Arrest. Hof van beroep. Brussel. l- coven 0l rr3??-ooo:, - go q e-or -ol- il. burgerlijke zaken. 8" kamer,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arrest. Hof van beroep. Brussel. l- coven 0l-000 000 rr3??-ooo:, - go q e-or -ol- il. burgerlijke zaken. 8" kamer,"

Transcriptie

1 Rrpertoaiumnummer Uilgerelll aan luhte.clttaan luibe,elkta.n Elndarrest l.ltellectuele eltendom AuteuRrecht art. Vl 104 en 105 WER Hof van beroep Brussel Arrest 8" kamer, burgerlijke zaken ar I.,g75 i2 t1r rt, t. t Qttttu.(S.y(it. t (k,) l- coven 0l rr3??-ooo:, - go q e-or -ol- il

2 Hof van beroep &ussel- 2013/AR/1051-8n' kamer - p. 2 Het hoger beroep is gericht tegen een vonnls d.d, 27 maart 2013 dat door de voorzltter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding (als stakingsrechter), werd uitgesproken. Dit vonnis werd op vriidag 19 april 2013 op verzoek van Boplan BVBA aan A-Fax Ltd. en A- Safe Ltd. betekend. Het venoelachrift tot hoger beroep werd voor A-Fax Ltd. en A-Safe Ltd. tijdig neergelegd ter Srlffie op dinsdag 21 mei 2013 (maandag 20 mel 2013 was een feestdag). Het is regelmatig naar de vorm. [-rlee 0l if,??-000a-o0ra-0]-0r,-;-l

3 Hof van beroep Erussel - 2Ol3/AR./1Cr51-89 kamer. p. 3 l. D feltelllke cont xt yan het roschll 1. A-Fax Ltd., opgericht in 1983, ontwikkelt en maakt producten op basls van polymeermaterialen (plastiek). A-Fax stelt voornamelijk gekend te z[n om haar innovatieve veiligheidsbarriares. Deze velligheldsbarriares uit polymeermaterialen zouden worden gekenmerkt door een bijzondere soepelheld waardoor ze zeer schokbestendlg zijn. Aanvankelijk verdeelde A-Fax haar producten zelf. ln 2006 werd A-Safe Ltd. opgerich! met het oog op de verdeling van de producten van A-Fax. 2. Boplan BVBA werd opgericht in 1999 en is actief ln de sector van de veiligheidsproducten voor industritsle toepassing. 3. Met ingang van 2005 nam Eoplan producten af van, aanvankeluk, A-Fax, en vervolgens A-Safe, met name de veiligheidsbarriares geproduceerd door A-Fax. Bedruven in de Benelux die A-Fax-producten wensten aan te kopen, werden door appellanten regelmatig doorverwezen naar Boplan. De handelsrelatie tussen partuen venuurde in het kader van onderhandelingen gevoerd met het oog op de slultln8 van een schrtfteliike distributieovereenkomst en nam uiteindelijk een einde ln december De conflictuele context waarin dit gebeurde, gaf aanleiding tot een procedure voor de rechtbant van koophandel te Xortrijk, die beslecht werd bij een vonnis d.d. 5 september ln dit vonnis werd onder meer gesteld dat er tussen de partijen (slechts) sprake was van opeenvolsende koop-verkoopovereenkomsten, op grond waarvan Boplan producten bij appellanten aankocht, om ze onder haar eigen merk verder door te verkopen aan haar eigen klanten. l- plce r3?? q2-0r-01-i'l

4 HoIvan beroep Brussel- 2013/AR/1051-8ft lamer- p.4 4. Appellanten voeren aan dat zu na de beeindiging van de handelsrelaties tussen partijen dienden vast te stellen dat de producten van A-Fax door Boplan werden nagemaah, waardoor inbreuk werd gepleegd op modelrechten en auteursrechten waarvan appellanten titularis zijn, minstens dat daarmee inbreuk wordt gepleegd op de eerlijke marktpraktijken. De nagemaakte producten (het "Flexlmpact', gamma van Boplan) zouden onder meer verhandeld worden in het Verenigd-KoninkriJk, zilnde de thuishaven van appellanten. Overigens, zouden appellanten vastgesteld hebben dat Boplan in brochures, onder meer verspreid in Frankrijk, afbeeldingen van de A-Safe veiligheidsbarrieret met daarop een "Quality label"-stempel, bleef gebruiken, ook nadat Boplan geen A-Safe producten meer verkocht. Tevens zou Boplan in Belgie en Frankr[k na de beeindiging van de handelsrelaties tussen de partijen, video's van veiligheidstesten op A-safe.producten zijn blijven gebruiken, bljvoorbeeld op haar promotiestand op beurzen. Appellanten verwijzen naar een procesverbaal van vaststelling waaruit blijkt dat werd vastgesteld dat Boplan op haar site een demonstratievideo gebruihe van A-Safe, op een ogenblik waarop zij reeds haar eigen Fleximpact producten verkocht. Boplan erkende dat de video van A-Safe was en heeft de vldeo van haar website verwijderd nadat zlj hiertoe door A-Safe werd aangemaand. Per aan8etekend schrijven d.d. 17 Juni 2011 werd Boplan door A-Fax en A-Safe in gebreke Sesteld om de export en import van en naar het Verenlgd-Koninkrijk van vermeende namaak-producten te staken. Tevens werd Boplan aangemaand om alle materialen waarop appellanten een modelrecht en/of auteursrecht laten getden, terug te geven of te vernietigen, alsook om hen een kopie te bezorgen van de dlstributieovereenkomst dle door Boplan gesloten werd met haar distrlbuteur Evergrip, l- rlce 0 r-d0o0oo rr 3??-ooo,,-oo r e-0, -or-i-l

5 Hofvan b.oep Eruisel /AR/105r. - t* lamer. p Op 24 juni 2011 gingen appellanten over tot dagvaarding van Boplan voor de eerste rechter. 5, Op 30 september 2011 verzochten appellanten de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel om gemachtlgd te worden om over te laten gaan tot een beslag lnzake namaak (beschrilvende maatregelen) bij Boplan. Het verzoek van appellanten was gesteund op door haar ingeroepen auteursrechten en modelrechten (op geregistreerde en niet-geregistreerde gemeenschapsmodellen). Het venoek van appellanten werd ingewilligd bij beschlkking d.d. 4 oktober 2011, waarbij een deskundise werd aangesteld om tot de venichtingen van het beslag inzake namaak over te gaan. De beschikking d.d. 4 oktober 2011 werd op 12 oktober 2011 aan Boplan betekend en diezelfde dag vonden de verrichtingen van beslag inzake namaak plaats, Op 5 december 2011 heeft de deskundige zijn verslag meegedeeld aan de partijen. Door Boplan werd op 17 oktober 2011 derdenverzet aangetekend tegen de beschlkking d.d. 4 oktober Dit derdenverzet werd gegrond verklaard b[ beschikking d.d. 12 januari Door appellanten werd geen hoger beroep aangetekend tegen deze beschikklng. 7. Boplan voert aan dat na het beslag inzake namaak, met als gevolg de kennisname door appellanten van de producten dle deel uitmaken van het gamma van Boplan, appellanten "varianten" van haar elgen producten op de markt heeft gebracht, die dezelfde kenmerken hebben als de producten van Boplan. l- eree E l-00 oo00lr3??-000 E - o0{ e-0r -o r,-...l

6 Hof van bero p B.usrel /AR[051 - sr' krms - p Door appellanten werden vijf domelnnamen geregistreerd die de tekens "boplan" of "fleximpacf lnhouden, zunde de tekens waaronder Boplan haar producten commercialiseert. Boplan had, op haar beurt, een aantal domelnnamen geregistreerd die de tekens A-Fax en A- Safe inhielden. Het geschil tussen partijen dienaangaande werd grotendeels ln der minne geregeld, door de overdracht van de betrokken domelnnamen. Slechts 66n domeinnaam werd tot op heden niet in der minne door appellanten aan Boplan overgedragen, met name de domeinnaam "fleximport.co". ll. De vorderinren van de partllen voor de eerste rechter Het hofverwust naar het bestreden vonnis, Een aantal vorderlngen van appellanten zoals geformuleerd voor de eebte rechter, waren niet alleen gesteund op het auteursrecht en de wet van 6 april 2010 betreffende marhpraktiiken en consumentenbeschermin& doch tevens op modelrechten voortvloeiend uit ingeroepen geregistreerde en niet-geregistreerde gemeenschapsmodellen. Appellanten berusten in het bestreden vonnis (cfr, lnfra) wat de aanvankelijk door hen ingeroepen modelrechten betreft. Thans ls geen van hun vorderingen nog gesteund op het modelrecht. l- eree 0r ri3??-ooo g- o 0,, a- ol-o r - il

7 l- rree o r rr3??-000?-oo q e-0]-0l- il

8 Hof van beroep Brussel - 2orjyAR/1051-8'& kamcr - p. 8 De rechtbank zegt voor recht dat de ongenuanceerde uitspraken van (appellanten) in twee s (stukken XVll,1 en XVll.2 bundel Boplan), door mee te delen dat Boplan producten zou namaken en kopieren of op enige andere w[ze inbreuk zou plegen op beweerde rechten van (appellanten), beschouwd moeten worden als een ongeoorloofde slechtmaking, en dat (appellanten) aldus inbreuk plegen op artikel 95 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming. De rechtbank legt aan (appellanten) het onmiddellijk verbod op deze praktilk nog langer te stellen. Zulks onder verbeurte van een dwangsom van euio per afzonderlijke inbreuk, met een maximum van eurq waarbij als een aftonderlijke inbreuk zal worden beschouwd: 1) het verspreiden van de verboden uitspraken in een editie van een krant of tijdschrift of (al dan niet elektronische) nleuwsbriefi 2) het verspreiden van de verboden uitspraken op het lntemet per dag;3) het vebpreiden van de verboden uitspraken via affiches per dag; 4) het verspreiden van verboden uitspraken in iedere afzonderlijke al dan niet gepersonaliseerde mailing of circulaire gericht aan een consument; 5) het verspreiden van de verboden uitspraken in iedere afzonded'rjke reclamespot in de audiovisuele media Inclusief bloscopen. De rechtbank verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht. De rechtbank wijst hierbu op de artikelen 86, 87 en 88 van de verordening van de Raad van 12 december 2001 betreffende de gemeenschapsmodellen. f- uee 0l r9 i?? qa- 0l -0r-'{-l

