REGLEMENT VAN DE FACEBOOK-PRIJSVRAAG «GROTE ZOMERPRIJSVRAAG Pink Lady»

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN DE FACEBOOK-PRIJSVRAAG «GROTE ZOMERPRIJSVRAAG Pink Lady»"

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN DE FACEBOOK-PRIJSVRAAG «GROTE ZOMERPRIJSVRAAG Pink Lady» Artikel 1 : Organiserend bedrijf Van 15 juni t/m 19 juli 2015 organiseert de vereniging Pink Lady Europe, gevestigd 145 avenue de Fontvert Le Pontet FRANKRIJK, inschrijvingsnummer: , btw-nummer: FR , op de hiervoor bestemde mini website een prijsvraag genaamd «GROTE ZOMERPRIJSVRAAG Pink Lady», geldig van 15 juni t/m 19 juli. Deze actie wordt bekend gemaakt via stickers op de verpakkingen, de officiële website, de Facebook-pagina van het merk en via een televisiecampagne in Duitsland, België, Noorwegen, Nederland, Denemarken en Ierland. De gebruikte afbeeldingen van de prijzen zijn niet bindende foto's, afkomstig van de beeldbanken Fotolia en Istock. Artikel 2: Deelnamevoorwaarden De deelname aan deze actie houdt de volledige acceptatie in van dit onder de Franse wet vallende reglement, zonder enig voorbehoud. De actie omvat twee prijsmechanismen waardoor de deelnemer deel kan nemen aan een instant win spel en eveneens aan een prijstrekking. De actie omvat twee niveaus voor de deelname: Het eerste niveau, het «instant win spel», is zonder koopverplichting toegankelijk, door verbinding te maken met de website, na inschrijving via het contactformulier en na het traject van het spel afgelegd te hebben tot aan de laatste fase van het spel. De deelnemer moet beslist het bij de aanvang van het spel aangeboden inschrijfformulier invullen om de mogelijkheid te krijgen deel te nemen aan het instant win spel. Tijdens de hele duur van de actie is maximaal één deelname mogelijk per dag, per persoon en per gezin (zelfde adres en/of zelfde achternaam en/of zelfde postadres en/of zelfde IP-adres) als de speler niet heeft gewonnen in het instant win spel. De winnaars van het instant win spel kunnen niet opnieuw spelen. Het tweede niveau, de «prijstrekking», is toegankelijk zonder koopverplichting voor elke speler die heeft meegedaan aan het instant win spel (gewonnen of verloren) en die drie vriend(inn)en heeft uitgenodigd of het spel heeft gedeeld op zijn of haar Facebook-muur. Tijdens de hele duur van de actie is maximaal één inschrijving mogelijk per persoon en per gezin (zelfde adres en/of zelfde achternaam en/of zelfde postadres en/of zelfde IP-adres).

