Projectplan. Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan. Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0"

Transcriptie

1 Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan een sterke, regionale economie. Om iedereen aan het werk te krijgen moeten werkgevers, (toekomstige) werknemers, gemeenten, UWV en onderwijsorganisaties hun krachten bundelen. Dat is wat wij in Noord-Holland Noord doen. 1

2 2 van 21 Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 Regio Noord-Holland Noord Versie : 1.0 Steller : Frans Zoetelief Telefoon : Programmamanager : Paul Scholtz Datum : 28 juni 2013 Bijlagen : geen 2

3 3 van 21 Inhoudsopgave Pagina 1. Projectdefinitie Inleiding 1.2 Doelstelling 1.3 Achtergrondinformatie 1.4 Projectresultaat en afnemer 1.5 Uitgangspunten 1.6 Randvoorwaarden 1.7 Afbakening 2. Aanpak Instrumenten 2.2 Organisatie en besturing 3. Financiën Projectbegroting 4. Beheersing Kwaliteit 4.2 Risico s, issues en aannames 4.3 Communicatie 4.4 Capaciteit 4.5 Samenhang/relatie met andere projecten 5. Planning 21 3

4 4 van Projectdefinitie 1.1 Inleiding Teveel mensen in Nederland staan buiten het arbeidsproces. Dit kost de samenleving veel geld. Om Nederland gezond te houden in een tijd van vergrijzing, ontgroening en economische recessie is het nodig dat iedereen met enige mate van arbeidspotentieel participeert in het arbeidsproces. In dit document wordt de aanpak van de jeugdwerkgelegenheid beschreven. Dit Actieplan is onderdeel van het regionale programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Het programma Inclusieve Arbeidsmarkt Om aan bovenstaande opdracht gehoor te geven en gezien de positieve ervaringen met het eerdere Actieplan Jeugdwerkgelegenheid tussen 2009 en 2012 hebben de samenwerkende gemeenten besloten het NHN in te richten met het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) als opdrachtgever. Doelstelling van het programma Publiek en privaat zorgen samen voor een duurzaam arbeidsmarktbeleid op regionaal niveau. Dit levert winst op voor alle partijen: Werkgever: snel en helder inzicht in beschikbaar passend arbeidspotentieel Werknemer: betere en snellere kans om aan passend werk te komen en te houden Overheid: meer mensen nemen deel aan het arbeidsproces En dus: meer arbeidspotentieel - minder werkloosheid - minder uitkeringen Het programma hanteert een thematische indeling waarlangs de doelen worden gerealiseerd. Zo heeft ieder thema zijn eigenheid in eigenaarschap, dynamiek, prioritering en tijdpad. De onderlinge afhankelijkheid is beperkt tot indien gewenst/noodzakelijk. In dit projectplan wordt beschreven wordt uitgevoerd om de vooraf gedefinieerde opbrengst te realiseren. Dit betekent niet dat het aantal projecten en initiatieven statisch is. Immers, het programma ondersteunt (sub)regionale en lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan de doelstelling van dit programma. De opbrengst van de projecten die hier zijn beschreven leveren in die zin de minimale opbrengst op. 4

5 5 van 21 In het schema worden de hoofdactiviteiten genoemd. Het programma kan tevens toegevoegde waarde bieden aan samenwerkingsprojecten die bijdragen aan de Inclusieve Arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de vorm van het beschikbaar stellen van kennis, expertise, projectmanagement, (bestuurlijk) commitment en het onderzoeken van financieringsmogelijkheden (bijvoorbeeld bij O&O-fondsen). Deze projecten kunnen worden ingediend bij het programmabureau. Na beoordeling door de sponsorleden wordt het project voorgelegd aan de stuurgroep RPA-NHN. Dit projectplan omvat de inrichting van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord en is onderdeel van het thema van School naar Werk. 1.2 Doelstelling In verschillende sectoren wordt een tekort aan gekwalificeerd personeel verwacht. Enerzijds heeft dat te maken met de beperkte instroom van studenten richting die sectoren en anderzijds met het opleidingsaanbod dat niet goed aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Van School naar Werk is het cluster van projecten dat een bijdrage levert aan: 1. Een goed opgeleide beroepsbevolking door het creëren van een opleidingsaanbod dat aansluit op de vraag van werkgevers in de regio. 2. Een optimale benutting van het arbeidspotentieel door het creëren van een sluitende aanpak van (kwetsbare) jongeren richting de arbeidsmarkt en het uitbreiden van plaatsingsmogelijkheden. Het thema waar onderwijs en werkgevers de trekkracht vormen. De activiteiten in het thema van School naar Werk leveren het volgende op: a) Het opnieuw inzetten van eerder gebleken succesvolle instrumenten om jongeren beter naar een werksituatie toe te leiden (AJW 2.0) b) Een netwerk van scholen, UWV, gemeenten en (vertegenwoordigers van) werkgevers waarin kwetsbare jongeren begeleid worden naar een werksituatie (de Werkschool - nu ArbeidsAdviesTeams) c) Een opleidingsaanbod dat aansluit op de (toekomstige) vraag van werkgevers (vraaggericht onderwijs) Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt van de successen van AJW 1.0, de netwerken van praktijkscholen en speciaal onderwijs en de economische speerpuntsectoren in de regio (agri, maritiem, duurzame energie, medisch en toerisme & recreatie). Hieronder worden de opbrengsten nader toegelicht. a) Actieplan Jeugdwerkgelegenheid (AJW) 2.0 Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid (AJW) is de afgelopen jaren in de regio succesvol uitgevoerd. Er zijn door de samenwerkende partijen (overheid, onderwijs en ondernemers) 9625 jongeren geplaatst op een leerbaan of stageplaats. Met name het inzetten van Plaatsingsbonussen, extra coaching en begeleiding van de jongere en het genereren van maatschappelijke projecten zijn succesvolle elementen geweest. Uit de evaluatie van het AJW is tevens gebleken dat in de subregio s waar het meest is samengewerkt de resultaten ook het meest positief hebben uitgepakt. De samenwerking in het AJW is de opmaat geweest voor het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Eén van de doelen van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt is de borging van de opbrengsten van AJW 1.0 én het realiseren van nog niet behaalde doelen. Rol programma Inclusieve Arbeidsmarkt: - Borgen van de opbrengsten van AJW 1.0; - realiseren van nog niet behaalde doelen; - ontwikkelen van AJW 2.0 met een duidelijke inbreng van verschillende onderwijsinstellingen; - het opnieuw inzetten van eerder gebleken succesvolle instrumenten als de Plaatsingsbonus en dienstverlening richting jongeren. 5

6 6 van 21 b) ArbeidsAdviesTeams (voorheen de Werkschool) De ArbeidsAdviesTeams (AAT) richt zich op de aanpak van het probleem dat een deel van de jongeren van het praktijkonderwijs (Pro) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) ondervindt bij het vinden en behouden van werk. De ArbeidsAdviesteams slaat bruggen tussen betrokken partijen en bewaakt een sluitende aanpak. De jongeren en hun werkgevers worden gevolgd en indien nodig ondersteund. De ArbeidsAdviesTeams verbindt leerlingen, ouders, scholen, werkgevers en ondersteunende partijen aan deze ambitie en ondersteunt hen bij de uitvoering ervan. De instroom voor de ArbeidsAdviesTeams in Noord-Holland Noord bestaat uit naar verwachting zo n 300 leerlingen per jaar. Rol programma Inclusieve Arbeidsmarkt: - uitvoeren pilot Werkschool nu ArbeidsAdviesTeams - leggen van verbindingen met de landelijke pilots c) Vraaggericht onderwijs Het ministerie van OCW heeft een aantal maatregelen genomen middels het actieplan Focus op Vakmanschap. Dit houdt in dat het MBO over de hele linie goed onderwijs en een solide basis dient te bieden voor werk of doorstroming naar het vervolgonderwijs. Onderwijsinstellingen moeten samen met het regionale bedrijfsleven keuzes maken voor een helder aanbod aan opleidingen dat is afgestemd op de behoefte van het bedrijfsleven in de economische speerpuntsectoren. Onder de vlag van het programma IA zal in twee sectoren een pilot uitgevoerd worden om te onderzoeken welke vraag er is in het bedrijfsleven en hoe dat gematcht kan worden met de instroom van studenten/scholieren. Momenteel wordt onderzocht of de de ervaringen van Seed Valley toe te passen bij één van de economische ontwikkelclusters, bijvoorbeeld Agriboard. Omdat de clusters in de regio Noord-Holland Noord slechts 20% van de totale werkgelegenheid omvatten, wordt daarnaast de sector techniek belicht. De mogelijkheden met betrekking tot de ontwikkeling rond het studentvolgsysteem, dat de Dienst Uitvoering Onderwijs in samenspraak met het ministerie van OCW ontwikkelt, worden hierin meegenomen. Rol programma IA: - onderzoeken vraaggericht onderwijs in minimaal twee sectoren (agri en techniek) - onderzoeken mogelijkheden van DUO met betrekking tot invoeren van een studentvolgsysteem Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 draagt bij aan de tweede doelstelling van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt, thema van School naar Werk, namelijk: Een optimale benutting van het arbeidspotentieel door het creëren van een sluitende aanpak van kwetsbare jongeren richting de arbeidsmarkt en het uitbreiden van plaatsingsmogelijkheden. Een groot deel van de kwetsbare jongeren wil en kan aan het arbeidsproces deelnemen. Deze jongeren zijn niet in staat om, in aansluiting op hun opleiding, zelfstandig een baan te vinden. Dat leidt tot onevenredig grote werkloosheid onder deze jongeren. Dat is maatschappelijk onwenselijk en kost de samenleving veel geld. Daarnaast is het in verband met vergrijzing en ontgroening nodig dat iedereen met enige mate van arbeidspotentieel participeert in het arbeidsproces. Deze jongeren zullen vooral ongekwalificeerd werk gaan verrichten in de elementaire en lagere beroepen. De meerderheid van deze jongeren is cognitief niet in staat een startkwalificatie te behalen. Dat betreft meestal leerlingen van het praktijkonderwijs. Een deel van de kwetsbare jongeren is echter cognitief wel in staat om een startkwalificatie te behalen. Dat zijn vooral leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of uit het reguliere VMBO, vaak met een indicatie Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Deze jongeren worden echter door andere oorzaken verhinderd om een startkwalificatie te behalen. Voor deze leerlingen blijft het credo een startkwalificatie te behalen want ze zijn kwalificatieplichtig tot het 27 e levensjaar. Deze jongeren moeten zo mogelijk begeleid 6

7 7 van 21 worden naar een opleiding die kwalificeert op MBO niveau 2 of hoger. Hiertoe zal in het project aansluiting moeten worden gezocht met programmamaatregelen van de Regionale aanpak Vroegtijdig Schoolverlaten (VSV) en de aanpak VSV in de scholen afzonderlijk. Met een startkwalificatie hebben deze jongeren een veel grotere kans op structureel werk. Onderstaand een overzicht van de toestroom uit de diverse schoolsoorten naar de arbeidsmarkt met daarin het volgende: Onderscheid naar wel/geen kwalificatieplicht Welke behaalde diploma s worden beschouwd als een startkwalificatie Welke uitval is Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Praktijkonderwijs Geen kwalificatieplicht MBO niveau 1 MBO niveau 2 * zie BBL Arbeidsmarkt met startkwalificatie Arbeidsmarkt (geen VSV) Arbeidsmarkt (geen VSV bij > 12 uur werk p.w. Leerlingen zonder diploma VSO en VO Wel kwalificatieplicht MBO niveau 1 Leerlingen zonder dipl MBO niveau 2, 3 en 4* zie BBL MBO niveau 2 Arbeidsmarkt met dispensatie leerplicht HBO Arbeidsmarkt met startkwalificatie Arbeidsmarkt met startkwalificatie HAVO, VWO en Gymnasium WO Arbeidsmarkt met startkwalificatie Arbeidsmarkt met startkwalificatie Arbeidsmarkt met startkwalificatie * Indien het een MBO-BBL (werken en leren) traject is, is er ook bij aanvang van de opleiding al een werkplek nodig. De focus van dit project, AJW 2.0, ligt daarom op de volgende schoolverlaters zonder een startkwalificatie: Leerlingen van het praktijkonderwijs rond hun 18 jarige leeftijd. Deelnemers van de MBO-opleidingen op niveau 1 met of zonder diploma Deelnemers van de MBO-opleidingen op niveau 2 die de opleiding zonder diploma verlaten In bovenstaand schema ligt de focus op de gele vakken (opleidingen naar een startkwalificatie) en de groene vakken (begeleide toeleiding naar de arbeidsmarkt). 7

8 8 van Achtergrondinformatie In januari 2012 kende de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werkloze jongeren tot 27 jaar. Dit aantal was sinds 2009, mede dankzij een succesvolle regionale uitvoering (tot eind 2012) van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid, stabiel. De groep werkloze jongeren is niet homogeen, maar bestaat uit verschillende subgroepen: - Jongeren zonder startkwalificatie (geen diploma of alleen een VMBO diploma of MBO niveau 1, verder onder te verdelen in: o Pro en VSO leerlingen o Overige ongediplomeerde jongeren - Jongeren met startkwalificatie (HAVO, VWO of MBO niveau 2 diploma of hoger) Als we een analyse loslaten op de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid in Noord-Holland Noord, zien we een forse stijging vanaf 1 januari 2012.Het totaal aantal werkloze jongeren is met 63% gestegen van in januari 2012 naar in april Het aantal werkloze jongeren zonder startkwalificatie is in deze periode met 32% gegroeid van 746 naar 989. Het aantal werkloze jongeren met startkwalificatie is bijna verdubbeld: van 678 in januari 2012 naar in april 2013 (+91%). Dit betekent dat driekwart van de toename van de jeugdwerkloosheid sinds januari 2012 wordt verklaard door een stijging van het aantal werkzoekende jongeren met een startkwalificatie. Een aantal jaar geleden werden afgestudeerde jongeren die vanwege de beginnende crisis geen baan konden vinden, gestimuleerd om verder door te leren. Dat deze groep in deze periode hoger of breder gekwalificeerd alsnog de arbeidsmarkt instroomt, is mede een reden voor de stijging. Consequenties: Het oplopen van de jeugdwerkloosheid heeft uiteraard ongewenste effecten: frustratie, demotivatie, en in extreme gevallen ook crimineel of ander ongewenst gedrag. In feite gaat het hier om hetzelfde risico op 'afglijden' zoals we dit ook zien bij andere groepen werklozen: naar mate de duur van de werkloosheid toeneemt, neemt ook de afstand tot de arbeidsmarkt toe. Het grootste deel van de toegenomen jeugdwerkloosheid is toe te schrijven aan de groep jongeren met startkwalificatie. Van hen mag verwacht worden dat zij meer zelfredzaamheid aan de dag leggen dan de groep waar doorgaans de meeste aandacht aan wordt besteed en het meeste geld voor wordt 8

9 9 van 21 uitgetrokken: de jongeren zonder startkwalificatie (PRO, VSO en voortijdige uitvallers uit het MBO). Echter: ook voor de jongere met een startkwalificatie wordt het steeds moeilijker om een baan te vinden. Jaarlijks ontstaan in onze regio vacatures. Die ontstaan door een uitbreidingsvraag uit bepaalde sectoren, maar meer nog door de vervangingsvraag. Deze vraag is op dit moment onder te verdelen in de volgende beroepsgroepen: Elementaire beroepen 12% is vacatures Lagere beroepen 34% is 5.440,, Middelbare beroepen 35% is 5.600,, Hogere beroepen 14% is 2.240,, Wetenschappelijke beroepen 5% is 800,, Deze vacatures vinden we in onze regio vooral in de sectoren: Groot- en detailhandel 19% Zakelijke dienstverlening 17% Gezondheids- en welzijnszorg 14% Nijverheid en energie 12% Maar ook vinden we percentages van rond de 5% in de sectoren bouwnijverheid, vervoer en opslag en de horeca. Conclusie: er is voldoende potentiële werkgelegenheid voor de doelgroep van dit project. Deze vacatures voor elementaire (1.920) en lagere beroepen (5.440) kunnen worden ingevuld door werkzoekenden zonder een startkwalificatie. Daaronder vallen niet-werkende werkzoekende jongeren die het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het VMBO of MBO zonder startkwalificatie verlaten. De kwetsbare jongeren van deze groep kunnen niet zelfstandig werk zoeken, vinden en behouden. Daarin hebben zij ondersteuning nodig. 1.4 Projectresultaat en afnemers Doelgroep: Niet-Werkende Werkzoekende jongeren (waaronder WWB'ers, WW'ers, Wajongers en NUG'ers) van 15 tot 27 jaar uit de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Jaargemiddelde over de periode april maart 2013: jongeren. Per april 2013: jongeren (Bron: UWV). Sub-doelgroepen: 1. Schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs (PRO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en van het MBO niveau 1, die op eigen gelegenheid geen werkplek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Dit zijn jongeren zonder een startkwalificatie en die in de meeste gevallen ook geen startkwalificatie kunnen behalen (i.v.m. een beperkt leervermogen). Deze sub-doelgroep bedraagt ongeveer 300 jongeren. Hiervan begeleiden we alle jongeren naar een duurzame werkplek. De intentie is om 200 jongeren met succes te plaatsen op een werkplek voor minimaal een jaar. 2. (Voortijdige) Schoolverlaters van het VO en MBO, die begeleiding nodig hebben om terug te keren naar school om een startkwalificatie te behalen en / of een plek op de arbeidsmarkt te kunnen vinden. Dit zijn jongeren zonder een startkwalificatie die een startkwalificatie kunnen behalen, maar daar extra begeleiding en / of coaching bij nodig hebben. Deze sub-doelgroep bedraagt ongeveer 700 jongeren. Alle jongeren die zich melden bij een Jongerenloket, het UWV of sociale dienst worden begeleid naar een duurzame werkplek. Wij verwachten 500 jongeren daadwerkelijk te kunnen plaatsen, waarvan rond de 300 jongeren met een Plaatsingsbonus. 3. Jongeren met een startkwalificatie, waar op dit moment geen werkgelegenheid voor beschikbaar is. Dit zijn schoolverlaters van het MBO op niveau 2, 3, 4. Deze sub-doelgroep betreft ongeveer 9

10 10 van jongeren. Alle jongeren die zich melden bij een Jongerenloket, het UWV of een sociale dienst worden ondersteund bij het zelf zoeken van een duurzame werkplek. Verwachte resultatenen en effecten: Een groter percentage van de jongeren blijft onderwijs volgen om een startkwalificatie te behalen; Een groter aantal jongeren een andere kwalificatie te laten behalen op hetzelfde niveau, maar in een meer kansrijke arbeidsmarktsector; Meer jongeren een kwalificatie op een hoger niveau in MBO of HBO behalen; Het bestaande tekort aan werk(ervarings)-, stage- of leerwerkplek zal verminderen. Effect hiervan zal zijn dat er op korte termijn minder doorstroom is naar de al zeer ruime arbeidsmarkt en dat daarmee de werkloosheid onder de jongeren beperkt wordt. Op termijn zal het percentage jongeren dat een startkwalificatie heeft toenemen en ook zal het gemiddelde opleidingsniveau op de niveaus 3, 4 en 5 (HBO) van de jongeren toenemen. De bestaande krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren zal verminderen in verband met meer aanbod van jongeren met een beter bij die sector passende kwalificatie. Resultaat 1. Meer kwetsbare jongeren (jongeren zonder een startkwalificatie) nemen structureel deel aan het arbeidsproces. Dit is af te meten aan het aantal succesvolle plaatsingen van jongeren die begeleid worden. 2. Meer kwetsbare jongeren, die wel potentie hebben om een startkwalificatie te behalen, studeren af met een startkwalificatie. Hierdoor zijn zij beter plaatsbaar. Afnemer 1. De kwetsbare jongeren en werkgevers zijn directe afnemers. Hierin spelen de volgende organisaties een rol: Agrarisch Opleidings Centra (AOC s), ROC s, Scholen voor VSO en Praktijkonderwijs, Gemeenten, UWV, SW bedrijven en Jeugdzorg (Parlan) 2. De kwetsbare jongeren en de scholen voor VO, SVO en MBO zijn directe afnemers. 1.5 Uitgangspunten De Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC s) in de 3 subregio s van de arbeidsmarktregio NHN worden direct betrokken bij de uitvoering van dit project waardoor aansluiting wordt gevonden bij het convenant Voortijdig Schoolverlaten (VSV aanpak) in het Voortgezet Onderwijs en het MBO. De instrumenten (zie bij resultaten) worden zo vroeg mogelijk (als de jongere nog onderwijs volgt) ingezet, zodat jongeren niet werkloos raken. Gemeenten en onderwijsinstellingen zullen dit gezamenlijk gaan doen. 1.6 Randvoorwaarden Actieve medewerking op alle niveaus van alle leden van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid NHN. De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord stemmen in met hun rol als trekker van het project. Betrokken partijen (gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, SW bedrijven etc.) zijn bereid tot samenwerking en committeren zich aan het project en stellen cofinanciering beschikbaar in de vorm van organisatie- en menskracht. Brancheorganisaties ondersteunen het project actief door voldoende werk(ervarings)plaatsen ten behoeve van deze jongeren ter beschikking te stellen. Het Regionaal Adviesteam Kenniscentra van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB) ondersteunt het project door voor deze doelgroep beroepspraktijkvorming in BOL of BBL opleidingen in het MBO mogelijk te maken door voldoende en voor de doelgroep geschikte werkplekken ter beschikking te stellen. 10

11 11 van Afbakening Aanpak werkloosheid van andere doelgroepen die buiten de leeftijdscategorie van 15 tot 27 jaar vallen. Het project richt zich alleen op kwetsbare jongeren tot 27 jaar uit de regio Noord-Holland Noord. 2. Aanpak 2.1 Instrumenten Uit de evaluatie van het succesvolle Actieplan Jeugdwerkgelegenheid bleek een aantal instrumenten goed te werken, die zetten we opnieuw (extra) in. Echter worden daarnaast ook nieuwe initiatieven genomen om de jeugdwerkgelegenheid te bevorderen. Hieronder een overzicht: Begeleiding bij het zoeken, vinden en behouden van een werkplek voor schoolverlaters van Praktijkscholen, Speciaal Voortgezet Onderwijs en (Voortijdige) Schoolverlaters van MBO Niveau 1 die op eigen gelegenheid geen werkplek kunnen vinden, door: o ArbeidAdviesTeams (AAT) adviseren de probleemeigenaar / begeleider van de jongere over de aanpak om een werkplek te zoeken, te vinden en te behouden. Elke sub-regio (Kop van Noord- Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland) heeft z n eigen (AAT) met vertegenwoordigers van betrokken organisaties. Regisseursfunctie om regie op de processen in de AAT s te voeren. o Begeleiding van (andere) kwetsbare jongeren door job- en jongerencoaches. Deze begeleiden de kwetsbare jongeren bij het zoeken, vinden en behouden van werk en in hun sociale leven. Ook de scholing van begeleiders tot jobcoach van kwetsbare jongeren maakt hier onderdeel van uit. De begeleiding van de jongeren wordt gedaan vanuit de sociale diensten en RMCfunctie van de gemeenten en het UWV. Waar mogelijk werken deze partijen samen vanuit één locatie die laagdrempelig en toegankelijk is voor de jongeren. Elke jongere heeft daar 1 begeleider voor het hele traject van zoeken, vinden en behouden van werk. De functie van joben jongerencoach kan worden uitgevoerd door: een klantmanager of een vergelijkbare functionaris van één van de in de AJW 2.0 samenwerkende instanties. een medewerker van een vrijwilligersorganisatie in de subregio s in een Jongerenloket (naar het model van Alkmaar / regio Noord-Kennemerland) Toekennen van een Plaatsingsbonus: Werkgevers die zich verplichten om een jongere een werkplek te geven ontvangen onder voorwaarden een bonus. Uitbouw van maatschappelijke projecten: Benutten van samenwerkingsverbanden met opleidingsbedrijven en of maatschappelijke organisaties om meer initiatieven tot projecten te generen en stimulering van de inzet van jongeren die zonder werk zitten in deze projecten aan de slag helpen. Bij de uitvoering van de projecten worden zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties betrokken. Ontstaan onder de vlag van Talent voor Techniek, maar wordt mogelijk ook uitgebreid naar andere sectoren zoals de zorg. Toepassen van Social Return On Investment (SROI), door aanbestedingen van private en publieke organisaties, om zo meer werkgelegenheid te creëren voor jongeren die een BBL of BOL opleiding volgen. Dit is vooral belangrijk in verband met de slechte conjunctuur waardoor er geen autonome groei in werkgelegenheid is. SROI is een project binnen het thema van Uitkering naar Werk binnen het en heeft onlangs een Toolkit en implementatieplan opgeleverd. Opzetten van werk(ervarings)projecten ten behoeve van de jongeren bij (groepen) bedrijven in de regio. Met werkervaring is het minder moeilijk voor onervaren jongeren om werk te vinden. Succesvol voorbeeld was enige jaren geleden Alkmaar winkelstad. Ondersteunen van Track The Talent. Dit is een traject om zowel voortijdig schoolverlaten van kwetsbare jongeren te voorkomen als kwetsbare jongeren voor te bereiden op een arbeidssituatie. Door positieve ervaringen hiermee in niveau 1 en 2 groepen van het Horizon College kunnen bij alle niveau 1 groepen van het AOC en de beide ROC s groepen worden gevormd die een praktisch traject 11

12 12 van 21 van Track the Talent volgen. De deelnemers volgen praktische workshops bij verschillende bedrijven in diverse branches. Adviseurs van het Leerwerkloket NHN bieden het programma Box jezelf naar de Top op school aan in de kwalificatie Leren, Loopbaan en Burgerschap. Daarna krijgen de groepen elk 8 workshops aangeboden in het bedrijfsleven door (vertegenwoordigers van) het bedrijfsleven. Er is ook aandacht voor nazorg: Leerlingen uit de groep die beide trajecten hebben doorlopen en daarna nog individuele begeleiding nodig hebben, krijgen daarvoor een aanbod op maat via Stichting YES of Z11 Jongerencoaching. Resultaten: - Jongeren zijn in staat op school te blijven en in contact te komen met het bedrijfsleven. - Jongeren krijgen inzicht in wat een bedrijf verwacht aan houding, gedrag, uitstraling en vaardigheden. - Jongeren ontwikkelen loopbaancompetenties. - Jongeren leren op een effectieve manier te solliciteren. - Jongeren vergroten hun beroepsoriëntatie en netwerk. - Bedrijven maken kennis met potentiële werknemers. - Bedrijven verwerven kennis om bij in dienst nemen van een jongere gebruik te maken van beschikbare financiële middelen voor scholing, training en ontwikkeling. Inspiratiesessies voor jongeren en werkgevers. Samen met regionale partners zoals het UWV, onderwijs en werkgeversorganisaties worden inspiratiesessies en speeddates georganiseerd voor jongeren en werkgevers. Dit initiatief zal de komende maanden verder uitgewerkt worden in samenwerking met de genoemde partijen en HDC Media. Andere projecten, programma s en activiteten van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt die invloed hebben op jeugdwerkgelegenheid en werkloosheid: o De herinrichting van het MBO (AOC Clusius College, ROC Horizon College en ROC Kop van Noord-Holland). Focus op Vakmanschap en de vorming van de Entreeopleidingen zijn hierin leidend. Deze herinrichting per 1 augustus 2014, biedt kansen om in regio NHN het beroepsonderwijs meer arbeidsmarktgericht vorm te geven. Alle huidige niveau 1 opleidingen, inclusief de Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistent (AKA) opleiding worden omgevormd tot de Entreeopleidingen met verschillende uitstroomprofielen die arbeidsmarktgericht zijn. Vanuit het project zal beïnvloeding moeten plaatsvinden om de drie MBO-instellingen MBO profielen te laten aanbieden die aansluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven. o Project Ontsluiting Werkzoekendenbestanden. Samenwerking van gemeenten met uitzendbureau s, onder regie van het RPA-NHN. Uitkeringsgerechtigden worden actief begeleid naar werk door het uitzendbureau. o Ontwikkeling van een Agritech Campus (ATC) op initiatief van Agriboard: Een stelselmatige aanpak die ertoe moet leiden dat er voldoende innovatieve ondernemers en medewerkers voor bedrijven beschikbaar zijn en blijven binnen de Agrisector en de Techniek. Een verdere samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die onder meer gericht is op het verbeteren van het imago van de Agribussiness. Gebaseerd op de ervaringen met Seedvalley. Een concept bussinessplan is sinds begin juni 2013 gereed. o Technisch Talent Werkt: Dit project is een voorbeeld van intersectorale mobiliteit. Op basis van een initiatief vanuit het Servicepunt Techniek en het programma Inclusieve Arbeidsmarkt is het plan ontstaan om kandidaten vanuit de bouw (weinig werk in deze regio) naar de techniek (nog wel werk beschikbaar) toe te leiden. Er wordt een pilot gestart om 150 kandidaten te plaatsen i.s.m. het UWV. Hierbij hoort ook een monitor- en verantwoordingssysteem en het levert een best-practice model op voor andere sectoren. Op de Regiowerktop van 24 juni 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door vertegenwoordigers van de Koninklijke Metaalunie, FNV, UWV en het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. o Brancheservicepunt Zorg & Welzijn en Brancheservicepunt Horeca & Recreatie: Samenwerkingsverband tussen werkgevers, werkgevers- en werknemersorganisaties, het UWV en onderwijsinstellingen om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten en een 12

13 13 van 21 strategisch personeelsbeleid te voeren. Samenwerking in de overheid en zakelijke dienstverlening (o.a. website Werken in Noord-Holland Noord): Meerdere initiatieven, waaronder Regiomatchpoint, een mobiliteitsnetwerk voor bedrijven in de regio waarbij vacatures en kandidaten uitgewisseld worden. Uit de evaluatie van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid is gebleken dat de aansluiting vanuit het onderwijs bij de aanpak van jeugdwerkloosheid een verbeterpunt is. Daarom is besloten om de RMC's, het AOC en de ROC's nadrukkelijk te betrekken bij de uitwerking en invulling van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0. Het programma Inclusieve Arbeidsmarkt heeft onder het thema van School naar Werk de lead in het initiëren en realiseren van regionale plannen gericht op een optimale benutting van het arbeidspotentieel door het creëren van een sluitende aanpak van kwetsbare jongeren richting de arbeidsmarkt en het uitbreiden van plaatsingsmogelijkheden. Alle MBO-instellingen voeren een School-Ex programma uit, een samenwerking van de ROC's en het AOC met het UWV. Resultaten die met dit programma worden behaald hebben invloed op de jeugdwerkgelegenheid op korte en langere termijn. Het RPA-NHN wordt geïnformeerd over de aanpak van de jeugdwerkloosheid door het AOC en de 2 ROC's. Daarnaast ondersteunt het RPA-NHN de projecten met kennisdeling, adviezen, publiciteit en het gebruik van de netwerken van het RPA-NHN. Hieronder een overzicht van de initiatieven vanuit het onderwijs: Regionale aanpak Voortijdige School Verlaten (VSV): Gezamenlijke projecten van alle VO en MBO instellingen in de drie subregio's. De hier uitgevoerde onderwijsmaatregelen leiden tot minder jongeren die ongekwalificeerd de arbeidsmarkt op komen. Tevens verbetert de kwaliteit van het aanbod van jongeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast is ook afstemming en samenwerking verstandig bij een aantal activiteiten: Werving van meer werk(ervarings)plekken, inzet van Track the Talent, verbetering van het Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB beleid) en uitvoering in het VO waarmee jongeren beter worden toegerust voor een MBO-opleiding met perspectief en voor de arbeidsmarkt. Jongerenprojecten (zoals Track The Talent en Supporters voor Supporters (st. MEE)): Doel: Voorkomen van Voortijdig Schoolverlaten en een betere voorbereiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt. Programma is ontwikkeld en als pilot uitgevoerd. Financiële steun om uitvoering met enige groepen van leerlingen mogelijk te maken. Andere inrichting van MBO-opleidingen in de techniek: Samenwerking van AOC en ROC s met de Techniekraad Noord Holland: Een soepelere overgang van BOL naar BBL Een werkzware Bol variant met een praktijkplus-pakket Jongeren met een MBO 2-diploma maar zonder werk, langer in het onderwijs houden om ze zo hoog mogelijk te kwalificeren. Sluitende aanpak scholing en werk: Onderzoek naar een model van maatwerkonderwijs voor kwetsbare jongeren in de arbeidsmarktregio NHN. Samenwerking van AOC Clusius College, ROC Horizon College, ROC Kop van Noord-Holland, gemeenten uit de regio en het UWV. Aanpak Laaggeletterdheid: Klantmanagers en jongerencoaches zijn allert op laaggeletterheid van jongeren. In voorkomende gevallen wordt verwezen en begeleid naar scholingstrajecten voor deze jongeren op de ROC's. 13

14 14 van Organisatie en besturing Het project Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 wordt uitgevoerd onder de vlag van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt van het RPA-NHN. In het RPA-NHN zijn de meest essentiële op de arbeidsmarkt betrokken partijen vertegenwoordigd om de Inclusieve Arbeidsmarkt vorm te kunnen geven. Deze gedachte sluit aan op de doelstelling van het RPA-NHN, namelijk het realiseren van duurzame samenwerkingsverbanden ten behoeve van een optimale aansluiting tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Organisatie Figuur 6.1: Programma-organisatie Inclusieve Arbeidsmarkt De stuurgroep RPA-NHN De opdrachtgever voor de uitvoering van het programma is de stuurgroep RPA-NHN. In de stuurgroep RPA zijn vertegenwoordigd: namens de gemeenten: wethouder mevr. E. Konijn van de (centrum)gemeente Alkmaar (voorzitter) wethouder dhr. S. Binnendijk van de gemeente Heerhugowaard wethouder dhr. A. Ruppert van de gemeente Hoorn wethouder dhr. K. Visser van de gemeente Den Helder namens UWV: mevr. M. van Vuren, regiomanager UWV Noord-Holland Noord namens de werkgeversorganisaties: dhr. T. Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN dhr. J. Veerman, bestuurder VNO-NCW Namens de werknemersorganisaties: dhr. M. Laboui namens de onderwijsorganisaties: dhr. J.H.G. van de Langenberg, voorzitter College van Bestuur van het Horizon College De leden van de stuurgroep nemen de besluiten rondom het programma Inclusieve Arbeidsmarkt, zetten daar waar nodig hun achterban in ten behoeve van de resultaten en treden op als ambassadeur voor het programma. Elk stuurgroeplid neemt het eigenaarschap van één van de thema s binnen het programma (van werk naar werk, van school naar werk of van uitkering naar werk) op zich. 14

15 15 van 21 De Algemene Vergadering en Expertgroep van het RPA-NHN De Algemene Vergadering en Expertgroep van het RPA-NHN dienen als klankbord voor het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. In deze geledingen zijn werkgevers-, werknemers- en onderwijsorganisaties, de gemeenten en het UWV vertegenwoordigd. De individuele leden treden op als sponsoren voor het programma. Dit houdt in dat zij actief betrokken worden bij de sturing van de activiteiten in de verschillende themagebieden. Tijdens de Algemene Vergadering RPA-NHN en de overleggen van de Expertgroep RPA-NHN zullen de voortgang en de resultaten van het programma gepresenteerd en besproken worden. Per thema wordt daar waar nodig een beroep gedaan op de individuele leden. Besturing Het eigenaarschap en de besturing van het programma als geheel zijn in onderstaande figuur weergegeven. De sponsoren zijn, als lid van de stuurgroep, eigenaar van een thema, zij bepalen, geadviseerd door hun sponsorgroep, de agenda en treden op als opdrachtgever naar de programmamanager en de projectleiders. Figuur 6.2 : eigenaarschap en besturing De sponsorgroepen zijn samengesteld uit de bestuurlijk vertegenwoordigers van de partners die direct betrokken zijn bij het thema. Zij leveren input voor de agenda, zijn sparringpartner voor de sponsoren, stellen het netwerk en waar nodig capaciteit beschikbaar, beoordelen de geleverde resultaten en zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de projectresultaten. De expertgroep RPA-NHN is samengesteld uit vertegenwoordigers van de materiedeskundigen uit het werkveld. Zij leveren inhoudelijke ondersteuning, leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van resultaten, toetsen deze aan beoogd effect en praktische toepasbaarheid, beoordelen/bewaken deze in samenhang met de afzonderlijke thema s/resultaten en dragen zorg voor de het leggen van de dwarsverbanden in het programma. Het Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN Het Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN ondersteunt de projectleiders en de stuurgroep met advies, communicatie, organisatie, administratie en netwerk. 15

16 16 van 21 Programmamanager, projectleiders en projectteams De programmamanager is verantwoordelijk voor de coördinatie van het volledige programma. Voor elk project wordt een projectleider aangesteld. De projectleiders geven sturing aan en leggen verbindingen tussen de verschillende projecten die binnen een thema plaatsvinden, houden het overzicht en zorgen voor de verbinding met andere thema s. De projectleider wordt ondersteund door een projectteam. Rapportage- en overlegstructuur De gelaagdheid in het programma voorziet in een minimum aan overlegmomenten en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Het programma hanteert de principes van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap wat betekent dat het programma- en projectmanagement acteert met mandaat volgens de vastgestelde projectplannen en mijlpalen. Figuur 6.3: rapportagestructuur Hoofdpuntenrapportage programma en stuurgroepvergaderingen Naar de frequentie van de stuurgroepvergaderingen rapporteert de programmamanager aan de stuurgroep aan de hand van de hoofdpuntenrapportage de realisatie van de programmadoelen en de beheersing van de beschikbaar gestelde middelen. Tussentijds (minimaal 1 maal per 3 weken) vindt afstemming plaats met de voorzitter van de stuurgroep, de opdrachtnemer en de programmamanager. Frequentie stuurgroepvergadering: 3 maal per jaar. Hoofdpunten- en voortgangsrapportage thema Voorafgaand aan de frequentie van de stuurgroepvergaderingen rapporteert de programmamanager aan de sponsoren van het thema de voortgang van de realisatie van vastgestelde resultaten en de beheersing van beschikbaar gestelde middelen. Deze hoofdpuntenrapportage is gebaseerd op de maandelijkse voortgangsrapportage per thema die door de projectleider wordt geleverd. Minimaal 2-maandelijks vindt afstemming plaats tussen de sponsoren en de projectleider. Frequentie sponsoroverleg: 4 maal per jaar Voortgangsrapportage projecten De sturing en beheersing van de projecten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de projectmanager. Deze methode van projectmanagement is gebaseerd op Prince2 en wordt in termen van intensiteit toegepast afhankelijk van het type project. Het programma omvat immers een reeks aan initiatieven die eerder een vorm van monitoring/ volgen van de ontwikkeling omvatten dan een strakke sturing van 16

17 17 van 21 initiatieven die als project worden bestuurd en beheerst. Welke wijze van besturing wordt toegepast wordt bepaald door de programmamanager in overleg met de projectleider. De voortgangsrapportage projecten vindt 4-wekelijksplaats en wordt geleverd door de projectleider aan de programmamanager. Rol Naam Afdeling/organisatie Bestuurlijk opdrachtgever Stuurgroep RPA Bestuurders uit de arbeidsmarktregio NHN Sponsoren John van de Langenberg Simon Binnendijk ROC Horizon College Gemeente Heerhugowaard Opdrachtgever Sharon Smit RPA-HNH Programmamanager Paul Scholtz RPA-NHN programma Inclusieve Arbeidsmarkt Projectleider Frans Zoetelief RPA-NHN programma Inclusieve Arbeidsmarkt thema van School naar Werk Capaciteitsleveranciers Projectmedewerkers* Beleidsmedewerkers Coördinatoren, Jobcoaches, Klantmanagers, adviseurs Frans Zoetelief Jelle Blom Femke Blokker Van UWV, gemeenten, RMC, Leerplicht, Leerwerkloketten, Jongerenloketten RPA-NHN Programmasecretaris Projectleider ArbeidsAdviesTeams * Komende maand zal er een definitieve projectgroep ontstaat met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, gemeenten, UWV en werkgevers. Er zijn al een aantal overleggen geweest met een soortgelijke samenstelling. 17

18 18 van Financiën 3.1 Projectbegroting Uitvoeringskosten De stuurgroep van het RPA-NHN heeft besloten om de ESF-gelden (2 e aanvraag) van het AJW 1.0 in te zetten voor AJW 2.0. De prognose is dat de 2 de ESF-aanvraag minimaal ,- gaat opbrengen. Tevens heeft de stuurgroep RPA-NHN besloten om ons aandeel van de 25 miljoen van de impulsgelden die het Kabinet begin maart 2013 ter beschikking heeft gesteld voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid, in onze regio in te zetten voor het project AJW 2.0. Voor de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is dit ,--. Het totaal budget is dus minimaal ,--. Activiteit Budgetten Geldbron Toelichting ArbeidsAdviesTeams(AAT), Eigen middelen van ESF 2 e aanvraag en / of Voor 300 jongeren Regisseursfunctie om regie op de processen in de AAT s te voeren. de scholen pm impulsgelden Aanpak Jeugdwerkgelegenheid Begeleiding van (andere) kwetsbare pm idem Voor 700 jongeren jongeren door job- en jongerencoaches Toekennen van plaatsingsbonussen pm idem Voor jongeren een (leerwerk) baan Competentie ontwikkeling van pm idem Jobcoaches Werkervaringsprojecten pm idem Track the Talent, 10 groepen van gemiddeld 10 jongeren Sluitende aanpak voor jongeren naar scholing en werk in de regio Organisatiekosten: Projectleider pm Projectteam pm Backoffice tbv uitvoering pm Overige organisatiekosten pm Totaal ,-- pm idem Tevens cofinanciering vanuit subsidiestroom voor aanpak van VSV en inzet van de medewerkers van het Leerwerkloket. idem idem 18

19 19 van Beheersing 4.1 Kwaliteit Interne review Binnen de programma-onderdelen en projecten wordt de kwaliteit geborgd door tussentijds en bij oplevering van producten een review uit te voeren door vertegenwoordigers van het werkveld. Op programmaniveau fungeert de Expertgroep als reviewgroep. Op projectniveau is een klankbord of afgeleide van de Expertgroep verantwoordelijk voor de toetsing van (tussentijdse) resultaten. Externe review Daarnaast wordt de kwaliteit van het programma geborgd door onder meer de inzet van Peer Group reviews. Deskundigen van binnen én buiten de regio worden betrokken en kijken mee naar het proces per project of naar het totaal. Daarnaast zal gezocht worden naar een review methode om uiteindelijk een wetenschappelijk oordeel te kunnen vormen over de effectiviteit van het programma. Zo zijn de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg betrokken bij het programma, zij leveren een bijdrage vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Ook een Tweede Kamerlid is betrokken bij de activiteiten van het programma. De resultaten van de reviews worden met de eindproducten aan de stuurgroep/sponsoren voorgelegd en maken hiermee deel uit van de besluitvorming. 4.2 Risico s, issues en aannames Hieronder worden de belangrijkste risico s van het programma beschreven en wordt vermeld wie er verantwoordelijk zijn voor deze risico s en welke maatregelen zullen worden getroffen om deze risico s te kunnen voorkomen of op te lossen. Risico Verantwoordelijk Maatregel Tijd: Afgesproken tijdpad met de Stuurgroep wordt niet gehaald Programmamanager & Sponsoren Tussentijdse voortgang wordt gerapporteerd en besproken met de sponsoren Draagvlak: Partnerorganisaties tonen onvoldoende betrokkenheid Opbrengst: Onvoldoende opbrengst voor de uitvoering van de projecten Capaciteit: Onvoldoende capaciteit voor de uitvoering van de projecten Programmamanager & Sponsoren Programmamanager & Sponsoren Programmamanager & Sponsoren Bij ontbreken draagvlak binnen het programma doorzetten naar de verantwoordelijke sponsoren Bij onvoldoende opbrengst binnen het programma doorzetten naar de verantwoordelijke sponsoren Tussentijdse evaluatie van beschikbare capaciteit en voldoende middelen voor het aanwenden van kwalitatieve capaciteit 19

20 20 van Communicatie Om het programma Inclusieve Arbeidsmarkt structureel onder de aandacht te brengen van de aangesloten partners en andere belanghebbende partijen wordt een operationeel communicatieplan opgezet. In dit programmaplan beperken we ons tot de kaders van het communicatieplan op basis van de reeds vastgestelde communicatiestrategie. Communicatiestrategie De communicatiestrategie die gevoerd wordt voor het programma Inclusieve Arbeidsmarkt realiseert geleidelijk een bewustwording van het programma door een verschuiving in kennis, houding en gedrag bij alle belanghebbende partijen (stakeholders). De strategie bestaat uit drie fasen, te weten; duidelijkheid, inzicht en verwachtingen. Fase 1: Duidelijkheid (kennis) Duidelijkheid creëren over de meerwaarde en de rol van het programma naar alle belanghebbende partijen: het programma Inclusieve Arbeidsmarkt verbindt, informeert, deelt kennis & kunde en stimuleert. Fase 2: Inzicht (kennis/houding) De belanghebbende partijen inzicht geven in de drie thema s met daarin de korte en lange termijn verwachtingen. Van projecten tot opbrengsten. Thema Korte termijn Lange termijn Werk naar Werk Informeren Kennis delen Verbinden in regionaal netwerk Brug tussen privaat en publiek Stimuleren School naar Werk Verbinden Brug tussen onderwijs en Uitkering naar Werk Stimuleren Verbinden Stimuleren bedrijfsleven Bundelen publieke diensten Brug tussen publiek en privaat Fase 3: Verwachtingen (houding/gedrag) De belanghebbende partijen inzicht geven in de specifieke kansen (en verwachtingen) die er voor/van iedere individuele partij zijn. Uitwerking communicatieplan Doelgroep Communicatie/participatie Methode Frequentie Opdrachtgever Voortgangs- en Schriftelijk in 3 maal per jaar Stuurgroep RPA resultatenrapportage Stuurgroepoverleggen Sponsoren Presentatie van de Mondeling in overleg 3 maal per jaar voortgang en resultaten met Sponsoren voorafgaand aan een stuurgroepoverleg Gemeenten: Uitvoerend niveau Beleidsmedewerkers Bestuurlijk Andere partners Werkoverleg Beleidsoverleg Portefeuilleoverleg Wethouders Overleg en presentaties resultaten Mondeling 10 maal per jaar 4 maal per jaar 2 maal per jaar Nader te bepalen naar behoefte Andere betrokkenen Voortgang en resultaten Schriftelijk Mailings of redactie in de digitale nieuwsbrief van het RPA-NHN 20

21 21 van Capaciteit Projectleider AJW 2.0 voor 24 uur per week vanuit het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Inzet door de medewerkers zoals jobcoaches, klantmanagers e.d. van de gemeenten, onderwijsinstellingen en UWV, worden op basis van cofinanciering gefinancierd. Daarnaast worden extra medewerkers zoals jobcoaches en klantmanagers ingezet vanuit de projectgelden. 4.5 Samenhang/relatie met andere projecten Het project AJW 2.0 hangt nauw samen met het tweede project van het thema van School naar Werk: Experimenteren met de Werkschool nu geheten ArbeidsAdviesteams. Tevens moet er worden aangesloten en samengewerkt met de projecten van de thema s van Werk naar Werk en van Uitkering naar Werk van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Samenwerking en aansluiting wordt bewaakt in het periodieke overleg van alle projectleiders van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt onder leiding van de programmamanager. Daarnaast is samenwerking met en aansluiting op de regionale aanpak van het voortijdige schoolverlaten (VSV) in de 3 subregio s van groot belang. De projectleider AJW 2.0 en de projectleiders van de Convenanten VSV in de 3 sub-regio s zorgen in gezamenlijk periodiek overleg voor afstemming. 5. Planning Mijlpaal Omschrijving moment Realisatiedatum Heeft invloed op Akkoord concept projectplan Stuurgroepoverleg 3 april 2013 Totale aanpak Ondertekening van de aanvraag door wethouder van de centrumgemeente Voorbereiding: Indiening van de aanvraag Uitvoering Afsluiting project Bijeenkomst met ambassadeur jeugdwerkgelegenheid Bij honorering van de aanvraag: - Uitwerking van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid (AJW) 2.0 in een uitvoeringsplan met efficiënte en effectieve instrumenten om jongeren aan een duurzame werkplek te helpen. - Plan klaar Inzet van de instrumenten. Kritisch volgen van de uitvoering vanuit het RPA-NHN. Meten van de resultaten. Bijsturen van de activiteiten met behulp van de Plan, Do, Check and Act-cyclus. Aanspreken van de partners bij achterblijvende resultaten. Voortgang van de uitvoering wordt regelmatig gerapporteerd aan de bestuurders van de partners in het RPA-NHN. 17 april 2013 idem 1 juli september 2013 Vanaf 1 september 2013 tot 31 december 2014 Evaluatie en borging resultaten Vanaf 1 januari 2015 tot 1 maart 2015 Idem Idem Idem 21

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio. Noord-Holland Noord

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio. Noord-Holland Noord Onderwerp: Format plan van aanpak jeugdwerkloosheid Datum: 23 mei 2013 Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Naam penvoerende organisatie: Naam JWL-coördinator: E-mail:

Nadere informatie

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht:

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht: Datum : 5 april 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt Datum : 28 maart 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Goedkeuringen Dit document heeft de goedkeuring van de Stuurgroepleden RPA-NHN. Distributie

Goedkeuringen Dit document heeft de goedkeuring van de Stuurgroepleden RPA-NHN. Distributie Programmaplan Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan

Nadere informatie

Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord. Tafelsessie school naar werk. Alkmaar 14 september 2012

Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord. Tafelsessie school naar werk. Alkmaar 14 september 2012 Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord Tafelsessie school naar werk Alkmaar 14 september 2012 1 Programma 14/9 Toelichting programma Inclusieve Arbeidsmarkt (Paul Scholtz) De bijdrage van

Nadere informatie

Intentieverklaring Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage

Nadere informatie

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Noord-Holland Noord werkt aan werk Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Inhoud De regio Noord-Holland Noord De regio in beeld Samenwerken in de regio De

Nadere informatie

Uitvoeringsplan. Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 regio Noord-Holland Noord 2013-2014

Uitvoeringsplan. Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 regio Noord-Holland Noord 2013-2014 Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 regio Noord-Holland Noord 2013-2014 Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij

Nadere informatie

Uitvoeringsplan. Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 regio Noord-Holland Noord 2013-2014-2015

Uitvoeringsplan. Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 regio Noord-Holland Noord 2013-2014-2015 Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 regio Noord-Holland Noord 2013-2014-2015 Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt

Nadere informatie

Samen Sterk voor Werk

Samen Sterk voor Werk Convenant Krachtenbundeling Banen creëren Kansen benutten Netwerk Regionale partners Betrokkenheid Inclusieve aanpak Eigenaarschap Draagvlak Samen investeren Regionale Economie Inclusieve Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Samen sterk voor werk Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord

Samen sterk voor werk Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Samen sterk voor werk Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Bergen 2 juli 2014 1 Deze presentatie De regio in beeld RPA-NHN Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Jeugdwerkgelegenheid =

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord

Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Heerhugowaard 5 maart 2014 Deze presentatie De regio in beeld Stand van zaken: - Actieplan Jeugdwerkgelegenheid

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus?

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus? Plaatsingsbonus Nederland verkeert in een economische crisis. Daarom is er een sterke groei van de werkloosheid. Vooral jongeren krijgen hier meer dan normaal mee te maken. Om te voorkomen dat jongeren

Nadere informatie

Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 2016-2020 Aanleiding Wij bevinden ons in een periode waarin we geconfronteerd worden met veel veranderingen in de aanpak van jongeren die

Nadere informatie

Implementatieplan. Social Return On Investment (SROI) in regio Noord-Holland Noord

Implementatieplan. Social Return On Investment (SROI) in regio Noord-Holland Noord Social Return On Investment (SROI) in regio Noord-Holland Noord Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het

Nadere informatie

JONGERENLOKET JAARVERSLAG 2013

JONGERENLOKET JAARVERSLAG 2013 JONGERENLOKET JAARVERSLAG » VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van het regionaal jongerenloket over. Een verslag dat goed inzicht geeft over de stand van zaken als het gaat om jongeren in de regio Alkmaar

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Projectplan. Samenwerking uitzendbranche voor ontsluiten werkzoekendenbestanden

Projectplan. Samenwerking uitzendbranche voor ontsluiten werkzoekendenbestanden Projectplan Samenwerking uitzendbranche voor ontsluiten werkzoekendenbestanden Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt

Nadere informatie

CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren

CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren Convenant tussen gemeenten en onderwijs in de regio Noordoost Brabant inzake het terugdringen van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie

T WERKTVERBAND SAMEN STERK VOOR KWETSBARE JONGEREN VSO, PRO EN MBO 1&2

T WERKTVERBAND SAMEN STERK VOOR KWETSBARE JONGEREN VSO, PRO EN MBO 1&2 T WERKTVERBAND SAMEN STERK VOOR KWETSBARE JONGEREN VSO, PRO EN MBO 1&2 Excellente arbeidsmarkt Noordoost Brabant Speerpuntsectoren Agro & Food Bob Hutten Zorg & Welzijn Hanneke Wouters Techniek Willem

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Samen sterk voor werk

Samen sterk voor werk Samen sterk voor werk RPA-NHN Activiteiten en resultaten 2013 - Ambities 2014 RPA-NHN Activiteiten en resultaten 2013 Ambities 2014 2 INHOUD 1 Inleiding 2. Ontwikkelingen & trends 2.1 Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID

1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID 1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID ARBEIDSTOELEIDING VOOR KWETSBARE JONGEREN Voor jongeren die behoren tot de kwetsbare doelgroep is het uitermate moeilijk om een (opleidings)traject gericht op het verkrijgen

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017

Beleidskader RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Beleidskader RMC 2017-2020 Regio 37 Zuidoost-Brabant Januari 2017 Inleiding Voor u ligt het beleidskader RMC van de regio Zuidoost-Brabant. RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt. Gemeenten

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Vervolgaanpak VSV en JiKP

Vervolgaanpak VSV en JiKP Vervolgaanpak VSV en JiKP Enkele volgende stappen in de regionale samenwerking Ministerie O,C&W Directie MBO Februari 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 2. Doelstellingen en doelgroep 3. Regionale samenwerking

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN DOORSTROOM ENTREEOPLEIDINGEN EN MBO VAN KWETSBARE JONGEREN 1. INLEIDING De toeleiding van kwetsbare jongeren, met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt, geniet momenteel een grote mate van

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Raamwerkovereenkomst Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Regio Noord-Holland Noord 2009-2010-2011 Versie 2011/2012

Uitvoeringsplan Raamwerkovereenkomst Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Regio Noord-Holland Noord 2009-2010-2011 Versie 2011/2012 Uitvoeringsplan Raamwerkovereenkomst Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Regio Noord-Holland Noord 2009-2010-2011 Versie 2011/2012 Versie 14/03/2011 1. Inleiding In de regio Noord-Holland Noord is voor de jaren

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland

Arbeidsmarktbeleid. Samenwerken aan optimale regionale arbeidsmarkt. Opdracht. Rol van Holland Rijnland Arbeidsmarktbeleid Onderwijs, jeugdbeleid, arbeidsmarktbeleid, zorg, welzijn en cultuur. Voor deze maatschappelijke thema s heeft Holland Rijnland een Sociale Agenda ontwikkeld. Vanuit deze agenda wisselen

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid

voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voorkomt schooluitval en afstand tot de arbeidsmarkt voorkomt jeugdwerkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid biedt jongeren Entreeopleiding- / Startkwalificatie biedt leerwerk-trajecten, stages en baangaranties;

Nadere informatie

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 2017 Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 22 FEBRUARI 2017 RAADSBIJEENKOMST JEUGDWERKLOOSHEID Verantwoording Voor de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad van Ede op 22 februari 2017 zijn vijf

Nadere informatie

Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant

Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant Talent en Loopbaan: samenwerking met onderwijs in Noordoost Brabant Karin van Meer, programmamanager Hans Richters, projectleider Leren en Werken Henny Ketelaar, coördinator Talent en Loopbaan De arbeidsmarktregio

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar)

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Inleiding Voor u ligt het businessplan 2013-2015. Het betekent een vervolg op

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool.

Partijen: ROC Gilde Opleidingen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw I.A.M. Janssen Reinen, hierna te noemen: de contactschool. Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio Noord Limburg (regio 38), inzake de aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Henk Kremer

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Henk Kremer Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Henk Kremer Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 1. Aanleiding 2. Constatering 3. Doelgroep 4. Perspectief 5. Knelpunten oplossen en beperken 6. Onderwijs-arbeidsmarkt:

Nadere informatie

Raadsbrief social return en verdringing

Raadsbrief social return en verdringing Collegevoorstel Openbaar Onderwerp en verdringing Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 10 februari j.l. heeft de raad de motie Houd social return on investment ook echt

Nadere informatie

" Gemeente \jroningen

 Gemeente \jroningen " Gemeente \jroningen Onderwerp Stand van zaken Aanpak Jeugdwerkloosheid Steller S.J. RoS De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 70 86 Bijlage(n) Datum 02-03-201

Nadere informatie

Projectplan Versie 1.0 Opsteller/Kwartiermaker : Els Stokman Telefoon 06-11084797 Opdrachtgever Stuurgroep RPA Opdrachtnemer RPA Sharon Smit Datum

Projectplan Versie 1.0 Opsteller/Kwartiermaker : Els Stokman Telefoon 06-11084797 Opdrachtgever Stuurgroep RPA Opdrachtnemer RPA Sharon Smit Datum Projectplan Versie : 1.0 Opsteller/Kwartiermaker : Els Stokman Telefoon : 06-11084797 Opdrachtgever : Stuurgroep RPA Opdrachtnemer RPA : Sharon Smit Datum : 16 april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave..2

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland

Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018. RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Agenda voor de Toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018 RMC regio Zuid-en Midden- Kennemerland Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV per 1 januari 2014 Organisatie Bestuurlijk: Leerplicht,

Nadere informatie

Juni Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid. Geachte heer, mevrouw,

Juni Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid. Geachte heer, mevrouw, Juni 2017 Onderwerp: stand van zaken jeugdwerkloosheid Geachte heer, mevrouw, Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken op het gebied van de aanpak jeugdwerkloosheid, zowel op het niveau

Nadere informatie

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken

Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en de Commissie Sociale zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale zaken Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker RIS153766_28-MEI-2008 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitters van de Commissie Jeugd en Burgerschap en

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak RMC Regio 025/ West-Kennemerland

Samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak RMC Regio 025/ West-Kennemerland Samenwerkingsovereenkomst VSV aanpak 2017-2021 RMC Regio 025/ West-Kennemerland 1 Samenwerkingsovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio West-

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe

Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe coaching vóór en dóór jongeren Periode december mei 2015 Een samenwerking tussen VSV maatregel 5 & Actieplan Jeugdwerkloosheid Regio Zuidoost Drenthe. Voorwoord Voor

Nadere informatie

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid

Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid Bijlage 2. Projecten bestrijding jeugdwerkloosheid 2013-2014 1. Jongerenloket Het jongerenloket bij de Regionale Sociale Dienst in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is een voortzetting van het jongerenloket

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 12 november 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 191113/202 afdeling: Welzijn Onderwerp: KEG Werkt

Nadere informatie

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk Van school naar werk Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk 1 Achtergronden Rolwijziging van UWV naar gemeente VSO/PrO van oudsher leverancier Wajongers Wie zijn deze VSO/PrO/Entree leerlingen?

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Mobiliteit in Logistiek Een inclusieve oplossing voor de Achterhoek

Mobiliteit in Logistiek Een inclusieve oplossing voor de Achterhoek Mobiliteit in Logistiek Een inclusieve oplossing voor de Achterhoek www.chainworks.nl Inleiding Rond 2010 werd door verschillende partijen geconstateerd dat Nederland haar leidende positie op het gebied

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek. Bijlagen

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek. Bijlagen Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013 en 2014 Regio Achterhoek Bijlagen 0 Bijlage 1: Verkenning arbeidsmarkt en jeugdwerkloosheid Deze analyse geeft een beeld op hoofdlijnen van de jeugdwerkloosheid en werkgelegenheid

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Jaarplan 2017 Arbeidsmarktregio Drenthe De arbeidsmarkt houdt zich niet aan gemeentegrenzen en samen kun je meer dan alleen. Daarom is Nederland verdeeld in 35 arbeidsmarktregio s. De Arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013

Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Samenwerkingsverband VSV regio IJssel-Vecht Opmerkelijke cijfers en interpretaties versie 7 maart 2013 Vooraf Het onderstaande overzicht is gemaakt op basis van diverse cijferproducten van DUO. De gegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht Ingradodag 31 maart Ontwikkelingen Nieuw landelijk beleid op 1. RMC vernieuwing 2. Regionale aanpak VSV 3. Jongeren in een kwetsbare positie

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U).

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). VSO Leo Kannerschool Hazenboslaan 101 Oegstgeest Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Guus de Wolf onderwijscoach 03-02-2015 Veranderingen

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Congres Werknemer in opleiding 2011. Workshop Nazorg in het praktijkonderwijs

Congres Werknemer in opleiding 2011. Workshop Nazorg in het praktijkonderwijs Congres Werknemer in opleiding 2011 Workshop Nazorg in het praktijkonderwijs Even voorstellen Dennis Heijnens (Platform Praktijkonderwijs) Ed Veenema (mentor/stagedocent en nazorgmedewerker Praktijkschool

Nadere informatie

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs

Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs SAMENVATTING Toekom(st)room LOB Een stroompunt loopbaangericht onderwijs Advies over hoe LOB na 5 jaar Stimulering LOB verder moet. Utrecht, 1 december 2014 ACHTERGROND Van studie kiezen naar loopbaan

Nadere informatie

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU

SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU SAMENVATTING INVENTARISATIE CRISISMAATREGELEN TECHNIEKTALENT.NU INVENTARISATIE VAN DE STIMULERINGSMAATREGELEN VOOR DE INSTROOM EN HET BEHOUD VAN LEERLINGEN VOOR DE TECHNISCHE SECTOR Martijn Röfekamp Kim

Nadere informatie

Eerste paal Huis van het werk. Bijeenkomst GP Groot, Alkmaar 20 januari 2014

Eerste paal Huis van het werk. Bijeenkomst GP Groot, Alkmaar 20 januari 2014 Eerste paal Huis van het werk Bijeenkomst GP Groot, Alkmaar 20 januari 2014 Aanwezig / afwezig maar geϊnteresseerd Technisch Talent Werkt in Noord- Holland Wat gaan we doen? Welkom door Esther Mentink

Nadere informatie

Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 2016-2020

Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 2016-2020 Speerpunten aanpak VSV en arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 2016-2020 Aanleiding Wij bevinden ons in een periode waarin we geconfronteerd worden met veel veranderingen in de aanpak van jongeren die

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Namens het Platform O&O

Hartelijk welkom. Namens het Platform O&O Hartelijk welkom Namens het Platform O&O Met dank aan: 9 april 2014 maar heeft de jeugd ook werk? Onderwijs, vakbond en werkgevers over hun aanpak Nut en noodzaak om jongeren te betrekken What snew? Anno

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie