert gezamenlijk bevoegd met Stomerij Van Schijndel B.V. enig aandeelhouder sedert Wasserij De Mijnstreek B.V. failliet per 12 november Winst en verlies: jaar omzet Resultaat na belastingen Eigen vermogen werkkapitaal / / / / ** 2012* / *De jaarstukken over 2012 waren op de faillissementsdatum enkel in concept gereed. ** Volgens de jaarrekening 2011 bedraagt het werkkapitaal -/ ,-. Volgens de conceptjaarstukken over 2012 bedraagt het werkkapitaal echter -/ Het verschil heeft te maken met het feit dat enkele posten op een andere wijze zijn geboekt (er is ook na de overname een andere accountant ingeschakeld). 3

4 1.3 Balanstotaal: jaar balanstotaal ** * *De jaarstukken over 2012 waren op de faillissementsdatum enkel in concept gereed. ** Volgens de jaarrekening 2011 bedraagt het balanstotaal Volgens de conceptjaarstukken over 2012 bedraagt het balanstotaal echter Het verschil heeft te maken met het feit dat enkele posten op een andere wijze zijn geboekt (er is ook na de overname een andere accountant ingeschakeld). 1.4 Lopende procedures: Er waren geen lopende procedures. 1.5 Verzekeringen: Vrijwel alle afgesloten verzekeringen verleenden, ook tijdens de doorwerkperiode, nog dekking. Ten aanzien van twee bedrijfswagens heeft de curator voor de doorwerkperiode nieuwe verzekeringen afgesloten. In overleg met de betreffende tussenpersoon zijn de overige verzekeringen, zodra zij niet meer nodig waren, beëindigd. 1.6 Huur: Het bedrijfspand op het adres Voltastraat te (6372 CK) Langraaf is eigendom van Z.C. Houtop. Het pand aan de Voltastraat 13 werd ten tijde van het faillissement door de eigenaar verhuurd aan DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V., welke vennootschap het pand weer heeft onderverhuurd aan gefailleerde. Het pand aan de Voltastraat werd door de eigenaar ten tijde van het faillissement verhuurd aan Stomerij van Schijndel B.V. Alle huurovereenkomsten die door gefailleerden zijn afgesloten zijn door de curator beëindigd. De doorstartende partij exploiteert thans haar onderneming met ingang van 16 december 2013 op hetzelfde adres. 1.7 Oorzaak faillissement: De oorzaak van de faillissementen (volgens de directeur): 4

5 Aanhoudende verliezen door minder opdrachten (minder klanten, minder grote volumes) vanwege de crisis. Prijzen staan onder druk (en de marge dus ook). Sterk stijgende (energie)kosten kunnen zelden worden gecompenseerd. Drie langdurig zieken waarvoor géén verzuimverzekering was afgesloten. Tegen de geconstateerde negatieve ontwikkelingen was een reorganisatie niet goed mogelijk, temeer daar Wasserij de Mijnstreek B.V. pas kort geleden was overgenomen. De verliezen leiden tot liquiditeitstekorten: o.a. grote schulden bij belastingdienst en energieleveranciers. Procedures en beslaglegging waren aanstaande. Bij gebreke van voldoende reëel perspectief heeft de directie het faillissement aangevraagd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill.: Aantal in jaar voor faill.: Van 2 personen is in het jaar voorafgaand aan het faillissement het dienstverband beëindigd. 2.3 Datum ontslagaanzegging: 18 november Werkzaamheden: Vooroverleg directie, vooroverleg UWV, toespreken personeel / algemene info faillissement en doorwerken. Verzoek toestemming rechter-commissaris i.v.m. opzegging. Correspondentie en overleg met vakbonden in verband met de Wet Melding Collectief Ontslag. Ontslagaanzegging. Organiseren diverse bijeenkomsten met buitendienstmedewerkers van UWV, afdeling faillissementen. Begeleiding invullen formulieren. Individuele dossiers werknemers: Beantwoorden vragen over doorwerkperiode en voortijdige beëindiging van dienstverbanden. Overleg met UWV over vorderingen. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving: De gefailleerde vennootschap is géén eigenaar van onroerende zaken. 3.2 Verkoopopbrengst: n.v.t. 5