9 Hofvan be.oep Bruisel- 2013/AR/1051-8{ tamer -p.9 De rechtbank veroordeelt eiseressen tot de kosten van de rechtspleging begroot in hoofde van verweersters op euro,' Appellanten venoeken het hof : "- Het hoger beroep van appellanten toelaatbaar, ontvankeliik en gegrond te verklaren; - Het vonnis van de eerste rechter teniet te doen in de mate dat zlj de vordering van A- Safe op grond van een inbreuk op haar auteursrechten intesraal heeft ongegrond ve*laard; de vorderingen van A-Safe wegens aanhaklng en verararrlnt3tlchtlng door Boplan ln strijd met artlkel 95 WMPC integraal heeft onsesrond verklaard; de tegenvorderlng van Eoplan op grond van beweerde slechtmaklng door A'Safe in strud met artlkel 95 WMPC heeft gegrond verklaard en A-Safe heeft veroordeeld tot de kosten van de rechtspleging; - En opnieuw rechtdoende: ln hoofdorde: Voor recht te zeggen dat Boplan door het staafs imiteren van de veiligheidsbarriares van A-Fax en A-Safe lnbreuk pleegt op artikel 95 WMPC aangezien Boplan verwarring veroonaah, meer ln het buzonder door, doch niet beperkt tot, de indruk te wekken dat haar producten dezellde h alltelt of functie hebben, en/of aanhaken aan het imago en de investeringen van A-Fax en A-Safe, gelet op o.m. de volgende begeleidende omstandigheden: - Het gebruik van dezelfde kleuren en/of kleurenconfiguratles als (appellanten);!-eree 0r r3??-000i-00qa-01-0I-i'l

10 Hof van b6oep Brussel - 2oE/An/1051-8m k mer. p. 10 Het gebruik van (quasi-)identieke referentienummers als (appellanten); Het gebrulk van (quasi-)identieke productbenamingen als (appellanten); Het gebruik van demonstratievideo's en foto's van (appellanten) om Boplan producten te promoten; Het nalaten om aan hun klanten te communiceren dat zij sinds begin 2010 geen A- Safe producten meer verkoopt maar zelf haar producten vervaardigt. - Voor recht vast te stellen dat Boplan inbreuk pleegt op artikel 96 WMPC wegens het voeren van misleidende reclame d.m.v. promotiemateriaal voor de Boplan veiligheidsbarridres (zoals folders, beursstanden, websites,..); - Voor recht vast te stellen dat Boplan inbreuk pleegt op artikel 95 WMPC door het gebruiken van video's, beelden enz. van A-Safe veiligheldsbanieres op beursstanden en andenuds; - Voor recht te zeggen dat Boplan lnbreuk maakt op de auteursrechten van A-Fax en A- Safe door het vervaardlgen, versprelden, verkopen en/of te koop aanbieden van reproducties van de volgende A-Safe veiligheldsbarrilres: TmIfic Borrier Low Level; Pedestrion Bonier; Hondrail; New Racr. End Borfier; Bollord; lmpoct Troff,c Bonier; TroIIic Plus; Height Resttictor (inbegrepen de verscheidene varianten zoals (.'.) weergegeven in het vezoekschrift hoger beroep en met lnbegrip van het aanbieden van bouwpakketten met onderdelen waarmee reproductles van voormelde A-Safe veiligheidsbarridres kunnen worden gebouwd); - De staking te bevelen van het op de markt brenten en verkopen van veiligheidsbarriares (met inbegrip van het aanbleden van bouwpakketten met onderdelen van veiligheidsbarriares) waarb[ Boplan de velllgheidsbaniares van A-Fax en A-Safe slaafs imiteert of kopiee( en daarb[ een lnbreuk pleegt op de bovenvermelde rechten, alsook van het gebruik van enlt promotlematerlaal, ongeacht welke vorm, waarln dergelijke [- pree 0], ]ii??-08]o-s0 q a-01-0] -;-l

11 Hof van beroep 8russd /As/ f ta, l.r - p' tl veiligheidsbanieres worden afgebeeld, onder verbeurte van een dwanssom van 10'000 EUR per inbreukmakende veiligheidsbarriare en per inbreukmakende drager van promotiemateriaal, vanaf de betekenlng van de tussen te komen beschikking; - De tegenvordering van Boplan ontvankelijk doch integraal ongegrond te verklaren; ln ondergeschikte orde: - Voor recht vast te stellen dat Boplan inbreuk pleegt op artikel 95 WMPC wegens het voeren van misleidende reclame d.m.v. promotiemateriaal voor de geimiteerde velligheidsbanidres (zoals folders, beursstanden, websites"'); - Voor recht vast te stellen dat Boplan inbreuk plee4 op artikel 95 WMPC door het Sebruikenvanvideo,s,beeldenenz.vanA.safeveiligheidsbarriEresopbeursstandenen anderzijds; -Voorrechtteze8sendathetgebruikvanidentiekereferentienummersen(quasi.} identiekeproductbenamingenalsa-faxena.safevenuarringkanveroozakeninstrijd metartikelg5wmpcen/ofdatboplanhierdoormlsleidendereclamevoertinstrijdmet artikel 96 WMPC; - Voor recht te zesgen dat Boplan inbreuk maakt op de a'te'rsrecht"n van A-Fax en A- Safe door het vervaardigen, versprelden, verkopen en/of te koop aanbleden van reproducties van de volgende A-Safe veiligheldsbarrlares: Trolflc Borrler Low Level; Pedestrion Boniet; Hondroil; New Rock End Bonier; Bottord; tmpoct Trdfic Blfiier; Trdlfrc Ptus; Height Restttctor (inbegrepen de verscheidene varianten zoals hierboven weergegeven in het verzoekchrift hoger beroep en met lnbegrip van het aanbieden van bouwpakketten met onderdelen waarmee reproducties van voormelde A-Safe veillgheldsbarriares kunnen worden 6ebouwd); l-p^ne 0r ??-oou-oo',,a-or-or-i-l

12 HoI v.n beroep Brussel- 2013/AR/1051-8o kamer'p 12 De stakint te bevelen van het vervaardisen, verspreiden' verkopen en/of te koop aanbieden van reproducties van de volgende A'Safe veiligheidsb afilercsi Trolflc Borler Low Level; Pedestidn Bofiier; Hondmil; New Rdck End Bonier; Botlord; lmpact Trdfrc Borrier; Tralfic Plus; Height Restrictot (inbegrepen de verscheidene varianten zoals hierboven weergegeven in het vezoekschrlft hoger beroep en met inbegrip van het aanbieden van bouwpakketten met onderdelen waarmee reproducties van voormelde A- safe veiligheidsbarrilres kunnen worden gebouwd) alsook van het gebruik van enig promotiemateriaal, ongeacht welke vorm, waarin dergel'rjke veiligheidsbarriares worden afgebeeld, onder verbeurte van een dwangsom van 1O'OO0 EUR per inbreukmakende veiligheidsbarriere en per inbreukmakende drager van promotiemateriaal' vanaf de betekening van de tussen te komen beschikkins; De staking te bevelen van het verkopen en/of te koop aanbieden van veiligheidsbarrilres met dezelfde of geli.ikaardise productbenamingen als A-Fax en A-Safe en/of dezelfde referentienummers als A-Fax en A-Safe onder verbeurte van een dwangsom van 10'000 EUR per inbreuk vanaf de betekening van de tussen te komen beschikkins; - ln ondergeschikte orde het stakinssbevel te herformuleren als volgt: "De rechtbdnk legt odn elseressen het onmtddellijk verbod op om ten aonzien von derden mededetingen te doen dle de indruk wekken dot het bestaan van een lnbreuk op enige intellectuele etgendomsrechten vdn oppellanten in hoolde von Boplan in rechte is vostgesteld door een rechtbonk oj hof teruiil dit niet het gevol ls' zulk ondet vetbeurte von een dwongsom van 500 euro per ofionderliike inbreuk' met een moxlmum von 250'M) euro, woorbii ols afzonderliike inbreuk zol worden beschouwd: 7) het versprciden von de verboden uitspmken in een editle von een kront of tildxhrift (ot ddn niet elektronische) nieuwsbrief; 2) het verspreiden von de verboden uitsproken op het intemet per dog; 3) het verspretden von de verboden uitsproken vio affiches per dog; 4) het versprelden von verboden uitsproken in iedere!-erne Er, ??-00r?-00'l?-01-Er-fl

13 Hof e.n beroep Brussel /AR/1051-8r kame. - p.,il ofionderliike ol don nlet gepe&onotiseerde motling of circuloire gericht oon een consument;5)hetvelspretdenvondeverbodenultsprokeninledereofzonderli]ke rcclomespot in de oudiovtsuele medio lnduslef Noscopen'' En ln leder gpval: - De staking te bevelen van: - Het gebruik van dezelfde kleuren en/of kleurenconfiguraties als (appellanten); - Het gebruikvan (quasf)identiekereferentienummersals (appellanten); - Het gebruik van (quasi-)identieke productbenamingen als (appellanten); - Het gebruik van demonstratievideo's en foto's van (appellanten) om Eoplan producten te Promoten; - Het nalaten om aan hun klanten te communiceren dat zij sinds begin 2010 geen A- Safe producten meer verkoopt maar zelf haar producten vervaardigt' onder verbeurte van een dwangsom van EUR per inbreuk op dit verbod, vanaf de betekening van (het te vellen arrest); - Te bevelen dat (het te vellen arrest), dan wel een samenvatting die Uw zetel opstelt' wordt aangeplakt zowel binnen als buiten de lnrichtingen van Boplan en eveneens wordt bekendgemaah in twee kranten en/of elektronlsche nieuwsbrieven naar keuze van A- Fax en A-safe, dit alles op kosten van Boplan; - (Geintimeerde) te veroordelen tot de kosten van het gedin& met lnbegrlp van de rechtspleglngsvergoeding ten bedrage van EUR voor elk van beide aanlessen' ' 12. Boplan verzoekt het hof: t- mee 0l -o l3??-oor: -o o''. z -0, -or- i'l

14 Hof ydn be.o p Bru$el - 2o13/AR/ f, t'm r ' p' 14 "Recht doende oo het hoofdberoeo: Het hoger beroep van appellanten onwankeluk, doch ongegrond te verklaren en dienvolgens het vonnis a quo d.d van de Voorzltter van de rechtbank van koophandel te Brussel te bevestisen; behalve met betrekking tot het voorwerp van het incidenteel beroep; Recht doende op het lncldenteel beroed: - Het stakingsbevel uitgesproken in het vonnis a quo, te hervormen als volst: "Verbod op te teggen oon oppellonten om op enige wije' rechtstreek oj onrechtstreek (Bopton) slecht te maken, door mee te delen, onder welke vorm oon dot (Boplan) produaen zou nomaken en/of kopleren of op enlge ondere wtize inbreuk zou ptegen op beweerde rechten von oppellonten, onder verbeurte von een dwongsom von 2o'Ooo EIJR per inbreuk'" Appellanten te veroordelen tot overdracht aan (Boplan) van de domeinnaam 'fleximpact'co' binnen een termijn van 30 dagen na betekenlng van het tussen te komen arrest en onder verbeurtevaneendwanssomvan25oeurperdagvertragingenperinbreuk. Appellanten te veroordelen in alle kosten van het geding'" v. Eedclbs De vordering van appellanten is Sesteund op : auteursrechten; de artikelen 95 en 96 WMPC (thans de artlketen Vl' 104 en Vl' 105 wetboek Economisch Recht'WER"). l- pr.e 0l-D 0o ??-ool q -oo ', e-or-or-ti-l

15 Hof van bero p B.uss l /AR/ tr lamcr - p. 1s Boplan voert aan dat appellanten geen intellectuele eigendomsrechten kunnen inroepen, minstens dat Eoplan geen inbreuk pleegt op vermeende (auteurs)redtten van appellanten' ZJ stelt evenmin daden van onrechtmatige mededinging te stellen (lnbreuken op artikel 95 en/of 95 WMPC). Er zou dan ook geen grond bestaan voor de door appellanten gevorderde maatregelen, De oorspronkelilke tegenvordering van Boplan is gesteund op artikel 95 WMPC en haar incidenteel beroep strekt ertoe om het stakinssverbod opselegd door de eerste rechter te horen herformuleren en de dwangsom te horen aanpassen, Haar incidenteel beroep strekt er tevens toe de overdracht te horen bevelen door appellanten van de domeinnaam fleximport.co. De vorderinq van aooellanten sesteund oo het auteursrecht :'4. Het hof ondezoekt of appellanten zich op een auteursrecht kunnen beroepen met beuekking tot (1) de 5raffic Banier Low Level"; (2) de "Pedestrian Banier"; (3) de "Handrail"; (4) de "Bollard"; (5) de'traffic Plus"; [6) de "lmpact Traffic Banidr', (7] de "Hei8ht Restrictor" en (8) de "New Rack Hand Barrie/ waarvan zlj gewag maken. Het rechtskader 15. Opdat een werk bescherming zou genleten onder de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (hierna "Auteurswet"), moet het werk in een bepaalde vorm z jn uitgedrukt en moet het aan de origtnaliteitsvoonflaarde voldoen. t- elee 0l rr3??-oor s-00 rt B- 0 r-0r-;'l

16 Hol van beroep Brussel /AR/105t - f l.r*r - p. 16!-erer ol r3??-oorg-oo,re-ol-ol-il

17 Hof yan beroep 8rusi l - 2oa/aIV1G1 - f tamer - p' 17 Atdus kon het outeursrccht in de zin von ortikel 2, sub o, von richtliin 2001/29 slech* gelden met betrekking tot motetiodl dat oorcpronkeliik is tn die zin dot het godt om een eigen lntetlectuete schepplng van de outew ervon." ln het Painer-arrest (Hof van Justitie 1 december 2o!1, c'l4lllo' Eva-Maria Painer tegen standard verlagscmbh, nrs 87 tot 89 en 92 tot 94 past het hof lnfopaq (l) toe op de bescherming van foto's ln de volgende zln:,,aongoonde in de eerste ploots de vroog of reolistische Joto',s, inzonderheid portretfoto's, outeu9rccfttetuke bescherming genleten krochtens ortlkel 6 von richtlijn (thans ingetrokken en vervangen door richtlijn 2oo5l115 - toevoeglnt door dit hofl' heeft het Hol in het o est van 76 iuli 20U), lnfopaq tntemdtlonol ("'), reeds geootdeeld dat het outeugrecht slechts kon gelden met betrekking tot motedoal, zools een Ioto, dot oo3pronketilk ts ln die zin dot het godt om een dgen tntellectuete schepping von de outeur eruon. zools blijkt ult punt 77 von de considerans vdn tlchttlin 93/98 ts een intelleduele schepping een eigen schepping von de outew wonneet zil de uitdrukking vormt von diens percoonlijl,held. Dot is het gevol wonneer de outeur hii het moken von het werk ziin creotieve bekwoomheden tot ufttng heeft kunnen hrengen door het moken von vrile en creotieve keunn ("')' (...) Met die diverce keuzen is de outeut von een foto dus in stoot, ziin we* een "persoonliike noot" te geven, t- pre. 0I ??-o o r z -o o ', a-o:,-o:, -il

18 Hof van beroep orus.el /As,/1051-8n tarut - p, 18 ln het gevol von een portrettoto is de vriiheld waorcver de outeur beschikt om zun creotieve beh oomheden ult te oefenen dan ook niet noodzokelilkerutlis beperkt of zelfs nihil' Gelet op het voorgoande moet dus worden geanstoteerd dot een Pottretloto krdchtens ortikel 6 von rtchtllln 93/98 auteu3rechteliike beschermlng kon genieten mits - hetgeen de notionale techtet in ieder afzondertijk gevol dtent no te goon - een dergeliike loto een intellectuele schepplng von de outeur ls dte de pe1oonltlkheld von deze lootste weercplegeh en tot uiting komt door de vriie credtieve keuzen von dle outeur bii de totstondkoming van de loto." Enkel de elementen van een vormgeving dle noodzakeliik zijn om een technisch effect te ressorteren, zijn uitgesloten van beschermlng onder het auteursrecht. Als hetzelfde technische resultaat kan worden bereih door een venchillende vorm, kan het we* beschermd worden onder het auteursrecht aangezhn er dan geen risico is dat de auteur een monopolie zou verkrijgen op een technisch aspect op zich. lndien alle vormelementen van een werk uitsluitend door technische overweglngen of door reglementalre of ergonomische regels worden ingegeven en indien er geen ruimte ls voor een keuze, een schikking en/of een comblnatie van deze elementen op een oorspronkeluke wiize' zou kunnen besloten worden dat er geen sprake ls van een stempelvan de persoonl'rjkheid van de auteur, dat hlj Seen ultdrukklng gegeven heeft aan ziln creatieve geest en dat hu niet tot een resultaat Sekomen ls dat een lntellectuele schepplng vormt' De kunstzinnise of artlstieke waarde is geen criterium om te bepalen of een werk al dan niet auteursrechtelilke beschermlng geniet (Cass' 27 april 1989, Pas' 1989' l' 908)' Dat een werk een vorm zou Sekregen hebben dle past binnen een bepaalde stijl of modetrend, sluit op zlch niet ult dat het zou Saan om een eisen intellectuele schepping van de auteur. l- rlee 0r,-D00000r13??-00t a-0 oq P - 0I r;-l

19 Hof van beroep 8ru$d - 2o1rA8/1051- E tamer ' p' 19 ln concreto 16, Appellanten beweren een auteursrecht te kunnen laten gelden op de volgende acht producten: - (1) de "Tnffic Banier Low lcvef'; (2) de "Pedestrian Banier"; (3) de'handrail"; (4) de 'Bollard"; (5) de Srafhc Pluf; (5) de 'lmpact Traffic Banier", (7) de "Helght Restrictor" en (8) de "New Rack Hand Barrier". Volgens appellanten worden deze producten Eekenmerkt door: - een zachte lijn; - die doorlopend is of een doorlopende indruk geeft; - balkvormige elementen die in verhoudin8 kleiner zijn dan de cilindrische elementen; - balkvormige voetstukken dle overgaan in de horizontale cilinders; - de kleuren geel en zwart die een biizonder contrast en reliefseven; - de hoeken van de balken die licht afgerond zljn; - het gegeven dat er gespeeld wordt met twee of drie evenwi'idlge horizontale lijnen die lilken door te lopen door de vertlcale balken' Het hof stelt het volgende vast : l-r^ ??-0orr-o0qe-0r-0r-i-l

20 Hof van b ro p 8russd - 2ol3/Annosl - 80 k'ns ' p' 20 Traffic Banier Low Levelvan appellanten: l- pree Dt t3??-00a0-00 '12-01-ol -;-'l

21 HoI van beroep Erussel /AR/ Eo hm.t - p. 21 Appellanten menen dat, rekening houdend met de respectieve producten van hun concurrenten (waaronder ldeal Shield), de originaliteit in de vormgeving van de TBLL list in de combinatie van de volgende kenme*en: modulaire veiligheidsbarriare, waarbij verscheidene modules doorlopend aan elkaar kunnen worden gehecht, gekenmerkt door een combinatle van een brede horlzontale cilinder en brede verticale balken; waarbij de hoeken van de balken licht afterond zijn; waarbij de verticale balken in de horizontale cilinder steken; waarbij de verticale balken aan de grond worden gehecht door middelvan een vierkante voetplaat met afgeronde hoeken; waarbil wordt gespeeld met een contrast tussen een llchte kleur, met name Seel (horlzontale cilinders), enetzijds, en zwart (verticale balken), andezijds, waardoor het visueel l[kt alsof de gele horizontale cilinders zweven boven de g]ond; en waarbu de textuur (plastlek) zorgt voor een mindef ruwe industriele look In vergelijking met de klassieke stalen velllgheidsbarridres. Het hof oordeelt op grond van een vergelljking tussen de TBLL en de Guardian dat de combinatie van de voormelde kenmerken waarin de TBLI en de Guardian volgens appellanten zou verschillen, niet bestempeld kan worden als een intellectuele schepping van de maker van de TBLL of als de uitdrukking van diens creatleve geest in de zin van het auteursrecht. De comblnatie van deze elementen (al dan nlet samen met andere) 8eeft geen blijk van een schikking of een keuze op een oorspronkeluke wuze, waarmee uitdrukking Segeven werd aan de creatieve geest en waardoor tot een resultaat gekomen werd dat een intellectuele schepping vormt (cfr. Hof van Justitle, 16 iuli 2009, nr C-5/O& lnfopaq tegen Danske Dagblades Forening, randnummer 45, y4g4,g;!419pgg). Er is, niettegenstaande enkele verschlllen tussen de TBLL en de Guardlan, geen eigen toevoeging aan de vormgeving of het l-erer 0l rr3??-00ar-0EqE-0r-ot-;-l

