12 e FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 21 januari 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12 e FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 21 januari 2010"

Transcriptie

1 12 e FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 21 januari 2010 Gegevens onderneming : Publishing Partners Nederland B.V. Faillissementsnummer : F 07/68 Datum uitspraak : 6 maart 2007 Curator : mr. M.W. Huijzer Rechtbank : Groningen Rechter-commissaris : mr. R.P. van Eerde Activiteiten onderneming : Publishing Partners Nederland B.V. (hierna te noemen: "PPN") is in 1994 opgericht. Het was lange tijd (vanaf 1999/2000) de vennootschap waarin de heer J. (Jakob) Pieterman het als bestuurder en enig aandeelhouder voor het zeggen had. Tot 2000 was PPN houdster van 43,48% van de aandelen in Wish Holding B.V. (een van de eerste gratis internetproviders van Nederland). Hierbij was destijds ook Maurice de Hond betrokken, die over PPN en de heer Pieterman ook schrijft in zijn in 2002 verschenen boek "De Vijfde Dimensie: leven en werken in een online wereld", althans in het daarbij gevoegde persoonlijke deel over Newconomy (zoals te raadplegen op De door PPN gehouden aandelen in Wish Holding B.V. zijn destijds verkocht aan Newconomy. Hierover wordt nog steeds geprocedeerd (zie 1.4). In het handelsregister staat PPN thans nog als holdingmaatschappij omschreven. PPN houdt 100% van de aandelen in BPS Beheer B.V. De curator begrijpt dat in deze vennootschap geen activiteiten (meer) worden ontplooid. 1

2 Voorts is PPN bestuurder van de inmiddels gefailleerde vennootschap Calltrack B.V. (faillissementsdatum 21 juni 2006, curator: mr. J.F.M. Heuvelmans te Oisterwijk). Naast holdingactiviteiten bestonden de activiteiten van PPN in 2006 uit de ontwikkeling en exploitatie van een internetfilmsite o.a. gericht op hypotheekverstrekkers. Omzetgegevens : In 2005 bedroeg de omzet nog geen 3.000,--. De jaarrekening 2005 wordt als bijlage 1 aan dit verslag gehecht (zie hiervoor het eerste faillissementsverslag). In 2006 (en het eerste deel van 2007) werd een omzet van ,96 gegenereerd met de bovengenoemde activiteiten. Personeel gemiddeld aantal : 2 (de beide bestuurders) Verslagperiode : 12 september 2009 tot en met 21 januari 2010 Bestede uren in verslagperiode : 43 uren en 55 minuten Bestede uren Totaal : 247 uren en 5 minuten 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : PPN hield zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van een internetfilmsite o.a. gericht op hypotheekverstrekkers. De bestuurders van PPN zijn de heer J.M.W. Witte (vanaf 9 maart 2006) en de heer A.P. Blok (vanaf 25 januari 2007). 1.2 Winst en verlies : volgens de jaarrekening 2005 werd na afschrijvingen in dat jaar een verlies gerealiseerd van ,69. De jaarrekening 2006 is (nog) niet gereed. 2

3 De curator probeert te bewerkstelligen dat ook de jaarstukken 2006 nog (in concept) worden opgesteld, zulks ter vergroting van het inzicht. De jaarrekening 2006 is nog niet gereed. De curator verwacht niet meer dat hij de bestuurder zover krijgt dat deze de jaarrekening alsnog opstelt. Een en ander draagt niet bij aan het inzicht in de vermogenspositie van de vennootschap. 1.3 Balanstotaal : per 31 december 2005: , Lopende procedures : Er loopt voorzover bij de curator bekend - één procedure. De failliete vennootschap is eiseres in een bodemprocedure tegen de besloten vennootschap Newconomy Ventures B.V. en de naamloze vennootschap RT Company N.V. De procedure loopt bij de Rechtbank Amsterdam. Het procesdossier, althans de nog ontbrekende stukken, is inmiddels opgevraagd bij de advocaat van de failliete vennootschap en globaal bestudeerd. De failliete vennootschap vordert in deze procedure ,00 van Newconomy Ventures B.V. en ,67 van RT Company N.V., beide bedragen te vermeerderen met rente en kosten, uit hoofde van de afwikkeling van een koopovereenkomst ten aanzien van aandelen in Wish Holding B.V. en een akte van levering van de voornoemde aandelen. Deze zaak stond voor akte na comparitie aan de zijde van eiseres op de rol van 14 maart 2007, maar is inmiddels verwezen naar de parkeerrol/schorsingsrol. Na ontvangst van enkele aanvullende stukken en nadere bestudering daarvan zal curator nadere informatie kunnen verstrekken ten aanzien van deze procedure en een standpunt kunnen bepalen omtrent mogelijke overneming van deze procedure ex artikel 27 Fw. 3

4 De curator heeft over de lopende procedure uitgebreid overleg gevoerd met de directie van PPN. Dat was ook nodig, want het is een lijvig dossier dat al jaren loopt en lastig te doorgronden is. Ook heeft de curator gesproken met de behandelend advocaat. De curator is van mening dat de procedure redelijk kansrijk is en heeft de procedure inmiddels ex artikel 27 Fw. overgenomen. De akte na comparitie met diverse bewijsstukken zal op 25 juli 2007 worden genomen. Inmiddels hebben ook RT Company N.V. en Newconomy Ventures B.V. op de rolzitting van 19 september 2007 de antwoordakte genomen. De zaak staat thans op de rol van woensdag 3 oktober 2007 voor beraad. Mogelijk zal dan vonnis worden gevraagd. In de procedure tegen RT Company N.V. en Newconomy Ventures B.V. hebben beide partijen vonnis gevraagd. Op de rolzitting van 5 december 2007 is de zaak voor het wijzen van vonnis aangehouden tot de rolzitting van 5 maart Op de rolzitting van 5 maart 2008 is het vonnis in de procedure tegen RT Company en Newconomy Ventures B.V. aangehouden tot de rolzitting van 28 mei Met de advocaat van RT Company en Newconomy Ventures is nog overleg gezocht over een mogelijke schikking, maar tot op heden is in die richting geen enkel resultaat geboekt. Sterker nog: er wordt in het geheel niet gereageerd. Nadat is gedreigd met beslaglegging, is van de advocaat van RT Company N.V. en Newconomy Ventures B.V. een reactie ontvangen in de vorm van een verzoek aan de rechter-commissaris om de curator te bevelen zich te onthouden van beslaglegging. De curator heeft daar op gereageerd. 4

5 Het verzoek ontbeerde iedere grondslag, nu RT Company N.V. en Newconomy Ventures B.V. geen crediteuren zijn in de zin van artikel 69 Faillissementswet. De rechter-commissaris heeft het verzoek daarom afgewezen en het de curator toegestaan beslag te leggen. Tot op heden is echter door de curator nog geen beslag gelegd. Bij vervroeging heeft de rechtbank Amsterdam op 21 mei 2008 een tussenvonnis uitgesproken. Daarbij werd aan gedaagden een bewijsopdracht gegeven. Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze gedaagden aan die bewijsopdracht invulling willen geven. Mogelijk zullen in de komende verslagperiode getuigen moeten worden gehoord. Nadat Newconomy Ventures en RT Company vergeefs hebben geprobeerd de curator met stukken te overtuigen van hun standpunt, hebben wij aangekondigd getuigen te zullen horen teneinde aan de bewijsopdracht te voldoen. Het wachten is thans op een door de rechtbank te bepalen datum voor de getuigenverhoren. Inmiddels is (eindelijk) een datum bepaald voor de getuigenverhoren. Deze zullen plaatsvinden op 14 mei Mogelijk zal een zodanig aantal getuigen worden gehoord dat na 14 mei 2009 een nieuwe datum voor de getuigenverhoren moet worden bepaald. Het getuigenverhoor van 14 mei 2009 is niet doorgegaan. De wederpartij had, hoewel de datum voor het verhoor reeds lange tijd bekend was, eerst medio april 2009 de getuigen opgeroepen, waarna diverse getuigen te kennen hadden gegeven 14 mei 2009 niet beschikbaar te zijn. De rechtbank heeft een nieuwe datum bepaald voor de getuigenverhoren. Die zullen 5

