Voorwoord Organisatie Publieksservice CultuuR & Educatie jeugd en jongeren Cultuur & EducatiE volwassenen en senioren 23

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Publieksservice 13. 3. CultuuR & Educatie jeugd en jongeren 19. 4. Cultuur & EducatiE volwassenen en senioren 23"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L AG 2014

2

3 inhoud 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Publieksservice CultuuR & Educatie jeugd en jongeren Cultuur & EducatiE volwassenen en senioren Kunstencentrum Theater 31 7 Kunstuitleen 35 8 CultuurPunt Ondernemingsraad Raad van Toezicht 41 Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht, Management Team en Ondernemingsraad 43 Bijlage 2 Kengetallen 45 colofon 47 JAARVERSLAG 2014

4

5 Voorwoord 5 RegioCultuurCentrum Idea is een culturele organisatie met een grote diversiteit aan culturele en educatieve activiteiten in de samenleving van vier gemeenten. Wij zijn actief in Bunnik, De Bilt, Soest en Zeist. Onze activiteiten richten zich op leesbevordering en cultuureducatie. Dit gebeurt in de overtuiging dat het voor alle inwoners belangrijk is om te kunnen deelnemen aan onze moderne en snel veranderende samenleving. Taal, zowel mondeling, schriftelijk als digitaal, is een vaardigheid die ieder mens nodig heeft om te participeren in de maatschappij. Niet iedereen is even vaardig. Daarom werkt Idea samen met het onderwijs, om vroegtijdig te investeren in het leesonderwijs, onder andere door de Bibliotheek op School. Leren lezen is kilometers maken. Bij taal denken we ook aan inwoners die in het leven achterstand hebben opgelopen en door middel van deelname aan taalhuizen en cursussen zelfstandiger kunnen participeren. Cultuureducatie richt zich op mediawijsheid, kunsteducatie en erfgoededucatie. Leren voor de toekomst met de wijsheid uit het verleden en ook nog eens creatieve en innovatieve vaardigheden ontwikkelen. In combinatie met leesbevordering bereiken we duizenden kinderen in het onderwijs met ons programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Door kunst ontwikkelen kinderen en volwassenen hun creatief en oplossend vermogen. Al deze activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van inwoners en de verbinding in de lokale samenleving. Dit doen we vanuit Idea met 100 medewerkers en 165 vrijwilligers. Maar ook door samen te werken met bijna alle scholen in het primair onderwijs en een groeiende groep in het voortgezet onderwijs. We werken samen met vele professionele organisaties gespecialiseerd in kunst en cultuur, met sociaalmaatschappelijke organisaties, met de verschillende gemeenten en landelijke organisaties op het gebied van lezen en cultuur. Deze samenwerking inspireert en motiveert en leidt tot uitstekende resultaten voor inwoners. We zijn ervan overtuigd dat sneller inspelen op de veranderingen in de samenleving noodzakelijk is en dat we dit beter kunnen bereiken in samenwerking met lokale organisaties. Deze samenwerking is mogelijk door de gemotiveerde inzet van onze medewerkers en vrijwilligers. Kom langs en laat u informeren over de activiteiten van Idea. In dit jaarverslag geven we graag een beeld van onze activiteiten. Wij nodigen u graag uit om een activiteit mee te beleven. U bent van harte welkom! Bonne Westdorp, Directeur/Bestuurder RegioCultuurCentrum Idea JAARVERSLAG 2014

6

7 1 Organisatie 7 Idea brengt culturele, maatschappelijke en educatieve organisaties samen. Ook in 2014 blijven onze speerpunten leesbevordering en cultuureducatie. Door kunst en cultuur te combineren met leesbevordering versterken we op veel manieren het effect van beide vakgebieden. Dat is zichtbaar in ons werk, in de manier waarop we ons laten zien binnen de gemeenten en in de samenwerkingsprojecten die we aangaan. Dit betekent ook dat we nieuwe werkwijzen ontwikkelen en succesvolle projecten versterken. Verandering en vernieuwing vraagt een investering van de totale organisatie. PERSONEEL RegioCultuurCentrum Idea werkt in een complexe omgeving en steeds vaker gaan we intensieve samenwerkingsverbanden aan. Zowel op lokaal als regionaal niveau faciliteert en participeert Idea in samenwerkingsverbanden op het gebied van educatie, welzijn en cultuur. Dat vraagt om professionaliteit, veerkracht, flexibiliteit van de medewerkers en een heldere focus op de doelstelling. Salaris en CAO Het beloningsbeleid vindt plaats volgens de CAO Openbare Bibliotheken, CAO Kunsteducatie en CAR-UWO. De directeur/bestuurder heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Zijn salaris is gebaseerd op de CAO Openbare Bibliotheken en voldoet aan de Wet Normering Topinkomen. De accountant heeft dit vast-gesteld bij de jaarrekening controle. Werknemers en vrijwilligers Per 31 december 2014 zijn er 101 medewerkers in dienst waarvan 14 mannen en 87 vrouwen. Samen met de ruim 165 vrijwilligers zorgen zij voor alle werkzaamheden in en rondom RegioCultuurCentrum Idea. Medewerkers in vaste dienst 68 Medewerkers in tijdelijke dienst 33 Aantal vrijwilligers 165 Arbeidsomstandigheden Het ziekteverzuim bedraagt 3,79 %; een lichte daling van 0,23 % ten opzichte van Ondanks het aantal langdurig arbeidsongeschikten is het percentage zeer laag, zeker gezien de toename van de werkdruk als gevolg van de bezuinigingen. We voeren minimaal twee keer per jaar een sociaal medisch overleg met de Arbodienst, waarin frequent verzuim, langdurig verzuim en arbeidsomstandigheden aan bod komen. Aan de verbetering van arbeidsomstandigheden werken we ieder jaar met een plan van aanpak dat gebaseerd is op de Risico Inventarisatie en Evaluatie. JAARVERSLAG 2014

8 8 afdelingen van Idea. De stages variëren van snuffelstages van scholieren uit het middelbaaronderwijs die in de bibliotheek één week meelopen, tot stagiaires van de opleiding: audio-productie/podium en evenemententechniek die bij het theater van onze organisatie een halfjaar meedraaien. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan de opleiding en het maatschappelijk bewustzijn van regionale en plaatselijke scholieren. De bieb wordt met de dag beter. Het is goed dat jullie zo bij de tijd zijn, gebruik maken van een gebruikerspanel en ook terugkoppelen. Ga zo door! Communicatie en marketing Opleiding Het opleidingsbudget bedraagt in ,-. De medewerkers volgen in 2014 diverse trainingen van leesbevordering, klantgericht werken, mediacoach, onderwijsspecialist tot BHV. De docenten van het kunstencentrum krijgen een training creatief denken voorafgaand aan de sectievergaderingen. Verder wonen medewerkers diverse bibliotheekinhoudelijke studiebijeenkomsten en regionale, provinciale en landelijke vergaderingen bij. Stageplekken Ook in 2014 lopen er studenten van verschillende opleidingen stages binnen één van de vestigingen en/of Nieuwsbrief In januari start Idea met het verzenden van een maandelijkse digitale nieuwsbrief naar adressen. Dit is een succes, 40-45% van de ontvangers opent de nieuwsbrief. Voor de scholen ontwikkelt Idea een digitale nieuwsbrief over Cultuureducatie met Kwaliteit en voor de Vroegen voorschoolse educatie een digitale nieuwsbrief over verdieping en scholing. Activiteiten en Drukwerk Het jaar begint succesvol met de opening van de Bibliotheek in Bunnik. De scholen ontvangen posters en flyers voor het openingsfeest in de Kersentuin met Geronimo Stilton en Bobo. We laten een speciale brochure maken met de bibliotheekactviteiten voor volwassenen. In de jaarbrochure voor KunstenCentrum & Theater weten we dit jaar meer adverteerders binnen te halen.

9 Website en Facebook Omdat Bibliotheek.nl per 1 januari 2015 stopt met het bestaande content management systeem laten we een script schrijven waardoor de Idea website behouden blijft. We bouwen de hele bibliotheeksite in december om. Het aantal bezoekers op de website blijft ongeveer gelijk met bezoekers per jaar. Op Facebook starten we het jaar met 390 Facebook vrienden en sluiten 2014 af met 782 Facebook vrienden. Een mooie toename! Idealen van Idea Klantgerichtheid is een belangrijk speerpunt bij Idea. MT en medewerkers ontwikkelen samen de Idealen van Idea. De introductie naar medewerkers ondersteunen we met een road map waarin projecten visueel zijn weergegeven. Voor de Idealen van Idea ontstaat een marketingcommunicatieplan dat doorloopt in 2015: van belettering en foto s op de panden, beeldschermen in de bibliotheek tot roll up banners. 9 Kinderboekenweek Opvallend is het aantal nieuwe jeugdleden rond de Kinderboekenweek, namelijk 94% meer online inschrijvingen. De postercampagne naar scholen, de Kinderboekenweekpagina op onze website en een advertentie leveren hieraan een belangrijke bijdrage. De organisatie van de activiteiten van het kunstencentrum liep gesmeerd. Er zit van jullie kant veel voorbereiding en tijd in. Dat waarderen we als school. Provinciale acties De provinciale marketing werkt! De Adwords campagne levert 273 nieuwe jeugdleden en 165 volwassen leden op. Het bellen van de bijna-afhakers resulteert in 46 klanten. Klanten waarderen de loyaliteitscampagne Voordeel met je Biebpas. Dit jaar ontvangen nieuwe leden in een welkomstcampagne vier mails. Ook is in 2014 een retentiecampagne ontwikkeld die in 2015 wordt uitgezet. Voor het kunstencentrum en het theater zijn er in 2014 marketingacties samen met lokale kranten. In mei presenteert Idea zich met een film over Cultuureducatie in het onderwijs aan de voltallige gemeenteraad in Soest. In de zomer staat Bibliotheek Idea in de schijnwerpers tijdens een uitzending van de serie Giphart leent uit van RTV Utrecht. Financiën Het restultaat van de stichting Idea is ,- positief, nadat de geplande kosten van investeringen in De Bilt en Bunnik ten laste zijn gebracht van de bestemmingsreserves. Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Er is een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven door Conclude Accountants & Belastingadviseurs d.d 13 maart De geconsolideerde jaarrekening 2014 is goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 25 maart Goed bestuur en toezicht in de cultuursector De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance JAARVERSLAG 2014

10 10 Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. RegioCultuurCentrum Idea onderschrijft de Governance Code Cultuur. Gemeente De Bilt De bezuinigingsopdracht uit 2012 van gemeente De Bilt voor de jaren 2014 en volgend, is nog niet behaald. Voor 2014 en 2015 is er uitstel verleend in afwachting van een onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen en besluitvorming door de Gemeenteraad over de accommodatie De Vierstee in Maartensdijk. Vanaf 2016 zal er ca ,- in gemeente De Bilt gevonden moeten worden, naast de opdracht om een extra besparing van ,- in 2015 te realiseren. Tegenvaller vormen de energiekosten in Het Lichtruim, die leiden tot een naheffing over het eerste jaar dat we dit gebouw gebruiken. Gemeente Soest De gemeente Soest kondigt in juni 2014 aan dat Idea in de jaren 2015 tot en met 2017 structureel ca ,- moet bezuinigen. Een plan daarvoor wordt in het najaar gemaakt en aan de gemeente gezonden. Het uitgangspunt daarbij is dat Idea toe wil naar Minder stenen en behoud van activiteiten. Of dit haalbaar zal zijn, moet komend jaar blijken. Voor het gebouw de Willaert in Soest is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld, waarmee we de kosten van het onderhoud zichtbaar maken. De volgende stap is het beschikbaar krijgen of vrijmaken van middelen om het onderhoud uit te voeren. Dit vormt in relatie tot de bezuinigingsopdracht een spanningsveld en vergt nadere afstemming met de gemeente. We werken mee aan een onderzoek door de rekenkamercommissie naar de subsidierelatie tussen gemeente Soest en Idea in het kader van de BCF-methodiek. De bevindingen worden in 2015 gecommuniceerd. Gemeente Zeist De gemeente investeert substantieel in de leesbevordering en kunsteducatie voor kinderen in het Primair Onderwijs. Vanuit het project de Bibliotheek op School hebben het afgelopen jaar vier basisscholen geparticipeerd. Eind 2014 zijn ook Montessorischool Zeist, locatie Kerckebosch en de Kameleon in Den Dolder gestart met de Bibliotheek op School. Vanuit de subsidie voor het netwerk cultuureducatie Zeist ontwikkelt Idea taal- en medialeerlijnen voor bijna alle groepen van het primair onderwijs in Zeist. Gemeente Bunnik Op de St. Nicolaasschool in Odijk wordt begin 2015 gestart met het project de Bibliotheek op School. Idea en de basisschool gaan een driejarig contract aan om middels een goede collectie, ondersteuning door een lees-

11 consulent en digitaal portaal structureel lezen en leesbevordering te stimuleren. Het gezamenlijk beheer en gebruik van MFA De Kersentuin vraagt nog aandacht en afstemming. 11 ICT Gratis wifi is tegenwoordig gemeengoed. In 2013 is dit in alle vestigingen gerealiseerd. Dat er grote behoefte aan is, blijkt uit het feit dat meer en meer gebruikers met tablets, laptops en smartphones de vestigingen bezoeken voor werk en studie. Doordat het netwerk veel gebruikt wordt, breiden we in 2014 de capaciteit verder uit om de groei op te vangen. We zien ook een toenemende belangstelling voor het gebruik van digitale diensten zoals de Bibliotheek app die iedereen met een tablet of smartphone kan downloaden. Studie- en informatieplekken Ook de digitale studie- en informatieplekken in de locaties worden veel gebruikt. In 2014 is in Bilthoven een proef gestart met het gratis printen van incidentele prints. Op deze manier wordt een technisch ingewikkeld en duur proces zowel voor de klant als voor Idea een stuk eenvoudiger en goedkoper. ipads en tablets Het versterken van de participatie in de samenleving van zoveel mogelijk mensen is voor Idea een belangrijk doel. Daarom stimuleren we de mediawijsheid van jonge mensen en volwassenen door middel van onderwijsprojecten en cursussen. Idea investeert dit jaar in een aantal ipads en tablets om zowel kinderen als volwassenen te trainen in mediavaardigheid en mediawijsheid. Op de achtergrond investeren we in 2014 ook in apparatuur om de bedrijfsprocessen goed te laten verlopen. Alle apparatuur voldoet aan de eisen van vandaag de dag en draait op Windows 8.1. Idea beschikt nu over een ICT infrastructuur waarin diensten als zelfservice, cashless betalen en een veelvoud aan digitale cursussen en producten naast elkaar kunnen draaien. Vernieuwingsslag In de telefonie is een vernieuwingsslag gemaakt. De locaties Bilthoven, Bunnik en Zeist zijn overgestapt van traditionele telefoonverbindingen naar voice over IP. Soest volgt in Met deze vernieuwing wordt de telefonie voordeliger en zal beter functioneren in de toekomst. JAARVERSLAG 2014