2 Aan deze actie kunnen alle meerderjarige (18 jaar en ouder) natuurlijke personen deelnemen die wonen in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Spanje, Portugal, Ierland, Zweden, Denemarken, Frankrijk, België, Italië, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk en in het bezit zijn van een adres, met uitzondering van: personeelsleden van de vereniging Pink Lady Europe; personeelsleden van de bij de organisatie van deze actie betrokken bedrijven; en hun gezinsleden. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om elke controle op dit gebied uit te voeren. De volgende deelnames worden niet in aanmerking genomen: a) deelnames die plaatsvinden na 19 juli uur; b) deelnames die identiteits- of adresgegevens bevatten die onvolledig, onjuist of onrechtmatig zijn dan wel strijdig zijn met dit reglement; d) deelnames die de bovenstaande procedure niet in acht nemen. Indien niet wordt voldaan aan de in dit reglement genoemde deelnamevoorwaarden, is de deelname ongeldig. Het organiserende bedrijf kan direct of indirect alle noodzakelijke controles uitvoeren om de hoedanigheid van de deelnemers te controleren. Om deel te nemen aan het instant win spel moet de deelnemer: Verbinding maken met de speciale mini website van Pink Lady in de periode van maandag 15 juni t/m zondag 19 juli 2015, volgens de datum en het tijdstip van de verbindingsregistratie. - Klikken op de knop «Ik speel mee!». - Zich inschrijven via het formulier of verbinding maken met behulp van zijn e- mailadres (als de speler al is ingeschreven). - De dobbelsteen in totaal zeven maal gooien om vooruit te gaan op de vakjes en cadeaus te verzamelen. - Als de dobbelsteen voor de laatste keer wordt gegooid, kan de speler deelnemen aan het instant win spel en zien of hij heeft gewonnen of verloren. Om deel te nemen aan de prijstrekking moet de deelnemer: Deel hebben genomen aan het instant win spel (gewonnen of verloren). Drie vriend(inn)en uitnodigen of het spel delen op zijn Facebook-muur. De deelnemer is verplicht alle velden van het inschrijfformulier in te vullen. Elk formulier dat onvolledig is of valse, onjuiste of onvolledige identiteits- of adresgegevens bevat, leidt tot ongeldigheid van de deelname. Dezelfde sanctie geldt ook voor meervoudige deelnames. Deelname aan het eerste en tweede niveau van deze actie is uitsluitend mogelijk op elektronische wijze. Derhalve wordt elke inschrijving per telefoon, fax of anders dan via de speciale mini website niet in aanmerking genomen. Artikel 3: Prijzen De beschikbaar gestelde prijzen voor het instant win spel zijn:

3 52 koffers bestaande uit vijf verschillende cadeaus afhankelijk van het type koffer. 13 x KOFFER 1: Zonnebril + Strandlaken + Hoed + Fotoalbum + Ansichtkaarten 13 x KOFFER 2: Hoed + Appelbox + Horloge + Fotocamera + Ansichtkaarten 13 x KOFFER 3: Strandlaken + Zonnebril + Appelbox + Fotoalbum + Ansichtkaarten 13 x KOFFER 4: Zonnebril + Fotocamera + Hoed + Horloge + Ansichtkaarten Roze koffer France Bagage model Shinny 50 cm fuchsia, met een waarde van 149 incl. btw per stuk. Roze zonnebril Pink Lady, met een waarde van 6 incl. btw per stuk. Fotoalbum: cadeaubon met een waarde van 40 incl. btw per stuk, geldig op de website Set van 4 Pink Lady ansichtkaarten, met een waarde van 19,50 incl. btw per stuk. Roze waterdichte fotocamera merk Aquapix, met een waarde van 55 incl. btw per stuk. Panamahoed Pink Lady, met een waarde van 13,20 incl. btw per stuk. Roze horloge, met een waarde van 26,80 incl. btw per stuk. Strandlaken Pink Lady, met een waarde van 34,80 incl. btw per stuk. Appelbox Pink Lady, met een waarde van 5 incl. btw per stuk. De beschikbaar gestelde prijs voor de prijstrekking is: 1 reischeque met een waarde van incl. btw. Artikel 4: Wijziging of annulering van de actie De vereniging Pink Lady Europe behoudt zich het recht voor om: de uitvoering van deze actie te annuleren of te wijzigen wegens technische redenen of actualisering; de prijzen te vervangen door prijzen van gelijkwaardige aard en waarde indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken. Artikel 5: Bekendmaking en uitreiking van de prijzen De winnaars van het instant win spel ontvangen per bericht met informatie over de gewonnen prijs en de wijze van uitreiking. De prijstrekking vindt plaats op 29 juli 2015 om uur door één van de deurwaarders van SCP Baudia-Ayné-Guillemain-Durroux-Lançon-Schuyten, houder van een deurwaarderskantoor 161 rue Yves Montand Parc 2000 CS Montpellier cedex 4 Frankrijk. De winnaar van de prijstrekking wordt binnen vijftien dagen na de trekking geïnformeerd per aan het op het inschrijfformulier van de actie opgegeven adres (de deelnemers dienen te zorgen voor een goed beheer van hun account). De winnaar dient de in de betreffende vermelde aanwijzingen voor de uitreiking van de prijs binnen zeven dagen na de verzending van deze op te volgen. Zo niet, dan verliest hij het recht op de prijs en wordt een vervangende winnaar getrokken. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de juistheid van de bij de inschrijving verstrekte gegevens te controleren alvorens de prijs uit te reiken.