6 nu plaatsvinden op 21 en 28 oktober Op 28 oktober 2009 zijn in enquête door RT Company en Newconomy Ventures drie getuigen gehoord, te weten de voormalig bestuursvoorzitter, een voormalig commissaris en een voormalig accountant. In feite heeft alleen de voormalig bestuursvoorzitter uit eigen wetenschap kunnen verklaren over de betreffende periode. De curator meent dat RT Company en Newconomy Ventures niet zijn geslaagd in de bewijsopdracht. Er is allerminst met de getuigenverhoren aangetoond dat aan de schikking van destijds is voldaan. Op 9 maart 2010 zullen getuigen in contra-enquête worden gehoord. Mogelijk zullen daaraan voorafgaand nog stukken in het geding worden gebracht, waarover de getuigen zullen worden ondervraagd. Gelet op zorgwekkende ontwikkelingen binnen de Vivenda Media Groep, heeft de curator inmiddels besloten diverse beslagen te leggen om daarmee zijn rechten veilig te stellen. In de afgelopen periode zijn diverse deelnemingen verkocht, althans verhangen binnen de groep. Ook is sprake van een faillissement van één van de zustermaatschappijen. De curator weet nog niet in hoeverre de beslagen daadwerkelijk doel hebben getroffen. 1.5 Verzekeringen : (nog) onbekend Er is niet gebleken van het bestaan van lopende verzekeringen. 1.6 Huur : PPN maakt gebruik van het onroerend goed, bestaande uit een bedrijfsruimte, staande en gelegen te Rotterdam aan de Prinsenlaan 633. De bedrijfsruimte (gelegen in een verzamelgebouw) wordt gehuurd door een aan de bestuurder(s) gelieerde vennootschap; in feite is PPN onderhuurder. Inmiddels is het gebruik van de bedrijfsruimte feitelijk geëindigd. 6

7 1.7 Oorzaak faillissement : Het onbetaald laten van de crediteuren, waarop RTL Nederland Sales B.V. gevestigd te Hilversum het faillissement van PPN heeft aangevraagd. In feite had PPN ondanks de forse vorderingen zoals genoemd onder onvoldoende liquiditeit om aan haar lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Mogelijk moeten de oorzaken van het faillissement ook worden gezocht in wanbeleid, althans onbehoorlijke gedragingen van de directie. De curator onderzoekt dit nog. Nu de inzet van de procedure tegen RT Company en Newconomy Ventures fors is en de (concurrente) schuldenlast relatief laag is, staat het onderzoek naar eventueel kennelijk onbehoorlijk bestuur op dit moment op een laag pitje. De curator heeft een en ander met de rechter-commissaris afgestemd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : geen 2.2 Aantal in jaar voor faill. : geen 2.3 Datum ontslagaanzegging: : n.v.t. 3. Activa Werkzaamheden : geen Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : De failliete vennootschap had geen onroerende zaken 3.2 Verkoopopbrengst : n.v.t. 3.3 Hoogte hypotheek : n.v.t. 3.4 Boedelbijdrage : n.v.t. Werkzaamheden : geen in eigendom, maar huurde bedrijfsruimte. Zie onder 1.6 van dit verslag. 7

8 Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De failliete vennootschap beschikt over een weinig kantoorinventaris (o.a. twee bureaus en computers). Kort na het faillissement is het betreffende meubilair zonder medeweten van de curator door de heer J. Pieterman (beweerdelijk eigenaar) weggehaald. De curator onderzoekt dit nog. 3.6 Verkoopopbrengst : (nog) onbekend 3.7 Boedelbijdrage : - Gelet op het feit dat diverse betrokkenen verklaren dat het meegenomen meubilair privé-eigendom was van de heer J. Pieterman (mede afgezet tegen de geringe waarde van het aangetroffen meubilair) zal de curator vooralsnog deze kwestie laten rusten. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Met het bodemvoorrecht van de fiscus zal rekening worden gehouden. Werkzaamheden : In het kader van het boekenonderzoek zal worden bezien of de door de bestuurder gedane opgave van de inventaris juist is; daarna zal deze worden verkocht. Nader onderzoek naar eigendom inventaris. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving : De failliete vennootschap bezat geen voorraden; 3.10 Verkoopopbrengst : n.v.t Boedelbijdrage : n.v.t. Werkzaamheden : geen evenmin was er onderhanden werk. Andere activa 3.12 Beschrijving : Zoals opgemerkt houdt de failliete vennootschap de aandelen in B.P.S. Beheer B.V.; de curator zal nader onderzoek doen naar de waarde die aan deze aandelen zou kunnen worden toegekend, maar heeft de indruk 8