12

13 2 P ublieksservice 13 Bibliotheek Idea wil zoveel mogelijk inwoners een prettig verblijf en goede service bieden. De vestigingen zijn vaker open en de presentatie van materialen verbetert nog steeds. De tarieven stijgen slechts licht en we werken blijvend aan behoud en werving van klanten. We zien veel bezoekers een plek vinden om rustig te lezen en te werken. Jeugdleden We zien opvallende verschillen in het aantal jeugdleden per vestiging. Bij de vestigingen met een nieuwe inrichting in Bilthoven en Bunnik zien we na een jaar dat het aantal jeugdleden toeneemt; in Bunnik met 1,6% en in Bilthoven zelfs met 6,4%. Met name in Soest staat daar een relatief stevige teruggang tegenover van 3,9%. Volwassenen In het aantal volwassen leden zien we een terugval van 2,7% voor heel Idea ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook hier zien we opvallende verschillen tussen de vestigingen. In Zeist en Bunnik neemt het aantal volwassen leden toe; in Bunnik zelfs met 2,7%. Deze nieuwe vestiging heeft aantrekkingskracht op nieuwe, betalende leden. De terugval is in Maartensdijk en Soest het grootst, respectievelijk 7,4% en 9,1%. In Bilthoven is het nieuwe gebouw helaas nog geen trekker voor betalende leden, al is het verlies hier lager dan bij de andere dalende vestigingen, namelijk 1,5%. Uitleningen Het gemiddelde aantal uitleningen stijgt licht ten opzichte van 2013 met 1,3% voor heel Idea. Er is echter ook hier een opvallend verschil tussen de nieuwe vestigingen en de andere vier. In Bunnik en Bilthoven neemt het aantal uitleningen aanzienlijk toe, met respectievelijk 12,4% en 9,9%, terwijl bij de andere vestigingen het aantal uitleningen juist blijft dalen. Het aantal uitleningen in Soesterberg daalt het hardst met ruim 6%. Leden De Bilt Soest Zeist Bunnik Totaal Volwassenen Jeugd * Uitleningen ** * exclusief leden de Bibliotheek op School ** exclusief uitleningen de Bibliotheek op School JAARVERSLAG 2014

14 14 Aantal bezoekers De nieuwe vestigingen in Bilthoven en Bunnik trekken opvallend veel bezoekers en de bezoekersaantallen stijgen hier boven verwachting. Bilthoven heeft 31% meer bezoekers en Bunnik 27% meer bezoekers ten opzichte van In het laatste kwartaal van 2013 zagen we de bezoekersaantallen al stijgen na de opening van de nieuwe bibliotheken. In de andere vestigingen blijven de bezoekersaantallen stabiel. Vestigingen en activiteiten De nieuwe bibliotheken hebben duidelijk een positief effect. Door de aantrekkelijkere inrichting stijgt vooral het aantal bezoekers. Opvallend is ook dat het aantal uitleningen flink toeneemt. Door in te zetten op activiteiten en de betrokkenheid bij de bibliotheek te vergroten kan de daling van het aantal leden gekeerd worden. Onze inzet op de jeugdactiviteiten en de communicatie eromheen werpt al zichtbaar zijn vruchten af. Doordat de toename van het aantal leden nog niet in verhouding is met de stijging van het aantal uitleningen, zien we dat de nieuwe inrichting onze klanten uitnodigt om meer te lenen dan voorheen. Nut en plezier Door meer te focussen op het nut en plezier van een bibliotheeklidmaatschap voor volwassenen kan de sterke terugloop van het aantal betalende leden mogelijk worden omgebogen. Dit is op alle vestigingen zinvol en nodig om het voortbestaan van de bibliotheek te verstevigen. Tarieven De tarieven van de lidmaatschappen worden opnieuw door de gezamenlijke bibliotheken in de Provincie vastgesteld en stijgen slechts met de consumentenprijsindex (CPI). Bij de jeugd zien we een stabiel aantal leden ontstaan, onder andere door de vele activiteiten die voor deze doelgroep worden georganiseerd. Bij de volwassenen blijft het ledental afnemen, overigens iets minder sterk dan de landelijke trends laten zien. Behoud en werving Met de gezamenlijke bibliotheken in de Provincie Utrecht zetten we diverse marketingacties in om klanten blijvend aan ons te binden. De landelijke organisatie Bibliotheek.nl start een bijzondere samenwerking met een groot aantal uitgevers van e-books. De Nederlandse uitleenmethode is vrij uniek: de bibliotheek betaalt de

15 uitgevers per gedownload boek. De landelijke e-book marketingcampagne resulteert dit jaar met gebruikers-accounts en uitleningen in een forse toename. Ook dankzij de landelijke inspanningen om het aanbod naar ruim e-booktitels te brengen, groeit het aantal gebruikersaccounts sneller dan verwacht. Dit aanbod van e-books kunnen we dit jaar nog binnen het reguliere lidmaatschap aanbieden zonder daarvoor extra geld te vragen. Dat is naar verwachting na 2015 niet meer mogelijk. 15 BiebPanel We vinden het belangrijk om te weten wat onze klanten van ons vinden. Daarom laten we elk kwartaal een onderzoek onder 785 panelleden houden. Met de conclusies en aanbevelingen proberen we de dienstverlening te verbeteren. Zo is er onderzoek gedaan naar lidmaatschap & tarieven, vindbaarheid & presentatie en digitale diensten. De resultaten van deze onderzoeken kunnen worden geraadpleegd op onze website. In het laatste kwartaal vindt een onderzoek plaats onder niet-leden, waarvan de uitkomsten in 2015 bekend worden. Belangrijke punten waaraan we gaan werken zijn de vindbaarheid & presentatie van de collectie en nieuwe aanwinsten door actief de klanten te benaderen en het verbeteren van de bekendheid met digitale diensten zoals de apps van de bibliotheek. Ik vind de aanwezigheid van adviserend en helpend personeel een grote plus van de bibliotheek. Ruimere openingstijden In navolging van de vestigingen Bilthoven en Bunnik voeren we in Soest zelfbedieningsuren in en breiden we daarmee de openingsuren met 10 uur per week uit naar 45 uur. Dit volgt uit de positieve evaluatie van de zelfbedieningsuren die in Bilthoven en Bunnik in 2013 zijn geïntroduceerd. Het innamecentrum in Soest is verbouwd om het inleveren aantrekkelijk en eenvoudig te maken en ziet er weer fris en modern uit. De reacties van veel klanten zijn positief en het is duidelijk zichtbaar dat er vanaf half negen veel bezoekers in de bibliotheken JAARVERSLAG 2014

16 16 te vinden zijn. Zowel de bezoekersaantallen als het aantal uitleningen neemt fors toe sinds de verruiming van de openingstijden. Na Soest zal ook Zeist in 2015 de openingstijden verruimen door het invoeren van zelfbedieningsuren. In de zomervakantie blijven de hoofdvestigingen in Bilthoven, Soest en Zeist, ook geopend tijdens de reguliere openingsuren, zodat bezoekers niet meer onverwachts voor een dichte deur komen en we zoveel mogelijk zomerlezers van dienst kunnen zijn. Collectie De collectie tijdschriften op de hoofdvestigingen is herzien. We beëindigen abonnementen van tijdschriften die weinig gelezen worden en nemen een abonnement op tijdschriften die nu in de belangstelling staan zoals Runner s world en Flow. Zo sluit de collectie beter aan bij de actualiteit en de vraag van onze klanten. In provinciaal verband zoeken we continue naar verbetering van de efficiency. We treffen met de landelijke leverancier NDB Biblion en BiSC voorbereidingen om het inwerken van nieuwe boeken verder te automatiseren en we besluiten tot invoering van routecollecties in de kleine vestigingen voor de informatieve boeken vanaf Daarmee worden de non-fictie collecties in de kleine vestigingen regelmatig ververst en geactualiseerd. In september introduceren we Muziekwebluister van Discotheek Rotterdam aan onze klanten. Zij kunnen hiermee in de bibliotheek gratis luisteren naar meer dan 6 miljoen albumtracks. Het aanbod varieert van popmuziek, klassiek, jazz tot wereldmuziek. Zo blijft muziek een zichtbare en hoorbare plaats in de bibliotheek houden! Top 5 meest gelezen romans binnen Idea Auteur Titel Allende, Isabel Ripper Vermaat, Emerson Auschwitz: eindstation van de dood Noort, Saskia Debet Treur, Franca De woongroep: roman Hollander, Loes den Dekmantel Top 5 meest gelezen jeugdboeken binnen Idea Auteur Titel Stilton, Geronimo SOS uit de ruimte! e.a. titels Collins, Tim Het dagboek van Nurdius Maximus in Egypte Pichon, Liz De waanzinnige wereld van Tom Groot Smit, Niki 100% Anna Buis, Suzanne Floortje en de voorleeswedstrijd