4 De prijzen kunnen niet worden omgeruild of geheel of gedeeltelijk tegen een geldbedrag worden ingeruild en kunnen niet aan derden worden overgedragen. De prijzen worden binnen acht weken na het einde van deze actie verzonden. Artikel 6: Toestemming van de winnaar De winnaars geven de vereniging Pink Lady Europe toestemming hun namen te gebruiken in alle reclame- en promotieacties die verband houden met de actie, zonder dat dit gebruik enig ander recht geeft dan de gewonnen prijs. Artikel 7: Privacybescherming De persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor de vereniging Pink Lady Europe. De gegevens van de deelnemers en de winnaars worden verwerkt met een informaticasysteem. Conform de bepalingen van de Franse wet Informatique et Libertés van 6 januari 1978, hebben de deelnemers recht op toegang tot en wijziging of verwijdering van de hen betreffende gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door te schrijven naar het adres van de actie: Association Pink Lady Europe, 145, avenue de Fontvert, Le Pontet FRANKRIJK. Artikel 8: Aansprakelijkheid en overmacht De organisator behoudt zich het recht voor om deze actie zo nodig zonder voorafgaand bericht te beëindigen, uit te stellen of te verlengen. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie in geval van overmacht zonder voorafgaand bericht te annuleren, te beëindigen of te verlengen (zelfs na afloop van de actie) of de aard van de prijzen te wijzigen. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de actie om enigerlei reden wordt geannuleerd of uitgesteld. Voor en tijdens de actie kunnen noodzakelijke toevoegingen of wijzigingen van dit reglement worden gepubliceerd. Deze worden beschouwd als aanvullingen op het onderhavige reglement en gepubliceerd op de website. Gezien de eigenschappen van het Internet-netwerk kan het organiserende bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei onjuist gebruik van de informatie. Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van enigerlei technische storing of fouten van de hardware en software (virus, enz.) van het systeem van de deelnemer, zijn of haar informatica-apparatuur en daarin opgeslagen gegevens, noch voor de gevolgen die hieruit voort kunnen vloeien voor zijn of haar persoonlijke en professionele activiteiten. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die verband houden met de communicatie via de website of een slechte bezorging van de berichten of enig ander probleem dat tijdens de duur van de actie kan optreden.

5 Als de gegevens van een winnaar niet bruikbaar zijn of als een winnaar niet kan worden geïdentificeerd via zijn naam of adres of telefoonnummer, verliest hij het recht op de prijs. Voorts wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat Internet geen beveiligd netwerk is. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele besmetting door een virus of een inbreuk door een derde in het computersysteem van een deelnemer. Zij wijzen elke verantwoordelijkheid af betreffende de gevolgen van de verbinding van de deelnemers via de website De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storing van het Internet, met name als gevolg van externe kwaadaardige handelingen, die een goede uitvoering van de actie en de informatie aan de deelnemers verhinderen. De deelnemers die trachten deel te nemen via middelen als deelnameautomaten, programma s gericht op automatische deelname en meer in het algemeen alle middelen die de gelijkwaardigheid van de kansen tussen de deelnemers aantasten, worden automatisch van deelname uitgesloten. Met name kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade van de deelnemers, van hun computersysteem of van de hierin opgeslagen gegevens, noch voor de gevolgen die hieruit voort kunnen vloeien voor hun persoonlijke of professionele activiteiten. Artikel 9: Interpretatie van het reglement Elke deelname aan deze actie houdt de volledige acceptatie in van dit reglement zonder enig voorbehoud, alsmede het afzien van elk bezwaar betreffende de wijze van organisatie en uitvoering van de actie, het resultaat en de toekenning van de prijzen. Telefonische of schriftelijke verzoeken betreffende de interpretatie of toepassing van dit reglement en de modaliteiten en mechanismen van deze actie of de lijst van winnaars, worden niet beantwoord. De organisatoren behouden zich het recht voor om een ieder die zich schuldig maakt aan fraude betreffende deze actie gerechtelijk te vervolgen. Dit reglement wordt beschikbaar gesteld op de website van de actie en kan door alle deelnemers worden geraadpleegd. Alle geschillen betreffende de interpretatie en verplichtingen van dit reglement, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank waaronder de hoofdvestiging van het organiserende bedrijf valt. Artikel 10: Vergoeding van de deelnamekosten De deelnemers kunnen de kosten van hun deelnametijd vergoed krijgen, evenals de portokosten voor dit verzoek (laagste tarief voor een envelop minder dan 20 gram). Deze vergoeding kan schriftelijk worden aangevraagd binnen één maand na de sluitingsdatum van de actie aan het volgende adres: Association Pink Lady Europe 145, avenue de Fontvert, Le Pontet FRANKRIJK

6 Gezien de duur van de actie, bedraagt de vergoeding van de kosten van de internetverbinding 0,05 per minuut x 3 minuten = 0,15 incl. btw. Tijdens de hele duur van de actie kan per gezin (zelfde naam, zelfde adres) maximaal eenmaal vergoeding van de deelnamekosten worden gevraagd aan het volgende adres: Association Pink Lady Europe 145, avenue de Fontvert, Le Pontet FRANKRIJK Het verzoek om vergoeding van de verbindingskosten moet beslist worden vergezeld van een bewijs van het telecommunicatiebedrijf of de leverancier van de Internetverbinding waarop de datum en het exacte tijdstip van de verbinding zijn vermeld. De gegevens van een bankrekening moeten worden bijgevoegd. Geen enkel per verzonden verzoek om vergoeding wordt in behandeling genomen. De vergoedingen worden verstrekt door overschrijving op de bankrekening binnen ongeveer zes tot acht weken. De op het verzoek om vergoeding vermelde naam moet gelijk zijn aan de naam van de bankrekening. Deze mogelijkheid tot vergoeding is alleen bestemd voor personen die aan de actie deelnemen via een modem en een telefoonlijn met een facturering naar rato van de duur van de verbinding of per gebruik van de verbinding. Deelnemers die gebruik maken van Internetproviders met gratis geïntegreerde telefoonverbindingen komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking, aangezien het abonnement op de services van de Internetprovider is aangegaan voor een algemeen gebruik van het Internet en de verbinding met de website om aan de actie deel te nemen geen enkele extra kosten of betaling heeft veroorzaakt. De abonnementen op de Internetprovider en het informaticamateriaal (computer, modem, kabels, enz.) worden niet vergoed en de deelnemers verklaren hierover reeds te beschikken voor hun eigen gebruik. Artikel 11: Deponering van het reglement Dit reglement is gedeponeerd bij het deurwaarderskantoor SCP Baudia-Ayné- Guillemain-Durroux-Lançon-Schuyten, gevestigd op het adres: 161 rue Yves Montand Parc 2000 CS Montpellier cedex 4 Frankrijk

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften.

Deelname aan deze Prijsvraag impliceert het volledig aanvaarden door de deelnemer van deze bepalingen en voorschriften. THRUSTMASTER T3PA QUIZ CONTEST BEPALINGEN EN VOORSCHRIFTEN Artikel 1. ORGANISATIE Guillemot Corporation, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 11.553.646,72, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram

REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram REGLEMENT THALYS-WEDSTRIJD Instagram ARTIKEL 1 Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nr. 0455.370.557, RPR Brussel, met maatschappelijke zetel op het Stefaniaplein 20, 1050 Brussel, België, organiseert

Nadere informatie

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden:

2.3. Registratie van deelnemers Ieder ander dan de in artikel 2.2 genoemde personen kan aan de wedstrijd deelnemen onder de volgende voorwaarden: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserende bedrijven VisitDenmark, kantoorhoudende aan de Schipholweg 96a te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark), organiseert in samenwerking met NOVASOL, kantoorhoudende

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie

Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind. ARTIKEL 1 Organisatie Wedstrijdreglement Win een garderobe voor uw kind ARTIKEL 1 Organisatie Famous Clothes S.A./nv, gekend onder het ondernemingsnummer BE466.064.511 en met hoofdzetel aan de Arianelaan 15, B-1200 Brussel,

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

deelgenomen: www.game-20.new-euro-banknotes.eu (hierna de site ).

deelgenomen: www.game-20.new-euro-banknotes.eu (hierna de site ). Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Tetris nieuw 20-biljet" ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De Europese Centrale Bank (hierna "de ECB") organiseert vanaf 10.00 uur op 5 februari 2015 tot 23.59 uur op 31 maart

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar

http://www.visitdenmark.nl/nl/denemarken/kom-doe-mee-aan-de-wedstrijd naar Algemene Voorwaarden Artikel 1 Organiserend Bedrijf VisitDenmark, kantoor houdende aan Schipholweg 96a, te Leiden (hierna te noemen: VisitDenmark ), organiseert op visitdenmark.nl/camping een wedstrijd

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid Gebruiksvoorwaarden voor deze website, wedstrijdvoorwaarden en privacybeleid A. Gebruiksvoorwaarden voor deze website 1. De gebruiker moet zich voorzien van de nodige mensen en informaticamiddelen om zijn

Nadere informatie

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening

bij Job2love.com geregistreerde Opdrachtgever, Opdrachtnemer waarmee Job2love.com een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening Algemene Voorwaarden Definities Job2love.com ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59.74.93.26, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform welke geregistreerde

Nadere informatie

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland

Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland Bosch Car Service 2015 Actievoorwaarden Nederland «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze» Inhoud «Laat een APK uitvoeren en maak kans op 10.000* voor een auto naar keuze»...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website www.prada.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht Algemene Voorwaarden Cartel Internetservices BV Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht Artikel 1 Definities 1.1 Cartel: Cartel Internetservices BV 1.2 Klant: de partij die met Cartel een overeenkomst

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door.

Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN INDESIT COMPANY BENELUX Lees deze Algemene Actievoorwaarden en de bijhorende Bijzondere Actievoorwaarden zorgvuldig door. Artikel 1 - Definities 1. In deze Algemene Actievoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Tarieven

1. Algemeen. 2. Tarieven ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEET LOQATER BV, gevestigd aan de Linnewever 1 te Wateringen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56830882 1. Algemeen 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V.

BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. BIJZONDERE ACTIEVOORWAARDEN SAMSUNG ELECTRONICS BENELUX B.V. Lees deze Bijzondere Actievoorwaarden en de bijhorende Algemene Actievoorwaarden zorgvuldig door. Voor zover in deze Bijzondere Actievoorwaarden

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van):

2. Aanbieder De Actie wordt, tenzij anders vermeld, georganiseerd door (een groepsmaatschappij van): ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN TMG 1. Toepasselijkheid a) Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Telegraaf Media Groep of een van haar groepsmaatschappijen (hierna: TMG ) te organiseren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Selfie met het nieuwe 10-biljet"

Algemene voorwaarden van de wedstrijd Selfie met het nieuwe 10-biljet Algemene voorwaarden van de wedstrijd "Selfie met het nieuwe 10-biljet" ARTIKEL 1 - ORGANISATIE De Europese Centrale Bank (hierna "de ECB") organiseert vanaf 11.00 uur op 23 september 2014 tot 22.59 uur

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Hermes.com Europa - mei 2015 Algemene Verkoopvoorwaarden 1. Identificatie van de verkoper Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van de vennootschap HERMÈS SELLIER, een société par actions simplifiée, een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY

WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY WEDSTRIJD ICI PARIS XL PARFUMS GIVENCHY ARTIKEL 1 De naamloze vennootschap PARFUMERIE ICI PARIS XL en Parfums Givenchy -LVMH Fragrance brands, Afdeling van Guerlain Benelux N.V. (hierna genaamd de organisatoren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

2. DEELNAME EN DEELNEMERS

2. DEELNAME EN DEELNEMERS Algemene spelvoorwaarden van het Beleggers+ Beursspel 1. ALGEMEEN 1. Florijn en Co BV met handelsnaam beleggersplus (hierna te noemen Beleggersplus, een besloten vennootschap gevestigd te Amsterdam en

Nadere informatie