9 dat B.P.S. Beheer B.V. geen activiteiten ontplooit, zodat de aandelen nauwelijks verkoopwaarde hebben. De curator zal zich in de komende periode laten voorlichten omtrent B.P.S. Beheer B.V.. Er is een gering banksaldo ( 308,--) aangetroffen. B.P.S. Beheer B.V. is een lege vennootschap. Tot op heden is niet gebleken van enig actief. Nog niet alle administratie van B.P.S. Beheer B.V. is echter in bezit van de curator. De komende tijd zal het onderzoek worden voortgezet. De curator verwacht echter niet dat de aandelen in B.P.S. Beheer B.V. enige verkoopwaarde hebben. Er is één serieuze poging ondernomen om de aandelen in B.P.S. Beheer B.V. te verkopen, maar dat is niet gelukt. Mogelijk zal de curator B.P.S. Beheer B.V. in het faillissement (moeten) betrekken. Nader onderzoek heeft geleerd dat B.P.S. Beheer B.V. inderdaad een (praktisch) lege vennootschap is. Vooralsnog zal de curator B.P.S. Beheer B.V. laten rusten Verkoopopbrengst : nog niet bekend Werkzaamheden : onderzoek naar B.P.S. Beheer B.V. en waardering van de aandelen in B.P.S. Beheer B.V. Mogelijk verkoop of eigen aangifte faillietverklaring van B.P.S. Beheer B.V. Idem. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : de belangrijkste debiteuren betreffen Newconomy Ventures B.V. en (beursfonds) RT Company N.V. (zie ook 1.4). Daarover loopt een procedure, waarin de vorderingen gemotiveerd worden betwist. De curator beraadt zich op overname ex artikel 27 Fw. De procedure is inmiddels overgenomen (zie 1.4). 9

10 Daarnaast is er een vordering op Chess Information Technology B.V. ("Chess"). Deze leverancier had zich verbonden om voor de failliete vennootschap een prototype mediabox te ontwerpen, ontwikkelen en leveren, met Microsoft Windows CE als besturingssysteem. De helft van de koopprijs is voldaan; de andere helft niet. Chess heeft in kort geding betaling van het restant gevorderd, maar deze vordering is bij vonnis van 13 februari 2007 (bijlage 3) afgewezen. De curator heeft inmiddels aanspraak gemaakt op de proceskostenveroordeling. De kostenveroordeling is door de curator geïnd. Nu Chess niet heeft voldaan aan haar contractuele verplichtingen (om welke reden PPN niet heeft afgenomen) heeft de curator Chess gesommeerd om de aanbetaling ad ca ,20 terug te betalen. Chess heeft niet aan de sommatie voldaan, maar pretendeert dat zij het is die nog geld van PPN te vorderen heeft. Gelet op het relatief geringe belang en het feit dat tot op heden nog nauwelijks boedelactief is gerealiseerd (zodat financiering van een eventuele procedure niet gewaarborgd is) heeft de curator (nog) geen rechtsmaatregelen tegen Chess getroffen. Inhoudelijk is de curator echter van mening dat een vordering op Chess zeker kans van slagen heeft. De curator probeert met de bij de failliete vennootschap betrokken (rechts)personen afspraken te maken over financiering van een eventuele procedure tegen Chess. Mogelijk zal echter de vordering op Chess worden overgedragen op één van deze betrokkenen. 10

11 Inmiddels is de restantvordering op Chess verkocht aan één van de vennootschappen van de heer A.P. Blok. De koopprijs bedroeg 4.000,--. Op 31 december 2006 heeft PPN het aan haar in eigendom toebehorende softwarepakket TradeView verkocht aan CYMTV B.V., een aan de bestuurders van PPN gelieerde vennootschap, die reeds op 31 oktober 2006 de handelsnaam van PPN ("CYMTV") via notariële akte tot haar statutaire naam had gemaakt. De koopprijs bedroeg ,--, vermeerderd met BTW. Slechts de BTW is voldaan. Voor het overige is de vordering ad ,-- omgezet in een rentedragende, maar bij alle andere crediteuren van CYMTV B.V. achtergestelde, geldlening, die met ingang van 2010 in 7 termijnen van ,-- zal worden afgelost en tot die tijd aflossingsvrij is. De curator onderzoek deze transactie nog. De curator heeft de afgesproken rente aan CYMTV gefactureerd. De heer A.P. Blok (die niet alleen PPN, maar ook CYMTV vertegenwoordigt) stelt zich nu op het standpunt dat de software niet functioneert. Gedoeld wordt kennelijk op de CYMTVmediabox, die Chess zou vervaardigen, maar wat niet van de grond is gekomen. Dat was in de visie van de curator ten tijde van de transactie reeds bekend. De curator vermoedt dat sprake is van betalingsonmacht bij CYMTV. Inmiddels is gebleken dat inderdaad bij CYMTV betalingsonmacht bestaat. De bestuurder van CYMTV heeft in een bespreking aan de curator laten weten dat van de vordering ad ,00 in ieder geval een 11

12 bedrag ad ,00 gerechtvaardigd is. Het meerdere wordt nog steeds betwist in verband met het feit dat de CYMTV mediabox, die Chess zou vervaardigen, niet werkt. CYMTV houdt de curator op de hoogte van potentiële op stapel staande projecten, waaruit omzet gegenereerd zou moeten worden binnen CYMTV. Uit die omzet kan dan de curator worden betaald. De curator houdt de vinger aan de pols en ziet vooralsnog geen aanleiding om rechtsmaatregelen tegen CYMTV te treffen, nu deze vennootschap op dit moment vermoedelijk geen enkel verhaal zal bieden. De curator heeft ieder kwartaal van 2007 rentenota s gestuurd naar CYMTV. Zulks in de verwachting dat CYMTV in ieder geval de rentenota s zal betalen. Uit een recente brief van CYMTV aan de curator blijkt dat CYMTV thans opeens de volledige vordering betwist en in feite stelt dat het reeds betaalde BTW bedrag ad ,= onverzorgd is betaald en zij voor dit bedrag schuldeiser is. Dit standpunt is volstrekt in strijd met eerdere beweringen van de bestuurder van CYMTV B.V.. De curator beraadt zich op zijn positie en zal mogelijk rechtsmaatregelen tegen CYMTV inleiden, nu met deze vennootschap geen afspraken blijken te kunnen worden gemaakt omtrent betaling van (zelfs maar) rente. Nu de verhaalspositie van CYMTV belabberd is, heeft de curator terzake nog geen maatregelen getroffen en wordt eerst de uitkomst van de procedure tegen RT Company c.s. afgewacht. De vordering op CYMTV is inmiddels door de curator verkocht aan één van de door de heer A.P. Blok bestuurde vennootschappen. De koopprijs bedroeg 12

13 31.000,--. Dit is fors minder dan het bedrag van de vordering, maar bij de bepaling van de koopprijs is meegewogen het feit dat de vordering wordt betwist en dat CYMTV zichtbaar geen enkel verhaal biedt. PPN heeft zo bleek tijdens besprekingen met het bestuur uit het verleden nog vorderingen in verband met betalingen die door PPN zijn verricht ten behoeve van andere vennootschappen, die destijds aan de voormalig bestuurder/aandeelhouder (de heer J. Pieterman) gelieerd waren. Ter stuiting van verjaring heeft het huidige bestuur vorig jaar sommatiebrieven gestuurd. De curator heeft de stukken opgevraagd en zal deze na ontvangst bestuderen en daarover een mening vormen. De betreffende stukken zijn nog niet ontvangen. Op de balans per 31 december 2005 (bijlage 1) prijkt een aanzienlijke vordering op B.P.S. Beheer B.V. De curator vermoedt dat deze niet inbaar is, maar zal dit nader onderzoeken. De curator zet het onderzoek voort. De curator heeft nog steeds de indruk dat de vordering op B.P.S. Beheer B.V. niet inbaar is. Na onderzoek van de laatste (nog te ontvangen) ordners met administratie, zal de curator daar een definitief standpunt over in nemen. De vordering op B.P.S. Beheer B.V. is niet inbaar en zal niet worden vervolgd. 4.2 Opbrengst : Er is nog geen opbrengst gerealiseerd uit hoofde van debiteurenincasso, anders dan incasso van de proceskostenveroordeling van Chess. Mogelijk kunnen sommige vorderingen worden verkocht. Ook daaromtrent vindt onderzoek en overleg plaats. Verkoop van vorderingen is vooralsnog niet aan de orde. 13

14 In de verslagperiode is een additionele opbrengst van ,-- gerealiseerd in verband met de verkoop van de vorderingen op CHESS en CYMTV Boedelbijdrage : n.v.t. Werkzaamheden : beoordeling procedure RT Company N.V. en Newconomy Ventures B.V. en mogelijk overname daarvan; inning vordering Chess Information Systems B.V.; onderzoek naar transactie CYMTV B.V. en inning vordering op CYMTV B.V.; onderzoek naar rekening-courantverhoudingen c.q. vorderingen op (voormalig) gelieerde vennootschappen. Voortzetten procedure RT Company en Newconomy Ventures. Afronden procedure RT Company en Newconomy Ventures. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : er zou geen bankschuld zijn 5.2 Leasecontracten : n.v.t. 5.3 Beschrijving zekerheden : De heer Blok, althans een van zijn vennootschappen, zou tot zekerheid van een rekeningcourantvordering pandrecht(en) hebben. De stukken daaromtrent heeft de curator nog niet aangetroffen, maar zijn opgevraagd. De pandakte is ontvangen en wordt onderzocht. De curator heeft nog geen standpunt ingenomen omtrent de rechtsgeldigheid van de pandakte. Wel is de curator gebleken dat de vordering op RT Company en Newconomy Ventures B.V. voor 50% is gecedeerd aan een derde, die de procedure heeft gefinancierd en nog steeds financiert. De curator is nog niet gebleken dat de cessie voorafgaand aan het faillissement is medegedeeld aan RT Company en Newconomy 14

15 Ventures B.V., De geldigheid van de cessie wordt derhalve nog onderzocht. De curator heeft nog geen standpunt omtrent de geldigheid van de cessie. Het lijkt er op dat de cessie niet geldig is medegedeeld aan RT Company en Newconomy Ventures B.V. en daarom geen werking heeft. Voorafgaand aan het faillissement was de cessie immers niet voltooid. De curator overlegt met de betrokken partij over een regeling waarbij een deel van de vordering op Newconomy Ventures B.V. en RT Company N.V. alsnog wordt gecedeerd. De vordering van de curator op Newconomy Ventures en RT Company is, na veelvuldig overleg met de betrokkenen over de constructie, inmiddels voor 50% gecedeerd aan een derde, die in de voorfase (voorafgaand aan het faillissement) de procedure reeds had gefinancierd. De verdere financiering van de procedure is daarbij veiliggesteld en ook de belangen van de crediteuren en andere stakeholders bij de onderneming zijn in de regeling afdoende gewaarborgd. Kort na totstandkoming van deze overeenkomst heeft zich bij de curator een andere gegadigde gemeld voor overname van de processuele positie van PPN. Met deze derde is gesproken over koop/overname van de andere helft van de vordering, maar uiteindelijk heeft de betreffende derde van de koop afgezien. 5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 5.7 Reclamerechten : n.v.t. 15

16 5.8 Retentierechten : n.v.t. Werkzaamheden : onderzoek naar de zekerhedenpositie van de heer Blok, althans een van zijn vennootschappen. Idem. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Nu de belangrijkste (zo niet: enige) activiteit van PPN (de ontwikkeling van een internetfilmsite en het daarvoor benodigde softwarepakket) is verkocht aan CYMTV B.V. is van een voortzetting van de exploitatie geen sprake 6.2 Financiële verslaglegging : - Werkzaamheden : - Doorstart 6.3 Beschrijving : Een doorstart is niet aan de orde. 6.4 Verantwoording : Opbrengst : Boedelbijdrage : - Werkzaamheden : - 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator onderzoekt de boekhouding van de failliete vennootschap. Op dit moment heeft de curator daar (afgezien van een eerste quick scan) nog weinig tijd en aandacht aan besteed. De eerste aandacht gaat uit naar debiteurenincasso voortvloeiend uit de gerechtelijke procedure, waarover onder 1.4. van dit verslag meer. De administratie van PPN wordt nader onderzocht. Met name zal worden gekeken naar de relatie tot diverse gelieerde B.V. s (o.a. NVGK B.V. en de Nr. 1 PM4U Holding). 16

17 Hoewel de administratie van de failliete vennootschap, gelet op het feit dat in de afgelopen jaren nauwelijks activiteiten hebben plaatsgevonden, relatief eenvoudig is, heeft de curator toch wel de nodige vraagtekens bij enkele transacties. Het betreft dan transacties met de genoemde gelieerde vennootschappen. De curator heeft hieromtrent diverse gesprekken gevoerd met de bestuurder, waarbij de twijfel aan deze transacties slechts ten dele is weggenomen. Vooralsnog kiest de curator (gelet op de relatief geringe schuldenlast, het zeer geringe boedelactief en de enorme vordering op RT Company en Newconomy Ventures) ervoor om eerst de procedure tegen RT Company en Newconomy Ventures te vervolgen en nog geen verdere maatregelen (zoals het inroepen van de pauliana of het aansprakelijk stellen van bestuurders) te treffen. Al naar gelang de uitkomst van voornoemde procedure houdt de curator daartoe wel zijn handen vrij. 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening van de failliete vennootschap over het boekjaar 2004 (op 18 december 2006 gedeponeerd) en over het boekjaar 2001 (op 7 mei 2003 gedeponeerd) zijn te laat gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : wordt onderzocht 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator zal onderzoeken in hoeverre er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Gelet op de recente bestuurswisselingen zal daarbij ook de rol van voormalig bestuurders (moeten) worden onderzocht. Onderzoek wordt voortgezet. 17

18 Ook op dit punt schort de curator zijn onderzoek vooralsnog op in afwachting van de uitkomst van de procedure tegen RT Company en Newconomy Ventures B.V Paulianeus handelen : De curator zal zoals te doen gebruikelijk onderzoek verrichten naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen voorafgaand aan faillietverklaring. Met name zal daarbij aandacht worden gegeven aan de transactie waarbij het softwarepakket TradeView is verkocht aan CYMTV B.V. (zie 4.1 van dit verslag). Hoewel de transactie paulianeus lijkt (en is) met name voor wat betreft de lange looptijd van de lening, is het wellicht beter om gewoon nakoming te verlangen. De curator zal daar nog een standpunt over innemen. De vordering op CYMTV is inmiddels verkocht. Verwezen wordt naar het geen hieromtrent onder 4.1 van dit verslag is opgemerkt. Zie 4.1. Werkzaamheden : Nog in onderzoek Idem. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : De curator heeft de nodige kosten gemaakt, die als boedelvordering moeten worden bestempeld. In de komende periode zal duidelijk worden of de procedure tegen Newconomy Ventures B.V. en RT Company N.V. wordt overgenomen en hoe de financiering daarvan plaatsvindt. Zie Pref. vord. van de fiscus : De fiscus heeft nog geen vordering ingediend. De belastingdienst heeft een vordering ex artikel 29 lid 2 Wet OB ad 7.585,93. De belastingdienst heeft een vordering ex artikel 29 lid 2 Wet OB ad 7.767,96. 18

19 Daarnaast heeft de fiscus een geringe vordering van 74,-- ingediend. 8.3 Pref. vord. van het UWV : UWV heeft, voorzover bekend, geen vordering. 8.4 Andere pref. crediteuren : Er hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld. 8.5 Aantal concurrente crediteuren: Tot op heden hebben 11 crediteuren hun concurrente vordering ingediend. De aanvrager van het faillissement heeft overigens nog geen vordering ingediend. Tot op heden hebben 10 crediteuren hun concurrente vordering ingediend. Tot op heden hebben 12 crediteuren hun concurrente vorderingen ingediend. Op dit moment hebben 11 concurrente crediteuren een vordering ingediend. In het kader van de onder 4.1 genoemde transacties met de vennootschap van de heer A.P. Blok is bedongen dat NVGK B.V. de forse vordering, die zij pretendeerde, zou intrekken. Dat is inmiddels gebeurd en schriftelijk bevestigd. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren: , Verwachte wijze van afwikkeling: Op dit moment is nog geen zinvolle voorspelling te maken op welke wijze en op welke termijn het faillissement zou kunnen worden afgewikkeld. Werkzaamheden : Verder inventariseren van de schuldpositie. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Niet bekend 9.2 Plan van aanpak : De curator zal de verdere afwikkeling (onderzoek administratie, mogelijke overname procedure, inning vorderingen, etc.) ter hand nemen. De curator zet de procedure tegen RT Company en Newconomy Ventures voort en zal nader onderzoek 19

20 doen naar diverse transacties en eventuele onregelmatigheden. De curator kiest ervoor eerst de procedure tegen RT Company en Newconomy Ventures af te wikkelen, althans voort te zetten alvorens nadere tijd en energie te steken in het eventueel vernietigen van rechtshandelingen ex artikel 42 c.q. 47 Faillissementswet of het aansprakelijk stellen van bestuurders voor onregelmatigheden, althans voortzetten van het onderzoek daarnaar. 9.3 Indiening volgend verslag : Over uiterlijk 3 maanden zal het volgende verslag worden gedeponeerd. Dit verslag is door de curator samengesteld op basis van de door de directie beschikbaar gestelde informatie. Aan dit globale verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Rotterdam, 21 januari 2010 M.W. Huijzer, curator Dit faillissement ( ) wordt behandeld door mr. M.W. Huijzer, Huijzer & Renzen Advocaten, Rozenlaan 115, Rotterdam (Postbus 35105, 3005 DC), telefoonnummer , telefaxnummer , internet: 20

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Annavast B.V. Faillissementsnummer : 07/513 F Datum uitspraak : 12 september 2007 Curator : mr. L.I. Boes Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 DE PAPIEREN VERSIE VAN HET VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET DIGITALE VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 Gegevens onderneming : Meba Techniek B.V., h.o.d.n. MEBE Services, statutair gevestigd

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 april 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 27 augustus 2014 Gegevens onderneming: : Synobsys Holding B.V. en; Synobsys Nederland B.V. en; Synobsys Producten B.V.,

Nadere informatie

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V.

DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. DE JONG COLDSTORES B.V. H.M. DE JONG SERVICES B.V. H.M. DE JONG TRANSPORT B.V. METNOOIJ HOLDING B.V. METNOOIJ OG RIDDERKERK B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 10juni 2015 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 11 Datum: 29 juli 2015 Gegevens onderneming: Holding Theunisse B.V. Faillissementsnummer: C/01/10/538 F Datum uitspraak: 13 juli 2010

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

Software Development Benelux B.V. (eindverslag)

Software Development Benelux B.V. (eindverslag) Software Development Benelux B.V. (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 11 mei2015 Gegevens onderneming : Software Development Benelux B.V., tevens h.o.d.n. Qpozz, statutair gevestigd te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 11 juli 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Solution Benelux B.V. statutair gevestigd te Rotterdam kantoorhoudende te (2840 AA) Moordrecht aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 15 april 2014 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 september 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 september 2012 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG DE BIJLAGEN ZIJN NIET BIJ HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG GEVOEGD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum:

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 227 RESP. 73a FW NR. 1 inzake het faillissement van: 2L Mobility Solutions B.V. surséancenummer: S10/50 faillissementsnummer: F 10/634 CMS Derks Star Busmann N.V.

Nadere informatie

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN:

EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: EERSTE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN: 1. J.F.A. DE VEER BEHEER B.V. en 2. ACI PRINTING COMPANY B.V. Gegevens onderneming en Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 26 mei 2015 Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Gegevens onderneming : PEP Onderhoud Service B.V. Faillissementsnummer : F 12/766 Datum uitspraak

Nadere informatie

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE (GECONSOLIDEERD) OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van de volgende besloten vennootschappen: 1. Netlijn Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, kantoorhoudende

Nadere informatie