6 3.3 Hoogte hypotheek: n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage: n.v.t. 3.5 Werkzaamheden: n.v.t. Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving: De meeste bedrijfsmiddelen die mede door Wasserij De Mijnstreek B.V. werden gebruikt, zijn eigendom van derden. Een groot deel van de bedrijfsmiddelen is eigendom van de tevens gefailleerde vennootschap DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. Een ander deel werd gehuurd door DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. van Stomerij van Schijndel B.V. Daarnaast was er nog een bruikleenovereenkomst tussen Machinefabiek Goudkuil Apeldoorn B.V. en DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. Kortheidshalve wordt verwezen naar de bijgevoegde inventarisatielijsten 1 t/m Verkoopopbrengst: Wasserij en Stomerij Parkstad B.V. i.o, heeft in het kader van de overname van zowel DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. als Wasserij de Mijnstreek B.V. alle bedrijfsmiddelen gekocht voor een bedrag van ,= exclusief BTW. In deze koopprijs zijn dus zowel de activa van DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. ( ,=) als de activa van Wasserij de Mijnstreek B.V. ( 8.400,=) opgenomen. De overname van deze activa maakt onderdeel uit van de meer omvattende koopovereenkomst. Het gaat om de in de inventarisatielijsten vermelde zaken. Meer in het algemeen zijn de navolgende zaken verkocht: de roerende zaken, waaronder kantoor- en bedrijfsinventaris, gereedschappen, die zich op het moment van inwerkingtreding van deze overeenkomst in, aan en om de kantooradressen van de gefailleerden bevinden, waaronder computerapparatuur alsmede het gebruik van de daarop geïnstalleerde software (zonder dat de curator beoogt de daar bij behorende licentie aan koper over te dragen), eventuele (onder)huur- lease, en/of gebruiksovereenkomsten, o.a. met betrekking tot (de bovengenoemde) roerende zaken maar ook met betrekking tot energie, water enz. alles voor de exploitatie van onderneming van de gefailleerden, voor zover door Wasserij en Stomerij Parkstad B.V. i.o. werd gewenst. Alle verkopen zijn geschied na verkregen toestemming van de rechter-commissaris. 3.8 Boedelbijdrage: n.v.t. 3.9 Bodemvoorrecht fiscus: De fiscus heeft een vordering uit hoofde van LB en OB op Wasserij 6

7 De Mijnstreek welke vordering hoger is dan de opbrengst van de bodemzaken ( 8.400,=). Het bodemvoorrecht van de fiscus gaat aldus voor op het pandrecht van de bank Werkzaamheden: Voornamelijk: inventarisatie, onderhandelingen en overige verkoopwerkzaamheden. Voorraden/ onderhanden werk 3.11 Beschrijving: De verkochte voorraden zijn door de boedel van Dry Cleaning and Laundry International B.V. in de doorwerkperiode aangeschaft. Van Wasserij De Mijnstreek was er geen voorraad (meer) aanwezig. Ten aanzien van het onderhanden werk kan worden opgemerkt dat Wasserij De Mijnstreek B.V. voor enkele kleine vaste opdrachtgevers regelmatig werkzaamheden verrichtte. Deze werkzaamheden zijn tijdens de doorwerkperiode afgemaakt dan wel voortgezet. De opbrengst van de werkzaamheden die in de boedelperiode zijn verricht, komt aan de boedel toe Verkoopopbrengst: Het onderhanden werk is thans gefactureerd en wordt geïnd (zie hierna punt 6.6) 3.13 Boedelbijdrage: n.v.t Werkzaamheden: Inventarisatie, intern overleg alsmede met leveranciers, eigendomsvoorbehouders, opdrachtgevers, opkopers, overnamekandidaten enz. Andere activa 3.15 Beschrijving: Intellectuele eigendomsrechten zoals: handelsnaam, logo, URL, mailadres, telefoon- en faxnummer(s) Verkoopopbrengst: De waarde van de goodwill was nihil. Er is dan ook niets voor de goodwill van Wasserij De Mijnstreek B.V. betaald. 7

8 3.17 Werkzaamheden: Inventarisatie van de activa. Onderhandelingen over verkoop. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren: Deze paragraaf handelt over de pre-faillissementsdebiteuren. De boedeldebiteuren worden behandeld onder paragraaf 6 (doorwerken). De vorderingen van Wasserij De Mijnstreek B.V. op derden zijn aan de ING bank verpand. Blijkens de aangeleverde faillissementsadministratie stond er nog een bedrag van ,92 aan pre-faillissementsdebiteuren open. Van het voornoemde bedrag bleek evenwel 9.061,66 reeds te zijn geëind vóór het faillissement. Derhalve stond er op de datum van het faillissement nog een bedrag van ,26 open aan pre-faillissementsdebiteuren. 4.2 Opbrengst: De openstaande pre-faillissementsdebiteuren zijn op verzoek van de bank aangeschreven tot betaling. Uiteindelijk is hierbij een bedrag van ,75 ontvangen. Het resterende openstaande bedrag zal naar verwachting niet inbaar zijn wegens o.a. betwisting en/of verrekening van de onderliggende facturen. 4.3 Boedelbijdrage: Met de bank is een bijdrage over de geïnde pre-faillissementsdebiteuren overeengekomen conform de separatistenregeling. Op basis hiervan heeft de boedel recht op een boedelbijdrage van 1.681,08, welke nog door de bank dient te worden voldaan. 4.4 Werkzaamheden: De curator heeft, naast overleg met de bank, diverse werkzaamheden uitgevoerd in het kader van de inning van de debiteuren, zoals het aanschrijven van de debiteuren, betalingsherinneringen, verwerken betalingen en zo voort. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en): De ING Bank N.V. heeft een financieringsovereenkomst met Wasserij De Mijnstreek B.V. afgesloten, waarvan een verpanding deel uitmaakte. De ING Bank N.V. heeft haar vordering 8

9 ingediend. 5.2 Leasecontracten: Van de heer J.A. Diederen zijn twee vrachtauto s IVECO geleased. 5.3 Beschrijving zekerheden: Bij de ING Bank N.V. bestaat een kredietfaciliteit ter grootte van ,=. De volgende zekerheden zijn voor deze kredietverstrekking gesteld: Een pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende in elk geval de algehele bedrijfsuitrusting, tegoeden, vorderingen en voorraden. Borgstelling van de heer M.B.M. van Schijndel. 5.4 Separatistenpositie: Er was geen sprake van een gevestigd hypotheekrecht. Wel had de ING Bank N.V. een pandrecht gevestigd (zie hiervoor onder 5.3). 5.5 Boedelbijdragen: n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud: Onbetaalde leverancier(s) die stelde(n) onder een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud te hebben geleverd, is/ zijn in de gelegenheid gesteld de stelling te onderbouwen. 5.7 Reclamerechten: Niet aangetroffen. 5.8 Retentierechten: Niet aangetroffen. 5.9 Werkzaamheden: Inventarisatie en onderhandelingen met de bank, (de advocaat van) de heer Diederen en eigendomsvoorbehouders. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 9

10 6.1 Exploitatie / zekerheden: De exploitatie van zowel Wasserij De Mijnstreek B.V. als DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. is door de curator met machtiging van de rechter-commissaris voortgezet tot 16 december Ten behoeve van de exploitatie werd vanuit de boedel het positief banksaldo op de Duitse bankrekening van DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. en het aanwezige kasgeld voor zover nodig gebruikt. Het was aldus niet noodzakelijk een boedelkrediet te verkrijgen. Er zijn verder geen zekerheden gevestigd. 6.2 Financiële verslaglegging: De verrichte werkzaamheden in de boedelperiode zijn geregistreerd en worden door Wasserij en Stomerij Parkstad B.V. i.o. zo nodig voortgezet en afgemaakt. De debiteuren die betrekking hebben op de boedelperiode worden door de boedel geïncasseerd. Van de directe door de boedel gemaakte kosten ten behoeve van de exploitatie in de doorwerkperiode is uiteraard door de curator een financiële administratie bijgehouden. 6.3 Werkzaamheden: Opstellen begroting over de doorwerkperiode. Overleg met rechter-commissaris, de (potentiële) overnamekandidaten, de leveranciers, de opdrachtgevers, verzekeringstussenpersoon, diverse instanties en werknemers over doorwerken. Diverse operationele werkzaamheden. Doorstart 6.4 Beschrijving: De curator heeft met drie van de ongeveer acht geïnteresseerde partijen gesprekken gevoerd over een overname van Wasserij De Mijnstreek B.V. en DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. tezamen. Het gaat om twee goede partijen van naam (directe concurrenten uit de markt) én Stomerij van Schijndel B.V. die aandeelhouder en bestuurder van de gefailleerden is. Na diverse gesprekken hebben deze drie partijen biedingen uitgebracht. Op alle fronten was de bieding van Stomerij van Schijndel B.V. de beste, zowel in relatie tot het geboden geldbedrag voor de activa als de bereidheid om personeel van de gefailleerden over te nemen. Na de intentie-verklaring te hebben getekend is er nog verder onderhandeld over de details en is uiteindelijk na verkregen toestemming van de rechter-commissaris de koopovereenkomst getekend. 6.5 Verantwoording: 10

