WEDSTRIJDREGLEMENT Win een citytrip naar Rome

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WEDSTRIJDREGLEMENT Win een citytrip naar Rome"

Transcriptie

1 WEDSTRIJDREGLEMENT Win een citytrip naar Rome Artikel 1. Organisatie 1.1. De wedstrijd Win een citytrip naar Rome (hierna de Wedstrijd genoemd) is een wedstrijd met aankoopverplichting die wordt georganiseerd door Euroscoop Cinemas (hierna de organisator genoemd) met hoofdkantoor te 3630 Maasmechelen, Zetellaan Op voornoemde wedstrijd zijn de voorwaarden in dit reglement van toepassing. Ze valt onder het Belgische recht De wedstrijd begint op 25/06/2012 s middags en eindigt op 15/07/2012 om 23u59. Na deze periode zal de winnaar persoonlijk per op de hoogte worden gebracht en op diezelfde dag op de website worden bekendgemaakt. Artikel 2. Deelnamevoorwaarden 2.1. Iedere persoon die in België woont, mag aan deze wedstrijd deelnemen. De personeelsleden van de organisator en de ontwerp- en reclamebureaus die aan de organisatie van deze wedstrijd hebben meegewerkt, evenals hun familieleden mogen niet aan de wedstrijd deelnemen Deelnemen aan de wedstrijd kan uitsluitend via de daartoe voorziene pagina s op de websites en Deze pagina s zijn uitsluitend bestemd voor personen die 12 jaar of ouder zijn. Personen die jonger zijn dan 12 jaar oud, kunnen de site bezoeken samen met hun ouders of andere verantwoordelijke persoon, die in België wonen. Kinderen jonger dan 6 jaar mogen de site niet bezoeken De internetverbindingskosten en andere kosten zijn volledig voor rekening van de deelnemer. De wedstrijddeelnemers kunnen deze in geen geval op de organisator verhalen Georganiseerde en/of gezamenlijke deelnames aan de wedstrijd worden als illegitiem beschouwd en hebben automatisch uitsluiting van de wedstrijd tot gevolg Er mag niet worden deelgenomen met behulp van andere programma s dan het programma van de website. Dit programma wijzigen/aanpassen is niet toegelaten en heeft uitsluiting van de betrokken deelnemers tot gevolg De organisator behoudt zich het recht voor om iedereen die heeft geprobeerd vals te spelen, heeft geprobeerd het goede verloop van de wedstrijd te verstoren of die dit reglement niet heeft nageleefd, uit te sluiten. In dit geval kan de winnaar geen aanspraak maken op een prijs Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de bepalingen in dit reglement en met alle beslissingen die de organisator in het raam van voornoemde wedstrijd zal nemen Deelname aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer op de hoogte is van de kenmerken en de beperkingen van internet en deze aanvaardt. Het gaat meer bepaald om de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, algemener, de risico s die inherent zijn aan alle internetverbindingen en de gegevensoverdracht via Internet, aan het niet beschermen van bepaalde gegevens tegen eventuele fraude en de besmettingsrisico s door eventuele virussen op het net. De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het volgende: - de gegevensoverdracht via Internet;

2 - het slecht werken van internet en/of de gebruikte software, virussen, bugs, storingen en technische gebreken; - technische gebreken van welke aard ook die verband houden met de gebruikte hard- of software. Artikel 3. Deelnamewijze 3.1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd met aankoopverplichting en geldt voor volgende deelnemende producten en diensten: - Cinescope Ladies Night 26 juni Euroscoop Genk Ladies Night 25 juni Euroscoop Lanaken Ladies Night 28 juni Euroscoop Maasmechelen Ladies Night 27 juni Siniscoop Ladies Night 26 juni 2012 De promo codes worden overhandigd bij controle van het toegangsticket. De deelnemer dient het origineel van zijn code te bewaren. Deze mag ten allen tijde door de organisator opgevraagd worden. Iedere deelnemer mag slechts eenmaal deelnemen Om geldig aan de wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer naar de website surfen, de code invoeren en minstens de verplichte velden op het inschrijvingsformulier invullen, zijnde naam, voornaam en adres, zodat hij voor de prijsuitreiking kan worden gecontacteerd. Vervolgens moet de deelnemer een wedstrijdvragen en een schiftingsvraag beantwoorden. Wedstrijdvraag: In welke Italiaanse regio ligt Rome? ( ) Abruzzen ( ) Calabrië ( ) Emilia-Romagna ( ) Lazio ( ) Umbrië Schiftingsvraag: Hoeveel deelnemers zullen juist hebben geantwoord op de wedstrijdvraag op zondag 15 juli om 23u59? 3.3. Wanneer de deelnemer een code invoert om de citytrip naar Rome te winnen, wordt hij beschouwd als een kanshebber om die reis te winnen De deelnemer dient zich op straffe van uitsluiting volledig en correct in te schrijven op de website en daarbij minstens de verplichte velden in te vullen, zijnde naam, voornaam en e- mailadres op te geven, zodat hij voor de prijsuitreiking kan worden gecontacteerd. De inschrijvingspagina moet volledig worden ingevuld en de wedstrijdvragen moeten juist worden beantwoord. Elke zo ingeschreven persoon mag deelnemen. Anonieme of onjuiste vermeldingen zullen niet worden aanvaard Onvolledige deelnames of deelnames die na 15/07/2012 om 23u59 op voornoemde websites werden geregistreerd, zullen als ongeldig worden beschouwd. De organisator wijst elke aansprakelijkheid af voor het verlies van informatie of voor vertragingen die door de internetproviders zijn veroorzaakt. Artikel 4. Bepaling van de winnaars 4.1. Tijdens deze wedstrijd zal in totaal 1 winnaar worden bepaald De winnaar is diegene die geldig heeft deelgenomen, de hoofdvraag juist heeft beantwoord en wiens antwoord op de schiftingsvraag juist is of het juiste antwoord het dichtst benadert. Bij ex aequo zal de deelnemer die de antwoorden als eerste heeft toegestuurd, tot winnaar

3 worden uitgeroepen. Antwoorden die niet aan de door de deelname-instructies voorgeschreven vorm voldoen, zullen als van nul en gener waarde worden beschouwd De winnaar van de wedstrijd zal persoonlijk per op de hoogte worden gebracht De kandidaten stemmen ermee in dat mochten ze de wedstrijd winnen hun naam en woonplaats (gemeente) op de voornoemde websites worden bekendgemaakt. Artikel 5. Prijs 5.1. De winnaar van de wedstrijd krijgt een Connections-cheque ter waarde van een reis (3 dagen/2 nachten) voor 2 personen (2 volwassenen) In de reis is het volgende inbegrepen: - De heen- en terugvlucht, inclusief taksen, vanuit en naar Brussel (Zaventem) - Hotel Bijkomende verzekeringen afsluiten behoort tot de verantwoordelijkheid van de winnaar en diens reisgenoot. De keuze van de diverse componenten van het reispakket berust enkel op de discretionaire en uitsluitende bevoegdheid van Connections. De maximumwaarde van deze Connectionscheque bedraagt 600. Het bedrag is berekend op basis van een prijsgemiddelde tussen de maand juni en de maand december 2012 voor een reservering in september Gezien het feit dat de reisprijzen schommelen afhankelijk van de reserveringsperiode en van het ogenblik van het vertrek, kunnen wij niet garanderen dat dit bedrag de totaalkost van de reis dekt. Extra kosten die verband houden met een reservering op een ander ogenblik zijn voor rekening van de winnaar. Het volgende is niet in de reis inbegrepen: - Het transport van en naar de luchthavens - Persoonlijke uitgaven - Eventuele fooien - De maaltijden (middag- en avondmaal) en dranken 5.2. De winnaar mag, indien hij dit wenst, zijn verblijf ter plaatse op eigen kosten verlengen De organisatie en de follow-up van de reis valt volledig onder de verantwoordelijkheid van Connections. Artikel 6. Prijsuitreiking 6.1. De prijs is persoonlijk en niet-overdraagbaar en kan in geen geval worden ingeruild, zelfs niet tegen een waarde in geld of tegen andere goederen of diensten De winnaar wordt persoonlijk per op de hoogte gebracht. Afhankelijk van de beschikbare informatie (bij de deelname op de internetsite) zal de organisator de winnaar een sturen of telefonisch contacteren, om de reismodaliteiten en organisatorische details toe te lichten. De organisator zal met de winnaar alle modaliteiten i.v.m. de prijsuitreiking en de reis doornemen. Als de winnaar niet op de reageert en/of niet terugbelt binnen 3 weken na verzending van de (op het adres of op het in de e- mail vermelde nummer), zal ervan worden uitgegaan dat hij van zijn prijs afziet, zonder mogelijkheid tot verhaal De winnaar krijgt de cheque per aangetekende brief toegezonden binnen de week nadat hij per mail of telefonisch werd gecontacteerd De winnaar van de reis zal worden verzocht met zijn cheque naar een plaatselijk Connections-kantoor te gaan, om een reis volgens bepaalde modaliteiten te kunnen plannen. De reis kan uiterlijk 1 jaar na ontvangst van de cheque worden gepland en moet

4 binnen 18 maanden na ontvangst van deze cheque plaatsvinden. Extra kosten die verband houden met een reservering op een ander ogenblik zijn voor rekening van de winnaar De organisator en de deelnemende firma s behouden zich het recht voor om de naam van de winnaar voor reclamedoeleinden te gebruiken. Artikel 7. Aanvaarding van het reglement 7.1. Dit wedstrijdreglement kan worden geraadpleegd op de voornoemde websites of worden verkregen op eenvoudig verzoek. Dit verzoek moet samen met een voorgeadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe (met vermelding van de juiste naam en adresgegevens van de deelnemer) worden gericht aan: Euroscoop Cinemas Wedstrijdreglement Win een citytrip naar Rome Zetellaan Maasmechelen Iedere vorm van correspondentie of communicatie over deze wedstrijd (per brief, fax of telefoon), tenzij het versturen van dit reglement en de uitwisselingen met de winnaars, is uitgesloten Door hun naam en verdere gegevens, en hun deelnamegegevens door te sturen verklaren de kandidaten dat ze dit reglement aandachtig hebben doorgelezen en verklaren ze zich onvoorwaardelijk akkoord met de bepalingen die het bevat Iedere vorm van correspondentie of telefonische communicatie over het wedstrijdreglement is uitgesloten. De organisator mag het reglement te allen tijde wijzigen en hoeft dit dan gewoonweg op de voornoemde websites te vermelden. Op deelnemers die al aan de wedstrijd hadden deelgenomen vóór de eventuele wijziging van de voorwaarden van de koopactie, blijven de oude voorwaarden van toepassing en gelden de gewijzigde voorwaarden niet Met betwistingen die betrekking hebben op dit reglement zal geen rekening worden gehouden Op dit reglement is het Belgische recht van toepassing. Voor geschillen die verband houden met de toepassing van dit reglement zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd. Artikel 8. Aansprakelijkheid van de organisator 8.1. De organisator wijst elke aansprakelijkheid van de hand -en kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld- voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade mocht de wedstrijd door overmacht en/of een gebeurtenis buiten hun wil om worden geannuleerd, gewijzigd, onderbroken of uitgesteld De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitsluiting van deelnemers De organisator behoudt zich in ieder geval het recht voor om iedere aangekondigde datum te verschuiven naar een later tijdstip De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt geleden door een verbinding met haar website. Surfen naar de voornoemde websites en deelnemen aan de wedstrijd doen de deelnemers volledig op eigen verantwoordelijkheid. Iedere deelnemer dient de nodige maatregelen te treffen om de data en/of de software op zijn computer en/of site te beschermen tegen mogelijke aanvallen. De organisator kan inzonderheid niet aansprakelijk worden gesteld: - voor verliezen of vertragingen die door de internetproviders zijn veroorzaakt; - mochten er zich op de voornoemde internetsites technische problemen voordoen;

5 - voor eventuele onverenigbaarheid van de voor de wedstrijd gebruikte technologieën met de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt De organisator is niet aansprakelijk mocht de reis door de winnaar zelf of door zijn reisgenoot worden geannuleerd en evenmin voor een annulering ingevolge een geval van overmacht te wijten aan het faillissement van het door de organisator gekozen reisbureau en/of de onderaannemers van dit bureau, of ingevolge een andere procedure die een invloed zou hebben op de activiteiten van het reisbureau en de onderaannemers ervan, en evenmin voor problemen van welke aard ook die de door het reisbureau gekozen transportmaatschappij zouden treffen. De organisator is niet aansprakelijk voor rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade die de winnaar of diens reisgenoot zouden lijden tijdens de reis, met inbegrip van schade die het gevolg is van problemen tijdens het transport, het verblijf, de maaltijden of de activiteiten van de winnaar. De organisator is niet aansprakelijk voor ontevredenheid tijdens of na de reis. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de winnaar van de reis en, in voorkomend geval, de natuurlijke personen die hem vergezellen, om te gelegener tijd alle nodige reisformaliteiten (paspoort, vaccinaties en toestemming van de burgerlijk aansprakelijke personen (ouders, voogden als de deelnemer minderjarig is, enz.) te vervullen. Artikel 9. Bescherming van de persoonsgegevens 9.1. De persoonsgegevens zijn bestemd voor de organisator. De deelnemers zullen op de hoogte worden gebracht van het feit dat hun naam, leeftijd en verdere gegevens zullen worden bewaard en elektronisch zullen worden verwerkt. Deze gegevens zullen alleen voor interne statistieken over de bezoekers van de website worden gebruikt De organisator mag mits uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer ( opt-in ) de persoonsgegevens van de deelnemer in haar bestand opnemen, om de deelnemer in de toekomst op de hoogte te houden van acties die hem zouden kunnen interesseren. De persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om informatie over de producten en diensten te verstrekken, om direct-marketing- of reclameacties te voeren, om statistische analyses te verrichten of om de producten en diensten van de organisator te verbeteren. Hierbij zal de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer strikt worden nageleefd Deelnemers hebben krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, om deze gegevens in te kijken en te vragen dat deze worden verbeterd.

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win!

Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Wedstrijdreglement MasterCard Prepaid Shake & Win! Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel organiseert de wedstrijd. Artikel 1 Deze wedstrijd loopt uitsluitend op www.facebook.com/belfius, start

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1

WEDSTRIJDREGLEMENT. Rij als één van de eersten in de nieuwe Mazda MX-5 als Lead Car van de 24 uren van Zolder ARTIKEL 1 ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap Mazda Motor Logistics Europe (Mazda Motor Belux), waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, organiseert een wedstrijd, zonder

Nadere informatie

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6

Artikel 4b Artikel 5a Artikel 5b Artikel 6 INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ONLINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd Pimen met Pompons wordt georganiseerd door Veritas nv, De

Nadere informatie

OCTA+ "LED" OFFLINE. Artikel 3

OCTA+ LED OFFLINE. Artikel 3 OCTA+ "LED" OFFLINE Artikel 1 De onderneming OCTA+ NV, met hoofdzetel op de Schaarbeeklei 600 te 1800 Vilvoorde, ingeschreven op de Kruispuntbank onder het nummer KBO 0466.634.138 (hierna de organisator

Nadere informatie

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE466.064.511 en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday

WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday WedstrijdreglementDeutscheBank Winaspecialistforaday Artikel1 Organisator DeutscheBankAGBijkantoorBrussel,methoofdkantoorMarnixlaan13-15,1000Brussel ondernemingsnummer0418.371.094,hierna DeutscheBank genoemd.

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Babygoodies.be is een onderdeel/winkel/website van Jongster bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Jongster bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Babygoodies.be is een onderdeel/winkel/website van Jongster bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis

Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis Algemeen wedstrijdreglement Win een Bob-barbecuefeest voor 8 bij je thuis 1. Voorwerp Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw (hierna BIVV vzw genoemd), met maatschappelijke zetel gelegen

Nadere informatie

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007 ILAN Reglement Kevin Van Wilder August 22, 2007 1 Artikel 1. Organisatie. Elke bij InfoGroep geregistreerde deelnemer of bezoeker aan een lanparty evenement Infogroep LAN (afgekort: ILAN), dat georganiseerd

Nadere informatie

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden

«Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden «Het Gouden BTW-nummer» Tombola Algemene Voorwaarden Artikel 1: Organisator De vereniging zonder winstoogmerk "Special Olympics Belgium" ( de Organisator ), organiseert op basis van het K.B. III/42/CD.585.13-234

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Winbackshop.be is een onderdeel/winkel/website van Bangbo bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bangbo bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Best69.be is een onderdeel/winkel/website van Bangbo bvba. Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in één

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Slrp bvba zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Slrp bvba zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1- Algemeen. 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Slrp bvba. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen

Nadere informatie

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL

BCC Corporate. Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card. Untitled-4 1 27/10/14 10:49 GTC_BCCC CORP CH_V2_NL BCC Corporate Algemene Voorwaarden voor de Kaarthouder van de Visa/MasterCard Corporate Card Untitled-4 1 27/10/14 10:49 3 inhoudstafel 1. Aanvaarding/Voorwerp van de Overeenkomst 1. Aanvaarding/Voorwerp

Nadere informatie

Wedstrijd OCTA+ «Jackpot»

Wedstrijd OCTA+ «Jackpot» Wedstrijd OCTA+ «Jackpot» Artikel 1 Organisatie De wedstrijd ʻOCTA+ Jackpotʼ is een wedstrijd zonder aankoopverplichting (hierna ʻde wedstrijdʼ genoemd), georganiseerd door OCTA+, met maatschappelijke

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. Lees deze Bijzondere Actievoorwaarden en de bijhorende Algemene Actievoorwaarden zorgvuldig door. Voor zover in deze Bijzondere Actievoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA

ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA ALGEMENE GEBRUIKS- EN ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN YIEHA Deze algemene gebruiks- en online verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing tussen de vennootschap YIEHA NV, met maatschappelijke

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE Definities Artikel 1 ABK-ONLINE: ABK: DE CLIËNT: DE REKENINGHOUDER:

Nadere informatie