ACTIEPLAN: TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS (GOK 4)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIEPLAN: TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS (GOK 4)"

Transcriptie

1 ACTIEPLAN: TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS (GOK 4) (voor meer details zie ook jaarplanningen talenbeleid/ schooljaar) LEERLINGENNIVEAU Doelstelling 1: het aantal leerlingen met een voldoende taalvaardigheid vermeerderen 1.1. Tekstbegrip en woordenschat verhogen van alle leerlingen, zowel in de taal- als zaakvakken ACTIE VOOR WIE DOOR WIE WAT (10/11) Gok 3 Posterproject (abstracte schooltaalwoorden) -na zelfevaluatie gecombineerd met posterwoordenboekje (papieren en digitaal) en met woord van de dag In de kijker op Smartschool -1 ste graad -alle graden -lkrn 1 ste gr -taalco s -basiswoordenschat bijbrengen van abstracte (schooltaal)woorden -tweewekelijks tijdens lesuur taalatelier ( 10 woorden) gekoppeld aan vakoverschrijdende taal- en leerstrategieën -intensieve implementatie in alle vakken Begrippenlijsten Alle graden Zaakvakken De VGn leggen alfabetische standaardlijsten aan met specifieke vakbegrippen of schoolse uitdrukkingen Vakoverschrijdend leren in projectvorm Talige didactische werkvormen 1 ste jaar Team 1 ste gr 4 lesuren in projectvorm / vier projecten per jaar / co-teaching / talig onderwijs / meer kansen op communicatief werken Alle graden Team -functioneel inoefenen v.d. deelvaardigheden met klemtoon 1 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel 11/12 12/13 13/14 (14/..) Planning X X X X X X X X X x X X X x x

2 op leesvaardigheid - preteaching : vooraf aanbieden woordvelden, tekstmateriaal e.d. (voornamelijk uit zaakvakken) met differentiatie in ondersteuning -talige aanpak zaakvakken -projectwerk -begeleid zelfstandig leren Portfolio s Alle graden team -leeportfolio schrijfportfolio (afgevoerd) wetenschapsportfolio Academische taalvaardigheid Talige stappenplannen Vosjes 3 de graad ASO Lkr Ndl 3 de graad -eerst in samenwerking met VUB (workshop), nu via de leerkrachten zelf Alle graden Team -Vakoverschrijdende steekkaarten (VOS) stappenplannen in het domein van taal (vb lezen, woordenschat - betekenisonderhandeling), onderzoek en IT (digitaal via snelmenu op Smartschool door iedereen gebruikt -na zelfevaluatie is deze nood aan uniformiteit gebleken (uitgewerkt in 12/13 testjaar 13/14 ) x x Doelstelling 1: het aantal leerlingen met een voldoende taalvaardigheid vermeerderen 1.2. Structurele hulp bieden aan kwetsbare klasgroepen 2 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

3 ACTIE VOOR WIE DOOR WIE WAT (10/11) 11/12 12/13 13/14 (14/..) Optie Taal&Sport 1 ste jaar Team + lkrn Leesatelier, sport -mogelijkheid om de kwetsbaarste taalgebruikers extra taalstimulans aan te bieden (+1u taalatelier, +1u leesatelier, +1u talige sport-spelvormen) Taalatelier eerste graad Taalatelier tweede graad 1 ste graad (mod en T&S) 2 de graad TSO handel Leesatelier 1 ste jaar / optie T&S) Lkrn taalatelier Lkrn taalatelier in samenwerking met lkrn handelsvakken en Nederlands -Lkr leesatelier in samenwerking met lkrn zaakvakken en Ndl -+ gedeeltelijk in samenwerking met studenten (gegroeid uit Topklas ) -1u / week uit curriculum vervangen door extra lessen taalsteun -vooral werken aan woordenschat en spreekvaardigheid -met o.a. zelf aangemaakte spel- en werkvormen (vb. groen ganzenbord) -functionele schrijf- lees- en spreekvaardigheid (in functie van de zaakvakken, vb. presentatie maken voor het vak economie, zakelijke tekst ontmijnen) -leesportfolio uitwerken tijdens dit lesuur -effectief lezen (zowel technisch, begrijpend als genietend) -1u / week -functioneel inoefenen van de leesvaardigheid -effectief lezen (zowel technisch als genietend) - preteaching : vooraf aanbieden v. woordvelden, tekstmateriaal 3 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

4 Talige huiswerk en examenbegeleiding in het OLC Brutus en Smart Tutoring Brussel Alle graden -alle graden VUB Team + werkgroep OLC/BZS Coördinatoren, team, + partners VUB en HUB Talige seminaries 3 de graad Team, llnbegeleiders, taalco s Vangnet voor kwetsbare lln Projectwerking eerste jaar Lesuren toerisme Alle graden Taalco s Llnbegeleiders Team e.d. (voornamelijk uit zaakvakken) met differentiatie in ondersteuning -ontmijnen van zaakvakteksten -leesduo s, -trio s (gegroeid uit Topklas) - zie verder -studenten lopen stage en helpen onze leerlingen in het OLC (samen met ons BZSteam) Tijdens twee wekelijkse lesuren op halfjaarlijkse basis (met eventuele verlenging) gaan door in het OLC, zodat taalco s ook aanwezig zijn -seminarie remediëring Nederlands: voor o.a. Okanleerlingen - seminarie Begeleid zelfstandig leren -Lln met grote taalachterstand (bv Okanners, ex-okanners) worden tijdens en na de lessen extra ondersteund en begeleid -o.a. ICT-ondersteuning voor leerlingen met dyslexie (ook tijdens examens) 4 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel X X X x x 1 ste jaar Team eerste jaar (gegroeid uit Topklas) X x x x x 2 de graad TSO / toer. Lkrn toerisme/aardrijksk -lesuren en vakken groeperen -kans bieden om twee leerkrachten voor de klas te hebben x x x x x

5 Liever Leuker Leren 1 ste jaar Lkrn eerste jaar en taalco Talige voorbereiding op de examens via hoeken- en contractwerk Inhaallessen Alle graden Alle vakgroepen -leerlingen weten wanneer ze kunnen geholpen worden X X X X x Doelstelling 1: het aantal leerlingen met een voldoende taalvaardigheid vermeerderen 1.3. Plezier in het Nederlands verhogen ACTIE VOOR WIE DOOR WIE WAT (10/11) 11/12 12/13 13/14 (14/..) Gedichtendag Alle graden Team, getrokken door taalco s en leerkrachten Nederlands Diverse creatieve oefeningen met toonmoment tijdens jaarlijkse voordrachtwedstrijd (soms met wedstrijdelement) Talendag (of dag van de moedertaal) Toneel (podiummoment) Toneelworkshops Voordrachtwedstrijd Alle graden Team, getrokken door taalco s en taalleerkrachten Stimuleren van liefde voor taal in het algemeen elk jaar een ander creatief moment Alle graden Team Tweejaarlijks (of meer) X Peter Pan -2 de graad Toe (onthaal) -alle lln Team (werkgroep) Brug slaan naar graad 3 basisscholen -leerlingen tweede graad toerisme zorgen voor onthaal en presentatie -zie hoger (toonmoment poëzie) 5 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel X Joy X Soc. Rechtv. Hielnoise -school Team Digitale schoolkrant Boekenbende 2 de en/of3 de Lkrn Leerlingen lezen voor in de graad kleuterklas Occasionele talige projecten Alle graden (afhankelijk van aanbod) Team / taalco s Inpikken op aanbod : Vb Klas in de media / I Book Junior / Groen parlement OLC met leeshoekjes en Alle graden OLC- Lezen aanmoedigen via x

6 aanbod leesboeken en verantwoordelijk een leessalonnetje stripverhalen taalco s Vakantiequiz Alle graden Taalco Via Smartschool, wekelijks een quizvraag (levendig houden van Ndl tijdens vakanties) Film-/toneelbezoek Alle graden team Inpikken op het rijke aanbod in Brussel (Kriekelaar, KVS, ) Samenwerking Alle graden Team, taalco s -Bib Schaarbeek is steeds open bibliotheken voor onze school (ook buiten de (Schaarbeek, Evere, openingsuren) Muntpunt) -mogelijkheid om hun ruimte als les lokaal te gebruiken, om boeken voor langere tijd te ontlenen en op school te gebruiken LEERKRACHTENNIVEAU x x Doelstelling 2: instrumenten hanteren om het taalvaardigheidsniveau te bepalen ACTIE VOOR WIE DOOR WIE WAT (10/11) 11/12 12/13 13/14 (14/..) Diataal 1 ste graad Taalco s -diagnostisch beginbeeld begrijpend lezen en woordenschat -effectmeting einde eerste jaar en einde tweede jaar Vervolganalyse -Instromers Taalco s -tijdens portretklassenraden en taalvaardigheid -alle graden via LVS -via contacten met vorige school of via intakegesprekken -begeleidingsadviezen Technisch lezen 1 ste jaar Taalco s -aanvang eerste jaar samen met gesprek -1-minuuttest -voor de aanmaak van een 6 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

7 leesprofiel en eventuele remediëring Spelling: Dudal dictee 1 ste jaar Lkrn Ndl + taalco s -beginsituatie : aanvang eerste jaar -effectmeting: eind eerste jaar/ eind tweede jaar Portretklassenraad Effectmeting posterwoorden Beginsituatie en effectmeting begrijpend lezen Zelfevaluaties effect taalacties (bevragingen) -1 ste jaar -andere graden Taalco s + team -communicatie gegevens uit taalscreening en basisonderwijs -info screening -advies en her groepering naar Taal&Sport / Moderne / Latijnse -tijdens KR van DW1 (met eventueel advies tot heroriëntering) 3 de jaar Taalco s -instrument zelf opgemaakt en aangepast Tweede en derde graad -Alle graden -team -ouders Taalco s, werkgroep TB en vakgroep Ndl Taalco s, team en directie -zelf een instrument samenstellen om beginsituatie en effectmeting begrijpend lezen te bepalen (op vraag van team na ZE gok) -6 de jaar: paralleltoetsen van het Departement Op regelmatige basis wordt het effect van bepaalde acties geëvalueerd door team en is er ook een bevraging naar de leerlingen x x x X x LEERKRACHTENNIVEAU Doelstelling 3: Op een planmatige wijze hulp bieden bij taalproblemen ACTIE VOOR WIE DOOR WIE WAT (10/11) 11/12 12/13 13/14 (14/..) 7 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

8 Integreren vaardigheden Nederlands in de zaakvakken Alle graden Team, taalco -leerkrachten zaakvakken en taal gebruiken de talige vaardigheden zoals ze aangeleerd werden in het vak Nederlands, vb samenvatten, schematiseren, presentatietechnieken, schrijfkaders (vanaf 13/14 Vossen) -leerlijnen Nederlands doortrekken naar zaakvakken -actief gebruik van posterwoorden in alle vakken -woordenboek (opzoek) vaardigheid -begrippenlijsten ontwikkelen -functioneel inoefenen van de leesvaardigheid -in GIP en OC Preteaching Alle graden Team, taalco s -vooraf aanbieden van woordvelden, tekstmateriaal Gebruik van uniforme Alle graden Aangestuurd door correctietekens vg Ndl Taalstimulerende didactische werkvormen Nieuwe / aangepaste acties organiseren na bevragingen, (zelfevaluaties) Team Team Alle graden Team, taalco s, directie Team, directie en taalco s -leerkrachten aanmoedigen om de afgesproken correctietekens te gebruiken (ook in de zaakvakken) -op zoek gaan naar methodes die communicatief en taalbevorderend zijn (vanaf 13/14: in samenwerking met VUB nascholingsproject Onderzoekende school ) -taal in de les, in de cursus, op het examen -ook in samenwerking met externen 8 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

9 Nascholingen Team Directie, taalco s en team -vb. op zoek naar talige werkvormen -vanaf 13/14: eigen inspiratiebeurs (wat we zelf doen, ) Cursussen aanpakken Alle graden Team en taalco s -opstellen eigen cursusmateriaal in functie van de leerlingen leerkrachten aanmoedigen om eigen cursussen samen te stellen -taalco s beschikbaar voor talig advies (werkpunt!) Inhaallessen Alle graden Georganiseerd via de vakgroepen Co-teaching Competenties leerkrachten verhogen -1 ste graad (tijdens projecturen) -2 de graad TSO Team Taalco s en team Taalco s en werkgroep taalbeleid -leerlingen weten wanneer vakleerkrachten beschikbaar zijn voor advies (roosters ad valvas en binnen de vakken van Smartschool) -waar nodig talige hulp bieden en met twee in de klas -didactische werkvormen aanleren -vanaf 13/14 tweede taalco waardoor dit ook voor hogere graden echt haalbaar wordt -leerkrachten competenter maken in het werken met informatieve teksten in de klas en op het vlak van werken met woordenschat (vanaf 13/14: aanpak via roadshow en met Vgr) OLC Alle graden -taalco s -werkgroep -1 taalco permanent aanwezig in OLC (ook tijdens 9 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

10 SCHOOLNIVEAU OLC/BZS huiswerkbegeleiding tot 17u) -rooster huiswerkbegeleiding (vanaf 13/14, ook op woensdagnamiddag) -zie Smartschool Doelstelling 4: systematisch gebruik maken van interne communicatiekanalen en overlegstructuren ACTIE VOOR WIE DOOR WIE WAT (10/11) 11/12 12/13 13/14 (14/..) LVS-taalvaardigheid Team Taalco -hanteren van een volgsysteem dat de talige sterkte- en werkpunten per leerling inventariseert en op een positieve manier gebruikt wordt door de zaakvakleerkrachten om o.a. hulp te bieden waar nodig (zie Smartschool en zie mappen) Taalwerkgroep Team Vakgroep taalbeleid, taalco s en directie -leerkrachten uit alle vakgroepen die samen het taalbeleid ondersteunen en communiceren naar hun Coördineren van alle taalacties Overleg vakgroepvoorzitters collega s Team Taalco s -leerkrachten vrijgesteld om projecten/ nieuwe werkvormen te coördineren (vanaf 13/14 : gedragen door twee leerkrachten) Team Vakgroepvoorzitters, taalco s en directie -het structureel agenderen van het taalbeleid op het maandelijks overleg van de vakgroepvoorzitters 10 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

11 Lerarenraad Team Lerarenraad met af en toe directie en of expert Structurele oplossingen zoeken om de kennis en inzichten van ouders te verhogen Communicatie met ouders Schoolwebsite -gaat mee op zoek naar werkpunten, oplossingen (vanaf 13/14: tweepolig, waarvan 1 talig onderzoekende school interactieve werkvormen i.s.m. VUB) Ouders -team -schriftelijke communicatie verduidelijken met pictogrammen -bij sleutelinfomomenten gebruik maken van tolken (vb eerste info avond ouders leerlingen eerste jaar) -ouders aanmoedigen om Nederlands te spreken, te leren -vuistregels school worden schriftelijk aangeboden in diverse talen -brieven voor ouders op website -via oudercontacten: ouders zijn verplicht het rapport zelf af te halen -telefonisch!!! Intern en externen -coördinator en directie Nederlands voor ouders Ouders -CVO (in onze eigen lokalen) -communicatie naar buitenwereld/ ouders brieven, projecten, visie -in samenwerking met CVO Brussel (lessen Nederlands) op eigen locatie vanaf 13/14 ook Nederlands les op eigen locatie x x 11 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

Hoofdstuk 3: Organisatie van de begeleiding

Hoofdstuk 3: Organisatie van de begeleiding Hoofdstuk 3: Organisatie van de begeleiding 3.1. De begeleiding van de leerlingen 3.1.1. De begeleidingsdossiers 3.1.1.1. Webapplicatie ParnasSys Alle gegevens van een leerling worden ingebracht in het

Nadere informatie

Het Perspectief Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Diederik De Beir

Het Perspectief Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Diederik De Beir Het Perspectief Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs Diederik De Beir Taalbeleid in de lerarenopleiding: percepties van studenten en docenten Verslag van een bevraging voor de Taalactiedag Lerarenopleiding

Nadere informatie

Verslag over de doorlichting van Scheppersinstituut 1 Deurne & Antwerpen te Antwerpen

Verslag over de doorlichting van Scheppersinstituut 1 Deurne & Antwerpen te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013

Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013 Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013 Hoofdstuk 1 - Algemene doelstellingen en uitgangspunten Inleiding Alle scholen in Rotterdam worden aangemoedigd tot actief ouderbeleid. De school draagt zorg voor

Nadere informatie

1. Taalondersteuning op maat van de student én van de opleiding

1. Taalondersteuning op maat van de student én van de opleiding Taalbeleid 1. Taalondersteuning op maat van de student én van de opleiding Gesprek met Hilde Rombouts, projectcoördinator en taalbegeleider van het Monitoraat op Maat - Taalondersteuning academisch Nederlands,

Nadere informatie

Taalbeleid op school: hoe begin je eraan?

Taalbeleid op school: hoe begin je eraan? 3 Taalbeleid op school: hoe begin je eraan? Verkenning van een zoekproces Koen Van Gorp & Lieve Verheyden Verhaal 1 Midden jaren negentig heerst er een grote impasse in het leerkrachtenteam van een kleine

Nadere informatie

Freinettechnieken in 1 ste graad methode

Freinettechnieken in 1 ste graad methode Freinettechnieken in 1 ste graad methode 1. Vrije expressie 1 Vrij tekenen: Nederlands: Frans: Projecten: Techniek: 1 e jaar: bijvoorbeeld:kijkdoos maken voor boekbespreking, nieuwe cover maken voor gelezen

Nadere informatie

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen

Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen IMPULS, 43e JG., NR. 2, OKTOBER-DECEMBER 2012, 88-98 Hoe een taalbeleid het beleidsvoerend vermogen van je school kan verhogen Martien Berben 88 Samen taalgrenzen verleggen: dat is de ambitieuze titel

Nadere informatie

Aanbod 2 de & 3 de graad

Aanbod 2 de & 3 de graad Beste toekomstige leerling Sta jij voor de keuze van een school? Een richting? Dan is Campus Kompas dé juiste keuze voor een hele schoolloopbaan. Het hele schoolteam van Campus Kompas staat garant voor

Nadere informatie

ATHENEUM GENTBRUGGE. Leren - Inspireren - Innoveren 2015-2016. Brochure 1ste graad

ATHENEUM GENTBRUGGE. Leren - Inspireren - Innoveren 2015-2016. Brochure 1ste graad ATHENEUM GENTBRUGGE Leren - Inspireren - Innoveren Brochure 1ste graad 2015-2016 Lid van Scholengroep Panta Rhei - GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ooievaarsnest 3-9050 Gentbrugge - tel. 09/210

Nadere informatie

Een taalbeleid implementeren in de basis- en secundaire school. Taal, taal en nog eens taal!

Een taalbeleid implementeren in de basis- en secundaire school. Taal, taal en nog eens taal! Een taalbeleid implementeren in de basis- en secundaire school Taal, taal en nog eens taal! 1. Wat is taalbeleid? Situaties Definitie Programma 2. Hoe doen scholen aan taalbeleid? Doelstellingen Didactische

Nadere informatie

Verslag over de doorlichting van H. Pius X-instituut - Middenschool te Antwerpen

Verslag over de doorlichting van H. Pius X-instituut - Middenschool te Antwerpen Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

AV Nederlands TSO. Sportclub- en fitnessbegeleider. derde graad 2011/359/1//V12 LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 2 lt./w. Sport. Se-n-Se.

AV Nederlands TSO. Sportclub- en fitnessbegeleider. derde graad 2011/359/1//V12 LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. 2 lt./w. Sport. Se-n-Se. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Nederlands SPECIFIEK GEDEELTE 2 lt./w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Sportclub- en fitnessbegeleider Sport TSO derde graad Se-n-Se Leerplannummer:

Nadere informatie

Visietekst auti OV4. Inhoud

Visietekst auti OV4. Inhoud Visietekst auti OV4 Inhoud Inleiding... 2 Locatie... 2 Structuur... 3 Leerling kenmerken... 4 Leerlingbegeleiding... 5 Personeelskenmerken... 6 Samenwerking... 6 Auti beleid... 6 Evaluatie... 9 Samenwerking

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taalstimulering academisch Nederlands voor studenten aan de Universiteit Antwerpen Monitoraat op maat Rapport derde jaar september 2008 augustus 2009 Datum afsluiting rapport Projectpromotor: Prof. Dr.

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN ISW Midden 2012-2014. Voortdurend samenwerken aan actief en inspirerend leren met zorg

ACTIVITEITENPLAN ISW Midden 2012-2014. Voortdurend samenwerken aan actief en inspirerend leren met zorg ACTIVITEITENPLAN ISW Midden 2012-2014 Voortdurend samenwerken aan actief en inspirerend leren met zorg Versie oktober 2012 Pagina 2 van 21 Index: Inleiding Onderdeel 1. Missie Onderdeel 2. Onderwijsconcept

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod basisonderwijs 2012-2013

Ondersteuningsaanbod basisonderwijs 2012-2013 Ondersteuningsaanbod basisonderwijs 2012-2013 Bijlage bij Begeleidingsplan 2012-2015 pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Ondersteuningsaanbod basisonderwijs 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Dyslexie protocol Oranje Nassau College (locatie Parkdreef)

Dyslexie protocol Oranje Nassau College (locatie Parkdreef) Dyslexie protocol Oranje Nassau College (locatie Parkdreef) We spreken van dyslexie als er sprake is van een ontwikkelingsstoornis als gevolg waarvan bij een kind sprake is van een niet, onvolledig of

Nadere informatie

Tweede graad Duits TSO Handel-talen: 2002/010 Leerplan voor één lesuur per week met uitbreiding en verdieping voor een tweede en een derde lesuur.

Tweede graad Duits TSO Handel-talen: 2002/010 Leerplan voor één lesuur per week met uitbreiding en verdieping voor een tweede en een derde lesuur. Vademecum Duits (2014-2015) 1 Situering van het vak 1.1 Huidige situatie Duits is in Vlaanderen voor de meeste leerlingen de derde moderne taal die ze leren. De start komt vrij laat, in het tweede jaar

Nadere informatie

Verslag over de doorlichting van Sint-Jozefscollege te HERENTALS

Verslag over de doorlichting van Sint-Jozefscollege te HERENTALS Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN

ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN ONDERSTEUNING BIJ HET LEZEN De meeste leerlingen hebben geen moeite met lezen op zich. Maar vanaf het moment dat ze langere teksten moeten lezen en globale vragen beantwoorden of als ze impliciete informatie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 Stichting NOHB Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen SCHOOLGIDS 2012-2013. 1 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders Deze schoolgids is bedoeld om u als ouders te informeren over het komende

Nadere informatie