11 Van de verrichte werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de overname is door de curator een nauwkeurige administratie bijgehouden. Tevens heeft de curator de rechtercommissaris van het verloop van de onderhandelingen ten behoeve van de overname en de afwegingen al dan niet door te exploiteren tussentijds op de hoogte gesteld De curator heeft ten behoeve van het realiseren van een overname diverse berekeningen en risico-inschattingen gemaakt, waaruit blijkt dat het doorexploiteren totdat de overname gerealiseerd is, voor de boedel gunstig is. Van deze berekeningen heeft de curator de rechtercommissaris op de hoogte gesteld. 6.6 Opbrengst: De activa, voorraad en goodwill van zowel Wasserij De Mijnstreek B.V. als DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. zijn verkocht voor een totaalbedrag van ,=. Voornoemd bedrag is exclusief kosten koper en/of omzetbelasting. 6.7 Boedelbijdrage: n.v.t. 6.8 Werkzaamheden: Inventarisatie, verzamelen informatie en documentatie, onderhandelingen, opstellen documenten. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht: Door de administratie van de gefailleerde vennootschap werden de ontvangsten en uitgaven bijgehouden. De betreffende stukken werden aan Finatics Financial Services verstrekt, die de gegevens verwerkte in het boekhoudprogramma. Ook werd er opdracht gegeven tot het samenstellen van jaarrekening, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting. Voornoemde accountant heeft zich daarbij gebaseerd op de door de vennootschap verstrekte gegevens. In zoverre lijkt aan de boekhoudplicht voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen: Jaarrekening Wasserij de Mijnstreek B.V. over het jaar: Gedeponeerd op:

12 Niet gedeponeerd Deponering van alle jaarrekeningen is tijdig geschied. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant: n.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen: De aandelen zijn bij oprichting in geld volgestort. Volgens de oprichtingsakte heeft Beheersmaatschappij Diederen B.V. de geplaatste aandelen ten bedrage van fl ,= ( ,21) volgestort, waarmede zij heeft voldaan aan haar volstortingsverplichting. 7.5 Onbehoorlijk bestuur: Onderzoek nog niet afgerond. 7.6 Paulianeus handelen: Onderzoek nog niet afgerond. 7.7 Werkzaamheden: Onderzoek administratie c.a., registratie, correspondentie, besprekingen. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen: De bijzondere boedelkosten die in het kader van het doorwerken zijn ontstaan, zijn door de boedel betaald vanuit het positief saldo op de Duitse rekening van DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. en het tijdens de faillietverklaring aanwezige kasgeld. UWV heeft nog een boedelvordering (ex artt. 66 WW en 66 lid 3 WW) ter hoogte van ,55 ingediend. Daarnaast zijn nog geen algemene boedelkosten aangemeld. 8.2 Pref. vord. van de fiscus: , Pref. vord. van het UWV: ,53 12

13 8.4 Andere pref. crediteuren: 0, Aantal crediteuren: 11 unieke crediteuren hebben 1 boedel-, 2 preferente- en 9 concurrente vorderingen ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: , Verwachte wijze van afwikkeling: Naar verwachting zal dit faillissement uiteindelijk worden opgeheven wegens gebrek aan baten. 8.8 Werkzaamheden: Aanschrijven crediteuren, inventarisatie, registratie, verificatie (voor zover thans reeds nodig), correspondentie, telefoongesprekken. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en): n.v.t. 9.2 Aard procedure: n.v.t. 9.3 Stand procedure: n.v.t. 9.4 Werkzaamheden: n.v.t. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill.: De afwikkeling van dit faillissement is afhankelijk van de afronding van de inning van de debiteuren en de afronding van het rechtmatigheidsonderzoek. Op dit moment is de verwachting dat de verder afwikkeling van het faillissement binnen ongeveer twee jaar afgerond zal zijn Plan van aanpak: 1. onderzoek en afwikkeling rechtmatigheden; 2. afronding inning debiteuren; 3. afwikkeling faillissement, waaronder aangifte BTW over de boedelperiode. 13

14 10.3 Indiening volgend verslag: Over drie maanden: 12 april Werkzaamheden: Diverse werkzaamheden. Aldus opgemaakt ten behoeve van verslaglegging op 12 januari 2015 te Voerendaal. Mr. R.E.A. Ruiter curator BIJLAGEN Als bijlagen treft u aan: 1. het tussentijds financieel verslag 2. de crediteurenlijst 3. laatste afschrift van de boedelrekening 4. Inventarisatielijsten 1, 2 en 3 14

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) DLI Dry Cleaning and Laundry International B.V. Datum: 12 januari 2015 Nummer: openbaar.001 Gegevens onderneming: DLI Dry Cleaning and Laundry International

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 april 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170,

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens onderneming : PEP Onderhoud Service B.V. Faillissementsnummer : F 12/766 Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 18 mei 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Nachon Automatisering B.V., de besloten vennootschap Nachon Nederland B.V. en de besloten vennootschap Nachon

Nadere informatie

: Momexx B.V. statutair gevestigd te Drunen, kantoorhoudende te (5253RD) Nieuwkuijk aan de Hopbrouwer 9 (kvk: 17221371)

: Momexx B.V. statutair gevestigd te Drunen, kantoorhoudende te (5253RD) Nieuwkuijk aan de Hopbrouwer 9 (kvk: 17221371) De inhoud van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag die aan de rechtbank is verzonden VERSLAG 1 Datum: 9 augustus 2013 Gegevens onderneming : Momexx B.V. statutair gevestigd te

Nadere informatie