6. Aan het werk met autisme: (sociale) economie anders bekeken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "6. Aan het werk met autisme: (sociale) economie anders bekeken"

Transcriptie

1 05_Personeelsmanagement.fm Page 91 Thursday, July 5, :04 AM 6. Aan het werk met autisme: (sociale) economie anders bekeken Kristien Smet, Projectmedewerker De Ploeg 1. Inleiding In onze maatschappij is werk een belangrijke sleutel tot sociale inclusie. Het hebben van werk zorgt voor een inkomen maar werk is meer dan dat. Werk brengt ook structuur en sociale contacten met zich mee. Het geeft werknemers het gevoel ergens bij te horen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Er is echter ook een keerzijde aan de medaille. De eisen van de arbeidsmarkt liggen hoog. Werknemers moeten over voldoende kennis beschikken en communicatief, flexibel en stressbestendig zijn. Niet iedereen kan aan deze verwachtingen voldoen. Op deze manier kan arbeid ook leiden tot uitsluiting en blijven heel wat talenten onbenut. Eén van de groepen voor wie (langdurige) tewerkstelling zeer moeilijk is, zijn mensen met een autismespectrumstoornis. 1 Ze lopen vaak vast in hun traject naar werk of ondervinden tal van problemen op het werk dikwijls met ontslag als gevolg. Deze groep van werkzoekenden en werknemers heeft omwille van hun specifieke problematiek ondersteuning nodig op verschillende levensgebieden én gedurende de hele levensloop. In de praktijk houdt men daar nog te weinig rekening mee. Vaak is er binnen de schooltijd wel specifieke ondersteuning aanwezig maar dikwijls valt deze weg bij de overstap naar werk én is er ook tijdens de loopbaan weinig of geen begeleiding. De laatste jaren zien we hierin gelukkig een positieve evolutie. Er is een groeiende aandacht voor de sterktes van mensen met autisme maar ook voor de begeleiding die deze mensen nodig hebben. De tendens begon in het onderwijs maar zet zich nu ook door op de arbeidsmarkt. In dit artikel zoomen we in op drie goede praktijkvoorbeelden waarbij men de focus legt op de talenten van mensen met autisme maar ook aandacht heeft voor de specifieke ondersteuning die zij nodig hebben. De initiatieven die we belichten zijn Passwerk 2, De Ploeg vzw 3 en Bewel 4. Andere 1 Omwille van de leesbaarheid van de tekst worden de termen autismespectrumstoornis en autisme afwisselend gebruikt Afl. 7 augustus 2012 Personeelsmanagement 6 / 1

2 05_Personeelsmanagement.fm Page 92 Thursday, July 5, :04 AM initiatieven die hier niet aan bod zullen komen, zijn t Werk en Ergasia. Passwerk is een bedrijf dat software test. Alle testengineers van Passwerk hebben een autismespectrumstoornis en zijn normaal tot hoog begaafd. Passwerk biedt mensen kansen vanuit hun kwaliteiten. De Ploeg biedt oriëntering, training, begeleiding, bemiddeling en coaching voor alle personen met een beperking in het kader van een tewerkstelling in het normale economisch circuit (NEC). Bewel is een beschutte werkplaats. Het bedrijf creëert kwalitatieve tewerkstelling voor personen met een handicap. Bewel realiseert producten zoals houtbewerking, drukwerk, groenzorg of gaat met een ploeg werknemers in een ander bedrijf werken (enclave). In zette Bewel met steun van de Vlaamse Overheid een tijdelijk project (ASSeMBLI) op rond autisme en tewerkstelling om de tewerkstellingskansen van deze doelgroep te vergroten. Deze drie organisaties besteden heel wat aandacht aan het in kaart brengen van de competenties van de werknemer of werkzoekende. Jobcoaches staan in voor de begeleiding op de werkvloer. Leeswijzer In het eerste deel van dit artikel geeft dokter Luc Roelen, directeur en oprichter van Indigo vzw 1, uitleg over de prevalentie van autisme en wat autisme nu precies is. Hij gaat dieper in op de moeilijkheden die mensen met autisme ondervinden in relatie tot werk. Zijn bevindingen zijn gebaseerd op vele jaren praktijkervaring. In het tweede deel komt het levensloopmodel aan bod. Dit model biedt een theoretisch kader voor de begeleiding van personen met autisme. Ten slotte zoomen we in het derde deel in op drie goede praktijkvoorbeelden: Passwerk, De Ploeg en Bewel. Deze organisaties worden kort toegelicht. Vervolgens gaan we in op de methodiek van Supported Employment. Deze begeleidingsmethodiek wordt in De Ploeg gebruikt, ook Bewel heeft hier ervaring mee. In dit deel wordt ook duidelijk wat de opdracht van een jobcoach is en wat hij of zij kan betekenen voor de werknemer en werkgever. Er zijn immers ongetwijfeld meer werkgevers die een of meer werknemers met autisme in dienst hebben, misschien zelfs zonder dat ze het weten. 2. Autisme en werk In dit onderdeel vertelt dokter Roelen kort wat autisme inhoudt en welke implicaties dit heeft op tewerkstelling. Eerst situeert hij bondig de evolutie rond de kennis van autisme. In de loop van de voorbije decennia is er immers heel wat veranderd op het vlak van de kennis over autisme en de 1 Personeelsmanagement 6 / 2 Afl. 7 augustus 2012

3 05_Personeelsmanagement.fm Page 93 Thursday, July 5, :04 AM herkenning ervan bij mensen met een gemiddelde tot goede intelligentie. Twintig jaar geleden schreven we nog dat autisme vooral voorkwam bij mensen met een verstandelijke beperking, terwijl we deze problematiek vandaag veel beter herkennen bij normaalbegaafde kinderen en volwassenen. We mogen veronderstellen dat minstens 1 op 150 personen in onze samenleving een autismespectrumstoornis heeft. Meer dan de helft daarvan heeft minstens een gemiddelde intelligentie. Dat betekent dat er in Vlaanderen ruim normaalbegaafde mensen met autisme leven die tussen de 18 en 64 jaar zijn. Autisme bij normaalbegaafden is op dit ogenblik nog steeds veel beter gekend bij mannen dan bij vrouwen. Bijna 90% van de Vlaamse volwassenen met een diagnose van een autismespectrumstoornis en een gemiddelde tot goede intelligentie zijn mannen. Bij heel wat vrouwen is de diagnose minder duidelijk en wordt ze gemaskeerd door andere problemen, zoals angststoornissen en depressies. Stilaan wordt het voor wetenschappers echter ook duidelijker hoe het beeld zich bij vrouwen voordoet en worden ook zij beter en sneller herkend. Net zoals iedereen willen mannen en vrouwen met autisme gewoon deel uitmaken van de maatschappij en hun plaats vinden op de arbeidsmarkt. Toch blijft deze groep nog in de kou staan. Volgens gegevens uit 2002 zou slechts 12% van hen in het gewone arbeidscircuit tewerkgesteld zijn. Bijna 30% vindt een job in een sociale of beschutte werkplaats of heeft werk via jobcoaching. Voor alle anderen is er geen betaalde tewerkstelling 1. In de tien jaar die sindsdien verstreken zijn, is daar weinig in veranderd. Het mag dus duidelijk zijn dat autisme een problematiek is die een grote invloed heeft op de tewerkstellingsvaardigheden en -kansen van een persoon. Hoewel heel wat mensen met autisme over veel en soms heel specifieke talenten beschikken lijkt het toch niet te lukken op de arbeidsmarkt. Om duidelijk te maken waarmee ze het zo moeilijk hebben, is eerst een korte (en dus onvolledige) beschrijving nodig van wat de kenmerken zijn van normaalbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis. Een eerste kenmerk is dat mensen met autisme zich van anderen onderscheiden op het terrein van de sociale en communicatieve vaardigheden. Ze missen in grote mate wat men wederkerigheid in de interactie noemt: technische zaken bespreken lukt voor de meesten wel, maar een gewoon gesprekje voeren is voor hen vaak heel moeilijk. Ze weten vaak niet waar ze tijdens de lunchpauze over kunnen praten. Ook inschatten of een collega of klant een grapje maakt of het serieus meent, is moeilijk. Net zoals het aanvoelen dat je met je werkgever op een andere manier praat dan met je collega of de poetsvrouw. Mensen met autisme beschikken meestal over een heel uitgebreide theoretische kennis of zeer goede 1 Vierstraete & Vermeulen, Afl. 7 augustus 2012 Personeelsmanagement 6 / 3

4 05_Personeelsmanagement.fm Page 94 Thursday, July 5, :04 AM technische vaardigheden. Het zijn echter net de sociale en communicatieve beperkingen die een tewerkstelling (maar ook andere relaties) vaak doen mislopen. Mensen met autisme hebben nood aan duidelijkheid, aan voorspelbaarheid. Als een klant, collega, werkgever al te gemakkelijk veronderstelt dat zijn bedoelingen of verwachtingen wel duidelijk zullen zijn, zonder die uitdrukkelijk te verwoorden, loopt het erg vaak mis. En net dat veronderstellen zit ingebakken in onze gewone manier van communiceren. Dikwijls maken we zinnen niet af en hoeven we onze expliciete verwachting tegenover anderen niet te verwoorden. We zijn allemaal tot op zekere hoogte gedachtelezers. Laat het nu net die vaardigheid zijn die mensen met autisme zoveel minder beheersen. Net het inschatten van wat in de gedachtegang van anderen omgaat, is voor iemand met autisme zo veel moeilijker dan voor anderen (wat denkt, voelt, bedoelt de andere?) 1. Meer informatie hierover vindt u tevens in de praktische brochure Autisme en tewerkstelling. 2 Een tweede aspect waardoor een aantal van de problemen te verklaren is, is het fenomeen van wat men de contextblindheid noemt of het gebrek aan centrale coherentie. Dit is de beperkte vaardigheid om alles (sociale situaties, woorden in een gesprek, gebeurtenissen ) in zijn context te plaatsen. De reeds vermelde nood aan voorspelbaarheid en duidelijke communicatie heeft ook daarmee te maken. Mensen met autisme houden van houvast : ze zijn meer dan anderen gehecht aan een vaste routine en houden meestal ook van vaste (tot overdreven strikte) patronen en hebben het vaak erg moeilijk met veranderingen of onverwachte situaties. Veel verbeelding is er niet nodig om te bedenken dat ook dat een kenmerk is dat in heel wat werkomstandigheden voor moeilijkheden kan zorgen. Weinig werkdagen verlopen zonder onverwachte gebeurtenis. Werknemers moeten flexibel zijn en zich aanpassen aan wisselende situaties. Voor veel mensen met autisme zijn dat bepaald geen eenvoudige opdrachten. 3 Bij mensen met autisme verloopt de verwerking van zintuiglijke prikkels vaak anders. Ook dit kan moeilijkheden geven op de werkvloer. Het kan gaan om een hypergevoeligheid (overgevoeligheid) of een hypogevoeligheid (ondergevoeligheid) voor sensorische prikkels. Hyper- en hypogevoeligheid kunnen elkaar afwisselen en verschillen van persoon tot persoon. 4 Zo kan het voor de ene persoon met autisme bijvoorbeeld belangrijk zijn om de lichtinval in de werkruimte te beperken terwijl dat voor iemand anders niet nodig is. 1 Vermeulen, Deze brochure werd ontwikkeld door de Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG in samenwerking met BuSO Kasterlinden, SIBSO Burchtse Weel en OVSG in het kader van het project Autisme en Tewerkstelling van het Departement Onderwijs ( ) 3 Vermeulen, 2002 en brochure Autisme en Tewerkstelling. 4 Bogdashina, O Personeelsmanagement 6 / 4 Afl. 7 augustus 2012

5 05_Personeelsmanagement.fm Page 95 Thursday, July 5, :04 AM De manier waarop de kenmerken van autisme bij iemand tot uiting komen verschillen van persoon tot persoon, bijgevolg zijn ook de moeilijkheden die ze op de arbeidsmarkt ervaren zeer verschillend. Geven we deze groep dan maar beter meteen op als het over tewerkstelling gaat? Zeker niet. Er zijn flink wat voorbeelden te noemen van werknemers met autisme die het, ondanks hun problematiek en dankzij goed advies en degelijke ondersteuning, wél redden op de arbeidsmarkt en zelfs meer dan dat. Een aantal ontpopt zich tot onmisbare werkkrachten, soms net dankzij het autisme. Mensen met autisme hebben immers vaak ook een aantal specifieke vaardigheden of beschikken over een encyclopedische kennis of een gedrevenheid die we bij anderen slechts zelden vinden. De vaardigheden kunnen zich op heel uiteenlopende terreinen situeren; het hoeft zeker niet altijd informatica te zijn. Ook in heel andere sectoren kunnen het perfectionisme, het oog voor detail of de taakgerichtheid van iemand met autisme ruimschoots compensatie bieden voor de inspanningen die we moeten leveren om werkomstandigheden autismevriendelijk te maken. 3. Levensloopmodel Voor we ingaan op de concrete ondersteuning van een werknemer met autisme, lichten we het levensloopmodel toe. Het biedt een theoretisch kader voor de begeleiding van mensen met autisme. Het levensloopmodel werd ontwikkeld tijdens het AVANTI-project 1 waar verschillende organisaties uit Europa, zoals onder meer De Ploeg aan meewerkte. In dit artikel beperken we ons tot een beschrijving van het model. Meer uitgebreide informatie, alsook de praktische toepassing van het levensloopmodel is te lezen in het boek Levensloopmodel: werken met autisme 2. Het levensloopmodel veronderstelt dat transities of overgangsmomenten in de levensloop voldoende moeten worden voorbereid. Transities zijn bijvoorbeeld de overstap van lager naar middelbaar onderwijs, de stap van school naar stage of tewerkstelling, veranderingen in woonsituaties Bij mensen met autisme verlopen transities moeilijker dan bij anderen. Een goede voorbereiding van een transitie kan bij mensen met autisme zeer bepalend zijn voor het al dan niet slagen van een traject. 1 Het AVANTI-project is het resultaat van een Europese samenwerking van GOB de Ploeg vzw (BE), het Dr. Leo Kannerhuis (NL), het Verbond Voor Katholiek Buitengewoon Onderwijs (BE), het AP- PACDM de Marinha Grande (PT) en de Strategische Projectorganisatie Kempen (BE). Dit Leonardo Da Vinci-project was mogelijk met de steun van de Europese Commissie. Het AVANTI-project wil een bijdrage leveren tot de sociale inclusie van personen met een autismespectrumstoornis. 2 Smet & Van Driel, Afl. 7 augustus 2012 Personeelsmanagement 6 / 5

6 05_Personeelsmanagement.fm Page 96 Thursday, July 5, :04 AM Het levensloopmodel stelt de persoon met autisme en zijn ervaren kwaliteit van leven centraal. De ervaren kwaliteit van leven is voor ieder individu anders. De ene persoon met autisme kan ijveren voor een tewerkstelling binnen het normaal economisch circuit terwijl voor iemand anders een zinvolle dagbesteding in de welzijnssector of tewerkstelling in de sociale inschakelingseconomie meer gepast is. De ervaren kwaliteit van leven is onderhevig aan zowel persoonsgebonden factoren als omgevingsfactoren. Mogelijkheden en beperkingen van de persoon met autisme zoals cognitieve, communicatieve en sociaal-emotionele vaardigheden zijn persoonsgebonden factoren. Ook motivatie en inzicht in autisme, acceptatie van de diagnose en inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen zijn hierbij belangrijke factoren. Omgevingsfactoren zijn onder andere familiale relaties, woonomgeving, onderwijs en opleiding, werk, vrijetijdsinvulling, gezondheid, samenleving De persoonsgebonden- en omgevingsfactoren kunnen verschillen naargelang de levensfase waarin de persoon met autisme verkeert en de transitiemomenten die aan de orde zijn. Elk individu maakt deel uit van een ruimer systeem. Het is belangrijk om de omgeving te betrekken bij de begeleiding van personen met autisme. Mensen met autisme hebben gedurende de levensloop begeleiding nodig. De intensiteit en de vorm van de begeleiding zijn zeer persoonsafhankelijk en kunnen variëren naargelang de levensfase en de transitiemomenten die zich aandienen. Het is belangrijk dat de ondersteuning op maat is van de persoon met autisme. Dit betekent dat er steeds rekening dient te worden gehouden met zowel de wensen en (leer-)mogelijkheden alsook met de beperkingen van de persoon met autisme. Zo kan een werkplek, die door een persoon met autisme zeer gewenst is, door individuele beperkingen toch niet haalbaar blijken, zelfs indien extra ondersteuning wordt geboden en aanpassingen op alle niveaus worden doorgevoerd. Bij het levensloopmodel staat het principe van empowerment voorop, zowel voor de persoon met autisme als voor de omgeving. Met empowerment wordt bedoeld dat individuen of groepen versterkt worden in het greep krijgen op hun eigen situatie en omgeving 1. Voor een persoon met autisme betekent dit dat hij zelf degene is die zijn leven inricht, zelf keuzes maakt en beslissingen neemt die hij van belang of wenselijk acht, vrij van een overmatige bemoeienis of invloeden uit de omgeving 2. Interventies gericht op zelfmanagement kunnen een positieve bijdrage leveren aan het empowerment van een persoon met autisme. In elke levensfase komen personen met autisme nieuwe (ontwikkelings-)taken tegen die hen voor problemen kunnen plaatsen. Het zelfstandig signaleren en tijdig anticiperen op deze transitiemomenten, evenals het formuleren van een hulpvraag is voor hen echter moeilijk. Dit pleit voor het kritisch volgen, ook wel monitoring genoemd, van een persoon met autisme, gedurende de hele levensloop. Monitoring 1 Van Regenmortel (2008) in: Smet & Van Driel, Van Gennep (2000) in: Smet& Van Driel, Personeelsmanagement 6 / 6 Afl. 7 augustus 2012

7 05_Personeelsmanagement.fm Page 97 Thursday, July 5, :04 AM betekent dat er wordt nagegaan of de zorg in overeenstemming is met de feitelijke situatie van de persoon met autisme en nog aansluit bij zijn of haar behoeften. Een belangrijke voorwaarde bij de uitvoering van de monitoring en coördinatie is een goede samenwerking en afstemming met de persoon met autisme en de direct betrokkenen, zoals ouders, leerkrachten, werkgevers en hulpverleners. Wanneer er verschillende vormen van ondersteuning nodig zijn of er verschillende hulpverleners betrokken zijn, is het nodig dat deze worden samengebracht. Men noemt dit linking. Dit kan bijvoorbeeld door een overleg te organiseren waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn. Het levensloopmodel bundelt een aantal principes die belangrijk zijn in de begeleiding van mensen met autisme. Het is een visie, een manier van omgaan met mensen met autisme die ook in de praktijk aanwezig is. 4. Veranderingen in de tewerkstelling en begeleiding van mensen met ASS op de arbeidsmarkt: good practices Binnen het onderwijs levert men al veel inspanningen om leerlingen met autisme zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. De tendens zet zich gelukkig ook voort binnen de arbeidsmarkt. Passwerk, De Ploeg en Bewel zijn daarvan mooie voorbeelden. Deze organisaties vertrekken vanuit de kwaliteiten en sterktes van mensen en werken op maat om zo de tewerkstellingskansen van deze doelgroep te optimaliseren. Dirk Rombaut, salesmanager bij Passwerk, situeert Passwerk en vertelt over het specifieke aanbod van dit bedrijf. Voor De Ploeg deelt Loth Van den Ouweland haar ervaring. Zij werkt als jobcoach voor mensen met een autismespectrumstoornis. Johnny Mouchaers, medewerker kwaliteitsdienst, vertelt hoe Bewel in een experimenteel project opzette rond autisme en werk. In dit onderdeel wordt ook de methodiek van het Supported Employment of de ondersteunende tewerkstelling kort toegelicht. Deze methodiek wordt gebruikt in De Ploeg en door Bewel. Het aspect jobcoaching komt hierbij aan bod. Afl. 7 augustus 2012 Personeelsmanagement 6 / 7

8 05_Personeelsmanagement.fm Page 98 Thursday, July 5, :04 AM 4.1. Situering Passwerk Passwerk coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) met sociaal oogmerk werd in 2008 opgericht. Economische en sociale dimensies vallen in dit bedrijf samen. Niet enkel economische belangen wegen op de beslissingen die er worden genomen, ook de sociale dimensie speelt een belangrijke rol. In overleg met verschillende stakeholders wordt de bedrijfsstrategie vormgegeven. De financiële winsten van Passwerk dienen om te investeren in zowel de verdere ontwikkeling en uitbouw van het bedrijf als in de winstbestemming die statutair werd vastgelegd. Jaarlijks bepaalt de algemene vergadering naar welke ingediende projecten, gericht op mensen met autisme, een deel van de winst gaat. Passwerk is vooral gekend als bedrijf dat software test, onder andere op zijn functionaliteiten. Het dienstverleningsaanbod is breder dan testing. Passwerk biedt ook diensten aan met betrekking tot kwaliteitsbewaking, zoals het opmaken en updaten van gebruikershandleidingen, data cleaning, inbrengen van gegevens, data- en tekstmigratie, interactief scannen enz. Hiervoor doet Passwerk een beroep op de kwaliteiten van zijn medewerkers. Juist omdat de testengineers een autismespectrumstoornis hebben en doordat zij door professionele jobcoaches vanuit Passwerk worden begeleid zijn zij uitermate geschikt om dit werk uit te voeren. Van nature uit hebben mensen met autisme oog voor detail, ze werken nauwgezet, ze blijven geconcentreerd bij repetitief werk en kunnen zeer gestructureerd werken. Verder beschikken ze over een sterk analytisch denkvermogen en kunnen ze goed individueel werken. Ze hebben meestal een hoog concentratie- en doorzettingsvermogen en kunnen een sterke focus leggen. Stuk voor stuk kwaliteiten die goed van pas komen als uitvoerende test engineer. Vooraleer kandidaten voor Passwerk kunnen werken is er een selectieproces. Dit neemt ongeveer een drietal maanden in beslag en omvat onder meer een functioneel assessment van drie weken. Slechts 20% van de kandidaten die zich aandienen geraakt succesvol door het selectieproces. De Ploeg Gespecialiseerd Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst (GOB) De Ploeg vzw heeft als missie personen met een arbeidshandicap op te leiden, te begeleiden en te werk te stellen in het normale economisch circuit (NEC). De organisatie zet zich in voor de integratie van personen met een arbeidshandicap binnen de arbeidsmarkt en probeert daardoor de sociale positie van de doelgroep in de samenleving te verbeteren. Het Personeelsmanagement 6 / 8 Afl. 7 augustus 2012

9 05_Personeelsmanagement.fm Page 99 Thursday, July 5, :04 AM centrum biedt oriëntering, training, begeleiding, bemiddeling en coaching voor alle personen met een arbeidshandicap (en kansarmen). De Ploeg maakt deel uit van het gespecialiseerde netwerk van GTB 1 en VDAB. De organisatie bestaat 25 jaar en heeft een gespecialiseerde expertise opgebouwd rond bijzondere doelgroepen zoals personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autismespectrumstoornis, psychische problemen Door Europese netwerking en samenwerking met andere expertorganisaties heeft De Ploeg de methodieken voor de bijzondere doelgroepen optimaal kunnen innoveren (GOB De Ploeg vzw, s.d.). Zo werkt de organisatie momenteel samen met Indigo vzw binnen een transnationaal partnerschap aan het ESF-project Skills Lab waarbij ze de arbeidsvaardigheden van mensen met autisme willen verbeteren. In 2010 begeleidden de jobcoaches van De Ploeg 555 mensen naar de reguliere arbeidsmarkt. 52 mensen werden begeleid door het team Aspect. Dit team staat specifiek in voor de begeleiding van mensen met autisme. Het aantal mensen met autisme ligt vermoedelijk hoger daar zij ook in de andere teams van de Ploeg begeleid worden. Bij de opstart van een begeleiding is de diagnose immers niet altijd gekend. Recent maakte men bij De Ploeg de keuze dat de begeleiding van mensen met een autismespectrumstoornis niet langer exclusief door het team van Aspect te laten uitvoeren maar dat alle jobcoaches dit moeten doen. Het Aspectteam zal zijn ervaring en expertise verder doorgeven aan collega s en zij zullen ook de vinger aan de pols houden van nieuwe ontwikkelingen. Door deze decentralisatie zal het specialisme dat het team van Aspect opbouwde rond de begeleiding en tewerkstelling van mensen met autisme verder verspreid worden in de ganse organisatie 2. Op deze manier kunnen nog meer mensen met autisme op maat begeleid worden. In De Ploeg ziet men ook een toename van vraag om mensen met autisme te begeleiden die reeds tewerkgesteld zijn. Meestal gaat het hier om het behoud van werk. Bewel Bewel staat voor Beschermde Werkplaatsen Limburg. De organisatie stelt mensen met een arbeidshandicap tewerk. Aangepast aan de mogelijkheden van de werknemers, is er een gevarieerd aanbod van taken. Het kan gaan om boekbinden, houtbewerking, mailings, verpakking Op initiatief van Bewel, in samenwerking met de provincie Limburg en met steun van de Vlaamse Overheid, liep in het project ASSeMBLI. Het project beoogde het creëren van verhoogde tewerkstellingskansen voor normaal begaafde personen met Autisme Spectrum Stoornissen. ASSeM- BLI had als specifieke opdracht het ontwikkelen van een zeer concrete 1 Gespecialiseerde Trajectbepaling en -begeleiding 2 Aspect, Visie op begeleiden van personen met ASS naar tewerkstelling, 2012, Onuitg. Afl. 7 augustus 2012 Personeelsmanagement 6 / 9

10 05_Personeelsmanagement.fm Page 100 Thursday, July 5, :04 AM toepassing van een autismevriendelijke aangepaste werkvloer afgestemd op de doelgroep van personen met autisme, gecombineerd met het uitwerken van een intensieve begeleiding i.f.v een doorstroming naar het normaal economisch circuit. Het project was bedoeld voor normaal begaafde personen (5 voltijdsequivalent) met de diagnose autisme, zonder dat er aan andere specifieke voorwaarden moest voldaan worden. Binnen het project zorgde een Expertisecel Autisme en Werk voor de bundeling van methodieken voor een autismevriendelijke werkvloer en onderzocht de mogelijkheden binnen de ruimere arbeidsmarkt Aanbod Zowel bij Passwerk als bij De Ploeg brengt men tijdens een assessmentperiode eerst de competenties van de kandidaat in kaart. Ook in het project ASSeMBLI was dit de werkwijze. De personen met autisme worden in hun traject naar tewerkstelling en op de werkvloer begeleid door een jobcoach. De Ploeg en Bewel hanteren voor de begeleiding de methodiek van het Supported Employment 2. Deze methodiek heeft tot doel personen met een functiebeperking, zoals mensen met een autismespectrumstoornis, te begeleiden naar een reguliere baan en hen daarin te ondersteunen. Een tewerkstelling in het kader van Supported Employment verloopt in verschillende fasen: assessmentfase, jobfinding en analyse, matching en coaching en bemiddeling. Het is echter meer dan een eenvoudig stappenplan. Supported Employment is een integraal denkmodel waarbij de verschillende stappen tijdens de trajecten van een cliënt meermaals tijdens de loopbaan kunnen worden doorlopen. De eerste fase is de assessmentfase. Hierbij worden de werkaspiraties, mogelijkheden en beperkingen, kennis, attitudes en groeikansen van een persoon op een systematische manier in kaart gebracht. Men neemt als het ware een foto van de competenties en wensen van de cliënt. Op deze manier komt men tot een cliëntprofiel dat verder in de fase van jobmatching zal gebruikt worden. Een assessment kan doorgaan binnen het centrum maar eventueel ook op de werkvloer georganiseerd worden 3. Bieke is eenentwintig jaar als ze door de Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleidingsdienst (GTB) bij De Ploeg wordt aangemeld. Ze neemt deel aan het assessment op De Ploeg. Gedurende een periode van drie weken worden allerhande arbeidssituaties gesimuleerd en wordt Bieke geobserveerd. Zo wordt duidelijk wat haar sterke kanten en werkpunten 1 Evaluatierapport ASSeMBLI, Heylen & Bollens, Heylen & Bollens, Personeelsmanagement 6 / 10 Afl. 7 augustus 2012

11 05_Personeelsmanagement.fm Page 101 Thursday, July 5, :04 AM zijn. Biekes sterke kanten zijn: grote nauwkeurigheid, intelligentie en goed werktempo. De moeilijkheden die ze ondervindt kaderen binnen haar autisme: moeizaam verbaal contact, beperkte expressie, moeilijk telefonisch contact, moeilijkheden bij het beginnen en onderhouden van een gesprek met bekenden of nieuwe contacten en moeilijkheden met het werken in teamverband. De tweede fase is de fase van jobfinding en analyse. Jobfinding betreft alle activiteiten die tot doel hebben banen te vinden waarbij personen met een handicap kunnen worden tewerkgesteld. De arbeidsmarkt wordt daar systematisch op onderzocht en gescreend. Bij het zoeken naar een baan vertrekt de jobcoach van de wensen, de motivatie en de mogelijkheden van de cliënt. Er wordt evenzeer rekening gehouden met de mogelijkheden van de arbeidsmarkt en de belangen van de werkgevers. De cliënt wordt bij elke stap naar de potentiële werkgever betrokken. Jobanalyse betekent dat de bedrijfscultuur en werkzaamheden worden geanalyseerd. Hierbij wordt onderzocht wat de verwachtingen zijn van de werkgever en welke functionele en sociale vaardigheden er vereist zijn. Het resultaat van deze analyse is een jobprofiel waarbij het duidelijk is welke taken er moeten worden uitgevoerd en welke gedragingen en houdingen belangrijk zijn. Dit maakt de verwachtingen meteen erg duidelijk. Vervolgens wordt de informatie van het cliëntprofiel en het jobprofiel naast elkaar gelegd en vergeleken. Wanneer deze goed bij elkaar aansluiten is er sprake van matching en kan men overgaan tot jobplaatsing. De jobcoach bereidt samen met de cliënt de sollicitatie voor 1. De jobcoach ondersteunt de sollicitaties van Bieke door een begeleid schrijven toe te voegen. Ook neemt De Ploeg telefonisch contact op met werkgevers waar Bieke solliciteert om hen te sensibiliseren. Wanneer Bieke op interview wordt uitgenodigd, komt ze de dag voordien naar De Ploeg om samen met de jobcoach het sollicitatiegesprek in te oefenen. Samen bespreken ze de mogelijke vragen die de werkgever kan stellen. Ze leert om het autisme bespreekbaar te maken en haar kwaliteiten in de verf te zetten. Ze leert ook hoe ze kan omgaan met open vragen en durft een tegenvraag te stellen tijdens het interview. Coaching en bemiddeling zijn de volgende fase binnen de methodiek van het Supported Employment. De jobcoach kan de werknemer ondersteuning geven op vlak van de uitvoering van de taken maar ook op vlak van gedrag. Het is daarom nodig dat de jobcoach regelmatig op de werkvloer komt. Vervolgens kan de jobcoach de werknemer de nodige vaardigheden aanleren en gaat hij na op welke manier dat best gebeurt. 1 Heylen, & Bollens, Afl. 7 augustus 2012 Personeelsmanagement 6 / 11

12 05_Personeelsmanagement.fm Page 102 Thursday, July 5, :04 AM Deze training is op maat van de cliënt. De jobcoach kan bijvoorbeeld werken met schema s, scripts, taaksplitsing e.d. Begeleiding is nodig om een duurzame tewerkstelling mogelijk te maken. De jobcoach ondersteunt hierbij zowel de werknemer als werkgever 1. Dirk Rombaut van Passwerk stelt dat de begeleiding door de jobcoach van groot belang is om een traject te doen slagen. De jobcoaches zijn dan ook van in het begin bij het traject van de kandidaat Passwerker betrokken. Samen met de Passwerker bereiden ze de eerste werkdag voor. Omdat mensen met autisme nood hebben aan voorspelbaarheid en moeilijk om kunnen met onvoorziene situaties is het belangrijk dat hier veel aandacht aan wordt besteed. Zo kan het traject van en naar het werk met hen uitgestippeld en afgelegd worden. Ook op sensorische prikkels in het verkeer zoals lawaai en drukte kunnen ze voorbereid worden. Eén van de aanpassingen kan bijvoorbeeld een vervoersabonnement in eerste klas zijn, zo is het voor de werknemer rustiger reizen. 2 Een andere opdracht van de jobcoach is het in kaart brengen van de werkplek. Het gaat om de inhoud van taken, maar ook de bedrijfscultuur, enzovoort. Eens je aan het werk bent, gelden er op iedere werkvloer andere eisen rond sociale communicatie, flexibiliteit, multitasking, plannings- en organisatievaardigheden, stelt Loth Van den Ouweland. Dit zijn zaken waar mensen met een autismespectrumstoornis het over het algemeen moeilijker mee hebben. Aan de hand van stages en interne vormingssessies kan de jobcoach hier samen met de persoon met autisme op voorhand rond oefenen. Deze beperkingen kunnen gecompenseerd worden door de sterktes en (piek)vaardigheden (bijvoorbeeld zeer grote nauwkeurigheid, zeer consequente jobuitvoering ) van de persoon met autisme. De jobcoach heeft hierbij ook de taak om als tolk op te treden naar de werkgever en collega s. Zo is het belangrijk om ook collega s vooraf goed in te lichten en tips te geven. Soms kunnen kleine aanpassingen op de werkvloer een groot verschil maken en het werk heel wat aangenamer maken, zowel voor de persoon met autisme als diens collega s. Algemene tips en aanpassingen voor mensen met een autismespectrumstoornis bestaan er niet, dus zoeken jobcoaches op de werkvloer via trial-and-error naar de beste manieren. Dit is maatwerk en kan te maken hebben met zaken zoals agendaplanning, een hoofdtelefoon geven om storende omgevingsfactoren te overstemmen, middagpauze op rustiger moment laten nemen 1 Heylen & Bollens, 2007 en SST vzw, geraadpleegd op Personeelsmanagement 6 / 12 Afl. 7 augustus 2012

13 05_Personeelsmanagement.fm Page 103 Thursday, July 5, :04 AM 4.3. Resultaten Passwerk, De Ploeg en Bewel bewijzen dat mensen met autisme mits de nodige begeleiding en aandacht voor hun problematiek prima werknemers kunnen zijn. Loth Van den Ouweland (De Ploeg) heeft de ervaring dat mensen met autisme als volwaardige werknemers kunnen werken en dit in een zeer uiteenlopend aantal jobs en sectoren. In 2011 stelden de jobcoaches van Aspect 69% van de cliënten te werk. 1 De slaagkans op het vinden van een job, wordt grotendeels bepaald door factoren die voor iedere werkzoekende gelden: je werkgerelateerde competenties, de (relevante) werkervaring die je hebt, of je een diploma hebt... Daarnaast is een goed cliënt- en jobprofiel als jobanalyse en -matching van groot belang. Een begeleiding op maat waarbij de jobcoach fungeert als tolk tussen de werknemer en de werkgever is onontbeerlijk. Ook Passwerk bewijst dat het kan. Begin 2012 had het bedrijf een veertigtal testengineers met autisme in dienst en zeven ondersteunende medewerkers, waarvan vijf jobcoaches. De feedback die Passwerk van zijn klanten ontvangt over de prestaties van zijn testengineers is erg positief. In de praktijk blijkt dat zij sneller werken en kwalitatief beter werk afleveren, maar eveneens dat de inzet van Passwerkers een positieve dynamiek op de werkvloer tot stand brengt. Meerwaarde vanuit diversiteit wordt via de inzet van Passwerk in de praktijk omgezet. De financiële resultaten van Passwerk zijn marktconform. Na minder dan één jaar activiteit werd een break-even gerealiseerd en de drie daaropvolgende jaren werden positief afgesloten met een gecumuleerde winst van meer dan euro. De resultaten en toegevoegde waarde van het bedrijf worden niet enkel gemeten in financiële resultaten, maar ook in de bijdrage die het kan leveren aan het positiever maken van de beeldvorming van autisme. Dit gebeurt ondermeer door presentaties te geven voor allerlei doelgroepen, redactionele media-aandacht te zoeken en een gedeelte van de winst ook te besteden aan deze beeldvorming. Maar Passwerk gaat ook nog verder. Zo is onder andere een fonds ICT community for ASD opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting. Via deze weg hoopt Passwerk bij de ICT-gemeenschap extra geld op te halen om er initiatieven mee te steunen die een maatschappelijke en persoonlijke meerwaarde kunnen bieden aan mensen die tot de kansengroepen behoren, bij voorkeur mensen met autisme. Ook wordt actief deelgenomen aan onderzoeksprojecten allerhande en trachten zij hun opgedane kennis met anderen te delen van 26 afgesloten begeleidingen. Tewerkstelling wil zeggen dat iemand minstens drie maanden aan de slag is bij zijn werkgever. Afl. 7 augustus 2012 Personeelsmanagement 6 / 13

14 05_Personeelsmanagement.fm Page 104 Thursday, July 5, :04 AM In 2010 liep het project ASSeMBLI af. Bij Bewel werden de opgedane ervaringen binnen het project ondertussen geïmplementeerd in de gekende werking van Bewel als beschermde werkplaats, aldus Johnny Mouchaers. Hij stelt dat het begeleiden van werknemers met autisme een intensief proces is waarbij velen nood hebben aan een gecombineerd traject van zorg en tewerkstelling. Volgende elementen zijn essentieel in de begeleiding van personen met autisme: een gedegen assessment, informeren van de werkgever en regelmatige evaluatiemomenten met werkgever en werknemer. Gedurende het gehele traject kreeg het werken aan zelfkennis een prominente rol. Wie zichzelf kent, kan immers beter opkomen voor zichzelf. Concreet werden hiervoor twee instrumenten ontwikkeld: een autivriendelijke SAM-schaal en een zelfbeoordelingsfiche. Uit de formele evaluatie met de SAM-schaal 1 worden een aantal werkpunten gedestilleerd waaraan gewerkt wordt via de zelfbeoordelingsfiche. Deze dagelijks ingevulde zelfbeoordelingsfiches, op vlak van de weerhouden werkpunten uit de SAM-schaal, bieden dan weer stof voor de begeleidingsgesprekken met het uiteindelijke doel verhoging van de zelfkennis van de werknemer met autisme zodat de werknemer een zicht krijgt op wat zijn competenties zijn als werknemer. Johnny Mouchaers onderstreept het belang van duurzame tewerkstelling op maat. Niet voor iedere werknemer met autisme is doorstroming naar het normaal economisch circuit wenselijk en haalbaar. Een tewerkstelling binnen een beschermd milieu kan voor de persoon met autisme een duurzame tewerkstelling betekenen, maar met ruimte en tijd voor een traject gericht op doorstroming met de methodiek van Supported Employment Lessons learned Deze drie organisaties hebben al heel wat expertise opgebouwd inzake de begeleiding van werkzoekenden en werkenden met een autismespectrumstoornis en dat kan een meerwaarde betekenen voor andere bedrijven. Passwerk, De Ploeg en Bewel blijven kritisch voor hun eigen werking om hun aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van de doelgroep. We zetten nog even alle lessons learned op een rij: 1) Bedrijven hebben soms initieel een terughoudendheid om met mensen met autisme samen te werken. Deze terughoudendheid is vaak ingegeven vanuit het moeilijk kunnen inschatten wat de impact is van de inzet van mensen met een autisme binnen hun onderneming of project. Na de eerste ervaringen zijn de klanten vaak enthousiast over 1 SAM-schaal: Schaal voor Attitude Meting. 2 Evaluatiedocument ASSeMBLI, Personeelsmanagement 6 / 14 Afl. 7 augustus 2012

15 05_Personeelsmanagement.fm Page 105 Thursday, July 5, :04 AM het resultaat en vinden zij hun initieel afwachtende houding zelfs onterecht. Potentiële klanten zijn op zoek naar een antwoord op hun concrete vraag en of dat antwoord nu al dan niet door mensen met een autismespectrumstoornis wordt geboden is eigenlijk niet van belang. Zij verwachten een uitmuntende dienstverlening tegen een marktconforme prijs en dat kan ook perfect door mensen met autisme gebeuren. Een terugkomgarantie kan in een doorstromingstraject wel drempels wegwerken. In eerste plaats bij de persoon met autisme zelf, maar ook bij de potentiële werkgever. 2) Een goed cliënt- en jobprofiel is nodig om de juiste match te kunnen maken. De juiste persoon op de juiste plaats. Het is hierbij van belang niet alleen naar de taakinhoud te kijken maar ook andere factoren in kaart te brengen. Zo is voor veel mensen met autisme sociale integratie op de werkvloer een belangrijke factor om hun taken te kunnen uitvoeren. 3) De rol van de jobcoach is van permanente aard en op maat van de persoon met autisme. Niet iedereen met autisme heeft dezelfde ondersteuningsbehoefte. Er zijn geen kant-en-klare oplossingen die voor alle werkzoekenden en werknemers met autisme van toepassing zijn. 4) Werk is natuurlijk geen losstaand levensgebied en wordt beïnvloed door factoren als de thuissituatie, de woonsituatie, mobiliteit, psychisch welbevinden Als een traject negatief wordt beëindigd, hangt dit zeer vaak samen met onvoldoende psychische draagkracht, te grote instabiliteit in de woonsituatie Samenwerking met het persoonlijk en professioneel netwerk van de cliënt of het ondersteunen van de cliënt in zijn zoektocht naar de nodige ondersteuning is nodig. 5) Niet voor alle mensen met autisme is een tewerkstelling in het normaal economisch circuit haalbaar. Andere werkvormen zoals begeleid vrijwilligerswerk, arbeidszorg zijn noodzakelijk maar bestaan nog te weinig, waardoor er geen naadloze overgangen kunnen gerealiseerd worden (bijvoorbeeld als betaald werk niet haalbaar blijkt, zou een persoon moeten kunnen doorstromen naar een andere werkvorm, zonder daar opnieuw te botsen op een lange wachtlijst, zijn verhaal opnieuw te moeten doen, zijn competenties opnieuw in kaart te laten brengen ). Bovendien bestaat de kans dat de persoon met autisme de verworven competenties weer verliest, wanneer de overgang te traag verloopt (hetzelfde geldt voor de overgang van school naar werk(begeleiding)). Het is belangrijk om te streven naar doorstroming maar dat is een groeiproces dat tijd vraagt en waarvoor continue afstemming met de werknemer nodig is. Afl. 7 augustus 2012 Personeelsmanagement 6 / 15

16 05_Personeelsmanagement.fm Page 106 Thursday, July 5, :04 AM 6. Conclusie Het succes van Passwerk maar ook van De Ploeg en Bewel is niet toe te schrijven aan één bepaalde factor. Het is in feite een puzzel waarin ieder stukje een belangrijke rol speelt. Enkele van die succesfactoren zijn het werken op maat, het competentiegericht denken en werken, het creatief denken, een stimulerende jobcoaching en opvolging, transparantie, de vastberadenheid en natuurlijk de hoge kwaliteit van hun dienstverlening die daaruit voortvloeit. Ondanks het aanbod van deze drie organisaties blijft voor veel mensen met autisme de afstand naar de arbeidsmarkt te groot. Er is nood aan gelijkaardige initiatieven om samen het verschil te maken. 7. Geraadpleegde literatuur Heylen, V., Bollens, J. (2007). Supported employment. Wenselijkheid, haalbaarheid en vormgeving van een nieuw instrument ten behoeve van het Vlaams arbeidsmarktbeleid. Leuven: HIVA-K.U.Leuven. Smet, K. en Van Driel, S. (2009), Levensloopmodel: werken met autisme, Antwerpen, Garant. Vermeulen, P. (2002), Beter vroeg dan laat en beter laat dan nooit, Berchem, Uitgeverij Epo. X, (2010), Praktische brochure Autisme en tewerkstelling Handvatten voor het ontwikkelen van een autismevriendelijke school en arbeidsmarkt, Vlaams Departement Onderwijs. X, (2010), Evaluatierapport ASSeMBLI, Onuitg. 8. Relevante websites geraadpleegd op geraadpleegd op geraadpleegd op Personeelsmanagement 6 / 16 Afl. 7 augustus 2012

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk Rekening houden met &capaciteit sturen op kwaliteit Mensen met autisme aan het werk REKENING HOUDEN MET CAPACITEIT EN STUREN OP KWALITEIT Mensen met autisme aan het werk Specialisterren, een social enterprise

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

bekeken Autisme op de werkvloer Goedepraktijkengids voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap

bekeken Autisme op de werkvloer Goedepraktijkengids voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Goedepraktijkengids voor de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap De initiatiefnemers Deze gids kwam er dankzij de nauwe samenwerking tussen twee organisaties uit Aarschot: De Kiem en GOCI.

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

SAMENWERKING LOONT! PASSWERK BIEDT

SAMENWERKING LOONT! PASSWERK BIEDT SAMENWERKING LOONT! Passwerk is een bedrijf dat software op zijn functionaliteit en/of performantie test. Alle test engineers van Passwerk hebben een autismespectrumstoornis en zijn normaal tot hoogbegaafd.

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

CompetentieCompagnon

CompetentieCompagnon LNC Competent met je talent CompetentieCompagnon Actiemap voor een duurzaam HR-beleid INHOUD Voorwoord 5 Leeswijzer 7 Deel 1 De kernelementen - Kritische succesfactoren of KSF's 1 Visie en strategie 1.1

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering

Een open en stimulerende bedrijfscultuur. Een coachende stijl van leidinggeven. Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering POP-up in de sociale economie. Stimuli tot succes van een POP : Een open en stimulerende bedrijfscultuur Een coachende stijl van leidinggeven Aandacht voor loopbaanbeleid en loopbaanadvisering Voeren van

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Eindrapport. Project Zelfmanagement voor studenten met ASS

Eindrapport. Project Zelfmanagement voor studenten met ASS Eindrapport Project Zelfmanagement voor studenten met ASS Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Competentiemanagement bij kansengroepen

Competentiemanagement bij kansengroepen Competentiemanagement bij kansengroepen Een overzicht van een aantal recent ontwikkelde methodieken en meetinstrumenten in Vlaanderen Deze publicatie werd uitgewerkt in het kader van het project Local

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

EUROPEES HANDBOEK SUPPORTED EMPLOYMENT

EUROPEES HANDBOEK SUPPORTED EMPLOYMENT EUROPEES HANDBOEK SUPPORTED EMPLOYMENT INHOUD VOORWOORD 2 INLEIDING 4 DEELNEMENDE ORGANISATIES 6 COMITÉ EN VERGADERINGEN 7 DEELNEMERS 8 EUSE-VISIETEKSTEN 9 WAARDEN, NORMEN EN PRINCIPES VAN SUPPORTED EMPLOYMENT

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk

Werken en leren. Leren op de werkplek in de praktijk Leren op de werkplek in de praktijk Dit is een publicatie van de SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Wetstraat 34-36 1040 Brussel T 02 20 90 111 F 02 21 77 008 stichting@serv.be www.serv.be/stichting

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND ADVIES 6 ZORGZAME ONDERNEMERS IN DE ZORG Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat

Nadere informatie

Goede praktijken van instroom kansengroepen

Goede praktijken van instroom kansengroepen Goede praktijken van instroom kansengroepen Goede praktijken van instroom kansengroepen Administratie Werkgelegenheid De auteur is Marleen Velleman van het Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) met medewerking

Nadere informatie

Rapport retrospectieve case study

Rapport retrospectieve case study Rapport retrospectieve case study Floor Spijkers en Marjan Moris DieGem working paper Juni 2014 Draft only. Please do not cite without permission. www.solidariteitdiversiteit.be Met steun van IWT Agentschap

Nadere informatie

Weerbaar bij veranderingen

Weerbaar bij veranderingen Weerbaar bij veranderingen naar een levensloopbenadering voor mensen met een autisme spectrum stoornis. Intreerede, (in verkorte vorm) uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector Levensloopbegeleiding

Nadere informatie

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 )

VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) VISIE en PEDAGOGISCH PROJECT De Letterdoos ( aangepast 2014 ) 1.Situering Basisschool De Letterdoos is gelegen in de Gentstraat te Oostakker. De omgeving wordt voornamelijk bevolkt door arbeidersgezinnen

Nadere informatie

Werken met autisme. Twaalf methodische uitgangspunten

Werken met autisme. Twaalf methodische uitgangspunten Werken met autisme Twaalf methodische uitgangspunten Inhoud pagina Inleiding 1. Inventariseer en benoem de sterke kanten 2. Vertaal het profiel 3. Werk samen met relaties van de klant 4. Geef op déze

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie