POSITIONPAPERS uur: Belangenorganisaties. Blok 1. uur: Overheid en welzijn Blok 2. uurngo s, experts en wetenschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POSITIONPAPERS 10.00-11.00. uur: Belangenorganisaties. Blok 1. uur: Overheid en welzijn 11.10-12.10. Blok 2. uurngo s, experts en wetenschap"

Transcriptie

1 . Dhr.. Dhr. Blok 1 Blok 3. Landelijk uur: Belangenorganisaties POSITIONPAPERS EI Dhr. F. Backhuijs (burgemeester gemeente Nieuwegein) EI Dhr. E.M.C. Faassen (wethouder gemeente Capelle aan den IJssel) EI Mw. A. Veneman (Politie Gelderland Midden) Rondetafelgesp rek op maandag 29 september 2014 over Roma, Sinti en Blok 2 Woonwagenbewoners EI Mw. J. Schuyf (Movisie) EI Mw. J. van de Belt (directeur Stimulans Veitlioven) EI Stichting Olungodrom (mw. B. Steinbach) P. Jorna (consultant Social Inciusion Roma & Sinti Issues) Dhr. K. Rijken (journalist, schrijver van het boek Ronia ) Dhr. H. van Baar ( Amsterdam Centre for Globalisation Studies) Vertegenwoordiger Friese Roma (namens Mirosch, dhr. Kallenkoot) Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland (mn. Achterbergh) Dhr. P. Paisma (Leger des Heils) EI Vereniging van Sinti Slachtoffers Nederland (dhr. Rosenberg) Roma Platform Nederland (mw. Jovanovic) Mw. T. de Witte (Defence for Children) W. Hilhorst (Politie Academie) uur: Overheid en welzijn uurngo s, experts en wetenschap

2

3 ADVIESGROEP VSRWN De Vereniging van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners in Nederland, afgekort VSRWN heeft een adviesgroep in het leven geroepen om de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners nog beter van dienst te kunnen zijn, maar ook om een spreekbuis te vormen met en voor de Landelijke overheid, de Provinciale overheid Overheid en de Gemeentelijke Overheden, Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. De adviesgroep bestaat uit de volgende personen: De Heer M. van der Vaart: deze is een succesvol zakenman, tevens bouwkundige op het gebied van prefab woningbouw en woonwagenbouw, waarbij zijn ervaring als caravan importeur van groot nut is. Verder is de de heer van der Vaart goed ingevoerd bij de diverse doelgroepen. De hr. N. Halberstad: eveneens een succesvol zakenman, bouwkundige, vooral op het terrein van woonwagens en de randvoorwaarden die daarbij horen en samen met de hr. v.d. Vaart de motor waarop de vereniging VSRWN draait. Mevr. S. Agterbergh: Mevr. Agterbergh spreekt vier talen, waaronder de specifieke taal van de Sinti en Roma. Zij is tevens als voorzitter het boegbeeld van de vereniging en daarom het belangrijkste aanspeekpunt voor de VSRWN. Zij heeft reeds laten zien, dat zij bijzonder deskundig is bij het opstarten en ontwikkelen van projecten voor de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. De hr Mr. Ing. A. Klein: Mr. Klein heeft vanwege zijn werkzaamheden als advocaat ruime deskundigheid m.b.t. het begeleiden van en behulpzaam zijn bij de projecten van jonge startende ondernemers. De hr. N.A. Caneel: de hr. Caneel heeft ruime ervaring op HBO niveau m.b.t. maatschappelijk werk, Reintegratie en schuldhulpverlening en dus vooral aanspreekpunt van de leden van de VSRWN. Hij heeft 35 jaren op sociaal en maatschappelijk gebied op gemeentelijk niveau in de woonwagenwereld gewerkt. Waarbij onder anderen ook crisisteam woonwagen zaken. De hr. Mr. J.T.J. van Diepen: Mr. Van Diepen heeft zijn sporen verdiend in de advocatuur en zet zijn activiteiten voort in het juridisch begeleiden van de door de vereniging en haar leden opgezette en op te zetten projecten.

4 De hr. P. Jorna: de hr. Jorna is al jaren volledig ingewerkt in de problematiek die er bestaat tussen de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. De overheid en gemeenten. Hij kent eveneens de weg in brussel en staatsburg. De hr. Jorna is zowel nationaal als internationaal een klankbord voor problemen en fungeert daarom mede als mediator tussen de beide doelgroepen. De adviesgroep wenst zich in te zetten bij het oplossen van alle mogelijke problemen die zich voordoen tussen de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners aan de ene kant en de diverse overheden aan de andere kant. De adviesgroep wil daarbij in alle eerlijkheid en met respect voor beide partijen in dialoog trachten haar capaciteiten in te zetten. En het maatschappelijke draagvlak vergroten. De adviesgroep kan in concreto om. de volgende diensten aanbieden: Communicatie tussen de doelgroepen en de diverse overheden. Het vorm geven van beleid met het oog op normalisatie van de betrekkingen tussen de gemeente Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. Het beoordelen en waarderen en begeleiden van de voor de individuele leden op te zetten projecten (bedrijven). Fysieke en financiële ondersteuning van de op te zetten projecten en het begeleiden daarvan. Juridische ondersteuning bij alle activiteiten de vereniging en haar leden betreffende. Het opstellen van exploitatie begrotingen Het instellen van sociale wijkteams en het begeleiden daarvan. Met aandacht voor het woon en leefklimaat voor alle betrokkenen. De maatschappelijke ondersteuning van de wijkteams mede met het oog op ontwikkeling van jeugdbeleid op sociaal en cultureel terrein. Verder zal er ook aandacht zijn voor het onderwijs Ondersteuning bij het beheer en onderhoud van de wijken t.b.v. de wijkteams. Het opstellen en begeleiden van meerjaren onderhoudsplanning Het doen van taxaties opstallen, woonwagens e.d.het bouwen van woonwagens en woningen, volgens de normen van de overheidhet renoveren van woonwagens en het aanleggen van woonwagenkampen

5 Verder wil de adviesgroep zich richten op het vergroten van de draagkracht en de acceptatie door de Nederlandse bevolking. Door de jaren heen is er veelal niet een goed beeld ontstaan m.b.t. bijvoorbeeld het wonen en de woonbeleving van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. Daar wil de adviesgroep zich stevig voor inzetten. Ook wil de adviesgroep werken aan het handhaven van de diverse woonwagen locaties en daar waar nodig is het uitbreiden van de woonwagen locaties. De doelgroep moet een Vrije keus kunnen maken tussen het verwerven van elke vorm van zelfstandige woonruimte. Het recht op deze keus betekent dat de door diverse gemeenten gehandteerde sterfhuis constructie met betrekkeing tot woonwagenlocaties en woonwagen niet meer het hoofddoel van deze gemeenten mag en moet zijn. Hoogachtend, Vsrwn Tel: / / De overmaat 26 Fax: AH Kvk: Arnhem Bank Ing: vsrwn hotmail.com Website: Voorzitter: Sabina Achterberg Penningmeester: Nino Ha1erstadt Secretaris: Kiman Algeheel directeur: Meinevan der Vaart

6

7 WERKGROEP ALGEMEEN Vereniging van Sinti, Roma en andere Woonwagenbewoners in Nederland Aanleiding De VSRWN heeft een beleidsvisienotitie opgesteld. In deze beleidsvisienotitie staat met welke uitgangspunten de vereniging aan de slag gaat om de maatschappelijke positie van de Sinti en Roma en wagenbewoners in Nederland structureel te verbeteren en hoe zij dit wil doen. De vereniging wil aandacht voor de inrichting van de woonwagenlocaties, verbetering van de leefomstandigheden op de locaties, aandacht voor woon en leefklimaat op en rond de locaties e.d., en wil verbetering van onderwijsparticipatie van kinderen en jongeren en werkgelegenheid bevorderen. In het visie verhaal staat op welke wijze de VSRWN dit wil doen: De Vereniging wil een verbindende schakel vormen tussen de Sinti en Roma en Woonwagenbewoners onderling en de diverse overheden. Deze opstelling kan alleen maar slagen, als deze voldoende wordt gesteund door haar achterban. Deze steun is er in zeer grote mate, gezien het feit, dat de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners zelf de vereniging vormen, Op 22 februari zal het bestuur en de adviesraad van de VSRWN dit stuk vaststellen en vervolgens met de achterban hierover in gesprek gaan. Daarna wordt er een besluit genomen. De vereniging signaleert heden ten dage geen verbetering van de positie van de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. En ziet dat deze groep van hen buiten de boot dreigt te vallen, en in een neerwaartse spiraal terecht komt. (3% van het totaal aantal leerplichtige kinderen en jongeren gaat onregelmatig naar school) Ook ziet de vereniging dat het vertrouwen tussen instanties, gemeenten en achterban niet voldoende is om deze neerwaartse spiraal om te buigen. Criminaliteit dreigt een groter probleem te worden. De integratie tussen alle burgers is nog niet voltooid. Wij, de vereniging en ook overheden moeten keihard gaan samenwerken om alle problemen die er zijn gezamenlijk op te lossen. De vereniging heeft het respect en het vertrouwen van het overgrote deel van de achterban. Onze vereniging is gestoeld op eerlijkheid, transparantie, duidelijkheid, gelijke behandeling en openheid en dat weet de achterban. Als onze Vereniging op een woonwagenkamp komt wordt de vereniging met open armen ontvangen. Er wordt met aandacht naar ons geluisterd. Er is eindelijk een vereniging die zij kunnen vertrouwen die voor hun belangen opkomt en de waarheid spreekt. Behalve een groot netwerk in de achterban kent de VSRWN ook een groot netwerk van externen van Europese overheid, de landelijke en lokale overheid, evenals relevante organisaties van onder andere onderwijs, werkgelegenheid, sport en spel. Zo kan de vereniging een bijdrage leveren in het bevorderen van de integratie tussen Burgers, Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. 1

8 Werkgroep algemeen Om de extra aandacht en aanpak die nodig is om de positie te versterken van de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners heeft de VSRWN een werkgroep samengesteld van personen, die allen komen uit de achterban van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. Deze werkgroepleden hebben een uitstekende staat van dienst ontwikkeld. Zij zullen een positief voorbeeld zijn voor de achterban. En de werkgroepleden zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de achterban en hebben kennis van gemeentezaken en andere externen. Zij willen zich inzetten voor de achterban en hen ondersteunen bij allerlei zaken die van belang zijn voor hun positieverbetering. Zij zijn de gewenste verbindende schakel tussen de diverse groepen en partijen. Het draagvlak en bereik bij de achterban zal worden vergroot door het uitvoeren van een landelijke tournee langs Sinti, Roma en woonwagenlocaties en daar waar zich witte vlekken voordoen initiatieven stimuleren en contactpersonen werven. De werkgroepleden nemen contact op met al aanwezige locale en regionale contactpersonen. Een aantal werkgroepleden is gevraagd deel te nemen. Het enthousiasme voor deze opzet is zo groot dat enkele mensen zich spontaan hebben aangemeld. Allen zien voor zich de rol die zij hebben om contacten te leggen met de achterban, te signaleren, waar nodig te adviseren en te bemiddelen. Bij grote of ingewikkelde vraagstukken zullen de knelpunten met de adviesgroep en het bestuur besproken worden. Op basis van de aanbevelingen zal met de betrokkenen een advies gegeven worden. De betrokkenen beslissen altijd zelf of zij hiermee aan de slag gaan. Deze werkgroepopstelling past uitstekend bij de overlegstructuur, gebaseerd op de hiërarchie die bestaat binnen de Sinti en Roma leefgemeenschappen; er is een 100% saamhorigheid over de te nemen en genomen besluiten. Doelstelling: Deze werkgroep zal al of niet gevraagd contact opnemen met alle woonwagenkampen, met contact personen praten, luisteren naar de knelpunten. De werkgroep zal aanbevelingen geven en verslag doen aan bestuur en achterban. Op basis van de informatie zal een advies gegeven worden aan de contactpersonen. Daar waar extra bemiddeling nodig is, zal het werkgroeplid hierin bemiddelen. 2

9 Samenstelling Werkgroep Algemeen Tato Mirando/Adolf Weiss: Hij is een groot musicus, die veel reisde met zijn muziek. Hij is Koninklijk onderscheiden. Hij is een goede algemene coördinator en spreker. Hij heeft in de Sinti- en Romawereld veel respect opgebouwd. Zij luisteren naar hem. Hij is een verbindende factor, hij weet de Sinti en Roma weer bij elkaar te brengen. Hij heeft de Holocaust meegemaakt, toen hij tussen de 8 enl2 jaar was. Hij heeft met zijn familie op verschillende plaatsen in Nederland ondergedoken gezeten en is daardoor gered. A.M. Roels en l.s. Basily: zijn de vaders van de Basily Boy s, een muziek groep die regelmatig in Europa optreedt. Ook organiseren zij de Django Reinhardfestivals. En hebben ook bij de Rolling Stones privé opgetreden. Beike Steinbach: Zij heeft een tentoonstelling over de tweede wereldoorlog samengesteld. Zij weet ook veel over deze periode. De tentoonstelling heeft in Westerbork, gemeente Den Haag, Kamp Vught en Amersfoort gestaan. Aan de achterban en op scholen geeft zij voorlichting en lezingen over de tweede wereldoorlog. De tentoonstelling bestaat uit foto s en teksten en bestaan uit veertig panelen afgewisseld met veel teksten en foto s. Johan/Raclo Keiman: Hij is algemeen coördinator, zakenman, heeft veel contacten en geniet vertrouwen. Rowena Keiman: Zij is afgestudeerd in de economie aan de hoge vakschool in Wageningen. Tevens is zij ook administratief medewerkster. Nino Halberstad (junior): Hij is trainer, ook groepsleider bij voetbaljongeren en moeilijk opvoedbare jongeren Nino Halberstad (senior): penningmeester, zakenman, bouwkundige woonwagens, kent veel mensen en men vertrouwt hem. Sabina Achterbergh: Zij is voorzitter van de VSRWN, goede spreker en voorlichter. Zij spreekt 4 talen, ook Roma- en Sintitaal. Zij heeft goede contacten met de landelijke overheid en in Brussel. En ze is al jaren actief in de belangenbehartiging voor voldoende en goede woonwagenlocaties. De heer N. Caneel: Hij is maatschappelijk werker. De thema s waarmee hij gewerkt heeft zijn woonen leefklimaat, individuele gezinsproblematiek, schuldhulpverlening en reïntegratie en woonwagenzaken. Thea van Vulpen: Zij is sociaal-cultureel werkster van beroep. En is in haar dagelijks leven consulent vrijwilligerswerk, die het opbouwen en ontwikkelen van organisaties zoals verenigingen. Ook kent zij projectontwikkeling en fondswerving. Zij is zes jaar voorzitter geweest van de Landelijke Sinti en Roma organisatie 3

10 Taak werkgroep: De werkgroep wordt ingezet om op de locatie in gesprek te gaan, zowel met de achterban die in woonwagens wonen, maar ook in burgerhuizen. De werkgroep algemeen, de naam zegt het al, pakt alle thema s op, die van belang zijn voor de achterban. De diversiteit van de werkgroepleden zegt iets over de verschillende thema s en inzet waar zij mee aan de slag willen. Het gaat om de volgende uit te werken thema s: jeugdactiviteiten en voorlichting, onderwijs en educatie, werkgelegenheid, tweede wereld oorlog en herdenken, cultuur, muziek, huisvesting en woonwagenbeleid en sport en spel. De werkgroepleden wil ouders, jongeren en jongvolwassenen bereiken. Vanuit de werkgroep zullen diverse activiteiten ondernomen worden zoals lezingen, congressen, tentoonstellingen, reizen naar concentratiekampen. Om de integratie te bevorderen zullen ook zoveel mogelijk burgers hiervoor uitgenodigd worden mee te doen. Thema uitwerking De werkgroep wil in gesprek met de achterban met de volgende thema s aan de slag: Onderwijs Doelstelling: De vereniging wil dat alle kinderen naar school gaan en van daaruit doorstromen naar hoger en beroepsonderwijs. De vereniging schat in, dat zeker 3 % niet naar school gaat. Door de contacten die de werkgroepleden hebben, verwacht de vereniging dat met de hulp van de ouders hun kinderen de kansen krijgen en deze gaan grijpen. Dat ouders ook gaan inzien, hoe belangrijk het is om onderwijs te volgen. Deelname aan de voorschool is een grote drempel. Voorlichting aan ouders geven om de angst van de ouders dat er iets met de kwetsbare kleine kinderen kan gebeuren, weg te nemen, zal meedoen sterk vergroten. Arbeid Doelstelling: De vereniging wil met eigen mensen jongeren en jonge mensen stimuleren om door middel van arbeidsreïntegratie een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten. De VSRWN heeft tevens de beschikking over een team van vaklieden zoals loodgieters, elektriciens, timmerlieden, metselaars en stratenmakers. Zij kunnen jongeren ondersteunen in hun weg naar arbeidsdeelname. Wonen Doelstelling: De VSRWN is van mening dat mensen vanuit een vrije keuze bepalen of zij in een rijtjeshuis of in een woonwagen willen wonen. De VSRWN pleit er dan ook voor om in goed overleg met de gemeente 4

11 goede en veilige woonwagenplekken en locaties te houden. De burgers worden toch ook niet met uitster[constructies bedreigd en hoeven zeker niet verplicht in een woonwagen te wonen? Sport en spel Doelstelling: Een belangrijke stimulering voor de jeugd is deelname aan sport en spel. De vereniging verwacht dat deelname aan onderwijs het beste kan worden aangewakkerd, ook door hun ouders, om kinderen te stimuleren deel te nemen aan sportclubs. De vereniging wil daarvoor faciliteiten creëren, waarbij contacten met diverse sportclubs zullen worden opgezet. Tweede Wereld oorlog en herdenken Doelstelling: De vereniging wil de herinnering aan de tweede wereld oorlog houden. Zij wil in gesprek met de overlevenden van deze oorlog. Zij vindt dat er veel meer informatie over de verschrikkelijke gebeurtenissen en de gevolgen van de oorlog en de vervolging is, dan nu algemeen wordt aangenomen. Een aantal werkgroepleden zullen door middel van voorlichting de aandacht hierop extra vestigen. Zo wordt recht gedaan aan alle overledenen en overlevenden en kan herdenking volwaardig plaatsvinden. Reizen naar de vernietigingskampen kan zeer goed door de werkgroep worden georganiseerd. De werkgroep zal uitzoeken in welke vernietigingskampen Sinti s en Roma s zijn omgekomen; het was niet alleen in Auswitsch. Muziek Doelstelling: Muziek is een belangrijk onderdeel in de cultuur van de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. En wordt van generatie naar generatie overgedragen. Om deze muziek te behouden en te professionaliseren zal ook vanuit de werkgroep extra aandacht gegeven worden. Voorzitter: Sabina Achterberg Overmaat 26 Penningmeester: Nino I-Ia1,erstadt 6831 AH Arnhem î - tel , Secretaris: 1etrKiman Fax: KvK: Algeheel directeur: 1 / Bank: 1NG website: 5

12

13 Bestuurswerk project Doelstelling Behalve een groot netwerk in de achterban kent de VSRWN ook een groot netwerk van externen van Europese overheid, de landelijke en lokale overheid, evenals relevante organisaties van onder andere onderwijs, werkgelegenheid, sport en spel. Zo kan de vereniging een bijdrage leveren in het bevorderen van de acceptatie en maatschappelijke participatie tussen burgers, Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. Aanleiding De vereniging (VSRWN) maakt reis- en onkosten, omdat de vereniging deelneemt aan conferenties voor Sinti/Roma/Woonwagenbewoners en dan met name de Europese conferenties en voor de binnenlandse reizen voor maatschappelijke problemen en oplossingen voor de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. De vereniging wordt ook gevraagd door mensen in het land om hun gemeente te bezoeken en te communiceren. De vereniging heeft geregeld overleg hebben met een Burgemeester. o.a. al gehad in Tiel, Zoetermeer, Amsterdam etc.), Ministers (o.a. Minister Blok) en ministeries, zoals VWS en het bezoeken van vergaderingen in De Tweede Kamer en in Gemeenteraden. De Vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers maar deze moeten tijdens zulke bijeenkomsten wel hun dagelijks inkomen missen. De voorzitter Sabina Achterbergh heeft al meerdere malen conferenties en vergaderingen bezocht en ook ingesproken, o.a. in Athene Griekenland en een paar maal in Brussel. De laatste keer was op 4 april 2014 op de Roma Summit waar zij heeft ingesproken ten overstaan van Viviane Reding en vele vertegenwoordigers uit verschillende landen. Door financiële tekorten kan de vereniging niet aan alle vergaderingen deelnemen, die toch heel belangrijk zijn voor onze bevolking en daarvoor speciaal georganiseerd worden. Ook wil de vereniging graag dat de Overheid een officiële vertegenwoordiger vanuit de Gemeenschap aanstelt als Nationaal Contactpersoon Sinti/Roma/Woonwagenbewoners. Dit hebben al meerdere landen in de EU gedaan, waaronder Roemenië. Onze voorzitter is hiervoor beschikbaar. Zij is zelf een mix van Sinti en Woonwagenbewoners en heeft Internationaal veel contacten met Roma en verstaat meerdere taaldialecten. Ook is zij ervaren met het inspreken tijdens grote en kleine vergaderingen. Zij heeft onder andere voor de Gemeenschap ingesproken in de Stopera te Amsterdam en tweemaal in het Europees Parlement in Brussel. Deze reizen zijn noodzakelijk om de positie van de groep op Europees niveau te verbeteren, waar het nationaal vaak niet lukt om tot een oplossing te komen, zijn er vanuit Europa wel goede richtlijnen aangesteld. Er wordt ook veel tijd besteed aan het versturen van brieven en s om te communiceren aangaande problemen en oplossingen met Gemeenten. Werkwijze Het bestuurswerk bestaat uit vrijwilligers, die in het bestuur, een adviesraad of in een werkgroep zitten. De taken zijn hierin zoveel mogelijk verdeeld in het vertegenwoordigen van de vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt vooral de landelijke overheid en de EU. De adviesraad geeft het bestuur advies en zal indien gewenst ook de vereniging vertegenwoordigen. De werkgroep -zo nodig gewenst ook met het bestuur en de advies raad- vertegenwoordigt de vereniging vooral bij gemeenten en lokaties. Het bestuurswerk heeft overwegend een ambassadeursfunctie.

14 Activiteiten -Bijwonen van congressen op Europees niveau -Presentatie geven bij congressen -Vertegenwoordigen bij bijeenkomsten landelijke overheid, politieke partijen, andere relevante organisaties, en provinciale en lokale overheden -Interne overleggen voor afstemming en adviseren. Resultaat De vereniging is bekend en vertrouwd bij overheden en andere belanghebbende partijen Door de ambassadeursfunctie zal er meer wederzijds begrip ontstaan tussen de achterban, overheid en partijen Welke partijen Overheden(Europa, landelijk, provinciaal en lokaal) politieke partijen, maatschappelijk organisaties Looptijd Doorlopend Kosten Waaraan besteden: Bestuurskosten Reizen, overnachtingen, huren Europese bezoeken, Brussel Zxper jaar 8 nachten 800,- Landelijke overheid 6 x4xso= 1200 Provinciale bezoeken 12x50= 600 Lokale bezoeken 40x50= 2000x2= 4000 Vergaderkosten zoals telefoon, post, internet Vrijwillige rsve rgoed ing, Organisatie en coördinatie kosten Hoogachtend, VSRWN De Overmaat 26, 6831 AH Arnhem Telefoon: of of Fax nr.: KvK nr.: Bank nr: NL7O INGB Website:

15 Scholingsproject Doelstelling De vereniging wil dat alle kinderen naar school gaan en van daaruit doorstromen naar hoger onderwijs. De vereniging schat in dat zeker 3 % niet naar school gaat. Door de contacten die de werkgroepleden van de vereniging hebben, verwacht de vereniging dat deze kinderen en jongeren met de hulp van de ouders de kansen krijgen en aangrijpen om de school afte maken en een opleiding gaan volgen. Het is belangrijk dat ouders inzien dat het van het begin af aan volgen van het onderwijs hun kinderen de beste kansen biedt later passend werk te vinden bij een baas of als zelfstandige. De vereniging wil stimuleren dat ouders hun kinderen al vroeg naar de voorschool sturen. Deelname aan de voorschool is een grote drempel, omdat ouders een grote angst hebben dat er iets met de kwetsbare kleine kinderen kan gebeuren. Voorlichting aan ouders geven over het belang van de voorschool en hen kennis laten maken met deze vorm van onderwijs zal ouders helpen om hun jonge kinderen naar de voorschool te brengen. Aanleiding Het is broodnodig dat de vereniging zich inzet in bemiddelen, ondersteunen en stimuleren om school gaan te bevorderen. Het is ons gebleken dat met name de Roma kinderen niet voldoende onderwijs krijgen. De vereniging (VSRWN) vindt dat er met de ouders individueel gesproken dient te worden om hen ervan te doordringen en te overtuigen hoe belangrijk onderwijs is voor de ontwikkeling van het kind, zodat zij als volwaardige mensen in onze maatschappij zich staande kunnen houden en zelf in hun onderhoud kunnen voorzien en niet afhankelijk hoeven te zijn van uitkeringen of criminele activiteiten. De vereniging beseft terdege, dat met name deze kinderen in de huidige tijd alleen met een goede opleiding een fatsoenlijk leven en toekomst kunnen opbouwen. Veel mensen via allerlei stichtingen en organisaties hebben zich met deze problemen bezig gehouden. Steeds blijkt weer dat er onvoldoende inzicht in de positie en problemen is van de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. En voelen Sinti, Roma en Woonwagenbewoners zich niet serieus genomen en wordt het stimuleren naar school niet als betrouwbaar ervaren. Al met al heeft dat de gemeenschap in Nederland al enorm veel geld gekost. De vereniging is ervan overtuigd dat voorlichten in contacten met de gemeenschap via eigen kanalen het meest succesvol is.

16 De vereniging heeft het vertrouwen van deze groepen, zodat zij ook bereid zijn naar hetgeen de vereniging te vertellen heeft, te luisteren. De vereniging is immers samengesteld uit hun eigen mensen van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. Werkwijze De vereniging (VSRWN) is bezig scholingsprojecten op te starten ten behoeve van de Sinti, Roma en Woonwagenkinderen en wel voor die gezinnen die minderjarige kinderen hebben, maar niet regelmatig naar school gaan. Wij de vereniging (VSRWN) willen daarvoor onze werkgroep en onze intermediairs inzetten. De Vereniging van Sint, Roma en Woonwagenbewoners in Nederland vindt het de hoogste tijd dat Sinti, Roma en Woonwagenbewoners deze scholingsprojecten in eigen beheer, met begeleiding van de deskundigen van de vereniging, uitvoering gaan geven. Activiteiten -Per gezin is er een intermediair die samen met hen naar school gaan, kennismaken met die school en samen onderwijs volgen, In een volgende stap gaan meer gezinnen samen school volgen. -Tijdens schoolavonden, ouderbijeenkomsten geven intermediairs informatie over de geschiedenis van de Sinti, Roma en woonwagenbewoners -Ouders(vaders en moeders apart) krijgen les in scholen \ Resultaat Dit project biedt de achterban de mogelijkheid onderwijs te zien als versterking van talenten en vaardigheden. Onderwijs legt een basis om met de opgedane kennis en ervaring een vervolgopleiding te kiezen in zowel praktijk als theorie. Welke partijen Scholen, gemeenten, oudercomités, ouders van nu Looptijd

17 Kosten Waaraan besteden Organisatie- reiskosten intermediairs Opleiden intermediairs Materiaal leskosten ouders Huur ruimte Coördinatie kosten Hoogachtend, VSRWN De Overmaat 26, 6831 AH Arnhem Telefoon: of of Fax nr.: KvK nr.: Bank nr: NL7O INGB Website:

18

19 Sport en spel project Doelstelling Een belangrijke stimulering voor de jeugd is deelname aan sport en spel. De vereniging verwacht dat deelname aan sport het beste kan worden aangewakkerd, ook door en met hun ouders, om kinderen te stimuleren deel te nemen aan sportclubs. De vereniging wil daarvoor faciliteiten creëren. Zo kan de doelgroep samen sporten en contacten met diverse sportclubs zullen worden opgezet. Aanleiding Het is binnen de cultuur van de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners niet gebruikelijk om mee te doen aan sportieve activiteiten van burgers. Toch zijn er voorbeelden van voetballers zoals R. van der Vaart die een succesvolle carrière maken in de sportwereld. Bij de woonwagenkampen is er vaak weinig of slechte gelegenheid om te spelen en te sporten. Zowel ouders als hun kinderen zijn nauwelijks bekend met de mogelijkheden van sport. De vereniging vindt het belangrijk dat in de achterban meer vertrouwdheid komt met het plezier en het belang van sporten. En zo ook te komen tot gezondheidsverbetering van de doelgroep. De vereniging is van mening om eerst in eigen kring sport te stimuleren. Zo zijn er voorbeelden van trainers uit de Sinti en Romagroepen voor amateurvoetbal en boksen. Deelnemen in eigen kring en in de samenleving kan goed samen gaan. Zo kunnen vaders en zonen samen en moeder en dochters samen sporten. Werkwijze De vereniging wil een speciale spel en sport commissie opzetten, die voorlichting gaat geven over deze activiteit en contact gaat leggen met sportverenigingen en de sport- en spel activiteiten gaat organiseren. Activiteiten Zorgen voor clinics sporten door bekende sporters Organiseren van (lokale of regionale, landelijke toernooien) Coachen en begeleiden van ouders en kinderen Spel aan jonge kinderen en hun ouders bieden in samenwerking met lokale organisaties Dansen aerobics voor moeders en dochters Kennismaken met diverse sporten in de eigen omgeving Resultaat Zowel ouders als hun kinderen hebben plezier in sport en spel. Zij willen actief mee doen met de lokale sportverenigingen. Welke partijen Sportverenigingen(commercieel en amateur), gemeenten, buurtwerk, Jantje Beton Looptijd Kosten waaraan te besteden Sportleraar, Clinics Ruimtes huren Sportkleding Organisatie- en coördinatie kosten

20 Hoogachtend, VSRWN De Overmaat 26, 6831 AH Arnhem Telefoon: of of Fax nr.: KvK nr.: Bank nr: NL7O INGB Website: corn

21 Werkgelegenheidsproject Doelstelling De vereniging wil met eigen mensen jongeren en jonge mensen stimuleren een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten. De VSRWN heeft de beschikking over een team zakenlieden die hun medewerking willen en gaan geven aan het opzetten van bedrijven. Zij kunnen jongeren ondersteunen in hun weg naar arbeidsdeelname. De vereniging (VSRWN) is van oordeel en overtuigd dat deze projecten veel werkgelegenheid zullen gaan bieden bij Sinti en Roma en dat is heel hard nodig. De vereniging (VSRWN) wil er graag aan werken dat de jongeren een doel hebben in het leven. En dat met subsidie van de overheid en vanuit Brussel werkgelegenheid wordt geschapen, zodat honderden jongeren en ouderen werk zullen hebben. Aanleiding In de jaren zestig en zeventig in de vorige eeuw, hebben door de ingrijpende en veel te snelle veranderingen in wonen in woonwagens en in kampen, Sinti, Roma en Woonwagenbewoners nauwelijks of geen kansen gehad om alternatieve vormen van werkgelegenheid te ontwikkelingen, die passen bij de eigen werkwijze en kunde. Het wonen en reizen in en met een woonwagen bood veel mensen de gelegenheid hun handel deur-aan-deur te verkopen of diensten aan te bieden. Deze handelswijze werd drastisch ingeperkt door het verbod op reizen en doordat zij gezamenlijk naar grote kampen moesten verhuizen. Werkwijze De vereniging (VSRWN) heeft 4 bedrijven, zoals een camperhandel, vrachtwagenhandel, een stoffeerderij, 2dehandswinkel, opgericht en 2 bedrijven zijn in oprichting. De vereniging (VSRWN) wil dit project in geheel Nederland verder ontwikkelen. Dit wil de vereniging doen door steeds op locatie met jongeren en bedrijven aan de slag te gaan door eigen bedrijfjes op te zetten. De vereniging wil industriegrond aankopen waar starters van bedrijfjes starterhalletjes kunnen huren en daar kunnen werken. Toelichting De volgende beroepen bieden de mogelijkheid tot het opzetten van een eigen bedrijf. Het opzetten van gipsyfood eetgelegenheden in de vorm van een restaurantje of een wagen met kookgelegenheid bij markten, festivals en evenementen in geheel Nederland. Aanbieden van muziekscholen met deskundige begeleiding van sinti-en roma muzikanten de leiding zal geschieden van koninklijk zigeunerorkest Tata Mirando en de basily boys en het promoten van zigeunermuziek, waardoor muzikanten kunnen optreden en verdienen. Scholing in fijnslijperij, schoorsteenvegen, tuinen aanleggen en opknappen, weegwerktuigen. Bouwbedrijfjes die schilderwerk bieden, diverse klussen uitvoeren, bouwen, onderhoud en reparaties van chalets en prefab woningen. Textielbedrijfjes, zoals naaiateliers het opzetten van een schoonheidssalon en kapsalon Bedrijfjes met huishoudelijke artikelen, nagelstudio Gereedschapsbedrijfjes Autohandel, garage, APK Camperhandel; koop en verkoop, reparaties, keuringsstations Sloperijen recycle bedrijfjes zoals oud ijzer Staanplaatsen op markten

22 Tevens gaat de vereniging een groot bouwbedrijf opzetten, die de leefbaarheid van woonwagenkampen kan aanpakken, kampjes kunnen bouwen en eventueel uitbreiden, staanplaatsen kunnen aanleggen, woonwagens en prefab woningen kunnen bouwen, maar ook repareren. De vereniging heeft daarvoor voldoende vaklieden onder anderen, loodgieters, elektriciens, timmerlieden, metselaars en stratenmakers. Ook kan de vereniging dan de onderhoud van de woonwagenkampjes in zijn geheel verzorgen en leefbaar maken in geheel Nederland maar ook eventueel daar buiten. Activiteiten -Jongeren en hun ouders maken kennis met praktijk en vakgerichte beroepen. Indien wenselijk meisjes en moeders, jongens en vaders aparte kennismakingbijeenkomsten bieden. -Coachen van jongeren die dreigen te ontsporen -Coachen van jongeren in het uitwerken van hun beroepskeuze -Coachen van jongeren bij het opstarten van een eigen bedrijf: waar moet je op letten bij het opzetten van een eigen onderneming. -Cursus werken met cijfers -Leren zichzelf te presenteren -Alternatieve vormen van aantoonbare prestaties ontwikkelen zoals bijvoorbeeld voor een groep een presentatie geven over werk en resultaten. Resultaat Jongeren maken hun beroepskeuze succes vol af Weten Afspraak is afspraak. Ouders ondersteunen jongeren Honderden jongeren weten hun weg naar werk te vinden Jongeren hebben inzicht in hoe een bedrijf op te zetten, weten waar een bedrijf aan moet voldoen en gaan succesvol aan de slag Welke partijen Lokale Bedrijven, zelfstandigen, gemeenten en scholen Looptijd Dit alles is door de vereniging te realiseren. Wij hebben grote ondernemers in ons midden die deze zaken kunnen uitvoeren als Kosten waaraan besteden.. wij maar het vertrouwen krijgen van de overheid en gemeenten. Cursussen ondernemen Organisatiekosten Begeleiders van jongeren Cursus presenteren Coördinatie kosten De Overmaat 26, Workshops handwerkberoepen AH Arnhem Telefoon: of Hoogachtend, of Fax nr.: VSRWN KvKnr.: Bank nr: NL7O INGB Website:

23 Datum: Vereniging Sinti, Roma en Woonwagen Bewoners Nederland opgericht: Beleidsvisie Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland Vastgesteld dd. 22 februari 2014 De Overmaat 26, 6831 AH Arnhem Telefoon: of of Fax nr.: KvK nr.: Bank nr: NL7O INGB Website: ALGEMEEN De Vereniging Sinti Roma en Woonwagenbewoners Nederland(hierna te noemen als VSRWN) wil aandacht voor de inrichting van de woonwagenlocaties, verbetering van de leefomstandigheden op de locaties, aandacht voor woon- en leefklimaat op en rond de locaties, mogelijke uitbreiding van de locaties en wil verbetering van onderwijsparticipatie van kinderen en jongeren en werkgelegenheid bevorderen. Ook gaat de aandacht naar sport en spel, muziek en Tweede Wereldoorlog. De werkzaamheden van de vereniging zijn erop gericht de maatschappelijke positie van de Sinti en Roma en Woonwagenbewoners in Nederland structureel te verbeteren. De Vereniging richt zich zowel op gemeenten als op Sinti en Roma en wagenbewoners zelf om dit doel te bereiken en verder uit te bouwen. De Vereniging wil een verbindende schakel vormen tussen de Sinti en Roma en Woonwagenbewoners in Nederland onderling en tussen de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners in Nederland en de diverse overheden. Deze opstelling kan alleen maar slagen, als deze voldoende wordt gesteund door haar achterban. Deze steun is er in zeer grote mate, gezien het feit, dat de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners zelf de vereniging vormen. De Vereniging streeft naar wederzijds acceptatie tussen Sinti, Roma en Wagenbewoners en de Nederlandse bevolking, teneinde de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners in staat te stellen voluit te parliciperen in het proces van maatschappelijke positie verbetering. De vereniging is bereid mee te werken met alle Roma uit Nederland. Deze Roma kunnen ook lid worden. Ook wil de vereniging de Roma extra ondersteunen. De verenging ziet voor zichzelf een initiërende en stimulerende rol weggelegd, om. door haar contacten met maatschappelijke organisaties, en lokale, regionale en landelijke overheid. De Vereniging is zich er terdege van bewust, dat haar doelstellingen alleen dan kans van slagen hebben, als de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners niet alleen meedenken over de bestemming van eventueel door de overheid ter beschikking te stellen middelen, maar ook dat zij zich inzetten uitvoering te geven aan door de Vereniging op te zetten activiteiten, die gericht zijn hun eigen maatschappelijke positie en van hun kinderen te verbeteren. UITWERKING De vereniging wenst de hierboven genoemde doelstellingen als volgt te realiseren. 1

24 A. De vereniging is van mening dat alle Sinti, Roma en Woonwagen kinderen, in het bijzonder zolang zij leerplichtig zijn, goed onderwijs krijgen en dat voor hen de mogelijkheden gecreëerd worden voor doorstroming naar hoger onderwijs. De vereniging denkt, dat daarbij ook gestreefd moet worden tot niet alleen deelname aan het VMBO maar ook deelname aan de MBO opleidingen.en daar waar mogelijk doorstromen naar het hoger onderwijs bevorderen. De vereniging wil daarom vanuit haar personele bezetting voorlichting geven op de locaties, waarop het onderwijs probleem manifest is. De vereniging wil door het betrekken van de ouders, dat zij grote verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van hun kinderen, en dat dit door goed onderwijs te volgen kan worden gereatiseerd. Los van het gegeven dat voor de gewenste integratie, met wederzijds respect en oog voor elkaars waarden en normen, ook onderwijsparticipatie van groot belang is. B. Een belangrijke stimulering voor de jeugd is deelname aan sport en spel. De vereniging verwacht dat deelname aan onderwijs het beste kan worden.aangewakkerd, ook door hun ouders, om kinderen te stimuleren deel te nemen aan sportclubs. De vereniging wil daarvoor faciliteiten creëren, waarbij contacten met diverse sportclubs zullen worden opgezet. c. De vereniging realiseert zich, dat bij onvoldoende aan begeleiding van jongeren zij gemakkelijk kunnen ontsporen. De vereniging wil dat voorkomen en zonodig tegengaan. Daarvoor zullen op de locaties intensieve gesprekken gevoerd worden met de ouders. De familie- en groepsstructuur binnen de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners speelt een belangrijke rol. De vereniging is dan ook hoopvol gestemd, dat de ouders meer en meer er van doordrongen raken, dat zij een belangrijke rol spelen bij de begeleiding en opvoeding van de jeugd. Ook wil de vereniging graag congressen gaan organiseren tussen Sinti, Roma, Woonwagenbewoners, woonwagenbewonerjongeren en burgerjongeren om een betere verstandhouding te kweken en elkaar beter te leren begrijpen. Zodoende kan er meer begrip komen voor elkaars standpunten en is een betere intergratie van Sinti, Roma en Woonwagenjongeren mogelijk. De Sinti, Roma en Woonwagenbewoners ziften momenteel in een neerwaartse spiraal. Daar moeten wij met elkaar keihard aan werken om deze problemen te normaliseren. D. De vereniging wil dat kansen gecreëerd worden voor die ouders die kampen met gebrek aan inkomen. Een groot deel van de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners is afhankelijk van een uitkering. Mede hierdoor hebben zij hulp nodig bij het zoeken naar (vast) werk dan wel het opzetten van een eigen bedrijfje. De vereniging heeft daarvoor mogelijkheden en kan daarbij afspraken maken met haar eigen leden, die zelf een eigen bedrijf hebben. De beoordeling en begeleiding gebeurt vanuit de vereniging. Daarvoor zijn capabele personen aanwezig, zoals om. op het gebied van kennis en know how van velerlei ambachten, evenals een accountant, bedrijfsjurist en een gepensioneerd maatschappelijke werker/reïntegratie consulent. 2

25 E. De vereniging wil projecten opzetten, in overleg en in samenwerking met de plaatselijke overheden en de maatschappelijke organisaties, die zich met Sint en Roma vraagstukken bezighouden, met als doel het wederzijdse respect bevorderen. De Sinti, Roma en Woonwagenbewoners zelf staan open voor meer integratie. Ook zij wensen het cordon dat door de overheden in de loop van decennia is gecreëerd te slechten. Daarnaast wil de vereniging af van het afstandelijke imago, dat hen door de buitenwereld is opgeplakt. De vereniging kan daarbij werken als een katalysator. Zij kan optreden als spreekbuis voor zowel de diverse overheden als voor de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. De vereniging wil, mede om de belangen van haar leden te behartigen, als aanspreekpunt fungeren voor de overheid. De vereniging wil zich daarnaast ook inzetten als bemiddelaar in conflicten met de Sinti. Roma en Woonwagenbewoners met de overheid. De vereniging heeft daarvoor de capaciteit. Zij geniet bovendien het vertrouwen van haar leden. De vereniging is van mening, juist doordat zij voor en door de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners is opgericht, dat zij een grote rol kan spelen bij de verdere integratie van deze Nederlandse bevolkingsgroep. De vereniging wil zich daarvoor sterk maken. De vereniging is van mening, dat in het verleden teveel en te vaak en volstrekt onnodig beslissingen zijn genomen, waarbij de Sinti en Roma veelal niet zijn gehoord, laat staan dat zij een stem in het nemen van de beslissingen hebben gehad. De vele rapporten die over hen en hun functioneren het licht hebben gezien, zijn in de ogen van de Sinti en Roma en Woonwagenbewoners van af den beginne gedoemd te mislukken. Had men de Sinti en Roma wel in het beslissingsproces gekend, zou er aanmerkelijk meer succes zijn geboekt en zou dat de overheid veel geld hebben bespaard. Er is veel geld en moeite besteed, wat niet nodig was geweest. De vereniging wenst dan ook dat zij de kans krijgt om zich er voor ten volle in te zetten, dat toekomstige rapporten uitgegeven worden en, beslissingen e.d. niet zonder haar medewerking worden genomen. Zij is van mening, dat zij voor de overheden een deskundige gesprekspartner is. De vereniging zou heel graag een kantoor willen openen met twee medewerkers,.die dagelijks de onderwerpen rondom Sinti, Roma en Woonwagenbewoners in ontvangst kunnen nemen en in kaart brengen. En vervolgens dossiers kunnen opstellen. Dat daarmee de administratie geordend is. De vereniging wil graag ondersteuning voor kosten die gemaakt worden. Hierbij valt te denken aan: personeelskosten, telefoon kosten, kantoorkosten en dergelijke maar ook administratieve kosten en kosten ter ondersteuning nodig om contacten leggen. En om een stevig netwerk op te bouwen en te blijven onderhouden. De vereniging is voor een overlegstructuur. De vereniging kan daarin een cruciale en soms doorslaggevende rol betekenen. De vereniging stelt zich voor de te ontvangen gelden aan subsidie te besteden in overleg en in samenwerking met ambtenaren van de Minister. De vereniging hanteert daarbij geen restrictief toezicht maar een preventieve controle middels de assistentie van een registeraccountant. 3

26 ADVIESGROEP VSRWN De Vereniging van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners in Nederland, afgekort VSRWN heeft een adviesgroep in het leven geroepen om de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners nog beter van dienst te kunnen zijn, maar ook om een spreekbuis te vormen met en voor de Landelijke overheid, de Provinciale Overheid en de Gemeentelijke Overheden, Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. De adviesgroep bestaat uit de volgende personen: De Heer M. van der Vaart: deze is een succesvolle zakenman, tevens bouwkundige op het gebied van prefab woningbouw en woonwagenbouw, waarbij zijn ervaring als caravan importeur van groot nut is. Verder is de de heer van der Vaart goed ingevoerd bij de diverse doelgroepen. De heer N. Halberstad: eveneens een succesvolle zakenman, bouwkundige, vooral op het terrein van woonwagens en de randvoorwaarden die daarbij horen en samen met de heer v.d. Vaart de motor waarop de vereniging VSRWN draait. Mevrouw. S. Achterbergh: Mevrouw Achterbergh spreekt vier talen, waaronder de specifieke taal van de Sinti en Roma. Zij is tevens als voorzitter het boegbeeld van de vereniging en daarom het belangrijkste aanspreekpunt voor de VSRWN. Zij heeft al laten zien, dat zij bijzonder deskundig is bij het opstarten en ontwikkelen van projecten voor de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. De heer Mr. Ing. A. Klein: Mr. Klein heeft vanwege zijn werkzaamheden als advocaat ruime deskundigheid m.b.t. het begeleiden van en behulpzaam zijn bij de projecten van jonge startende ondernemers. De heer N.A. Caneel: de heer Caneel heeft ruime ervaring op HBO niveau m.b.t. maatschappelijk werk, Reintegratie en schuldhulpverlening en dus vooral aanspreekpunt van de leden van de VSRWN. Hij heeft 35 jaren op sociaal en maatschappelijk gebied op gemeentelijk niveau in de woonwagenwereld gewerkt. Waarbij onder anderen ook crisisteam woonwagen zaken. De heer Mr. J.T.J. van Diepen: Mr. Van Diepen heeft zijn sporen verdiend in de advocatuur en zet zijn activiteiten voort in het juridisch begeleiden van de door de vereniging en haar leden opgezette en op te zetten projecten. De heer P. Jorna: de heer Jorna is al jaren volledig ingewerkt in de problematiek die er bestaat tussen de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. De overheid en gemeenten. Hij kent eveneens de weg in Brussel en Straatsburg. De heer Jorna is 4

27 zowel nationaal als internationaal een klankbord voor problemen en fungeert daarom mede als mediator tussen de beide doelgroepen. De adviesgroep wenst zich in te zetten bij het oplossen van alle mogelijke problemen die zich voordoen tussen de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners aan de ene kant en de diverse overheden aan de andere kant. De adviesgroep wil daarbij in alle eerlijkheid en met respect voor beide partijen in dialoog trachten haar capaciteiten in te zetten. En het maatschappelijke draagvlak vergroten. De adviesgroeij kan in concreto o.m. de volgende diensten aanbieden: Communicatie tussen de doelgroepen en de diverse overheden. Het vorm geven van beleid met het oog op normalisatie van de betrekkingen tussen de gemeente Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. Het beoordelen en waarderen en begeleiden van de voor de individuele leden op te zetten projecten (bedrijven). Fysieke en financiële ondersteuning van de op te zetten projecten en het begeleiden daarvan. Juridische ondersteuning bij alle activiteiten de vereniging en haar leden betreffende. Het opstellen van exploitatie begrotingen Het instellen van sociale wijkteams en het begeleiden daarvan. Met aandacht voor het woon en leefklimaat voor alle betrokkenen. De maatschappelijke ondersteuning van de wijkteams mede met het oog op ontwikkeling van jeugdbeleid op sociaal en cultureel terrein. Verder zal er ook aandacht zijn voor het onderwijs Ondersteuning bij het beheer en onderhoud van de wijken t.b.v. de wijkteams. Het opstellen en begeleiden van meerjaren onderhoudsplanning Het doen van taxaties opstallen, woonwagens e.d. Het bouwen van woonwagens en woningen, volgens de normen van de overheid. Het renoveren van woonwagens en het aanleggen van woonwagenkampen Verder wil de adviesgroep zich richten op het vergroten van de draagkracht en de acceptatie door de Nederlandse bevolking. Door de jaren heen is er veelal niet een goed beeld ontstaan m.b.t. bijvoorbeeld het wonen en de woonbeleving van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. Daar wil de adviesgroep zich stevig voor inzetten. 5

28 Ook wil de adviesgroep werken aan het handhaven van de diverse woonwagen locaties en daar waar nodig is het uitbreiden van de woonwagen locaties. De doelgroep moet een vrije keus kunnen maken tussen het verwerven van elke vorm van zelfstandige woonruimte. Het recht op deze keus betekent dat de door diverse gemeenten gehanteerde sterfhuis constructie met betrekking tot woonwagenlocaties en woonwagen niet meer het hoofddoel van deze gemeenten mag en moet zijn. 6

29 WERKWIJZE VERENIGING: WERKGROEP ALGEMEEN Vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland Aanleiding De VSRWN heeft een beleidsvisienotitie opgesteld. In deze beleidsvisienotitie staat met welke uitgangspunten de vereniging aan de slag gaat om de maatschappelijke positie van de Sinti en Roma en Woonwagenbewoners in Nederland structureel te verbeteren en hoe zij dit wil doen. De vereniging wil aandacht voor de inrichting van de woonwagenlocaties, verbetering van de leefomstandigheden op de locaties, aandacht voor woon en leefklimaat op en rond de locaties ed., uitbreiding van de woonlocaties en wil verbetering van onderwijsparticipatie van kinderen en jongeren en werkgelegenheid bevorderen. In het visie verhaal staat op welke wijze de VSRWN dit wil doen: De Vereniging wil een verbindende schakel vormen tussen de Sinti en Roma en Woonwagenbewoners onderling en de diverse overheden. Deze opstelling kan alleen maar slagen, als deze voldoende wordt gesteund door haar achterban. Deze steun is er in zeer grote mate, gezien het feit, dat de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners zelf de vereniging vormen. De vereniging signaleert geen verbetering van de positie van de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. En ziet dat deze groep buiten de boot dreigt te vallen, en in een neerwaartse spiraal terecht komt.(3% van het totaal aantal leerplichtige kinderen en jongeren gaat onregelmatig naar school) Ook ziet de vereniging dat het vertrouwen tussen instanties, gemeenten en achterban niet voldoende is om deze neerwaartse spiraal om te buigen. Criminaliteit dreigt een groter probleem te worden. De integratie tussen alle burgers is nog niet voltooid. Wij, de vereniging en ook overheden moeten keihard gaan samenwerken om alle problemen die er zijn gezamenlijk op te lossen. De vereniging heeft het respect en het vertrouwen van het overgrote deel van de achterban. Onze vereniging is gestoeld op eerlijkheid, transparantie, duidelijkheid, gelijke behandeling en openheid en dat weet de achterban. Als onze Vereniging op een woonwagenkamp komt wordt de vereniging met open armen ontvangen. Er wordt met aandacht naar ons geluisterd. Er is eindelijk een vereniging die zij kunnen vertrouwen die voor hun belangen opkomt en de waarheid spreekt. Behalve een groot netwerk in de achterban kent de VSRWN ook een groot netwerk van externen van Europese overheid, de landelijke en lokale overheid, evenals relevante organisaties van onder andere onderwijs, werkgelegenheid, sport en spel. Zo kan de vereniging een bijdrage leveren in het bevorderen van de acceptatie en maatschappelijke participatie tussen Burgers, Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. Werkgroep algemeen De extra aandacht en aanpak die nodig is om de positie te versterken van de Sinti, Roma en Woonwagenbewoners heeft de VSRWN een werkgroep samengesteld die allen komen uit de achterban van Sinti, Roma en Woonwagenbewoners. Deze werkgroepleden hebben een uitstekende staat van dienst ontwikkeld. Zij zullen een positief voorbeeld zijn voor de achterban. En de werkgroepleden zijn goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de achterban en hebben kennis van gemeentezaken en overige externen. Zij willen zich inzeften voor de achterban en hen ondersteunen bij allerlei zaken die van belang zijn voor hun positieverbetering. Zij zijn de gewenste verbindende schakel tussen de diverse groepen en partijen. Het draagvlak en bereik bij de achterban zal worden vergroot door het uitvoeren van een landelijke tournee langs Sinti. Roma en woonwagenlocaties en daar waar zich wiffe vlekken voordoen initiatieven stimuleren en contactpersonen werven. De werkgroepleden nemen contact op met al aanwezige locale en regionale contactpersonen. Een aantal werkgroepleden is gevraagd deel te nemen. Het enthousiasme voor deze opzet is zo groot dat enkele mensen zich spontaan hebben aangemeld. Allen zien voor zich de rol die zij hebben om contacten te leggen met de achterban, te signaleren, waar nodig te adviseren en te bemiddelen. Bij grote of ingewikkelde vraagstukken zullen de knelpunten met 7

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

de cultuur van de woonwagenbewoner,

de cultuur van de woonwagenbewoner, de cultuur van de woonwagenbewoner, behouden of uit laten sterven? inleiding In het voorjaar van 2014 namen twee woonwagenbewoners (zie bijlage 1) actie om de woonwagencultuur op de Nationale Inventaris

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden 1 inhoudsopgave voorwoord 5 deel i: vormen van regie 7 inleiding van theorie naar praktijk 9 1. Geld als vliegwiel

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND

5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND 5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND 5.1 INLEIDING In dit hoofdstuk zullen drie sociaal-culturele kenmerken van de groepering Chinese migranten in Nederland worden besproken, namelijk

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

KOMPAS. De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg. Nummer 14 November 2009

KOMPAS. De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg. Nummer 14 November 2009 KOMPAS De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg Nummer 14 November 2009 1 2 Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest Soest, 9 november 2009 Beste partijgenoten, Op 3 maart 2010 vinden

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Chapeau. Leidraad Woonkringen. wonen met ruggensteun. Woonkringen

Chapeau. Leidraad Woonkringen. wonen met ruggensteun. Woonkringen Chapeau Woonkringen wonen met ruggensteun Leidraad Woonkringen Leidraad bij het tot stand brengen en inrichten van projecten voor zelfstandig wonen met begeleiding Stichting Chapeau Woonkringen Statutair

Nadere informatie

BUSINESSPLAN AMBITIES EN STRATEGIE 2014-2017

BUSINESSPLAN AMBITIES EN STRATEGIE 2014-2017 BUSINESSPLAN AMBITIES EN STRATEGIE 2014-2017 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1 Over het Jeugdsportfonds. Sportdromen voor kinderen waarmaken, de jeugd heeft de toekomst 5 1.1 Waarom het Jeugdsportfonds nodig

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

Deel 3: productenboek Voorwaarden

Deel 3: productenboek Voorwaarden Deel 3: productenboek Voorwaarden Dit deel bevat voorbeelden van instrumenten en methoden die in de Zuid-Hollandse praktijk zijn gebruikt om brede scholen te ontwikkelen. Tevens zijn er voorbeelden opgenomen

Nadere informatie

Handreiking tips en best practices. Cliëntenparticipatie SUWI

Handreiking tips en best practices. Cliëntenparticipatie SUWI Handreiking tips en best practices Cliëntenparticipatie SUWI Handreiking tips en best practices Cliëntenparticipatie SUWI De klant is van niemand, maar van ons allemaal Steunpunt Suwi Gemeenten Postbus

Nadere informatie

AMSTERDAM ZUIDOOST VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 2014 GELOVEN IN ZUIDOOST

AMSTERDAM ZUIDOOST VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 2014 GELOVEN IN ZUIDOOST VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010 2014 GELOVEN IN ZUIDOOST Wij geloven in Zuidoost Amsterdam Zuidoost is altijd al een bijzonder stadsdeel geweest van Amsterdam. De diversiteit van culturen, achtergronden en de

Nadere informatie

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden.

Hierbij stellen wij u op de hoogte omtrent een tweetal voorgenomen verkopen van gemeentelijk vastgoed aan derden. gemeentebestuur PURMEREND Postbus 15 r1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Stadsontwikkeling Team Economie Gemeenteraad van Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie