BSO TWEEDE GRAAD. 2000/088 (vervangt 97171) vakken. VV-n

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BSO TWEEDE GRAAD. 2000/088 (vervangt 97171) vakken. VV-n"

Transcriptie

1 BSO TWEEDE GRAAD vakken PV KLEDING: TV KLEDING: 13 u/w 7 u/w VV-n 2000/088 (vervangt 97171)

2 INHOUDSOPGAVE 1 Visie 2 2 Beginsituatie 3 3 Doelstellingen Algemeen 3.2 Vakdoelstellingen 5 4 Algemene pedagogisch didactische wenken en middelen 7 5 Fabricagedocumenten 10 Checklist voor de machines 11 Checklist voor de strijkapparatuur 12 6 Doelstellingen, leerinhouden, pedagogisch didactische wenken TV PV 14 7 Evaluatie 33 8 Minimale materiële vereisten 35 9 Bibliografie 37

3 2

4 1 VISIE In het Beroepssecundair Onderwijs doen de leerlingen van de studierichting moderealisatie en - presentatie de nodige vakkennis op, welke het fundament vormt voor de verdere uitbouw van hun later beroepsleven. Het is de bedoeling jongeren via methodes in te werken in nieuwe projecten en hen te stimuleren om nieuwe uitdagingen te durven aangaan. De nadruk ligt zeer sterk op het probleemoplossend en procesmatig denken en handelen. Attitudevorming, sociale en communicatieve vaardigheden krijgen meer aandacht en zijn afgestemd op de studierichting. Door te werken met kleuren, vormen, soepele materialen en technieken komt ook het esthetisch aspect aan bod. Er wordt bij de selectie van ontwerpen zowel rekening gehouden met de technische uitvoerbaarheid van de ontwerpen, het creatieve als functionele, het draagcomfort als het gebruikscomfort. Milieu-veiligheids-en gezondheidsaspecten worden hierbij systematisch betrokken. Theorie en praktijk wordt zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden, leerinhouden en vaardigheden worden in één geheel aangebracht. Uit de benaming moderealisatie en -presentatie blijkt dat het over meer gaat dan alleen kleding. Interieur, decoratie vormt de dag van vandaag zowel een belangrijke modetrend als een onderdeel van de wooninrichting, en maakt deel uit van de opleiding. Een totaalbeeld realiseren en weergeven verloopt in de diverse gebieden bijna gelijk. Van vormen zoeken, soepele materialen ontdekken en verwerken, het gebruiken van machines en apparatuur tot het toepassen van industriële technieken. Naast het realiseren zullen de leerlingen op een creatieve en doelgerichte manier hun realisaties presenteren en etaleren. Artikelenkennis inzake kleding, interieur en decoratie vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Door kennis te maken met het beroep van winkelbediende in de detailhandel leren de leerlingen beroepshoudingen zoals; zin voor samenwerking, verantwoordelijkheid en dienstbaarheid aan. Er wordt aandacht besteed aan zelfkennis, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, voorkomen en communicatie. Door het kledingonderwijs algemeen breder op te vatten en te streven naar persoonlijkheidsmaatschappelijke en beroepsvorming krijgt het kledingonderwijs een nieuwe dimensie dat voldoet aan een modern en geëvolueerd beroepsprofiel. 3

5 2 BEGINSITUATIE Om administratieve redenen is in de lessentabel onderscheid gemaakt tussen PV en TV KLEDING. Om pedagogisch - didactische redenen is het leerplan opgemaakt voor 20u per week, waarin PV en TV geïntegreerd zijn. Deze 20u worden dan ook bij voorkeur door één leraar gegeven, in elk geval is een gecoördineerd en permanent overleg tussen de betrokken leraren noodzakelijk. Tot het eerste leerjaar van de tweede graad worden toegelaten: De regelmatige leerlingen die het tweede leerjaar van de eerste graad of het beroepsvoorbereidend leerjaar met vrucht beëindigd hebben of zij die houder zijn van een getuigschrift van de eerste graad van het secundair onderwijs, behaald via de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. De leerlingen die uiterlijk op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben; onder volgende voorwaarde, nl. een gunstig advies van de toelatingsklassenraad. Het eerste jaar van de tweede graad BSO van de studierichting moderealisatie en -presentatie bestaat uit een heterogene groep leerlingen met wisselende belangstelling, motivatie en werkhouding, kenmerkend voor hun ontwikkelingsfase en zoektocht naar persoonlijkheid. Er is een groep die bewust gekozen heeft voor moderealisatie en -presentatie met de bedoeling zich hierin professioneel te bekwamen, anderen hebben nog geen bewuste keuze gemaakt en proberen dit experimenteel uit, nog anderen hebben reeds iets anders geprobeerd. Dit alles zorgt ervoor dat we te maken hebben met een heterogene groep, waarbij het belangrijk is de beginsituatie van elke leerling te bepalen om hierop te kunnen inspelen. 4

6 Profiel van de leerlingen De leerlingen hebben nood aan een concrete oriëntatie omdat ze sterk geïnteresseerd zijn in een opleiding afgestemd op de praktijk. Opvallend zijn de grote verschillen wat het schoolverleden, leermogelijkheden, en motorische vaardigheden betreft, soms zijn ze anders begaafd, minder theoretisch aangelegd, meer doe-gericht. Door hun resultaatgerichte instelling staan ze positief tegenover alles wat ze als nuttig en aangenaam ervaren. Rekening houden met hun leefwereld en de ontwikkelingsfasen waarin de jongeren zich bevinden, dit vertalen in de keuze van de werkstukken, zal hun interesse aanwakkeren en hun zelfbeeld versterken. Ze vertonen vaak een moeilijk gedrag te wijten aan de problemen die ze hadden in hun schoolse voorgeschiedenis. Door op een positieve, kritische en creatieve manier problemen te leren oplossen geeft men impulsen die het zelfwaarderingsgevoel van de leerling zal versterken. Ze geven aan zich te interesseren voor mode, techniek, resultaatgericht handelen.. De leerlingen hebben het moeilijk met inzicht in tijd en ruimte en hebben nood aan goede structuren. 5

7 3 DOELSTELLINGEN 3.1 Algemene doelstellingen De leerinhouden van TV en PV moderealisatie en -presentatie hebben als doel een volwaardige bijdrage te leveren tot de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. De drie componenten van de persoonlijkheidsvorming namelijk: - de psychomotorische; - de dynamisch affectieve; - de cognitieve; dienen evenwichtig te worden opgenomen en uitgewerkt. Het handelen, aanvoelen en denken wordt georiënteerd op het zelfstandig en probleemoplossend uitvoeren van het beroep. Hierbij streven we samen met de leerlingen vogende algemene doelen na: Belangstelling tonen in de verschillende toepassingsgebieden die kleding te bieden heeft. Naast het verwerven van kennis en vaardigheden, probleemoplossend leren denken en handelen. Met zin voor creativiteit de verschillende stappen om een werkstuk te realiseren, doorlopen. Inzien dat realisaties bruikbaar, origineel, verkoopbaar en milieuvriendelijk moeten zijn. Initieel kennismaken met de opleidingsmogelijkheden en beroepen in de sector, met de bedoeling een gemotiveerde verdere studiekeuze te maken. 3.2 Vakdoelstellingen Volgende vakdoelstellingen worden systematisch en progressief nagestreefd en in de opbouw van kennis, vaardigheden en attitudes omgezet. Kennis De behoefte van een realisatie analyseren en motiveren. Het belang van een werkmethode inzien en de aangeleerde werkvolgorde toelichten. Documentatie en informatie ordenen en gebruiken. Via het productieproces van een realisatie basisvaardigheden ontwikkelen. Vakterminologie beheersen en gebruiken. Inzicht verwerven in de verschillende aspecten van het beroep. Begrippen in verband met grondstoffen en het kiezen van materialen in functie van het werkstuk kunnen verantwoorden. 6

8 Inzicht hebben in de basistechnieken met betrekking tot de verkoop. Inzien dat mode en accesoires, interieur en decoratie een sociale en maatschappelijke verantwoording inhouden. Vaardigheden Fouten opsporen en probleemoplossend handelen. De basistecnieken aan de hand van een goede werkmethode en in functie van het te realiseren werkstuk uitvoeren. Op een efficiënte manier eenvoudige werkstukken vervaardigen. Verantwoord werkstukken en materialen kiezen, presenteren, ingebruiknemen, (ver)kopen. Verschillende stijlen, kleurencombinaties herkennen en verwerken. Sociale vaardigheden verwerven in relatie tot de verschillende mogelijkheden die de sector te bieden heeft. Georganiseerd, veilig en ergonomisch verantwoord werken. Attitudes Bereidt zijn tot onderlinge samenwerking en zin hebben voor verantwoordelijkheid. Met zin voor creativiteit en blijk gevend van persoonlijkheid en eigen smaak verantwoorde keuzes maken. Kwaliteitsbewust kiezen en in functie hiervan handelen. Inzien dat realisaties bruikbaar, origineel, verkoopbaar en milieuvriendelijk moeten zijn. De invloed van kleur en stijl verweven met gevoel voor harmonie, ruimte. Orde, onderhoud van het materiaal toepassen en de werkplek organiseren. De werkvolgorde consequent toepassen. Beperkingen en tekortkomingen van zichzellf en anderen leren aanvaarden. Verantwoordelijkheid opnemen. Inzien dat realisaties bruikbaar, origineel, verkoopbaar en milieuvriendelijk moeten zijn. 7

9 4 ALGEMENE PEDAGOGISCH - DIDACTISCHE WENKEN De specificiteit van de leerlingengroep vraagt van het lerarenteam een doordachte, flexibele en leerlinggerichte aanpak. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende werkwijzen. De leefwereld van de leerlingen integreren in de leerinhouden, door samen met hen thema s te kiezen die modieus en verantwoord zijn en waarin zij zichzelf terug vinden. Hiervan uitgaand zal men de leerlingen stimuleren in hun zelfstandig doen en handelen, hen aanzetten tot samenwerking, overleg en probleemoplossend denken. Naargelang het thema worden de verschillende stappen geheel of gedeeltelijk doorlopen en benadert vanuit het vak technologische opvoeding: 1 probleemstelling: - zoeken naar een thema, informatie verzamelen; hieruit conclusies trekken; 2 keuze: - kiezen,oplossingen zoeken, beslissen; 3 realisatie: - plan opstellen; - materialen en gereedschappen kiezen; - methode bepalen, fabricagedocumenten lezen en begrijpen; - uitvoeren, realiseren; 4 ingebruikname: - evalueren en bijsturen = productevaluatie; 5 evaluatie: - proces- en productevaluatie. Alle leerlingen betrekken bij elke fase van het uitwerken van het werkstuk, d.w.z. vanaf het kiezen, het uitwerken, het zoeken naar oplossingen aangaande de opbouw, de techniek, het materiaal, de afwerking tot en met de evaluatie. Het thematisch uitvoeren van een werkstuk om de doelstellingen te bereiken, de leerlingen te motiveren en hun zelfbeeld te versterken. Hierbij rekening houden met de moeilijkheidsgraad voor die bepaalde groep leerlingen, en streven naar een realiseerbaar en haalbaar niveau. De leerlingen zelf naar oplossingen laten zoeken voor een probleem, hun creativiteit vorm laten geven door in verschillende materialen te ontwerpen, te schetsen, uit te werken en collages te realiseren. Met verschillende kwaliteiten van soepele materialen werken waardoor de leerlingen ervaren dat de kwaliteit wel degelijk een verschil uitmaakt in het eindresultaat en in de prijs van het product. Werkstukken realiseren waarbij de verhouding prijs-kwaliteit realistisch is. De leerlingen, uitgaand van de praktijk, zelf oplossingen laten zoeken en de theorie hier zoveel mogelijk uit afleiden, zal hen systematisch aanzetten tot nadenken en probleemoplossend handelen. Door experimenteren en zelfstandig werken de leerlingen tot zelfredzaamheid aanzetten. Het vaklokaal waar alle activiteiten kunnen plaatsvinden getuigt van de hedendaagse visie op de studierichting moderealisatie en -presentatie en laat de leerlingen van de sfeer hierrond proeven. De leerinhouden op een eenvoudige en aanschouwelijke manier aanbrengen, kort en gestructureerd, aangepast aan het niveau van de leerlingen. 8

10 De leerinhouden met betrekking tot de verkoop beperken zich tot de basiskennis en vaardigheden. Ook hier vormen persoonlijke ervaringen en de leefwereld van de jongere het aanknopingspunt. Door de leerlingen creatief en communicatief te laten meewerken bouwen zij als het ware mee aan de inhoud en de verdere opbouw van de lessen. De leerinhouden komen gespreid over het schooljaar en naargelang de vorderingen van de werkstukken aan bod. Afhankelijk van de prakijksituatie wordt hier al dan niet dieper op ingegaan. Voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten gedifferentieerd werken en indien nodig van uitbreidingstaken voorzien. In de mate van het mogelijke worden didactische uitstappen georganiseert met als doel de realiteit kritisch te verkennen. Samenwerking en overleg met andere vakken zoals Plastische Opvoeding, Nederlands ea. bevordert de teamgeest en de creativiteit. Een eenvoudig computerprogramma gebruiken voor toepassingen die binnen de mogelijkheden van de leerlingen liggen. Inspelen op toevallige leermomenten en negatieve resultaten ombuigen tot een positief gebeuren. Via de praktijk de diverse aspecten en mogelijkheden van het beroep aan bod laten komen. De basistechnieken dienen tenvolle beheerst te zijn en de werkstukken moeten niet tot in de perfectie afgewerkt te zijn. Men dient de nadruk te leggen op de verschillende werkwijzen, het probleemoplossend denken, het gebruik en onderhoud van materiaal en materieel. De werkstukken behandelen in stijgende moeilijkheidsgraad, rekening houdend met het niveau van de leerlingengroep. Al deze elementen dragen bij tot de ontplooiing,de creativiteit, het leren probleemoplossend denken en handelen van de leerling. Ze geven de mogelijkheden binnen de sector kleding een extra dimensie. Om het leerproces zo optimaal mogelijk te organiseren vraagt het zowel van het lerarenteam als van de schoolorganisatie de nodige flexibiliteit. Het technisch vak vormt een geheel met het praktijkvak, het is dan ook evident dat dit door dezelfde leerkracht wordt gegeven. De realisatie van het leerplan vereist een volledige afstemming van de TV en PV en een gezamenlijke opmaak van de jaarplanning. Het is dan ook ten stelligste aan te raden om deze geïntegreerd aan te bieden en de verdelen onder de vorm van lessenblokken van 4 uur. Een jaarplan verdeelt de leerinhouden over 25 à 28 weken. Bij het gezamenlijk opmaken hiervan zal men rekening houden met: de manier waarop de lesuren TV en PV in het lessenrooster voorkomen; de mogelijke samenzettingen; de infrastructuur en het beschikbaar materiaal. 9

11 Het is niet noodzakelijk de volgorde zoals aangegeven in hoofdstuk 7 over te nemen en in analoge lesonderwerpen om te zetten. Dit laat toe om diverse aspecten van PV en TV aan bod te laten komen en ze zo creatief mogelijk te benaderen. Het is aangewezen een aantal lesuren voor te behouden voor onvoorziene omstandigheden, uitbreiding of verdieping van de leerstof. In het kader van vakgroepwerking kunnen naargelang de behoefte verschillende onderwerpen aan bod komen. Bij wijze van suggestie volgen enkele onderwerpen: opmaken jaarplanning; gebruik maken van uniforme vakterminologie; inhoud en structuur van de leerlingencursus; manier van evalueren, opstellen van evaluatiecriteria en kwaliteit van de vraagstelling; prioriteiten vastleggen bij het concretiseren van de leerplannen; didactische werkvormen; vakoverschrijdend werken; gebruik en inrichting van vaklokalen; opstellen werkplaatsreglement; organiseren opendeur; andere activiteiten. Overleg met de collega s van de eerste en derde graad is nodig, onderling overleg tussen de collega s van de tweede graad noodzakelijk. 10

12 5 Fabricagedocumenten gebruikt in de studierichting kleding: 1 Productanalyse Bestudeert de samenstelling van een product in al zijn samenstellende elementen: - delen; - onderdelen; - toebehoren; - gebruikte machines. 2 Fabricageschema Geeft een schematische voorstelling van het fabricagegebeuren, de aard en het aantal uit te voeren activiteiten. 3 Methodebeschrijving Geeft aan hoe de werkpost kan ingericht worden en hoe de bewerking stap voor stap wordt uitgevoerd. Technische tekeningen illustreren de werkwijze. Is een nuttig document bij het geven van een instructie. 4 Werkinstructie De ontleding van de opeenvolgende deelbewerkingen, het aangeven van kritische punten, de vooropgestelde kwaliteitseisen en tolerantie. 5 Werkstroomanalyse Is een chronologische beschrijving of een zeer fijne registratie van de opeenvolgende activiteiten. Het geeft stap voor stap weer wat er eigenlijk aan het product gebeurt. Elke nieuwe bewerking voegt iets toe aan wat bestond. 6 Werkpostontleding De schets van de onderdelen nodig voor de bewerking. Checklists. 7 Afwerkingsanalyse Vastleggen van de manier van afwerken. Keuze uit of aanvulling van de aanwezige afwerkingsdossiers. 8 Kostprijsberekening van de grondstoffen Hulp om makkelijk de kostprijs van de benogdheden,... te berekenen. Het is wenselijk bij het opstellen van de evaluatiecriteria de volgorde van de fabricagedocumenten te hanteren en de criteria uit te werken, aangepast aan de doelgroep leerlingen. 11

13 CHECKLIST VOOR DE MACHINES 1 - naaldsoort 2 - naaldinzet 3 - kleur garen 4 - bedrading 5 - proefstikken 6 - steeklengte 7 - steekbreedte 8 - spanning 9 - toevoegapparatuur 10 - houding aan de machine 11 - hoogte van de stoel 12 - lange haren samenbinden 13 - werkpostinrichting: alleen schaar op de juiste plaats 12

14 CHECKLIST VOOR DE STRIJKAPPARATUUR 1 - toevoegen van water in het reservoir of de generator 2 - temperatuur instellen 3 - inschakelen 4 - stoomdruk van de generator 5 - tijdinstelling(kleefpers) 6 - houding bij het strijken 13

15 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN PV en TV LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 1 Practische voorbeelden kunnen opnoemen die beantwoorden en aansluiten aan de interesses en de leefwereld van de jongeren. Persoonlijke ontwikkeling:- kledij - leefruimte - vrijetijdsbesteding - sociale contacten - activiteiten - interesses Vanuit de leefwereld van de jongeren en hun concrete behoeftes actief zoeken naar thema s. Verschillende werkstukken binnen één thema uitwerken en variaties hierop mogelijk laten. 2 Uit de voorbeelden thema s bedenken, oplossingen zoeken, standpunten verdedigen, en in overleg thema s kiezen. Leefwereld: - inrichting/decoratie/interieur; - modebeeld; - cultuur; - toebehoren; accesoires, - media. Vrijetijdsbesteding: - hobby s - reizen, film, toneel, muziek... Werkstukken kiezen uit een zo ruim mogelijk aanbod, ook niet- kledingstukken. Werkstukken om de leerstof van de eerste graad afhankelijk van de leerlingengroep al dan niet te herhalen, uit te breiden en in te oefenen. Inspelen op bepaalde evenementen, periodes, seizoenen,gebeurtenissen die van belang zijn in hun ontwikkeling en realiseerbaar zijn. 3 Kunnen aangeven welke behoeften aan de basis liggen van kleding- en niet kledingstukken. Sociale contacten: - vriendenkring, - sportclub, - vakantie - buurt... Het is de bedoeling een totaalbeeld te creëren op basis van meerdere outfits, afgestemd op het beoogde doel. Aan de hand van video, foto s, tijdschriften media, reclame,computer, via internet, cd rom. 13

16 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 4 In verband met de gekozen thema s een documentatie aanleggen over modische trends met aandacht voor kleur,compositie en accesoires. Informatie:- raadplegen: tijdschriften, modebladen,reclame,etalage s; - verzamelen: naar de vorm, model, kleur, soepele materialen... - ordenen: naargelang de moeilijkheidsgraad. De leerlingen begeleiden en stimuleren in hun zoektocht naar informatie over modische trends. 5 Inzien dat mode zich in veel meer vertaald dan alleen maar kledij. 6 Verschillende modelijnen herkennen. Factoren die de mode beïnvloeden: cultuur, godsdienst, leeftijd, seizoen, budget, tijdsgeest... Modelijnen in kleding, interieur en decoratie ontdekken, herkennen, bespreken. Vormen aanduiden. Aan de hand van video, foto s, tijdschriften media, reclame,computer, via internet, cd rom... Ontdekken wat mode betekent in de breedste zin van het woord. 7 De link leggen tussen contourlijnen, lijnstudie en collectiesamenstelling. Lijnvormen uitknippen op contouren. Aan de hand van afbeeldingen uit tijdschriften uitwerken. Zin voor presentatie verwerven. 8 Verschillende lichaamsvormen afleiden en herkennen. Conformatie - figuuranalyse - studie van de lichaamsvormen - analyseren en associeren van de figuren, slank- volslank, groot-klein. Aan de hand van documentatie een vergelijkende studie maken.(voor en na) 14

17 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 9 Inzicht hebben in de verschillende lichaamsverhoudingen. Proportieleer. Waarnemen en ontdekken van de verschillende lichaamsverhoudingen. Het verschil tussen standaard - en modelfiguur. Aan de hand van documentatie een vergelijkende studie maken. 10 Inzien dat het totaalbeeld het resultaat is van het samenbrengen van verschillende componenten. - kledij, interieur; - toebehoren, accesoires; - kleuren, accenten; - contrast, harmonie. Aan de hand van video, foto s, tijdschriften media, reclame,computer, via internet, cd rom Bewegingslijnen en-richtingen van het figuur analyseren. - Waarnemen van verschillende lichaamshoudingen; - Standlijnen aanduiden. Verschillende houdingen en hun effect vergelijken. 12 Een collectie binnen eenzelfde lijn voorstellen en de keuze ervan verantwoorden. Eigenschappen: origineel, modieus, functioneel, verkoopbaar... Gebruik maken van eenvoudige schetsen of collages. Groeperen van verschillende modelijnen. 13 Technische details kunnen weergeven. Sluitingen, zakken, stofval, stofkeuze... Aan de hand van vb, documentatie Eigen inspiratie en creativiteit omzetten in een ontwerp van het beoogde thema. Schetsen, knippen, plakken, collage, verschillende materialen, stoffen. Alle gegevens samenbrengen in een geheel en het thema creatief en origineel weergeven. 15

18 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 15 Het ontwerp op een originele en decoratieve manier voorstellen. - twee- of drie-dimensionele compositie; - sfeerbeeld. Overleg met de leraar PO. Aangepast aan het werkstuk. 16 Uit het thema één of meerder werkstukken kiezen en verantwoorden - doel; - originaliteit; - materiaal, stof; - prijs; - uitvoerbaarheid. Rekening houdend met: het commercieel aspect, de verhouding prijs/kwaliteit,de gebruiksvriendelijkheid en het draagcomfort. 17 De verschillende grondstoffen ontdekken en de keuze ervan kunnen verantwoorden. 18 Elementen welke het resultaat beinvloeden afleiden en verantwoorden. - soorten; - eigenschappen; - prijs/kwaliteit; - onderhoud; - verwerkbaarheid; - verkoop; - realiseerbaarheid. Verschillende grondstoffen en hun eigenschappen ontdekken. Gebruikte grondstoffen beschrijven en het onderhoud ervan kunnen afleiden. Een eenvoudig weefselonderzoek uitvoeren. 19 Etiketten en labels lezen en verklaren. Analyse vezeltabel, onderscheid etiketten en labels. Soorten etiketten en labels vergelijken naar onderhoud en gebruik. 20 Een goede zit- sta- en tilhouding kunnen aantonen en enkele voorbeelden van klachten kunnen opnoemen. Ergonomie als geïntegreerd onderdeel van het studiegebied kleding. Aandacht voor een verantwoorde houding tijdens alle uit te voeren activiteiten. 16

19 17

20 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 21 Verantwoord en milieubewust omgaan met soepele materialen, stoffen en producten. Sorteren,selecteren, recycleren... Aandacht en repspect voor het milieu door te kiezen voor verantwoorde materialen en doordacht handelen. 22 De opeenvolgende stappen om het werkstuk te realiseren verwoorden. Materiaal kiezen; textiel,papier, kunststof, recyclagemateriaal; de vorm opzoeken; paspop, persoon, vlak, ruimte; het patroon tekenen; snijden; werkorganisatie; afwerking. in gebruikname. Samen met de leerlingen de criteria vastleggen en bespreken aan welke minimale vereisten het werkstuk moet voldoen. Deze criteria progressief invoeren naargelang het schooljaar vordert en afgestemmen op de leerlingengroep. 23 Inzien waarom het resultaat en de manier waarop men hiertoe komt van belang is. Ingebruikname: - evalueren en eventueel bijsturen; - presenteren. Verschillende technieken om een werkstuk af te werken met elkaar vergelijken en toepassen. 24 De verschillende mogelijkheden om een patroon te bekomen kennen en de keuze ervan verantwoorden. De verschillende manieren om een patroon te bekomen toepassen op werkstukken patroon kopen patroon overnemen patroon afnemen van een bestaand werkstuk patroon rasteren. Aan de hand van voorbeelden vergelijken; afhankelijk van de keuze van het werkstuk de manier om tot een patroon te komen hierop afstemmen. Correct maten leren opnemen, maten vergelijken met de matentabellen en een juiste keuze maken Verschillende manieren en werkwijzen aanleren. 18

21 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN mouleren: eigenschappen doel functie van de neep lijnen en punten in de moulage afleiden; twee-en drie dimensies zelf tekenen experimenteel graderen functie van de neep kunnen afleidendoor het mouleren de leerlingen inzicht laten verwerven in de goede pasvorm. Werkwijzen ontdekken om te komen tot een reeks patronen Eenvoudige werkstukken zelf tekenen, onderdelen en details in bestaande lijnpatronen aanbrengen. Occasioneel toepassen bij eenvoudige werkstukken. 26 Werkstukken kunnen ontleden om patroondelen te herkennen. Vormen herkennen en benoemen, ontleden, delen, omtrekken en punten. Delen leren schetsen om inzicht te krijgen in de patroonvormen. 27 Een technische tekening kunnen lezen, aanvullen en zelf tekenen. Analyse van verschillende tekeningen. Soorten symbolen, lijnsoorten, maataanduidingen,, doorsneden en steektypes. De getekende basisprincipes van technisch tekenen(cfr.technologische opvoeding) gebruiken als uitgangspunt om de technische tekening van een patroon te lezen en te tekenen. 19

22 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 28 Eenvoudige symbolen kennen en kunnen gebruiken in een patroon. 29 De delen benoemen en coderen. Symbolen met betrekking tot: - averechts/rechts; - vouw; - draadrichtingen; - maten; - coderen; - referentiepunten; - herkenningstekens. Aanduiden en toepassen in het patroon. 30 Door middel van het juiste gereedschap een patroon kunnen tekenen. Potlood, gom, meetlat, tekendriehoek, passer, computer Leren werken met een eenvoudig tekenprogramma, Cad Modeldetails kunnen wijzigen en aanpassen in het patroon. Naden, sierstiksels, details, zakken, kragen, polsboorden,taillebanden, accenten... Ruimte verwerken; nepen, fronsen, plooien, toegifte, modische ruimte. Details opzoeken in verschillende voorbeelden en wijzigen in een patroon. Verschillende voorbeelden bekomen door opstellen en /of moulage. 32 Snijpatronen leren opzoeken, de noodzaak van naadwaarden ontdekken en berekenen. Doel, soorten volgens afwerking. Het belang inzien van het bijhouden van de gegevens betreffende naadbreedten en kantafwerkingen. Referenties manueel of met de computer bijhouden. 20

23 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 33 Een snijpatroon tekenen, bekomen en waarderen. Bijtekenen op de stof, bijtekenen aan het patroon. Aan de hand van de voor -en nadelen leren de juiste keuze maken. Snijpatroon gebruiksklaar maken. Snijpatroon controleren. 34 De hoeveelheid materiaal opzoeken en berekenen. 35 De snijschikking kunnen schetsen. De snijschikking zoeken op werkelijke grootte; meten, uitrekenen,opzoeken. Afhankelijk van het gekozen werkstuk. Aan de hand van een snijplan de tekeningen lezen en interpreteren. Uitgaand van de reële grootte de schikking opzoeken en vastleggen in een verkleinde schets. Economisch verantwoord te werk gaan. 36 De technische tekening van een snijplan kunnen lezen. Verkleind snijplan. Aan de hand van meerdere variaties opzoekwerk verichten en de keuze verantwoorden. 37 Het verbruik en de hoeveelheid materiaal leren beoordelen en verantwoorden. Verschillende stofbreedten, motieven, aantal stuks, budget... De invloed op het materiaalverbruik verantwoorden. Leerlingen vergelijken onderling het individueel werk en bespreken de oplossing. Economisch verantwoord te werk gaan. 21

24 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 38 De aankoop van het materiaal voorbereiden en verantwoorden. Hierbij rekening houden met de reële stofbreedte en de kwaliteit van het te verwerken materiaal. De verhouding prijs/kwaliteit en het aantal stuks. Verschillende materialen van diverse handelszaken vergelijken en verantwoorde keuzes maken. 39 Hulpgrondstoffen en toebehoren kennen en toepassen waar nodig. Kleefstoffen, verstevigingen, tussenvoering..., garens, naalden, knopen, ritsen, sluitingen... Naargelang de toepasbaarheid de handleidingen raadplegen en interpreteren. 40 De technologische fiche van de te verwerken materialen en bijbehoren kunnen invullen. Verschillende materialen, hulpgrondstoffen en toebehoren. Naargelang de verworven kennis de technologische fiche invullen. 41 Verschillende gebruikte grondstoffen herkennen en in functie van het werkstuk kunnen verantwoorden. 42 Het materiaal situeren in de vezeltabel. Benaming, herkomst, samenstelling, eigenschappen en onderhoud in functie van het gekozen werkstuk. Indeling van de vezeltabel. Aan de hand van informatie en documentatie aangaande de gebruikte en geschikte materialen een tabel maken van de verwerkte grondstoffen. Deze stelselmatig opbouwen en aanvullen met de bedoeling een overzicht te hebben van de verwerkte grondstoffen. 42 Soepele materialen kennen en in functie van het werkstuk kunnen kiezen. - Weefsels: draadrichting, breedten, bindingen. - Breisels: garenstelsel; - Non-woven; - Samengestelde weefsels. Basisbindingen en eenvoudige afleidingen. Proefondervindelijk weefselonderzoek. Technische fiche invullen en aanwenden. 22

25 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 43 Etiketten lezen en opstellen. Samenstellingsetiket. Onderhoudsetiket. Aan de hand van voorbeelden en informatiebronnen een etiket samenstellen. 44 Soepele materialen snijklaar kunnen maken. Rekening houden met de draadrichting, het motief, de vleug. Controleren op fouten zoals; kleurverschillen, gaatjes, losse draden, krimpen. Materialen vergelijken, moeilijkheden opsporen en vergelijken. 45 Aan de hand van het snijplan de patroondelen schikken op de stof. Hulpmiddelen: naalden, spelden, loodjes, klemmen... Verantwoord gereedschap, aangepast aan de stofkeuze gebruiken. Aandacht voor veiligheid en ergonomie. 46 Werkstukken snijden, ergonomisch en veilig handelen. Materieel: schaar: manueel en electrisch, roterend mes, verticaal snijmes. Handleidingen raadplegen,analyseren en interpreteren. 47 Een goede voorbereiding kunnen realiseren. - Merken; herkennings-en samenvoegingstekens aanbrengen. - Bundelen; werkwijze, apparatuur. - Tussenvoeringen aanbrengen. Handvaardigheden demonstreren. Aandacht voor veiligheid en ergonomie. 48 Gereedschappen en apparaten kiezen in functie van afwerking van het werkstuk. - kleefpers, naaibenodigdheden - overlock; - vlaksteekmachine huishoudmachine(borduren); strijkmaterieel; Handleidingen raadplegen, analyseren en interpreteren. Aandacht voor veiligheid en ergonomie. 23

26 - huishoudmachine(borduren);- strijkmaterieel; 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 49 Bij elke deelactiviteit de werkplek efficiënt organiseren. 50 De werkplek veilig en ergonomisch verantwoord inrichten. 51 Machines en apparaten doelgericht en efficiënt instellen en bedienen. Basisprincipes toepassen. Basisprincipes toepassen. Specifieke ergonomische aspecten toelichten. Aan de hand van gebruiksaanwijzingen de apparatuur leren kennen, instellen, benoemen, gebruiken en onderhouden. Alleen de schaar mag, op de juiste plaats, op de machine liggen. De noodzaak en het voordeel van een goede werkpostinrichting benadrukken. Aandacht voor veiligheid en ergonomie. Ergonomie en veiligheid toepassen in de praktijk. Permanente aandacht, controle en evaluatie. Zoveel mogelijk uitgaan van de praktijk en naargelang het probleem dat zich stelt de inhouden verwerven. 52 De machineonderdelen en rand-of toevoegapparatuur herkennen, kiezen, instellen en toepassen in functie van het werkstuk. De functie, de werking,het gebruik van de onderdelen herkennen en benoemen. Steekvorming,steekspanning, transportmechanismen, persvoeten, geleiders... Handleidingen van de fabrikant gebruiken. Uitgaan van de gekozen werkstukken om de verschillende vaardigheden aan te leren, in stijgende vorm van moeilijkheidsgraad. De verschillende persvoeten aanwenden. Aanwezige toevoegapparatuur gebruiken in functie van de uit te voeren werkstukken. 24

27 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 53 Steektypes en steekklasses herkennen en kunnen opzoeken. Stiksteken, overlocksteken: twee-en driedraads. Een stekencataloog of cursus gebruiken. 54 Naargelang het te verwerken materiaal de juiste steeklengte- en breedte kunnen instellen. Steeklengte, steekbreedte, verknoping, hechten. Via proefstikken de leerlingen het resultaat laten evalueren en probleemoplossend leren denken. 55 Eenvoudige machinestoringen vaststellen, herkennen en oplossen. Eenvoudige storingen zoals draadbreuk, foute steekvorming, naaldbreuk, stroomtoevoer, verdacht geluid...oplossen. De leerlingen via handleidingen van fabrikanten zelfstandig oplossingen leren zoeken. 56 De strijkapparatuur juist instellen. De eigenschappen van de apparatuur onderscheiden, benoemen en aanwenden. Het onderhoud realiseren. In functie van de voorschriften en rekening houdend met veiligheids - en ergonomische principes. 57 De basistechnieken, en vaardigheden noodzakelijk voor het realiseren van de werkstukken kunnen analyseren, uitvoeren en uittesten. Aan de hand van de gekozen werkstukken de technieken afleiden en aanwenden: snijden merken In stijgende vorm van moeilijkheidsgraad. Veiligheidsvoorschriften en ergonomische principes in acht nemen. Het belang van een ordelijke en effciënt ingerichte werkplek benadrukken. 25

28 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 58 Instructiefische kunnen lezen en aanvullen. evenwijdig stikken: rechte draad, schuine draad, hechten, recht en gebogen,hoeken. naden stikken: stapelnaden in alle richtingen, met en zonder toegifte. Randafwerkingen: biezen, zomen, overlocken. nepen stikken: nepen en neepverwerkingen, verschillende soorten. De verschillende technieken zoveel mogelijk integreren en realiseren door het uitvoeren van werkstukken. Bij het realiseren telkens uitgaan van het vijfstappenplan. Ergonomisch en verantwoord te werk gaan. Aansporen tot zelfevaluatie. 59 Modelgebonden details kunnen analyseren en realiseren. ruimteverwerking: fronsen, plooien stikken en versterken, bandplooien. splitten: in naad stikken en versterken, mouwsplitten: verschillende soorten. Het is de bedoeling de moeilijkheidsgraad progressief op te bouwen, telkens afgestemd op de keuze van de werkstukken. taillebanden: recht, op vorm. doorstikken: koordjes -of sierstiksel. ritsen instikken: enkele en dubbele bies.zakken uitvoeren: opgestikte zak, in naad aangeknipt of aangezet, steekzak. 26

29 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN Polsboorden. Kragen: één-en of tweedelig, rechtopstaand, hemdskraag... Sluitingen: doorlopend, verdoken, polosluitingen... Gebogen lijnen afwerken met belegstuk. Zigzagsteek, als overnaaien, borduren. Knoopsgaten. Zomen: enkele en dubbele inleg. 61 Specifieke technieken kunnen toepassen Schilderen op stof, appliceren, patchwork. Siersteken: manueel, machinaal. Occasioneel verschillende technieken verwerven. Aannaaien: knopen... Aanbrengen drukknopen De juiste strijktechniek kunnen aanwenden in functie van het te verwerken materiaal. Voorbereidende- tussen- en eindstrijk. Rekening houdend met het te verwerken Persoonlijke veiligheid en die van anderen bewaken. 27

30 materiaal en de samenstelling ervan. 28

31 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 63 Aan de hand van de werkdocumenten het werkstuk kunnen afwerken. Voorbereiding, montage, eindafwerking. Instructiefische en werkvolgorde gebruiken naargelang de integratie van de basistechnieken. 64 De fabricagedocumenten lezen, stap voor stap uitvoeren en opstellen. Bij het opstellen van de fabricagedocumenten rekening houden met: - de voorbereiding, - het sub- assembleren, - het assembleren - het finishen De fabricagedocumenten worden aan de leerlingen ter beschikking gesteld, gelezen, eventueel aangevuld, of door hen zelf opgesteld. In deze volgorde en aldus in stijgende vorm van moeilijkheidsgraad. 65 De kwaliteit van het eigen werk leren beoordelen, evalueren en verwoorden aan de hand van vooropgestelde normen of criteria. Kwaliteitszorg: - realisatieproces - afgewerkt product Op basis van - inhoud - volgorde - attitudes Nagaan of er kwaliteitseisen gesteld zijn op basis van originaliteit, functionaliteit, verkoopbaarheid, draagcomfort, onderhoud... Nagaan of de attitudes afgestemd zijn op de specifciteit van de studierichting: organisatievermogen, resultaatgerichtheid, zelfstandigheid, teamwerk, accuratesse... Kwaliteitseisen en toleranties vastleggen op een fiche. Oorzaken van fouten opsporen en bijsturen door productevaluatie. 66 De goede pasvorm van een werkstuk herkennen, het werkstuk beoordelen, aanpassingen en kunnen aanbrengen en verwoorden. De eigenschappen van een passend kledingstuk. De meest voorkomende fouten. Wijzigingen aanbrengen aan het patroon, aan het kledingstuk of werkstuk. Gegevens weergeven op fiche. 29

32 30

33 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 67 Een verkoopsituatie analyseren. Het koopmotief, het aanbod, de reden van aankoop. De invloed van reclame. 68 De soorten winkelbedrijven omschrijven. - groothandel; - kleinhandel; - warenhuis; - filiaal; - franchising. Uitgaand van persoonlijke ervaringen van de leerlingen als klant. Vertrekkend uit concrete observatieopdrachten. Eventueel door middel van video communicatieve vaardigheden observeren en evalueren. De invloed van reclame, folders, media. Via documentatie, opdrachten klassikaal of in groep concrete voorbeelden illustreren. 69 De detailhandel situeren en bespreken. Van producent tot gebruiker. Van een concreet artikel vertrekken om het proces af te leiden. 70 Verkoopsystemen herkennen en benoemen. - zelfbediening; - persoonlijke bediening; - display shopping; - postorderbedrijf; - internet... De leerlingen geven zelf voorbeelden aan en analyseren deze vanuit persoonlijke ervaringen. Media, computer, cd-rom, video integreren. 71 De elementen van belang bij de keuze van een vestigingsplaats kunnen verantwoorden. De ligging, bereikbaarheid, inplanting, de koopkracht van de directe omgeving, shoppingcentra, het huidig aanbod... Aan de hand van voorbeelden en reële situaties het hoe en waarom achterhalen. 31

34 32

35 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 72 Een juiste beroepshouding kunnen omschrijven. Attitudes zoals zelfvertrouwen, zelfbeheersing, geduld, zin voor verantwoordelijkheid, beleefdheid en tact, gereserveerdheid en bescheidenheid... Houding en gedrag tov klant, zaakvoerder, personeel, collega s. Vanuit persoonlijke ervaringen verschillende beroepshoudingen afleiden. 73 Het belang van een verzorgd voorkomen en het voeren van een goed gesprek verantwoorden. Persoonlijke uitstraling en verzorging. Verbale en non - verbale communicatieregels. Eventueel in overleg met de leraren schoonheidsverzorging. Uitgaand van persoonlijke ervaringen, tv, film, video, om uit te zoeken welke elementen hier meespelen. In overleg met de leraar nederlands expressie en communicatieoefeningen inlassen. 74 De klant begeleiden en adviseren tijdens het verkoopproces. Betreffende kwaliteit, prijs, retouche, belijning, presentatie en decoratie, silhouet, pasvorm en onderhoud. Koppelen aan de kwaliteitseisen van een werkstuk, pasvorm... Voor afrekenen en kassawerk uitgaan van eenvoudig computergebruik. Gebruik maken van ICT, video Het werkstuk presenteren en in gebruik nemen. Het werkstuk zo realistisch mogelijk: voorstellen, gebruiken, dragen en /of presenteren. In functie van de beoogde doelstelling het werkstuk voorstellen, gebruiken, presenteren. 33

36 6 LEERPLANDOELSTELLINGEN, LEERINHOUDEN, PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN LEERPLANDOELSTELLINGEN LEERINHOUDEN PEDAGOGISCH DIDACTISCHE WENKEN 76 Het werkstuk etaleren en presenteren. Hierbij rekening houden met de verschillende elementen die aan bod komen in de verkoop; van etaleren, presenteren, verkopen, plooien, verpakken tot... Gebruik maken van alle mogelijkheden die deze sector te bieden heeft. Vakoverschrijdend werken vanuit alle mogelijke betrokken vakken; nederlands, informatica, plastische opvoeding Presentatietechnieken en kleurencombinaties in harmonie kunnen realiseren. Uitgaand van het gekozen thema etalagetechnieken verwerken. Uitgaan van practische voorbeelden. 79 Eigen werkstukken aankondigen, presenteren. Reclame, advertentie, mailing.. De uitgewerkte realisaties fictief uitwerken; eigen zaak, als winkelbediende, retoucheuse... 34

37 7 EVALUATIE Evaluatie is een manier om het didactisch proces systematisch te beoordelen door: de wijze waarop de leerling het leerproces heeft doorlopen de efficiëntie van de componenten die hiertoe bijdragen namelijk; kennis, vaardigheden en attitudes. De waarde die men aan de evaluatie toekend en de beslissingen die hieruit volgen zijn gebaseerd op: het meten; het beoordelen; het beslissen. Het rapporteren gebeurd op basis van deze informatie en is beslissend voor de verdere studievoortgang van de leerling. Deze beslissing heeft vooral te maken met de remediëring tijdens het leerproces waarbij het de bedoeling is zowel het proces als het resultaat te optimaliseren. 7.2 Product en procesevaluatie Verwijzend naar de evaluatie binnen het technologisch proces kan men spreken van zowel product als procesevaluatie. Met productevaluatie bedoeld men de toets, het examen, de realisatie van het werkstuk of de gepresteerde dienst. Dit is meetbaar, beoordeelbaar en uiteindelijk beslissend voor het resultaat van de leerling en staat los van de beginsituatie, inzet, houding.... Er vanuitgaand dat slagen in verdere studies of het beroepsleven niet alleen voortvloeit uit de eindbeoordeling, maar ook vanuit het leerlinggericht denken, is het noodzakelijk meer aandacht te besteden aan procesevaluatie. Hierbij is het de bedoeling niet alleen het product van het leren te meten en te beoordelen, maar ook de volledige weg die de leerling heeft afgelegd. Op deze manier is het mogelijk tijdens de realisatie rekening te houden met elementen zoals: beginsituatie, geleverde inspanningen, vorderingen, zelfstandigheid.... Procesevaluatie kan slechts wanneer het proces volledig, nauwlettend en permanent geevalueerd wordt, zonder het evalueren van een groter geheel uit te sluiten. Een permanente evaluatie laat toe tijdig in te grijpen en bij te sturen waar nodig. Bereid zijn niet alleen de leerling maar ook zichzelf op het vlak van didactisch handelen in vraag te stellen en eventueel aan te passen waar nodig, kan alleen de efficiëntie van het didactisch proces ten goede komen. In beide gevallen worden de leerlingen op de hoogte gesteld van de manierwaarop zij worden geevalueerd en de basis waarop deze is gesteund. De leerlingen op regelmatige tijdstippen de mogelijkheid bieden om aan zelfevaluatie te doen verscherpt de aandacht en stimuleert het kritisch denken. 33

38 7.2 Evalueren van attitudes Vanuit de vakgroepwerking, vakoverschrijdend en in samenspraak met het lerarenteam is het aan te raden op geregelde tijdstippen attitudes voorop te stellen waaraan binnen alle vakken tijdens een bepaalde periode wordt gewerkt. In onderling overleg wordt vorm gegeven aan de vakattitudes zoals in het leerplan vermeld, deze worden op een leerlingerichte manier en in verschillende niveaus uitgeschreven. Het is vanzelfsprekend dat niet alle attitudes tegelijk aan bod kunnen komen, men zal afhankelijk van het lesonderwerp en rekening houdend met het tijdstip waarop dit aan bod komt, de invulling ervan inlassen en of aanpassen. Voor de leerlingen moet het duidelijk zijn wanneer en over welke attitudes zij worden geëvalueerd. 34

39 8 MINIMALE MATERIËLE VEREISTEN PV EN TV KLEDING De leraar dient te kunnen beschikken over een ruim lokaal dat kan ingedeeld worden in een zone voor praktijk, een zone voor de theorie en presentatie. Beide zones worden uitgerust met de meest elementaire nutsvoorzieningen. Volgende uitrusting dient in de school aanwezig te zijn: - tv toestel - video - projectiescherm - overheadprojector - p.c + printer voorzien van een aangepast eenvoudig teken- en tekstverwerkingsprogramma 1 Praktijkgedeelte Praktijk - theorie en presentatiegedeelte - Patroontafels/snijtafels - grote spiegel; - paspoppen; - vlakstiksteekmachine met toebehoren - naaimachine met borduurmogelijkheden - overlock - strijktafel - strijkplank, mouwplank, strijkvormen - stoomstrijkijzer - thermokleefpers - klein werkmateriaal zoals; tekenmateriaal, etaleermateriaal, tekengerief, latten, tekendriehoek, passer etaleermateriaal.. - naaibenodigdheden; - toebehoren zoals : - kerftang - kleermakerskrijt en krijtscherper - klemmen, gewichten - weversloupe - rokafronder Het aantal beschikbare voorzieningen is afhankelijk van het aantal leerlingen. - prikborden; - bord; - documentatiemateriaal: - boeken en tijdschriften; - modebladen; - reclamebladen; - video s in verband met mode, textielverwerking, interieur, decoratie, verkoopsituaties; - stalen. 35

40 - klein werkmateriaal zoals; tekenmateriaal, etaleermateriaal; - prikborden; - bord; - documentatiemateriaal: - boeken en tijdschriften; - modebladen; - reclamebladen; - video s in verband met mode, textielverwerking, interieur, decoratie, verkoopsituaties; - stalen. 36

41 9 BIBLIOGRAFIE Appliqueren, Algemene Technieken Katoeninstituut,Trends. Bergen H.,e.a.Leren Etaleren, ISBN , De Nederlandse Boekhandel, Kapellen, Bergen H.,etaleren, Stap voor Stap, Praktijkboek,ISBN De Nederlandse Boekhandel, Kapellen. Bergen H.,e.a.Stapsgewijs-Etalagegewijs, Basisboek ISBN , uitgeverij de gulden engel, Antwerpen,1996. Bin. selectie van Belgische normen;t.t. IPB Antwerpen. Boeken en artikels in verband met etaleren. Cassiman P.,De Decker A.,e.a.Technisch Tekenen, Marialand 31, 9000 Gent. Coran, T., Textiel in het interieur Soft Furnishing, IPB Antwerpen. Detex, stoffenvademecum,vier delen,wolters,noordhoff,groningen. Drake N., Hedendaagse mode-illustraties, IPB Antwerpen. Petra II mode en milieu, Dienst Europese projecten,koningsstraat Brussel. Etitex, Textiel ABC,Plantijn Deurne. Exploratie I, de wereld van de textielvezels Plantijn, Deurne. Febeltex,Belgische Federatie van de Textielnijverheid, Textielbenamingen,Montoyerstraat 24,1000 Brussel. Handleidingen van machines en apparaten. Inspiratiehandboek voor een veilige, gezonde,toegankelijke en aantrekkelijke school VLOR, Brussel Ireland P. Modetekenen, IPB Antwerpen. Ireland P. Modetekenen, IPB Antwerpen; Kenneth F.,Geheimen Van De Couturiers, Cantecleer, De Bilt. Loeff & Ubbinck,Ontwerpen en presenteren, Cantecleer, De Bilt. Pluis het eens uit, Plantijn, Deurne. Van Gijsel,De illusie van de Modetekening,Cantecleer,De Bilt. Vakblad,Confectie. Vakblad,Confection Vakblad,Confectie-knipselkrant,IVOC. Vakblad,Modis, Navetex. Van der Meij.,Mens en mode getekend, IPB Antwerpen AUDIO-VISUELE MIDDELEN De modemakers, IVOC Cd-rom KT/C2001/ een leermiddel over de strategische veranderingen in de textiel-en kledingindustrie, IVOC NUTTIGE ADRESSEN Algemeen Algemeen Belgisch Vlasverbond, Oude Vestigingsstraat 15, 8500 Kortrijk, tel.056/ Cobot, didactische illustratie en audio-visuele middelen, Poortakkerstraat 92, 9000 Gent tel. 09/ Dienst Europese Projecten, Koningsstraat 93, 1000 Brussel.tel.02/ De Brug, Phoenixstraat1, 9000 Gent, tel.09/ Etitex, Europees huis van Textiel en Kleding, Montoyerstraat 24,1000 Brussel, tel.02/ Febeltex, Ottergemsesteenweg 439,9000 Gent, tel.09/ IPB, Jezusstraat16, 2000 Antwerpen, tel. 03/ IVOC, Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie, Montoyerstraat 31, 1000 Brussel tel.02/ Kostuum en Kantmuseum, Violettestraat 1000 Brussel, tel.02/

42 Navetex, detailhandel-kleermakers, Spastraat 8, 1000 Brussel, tel.02/ Nederlands Textielmuseum, Gorkestraat 98NL-5046 GN,Tilburg, tel / Provinciaal Instituut voor Milieu- educatie, Mechelsesteenweg 365, 2500 Lier. Provinciaal Textiel & kostuummuseum, Vrieselhof, Schildesteenweg 79, 2520 Ranst, tel. 03/ Provinciaal Veiligheidsinstituut,Jezusstraat 28, 2000 Antwerpen. Textielfederatie, Grote Markt , Sint-Niklaas. Wools of New Zealand, R. Vandendriesschelaan 18, 1150 Brussel. Veiligheid ARAB( algemeen reglement voor arbeidsbescherming), de Codex voor het welzijn op het werk, Ministerie voor tewerkstelling en arbeid, Belliardstraat 53, 1040 Brussel. ARAB( algemeen reglement voor arbeidsbescherming), electrische installaties, Uitgeverij UGA N.V. afdeling publicaties, Stijn Streuvelslaan73, 8501 Kortrijk-Heule. Arbeidsveiligheid in pocket CED.,Samsom/Kluwer editoriaal i.s.m.nvva, Louizalaan 485, 1050 Brussel tel.02/ EHBO,Handboek voor helpers van België, Het Belgische Rode Kruis, Vlaamse Gemeenschap, Dienst Leergangen Vleurgatsesteenweg Brussel tel.02/ Nationale Vereniging ter voorkoming van arbeidsongevallen(nvva) Gachardstraat 88, bus 44, 1040 Brussel. Publicaties van het Provinciaal Veiligheidsinstituut te Antwerpen(PVI)Jezusstraat Antwerpen. 38

COMPLEMENTAIR GEDEELTE

COMPLEMENTAIR GEDEELTE SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO GRAAD: TWEEDE GRAAD LEERJAAR: Studiegebied: Optie: EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR Personenzorg VERZORGING-VOEDING COMPLEMENTAIR GEDEELTE Vak(ken): Vakkencode: PV Praktijk

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. tweede leerjaar B-STROOM. beroepsvoorbereidend jaar BEROEPENVELD MODE VAKKEN. TV KLEDING 2 lt/w PV PRAKTISCHE OEFENINGEN KLEDING 7 lt/w

EERSTE GRAAD. tweede leerjaar B-STROOM. beroepsvoorbereidend jaar BEROEPENVELD MODE VAKKEN. TV KLEDING 2 lt/w PV PRAKTISCHE OEFENINGEN KLEDING 7 lt/w EERSTE GRAAD tweede leerjaar B-STROOM beroepsvoorbereidend jaar BEROEPENVELD MODE VAKKEN TV KLEDING 2 lt/w PV PRAKTISCHE OEFENINGEN KLEDING 7 lt/w VV-n 2000/084 (vervangt 99053) INHOUDSOPGAVE 1 Lessentabel

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MODE Beroepsvoorbereidend leerjaar Licap - Brussel september 1 INHOUD LESSENTABEL 3 1 VISIE 4 2 BEGINSITUATIE 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Moderealisatie en -verkoop PV PRAKTIJK KLEDING PV/TV STAGE KLEDING. (Vervangt 2002/180)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar. Moderealisatie en -verkoop PV PRAKTIJK KLEDING PV/TV STAGE KLEDING. (Vervangt 2002/180) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: BSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Kleding Optie(s) Moderealisatie en -verkoop Vak(ken): PV PRAKTIJK KLEDING TV KLEDING PV/TV STAGE

Nadere informatie

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel MODEREALISATIE EN -PRESENTATIE Tweede graad BSO In voege vanaf 1 september 1999 Licap - Brussel - september 1999 INHOUD

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0112) Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0112) Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK0112) Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen (m/v) 1.2 Definitie Het manueel en/of computergestuurd

Nadere informatie

EERSTE GRAAD Tweede leerjaar

EERSTE GRAAD Tweede leerjaar EERSTE GRAAD Tweede leerjaar vakken HAARZORG: 2 u/week PRAKTISCHE OEFENINGEN HAARZORG: 7 u/week VV-a 2000/091 (vervangt 97316) INHOUDSOPGAVE 1 Visie 2 2 Beginsituatie 2.1Toelatingsvoorwaarden 2.2 Beroepenveld

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE. Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE. Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS WISKUNDE Derde graad BSO Derde leerjaar: 1 of 2 uur/week Licap - Brussel - september 1995 INHOUD 1 BEGINSITUATIE... 5 2

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS Guimardstraat 1-1040 BRUSSEL LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS KUNSTINITIATIE ETALAGE EN STANDENDECORATIE PUBLICITEITSGRAFIEK Derde graad BSO Brussel -Licap

Nadere informatie

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek

kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en en ontwikkelingsdoelen techniek 1 kleuteronderwijs lager onderwijs secundair onderwijs 1 ste graad A- stroom en B-stroom eindtermen en ontwikkelingsdoelen techniek 2 Ontwikkelingsdoelen techniek Kleuteronderwijs De kleuters kunnen 2.1

Nadere informatie

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60

Onderzoekscompetenties. Schooljaar 2015-2016. GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 GO! atheneum Campus Kompas Noordlaan 10 9230 Wetteren 09 365 60 60 Schooljaar 2015-2016 E-mail: ka.wetteren@g-o.be atheneum@campuskompas.be Website: www.campuskompas.be/atheneum Scholengroep Schelde Dender

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Zwevende module. Modulair. Studiegebied Auto VSKO Leerplan OPLEIDING Zwevende module Modulair Studiegebied Auto Goedkeuringscode 2010/149/6//D 31 januari 2010 Administratieve groep: 34630 / 34631 Gevaarlijke Stoffen 40 Leerplan Zwevende module Studiegebied

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist)

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep geschiedenis en/of esthetica In kolom 1 vind je 69 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep geschiedenis/esthetica. Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist)

Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Lesvoorbereiding: Kapper en schoonheidsspecialist (beroepen: kapper en schoonheidsspecialist) Klas: 3 e graad basisonderwijs Leervak: WO Technologie - Maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren

Nadere informatie

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e

BSO TWEEDE GRAAD. vak TV ELEKTRICITEIT 2000/057. (vervangt 98036) 1 u/week. IT-e BSO TWEEDE GRAAD vak TV ELEKTRICITEIT 1 u/week IT-e 2000/057 (vervangt 98036) 1 2 e graad SO Vak: ELEKTRICITEIT TV 1 ste jaar: 1u/w 2 de jaar: 1u/w BEGINSITUATIE VOOR HET VAK Voor het vak elektriciteit

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 STUDIEGEBIED MODE. Modulaire opleiding Breien BO MO 023 STUDIEGEBIED MODE Modulaire opleiding Breien BO MO 023 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 8 december 2006 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: Onderwijsvorm: Onderwijsniveau: Onderwijsgraad: Aantal lestijden: Studiegebied: Afdeling: VOLWASSENENONDERWIJS Modulaire opleiding Secundair onderwijs BSO tweede graad 720 lestijden Huishoudelijk

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder)

Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder) Lesvoorbereiding: Bouw (tegelzetter, metselaar, schilder) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de sector Bouw Beginsituatie:

Nadere informatie

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs. Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs

Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs. Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Vicariaat Onderwijs. Diocesane Pedagogische Begeleiding Secundair Onderwijs Vademecum Techniek (2013-2014) In het vademecum geef ik jullie graag een overzicht van de begrippen

Nadere informatie

3de graad Mode en Design

3de graad Mode en Design STUDIERICHTING Deze studierichting richt zich tot creatieve, modebewuste en dynamische jongeren. In de derde graad Mode en Design, waar grafische programma s de presentatie van een modeconcept een extra

Nadere informatie

6 Mens en techniek ICT 1ste graad

6 Mens en techniek ICT 1ste graad Materialen 6.1 Kinderen zien in dat courante producten gemaakt zijn uit welbepaalde materialen en/of grondstoffen. OD2.1 ET2.1 vervoeren van bananen link met tandwielen van de fiets maken van een ribbelmachine

Nadere informatie

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam:

Project wiskunde: iteratie en fractalen. Naam: Project wiskunde: iteratie en fractalen Naam: Klas: 6EW-6LW-6WW 1 Doelstellingen De leerlingen leren zelfstandig informatie verwerven en verwerken over een opgelegd onderwerp. De leerlingen kunnen de verwerkte

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

Naam:. Datum :.. Realisatie : servetring afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL

Naam:. Datum :.. Realisatie : servetring afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL Naam:. Klas :. NR. : Vak : Techniek Datum :.. Realisatie : servetring afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL 1) Probleemstelling : Je hebt op school een kerstfeestje. Jij staat in voor de decoratie

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010. Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs

Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010. Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010 Advies instapprofiel van de student hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs IDR / 12 juni 2012 RHO-RHO-ADV-010 bijlage 1 Bijlage 1: Algemene instapcompetenties

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Transport en logistiek (beroepen: planner, magazijnmedewerker en vrachtwagenchauffeur)

Lesvoorbereiding: Transport en logistiek (beroepen: planner, magazijnmedewerker en vrachtwagenchauffeur) Lesvoorbereiding: Transport en logistiek (beroepen: planner, magazijnmedewerker en vrachtwagenchauffeur) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap woensdag 24 mei 2006 STUDIEGEBIED KANT. Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 STUDIEGEBIED KANT Modulaire opleiding Naaldkant AO KA 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 6 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Inhoud... 3 1.1.2 Modules... 3 1.1.3 Niveau en soort

Nadere informatie

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 VAKGROEP. Schooljaar 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 SAMENSTELLING VAN DE VAKGROEP KEUZE WERKPUNTEN BESLISSINGEN VAN DE VAKGROEP PLANNING VERGADERINGEN 2014-2015 PLANNING VERGADERINGEN 2015-2016 PLANNING

Nadere informatie

OVERDRACHTSKUNDE. Stichting Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging Utrecht

OVERDRACHTSKUNDE. Stichting Kwaliteitscentrum Schoonheidsverzorging Utrecht OVERDRACHTSKUNDE EXAMENEISEN THEORIE SCHOONHEIDSVERZORGING B VERSIE JULI 2010 STICHTING KWALITEITSCENTRUM SCHOONHEIDSVERZORGING Exameneisen STRUCTUUR THEORIE-EXAMEN: OVERDRACHTSKUNDE Examen Overdrachtskunde

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN

BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN BINNENKLASDIFFERENTIATIE IN WISKUNDELESSEN - Situering - Lkr over binnenklasdifferentiatie - Binnenklasdifferentiatie? - Leerplannen - Binnenklasdifferentiatie in wiskunde Hilde De Maesschalck 8 oktober

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 (Ontwerp) technieken Reclame- en decoratieschilder - Versie

Nadere informatie

Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht

Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht Evi Geeroms en David Evenepoel Koninklijk Atheneum Etterbeek Wie zijn wij? Leerkrachten Koninklijk Atheneum Etterbeek (Brussel) Nederlandstalige

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Eindtermen educatief project Korstmossen, snuffelpalen van ons milieu 2 de en 3 de graad SO Secundair onderwijs - Tweede graad ASO/KSO/TSO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0111) Ontwerper kleding- en confectieartikelen (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK0111) Ontwerper kleding- en confectieartikelen (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK0111) Ontwerper kleding- en confectieartikelen (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Ontwerper kleding- en confectieartikelen (m/v) 1.2 Definitie Creëert en ontwerpt nieuwe concepten van kleding-

Nadere informatie

GRAAD 1 LEERJAAR 1. Thema 1 : Kopen in het klein Kennismaking met algemene aspecten van handel Voorbereidende oefeningen

GRAAD 1 LEERJAAR 1. Thema 1 : Kopen in het klein Kennismaking met algemene aspecten van handel Voorbereidende oefeningen JAARPLAN 011 01 Vak Handel VAK LERAAR KLAS Handel 1L3 ONDERWIJSVORM SCHOOL CODE LEERPLAN LEERLINGEN NOTITIES Werkbladen, taken en toetsen STUDIERICHTING lesuren per week Vakoverschrijdende Eindtermen zie

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

Piramide 4: muzische vorming

Piramide 4: muzische vorming Piramide 4: muzische vorming Beeld 1. Welkom T-shirt sjabloneren Een terugkerende activiteit bij de uitwerking van elk thema - De kinderen kunnen een sjabloon ontwerpen. - De kinderen kunnen in groep uit

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LEDERBEWERKING Opleiding Schoenmaker-ontwerper BO LB 03 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 12 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 1

Nadere informatie

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT

DON BOSCO. INPROFIEL info@donboscohoboken.be. 2 de graad BSO TECHNISCH INSTITUUT DON BOSCO TECHNISCH INSTITUUT INPROFIEL info@donboscohoboken.be 2 de graad BSO INLEIDING Wanneer je deze infomap in handen krijgt, duidt dit op interesse voor het beroepsonderwijs. Kiezen voor het beroepsonderwijs

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN. Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde graad TSO Eerste en tweede leerjaar Licap - Brussel september 1998 MULTIMEDIATECHNIEKEN Derde

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen

Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen Mogelijke opdrachten voor een vakwerkgroep Moderne Vreemde Talen In kolom 1 vind je 49 items waaraan je eventueel kan werken in de vakgroep MVT (Frans, Engels, Duits). Ze zijn ingedeeld in 8 categorieën.

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker)

Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker) Lesvoorbereiding: Grafische sector (beroep: drukker) Klas: 3 de graad basisonderwijs Leervak: WO technologie maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de Grafische sector

Nadere informatie

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. Plannen en evalueren van een activiteit. Inhoud

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. Plannen en evalueren van een activiteit. Inhoud Plannen en evalueren van een activiteit Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen In deze les moeten de leerlingen in groep een bepaalde activiteit voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld het organiseren

Nadere informatie

3KA Toegepaste informatica

3KA Toegepaste informatica 3KA Toegepaste informatica Thierry Willekens, leerkracht Koninklijk Technisch Atheneum Mol 2008 WOORD VOORAF Alle leerlingen verwerven de basisvaardigheden van ICT in het eerste jaar van de eerste graad

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Social profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker)

Lesvoorbereiding: Social profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker) Lesvoorbereiding: Social profit (begeleider in de kinderopvang, optieker, radioloog, verpleegkundige, sociocultureel werker) Klas: 3de graad basisonderwijs Leervak: WO technologie maatschappij Onderwerp:

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier

Lesvoorbereidingsformulier Lerarenopleiding Thomas More Kempen Campus Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel: 014 80 61 01 Fax: 014 80 61 02 Campus Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Tel: 014 50 81 60 Fax: 014 50 81 61

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken

Secundair volwassenenonderwijs. STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED Decoratieve technieken Opleiding Reclame- en decoratieschilder BO DT 001 decoratieschilder - Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. CAD/CAM Textiel (Zwevende modules) TSO 3 Modulair. Studiegebied Textiel

VSKO. Leerplan OPLEIDING. CAD/CAM Textiel (Zwevende modules) TSO 3 Modulair. Studiegebied Textiel VSKO Leerplan OPLEIDING CAD/CAM Textiel (Zwevende modules) TSO 3 Modulair Studiegebied Textiel Goedkeuringscode: 05-06/1602/N/G 1 maart 2006 Structuurschema: Leerplan CAD/CAM Textiel 1 maart 2006 - p.

Nadere informatie

Schematisch. Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs. Eindtermen basisonderwijs

Schematisch. Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs. Eindtermen basisonderwijs Technologie Ontwikkelingsdoelen en eindtermen Schematisch OD Ontwikkelingsdoelen kleuteronderwijs ET Eindtermen basisonderwijs 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 De kleuters: KERNCOMPONENTEN VAN TECHNIEK - kunnen

Nadere informatie

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen.

Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Vak: MUVO Lesonderwerp: Hocus pocus circus: Een nieuw dier samenstellen a.d.h.v. verschillende materialen. Doelen: Eindtermen: Muvo 1.2 De leerlingen kunnen door betasten en voelen (tactiel), door kijken

Nadere informatie

Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren

Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren Opmerking: deze les is combineerbaar met de les Sociale wetenschappen - Opruimactie als sociaal gebeuren Doelstelling(en) Leerplandoelen Leerplan informaticabeheer Competentie 4: functionaliteit van een

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker)

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssectoren en specifiek over de sector

Nadere informatie

OVERZICHT MODULES PAV

OVERZICHT MODULES PAV OVERZICHT MODULES PAV Inhoud PAV 3(2) Functionele rekenvaardigheid... 2 PAV 3(2) Functionele taalvaardigheid... 3 PAV 3(2) Maatschappelijk en ethisch bewustzijn, weerbaarheid en verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

WORKSHOP DOELGROEP. Lager Onderwijs 3 e graad. Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad. Type ASO TSO BSO KSO

WORKSHOP DOELGROEP. Lager Onderwijs 3 e graad. Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad. Type ASO TSO BSO KSO WORKSHOP NAAM ORGANISATIE TITEL WORKSHOP STUDIO GLOBO Aan Tafel! DOELGROEP Lager Onderwijs 3 e graad Secundair Onderwijs 1 e graad 2 e graad 3 e graad 4 e graad Type ASO TSO BSO KSO DBSO BuSO KORTE OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

a. vakgebonden eindtermen p. 2 b. leerplandoelstelllingen in het vrij onderwijs (VSKO) p. 3

a. vakgebonden eindtermen p. 2 b. leerplandoelstelllingen in het vrij onderwijs (VSKO) p. 3 VELDWERK LANDSCHAP DOELEN Met dit educatief pakket, ontwikkeld door de natuur- en milieueducatie dienst van de Provincie West-Vlaanderen worden belangrijke doelen en leerplandoelstellingen bereikt in het

Nadere informatie

Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO

Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO Vlaamse Onderwijsraad Afdeling ASO Leuvenseplein 4 24 maart 2000 1000 Brussel ASO/RLE/ADV/001 Advies over het algemeen vak Informatica in de tweede en derde graad van het ASO 1 Situering Sedert 1993 bestudeert

Nadere informatie

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen

Samengevat door Lieve D Helft ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Samengevat door ICT-coördinator Scholengemeenschap InterEssen Eindtermen ICT Vanaf het schooljaar 2007-2008 zijn er eindtermen voor ICT in het lager onderwijs, dus zal men ICT meer en meer moeten integreren

Nadere informatie

Resonans geletterdheidsmodules

Resonans geletterdheidsmodules Resonans geletterdheidsmodules Provinciaal Onderwijs Vlaanderen 8 mei 2014 Inhoud 1. Wat 2. Ontwikkeling 3. Stand van zaken 4. Mogelijkheden en beperkingen 5. Organisatie 6. Vragenronde 7. Inhoudelijke

Nadere informatie

Examenprogramma beeldende vorming

Examenprogramma beeldende vorming Examenprogramma beeldende vorming Informatiewijzer Preambule 1 Leeswijzer 2 beeldende vorming 3 1. Preambule De zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, zijn 1

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Metaal en Technologie (beroepen: lasser, elektricien,

Lesvoorbereiding: Metaal en Technologie (beroepen: lasser, elektricien, Lesvoorbereiding: Metaal en Technologie (beroepen: lasser, elektricien, matrijzenbouwer, ) Klas: 3de graad basisonderwijs Leervak: WO technologie maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssector

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Metaal en Technologie (beroepen: lasser, elektricien, matrijzenbouwer, )

Lesvoorbereiding: Metaal en Technologie (beroepen: lasser, elektricien, matrijzenbouwer, ) Lesvoorbereiding: Metaal en Technologie (beroepen: lasser, elektricien, matrijzenbouwer, ) Klas: 1ste graad secundair onderwijs A stroom / B - stroom Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssector

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0087) Operator snijafdeling kleding, confectie en meubelstoffering (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0087) Operator snijafdeling kleding, confectie en meubelstoffering (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0087) Operator snijafdeling kleding, confectie en meubelstoffering (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Operator snijafdeling kleding, confectie en meubelstoffering (m/v) 1.2 Definitie De

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Duiding bij het pakket Kijk, Wat(t) een huis! Pagina 1

Duiding bij het pakket Kijk, Wat(t) een huis! Pagina 1 Activiteit : Kijk wat(t) een huis! Korte beschrijving : Hoeveel energie verbruikt een koffiezetapparaat? Maakt het gebruik van een spaarlamp nu echt zoveel verschil uit? En als je een TV op standby zet,

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

dag van de wiskunde 2013

dag van de wiskunde 2013 dag van de wiskunde 2013 kulak, 23 november 2013 financiële algebra voor de derde graad nicole de wilde leraar sint-franciscusinstituut melle Doelstelling Wat niet? Het is niet de bedoeling om een theoretische

Nadere informatie

OVSG- toets. school. vorming.

OVSG- toets. school. vorming. OVSG- toets 2010 Zesde leerjaar Instructies voor PRAKTISCHE PROEVEN Deel: Techniek Dit deel van de brochure omvat richtlijnen voor de praktische proef techniek bij de OVSG- toets 2010 die wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING

Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING Opleiding: PLAATSER SOEPELE VLOERBEKLEDING Je leert soepele vloerbekleding plaatsen met de bedoeling het interieur te verfraaien. De opleiding plaatser soepele vloerbekleding kan een aanvulling zijn op

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) VERHUIZINGEN Beroepencluster (SERV/Vlaamse sociale partners van de sector

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK TEKENEN

WETENSCHAPPELIJK TEKENEN WETENSCHAPPELIJK TEKENEN TWEEDE GRAAD TSO TECHNIEK-WETENSCHAPPEN COMPLEMENTAIR LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL (Vervangt leerplan D/1998/0279/021A vanaf 1 september 2013) Vlaams Verbond van

Nadere informatie

INFOBROCHURE OPLEIDING FOTOGRAAF

INFOBROCHURE OPLEIDING FOTOGRAAF INFOBROCHURE OPLEIDING FOTOGRAAF Voor onze opleiding fotografie hebben we de beschikking over twee fotostudio s, die beide voorzien zijn van voldoende studiomateriaal, twee computerlokalen voor de verwerking

Nadere informatie

De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich.

De leermeester/leraar levensbeschouwelijke vakken neemt hierdoor een brede humane taak op zich. Functiebeschrijving leermeester/leraar (m./v.) levensbeschouwelijke vakken (Godsdienst - N.C. Zedenleer) goedgekeurd door alle Erkende Instanties/Vereniging Deze functiebeschrijving bevat een bijlage met

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

: 0 6. 1 4 2 3 4 3 4 5 K

: 0 6. 1 4 2 3 4 3 4 5 K Training Winkelanalyse & doelgroep bepalen In deze training maken de deelnemers kennis met diverse winkeltypes en hun doelgroep. Welke inrichting sluit het beste aan op elk type winkel. In een actieve

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Gitok bovenbouw te Kalmthout

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Gitok bovenbouw te Kalmthout Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker)

Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Lesvoorbereiding: Chemie, kunststoffen en life-sciences (beroep: Onderzoeker) Klas: 3de graad basisonderwijs Leervak: WO techniek maatschappij Onderwerp: Atelier i.v.m. de beroepssector Chemie, kunststoffen

Nadere informatie

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding

Omgang en communicatie. Huishoudzorg. Gezondheid en welzijn. Tweede graad Verzorging voeding. Schooljaar 2010-2011. Verzorging-voeding KIJK WIJZER VV Tweede graad Verzorging voeding Schooljaar 2010-2011 Verzorging - voeding Basiszorg Omgang en communicatie Wie ben ik? Zelfbeeld Ik in omgang met de ander Omgang Verzorging-voeding Ik =

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013. Modulair BSO 3. Studiegebied Mode

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013. Modulair BSO 3. Studiegebied Mode VSKO Leerplan OPLEIDING Realisaties kinder- en tienerkleding BO MO 013 Modulair BSO 3 Studiegebied Mode Goedkeuringscode: 07-08/1770/N/G 31 januari 2008 Leertraject Realisaties Kinder- en tienerkleding

Nadere informatie

Lesvoorbereiding : Voedingsindustrie (beroepen : kwaliteitsverantwoordelijke, productieoperator en onderhoudstechnicus)

Lesvoorbereiding : Voedingsindustrie (beroepen : kwaliteitsverantwoordelijke, productieoperator en onderhoudstechnicus) Lesvoorbereiding : Voedingsindustrie (beroepen : kwaliteitsverantwoordelijke, productieoperator en onderhoudstechnicus) Klas: 1ste graad secundair onderwijs Leervak: Techniek Onderwerp: Atelier i.v.m.

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Jaarplan GESCHIEDENIS Algemene doelstellingen Eerder gericht op kennis en inzicht 6 A1 A2 A3 A4 A5 Kunnen hanteren van een vakspecifiek begrippenkader en concepten, nodig om zich van het verleden een wetenschappelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Onderwijs

Huishoudelijk Onderwijs Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan LINEAIRE OPLEIDING Studiegebied Huishoudelijk Onderwijs Opleiding HUISHOUDELIJK NAAIEN 3

Nadere informatie

Documenten van de leraar

Documenten van de leraar DIOCESANE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST BISDOM BRUGGE Documenten van de leraar SECUNDAIR ONDERWIJS Tijdens je opleiding tot leraar werd je geïnformeerd over o.a. de leerplannen die voor je vak(gebied)

Nadere informatie

KANT EN KLAAR PLUS. Uitdagende thema s voor pientere en hoogbegaafde leerlingen

KANT EN KLAAR PLUS. Uitdagende thema s voor pientere en hoogbegaafde leerlingen KANT EN KLAAR PLUS Uitdagende thema s voor pientere en hoogbegaafde leerlingen Handleiding voorwoord Voor u ligt een unieke uitgave in Vlaanderen! Het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek ijvert al een tiental

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Naam:. Datum :.. Realisatie : lesrooster afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL

Naam:. Datum :.. Realisatie : lesrooster afstudeerproject 2010-2011 Steffi Dekinder KHL Naam:. Klas :. NR. : Vak : Techniek Datum :.. Realisatie : lesrooster afstudeerproject 200-20 Steffi Dekinder KHL ) Probleemstelling : Je bent al enkele keren je boek van techniek vergeten mee te brengen

Nadere informatie

Stap 2 Leeractiviteiten ontwerpen

Stap 2 Leeractiviteiten ontwerpen Stap 2 Leeractiviteiten ontwerpen Bij het ontwerpen van een leeractiviteit is het belangrijk dat je vertrekt vanuit het doel dat je ermee hebt. Het overzicht leeractiviteit organiseren geeft een aantal

Nadere informatie