17 Inrichting De jeugdafdeling van Zeist krijgt een herinrichting volgens dezelfde retail principes en stijl als Bilthoven en Bunnik. Vanaf oktober is de inrichting van de jeugdafdeling voor kinderen vanaf acht jaar fris gekleurd en de jongeren vanaf twaalf jaar krijgen een eigen lounge hoek. De boeken en andere materialen zijn ingedeeld in werelden en liggen aantrekkelijk gepresenteerd zodat het uitnodigt om ze mee te nemen. Samenwerking In het kader van een personeelsuitje komen zes ambtenaren een dag meewerken in Zeist en helpen zij mee om de collectie om te werken naar de indeling in werelden. In Bunnik worden in MFA Kersentuin nieuwe samenwerkingsverbanden gevonden. Met de Stichting Seniorenactiviteiten Bunnik worden inloopactiviteiten georganiseerd voor senioren en samen met de scholen en de kinderdagverblijven vieren we een gezamenlijk Sinterklaasfeest. In Het Lichtruim in Bilthoven voeren we gezamenlijke activiteiten uit, zoals een Open Dag in september, waar alle partijen die in het gebouw zitten, aan meedoen. Reinaerde verricht veel taken voor de bibliotheek op het facilitaire vlak, zoals het aanvullen en schoonmaken van de koffiemachines, helpen bij lezingen en cursussen met de koffie en thee en het verwerken van nieuwe en gereserveerde boeken. 17 JAARVERSLAG 2014

18

19 3 cultuur & Educatie jeugd en jongeren 19 Vernieuwing, ontwikkeling en deskundigheidsbevordering zijn de kernwoorden voor dit jaar. Kinderen laten lezen en creatief bezig zijn met taal en media vormen de basis voor alle nieuwe producten en diensten waaraan wordt gewerkt. Er is veel belangstelling vanuit het onderwijs voor een doorlopende leerlijn Cultuureducatie en producten van de Bibliotheek op School. Bibliotheek Idea heeft vanaf dit jaar vijf gecertificeerde leesconsulenten die het onderwijs ondersteunen en adviseren. Het aantal leescoördinatoren binnen de school groeit, waardoor leesbevordering steeds vaker een structurele plek in het onderwijs gaat innemen. Jong beginnen met voorlezen Medewerkers in de voorschoolse instellingen en de ouders van de kinderen, inspireren we om voorlezen een belangrijke plek te geven in de dagelijkse opvang. Dit doen we door het bieden van ondersteuning en deskundigheidsbevordering. Voor BoekStart in de kinderopvang is een monitor ontwikkeld. Pedagogisch medewerkers, voorleescoördinatoren, ouders én bibliotheek beantwoorden vragen op het gebied van voorlezen en leesomgeving. Vanuit de resultaten versterken we de samenwerking met kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen. Netwerkbijeenkomsten stimuleren voorleescoördinatoren om het voorlezen blijvend onder de aandacht te brengen. Voorafgaand aan de Nationale Voorleesdagen organiseren we dit jaar voor de eerste keer een inspiratieavond voor iedereen die werkt met kinderen van twee tot zes jaar. Het doel is om ideeën aan te reiken om van de Nationale Voorleesdagen een voorleesfeest te maken. Het wordt een groot succes en de meest gehoorde opmerking is: volgend jaar weer?. De Bibliotheek op School Leesbevordering krijgt structureel een plaats in het curriculum van het primair onderwijs door de Bibliotheek op School. De aanpak bestaat uit verschillende componenten die gezamenlijk leiden tot een opbrengstgerichte implementatie van lezen en leesbevordering in de school. Het betreft onder andere het meten van de JAARVERSLAG 2014

20 20 leerlingen en (hulp)ouders worden door de leesconsulent van Idea begeleid bij het gebruik en beheer van de Bibliotheek op School. Leescoördinatoren stellen met de leesconsulent een leesplan en een jaarplanning op, om structurele leesbevordering in te voeren. De leesconsulent vergroot de expertise bij de teamleden van de basisscholen en organiseert ouderbijeenkomsten om lezen thuis te bevorderen. In 2014 hebben bijna 600 kinderen boeken kunnen lenen uit hun eigen Bibliotheek op School. Alle betrokkenen merken dat leerlingen meer en enthousiaster zijn gaan lezen sinds de start van het project. Kijk eens wat we met De Bibliotheek op School allemaal hebben bereikt in een jaar tijd! Ik ben als leescoördinator van onze school zo trots op iedereen! leescultuur met de Monitor, het opleiden van leerkrachten tot leescoördinator met de Cursus Open Boek en het gestructureerd collectiebeheer en uitlenen met het digitaal portaal schoolwise. Deze componenten zijn afzonderlijk beschikbaar. Dit jaar hebben twaalf scholen deelgenomen aan de meting via de monitor en zijn 24 leerkrachten opgeleid tot leescoördinator in de gemeenten Bunnik, Soest en Zeist. Het digitaal portaal is onlangs beschikbaar gekomen en er is gestart met een pilotschool. Vier basisscholen participeren in het volledige programma van de Bibliotheek op School in Zeist en eind 2014 starten twee nieuwe Zeister scholen. Leerkrachten, Taal, lezen en nieuwe media In de gemeente Zeist is besloten om cultuureducatie onder te brengen bij het Netwerk Cultuureducatie Zeist. Vanuit de discipline taal en media ontwikkelen we een geheel nieuwe leerlijn voor de groepen 1, 2, 3, 5, 7 en 8 van het primair onderwijs. Creatief omgaan met taal, leesbeleving, maar ook het werken met nieuwe media wordt hierin opgenomen. Met de uitvoering van de lessen is dit jaar gestart. Dit resulteert in ongeveer 190 lessen taal en media in het schooljaar In Soest is vanuit het Verdiepingsprogramma leesbevordering aan kunsteducatie gekoppeld en zijn 65 inspirerende lessen uitgevoerd in verschillende groepen. Natuurlijk

21 bieden we daarnaast voor alle basisscholen in het werkgebied informatieve bezoeken in Bibliotheek Idea. Dit jaar hebben leerlingen uit het basisonderwijs een bezoek gebracht aan de bibliotheek of cultuureducatieve taallessen gevolgd, uitgevoerd door onze leesconsulenten. Groepsbezoeken De Bilt Soest Zeist Bunnik Totaal Jongeren stimuleren tot voorlezen Vanuit Idea proberen we jongeren te inspireren tot lezen in samenwerking met het voortgezet onderwijs. Op aanvraag van het Christelijk Lyceum in Zeist organiseren we speeddates in de bibliotheek en drie VMBO klassen van de Oranje Nassauschool bezoeken de nieuwe Bibliotheek Idea in Bilthoven. In samenwerking met literair Zeist voert Bibliotheek Idea voor de eerste keer een voorleesproject uit in een derde VMBO klas van het Christelijk Lyceum in Zeist. Het doel van het voorleesproject is om de leerlingen een positieve (voor)leeservaring op te laten doen en te laten ervaren dat jonge kinderen voorlezen heerlijk vinden. Ze krijgen in diverse lessen tips en informatie over voorlezen aan jonge kinderen. Vervolgens lezen zij in tweetallen voor in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Volgens de voorleescoördinatoren van de kinderopvang en volgens de betrokken docenten van het CLZ is het project een groot succes. En de leerlingen? Die doen allemaal mee, genieten en zijn trots op het resultaat. Feest in de bibliotheek De Kinderboekenweek bestaat dit jaar 60 jaar en het thema is dan ook Feest. In alle bibliotheekvestigingen doen ongeveer duizend kinderen mee met één van de feestelijke activiteiten. In januari vieren we het voorleesfeest in het kader van de Nationale Voorleesdagen met vijftien groepen kleuters en de mooiste verhalen worden voorgelezen door leerlingen van twaalf basisscholen tijdens de regionale ronde van de voorleeswedstrijd in Bilthoven. 21 Ons motto op school is: meer lezen, beter in taal!

22

23 4 cultuur, & Educatie volwassenen en senioren 23 Goed kunnen lezen, spreken, schrijven én met de computer omgaan is voor volwassenen noodzakelijk om te kunnen (blijven) participeren in de maatschappij. Bibliotheek Idea helpt mensen hierin zelfredzaam te worden. Dat begint met een eerste swipe over de tablet, de eerste website van de startende ZZP er en het eerste zelf gelezen boek op volwassen leeftijd. Lezen is voor alle bibliotheekbezoekers verrijkend: dankzij het lezen en bespreken van een goed boek leert iedereen zich verplaatsen in de wereld van een ander en doet zo maatschappelijke kennis en ervaring op. Digitale vaardigheden Veel volwassenen downloaden hun eerste app in Bibliotheek Idea. Dankzij de samenwerking met Senior- Web worden 200 beginners wegwijs gemaakt op zowel vaste computers als tablets en ipads. Een versturen, account aanmaken of foto opslaan zijn belangrijke vervolgstappen. Populair zijn de cursussen fotografie, video, muziek en GPS op de tablet en ipad. Steeds meer mensen kiezen voor een bestaan als ZZP er als ze hun baan kwijt raken. Inmiddels vinden ook startende ondernemers en ZZP ers hun weg in de bibliotheek. Bibliotheek Idea speelt in op de behoefte om hun onderneming beter in de markt te zetten met cursussen website bouwen, doelgericht schrijven en klanten werven via sociale media. Samen lezen, voorlezen en vertellen Het lezen van boeken en erover praten met anderen stimuleert het inlevingsvermogen en vergroot de kwaliteit van leven. Bibliotheek Idea brengt mensen bij elkaar die, gegrepen door een onderwerp of schrijver, met elkaar aan de slag gaan. Een groep mensen waarvan zeven deelnemers uit de Turkse, Marokkaanse en Tamil gemeenschap, doen mee aan de multiculturele leesclub. Er zijn grote groepen (rond de 50 deelnemers) die om de beurt een presentatie geven in de Studiekring voor 55-plussers, zich verdiepen in de moderne Nederlandse literatuur of de Dante literatuurwerkgroep doorleven. Meer dan honderd mensen bespreken boeken in een leesgroep en 250 mensen, verbonden in 40 leeskringen, ontvangen boeken en achtergrondinformatie. In totaal JAARVERSLAG 2014

24 bibliotheekleden ontvangen Een vlucht regenwulpen van Maarten t Hart tijdens de landelijke actie Nederland Leest. Verdiepen in actualiteit Mensen verdiepen zich graag in actuele onderwerpen, willen meer weten van een schrijver en dat samen delen. Bibliotheek Idea organiseert bijzondere literaire bijeenkomsten, waaronder met verpleeghuisarts Bert Keizer over Tumult bij de uitgang ; dichteres en schrijfster Joke van Leeuwen; biografe Mieke Koenen over dichteres Ida Gerhardt; schrijver Cees Nooteboom in Hilton Royal Parc Soestduinen en Journalist Jan Brokken samen met pianist Marcel Worms met een hommage aan pianist Youri Egorov. Ook is er een literatuurquiz ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van Literair Zeist; een literaire lunch in Beeldentuin Hazart in Soest met Ted van Lieshout; een kunstlezing over de spraakmakende tentoonstelling van Marlene Dumas en de uitreiking van de Rinke Tolmanprijs voor poëzie. Bibliotheek Idea organiseert samen met de SLAZ de uitreiking van de LiteratuurPrijs Zeist 2014 en werkt met Figi samen bij Boek & Film, waarin een verfilmd boek wordt vertoond en besproken. Het allereerste Vertelcafé Zeist is de opmaat voor de Wereldverteldag in Tot slot vindt er een dyslexiemarkt in Bilthoven plaats voor ouders en leerkrachten Van leesprobleem naar leesplezier. Lezen is een must voor iedereen. Groot, klein en jong en oud. Samenwerking Allerlei organisaties weten ons te vinden als professionele partner. Bibliotheek Idea organiseert haar activiteiten samen met: Stichting Literaire Activiteiten Zeist, Taalhuis Zeist, Geheugen van Zeist, Algemene Seniorenvereniging Zeist, CultuurZeist, lokale groene verenigingen Zeist, De Nieuwe Boekerij, Figi Zeist, Alliance Française Utrecht, Stichting Literaire Activiteiten Soest, Boekhandel Van de Ven, Stichting Kunst en Cultuur De Bilt, de Bilthovense Boekhandel en Boekhandel Bouwman. Nu begrijp ik waarom iedereen zo enthousiast is over de tablet al die mogelijkheden. En helemaal niet zo moeilijk... ik heb de hele wereld in één tabletje!

25 25 Participerende ouderen Samen met de erfgoedpartners Zeist houdt de bibliotheek het geheugen van Zeist levend bij alle generaties. De bibliotheek deelt een historisch kwartet uit aan 50 nieuwe inwoners en stelt lokale verhalen over verdwenen beroepen op schrift in het project Oral History. Aan de Historische doedag in oktober doen bezoekers actief mee. Ruim 200 mensen die niet meer zelf naar de bibliotheek kunnen komen, krijgen maandelijks bezoek van de Bibliotheekdienst aan Huis. Het lezen van boeken houdt de hersenen fit. Meer dan 70 hoog- bejaarden luisteren elke twee weken naar verhalen tijdens de sessies Luisteren in je leunstoel, waardoor een sfeer van saamhorigheid en verbondenheid ontstaat. Zo is de leescirkel rond. Van voorlezen in de kindertijd naar zelf lezen en van lezen weer naar voorlezen. Deelnemers cursussen en leesgroepen De Bilt Soest Zeist Bunnik Totaal JAARVERSLAG 2014

26

27 5 K unstencentrum 27 Het kunstencentrum voert in 2014 met succes het verdiepingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit uit voor meer dan vierduizend leerlingen in het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs is het kunstencentrum een betrouwbare partner met cultuurdagen voor VMBO en HAVO/VWO. In huis volgen meer dan vijfhonderd kinderen, jongeren en volwassenen een cursus van enkele weken tot een heel schooljaar. In de wijken organiseert het kunstencentrum naschoolse culturele activiteiten. Daarnaast zijn er belangrijke bijdragen aan het Enjoy festival, de Oude Ambachten Markt, de Kinderfeestdag en Kunst in Soesterberg. Cultuureducatie met Kwaliteit KunstenCentrum Idea organiseert ook in 2014 het verdiepingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit programma is financieel mogelijk gemaakt door de matchingsregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie en subsidie van de gemeente Soest. Idea verdiept alle projecten in het cultuurprogramma dat Kunst Centraal met Idea en lokale culturele partners organiseert. Kunstencentrum Idea verzorgt in het cultuurprogramma de projecten Ik dans in een prentenboek, Ik en mijn hobby en Het Plot en verdiept niet alleen haar eigen projecten maar ook de projecten van de partners: Muziekschool Soest, Landschap Erfgoed Utrecht, Museum Oud Soest, Kamp Amersfoort en Soester Courant. De projecten krijgen een verdieping door extra boeken, kunstlessen en lessen leesbevordering in de klas; een theatervoorstelling bij Idea of in de school en door groepsbezoeken in de bibliotheek. We geven in totaal 225 lessen waarvan 95 lessen kunsteducatie, 90 taal- en leesbevorderingslessen en 40 lesbezoeken in het theater. Kunsteducatie en leesbevordering De unieke combinatie van kunsteducatie en leesbevordering is verrijkend voor het leer- en sociale klimaat van de school. Lezen, taal en kunst komen bij elkaar, leerlingen gaan zich prettiger voelen in de hantering van het aangeboden materiaal en hun leer- en leesprestaties gaan omhoog. Onderzoek heeft uitgewezen dat zowel kunsteducatie als leesbevordering een positieve uitwerking hebben op de ontwikkeling van het lerende kind. Naast verdieping voor de leerlingen is er in 2014 ook verdieping voor de leerkrachten: met de cursus Open Boek JAARVERSLAG 2014

28 28 VWO 4 met workshops Hiphop, Theaterimprovisatie, Stagefight, Teksttoneel, Percussie en Urban Dance. Nog eens 110 leerlingen van VMBO 3 volgen een cultuurdag waarin leerlingen kunnen kennismaken met Henna- Tattoo, Hiphop, Lichtschrijven, Beatbox, Djembé en Hiphop. Daarnaast verzorgen we een tiental naschoolse lessen drama voor brugklasleerlingen. leiden we in totaal tien leerkrachten op tot leescoördinator. Er vindt tevens voorbereiding plaats voor deskundigheidsbevordering op het gebied van creatief vermogen voor leerkrachten in Het enthousiasme van de leerlingen was groot. In de voorbereiding vond ik het fijn dat er zoveel mogelijk is. Vrijwel alles kan. Dit geeft je als school veel vrijheid. Cultuureducatie voortgezet onderwijs Voor het Griftland College organiseert KunstenCentrum Idea zeven cultuurdagen voor 135 leerlingen van HAVO/ Kort is de trend In 2014 gaan diverse nieuwe korte cursussen van start waaronder de kindercursus Multi Media Mix met 3D printen & animatie, Mozaïeken tuinbeeld maken, Haken & breien voor kinderen en volwassenen, Boetseren in was, Website maken en Dit ben ik. In 2014 blijven de seizoenscursussen Dans, Edelsmeden, Beeldhouwen/ keramiek, Circus, Beeldhouwatelier en Digitale media erg populair. Ook dit jaar ligt de gemiddelde groepsgrootte wat lager dan voorgaande jaren. Mensen hebben minder te besteden en er is veel concurrentie. Door het ingezette beleid met cultuureducatie in het onderwijs compenseren we de afname van leerlingen ruimschoots met het bereik van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Exposities en voorstellingen Ruim 50 familieleden bekijken tijdens de kinderkunsttentoonstelling trots de resultaten van hun kinderen: van schilderijen tot striptekeningen en van filmpjes, animaties tot foto s op de muur. Aansluitend bezoekt een deel van de bezoekers de familievoorstelling de Stilte in Theater Idea. De volwassenen exposeren in Idea hun portretten, landschappen, zwart-witfoto s, sieraden en beelden. Voor het eerst gaat de fotografie-expositie op reis en start in Woon- en Zorgcentrum Molenschot. We organiseren ook een overzichtstentoonstelling van het werk van een bijzondere cursist. De opening trekt

29 veel publiek en amateurkunstenaars uit Soest. Net als andere jaren sluiten alle theater-zang-dansklassen, dans-, toneel- en circuscursussen het seizoen af met spetterende voorstellingen in Theater Idea waar meer dan 800 bezoekers van genieten. De docente is prettig, geduldig en laat iedereen in zijn waarde. Ze is gewoon een heel leuk mens. Verder heb je alle vrijheid om te doen wat je wilt, dat vind ik heel prettig en belangrijk. We komen als stuntels binnen tijdens de eerste les, maar Dorette maakt echte kunstenaars van ons. Kinderfeestjes en Nationale Voorleesdagen In 2014 blijft er enorme vraag naar kinderfeestjes. In totaal kunnen 170 kinderen laagdrempelig kennis maken met de kunstdisciplines tijdens een kinderfeestje met circus, dans, digitale media en musical. Het kunstencentrum speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van de informatie- en workshopavond voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten in het kader van de Nationale Voorleesdagen. project Kunst in Soesterberg verzorgt het kunstencentrum diverse workshops voor kinderen van de basisscholen in Soesterberg. Twee groepen gaan onder leiding van een kunstenaar aan de slag met een kunstproject. Bij het Enjoy! festival op de Engh zijn er diverse activiteiten van het kunstencentrum, waaronder een workshop volgelhuisjes bouwen voor vaders & kinderen en een workshop haken & breien voor dummies & mommies. We participeren tevens in de Kinderfeestdag met workshops Zumbadans en een workshop Beestenkunstbende. In 2014 besluiten we ook deel te nemen aan de jaarlijkse Oude Ambachten Markt. Onze cursisten exposeren en verkopen met veel enthousiasme hun sieraden. KunstenCentrum Idea: voor jong en oud, in het onderwijs, in wijken en als samenwerkingspartner voor tal van evenementen en projecten! Aantal cursisten 504 Aantal deelnemers onderwijs en projecten Aantal bezoekers Cultuureducatie in wijken Met projectsubsidie van de gemeente organiseren we naschoolse activiteiten op vier scholen: Openbare Daltonschool de Driesprong, Reformatorische Danielschool, de Achtbaan en de Tweede van der Hucht-Libel. Na schooltijd leren 180 kinderen fotograferen, streetdance, toneel-spelen, musical, ruimtelijk werken en textiel. De eindpresentaties worden goed bezocht. Tijdens het JAARVERSLAG 2011

30

31 6 theater 31 Theaterliefhebbers brengen in 2014 graag een bezoek aan Theater Idea. Dirk Scheele, Nienke Römer, Eric Koller, Paul van Loon, Eric van Sauers, Jochem van Gelder, Carolien Borgers en vele andere artiesten zijn te gast in ons sfeervolle theater. Ons programma is gevarieerd en verrassend met voorstellingen op het gebied van cabaret, toneel, muziek, kleinkunst en jeugdtheater. Idea biedt opnieuw een podium voor amateurkunst- en schoolvoorstellingen en verhuur aan derden, van grote waarde voor de gemeente Soest. Voorstellingen In 2014 staat Theater Idea weer bol van de uiteenlopende voorstellingen en talrijke activiteiten. In 2014 staan er 22 jeugdtheatervoorstellingen in ons theater. Omdat de bezoekersaantallen in het voorjaar wat lager zijn dan verwacht, besluiten we in het najaar wat minder jeugdtheatervoorstellingen te programmeren. Voor de volwassenen zijn er in 2014 in totaal 40 voorstellingen te beleven. Idea weet in 2014 met de professionele theatervoorstellingen én amateurtheater bezoekers te bereiken, ruim 12% meer dan het jaar ervoor. Een mooie prestatie in een tijd waarin theaterbezoek onder druk staat. Het is hier veel knusser en gezelliger dan in veel andere theaters. Je kunt de spelers bijna aanraken!. Onderwijs In het kader van het project Cultuureducatie met Kwaliteit komen meer dan 500 kinderen uit de groepen 3 en 4 naar Theater Idea. Het project Ik en mijn hobby uit het cultuurprogramma, bestaande uit een theaterworkshop bij KunstenCentrum Idea, krijgt een verdieping met een collectie hobbyboeken in de klas en het bezoek aan de theatervoorstelling De twaalf broers en de kikkerkoning. In de laatste week voor de zomervakantie presenteren vier basisscholen de eindmusical van groep 8 in ons theater voor meer dan 700 kinderen. Ook Kunst Centraal huurt in 2014 ons theater voor diverse voorstellingen in het kader van het kunstmenu voor honderden schoolleerlingen. Daarbij bezoeken leerlingen in het kader van receptieve cultuureducatie een professionele theatervoorstelling in ons theater. Sport en Jeugdtheaterschool De Sport Federatie Soest huurt het theater voor een sportdebat over de omvangrijke bezuinigingen in de JAARVERSLAG 2014

32

33 sport. In 2014 zijn ook weer twee weekenden gereserveerd voor de presentaties van de leerlingen van Theaterschool De Springplank uit Amersfoort. Tijdens deze weekenden zijn er zeventien voorstellingen voor bezoekers. Voorstellingen jeugd 22 Voorstellingen volwassenen 40 Voorstellingen amateurs, scholen en verhuur 59 Bezettingsgraad theaterbezoek 69% Aantal theaterbezoekers Wat hebben jullie een leuk en gevarieerd programma met veel bekende namen. En dat voor Soest. Culturele functie In Theater Idea organiseert het Cultuurplatform de uitreiking van de Cultuurstimuleringsprijs. Een bijzondere avond met veel jong talent met een prijsuitreiking door de wethouder Cultuur. Ook het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken is in ons theater te gast voor een innovatie dag om ludieke ideeën te bedenken voor bibliotheken in Nederland. Videoclub Real Time uit Soest zelf organiseert een regiofestival in ons theater. Diverse koren en gezelschappen uit de hele provincie weten Theater Idea te vinden voor het spelen van concerten. Ook de SLAS brengt in samenwerking met Idea enkele bijzondere literaire voorstellingen in ons theater. Groei en Bloei tot slot huurt opnieuw ons theater voor haar jaarlijkse kerstdemonstraties. Kortom: het is weer een bruisend en sprankelend jaar geweest met veel uiteenlopende activiteiten in Theater Idea: de plaats voor theater in Soest en Soesterberg!

34 34

35 7 Kunstuitleen 35 De kunstuitleen vormt in 2014 opnieuw de start van Kunstlint in de lente. Van bijna alle kunstenaars staan prachtige werken in een mini-kunstlint in de bibliotheek. De dag van de kunstuitleen vindt dit jaar tegelijk met de Open Dag van Idea in september 2014 plaats. Een succes want er worden vele werken verkocht en nieuwe kunstliefhebbers worden lid van de kunstuitleen. Die liefhebbers kunnen meteen iedere maand in de hal van Idea een nieuwe expositie bewonderen. Professionele kunstenaars Bij de kunstuitleen kunnen kunstliefhebbers kiezen uit kunstwerken van 500 professionele kunstenaars. De collectie is beschikbaar voor particulieren en bedrijven. Tot het aanbod behoren schilderijen, grafiek, werken op papier, foto s, beelden en diverse andere kunstvormen. Kunstexposities De kunstuitleen verzorgt in 2014 diverse exposities in de hal van Idea. Veelal staat één van de kunstenaars uit de KunstUitleen of een bijzonder thema centraal. De werken zijn te reserveren door klanten en hebben ook al diverse nieuwe leden opgeleverd. Fijn zo n prachtig overzicht van werken van de kunstenaars die meedoen aan het Kunstlint in de lente. We weten nu naar welke ateliers we toe willen! Kunstlint in de Lente Ook in 2014 vormt de kunstuitleen het startpunt van Kunstlint in de lente. De atelierroute vindt plaats op zaterdag 22 en zondag 23 maart Bezoekers oriënteren zich bij de kunstuitleen voordat zij op pad gaan om het werk van de kunstenaar(s) van hun keuze te bekijken. Het wordt een geslaagd weekend met 175 bezoekers in de kunstuitleen. Dag van de Kunstuitleen Op zaterdag 6 september vindt tijdens de Open Dag van Idea de Dag van de Kunstuitleen plaats. Klanten krijgen 10% korting bij aankoop van een kunstwerk en nieuwe leden krijgen een cadeautje. Veel klanten verzilveren die dag hun opgebouwde spaartegoed en besluiten het vertrouwde schilderij dat zij zo lang al aan de muur hebben, uiteindelijk ook te kopen. Aantal uitleningen Aantal leden 152 JAARVERSLAG 2014

36 36

37 8 CultuurPunt 37 Het CultuurPunt informeert, promoot en adviseert ook in 2014 alle burgers op het gebied van cultuur. De cultuurconsulent ondersteunt de subsidie aanvraag Kamerconcerten van stichting Kunstrijk en de ontwikkeling van een nieuwe koers voor de Kunst en Bedrijven route in samenwerking met het Cultuur Festival Soest. Daarnaast initieert de cultuurconsulent de samenwerking tussen de Muziekschool en Soestvrijstaal waardoor het eerste dj-event in Artishock ontstaat. Het CultuurPunt levert tevens een bijdrage aan de uitreiking van de Cultuurstimuleringsprijs. Soestvrijstaal De cultuurconsulent zorgt voor begeleiding, financiële verantwoording en huisvesting van het jongerenteam in Idea. Het team weet geslaagde podiumavonden, coachingstrajecten en een festival in Artishock neer te zetten. Ook de nieuwe website van Soestvrijstaal gaat van start. De promotie van culturele activiteiten in Soest verbetert aanzienlijk door de inzet van een nieuwe jongerenagenda. Textielatelier Reflavour Stichting Reflavour maakt een aantal maanden onderdeel uit van de pop-up store de Bikkelstore. Aangezien de Bikkelstore naar Zeist verhuist, neemt Reflavour opnieuw haar intrek in Idea. Daar krijgt de groep vrijwilligers opslagruimte en een werkplek. Er ontstaat een webshop met behulp van een werkloze vrijwilliger en een grafisch ontwerper, die zijn diensten gratis aanbiedt. Momenteel werken er bij Reflavour acht mensen, die om diverse redenen geen betaalde baan hebben. Soesterberg De Kunstkring Soesterberg verzorgt in 2014 met ondersteuning van de cultuurconsulent, twee activiteiten: een expositie in het voormalige Soesterdal en een Kunst in de Etalage. Van de opbrengst van het Open Atelier nodigen ze docent en kunstenaar Erwin van Zijl van Idea uit om een workshop te geven. Dit jaar organiseert het Cultuur- Punt Kunst in Soesterberg op een unieke locatie: de Oude Tempel! Zo n 24 kunstenaars exposeren hun werk en in het café zijn er de hele middag live optredens: in totaal doen 77 muzikanten actief mee. Er zijn twee projecten voor kinderen met als resultaat het theaterstuk Joris en de draak en een expositie van een stripverhaal over postkoetsovervallen. Er komen maar liefst 400 bezoekers naar Kunst in Soesterberg. Het CultuurPunt: voor alle cultuurliefhebbers in Soest en Soesterberg! Aantal culturele agenda s Aantal bezoekers promotionele activiteiten JAARVERSLAG 2014

38 38

39 9 Ondernemingsraad 39 In 2014 is een nieuwe zittingsperiode gestart. Vier OR leden zijn herkozen en een nieuw OR lid is toegetreden. Hiermee is een representatieve vertegenwoordiging van de diverse afdelingen en vestigingen verzekerd. Afspraken en scholing Ten behoeve van de uitvoering van hun OR-werkzaamheden krijgen OR-leden extra contracturen; vier uur extra voor de voorzitter en secretaris en twee uur extra voor de overige leden. Het opleidingsbudget voor de OR bedraagt in ,-. Leden van de OR volgen trainingen op het gebied van vrijwilligersbeleid, een training voor beginnende OR-leden en een training op maat. Vergaderingen De OR vergadert in 2014 twaalf keer. Daarnaast voert de OR in 2014 acht keer overleg met de directeur/bestuurder. Een jaarplanning met agendapunten wordt hierbij als leidraad gebruikt. Naast de algemene gang van zaken zijn onder andere financiën, bezuinigingen Soest, de invulling vacature MT lid Cultuur & Educatie, mobiliteit van personeel en de werkkostenregeling onderwerp van gesprek. Ook wordt de samenwerking tussen OR en directeur/bestuurder en MT geëvalueerd. MT leden worden uitgenodigd voor OR vergaderingen om zo inzicht te krijgen in beleid, strategie en bezuinigingen bij de diverse afdelingen. Betrokkenheid OR De OR is in 2014 bij de volgende zaken intensief betrokken: Voorbereiding beoordelingsregeling Inbedding strategienota Evaluatie openingstijden zomer 2014 Evaluatie zelfbedieningsuren Bezuinigingen gemeente Soest Advies wijziging BDAH De OR voert daarnaast een informeel gesprek met een delegatie van de Raad van Toezicht waarbij over en weer visies en aandachtspunten worden uitgewisseld. Communicatie naar de medewerkers Naast de informatie op SharePoint staan er ook regelmatig stukjes in het personeelsblad Goed Idea!. Waar mogelijk levert de OR een bijdrage aan personeelsbijeenkomsten. Specifiek voor medewerkers werkzaam in Soest is door de OR een aparte bijeenkomst georganiseerd over de bezuinigingen. Speerpunten 2015 In 2015 zal de OR zich met name richten op de resultaten en opvolging van het MTO dat gepland staat voor het 1e kwartaal 2015 en de gevolgen van de veranderende wetgeving voor flexcontracten. JAARVERSLAG 2014

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015

Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 1 Meerjarenprogramma Bibliotheek Raalte 2012-2015 Maatschappelijk rendement voorop Datum: April 2012 Auteur: Frederique Westera 2 Inhoud 1. MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 2. INLEIDING... 6 3. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014. de Bibliotheek Hengelo

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014. de Bibliotheek Hengelo Jaarverslag 2014 1 Statutaire naam: Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Vestigingsplaats: Hengelo (Ov.) Directeur/bestuurder: Dhr. R. Siteur 2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord pagina 4 2. Kengetallen

Nadere informatie

De bibliotheek inspireert

De bibliotheek inspireert eemnes muiden weesp wijdemeren Gezamenlijk meerjarenbeleidsplan 2012-2015 van De Bibliotheek en bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum De bibliotheek inspireert 1 Inhoud Inleiding 3 1. Context 4 1.1 Externe

Nadere informatie

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties uitgave september 2013 Colofon Auteurs Kernteam de Bibliotheek op school: SIOB, Astrid van Dam Stichting Bibliotheek.nl, Jan Klerk Kunst van Lezen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Centrum voor lezen, leren en informeren. Missie

Jaarverslag 2013. Centrum voor lezen, leren en informeren. Missie Jaarverslag 2013 Centrum voor lezen, leren en informeren Missie De bibliotheek is het lokale, fysieke en digitale informatieknooppunt dat de persoonlijke ontwikkeling van burgers stimuleert en faciliteert.

Nadere informatie

Biblionet Drenthe. Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 Biblionet Drenthe

Biblionet Drenthe. Jaarverslag 2011. Jaarverslag 2011 Biblionet Drenthe Biblionet Drenthe Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Biblionet Drenthe Biblionet Drenthe Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Biblionet Drenthe Inhoud Voorwoord 6 Raad van Toezicht 7 A. Bibliotheekinhoudelijk

Nadere informatie

Dwars tegen de stroom in

Dwars tegen de stroom in Dwars tegen de stroom in Meerjarenbeleid 2014-2016 Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek Hof van Twente Colofon Versie Definitief Datum update 09 2014 Auteur(s) Monic Gierveld Inhoudsopgave 1. Inleiding 3

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 1 AANPASSEN! Drie termen geven sinds 2011 aan welke competenties in de transitie van CKE belangrijk zijn. Na Ondernemen en Samenwerken nu de focus op Aanpassen. Aanpassen is

Nadere informatie

Voorwoord.. 3. Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4

Voorwoord.. 3. Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4 Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave Voorwoord.. 3 Maatschappelijk effect 1: Het bevorderen van sociale samenhang. 4 Maatschappelijk effect 2: Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

VASTSTELLING VERSLAG 2014 2 A. BESTUURLIJK VERSLAG 3 B. BEDRIJFSRESULTATEN 12 C. FINANCIEEL VERSLAG 27

VASTSTELLING VERSLAG 2014 2 A. BESTUURLIJK VERSLAG 3 B. BEDRIJFSRESULTATEN 12 C. FINANCIEEL VERSLAG 27 VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE VASTSTELLING VERSLAG 2014 2 A. BESTUURLIJK VERSLAG 3 B. BEDRIJFSRESULTATEN 12 C. FINANCIEEL VERSLAG 27 1 VASTSTELLING EN GOEKEURING VAN HET VERSLAG 2014 Het Verslag 2013 van

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD PORTRET VAN EEN SECTOR Auteur: Marieke Hagemans Studentennummer: 1514610 Begeleider: Lucie Huiskens Tweede begeleider: Sanne van den Hoek Datum: 31 mei 2013 ArtEZ Expertisecentrum

Nadere informatie

Begroting/jaarplan 2011

Begroting/jaarplan 2011 Begroting/jaarplan 2011 Colofon Oktober 2010 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht Vormgeving Robert Ramkema/SCU Woord vooraf Voor u ligt het jaarplan/begroting 2011 van de Stichting Cultuurpromotie

Nadere informatie

Een strategisch verhaal

Een strategisch verhaal B O E K S T A R T Een strategisch verhaal Eerste druk: december 2011 C O L O F O N OPDRACHTGEVER Kunst van Lezen TEKST Julienne van den Heuvel EINDREDACTIE Anette Heideman FOTO S Eric Brinkhorst Janiek

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Organisatie en bedrijfsvoering Jaarverslag 2014 Voorwoord Het jaar 2014 stond in het teken van nieuwbouw en diverse verhuizingen. In februari 2014 heeft de verhuizing van Zevenhuizen, nu een servicepunt in het dorpshuis Swanla, plaatsgevonden

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN WIJKKUNSTCENTRUM HET WILDE WESTEN. Cereol 2013-2016

ONDERNEMINGSPLAN WIJKKUNSTCENTRUM HET WILDE WESTEN. Cereol 2013-2016 ONDERNEMINGSPLAN WIJKKUNSTCENTRUM HET WILDE WESTEN Cereol 2013-2016 Hoofdstukindeling Inleiding DEEL I Cereol - in Cereol 2013-2016 1 Missie en doelstelling 2 Visie en Beleid 3 Ambitie 4 Programma 5 Positionering

Nadere informatie

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5

1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 JA ARVERSLAG 2011 INhOuDSOpGAVE 1 INLEIDING: STABILITEIT EN GROEI 5 2 CuLTuuREDuCATIE BINNENSChOOLS 7 2.1 CultuureduCatie voor kinderen en jongeren in het onderwijs 7 2.2 skvr producten binnenschools

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur

Jaarverslag. Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur Jaarverslag 2011 Stichting De Kubus Centrum voor Kunst & Cultuur 2012 Een uitgave van: Stichting De Kubus, Centrum voor Kunst & Cultuur Agorabaan 3 Postbus 354 8200 AJ Lelystad T 0320 22 15 24 F 0320 23

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie