in de steigers Jaarverslag 2004 MEE Gelderse Poort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in de steigers Jaarverslag 2004 MEE Gelderse Poort"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2004 MEE Gelderse Poort

2 Inhoud Inleiding 3 De professionele bondgenoot 5 Dienstverlening 7 Training en vorming 11 Publiekstaken 13 Projecten 16 Kwaliteit 20 Cliëntenraad 23 Ondernemingsraad 24 Bestuur 25 Personele zaken 26 Financiële gang van zaken 29 Staat van baten en lasten Accountantsverklaring in cijfers 33 Wie is wie? 35 MEE Gelderse Poort 38 2

3 Inleiding In het jaarverslag 2004 wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van MEE Gelderse Poort. Vanaf dit jaar noemt SPD Gelderse Poort zich MEE Gelderse Poort. De organisatie is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen in het werkgebied met een beperking. Via een intensieve publiciteitscampagne is deze nieuwe naam ondersteund. Dat is echter de buitenkant. Vernieuwing van het werk, uitbreiding van de klantenkring, nieuwe samenwerkingen en permanente aandacht voor kwaliteit en effectiviteit van het werk zijn bepalend voor het succes van MEE. MEE Gelderse Poort heeft zich in 2004 voorbereid op de afsluiting van haar werkzaamheden als zorgaanbieder vanaf 1 januari 2005 en zich tegelijkertijd ingesteld op de uitbreiding van de dienstverlening aan een brede groep belanghebbenden. Dit is gedeeltelijk gelukt, maar het betekent voor de komende jaren nog een enorme uitdaging om deze verbredingsambities echt waar te maken. Dat gaat lukken, omdat MEE Gelderse Poort zich steeds meer lokale samenleving manifesteert, waar de potentiële klanten van MEE wonen, werken, naar school gaan, hun vrije tijd besteden etc. Dat betekent ook een intensieve samenwerking met belangengroepen van mensen met een beperking en vrijwilligersorganisaties. Ook die vind je lokale netwerken, waarin MEE Gelderse Poort zich inmiddels volop manifesteert. In 2004 werden ook de voornemens voor de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de gevolgen voor MEE bekend. De wet heeft veel kritiek ondervonden van de belangengroepen van mensen met een beperking, en in het bijzonder van de CG-raad. Een afbraak van rechten wordt gevreesd. De wet biedt mogelijkheden voor het streven de lokale samenwerking dienstverlening te verbeteren. Dat komt onder andere tot uitdrukking vorm van gemeentelijke (zorg)- loketten. Dat is ook een belang van klanten die vaak door de bomen het bos niet meer zien en van het kastje naar de muur worden gestuurd. Aan de vormgeving van deze loketten doet MEE Gelderse Poort actief mee. Tenslotte mag er in dit jaarverslag op gewezen worden dat de MEE-organisaties - en dus ook MEE Gelderse Poort - in weerwil van al deze veranderingen binnen en buiten de organisatie nog steeds een goed geoutilleerde professionele organisatie vormen, waarbij de individuele dienstverlening hand in hand gaat met maatschappelijke activeringsactiviteiten. Want de kern van ons werk blijft dat mensen met een beperking hun leven kunnen vormgeven op de manier die zij zelf willen en dat zij een volwaardige plek samenleving innemen, en daaraan een bijdrage leveren. Bram Hakkenberg, directeur 3

4 4

5 De professionele bondgenoot Het enige belang dat telt bij de dienstverlening van MEE is dat van de cliënt. Consulenten van MEE treden op als natuurlijke en professionele bondgenoot. In dat kader leveren zij diverse diensten voor cliënten met uiteenlopende beperkingen. Informatieverstrekking en advies Het gaat om het zo gericht mogelijk verstrekken van informatie en/of het geven van advies aan mensen met een beperking. De informatie en het advies kunnen betrekking hebben op ieder levensgebied en/of elke levensfase. Of het nu gaat om wonen, werken, vrije tijd, opvoeding, wet- en regelgeving en of de betrokkene nu een kleuter, een puber, een volwassene of een oudere is; MEE weet het antwoord. Vraagverduidelijking & beeldvorming Wanneer een cliënt zich tot MEE wendt, worden samen met hem zijn mogelijkheden en beperkingen in kaart gebracht. Hiervoor worden specifieke methoden ingezet. Vraagverduidelijking helpt de klant om zelf keuzes te maken. Daar waar het voor een goede advisering wenselijk is dat de aard en mate van de functiebeperking wetenschappelijk verantwoord en methodisch wordt vastgesteld, kan een beroep worden gedaan op diagnostiek. Hiertoe heeft MEE Gelderse Poort testassistenten en gedragsdeskundigen in dienst. We hebben in 2004 een aanzienlijke toename van de vraag naar deze dienst gezien. Realiseren externe dienstverlening en zorg Veel cliënten van MEE hebben behoefte aan ondersteuning bij het verkrijgen van dienstverlening en zorg. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een uitkering, een rolstoel, een aanvraag voor huursubsidie of voor een aanvraag voor een indicatie voor een 24-uursvoorziening. Onze consulenten zijn op de hoogte van procedures, indicatiecriteria en het aanbod van instellingen. Daar waar noodzakelijk, helpen ze bij het invullen van formulieren en het opvragen van informatie bij derden. Consulenten kunnen ertoe bijdragen dat de realisatie van een voorziening wordt versneld. Monitoring en evaluatie Klanten willen weten of een dienstverlener wel datgene levert wat is afgesproken. Soms is het van belang dat de geleverde zorg- en dienstverlening worden aangepast aan veranderende wensen en behoeften van cliënten. In al dit soort gevallen kunnen klanten een beroep doen op consulenten van MEE om hen te ondersteunen bij de evaluatie of monitoring van geleverde diensten. Ondersteuning in crisissituaties Soms doen zich acute situaties voor waarin adequaat en handelend moet worden opgetreden. Zo kan bijvoorbeeld de situatie in een gezin volstrekt onhoudbaar zijn geworden of blijkt dat zelfstandig blijven wonen geen optie meer is. In dat geval kunnen consulenten van MEE bijvoorbeeld zorgen dat iemand tijdelijk in een zorginstelling wordt geplaatst. Het doel zal altijd zijn dat cliënten weer zelf de draad van hun leven kunnen oppakken. 5

6 6

7 Dienstverlening Oud en nieuw MEE stond in 2004 voor de uitdaging uitvoering te geven aan de nieuwe MEE-diensten, waaronder kortdurende en kortcyclische ondersteuning. De tijd die nodig was om de nieuwe diensten te kunnen uitvoeren, is vrijgemaakt door de oude geïndiceerde en in beginsel langer durende diensten Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG), Begeleid Zelfstandig Wonen (BZW) en Psycho-Sociale Hulpverlening (PSH) af te bouwen en de bijhorende klanten over te dragen aan zorgaanbieders. In totaal zijn 165 klanten overgedragen, verreweg de meeste met een BZW-indicatie. Cliënten konden zelf kiezen naar welke aanbieder hun voorkeur uitging. Daartoe zijn op de regiobureaus voorlichtingsavonden gehouden, waar zorgaanbieders zich konden presenteren. In 2004 werd ondersteuning bij wonen, bij opvoeding en bij persoonlijke problemen nog in zowel de oude als de nieuwe variant aangeboden. Inmiddels behoort bijna een kwart van onze cliënten tot een andere doelgroep dan mensen met een verstandelijke beperking. Wonen In de loop van 2004 zijn 145 cliënten die blijvend begeleiding bij zelfstandig wonen (BZW) nodig hadden, door ons overgedragen aan een zorgaanbieder. MEE biedt in haar dienstenpakket nog steeds ondersteuning bij wonen aan, zij het kortdurend en zonder indicatie. Ze richt zich daarbij naast de sociale aspecten op de praktische kant, zoals hulp bij het vinden van vrije tijdsbesteding, begeleiding bij het regelen van hulp uit de woonomgeving en ondersteuning bij problemen op het werk. Consulenten die zich bezig hielden met geindiceerde woonbegeleiding hebben in 2004 afscheid genomen van cliënten die zij lange tijd kenden. Tevens leerden zij het verschil kennen tussen dienstverlening en hulpverlening. Om dat te bereiken hebben zij trainingen gevolgd. Daarnaast hebben zij zich verdiept in het werken met nieuwe doelgroepen. Een speciale vorm van ondersteuning bij wonen is vrijwillige en praktische thuishulp. Het doel ervan is het geven van ondersteuning door vrijwilligers aan ouders van een kind met een beperking of een ontwikkelingsachterstand, dat nog thuis woont. Praktische Thuishulp vergroot het informele netwerk van de cliënt zelf en heeft daardoor meerwaarde ten opzichte van professionele hulp. MEE Gelderse Poort biedt deze hulpvorm reeds sinds In het verslagjaar is naast aandacht voor werving en selectie van vrijwilligers, het leggen en onderhouden van contacten met vrijwilligersorganisaties, het stelselmatig evalueren van het hulpverleningsproces en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, nagedacht over de wijze waarop praktische thuishulp kan worden geïntegreerd binnen de teams en binnen het dienstenaanbod van MEE. Opvoeding In het verslagjaar zijn de langlopende opvoedingscontacten afgesloten en zijn 12 cliënten met geïndiceerde opvoedingsondersteuning (PPG) overgedragen aan zorgaanbieders. Oud-PPG-cliënten kunnen te allen tijde contact opnemen met hun consulent voor informatie- en adviesvragen en andersoortige ondersteuningsvragen. Door de activiteiten van het Promotieteam is bekendheid gegeven aan het feit dat men 7

8 voor niet-geïndiceerde opvoedingsondersteuning (blijvend) bij MEE terecht kan. Consulenten hebben een houding ontwikkeld, waarbij zij zich actief opstellen in het geven van informatie over MEE. Een werkgroep o.l.v. een gedragskundige heeft modules ontwikkeld voor een kortdurende aanpak van ADHD, eetproblemen, slaapproblemen en structuurbehoeftige kinderen. Ook is een module visualisatie ontwikkeld. De laatste twee modulen zijn erop gericht ouders te voorzien van schriftelijke en audiovisuele informatie, waardoor zij zelf aan de slag kunnen. Voor verbaal ingestelde ouders blijken coachende gesprekken goed aan te sluiten. Ook gespreksgroepen en lotgenotencontacten ( ouders voor elkaar ) blijken te voorzien in een behoefte. In Tiel is een informatiemiddag georganiseerd voor directeuren van basisscholen. MEE heeft tot slot deelgenomen aan het regionaal overleg opvoedingsondersteuning in het Rivierenland. Een speciale vorm van opvoedingsondersteuning is Integrale Vroeghulp. In het gebied Zuid-Gelderland (werkgebied MEE Gelderse Poort) functioneren twee teams Integrale Vroeghulp: één vanuit Arnhem en één vanuit Nijmegen. Vanaf januari 2005 gaat een derde team functioneren regio Tiel onder de vlag van het samenwerkingsverband Nijmegen Tiel - Uden. De ondersteuning van de teams geschiedt vanuit MEE Gelderse Poort. De projectleiding / coördinatie is verenigd in één persoon. De casemanagers worden voornamelijk geleverd door de MEE-organisaties en zijn decentraal beschikbaar. Het telefonische aanmeldpunt is onafhankelijk van de instellingen gepositioneerd en is dagelijks gedurende kantoortijden bereikbaar. In het Arnhemse samenwerkingsverband is in 2004 het aantal aanmeldingen gestegen tot 78 kinderen (een stijging van bijna 45% ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen vier jaar). Er werden 17 kinderen geobserveerd. In het samenwerkingsverband Nijmegen, Tiel en Uden werden 132 kinderen aangemeld (een stijging van 10% ten opzichte van 2003) en 34 kinderen ambulant geobserveerd (een stijging van 70% ten opzichte van 2003), voordat ze aangemeld werden. De aanmeldingen vanuit de recent aangesloten gebieden Tiel (30) en Uden (9) kwamen goed op gang. Werken In verband met de omslag naar kortdurende dienstverlening is de functie jobcoach bij MEE verdwenen. De bestaande samenwerking van MEE met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), met het praktijkonderwijs en met het speciaal onderwijs op basis van reeds eerder gesloten convenanten is verbeterd. Verder zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt met Diensten Inwonerszaken van diverse gemeenten, met de Sociale Werkvoorziening, met reïntegratiebedrijven zoals Jobstap, Agens, KLIQ, KREW etc. en met het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt vroegtijdige schoolverlaters. Dit betreft schoolverlaters die zonder startkwalificatie het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) verlaten. In verband met de nieuwe doelgroepen is contact gezocht met ondermeer Mariëndael (lichamelijk gehandicapten), het Leo Kannerhuis (autisten) en De Stijgbeugel (school voor doven). Van toenemend belang wordt een goede samenwerking met regiogemeenten en met de arbeidsadviseur (een nieuwe landelijke functie die is ondergebracht bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)). Voorlichting in algemene zin over ondersteuning bij werken door MEE is verzorgd i.s.m. het promotieteam. Persoonlijke problemen Dikwijls hebben mensen met een beperking moeite met de verwerking en de acceptatie ervan en met het feit dat zij blijvend zijn aangewezen op bepaalde vormen van zorgverlening. Naar mate men ouder wordt, zijn er vragen om ondersteuning bij ondermeer relatieproblemen of vereenzaming. MEE biedt psychosociale ondersteuning aan die is gericht op het vergroten van sociale vaardigheden en 8

9 het versterken van assertiviteit. De dienstverlening heeft een relatief licht karakter en wordt na een half jaar afgesloten. Verreweg de meeste cliënten vinden deze dienstverlening voldoende op maat. Dit blijkt uit het feit dat slechts 8 cliënten die gebruik maakten van onze geïndiceerde psychosociale ondersteuning, in 2004 overstapten naar geïndiceerde hulp die geleverd werd door een zorgaanbieder. De consulenten die psychosociale ondersteuning bieden, hebben kennis opgedaan over de nieuwe doelgroepen van MEE. 9

