FOTOGRAFIE. Raamleerplan. Kaderopleiding. November 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FOTOGRAFIE. Raamleerplan. Kaderopleiding. November 2007"

Transcriptie

1 FOTOGRAFIE Kaderopleiding Leergang Fotoreflectie Raamleerplan De leergang leidt deelnemers op tot deskundig fotografiebesprekers. Mentoren, docenten, recensenten en rondleiders in de fotografie vergroten hun inhoudelijke kennis en doen praktische vaardigheden op in deze competentie-gerichte opleiding. November 2007 Foto van de eeuw In de laatste krant van 1999 biedt NRC Handelsblad een keur aan foto's die de eeuw hebben overleefd. Foto's die door de gebeurtenis die ze tonen, hun compositie en de visie van de fotograaf op het moment van afdrukken, het nieuws extra dimensie geven: dramatiek, universaliteit, schoonheid. De maker van deze foto, de Amerikaan Alfred Stieglitz, ( ) was pionier in zijn vak, kunstenaar-fotograaf, galeriehouder en promotor van de moderne kunsten. Met zijn foto `The Steerage' (het tussendek, gemaakt in 1907 aan boord van het passagiersschip Kaiser Wilhelm II tijdens een reis naar Europa) is hij beroemd geworden. Stieglitz, zelf eersteklaspassagier, zag beneden zich het gewoel op het tussendek waar de remigranten verbleven, die gedesillusioneerd terugkeerden uit Amerika. Op het tussendek, verdeeld in een hoger en een lager gedeelte, verbonden door een smalle trap en van het bovendek gescheiden door een witte loopplank, huisde het volk. Daar speelde zich het alledaagse leven af van hen die hun geluk hadden gezocht in de nieuwe wereld. Stieglitz zei later dat als hij één foto moest kiezen waarmee hij zijn oeuvre kon samenvatten, het deze zou zijn. `The Steerage' heeft honderd jaar met gemak overleefd. Als tijdsdocument, als weergaloze plaat en als symbool van de eeuw van Amerika en op drift geraakte massa's. Bron: NRC van 31 december 1999 Stieglitz: There were men, women and children on the lower level of the steerage. The scene fascinated me: A round straw hat; the funnel leaning left, the stairway leaning right; the white drawbridge, its railings made of chain; white suspenders crossed on the back of a man below; circular iron machinery; a mast that cut into the sky, completing a triangle. I stood spellbound for a while. I saw shapes related to one another a picture of shapes, and underlying it, a new vision that held me. Twenty-five years after making this photograph, Alfred Stieglitz recalled the moment in vivid detail, no doubt aided by the information provided within the frame. He had wandered down from the first-class deck to survey the jumbled scene of teeming passengers in the steerage, or economy class, section, which contrasted sharply with "the mob called the rich'" that he had left behind. Stieglitz's compressed composition emphasized the closeness of space and bustling conditions in the steamer's lower-level accommodations.

2 Colofon Stuurgroep: Fotovakschool Ludwik Szwajcer directeur Kunstfactor beeldend Tom de Rooij directeur Fotobond Frank Boots voorzitter Nederlands Fotomuseum Ruud Visschedijk directeur De Beeldfabriek Huub t Hoen directeur Projectgroep: Fotovakschool Hans Visschedijk hoofd expertisecentrum Kunstfactor beeldend Tom Meerman adviseur fotografie Fotobond Rob s-gravendijk bestuurder Nederlands Fotomuseum Kim Fransen medewerker educatie De Beeldfabriek Rinie Bleeker vakdocent fotografie Onderdelen: Conceptplan leergang Inleiding 3 Introductie, Doel 4 Rol van de Initiatiefnemers 5 Wie word aangesproken 5 Opzet in 3 modules 6 Criteria voor deelname, Begrippen didactisch model 7 Docenten, Organisatie 7 Borging, Evaluatie 8 Raamwerk programmering en invulling 9 Modulaire opzet Toetsing 15 Criteria voor certificering 16 Bijlagen: Kwaliteitsborging volgens SCKA 19 Literatuurlijst 21 Urenbeslag student 24 Voorbeeldlessen en casuïstiek Coördinatie: Kunstfactor beeldend Tom Meerman adviseur fotografie Boothstraat BT Utrecht

3 Leergang fotoreflectie De leergang leidt deelnemers op tot deskundig fotografiebesprekers, deels toegespitst op de verschillende doelgroepen en settings waarbinnen fotobespreking plaats kan vinden, deels breed georiënteerd op de fotografie in historisch en contemporain perspectief, evenwel vooral gericht op de autonome betekenis van fotografie. - Om als mentor/begeleider geschoold onder amateurfotografen te werken, - als inhoudelijke bijscholing en update voor docenten fotografie, - om rondleiders bij tentoonstellingen, medewerkers van fotofestivals en -galeries een inhoudelijke basiskennis en begrippenkader over fotografie te verschaffen. 1 Inleiding Kunstfactor beeldend, landelijk sectorinstituut voor de amateurkunst, het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, de Fotobond, de BeeldFabriek Rotterdam en de Nederlandse Fotovakschool Apeldoorn hebben in gemeen overleg het initiatief genomen tot het opzetten van een leergang voor fotoreflectie, bedoeld voor hen die werkzaam of actief willen zijn binnen de kunsteducatieve sector, rondleiders in musea, mentoren van amateur-fotografen en hun clubs. De leergang moet een brug slaan tussen geïnteresseerden in fotografie en de context waarin of waarbinnen de fotografie is gepositioneerd door deskundigen die als het ware intermediair zijn tussen de kijker en het object. Kunstfactor heeft zich ten doel gesteld om op enige afstand van het werkveld van de amateurfotografen- de bevordering van kwaliteit te stimuleren. Een opleiding voor kader binnen de amateurfotografiecircuits (de clubs, de cursussen, de exposities en de media) past in dit streven. Samen met de partners is de relevantie van de voorgenomen opleiding getoetst. In gezamenlijk overleg is besloten om de Fotovakschool uit te nodigen de organisatie en uitvoering ter hand te willen nemen, op basis van een gecertificeerd Raamleerplan. De Fotovakschool wil graag zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid tot uiting brengen door behalve een opleidingsinstituut te zijn, ook te fungeren als kenniscentrum voor het fotografische beroepsveld. Hierbij valt dan te denken aan het organiseren van lezingen, masterclasses en workshops door vooraanstaande fotografische beroepsbeoefenaren. In dit licht bezien wordt deze leergang, in samenspraak, ontwikkeld specifiek voor betrokkenen, zoals in dit Raamleerplan door de initiatiefnemers is voorgesteld. Aanleiding Het spreekt voor zich dat al de contexten waarin fotografie een rol vervult aanleiding geven voor een gefundeerde begeleiding in woorden. Maar: docenten, recensenten, sprekers, juryleden, curatoren, mentoren, redacteurs, kortom al diegenen die zich inhoudelijk uitspreken over fotografie doen dat tot dusver op basis van zeer fragmentarische en incidentele zelfstudie. Het ontbreekt tot op heden in Nederland aan een goed ontwikkelde en gedeelde fotowetenschap. Gelukkig zijn er ontwikkelingen gaande om op academisch-, post-hbo-, en HBO-niveau onderwijs aan te bieden op het gebied van fotokennis en -wetenschap. De Leergang wordt aan de voorzijde aan dat rijtje toegevoegd. De leergang staat op zichzelf, maar zal aansluiten bij een abstracte denk- en werkwijze die van de deelnemers een hbo-niveau veronderstelt. Een docentenopleiding, een kunstacademie, ruime ervaring met fotografie en lesgeven, of op zijn minst ruime eigen ervaring als (amateur-) fotograaf lijkt als voorbereiding wel gepast. In een intakegesprek wordt getoetst of de deelnemer over de juiste bagage en motivatie beschikt. Overigens zal door de modulaire opbouw ook gaandeweg het traject het eindniveau bepaald worden. 3

4 Voor wie Naast dus de geïnstitutionaliseerde studietrajecten bieden de initiatiefnemers de Leergang Fotoreflectie aan. De beoogde deelnemers zijn meer dan gemiddeld geïnteresseerd in de achtergronden van fotografie, en hebben ervaring als fotograaf en als spreker in de genoemde sectoren, maar zijn (nog) niet geschoold in kunst/foto-theorie en beschouwing. Uiteraard is de wens en de persoonlijkheid om fotografie te kunnen bespreken tegenover een zeer divers publiek bij de potentiële deelnemer aanwezig. De leergang fotoreflectie is een uitstekende mix van elementaire beginselen van fotografie in combinatie met het verhaal of betekenis bij visuele communicatie. De gecertificeerde cursist is in staat om met overtuiging aan publiek zijn visie te presenteren, en mensen te begeleiden in hun eigen ontwikkeling in de fotografie. 2 Introductie: Fotografie leeft tussen de mensen Visuele communicatie is zo oud als de mensheid. De oudste sporen dateren van ruim jaar geleden, denk bijvoorbeeld aan de muurschilderingen in de grotten van Lascaux. Ondanks de stortvloed van woorden, zinnen en boeken, verbale en schriftelijke communicatie, die de mens daarna in de loop van de geschiedenis produceerde, heeft het beeld niet aan kracht ingeboet. Integendeel, we communiceren visueel meer dan ooit. Fotografie speelt in deze beeldcultuur een uitermate krachtige rol. Alle media maken onverminderd groeiend gebruik van goede fotografie. Kijk om je heen en je beseft je dat we worden gebombardeerd door fotografie. Foto s van vaak uitstekende kwaliteit. Foto s beschouwen en bespreken stelt hoge eisen aan de verteller. Fotografie staat volop in de belangstelling. Een aantal fotomusea zag het afgelopen decennium in Nederland het licht. Fotofestivals in verschillende steden hebben hun jaarlijkse of tweejaarlijkse edities. In de kranten staan agendarubrieken die specifiek over fotografie gaan. In fotografie gespecialiseerde galeries nemen in aantal toe. Archieven splitsen meer en meer de aangetroffen foto s uit als een speciaal te beheren deel van ons erfgoed, dat zowel een historische als artistieke waarde heeft. Fotovakopleidingen en fotografiecursussen zijn op enige honderden locaties te volgen. Beroepsverenigingen en fotoclubs maken groeiende ledentallen mee. Talloze fotowedstrijden roepen fotografen op hun beste kunnen te tonen. Fotoapparatuur wordt in grote aantallen verkocht, wat de productie van foto s doet stijgen. Fotografie uit mobieltjes dringt zich op in het publieke en privé-domein. In fotoboeken, tentoonstellingen en op fotowebsites spreken fotografen zich tegenover hun publiek uit over hun werk en de achtergronden er van. In communities vragen fotografen om feedback op hun werk. 3 Doel: Wat bereikt de cursist in deze Leergang De leergang fotoreflectie biedt deelnemers inhoudelijke verdieping voor toepassing op fotoeducatief gebied. De leergang Fotoreflectie geeft een introductie in de fotografie, gericht op het leren beschouwen en bespreken van fotografie zoals die in de hedendaagse tentoonstellingen, in fotoclubs, bladen en cursussen wordt gepresenteerd, als autonome- en amateurfotografie. Ook wordt zijdelings de blik geworpen op de toegepaste fotografie zoals die onze hedendaagse beeldcultuur vormt. Daarnaast is er veel aandacht voor het historisch perspectief op fotografie. Zeker bij tentoonstellingsbesprekingen is historische kennis onontbeerlijk, en ook voor het plaatsen van hedendaags fotowerk is historische kennis noodzakelijk. In de verschillende modules wordt de fotografie vanuit de creatieve, de reflectieve, de historische, de maatschappelijke, de artistieke en de sociale kant benaderd. Omdat de leergang er op gericht is dat de deelnemers hun verworven vaardigheden en kennis inzetten in overdrachtssituaties wordt er ook ruim aandacht besteed aan verschillende werkvelden en de eigenheden daar van. Didactiek en uitdrukkingsvaardigheden maken daarom onderdeel uit van het studiepakket. In de afrondingsfase van de studie doet de cursist praktijkervaring op binnen het door hem gekozen werkveld, en leert daarover te reflecteren. 4

5 Een met succes afgeronde studie geeft recht op een certificaat waarmee de deelnemers direct praktisch aan de slag kan. Deelnemers hebben verschillende toepassingsgebieden voor hun verworven kennis: Bij amateurfotografen: Binnen activiteiten van amateur-fotografenclubs en koepelorganisaties; Bij fotografiecursisten: Ter ondersteuning van de inhoudelijke en overdrachtelijke kant van fotoeducatie, in cursussen, workshops, opleidingen, fotowerkweken etc. Bij fotopubliek: Voor inhoudelijke deskundigheid tegenover diverse groepen van publiek (scholen, studenten, netwerkgroepen, bedrijfsuitjes etc.), ter begeleiding van alle mogelijke presentatievormen van fotografie, bezoekerstentoonstellingen, exposities en alle andere uitingsvormen betreffende de fotografie. 4 De rol van de initiatiefnemers Kunstfactor, Fotobond, FotoVakschool, Nederlands Fotomuseum en SKVR Beeldfabriek spannen zich in, vanuit hun eigen doelstellingen, om de opleiding te laten slagen en relevant te zijn. Al naar gelang context, werkveld en mogelijkheden bieden zij steun aan: - De organisatie van de leergang, - de werving van gegadigden, - het leveren van deskundigen voor de ontwikkeling en uitvoering van de leergang, - het bevorderen van contexten waarbinnen de geschoolden emplooi kunnen vinden. Aangezien de Leergang geen vergelijken kent, is er vooralsnog ook geen verwachtingspatroon vanuit de verschillende werkvelden. De ontwikkeling van de wens tot meer deskundigheid wordt overal gevoeld, en zal door de partijen verder gestimuleerd worden, als onderdeel van hun oorspronkelijke opdracht. Zowel de toestroom naar de opleiding als toepassing van de opgedane ervaring en kennis worden bevorderd door de partners. Het uiteindelijke doel van de Leergang is om in brede zin de fotografie in Nederland inhoudelijk te voeden. Het Nederlands fotomuseum en Kunstfactor hebben beiden een landelijke opdracht om hieraan invulling te geven. De Fotobond heeft in haar doelstellingen ook de ontwikkeling van de amateurfotografie staan. De Fotovakschool spreekt vanuit een gevoelde wens om deze maatschappelijke ontwikkeling te helpen bevorderen. De Beeldfabriek heeft haar eigen belang bij een goed ontwikkeld docentenkorps, en deelt op uitvoerend niveau verantwoordelijkheden met het Fotomuseum. 5 Wie wordt aangesproken De leergang richt zich op mensen die zich willen verdiepen in de inhoudelijke kant van de fotografie, om hun verworven kennis vervolgens op verschillende manieren over te dragen. Zowel binnen kringen van amateurfotografen, als bij de professionals die hun werkzaamheden verrichten binnen die kringen, maar ook bij individuen die voor hun eigen ontwikkeling geïnteresseerd zijn biedt de leergang interessante stof. Deelnemersprofielen: (nader uit te werken in Intake-procedure) Mensen die werkzaam willen zijn in de kunsteducatieve sector: (Algemeen). meer willen weten over de inhoudelijke kant van fotografie. bij voorkeur zelf fotografische ervaring hebben. hun kennis en begrip willen overdragen. open staan voor verschillende contexten en vormen waarbinnen die overdracht kan plaatsvinden. willen bijleren om hun kennis te vergroten en over te dragen. (Toegepast) - Recensenten van fotografietentoonstellingen in bladen van fotoclubs, regionale media, programmakranten etc., - Juryleden van fotowedstrijden bij clubs en maatschappelijke instellingen en bedrijven, 5

6 - Workshopleiders en begeleiders in het sociaal-culturele en commerciële circuit, - Sprekers bij lezingen in het circuit van amateurclubs en fotocursisten, - Rondleiders bij de verschillende festivals en fotomanifestaties, - Schrijvers van handleidingen, - Mentoren bij fotoclubs, - Samenstellers van fototentoonstellingen van amateurfotografen, - Docenten bij Volksuniversiteiten en Centra voor de Kunsten, - Fotograaf/docenten met een eigen lespraktijk, - Maar ook: o Fotokunsthistorisch geïnteresseerden, o Fotografen die nieuwsgierig zijn naar de betekenisvorming in hun vak, o Studenten van Kunstvakken op zoek naar minor-onderwerpen. 6 Opzet in 3 modules en afronding met praktijk Tiendaagse opleiding De leergang is een 10-daagse opleiding, met per thema aandacht voor specifieke kennis, theorie, reflectie, zelfstudie en assessment. In 3 modules, te weten een basismodule, een verdiepingsmodule, een werkveld-gerichte didactische module en een afrondende dag, wordt de materie met elkaar in samenhang gebracht en getoetst. Per module wordt middels een assessment een certificaat al dan niet uitgereikt. De opbouw is zodanig dat deelnemers afhankelijk van hun ambitie een of meerdere modules kunnen volgen. Er wordt evenwel verondersteld dat de opbouw van modules zodanig is dat een EVC-verklaring (Erkenning van Verworven Competenties) nodig is om zinvol deel te kunnen nemen aan modules 2, 3 en afsluiting. Afhankelijk van vooropleidingen zal na een intake-gesprek het studie-traject worden vastgesteld door de cursusleiding. Alleen wie het traject geheel doorloopt, danwel gedeeltelijke vrijstellingen kreeg van de studieleiding (middels EVC-verklaring), kan aan het afrondende assessment deelnemen, en het eindcertificaat ontvangen. Competentie-gericht De leergang is gericht op het ontwikkelen van competenties. Een competentie is een brede vaardigheid, die betrekking heeft op een cluster van vaardigheden, houdingen en achterliggende kenniselementen, welke als minimumstandaard geldt om bepaalde (beroeps)taken correct te verrichten door het vertonen van adequaat gedrag. Simpel gezegd: Een competentie is een geheel aan kennis, vaardigheden en houding, die een (beroeps)beoefenaar in staat stelt om zijn werk goed te doen. Fotografieonderwijs is bij uitstek geschikt om deze integratie van kennis, vaardigheid en houding toe te passen. Omdat deze elementen van nature in het fotografieonderwijs thuis horen. Fotografie is namelijk een complex vakgebied van reflectief én actief omgaan met foto s en fotograferen (vergelijkbaar met taal van woorden: spreken, luisteren, lezen, schrijven), waarin zowel het leren als het aanleren een breed begrip van techniek, filosofie, visie en vormtaal vereist, en waarin het maken van keuzes over de eigen positie en aanpak altijd onderbouwd dient plaats te vinden. Alle handelen binnen de fotografie is bovendien onderhevig aan maatschappelijke contexten. Deze integrerende complexiteit is typerend voor fotografie. De competenties waarover de deelnemer aan het eind van de leergang in beginsel beschikt zijn: vermogen tot creëren vermogen tot zelfreflectie vermogen zichzelf te vernieuwen vermogen tot organiseren vermogen tot communicatie vermogen tot samenwerking vermogen om kennis doelgroepgericht om te zetten en aan te bieden Vanzelfsprekend vindt de vertaling van deze competenties op individueel niveau plaats. 6

7 7 Criteria voor deelname De cursisten moeten in een intake gesprek met de cursusleider en één of meer docenten hun deelname aan de leergang motiveren. In de intake moet vastgesteld worden of mensen een zekere fotografische intelligentie, een eigenverworven kennis én begrip van de complexiteit van de fotografie hebben. In een Programma van toelatingseisen kan de aspirant-deelnemer zelf zich voorbereiden op de studie, zijn kansen op toelating inschatten en zijn portfolio voor het intake-gesprek samenstellen. Dit portfolio zal zowel foto s als tekst bevatten. Bij voorkeur zijn de aspirant-deelnemers fotografisch actief, maar het is denkbaar dat vanuit een kunsthistorische of educatieve achtergrond ook de interesse voor de fotografische verdieping groeit. In de intake geeft men ambities en doelstellingen aan. In de intake kan ook worden beoordeeld of een deelnemer m.b.t. bepaalde elementen(fase) een EVC-procedure mag aanvragen (aanvragen van vrijstelling). In een EVC gaat het om Erkenning (elders) Verworven Competenties. De EVC-procedure omvat oa. een overzicht van opleidingen en ervaringen die tot vrijstellingen kunnen leiden. De studieleider beslist uiteindelijk of uit de intake-procedure middels motivatiegesprek en portfolio, alsmede EVC en assessments, toelating mogelijk is in de beoogde module. 8 Belangrijke begrippen in het didactische model van de leergang fotoreflectie zijn: 1. Zelfsturing. Op basis van het persoonlijke ontwikkelplan, realistisch actieplan en studieportfolio 2. Coaching. Docenten dragen hun kennis en ervaring over op een coachende wijze. Deelnemers laten zich doorlopend coachen door de docent. 3. Experiment. Alleen door nieuwe en innovatieve oplossingen te bedenken en uit te voeren, kun je een eigen stijl van werken en visie ontwikkelen. 4. Productief. Deelnemers leren door fouten te maken. 5. Open werkplaats. De open werkplaats is een voorwaarde voor het experiment en het productief zijn. In de open werkplaats staat onderlinge uitwisseling centraal. 6. Portfolio. Uit het studieportfolio blijkt de ontwikkeling die de deelnemer doormaakt. Op het certificaat zal worden verwezen naar dit portfolio. 7. Assessment. Je moet doorlopend datgene waar je mee bezig bent, kunnen verantwoorden, valideren, legitimeren en waarborgen. 8. Fotografische intelligentie, Onder fotografische intelligentie verstaan we het vermogen, tot het kunnen visualiseren van een idee, emotie of observatie. Abstract kunnen denken en kunnen waarnemen. Weten wat er gezien is. Deze fotografische intelligentie laat de aspirant zien tijdens de intake door middel van een portfolio en/of in een oriënteringsgesprek 9 Docenten Alle docenten hebben een eigen beroepspraktijk. Zij willen graag hun grote ervaring en kennis van de innovaties van het vakgebied met de deelnemers delen onder het motto: gedeelde kennis is vermenigvuldigde kennis. Docenten worden gerekruteerd uit het werkveld en netwerk van de initiatiefnemers. Een studieleider begeleidt de gastdocenten. In de kwaliteitsborging zijn evaluatieprocedures opgenomen waarmee de kwaliteit van het docenten- en gastsprekerskorps wordt gewaarborgd. 10 Organisatie Aan de hand van het Leerplan zal de cursusorganisatie voor de invulling zorgen van de Leergang. Een kwaliteitsborging middels zowel het borgings-schema van de Stichting Certificering Kunsteducatie en Amateurkunst áls een intern kwaliteitshandboek met evaluatieprocedures waarborgt de kwaliteit van de Leergang. Kunstfactor ziet toe op de uitvoering van de borgingsprocedures van de uitvoerder. 7

8 Kernpunten: - Een verdeling van vakken over 3 modules (10 dagen) met een frequentie van 1x per wk/14 dagen - De opzet is en praktisch van opzet en gericht op directe toepasbaarheid - De thema s sluiten aan bij de doelgroepen en bieden ruimte voor specifieke onderwerpen - De leergang wordt verzorgd door deskundigen uit de praktijk - Er wordt een diversiteit aan werkvormen gehanteerd - De leergangmodules worden afgerond met een assessment (beoordeling) - Bij goed resultaat wordt een certificaat afgegeven 11 Borging kwaliteit Extern deskundige ziet toe op naleving Raamleerplan Bij de verdere uitwerking wordt het format gehanteerd van de Stichting Certificering Kunsteducatie en Amateurkunst m.b.t. de kwaliteitsbewaking, zie bijlage. Een extern deskundige houdt toezicht op de uitvoering van de opleiding, op basis van de door de Stichting Certificering Kunsteducatie & Amateurkunst vastgestelde criteria. De extern deskundige wordt voorafgaand aan het onderzoek benoemd door de Commissie Educatie Amateurkunst, op voordracht van Kunstfactor. 12 Evaluatie Rapportages van Uitvoerder aan Kunstfactor Rapportages van Kunstfactor aan Commissie K&A Elke fase van de opleiding wordt geëvalueerd volgens de regels kwaliteitsbewaking (< zie bijlage) van het uitvoerende instituut. Aan Kunstfactor worden de rapportages daarvan ter beschikking gesteld. Jaarlijks maakt Kunstfactor, als eigenaar van het raamleerplan, een (macro)rapportage over de ontwikkelingen van de opleiding, en stelt deze ter beschikking aan de Commissie Educatie Amateurkunst van de Stichting Certificering Kunsteducatie & Amateurkunst. 8

9 13 Raamwerk voor programmering en invulling van de leergang Fotoreflectie Het raamwerk is een bundeling van thema s die uit eerdere besprekingen naar voren zijn gekomen Het raamwerk dient om een passend programma te kunnen schrijven Het is richting gevend voor de concrete inhoud. Het biedt een verscheidenheid aan werkvormen. Doel van de cursus is zoals wij dat hebben geformuleerd een humuslaag van kennis aan te brengen bij de deelnemers aan de leergang, waaruit men vervolgens zelf in de praktijk kan putten voor de gevraagde activiteiten. Mogelijke thema s voor de inhoudelijke inrichting van de Leergang zijn: Studium generale kunstgeschiedenis en historische reflectie Presentatietechniek Beeldanalyse Fotografische technieken en strategieën Introductie analoge/digitale fotografie technieken Inleiding communicatieleer Psychologie van de waarneming en compositie de rol van de fotograaf/fotografie in de samenleving De leergang wordt geconstrueerd langs een aantal lijnen De inhoud (waar kun je het over hebben) De organisatie De voorbereiding De uitvoering De reflectie De werkgroep waarin de Fotovakschool als aanbieder, en Kunstfactor als inhoudelijk begeleider plaats hebben werkt dit verder uit. De projectgroep blijft uiteraard als klankbordgroep medebepalend voor de vorm en inhoud. Zowel in de ontwikkelfase, als in de organisatie en uitvoering, als in de evaluatie is de inbreng en het draagvlak van het hele werkveld noodzakelijk. De te benoemen Vakken: Fotoanalyse: Het beeld ontrafelen, in technische, historische en elementaire aspecten. Fototheorie: Betekenisgeving, doelstellingen van fotografen, filosofische benadering Fotografie: (kennis van) Fotografische technieken, fotografische strategieën, presentatievormen Foto en maatschappij: De fotografie als vak en hobby; de foto als communicatiemiddel; contexten en media, beeldcultuur. Methodieken: Didactiek van het fotograferen; didactiek van het fotobeschouwen; pedagogische benadering; werkveldoriëntatie; 9

10 Raamwerk Opbouw Leergang fotoreflectie 3 modules en afsluiting De opleiding kent 3 fasen die worden afgerond met een assessment. Voor elke fase kan een deelcertificaat worden verkregen. Als alle drie de fasen zijn doorlopen kan men deelnemen aan de afrondingsdag waar de deelnemer in een presentatie zijn kunnen demonstreert. Bij een voldoende afronding ontvangt de deelnemer een certificaat fotoreflectie ================================================================== Module De Foto: Theorie en kernbegrippen van fotoanalyse De cursist leert foto s waardevrij te analyseren. Woorden en begrippen komen uit het breed gedeelde scala van de foto-educatie les 1.1 Fotoanalyse: zeggingskracht uit beeldelementen - De foto geanalyseerd: inhoud, compositie, licht, kleur, perspectief, techniek en context. Hoofdonderwerpen - Portret, mensfiguur, gebeurtenis in beeld, object, natuur en landschap, ingerichte omgeving, kleur, fantasiebeeld Thema s - Verhaal in beeld, contexten 2- les 1.2 Geschiedenis van de fotografie: ontwikkelingen en stromingen tot De uitvinding, de ontdekking, picturalisme, naturalisme, realisme, rivaliteit, professionaliteit, amateurisme. Fotografische technieken en presentatievormen - Van analoog naar digitaal; Onderwerp, camera, bewerking en presentatie; Edele procedés en massacommunicatievormen; Druk- en printwerk; Kunstpresentaties; Workflow van het hedendaags proces. 3- les 1.3 Hedendaagse fotografie en beeldcultuur - Over het discours in de bladen. Beeldcultuur en fotografie in de digitale samenleving. Over amateurs en professionals; makers en toeschouwers; contexten en aanleidingen - Verkenningen in het fotografisch werkveld. Handleiding voor zelfstudie aan de hand van de actualiteit. ================================================== 10

11 Module Fotografie: Beschouwing en verdieping in fototheorie De cursist leert fotografie als taal op waarde te schatten. De taal van de fotokritiek wordt als uitgangspunt genomen les 2.1 Beeldtaal; - Beeldcultuur in educatie en massacommunicatie. Visuele geletterdheid: leren omgaan met waarde-oordelen in foto s Geschiedenis van de fotografie: ontwikkelingen en stromingen vanaf Sociale-, reportage-, humanistische-fotografie in dienst van de mensheid; Reclame- en modefotografie; Nieuwe zakelijkheid, straight-photography, surrealisme, minimalisme, conceptualisme; Kleur; Glamour; Documentaire; Fotografie als kunst; Ego-document; Digitale dilemma s. 5- les 2.2 Filosofie van de fotografie - Emerson (naturalisme vs picturalisme), On photography, Camera Lucida, Derrida en anderen over het belangen de mogelijkheden van fotografie als taal. Beeldanalyse; Creatieve strategieën - John Szarkowski vs. Erik Kessels over de betekenis van beeld; Mechanische, optische, digitale/chemische, manipulerende, presenterende fotografie, object/subject, houding en visie als creatieve strategie. 6- les 2.3 Verschijningsvormen van de fotografie - Van kiekje tot museumprint, van billboard tot krantenpagina, van website tot AVshow, van album tot kunstboek, van kalender tot muurposter, van ansichtkaart tot kunstdruk, van vintageprint tot digitaal bestand, van antiek tot hedendaags, van recensie tot tentoonstelling, van portfolio tot collectie, van concept tot realisering. Doelstellingen van de fotograaf - De fotograaf wil informeren: documentaire, journalistiek en reportage; - De fotograaf wil toegepast werken: reclame, illustratie, mode, glamour, wetenschap; - De fotograaf is kunstenaar: autonoom, conceptueel, abstract. ================================================= 11

12 Module Overdracht en werkveldspecialisatie (één gezamenlijke bijeenkomst en twee specialisatiebijeenkomsten) De cursist leert de verschillende contexten kennen waarbinnen mensen met fotografie omgaan, en leert specifieke vaardigheden om in die situaties zelf educatief op te treden. Aan het eind van dag 7 kiest de cursist in welk profiel hij zich verder wil verdiepen: De Amateurfotografie in club en ad-hocverband en infrastructuur; danwel De Kunsteducatie waarin de spreker als Docent voor een groep staat, danwel De tentoonstellings- en Recensiewereld, waarin groepen geïnteresseerde bezoekers en lezers Rondgeleid en ingewijd willen worden in een specifiek onderwerp. In studiedagen 8 en 9 worden die profielen verder uitgewerkt. De planning van studiedagen 8 en 9 is zodanig dat het voor cursisten praktisch mogelijk is om meerdere profielen gelijktijdig te volgen les 3.1/ADR Werkveldoriëntatie Over educatie-infrastructuren, over doelstellingen van amateurkunst, kunsteducatie en professionele kunsten, perspectieven voor cursisten en studenten; Leertrajecten - Fotografie-educatie in alle lagen van onderwijs en leeftijdscategorieën; Soorten onderwijs; Profielen en perspectieven van leerlingen, cursisten, studenten, deelnemers; Competentie-gerichtheid. Infrastructuur; Media; Economie - Over organisaties: fotoclubs, fotocursussen, foto-opleidingen, fotografiestudies, fotowetenschap; over foto-onderzoek; musea, festivals, galeries, salons; - Kranten, kunstrubrieken, bladen, websites/logs en hun recensenten; - Fotografie en zaken, over beroepskansen en de praktijk van ongebondenheid. Keuze voor specialisatie, aansluiten bij groepsdynamiek - Mentor, jurylid, coach - bij de amateurfotografen; - Docent, bespreker in fotocursussen; - Rondleider, tentoonstellingsmaker, recensent -bij musea, festivals en galerie, tijdschriften Profiel Amateurfotografie 8- les 3.2/A Amateurfotografie 12

13 - Opzet mentoraat; Trajectbegeleiding; Projectbeschrijving; Bestuur en organisatie; De fotograaf individueel. De groep gezamenlijk. Groepen bijeen. Aansluiten bij metier en samenleving. Organisatievormen en reikwijdte. Sociaal-communicatief. Groepsdynamiek. Pedagogisch. 9- les 3.3/A Amateurfotografie - Inhoudelijke discussies; onderscheidingen en salons; De eigen maat vs de normen van buitenaf. Eigenheid en ontwikkelingen. Opdracht vs autonomie. - Opbouw fotografisch leertraject (beginners: technieken, gevorderd: contexten, top: portfolio)

14 Profiel Docent 8- les 3.2/D Docent fotografie - Bijeenbrengen van inhoud en techniek; - Werkvormen; - Didactiek in foto-onderwijs. 9- les 3.3/D Docent fotografie - Omgaan met ambities en faalangst; - Doelstellingen van de fotograaf; - Opbouw curriculum en lesplan Profiel Rondleider/Recensent 8- les 3.2/R Spreker, begeleider, bespreken - Over musea, galeries, festivals, archieven, bedrijfscollecties en fotografie; positionering, presenteren en verzamelen; - Ontwikkelingen in fotografie en infrastructuur en recente items - Pedagogiek voor niet-homogene groepen 9- les 3.3/R Spreker, begeleider, bespreken - Over het wetenschappelijk discours - Informatiebronnen vinden en hanteren - Recenseren, jureren - Spreken in het openbaar ================================================= 14

15 10 Afsluiting en presentatie Integratie, praktijk en Conclusie Op de afsluitende dag presenteert de cursist de resultaten van zijn praktijkervaring die hij na het assessment na dag 9 is aangegaan. Een goedgekeurd plan van aanpak ligt hier aan ten grondslag. In de presentatie toont de cursist dat hij de verworven competenties verwerkt heeft in zijn praktijkproject. Praktijkprojecten bevatten mogelijk onderdelen van de volgende aspecten van fotoreflectie: - Jureren; Selecteren; Curatorschap; Recenseren; - Overdrachtelijke reflectie; Standpunt vormen; - Inleiden, toespreken, aankondigen; - Eigen positie als fotograaf en bespreker binnen het geheel kunnen benoemen; - Praktijkoefening: Fotobespreking, analyse en ordening Assessment: presentatie van eigen project (binnen eigen specialisatie) ============================================================= Schematische opzet van de leergang 15

16 De lessen 8 en 9 van de modules Mentor Amateurkunst, Docenten en Rondleiders/Recensenten worden alternerend aangeboden, waarmee de mogelijkheid bestaat om meerdere specialisaties gelijktijdig te volgen. 16

17 Toetsing/assessment: Kan de student onderbouwen wat hij geleerd heeft? Bij elke fase wordt door middel van een assessment getoetst of de deelnemer heeft voldaan. Deze assessments hebben verschillende vormen, afhankelijk van het onderwerp. Te denken valt aan presentaties, verslagen, visie-stukken, ontwerp-plannen, voorbeeldstukken, op papier, internet of live voor de groep en/of docent waarin de cursist zijn vordering toont. Vanzelfsprekend volgens de integrale aanpak van kennis, vaardigheid en attitude van de beschouwing en overdracht. Voorts worden per fase indicatoren genoemd waaraan wordt getoetst of aan de verlangde competentie is voldaan. Deelnemers kunnen ook zelf bij het assessment van een fase aangeven waarop zij gezien het specifieke werkveld waarin zij werkzaam zijn willen worden beoordeeld. Aan de orde komen: o hoe heeft de deelnemer zich voorbereid? o is er gedaan wat er gedaan moest worden? o waarom heeft de deelnemer het op deze wijze gedaan? o Wat heeft de deelnemer er van geleerd? De deelnemer moet zijn keuzes kunnen Verantwoorden, Valideren, Legitimeren en Waarborgen. Bij elke assessment zijn tenminste twee assessoren aanwezig, zodat het werk van de deelnemer meervoudig kan worden getoetst. Assessment volgens een aangegeven procedure Fout! POP= Persoonlijk Ontwikkelings Plan SMART=Specifiek, Meetbaar, Acceptatie, Realistisch, Tijdsgebonden. Deze sheet omvat alle instrumenten/facetten die in een vraaggestuurde omgeving een rol spelen zoals: - Port folio, pop, smart - Peerassessment, reflectie en zelfreflectie - Bewijzen van kunnen, Wat laat ik zien en hebben anderen dat ook gezien - Is het te verantwoorden, valide, verifieerbaar en te waarborgen Je kunt het schema horizontaal lezen, en verticaal behandelen: bv geen assessment als je je niet hebt voorbereid, er valt dan ook niet te reflecteren. In de rechterkolom komt de positie en het belang van de gekozen specialisatie naar voren. 17

18 Criteria voor certificering Indicatoren en assessment niveau per blok van de leergang Insteek voor beoordelen van de verlangde activiteiten per blok Inleiding, uitleiding, oefening, interview, theorie, praktijk, opdrachten, individueel, in subgroepen, plenair, Peer-group Reflectieverslagen Etc. etc. VVLW Reflectie, transfer, generalisatie Literatuurlijst Blok 1 Oriëntatie (gesloten/open) Productanalyse Kijken, weet wat er gebeurt Demonstreert Doet voor Categoriseert (waardeoordeelvrij) Foto ontleden in beeldelementen Gebruik van bestaand begrippenkader voor afbeeldingen Duiden van diverse contexten Essay 1000 tot 1500 woorden Blok 2 Verdieping (open) Idem als blok 1 aangevuld met; Ik moet kunnen beschouwen vanuit cultuur, strategie, tijdsbeeld, ambitie en doelstelling. Opbouwen van een eigen kader. Productanalyse vanuit tijd, cultuur, plaats en doel Ingaan op daar en toen, nooit en nergens, ooit en ergens, bepaald en onbepaald. Hoe functioneert het kijken van mensen Werkstuk 1500 tot 2000 woorden en voorzien van illustraties(foto s) Blok 3 Specialisatie (eigen keuze) Idem als blok 2 Aangevuld met; Constructie, creatieve strategieën. Het kunnen aansturen Structureren, Recenceren Samenstellen eigen lit. lijst Het functioneren in de rol van..mentor etc. Demonstreren van didactische vermogens Afstemming lesplan, trajectplan met de doelgroep met aandacht voor groepsdynamica Reader, lesplan Presentatie SMART maken Blok 4 Eindassessment (verantwoording) Idem als blok 3 Integrale benadering Praktijkwerkstuk Programma/programmeren als Docent, mentor, spreker, rondleider,.etc. Toont bewijs van de activiteit, demonstreert zijn kunnen, en overlegt een verslag van de activiteiten Gaat in op de gekozen opbouw. Demonstreert zijn inleidend vermogen en is in staat snel zijn strategie aan te passen Integraal assessment op basis van een in de praktijk uitgevoerde activiteit. Toetsing vanuit referentiekader cursist en rekening houdend met de doelgroepen Referentiekader als.. de kunstenaar, de luisteraar, de toeschouwer, de fotograaf, etc 18

19 Afronding Ontwikkelingsfase Op 10 april 2007 is door de stuurgroep besloten om op basis van voorgesprekken en initiatiefteksten de Leergang verder te ontwikkelen. Hans Visschedijk en Tom Meerman vormen de redactie, met Kim Franssen, Rob s-gravendijk en Rinie Bleeker als klankbordgroep. De FotoVakschool gaat de cursus uitvoeren. Kunstfactor is de rechtendrager van de cursus, en stelt deze ter beschikking aan de Fotovakschool. Kunstfactor en de FotoVakschool streven er naar de opleiding op meerdere plaatsen in het land te laten plaatsvinden, eventueel in samenwerking met andere organisaties en uitvoerenden. Fotobond, Fotomuseum, Beeldfabriek, Fotovakschool en Kunstfactor werven in hun achterbannen voor deelname, en spannen zich in om aan de uitstroom emplooi te bieden. Fotobond onderzoekt ism met Kunstfactor de mogelijkheid van het instellen van een studiefonds tbv fotoclubleden die willen deelnemen om als mentor aan de slag te gaan. De cursusprijs wordt voorlopig bepaald op! 1000 excl. Btw. Mogelijk is het cursusgeld fiscaal aftrekbaar in het kader van beroepsvormend perspectief Het streven is om in voorjaar 2008 de leergang te laten starten. Op 16 november 2007 heeft de Stichting Certificering Kunsteducatie & Amateurkunst besloten het Raamleerplan voor de Leergang Fotoreflectie te erkennen, en de opleiding aan de Fotovakschool te certificeren, onder nadere bepalingen mbt. toezicht, evaluatie en rapportages. Werkgroep Leergang Fotoreflectie November

20 Bijlagen Kwaliteitsborging Boekenlijst suggesties algemeen Urenbelasting Casus Voorbeelden moduleonderdelen: - Beeldkracht - Geschiedenis van de fotografie - Doestellingen van de fotograaf - Werkveldoriëntatie 20

PHOTO WISE fotografie-opleiding 2015 1

PHOTO WISE fotografie-opleiding 2015 1 PHOTO WISE fotografie-opleiding 2015 1 Visie Voor wie? Voor iedereen met een interesse in de professionele fotografie, met aanleg voor beeld, en met een goede motivatie. Iedereen? Iedereen lijkt te kunnen

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Cursusaanbod en workshops 2012-2013

Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Marc Kuyper Hans van der Pas Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl 2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken) Volop gratis parkeergelegenheid

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Op weg naar een competentiegericht curriculum

Op weg naar een competentiegericht curriculum Op weg naar een competentiegericht curriculum Dag van de Onderwijsvernieuwing 8 juni 2005 Eva Marrannes Agenda Inleiding Specifieke context van het departement Communicatie Van beroepsprofiel naar Conclusie

Nadere informatie

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren.

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren. Oriëntatie: Het doel van deze lessenserie is: bestaande foto s zoeken met een eigen verhaal erbij. Dan gaan jullie mensen deze fotoserie voorleggen en vragen welk verhaal zij erin zien. Tot slot gaan jullie

Nadere informatie

BONDSMENTOREN ACTIVEREN!

BONDSMENTOREN ACTIVEREN! BONDSMENTOREN ACTIVEREN! WAT KAN EEN MENTOR TOEVOEGEN AAN EEN CLUB DOOR PETER VAN TUIJL Aan de orde komt Waarom een mentor Wie is de mentor Welke organisatie hanteert de mentor Mogelijke werkwijze Voorbeelden

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Herinrichting Schoolplein mavo 3

Herinrichting Schoolplein mavo 3 Herinrichting Schoolplein mavo 3 Pagina 1 van 7 Inleiding Binnenkort ga je aan de slag met het project Herinrichting van het schoolplein. Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan ervoor zorgen dat ons

Nadere informatie

Complete opleiding FOTOLEERTRAJECT. Cursusjaar 2016

Complete opleiding FOTOLEERTRAJECT. Cursusjaar 2016 Complete opleiding FOTOLEERTRAJECT Cursusjaar 2016 foto leertraject Het Foto Leertraject is een combinatie van de lesstof van de belangrijkste cursussen en workshops uit ons reguliere cursusprogramma.

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

INFOBROCHURE OPLEIDING FOTOGRAAF

INFOBROCHURE OPLEIDING FOTOGRAAF INFOBROCHURE OPLEIDING FOTOGRAAF Voor onze opleiding fotografie hebben we de beschikking over twee fotostudio s, die beide voorzien zijn van voldoende studiomateriaal, twee computerlokalen voor de verwerking

Nadere informatie

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria:

Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Toelating en selectie Selectiecriteria Elke afstudeerrichting hanteert bij de selectie de volgende concrete criteria: Regie Documentaire Weet in een door de student zelf gemaakte film al basaal te boeien

Nadere informatie

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland

Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland KWALITEITSCODE EVC Beoordelingskader en normering onderzoek kwaliteit EVC-procedures in Nederland CODE 1. DOEL Het doel van EVC is het zichtbaar maken, waarderen en erkennen van individuele competenties.

Nadere informatie

Familie-opstellingen Professional

Familie-opstellingen Professional Familie-opstellingen Professional Verdiepingsopleiding Familieopstellingen Drie modulen van drie dagen Door Guni Baxa Nederlands In all things there is the potential of love And maybe it is our life s

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel Werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Milieunatuurwetenschappen Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

John Geven Studio s. Fotografiecursussen en workshops

John Geven Studio s. Fotografiecursussen en workshops John Geven Studio s Fotografiecursussen en workshops John Geven Studio s geeft in samenwerking met professionele fotografen en beeldbewerkers cursussen, modules en workshops voor beginnende en gevorderde

Nadere informatie

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming Consulent taalvorming opleiding 2014-2016 In september 2014 starten we met een nieuwe groep cursisten voor de opleiding Consulent Taalvorming. De opleiding is bedoeld voor docenten Nederlands en Pedagogiek

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Leerarrangement Trendanalyse Health

Leerarrangement Trendanalyse Health Leerarrangement Trendanalyse Health Inleiding Gezondheid is voor iedereen een meer of minder belangrijk onderdeel van zijn leven. Bepaalde keuzes die je maakt, heeft te maken met gezondheid. Keuzes op

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2015 2017 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

De Paulusschool Bso de eerste stap Zorgboerderij de Hagert Natuureducatie het dijkmagazijn Kunsteducatie Lesinkunst Edu-art Cultuurnetwerk

De Paulusschool Bso de eerste stap Zorgboerderij de Hagert Natuureducatie het dijkmagazijn Kunsteducatie Lesinkunst Edu-art Cultuurnetwerk Project heerlijk buiten De Paulusschool Bso de eerste stap Zorgboerderij de Hagert Natuureducatie het dijkmagazijn Kunsteducatie Lesinkunst Edu-art Cultuurnetwerk Partners in dit project Samenwerking Subsidie

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap".

Informatie voor deelnemers aan de training  Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. Bijlage: Opzet training hoe start ik een eigen bedrijf. Informatie voor deelnemers aan de training " Op weg naar het zelfstandig ondernemerschap". Indien u van plan bent een eigen bedrijf te starten vanuit

Nadere informatie

Beoordelen in de praktijk: Wat en wie bepaalt of leren en beoordelen kwaliteit heeft

Beoordelen in de praktijk: Wat en wie bepaalt of leren en beoordelen kwaliteit heeft Beoordelen in de praktijk: Wat en wie bepaalt of leren en beoordelen kwaliteit heeft Trudy Wiersma Joost Philipsen Match2Learn Friesland College Wat gaan we doen? Informatie over de praktijkcasus Onze

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers EtuConsult cursus Cultuur en Creativiteit in de BSO Voor pedagogisch medewerkers Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden steeds meer bso s culturele activiteiten

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

TONEELACADEMIE MAASTRICHT

TONEELACADEMIE MAASTRICHT TONEELACADEMIE MAASTRICHT POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT Als je al een bachelor acteren, regisseren of performen hebt, dan kan je in deze postacademische opleiding van één jaar je docentenbevoegdheid

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach Nieuw-Vennep, 6 juni 2012 Bijscholing Visie Coachtraining Gezondheidscoach Aan de hand van training in gesprekstechnieken en zelfbewustzijn coacht de Diëtiste, Voedingsdeskundige, Gewichtsconsulente mensen

Nadere informatie

Innovatieve manieren van leren met ICT

Innovatieve manieren van leren met ICT Innovatieve manieren van leren met ICT Twitter: #NIOC Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Wie van u? m.socrative.com: wrubens Wie van u? A: PO m.socrative.com: wrubens Wie van u? A: PO B: VO m.socrative.com:

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Leermodule 2 De leider als dirigent en tuinman

Leermodule 2 De leider als dirigent en tuinman Leermodule 2 De leider als dirigent en tuinman Colofon 2015, Culemborg, juni 2015 BeteoR & Mentink Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening STEL UW EIGEN OPLEIDINGSPAKKET SAMEN, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN ERVARING. Vanaf het maart 2010 biedt Daniels & Dekkers de mogelijkheid u als professioneel

Nadere informatie

De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl

De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl De nieuwe Havo voorbereidend HBO Buiksloterweg 85 1031 CG Amsterdam T: 020 579 72 10 I: www.checkdenieuwehavo.nl 1 De nieuwe Havo voorbereidend HBO Wat is De nieuwe Havo? De nieuwe Havo biedt Havo onderwijs

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering

PRESENTEERT. onderwijsteam MIKspecials. onderwijsteam MIKxer. onderwijsteam deskundigheidsbevordering PRESENTEERT onderwijsteam MIKspecials onderwijsteam MIKxer onderwijsteam deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering De nieuwe beleidsperiode voor cultuureducatie is op 1 januari 2013 van start

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Van arbeidsmarkt naar opleiding

Van arbeidsmarkt naar opleiding Van arbeidsmarkt naar opleiding TT02/2013 1. Inleiding De Vrijwilligersacademie en de uitvoerende partners in het veld van zorg en welzijn delen het belang vrijwilligers te boeien en te binden. Vrijwilligers

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

FotoTaal Leren van foto s

FotoTaal Leren van foto s FotoTaal Leren van foto s Deze reader is gebaseerd op informatie verkregen tijdens de portfoliocursus van Tom Meerman-Triton en de cursus foto s bespreken van Hans Zoete. Beide cursussen hebben plaatsgehad

Nadere informatie

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal

Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Professionalisering ontwikkelteam NID Duaal Heerlen, 18 oktober 2011, Hogeschool Zuyd, Heerlen Dr. Bert Hoogveld, Open Universiteit, CELSTEC Drs. Diny Ebrecht, Open Universitieit, CELSTEC. Visionen für

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Schakelmodule De jeugd

Schakelmodule De jeugd Schakelmodule De jeugd In het licht van maatschappij en ontwikkelingspsychologie Zou jij je willen verdiepen in wat jongeren bezig houdt? Zou jij meer willen weten over de psychologische ontwikkeling van

Nadere informatie

TONEELACADEMIE MAASTRICHT. start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT

TONEELACADEMIE MAASTRICHT. start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT TONEELACADEMIE MAASTRICHT start vanaf 1 oktober 2012 met een POST-ACADEMISCHE OPLEIDING THEATERDOCENT inschrijvingen mogelijk tot 15 september 2012 Er is veel interesse voor deze opleiding. De plaatsen

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren.

ANGRY. De verbeelding van de radicaal. Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. ANGRY De verbeelding van de radicaal Informatie over de educatieve modules bij een fotografie en nieuwe media project over radicaliserende jongeren. Jasper Groen, Jeffrey, 2008 Paradox, het Nederlands

Nadere informatie

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ).

) en geeft het handvatten om via coaching te werken aan collegialiteit. en professionaliteit (domein 4 ). Focus op professie Zoekt u een effectieve aanpak om de prestaties van leerlingen te verbeteren? Stelt u het vakmanschap van leraren daarin centraal? Wilt u werken aan sleutelfactoren zoals effectief klassenmanagement,

Nadere informatie

klantgerichtheid... ... klanteninzicht... ... groepsdynamica... ... omgaan met diversiteit... ... stemgebruik... ... taalvaardigheid... ...

klantgerichtheid... ... klanteninzicht... ... groepsdynamica... ... omgaan met diversiteit... ... stemgebruik... ... taalvaardigheid... ... P1 VOORBEELD OBSERVATIE-INSTRUMENT GROEP klantgerichtheid klanteninzicht groepsdynamica omgaan met diversiteit PRESENTATIE stemgebruik taalvaardigheid non-verbaal communiceren professionele houding PERSOON

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Culturele hoofdstad van Europa

Culturele hoofdstad van Europa Expertisecentrum Kunsttheorie www.expertisecentrum-kunsttheorie.nl. Het initiatief Het Europese Parlement roept jaarlijks 1 of 2 Europese steden uit tot culturele hoofdstad. Het is bedoeld om zowel de

Nadere informatie

Factsheet over het educatieve aanbod

Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Solomon R. Guggenheim Museum in New York, in 2012 Photo: David Heald Factsheet over het educatieve aanbod De tentoonstelling in het Cobra Museum Het Cobra Museum brengt van 5

Nadere informatie

Zeg het voort Portfolio ambassadeurs

Zeg het voort Portfolio ambassadeurs Zeg het voort Portfolio ambassadeurs Portfolio ambassadeurs 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Portfolio ambassadeurs Zeg het voort Cursus voor Ambassadeurs Geletterdheid Colofon Zeg het voort Portfolio ambassadeurs

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Educatieprogramma Sprekende Portretten Wouter van Riessen, zelfportret met luchtbel, aankoop 2000 Voortgezet Onderwijs Alle niveaus 1 Inhoud Het Dordrechts Museum.... p. 3 Algemene

Nadere informatie

John Geven Studio s. Fotografiecursussen en workshops

John Geven Studio s. Fotografiecursussen en workshops John Geven Studio s Fotografiecursussen en workshops John Geven Studio s geeft in samenwerking met professionele fotografen en beeldbewerkers cursussen, modules en workshops voor beginnende en gevorderde

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie