ACTIEPLAN: TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS (GOK 4)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIEPLAN: TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS (GOK 4)"

Transcriptie

1 ACTIEPLAN: TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS (GOK 4) (voor meer details zie ook jaarplanningen talenbeleid/ schooljaar) LEERLINGENNIVEAU Doelstelling 1: het aantal leerlingen met een voldoende taalvaardigheid vermeerderen 1.1. Tekstbegrip en woordenschat verhogen van alle leerlingen, zowel in de taal- als zaakvakken ACTIE VOOR WIE DOOR WIE WAT (10/11) Gok 3 Posterproject (abstracte schooltaalwoorden) -na zelfevaluatie gecombineerd met posterwoordenboekje (papieren en digitaal) en met woord van de dag In de kijker op Smartschool -1 ste graad -alle graden -lkrn 1 ste gr -taalco s -basiswoordenschat bijbrengen van abstracte (schooltaal)woorden -tweewekelijks tijdens lesuur taalatelier ( 10 woorden) gekoppeld aan vakoverschrijdende taal- en leerstrategieën -intensieve implementatie in alle vakken Begrippenlijsten Alle graden Zaakvakken De VGn leggen alfabetische standaardlijsten aan met specifieke vakbegrippen of schoolse uitdrukkingen Vakoverschrijdend leren in projectvorm Talige didactische werkvormen 1 ste jaar Team 1 ste gr 4 lesuren in projectvorm / vier projecten per jaar / co-teaching / talig onderwijs / meer kansen op communicatief werken Alle graden Team -functioneel inoefenen v.d. deelvaardigheden met klemtoon 1 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel 11/12 12/13 13/14 (14/..) Planning X X X X X X X X X x X X X x x

2 op leesvaardigheid - preteaching : vooraf aanbieden woordvelden, tekstmateriaal e.d. (voornamelijk uit zaakvakken) met differentiatie in ondersteuning -talige aanpak zaakvakken -projectwerk -begeleid zelfstandig leren Portfolio s Alle graden team -leeportfolio schrijfportfolio (afgevoerd) wetenschapsportfolio Academische taalvaardigheid Talige stappenplannen Vosjes 3 de graad ASO Lkr Ndl 3 de graad -eerst in samenwerking met VUB (workshop), nu via de leerkrachten zelf Alle graden Team -Vakoverschrijdende steekkaarten (VOS) stappenplannen in het domein van taal (vb lezen, woordenschat - betekenisonderhandeling), onderzoek en IT (digitaal via snelmenu op Smartschool door iedereen gebruikt -na zelfevaluatie is deze nood aan uniformiteit gebleken (uitgewerkt in 12/13 testjaar 13/14 ) x x Doelstelling 1: het aantal leerlingen met een voldoende taalvaardigheid vermeerderen 1.2. Structurele hulp bieden aan kwetsbare klasgroepen 2 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

3 ACTIE VOOR WIE DOOR WIE WAT (10/11) 11/12 12/13 13/14 (14/..) Optie Taal&Sport 1 ste jaar Team + lkrn Leesatelier, sport -mogelijkheid om de kwetsbaarste taalgebruikers extra taalstimulans aan te bieden (+1u taalatelier, +1u leesatelier, +1u talige sport-spelvormen) Taalatelier eerste graad Taalatelier tweede graad 1 ste graad (mod en T&S) 2 de graad TSO handel Leesatelier 1 ste jaar / optie T&S) Lkrn taalatelier Lkrn taalatelier in samenwerking met lkrn handelsvakken en Nederlands -Lkr leesatelier in samenwerking met lkrn zaakvakken en Ndl -+ gedeeltelijk in samenwerking met studenten (gegroeid uit Topklas ) -1u / week uit curriculum vervangen door extra lessen taalsteun -vooral werken aan woordenschat en spreekvaardigheid -met o.a. zelf aangemaakte spel- en werkvormen (vb. groen ganzenbord) -functionele schrijf- lees- en spreekvaardigheid (in functie van de zaakvakken, vb. presentatie maken voor het vak economie, zakelijke tekst ontmijnen) -leesportfolio uitwerken tijdens dit lesuur -effectief lezen (zowel technisch, begrijpend als genietend) -1u / week -functioneel inoefenen van de leesvaardigheid -effectief lezen (zowel technisch als genietend) - preteaching : vooraf aanbieden v. woordvelden, tekstmateriaal 3 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

4 Talige huiswerk en examenbegeleiding in het OLC Brutus en Smart Tutoring Brussel Alle graden -alle graden VUB Team + werkgroep OLC/BZS Coördinatoren, team, + partners VUB en HUB Talige seminaries 3 de graad Team, llnbegeleiders, taalco s Vangnet voor kwetsbare lln Projectwerking eerste jaar Lesuren toerisme Alle graden Taalco s Llnbegeleiders Team e.d. (voornamelijk uit zaakvakken) met differentiatie in ondersteuning -ontmijnen van zaakvakteksten -leesduo s, -trio s (gegroeid uit Topklas) - zie verder -studenten lopen stage en helpen onze leerlingen in het OLC (samen met ons BZSteam) Tijdens twee wekelijkse lesuren op halfjaarlijkse basis (met eventuele verlenging) gaan door in het OLC, zodat taalco s ook aanwezig zijn -seminarie remediëring Nederlands: voor o.a. Okanleerlingen - seminarie Begeleid zelfstandig leren -Lln met grote taalachterstand (bv Okanners, ex-okanners) worden tijdens en na de lessen extra ondersteund en begeleid -o.a. ICT-ondersteuning voor leerlingen met dyslexie (ook tijdens examens) 4 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel X X X x x 1 ste jaar Team eerste jaar (gegroeid uit Topklas) X x x x x 2 de graad TSO / toer. Lkrn toerisme/aardrijksk -lesuren en vakken groeperen -kans bieden om twee leerkrachten voor de klas te hebben x x x x x

5 Liever Leuker Leren 1 ste jaar Lkrn eerste jaar en taalco Talige voorbereiding op de examens via hoeken- en contractwerk Inhaallessen Alle graden Alle vakgroepen -leerlingen weten wanneer ze kunnen geholpen worden X X X X x Doelstelling 1: het aantal leerlingen met een voldoende taalvaardigheid vermeerderen 1.3. Plezier in het Nederlands verhogen ACTIE VOOR WIE DOOR WIE WAT (10/11) 11/12 12/13 13/14 (14/..) Gedichtendag Alle graden Team, getrokken door taalco s en leerkrachten Nederlands Diverse creatieve oefeningen met toonmoment tijdens jaarlijkse voordrachtwedstrijd (soms met wedstrijdelement) Talendag (of dag van de moedertaal) Toneel (podiummoment) Toneelworkshops Voordrachtwedstrijd Alle graden Team, getrokken door taalco s en taalleerkrachten Stimuleren van liefde voor taal in het algemeen elk jaar een ander creatief moment Alle graden Team Tweejaarlijks (of meer) X Peter Pan -2 de graad Toe (onthaal) -alle lln Team (werkgroep) Brug slaan naar graad 3 basisscholen -leerlingen tweede graad toerisme zorgen voor onthaal en presentatie -zie hoger (toonmoment poëzie) 5 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel X Joy X Soc. Rechtv. Hielnoise -school Team Digitale schoolkrant Boekenbende 2 de en/of3 de Lkrn Leerlingen lezen voor in de graad kleuterklas Occasionele talige projecten Alle graden (afhankelijk van aanbod) Team / taalco s Inpikken op aanbod : Vb Klas in de media / I Book Junior / Groen parlement OLC met leeshoekjes en Alle graden OLC- Lezen aanmoedigen via x

6 aanbod leesboeken en verantwoordelijk een leessalonnetje stripverhalen taalco s Vakantiequiz Alle graden Taalco Via Smartschool, wekelijks een quizvraag (levendig houden van Ndl tijdens vakanties) Film-/toneelbezoek Alle graden team Inpikken op het rijke aanbod in Brussel (Kriekelaar, KVS, ) Samenwerking Alle graden Team, taalco s -Bib Schaarbeek is steeds open bibliotheken voor onze school (ook buiten de (Schaarbeek, Evere, openingsuren) Muntpunt) -mogelijkheid om hun ruimte als les lokaal te gebruiken, om boeken voor langere tijd te ontlenen en op school te gebruiken LEERKRACHTENNIVEAU x x Doelstelling 2: instrumenten hanteren om het taalvaardigheidsniveau te bepalen ACTIE VOOR WIE DOOR WIE WAT (10/11) 11/12 12/13 13/14 (14/..) Diataal 1 ste graad Taalco s -diagnostisch beginbeeld begrijpend lezen en woordenschat -effectmeting einde eerste jaar en einde tweede jaar Vervolganalyse -Instromers Taalco s -tijdens portretklassenraden en taalvaardigheid -alle graden via LVS -via contacten met vorige school of via intakegesprekken -begeleidingsadviezen Technisch lezen 1 ste jaar Taalco s -aanvang eerste jaar samen met gesprek -1-minuuttest -voor de aanmaak van een 6 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

7 leesprofiel en eventuele remediëring Spelling: Dudal dictee 1 ste jaar Lkrn Ndl + taalco s -beginsituatie : aanvang eerste jaar -effectmeting: eind eerste jaar/ eind tweede jaar Portretklassenraad Effectmeting posterwoorden Beginsituatie en effectmeting begrijpend lezen Zelfevaluaties effect taalacties (bevragingen) -1 ste jaar -andere graden Taalco s + team -communicatie gegevens uit taalscreening en basisonderwijs -info screening -advies en her groepering naar Taal&Sport / Moderne / Latijnse -tijdens KR van DW1 (met eventueel advies tot heroriëntering) 3 de jaar Taalco s -instrument zelf opgemaakt en aangepast Tweede en derde graad -Alle graden -team -ouders Taalco s, werkgroep TB en vakgroep Ndl Taalco s, team en directie -zelf een instrument samenstellen om beginsituatie en effectmeting begrijpend lezen te bepalen (op vraag van team na ZE gok) -6 de jaar: paralleltoetsen van het Departement Op regelmatige basis wordt het effect van bepaalde acties geëvalueerd door team en is er ook een bevraging naar de leerlingen x x x X x LEERKRACHTENNIVEAU Doelstelling 3: Op een planmatige wijze hulp bieden bij taalproblemen ACTIE VOOR WIE DOOR WIE WAT (10/11) 11/12 12/13 13/14 (14/..) 7 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

8 Integreren vaardigheden Nederlands in de zaakvakken Alle graden Team, taalco -leerkrachten zaakvakken en taal gebruiken de talige vaardigheden zoals ze aangeleerd werden in het vak Nederlands, vb samenvatten, schematiseren, presentatietechnieken, schrijfkaders (vanaf 13/14 Vossen) -leerlijnen Nederlands doortrekken naar zaakvakken -actief gebruik van posterwoorden in alle vakken -woordenboek (opzoek) vaardigheid -begrippenlijsten ontwikkelen -functioneel inoefenen van de leesvaardigheid -in GIP en OC Preteaching Alle graden Team, taalco s -vooraf aanbieden van woordvelden, tekstmateriaal Gebruik van uniforme Alle graden Aangestuurd door correctietekens vg Ndl Taalstimulerende didactische werkvormen Nieuwe / aangepaste acties organiseren na bevragingen, (zelfevaluaties) Team Team Alle graden Team, taalco s, directie Team, directie en taalco s -leerkrachten aanmoedigen om de afgesproken correctietekens te gebruiken (ook in de zaakvakken) -op zoek gaan naar methodes die communicatief en taalbevorderend zijn (vanaf 13/14: in samenwerking met VUB nascholingsproject Onderzoekende school ) -taal in de les, in de cursus, op het examen -ook in samenwerking met externen 8 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

9 Nascholingen Team Directie, taalco s en team -vb. op zoek naar talige werkvormen -vanaf 13/14: eigen inspiratiebeurs (wat we zelf doen, ) Cursussen aanpakken Alle graden Team en taalco s -opstellen eigen cursusmateriaal in functie van de leerlingen leerkrachten aanmoedigen om eigen cursussen samen te stellen -taalco s beschikbaar voor talig advies (werkpunt!) Inhaallessen Alle graden Georganiseerd via de vakgroepen Co-teaching Competenties leerkrachten verhogen -1 ste graad (tijdens projecturen) -2 de graad TSO Team Taalco s en team Taalco s en werkgroep taalbeleid -leerlingen weten wanneer vakleerkrachten beschikbaar zijn voor advies (roosters ad valvas en binnen de vakken van Smartschool) -waar nodig talige hulp bieden en met twee in de klas -didactische werkvormen aanleren -vanaf 13/14 tweede taalco waardoor dit ook voor hogere graden echt haalbaar wordt -leerkrachten competenter maken in het werken met informatieve teksten in de klas en op het vlak van werken met woordenschat (vanaf 13/14: aanpak via roadshow en met Vgr) OLC Alle graden -taalco s -werkgroep -1 taalco permanent aanwezig in OLC (ook tijdens 9 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

10 SCHOOLNIVEAU OLC/BZS huiswerkbegeleiding tot 17u) -rooster huiswerkbegeleiding (vanaf 13/14, ook op woensdagnamiddag) -zie Smartschool Doelstelling 4: systematisch gebruik maken van interne communicatiekanalen en overlegstructuren ACTIE VOOR WIE DOOR WIE WAT (10/11) 11/12 12/13 13/14 (14/..) LVS-taalvaardigheid Team Taalco -hanteren van een volgsysteem dat de talige sterkte- en werkpunten per leerling inventariseert en op een positieve manier gebruikt wordt door de zaakvakleerkrachten om o.a. hulp te bieden waar nodig (zie Smartschool en zie mappen) Taalwerkgroep Team Vakgroep taalbeleid, taalco s en directie -leerkrachten uit alle vakgroepen die samen het taalbeleid ondersteunen en communiceren naar hun Coördineren van alle taalacties Overleg vakgroepvoorzitters collega s Team Taalco s -leerkrachten vrijgesteld om projecten/ nieuwe werkvormen te coördineren (vanaf 13/14 : gedragen door twee leerkrachten) Team Vakgroepvoorzitters, taalco s en directie -het structureel agenderen van het taalbeleid op het maandelijks overleg van de vakgroepvoorzitters 10 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

11 Lerarenraad Team Lerarenraad met af en toe directie en of expert Structurele oplossingen zoeken om de kennis en inzichten van ouders te verhogen Communicatie met ouders Schoolwebsite -gaat mee op zoek naar werkpunten, oplossingen (vanaf 13/14: tweepolig, waarvan 1 talig onderzoekende school interactieve werkvormen i.s.m. VUB) Ouders -team -schriftelijke communicatie verduidelijken met pictogrammen -bij sleutelinfomomenten gebruik maken van tolken (vb eerste info avond ouders leerlingen eerste jaar) -ouders aanmoedigen om Nederlands te spreken, te leren -vuistregels school worden schriftelijk aangeboden in diverse talen -brieven voor ouders op website -via oudercontacten: ouders zijn verplicht het rapport zelf af te halen -telefonisch!!! Intern en externen -coördinator en directie Nederlands voor ouders Ouders -CVO (in onze eigen lokalen) -communicatie naar buitenwereld/ ouders brieven, projecten, visie -in samenwerking met CVO Brussel (lessen Nederlands) op eigen locatie vanaf 13/14 ook Nederlands les op eigen locatie x x 11 ACTIEPLAN TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS 4 DE GOKcyclus / KA Emanuel Hiel

ACTIEPLAN: TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS

ACTIEPLAN: TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS ACTIEPLAN: TAALVAARDIGHEIDSONDERWIJS LEERLINGENNIVEAU Doelstelling 1: Het aantal lln met een voldoende taalvaardigheid vermeerderen Tekstbegrip en woordenschat verhogen van alle leerlingen, zowel in taal-

Nadere informatie

ACTIEPLAN: preventie en remediëring van STUDIE en GEDRAGSproblemen 2 de en 3 de gr.

ACTIEPLAN: preventie en remediëring van STUDIE en GEDRAGSproblemen 2 de en 3 de gr. 1 ACTIEPLAN: preventie en remediëring van STUDIE en GEDRAGSproblemen 2 de en 3 de gr. Doelstelling 1: STUDIEBEGELEIDING LEERLINGENNIVEAU De motivatie voor leren bij lln verhogen. De leerwinst bij alle

Nadere informatie

Visietekst taalbeleid KTA Jette

Visietekst taalbeleid KTA Jette Visietekst taalbeleid KTA Jette Profiel van het KTA Jette Als een Nederlandstalige school in Brussel, worden ook wij geconfronteerd met een veranderende leerlingenpopulatie. Waar er voordien sprake was

Nadere informatie

Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1

Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1 Taalbeleidsplan Geel kleuter en lager onderwijs. Deel 1 Doel 1: Het aantal kinderen met een voldoende taalvaardigheid (luisteren, spreken, schrijven en begrijpend lezen in functionele contexten) vermeerderen.

Nadere informatie

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 SAMENSTELLING VAN DE VAKGROEP KEUZE WERKPUNTEN BESLISSINGEN VAN DE VAKGROEP PLANNING VERGADERINGEN 2014-2015 PLANNING VERGADERINGEN 2015-2016 PLANNING

Nadere informatie

ACTIEPLAN: socio-emotionele ontwikkeling 1ste graad

ACTIEPLAN: socio-emotionele ontwikkeling 1ste graad 1 ACTIEPLAN: socio-emotionele ontwikkeling 1ste graad Doelstelling 1: WELBEVINDEN: scheppen van een veilig klasklimaat, een proactieve aanpak LEERLINGENNIVEAU Groepsactiviteiten die het positief zelfbeeld

Nadere informatie

Visietekst Taalbeleid 2013-2014

Visietekst Taalbeleid 2013-2014 Visietekst Taalbeleid 2013-2014 1. Profiel van het KTA Jette Als een Nederlandstalige school in Brussel, worden ook wij geconfronteerd met een veranderende leerlingenpopulatie. Waar er voordien vooral

Nadere informatie

GOK-beleidsplan Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas 2011-2014 1. Feitelijke situatie

GOK-beleidsplan Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas 2011-2014 1. Feitelijke situatie GOK-beleidsplan Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas 2011-2014 1. Feitelijke situatie a. Leerlingen met GOK-indicatoren op onze school 1 ste graad: 2002: 82/204 = 40% waarvan 26 lln. anderstalig 2005: 106/221

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Visietekst taalbeleid

Visietekst taalbeleid Bijlage 1: Visietekst taalbeleid 1 Inleiding De voorbije jaren heeft GO! atheneum Toverfluit zijn aanbod uitgebreid om zich te profileren als een handelsschool. Vanaf 2013-1014, met de komst van de derde

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Het verhaal van school 1

Het verhaal van school 1 4 - gelijke onderwijskansen scheppen door (school)taalvaardigheid te bevorderen: het proces op gang zetten Het verhaal van school 1 Een school met een 500-tal leerlingen in ASO, TSO en BSO, heeft vooral

Nadere informatie

Actiegroep diversiteit. Van taalscreening naar taalbegeleiding.

Actiegroep diversiteit. Van taalscreening naar taalbegeleiding. Actiegroep diversiteit. Van taalscreening naar taalbegeleiding. Taalbeleid op de korrel genomen. Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding- NietCommercieel GeenAfgeleideWerken

Nadere informatie

1 Wat is talenbeleid?

1 Wat is talenbeleid? VISIETEKST TALENBELEID VISO februari 2012 1 Wat is talenbeleid? Talenbeleid is een structurele en strategische poging van een heel schoolteam om de onderwijspraktijk aan te passen aan de taalleerbehoeften

Nadere informatie

TAALBELEID. Het geheel is meer dan de som van delen.

TAALBELEID. Het geheel is meer dan de som van delen. TAALBELEID Het geheel is meer dan de som van delen. Inhoud 1. Algemeen kader en doelstellingen van het project 2. Het proces: betrokken partners, werkwijze 3. Beschrijving van de "resultaten" en de implementatie

Nadere informatie

Een taalbeleid implementeren in de basis- en secundaire school. Taal, taal en nog eens taal!

Een taalbeleid implementeren in de basis- en secundaire school. Taal, taal en nog eens taal! Een taalbeleid implementeren in de basis- en secundaire school Taal, taal en nog eens taal! 1. Wat is taalbeleid? Situaties Definitie Programma 2. Hoe doen scholen aan taalbeleid? Doelstellingen Didactische

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken)

Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) Mogelijke opdrachten voor de vakwerkgroep Personenzorg (component verzorgende vakken) De vakgroep kan bestaan uit : 1 leraren die vak geven vanuit dezelfde discipline (vb. gezondheidsopvoeding, verzorging,

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

TAALBELEID 2015-2016

TAALBELEID 2015-2016 TAALBELEID 2015-2016 Algemene visie Taalbeleid op onze school Via onze taalopvoeding en taalonderwijs willen wij werk maken van de harmonische ontplooiing van de persoonlijkheid van elk kind op onze school.

Nadere informatie

TAALDREMPELS OP SCHOOL

TAALDREMPELS OP SCHOOL TAALDREMPELS OP SCHOOL André Fruithof, Marijke Decavel, Martine Gillis, Paul Raes, Bellinda Staelens, Martine Van Overmeiren en Riet De Vos voor leraren zaak- en praktijkvakken, leraren talen, coördinatoren,

Nadere informatie

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda.

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda. 2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010 Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda 11 mei 2010 Tussentijdse

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Van taalbeleid naar talenbeleid

Van taalbeleid naar talenbeleid Van taalbeleid naar talenbeleid Onze school probeert al verschillende jaren een taal- en taalvakkenbeleid uit te bouwen. We hebben daarbij vooral aandacht voor de schoolse taalvaardigheid van onze leerlingen

Nadere informatie

OPEN FORUM KINDERRECHTENCOALITIE VLAANDEREN 29 APRIL 2008 EEN PRAKTIJKVOORBEELD: DE PLEINSCHOOL GROENINGEKANT KORTRIJK. Opgesteld door: Ludwig Poignie

OPEN FORUM KINDERRECHTENCOALITIE VLAANDEREN 29 APRIL 2008 EEN PRAKTIJKVOORBEELD: DE PLEINSCHOOL GROENINGEKANT KORTRIJK. Opgesteld door: Ludwig Poignie OPEN FORUM KINDERRECHTENCOALITIE VLAANDEREN 29 APRIL 2008 EEN PRAKTIJKVOORBEELD: DE PLEINSCHOOL GROENINGEKANT KORTRIJK Opgesteld door: Ludwig Poignie (leraar, begeleider, GOK-coördinator) ❶ Gelijke kansen

Nadere informatie

Zomercursus boekhouden Individuele begeleiding binnen de les

Zomercursus boekhouden Individuele begeleiding binnen de les FEEDBACK VAKDOSSIER Hoe organiseren we de feedback? THEMA Begeleiding Onderdeel 2 : begeleiding Vraag 4. Welke initiatieven neemt de vakgroep op het vlak van studiebegeleiding? Tutorat Nazorg Huiswerkklas

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen van VISO, afspraken voor elk personeelslid

Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen van VISO, afspraken voor elk personeelslid Algemene maatregelen: basiszorg voor alle leerlingen van VISO, afspraken voor elk personeelslid BEGIN- SITUATIE BEGINSITUATIE De school zorgt bij de inschrijving voor bevraging i.v.m. extra zorg. De school

Nadere informatie

De leerwinst bij elke leerling maximaliseren via

De leerwinst bij elke leerling maximaliseren via GOK 5 Thema 1: Preventie en remediëring van leer- en ontwikkelingsachterstanden doelstelling 1a: De leerwinst bij elke leerling maximaliseren via leren leren (aanvulling vorige GOK-cyclus) Leerlingen:

Nadere informatie

Huiswerkbeleid de Boomgaard

Huiswerkbeleid de Boomgaard Huiswerkbeleid de Boomgaard Visie Huiswerk is een brug tussen school en thuis: huiswerk betrekt ouders bij het schoolgebeuren. Het is een manier om interesse te tonen in het schoolleven van de kinderen.

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wetenschappen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wetenschappen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wetenschappen In kolom 1 vind je 73 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep wetenschappen. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën. Duid in kolom 2 aan

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Visie. MISSIEDoelen. 2014-2018 versie: 2014

Visie. MISSIEDoelen. 2014-2018 versie: 2014 Visie MISSIE 2014-2018 versie: 2014 Wildeweg doen Missie - Visie duidelijk Plan Hoe kom je tot een missie? Ambities sec.ond PPSOA Vl.regeerakkoord Welbevinden lln Attesteringen en - screenings - feedbackrapporten

Nadere informatie

Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht

Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht Evi Geeroms en David Evenepoel Koninklijk Atheneum Etterbeek Wie zijn wij? Leerkrachten Koninklijk Atheneum Etterbeek (Brussel) Nederlandstalige

Nadere informatie

1.1 Concreet betekent dit dat we zorgbreedte willen realiseren door :

1.1 Concreet betekent dit dat we zorgbreedte willen realiseren door : 1. Algemene zorg We willen de kinderen optimale groeikansen bieden. De klastitularis probeert zijn klas uit te bouwen tot een aangename leeromgeving waarin elk kind, met zijn eigen leervermogen, zijn eigen

Nadere informatie

VRIJE BASISSCHOOL Etikhove. Zorgboekje WAT ALS

VRIJE BASISSCHOOL Etikhove. Zorgboekje WAT ALS VRIJE BASISSCHOOL Etikhove Zorgboekje WAT ALS 1 ZORG? SES? Wablief? Brandend actueel en wellicht al van gehoord maar wat is dat nu eigenlijk en wat betekent dit voor onze school. Vanuit de overheid worden

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van Gelijke Onderwijskansen Diversiteit P-KVS Soepele klas Een krachtige

Nadere informatie

ZORG. Onze eigen zorgvisie

ZORG. Onze eigen zorgvisie ZORG Onze eigen zorgvisie We streven naar een school waarin we de totale opvoeding van het kind niet uit het oog verliezen. We proberen de kinderen in hun geestelijke, intellectuele, emotionele en sociale

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Sjabloon Diversiteitbeleidsplan

Sjabloon Diversiteitbeleidsplan 1 Sjabloon Diversiteitbeleidsplan Een plan uitschrijven is geen gemakkelijke klus. Veel scholen worstelen er dan ook mee. Deze sjabloon kan een bron van inspiratie of een leidraad zijn bij het opstellen

Nadere informatie

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016

Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016 Nascholingen en netwerking van de Pedagogische Begeleidingsdienst SDB schooljaar 2015-2016 A Basisonderwijs 1 Pastorale Animatiegroep Op 11 september nemen we deel aan de pastorale impulsdag in de de lokalen

Nadere informatie

Het zorgbeleid in het Pierenbos

Het zorgbeleid in het Pierenbos Het zorgbeleid in het Pierenbos Indien je als ouder vragen hebt, stap je in de eerste plaats naar de klasleerkracht. Deze zal overleggen met de ondersteuner en/of zorgcoördinator en bekijken welke trajecten

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN

BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN - Situering - Lkr over binnenklasdifferentiatie - Binnenklasdifferentiatie? - Leerplannen - Binnenklasdifferentiatie in wiskunde Hilde De Maesschalck 8 oktober

Nadere informatie

Zelfevaluatie GOK: evaluatie concrete acties

Zelfevaluatie GOK: evaluatie concrete acties Zelfevaluatie GOK: evaluatie concrete acties Acties uit het GOK - plan Gebeurd? Effect van de acties Bronnen* Opvolging? Vaak Soms Weinig Nooit Pos Geen Neg Effecten? Behouden Bannen Bijsturen PR 1: Bestendigen

Nadere informatie

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en

De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en De manier waarop de informatie doorstroomt binnen onze school en naar de verschillende externe medewerkers is van essentieel belang voor de sfeer en de professionele cultuur. We geven in dit onderdeel

Nadere informatie

Effecten van GOK in kaart brengen STEUNPUNT GOK. Lia Blaton, Nora Bogaert & Eva Verstraete

Effecten van GOK in kaart brengen STEUNPUNT GOK. Lia Blaton, Nora Bogaert & Eva Verstraete Effecten van GOK in kaart brengen STEUNPUNT GOK Lia Blaton, Nora Bogaert & Eva Verstraete Zelfevaluatie Overzicht De GOK-cyclus: van beginsituatie-analyse (BSA) tot evaluatie Zelfevaluatie: stappen Valkuilen

Nadere informatie

Atheneum Boom en ICT. Inleiding

Atheneum Boom en ICT. Inleiding Inleiding Vermits computers niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij, doet onze school dan ook haar uiterste best om onze leerlingen vaardigheden en attitudes bij te brengen op het gebied van

Nadere informatie

ACHTERGROND EN TIPS VOOR LEERKRACHTEN EN DIRECTIES IN DE VERVOLGSCHOOL BIJ DE OPVANG VAN EX- ONTHAALKLASSERS

ACHTERGROND EN TIPS VOOR LEERKRACHTEN EN DIRECTIES IN DE VERVOLGSCHOOL BIJ DE OPVANG VAN EX- ONTHAALKLASSERS ACHTERGROND EN TIPS VOOR LEERKRACHTEN EN DIRECTIES IN DE VERVOLGSCHOOL BIJ DE OPVANG VAN EX- ONTHAALKLASSERS Hoe zorg je in de vervolgschool voor een goed vangnet voor de ex-onthaalklassers? Op schoolniveau

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wiskunde

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wiskunde Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep wiskunde In kolom 1 vind je items waaraan je kan werken in de vakgroep wiskunde. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën: 1 Vakgroep en vakgroepwerking 2 Leerplanrealisatie

Nadere informatie

Sinds 1 september 2007 vormen het Coloma-Instituut en het Onze-Lieve-Vrouw van de Ham-Instituut samen één onderwijsproject: COLOMAplus.

Sinds 1 september 2007 vormen het Coloma-Instituut en het Onze-Lieve-Vrouw van de Ham-Instituut samen één onderwijsproject: COLOMAplus. Visietekst GOK 1. Vooraf: van twee concepten naar één visie Sinds 1 september 2007 vormen het Coloma-Instituut en het Onze-Lieve-Vrouw van de Ham-Instituut samen één onderwijsproject: COLOMAplus. Beide

Nadere informatie

Een doelgericht en efficiënt handelingsplan bevat wenselijk de volgende onderdelen:

Een doelgericht en efficiënt handelingsplan bevat wenselijk de volgende onderdelen: HULPMIDDEL WERKEN MET EEN HANDELINGSPLAN Een mogelijke manier om de planmatige aanpak op school efficiënt te organiseren is het werken met een handelingsplan. Dat beschrijft de concrete aanpak en de interventies

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen TSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

Jeannine Van Assche. Stepping Stones. Leerboek en werkboek STEPPING STONES

Jeannine Van Assche. Stepping Stones. Leerboek en werkboek STEPPING STONES Jeannine Van Assche Stepping Stones Leerboek en werkboek 1 Table of contents The first lesson Chapter 1 Me, myself and you Chapter 2 Crazy critters Chapter 3 Let s ch@t Chapter 4 My way of life Chapter

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen 2008 Hasselt Oostende - Schaarbeek. Taalvaardigheidsonderwijs

Ronde van Vlaanderen 2008 Hasselt Oostende - Schaarbeek. Taalvaardigheidsonderwijs Ronde van Vlaanderen 2008 Hasselt Oostende - Schaarbeek Taalvaardigheidsonderwijs Programma Algemene inleiding (voormiddag) Taalvaardigheid omschrijving (stellingen) Taalvaardigheid praktijk (casus) Afsluiting

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

KANT EN KLAAR PLUS. Uitdagende thema s voor pientere en hoogbegaafde leerlingen

KANT EN KLAAR PLUS. Uitdagende thema s voor pientere en hoogbegaafde leerlingen KANT EN KLAAR PLUS Uitdagende thema s voor pientere en hoogbegaafde leerlingen Handleiding voorwoord Voor u ligt een unieke uitgave in Vlaanderen! Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek ijvert al een tiental

Nadere informatie

Taal-en rekenbeleid in de schoolpraktijk. Els Zaalberg conrector onderwijs

Taal-en rekenbeleid in de schoolpraktijk. Els Zaalberg conrector onderwijs Taal-en rekenbeleid in de schoolpraktijk Els Zaalberg conrector onderwijs Jaren 90: Beleid 1 Brugklas: taal- en rekentoetsen, hulplessen lezen, spellen, rekenen Rond 2000: Vakoverstijgende aanpak van taal

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

luisteren: ET 4, 6 spreken: ET 15, 18, 23 lezen: ET 10, 12 schrijven: ET 28, 30, 31, 34 mondelinge interactie: 24, 27

luisteren: ET 4, 6 spreken: ET 15, 18, 23 lezen: ET 10, 12 schrijven: ET 28, 30, 31, 34 mondelinge interactie: 24, 27 TABASCO Oriëntatie + voorbereiden Leercoach Leerlingen Iemand voorstellen (schriftelijk en mondeling) Leerplandoelstellingen kiezen functionele kennis: - woordvelden: 35.1.1 en 35.1.2 en 35.1.3 - grammatica:

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

VITAAL Plus 1 e graad

VITAAL Plus 1 e graad VITAAL Plus 1 e graad Krachtlijnen VITAAL Plus 1 e graad 1 Bouwstenen VITAAL Plus 1 e graad DIFFERENTIATIE TAALTAKEN AUTHENTIEKE COMMUNICATIEVE SITUATIES SCHOOLTAALWOORDEN VAARDIGHEDEN REMEDIËRING INTERCULTURALITEIT

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 Schooljaar 2015-2016 E-mail: ka.wetteren@g-o.be atheneum@campuskompas.be Website: www.campuskompas.be/atheneum Scholengroep Schelde Dender

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen Ronde 5 Bert de Vos APS, Utrecht Contact: b.devos@aps.nl Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen 1. Over de drempels met taal Het rapport Over de drempels met taal is al ruim een jaar oud.

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Projectfiche 16 Maria Assumptalyceum Brussel

Projectfiche 16 Maria Assumptalyceum Brussel Projectfiche 16 Maria Assumptalyceum Brussel ((Interventie preventiecoaches geestelijke gezondheid) (gezondheidsthema welbevinden) 1 Schoolkenmerken Maria Assumptalyceum Stalkruidlaan 1 1020 Brussel Directie:

Nadere informatie

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. Plannen en evalueren van een activiteit. Inhoud

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. Plannen en evalueren van een activiteit. Inhoud Plannen en evalueren van een activiteit Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen In deze les moeten de leerlingen in groep een bepaalde activiteit voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld het organiseren

Nadere informatie

Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING

Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING Gelijke OnderwijsKansen: The game is nooit over! DOORSTROMING EN ORIËNTERING DOORSTROMING EN ORIËNTERING? GROEPSOPDRACHT Heeft de beschreven schoolsituatie te maken met D&O? Zo ja, is het dan een praktijkvoorbeeld

Nadere informatie

Taalonderwijs op onze school wordt bepaald door de beginsituatie van onze leerlingen. Deze beginsituatie is afhankelijk van meerdere factoren:

Taalonderwijs op onze school wordt bepaald door de beginsituatie van onze leerlingen. Deze beginsituatie is afhankelijk van meerdere factoren: TAAL 1. Beginsituatiefase 1.1.Visie Taalonderwijs op onze school wordt bepaald door de beginsituatie van onze leerlingen. Deze beginsituatie is afhankelijk van meerdere factoren: 1. leeftijd en schoolgeschiedenis

Nadere informatie

Lln worden geboeid door krachtige lessen die hen uitdagen zelf opzoekingswerk te doen Werken met projectdossiers

Lln worden geboeid door krachtige lessen die hen uitdagen zelf opzoekingswerk te doen Werken met projectdossiers 1 Doelen leerling: Motivatie voor leren en ontwikkeling verhogen Leerwinst maximaliseren Mogelijkheden en talenten kennen Positief zelfbeeld ontwikkelen Sociale competentie verhogen Hanteren evaluatie-instrumenten

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO Algemeen Binnen VISO streven we kwaliteitsvol onderwijs na. Dit wil twee dingen zeggen: we willen dat onze leerlingen de wettelijk bepaalde eindtermen en leerplandoelstellingen

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Beginnende geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 4 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Gevorderde geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 3 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

WELKOM in het 6 e leerjaar!

WELKOM in het 6 e leerjaar! WELKOM in het 6 e leerjaar! Samen en apart? Samen: leefklassen - WO - muzische vorming: knutselen, muziek, drama, - bewegingsopvoeding - levensbeschouwelijke vakken Apart: leerklassen - Frans - Wiskunde

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Project Leerzorg. Achtergrond

Hoofdstuk 2. Project Leerzorg. Achtergrond Hoofdstuk Project Leerzorg Achtergrond 3 . Project Leerzorg - Achtergrond ONTSTAAN Het Project Leerzorg werd ingediend in antwoord op de oproep tot voorstellen voor netoverschrijdende en multidisciplinaire

Nadere informatie

Studententutoraat en sociale integratie

Studententutoraat en sociale integratie GoLeWeGoLeWe-acties 2.5 Studententutoraat en sociale integratie 3e GoLeWe-projectconferentie Hasselt, 9 december 2010 Kennismaking Context Doel Aanpak Effecten Toekomst? Bespreking w w w. g o l e w e.

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013. Voorstellen. Terugblik 2006-2007. Doel workshop. Stand van zaken 2013. Stand van zaken 2006

Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013. Voorstellen. Terugblik 2006-2007. Doel workshop. Stand van zaken 2013. Stand van zaken 2006 Voorstellen Consolideren en innoveren. Lunteren 27 maart 2013 Enschede en Oldenzaal: 41 basisscholen en 2 speciale basisscholen. (9500 leerlingen) Openbaar, christelijk, islamitisch en algemeen-neutraal

Nadere informatie

Ouderavond 1ste Graad. 9 september 2014

Ouderavond 1ste Graad. 9 september 2014 Ouderavond 1ste Graad 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene uitleg Rondleiding

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN

NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN NAAR SCHOOL IN VLAANDEREN Je leest een tekst over de organisatie en de structuur van het onderwijs in Vlaanderen. Wat moet je doen? 1. Kijk naar de woordenlijst op blad 1 (deze pagina) 2. Lees eerst de

Nadere informatie

Cetin Özkan Algemeen Directeur

Cetin Özkan Algemeen Directeur Cetin Özkan Algemeen Directeur Slechts 17 à 20 % van de allochtone studenten slagen in hun eerste jaar hoger onderwijs. Ondervertegenwoordiging van de allochtone studenten in ASO en TSO. Oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

CLIL in Vlaanderen. CLIL-symposium UCL & KU Leuven 15 & 16 mei 2013. Lies Sercu & Lies Strobbe

CLIL in Vlaanderen. CLIL-symposium UCL & KU Leuven 15 & 16 mei 2013. Lies Sercu & Lies Strobbe CLIL in Vlaanderen CLIL-symposium UCL & KU Leuven 15 & 16 mei 2013 Lies Sercu & Lies Strobbe Overzicht presentatie 1. Context Europese context Onderwijsdecreet 2. Proeftuinproject Voorstelling proeftuinscholen

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE

TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE TAALBELEIDSPLAN OPLEIDING POLYVALENT VERZORGENDE Voor de periode van 2011 tot 2014 1. Voorstelling van de opleiding begeleider in de kinderopvang en polyvalent verzorgende Het CVO biedt volwassenen met

Nadere informatie

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Onderwerp Onderwijskundig (methodische software) Het gebruik van deze software is in principe voor alle leerlingen en komt structureel aan bod in het lesprogramma. Veilig Leren Veilig

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

1. SCHOOLPROJECT: SST WIJ LEZEN! https://www.youtube.com/watch?v=wixefvta8go

1. SCHOOLPROJECT: SST WIJ LEZEN! https://www.youtube.com/watch?v=wixefvta8go ONZE SCHOOL *634 leerlingen *hoofdzakelijk meisjes *richtingen: - TSO: TW, BS, OC, CM, ES - BSO: RT, HZ - SENSE: MSA, ELV, AAS, CPO - 7 HS 1. SCHOOLPROJECT: SST WIJ LEZEN! https://www.youtube.com/watch?v=wixefvta8go

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2.

Opleiding. Meertalig secretariaat. Code + officiële benaming van de module. A3 Frans 1. Academiejaar 2015-2016. Semester. 1 en 2. Opleiding Meertalig secretariaat Code + officiële benaming van de module A3 Frans 1 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 en 2 Studieomvang 9 studiepunten Totale studietijd 180 Aantal lestijden 120 Aandeel

Nadere informatie

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO. 9 september 2014

Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO. 9 september 2014 Ouderavond 3de jaar en nieuwe leerlingen BSO 9 september 2014 Agenda Welkom Doel van deze avond Kennismaking Toelichting structuur school, studierichtingen en rapportensysteem Verloop van de avond Algemene

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van De Sportschool te Gentbrugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs

Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs datum: 23 februari 2010 Sint-Lievenscollege vzw schoolraad basisonderwijs Verslag ouderbevraging Sint-Lievenscollege 1. Huiswerkbeleid in de lagere school (evolutie sinds vorige bevraging) / veiligheid

Nadere informatie

PROGRAMMA (AALST) BIJEENKOMST VAKCOÖRDINATOREN NEDERLANDS April 2014 PROGRAMMA (SINT-NIKLAAS) PROGRAMMA (OUDENAARDE) Inleiding - rondleiding OLC

PROGRAMMA (AALST) BIJEENKOMST VAKCOÖRDINATOREN NEDERLANDS April 2014 PROGRAMMA (SINT-NIKLAAS) PROGRAMMA (OUDENAARDE) Inleiding - rondleiding OLC BIJEENKOMST VAKCOÖRDINATOREN NEDERLANDS April 2014 PROGRAMMA (AALST) Inleiding - rondleiding OLC Voorstelling vakgroep/school - ideeën uit de ontvangende school PB Intervisie Nieuws uit het vakgebied Koffie

Nadere informatie

Actieonderzoek: wat?

Actieonderzoek: wat? PRAKTIJKVERHAAL OVER ACTIEONDERZOEK VOOR LERAREN Gilbert Deketelaere Sint-Godelievecollege Gistel-Eernegem Actieonderzoek: wat? Groot onderhoud van zelfevaluatie op microniveau Cyclisch proces Reflectie

Nadere informatie

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Annemarie Vink avink@hetabc.nl Dianne Roerdink droerdink@hetabc.nl Technisch lezen 8-10-2014 www.hetabc.nl 2 Programma

Nadere informatie

Van bevraging naar actieplan. 10 juni 2011 Affligem. Even opfrissen. Kwaliteitsniveau. Normen. Tijd

Van bevraging naar actieplan. 10 juni 2011 Affligem. Even opfrissen. Kwaliteitsniveau. Normen. Tijd Van bevraging naar actieplan 10 juni 2011 Affligem Even opfrissen P A C D Normen Kwaliteitsniveau Tijd 1 Waarom actieplannen? Kwaliteit handhaven kost energie Ofwel een sluitende procedure Ofwel Normen

Nadere informatie