Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2014

2

3 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2014

4 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek 29 mei 2015 Inlichtingen DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Marlies Grimbergen ( / ) De Dienst Stedelijke Ontwikkeling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake het gebruik en toepassing van de gepresenteerde gegevens. Afwijkingen in absolute aantallen en % kunnen worden veroorzaakt door afronden. Bij gebruik van cijfers is bronvermelding verplicht. Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 2

5 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding Begrippenlijst en tabel huur- en inkomensgrenzen Den Haag Gemeentelijke prestatieafspraken Den Haag tijdreeks Lokaal maatwerk Regionale huisvestingsverordening Den Haag overige tabellen verhuurbeleid I Bijlage Regionale prestatieafspraken 2010 t/m Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 3

6 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 4

7 1 INLEIDING 1.1 INLEIDING Deze rapportage bevat tabellen over de resultaten van het verhuurbeleid van sociale verhuurders in 2014 in de gemeente Den Haag. Zij hebben betrekking op afspraken uit 1. Gemeentelijke prestatieafspraken Lokaal maatwerk afspraken zoals vastgelegd in de Regionale Huisvestingsverordening 2005 Aanvullend hierop zijn extra tabellen opgenomen die inzicht bieden in het verhuurbeleid van de Haagse corporaties 3. Den Haag overige tabellen verhuurbeleid De teksten van de artikelen uit de gemeentelijke afspraken en de regionale huisvestingsverordening zijn telkens voorafgaand aan het betreffende onderdeel opgenomen. Gemeentelijke afspraken Op gemeentelijk niveau zijn afspraken gemaakt tussen de Haagse samenwerkende woningcorporaties en de Gemeente Den Haag en vastgelegd in de gemeentelijke prestatieafspraken Aantrekkelijk wonen met kansen voor iedereen, Prestatieafspraken Den Haag De tabellen in deze rapportage kijken naar de resultaten van artikelen 3.1, 3.2, 4.1, 4.3, 5, 6.1, 6.2, 8.1 en 9.1 van hoofdstuk 2, Passend huisvesten doelgroepen. Lokaal maatwerk regionale Huisvestingsverordening In de Regionale Huisvestingsverordening 2005 zijn onder meer bepalingen opgenomen over de toewijzing van woonruimte en de volgorde van voorrang van diverse groepen woningzoekenden. In deze rapportage wordt alleen gekeken naar de resultaten van de bepalingen voor lokaal maatwerk, van artikel 22, lid 1.b.1, 1.b.2, 1.b.3 en 1.c (Hoofdstuk 2, paragraaf 6 Toewijzing van woonruimte ). Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 5

8 Den Haag overige tabellen verhuurbeleid De toewijzingen aan voorrangskandidaten met een medische, sociale of andere urgentie, zoals bijvoorbeeld herstructurering, zijn te vinden in hoofdstuk 3.3 met overige tabellen verhuurbeleid. Bijlage: Regionale prestatieafspraken 2010 t/m 2014 Tot en met 2008 vormden de resultaten van de regionale prestatieafspraken voor Den Haag een integraal onderdeel van de rapportage Verhuurbeleid Den Haag. Vanaf 2009 monitoren de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) zelf de regionale prestatieafspraken. Zij geven Explica opdracht om de regionale jaarmonitor op te stellen. De resultaten van de regionale prestatieafspraken van de gemeenten in Haaglanden zijn in deze regionale jaarmonitor terug te vinden. Daarom zijn de tabellen over de meest essentiële regionale prestatieafspraken voor Den Haag niet meer als apart hoofdstuk opgenomen in deze rapportage, maar voor de volledigheid wel als bijlage toegevoegd. EU-regelgeving Door de Europese Commissie is in 2009 een besluit genomen ten aanzien van de toewijzing van woningen van toegelaten instellingen. Daarbij is onder meer bepaald dat tenminste 90% van de vrijkomende woningen van toegelaten instellingen met een huur tot aan de liberalisatiegrens moet worden toegewezen aan huishoudens met een (belastbaar) inkomen onder de ,- (prijspeil 2014). Dit besluit is met ingang van 1 januari 2011 van kracht geworden. Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 6

9 2 BEGRIPPENLIJST Aanbiedingsgraad Advertentie BBSH-doelgroep Doorstromers Het gemiddeld aantal keren dat een woning moet worden aangeboden voordat verhuring plaatsvindt. (weigeringen van woningzoekenden + stopzettingen door de verhuurder + acceptatie) Een advertentie waarin één of meerdere woningen worden aangeboden. (groepsadvertentie bij bijvoorbeeld nieuwbouwof renovatieprojecten) Indeling van huishoudens naar inkomen, leeftijd en huishoudomvang volgens de criteria van de BBSH. Voor toedeling aan de doelgroep wordt het maximum rekeninkomen gehanteerd. Inkomens daarboven komen in de categorie niet-doelgroep terecht. Zie ook de inkomensgrenzentabel aan het eind van dit hoofdstuk. Een doorstromer is een woningzoekende die zelfstandige woonruimte vrij achterlaat of iemand die (wanneer dit aantoonbaar is) na een echtscheiding of na het verbreken van een andere samenlevingsvorm op zoek is naar zelfstandige woonruimte. EU-groep De invoering van Europese regelgeving per 1 januari 2011 heeft tot gevolg dat er, naast de inkomensgroepen van de BBSH, een nieuwe inkomensgroep is ontstaan. Zie ook de inkomensgrenzentabel aan het eind van dit hoofdstuk. Huurgrenzen Inkomensgroepen Kandidaten niet in te delen Indeling van huren volgens de criteria van de BBSH. Zie ook de huurgrenzentabel aan het eind van dit hoofdstuk. Naast de al genoemde BBSH-doelgroep en EU-groep worden ook middeninkomens en hoge inkomens onderscheiden. Voor de afbakening van de diverse inkomensgroepen wordt verwezen naar de inkomensgrenzentabel aan het eind van dit hoofdstuk. Om te bepalen of kandidaten tot de doelgroep behoren moeten van de kandidaten 3 gegevens bekend zijn: inkomen, leeftijd en omvang van het huishouden. Als één Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 7

10 van deze gegevens niet bekend is, kan de kandidaat niet worden ingedeeld. Zie ook de inkomensgrenzentabel aan het eind van dit hoofdstuk. Reacties Slaagkans Het gemiddeld aantal reacties op een (woning)advertentie. Uitgangspunt voor de berekening van de slaagkans is het aanbod dat verhuurd is in een gemeente. Het aantal geslaagde kandidaten in die gemeente gedeeld door het aantal (unieke) woningzoekenden dat kansrijke (=goede) reacties heeft ingezonden op het verhuurde aanbod van die gemeente, is de slaagkans voor het aanbod in die gemeente. Slaagkansberekening ( Geslaagde kandidaten / Woningzoekenden ) X 100 = Slaagkans Starters Verhuringen Indien een kandidaat geen zelfstandige woonruimte achterlaat behoort hij tot de groep starters. Hierbij gaat het dan om een kandidaat die: woont bij zijn/haar ouders, woont bij iemand in, woont op kamers, woont in een onzelfstandige eenheid, dakloos is, in het buitenland woont. Een starter is niet perse een alleenstaande, het kan ook gaan om inwonende gezinnen. Aantal (opnieuw) verhuurde woningen. Een verhuring is het aangaan van een huurovereenkomst tussen verhuurder (corporatie) en huurder. De verhuringen in deze rapportage hebben betrekking op de verhuringen van de sociale verhuurders die bij de SVH zijn aangesloten. Voorrangskandidaten Voorrangskandidaten zijn personen die een voorrangspositie genieten om medische, sociale of andere dringende redenen (zoals bijv. herstructurering). Wachttijd Omdat de (woon)inschrijfduur niet hetzelfde is als de werkelijke tijd die kandidaten moeten wachten voordat zij slagen voor een woning, is ook de werkelijke wachttijd berekend en opgenomen. De wachttijd voor geslaagde kandidaten wordt berekend aan de hand van de maand van inschrijving en de maand waarin de kandidaat slaagt voor een woning en wordt uitgedrukt in maanden. Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 8

11 Weigeringen Woningzoekenden (Woon)inschrijfduur Woningzoekenden hebben de mogelijkheid als zij een woning krijgen aangeboden, hier niet op in te gaan. De reden om de aangeboden woning af te wijzen kan dan betrekking hebben op de woning zelf, de buurt waar de woning staat of om persoonlijke redenen. Ook de verhuurder kan genoodzaakt zijn het verhuurproces af te breken (stopzettingen). Voor de telling van het aantal woningzoekenden wordt het verhuurde aanbod in een jaar als uitgangspunt gebruikt. Op basis van de goede/kansrijke reacties die woningzoekenden hebben ingestuurd wordt geteld hoeveel woningzoekenden op dat verhuurde aanbod hebben gereageerd, ongeacht het aantal keren dat zij hebben gereageerd. De (woon)inschrijfduur voor doorstromers is opgebouwd uit de inschrijfduur en opgehoogd met 1/3 van hun woonduur, met een maximum van 4 jaar. De (woon)inschrijfduur is dus hoger dan de wachttijd voor een woning. Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 9

12 Tabellen inkomensgrenzen en huurgrenzen Inkomensgrenzen Tijdvak / EU-doelgroep Maximum inkomensgrenzen Tijdvak / Eenpersoons tot 65 jaar Meerpersoons tot 65 jaar Eenpersoons vanaf 65 jaar Meerpersoons vanaf 65 jaar Bron: Ministerie BiZa en Kr MG d.d. 19 november 2013 Grenzen middeninkomens 2014 Eenpersoons tot 65 jaar Meerpersoons tot 65 jaar Eenpersoons vanaf 65 jaar Meerpersoons vanaf 65 jaar Bron: Explica Huurgrenzen Tijdvak / Kwaliteitsgrens/jongerengrens 389,05 Aftoppingsgrens 1-2 personen 556,82 Aftoppingsgrens 3 en meer personen 596,75 Huurprijsgrens 699,48 Bron: Ministerie BiZa en Kr MG d.d. 19 november 2013 Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 10

13 3 DEN HAAG 1. PRESTATIEAFSPRAKEN DEN HAAG Gemeentelijke prestatieafspraken Aantrekkelijk wonen met kansen voor iedereen Prestatieafspraken Den Haag Hoofdstuk 2 Passend huisvesten doelgroepen Artikel 3 Bodemgarantie BBSH-doelgroep in de bestaande voorraad 3.1 De corporaties zorgen ervoor dat in Den Haag jaarlijks minimaal 70% van de vrijkomende voorraad tot de huurprijsgrens aan de BBSH-doelgroep wordt verhuurd. 3.2 Den Haag streeft ernaar om ook in de eenzijdige wijken 70% van de vrijkomende voorraad tot de huurprijsgrens aan de BBSH-doelgroep te verhuren met een minimum van 60%. Dit is in overeenstemming met de overweging van de Regionale Prestatieafspraken. Artikel 4 Slaagkansen 4.1 Partijen spreken af dat de slaagkans voor de BBSH-doelgroep op een sociale huurwoning minstens gelijk moet zijn aan die van lage middeninkomens, die weer minstens gelijk moet zijn aan de overige inkomens. 4.2 De Lokale Afspraken volgen de Regionale Afspraken. 4.3 Partijen monitoren de slaagkansen voor minima. Bij afwijking wordt daarop gestuurd. Artikel 5 Slaagkansgarantie 5.1 Als partijen de garanties voldoende voorraad en voldoende slaagkans niet meer kunnen waarmaken, is dat aanleiding om de uitgangspunten voor de nieuwbouwproductie, het herstructureringsprogramma, het liberalisatiebeleid of het verkoopprogramma te heroverwegen. 5.2 Als na twee jaar uit de verhuurrapportage blijkt dat de slaagkans van de lage middeninkomens meer dan 25% lager is dan die van de BBSH-doelgroep, onderzoeken partijen de oorzaken daarvan en worden mogelijke oplossingen besproken. Artikel 6 Toewijzing nieuwbouw 6.1 Minimaal 85% van de sociale nieuwbouw wordt toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot en met de lage middeninkomensgrens. Daarvan wordt minimaal 30% toegewezen aan huishoudens met een inkomen tot en met de BBSH-doelgroepgrens. 6.2 Binnen deze afspraak garanderen de corporaties dat zij minimaal 90% van de sociale nieuwbouw onder de aftoppingsgrenzen toewijzen aan de BBSH-doelgroep. Artikel 7 Leefstijlen 7.1 Partijen zijn in Mariahoeve een experiment gestart voor woningtoewijzing op basis van leefstijlen. Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 11

14 7.2 Partijen spreken af dat de beperkingen naar tijd en plaats gelden en dat er geen uitsluiting van woningzoekenden plaatsvindt. De projecten zijn alleen (met onderbouwing) van toepassing om leefbaarheid in kwetsbare gebieden aan te pakken. De projecten zijn transparant en controleerbaar, waarbij gelijke kansen voor alle leefstijlen en vergelijkbare wachttijden voor woningzoekenden absolute voorwaarden zijn. 7.3 Voor eind 2011 bekijken partijen in welke buurt(en) in Den Haag Zuidwest woningtoewijzing op basis van leefstijlen toegepast gaat worden. 7.4 Partijen spreken af dat halverwege 2013 een evaluatie van het experiment plaatsvindt. 7.5 De uitkomsten van de evaluatie bepalen mede of partijen nieuwe projecten op het gebied van woningtoewijzing op basis van leefstijlen opstarten. In overleg is het echter al mogelijk om voor de uitkomsten van de evaluatie woontoewijzing op basis van leefstijlen gericht breder in te zetten. Artikel 8 10% vrije beleidsruimte bij woonruimteverdeling 8.1 Partijen hebben voor het ondersteunen van de sociale cohesie en leefbaarheid in wijken behoefte aan lokale beleidsruimte in de verdeling van woningen. Daarom kan ieder jaar maximaal 10% van het woningaanbod dat voor de verhuur vrijkomt, worden verdeeld volgens afwijkende regels, zoals vastgesteld in de Regionale Huisvestingsverordening. 8.2 De 10% lokale beleidsruimte wordt in Den Haag ingezet voor: voorstromen binnen een portiek, complex, straat of buurt; schrijnende gevallen na een directiebesluit van de woningbouwcorporaties of na een besluit van de burgemeester (de zogenaamde burgemeesterswoningen ); mantelzorg; maatregelen voor eventuele toekomstige lokale problematiek. Artikel 9 Huisvesting grote gezinnen 1. De slaagkans van grote huishoudens (vier of meer kinderen) in Den Haag moet gelijk zijn aan de gemiddelde slaagkans van alle woningzoekenden. 2. Om dit doel te bereiken, zetten partijen verschillende instrumenten in: corporaties: aanpassing van de woningvoorraad, toewijzingsbeleid, bevorderen doorstroming; gemeente: stimulerend vergunningenbeleid, bevorderen doorstroming. Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 12

15 In de bestanden die de SVH levert komen meerdere inkomensvariabelen voor. De variabelen waarmee de prestatieafspraken worden gemonitord laten verschillende aantallen zien. Zie de 2 tabelletjes hierna. Slechts een deel van het verschil is toe te rekenen aan rechtspersonen. Van rechtspersonen worden meestal geen inkomen, geen aantal personen, geen leeftijd geregistreerd. Voor het andere deel van het verschil in aantal wordt niet duidelijk waarom geen inkomen en/of geen aantal personen en/of geen leeftijd is geregistreerd. Die zijn daarom niet in te delen. Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 13

16 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 14

17 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 15

18 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 16

19 Den Haag - tijdreeks De resultaten van de gemeentelijke prestatieafspraken van de periode 2003 t/m 2009 werden in een tijdsreeksentabel jaarlijks aangevuld. Hoewel de prestatieafspraken voor de periode enigszins afwijken van die uit de voorgaande periode, wordt op verzoek van de Haagse corporaties aanvulling van de tijdreeksentabel voortgezet. Den Haag - Toewijzing aan doelgroep (corporaties met gemeentelijke afspraken) in eenzijdige wijken 76% 78% 77% 78% 72% 75% 73% 74% 79% 80% 74% 80% in overige wijken 70% 71% 72% 71% 65% 64% 65% 61% 74% 77% 74% 75% Bron: WMS en WBS bestanden Den Haag Den Haag - huisvesten grote huishoudens persoons huishouden en meer personen totaal grote huishoudens aandeel geslaagde grote huishoudens 3,3% 3,6% 3,4% 3,3% 3,4% 3,0% 2,1% 2,5% 1,8% 2,7% 3,2% 2,7% slaagkans grote huishoudens 11% 11% 12% 11% 12% 9% 6% 7% 5% 6% 9% 6% Bron: WMS en WBS bestanden Den Haag Den Haag - huisvesting jonge starters t/m 26 jaar starters - jongeren t/m 26 jaar doorstromers - jongeren t/m 26 jaar aandeel geslaagde jonge starters t/m 26 jaar 26% 27% 25% 25% 27% 26% 23% 26% 29% 29% 24% 26% slaagkans jonge starters t/m 26 jaar 11% 11% 13% 12% 12% 11% 9% 12% 12% 12% 12% 11% Bron: WMS en WBS bestanden Den Haag Den Haag - slaagkansen voor aanbod in Den Haag slaagkans alle woningzoekenden 14% 13% 15% 14% 13% 12% 11% 12% 12% 11% 13% 11% Bron: WMS en WBS bestanden Den Haag Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 17

20 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 18

21 2. REGIONALE HUISVESTINGSVERORDENING 2005 Hieronder is het betreffende hoofdstuk met artikelen opgenomen uit de regionale huisvestingsverordening Hoofdstuk 2 - par 6 Toewijzing van woonruimte Artikel De woningcorporaties dienen de woningzoekende die voor een overeenkomstig artikel 20 aangeboden woonruimte in aanmerking komt te selecteren uit de woningzoekenden die op de betreffende te huur aangeboden woonruimte hebben gereageerd en aan de in artikel 20, eerste lid, onder d, bedoelde voorwaarden voldoen. Zij nemen daarbij de volgende rangorde in acht: a. woningzoekenden met een voorrangsverklaring als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onder a en b, ad 1; b. woningzoekenden uit de gemeente waarin de aangeboden woonruimte is gelegen indien: 1 - de woningzoekende een eengezinshuurwoning of minimaal een 5-kamerhuurwoning achterlaat en verhuist naar een niet-eengezins-woning dan wel eengezinswoning met een huurprijs hoger dan de huurprijsgrens. De achter te laten woonruimte moet een huurwoning van minimaal 80 m² gebruiksoppervlakte zijn, en verhuurd worden met een huurprijs onder de huurprijsgrens door een bij de SVH aangesloten woningcorporatie; hetzij 2 - de woningzoekende 65 jaar of ouder is en met achterlating van zelfstandige voor verhuur beschikbaar komende woonruimte door een bij de SVH aangesloten woningcorporatie, verhuist naar een voor ouderen geschikte woning; hetzij 3 - de woningzoekende 65 jaar of ouder is bij verhuizing naar een specifiek voor de doelgroep gebouwd nieuwbouw- dan wel verbouwcomplex. Dit geldt uitsluitend bij eerste verhuring en voor maximaal 50% van de woningen in het betreffende complex; hetzij 4 - de woningzoekende jonger is dan maximaal 27 jaar bij verhuizing naar een specifiek voor die doelgroep gebouwd nieuwbouw- dan wel verbouwcomplex. Dit geldt uitsluitend bij de eerste verhuring voor maximaal 50% van de woningen in het betreffende complex; hetzij 5 - het een eerste verhuring van nieuwbouwwoningen in de sociale sector in herstructureringsgebieden betreft. Dit geldt uitsluitend bij eerste verhuring en voor maximaal 50% van de woningen in het betreffende complex; c. de woningzoekende niet uit de gemeente waarin de aangeboden woon ruimte is gelegen die een eengezinshuurwoning of minimaal een 5 kamerwoning achterlaat en verhuist naar een niet eengezinswoning dan wel eengezinswoning met een huurprijs hoger dan de huurprijsgrens. De achter te laten woonruimte moet een huurwoning van minimaal 80 m² gebruiksoppervlakte zijn, en verhuurd worden met een huurprijs onder de huurprijsgrens door een bij de SVH aangesloten woningcorporatie;.d woningzoekenden met een voorrangsverklaring als bedoeld in het eerste lid, onder b, ad 2, en het tweede lid van artikel 31; e. overige woningzoekenden. Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 19

22 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 20

23 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 21

24 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 22

25 3. DEN HAAG OVERIGE TABELLEN VERHUURBELEID Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 23

26 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 24

27 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 25

28 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 26

29 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 27

30 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 28

31 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 29

32 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 30

33 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 31

34 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 32

35 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 33

36 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 34

37 BIJLAGE I REGIONALE AFSPRAKEN 2010 t/m 2014 REGIONALE PRESTATIEAFSPRAKEN 2010 t/m 2014 Artikel 2 Passend huisvesten BBSH-doelgroep Lid 1 Bodemgarantie voor jaarlijkse huisvesting van BBSH-doelgroep in de bestaande voorraad De SVH draagt er zorg voor dat per gemeente jaarlijks minimaal 70% van de vrijkomende voorraad tot de huurprijsgrens aan de BBSH-doelgroep wordt verhuurd. Voor eenzijdig Den Haag geldt overeenkomstig de overweging van de Huisvestingsverordening Stadsgewest Haaglanden 2005 dat Den Haag er naar streeft om ook in de eenzijdige wijken 70% van de vrijkomende voorraad aan de BBSH-doelgroep te verhuren met een minimum van 60%. Tevens geldt dat een deel van de door de corporaties SWY, Rondom Wonen en WoonInvest voor 2005 gebouwde woningen in de categorie tussen de aftoppingsgrens en de huurprijsgrens niet meetellen bij de vaststelling van de 70%. REGIONALE PRESTATIEAFSPRAKEN 2010 t/m 2014 Artikel 2 Passend huisvesten BBSH-doelgroep Lid 4 Toewijzing nieuwbouw Voor de verdeling van de sociale nieuwbouw gelden op gemeentelijk niveau de volgende toewijzingsafspraken: - minimaal 85% van de sociale nieuwbouw wordt toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen tot en met de lage middeninkomensgrenzen en - daarvan wordt minimaal 30% van de sociale nieuwbouw toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen tot en met de BBSH-doelgroepgrenzen. Binnen deze afspraak garanderen de corporaties dat van de sociale nieuwbouw onder de aftoppingsgrenzen minimaal 90% wordt toegewezen aan BBSH-doelgroep. REGIONALE PRESTATIEAFSPRAKEN 2010 t/m 2014 Artikel 2 Passend huisvesten BBSH-doelgroep Lid 2 Slaagkansen Partijen spreken af dat de slaagkans in de regio op een sociale huurwoning voor de BBSHdoelgroep minstens gelijk moet zijn aan die van de lage middeninkomens, die weer minstens gelijk moet zijn aan de overige inkomens. De slaagkansen onder andere voor de minima worden gemonitord. Verhuurbeleid Sociale Huursector Den Haag 2014 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 35

38 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 36

39 Gemeente Den Haag, DSO/PSO 37

Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2011 Onderzoeksrapport DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek VERHUURBELEID SOCIALE

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE HUURSECTOR Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD DEN HAAG 2013 SOCIALE

Nadere informatie

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek

Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD SOCIALE HUURSECTOR DEN HAAG 2014 Onderzoeksrapport DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek AANBOD SOCIALE HUURSECTOR DEN

Nadere informatie

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor 2011-1 HALFJAARMONITOR 2011-1 Halfjaarmonitor 2011-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan

Nadere informatie

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Halfjaarmonitor 2012-1 HALFJAARMONITOR 2012-1 Halfjaarmonitor 2012-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan

Nadere informatie

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Jaarmonitor 2012

Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Jaarmonitor 2012 Prestatieafspraken Stadsgewest Haaglanden - SVH > Jaarmonitor 2012 02 JAARMONITOR 2012 Jaarmonitor 2012 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Rik

Nadere informatie

Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek >

Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek > