Hoe maak je van interne communicatie een krachtige motor voor je organisatie?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe maak je van interne communicatie een krachtige motor voor je organisatie?"

Transcriptie

1 Hoe maak je van interne communicatie een krachtige motor voor je organisatie? Annick Vanhove, Organisatie-adviseur met een passie voor IC

2 De startvraag voor vandaag luidt: WAT EN HOE KAN IC BIJDRAGEN AAN HET SUCCESVOL FUNCTIONEREN VAN DE ORGANISATIE? 2

3 Programma Uittekenen van een intern communicatiebeleid Interne communicatie: waarover hebben we het? Analyse van de organisatie Analyse van de communicatie Van analyse naar doelstellingen, strategie en acties Basisstructuur interne communicatie Implementatieplan Je rol als IC-er Een dag met theorie, oefeningen, ervaringsuitwisseling, 3

4 Inspiratiebronnen Reijnders, E. (2010). Basisboek Interne Communicatie. Assen, Van Gorcum. Reijnders, E. (2011). Interne communicatie voor de professional. Naar een interactie-visie. Assen, Van Gorcum. Koeleman, H. (2008). Interne communicatie als managementinstrument. Alphen aan den Rijn/Diegem, Kluwer. (5 e, herziene druk) Koeleman, H. (2011). Sociale media voor interne. Alphen aan den Rijn/Diegem, Kluwer. (5 e, herziene druk) Van Ravenstein, I. en Kok, G (2011). IC in 3D. Interne Communicatie in een breed organisatieperspectief. Deventer, Kluwer. Van Ravenstein,I., van Glabbeek, B. En van Vuuren, M. (2012). 100% Consistent. De impact van impliciete communicatie. Den Haag, Uitgeverij De Communicatiepraktijk. Wigman, M. (2011) Regel jij het draagvlak? Een praktisch handboek over verandercommunicatie. Uitgeverij De Communicatiepraktijk.

5 Inspiratiebronnen Mars, A. (2006) Hoe krijg je ze mee? Vijf krachten om een verandering te laten slagen. Assen, Van Gorcum (5 e druk) Een strategisch communicatieplan voor een overheidsorganisatie uitwerken (COMM-collection nr 19 zie Diverse artikelen uit het tijdschrift, o.a. Interne Communicatie (Kluwer) Diverse congressen en workshops (zie o.a. BViC, Rubriek Kennisdelen van

6 De basis INTERNE COMMUNICATIE WAAROVER HEBBEN WE HET? 6

7 7 Interne communicatie is het aanbieden van boodschappen van zenders aan ontvangers die deel uitmaken van dezelfde organisatie, met het oogmerk organisatorische doelen en/of individuele doelen te verwezenlijken. Hierbij kunnen zender en ontvanger van rol wisselen. (Koeleman, 2010) 7

8 Interne communicatie is een proces van continue uitwisseling van boodschappen en de betekenisgeving daarvan tussen personen die beroepshalve betrokken zijn bij de organisatie. (Reijnders, 2006 p. 126) 8

9 Interne communicatie is overal Interne media Personeelsblad Intranet Nota s Communicatie via de lijn Gesprekken Vergaderingen Presentaties Informele communicatie Wandelgangen Koffieautomaat Recepties 15% 63% 22% 9

10 Interne informatie Soorten informatie Taakinformatie Beleidsinformatie Beheersinformatie Sociale informatie Richting Verticaal Top-down Bottom-up Horizontaal Diagonaal 10

11 Ook wat niet gezegd wordt, is belangrijk Interne media Communicatie via de lijn Informele communicatie Expliciete communicatie Impliciete communicatie Persoonlijk handelen Fysieke omgeving Beschikbare resources Structuur en sturing 11

12 De basis - vervolg WAAROM ZOU JE EEN STRATEGIE EN BELEIDSPLAN VOOR INTERNE COMMUNICATIE UITWERKEN? 12

13 Grosso modo 4 redenen voor een IC-beleidsplan 1. Interne communicatie beter laten aansluiten bij het beleid en de doelstellingen van de organisatie en prioriteiten bepalen. 2. Neuzen in dezelfde richting krijgen om zo de geldingsdrang, zelfreferentialiteit en dada s van betrokken intomen 3. Gestructureerd en planmatig werken om nattevinger- en routinewerk te vermijden 4. Communicatie op maat van diverse interne doelgroepen IC-beleidsplan = referentiepunt 13

14 Enkele vaststellingen uit de praktijk Intern communicatiebeleid is wezenlijk onderdeel van algemeen beleid van een organisatie/bedrijf, maar dit blijkt onvoldoende uit de praktijk IC-er Directie De organisatie is zich bewust van de toegevoegde waarde van IC Neutraal Eens De focus van deze organisatie ligt meer bij EC dan bij IC Eens Neutraal De organisatie besteedt genoeg aandacht aan IC Oneens Neutraal Het topmanagement geeft het goede voorbeeld op het gebied van IC Oneens Neutraal Er wordt te weinig budget vrij gemaakt voor IC Eens Neutraal IC heeft binnen deze organisatie thema s op de agenda geplaatst Eens Eens Bron: Trendonderzoek IC 2011 Involve & Universiteit Twente 14

15 Enkele vaststellingen uit de praktijk Fundamenten voor interne communicatie zijn bij veel organisaties niet vooraf doordacht: Beoogde interne doelgroepen zijn onvoldoende afgebakend Te weinig zicht op informatiebehoeften en mediagebruik van diverse interne doelgroepen Missie, visie, waarden onvoldoende bekend bij medewerkers / onvoldoende vertaald naar diverse niveaus in de organisatie Identiteit onscherp, imago onbekend Gebrek aan SWOT van de communicatie 15

16 Enkele vaststellingen uit de praktijk Beschikbare kanalen zijn vertrekpunt van de interne communicatie ipv de beoogde doelen en doelgroepen ( = kanaaldenken ipv doel- en doelgroepdenken) Veel ad hoc interne communicatie, weinig afstemming tussen diverse initiatieven > chaos in de interne communicatie Weinig aandacht voor de rollen en verantwoordelijkheden die diverse spelers in de organisatie (moeten) opnemen voor interne communicatie geen gedeeld eigenaarschap of ambitie voor goede interne communicatie 16

17 Wie maakt een IC-beleidsplan? Eén penvoerder Maar input & feedback vanwege: bestuurders directie en leidinggevenden personeel (prioritaire) stakeholders Deskundigheid x draagvlak x daadkracht = kans op goed communicatieresultaat 17

18 Aan de slag! In 7 stappen naar een IC-beleidsplan Bron: COMM Collection nr 19 18

19 Stap 1 ZOEK STEUN BIJ HET MANAGEMENT - FOCUS OP PRESTATIEPROBLEMEN - LEG DE KOSTPRIJS BLOOT 19

20 Vertaal organisatieproblemen in prestatieproblemen Organisatieprobleem Onze missie en doelstellingen zijn niet duidelijk. Onze klantenprocedures zijn verouderd en de informatiedoorstroming onderling loopt mank. Onze stijl van leidinggeven is te taakgericht. We wisselen geen kennis uit. Prestatieprobleem Onze klanten weten niet waar we waartoe gaan en wat ze van ons kunnen verwachten. Klanten worden te traag behandeld en klanten zijn ontevreden. Jonge medewerkers waarin we geïnvesteerd hebben, gaan weg omdat ze ontevreden zijn. We doen vaak dubbel werk en daardoor draaien we verlies. 20

21 Niet ageren op IC-problemen heeft een kostprijs Sociale kost Bron van ontevredenheid Personeel Klanten Niet ageren Economische kost Middelen onvoldoende benut Gerechtvaardigd? Verspild?

22 Overtuig je management van het belang van IC door: de gevolgen van een gebrek aan IC in kaart te brengen de kost van van deze gevolgen in kaart te brengen de bijdrage van IC aan het realiseren van de organisatie-ambities in de focus te zetten Overtuig je management van je bijdrage als IC-er door scherpe analyses, goede voorstellen en deskundige interventies 22

23 Stap 2 ANALYSEER HET ORGANISATIEBELEID - IN WELK SOORT ORGANISATIE WERK JE? - WAT IS DE VISIE OP IC? - WELKE SPELERS ZIJN ER? 23

24 De organisatie bepaalt de IC Leidse Octaeder

25 De organisatie bepaalt de IC Wat is de toegevoegde waarde van je organisatie? Wat zijn je producten/diensten? Wie zijn je klanten? Welke doelen streeft de organisatie na? Waar wil ze na X jaar staan? Hoe ziet ze de rol van de medewerkers daarin? Hoe ziet de organisatiestructuur eruit? Hoe wordt de organisatie bestuurd? 25

26 De organisatie bepaalt de IC Hoe ziet de communicatiestructuur eruit? Hoe ervaren medewerkers de organisatie? Wat is de organisatiecultuur? Hoe gedragen medewerkers zich? Hoe uiten ze zicht? Past dit gedrag bij de organisatie? Ondersteunt de organisatie het gedrag? 26

27 Visie op IC Waartoe moet IC een bijdrage leveren? informeren smeerfunctie communiceren bindfunctie Ervan Weten Begrijpen Ondersteunen in werk Zich betrokken voelen Zich verbonden voelen Doelen van IC 27

28 Doelen voor IC Te halen uit: Organisatiedoelen Missie, visie, beleidsplannen Wettelijke bepalingen Ambities van afdelingen/diensten Projecten of veranderingsprocessen Via: gesprekken met RVB, MT, MT-1 deskresearch (materiaal doornemen) 28

29 Elementen die richtinggevend zijn voor de visie op IC hiërarchie Interne communicatie mate van persuasiviteit openheid initiatief kanalen wijgevoel segmentatie (on)afhankelijkheid richting (in-) formeel 29

30 Interne communicatoren Hoe de communicatie verloopt in de organisatie, hangt niet alleen af van de communicatiedienst. Inventariseer alle interne spelers voor communicatie Breng voor deze spelers de rollen en verantwoordelijkheden binnen IC in kaart Stel een spelers rol - IC verantwoordelijkheden matrix op 30

31 communicatieverantwoordelijkheden met bijbehorende visualisaties in de vorm van iconen: Verantwoordelijkheden IC - Informatie brengen Onver taalde infor matie delen met mensen binnen de or ganisatie - Informatie halen Kennis nemen van / halen van onver taalde infor matie - Signalen afgeven Bestaande ideeën, opmer kingen en klachten opmer ken en neer leggen bij ander en, bijvoor beeld de leidinggevende - Signalen verwerken Het onder nemen van actie op een signaal dat bij hem/ haar is belegd/ afgegeven. - Duiding/richting geven Bron: Lijncommunicatie, hoe het wél werkt - Involve

32 - Signalen verwerken Het onder nemen van actie op een signaal dat bij hem/ haar is belegd/ afgegeven. - Duiding/richting geven Tekst en uitleg geven waar om de or ganisatie bepaalde keuzes maakt - Informatie vertalen (Gezamenlijk) ver talen van infor matie van abstr act naar concr eet - Anderen helpen in hun communicatieverantwoordelijkheid Collega s helpen/ adviser en, coachen of hulpmiddelen aanr eiken ter uitvoer ing van hun inter ne comm unicatietaken en -ver antwoor delijkheden - Dialoog deelnemen Deelnemen aan for mele/ infor mele/ vir t uele/ fysieke inter acties met één of meer der e collega s om infor matie uit te wisselen en vr agen te beantwoor den

33 Communicatieverantwoordelijkheden Speler Informatie over strategie Informatie over proces Informatie over vak Directie Rol Verantwoord. Rol Verantwoord. Rol Verantwoord. Managers / middenkader Medewerkers Bron: Lijncommunicatie, hoe het wél werkt - Involve

34 Hoe nemen spelers hun rol op? Wat verwachten spelers van elkaar op vlak van IC? Voelen spelers zich voldoende in staat om hun rol in IC op te nemen? Wie heeft nood aan welke ondersteuning? Worden spelers beoordeeld op hun rol in IC? 34

35 Stap 3 ANALYSEER DE INTERNE COMMUNICATIE > INHOUD EN WERKWIJZE VOOR EEN COMMUNICATIE-AUDIT 35

36 Communicatie-audit: wat breng je minimaal in kaart? Worden de diverse functies van IC benut? Zijn alle soorten IC-informatie kwaliteitsvol aanwezig? Hoe verloopt de informatiedoorstroming in diverse richtingen? Hoe beoordelen interne groepen de aard en hoeveelheid van de informatie die gegeven wordt? Wat is de kwaliteit van de communicatiestructuur? Is de mediamix afgestemd op de IC-doelen en functies? Wat is de kwaliteit van de afzonderlijke communicatiekanalen? Zijn medewerkers tevreden over IC? 36

37 Sterktes en zwaktes ivm: Wat kan je bijkomend opnemen in SWOT? Plaats van IC-dienst in organogram (stafdienst?) Relaties met andere diensten: HRM-dienst (eventueel dienst organisatieontwikkeling) ICT Marketing Ondersteunende diensten (vb. graficus, drukkerij, ) Randvoorwaarden: Budget beheerssystemen voor IC huisstijl, 37

38 Input via: Hoe communicatie-audit uitvoeren? Deskresearch van beleidsplannen, onderzoeken, Interviews of focusgroepsgesprekken Bevragingen (schriftelijk, mondeling, online) Expertgroep communicatiemedia Usabilitytests (website/intranet) Mysteryguests en observaties Netwerkanalyse (interne informatiestromen) Voor een overzicht van diagnosevragen en meetsuggesties zie IC in 3D 38

39 Input communicatie-audit door: Communicatiedienst Managementteam Raad van Bestuur Afdelingshoofden/diensthoofden/teamcoördinatoren Personeel Experten Externen 39

40 Communicatie-audit: wat breng je in kaart? Worden de diverse functies van IC benut? Zijn alle soorten IC-informatie kwaliteitsvol aanwezig? Hoe verloopt de informatiedoorstroming in diverse richtingen? Hoe beoordelen interne groepen de aard en hoeveelheid van de informatie die gegeven wordt? Wat is de kwaliteit van de communicatiestructuur? Is de mediamix afgestemd op de IC-doelen en functies? Wat is de kwaliteit van de afzonderlijke communicatiekanalen? Zijn medewerkers tevreden over de IC-kanalen? 40

41 4 functies van IC 1. Faciliteren van werkprocessen 2. Vernieuwen van kennis 3. Motiveren en (ver)binden van kennis 4. Richten van de organisatie en versterken van identificatie Koeleman 41

42 Communicatie-audit: wat breng je in kaart? Worden de diverse functies van IC benut? Zijn alle soorten IC-informatie kwaliteitsvol aanwezig? Hoe verloopt de informatiedoorstroming in diverse richtingen? Hoe beoordelen interne groepen de aard en hoeveelheid van de informatie die gegeven wordt? Wat is de kwaliteit van de communicatiestructuur? Is de mediamix afgestemd op de IC-doelen en functies? Wat is de kwaliteit van de afzonderlijke communicatiekanalen? Zijn medewerkers tevreden over de IC-kanalen? 42

43 Interne informatie Soorten informatie Taakinformatie Beleidsinformatie Beheersinformatie Sociale informatie Richting Verticaal Top-down Bottom-up Horizontaal Diagonaal Kwaliteitseisen Tijdig verstrekt en ontvangen Inhoudelijk correct en volledig Relevant en bruikbaar (cfr. infobehoeften) Helder en toegankelijk 43

44 Welke informatie is relevant? info geven vs info willen Zenderperspectief: doelstellingen van het management Ontvangerperspectief: verwachtingen van medewerkers Need to know: Wat moeten onze mensen absoluut weten? Want to know: wat willen onze mensen absoluut weten? Nice to know: Wat zouden we graag hebben dat onze mensen nog allemaal weten? Would like to know: Wat willen onze mensen nog graag weten? 44

45 09/02/ De positie in de organisatie bepaalt de informatiebehoeften Bron: Reijnders, p. 136.

46 Intern Communicatiebeleid 09/02/ Beoordeel de hoeveelheid informatie die gegeven wordt Bron: Reijnders, p IC = evenwicht zoeken tussen want tot know en need to know

47 Om info-overload te vermijden: stel een doelgroep inhoudmatrix op Welke info willen welke doelgroepen ontvangen? Scoren: - / 0 / + / ++ Matrix invullen vanuit de interesse van de ontvanger om valkuilen te vermijden: Organisatie- vs. ontvangergecentreerd Informeringsdrang vs. informatiebehoeften Interesse van de ontvanger = noodzakelijke kapstok om nieuwe informatie aan te haken Inlevingsvermogen is belangrijk 47

48 Communicatie-audit: wat breng je in kaart? Worden de diverse functies van IC benut? Zijn alle soorten IC-informatie kwaliteitsvol aanwezig? Hoe verloopt de informatiedoorstroming in diverse richtingen? Hoe beoordelen interne groepen de aard en hoeveelheid van de informatie die gegeven wordt? Wat is de kwaliteit van de communicatiestructuur? Is de mediamix afgestemd op de IC-doelen en functies? Wat is de kwaliteit van de afzonderlijke communicatiekanalen? Zijn medewerkers tevreden over de IC-kanalen? 48

49 IC-mediamix Mogelijkheid aan interne communicatiekanalen is onuitputtelijk Persoonlijke (mondelinge) media Schriftelijke media Audiovisuele en digitale media 49

50 Persoonlijke communicatiekanalen Werkoverleg Management by walking around Tweegesprek Beoordelings- en functioneringsgesprekken Personeelsbijeenkomst (toespraken) Groepsdiscussies Brainstormsessies Interne lezingen Ombudsman/vrouw Wandelgangen Roddelcircuit 50

51 Schriftelijke communicatiekanalen Personeelsblad Mededelingen van het management Nieuwsbrieven (per dienst / per thema) Memo & informatienota Mededelingenbord Informatie op de loonbrief Knipselkrant Instructienota s Ideeënbus Personeelsgids Wie-is-wie-gids Jaarverslag Posters en affiches Interne folders Informatie in externe kanalen (vb. vakbondsinformatie) 51

52 Audiovisuele en digitale communicatiekanalen Interne TV-uitzendingen Interne radio-uitzendingen Interne infolijn Mobiele telefoons / SMS Intranet E-zine Vodcast / Podcast Weblog / videoblog Bedrijfswiki Elektronisch mededelingenbord 52

53 Criteria die de keuze voor een kanaal bepalen Communicatiedoel Fasen van communicatie Bereik (breedte) Diepgang Aanmaaktijd Kosten Vertrouwdheid met het kanaal Mate van vertrouwelijkheid (privacy) Gebruikstijd Herhaling Gemak van encoderen en decoderen Aanpasbaarheid Toegankelijkheid Overzichtelijkheid Eenduidigheid 53

54 Beoordeel de kwaliteit van de interne communicatiestructuur en mediamix Hoe verhouden de 3 pijlers zich ten opzichte van elkaar? Zij ze alle drie in voldoende mate aanwezig? Bevat de mediamix? Rijke en arme media Push en pull media Formele en informele kanalen Kanalen voor informeren én communiceren Kanalen die de diverse functies van IC ondersteunen Is het voor medewerkers duidelijk welke info ze via welke kanalen zullen ontvangen? 54

55 Zicht op 3 IC-pijlers IC-Media IC via de lijn Informele communicatie Waardering door ontvanger Snelheid van infoverspreiding Beperken van ruis Feedback mogelijk 0 ++ in potentie 0 55

56 Informeren communiceren Ervan Weten Informeren (actie) Begrijpen Doorgeven van boodschappen Vooral top-down - actiegericht 1-richtingscommunicatie Interne media Ondersteunen in werk Communiceren Zich betrokken voelen (interactie) Zich verbonden voelen Samen betekenis geven Vooral dialoog interactiegericht co-creatie vergt 2- richtingscommunicatie Communicatie via de lijn 56

57 Motivatie Change management Bedrijfsculturele communicatie Best practices Audiovisueel Journaal Opleidingsvideo s videoclips Papier Magazine Interne affiches Brieven Informatie Strategie Achtergrond Beleid Change management Culturele communicatie Interactie Mondeling Vergaderingen Fora en events Opleiding, seminars, conferenties Elektronisch Intranet - internet Kennisdatabank Mail E-zines Instructies Procedures Dienstorders Instructie 57

58 Bewaak de mediamix: Stel een media inhoudmatrix op Welke info verspreidt de organisatie via welke media? Matrix invullen vanuit de huidige situatie Nakijken: lacunes van bepaalde soorten informatie in de mediamix overload van bepaalde soorten informatie in de mediamix (is de overlap tussen media functioneel of niet?) verhouding tussen diverse soorten media (mondeling, schriftelijk, digitaal) welke media behoren tot basispakket, welke zijn aanvullend ruimte voor feedback 58

59 Stem de mediamix af op doelgroepen door een doelgroepen mediamatrix op te stellen Welke doelgroepen ontvangen welke media? Matrix invullen vanuit de huidige situatie Nakijken: sluit doelgroepsegmentatie aan bij verschillen in infobehoeften? sprake van eenzijdige media-inzet voor bepaalde doelgroepen? Heeft elke doelgroep een goede mediamix? ruimte voor feedback voor alle doelgroepen? In tweede instantie: doelgroepen bevragen over gewenste media voor bepaalde inhouden 59

60 Nut van communicatiematrixen Organisaties hebben de neiging om kanalen bij te maken als IC niet werkt Communicatiematrixen helpen om overzicht te bewaren en hiaten en overlappingen op te sporen 3 Matrixen Doelgroep / inhoudmatrix: welke informatie willen de verschillende interne doelgroepen ontvangen? Doelgroep / mediamatrix: welke interne doelgroepen ontvangen welke media? Media / inhoudmatrix: welke informatie verspreidt de organisatie via welke kanalen? 60

61 Extra aandacht voor rol van het middenkader als bewaker van de informatiedoorstroming Middenkader moet op regelmatige basis checken of informatie: 1. ontvangen is 2. gelezen is 3. begrepen is 4. aanvaard is 5. omgezet wordt in handelen en dit in beide richtingen (T/D en B/U) 61

62 62 Informatieverlies bij communicatie Bron: Reijnders, p

63 Klachten over lijncommunicatie Top Middenkader Medewerkers Zaken die wij agenderen, komen niet aan Onderwerpen worden verschillende geïnterpreteerd. Het duurt lang voor de informatie de medewerkers bereikt. We weten niet echt wat leeft op de werkvloer We moeten boodschappen doorgeven waarvan we de achtergrond niet goed kennen en waar we soms ook niet achter staan. De informatie bereikt de medewerkers via andere kanalen, dus daar hoef ik niets mee te doen. Ik krijg geen terugkoppeling op signalen. De informatie komt van alle kanten. Het is lastig relevantie en prioriteit te bepalen (en we hebben toch al weinig tijd.) Veel boodschappen zijn niet relevant voor mij/ons. Er speelt heel veel maar wij horen daar niks van (of pas achteraf) Er is te veel infomatie. Dat krijg ik allemaal niet verwerkt. Ik kan mijn signalen niet kwijt. Ik kom wel met ideeen, maar er gebeurt toch niks mee. Bron: Lijncommunicatie, hoe het wél werkt - Involve

64 7 oorzaken voor deze klachten 1. Te eenzijdige nadruk op de hiërarchische lijn uit het organogram (deel van de organisatie verdwijnt uit beeld) 2. Eenrichtingsverkeer (vooral top-down) 3. Lijn wordt gebruikt voor alle soorten informatie en met alle mogelijke doelen > verstopping & info-overload op niveau van het middenkader 4. Impliciete verwachtingen en veronderstellingen over wat de ander wel of niet doet 5. Geen ondersteuning van managers 6. Interne media als parallel circuit (dat lijn ondergraaft?) 7. Gebrek aan sturing (middenkader kiest zelf wat, hoe en wanneer)

65 Hoewel deze elementen in verschillende volgordes kunnen worden bekeken, hanteren we in deze white paper een vier stappenplan beginnend bij informatie. Deze vier stappen helpen bij het ontwerpen en inrichten van een werkende communicatiestructuur die de oude lijn vervangt. De eerste twee stappen zijn nodig om de volgende stappen te kunnen zetten en bouwen steeds op elkaar verder. De exacte invulling verschilt uiteraard per organisatie (aard organisatie, wensen en behoefte medewerkers etc.): In 4 stappen klachten oplossen 1. Welk info is relevant en speelt in op de infobehoeften? 2. Wie speelt een belangrijke rol in de infouitwisseling? 4. Welke ondersteuning hebben de spelers nodig hebben om hun communicatieverantwoordelijkheid te kunnen vervullen? Iedere stap begint met één centrale vraag: Bron: Lijncommunicatie, hoe het wél werkt - Involve 3. Welke communicatieverantwoordelijkheden hebben deze spelers in de IC?

66 Resultaten audit verwerken in SWOT-analyse SWOT%analyse,Interne,en,externe,communicatie,lokaal,bestuur,X, STERKTES Scheiding van politieke en overheidscommunicatie schepen voor communicatie/voorzitter is zich bewust van het belang van goede overheidscommunicatie weinig politieke bemoeienissen over communicatie duidelijke afspraken over portrettering van bestuur in infoblad en andere communicatiekanalen redactieraad vermijdt politieke sturing van infoblad Enthousiast en dynamisch communicatieteam een voltijdse communicatieambtenaar twee deeltijdse onthaalbedienden deskundige medewerkers die leergierig zijn en kwaliteit nastreven sterke communicatiereflexen (= gezonde nieuwsgierigheid) Goede omkadering communicatiewerking voldoende budget voor communicatie ICT-infrastructuur is aanwezig goed documentbeheer Aandacht voor professionalisering communicatie communicatieambtenaar is lid van Kortom communicatieambtenaar neemt deel aan de provinciale collegagroep van communicatieambtenaren. communicatieambtenaar kan relevante vormingen volgen ook medewerkers kunnen communicatievormingen volgen (vb. schrijftraining, cursus presentatietechnieken) Herkenbare huisstijl Het bestuur heeft een eigen, herkenbare huisstijl. De huisstijl wordt consequent toegepast op de verschillende dragers Sjablonen voor toepassing huisstijl in brieven, folders, etc Huisstijlhandboek aanwezig Nieuwe medewerkers krijgen op korte opleiding huisstijlgebruik ZWAKTES Belang van communicatie wordt nauwelijks intern erkend geen beleidsvisie over communicatie MAT ziet communicatie als bijkomstigheid slechts een handvol diensten hechten belang aan goede communicatie niemand is verantwoordelijke voor de interne communicatie interne communicatie hangt af van persoonlijk initiatief diensthoofden en medewerkers Gebrekkige kennis van en weinig appreciatie voor werking en aanbod communicatiedienst de gemeentelijke diensten weten onvoldoende wat wel of niet tot de opdracht van de communicatiedienst behoort de gemeentelijke diensten weten onvoldoende welk ondersteuningsaanbod de communicatiedienst aanbiedt communicatie wordt niet gezien als vak deskundige inbreng van communicatieambtenaar niet altijd gewaardeerd communicatiedienst wordt vooral gezien als uitvoerende dienst communicatievaardigheden vormen geen onderdeel van functieprofiel Weinig planmatige communicatie communicatie gebeurt vaak ad hoc ontbreken communicatie(beleids)plan geen communicatiereflexen bij diensten: communicatietrajecten worden regelmatig te laat gestart Zwakke doelgroepgerichtheid van de communicatie communicatie gebeurt meestal voor de burgers weinig zicht op samenstelling, behoeftes en interesses specifieke doelgroepen (vb. jongeren, senioren, middenstand, ) weinig gerichte communicatie naar specifieke doelgroepen geen publieksonderzoek naar kennis en appreciatie van de gemeentelijke communicatie 66

67 SWOT: Sterktes & zwaktes Verbeterpunten distilleren vanuit SWOT-analyse Opportuniteiten (Kansen) & bedreigingen Onderlinge correlatie is richtinggevend voor verbeteracties Kansen Bedreigingen Sterkten Investeren Verdedigen Zwakten Beslissen Schade beheersen 67

68 Interne communicatie-audit: uitbesteden of zelf doen? Volgende factoren spelen een rol: Aard van probleem en omvang ervan Eigen kennis en ervaring m.b.t. onderzoek Praktische mogelijkheden voor uitvoering Beschikbare tijd en personeelsinzet Gewenste kwaliteit en betrouwbaarheid 68

69 Uitbesteden of zelf doen? Reden om het zelf te doen: Informatieverzameling vergt specifieke vakkennis of voorkennis Vertrouwelijke informatie Besparing op out of pocket kosten (maar eigen uren kosten ook geld!) Redenen om het uit te besteden: Gespecialiseerde onderzoekskennis nodig Objectieve visie en analyse door buitenstaander Zelf geen tijd of mankracht Aandachtspunt: onderzoek door studenten! 69

70 Een goede audit van de communicatie vergt deskundigheid en intellectuele eerlijkheid Opgelet met louter zelf-analyse Betrek de werkvloer de kennis is in huis Betrek zo mogelijk ook externe deskundigheid Zorg op voorhand voor draagvlak bij bestuur en lijnmanagement om met de resultaten van de audit aan de slag te gaan 70

71 Waar kan het onderzoek mislopen? Overal: foutieve probleemstelling foute keuze voor onderzoeksmethode gebrekkige steekproeftrekking foute vraagstelling foutief inlezen van data verkeerde analysetechnieken foute interpretatie van gegevens fouten bij het schrijven van een rapport 71

72 Stap 4 en 5 BEPAAL WAAR JE NAARTOE WILT PLAN DOELEN EN ACTIES 72

73 Van audit naar IC-plan Stap 1: Bepaal strategische doelstellingen door verbeteracties te clusteren en te prioriteren krijg je een zicht op mogelijke doelstellingen formuleer eventueel ook operationele DS Stap 2: Wijs verbeteracties toe aan DS (1 actie kan meerdere DS-en dienen) Stap 3: Actiefiches opmaken Wat, wie betrokken, welke DS wordt ondersteund Inschaling: denkwerk, beslissing, uitvoeren Korte, middellange, lange termijn Prioriteit en eventuele afhankelijkheid van andere acties Stap 4: Meerjarenplan opmaken (draaiboek) 73

74 Instrumenten om IC-plan te visualiseren Tijdslijn Mindmap-overzicht Overzichtlijst van acties Beheerssysteem IC Planningsmethodiek (met tussentijdse evaluatie en/of onderzoek) Voorbeeldparagraaf van IC-verantwoordelijkheden voor in functieprofielen. 74

75 Communicatiestructuur ontwerpen om doelstellingen te bereiken Stel een basispakket van IC-media samen dat voor 80% van IC bevredigend functioneert en dat spelers ondersteunt in hun rol en IC-verantwoordelijkheid vaste overlegstructuren (via linking-pin) intranet, met eventueel e-zine personeelsblad (nieuws)berichten (digitaal of op papier) Afbakening aanvullende IC-kanalen + bewaking ervan 75

76 Oplijsting van aandachtspunten De inhoudelijke en organisatorische wijzigingen die nodig zijn om basisstructuur in te voeren nieuwe IC-kanalen voor basispakket / aanvullend pakket af te schaffen kanalen Gevolgen nieuwe communicatiestructuur voor medewerkers vaardigheden verantwoordelijkheden Kostprijs voor ontwikkeling en/of bijsturing kanalen voor uiteindelijke communicatiestructuur (begroting) 76

77 Acties om de lijncommunicatie te verbeteren Overlegbeschrijving: per overleg de deelnemers, onderwerpen, bevoegdheden, input/output aangeven (overlegbeschrijving) De samenhang tussen overleglijnen aangeven (waar nodig uitzuiveren!) Acties rond de kwaliteit van verslagen en rapportages Acties om middenkader te ondersteunen praktische, ondersteunende tools (F&Q, presentaties, nota s) door als IC-er de rol op te nemen van procesontwerper, facilitator en/of communicatiecoach 77

78 Acties om de informele communicatie te verbeteren Niet door informele communicatie te willen beheersen Wel door zelf te netwerken, door acties te voorzien die bestaande netwerken ondersteunen, door informele kennisdeling mogelijk te maken Sociale media inzetten voor thematische uitwisseling van kennis 78

79 Tot slot JOUW ROL ALS IC-ER 79

80 Interne Communicatie Typologie Matrix (Roelen) Rol IC bij verandering Ondersteunende rol Impactrol Focus op organisatie Regisseur Partner Focus op communicatie Producent Consultant 80

81 Andere rollen, andere competenties Producent: productie van communicatieproducten IC: beschikt over de juiste kennis & vaardigheden voor de productie van ICprogramma s HR: definiëert een duidelijke organisatieverandering met heldere doelstellingen en gedegen implementatieplan Topmanagement: geen taak Consultant: (expertperspectief) levert een specifieke bijdrage aan bredere communicatie-onderwerpen waarbij IC rol speelt (vb. internal branding) IC: beschikt over kennis en vaardigheden over IC en heeft consultancyvaardigheden owv luisteren naar en samenwerken met topmanagement HR: staat er open voor dat verandering alleen succesvol kan uitgevoerd worden wanneer samengewerkt wordt met anderen, waaronder IC Topmanagement: is eigenaar van deze verandering 81

82 Andere rollen, andere competenties Regisseur: IC wordt gezien als een integraal onderdeel van de implementatieaanpak. IC heeft actieve rol in verandermanagement, strategie-implementatie en het zorgen voor engagement en alignment van medewerkers en managers. IC: draagt bij aan organisatieveranderingen via kennis en realisatie van communicatieproducten en brengt ook expertise op vlak van verandermanagement en strategie-implementatie in HR: staat voor actieve ondersteunende rol van IC en is zelf sterk betrokken op implementatie Topmanagement: sterke betrokkenheid = kritische succesfactor Partner: samen vormgeven aan verandering IC = een van de partners van de CEO en directiecomité in het proces van strategieformulering en werkt nauw samen met andere afdelingen IC: brengt expertise rond verandermanagement en strategie-implementatie in en heeft ervaring en vaardigheden voor samenwerking met topmanagement 82

83 Samenvattend: 5 geboden bij IC-beleidsplanning 1. Creëer draagvlak bij alle beïnvloeders en beslissers 2. Genereer ideeën, oplossingen en voorstellen vanuit de werkvloer. 3. Beschrijf de strategie in zeer beknopte tekst 4. Werk op verschillende planningsniveaus: van beknopt naar uitgeschreven communicatiebeleid, van een meerjarenplan naar een jaarplan 5. Prikkel en inspireer: kies scherp gekozen beelden, statements 83

Interne communicatie. Annick Vanhove Memori KH Mechelen. (015 369 301 of annick.vanhove@khm.be)

Interne communicatie. Annick Vanhove Memori KH Mechelen. (015 369 301 of annick.vanhove@khm.be) Interne communicatie Annick Vanhove Memori KH Mechelen (015 369 301 of annick.vanhove@khm.be) Inhoud van de presentatie Geen interne communicatie zonder organisatie Interne communicatie: doelen & functies,

Nadere informatie

Interne communicatie in een veranderende organisatie

Interne communicatie in een veranderende organisatie Interne communicatie in een veranderende organisatie Annick Vanhove, consultant en trainer 0479 23 26 96 annick.vanhove@gmail.com www.chrisenannick.be DEEL 1 BLIK OP IC Interne communicatie is overal Informatiesoorten

Nadere informatie

Bijlagen Stichting Welzijn Baarn

Bijlagen Stichting Welzijn Baarn Bijlagen Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 1 Contactgegevens Hieronder vindt u de contactgegevens van het projectteam.

Nadere informatie

'Vernieuwingen in de Vlaamse administratie. De interne communicatie in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap'

'Vernieuwingen in de Vlaamse administratie. De interne communicatie in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap' Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'Vernieuwingen in de Vlaamse administratie. De interne communicatie in het ministerie

Nadere informatie

Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid

Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid `Van 3 naar 1` Medemogelijk gemaakt door: Olivia van der Stap Milou de Haan Josanne van der Leij Sam van den Brink Charles Wijnen Gonzales Datum 25-11-2010

Nadere informatie

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17

Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 17 Naar een Balanced Scorecard voor Overheidscommunicatie Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 17 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren.

Nadere informatie

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties

BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties BSAE-dossier: Interne communicatie binnen ledenorganisaties Towards Professional Recognition Dossiers BSAE Essentials: hét vademecum voor de verenigingsmanager met essentiële informatie en bronnen. BSAE

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad

Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie. Voorblad Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Voorblad 1 Gent: uw politie altijd nabij Corporate communicatie voor de politie Corporate communicatie voor de politie 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

beleidsplan Vocvo 2013-2017

beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 beleidsplan Vocvo 2013-2017 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Technisch voorwoord 7 3 Missie 10 4 Voorstelling van Vocvo 12 5 Gegevensverzameling 14 6 SWOT-analyse 20 7 Doelstellingen

Nadere informatie

Verbeterprojecten BPR. Instrument bij de modernisering van de federale overheid

Verbeterprojecten BPR. Instrument bij de modernisering van de federale overheid Verbeterprojecten BPR Instrument bij de modernisering van de federale overheid ... zullen ook de verbeterprojecten systematisch worden ingevoerd zodat de modernisering op de verschillende domeinen ook

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn

Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Communicatievisie 2011-2015 Gemeente Hoorn Auteur: Bureau Communicatie, Gemeente Hoorn Datum: Januari 2011 Corsanr: 11.02881 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 1 Waarom deze visie? 1.1 Tijd voor innovatie 1.2

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten

Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid. Routeplanner voor gemeenten Op weg naar leeftijdsbewust personeelsbeleid Routeplanner voor gemeenten 1 > I n h o u d s o p g a v e c o l o f o n Inleiding 3 Noodzaak: waarom leeftijdsbewust personeelsbeleid? 5 Levensfasen en generaties

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR WHITEPAPER E-HRM Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR Remco van der Hoek & Rob Verberk Auteurs:

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

PMW. Handleiding Projectmatig werken

PMW. Handleiding Projectmatig werken PMW Handleiding Projectmatig werken Inhoudsopgave Voorwoord Kiezen voor een methodiek betekent vrijheid in gebondenheid 3 Handleiding is bottom-up tot stand gekomen 3 Ervaring zal komende edities verrijken

Nadere informatie

CompetentieCompagnon

CompetentieCompagnon LNC Competent met je talent CompetentieCompagnon Actiemap voor een duurzaam HR-beleid INHOUD Voorwoord 5 Leeswijzer 7 Deel 1 De kernelementen - Kritische succesfactoren of KSF's 1 Visie en strategie 1.1

Nadere informatie

3.1 Het belang van communicatie voor een goed competentiebeleid

3.1 Het belang van communicatie voor een goed competentiebeleid KSF 3 Communicatie 3.1 Het belang van communicatie voor een goed competentiebeleid Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid komt communicatie vaak pas op de tweede plaats. Tijdens bijeenkomsten

Nadere informatie