Projectplan. Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan. Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0"

Transcriptie

1 Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan een sterke, regionale economie. Om iedereen aan het werk te krijgen moeten werkgevers, (toekomstige) werknemers, gemeenten, UWV en onderwijsorganisaties hun krachten bundelen. Dat is wat wij in Noord-Holland Noord doen. 1

2 2 van 21 Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 Regio Noord-Holland Noord Versie : 1.0 Steller : Frans Zoetelief Telefoon : Programmamanager : Paul Scholtz Datum : 28 juni 2013 Bijlagen : geen 2

3 3 van 21 Inhoudsopgave Pagina 1. Projectdefinitie Inleiding 1.2 Doelstelling 1.3 Achtergrondinformatie 1.4 Projectresultaat en afnemer 1.5 Uitgangspunten 1.6 Randvoorwaarden 1.7 Afbakening 2. Aanpak Instrumenten 2.2 Organisatie en besturing 3. Financiën Projectbegroting 4. Beheersing Kwaliteit 4.2 Risico s, issues en aannames 4.3 Communicatie 4.4 Capaciteit 4.5 Samenhang/relatie met andere projecten 5. Planning 21 3

4 4 van Projectdefinitie 1.1 Inleiding Teveel mensen in Nederland staan buiten het arbeidsproces. Dit kost de samenleving veel geld. Om Nederland gezond te houden in een tijd van vergrijzing, ontgroening en economische recessie is het nodig dat iedereen met enige mate van arbeidspotentieel participeert in het arbeidsproces. In dit document wordt de aanpak van de jeugdwerkgelegenheid beschreven. Dit Actieplan is onderdeel van het regionale programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Het programma Inclusieve Arbeidsmarkt Om aan bovenstaande opdracht gehoor te geven en gezien de positieve ervaringen met het eerdere Actieplan Jeugdwerkgelegenheid tussen 2009 en 2012 hebben de samenwerkende gemeenten besloten het NHN in te richten met het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) als opdrachtgever. Doelstelling van het programma Publiek en privaat zorgen samen voor een duurzaam arbeidsmarktbeleid op regionaal niveau. Dit levert winst op voor alle partijen: Werkgever: snel en helder inzicht in beschikbaar passend arbeidspotentieel Werknemer: betere en snellere kans om aan passend werk te komen en te houden Overheid: meer mensen nemen deel aan het arbeidsproces En dus: meer arbeidspotentieel - minder werkloosheid - minder uitkeringen Het programma hanteert een thematische indeling waarlangs de doelen worden gerealiseerd. Zo heeft ieder thema zijn eigenheid in eigenaarschap, dynamiek, prioritering en tijdpad. De onderlinge afhankelijkheid is beperkt tot indien gewenst/noodzakelijk. In dit projectplan wordt beschreven wordt uitgevoerd om de vooraf gedefinieerde opbrengst te realiseren. Dit betekent niet dat het aantal projecten en initiatieven statisch is. Immers, het programma ondersteunt (sub)regionale en lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan de doelstelling van dit programma. De opbrengst van de projecten die hier zijn beschreven leveren in die zin de minimale opbrengst op. 4

5 5 van 21 In het schema worden de hoofdactiviteiten genoemd. Het programma kan tevens toegevoegde waarde bieden aan samenwerkingsprojecten die bijdragen aan de Inclusieve Arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de vorm van het beschikbaar stellen van kennis, expertise, projectmanagement, (bestuurlijk) commitment en het onderzoeken van financieringsmogelijkheden (bijvoorbeeld bij O&O-fondsen). Deze projecten kunnen worden ingediend bij het programmabureau. Na beoordeling door de sponsorleden wordt het project voorgelegd aan de stuurgroep RPA-NHN. Dit projectplan omvat de inrichting van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord en is onderdeel van het thema van School naar Werk. 1.2 Doelstelling In verschillende sectoren wordt een tekort aan gekwalificeerd personeel verwacht. Enerzijds heeft dat te maken met de beperkte instroom van studenten richting die sectoren en anderzijds met het opleidingsaanbod dat niet goed aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Van School naar Werk is het cluster van projecten dat een bijdrage levert aan: 1. Een goed opgeleide beroepsbevolking door het creëren van een opleidingsaanbod dat aansluit op de vraag van werkgevers in de regio. 2. Een optimale benutting van het arbeidspotentieel door het creëren van een sluitende aanpak van (kwetsbare) jongeren richting de arbeidsmarkt en het uitbreiden van plaatsingsmogelijkheden. Het thema waar onderwijs en werkgevers de trekkracht vormen. De activiteiten in het thema van School naar Werk leveren het volgende op: a) Het opnieuw inzetten van eerder gebleken succesvolle instrumenten om jongeren beter naar een werksituatie toe te leiden (AJW 2.0) b) Een netwerk van scholen, UWV, gemeenten en (vertegenwoordigers van) werkgevers waarin kwetsbare jongeren begeleid worden naar een werksituatie (de Werkschool - nu ArbeidsAdviesTeams) c) Een opleidingsaanbod dat aansluit op de (toekomstige) vraag van werkgevers (vraaggericht onderwijs) Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt van de successen van AJW 1.0, de netwerken van praktijkscholen en speciaal onderwijs en de economische speerpuntsectoren in de regio (agri, maritiem, duurzame energie, medisch en toerisme & recreatie). Hieronder worden de opbrengsten nader toegelicht. a) Actieplan Jeugdwerkgelegenheid (AJW) 2.0 Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid (AJW) is de afgelopen jaren in de regio succesvol uitgevoerd. Er zijn door de samenwerkende partijen (overheid, onderwijs en ondernemers) 9625 jongeren geplaatst op een leerbaan of stageplaats. Met name het inzetten van Plaatsingsbonussen, extra coaching en begeleiding van de jongere en het genereren van maatschappelijke projecten zijn succesvolle elementen geweest. Uit de evaluatie van het AJW is tevens gebleken dat in de subregio s waar het meest is samengewerkt de resultaten ook het meest positief hebben uitgepakt. De samenwerking in het AJW is de opmaat geweest voor het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Eén van de doelen van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt is de borging van de opbrengsten van AJW 1.0 én het realiseren van nog niet behaalde doelen. Rol programma Inclusieve Arbeidsmarkt: - Borgen van de opbrengsten van AJW 1.0; - realiseren van nog niet behaalde doelen; - ontwikkelen van AJW 2.0 met een duidelijke inbreng van verschillende onderwijsinstellingen; - het opnieuw inzetten van eerder gebleken succesvolle instrumenten als de Plaatsingsbonus en dienstverlening richting jongeren. 5

6 6 van 21 b) ArbeidsAdviesTeams (voorheen de Werkschool) De ArbeidsAdviesTeams (AAT) richt zich op de aanpak van het probleem dat een deel van de jongeren van het praktijkonderwijs (Pro) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) ondervindt bij het vinden en behouden van werk. De ArbeidsAdviesteams slaat bruggen tussen betrokken partijen en bewaakt een sluitende aanpak. De jongeren en hun werkgevers worden gevolgd en indien nodig ondersteund. De ArbeidsAdviesTeams verbindt leerlingen, ouders, scholen, werkgevers en ondersteunende partijen aan deze ambitie en ondersteunt hen bij de uitvoering ervan. De instroom voor de ArbeidsAdviesTeams in Noord-Holland Noord bestaat uit naar verwachting zo n 300 leerlingen per jaar. Rol programma Inclusieve Arbeidsmarkt: - uitvoeren pilot Werkschool nu ArbeidsAdviesTeams - leggen van verbindingen met de landelijke pilots c) Vraaggericht onderwijs Het ministerie van OCW heeft een aantal maatregelen genomen middels het actieplan Focus op Vakmanschap. Dit houdt in dat het MBO over de hele linie goed onderwijs en een solide basis dient te bieden voor werk of doorstroming naar het vervolgonderwijs. Onderwijsinstellingen moeten samen met het regionale bedrijfsleven keuzes maken voor een helder aanbod aan opleidingen dat is afgestemd op de behoefte van het bedrijfsleven in de economische speerpuntsectoren. Onder de vlag van het programma IA zal in twee sectoren een pilot uitgevoerd worden om te onderzoeken welke vraag er is in het bedrijfsleven en hoe dat gematcht kan worden met de instroom van studenten/scholieren. Momenteel wordt onderzocht of de de ervaringen van Seed Valley toe te passen bij één van de economische ontwikkelclusters, bijvoorbeeld Agriboard. Omdat de clusters in de regio Noord-Holland Noord slechts 20% van de totale werkgelegenheid omvatten, wordt daarnaast de sector techniek belicht. De mogelijkheden met betrekking tot de ontwikkeling rond het studentvolgsysteem, dat de Dienst Uitvoering Onderwijs in samenspraak met het ministerie van OCW ontwikkelt, worden hierin meegenomen. Rol programma IA: - onderzoeken vraaggericht onderwijs in minimaal twee sectoren (agri en techniek) - onderzoeken mogelijkheden van DUO met betrekking tot invoeren van een studentvolgsysteem Het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 draagt bij aan de tweede doelstelling van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt, thema van School naar Werk, namelijk: Een optimale benutting van het arbeidspotentieel door het creëren van een sluitende aanpak van kwetsbare jongeren richting de arbeidsmarkt en het uitbreiden van plaatsingsmogelijkheden. Een groot deel van de kwetsbare jongeren wil en kan aan het arbeidsproces deelnemen. Deze jongeren zijn niet in staat om, in aansluiting op hun opleiding, zelfstandig een baan te vinden. Dat leidt tot onevenredig grote werkloosheid onder deze jongeren. Dat is maatschappelijk onwenselijk en kost de samenleving veel geld. Daarnaast is het in verband met vergrijzing en ontgroening nodig dat iedereen met enige mate van arbeidspotentieel participeert in het arbeidsproces. Deze jongeren zullen vooral ongekwalificeerd werk gaan verrichten in de elementaire en lagere beroepen. De meerderheid van deze jongeren is cognitief niet in staat een startkwalificatie te behalen. Dat betreft meestal leerlingen van het praktijkonderwijs. Een deel van de kwetsbare jongeren is echter cognitief wel in staat om een startkwalificatie te behalen. Dat zijn vooral leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of uit het reguliere VMBO, vaak met een indicatie Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Deze jongeren worden echter door andere oorzaken verhinderd om een startkwalificatie te behalen. Voor deze leerlingen blijft het credo een startkwalificatie te behalen want ze zijn kwalificatieplichtig tot het 27 e levensjaar. Deze jongeren moeten zo mogelijk begeleid 6

7 7 van 21 worden naar een opleiding die kwalificeert op MBO niveau 2 of hoger. Hiertoe zal in het project aansluiting moeten worden gezocht met programmamaatregelen van de Regionale aanpak Vroegtijdig Schoolverlaten (VSV) en de aanpak VSV in de scholen afzonderlijk. Met een startkwalificatie hebben deze jongeren een veel grotere kans op structureel werk. Onderstaand een overzicht van de toestroom uit de diverse schoolsoorten naar de arbeidsmarkt met daarin het volgende: Onderscheid naar wel/geen kwalificatieplicht Welke behaalde diploma s worden beschouwd als een startkwalificatie Welke uitval is Voortijdig Schoolverlaten (VSV) Praktijkonderwijs Geen kwalificatieplicht MBO niveau 1 MBO niveau 2 * zie BBL Arbeidsmarkt met startkwalificatie Arbeidsmarkt (geen VSV) Arbeidsmarkt (geen VSV bij > 12 uur werk p.w. Leerlingen zonder diploma VSO en VO Wel kwalificatieplicht MBO niveau 1 Leerlingen zonder dipl MBO niveau 2, 3 en 4* zie BBL MBO niveau 2 Arbeidsmarkt met dispensatie leerplicht HBO Arbeidsmarkt met startkwalificatie Arbeidsmarkt met startkwalificatie HAVO, VWO en Gymnasium WO Arbeidsmarkt met startkwalificatie Arbeidsmarkt met startkwalificatie Arbeidsmarkt met startkwalificatie * Indien het een MBO-BBL (werken en leren) traject is, is er ook bij aanvang van de opleiding al een werkplek nodig. De focus van dit project, AJW 2.0, ligt daarom op de volgende schoolverlaters zonder een startkwalificatie: Leerlingen van het praktijkonderwijs rond hun 18 jarige leeftijd. Deelnemers van de MBO-opleidingen op niveau 1 met of zonder diploma Deelnemers van de MBO-opleidingen op niveau 2 die de opleiding zonder diploma verlaten In bovenstaand schema ligt de focus op de gele vakken (opleidingen naar een startkwalificatie) en de groene vakken (begeleide toeleiding naar de arbeidsmarkt). 7

8 8 van Achtergrondinformatie In januari 2012 kende de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werkloze jongeren tot 27 jaar. Dit aantal was sinds 2009, mede dankzij een succesvolle regionale uitvoering (tot eind 2012) van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid, stabiel. De groep werkloze jongeren is niet homogeen, maar bestaat uit verschillende subgroepen: - Jongeren zonder startkwalificatie (geen diploma of alleen een VMBO diploma of MBO niveau 1, verder onder te verdelen in: o Pro en VSO leerlingen o Overige ongediplomeerde jongeren - Jongeren met startkwalificatie (HAVO, VWO of MBO niveau 2 diploma of hoger) Als we een analyse loslaten op de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid in Noord-Holland Noord, zien we een forse stijging vanaf 1 januari 2012.Het totaal aantal werkloze jongeren is met 63% gestegen van in januari 2012 naar in april Het aantal werkloze jongeren zonder startkwalificatie is in deze periode met 32% gegroeid van 746 naar 989. Het aantal werkloze jongeren met startkwalificatie is bijna verdubbeld: van 678 in januari 2012 naar in april 2013 (+91%). Dit betekent dat driekwart van de toename van de jeugdwerkloosheid sinds januari 2012 wordt verklaard door een stijging van het aantal werkzoekende jongeren met een startkwalificatie. Een aantal jaar geleden werden afgestudeerde jongeren die vanwege de beginnende crisis geen baan konden vinden, gestimuleerd om verder door te leren. Dat deze groep in deze periode hoger of breder gekwalificeerd alsnog de arbeidsmarkt instroomt, is mede een reden voor de stijging. Consequenties: Het oplopen van de jeugdwerkloosheid heeft uiteraard ongewenste effecten: frustratie, demotivatie, en in extreme gevallen ook crimineel of ander ongewenst gedrag. In feite gaat het hier om hetzelfde risico op 'afglijden' zoals we dit ook zien bij andere groepen werklozen: naar mate de duur van de werkloosheid toeneemt, neemt ook de afstand tot de arbeidsmarkt toe. Het grootste deel van de toegenomen jeugdwerkloosheid is toe te schrijven aan de groep jongeren met startkwalificatie. Van hen mag verwacht worden dat zij meer zelfredzaamheid aan de dag leggen dan de groep waar doorgaans de meeste aandacht aan wordt besteed en het meeste geld voor wordt 8

9 9 van 21 uitgetrokken: de jongeren zonder startkwalificatie (PRO, VSO en voortijdige uitvallers uit het MBO). Echter: ook voor de jongere met een startkwalificatie wordt het steeds moeilijker om een baan te vinden. Jaarlijks ontstaan in onze regio vacatures. Die ontstaan door een uitbreidingsvraag uit bepaalde sectoren, maar meer nog door de vervangingsvraag. Deze vraag is op dit moment onder te verdelen in de volgende beroepsgroepen: Elementaire beroepen 12% is vacatures Lagere beroepen 34% is 5.440,, Middelbare beroepen 35% is 5.600,, Hogere beroepen 14% is 2.240,, Wetenschappelijke beroepen 5% is 800,, Deze vacatures vinden we in onze regio vooral in de sectoren: Groot- en detailhandel 19% Zakelijke dienstverlening 17% Gezondheids- en welzijnszorg 14% Nijverheid en energie 12% Maar ook vinden we percentages van rond de 5% in de sectoren bouwnijverheid, vervoer en opslag en de horeca. Conclusie: er is voldoende potentiële werkgelegenheid voor de doelgroep van dit project. Deze vacatures voor elementaire (1.920) en lagere beroepen (5.440) kunnen worden ingevuld door werkzoekenden zonder een startkwalificatie. Daaronder vallen niet-werkende werkzoekende jongeren die het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het VMBO of MBO zonder startkwalificatie verlaten. De kwetsbare jongeren van deze groep kunnen niet zelfstandig werk zoeken, vinden en behouden. Daarin hebben zij ondersteuning nodig. 1.4 Projectresultaat en afnemers Doelgroep: Niet-Werkende Werkzoekende jongeren (waaronder WWB'ers, WW'ers, Wajongers en NUG'ers) van 15 tot 27 jaar uit de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord. Jaargemiddelde over de periode april maart 2013: jongeren. Per april 2013: jongeren (Bron: UWV). Sub-doelgroepen: 1. Schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs (PRO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en van het MBO niveau 1, die op eigen gelegenheid geen werkplek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Dit zijn jongeren zonder een startkwalificatie en die in de meeste gevallen ook geen startkwalificatie kunnen behalen (i.v.m. een beperkt leervermogen). Deze sub-doelgroep bedraagt ongeveer 300 jongeren. Hiervan begeleiden we alle jongeren naar een duurzame werkplek. De intentie is om 200 jongeren met succes te plaatsen op een werkplek voor minimaal een jaar. 2. (Voortijdige) Schoolverlaters van het VO en MBO, die begeleiding nodig hebben om terug te keren naar school om een startkwalificatie te behalen en / of een plek op de arbeidsmarkt te kunnen vinden. Dit zijn jongeren zonder een startkwalificatie die een startkwalificatie kunnen behalen, maar daar extra begeleiding en / of coaching bij nodig hebben. Deze sub-doelgroep bedraagt ongeveer 700 jongeren. Alle jongeren die zich melden bij een Jongerenloket, het UWV of sociale dienst worden begeleid naar een duurzame werkplek. Wij verwachten 500 jongeren daadwerkelijk te kunnen plaatsen, waarvan rond de 300 jongeren met een Plaatsingsbonus. 3. Jongeren met een startkwalificatie, waar op dit moment geen werkgelegenheid voor beschikbaar is. Dit zijn schoolverlaters van het MBO op niveau 2, 3, 4. Deze sub-doelgroep betreft ongeveer 9

10 10 van jongeren. Alle jongeren die zich melden bij een Jongerenloket, het UWV of een sociale dienst worden ondersteund bij het zelf zoeken van een duurzame werkplek. Verwachte resultatenen en effecten: Een groter percentage van de jongeren blijft onderwijs volgen om een startkwalificatie te behalen; Een groter aantal jongeren een andere kwalificatie te laten behalen op hetzelfde niveau, maar in een meer kansrijke arbeidsmarktsector; Meer jongeren een kwalificatie op een hoger niveau in MBO of HBO behalen; Het bestaande tekort aan werk(ervarings)-, stage- of leerwerkplek zal verminderen. Effect hiervan zal zijn dat er op korte termijn minder doorstroom is naar de al zeer ruime arbeidsmarkt en dat daarmee de werkloosheid onder de jongeren beperkt wordt. Op termijn zal het percentage jongeren dat een startkwalificatie heeft toenemen en ook zal het gemiddelde opleidingsniveau op de niveaus 3, 4 en 5 (HBO) van de jongeren toenemen. De bestaande krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren zal verminderen in verband met meer aanbod van jongeren met een beter bij die sector passende kwalificatie. Resultaat 1. Meer kwetsbare jongeren (jongeren zonder een startkwalificatie) nemen structureel deel aan het arbeidsproces. Dit is af te meten aan het aantal succesvolle plaatsingen van jongeren die begeleid worden. 2. Meer kwetsbare jongeren, die wel potentie hebben om een startkwalificatie te behalen, studeren af met een startkwalificatie. Hierdoor zijn zij beter plaatsbaar. Afnemer 1. De kwetsbare jongeren en werkgevers zijn directe afnemers. Hierin spelen de volgende organisaties een rol: Agrarisch Opleidings Centra (AOC s), ROC s, Scholen voor VSO en Praktijkonderwijs, Gemeenten, UWV, SW bedrijven en Jeugdzorg (Parlan) 2. De kwetsbare jongeren en de scholen voor VO, SVO en MBO zijn directe afnemers. 1.5 Uitgangspunten De Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC s) in de 3 subregio s van de arbeidsmarktregio NHN worden direct betrokken bij de uitvoering van dit project waardoor aansluiting wordt gevonden bij het convenant Voortijdig Schoolverlaten (VSV aanpak) in het Voortgezet Onderwijs en het MBO. De instrumenten (zie bij resultaten) worden zo vroeg mogelijk (als de jongere nog onderwijs volgt) ingezet, zodat jongeren niet werkloos raken. Gemeenten en onderwijsinstellingen zullen dit gezamenlijk gaan doen. 1.6 Randvoorwaarden Actieve medewerking op alle niveaus van alle leden van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid NHN. De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord stemmen in met hun rol als trekker van het project. Betrokken partijen (gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, SW bedrijven etc.) zijn bereid tot samenwerking en committeren zich aan het project en stellen cofinanciering beschikbaar in de vorm van organisatie- en menskracht. Brancheorganisaties ondersteunen het project actief door voldoende werk(ervarings)plaatsen ten behoeve van deze jongeren ter beschikking te stellen. Het Regionaal Adviesteam Kenniscentra van de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (S-BB) ondersteunt het project door voor deze doelgroep beroepspraktijkvorming in BOL of BBL opleidingen in het MBO mogelijk te maken door voldoende en voor de doelgroep geschikte werkplekken ter beschikking te stellen. 10

11 11 van Afbakening Aanpak werkloosheid van andere doelgroepen die buiten de leeftijdscategorie van 15 tot 27 jaar vallen. Het project richt zich alleen op kwetsbare jongeren tot 27 jaar uit de regio Noord-Holland Noord. 2. Aanpak 2.1 Instrumenten Uit de evaluatie van het succesvolle Actieplan Jeugdwerkgelegenheid bleek een aantal instrumenten goed te werken, die zetten we opnieuw (extra) in. Echter worden daarnaast ook nieuwe initiatieven genomen om de jeugdwerkgelegenheid te bevorderen. Hieronder een overzicht: Begeleiding bij het zoeken, vinden en behouden van een werkplek voor schoolverlaters van Praktijkscholen, Speciaal Voortgezet Onderwijs en (Voortijdige) Schoolverlaters van MBO Niveau 1 die op eigen gelegenheid geen werkplek kunnen vinden, door: o ArbeidAdviesTeams (AAT) adviseren de probleemeigenaar / begeleider van de jongere over de aanpak om een werkplek te zoeken, te vinden en te behouden. Elke sub-regio (Kop van Noord- Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland) heeft z n eigen (AAT) met vertegenwoordigers van betrokken organisaties. Regisseursfunctie om regie op de processen in de AAT s te voeren. o Begeleiding van (andere) kwetsbare jongeren door job- en jongerencoaches. Deze begeleiden de kwetsbare jongeren bij het zoeken, vinden en behouden van werk en in hun sociale leven. Ook de scholing van begeleiders tot jobcoach van kwetsbare jongeren maakt hier onderdeel van uit. De begeleiding van de jongeren wordt gedaan vanuit de sociale diensten en RMCfunctie van de gemeenten en het UWV. Waar mogelijk werken deze partijen samen vanuit één locatie die laagdrempelig en toegankelijk is voor de jongeren. Elke jongere heeft daar 1 begeleider voor het hele traject van zoeken, vinden en behouden van werk. De functie van joben jongerencoach kan worden uitgevoerd door: een klantmanager of een vergelijkbare functionaris van één van de in de AJW 2.0 samenwerkende instanties. een medewerker van een vrijwilligersorganisatie in de subregio s in een Jongerenloket (naar het model van Alkmaar / regio Noord-Kennemerland) Toekennen van een Plaatsingsbonus: Werkgevers die zich verplichten om een jongere een werkplek te geven ontvangen onder voorwaarden een bonus. Uitbouw van maatschappelijke projecten: Benutten van samenwerkingsverbanden met opleidingsbedrijven en of maatschappelijke organisaties om meer initiatieven tot projecten te generen en stimulering van de inzet van jongeren die zonder werk zitten in deze projecten aan de slag helpen. Bij de uitvoering van de projecten worden zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties betrokken. Ontstaan onder de vlag van Talent voor Techniek, maar wordt mogelijk ook uitgebreid naar andere sectoren zoals de zorg. Toepassen van Social Return On Investment (SROI), door aanbestedingen van private en publieke organisaties, om zo meer werkgelegenheid te creëren voor jongeren die een BBL of BOL opleiding volgen. Dit is vooral belangrijk in verband met de slechte conjunctuur waardoor er geen autonome groei in werkgelegenheid is. SROI is een project binnen het thema van Uitkering naar Werk binnen het en heeft onlangs een Toolkit en implementatieplan opgeleverd. Opzetten van werk(ervarings)projecten ten behoeve van de jongeren bij (groepen) bedrijven in de regio. Met werkervaring is het minder moeilijk voor onervaren jongeren om werk te vinden. Succesvol voorbeeld was enige jaren geleden Alkmaar winkelstad. Ondersteunen van Track The Talent. Dit is een traject om zowel voortijdig schoolverlaten van kwetsbare jongeren te voorkomen als kwetsbare jongeren voor te bereiden op een arbeidssituatie. Door positieve ervaringen hiermee in niveau 1 en 2 groepen van het Horizon College kunnen bij alle niveau 1 groepen van het AOC en de beide ROC s groepen worden gevormd die een praktisch traject 11

12 12 van 21 van Track the Talent volgen. De deelnemers volgen praktische workshops bij verschillende bedrijven in diverse branches. Adviseurs van het Leerwerkloket NHN bieden het programma Box jezelf naar de Top op school aan in de kwalificatie Leren, Loopbaan en Burgerschap. Daarna krijgen de groepen elk 8 workshops aangeboden in het bedrijfsleven door (vertegenwoordigers van) het bedrijfsleven. Er is ook aandacht voor nazorg: Leerlingen uit de groep die beide trajecten hebben doorlopen en daarna nog individuele begeleiding nodig hebben, krijgen daarvoor een aanbod op maat via Stichting YES of Z11 Jongerencoaching. Resultaten: - Jongeren zijn in staat op school te blijven en in contact te komen met het bedrijfsleven. - Jongeren krijgen inzicht in wat een bedrijf verwacht aan houding, gedrag, uitstraling en vaardigheden. - Jongeren ontwikkelen loopbaancompetenties. - Jongeren leren op een effectieve manier te solliciteren. - Jongeren vergroten hun beroepsoriëntatie en netwerk. - Bedrijven maken kennis met potentiële werknemers. - Bedrijven verwerven kennis om bij in dienst nemen van een jongere gebruik te maken van beschikbare financiële middelen voor scholing, training en ontwikkeling. Inspiratiesessies voor jongeren en werkgevers. Samen met regionale partners zoals het UWV, onderwijs en werkgeversorganisaties worden inspiratiesessies en speeddates georganiseerd voor jongeren en werkgevers. Dit initiatief zal de komende maanden verder uitgewerkt worden in samenwerking met de genoemde partijen en HDC Media. Andere projecten, programma s en activiteten van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt die invloed hebben op jeugdwerkgelegenheid en werkloosheid: o De herinrichting van het MBO (AOC Clusius College, ROC Horizon College en ROC Kop van Noord-Holland). Focus op Vakmanschap en de vorming van de Entreeopleidingen zijn hierin leidend. Deze herinrichting per 1 augustus 2014, biedt kansen om in regio NHN het beroepsonderwijs meer arbeidsmarktgericht vorm te geven. Alle huidige niveau 1 opleidingen, inclusief de Arbeidsmarkt Kwalificerende Assistent (AKA) opleiding worden omgevormd tot de Entreeopleidingen met verschillende uitstroomprofielen die arbeidsmarktgericht zijn. Vanuit het project zal beïnvloeding moeten plaatsvinden om de drie MBO-instellingen MBO profielen te laten aanbieden die aansluiten op de vraag vanuit het bedrijfsleven. o Project Ontsluiting Werkzoekendenbestanden. Samenwerking van gemeenten met uitzendbureau s, onder regie van het RPA-NHN. Uitkeringsgerechtigden worden actief begeleid naar werk door het uitzendbureau. o Ontwikkeling van een Agritech Campus (ATC) op initiatief van Agriboard: Een stelselmatige aanpak die ertoe moet leiden dat er voldoende innovatieve ondernemers en medewerkers voor bedrijven beschikbaar zijn en blijven binnen de Agrisector en de Techniek. Een verdere samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die onder meer gericht is op het verbeteren van het imago van de Agribussiness. Gebaseerd op de ervaringen met Seedvalley. Een concept bussinessplan is sinds begin juni 2013 gereed. o Technisch Talent Werkt: Dit project is een voorbeeld van intersectorale mobiliteit. Op basis van een initiatief vanuit het Servicepunt Techniek en het programma Inclusieve Arbeidsmarkt is het plan ontstaan om kandidaten vanuit de bouw (weinig werk in deze regio) naar de techniek (nog wel werk beschikbaar) toe te leiden. Er wordt een pilot gestart om 150 kandidaten te plaatsen i.s.m. het UWV. Hierbij hoort ook een monitor- en verantwoordingssysteem en het levert een best-practice model op voor andere sectoren. Op de Regiowerktop van 24 juni 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door vertegenwoordigers van de Koninklijke Metaalunie, FNV, UWV en het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. o Brancheservicepunt Zorg & Welzijn en Brancheservicepunt Horeca & Recreatie: Samenwerkingsverband tussen werkgevers, werkgevers- en werknemersorganisaties, het UWV en onderwijsinstellingen om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten en een 12

13 13 van 21 strategisch personeelsbeleid te voeren. Samenwerking in de overheid en zakelijke dienstverlening (o.a. website Werken in Noord-Holland Noord): Meerdere initiatieven, waaronder Regiomatchpoint, een mobiliteitsnetwerk voor bedrijven in de regio waarbij vacatures en kandidaten uitgewisseld worden. Uit de evaluatie van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid is gebleken dat de aansluiting vanuit het onderwijs bij de aanpak van jeugdwerkloosheid een verbeterpunt is. Daarom is besloten om de RMC's, het AOC en de ROC's nadrukkelijk te betrekken bij de uitwerking en invulling van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0. Het programma Inclusieve Arbeidsmarkt heeft onder het thema van School naar Werk de lead in het initiëren en realiseren van regionale plannen gericht op een optimale benutting van het arbeidspotentieel door het creëren van een sluitende aanpak van kwetsbare jongeren richting de arbeidsmarkt en het uitbreiden van plaatsingsmogelijkheden. Alle MBO-instellingen voeren een School-Ex programma uit, een samenwerking van de ROC's en het AOC met het UWV. Resultaten die met dit programma worden behaald hebben invloed op de jeugdwerkgelegenheid op korte en langere termijn. Het RPA-NHN wordt geïnformeerd over de aanpak van de jeugdwerkloosheid door het AOC en de 2 ROC's. Daarnaast ondersteunt het RPA-NHN de projecten met kennisdeling, adviezen, publiciteit en het gebruik van de netwerken van het RPA-NHN. Hieronder een overzicht van de initiatieven vanuit het onderwijs: Regionale aanpak Voortijdige School Verlaten (VSV): Gezamenlijke projecten van alle VO en MBO instellingen in de drie subregio's. De hier uitgevoerde onderwijsmaatregelen leiden tot minder jongeren die ongekwalificeerd de arbeidsmarkt op komen. Tevens verbetert de kwaliteit van het aanbod van jongeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast is ook afstemming en samenwerking verstandig bij een aantal activiteiten: Werving van meer werk(ervarings)plekken, inzet van Track the Talent, verbetering van het Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB beleid) en uitvoering in het VO waarmee jongeren beter worden toegerust voor een MBO-opleiding met perspectief en voor de arbeidsmarkt. Jongerenprojecten (zoals Track The Talent en Supporters voor Supporters (st. MEE)): Doel: Voorkomen van Voortijdig Schoolverlaten en een betere voorbereiding van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt. Programma is ontwikkeld en als pilot uitgevoerd. Financiële steun om uitvoering met enige groepen van leerlingen mogelijk te maken. Andere inrichting van MBO-opleidingen in de techniek: Samenwerking van AOC en ROC s met de Techniekraad Noord Holland: Een soepelere overgang van BOL naar BBL Een werkzware Bol variant met een praktijkplus-pakket Jongeren met een MBO 2-diploma maar zonder werk, langer in het onderwijs houden om ze zo hoog mogelijk te kwalificeren. Sluitende aanpak scholing en werk: Onderzoek naar een model van maatwerkonderwijs voor kwetsbare jongeren in de arbeidsmarktregio NHN. Samenwerking van AOC Clusius College, ROC Horizon College, ROC Kop van Noord-Holland, gemeenten uit de regio en het UWV. Aanpak Laaggeletterdheid: Klantmanagers en jongerencoaches zijn allert op laaggeletterheid van jongeren. In voorkomende gevallen wordt verwezen en begeleid naar scholingstrajecten voor deze jongeren op de ROC's. 13

14 14 van Organisatie en besturing Het project Actieplan Jeugdwerkgelegenheid 2.0 wordt uitgevoerd onder de vlag van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt van het RPA-NHN. In het RPA-NHN zijn de meest essentiële op de arbeidsmarkt betrokken partijen vertegenwoordigd om de Inclusieve Arbeidsmarkt vorm te kunnen geven. Deze gedachte sluit aan op de doelstelling van het RPA-NHN, namelijk het realiseren van duurzame samenwerkingsverbanden ten behoeve van een optimale aansluiting tussen vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Organisatie Figuur 6.1: Programma-organisatie Inclusieve Arbeidsmarkt De stuurgroep RPA-NHN De opdrachtgever voor de uitvoering van het programma is de stuurgroep RPA-NHN. In de stuurgroep RPA zijn vertegenwoordigd: namens de gemeenten: wethouder mevr. E. Konijn van de (centrum)gemeente Alkmaar (voorzitter) wethouder dhr. S. Binnendijk van de gemeente Heerhugowaard wethouder dhr. A. Ruppert van de gemeente Hoorn wethouder dhr. K. Visser van de gemeente Den Helder namens UWV: mevr. M. van Vuren, regiomanager UWV Noord-Holland Noord namens de werkgeversorganisaties: dhr. T. Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN dhr. J. Veerman, bestuurder VNO-NCW Namens de werknemersorganisaties: dhr. M. Laboui namens de onderwijsorganisaties: dhr. J.H.G. van de Langenberg, voorzitter College van Bestuur van het Horizon College De leden van de stuurgroep nemen de besluiten rondom het programma Inclusieve Arbeidsmarkt, zetten daar waar nodig hun achterban in ten behoeve van de resultaten en treden op als ambassadeur voor het programma. Elk stuurgroeplid neemt het eigenaarschap van één van de thema s binnen het programma (van werk naar werk, van school naar werk of van uitkering naar werk) op zich. 14

15 15 van 21 De Algemene Vergadering en Expertgroep van het RPA-NHN De Algemene Vergadering en Expertgroep van het RPA-NHN dienen als klankbord voor het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. In deze geledingen zijn werkgevers-, werknemers- en onderwijsorganisaties, de gemeenten en het UWV vertegenwoordigd. De individuele leden treden op als sponsoren voor het programma. Dit houdt in dat zij actief betrokken worden bij de sturing van de activiteiten in de verschillende themagebieden. Tijdens de Algemene Vergadering RPA-NHN en de overleggen van de Expertgroep RPA-NHN zullen de voortgang en de resultaten van het programma gepresenteerd en besproken worden. Per thema wordt daar waar nodig een beroep gedaan op de individuele leden. Besturing Het eigenaarschap en de besturing van het programma als geheel zijn in onderstaande figuur weergegeven. De sponsoren zijn, als lid van de stuurgroep, eigenaar van een thema, zij bepalen, geadviseerd door hun sponsorgroep, de agenda en treden op als opdrachtgever naar de programmamanager en de projectleiders. Figuur 6.2 : eigenaarschap en besturing De sponsorgroepen zijn samengesteld uit de bestuurlijk vertegenwoordigers van de partners die direct betrokken zijn bij het thema. Zij leveren input voor de agenda, zijn sparringpartner voor de sponsoren, stellen het netwerk en waar nodig capaciteit beschikbaar, beoordelen de geleverde resultaten en zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de projectresultaten. De expertgroep RPA-NHN is samengesteld uit vertegenwoordigers van de materiedeskundigen uit het werkveld. Zij leveren inhoudelijke ondersteuning, leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van resultaten, toetsen deze aan beoogd effect en praktische toepasbaarheid, beoordelen/bewaken deze in samenhang met de afzonderlijke thema s/resultaten en dragen zorg voor de het leggen van de dwarsverbanden in het programma. Het Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN Het Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN ondersteunt de projectleiders en de stuurgroep met advies, communicatie, organisatie, administratie en netwerk. 15

16 16 van 21 Programmamanager, projectleiders en projectteams De programmamanager is verantwoordelijk voor de coördinatie van het volledige programma. Voor elk project wordt een projectleider aangesteld. De projectleiders geven sturing aan en leggen verbindingen tussen de verschillende projecten die binnen een thema plaatsvinden, houden het overzicht en zorgen voor de verbinding met andere thema s. De projectleider wordt ondersteund door een projectteam. Rapportage- en overlegstructuur De gelaagdheid in het programma voorziet in een minimum aan overlegmomenten en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Het programma hanteert de principes van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap wat betekent dat het programma- en projectmanagement acteert met mandaat volgens de vastgestelde projectplannen en mijlpalen. Figuur 6.3: rapportagestructuur Hoofdpuntenrapportage programma en stuurgroepvergaderingen Naar de frequentie van de stuurgroepvergaderingen rapporteert de programmamanager aan de stuurgroep aan de hand van de hoofdpuntenrapportage de realisatie van de programmadoelen en de beheersing van de beschikbaar gestelde middelen. Tussentijds (minimaal 1 maal per 3 weken) vindt afstemming plaats met de voorzitter van de stuurgroep, de opdrachtnemer en de programmamanager. Frequentie stuurgroepvergadering: 3 maal per jaar. Hoofdpunten- en voortgangsrapportage thema Voorafgaand aan de frequentie van de stuurgroepvergaderingen rapporteert de programmamanager aan de sponsoren van het thema de voortgang van de realisatie van vastgestelde resultaten en de beheersing van beschikbaar gestelde middelen. Deze hoofdpuntenrapportage is gebaseerd op de maandelijkse voortgangsrapportage per thema die door de projectleider wordt geleverd. Minimaal 2-maandelijks vindt afstemming plaats tussen de sponsoren en de projectleider. Frequentie sponsoroverleg: 4 maal per jaar Voortgangsrapportage projecten De sturing en beheersing van de projecten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de projectmanager. Deze methode van projectmanagement is gebaseerd op Prince2 en wordt in termen van intensiteit toegepast afhankelijk van het type project. Het programma omvat immers een reeks aan initiatieven die eerder een vorm van monitoring/ volgen van de ontwikkeling omvatten dan een strakke sturing van 16

17 17 van 21 initiatieven die als project worden bestuurd en beheerst. Welke wijze van besturing wordt toegepast wordt bepaald door de programmamanager in overleg met de projectleider. De voortgangsrapportage projecten vindt 4-wekelijksplaats en wordt geleverd door de projectleider aan de programmamanager. Rol Naam Afdeling/organisatie Bestuurlijk opdrachtgever Stuurgroep RPA Bestuurders uit de arbeidsmarktregio NHN Sponsoren John van de Langenberg Simon Binnendijk ROC Horizon College Gemeente Heerhugowaard Opdrachtgever Sharon Smit RPA-HNH Programmamanager Paul Scholtz RPA-NHN programma Inclusieve Arbeidsmarkt Projectleider Frans Zoetelief RPA-NHN programma Inclusieve Arbeidsmarkt thema van School naar Werk Capaciteitsleveranciers Projectmedewerkers* Beleidsmedewerkers Coördinatoren, Jobcoaches, Klantmanagers, adviseurs Frans Zoetelief Jelle Blom Femke Blokker Van UWV, gemeenten, RMC, Leerplicht, Leerwerkloketten, Jongerenloketten RPA-NHN Programmasecretaris Projectleider ArbeidsAdviesTeams * Komende maand zal er een definitieve projectgroep ontstaat met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, gemeenten, UWV en werkgevers. Er zijn al een aantal overleggen geweest met een soortgelijke samenstelling. 17

18 18 van Financiën 3.1 Projectbegroting Uitvoeringskosten De stuurgroep van het RPA-NHN heeft besloten om de ESF-gelden (2 e aanvraag) van het AJW 1.0 in te zetten voor AJW 2.0. De prognose is dat de 2 de ESF-aanvraag minimaal ,- gaat opbrengen. Tevens heeft de stuurgroep RPA-NHN besloten om ons aandeel van de 25 miljoen van de impulsgelden die het Kabinet begin maart 2013 ter beschikking heeft gesteld voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid, in onze regio in te zetten voor het project AJW 2.0. Voor de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is dit ,--. Het totaal budget is dus minimaal ,--. Activiteit Budgetten Geldbron Toelichting ArbeidsAdviesTeams(AAT), Eigen middelen van ESF 2 e aanvraag en / of Voor 300 jongeren Regisseursfunctie om regie op de processen in de AAT s te voeren. de scholen pm impulsgelden Aanpak Jeugdwerkgelegenheid Begeleiding van (andere) kwetsbare pm idem Voor 700 jongeren jongeren door job- en jongerencoaches Toekennen van plaatsingsbonussen pm idem Voor jongeren een (leerwerk) baan Competentie ontwikkeling van pm idem Jobcoaches Werkervaringsprojecten pm idem Track the Talent, 10 groepen van gemiddeld 10 jongeren Sluitende aanpak voor jongeren naar scholing en werk in de regio Organisatiekosten: Projectleider pm Projectteam pm Backoffice tbv uitvoering pm Overige organisatiekosten pm Totaal ,-- pm idem Tevens cofinanciering vanuit subsidiestroom voor aanpak van VSV en inzet van de medewerkers van het Leerwerkloket. idem idem 18

19 19 van Beheersing 4.1 Kwaliteit Interne review Binnen de programma-onderdelen en projecten wordt de kwaliteit geborgd door tussentijds en bij oplevering van producten een review uit te voeren door vertegenwoordigers van het werkveld. Op programmaniveau fungeert de Expertgroep als reviewgroep. Op projectniveau is een klankbord of afgeleide van de Expertgroep verantwoordelijk voor de toetsing van (tussentijdse) resultaten. Externe review Daarnaast wordt de kwaliteit van het programma geborgd door onder meer de inzet van Peer Group reviews. Deskundigen van binnen én buiten de regio worden betrokken en kijken mee naar het proces per project of naar het totaal. Daarnaast zal gezocht worden naar een review methode om uiteindelijk een wetenschappelijk oordeel te kunnen vormen over de effectiviteit van het programma. Zo zijn de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Tilburg betrokken bij het programma, zij leveren een bijdrage vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Ook een Tweede Kamerlid is betrokken bij de activiteiten van het programma. De resultaten van de reviews worden met de eindproducten aan de stuurgroep/sponsoren voorgelegd en maken hiermee deel uit van de besluitvorming. 4.2 Risico s, issues en aannames Hieronder worden de belangrijkste risico s van het programma beschreven en wordt vermeld wie er verantwoordelijk zijn voor deze risico s en welke maatregelen zullen worden getroffen om deze risico s te kunnen voorkomen of op te lossen. Risico Verantwoordelijk Maatregel Tijd: Afgesproken tijdpad met de Stuurgroep wordt niet gehaald Programmamanager & Sponsoren Tussentijdse voortgang wordt gerapporteerd en besproken met de sponsoren Draagvlak: Partnerorganisaties tonen onvoldoende betrokkenheid Opbrengst: Onvoldoende opbrengst voor de uitvoering van de projecten Capaciteit: Onvoldoende capaciteit voor de uitvoering van de projecten Programmamanager & Sponsoren Programmamanager & Sponsoren Programmamanager & Sponsoren Bij ontbreken draagvlak binnen het programma doorzetten naar de verantwoordelijke sponsoren Bij onvoldoende opbrengst binnen het programma doorzetten naar de verantwoordelijke sponsoren Tussentijdse evaluatie van beschikbare capaciteit en voldoende middelen voor het aanwenden van kwalitatieve capaciteit 19

20 20 van Communicatie Om het programma Inclusieve Arbeidsmarkt structureel onder de aandacht te brengen van de aangesloten partners en andere belanghebbende partijen wordt een operationeel communicatieplan opgezet. In dit programmaplan beperken we ons tot de kaders van het communicatieplan op basis van de reeds vastgestelde communicatiestrategie. Communicatiestrategie De communicatiestrategie die gevoerd wordt voor het programma Inclusieve Arbeidsmarkt realiseert geleidelijk een bewustwording van het programma door een verschuiving in kennis, houding en gedrag bij alle belanghebbende partijen (stakeholders). De strategie bestaat uit drie fasen, te weten; duidelijkheid, inzicht en verwachtingen. Fase 1: Duidelijkheid (kennis) Duidelijkheid creëren over de meerwaarde en de rol van het programma naar alle belanghebbende partijen: het programma Inclusieve Arbeidsmarkt verbindt, informeert, deelt kennis & kunde en stimuleert. Fase 2: Inzicht (kennis/houding) De belanghebbende partijen inzicht geven in de drie thema s met daarin de korte en lange termijn verwachtingen. Van projecten tot opbrengsten. Thema Korte termijn Lange termijn Werk naar Werk Informeren Kennis delen Verbinden in regionaal netwerk Brug tussen privaat en publiek Stimuleren School naar Werk Verbinden Brug tussen onderwijs en Uitkering naar Werk Stimuleren Verbinden Stimuleren bedrijfsleven Bundelen publieke diensten Brug tussen publiek en privaat Fase 3: Verwachtingen (houding/gedrag) De belanghebbende partijen inzicht geven in de specifieke kansen (en verwachtingen) die er voor/van iedere individuele partij zijn. Uitwerking communicatieplan Doelgroep Communicatie/participatie Methode Frequentie Opdrachtgever Voortgangs- en Schriftelijk in 3 maal per jaar Stuurgroep RPA resultatenrapportage Stuurgroepoverleggen Sponsoren Presentatie van de Mondeling in overleg 3 maal per jaar voortgang en resultaten met Sponsoren voorafgaand aan een stuurgroepoverleg Gemeenten: Uitvoerend niveau Beleidsmedewerkers Bestuurlijk Andere partners Werkoverleg Beleidsoverleg Portefeuilleoverleg Wethouders Overleg en presentaties resultaten Mondeling 10 maal per jaar 4 maal per jaar 2 maal per jaar Nader te bepalen naar behoefte Andere betrokkenen Voortgang en resultaten Schriftelijk Mailings of redactie in de digitale nieuwsbrief van het RPA-NHN 20

21 21 van Capaciteit Projectleider AJW 2.0 voor 24 uur per week vanuit het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Inzet door de medewerkers zoals jobcoaches, klantmanagers e.d. van de gemeenten, onderwijsinstellingen en UWV, worden op basis van cofinanciering gefinancierd. Daarnaast worden extra medewerkers zoals jobcoaches en klantmanagers ingezet vanuit de projectgelden. 4.5 Samenhang/relatie met andere projecten Het project AJW 2.0 hangt nauw samen met het tweede project van het thema van School naar Werk: Experimenteren met de Werkschool nu geheten ArbeidsAdviesteams. Tevens moet er worden aangesloten en samengewerkt met de projecten van de thema s van Werk naar Werk en van Uitkering naar Werk van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Samenwerking en aansluiting wordt bewaakt in het periodieke overleg van alle projectleiders van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt onder leiding van de programmamanager. Daarnaast is samenwerking met en aansluiting op de regionale aanpak van het voortijdige schoolverlaten (VSV) in de 3 subregio s van groot belang. De projectleider AJW 2.0 en de projectleiders van de Convenanten VSV in de 3 sub-regio s zorgen in gezamenlijk periodiek overleg voor afstemming. 5. Planning Mijlpaal Omschrijving moment Realisatiedatum Heeft invloed op Akkoord concept projectplan Stuurgroepoverleg 3 april 2013 Totale aanpak Ondertekening van de aanvraag door wethouder van de centrumgemeente Voorbereiding: Indiening van de aanvraag Uitvoering Afsluiting project Bijeenkomst met ambassadeur jeugdwerkgelegenheid Bij honorering van de aanvraag: - Uitwerking van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid (AJW) 2.0 in een uitvoeringsplan met efficiënte en effectieve instrumenten om jongeren aan een duurzame werkplek te helpen. - Plan klaar Inzet van de instrumenten. Kritisch volgen van de uitvoering vanuit het RPA-NHN. Meten van de resultaten. Bijsturen van de activiteiten met behulp van de Plan, Do, Check and Act-cyclus. Aanspreken van de partners bij achterblijvende resultaten. Voortgang van de uitvoering wordt regelmatig gerapporteerd aan de bestuurders van de partners in het RPA-NHN. 17 april 2013 idem 1 juli september 2013 Vanaf 1 september 2013 tot 31 december 2014 Evaluatie en borging resultaten Vanaf 1 januari 2015 tot 1 maart 2015 Idem Idem Idem 21

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

Samen Sterk voor Werk

Samen Sterk voor Werk Convenant Krachtenbundeling Banen creëren Kansen benutten Netwerk Regionale partners Betrokkenheid Inclusieve aanpak Eigenaarschap Draagvlak Samen investeren Regionale Economie Inclusieve Arbeidsmarkt

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT NOORDHOLLAND NOORD Een uitgave van Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Programma Inclusieve Arbeidsmarkt - Juni 2013 Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen,

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen

Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen 2013 en 2014 In beweging - aan de bak! Aanpak van jeugdwerkloosheid door het stimuleren van mobiliteit 25 juni 2013 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 6 maart 2012 Voorstel: Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 6 maart jl.

4. Vaststelling concept verslag Drechtraad 6 maart 2012 Voorstel: Vaststellen van het concept verslag van de Drechtraad op 6 maart jl. De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 3 april 2012 in het Stadhuis van Dordrecht (Stadhuisplein 1) gehouden wordt van 21.45 uur

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 6 Datum: 9 april 2013. Deelsessie: 19.55 20.45 uur in de Raadzaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Doorontwikkeling Roy Heiner Academie en versterking MBO. Toelichting:

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt!

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! 1 + 1 = 3 Samen met ondernemers, onderwijs en overheden naar een goed functionerende arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant Karin van Meer Véronique

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Alliantie Banenoffensief Vluchtelingen: VluchtelingenWerk Nederland Stichting Emplooi Stichting voor vluchtelingen-studenten

Nadere informatie

Elke jongere een sterke start

Elke jongere een sterke start Jeugd, Onderwijs en Samenleving Elke jongere een sterke start VSV-CONVENANT 2012-2015 Analyse en activiteitenplan Regio 29: Rijnmond Inhoudsopgave 1. Samenvatting 5 1.1 Naar een nieuw convenant 5 1.1.1

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid

Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Pagina 1 van 29 Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden September 2009 december 2009 De Bilt Breukelen Bunnik Houten IJsselstein Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein

Nadere informatie

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers.

Notitie. Hart van Brabant. Met vereende krachten op koers. Notitie Hart van Brabant Met vereende krachten op koers. Definitief concept tbv regioconsultering over de begroting November 2012 Hart van Brabant, met vereende krachten op koers, september 2012 2 1. De

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1

Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Bestuursopdracht Decentralisaties Sociaal Domein 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 De opgave 3 1.2 De aanpak 3 1.3 De rol van de gemeente in het sociaal domein 3 1.4 Kern van de bestuursopdracht 3 1.5

Nadere informatie

Resultaten Leren en Werken 2005-2011

Resultaten Leren en Werken 2005-2011 Resultaten Leren en Werken 2005-2011 Zoals toegezegd in de Rijksbegroting 2011, hoofdstuk 8, artikel 4 (OCW) wordt in deze rapportage informatie verstrekt over de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei 2013 1 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Nadere informatie