Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo"

Transcriptie

1 L Jaarverslag 2010 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

2 Zien dat er aandacht voor je is.

3 Voorwoord Het jaar 2010 is een goed jaar geweest voor CSG Liudger. Een belangrijk hoogtepunt was de beslissing die in december viel. De gemeenteraad van Smallingerland stelde het benodigde geld beschikbaar om zowel voor de locatie Splitting als de locatie Raai nieuwbouw te kunnen plegen. Aan een spannende periode kwam op dat moment een gehoopt en gewenst slot. De nieuwbouw zal gefaseerd plaatsvinden. In 2011 verhuist de locatie Splitting (vmbo) gedeeltelijk naar de Burgemeester Wuiteweg. Daarna vindt sloop en nieuwbouw plaats op de plek van de bestaande gebouwen. Als alles volgens plan verloopt zal in de loop van 2012 de locatie Raai aan de beurt zijn. In het verslagjaar is het bestuur vooral bezig geweest met de consequenties van de wet Goed onderwijs, goed bestuur. Deze wet schrijft voor dat er een scheiding tussen bestuur en toezicht komt. Onder begeleiding van de Besturenraad is het bestuur, naast allerlei andere bestuurlijke zaken, het gehele schooljaar 2010/2011 met dit onderwerp bezig. In 2009 kregen we van de onderwijsinspectie te horen dat onze vwo-afdeling de kwalificatie zwak kreeg. We waren daar vanzelfsprekend niet blij mee! Met man en macht is gewerkt aan de verbetering van de opbrengsten. Het is geweldig nieuws dat we al in dit verslag kunnen melden dat onze vwo-afdeling weer van voldoende kwaliteit is. Een prestatie van formaat van personeel en directie. Naast de onderwerpen die ik u hierboven heb genoemd, is er natuurlijk nog veel meer gebeurd. Zo is de nieuwe missie en visie van de school door het bestuur vastgesteld, is de havobovenbouw in Burgum van start gegaan, is er weer hard gewerkt aan goed onderwijs binnen al onze locaties, hebben we veel aandacht besteed aan goed personeelsbeleid. Het is teveel om op te noemen. We doen al deze dingen ten dienste van de goede opleiding en vorming van de jonge mensen die aan ons zijn toevertrouwd. In dit jaarverslag leggen we opnieuw verantwoording af van alle dingen die we doen als christelijk onderwijs in Drachten, Burgum en Waskemeer. Daarbij is onze leidraad telkens: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Vanuit die inspiratie hebben we ook in 2010 ons werk willen doen. Joop Vogel, voorzitter van de centrale directie Jaarverslag 2010 CSG Liudger 3

4

5 Inhoud 1. CSG Liudger legt het accent op 2. Accent op de leerling 2.1 Zorgvuldige leerlingbegeleiding 2.2 Leerlingenactiviteiten 2.3 Ouderbetrokkenheid 3. Accent op personeel 6.3 Locatie Raai 6.1 Locatie De Ring 6.2 Locatie Splitting 6.4 Locatie Waskemeer 7. Financiën Colofon 3.1 Personeelsbeleid 3.2 Kerncijfers personeel 4. Accent op de organisatie 4.1 Organogram 4.2 Organisatieontwikkeling 4.3 Bestuurlijke zaken 4.4 ICT 4.5 Interne en externe communicatie (IEC) 4.6 Samenwerking 5. Accent op onderwijs 5.1 Aanbod van alle locaties 5.2 Kerncijfers 5.3 Schoolplan 5.4 Toelatingsbeleid 5.5 School met ambitie 5.6 Kwaliteitszorg 6. Locatie accenten 6.5 Locatie Burgum Jaarverslag 2010 CSG Liudger 5

6 1. CSG Liudger legt het accent op......aandacht In 2010 heeft het bestuur de nieuwe missie en visie van de CSG Liudger vastgesteld. Daaraan is een intensief traject van gesprek met ouders, leerlingen en personeel vooraf gegaan. Op 6 april 2010 zijn we met het voltallige personeel actief bezig geweest met onze identiteit. We hadden daartoe het Fries Congres Centrum afgehuurd. In het ochtenddeel waren er vier sprekers, waaronder een rector uit Liverpool. Er is op verschillende manieren gewerkt aan de wijze waarop wij onze identiteit vorm kunnen geven. In september heeft het bestuur zich definitief uitgesproken over de tekst van de missie, die hieronder volgt. Inleiding De CSG Liudger wil een christelijke scholengemeenschap zijn waar leerlingen in een inspirerende leeromgeving in relatie met zichzelf en de ander mogen groeien in kennis, vaardigheden en als mens het leven leren. Het doel van het onderwijs is het begeleiden en stimuleren van de leerlingen op weg naar hun volwassenheid, zodat zij op persoonlijke wijze gehoor kunnen geven aan Gods opdracht om zijn Koninkrijk van gerechtigheid, vrede en liefde (ten aanzien van mens en natuur) mee te bouwen in navolging van Jezus Christus. De scholengemeenschap wil een goede plek zijn voor alle medewerkers, waar iedereen op een zinvolle manier kan groeien in zijn of haar beroep, waar de menselijke maat de boventoon voert en waar echtheid, dienstbaarheid en aandacht voor elkaar kernwaarden zijn. We dragen verantwoordelijkheid voor onze omgeving en maatschappij en willen omzien naar de ander, dichtbij en veraf. Dit leidt tot de volgende missietekst: CSG Liudger staat voor een liefdevolle, lerende en levendige gemeenschap waarin leerlingen en medewerkers tot hun recht komen, kunnen groeien tot de mens zoals God hen heeft bedoeld en zich verantwoordelijk weten voor de samenleving dichtbij en veraf. Deze missietekst laat zich vertalen in de volgende kernwaarden: Respect, dat betekent dat je er mag zijn als schepsel van God, je bent van waarde. Je wordt aangesproken op je gedrag, waarbij je als mens gerespecteerd wordt. Respecteer jezelf, de ander, de afspraken en de (leer-)omgeving zijn leidraad voor ons handelen. Luisteren, vragen en begrijpen komen voor spreken, antwoorden en duiden. 6 Jaarverslag 2010 CSG Liudger

7 Betrokkenheid, dat betekent dat liefde en echte aandacht de boventoon voeren. Er is aandacht voor de mens die je bent, de groei en ontwikkeling die je doormaakt en voor de prestaties die je moet leveren. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen! Veiligheid, dat betekent dat je leert en leeft in een veilige (leer-)omgeving, waar je je gekend mag weten. We willen een gemeenschap zijn waar mensen tot hun recht komen en zich tegelijkertijd geborgen weten. Ontplooiing, dat betekent dat je mag groeien en ontwikkelen. Met vallen en opstaan. De school is een plek waar je wordt gecoacht en begeleid op weg naar zelfstandigheid. Er wordt rekening gehouden met wat je kunt en de mogelijkheden die je hebt. Elke leerling wordt gezien in zijn of haar eigen ontwikkeling. We vinden vernieuwen en verbeteren van belang en doen dat samen. De scholengemeenschap Liudger verstaat haar opdracht en de waarden die zij hierbij nastreeft in het licht van de Bijbel en de joods-christelijke traditie. Als hart hiervan wijst ze de twee geboden aan: Gij zult de Heer Uw God liefhebben met geheel uw hart, uw ziel en uw kracht (Deut. 6: 4 en 5) en daaruit voortvloeiend: Gij zult de naaste liefhebben als u zelf. Op grond van deze waarden heeft de CSG Liudger de volgende algemene visie op onderwijs: - de leerlingen maken kennis van en krijgen inzicht in de inhoud van de Bijbel en we houden ze de betekenis van de Bijbelse boodschap, ook voor de hedendaagse tijd, voor; - we leren keuzes te maken tussen echt en onecht, waar en onwaar, recht en onrecht, op grond van waarden uit de joods-christelijke traditie; - we stimuleren (in de overtuiging dat waardevrij onderwijs niet bestaat) een ethische bezinning op de onderwerpen en vakken die aan de orde komen; - we stellen in de lessen en daarbuiten zingevings- en levensvragen aan de orde. Vanuit de overtuiging dat het leven een gave van God is. We scheppen zowel in als buiten lesverband ruimte voor gesprek daarover; - we ontwikkelen in onderwijs- en vormingsactiviteiten vaardigheden van hoofd, hart en handen en wel zo, dat ze met elkaar in harmonie zijn; - we bevorderen het besef en de acceptatie van het multiculturele karakter van de samenleving; - we gaan met respect om met andere mensen. Dit houdt o.a. in dat we de leerlingen en het personeel de ruimte bieden zich bewust te worden van hun eigen seksuele geaardheid en hen leren die van anderen te respecteren; - we stimuleren een houding en de bereidheid op te komen voor zwakken en ontrechten; - samenwerkingsgedrag te bevorderen; - communicatieve vaardigheden te ontwikkelen; - die geborgenheid te bieden, dat we zaken, die vertrouwelijk zijn, kunnen uitspreken naar elkaar; - een zodanige relatie tussen personeel en leerlingen te bevorderen, dat zij zich veilig voelen ten opzichte van elkaar; - we gaan, uit eerbied voor Gods schepping, bewust om met het milieu; - door goede determinatie, selectie en advisering, de leerlingen binnen en buiten de scholengemeenschap die opleiding te laten volgen, die het best bij hen (hun capaciteiten en mogelijkheden) past; - de leerlingen een goede aansluiting op het vervolgonderwijs te bieden. Deze missie en visie hebben wij samengevat in ons motto: accent op aandacht Jaarverslag 2010 CSG Liudger 7

8 Activiteiten Identiteitscommissie CSG Liudger heeft een drietal beleidsmedewerkers die de centrale directie ondersteunen bij het beleid rond de christelijke identiteit van de school. Naast een dag in april waarin met alle personeel is gesproken over de vernieuwde missie, wordt er jaarlijks ook een groot aantal andere activiteiten gedaan. Zo wordt jaarlijks de C van Liudger georganiseerd. Op dinsdag 5 oktober en donderdag 14 oktober is alle nieuwe personeel bij elkaar gekomen om met elkaar te spreken over de inhoud van het werken aan een christelijke school. Er zijn identiteitsmiddagen op alle locaties gehouden, die in het teken stonden van de ontwikkeling van de vernieuwde missie. Daarnaast vindt jaarlijks een zogenaamde Liudgerlezing plaats. Toegankelijk voor iedere belangstellende, vooral gericht op personeel en ouders. Dit jaar stond de lezing van ds. Boomsma in het teken van het zijn van een christelijke school in een seculariserende wereld. Tweemaal per jaar vindt overleg plaats met pastores en andere vertegenwoordigers van kerken uit het voedingsgebied van CSG Liudger. 8 Jaarverslag 2010 CSG Liudger

9 2. Accent op de leerling De kernwaarden van onze school staan beschreven in ons pedagogisch didactisch concept. In dat concept wordt uitgesproken dat gewaarborgd moet zijn dat ieder mens als uniek persoon een volwaardige plaats heeft. Dat vraagt voldoende aandacht, juist voor de individuele leerling. Dit betekent dat onderwijs binnen onze scholengemeenschap op die wijze bijdraagt dat de leerling tot zijn of haar recht kan komen in de eigenlijke betekenis van het woord. Tegen deze achtergrond kunnen leerlingen zich kennis en vaardigheden eigen maken en wordt de benodigde vorming meegegeven om in de maatschappij te kunnen functioneren. En dat is beslist meer dan les krijgen alleen. Ook in de ogen van de wetgever: de leerlingen moeten immers kunnen werken op basis van een zelfgemaakt plan, onderlinge taken verdelen, iets uitleggen aan de medeleerling en het resultaat presenteren. In andere bewoordingen: het gaat om zorgvuldige leerlingbegeleiding, die voor een groot deel terug komt in de vaklessen van onze school. Leerlingbegeleiding is onderdeel van het reguliere werk van de docent. Sterker nog: het is het hart van de school. 2.1 Zorgvuldige leerlingbegeleiding Begeleiding vindt plaats op verschillende terreinen: bij het (leren) studeren, bij het maken van keuzes of sociaalemotionele problemen. De docent is de spil in de organisatie van de begeleiding. In sommige gevallen is het voor een docent noodzakelijk om terug te kunnen vallen op een aantal specialisten. Veel van deze specialisten werken op de locaties zelf. Voorbeelden van de specialisten zijn: decanen, zorgcoördinatoren, vertrouwenspersonen, specialisten in ondersteuning bij bijvoorbeeld dyslexie en faalangst. 2.2 Leerlingenactiviteiten Het motto van de CSG Liudger luidt: accent op aandacht. Deze aandacht proberen we binnen de klassen te creëren, maar ook klasoverstijgend en na schooltijd. We trachten een krachtige leeromgeving te bewerkstelligen waarin de leerling uitgedaagd wordt zijn mogelijkheden breed te ontwikkelen. Een aantal onderwerpen die centraal staat in een schooljaar zijn: pesten, roken, sociale vaardigheden, drugs, geweld en faalangstbegeleiding. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan sportieve activiteiten. Buiten de lestijden bezoeken leerlingen tevens theater, musea en er zijn buitenlandse excursies. Dit laatste wordt internationalisering genoemd. Doel van deze activiteiten is de bevordering van de zelfstandigheid en de spreekvaardigheid in een buitenlandse omgeving. Tevens wordt aandacht geschonken aan de cultuur in de ruimste zin van het woord. Jaarverslag 2010 CSG Liudger 9

10 2.3 Ouderbetrokkenheid Binnen onze scholengemeenschap vinden wij dat de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s) van essentieel belang is. Door middel van het betrekken van ouder(s)/verzorger(s) bij het onderwijsleerproces kan een enorme stimulans verkregen worden. Wij zijn samen met de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk voor de totale begeleiding. Ouderbetrokkenheid kan op verschillende manieren plaatsvinden: - De ouderavonden, rapportages, oudercontactavonden, huisbezoeken, spreekuren, nieuwsbrieven, schoolkrant, diploma-uitreiking enzovoort. - Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn er op locaties een ouderraad en een leerlingenraad. - CSG Liudger valt bestuurlijk onder de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Oost-Friesland. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen lid worden van deze vereniging. 10 Jaarverslag 2010 CSG Liudger

11 3. Accent op personeel In 2010 heeft het personeelsbeleid van de CSG Liudger in het teken gestaan van de ontwikkeling van het onderwijzend personeel, in de vorm van de functiemix. Daarbij is aangesloten bij het al bestaande personeelsbeleid waarbij de ontwikkeling van medewerkers een belangrijke rol speelt stond vooral in het teken van een meerjarig begeleidingstraject voor nieuwe medewerkers. Dit heeft in 2010 een vervolg gekregen. Ook krijgen de arbeidsomstandigheden en de zorg voor de medewerkers voortdurend aandacht. In 2010 is het tweejarig scholingstraject voor teamleiders afgerond. Daarbij is afgesproken dat de teamleiders jaarlijks op onderdelen van de uitvoering van het personeelsbeleid worden geschoold. 3.1 Personeelsbeleid Functiemix In 2010 is er veel aandacht besteed aan het beleidsrijk invoeren van de functiemix. Daarbij is aangesloten bij het al bestaande beleid binnen de school. Uitgangspunt is dat iedere docent de mogelijkheid moet krijgen om te kunnen groeien in zijn ontwikkeling en zijn functie als docent. De persoonlijke groei van onze medewerkers staat altijd in verbinding met de groei van onze school ten dienste van goed onderwijs aan onze leerlingen. In 2010 was een overgangsmaatregel van kracht zodat we konden voldoen aan de groei van het aantal LC- en LDdocenten die we eind december moesten laten zien. Naast deze overgangsmaatregel hebben we consultatierondes op de verschillende locaties gehouden om te komen tot een definitief beleid van de functiemix. Functiebeschrijvingen en competentieprofielen zijn goedgekeurd binnen de besluitvormingsroute en liggen aan de basis van de eisen die gesteld worden aan de LC- en LD-docenten. In 2010 zijn LC- en LD-docenten op alle locaties benoemd door middel van meerdere gesprekken en het inleveren van een portfolio. Zij vallen onder de eerder genoemde overgangsmaatregel, wat betekent dat ze twee jaar de tijd hebben om zich te ontwikkelen. Medio 2011 zal de overgangsmaatregel overgaan in definitief beleid en kunnen medewerkers in hun jaargesprek bij hun leidinggevende aangeven dat ze in aanmerking willen komen voor een LC- of LD-functie. Ook leidinggevenden kunnen met onderwijsgevende medewerkers het gesprek aangaan over mogelijke promotie naar een hogere functie. Vervolgens zal bekeken worden waar ze zich nog in moeten ontwikkelen. Leraren in opleiding en begeleiding nieuwe docenten In het jaarverslag van vorig jaar stond aangegeven dat in 2009 een begin is gemaakt met het opzetten van een inductietraject, zodat nieuwe docenten in hun eerste vier jaren veel intensiever worden begeleid. Dit om te voorkomen dat nieuwe docenten binnen een paar jaar het onderwijs verlaten. In 2010 zijn de contouren van het programma zichtbaar gemaakt in een notitie over de visie, het beleid en de programma s. Jaarverslag 2010 CSG Liudger 11

12 Afronding leiderschapstraject teamleiders Het intensieve leiderschapstraject is in 2010 afgesloten. In de afgelopen twee jaar is aandacht besteed aan persoonlijk leiderschap, leiderschapsstijlen, communicatie, coaching, lesobservaties en personeelsbeleid. Het traject krijgt in een andere vorm doorgang door tweejaarlijkse bijeenkomsten met de leidinggevenden waar nieuwe ontwikkelingen worden besproken. Tevens bestaat de mogelijkheid om ervaringen met collega s te wisselen in Professionele LeerGroepen (PLG s). Flexibel belonen Naast andere vormen van salariële doorgroei kennen we binnen de organisatie het flexibel belonen. In 2010 zijn weer een aantal voordrachten goedgekeurd door de ten dienste van dit onderwerp in het leven geroepen commissie, waardoor individuele medewerkers beloond zijn. Deze beloningen worden toegekend in gevallen van uitzonderlijke prestaties die niet op een andere manier beloond kunnen worden. Trekkingsrecht Ook in 2010 was het trekkingsrecht van kracht. Leraren hebben de mogelijkheid om 24 uur uit te ruilen voor taken of lessen, of als team te kiezen voor collectieve inzet van deze uren. Op twee locaties is gekozen voor een collectieve inzet, zodat administratieve ondersteuning ingezet kon worden. Een enkeling heeft gekozen voor het uitruilen van taken en lessen, maar het merendeel van de medewerkers heeft net als in 2009 gekozen voor het uitbetalen van het trekkingsrecht. Zorg voor de (arbeidsomstandigheden) individuele medewerkers De CSG Liudger probeert in te spelen op de wensen en behoeften van de individuele medewerkers, zodat ze op een prettige manier hun werk kunnen doen. Zo kunnen medewerkers onder andere op kosten van de school sporten, wordt er ingegaan op loopbaanwensen, zetten we preventief hulp in en wordt individueel gekeken of arbeidsomstandigheden kunnen worden verbeterd. Bij dit laatste valt te denken aan werkplekonderzoeken en aanpassingen die daarvoor nodig zijn. Verder is formeel geregeld dat jonge moeders op een afgesloten plek kunnen kolven en wordt de veiligheid van medewerkers gewaarborgd doordat we voldoen aan het aantal bhv-ers en ehbo-ers binnen de verschillende locaties. Aandacht voor verzuim De verzuimcijfers (zie volgende paragraaf) van de CSG Liudger liggen al een aantal jaren onder het landelijk gemiddelde. In 2010 kennen we een totaal verzuim van 4,5%. Sinds twee jaar gaat de CSG Liudger anders om met haar verzuim, wat getalsmatig zijn vruchten afwerpt. Het idee erachter is de zorg voor de eigen medewerker; het accent op aandacht. De regie ligt meer in handen van de scholengemeenschap zelf in plaats van een externe organisatie. De afspraken bij een arboarts worden door ons zelf gepland op het moment dat de casemanagers aangeven dat er iemand opgeroepen moet worden. Tevens zijn er regelmatig medewerkers preventief bij de arboarts opgeroepen om te voorkomen dat ze uit gaan vallen. Vaak kan er al preventief hulp worden ingezet. In 2010 zijn we overgestapt op een nieuw personeelsinformatiesysteem, waarbij op verzuimgebied gebruik wordt gemaakt van het programma verzuimmanager. Dit regelt de verzuimregistratie en zorgt ervoor dat casemanagers direct inzage hebben in de ziektegegevens van hun eigen medewerkers en daar op elk gewenst moment op in kunnen spelen. 12 Jaarverslag 2010 CSG Liudger

13 3.2 Kerncijfers personeel Aantal personeelsleden 2010 Aantal medewerkers 399 In fte 312,0956 Gemiddelde aanstellingsomvang 0,78 Bapo in fte 18,91 Leeftijd Aantal In% > 30 jaar 50 13% % % % % % 61> 30 8% % Verdeling personeelsleden (excl. bapo) OOP + DIR 82,23896 OP 212,5106 Mannen 206 Vrouwen Overzicht verzuimpercentages 2010 Totaal ziektepercentage tot een jaar ziekte Totaal ziektepercentage Totaal 3,8 4,1 3,6 3,5 4,5 3,3 4,8 4,5 Meldingsfrequentie Totaal 1,6 1,6 1,6 1,6 Jaarverslag 2010 CSG Liudger 13

14 4. Accent op organisatie Inmiddels staat de organisatie van CSG Liudger er al weer een aantal jaren. Naast een centrale directie, die gestuurd en gecontroleerd wordt door het bestuur van de vereniging, zijn er op alle scholen locatieleidingen. De centrale directie wordt ondersteund door een aantal diensten. Naast de afdeling personeel en organisatie is er de afdeling financiële en loonadministratie. Van hun werk wordt elders in dit jaarverslag verantwoording afgelegd. Wel wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan het werk van het bestuur, de afdeling in- en externe communicatie en ICT. 4.1 Organogram Bestuur Centrale directie Directiesecretariaat Regiocoördinator SWV Beleidsmedewerker PenO Beleidsmedewerkers Identiteit Beleidsmedewerker IEC Beleidsmedewerker OenK Centrale diensten: - stafmedewerker FEZ - afdelingen: AO - FD - ICT Schoolleiding CSG Liudger LD SPLITTING LD DE RING LD WASKEMEER LD BURGUM LD RAAI Locatieleiding Teamleiders Teamleiders Teamleiders Docenten en OOP 14 Jaarverslag 2010 CSG Liudger

15 4.2 Organisatieontwikkeling De in het schooljaar 2008 ingezette organisatiewijziging is inmiddels in voldoende mate operationeel. We schetsen nogmaals de drie uitgangspunten die leidend zijn bij de organisatie van CSG Liudger: - verantwoordelijkheden diep in de organisatie leggen; - zorgen voor kortere lijnen (minder managementlagen); - leidinggevenden (binnen kaders) integraal verantwoordelijk. Nu zo langzamerhand de basis op orde is, met afspraken over procedures en protocollen, wordt het tijd om de volgende slag te maken. Die moet bestaan uit het invullen per locatie van de horizontale verantwoording. Om die reden is door de schoolleiding het besluit genomen deel te nemen aan Vensters voor verantwoording. Een initiatief van de VO-raad, waarbij scholen zich verantwoorden voor de kwaliteit en resultaten van het onderwijs en de organisatie. Het tweejarig managementtraject van de teamleiding is in 2010 afgesloten met een slotdag waarop in groepen presentaties zijn gegeven over hetgeen in de achterliggende periode is geleerd. Daarbij ging het vooral om verschillende aspecten van leiderschap. Dit jaar heeft opnieuw een tweedaagse van de schoolleiding plaatsgevonden. Deze stond in het teken van de functiemix en het thema beoordelen. Aan de schoolleiding is de vraag voorgelegd om aan te geven welk type docent(en) zij nodig hebben om goed onderwijs aan hun leerlingen te geven. Op basis daarvan is gezocht naar criteria waar een goede docent aan moet voldoen. De schoolleiding heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met talloze zaken, een opsomming: de positie van het vak Godsdienst, de zorg, de functiemix, internetgebruik op school, meertalig voortgezet onderwijs, toelating en leerlingbegeleiding, de rol van vertrouwenspersonen binnen de scholengemeenschap, de grote enquête over kwaliteitszorg, de beoordeling van nieuwe docenten, de overgang naar een tweehoofdige centrale directie, de huisstijl, opleiden in de school, de HAVOtop in Burgum, de taakbelasting van teamleiders, de nieuwe website, jaargesprekken met collega s, relatiemanagement met het primair onderwijs, passend onderwijs, locatie- en teamplannen, bouwzaken (nieuwbouw Splitting, Raai en Burgum), Vensters voor verantwoording, uitkomsten kwaliteitsonderzoeken van de onderwijsinspectie, het taakbeleid en nog talloze andere grote en kleine onderwerpen. 4.3 Bestuurlijke zaken Goed onderwijs, goed bestuur Op 2 februari 2010 heeft de Eerste Kamer de wet Goed onderwijs, goed bestuur aangenomen. Deze wet is per 1 augustus 2010 in werking getreden. Vanaf die datum hebben alle schoolorganisaties een jaar de tijd om de organisatie op deze wet aan te passen. In de memorie van toelichting 1 wordt aangegeven dat het doel van deze wet is het instrumentarium te verbeteren om als overheid slagvaardiger te kunnen optreden in gevallen van 1 wetsvoorstel nr 3, ISSN , Sdu Uitgevers, s-gravenhage 2009 Jaarverslag 2010 CSG Liudger 15

16 tekortschietende onderwijskwaliteit of bestuurlijk wanbeheer in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De hoofdpunten 2 van de wet zijn: - Kwaliteitsnormen voor het funderend onderwijs (PO en VO) als bekostigingsvoorwaarde: de minister kan op basis van inspectierapporten bekostigingssancties opleggen aan scholen die langdurig zeer zwak zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat scholen worden gesloten (openbare scholen) of bekostiging wordt ingetrokken (bijzondere scholen). - Aanvullingen op bestaande mogelijkheden voor de minister om bekostigingssancties en bestuurlijke aanwijzingen te geven aan onderwijsinstellingen: de minister kan bij wanbeheer op scholen een aanwijzing voor verbetering geven, op basis van een inspectierapport. Dit geldt voor financieel wanbeleid, ongerechtvaardigde verrijking, onrechtmatig handelen en ernstige verwaarlozing van de zorg voor leerlingen, personeel of ouders (intimidatie of bedreiging). - Scheiding van bestuur en intern toezicht als bekostigingsvoorwaarde: In de wet wordt een functionele scheiding tussen bestuur en toezicht voorgeschreven. Op verzoek van de Kamer is hier aan toegevoegd dat de MR een bindende voordracht mag doen voor de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht. Het wetsvoorstel schrijft een aantal minimumbepalingen voor waar een code goed bestuur voor de sector aan moet voldoen. Hieronder vallen horizontale verantwoording, integer bestuur en de professionele autonomie van onderwijsgevenden. Desgewenst kan de minister een code aanwijzen als geldend voor de gehele sector. - Het wetsvoorstel bepaalt dat alle bestuurders onder de CAO VO vallen. Sociale partners zijn verantwoordelijk voor verdere afspraken. Met deze vier ijkpunten in de hand is het bestuur aan de slag gegaan. Allereerst heeft ze zich gebogen over de vraag hoe de scheiding van bestuur en toezicht bij CSG Liudger het beste vorm kan krijgen. In een aantal studiebijeenkomsten is daar in 2010 bij stil gestaan. In 2011 volgt de beslissing dienaangaande en wordt verder gewerkt aan de formele invoering van deze bestuurlijke verandering. Onderwijsprijs Het bestuur en de centrale directie van CSG Liudger hebben in 2010 een interne onderwijsprijs ingesteld. Zo willen ze positieve bijdragen aan goed onderwijs van alle personeel van CSG Liudger, goed docentschap en samenwerking tussen collega s en binnen vakken stimuleren en belonen. Er is gelukkig steeds meer aandacht en waardering voor het vakmanschap van de docent in en voor de klas. Ideeën om de kwaliteit van het onderwijs of de randvoorwaarden daaromheen te verbeteren leven bij veel geledingen binnen het personeel. Ook is teamwork binnen het onderwijs gebruikelijk geworden. Om die reden stelt het bestuur een jaarlijkse prijs in met de naam: Liudger onderwijsprijs Het is bedoeld voor die collega of groep van collega s van CSG Liudger die zelf een verbetervoorstel voor de kwaliteit van het onderwijs ontwikkelt of de facilitaire ondersteuning daarvan, of een nieuwe leerlinggebonden activiteit maakt en uitvoert, die succesvol en overdraagbaar is. 2 wetsvoorstel nr 3, pag. 2-3, ISSN , Sdu Uitgevers, s-gravenhage Jaarverslag 2010 CSG Liudger

17 Bestuur en centrale directie roepen de medewerkers van CSG Liudger jaarlijks in september op om hun producten in te zenden voor deze Onderwijsprijs. De inzendingen zullen worden beoordeeld door een deskundige jury. De inzending kan bestaan uit een rapportage of een presentatie van een nieuw idee in de vorm van een project, programma of een andere activiteit op het gebied van het onderwijs of de facilitaire ondersteuning daarvan. Het kan gaan om zaken die al (jaren) lopen of eenmalig zijn, om grote of kleine ideeën, waar veel of weinig leerlingen bij betrokken zijn, waar een team van docenten bij betrokken is of een individuele medewerker. Kortom, alles is mogelijk, als het maar gaat om bijzondere, liefst vernieuwende ideeën op onderwijsgebied en dus om het resultaat van de professionele inzet. Het bestuur wil met de prijs bevorderen dat directieleden, onderwijspersoneel en onderwijs ondersteunend personeel met hun ideeën, bijzondere producten en/of activiteiten voor het voetlicht treden en daarvoor een bijzondere waardering krijgen. Wellicht kunnen anderen er van leren. 4.4 ICT In 2010 is ervoor gekozen een nieuwe medewerker volledig in te zetten op de helpdesk. Hierdoor is de afdeling ICT in staat onze klanten direct te woord te staan en vaak meteen al te helpen. Daarnaast is een medewerker twee dagen minder gaan werken, waardoor een deel van de capaciteit is ingeleverd. Tevens heeft er een wisseling van leidinggevende plaatsgevonden op de afdeling ICT. heeft versterking gekregen om uitval door langdurige ziekte van een medewerker op te vangen en extra capaciteit te creëren ter voorbereiding op de invoering van een totaal nieuwe versie van het leerlingadministratiesysteem SOM De afdeling heeft zich als doel gesteld om te streven naar een hogere mate van standaardisering en efficiëntie. Om dit te realiseren is een begin gemaakt met het vervangen van de switches Liudgerbreed met dezelfde standaard, zodat het beheer eenvoudiger geworden is. Verder is op de servermigratie ingezet, welke eind 2011 wordt afgerond, zodat alle nieuwe servers gestandaardiseerd zijn op de meest recente hard- en software. 4.5 Interne en Externe Communicatie (IEC) Samenwerkingpartner In 2010 is een nieuwe samenwerking aangegaan met het reclamebureau Young Creations. Na een uitvoerige pitch met verschillende partijen heeft een vertegenwoordiging van de scholengemeenschap unaniem gekozen voor Young Creations. Veranderingen Samen met Young Creations zijn en worden veranderingen in gang gezet. Er is gestart met het ontwikkelen van de basis, de huisstijl van onze scholengemeenschap. Voordat een uitstraling van de communicatiemiddelen gekozen kan worden is eerste de vraag Wie zijn wij als scholengemeenschap? en wie zijn wij als locatie?. Deze vragen liggen in het verlengde van de ingezette koers van IEC. Namelijk Laat zien wie je bent, en maak waar wat je belooft. Op verschillende manieren is het personeel betrokken bij dit proces. Uiteindelijk is in november 2010 een nieuwe stijl gekozen. Dit jaarverslag is een voorbeeld van de nieuw gekozen uitstraling. Volgend jaar staat in het teken van het omzetten van al onze communicatiemiddelen in de nieuwe huisstijl. Jaarverslag 2010 CSG Liudger 17

18 Activiteiten In het kader van communicatie zijn binnen de verscheidenheid aan activiteiten in 2010, een aantal belangrijke te onderscheiden: - adviseren locaties op basis van interne communicatievraagstukken; - begeleiden en adviseren in de communicatie rondom het nieuwbouwtraject; - breed inzetten van de cursus presenteren en voorlichten ; - voortzetten ingezette koers creëren bewustwording personeelsleden dat de beeldvorming over onze school bepaald wordt door het individuele gedrag en de mentaliteit die wij vertonen Samenwerking Op een groot aantal terreinen werkt CSG Liudger samen met andere scholen en organisaties. De school is geen eiland, maar op allerlei manieren verbonden met belanghebbenden overal in de maatschappij, in het bijzonder binnen onze regio. Wij werken met 14 andere scholen voor christelijk VO in Friesland, de Noordoostpolder en de kop van Overijssel samen in de coöperatieve vereniging Fricolore: een inspirerend netwerk. We delen namelijk dezelfde uitgangspunten en helpen elkaar bij het leveren van kwaliteit, de personele ontwikkeling en financieel voordeel door gezamenlijke inkoop. Ons personeel kan opleidingen volgen onder de fraaie aanduiding Fricolore Akademy. Op het gebied van de speciale leerlingenzorg werken we samen binnen het provinciale protestants-christelijk Samenwerkingsverband. Binnen dit samenwerkingsverband is Zuid-Oost Friesland één van de vier klaverbladen. In dit cluster werken we nauw samen met het Bornego College in Heerenveen. Door bundeling van krachten hebben we de expertise in huis voor de speciale leerlingenzorg en proberen we door middel van collegiale consultatie de deskundigheidsbevordering te verbreden binnen alle negen deelnemende scholen. Doel daarbij is de zorg op alle locaties op een blijvend hoog peil te houden. Met het vervolgonderwijs, onder ander met het ROC Friese Poort en sinds 2009 met het Friesland College, wordt werk gemaakt van doorlopende leerlijnen. Goede aansluiting en doorstroom is ons veel waard. Verder nemen we deel aan een aansluitingsnetwerk VO/HBO en zijn er contacten met het bedrijfsleven. Onze talrijke samenwerkingsverbanden zijn teveel om hier compleet op te sommen, maar de toonzetting is duidelijk: CSG Liudger heeft oog en oor voor de maatschappelijke omgeving. 18 Jaarverslag 2010 CSG Liudger

19 5. Accent op onderwijs Het begrip onderwijs betreft een zee aan onderwerpen. In dit hoofdstuk beperken wij ons tot het aanbod van onze scholengemeenschap, onze ambities, de kerncijfers op locatieniveau en de kwaliteitszorg. 5.1 Aanbod van alle locaties Aantallen leerlingen per locatie Totaal LWOO Pro Burgum De Ring Raai 1095 Splitting Waskemeer Totaal Kerncijfers Burgum Rendement onderbouw Landelijk %-leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven vmbo (k) 100% % vmbo (t) 96% % havo 100% % vwo 100% % Rendement bovenbouw %-leerlingen van leerjaar 3 naar diploma zonder zittenblijven/zakken vmbo (g/t) 97% 81-93% Gemiddeld examencijfer 2010 vmbo (g/t) 6,5 6,1-6,4 Slagingspercentage 2010 vmbo (g) 100% 93% vmbo (t) 96% 93% Jaarverslag 2010 CSG Liudger 19

20 Drachten locatie Raai Rendement onderbouw Landelijk %-leerlingen in leerjaar 3 zonder zitten blijven havo 97% % Rendement bovenbouw %-leerlingen van leerjaar 3 naar diploma zonderzittenblijven/zakken vwo 100% % havo 60% 58-73% vwo 54% 62-76% Gemiddeld examencijfer 2010 havo 6,1 6,2-6,4 vwo 6,4 6,1-6,5 Slagingspercentage 2010 havo 80% 85% Drachten locatie Splitting Rendement onderbouw vwo 88% 89% Landelijk %-leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven vmbo (b) 98% % Rendement bovenbouw %-leerlingen van leerjaar 3 naar diploma zonder zittenblijven/zakken vmbo (k) 100% % vmbo g/(t) 100% % vmbo (b) 98% 88-97% vmbo (k) 74% 81-94% vmbo g/(t) 82% % Gemiddeld examencijfer 2010 vmbo (b) 6,4 6,3-6,7 vmbo (k) 6,0 6,1-6,4 vmbo (g/t) 6,3 6,1-6,4 Slagingspercentage 2010 vmbo (b) 98% 96% vmbo (k) 88% 94% vmbo (gt) 94% 93% vmbo (t) 93% 93% 20 Jaarverslag 2010 CSG Liudger

21 Waskemeer Rendement onderbouw Landelijk %-leerlingen in leerjaar 3 zonder zitten blijven vmbo (t) 97% % Rendement bovenbouw %-leerlingen van leerjaar 3 naar diploma zonder zittenblijven/zakken havo 100% % vmbo (t) 100% 81-93% Gemiddeld examencijfer 2010 vmbo (t) 6,8 6,1-6,4 Slagingspercentage 2010 vmbo (t) 100% 93% 5.3 Schoolplan Het schoolplan van de CSG Liudger is geschreven voor de jaren en heeft als titel Een evenwichtig en duurzame ontwikkeling met hart en ziel. Overwegingen bij deze titel zijn: waar toe zijn wij, wat is onze kernopdracht, wat zijn onze kernwaarden. In enkele korte overzichten is aangegeven wat de toekomstige ontwikkelingen zijn. Het gaat hierbij om de pedagogische taak van de school in de maatschappelijke context, ons streven naar duurzaamheid en rentmeesterschap en onze christelijke scholengemeenschap als leerschool voor een verdraagzame samenleving. Belangrijke doelen in het schoolplan zijn: implementatie maatschappelijke stage, maken nieuw pedagogisch/ didactisch koersdocument, behoud en versterking kwalitatief onderwijs, passend onderwijs implementeren, samenhang bewaren bij doorstoom 4 tl naar 4 havo, vorm geven aan inhoud van de C van Liudger, optimaliseren overgangsnormen, versterken personeelsbeleid, ontwikkelen teams, werken aan interne kwaliteitszorg en communicatie. Kortom: een duidelijke lijn waar de afgelopen jaren hard aan gewerkt is. De meeste van bovenstaande doelen zijn gerealiseerd en zullen bij het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan in 2011 geëvalueerd worden. 5.4 Toelatingsbeleid Het toelatingsbeleid is vorig jaar aangepast. Per onderwijssoort zijn duidelijke criteria aangegeven, waaraan een toekomstige leerling moet voldoen. Als basis voor toelating dient het advies van de basisschool in combinatie met de testuitslagen. Het beleid is gecommuniceerd met alle toeleverende basisscholen en gaat in bij de toelating van leerlingen in april Inmiddels is er een aanzet gegeven om te komen tot Friesland-brede afspraken en te werken met één plaatsingswijzer voor alle friese VO-scholen. 5.5 School met ambitie De kwaliteitsagenda VO (vanuit het ministerie van onderwijs) heeft tien uitgangspunten geformuleerd die aangeven wat onder goed onderwijs wordt verstaan. Deze kernbegrippen zijn uitgewerkt in zes samenhangende beleidsprioriteiten, waar de scholen zich op kunnen richten. De regeling is van kracht voor 2008/2009, 2009/2010 en 2010/2011. De 6 beleidsprioriteiten zijn: Jaarverslag 2010 CSG Liudger 21

22 1 rekenen en taal 2 uitblinken 3 burgerschap 4 professionele ruimte 5 examens 6 verbetercultuur Om deze doelen te realiseren hebben de scholen een extra financiële bijdrage ontvangen, ten behoeve van de ontwikkeling van de leerling. De extra middelen zijn op alle locaties ingezet. Op de volgende beleidsterreinen zijn op de CSG Liudger de extra middelen ingezet: Rekenen en Taal Op alle locaties is extra aandacht besteed aan Rekenen en Taal. Op iedere locatie zijn werkgroepen gevormd, die zich bezig houden met taal- en rekenbeleid. Er zijn leesbevorderingstrajecten opgezet en er is verder gewerkt aan de invoering van rekenonderwijs. Op de locatie Splitting is het vak rekenen opnieuw op de lessentabel gezet. Op de locatie de Ring is daarnaast gewerkt met een ontwikkelingsplan, om de doorlopende leerlijn binnen het praktijkonderwijs goed overzichtelijk en digitaal te registreren. Uitblinken Vooral de locatie Burgum en de locatie Raai hebben hier veel aandacht aan besteed. In Burgum is gestart met de opzet van meertalig voortgezet onderwijs (mvo), waarbij behalve Nederlands en Fries ook een ander vak in het Engels wordt gegeven. Hierbij is sprake van drietalig onderwijs. Op de locatie Raai is hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het tto-onderwijs en het verder in de steigers zetten van het technasium. Beide trajecten ontwikkelen zich zeer voorspoedig, mede door enthousiaste teams. Burgerschap Alle locaties hebben zich bezig gehouden met goed burgerschap. Op alle locaties zijn maatschappelijke stages opgezet, waardoor de leerlingen hun maatschappelijke stage-opdracht hebben vervuld. Hierbij is vooral getracht voor de leerlingen individueel maatwerk te leveren. Op veel terreinen zijn onze leerlingen dan ook zeer actief geweest. Organisatorisch wordt er nauw samengewerkt met de overige VO-scholen en het MOS om de stages van de leerlingen soepel te laten verlopen door gebruik te maken van een stagebank. Examens en verbetercultuur Op alle locaties is hard gewerkt aan de verdere uitbouw van de examenresultaten. Alle examenresultaten zijn geëvalueerd en daarna met de teams, secties en individuele docenten besproken. Waar nodig zijn in overleg verbetertrajecten ingezet. Doel van deze acties is om beter te scoren dan het landelijke gemiddelde. Op de locatie Raai is een heel verbetertraject ingezet rond de resultaten van het vwo. De verschillen tussen het centraal examen en het schoolexamen bleken te groot, waardoor het predikaat zwak werd gekregen. Vanaf begin februari 2010, toen dat bekend werd, is keihard gewerkt om de resultaten te verbeteren. De verschillen bij de examens in 2010 bleken gelukkig al weer ruim voldoende. Ook op andere terreinen is hard gewerkt om de onderwijscultuur te versterken. Dit bleek onder andere uit de tussenevaluatie van de inspectie in oktober Jaarverslag 2010 CSG Liudger

23 Op grond van de goede vorderingen heeft de onderwijsinspectie besloten om begin 2011 langs te komen voor een proportioneel onderzoek. 5.6 Kwaliteitszorg Elk jaar doen we verslag van de aandacht die wij besteden aan de kwaliteit van besturen, het onderwijs, het personeel, de personeelszorg en de organisatie. De Wet op het Onderwijstoezicht en de Wet op het Voortgezet Onderwijs vragen van ons het onderwijs systematisch te bewaken en maatregelen te nemen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren. Kwaliteitszorg is voor CSG Liudger het stellen van de volgende vragen: - doen we de goede dingen? - doen wij die dingen ook goed? - hoe weten wij dat? - vinden anderen dat ook? - wat doen we met die wetenschap? De uitkomsten van deze vragen leveren informatie op voor de drie functies van kwaliteitszorg: verbeteren, informeren en verantwoording afleggen. Bestuur Ook in het verslagjaar 2010 heeft het bestuur twee locatiebezoeken gebracht. Aan de locatie Raai en aan de centrale diensten. Het bestuur heeft in een open dialoog gesproken met de leiding van de locatie Raai, met personeel, leerlingen en leden van de klankbordgroep van ouders. Aandachtspunten in het gesprek met de leiding waren de situatie van het vwo, het rendement van de onder- en bovenbouw, de specifieke havodidactiek, de nieuwbouw en de verhouding tussen locatieleiding en het personeel. Dat laatste was ook onderwerp van gesprek met het personeel. Met hen werd ook gesproken over het pedagogisch klimaat op school en de ontwikkeling van de eigen professionaliteit. Met de leerlingen werd vooral aandacht besteed aan de ruimte om de eigen (christelijke) identiteit te beleven, de inhoud van de lessen en de mogelijkheden om specifieke aandacht en zorg te krijgen. Ouders geven aan over het algemeen tevreden te zijn over de school, maar wel graag aandacht willen voor de organisatie en roosters van leerlingen. Ook werd gesproken over de christelijke identiteit, aansluiting van basis- naar voortgezet onderwijs en de overgang naar hbo en universiteit. Ouders uit de klankbordgroep zijn zeer betrokken bij de school en worden als serieuze gesprekspartner voor de locatieleiding gezien. Het bestuur bracht ook een bezoek aan de centrale diensten. In groepen werd met het personeel gesproken: het directiesecretariaat, de ict-afdeling, de financiële en loonadministratie, beleidsmedewerkers voor in- en externe communicatie, personeel en organisatie, gebouwen en beheer en applicatiebeheer. Er werd aandacht besteed aan de beleving van de christelijke identiteit op de afdelingen, de aandacht voor het personeel, mogelijkheden om te scholen, de toekomstige nieuwbouw en de interne communicatie. Een ander belangrijk onderwerp was de kwaliteit van de schoolgebouwen. Er is besloten om voor de locatie Splitting en Raai nieuwbouw te plegen. Ook was er aandacht voor de huisvesting van de HAVOtop te Burgum. Jaarverslag 2010 CSG Liudger 23

24 Tenslotte heeft het bestuur zich ook met de kwaliteit van het besturen beziggehouden. Daarover meer in paragraaf 4.3 van dit jaarverslag. Onderzoek In 2010 heeft een groot intern kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden onder de leerlingen, de ouders van de leerlingen en de medewerkers van heel CSG Liudger. Centraal hierbij stond de tevredenheid over het onderwijs zoals dat op CSG Liudger gegeven wordt. Daarnaast hebben de medewerkers nog een vragenlijst ingevuld waarin zij aan konden geven hoe tevreden zij waren met hun werk(omstandigheden). De locatie de Ring heeft alleen meegedaan aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Deze locatie heeft vanwege de eigenheid van de school een eigen instrument om de kwaliteit van het onderwijs te meten. In 2011 zal het kwaliteitsonderzoek op deze locatie plaatsvinden. Respons Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is door 235 medewerkers ingevuld. De totale respons is ten opzichte van 2007 gestegen met 4% naar 63%. Het leerlingtevredenheidsonderzoek is door ongeveer 90% van de leerlingen ingevuld. Het oudertevredenheidsonderzoek is door ongeveer 20% van alle ouders ingevuld. De laatste deelname is laag te noemen en voor sommige locaties niet representatief. De grote verschillen in de respons zijn te verklaren door de wijze van afnemen van de enquêtes. Bijna alle leerlingen zijn in klasverband naar de computers gebracht om de vragenlijst in te vullen. De medewerkers hebben allemaal via de mail een oproep gehad om de vragenlijst in te vullen. Tenslotte hebben de ouders een brief thuisgestuurd gekregen met het verzoek de vragenlijst in te vullen. Uitkomsten De verschillende onderzoeken scoren op de rubrieken identiteit, veiligheid, lessen/didactiek, leraren/pedagogiek, begeleiding, cultuur/beleid en aandacht een voldoende. De uitkomsten variëren van zeer tevreden tot matig tevreden. Bij de rubriek lesuitval lopen de scores per locatie erg uiteen van ontevreden tot zeer tevreden. Uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt een toegenomen tevredenheid onder medewerkers ten opzichte van Al zitten er op onderdelen verschillen tussen de locaties. Terugkoppeling Per locatie vond de terugkoppeling plaats van de onderzoeken. Per locatie is zowel aan ouders (klankbordgroepen), leerlingen (leerlingenraden) en medewerkers teruggekoppeld. Er is ruimte geboden om de resultaten te bespreken en tevens is er gekeken naar verbeterpunten. Deze verbeterpunten komen in de team- en locatieplannen terug. Visitaties voorjaar 2011 De werkgroep kwaliteitszorg heeft na het afnemen en verwerken van de enquêtes de tijd genomen om zich voor te bereiden op de visitaties die in 2011 plaatsvinden op de verschillende locaties. De bedoeling van de eigen visitaties is om te monitoren of en zo ja hoe de aandachtspunten en aanbevelingen die uit het kwaliteitsonderzoek kwamen op de locaties worden opgepakt. 24 Jaarverslag 2010 CSG Liudger

25 Onderwijsinspectie In het jaar 2010 hebben we kunnen constateren dat alle afdelingen van onze scholen een voldoende voor de kwaliteit van het onderwijs hebben. Onze afdeling vwo van de locatie Raai kreeg in de loop van 2010 te horen dat de onderwijskwaliteit weer voldoende is. In januari 2011 heeft daartoe een kwaliteitsonderzoek plaatsgevonden. Dit betekent dat al onze scholen een basisarrangement hebben. Leerlingen en hun ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun school onderwijs van voldoende kwaliteit realiseert. De inspectie houdt daarom toezicht op die kwaliteit van het onderwijs. Het toezicht is risicogericht. Ze kijkt ieder jaar met een risicoanalyse of er aanwijzingen zijn dat een school voldoende kwaliteit levert. Op basis van deze risico-analyse en eventueel nader onderzoek bepalen zij hoeveel toezicht een school nodig heeft. Het toezicht dat een school krijgt is dus maatwerk. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de school, voor de financiële situatie en voor het naleven van wetten en regels. Het bestuur moet zich verantwoorden over de resultaten. Bij het beoordelen van de opbrengsten in het voortgezet onderwijs kijkt zij niet in de eerste plaats naar de school of vestiging als geheel, maar naar de opbrengsten per onderwijssoort (de afzonderlijke leerwegen binnen het praktijkonderwijs, het vmbo, het havo en het vwo). Bij de beoordeling voor het praktijkonderwijs wordt naar de onderstaande drie indicatoren gekeken: - de leerlingen behalen het opleidingsniveau dat mag worden verwacht; - de leerlingen ontwikkelen zich volgens een individuele route; - de leerlingen functioneren naar verwachting in de vervolgopleiding of het werkveld. De opbrengsten van een school worden beoordeeld aan de hand van de leerresultaten en de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Bij de inrichting van het onderwijs kijken ze naar het leerstofaanbod, de leertijd, het pedagogisch klimaat, het schoolklimaat, het didactisch handelen van de leraren, de leerlingenzorg en naar de toetsen, tests, opdrachten of examens. Daarnaast wordt ook de kwaliteitszorg van de school beoordeeld. Bron:Bij de tekst over de onderwijsinspectie is gebruik gemaakt van de brochure van de onderwijsinspectie zelf: Toezichtskader 2009 po/vo Klachten Op elke school gaat wel eens iets mis. Dat willen we niet, maar toch gebeurt het. Elke locatie heeft een klachtenregeling. Ook de centrale directie heeft zo n regeling. In tweede instantie kan een klacht die betrekking heeft op een locatie aan de centrale directie worden voorgelegd. In het verslagjaar 2010 zijn er geen klachten gemeld bij de externe landelijke klachtencommissie. Er is door de locatiedirecties wel een gering aantal klachten behandeld. Deze zijn in overleg met de betrokkenen opgelost. Ze hadden onder andere betrekking op de roosters, over de begeleiding op school en de invulling van een vak. Jaarverslag 2010 CSG Liudger 25

26 6. Locatie accenten Iedere locatie legt (een aantal) accenten op de activiteiten, ontwikkelingen en belevenissen. Hier volgt een kleine greep uit het grote assortiment van gebeurtenissen binnen onze scholengemeenschap. Locatie Burgum betrokken en ambitieus! Bouw De aanbesteding van de bouw is voor locatie Burgum goed uit gevallen. Na een race tegen de klok om alles er tot in de puntjes verzorgd uit te laten zien, kon het nieuwe gebouw na de voorjaarsvakantie op 2 maart 2010 officieel geopend worden. Onderwijsontwikkeling In het afgelopen jaar zijn we op locatie Burgum verder gegaan met de ontwikkeling van het leergebied mens en maatschappij. Na de vmbo bb- en kb-stream zijn nu ook de leerlingen van de vmbo tl-stream in de onderbouw van start gegaan met dit leergebied. Daarbij is gekozen voor de methode die Liudgerbreed gebruikt wordt, namelijk Gamma. Deze vakkenintegratie is niet doorgevoerd binnen het havo/vwo. Van deze leerlingen wordt verwacht dat ze zelf in staat zijn verbanden te leggen; we gaan hier niet voor verbreding, maar voor verdieping. Veel aandacht is er nog steeds voor activerende didactiek, niet als doel, maar als middel om variatie toe te passen in de lessen. Naar onze mening moet de docent beschikken over een breed pallet van afwisselende didactische vaardigheden. Ouderpanel Op locatie Burgum is een enthousiast ouderpanel actief. Op 17 februari 2010 werd door dit ouderpanel voor alle ouders van locatie Burgum een thema-avond georganiseerd, waarop schrijfster Caja Cazemier vertelde over het puberbrein. Een bijzonder geslaagde avond, waarin naast feiten ook volop ervaringen werden gedeeld. Keuze-uren In het afgelopen jaar zijn we doorgegaan met het aanbieden van keuze-uren aan alle leerlingen van het derde leerjaar vmbo. Uitgangspunt blijft om leerlingen die nog niet het gewenste niveau hebben voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde extra ondersteuning te bieden. Leerlingen die dat niet nodig hebben, kunnen kiezen voor een verbredend alternatief, zoals workshops fotografie, drama of muziek. Wellicht zal de benaming keuze-uren worden gewijzigd in accenturen. 26 Jaarverslag 2010 CSG Liudger

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. 9470 CSGLIDR jaa.indd 1 26-06-12 11:32

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. 9470 CSGLIDR jaa.indd 1 26-06-12 11:32 L Jaarverslag 2011 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo 9470 CSGLIDR jaa.indd 1 26-06-12 11:32 Voorwoord In het afgelopen jaar is er weer hard gewerkt! Dat harde werken

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING.!mpulse Kollum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING!mpulse Kollum Plaats : Kollum BRIN nummer : 20DL 01 Onderzoeksnummer : 284461 Datum onderzoek : 1 oktober 2015 Datum vaststelling : 7 januari 2016 Pagina 2 van 10 1,

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan vmbo-tl Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW Arrangementsnummer: 120604 Onderzoek uitgevoerd op: 9 december 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2012 Colofon datum 11 september 2012 auteur Jan Vermeulen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. Media College, afdeling vmbo-g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Media College, afdeling vmbo-g/t Plaats: : Den Haag BRIN-nummer : 20MJ-2 Onderzoeksnummer : 121697 Onderzoek uitgevoerd op : 13 januari 2011

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING Plaats : Delft BRIN-nummer : 08CF Onderzoeksnummer : 117645 Datum schoolbezoek : 16 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT

Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Rapportage Onderwijskwaliteit op de scholen in het kader van de WOT Wat zijn de prestaties van onze scholen? De stand van zaken op 1 september 2014 Colofon datum 27 oktober 2014 auteur Jan Vermeulen pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Kapelle BRIN-nummer: 29ZT Registratienummer: 3080331 Onderzoek uitgevoerd op: 12 april 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar 2016-2017: een verslag In beeld brengen van tevredenheid: niet alleen schriftelijk, ook in dialoog Ook dit jaar zijn weer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte)

Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte) Vacature roostermaker CSG Liudger (Burgum en Waskemeer) (0,8 fte) Wij zoeken een creatieve, oplossingsgerichte collega met kennis en ervaring als roostermaker in het VO. Jij bent, met betrekking tot de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo Plaats: Delft BRIN-nummer: 01GX-0 Arrangementsnummer: 156778 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 13

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Hanze College, afdeling vmbo g/t RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Hanze College, afdeling vmbo g/t Plaats: Oosterhout BRIN-nummer: 21GZ Onderzoek uitgevoerd op: 19 april 2011 Conceptrapport verzonden op: 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Wegwijzer school voor praktijkonderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Wegwijzer school voor praktijkonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Wegwijzer school voor praktijkonderwijs Plaats: Schiedam BRIN-nummer: 18VX-v2 Arrangementsnummer: 2878589-v2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Plaats : Delft BRIN nummer : 26MJ 00 PRO Onderzoeksnummer : 253466 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 6 december 2013 Pagina 2 van 9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland Vrije School Den Haag Afdeling havo en vwo Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 16TV Arrangementsnummer: 160717, 160718 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT HAVO VWO Joodse SG Cheider

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT HAVO VWO Joodse SG Cheider TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK VMBOGT HAVO VWO Joodse SG Cheider Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 23GF 00 VMBOGT BRIN nummer : 23GF 00 HAVO BRIN nummer : 23GF 00 VWO BRIN nummer : 23GF C1 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING FAREL COLLEGE, AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Amersfoort BRIN-nummer: 14RC-0 Arrangementsnummer: 133117 en 133118 Onderzoek uitgevoerd op: 21

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING OSG Nieuw Zuid Locatie Hugo de Groot Afdelingen vmbo-t, havo en vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02LB-8 Registratienummer: 3416940 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RSG Stad en Esch HAVO Locatie Zuideinde Plaats: Meppel BRIN-nummer: 25 CL-0 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Arrangementsnummer: 162437 Onderzoek uitgevoerd op: 25 oktober

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Reitdiep College Kamerlingh Onnes HAVO VWO Plaats : Groningen BRIN nummer : 13ZU C1 BRIN nummer : 13ZU 00 HAVO BRIN nummer : 13ZU 00 VWO Onderzoeksnummer : 286282 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.s.g. Piter Jelles!mpulse Leeuwarden Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 20DL-10 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 1 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 stelt de inspectie het waarderingskader en de werkwijze in het toezicht in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Oranje Nassau College Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 20BC 00 Onderzoeksnummer : 286245 Datum onderzoek : 5 november 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (IVKO) Afdeling vmbo (g)t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (IVKO) Afdeling vmbo (g)t RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (IVKO) Afdeling vmbo (g)t Plaats: Amsterdam BRIN-nummer: 16PS Registratienummer: 3082623 Onderzoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo Plaats: Haarlem BRIN-nummer:20RC Arrangementsnummer: 3075141 Onderzoek uitgevoerd op: 8 maart 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO De Baander Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 03SX 00 PRO BRIN nummer : 03SX C1 Onderzoeksnummer : 259727 Datum onderzoek : 11 september

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rembrandt van Rijnschool Plaats : Zegveld BRIN-nummer : 11OC Onderzoeksnummer : 126629 Datum schoolbezoek : 22 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer. afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer. afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer afdeling havo en vwo Plaats: Emmeloord en Lemmer BRIN-nummer: 20CR Onderzoek uitgevoerd op: 10 mei en

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

INLEIDING VERANTWOORDING 1

INLEIDING VERANTWOORDING 1 INLEIDING Het wil onderwijskwaliteit bieden waardoor leerlingen en ouders tevreden zijn, medewerkers met plezier en professioneel hun werk doen en andere belanghebbenden en toezichthouders het onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Meerwegen Scholengroep, vestiging Corderius College VMBOGT Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 14RC C4 BRIN nummer : 14RC 04 VMBOGT Onderzoeksnummer : 275137 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Chr. College Schaersvoorde RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS Chr. College Schaersvoorde Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 00LJ Onderzoeksnummer : 195382 Datum onderzoek : 23 april 2013 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege Burggravenlaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Bonaventuracollege Burggravenlaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Bonaventuracollege Burggravenlaan Afdeling Vwo Plaats: Leiden BRIN-nummer: 21GW-0 Arrangementsnummer: 168177 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Minkema College Afdeling vmbo-(g)t Woerden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Minkema College Afdeling vmbo-(g)t Woerden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Minkema College Afdeling vmbo-(g)t Woerden Plaats: Woerden BRIN-nummer: 17AN Arrangementsnummer: 166177 HB: 3209124 Onderzoek uitgevoerd op: 1 december 2011

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK Plaats : Maarsbergen BRIN nummer : 07KP C1 BRIN nummer : 07KP 00 VMBOK Onderzoeksnummer : 279808 Datum onderzoek : 18 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Het Kompas'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Het Kompas' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij cbs 'Het Kompas' Plaats : Maarssen BRIN-nummer : 23EX Onderzoeksnummer : 123385 Datum schoolbezoek : 23 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, Metis Montessori Lyceum VMBOGT

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, Metis Montessori Lyceum VMBOGT TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, Metis Montessori Lyceum VMBOGT Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 16PS C4 BRIN nummer : 16PS 07 VMBOGT Onderzoeksnummer : 286476 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo Plaats: Haarlem BRIN-nummer: 20RC Registratienummer: 3271458 Onderzoek uitgevoerd op: 18 april 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

klein, veilig, ondernemend

klein, veilig, ondernemend klein, veilig, ondernemend Talent optimaal ontwikkelen door uitdagend onderwijs op maat. Locatieplan 2013-2016 16-05-2013 1 Inhoud 1 Inleiding p. 3 2 Visie en ambities p. 3 3 Onderwijs p. 4 4 Personeel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO Plaats : Zeist BRIN nummer : 26HY C1 BRIN nummer : 26HY 00 PRO Onderzoeksnummer : 254037 Datum onderzoek : 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Albertingk Thijm Mavo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Albertingk Thijm Mavo Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 00PS-6 Onderzoek uitgevoerd op : 28 november en 11 december 2011 Conceptrapport verzonden op : 19 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 05JG Onderzoeksnummer : 119309 Datum schoolbezoek : 20 mei 2010 Rapport

Nadere informatie