22 Hol van bc.oep Bnerel /AR /1051-8o lamer ' p. 22 visuele beeld ln zl,ln geheel van de TBLL van appellanten in vergelijking met de Guardian van ldeal shield, dle de verelste originele toets brengt en die maakt dat in het geheel de persoonlijke stempel van de maker kan worden herkend. Daarenboven voert Boplan in verband met het gebruik van de kleuren geel en zwart terecht aan dat het gebruik van deze kleuren voorgeschreven is door Richtlijn 92/58/EEG (thans Richtlijn 2014/2/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 februari 2014 tot wuziging van de Richtlijnen gzlssleeg, gzl8,sleec,94l33leg en 98l24lEG van de Raad en Richtlijn 2oo4/37/EG van het Europees Parlement en de Raad, teneinde deze aan te passen aan Verordening (EGl nr. L betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengselsl (cfr. het K.B. d'd. 17 luni 1997, gepubliceerd in het B'S' van 19 september 1997). Ten onrechte voeren appellanten aan dat deze Richtliin ln casu niet van toepassing zou zijn. De producten die de partuen produceren en verhandelen hebben immers betrekking op de veiligheid en/of gezondheld op het werk (cfr. bijvoorbeeld, doch niet llmitatief, de "Handrail" van appellanten). Appellanten kunnen zlch zodoende hoe dan ook niet nuttis op het gebrulk van deze kleuren beroepen.!- ple. 0] l r:r?? -00 e?- 00 q a-0 r-0r -'{-l

23 De Pedestrian Barrier van appellanten: De "Handrail system" van ldeal Shleld, die afgebeeld staat op stuk X1 van Boplan, dateert van Uit de afbeelding ervan blijh dat deze, vergeleken met de Pedestrian Barrier, bestaat uit dezelfde combinatie van horizontale en verticale balken. Uit de b'rjgaande beschrijving ervan bl'fkt dat deze handrail eveneens (reeds) vervaardisd was ln polyethyleen en in een gele kleur (^osha' yellou/'). Dat de Pedestrian Banier niet alleen gebruik maah van een geh kleur, doch eveneens van een zwarte, en het gegeven dat de Pedestrian Barler drie horizontaal en boven elkaar aangebrachte balken Sebruikt in plaats van twee (handrall van ldeal Shield) neemt niet weg dat de beide handrails qua vormgeving en visuele aanblik ln hun Seheel nlet noemenswaardig en minstens onvoldoende van elkaar aftvijken. Tenslotte zijn er de volgende veiligheldsbarridres (voor voegangers) van Denios, Selon en Kroschke, waarvan weliswaar niet aangetoond wordt dat zlj de Pedestrian Barrier voorafgaan, doch waaruit blijkt dat het een veiligheidsbarrilre betreft die gemeen goed is en die bestaat ult een comblnatie van horizontale en verticale balken dle van geen orisinaliteit ln de a uteu rsrechtelij ke zin getuigen. l- p^n. 0l ri3?? -0 0a r- E0'r a- E] - 0l - rl-'l

24 Hofvan be.oep Bruss l /AR/1051-8n'kamer - p 24 De Handrail van appellanten: Ook hier verwiist het hof naar de "Handrail system" van ldeal Shield, die afgebeeld staat op stuk X1 van Boplan, en die dateert van Uit de afbeelding ervan bl[kt dat deze' vergelekenmetdehandrail,bestaatuitdezelfdecombinatievanhorizontaleenverticale balken.uitdebijgaandebeschrilvingervanblijkdatdezehandraileveneens(reeds} vervaardigd was ln polyethyleen en in een gele kleur (""osha" yellou/')' Dat de Handrail niet alleen gebruik maakt van een gele kleur, doch eveneens van een zwarte' neemt niet weg dat de beide handnils qua vormgeving niet noemenswaardis en ln elk geval onvoldoende van elkaar verschlllen. Het hof verw[st eveneens opnieuw naar de veiligheidsbarriares voor voebansers van Denios' Selon en Kroschke: l- pree !3??-00e'l -00 { e-0 r-el -';-l

25 Hof rdn beroep B.uss l - 208/An[051-8& latn. ' P 25 Het betreft veiligheidsbarrilres die gemeen goed zijn en die bestaan uit een combinatie van horizontale en verticale balken die van geen originaltteit in de auteursrechtelijke zin getuigen. De Bollard van appellanten: Uit stuk xll 5 van Boplan, met afbeeldln& blilk dat ldeal Shleld reeds ln mei 2001 een cilindervormige paal verhandelde, met name de'bumper Post'', eveneens bevestigd op een vierkante vloerplaat, met dezejfde functie als de Bollard van appellanten' I- plee 0r -000 s0olrr??-00pg-00 { a-0r-0r- \-l

26 Hof van b.oep Brulrel - 208/AnAO51 - se kamer - p. 26 De cilindervormlge palen van (andere) concutrenten van appellanten: Ook wat de Bollard betreft, oordeelt het hof zodoende dat deze geen blijk geeft van originaliteit in de auteursrechteliike zin. Niet alleen werd de Bollard voorafgegaan door de "Bumper Post" van ldeal Shield, doch daarenboven betreft het niets anders dan een cilindervormlse paal, gemonteerd op een vlerkante vloerplaat, die in de grond verankerd wordt door middel van vier vijzen. De combinatie van deze op zich banale onderdelen, zelfs uigevoerd door appellanten in de Ueuren zwart en geel, zoals af8ebeeld, leidt niet tot een resultaat dat op zich getuist van een intellectuele schepping van de geest van de maker daarvan. l- rree 0l rr32? -0 0at -0 0trp- 0l- 0r -;-l

27 w lbf van b.oep 8ru5s!l /AR/ Sf' kalrer - p. 27 De Traffic Plus van appellanten: De Ultimate Raill van ldeal Shield dateert van 1997 (stuk Xlll lvan Boplan). Uit de afreelding ervan blijkt dat deze, vergeleken met de Traffic Plus, bestaat uft dezelfde combinatie van horizontale en verticale balken en dat gebruik wordt gemaah van dezejfde kleuren geel en zwart. De beide rails wljken qua vormgeving en visuele aanblik in hun geheel niet noemenswaardig en minstens onvoldoende van elkaar af. l- pln. ol -008 E00lr3?? -oo az- o o l a-or-ol -l-l

28 ?ru Hof van bero p Brussel /AR,AO51 - f k.rcr - p. 2s (51de lmoact Trafflc Banier: De lmpact Traffic Barrler van appellanten waarop zij thans een auteursrecht opeisen :.. B,tt*- =-- _.t '.,,:. llea+r _--...d :...a De barriare, "Traffic Banier Double Rail' waarop appellanten oorspronkelijk voor de eerste rechter een auteursrecht opeisten: l-eree 0l-00ooo0rr:r??-ooaa-00,,a-or-or-i"l

29 Hofy.n bero.p Bruisel- 2013/AR/ i krmer - p. 29 De Twoiine Heaw Duty Guardrail van ldeal Shield dateert minstens van mei 2001 (stuk xlv 2 van Boplan). Uit de afbeelding ervan bllkt dat deze, vergeleken met de Traffic Barrier Double Rail, bestaat uit dezelfde combinatle van horizontale en verticale cilinders. uit de bijgaande beschrijving ervan bl'rjh dat deze barricre eveneens (reeds) vervaardigd was in polyethyleen. Het gebruik door appellanten van de kleuren geel en zwart in plaats van uitsluitend geel, en het gebruik van balkvormlge verbindlngen tussen de beide horizbntale cilinders in plaats van cilindervormlse, doet niets af aan de vaststelling dat qua vormgeving en visuele aanblik in hun geheel de beide banieres niet noemenswaardig en minstens onvoldoende van elkaar afiivijken De variante op de Trafflc Barrier Double Rail met name de lmpact Traffic Barrier van appellanten, ls niets anders dan een ulwoering van de Traffic Barrier Double Rail, met aan belde uiteinden een cilinder of Bollard, Het aanbrengen v"an een cilindervormig element of Bollard aan belde uiteinden van de Traffic Earrier Double Rail doet niets af aan de vaststelllng dat de beide rails qua vormgeving en visuele aanblik in hun geheel niet noemenswaardlg en minstens onvoldoende van elkaar afi^,uken. De toevoeging yan het element van de Bollard leidt niet tot een combinatie die origineel ls ln de auteunrechtel'rjke zin.!- pl., 0l r,r 3??-00ar-soq e-01-0r-'t-l

30 Hof v.n beroep Erussel /AR,/1051-8ft kamer - p. 30 De Height Restrictor van app llanten: De Goal Post" van ldeal Shield: l- rree or r3??-0 0i0-s0.. a -01-0r -;l

31 Hol v.n beioep Eiussel /AR/1051-8* ta mer ' p. 31 De Goal Poast van ldeal shield is reeds op de markt sedert mei 2001 (stul)(v l van Boplan)' De Height Restrictor en de Goal Post wijken qua vormseving en visuele aanblik in hun geheel niet noemenswaardig en minstens onvoldoende mn elkaar af opdat er sprake zou zijn van een eigen intellectuele schepping van de geest van appellanten' De New Rack Hand Barrier van appellanten: De New Rack End Banier was niet opgenomen in de productlijst van 2009 van appellanten' noch hebben zii melding gemaakt van het bestaan ervan in hun oorspronkellke stakinssvorderingofinhunverzoekchriftdatertoestrektegemachtigdtewordentotbeslag inzake namaak Volgens Boplan betreft het namaak van 66n van haar elgen producten, waarvan appellanten kennis zouden genomen hebben in het kader van het beslag lnzake namaak waartoe ten onrechte door appellanten werd overgegaan' Appellanten bewijzen echter aan de hand van hun stuk 7 C dat de New Rack End Barrier wel degelijk reeds met lngang van 2oo9 deel uitmaakte van hun gamma, of minstens ln dat Jaar ontworpen werd, aantezien dit product op 21 juni 2009 het voorwerp uitmaake van een vermelding, met afbeeldin& in "Warehouse & Logistics News"' t- crer Er r il?? -o or r -oo * a-0, -0, -..-l

32 l.lot van beroep Brussel- 2013/AR/105r. - d' kamer - p. 32 De New Rack Hand Barrier geeft echter geen blijk van orlglnaliteitin de auteursrechtelijke zin. Het betreft immeb nlets anders dan twee vertkale balken die op een geringe afstand van elkaar gemonteerd werden tussen twee ronde zuilen. De combinatie van deze op zich banale onderdelen, zelfs ultgevoerd in de kleuren zwart en ge'el, zoals afgebeeld, leidt niet tot een resultaat dat op zich getulst van een lntellectuele schepping van de Seest van de maker daarvan. 25. Het hof beslult dat de waren van appellanten die het voorwerp zijn van de procedure, niet origineel zljn en dat zij daar bugevols geen auteursrecht op kunnen laten gelden. De vorderinr van aooellanten resteund od de artikelen 95 en 96.1'wMPc 26, Volgens appellanten maakt Boplan zich schuldig aan een inbreuk op de artikelen 95 en 96, 1' WMPC. Zj verzoekt het hof om algemeen te bevelen dat Boplan zich moet onthouden van het op de mark brengen en verkopen van veiligheldsbarridres waarbij Boplan de veiligheidsbanilres van A-Fax en A-Safe slaafs imiteert of kopieert, alsook h t gebruik van enig promotiemateriaal waarin dergelijke velllgheidsbarricres worden afgebeeld. Het rechtskader 27. Artikel Vl. 1()4 WER (oud artikel 95 WMPC) en artlkel v. 105, 1' WER (oud artikel 96, 1' WMPCI, die belde oneerlijke marhpraktijken betreffen teben andere personen dan consumenten), lulden als vol6: Artikel Vl. 104 WER : 'Verboden is elke met de eerlijke marhpraktijken strijdbe daad waardoor een ondememing de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemlngen schaadt of kan schaden." t- eree 0I-00o0oo!13?? -00r?-00 q e-0r-0r- il

33 Hof ven b.rocp Brussel /A8/1051-8a kam, - p. 33 ArtikelVl. 105, 1'WER :.onverminderd andere wettelilke of reglementalre bepalinten is verboden elke reclame van een onderneming dle : 1' alle bestanddelen ln acht genomen, op enlserlei wliza, met inbegrip van haar voorstelllngsuruze of de weglatlng van lnformatle, de persoon tot wie zij zich richt of die zij berelkt, misleidt of kan misleiden omtrent, onder meer : a) de kenmerken van de goederen of diensten, zoals beschikbaarheid, aard, uiwoering, samenstelling, procdd6 en datum van fabricage of levering, de gevolgen voor het leeftnilieu, geschiktheid \roor het gebrulk, de gebrulksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciele oorsprons of van het gebruik te verwachten resultaten, of de resuhaten en wezenlijke kenmerken van op de Soederen of diensten venichte tests of conttoles; b) de priis of de wijze waarop hij wordt berekend, alsmede de voorwaarden waaronder de goederen worden geleverd of de diensten worden venicht; c) de hoedanlgheid, hitaliteiten, kwalificaties en rechten van een ondememing; zoals haar identiteh en haar vermogen, haar behraamheden en haar industriele, commerciele of intellectuele eigendomsrechten of haar bekoningen en ondercdteldingen; l'- pre. 0l tq3??-oo:r-oo,,e-or-ol-u-l

34 Hofvan beroep B,ussel /ARnO51-8i t mer- p.34,rec.lame : iedere mededeling dle rechtstreek of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van producten te bevorderen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen;" Een daad waarb'tj een ondernemlng het aanbod van een andere marhdeelnemer ln verband met diensten of producten nabootst, is in beginsel toegelaten, tenzu de onderneming hierdoor, hetzir, een door de wegeving op de lntellectuele eigendom beschermd recht miskent, hetrii, dit aanbod doet onder begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke marktpraktijken. De onderneming die, zonder zelf een creatieve inspannlng te leveren, rechtstreeks voordeel haalt uit belangrijke inspanningen of investeringen gewud aan een creatie met economische waarde van een andere ondernemlng begaat nog geen daad strijdig met de eerllke ma rktp ra ktij ken. De rechter kan nocitans op grond van het behalen van een voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen, oordelen dat dlt handelen onrechtmatit is. Die andere redenen b staan niet alleen uit de mlskennlng van intellectuele eigendomsrechten of verwanirustichtende reclamg maar kunnen elke vorm van onrechtmatis gedrag ziin (cass. 29 mel 2009, 28. Appellanten \roeren aan dat Boplan verwarring, minstens potentiele veftvarring veroozaak, door de "look and feel" ran een heel productengamma van A-Safe te lmiteren' zelfs voor wat betreft de gekozen kleuren (geel en zwart) en de comblnatles waarin deze worden gebruikt. l- cree 01, ??-oo3 q -00'{ e -0r,-0 r -'l-'l

35 Hof y.n b.oep Eruslel /AR/ Sa klm r - p. 35 Het hof stelt vast dat de Boplan producten inderdaad een zelfde alsemene indruk opwekken als de producten van appellanten. Ter gelegenheid van de besprekin8 van het (gebrek aan) auteursrecht waarop appellanten aanspraak maken, is edrter gebleken dat dit eveneens geldt voor de producten van appellanten ln vergeliiking met deze van haar concurenten. ln het bilzonder wekken de producten van appellanten een zetfde algemene lndruk op als deze van ldeal Shield, waarvan de producten aan deze van appellanten voorafgingen. Gelet op deze laatste vaststelling, kunnen appellanten geen bescherming afdwingen voor hun "look and feel" op grond van artikel Vl. 104 WER. Appellanten verwijzen tevens naar de volgende "begeleidende omstandigheden" die volgens hen indruisen tegen de eisen van de eerlijke marktprahijken : - het gebruik door Boplan van (quasi) identieke product benamingen; - het gebruik door Boplan van dezelfde referentienummers; - het gebrulk van het Adword "A-Safe" voor Boplan producten; - de compatlbilitelt van de Boplan met de A-Safe producten; - geen enkele expliciete of lmpliciete communicatie naar dient n van Boplan na de beeindiglng van de handelsrelatles tussen partijen, om te melden dat Eoplan haar eigen producten produceert en geen producten meer aankoopt bu A-Fax; - het gebruik van A-srafu video's en afbeeldingen van A-safe pmducten om Boplan producten te promoten. De productnamen die door appellanten worden gebruikt zijn beschruvend. Het hof verwijst blj wijze van voorbeeld naar de "Handrall", die de naam is van de handrailrran appellanten, of nog naar de "Pedestrian Barrier", die de naam is van de barrilre voor voetgansers van appellanten. l- rnee 0 r -0 o0 000 rt:r? z-003s-00q e-0r-or- ';"1

36 Hofvan beroep Brussel /AR/1051-8* kanrer - p. 36 Appellanten kunnen onder artikel Vl. 104 WER geen bescherming inroepen van louter beschrijvende productnamen, die voor ledereen vrij beschikbaar moeten blijven. Het kan Boplan dan ook niet ten kwade worden geduld dat zij (deels) dezelfde productnamen gebruikt als appellanten, Wat de door Boplan gebrulkte productreferentles betreft, stelt het hof vast dat deze nlet altijd en minstens niet volledlg overeenstemmen met deze van appellanten. ln elk geval worden de productnamen van Boplan voorafgegaan door letters die duiden op het product of het onderdeel daarvan waarover het gaat en waarvoor appellanten geen bescherming kunnen inroepen. De productreferenties van appellanten maken geen gebruik van letters. Boplan voert aan dat het gebruik van het Adword 'A-Safe" niet door haar of op haar inhiatief gebruik wordt, doch wel door een derdg die geen partij is in het geschil. Appellanten weerleggen dit niet. Evenmln tonen zlj een betrokkenheid aan van Eoplan in het gebruik van voormeld AdWord. Er kan dlenaangaande Boplan zodoende niets verweten worden. De compatibiliteit tussen de producten van appellanten en deze van Boplan geldt niet voor het volledige productengamma van Boplan, hetgeen door Boplan voldoende wordt bewezen. lndien er al compatibilftelt zou bestaan, kan dit daarenboven ln casu Boplan niet verweten worden. De producten van appellanten zijn nlet auteursrechtel[k beschermd en de compatibilitelt tussen de producten van de partljen is op zlch in casu Seen begeleidende omstandigheid die indruist tegen de eisen van de eerlijke marhpraktijken. Appellanten verwijten Boplan dat zij na de beelndlglng van de handelsrelaties tussen de partuen, niet expliciet of impllciet aan de klanten zou gecommuniceerd hebben dat zij niet langer A-Fax producten verkoopt. l- po.. 0r, -E 0E 0 0 0lr 3?? -0 03r- 0 0 q E-Er, -0r - i'l

37 ]lof van bergep Snlssel - mf/ar/161 - f, tam r - p. 37 De hier besproken vordering van appellanten is gesteund op artikel Vl. 104 WER, met name op een oneerlijke marktpraktijk Jegens andere personen dan consumenten. Het hof stelt vast dat appellanten niet betwisten dat alle producten van Boplan voonien zijn van diens eigen merk en dat zij onder de naam van Boplan verkocht worden, zodat er in hoofde van andere personen dan consumenten, redelijkerwijze geen verwarring of rlsico op verwarring kan bestaan aangaande de herkomst van de productei. Het gebruik van een video van appellanten om Boplan producten te promoten, wordt door Boplan niet betwist. Zj bewijst echter dat zij de nodige stappen ondernomen heeft om dit gebruik te doen stopzetten, Er ls ln casu dan ook geen herhalingqevaar, zodat er geen aanleiding is om de stopzetting van het gebruik van de betrokken video te bevelen. Wat de brochure betreft, waarin een foto van A-Fax producten werd gebruikt, stelt het hof vast dat het gelaakte gebruik niet gebeurde door Boplan, doch wel door een Franse vennootschap, die niet in zale is. Aan Boplan, waarvan nlet bewezen wordt dat zu enige opdracht tot gebruik van de betrokken foto gegeven heeft, kan zodoende geen verwi.lt worden gericht. De folders waarin gebruik werd gemaakt van afbeeldlngen van A-Fax, dateren van 2006, 2007 en 2008 en zodoende van v66r de beeindleing van de samenwerking tussen de partuen. Aangezien Boplan destijds A-Fax producten kocht en verkocht, kon zl gebruik maken van de afbeeldingen van A-Fax. A-Fax bewift nlet dat dlt destljds nlet kaderde in de handelsrelaties tussen partijen, 29. Wat de beweerde aanhaking betreft, verwuten appellanten Boplan bo\rendien dat klanten zouden kunnen denken dat de producten van Boplan dezelfde garanties bieden, onder meer wat veiligheid en stevigheid betreft. l- nrce 0r i3?? -0 03?-00 rl a-0]-0 r - i-l

38 Hof van be.oep B,ussel /AR /1051-8s kamer' p.38 Er wordt door appellanten niet afdoende bewezen dat de producten ran Boplan minder garanties bieden, onder meer u/at velligheld en stevigheid betreft. Appellanten menen ten onrechte dat dit kan afgeleid worden uit hun stuk 52, met name uit een aantal bevindingen naar aanleiding van een onderzoek dat zlj lieten uitvoeren door lndependant Polymer Technology Ltd. 30. Gelet op hetgeen voorafgaat, besluit het hof dat de vorderlng van appellanten gesteund op artlkel Vl. 104 WER ongegrond is. De beweerde inbreuk op artikelvl. 105 WER 31. Appellanten verwijten Boplan misleidende reclame. Deze zou in het algemeen blijken uit brochures van Boplan, de Boplan website, in het bljzonder haar stands op lnternationale gespecialiseerde beurzen en haar offertes, ter gelegenheid waarvan zu verwust naar dezelfde referentienummers als deze van de A-Fax producten dle zlj eerder verkocht, alsook naar (quasi) identieke productnamen en/of afbeeldingen van A-Fax producten, teneinde de Boplan producten te promoten. Het hof heeft hiervoor reeds de concrete verwuten die aan Boplan gemaakt worden inzake het gebruik van productnamen, referentienummers van producten, Mdeo's en foto's (afbeeldingen) besproken. Wat het gebrulk van de video van appellanten betreft, is er, zoals reeds vastgesteld, redelijkerwijze geen herhalingsgevaar. De overige grieven van appellanten z[n ongegrond, De vorderingen uan appellanten in de mate waarin ze gesteund zijn op artikel Vl. 105 WER worden zodoende eveneens aftewezen. l- pree r3?z-003s-00qp-0r-0r-;-l

39 Hof r.n beroep B.ussel - 2O13/ARAO51 - S* kame, - p. 3:, de dwangsom verhoogd. Appellanten betwisten het gevorderde verbod. Volgens appellanten moeten z'tj hun klanten kunnen lnlichten over de (onrechtmatigel gedragingen van Boptan, Het hof steh vast dat er een grote anlmositeit bestaat tussen de partijen, die elkaars concurrenten zijn. Gelet op de inhoud van sommige mededelingen die door appellanten gedaan werden aan derden (stukken XVll 1 en XVI 2 van Boplan), is het venoek van Boplan om aan appellanten een verbod tot "slechtmaklng" op te leggen, gegrond. Het verbod zoals geformuleerd door de redrter ls onvoldoende duidelijk. Het hof herformuleert dit verbod in het disposltief van dit arrest, Het verzoek van Boplan tot het opleggen \ran een dwangsom van 20.fi)0 euro per inbreuli ls ongegrond. Het doel van de dwangsom kan ln casu bereikt worden door deze te bepalen op euro per vastgestelde lnbreuk. 33. Boplan venocht de e rste rechter om appellanten te \rereordelen om haar een aantal domeinnamen orer te dragen, waaronder de domeinnaam "flexlmpact.co". l-r^n. 0r r13??-oorr-oo,,a-or-or-i'l

40 tlof 1,.n beroep Brussel ,/ARit1O51 - d! lamer - p. 40 De ee6te rechter heeft geen uitspraak gedaan over deze vorderin& en deze daarmee lmpliciet ongegrond verklaard. Thans werden alle litlgieuze domeinnamen door appellanten'aan Boplan overgedragen, behoudens de domeinnaam "fl eximpact.co". Het hof oordeelt dat de vorderlng van Boplan zoals geformuleerd, en die door appellanten niet betwist wordt, gegrond is, om de motleven die door Boplan uiteengezet worden in haar aanwllende en tevens synthesemnclusie. 34, Alle overige door de partijen ingero pen feitelijke elementen, argumenten en middelen zijn niet ter zake dienend en wegen in ieder geval niet op tegen hetgeen hiervoor door het hof werd ovenrr/ogen. Vl. Beslhslnr De rechtspleging verllep in overeenstemming met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Het hof, beslissend bij arrest na tegenspraak : Verklaart het hoger beroep van appellanten ontvankeluk doch ongegrond; l- ercr

41 Hof van beroep E.ussel /AR/ tk kam r - p. 41 Verklaart het lncldenteel beroep van Boplan BVBA onwankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate : Doet het bestreden vonnls tenlet ln de mate waarir het : - aan appellanten het onmlddelluke verbod heeft opgelegd om "deze praktuk" - met name de ongenuanceerde ultspraken van appellanten ln twee e-malls (stukken XVll.1 en XVll.2 bundel Boplan) - nog langer te stellen, zulks onder verbeurte van een dwantsom van euro per afzonderlijke inbreuk, met een maximum van euro, waarbij als een afzonderlijke inbreuk zal worden beschouwd: 1) het verspreiden van de verboden uitspraken in een editie van een krant of t[dschrift of (al dan niet elektronische) nieuwsbrief; 2] het verspreiden van de verboden uitspraken op het internet per dag;3) het verspreiden van de verboden uitspraken vla afflches per da& 4) het verspreiden van verboden uitspraken in iedere afronderlijke al dan niet gepersonaliseerde mailing of circulaire gericht aan een consument; 5) het verspreiden rran de verboden uitspraken in iedere aftonderlijke reclamespot in de audio/suele media inclusief bioscopen. - de vordering tot overdracht aan Boplan van de domeinnaam ofleximpact.co" ongegrond verklaard; Opnleuw recht doende desbetreffend : lebt verbod op aan appellanten om op enige wljze, rechtstreeks of onrechtstreek, mee te delen, onder welke vorm ook, dat Boplan producten zou namaken en/of onrechtmatig kopieert, onder verbeurte van een dwangsom yan euro per lnbreuk op dit verbod, ingaand vanaf de 8ste dag volgend op de betekening van dit arrest; veroordeelt appellanten tot de overdracht aan Boplan van de domeinnaam "flexlmpact.co", binnen een termijn van 30 dagen na betekening van dit arrest en onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging; l- nlee or r, r i? z-0 0'r q a-0r - Br,-'r-l

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Arrestnummer 2012/ Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Repertoriumnummer 2012/9524 Datum van uitspraak 5 november 2012 Rolnummer op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR 2012/AR/1737 Niet

Nadere informatie

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer:

Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST. Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009. Nummer: Nummer: Rep. rif.: Zitting van: 7.12.2009 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, 15te bis KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Fke: 2009/AR/296I EINDAR~~ST

Nadere informatie

Kopie art. 792 Ger.W. - art. 280,2'.Reg. aan. Ultgereikt BUR. Antwerpen. Arrest. vijfde bis kamer burgerlijke. zaken

Kopie art. 792 Ger.W. - art. 280,2'.Reg. aan. Ultgereikt BUR. Antwerpen. Arrest. vijfde bis kamer burgerlijke. zaken Kie art. 792 Ger.W. Vrij van griffierecht - art. 280,2'.Reg. Uitgifte g4 (fi.v'j Rape rtorlumnummer Ultgereikt aan Ultgereikt aan Uitgerelkt aan 2015 / Datum van uitspraak 26 februari 2015 BUR BUR g BUR

Nadere informatie

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van

Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 van Gemeente Haarlemmermeer Baan Kleef Aan DomJur 2008-432 Rechtbank Haarlem Zaak-/rolnummer: 151558 / KG ZA 08-640 en 151565 / KG ZA 08-641 Datum: 22 december 2008 Vonnis in kort geding in de zaak met zaaknummer

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN. Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN. Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008 A.R. 2060328 Eindarrest op tegenspraak ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN Afdeling Antwerpen ARREST VAN 25 JUNI 2008 CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR RACISMEBESTRIJDING, met maatschappelijke zetel te 1000

Nadere informatie

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker.

2.3. Today s is onderdeel van de Todays s Groep, eveneens een online broker. Caesar Capital Todays Vermogensbeheer DomJur 2011-679 Rechtbank Amsterdam, Sector civiel recht Zaaknummer/rolnummer: 483704 / KG ZA 11-314 P/PV Datum: 14 april 2011 Vonnis in kort geding van 14 april 2011

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2015 / Datum van uitspraak 06 maart 2015 Rolnummer op JGR 2014/AB/305 Arbeidshof te Brussel derde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/305 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011 IN DE ZAAK MET A.R. nr. 10/4294/A VAN 1. C.V.B.A. COOPFARMA met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met K.B.O.-nummer 0421.598.226 2. C.V.B.A. VOORUIT NR. 1 met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met

Nadere informatie

1troD. - de inleidende dagvaarding dd. 9 november 2012, - het vonnis van de Voozitter van de Rechtbank van Koophandel te. - de overige stukken.

1troD. - de inleidende dagvaarding dd. 9 november 2012, - het vonnis van de Voozitter van de Rechtbank van Koophandel te. - de overige stukken. Openbare zitting van 29 januari2ol4 Zoals in Kort Geding Rep. nr.,qg De Vooaitter van de rechtbank van koophandel te Gent zetelend ZOALS ln KORT GEDING, heeft volgend vonnis verleend: Inzake van: 1troD

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 OKTOBER 2013 C.12.0263.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0263.N M-DESIGN BENELUX bvba, met zetel te 8210 Zedelgem, Magerhillestraat 22A, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De

Nadere informatie

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van

NMLK Didio DomJur 2013-971. Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013. In de zaak van NMLK Didio DomJur 2013-971 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/540039/KG ZA 13-458 SP/PV Datum:21 mei 2013 In de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NMLK B.V. h.o.d.n.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 12/07/2013

Datum van inontvangstneming : 12/07/2013 Datum van inontvangstneming : 12/07/2013 Vertaling C-319/13-1 Zaak C-319/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 11 juni 2013 Verwijzende rechter: Thüringer Oberlandesgericht (Duitsland)

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384

zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 362303 / KG ZA 10-384 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KROON

Nadere informatie

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht

vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Vonnis van 6 augustus 2014 1. De procedure Sector civiel recht I vonnis In naam des Konings RECHTBANK AMSTERDAM Sector civiel recht zaaknummer I rolnummer: Cl131539507 I HA ZA 13-406 Vonnis van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Vertaling C-441/13-1. Zaak C-441/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-441/13-1. Zaak C-441/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-441/13-1 Zaak C-441/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 5 augustus 2013 Verwijzende rechter: Handelsgericht Wien (Oostenrijk) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 JUNI 2011 C.07.0423.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0423.N 1. BOUSSE-GOVAERTS nv, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 218, 2. GORO nv, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische

Nadere informatie

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012

A.R. nr. 2011/AB/663. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 1e blad. rep.nr. 2012/1332 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 10 MEl 2012 7e KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT WERKNEMERS - bijdragen werkgevers tegensprekelijk definitief in de zaak:

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg Mechelen Onderwerp Vertegenwoordiging door voorlopig bewindvoerder in een echtscheidingsprocedure Datum 19 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be»

CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» CEPINA beslissing nr. DOM 4005 «hengstler.be» I. PARTIJEN KLAGER: HENGSTLER BELGIUM BVBA, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Leuvensesteenweg 250A, ingeschreven in het handelsregister te Brussel

Nadere informatie

King Cuisine [gedaagde] DomJur

King Cuisine [gedaagde] DomJur King Cuisine [gedaagde] DomJur 2014-1088 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/286367 / KG ZA 14-554 ECLI:NL:RBZWB:2014:7297 Datum: 21 oktober 2014 Vonnis in kort geding van in de zaak van

Nadere informatie

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van:

Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: Zitting van: Nummer: Rep. nr.: 2009/ Zitting van: 18 maart 2009 Eindarrest 2008/PR/10 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer 2013 / Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan Datum van uitspraak 25 februari 2013 Rolnummer 2011/AR/2083 op BUR Rechtsmiddelen op BUR op BUR Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235

ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 ECLI:NL:RBALM:2010:BN8235 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 22-09-2010 Datum publicatie 24-09-2010 Zaaknummer 113824 / KG ZA 10-207 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding

Nadere informatie

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen

CEPINA. Beslissing van de derde beslisser. Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen CEPINA Beslissing van de derde beslisser Ter beslechting van een geschil inzake domeinnamen Tussen : De Naamloze vennootschap naar Frans recht Pernod Ricard, met maatschappelijke zetel in Frankrijk te

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 Instantie Datum uitspraak 11-06-2003 Datum publicatie 12-08-2003 Zaaknummer 2200326602 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

In zake: 2010/AR/3198

In zake: 2010/AR/3198 Nummer: Rep. nr.: 2011/ Zitting van: 8 maart 2011 Tussenarrest Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, TWEEDE KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen: In zake:

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Brussel Onderwerp Dagvaarding van een tijdelijke vereniging/vennootschap. Ontbreken van rechtspersoonlijkheid Datum 26 oktober 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST

chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST 1e blad. rep.nr. chgf /[ ~30 ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN 7 MEl 2012 ge KAMER SOCIALE ZEKERHEIDSRECHT ZELFSTANDIGEN - bijdragen zelfstandigen tegensprekelijk heropening van

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009

ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 ARBEIDSHOF TE ANTWERPEN 14 JULI 2009 Afdeling Antwerpen ARREST A.R. 2090373 OPENBARE TERECHTZITTING VAN VEERTIEN JULI TWEEDUIZEND EN NEGEN Gino V., wonende te 9120 Beveren-Waas, ( ) appellant, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Arbeidshof te Brussel

Arbeidshof te Brussel Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan 2014 / Datum van uitspraak 19 december 2014 Rolnummer op JGR 2014/AB/890 Arbeidshof te Brussel vijfde kamer Arrest Arbeidshof te Brussel 2014/AB/890 p. 2 ARBEIDSRECHT

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement coördinatie Administratie Kanselarij en Voorlichting Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

VONNIS. In zake: Voor wie optreedt als raadsman - advocaat te. Tegen:

VONNIS. In zake: Voor wie optreedt als raadsman - advocaat te. Tegen: Rechtbank van Koophandel Brugge Afdeling Brugge VONNIS De heer Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge, zetelend in de afdeling Brugge, zoals in kortgeding, heeft volgend vonnis uitgesproken

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 31 MAART 2015 P.14.0392.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0392.N 1. M L E V U, beklaagde, 2. H R G V B, beklaagde, eisers, met als raadsman mr. Jaak Haentjens, advocaat bij de balie te Dendermonde.

Nadere informatie

"In naam des Konings!" vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67

In naam des Konings! vonnis. Team kanton en handelsrecht. Zittingsplaats Arnhem. zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 vonnis "In naam des Konings!" RECHTBANK GELDERLAND Team kanton en handelsrecht Zittingsplaats Arnhem zaaknummer I rolnummer: CI051278117 I KG ZA 15-67 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 Instantie Datum uitspraak 10-02-2011 Datum publicatie 14-02-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-001943-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid URBAN

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/5951 Datum van uitspraak 24 juni 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2739 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de ontvanger

Nadere informatie

Het Hof; Er wordt een akte van betekening door geïntimeerde d.d. 6 januari 2000 overgelegd. Het hoger beroep is toelaatbaar.

Het Hof; Er wordt een akte van betekening door geïntimeerde d.d. 6 januari 2000 overgelegd. Het hoger beroep is toelaatbaar. Het Hof; De door de wet vereiste procedurestukken worden overgelegd, waaronder het bestreden op tegenspraak gewezen vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen d.d. 22 december 1999, waartegen

Nadere informatie

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal.

Hof van beroep G. (...) Arrest. Arrestnummer. Datum van uitspraak. Notitie-nummer griffie. Notitienummer parfcet-generaal. Arrestnummer Datum van uitspraak Notitie-nummer griffie Notitienummer parfcet-generaal Hof van beroep G. (...) Arrest Aangeboden op Niet te registreren In de zaak van het openbaar ministerie en de burgerlijke

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411

ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 ECLI:NL:RBOVE:2014:2411 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 18-04-2014 Datum publicatie 07-05-2014 Zaaknummer C/08/154383 / KG-ZA 14-130 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 14 DECEMBER 2012 C.12.0018.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0018.N JACKY AUSSEMS nv, met zetel te 3740 Bilzen, Natveld 11, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Caroline De Baets, advocaat

Nadere informatie

Iin zake: 2009/RKl306

Iin zake: 2009/RKl306 Nr. arrest: Rep.nr.: 2011/ ':>;5'3-2011/ ~=l~ Zitting van: 7 oktober 2011 Het HOF VAN BEROEP, zitting houdend te ANTWERPEN, ACHTSTE BIS KAMER, recht doende in burgerlijke zaken, heeft volgend arrest gewezen:

Nadere informatie

appellante, hebbende als raadsman mr. Eric Pringuet, advocaat met kantoor te 9031 Gent (Drongen), [ ],

appellante, hebbende als raadsman mr. Eric Pringuet, advocaat met kantoor te 9031 Gent (Drongen), [ ], Text of the decision Hof van beroep te Gent 12 de BIS Kamer Terechtzitting van 28-06-2006 Nr. 2003/A.R./168 in de zaak van: VOF VERBURG CHAMPIGNONS, vennootschap naar Nederlands recht met maatschappelijke

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 17 FEBRUARI 2015 P.15.0003.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.15.0003.N E H J V G, veroordeelde, verzoeker tot herziening, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hof van Cassatie,

Nadere informatie

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070

Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Dealerdiensten Automotive B.V. Dealer Verzekerd B.V. DomJur 2014-1070 Rechtbank Zeeland-West-Brabant Zaak-/rolnummer: C/02/278898 / KG ZA 14-160 Datum: 29 april 2014 Vonnis in kort geding in de zaak van

Nadere informatie

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief

Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief Pensioenfonds Metaal & Techniek Financieel Collectief DomJur 2010-566 Rechtbank Assen, sector civiel recht Zaak-/rolnummer: 77566 / KG ZA 10-11 Datum: 19-02-2010 Vonnis in kort geding van 19 februari 2010

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Vertaling C-618/15-1 Zaak C-618/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 november 2015 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523

zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523 vonnis RECHTBANK S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 336687 / HA ZA 09-1523 Vonnis in het incident van in de zaak van tegen 1. de vennootschap naar buitenlands recht CISCO TECHNOLOGY,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01

ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer /01 ECLI:NL:GHAMS:2016:5140 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 06-02-2017 Zaaknummer 200.174.828/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

t$ i' 1. VOORWERPVANDEVORDERINGEN. - dat zou worden gezegd voor recht dat B.V.B.A. METACLIMA 4,tv

t$ i' 1. VOORWERPVANDEVORDERINGEN. - dat zou worden gezegd voor recht dat B.V.B.A. METACLIMA 4,tv 4,tv C t$ i' Openbare terechtzitting van 23 mei 2013 Vijfde Kamer Rep. nr. i+1,{ De rechtbank van koophandel te Gent, Vrjfde Kamer, heeft volgend vonnis vedeend inzake van : NV METATECTA; met ondernemingsnummer

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727

ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 ECLI:NL:RBALK:2012:BV0727 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12-01-2012 Datum publicatie 12-01-2012 Zaaknummer 133790 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Kort geding Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Eindarrest Hof van beroep

Eindarrest Hof van beroep uitgereik ran tlitbereiit aan uitgereikt aan Niet aan te bieden aan de ontvanger Eindarrest Hof van beroep Antwerpen Arrest eerste kamer burgerlijke zaken Aangeboden op Niet te registreren 01- o0 0000

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 OKTOBER 2015 C.14.0504.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.14.0504.N ROQUETTE FRÈRES, vennootschap naar Frans recht, met zetel te 62136 Lestrem (Frankrijk), rue de la Haute Loge 1, eiseres,

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Klager / Titularis. Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Klager / Titularis Zaak nr. 44081 DATALINESOLUTIONS.be 1. De Partijen 1.1.De Klager: N.V. DATA LINE SOLUTIONS, met zetel te

Nadere informatie

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016

Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging. 10 Maart 2016 Prijszetting: interactie marktpraktijken en mededinging 10 Maart 2016 Agenda Overzicht enkele bepalingen marktpraktijken Analyse mogelijke relatie mededinging Overzicht 0. Algemeen 1. Prijsaanduiding 2.

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834

ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 ECLI:NL:GHDHA:2014:3834 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 28-10-2014 Datum publicatie 27-11-2014 Zaaknummer 200.140.914/01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:350

ECLI:NL:GHARL:2015:350 ECLI:NL:GHARL:2015:350 Instantie Datum uitspraak 20-01-2015 Datum publicatie 26-01-2015 Zaaknummer 200.145.738-01 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Civiel

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Arbeidsrechtbank Brugge Onderwerp Handvest van de sociaal verzekerde. Beroepsziekten Datum 01 februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst - Bestanddelen - Toestemming - Gebrek - Geweld - Morele dwang - Gebrekkige wil - Voorwaarde - Artt. 1109 en 1112, BW Datum 23 maart 1998 Copyright and

Nadere informatie

Voorwerp van de vordering voor de eerste rechter. De vordering van appellant, ingesteld bij exploot van 5 juli 2007, strekt ertoe:

Voorwerp van de vordering voor de eerste rechter. De vordering van appellant, ingesteld bij exploot van 5 juli 2007, strekt ertoe: Gelet op de door de wet vereiste processtukken, in behoorlijke vorm overgelegd, waaronder het bestreden vonnis, door de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen op 9 mei 2008 op tegenspraak uitgesproken,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JUNI 2005 S.04.0109.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.04.0109.N.- B. J., eiser, vertegenwoordigd door Mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Bewijs van eigendomsrecht op basis van dertigjarige verjaring wegens dertig jaar deugdelijk bezit. Bewijslast (artikel 1315 BW en artikel 870 Ger. W.). Dubbelzinnig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2013:3271 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 08-10-2013 Datum publicatie 06-01-2014 Zaaknummer 200.121.491-01 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 13 april 2016, IEF 15872; KG ZA (Tel Sell tegen Tommy Teleshopping en TelTV)

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 13 april 2016, IEF 15872; KG ZA (Tel Sell tegen Tommy Teleshopping en TelTV) Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 13 april 2016, IEF 15872; KG ZA 16-129 (Tel Sell tegen Tommy Teleshopping en TelTV) www.ie-forum.nl C/16/410256 / KG ZA 16-129 13 april2016 8 5.12. Gelet op het door

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA

zaaknummer / rolnummer: / KG ZA vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 306219 / KG ZA 08-305 Vonnis in kort geding van in de zaak van 1. de rechtspersoon naar vreemd recht CROCS INC., gevestigd te

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 JANUARI 2015 P.14.0564.N/l Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.0564.N inverdenkinggestelde, eiseres, met als raadsman mr. toor te kiest,. _ advocaat bij de balie te Gent, met kan - waar de eiseres

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 JANUARI 2015 P.14.1276.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.14.1276.N E R H C, beklaagde, eiser, tegen C V D C, burgerlijke partij, verweerder. I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF Het cassatieberoep

Nadere informatie

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Hof: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd pagina 1 van 5 (http://stichtingpiv.nl/) Inloggen PIV-Kennisnet(http://stichtingpiv.nl/inloggen) JURISPRUDENTIE Bron: Hof Amsterdam 3 februari 2016 Publicatie nummer: (nog) niet gepubliceerd Zaaknummer:

Nadere informatie

HET HOF VAN BEROEP TE GENT VAN 6 DECEMBER 2012

HET HOF VAN BEROEP TE GENT VAN 6 DECEMBER 2012 2010/AR/264 HET HOF VAN BEROEP TE GENT VAN 6 DECEMBER 2012 1 K. B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 9100 SINT-NIKLAAS, ( ), ingeschreven met KBO-nummer ( ), eerste appellante, 2. R. Simun, zaakvoerder,

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

BENELUX ~ A 2009/1/10 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Arrest van 20 april 2010 in de zaak A 2009/1. Inzake. BOUSSE-GOVAERTS e.a. tegen COLORA BOELAAR

BENELUX ~ A 2009/1/10 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Arrest van 20 april 2010 in de zaak A 2009/1. Inzake. BOUSSE-GOVAERTS e.a. tegen COLORA BOELAAR COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2009/1/10 Arrest van 20 april 2010 in de zaak A 2009/1 Inzake BOUSSE-GOVAERTS e.a tegen COLORA BOELAAR Procestaal : Nederlands Arrêt du 20 avril 2010 dans l affaire

Nadere informatie

Hof van beroep Antwerpen

Hof van beroep Antwerpen Repertoriumnummer Uitgifte Uitgereikt aan Uitgereikt aan Uitgereikt aan 2013/ Datum van uitspraak 30 september 2013 Rolnummer op BUR op BUR op BUR 2011/AR/2465 Rechtsmiddelen Niet aan te bieden aan de

Nadere informatie

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515

Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Hyundai & Greenib Automobielbedrijf van der Vliet Goes DomJur 2010-515 Rechtbank s-gravenhage Zaak-/rolnummer: 351643 / KG ZA 09-1525 Datum: 10-12-2009 Vonnis in kort geding van 10 december 2009 in de

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 98/2/17) GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005

[eiser] - gedaagde DomJur Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: / KG ZA Datum: 19 december 2005 [eiser] - gedaagde DomJur 2006-251 Rechtbank Haarlem, sector civiel Zaak-/rolnummer: 115381 / KG ZA 05-419 Datum: 19 december 2005 Vonnis in kort geding van 19 december 2005 in de zaak van de vennootschap

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 JANUARI 2007 D.05.0027.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. D.05.0027.N S.H., eiser, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1060 Brussel,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 MEI 2011 C.10.0197.N-C.10.0205.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.10.0197.N CID LINES nv, met zetel te 8900 Ieper, Waterpoortstraat 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat

Nadere informatie

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045

Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Kleding B.V. Cyrus I B.V. DomJur 2014-1045 Rechtbank Amsterdam Zaak-/rolnummer: C/13/559151 / KG ZA 14-207 CB/JWR Datum: 2 april 2014 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Raad vanstatc /1/V1. Datum uitspraak: 28 augustus 2012

Raad vanstatc /1/V1. Datum uitspraak: 28 augustus 2012 Raad vanstatc 201203196/1/V1. Datum uitspraak: 28 augustus 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 SEPTEMBER 2016 P.16.0556.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.16.0556.N P J G V, beklaagde, eiseres, met als raadsman mr. Laurens Van Puyenbroeck, advocaat bij de balie te Gent. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 JANUARI 2006 C.05.0190.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0190.N B.J., eiser, vertegenwoordigd door mr. Paul Wouters, advocaat bij het Hof van Cassatie, kantoor houdende te 1050 Brussel,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133

ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 ECLI:NL:RBARN:2011:BP6133 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 01-03-2011 Zaaknummer 186739 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht Eerste aanleg

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014

zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 22 juli 2014 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team II zaaknummer :200.140.465101 KG zaaknummer rechtbank Amsterdam : C/13/5545011KG ZA 13-1428 arrest van de meervoudige burgerlijke

Nadere informatie

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie:

LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, Datum uitspraak: Datum publicatie: LJN: BV6124,Voorzieningenrechter Rechtbank Arnhem, 225359 Datum uitspraak: 15-02-2012 Datum publicatie: Rechtsgebied: 17-02-2012 Handelszaak Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: In deze zaak

Nadere informatie

Rolnummers 5197, 5198 en 5199. Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T

Rolnummers 5197, 5198 en 5199. Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T Rolnummers 5197, 5198 en 5199 Arrest nr. 192/2011 van 15 december 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 2, 1 en 2, en 3, 2, van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Overeenkomst Bestanddelen - Toestemming - Dwaling over de zelfstandigheid - Begrip - Art. 1110, BW Datum 27 oktober 1995 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES.

ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST. A.R.Nr. 42.787 le blad. OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. A.R.Nr. 42.787 le blad. ARBEIDSHOF TE BRUSSEL ARREST OPENBARE TERECHTZITTING VAN EENENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND EN ZES. DERDE KAMER Bediendecontract Tegensprekelijk Definitief In.de zaak: v Kathy, Appellante,

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOZ PRODUCTS B.V., gevestigd te Goes, eiseres, advocaat mr. R.M. van Rompaey te Utrecht,

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KOZ PRODUCTS B.V., gevestigd te Goes, eiseres, advocaat mr. R.M. van Rompaey te Utrecht, vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel Zittingsplaats Den Haag zaaknummer / rolnummer: C/09/480095 / KG ZA 14-1576 Vonnis in kort geding van in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx LJN: BR1312, Rechtbank Almelo, 120704 / KG ZA 11-114 Datum uitspraak: 11-07-2011 Datum publicatie: Rechtsgebied: 12-07-2011 Civiel overig Soort procedure: Kort geding Inhoudsindicatie: Vordering overdracht

Nadere informatie

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 28/09/2010 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 618

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 28/09/2010 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 618 Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 28/09/2010 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 618 Gezien de tuchtrechtelijke beslissing van de Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut

Nadere informatie