10 10

11 Training en vorming De verandering van SPD naar MEE betekende een verbreding van het groepswerk en van cursussen naar nieuwe doelgroepen. In de regio s zijn daartoe contacten gelegd met revalidatiecentra, met Steunpunten Mantelzorg en met diverse patiëntenverenigingen. In kaart is gebracht wat deze instellingen aan groepswerk en cursussen bieden. De inpassing van het bestaande groepswerk in de nieuwe MEE-diensten betekende soms dat zowel de duur als het aantal bijeenkomsten moest worden teruggebracht. Voorts is het werken met groepen een taak geworden van alle consulenten. Om deze doelstelling te realiseren, zijn zoveel mogelijk consulenten geschoold en getraind in het werken met groepen. De training leidde tot nieuwe initiatieven, zoals een sociale vaardigheidstraining voor jongeren met een autisme spectrum stoornis en een speel- en leergroep voor moeilijk lerende ouders met hun kind. Interregionaal werd gestart met de voorbereiding van een wooncursus voor zelfstandig wonende moeilijk lerenden. In oktober is een sociale vaardigheidstraining georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking. In het jaarplan groepswerk 2004 is aandacht besteed aan externe en interne communicatie. De nieuwe brochure is vanaf dit verslagjaar ook op internet te vinden. De bij groepswerk behorende middelen en materialen (video s, DVD s) werden geïnventariseerd en wachten op invoering in een bibliotheeksysteem. Wat de kwaliteitsbewaking betreft, zijn afspraken gemaakt over een jaarlijkse toetsing van doelstellingen en resultaten van de verschillende groepswerkactiviteiten. Met de nieuwe teams zijn over de ontwikkeling en uitvoering van groepswerk heldere afspraken gemaakt. Cliënten worden nadrukkelijk gewezen op de mogelijkheid om met andere ouders / lotgenoten in contact te komen. In groepen komt de maatschappelijke positie van cliënten meer naar voren. 11

12 12

13 Publiekstaken De publiekstaken richten zich i.t.t. de individuele taken op meer algemene en voorwaardenscheppende activiteiten. Informatievoorziening en voorlichting Hierbij gaat het om het vergaren en verstrekken van informatie en het geven van voorlichting aan mensen met een beperking, hun ouders, verwanten, verzorgers en/of vertegenwoordigers. In 2004 is voorlichting aan verschillende doelgroepen gegeven over onder meer het rugzakje, het persoonsgebonden budget en over juridische zaken (bewindstelling, mentorschap, curatele). Verder is voorlichting gegeven aan scholen rond specifieke opvoedingsvragen, ziektebeelden en syndromen, en aan vrijwilligers die werken met mensen met een beperking. Voorlichting is ook gegeven aan moskeeën, consultatiebureaus en aan ziekenhuizen. Deskundigheidsbevordering is gegeven aan medewerkers van de thuiszorg en aan de leiding van geïntegreerde kinderkampen. Er is expertise beschikbaar gesteld aan consultatieteams en aan scholen. Krachtens de WMO zijn gemeenten verplicht zorg te dragen voor Voorzieningen op het terrein van informatie en advies voor maatschappelijke ondersteuning. MEE Gelderse Poort ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd in dit loket. MEE heeft te maken met 24 gemeenten. Met vrijwel alle gemeenten heeft MEE inmiddels contact. De fase waarin MEE actief is voorbereiding van loketvorming loopt per gemeente uiteen. Soms is er alleen sprake van oriënterend ambtelijk contact; in een aantal gevallen participeert MEE in een werk- of projectgroep die het loket voorbereidt (bijvoorbeeld in Tiel en Maasdriel / Zaltbommel). Soms participeert MEE reeds daadwerkelijk in het loket, bijvoorbeeld door het verzorgen van spreekuren, zoals in Wychen en Druten. Signalering De tweede collectieve taak is het signaleren van relevante ontwikkelingen en belemmeringen. Zo hebben we deelgenomen aan meerdere gehandicaptenplatforms, platforms jeugdbeleid en jeugdhulpverlening en aan overlegvormen rond dak- en thuislozen. 13 Maatschappelijke activering De derde collectieve taak is maatschappelijke activering en integratie door het opbouwen en onderhouden van de sociale kaart en van netwerken. Er is deelgenomen aan onder meer regionale netwerken t.b.v. integratie van schoolverlaters, aan zorgnetwerken in wijken, aan het vangnetteam bemoeizorg, aan de stuurgroep tweede kans-huisvesting en aan lokaal overleg van chronisch zieken en gehandicapten. Voorts is de Gehandicaptenraad te Westervoort ondersteund en is een start gemaakt met de ontwikkeling van regionale autismenetwerken (zogeheten RIAN s; zie onder projecten). Tot slot is samengewerkt met instellingen voor welzijn om naschoolse activiteiten geïntegreerd aan te bieden en inloopspreekuren te organiseren. Vrije tijd In het kader van maatschappelijke activering en integratie stimuleert MEE andere organisaties om een aanbod te ontwikkelen op het gebied van vrijetijds-besteding en vorming voor mensen met een beperking. In 2004 stonden de werkzaamheden in het teken van oriëntatie op en inventarisatie van vrijetijdsmogelijkheden voor de nieuwe doelgroepen. Dit heeft o.a. tot gevolg gehad dat in Tiel een eethuis is opgezet voor mensen met uiteenlopende beperkingen en - eveneens in Tiel - een vrijetijdswinkel voor mensen met een verstandelijke beperking is opgezet. In Arnhem is samengewerkt met de Gehandicaptenraad

14 voor het gezamenlijk uitbrengen van de gids Uit in Arnhem en in Nijmegen is samengewerkt met een school, met als doel om leerlingen van deze school te plaatsen bij reguliere sportverenigingen. Daarnaast zijn consulenten betrokken geweest bij jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals de vakantie speel- en spelweken in Tiel en Nijmegen en de organisatie en uitvoering van Europa Kinderhulp. Dit is een vrijwilligersorganisatie die als doel heeft kansarme kinderen uit verschillende Europese landen gedurende enkele weken vakantieperiode bij gastgezinnen onder te brengen. In 2004 is in nauw overleg tussen MEE Gelderse Poort en de Provincie Gelderland een plan ontwikkeld voor het instellen van regionale netwerken vrije tijd. Het project is gericht op het vergroten van de maatschappelijke participatie van mensen met een handicap, door de toegankelijkheid van vrijetijdsbesteding voor mensen met een handicap te vergroten. De drie MEE-organisaties provincie Gelderland hebben vervolgens de opdracht gekregen om een vooronderzoek te doen, en te komen met voorstellen voor de oprichting van regionale netwerken. Het project zal starten in januari 2005 en heeft een looptijd van 1,5 jaar. Promotieteam MEE Gelderse Poort is in april 2004 gestart met een Promotieteam. De doelen van het Promotieteam waren: het behouden van bestaande doelgroepen; het aanboren van nieuwe klantgroepen, waardoor er meer klanten gebruik gaan maken van de diensten van MEE. Voor dit doel is er onderzoek gedaan, zijn protocollen geschreven, zijn consulenten geschoold en er is promotiemateriaal ontwikkeld. Het Promotieteam heeft 75 organisaties bezocht. Zoals o.a. ziekenhuizen, consumenten- en patiëntenorganisaties, crisisdiensten, maatschappelijk werk, thuiszorgorganisaties, migrantenorganisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen, indicatieorganen, GGZ, instellingen voor mantelzorg en zorginstellingen. Het Promotieteam zal in 2005 nog doorgaan met het bezoeken van organisaties. 14

15 15

16 Projecten RIAN-project (autisme) In 2004 bleek voldoende draagvlak te bestaan voor het idee om te komen tot regionale intersectorale netwerken op het terrein van autisme (RIAN). Een belangrijke bijdrage hieraan is geleverd door de drie Gelderse MEE-organisaties. Zij hebben binnen hun organisatie onderzoek gedaan naar het aantal cliënten met een vorm van autisme. Van al deze cliënten is bekeken wat hun hulpvraag was, welk aanbod passend was en wat de knelpunten waren in het realiseren van de zorg. Aanbevelingen zijn gedaan voor het verbeteren van de zorg, zowel intern bij de MEE-organisaties als extern. Belangrijke conclusie was dat alleen in samenwerking de veelal ingewikkelde problematiek van mensen met autisme opgelost kan worden. Om dit te realiseren is een Convenant Autisme Gelderland opgesteld. Dit provinciaal convenant moet zijn uitwerking krijgen in de verschillende regio s. Het Convenant is in januari 2005 getekend en de MEE-organisaties zullen het voortouw nemen in het realiseren van de samenwerking. Intern is in 2004 op basis van de aanbevelingen uit de inventarisatie aandacht besteed aan het verbeteren van de informatievoorziening en de sociale kaart. In iedere regio zijn aandachtsfunctionarissen autisme aangesteld, die als eerste aanspreekpunt kunnen dienen voor alle medewerkers bij MEE. Groepsaanbod LVG-zedendelinquenten MEE Gelderse Poort KAIROS De samenwerking tussen MEE Gelderse Poort en KAIROS rond het groepsaanbod ten behoeve van licht verstandelijk gehandicapte zedendaders, is in 2004 voortgezet. In de loop van dat jaar is de tweede ADAD-groep van start gegaan. ADAD staat voor Anders Denken Anders Doen. Deze groep van zes deelnemers wordt, evenals de eerste groep, door medewerkers van MEE Gelderse Poort en KAIROS begeleid. Het doel van het aanbod is gericht op het voorkomen van recidive. De ADAD-groep is bestemd voor licht verstandelijk gehandicapten vanaf 15 jaar, die één of meerdere zedendelicten gepleegd hebben. Deelnemers kunnen zowel vanuit een gedwongen justitieel kader als op vrijwillige basis deelnemen. In 2004 is het groepsaanbod van en de samenwerking met KAIROS geëvalueerd. De directie van MEE Gelderse Poort heeft besloten om de samenwerking met KAIROS voort te zetten en te intensiveren. Op dit moment is een gezamenlijk groepsaanbod, gericht op agressie en grensoverschrijdend gedrag bij licht verstandelijk gehandicapten in voorbereiding. Ook hebben beide instellingen de intentie uitgesproken om de mogelijkheid tot het opzetten van een Expertisecentrum ten behoeve van licht verstandelijk gehandicapte zedendelinquenten te onderzoeken. Netwerk Kinder- en Jeugdzorg Nijmegen / Tiel Ter afronding van het in 2001 gestarte project Netwerk Kinder- en Jeugdzorg Nijmegen / Tiel, heeft MEE een convenant gesloten met de zorgaanbieders van Viataal, Trimaran, Vizier, Waalborg, Pluryn - Werkenrode Groep en De Driestroom. Het project heeft als doel om regio Gelderland-Zuid te komen tot een regionaal afgestemde zorg- en dienstverlening voor kinderen en jongeren met beperkingen en hun gezinnen en verzorgers. In het convenant is overeengekomen dat MEE Gelderse Poort jaarlijks het initiatief neemt om de leidinggevenden van het netwerk kinder- en jeugdzorg bijeen te roepen, teneinde de stand van zaken te bespreken m.b.t. de 16

17 samenwerking, knelpunten te signaleren en aanbevelingen voor vervolgstappen te formuleren. Ze zal hiertoe schriftelijk rapporteren aan de participanten van dit convenant. LVG-Poli De LVG-Poli Arnhem is in het najaar van 2003 van start gegaan. De LVG-Poli is een samenwerkingsverband tussen het Zorg Expertise Centrum Hanzeborg (Zutphen), MEE Gelderse Poort en De Gelderse Roos. Doel is het optimaliseren van de dienstverlening aan mensen vanaf 15 jaar met een lichte verstandelijke beperking (LVG) en gedrags- en/of psychiatrische problematiek regio Arnhem en Betuwe / Bommelerwaard. MEE Gelderse Poort levert de maatschappelijk werker, tevens intake-coördinator, een psychodiagnostisch werker en de secretaresse. Voorts zijn aan het initiatief psychologen (Hanzeborg), een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (Hanzeborg) en een psychiater (De Gelderse Roos) verbonden. De aanmelding is laagdrempelig. Het eerste jaar, 2004, stond in het teken van de opbouw van de Poli. Inmiddels voorziet de Poli in een behoefte; er is er een toenemende vraag naar diagnostiek en advies. Verwijzers zijn medewerkers van MEE Gelderse Poort, De Gelderse Roos, huisartsen, scholen en medewerkers van diverse zorgaanbieders. Er hebben in cliënten gebruik gemaakt van de diensten van de Poli. In het najaar van 2003 waren dat er 13. Het komend jaar zal de Poli zich onder meer richten op het vergroten van de naamsbekendheid regio. Project Vrijwillig in Arnhem Mensen met een verstandelijke handicap hebben veel mogelijkheden om als vrijwilliger actief te zijn. Vaak zijn zij echter onbekend met de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. In 2004 heeft MEE Gelderse Poort, samen met de Vrijwilligerscentrale en Stichting Philadelphia, meegedaan aan een landelijke pilot. De doelstelling van deze pilot in Arnhem was: mensen met een verstandelijke handicap stimuleren in het doen van vrijwilligerswerk; onderzoeken welke bijdrage samenwerking tussen MEE, de Vrijwilligerscentrale en een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking hieraan kan leveren; het ontwerpen van een bemiddelings- en begeleidingsmethodiek, gericht op de inzet van mensen met een verstandelijke handicap als vrijwilliger. MEE Gelderse Poort heeft binnen deze pilot de methode Begeleid Werken aangepast en ingezet voor vrijwilligers met een verstandelijke handicap. Daarnaast is gebleken dat begeleiding door een vaste jobcoach van vrijwilligers met een verstandelijke beperking onontbeerlijk is. WIG-Project Vanaf 2002 heeft MEE Gelderse Poort door de inzet van een gezinswerker deelgenomen aan het WIG-project in Arnhem. WIG staat voor wijkintensieve gezinsbegeleiding en richt zich op gezinnen met meervoudige problematiek. Bij de uitvoering van het WIG-project gaat het om langdurige geïndiceerde gezinsbegeleiding. Geïndiceerde dienstverlening is een taak en verantwoordelijkheid geworden van zorgaanbieders. Deze verandering heeft tot gevolg gehad dat MEE haar gezinswerker heeft teruggetrokken uit het project. MEE blijft verantwoordelijk voor de gezinnen die behoren tot de doelgroep van MEE. Dit doet ze door: casemanagement op het moment dat de gezinsbegeleider vanuit het WIG stopt en nog de nodige nazorg wenselijk is; kortcyclische opvoedingsondersteuning; psychosociale ondersteuning. Vanuit MEE is er een vaste medeweker die optreedt als contactpersoon tussen WIG en MEE. Samenwerking Bureau Jeugdzorg MEE Gelderse Poort heeft sinds 2002 een samenwerkingsovereenkomst met de Bureaus Jeugdzorg te Arnhem, Nijmegen en Tiel. Eind 17

18 2004 is deze overeenkomst vervangen door een convenant tussen de MEE-organisaties in Gelderland met de Stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland. Daarmee wordt bereikt dat het voor cliënten niet meer uitmaakt of zij zich aanmelden bij Bureau Jeugdzorg of bij MEE. De samenwerking en afstemming worden gerealiseerd op het niveau dat voor een cliënt noodzakelijk is. Bij alle regionale bureaus van MEE en van Bureau Jeugdzorg is een aandachtsfunctionaris aanwezig. Voorts is er in elke regio een helpdesk waar medewerkers terecht kunnen met praktijkvragen en waar overzicht wordt gehouden over aantal en aard van de zaken waarin sprake is van afstemming. Een beleidsgroep volgt en evalueert de implementatie. Project Thuislozen Het project Thuislozen is een samenwerkingsproject van GSJ-Lindenhout en MEE Gelderse Poort. MEE Gelderse Poort heeft een consulent gedetacheerd bij het ThuislozenTeam (T-team). Het T-team begeleidt thuisloze jongeren leeftijd van 12 jaar tot 25 jaar op meerdere leefgebieden zoals bijvoorbeeld huisvesting, financiën, school / werk, vrije tijd en gezondheid. Ongeveer de helft van deze jongeren heeft een verstandelijke beperking. De meerwaarde van dit project is dat LVG-jongeren worden bereikt, die voorheen zichzelf niet aanmeldden voor hulpverlening. In 2004 is een start gemaakt om de dienstverlening aan thuisloze LVG-jongeren te integreren binnen MEE. Van de 38 jongeren die in 2004 begeleid werden door het T-team hadden er 20 een verstandelijke beperking. Ook stonden er op de wachtlijst nog 15 jongeren met een verstandelijke beperking. Van de 20 jongeren zijn er 10 doorverwezen naar MEE Gelderse Poort en naar andere MEE-organisaties zoals bijvoorbeeld MEE Rotterdam en MEE Noorden Midden-Limburg. Begeleid zelfstandig wonen plus In april 2002 startten MEE en De Driestroom een project met als doel om volwassen personen met een verstandelijke beperking en (veelal) gedragsproblemen zodanig te ondersteunen dat ze zelfstandig konden (blijven of gaan) wonen. Eind december 2004 is dit project met succes afgesloten. De Driestroom zet het project zelfstandig voort. In Arnhem wordt inmiddels door een team van zes medewerkers, inclusief teamleider, ambulante woonbegeleiding geboden aan 39 zelfstandig wonende cliënten. 18

19 Ondertekening convenant MEE Gelderse Poort en de stichting Bureaus Jeugdzorg Gelderland 19

20 Kwaliteit Kwaliteit heeft in 2004 in het teken gestaan van de omvorming naar MEE en de verandering manier van werken. Dit vroeg om nieuwe kwaliteitsinstrumenten. Beschrijving primair proces De omvorming naar MEE maakte het noodzakelijk om het primaire proces opnieuw te beschrijven. Uitgangspunt bij de beschrijving is geweest om de klant zo snel en adequaat mogelijk door zo min mogelijk dienstverleners te helpen. Herontwerp van het primaire proces betekende tevens dat een nieuwe organisatiestructuur noodzakelijk werd. Ook deze is op schrift gesteld. Intakeprotocol Het eerste contact met MEE is van cruciaal belang. In het eerste contact dient niet alleen de klant gehoord te worden, maar ook een goede inschatting gemaakt te worden van de gestelde vraag, zodat deze kan worden doorgeleid naar de juiste dienstverlener. Daarom is een nieuw intakeprotocol ontwikkeld. Nieuwe vormgeving rapportage Een nieuwe manier van werken vraagt ook een andere wijze van rapporteren. Aangepast aan de werkprocessen van MEE, zijn er nieuwe rapportagevormen ontwikkeld om de dienstverlening aan de klant te ondersteunen en voor de klant inzichtelijk te maken. Gezamenlijke Klachtencommissie MEE is aangesloten bij de Gezamenlijke Klachtencommissie Zuid-Gelderland. Hier zijn geen klachten in behandeling genomen die MEE Gelderse Poort betroffen. De Gezamenlijke Klachtencommissie Zuid-Gelderland is een onafhankelijke commissie, waarbij zeven instellingen zijn aangesloten die werkzaam zijn ten behoeve van mensen met een beperking. De commissie werkt conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen en de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Meldingscommissie seksueel misbruik en geweld MEE beschikt over een meldingscommissie, waarin situaties worden besproken van personeelsleden die te maken hebben met seksueel misbruik, intimidatie, discriminatie en agressief gedrag. Het kan daarbij gaan om het vóórkomen van dergelijke gedragingen tussen medewerkers onderling, tussen klant en medewerker en tussen klant en derden. Er zijn in meldingen aan de commissie voorgelegd. Deze betroffen achtereenvolgens: - seksueel misbruik in cliëntsituatie 6 - huiselijk geweld in cliëntsituatie 2 - grensoverschrijdend gedrag t.o.v. cliënt 3 - intimidatie en geweld t.o.v. medewerker 3 In geen van de gevallen waren MEE-medewerkers de daders. Wel was in één situatie een vrijwilliger van MEE betrokken als pleger van grensoverschrijdend gedrag. De Meldingscommissie heeft onder medewerkers een enquête gehouden naar de problematiek van suïcide. Gebleken is dat medewerkers van MEE regelmatig met deze problematiek worden geconfronteerd. Naar aanleiding van deze bevinding is een stappenplan in ontwikkeling ter ondersteuning van medewerkers. Protocol AMK Om medewerkers te ondersteunen in klantsituaties waarbij sprake is van kindermishandeling, is een protocol ontwikkeld ten behoeve van melding bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Hierin staan alle stappen die medewerkers kunnen volgen om - indien nodig - in overleg met ouders en kinderen, de klantsituatie voor te leggen aan het AMK. 20

21 Crisisprotocol Om te bepalen wanneer medewerkers van MEE direct dienen te handelen om erger te voorkomen, is een crisisprotocol beschreven. Samenwerking als team is het uitgangspunt voor crisisinterventie. Door met elkaar de afwegingen te maken en stappen te zetten, kan ook ten tijde van een crisis de klant voldoende ondersteund worden. 21

22 22

23 Cliëntenraad De Cliëntenraad is in 2004 lid geworden van het Landelijk Platform Cliëntenraden (LPC) MEE. Het LPC wordt gevormd door vertegenwoordigers van de MEEcliëntenraden. Bijna alle MEE-cliëntenraden zijn lid. De Cliëntenraad leverde een bijdrage aan de opzet en organisatie van dit platform. Tevens is een bijdrage geleverd aan de onderwerpen die bijeenkomsten van het Platform aan de orde werden gesteld. Dit waren onder andere de WMO, de invoering van de nieuwe werkwijze van MEE en het Klachtenreglement. Met een vertegenwoordiging van het MEEbestuur is gesproken over de positie van de Cliëntenraad t.o.v. MEE. Ook is een gesprek gevoerd met het bestuurslid dat contactpersoon is voor de Cliëntenraad. Over het activiteitenplan en de omvorming van SPD naar MEE heeft de Cliëntenraad tijdens een informatie- en discussie-avond gesproken met de manager Expertisecentrum van MEE. Samen met de regiomanager in Arnhem en enkele uitvoerend werkers van MEE vond een overleg plaats met de Gelderse Stichting tot Beheer en Bewindvoering. Kritiek van cliënten en medewerkers van MEE op de werkwijze van deze stichting was reden voor dit overleg. De gezamenlijke benadering van dit onderwerp door cliëntenraadsleden, regiomanager en MEEmedewerkers is positief ervaren. In het najaar had de Cliëntenraad een kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur van MEE. Zijn inbreng en ideeën kregen veel waardering Cliëntenraad. In 2004 stopten drie cliëntenraadsleden met hun taak. Eén nieuw lid kon welkom worden geheten. In de Raad is zij vertegenwoordigster van cliënten met een niet-nederlandse achtergrond. Het beperkte aantal leden is een probleem voor de Cliëntenraad; plannen om op regionaal niveau activiteiten te ontwikkelen kunnen daarom niet uitgevoerd worden. Wij hopen, dat onze inspanning nieuwe leden te werven, beloond zal worden. 23

24 Ondernemingsraad De OR heeft het jaar 2004 als een enerverend jaar ervaren. In de eerste plaats vanwege de nieuwe naamgeving MEE en de daarmee samenhangende werkwijze. In de tweede plaats door de ingezette reorganisatie en derde plaats door een wisseling van de wacht op directieniveau. Dit betekende dat de OR zich opnieuw moest verhouden tot de nieuwe bestuurder, ook in het kader van het reorganisatietraject. In verband met dit traject is een sociaal plan opgemaakt, in samenwerking met directeur en vakbond. Dit om eventuele consequenties voor medewerkers goed te kunnen regelen. Bij diverse onderdelen van de reorganisatie, zoals de keuze voor het werken in integrale teams, werkprocessen en het formatieplaatsenplan, was de rol van de OR die van het kritisch, maar constructief volgen van de verbouwingsplannen. Helaas bleek het proces van het opnieuw beschrijven en waarderen van de functies in onze organisatie niet aan de voorgeschreven procedure te voldoen. Besloten is dat dit alsnog in een later stadium dient te gebeuren. Dit blijft een aandachtspunt voor de OR. De OR vindt dat MEE een gezond en vitaal bedrijf dient te zijn, waar in ruime mate aandacht is voor de ontplooiing van medewerkers. Daarnaast dienen de medewerkers goed te zijn toegerust om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Tevens moet de te leveren arbeid in een plezierig en stimulerend klimaat plaatsvinden. Er is momenteel sprake van goede, ergonomisch verantwoorde werkplekken. Men kan in voldoende mate flexwerken en er zijn voldoende notebooks aangeschaft om het gevraagde werk te kunnen uitvoeren. Naast de functiebeschrijving en -waardering zal de OR in 2005 veranderingsprocessen en ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid kritisch blijven volgen. De OR wil hierbij een (pro-)actieve rol spelen. Tijdens zogenaamde lunchdebatten op alle regiobureaus in mei 2004 kwamen diverse knelpunten aan bod. 24

25 Bestuur Centraal werkzaamheden van het bestuur stond de werving van een nieuwe directeur. Na een zorgvuldige procedure kon per 1 oktober 2004 de nieuwe directeur worden benoemd. Dit betekende dat interim-directeur eind 2004 zijn rol als penningmeester van het bestuur weer kon opvatten. Het bestuur heeft waardering voor de wijze waarop hij zich van zijn tijdelijke taak gekweten heeft. In verband met de reorganisatie ten gevolge van de verandering Van SPD naar MEE heeft het bestuur een nieuw organisatieontwerp vastgesteld. Bijzondere aandacht heeft het bestuur gehad voor mogelijke personele en financiële gevolgen van deze reorganisatie. Om deze op te vangen is een sociaal statuut vastgesteld. Het bestuur heeft voorts een investeringsplan op het terrein van automatisering goedgekeurd en heeft een eerste concept voor een directiestatuut besproken. Verder heeft het bestuur zich laten informeren over de stand van zaken met betrekking tot de overdracht van geïndiceerde MEE-cliënten naar zorgaanbieders, over de ontwikkelingen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en over de voortgang in het traject van functiebeschrijving en functiewaardering. Tot slot heeft het bestuur de jaarrekening 2003, het jaarverslag 2003, de begroting 2004 en het activiteitenplan 2004 vastgesteld. 25

26 Personele zaken Personeel in cijfers Formatie 31/12/ 03 31/12/ 04 Arbeidsintegratie 5,4 6,32 Begeleid zelfstandig wonen 15 12,43 Consulenten VG/LG en SJD 44,7 50,82 Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding 14,7 15,26 Pleegzorg 0,9 -- Psycho-sociale hulpverlening 5,6 5,88 Praktische Thuishulp 1,9 2,09 VTV 1,7 1,67 Overhead (incl. communicatie) 29,5 32,08 MSNA, maatwerk in kleur etc.) 3,3 7,13 Diversen (gesubsidieerde arbeid e.d.) 5,4 2,41 Totaal 128 fte 136 fte Aantal personeelsleden (excl. ziekteverv.)

27 Organisatie 2004 was voor MEE het jaar van de reorganisatie. In het met de vakbonden overeengekomen sociaal statuut is een vacaturestop opgenomen. Naast de reorganisatie en de reguliere werkzaamheden stonden in 2004 de volgende zaken centraal: werving & selectie van een nieuwe directeur; voorbereiden van een management development-traject voor teamleiders; het starten van flexplekken en het toerusten van medewerkers met notebooks; het per regiobureau realiseren van een bedrijfsontruimingsplan; het aanpassen van ons beleid op het gebied van kinderopvang ten gevolge van wettelijke veranderingen. Overheidsbeleid maakte een einde aan de ID-banen - beter bekend als Melkert-banen - en aan de PC-privé-regeling; oprichting van een personeelsvereniging. Verzuim en verloop Ons verzuim schommelde de afgelopen drie jaar zo rond de 7% en kwam in 2004 uit op 6,8%, het gemiddelde van onze sector. Het verloop bedroeg in %. We mochten 29 nieuwe collega s verwelkomen (33 in 2003) en zagen 18 collega s vertrekken (22 in 2003). Deskundigheidsbevordering Om de verandering van SPD naar MEE goed te laten verlopen, was het belangrijk om de consulenten toe te rusten. De organisatie zette daarvoor de volgende vormen van deskundigheidsbevordering in: Werkbezoeken Deze werden gebracht aan een groot aantal (patiënten-)organisaties met een eigen begeleidende dienstverlening, zoals: reuma, diabetes, doven, slechtzienden, niet aangeboren hersenletsel (NAH), ouderverenigingen etc. Trainingen Met behulp van een extern bureau werd een eerste start gemaakt met de trainingen die erop gericht zijn om consulenten te vormen tot hulpverleners. Consulenten leren middels de sociale netwerkmethode om bij een cliënt de structuur van een persoonlijk sociaal netwerk vast te stellen, de mate van maatschappelijke inpassing en de hulpbronnen in het netwerk te onderzoeken. Cursussen een cursus werd geboden aan alle medewerkers om met het nieuwe registratiesysteem te leren omgaan; een cursus / training gebruik van het notebook voor consulenten; een cursus voor het gebruik van het nieuwe informatiesysteem Handy Brains ; een cursus rapportage voor consulenten; een cursus groepswerk voor consulenten, bedoeld om trainingen te kunnen geven aan mensen met een lichamelijke beperking, met het doel hen weerbaarder te maken; een basiscursus methodisch werken met groepen ; een cursus presentatietechnieken, bestemd voor consulenten die een rol vervullen binnen het Promotieteam van MEE. 27

28 28

29 Financiële gang van zaken Het jaar 2004 is afgesloten met een positief resultaat van ,--. Dit resultaat is met name het gevolg van het effectief inzetten van de budgetten. Van dit resultaat is toegevoegd aan de egalisatiereserve en is toegevoegd aan de bestemmings-reserve huisvestingskosten. De totale baten zijn in 2004 ten opzichte van 2003 gestegen met ,--, terwijl de lasten daalden met ,--. Het boekjaar 2003 was afgesloten met een positief resultaat van ,-- Het resultaat in 2004 is daarmee ,-- hoger dan in De solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het totale vermogen) bedraagt per 31 december % tegenover 10% ultimo Deze verbetering is het gevolg van het positieve resultaat over De liquiditeit geeft de mate aan waarin MEE Gelderse Poort op korte termijn in staat is haar betalingsverplichtingen na te komen. De liquiditeitspositie van MEE Gelderse Poort is in evenals in niet onder druk komen te staan en is ultimo 2004 vrijwel onveranderd ten opzichte van de situatie ultimo

30 Staat van baten en lasten 2004 Werkelijk Begroting Werkelijk LASTEN Personeelskosten Huisvestingskosten Materiële kosten - overige personeelskosten huishoudelijke kosten organisatiekosten cliëntgebonden kosten Subtotaal materiële kosten Overige baten en lasten Totaal lasten BATEN Budget aanvaardbare kosten Wachtlijstmiddelen Overige baten Totaal baten RESULTAAT

31 Accountantsverklaring Wij hebben de in dit verslag opgenomen staat van baten en lasten van de Stichting MEE Gelderse Poort te Arnhem over 2004 gecontroleerd. De staat van baten en lasten is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2004 van Stichting MEE Gelderse Poort. Bij die jaarrekening hebben wij op 25 april 2005 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. De staat van baten en lasten is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een verklaring inzake de staat van baten en lasten te verstrekken. Wij zijn van oordeel dat deze staat van baten en lasten op alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming is met de jaarrekening waaraan deze is ontleend. Voor een beter inzicht financiële positie en resultaten van de stichting alsmede reikwijdte van onze controle dient de staat van baten en lasten te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij verstrekte accountantsverklaring. Arnhem, 25 april 2005 KPMG Accountants N.V. 31

32 32

33 2004 in cijfers Dit onderdeel is sterk veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Nu de nieuwe MEE-diensten leidend zijn, past niet langer een cijfermatig overzicht aan de hand van functiegebonden werksoorten. Gegeven de uitbreiding met nieuwe doelgroepen wordt ook daarin inzicht verschaft. Een en ander betekent dat een vergelijking met voorgaande jaren in dit verslagjaar niet mogelijk is. Aantal ingeschreven cliënten naar beperking per VB LB ZB AB Totaal Begin Inschrijvingen Uitschrijvingen Eind VB = verstandelijke beperking LB = lichamelijke beperking ZB = zintuiglijke beperking AB = autistische beperking Aantal gerealiseerde werkprocessen en ingezette formatie Werkproces Aantal cliënten Formatie Werkproces A ,72 Werkproces B ,47 Werkproces C 183 1,66 Werkproces D ,70 Werkproces E 482 2,68 Collectieve taken n.v.t. 4,91 33

34 Werkproces A = informatievoorziening en advisering Werkproces B = trajectbegeleiding Werkproces C = volledige beeldvorming Werkproces D = kortdurende en kortcyclische ondersteuning Werkproces E = cursussen Collectieve taken: informatievoorziening, signalering en maatschappelijke activering Aantal klanten met een indicatie Afgerond in 2004 Overgedragen aan aanbieders Totaal was het laatste jaar dat MEE Gelderse Poort geïndiceerde dienstverlening kon bieden. In gevolge landelijke afspraken zijn 165 cliënten van wie de dienstverlening niet kon worden afgerond, overgedragen aan zorgaanbieders van hun keuze. Integrale Vroeghulp Arnhem, Nijmegen en Tiel Totaal aantal cliënten begeleid door MEE Een toenemend aantal cliënten maakt gebruik van een casemanager van MEE. 34

35 Wie is wie? Bestuur / Raad van Toezicht Mevrouw H. van Rijnbach de Groot voorzitter De heer H.J.G. de Beijer secretaris De heer J. Laffra penningmeester - vanaf De heer mr. V.N. van Waterschoot penningmeester tot De heer M. de Bloois lid, vice-voorzitter per Mevrouw H. van der Weg lid Mevrouw G.J. Soeter lid Management De heer A.D. Hakkenberg directeur per De heer J. Laffra waarnemend directeur tot Mevrouw A.T.M. Bouwmeister regiomanager Nijmegen De heer J.J.A.S. Verhoeven regiomanager Arnhem Mevrouw M.C. van der Hoff regiomanager Tiel De heer F.A.M. van de Ven hoofd beleid & kwaliteit Adviseurs Managementteam De heer F. Meuwese De heer R. Terlouw Mevrouw J. Alferink Cliëntenraad De heer R. van den Bosch, Mevrouw J. van Amerongen De heer J. van Die Mevrouw A. den Hoedt De heer E. Harmelink De heer B. Krul De heer M. Roelofs Mevrouw S. van Stuivenberg Mevrouw S. Alkan hoofd econ. & adm. dienst hoofd personeel & organisatie hoofd public relations voorzitter lid-regio Nijmegen lid-regio Tiel lid- regio Arnhem lid-regio Arnhem lid-regio Tiel lid-regio Nijmegen lid-regio Tiel lid-regio Nijmegen 35

36 Ondernemingsraad Mevrouw W.M. Dicks lid De heer A.J.J. van Doorn secretaris De heer J.F.J. Halbersma voorzitter Mevrouw J.M.M. Hellegers lid Mevrouw D.H.M. Mommers lid Mevrouw L.W.E. Scheerder lid tot Mevrouw H.C.M. v.d. Velden-Maas lid Mevrouw E.D. Melse-van Dooren ambtelijk secretaris 36

37 Colofon Redactie Frank van de Ven Eindredactie Jacqueline Alferink Foto s Willem Mes en anderen Vormgeving Arnold Wierda Uitgave juni

38 MEE Gelderse Poort Regiobureau tevens hoofdbureau Arnhem Trans HR Arnhem Postbus EE Arnhem T F E Regiobureau Nijmegen Einsteinstraat NN Nijmegen Postbus CC Nijmegen T F E Regiobureau Tiel Jacob Cremerstraat XM Tiel Postbus AA Tiel T F E

Factsheet 2012 Gemeente Groesbeek

Factsheet 2012 Gemeente Groesbeek MEE Gelderse Poort Ondersteuning bij leven met een beperking Hoofdbureau Arnhem Kadestraat 3 6811 CA Arnhem Postbus 5232 6802 EE Arnhem T 088 633 00 00 F 088 633 00 15 arnhem@meegeldersepoort.nl www.meegeldersepoort.nl

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

ĪTIEE 1 3 JUN 2013 GEMEENTE BEŪĨ, GĈ INGEKOMEN. Gemeente Beuningen Mevrouw S. van Kampen en de heer S. Stevens Postbus 14 6640 AA Beuningen gld

ĪTIEE 1 3 JUN 2013 GEMEENTE BEŪĨ, GĈ INGEKOMEN. Gemeente Beuningen Mevrouw S. van Kampen en de heer S. Stevens Postbus 14 6640 AA Beuningen gld IN.8 INI III III II llll I Mill II ĪTIEE MEE Gelderse Poort Ondersteuning bij leven met een beperking Regíobureau Nijmegen De Ruyterstraat 22 65 GG Nijmegen Postbus 65 CC Nijmegen T 88 6 F 88 6 6 nijmegen@meegeldersepoort.nl

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Gelderse Poort jaarverslag 2005

Gelderse Poort jaarverslag 2005 Inhoud Inleiding 3 Brede basis voor zorgloket in West Maas en Waal en de rol van MEE 6 De rol van MEE in de gemeentelijke Zorgloketten 10 Eerste loketfunctie MEE realiteit 13 Informatievoorziening en digitale

Nadere informatie

jaarverslag 2003 Gelderse Poort

jaarverslag 2003 Gelderse Poort jaarverslag 2003 Gelderse Poort Colofon Colofon Redactie Frank van de Ven Eindredactie Jacqueline Alferink Foto's Willem Mes Vormgeving Arnold Wierda Druk Kemperman Oplage 1300 Uitgave juni 2004 de basis

Nadere informatie

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past

NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past NAH, HOE VERDER? Kies de hulp die bij je past WAT IS NAH? NAH is de afkorting van Niet-Aangeboren Hersenletsel. Iedereen, jong of oud, kan hersenletsel oplopen door ziekte of ongeval, bijvoorbeeld door

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Welkom. meegeldersepoort.nl

Welkom. meegeldersepoort.nl Welkom meegeldersepoort.nl Welkom bij MEE Gelderse Poort In deze folder staat informatie over onze diensten en uitleg over onze werkwijze. Wilt u deze infor matie goed doorlezen en bewaren? Wat biedt MEE

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen

Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Signalering en zorgcoördinatie bij begeleiding in de Wmo voor specifieke groepen Specifieke groepen voor de extramurale begeleiding vanuit Wmo zintuiglijk gehandicapten (ZG) mensen met complex niet aangeboren

Nadere informatie

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing Willem (59) Willem heeft chronische rugklachten en kan niet meer werken. Hij is boos en neerslachtig omdat het hem niet lukt een hogere WAO-uitkering te krijgen. Hij vraagt MEE om hulp bij de aanvraag.

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant

Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant Regionale bestuurlijke afspraken gemeenten regio Zuidoost-Brabant en MEE Zuidoost Brabant Inleiding Per 1 januari 2015 worden gemeenten op grond van de Wmo 2015 verplicht om cliëntondersteuning als kosteloze

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe ga ik

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV 1. INLEIDING De arbeidsintegratie van jongeren met leermoeilijkheden is gebaat bij een goede regionale samenwerking.

Nadere informatie

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD

postbusŵgemëeñfeňoořdëľnveldľnl- uèťheenïe NOORDENVELD G E M E E N T E R15.00047 III N O O R D E N V E L D B E Z O E K A D R E S t Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden P O S T A D R E S Ť Postbus 109 9300 AC Roden î W E B S I T E / E - M A I L t www.gemeentenoordenveld.nl

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan.

Onderwerp Afdoening toezegging nota 'Een Sterke Basis' Wij gaan er van uit dat toezegging 15-06, lid 2 hiermee is afgedaan. Besturing Controlling Communicatie Besturing Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nijhoffiaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Besturing, Postbus 78, 2600

Nadere informatie

De Aandachtsfunctionaris 1

De Aandachtsfunctionaris 1 De Aandachtsfunctionaris 1 Profiel aandachtsfunctionaris kindermishandeling Functieomschrijving De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie van de meldcode in de organisatie,

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen MEE Rotterdam Rijnmond en de Gemeente Krimpen a/d IJssel 2013 en 2014

Overeenkomst tussen MEE Rotterdam Rijnmond en de Gemeente Krimpen a/d IJssel 2013 en 2014 Overeenkomst tussen MEE Rotterdam Rijnmond en de Gemeente Krimpen a/d IJssel 2013 en 2014 Stichting MEE Rotterdam Rijnmond ten dezen vertegenwoordigd door de directeur bestuurder, mevrouw M.C. Lewis En

Nadere informatie

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Jongeren met complexe problemen krijgen bij voorkeur ondersteuning thuis en in de wijk. Zo kort en effectief mogelijk. Soms is tijdelijk verblijf in een behandelcentrum

Nadere informatie

Pedagogische gezinsbehandeling

Pedagogische gezinsbehandeling Pedagogische gezinsbehandeling Wie zijn wij en wat kunnen wij u bieden? ASVZ is een organisatie voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking of psychiatrische problematiek. Ruim 4.000 medewerkers

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes

Jaarplan 2014 Ismes JAARPLAN Stichting Ismes JAARPLAN 2014 Stichting Ismes 1 1. Inleiding Dit is het eerste jaarplan van Stichting Ismes en heeft betrekking op 2014. De kaders voor het jaarplan zijn vastgelegd in het Beleidsplan periode 2014-2017/2019.

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geleding Besproken Besluitvorming Directeuren en GMR Jan-mrt 2011 April 2011 Directeuren en GMR Evaluatie mei 2012 Directeuren Evaluatie en update MO 5-3-2013 DB 26 maart 2013 Directeuren Evaluatie DB

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2013 EN WERKPLAN 2014 VOORWOORD De Cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten over het jaar 2013 en geeft aan waar zij in 2014 aandacht aan wil

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

De Driestroom Ambulante dienstverlening

De Driestroom Ambulante dienstverlening voor mensen met een beperking De Driestroom Ambulante dienstverlening voor De Driestroom kinderen met een ontwikkelingsachterstand Inhoudsopgave Inleiding Inleiding Ambulante Dienstverlening - Pedagogische

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Zaaknummer: OWZCM13 Onderwerp Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Collegevoorstel Inleiding Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ligt de verantwoordelijkheid voor en de regie rondom

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan

Decentralisatie Jeugdzorg. Regionale Visie. en Stappenplan Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond Visie en Stappenplan Transitie Jeugdzorg IJmond versie 8 februari 2012 1 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn

Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik bouw aan mijn toekomst. Stap voor stap. Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn De zorgbehoefte van jongeren en hun gezin staat centraal. Pluryn onderschrijft deze stelling uit het huidige zorgstelsel.

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk

Het Signalerend. Toegankelijke. Activerende. Netwerk Stean foar Stipe Visie op cliëntondersteuning zorg, welzijn en aangepast wonen Het Signalerend ignalerende Toegankelijke Effectieve Activerende Netwerk (dat stiet as in hûs!) Inleiding Sinds januari 2007

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND

ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD KOP VAN NOORD-HOLLAND Eerste voortgangsrapportage van 1 juli 2004 1 mei 2005 In het kader van de Tijdelijke stimuleringsregeling advies- en steunpunten huiselijk geweld

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Taak- Functieomschrijving Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Deze taak-functieomschrijving is bruikbaar voor alle sectoren welke ondersteuning, begeleiding, zorg, hulp en bescherming

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond

Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond *2012/8521* 2012/8521 registratienummer 2012/8521 Decentralisatie Jeugdzorg Regionale Visie en Stappenplan Regio IJmond 1. Aanleiding Gemeenten worden volgens het Regeerakkoord 2010-2014 en de Bestuursafspraken

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde

Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen, M. Kamphuis, J. de Wilde Samenvatting van de JGZ Richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Handelen bij een vermoeden van kindermishandeling Samenvatting voor het management Redactie M.M. Wagenaar-Fischer, N. Heerdink-Obenhuijsen,

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting BBC

Jaarverslag Stichting BBC Jaarverslag 2016 Stichting BBC 1 Missie en visie In het fusiedocument (2014) is de missie van de stichting BBC beschreven. Deze is als volgt geformuleerd: De Stichting BBC ondersteunt de cliënten van Ipse

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Nota van B&W. De overeenkomst dient voor 1 juli 2008 ondertekend te zijn door de gemeente Haarlem en Stichting MEE.

Nota van B&W. De overeenkomst dient voor 1 juli 2008 ondertekend te zijn door de gemeente Haarlem en Stichting MEE. Nota van B&W Onderwerp Basisovereenkomst Gemeente Haarlem en MEE Noordwest- Holland 2008 Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. C.R. Reitzema Telefoon 5115042 E-mail: creitzema@haarlem.nl STZ/WWGZ

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie