Hoe maak je van interne communicatie een krachtige motor voor je organisatie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe maak je van interne communicatie een krachtige motor voor je organisatie?"

Transcriptie

1 Hoe maak je van interne communicatie een krachtige motor voor je organisatie? Annick Vanhove, Organisatie-adviseur met een passie voor IC

2 De startvraag voor vandaag luidt: WAT EN HOE KAN IC BIJDRAGEN AAN HET SUCCESVOL FUNCTIONEREN VAN DE ORGANISATIE? 2

3 Programma Uittekenen van een intern communicatiebeleid Interne communicatie: waarover hebben we het? Analyse van de organisatie Analyse van de communicatie Van analyse naar doelstellingen, strategie en acties Basisstructuur interne communicatie Implementatieplan Je rol als IC-er Een dag met theorie, oefeningen, ervaringsuitwisseling, 3

4 Inspiratiebronnen Reijnders, E. (2010). Basisboek Interne Communicatie. Assen, Van Gorcum. Reijnders, E. (2011). Interne communicatie voor de professional. Naar een interactie-visie. Assen, Van Gorcum. Koeleman, H. (2008). Interne communicatie als managementinstrument. Alphen aan den Rijn/Diegem, Kluwer. (5 e, herziene druk) Koeleman, H. (2011). Sociale media voor interne. Alphen aan den Rijn/Diegem, Kluwer. (5 e, herziene druk) Van Ravenstein, I. en Kok, G (2011). IC in 3D. Interne Communicatie in een breed organisatieperspectief. Deventer, Kluwer. Van Ravenstein,I., van Glabbeek, B. En van Vuuren, M. (2012). 100% Consistent. De impact van impliciete communicatie. Den Haag, Uitgeverij De Communicatiepraktijk. Wigman, M. (2011) Regel jij het draagvlak? Een praktisch handboek over verandercommunicatie. Uitgeverij De Communicatiepraktijk.

5 Inspiratiebronnen Mars, A. (2006) Hoe krijg je ze mee? Vijf krachten om een verandering te laten slagen. Assen, Van Gorcum (5 e druk) Een strategisch communicatieplan voor een overheidsorganisatie uitwerken (COMM-collection nr 19 zie Diverse artikelen uit het tijdschrift, o.a. Interne Communicatie (Kluwer) Diverse congressen en workshops (zie o.a. BViC, Rubriek Kennisdelen van

6 De basis INTERNE COMMUNICATIE WAAROVER HEBBEN WE HET? 6

7 7 Interne communicatie is het aanbieden van boodschappen van zenders aan ontvangers die deel uitmaken van dezelfde organisatie, met het oogmerk organisatorische doelen en/of individuele doelen te verwezenlijken. Hierbij kunnen zender en ontvanger van rol wisselen. (Koeleman, 2010) 7

8 Interne communicatie is een proces van continue uitwisseling van boodschappen en de betekenisgeving daarvan tussen personen die beroepshalve betrokken zijn bij de organisatie. (Reijnders, 2006 p. 126) 8

9 Interne communicatie is overal Interne media Personeelsblad Intranet Nota s Communicatie via de lijn Gesprekken Vergaderingen Presentaties Informele communicatie Wandelgangen Koffieautomaat Recepties 15% 63% 22% 9

10 Interne informatie Soorten informatie Taakinformatie Beleidsinformatie Beheersinformatie Sociale informatie Richting Verticaal Top-down Bottom-up Horizontaal Diagonaal 10

11 Ook wat niet gezegd wordt, is belangrijk Interne media Communicatie via de lijn Informele communicatie Expliciete communicatie Impliciete communicatie Persoonlijk handelen Fysieke omgeving Beschikbare resources Structuur en sturing 11

12 De basis - vervolg WAAROM ZOU JE EEN STRATEGIE EN BELEIDSPLAN VOOR INTERNE COMMUNICATIE UITWERKEN? 12

13 Grosso modo 4 redenen voor een IC-beleidsplan 1. Interne communicatie beter laten aansluiten bij het beleid en de doelstellingen van de organisatie en prioriteiten bepalen. 2. Neuzen in dezelfde richting krijgen om zo de geldingsdrang, zelfreferentialiteit en dada s van betrokken intomen 3. Gestructureerd en planmatig werken om nattevinger- en routinewerk te vermijden 4. Communicatie op maat van diverse interne doelgroepen IC-beleidsplan = referentiepunt 13

14 Enkele vaststellingen uit de praktijk Intern communicatiebeleid is wezenlijk onderdeel van algemeen beleid van een organisatie/bedrijf, maar dit blijkt onvoldoende uit de praktijk IC-er Directie De organisatie is zich bewust van de toegevoegde waarde van IC Neutraal Eens De focus van deze organisatie ligt meer bij EC dan bij IC Eens Neutraal De organisatie besteedt genoeg aandacht aan IC Oneens Neutraal Het topmanagement geeft het goede voorbeeld op het gebied van IC Oneens Neutraal Er wordt te weinig budget vrij gemaakt voor IC Eens Neutraal IC heeft binnen deze organisatie thema s op de agenda geplaatst Eens Eens Bron: Trendonderzoek IC 2011 Involve & Universiteit Twente 14

15 Enkele vaststellingen uit de praktijk Fundamenten voor interne communicatie zijn bij veel organisaties niet vooraf doordacht: Beoogde interne doelgroepen zijn onvoldoende afgebakend Te weinig zicht op informatiebehoeften en mediagebruik van diverse interne doelgroepen Missie, visie, waarden onvoldoende bekend bij medewerkers / onvoldoende vertaald naar diverse niveaus in de organisatie Identiteit onscherp, imago onbekend Gebrek aan SWOT van de communicatie 15

16 Enkele vaststellingen uit de praktijk Beschikbare kanalen zijn vertrekpunt van de interne communicatie ipv de beoogde doelen en doelgroepen ( = kanaaldenken ipv doel- en doelgroepdenken) Veel ad hoc interne communicatie, weinig afstemming tussen diverse initiatieven > chaos in de interne communicatie Weinig aandacht voor de rollen en verantwoordelijkheden die diverse spelers in de organisatie (moeten) opnemen voor interne communicatie geen gedeeld eigenaarschap of ambitie voor goede interne communicatie 16

17 Wie maakt een IC-beleidsplan? Eén penvoerder Maar input & feedback vanwege: bestuurders directie en leidinggevenden personeel (prioritaire) stakeholders Deskundigheid x draagvlak x daadkracht = kans op goed communicatieresultaat 17

18 Aan de slag! In 7 stappen naar een IC-beleidsplan Bron: COMM Collection nr 19 18

19 Stap 1 ZOEK STEUN BIJ HET MANAGEMENT - FOCUS OP PRESTATIEPROBLEMEN - LEG DE KOSTPRIJS BLOOT 19

20 Vertaal organisatieproblemen in prestatieproblemen Organisatieprobleem Onze missie en doelstellingen zijn niet duidelijk. Onze klantenprocedures zijn verouderd en de informatiedoorstroming onderling loopt mank. Onze stijl van leidinggeven is te taakgericht. We wisselen geen kennis uit. Prestatieprobleem Onze klanten weten niet waar we waartoe gaan en wat ze van ons kunnen verwachten. Klanten worden te traag behandeld en klanten zijn ontevreden. Jonge medewerkers waarin we geïnvesteerd hebben, gaan weg omdat ze ontevreden zijn. We doen vaak dubbel werk en daardoor draaien we verlies. 20

21 Niet ageren op IC-problemen heeft een kostprijs Sociale kost Bron van ontevredenheid Personeel Klanten Niet ageren Economische kost Middelen onvoldoende benut Gerechtvaardigd? Verspild?

22 Overtuig je management van het belang van IC door: de gevolgen van een gebrek aan IC in kaart te brengen de kost van van deze gevolgen in kaart te brengen de bijdrage van IC aan het realiseren van de organisatie-ambities in de focus te zetten Overtuig je management van je bijdrage als IC-er door scherpe analyses, goede voorstellen en deskundige interventies 22

23 Stap 2 ANALYSEER HET ORGANISATIEBELEID - IN WELK SOORT ORGANISATIE WERK JE? - WAT IS DE VISIE OP IC? - WELKE SPELERS ZIJN ER? 23

24 De organisatie bepaalt de IC Leidse Octaeder

25 De organisatie bepaalt de IC Wat is de toegevoegde waarde van je organisatie? Wat zijn je producten/diensten? Wie zijn je klanten? Welke doelen streeft de organisatie na? Waar wil ze na X jaar staan? Hoe ziet ze de rol van de medewerkers daarin? Hoe ziet de organisatiestructuur eruit? Hoe wordt de organisatie bestuurd? 25

26 De organisatie bepaalt de IC Hoe ziet de communicatiestructuur eruit? Hoe ervaren medewerkers de organisatie? Wat is de organisatiecultuur? Hoe gedragen medewerkers zich? Hoe uiten ze zicht? Past dit gedrag bij de organisatie? Ondersteunt de organisatie het gedrag? 26

27 Visie op IC Waartoe moet IC een bijdrage leveren? informeren smeerfunctie communiceren bindfunctie Ervan Weten Begrijpen Ondersteunen in werk Zich betrokken voelen Zich verbonden voelen Doelen van IC 27

28 Doelen voor IC Te halen uit: Organisatiedoelen Missie, visie, beleidsplannen Wettelijke bepalingen Ambities van afdelingen/diensten Projecten of veranderingsprocessen Via: gesprekken met RVB, MT, MT-1 deskresearch (materiaal doornemen) 28

29 Elementen die richtinggevend zijn voor de visie op IC hiërarchie Interne communicatie mate van persuasiviteit openheid initiatief kanalen wijgevoel segmentatie (on)afhankelijkheid richting (in-) formeel 29

30 Interne communicatoren Hoe de communicatie verloopt in de organisatie, hangt niet alleen af van de communicatiedienst. Inventariseer alle interne spelers voor communicatie Breng voor deze spelers de rollen en verantwoordelijkheden binnen IC in kaart Stel een spelers rol - IC verantwoordelijkheden matrix op 30

31 communicatieverantwoordelijkheden met bijbehorende visualisaties in de vorm van iconen: Verantwoordelijkheden IC - Informatie brengen Onver taalde infor matie delen met mensen binnen de or ganisatie - Informatie halen Kennis nemen van / halen van onver taalde infor matie - Signalen afgeven Bestaande ideeën, opmer kingen en klachten opmer ken en neer leggen bij ander en, bijvoor beeld de leidinggevende - Signalen verwerken Het onder nemen van actie op een signaal dat bij hem/ haar is belegd/ afgegeven. - Duiding/richting geven Bron: Lijncommunicatie, hoe het wél werkt - Involve

32 - Signalen verwerken Het onder nemen van actie op een signaal dat bij hem/ haar is belegd/ afgegeven. - Duiding/richting geven Tekst en uitleg geven waar om de or ganisatie bepaalde keuzes maakt - Informatie vertalen (Gezamenlijk) ver talen van infor matie van abstr act naar concr eet - Anderen helpen in hun communicatieverantwoordelijkheid Collega s helpen/ adviser en, coachen of hulpmiddelen aanr eiken ter uitvoer ing van hun inter ne comm unicatietaken en -ver antwoor delijkheden - Dialoog deelnemen Deelnemen aan for mele/ infor mele/ vir t uele/ fysieke inter acties met één of meer der e collega s om infor matie uit te wisselen en vr agen te beantwoor den

33 Communicatieverantwoordelijkheden Speler Informatie over strategie Informatie over proces Informatie over vak Directie Rol Verantwoord. Rol Verantwoord. Rol Verantwoord. Managers / middenkader Medewerkers Bron: Lijncommunicatie, hoe het wél werkt - Involve

34 Hoe nemen spelers hun rol op? Wat verwachten spelers van elkaar op vlak van IC? Voelen spelers zich voldoende in staat om hun rol in IC op te nemen? Wie heeft nood aan welke ondersteuning? Worden spelers beoordeeld op hun rol in IC? 34

35 Stap 3 ANALYSEER DE INTERNE COMMUNICATIE > INHOUD EN WERKWIJZE VOOR EEN COMMUNICATIE-AUDIT 35

36 Communicatie-audit: wat breng je minimaal in kaart? Worden de diverse functies van IC benut? Zijn alle soorten IC-informatie kwaliteitsvol aanwezig? Hoe verloopt de informatiedoorstroming in diverse richtingen? Hoe beoordelen interne groepen de aard en hoeveelheid van de informatie die gegeven wordt? Wat is de kwaliteit van de communicatiestructuur? Is de mediamix afgestemd op de IC-doelen en functies? Wat is de kwaliteit van de afzonderlijke communicatiekanalen? Zijn medewerkers tevreden over IC? 36

37 Sterktes en zwaktes ivm: Wat kan je bijkomend opnemen in SWOT? Plaats van IC-dienst in organogram (stafdienst?) Relaties met andere diensten: HRM-dienst (eventueel dienst organisatieontwikkeling) ICT Marketing Ondersteunende diensten (vb. graficus, drukkerij, ) Randvoorwaarden: Budget beheerssystemen voor IC huisstijl, 37

38 Input via: Hoe communicatie-audit uitvoeren? Deskresearch van beleidsplannen, onderzoeken, Interviews of focusgroepsgesprekken Bevragingen (schriftelijk, mondeling, online) Expertgroep communicatiemedia Usabilitytests (website/intranet) Mysteryguests en observaties Netwerkanalyse (interne informatiestromen) Voor een overzicht van diagnosevragen en meetsuggesties zie IC in 3D 38

39 Input communicatie-audit door: Communicatiedienst Managementteam Raad van Bestuur Afdelingshoofden/diensthoofden/teamcoördinatoren Personeel Experten Externen 39

40 Communicatie-audit: wat breng je in kaart? Worden de diverse functies van IC benut? Zijn alle soorten IC-informatie kwaliteitsvol aanwezig? Hoe verloopt de informatiedoorstroming in diverse richtingen? Hoe beoordelen interne groepen de aard en hoeveelheid van de informatie die gegeven wordt? Wat is de kwaliteit van de communicatiestructuur? Is de mediamix afgestemd op de IC-doelen en functies? Wat is de kwaliteit van de afzonderlijke communicatiekanalen? Zijn medewerkers tevreden over de IC-kanalen? 40

41 4 functies van IC 1. Faciliteren van werkprocessen 2. Vernieuwen van kennis 3. Motiveren en (ver)binden van kennis 4. Richten van de organisatie en versterken van identificatie Koeleman 41

42 Communicatie-audit: wat breng je in kaart? Worden de diverse functies van IC benut? Zijn alle soorten IC-informatie kwaliteitsvol aanwezig? Hoe verloopt de informatiedoorstroming in diverse richtingen? Hoe beoordelen interne groepen de aard en hoeveelheid van de informatie die gegeven wordt? Wat is de kwaliteit van de communicatiestructuur? Is de mediamix afgestemd op de IC-doelen en functies? Wat is de kwaliteit van de afzonderlijke communicatiekanalen? Zijn medewerkers tevreden over de IC-kanalen? 42

43 Interne informatie Soorten informatie Taakinformatie Beleidsinformatie Beheersinformatie Sociale informatie Richting Verticaal Top-down Bottom-up Horizontaal Diagonaal Kwaliteitseisen Tijdig verstrekt en ontvangen Inhoudelijk correct en volledig Relevant en bruikbaar (cfr. infobehoeften) Helder en toegankelijk 43

44 Welke informatie is relevant? info geven vs info willen Zenderperspectief: doelstellingen van het management Ontvangerperspectief: verwachtingen van medewerkers Need to know: Wat moeten onze mensen absoluut weten? Want to know: wat willen onze mensen absoluut weten? Nice to know: Wat zouden we graag hebben dat onze mensen nog allemaal weten? Would like to know: Wat willen onze mensen nog graag weten? 44

45 09/02/ De positie in de organisatie bepaalt de informatiebehoeften Bron: Reijnders, p. 136.

46 Intern Communicatiebeleid 09/02/ Beoordeel de hoeveelheid informatie die gegeven wordt Bron: Reijnders, p IC = evenwicht zoeken tussen want tot know en need to know

47 Om info-overload te vermijden: stel een doelgroep inhoudmatrix op Welke info willen welke doelgroepen ontvangen? Scoren: - / 0 / + / ++ Matrix invullen vanuit de interesse van de ontvanger om valkuilen te vermijden: Organisatie- vs. ontvangergecentreerd Informeringsdrang vs. informatiebehoeften Interesse van de ontvanger = noodzakelijke kapstok om nieuwe informatie aan te haken Inlevingsvermogen is belangrijk 47

48 Communicatie-audit: wat breng je in kaart? Worden de diverse functies van IC benut? Zijn alle soorten IC-informatie kwaliteitsvol aanwezig? Hoe verloopt de informatiedoorstroming in diverse richtingen? Hoe beoordelen interne groepen de aard en hoeveelheid van de informatie die gegeven wordt? Wat is de kwaliteit van de communicatiestructuur? Is de mediamix afgestemd op de IC-doelen en functies? Wat is de kwaliteit van de afzonderlijke communicatiekanalen? Zijn medewerkers tevreden over de IC-kanalen? 48

49 IC-mediamix Mogelijkheid aan interne communicatiekanalen is onuitputtelijk Persoonlijke (mondelinge) media Schriftelijke media Audiovisuele en digitale media 49

50 Persoonlijke communicatiekanalen Werkoverleg Management by walking around Tweegesprek Beoordelings- en functioneringsgesprekken Personeelsbijeenkomst (toespraken) Groepsdiscussies Brainstormsessies Interne lezingen Ombudsman/vrouw Wandelgangen Roddelcircuit 50

51 Schriftelijke communicatiekanalen Personeelsblad Mededelingen van het management Nieuwsbrieven (per dienst / per thema) Memo & informatienota Mededelingenbord Informatie op de loonbrief Knipselkrant Instructienota s Ideeënbus Personeelsgids Wie-is-wie-gids Jaarverslag Posters en affiches Interne folders Informatie in externe kanalen (vb. vakbondsinformatie) 51

52 Audiovisuele en digitale communicatiekanalen Interne TV-uitzendingen Interne radio-uitzendingen Interne infolijn Mobiele telefoons / SMS Intranet E-zine Vodcast / Podcast Weblog / videoblog Bedrijfswiki Elektronisch mededelingenbord 52

53 Criteria die de keuze voor een kanaal bepalen Communicatiedoel Fasen van communicatie Bereik (breedte) Diepgang Aanmaaktijd Kosten Vertrouwdheid met het kanaal Mate van vertrouwelijkheid (privacy) Gebruikstijd Herhaling Gemak van encoderen en decoderen Aanpasbaarheid Toegankelijkheid Overzichtelijkheid Eenduidigheid 53

54 Beoordeel de kwaliteit van de interne communicatiestructuur en mediamix Hoe verhouden de 3 pijlers zich ten opzichte van elkaar? Zij ze alle drie in voldoende mate aanwezig? Bevat de mediamix? Rijke en arme media Push en pull media Formele en informele kanalen Kanalen voor informeren én communiceren Kanalen die de diverse functies van IC ondersteunen Is het voor medewerkers duidelijk welke info ze via welke kanalen zullen ontvangen? 54

55 Zicht op 3 IC-pijlers IC-Media IC via de lijn Informele communicatie Waardering door ontvanger Snelheid van infoverspreiding Beperken van ruis Feedback mogelijk 0 ++ in potentie 0 55

56 Informeren communiceren Ervan Weten Informeren (actie) Begrijpen Doorgeven van boodschappen Vooral top-down - actiegericht 1-richtingscommunicatie Interne media Ondersteunen in werk Communiceren Zich betrokken voelen (interactie) Zich verbonden voelen Samen betekenis geven Vooral dialoog interactiegericht co-creatie vergt 2- richtingscommunicatie Communicatie via de lijn 56

57 Motivatie Change management Bedrijfsculturele communicatie Best practices Audiovisueel Journaal Opleidingsvideo s videoclips Papier Magazine Interne affiches Brieven Informatie Strategie Achtergrond Beleid Change management Culturele communicatie Interactie Mondeling Vergaderingen Fora en events Opleiding, seminars, conferenties Elektronisch Intranet - internet Kennisdatabank Mail E-zines Instructies Procedures Dienstorders Instructie 57

58 Bewaak de mediamix: Stel een media inhoudmatrix op Welke info verspreidt de organisatie via welke media? Matrix invullen vanuit de huidige situatie Nakijken: lacunes van bepaalde soorten informatie in de mediamix overload van bepaalde soorten informatie in de mediamix (is de overlap tussen media functioneel of niet?) verhouding tussen diverse soorten media (mondeling, schriftelijk, digitaal) welke media behoren tot basispakket, welke zijn aanvullend ruimte voor feedback 58

59 Stem de mediamix af op doelgroepen door een doelgroepen mediamatrix op te stellen Welke doelgroepen ontvangen welke media? Matrix invullen vanuit de huidige situatie Nakijken: sluit doelgroepsegmentatie aan bij verschillen in infobehoeften? sprake van eenzijdige media-inzet voor bepaalde doelgroepen? Heeft elke doelgroep een goede mediamix? ruimte voor feedback voor alle doelgroepen? In tweede instantie: doelgroepen bevragen over gewenste media voor bepaalde inhouden 59

60 Nut van communicatiematrixen Organisaties hebben de neiging om kanalen bij te maken als IC niet werkt Communicatiematrixen helpen om overzicht te bewaren en hiaten en overlappingen op te sporen 3 Matrixen Doelgroep / inhoudmatrix: welke informatie willen de verschillende interne doelgroepen ontvangen? Doelgroep / mediamatrix: welke interne doelgroepen ontvangen welke media? Media / inhoudmatrix: welke informatie verspreidt de organisatie via welke kanalen? 60

61 Extra aandacht voor rol van het middenkader als bewaker van de informatiedoorstroming Middenkader moet op regelmatige basis checken of informatie: 1. ontvangen is 2. gelezen is 3. begrepen is 4. aanvaard is 5. omgezet wordt in handelen en dit in beide richtingen (T/D en B/U) 61

62 62 Informatieverlies bij communicatie Bron: Reijnders, p

63 Klachten over lijncommunicatie Top Middenkader Medewerkers Zaken die wij agenderen, komen niet aan Onderwerpen worden verschillende geïnterpreteerd. Het duurt lang voor de informatie de medewerkers bereikt. We weten niet echt wat leeft op de werkvloer We moeten boodschappen doorgeven waarvan we de achtergrond niet goed kennen en waar we soms ook niet achter staan. De informatie bereikt de medewerkers via andere kanalen, dus daar hoef ik niets mee te doen. Ik krijg geen terugkoppeling op signalen. De informatie komt van alle kanten. Het is lastig relevantie en prioriteit te bepalen (en we hebben toch al weinig tijd.) Veel boodschappen zijn niet relevant voor mij/ons. Er speelt heel veel maar wij horen daar niks van (of pas achteraf) Er is te veel infomatie. Dat krijg ik allemaal niet verwerkt. Ik kan mijn signalen niet kwijt. Ik kom wel met ideeen, maar er gebeurt toch niks mee. Bron: Lijncommunicatie, hoe het wél werkt - Involve

64 7 oorzaken voor deze klachten 1. Te eenzijdige nadruk op de hiërarchische lijn uit het organogram (deel van de organisatie verdwijnt uit beeld) 2. Eenrichtingsverkeer (vooral top-down) 3. Lijn wordt gebruikt voor alle soorten informatie en met alle mogelijke doelen > verstopping & info-overload op niveau van het middenkader 4. Impliciete verwachtingen en veronderstellingen over wat de ander wel of niet doet 5. Geen ondersteuning van managers 6. Interne media als parallel circuit (dat lijn ondergraaft?) 7. Gebrek aan sturing (middenkader kiest zelf wat, hoe en wanneer)

65 Hoewel deze elementen in verschillende volgordes kunnen worden bekeken, hanteren we in deze white paper een vier stappenplan beginnend bij informatie. Deze vier stappen helpen bij het ontwerpen en inrichten van een werkende communicatiestructuur die de oude lijn vervangt. De eerste twee stappen zijn nodig om de volgende stappen te kunnen zetten en bouwen steeds op elkaar verder. De exacte invulling verschilt uiteraard per organisatie (aard organisatie, wensen en behoefte medewerkers etc.): In 4 stappen klachten oplossen 1. Welk info is relevant en speelt in op de infobehoeften? 2. Wie speelt een belangrijke rol in de infouitwisseling? 4. Welke ondersteuning hebben de spelers nodig hebben om hun communicatieverantwoordelijkheid te kunnen vervullen? Iedere stap begint met één centrale vraag: Bron: Lijncommunicatie, hoe het wél werkt - Involve 3. Welke communicatieverantwoordelijkheden hebben deze spelers in de IC?

66 Resultaten audit verwerken in SWOT-analyse SWOT%analyse,Interne,en,externe,communicatie,lokaal,bestuur,X, STERKTES Scheiding van politieke en overheidscommunicatie schepen voor communicatie/voorzitter is zich bewust van het belang van goede overheidscommunicatie weinig politieke bemoeienissen over communicatie duidelijke afspraken over portrettering van bestuur in infoblad en andere communicatiekanalen redactieraad vermijdt politieke sturing van infoblad Enthousiast en dynamisch communicatieteam een voltijdse communicatieambtenaar twee deeltijdse onthaalbedienden deskundige medewerkers die leergierig zijn en kwaliteit nastreven sterke communicatiereflexen (= gezonde nieuwsgierigheid) Goede omkadering communicatiewerking voldoende budget voor communicatie ICT-infrastructuur is aanwezig goed documentbeheer Aandacht voor professionalisering communicatie communicatieambtenaar is lid van Kortom communicatieambtenaar neemt deel aan de provinciale collegagroep van communicatieambtenaren. communicatieambtenaar kan relevante vormingen volgen ook medewerkers kunnen communicatievormingen volgen (vb. schrijftraining, cursus presentatietechnieken) Herkenbare huisstijl Het bestuur heeft een eigen, herkenbare huisstijl. De huisstijl wordt consequent toegepast op de verschillende dragers Sjablonen voor toepassing huisstijl in brieven, folders, etc Huisstijlhandboek aanwezig Nieuwe medewerkers krijgen op korte opleiding huisstijlgebruik ZWAKTES Belang van communicatie wordt nauwelijks intern erkend geen beleidsvisie over communicatie MAT ziet communicatie als bijkomstigheid slechts een handvol diensten hechten belang aan goede communicatie niemand is verantwoordelijke voor de interne communicatie interne communicatie hangt af van persoonlijk initiatief diensthoofden en medewerkers Gebrekkige kennis van en weinig appreciatie voor werking en aanbod communicatiedienst de gemeentelijke diensten weten onvoldoende wat wel of niet tot de opdracht van de communicatiedienst behoort de gemeentelijke diensten weten onvoldoende welk ondersteuningsaanbod de communicatiedienst aanbiedt communicatie wordt niet gezien als vak deskundige inbreng van communicatieambtenaar niet altijd gewaardeerd communicatiedienst wordt vooral gezien als uitvoerende dienst communicatievaardigheden vormen geen onderdeel van functieprofiel Weinig planmatige communicatie communicatie gebeurt vaak ad hoc ontbreken communicatie(beleids)plan geen communicatiereflexen bij diensten: communicatietrajecten worden regelmatig te laat gestart Zwakke doelgroepgerichtheid van de communicatie communicatie gebeurt meestal voor de burgers weinig zicht op samenstelling, behoeftes en interesses specifieke doelgroepen (vb. jongeren, senioren, middenstand, ) weinig gerichte communicatie naar specifieke doelgroepen geen publieksonderzoek naar kennis en appreciatie van de gemeentelijke communicatie 66

67 SWOT: Sterktes & zwaktes Verbeterpunten distilleren vanuit SWOT-analyse Opportuniteiten (Kansen) & bedreigingen Onderlinge correlatie is richtinggevend voor verbeteracties Kansen Bedreigingen Sterkten Investeren Verdedigen Zwakten Beslissen Schade beheersen 67

68 Interne communicatie-audit: uitbesteden of zelf doen? Volgende factoren spelen een rol: Aard van probleem en omvang ervan Eigen kennis en ervaring m.b.t. onderzoek Praktische mogelijkheden voor uitvoering Beschikbare tijd en personeelsinzet Gewenste kwaliteit en betrouwbaarheid 68

69 Uitbesteden of zelf doen? Reden om het zelf te doen: Informatieverzameling vergt specifieke vakkennis of voorkennis Vertrouwelijke informatie Besparing op out of pocket kosten (maar eigen uren kosten ook geld!) Redenen om het uit te besteden: Gespecialiseerde onderzoekskennis nodig Objectieve visie en analyse door buitenstaander Zelf geen tijd of mankracht Aandachtspunt: onderzoek door studenten! 69

70 Een goede audit van de communicatie vergt deskundigheid en intellectuele eerlijkheid Opgelet met louter zelf-analyse Betrek de werkvloer de kennis is in huis Betrek zo mogelijk ook externe deskundigheid Zorg op voorhand voor draagvlak bij bestuur en lijnmanagement om met de resultaten van de audit aan de slag te gaan 70

71 Waar kan het onderzoek mislopen? Overal: foutieve probleemstelling foute keuze voor onderzoeksmethode gebrekkige steekproeftrekking foute vraagstelling foutief inlezen van data verkeerde analysetechnieken foute interpretatie van gegevens fouten bij het schrijven van een rapport 71

72 Stap 4 en 5 BEPAAL WAAR JE NAARTOE WILT PLAN DOELEN EN ACTIES 72

73 Van audit naar IC-plan Stap 1: Bepaal strategische doelstellingen door verbeteracties te clusteren en te prioriteren krijg je een zicht op mogelijke doelstellingen formuleer eventueel ook operationele DS Stap 2: Wijs verbeteracties toe aan DS (1 actie kan meerdere DS-en dienen) Stap 3: Actiefiches opmaken Wat, wie betrokken, welke DS wordt ondersteund Inschaling: denkwerk, beslissing, uitvoeren Korte, middellange, lange termijn Prioriteit en eventuele afhankelijkheid van andere acties Stap 4: Meerjarenplan opmaken (draaiboek) 73

74 Instrumenten om IC-plan te visualiseren Tijdslijn Mindmap-overzicht Overzichtlijst van acties Beheerssysteem IC Planningsmethodiek (met tussentijdse evaluatie en/of onderzoek) Voorbeeldparagraaf van IC-verantwoordelijkheden voor in functieprofielen. 74

75 Communicatiestructuur ontwerpen om doelstellingen te bereiken Stel een basispakket van IC-media samen dat voor 80% van IC bevredigend functioneert en dat spelers ondersteunt in hun rol en IC-verantwoordelijkheid vaste overlegstructuren (via linking-pin) intranet, met eventueel e-zine personeelsblad (nieuws)berichten (digitaal of op papier) Afbakening aanvullende IC-kanalen + bewaking ervan 75

76 Oplijsting van aandachtspunten De inhoudelijke en organisatorische wijzigingen die nodig zijn om basisstructuur in te voeren nieuwe IC-kanalen voor basispakket / aanvullend pakket af te schaffen kanalen Gevolgen nieuwe communicatiestructuur voor medewerkers vaardigheden verantwoordelijkheden Kostprijs voor ontwikkeling en/of bijsturing kanalen voor uiteindelijke communicatiestructuur (begroting) 76

77 Acties om de lijncommunicatie te verbeteren Overlegbeschrijving: per overleg de deelnemers, onderwerpen, bevoegdheden, input/output aangeven (overlegbeschrijving) De samenhang tussen overleglijnen aangeven (waar nodig uitzuiveren!) Acties rond de kwaliteit van verslagen en rapportages Acties om middenkader te ondersteunen praktische, ondersteunende tools (F&Q, presentaties, nota s) door als IC-er de rol op te nemen van procesontwerper, facilitator en/of communicatiecoach 77

78 Acties om de informele communicatie te verbeteren Niet door informele communicatie te willen beheersen Wel door zelf te netwerken, door acties te voorzien die bestaande netwerken ondersteunen, door informele kennisdeling mogelijk te maken Sociale media inzetten voor thematische uitwisseling van kennis 78

79 Tot slot JOUW ROL ALS IC-ER 79

80 Interne Communicatie Typologie Matrix (Roelen) Rol IC bij verandering Ondersteunende rol Impactrol Focus op organisatie Regisseur Partner Focus op communicatie Producent Consultant 80

81 Andere rollen, andere competenties Producent: productie van communicatieproducten IC: beschikt over de juiste kennis & vaardigheden voor de productie van ICprogramma s HR: definiëert een duidelijke organisatieverandering met heldere doelstellingen en gedegen implementatieplan Topmanagement: geen taak Consultant: (expertperspectief) levert een specifieke bijdrage aan bredere communicatie-onderwerpen waarbij IC rol speelt (vb. internal branding) IC: beschikt over kennis en vaardigheden over IC en heeft consultancyvaardigheden owv luisteren naar en samenwerken met topmanagement HR: staat er open voor dat verandering alleen succesvol kan uitgevoerd worden wanneer samengewerkt wordt met anderen, waaronder IC Topmanagement: is eigenaar van deze verandering 81

82 Andere rollen, andere competenties Regisseur: IC wordt gezien als een integraal onderdeel van de implementatieaanpak. IC heeft actieve rol in verandermanagement, strategie-implementatie en het zorgen voor engagement en alignment van medewerkers en managers. IC: draagt bij aan organisatieveranderingen via kennis en realisatie van communicatieproducten en brengt ook expertise op vlak van verandermanagement en strategie-implementatie in HR: staat voor actieve ondersteunende rol van IC en is zelf sterk betrokken op implementatie Topmanagement: sterke betrokkenheid = kritische succesfactor Partner: samen vormgeven aan verandering IC = een van de partners van de CEO en directiecomité in het proces van strategieformulering en werkt nauw samen met andere afdelingen IC: brengt expertise rond verandermanagement en strategie-implementatie in en heeft ervaring en vaardigheden voor samenwerking met topmanagement 82

83 Samenvattend: 5 geboden bij IC-beleidsplanning 1. Creëer draagvlak bij alle beïnvloeders en beslissers 2. Genereer ideeën, oplossingen en voorstellen vanuit de werkvloer. 3. Beschrijf de strategie in zeer beknopte tekst 4. Werk op verschillende planningsniveaus: van beknopt naar uitgeschreven communicatiebeleid, van een meerjarenplan naar een jaarplan 5. Prikkel en inspireer: kies scherp gekozen beelden, statements 83

Interne communicatie. Annick Vanhove Memori KH Mechelen. (015 369 301 of annick.vanhove@khm.be)

Interne communicatie. Annick Vanhove Memori KH Mechelen. (015 369 301 of annick.vanhove@khm.be) Interne communicatie Annick Vanhove Memori KH Mechelen (015 369 301 of annick.vanhove@khm.be) Inhoud van de presentatie Geen interne communicatie zonder organisatie Interne communicatie: doelen & functies,

Nadere informatie

Interne communicatie in een veranderende organisatie

Interne communicatie in een veranderende organisatie Interne communicatie in een veranderende organisatie Annick Vanhove, consultant en trainer 0479 23 26 96 annick.vanhove@gmail.com www.chrisenannick.be DEEL 1 BLIK OP IC Interne communicatie is overal Informatiesoorten

Nadere informatie

Performante interne communicatie

Performante interne communicatie Performante interne communicatie met draagvlak Eric Goubin, onderzoekshoofd Annick Vanhove, wetenschappelijk medewerker Het leven zoals het is interne communicatie Wij moeten altijd eerst in de gazet lezen

Nadere informatie

Masterclass Veranderingscommunicatie. Van weerstand naar verbinding

Masterclass Veranderingscommunicatie. Van weerstand naar verbinding Masterclass Veranderingscommunicatie Van weerstand naar verbinding Inleider en moderator: Annick Vanhove 0479 23 26 96 I annick.vanhove@gmail.com www.chrisenannick.be 1 Veranderen is mensen in beweging

Nadere informatie

Een doorlichting van de communicatie van uw OCMW door Memori: welke informatie levert het op?

Een doorlichting van de communicatie van uw OCMW door Memori: welke informatie levert het op? Een doorlichting van de communicatie van uw OCMW door Memori: welke informatie levert het op? Memori is de onderzoeksgroep van de Katholieke Hogeschool Mechelen (www.memori.be) In deze bijlage schetsen

Nadere informatie

fase van volwassenheid

fase van volwassenheid Er Er is is nog een wereld te te winnen Interne communicatie op op weg naar de volgende fase van volwassenheid fase van volwassenheid Door: Chris Roelen, directeur van Lionfish Door: Chris Roelen, directeur

Nadere informatie

Les 1 Interne communicatie

Les 1 Interne communicatie Les 1 Interne communicatie Planning Periode 1: : Theorie van IC in hoorcolleges Tentamen over lesstof en boek Reijnders Periode 2: Toepassen van theorie in IC-plan voor Interpolis Periode 1 Introductie

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Concreet: in kaart brengen van Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen

Concreet: in kaart brengen van Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen INSTRUMENTEN fiche 2 Een handig hulpmiddel voor het maken van een analyse als onderbouw van je jeugdbeleid To SWOT or not to SWOT? Deze fiche verkent kort de mogelijkheden van een SWOT-analyse als methode

Nadere informatie

INTERENE COMMUNICATIE

INTERENE COMMUNICATIE INTERENE COMMUNICATIE Theorie interne communicatie Facilitaire medewerker moet goede communicatieve vaardigheden hebben. Wanneer er problemen zijn met de communicatie, dan wordt van een fm er verwacht,

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

FUNCTIEBESCHRIJVING. De deskundige communicatie werkt onder leiding van en rapporteert aan de gemeentesecretaris. GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 389 29 00 - F 09 389 29 01 www.gavere.be info@gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Deskundige communicatie Doel van de entiteit De gemeente Gavere draagt bij tot

Nadere informatie

EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMENSTELLEN: HOE DOE JE DAT?

EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMENSTELLEN: HOE DOE JE DAT? EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMENSTELLEN: HOE DOE JE DAT? COMMUNICATIEKANALEN KIES JE IN FUNCTIE VAN: 1. Doelstelling(en) van je communicatie 2. Doelgroep(en) die je wil bereiken 3. Boodschap die je wil

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Interne Communicatie. Blok 2 jr. 2 INTERNE COMMUNICATIE COLLEGE 01 SHEET 1

Interne Communicatie. Blok 2 jr. 2 INTERNE COMMUNICATIE COLLEGE 01 SHEET 1 Interne Communicatie Blok 2 jr. 2 INTERNE COMMUNICATIE COLLEGE 01 SHEET 1 Will Goderie 06 53362467 w.goderie@gmail.com Programma Welkom & hernieuwde kennismaking Honours programme Groepen samenstellen

Nadere informatie

HOE STEL JE EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMEN?

HOE STEL JE EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMEN? HOE STEL JE EEN GOEDE COMMUNICATIEMIX SAMEN? COMMUNICATIEKANALEN KIES JE IN FUNCTIE VAN: 1. Doelstelling(en) van je communicatie 2. Doelgroep(en) die je wil bereiken 3. Boodschap die je wil overbrengen

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid

Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit communicatieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Communicatieplan

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie?

HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie? HR - beleid in 3D: Waar staan we als school/sg/organisatie? Verticale integratie Horizontale integratie Diepte integratie - Horizontale integratie : Hoe stemmen wij alle elementen van onze horizontale

Nadere informatie

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a

ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a ROL beschrijving : KADER Diensthoofd A1a-A2a Wat is het doel/de bestaansreden van de functie? : Het leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en ervoor zorgen dat strategische projecten geïmplementeerd

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

[RESULTATEN RAPPORT KWANTITATIEVE DEEL TRENDONDERZOEK INTERNE COMMUNICATIE]

[RESULTATEN RAPPORT KWANTITATIEVE DEEL TRENDONDERZOEK INTERNE COMMUNICATIE] 2 2011 Universiteit Twente Involve Vakblad IC Mark van Vuuren, Universiteit Twente Ilse van Ravenstein, Involve Iris Notschaele, Universiteit Twente Astrid Neefs, Universiteit Twente [RESULTATEN RAPPORT

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

HR beleidsplan departement LV

HR beleidsplan departement LV HR beleidsplan departement LV Filip Grauls Donderdag 30 september 2010 1 Agenda De aanleiding Het resultaat Het vervolg Aandachtspunten 2 1 1. De aanleiding Eyeopener EFQM zelfevaluatie 2007 Probleemstelling

Nadere informatie

Communicatie voor & door je club of vereniging. Eric Goubin

Communicatie voor & door je club of vereniging. Eric Goubin Communicatie voor & door je club of vereniging Eric Goubin Je ziet deze foto in de krant. Wat vertelt die foto over deze KVLV-afdeling? Je vindt deze folder in je brievenbus. Wat vertelt dit over deze

Nadere informatie

LOGO s, preventie en communicatie. Eric Goubin Logo Kempen, 19 november 2015

LOGO s, preventie en communicatie. Eric Goubin Logo Kempen, 19 november 2015 LOGO s, preventie en communicatie Eric Goubin Logo Kempen, 19 november 2015 1 2 1. Preventie & gezondheidspromotie: waarom, en voor wie? Waarom preventie? Preventie = voorkomen van Mensen sensibiliseren

Nadere informatie

Communicatie voor & door je club of vereniging. Eric Goubin

Communicatie voor & door je club of vereniging. Eric Goubin Communicatie voor & door je club of vereniging Eric Goubin Je ziet deze foto in de krant. Wat vertelt die foto over deze KVLV-afdeling? Je vindt deze folder in je brievenbus. Wat vertelt dit over deze

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Doelstelling van deze enquete

Doelstelling van deze enquete Doelstelling van deze enquete Het inzichtelijk maken van de bestaande interne communicatiestructuur, de tevredenheid daarover en de mogelijkheden tot verbeteringen. Algemene vragen: - Welke afdeling werkt

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Beheer van veranderingen

Beheer van veranderingen Beheer van veranderingen Katlijn Perneel Afdeling Beleidsondersteuning Cipal dv Agenda Beheer van veranderingen Hoe aanpakken 2-1 Beheer van veranderingen Strategie en verandering hoezo? Directies denken

Nadere informatie

Belang van online media. Eric Goubin

Belang van online media. Eric Goubin Belang van online media Eric Goubin 1 1. online media?! 4 Online media Website E-mail Digitale nieuwsbrief Sociale media Apps 5 6 Wat is online communicatie? Niet alleen tekst, maar ook beeld (foto &

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers

Effectief investeren in mens en organisatie. Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Effectief investeren in mens en organisatie Collegereeks bedrijfskunde voor HR managers Stellingen van Rob Vinke Stelling 1 De kern van de HRM-opdracht is er voor te zorgen dat de ambitie van de organisatie

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Fusie en overname communicatie CHECKLIST COMMUNICATIE BIJ FUSIE & OVERNAME

Fusie en overname communicatie CHECKLIST COMMUNICATIE BIJ FUSIE & OVERNAME Fusie en overname communicatie CHECKLIST COMMUNICATIE BIJ FUSIE & OVERNAME Introductie fusie & overname communicatie 70% van de fusies en overnames ontstaan vanuit strategische samenwerkingsoverwegingen

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Lijncommunicatie, hoe het wél werkt

Lijncommunicatie, hoe het wél werkt Lijncommunicatie, hoe het wél werkt In 4 stappen de lijnen werkend krijgen 25 maart 2013 Involve Sophiaweg 89 6523 NH Nijmegen 024 323 77 39 www.involve.eu 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is er mis

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

de Belangrijkste Tekening ter Wereld

de Belangrijkste Tekening ter Wereld de Belangrijkste Tekening ter Wereld Karl Mor+er Crea+ef Expert ThinkBuzan Licensed Instructor Accredited Gebaseerd op : The Most Important Graph in the World Tony Buzan # de Belangrijkste Tekening ter

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Toelichting Aan

Nadere informatie

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts

Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het HR Masterplan bij de RKW Anne Bertrand, Bart Lachaert en Maryline Vergouts CONTEXT 1999: 844 VTE s (theoretisch) 2002 (bestuursovereenkomst): 795 VTE s (922 hoofden )

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Intern communicatieplan 2013

Intern communicatieplan 2013 Intern communicatieplan 2013 Samengesteld door: David van Geijn Communicatieadviseur In overleg met: Ella-Marie van Vijfeijken Irna van Nieuwburg Dries Ewalds Raymond Smit Communicatieadviseur Communicatiemedewerker/webmaster

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken

Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie. Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken Project Talent in beweging : naar een professionele HRM-organisatie Myriam Jammaers, diensthoofd algemene zaken 1. Missie / visie van het OCMW Sint-Truiden Het OCMW Sint-Truiden heeft als opdracht het

Nadere informatie

Payroll Professional 2 e editie sessie: Efficiënt communiceren over de payroll. Bart.Vanlangendonck@sdworx.com Annelies.Baelus@sdworx.

Payroll Professional 2 e editie sessie: Efficiënt communiceren over de payroll. Bart.Vanlangendonck@sdworx.com Annelies.Baelus@sdworx. Payroll Professional 2 e editie sessie: Efficiënt communiceren over de payroll Bart.Vanlangendonck@sdworx.com Annelies.Baelus@sdworx.com Doel van deze workshop Deze workshop wil u inzicht geven in proactieve

Nadere informatie

Interne Campagnes Hoe je de creatieve basis legt voor je IC?

Interne Campagnes Hoe je de creatieve basis legt voor je IC? Interne Campagnes Hoe je de creatieve basis legt voor je IC? Annick Vanhove, Organisatie-adviseur met een passie voor IC annick.vanhove@gmail.com - 0479 23 2696 - www.chrisenannick.be Filip Hubin, communicatieverantwoordelijke

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie verantwoordelijke Kinderdagverblijf (B) B1-B2-B3 celhoofd

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES

NIMA B EXAMEN INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B INTERNE EN CONCERNCOMMUNICATIE ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij examencase Er is gesjoemeld (totaal 139 punten) Vraag 1 (10 punten) a. Geef aan in hoeverre

Nadere informatie

Onderzoek bij een ambulancedienst

Onderzoek bij een ambulancedienst THEMA Sibrenne Wagenaar & Joitske Hulsebosch Hoe kan communicatietechnologie organisaties ondersteunen? Onderzoek bij een ambulancedienst In ons privéleven is technologie overal binnengedrongen. We gaan

Nadere informatie

INTERNE COMMUNICATIE Informeren = motiveren

INTERNE COMMUNICATIE Informeren = motiveren Trefwoorden: strategisch communicatiebeleid, interne communicatie, motivatie INTERNE COMMUNICATIE Informeren = motiveren Ze zijn uw kostbaarste bezit. Gemotiveerde medewerkers die trots zijn op hun bedrijf.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Bewaak de energiebalans. 2011 Karin Verhaest en Herwig Deconinck voor www.italento.be

Bewaak de energiebalans. 2011 Karin Verhaest en Herwig Deconinck voor www.italento.be Bewaak de energiebalans Iedereen is sterk in iets, en heeft absoluut geen tl talent tin it iets anders. Zorg voor een goed evenwicht. Activiteiten die overeenkomen met een talent geven energie ( groene

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016

Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal 21 november 2016 #vvsgbwcongres Communicatie: ongeleid projectiel of doordacht beleid? Machteld Weyts #vvsgbwcongres 4 22-11-2016 5 22-11-2016 voorbeeldslides

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie

Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten. Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie Trendonderzoek Interne Communicatie 2017 Rapportage kwantitatieve resultaten Involve, specialisten in interne communicatie Vakblad Communicatie September, 2017 Achtergrond van het onderzoek Doelstelling

Nadere informatie

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Het succesvol schrijven van (online) plannen Het schrijven van een plan is een activiteit die door elke

Nadere informatie

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS

INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS INNOVATING STAKEHOLDER RELATIONS Trainingen 2011-2012 Wat wij doen Turacien helpt u bij de implementatie van stakeholder management in alle geledingen van uw organisatie waardoor de organisatie continu

Nadere informatie

Diagnose instrument Organisatie vernieuwing

Diagnose instrument Organisatie vernieuwing Diagnose instrument Organisatie vernieuwing Doel De checklist helpt een managementteam om een beslissing te nemen over de meest belovende aangrijpingspunten voor verandering. Tevens kan het gebruikt worden

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking

Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking Lokaal integraal gezondheidsbeleid: een onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale samenwerking CIAO, 14 juni 2012 Drs. Mieke Steenbakkers Senior beleidsfunctionaris / promovenda

Nadere informatie

BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting

BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting BROCHURE Workshop Coachend Leidinggeven Coachend Leidinggeven Sales Force Consulting inleiding Leidinggeven aan de alledaagse uitvoering van het werk, is één van de belangrijkste kerntaken van elke manager.

Nadere informatie

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen

Een structurele en instellingsbrede aanpak voor studiesuccesverbetering. Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen Een structurele en instellingsbrede aanpak voor Jeanet Schuring Hanzehogeschool Groningen INHOUD 1. Visie op 2. Het speelveld: factoren voor studiesucces 3. Observaties in de hogeschool 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel HULPKOK

Functie en competentieprofiel HULPKOK Functie en competentieprofiel HULPKOK 1. Situering van de functie Functietitel Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator Hulpkok Woonzorgcentrum D D1 D2 D3 kok procesbewaker 1. Positionering in het

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Inge Andersen Hogeschool Utrecht Seminarium voor Orthopedagogiek

Inge Andersen Hogeschool Utrecht Seminarium voor Orthopedagogiek Inge Andersen Hogeschool Utrecht Seminarium voor Orthopedagogiek Wat verstaan we daaronder? SOK-congres 2 december 2016 1 De ruimte die mensen hebben om alleen of samen met anderen invloed uit te oefenen

Nadere informatie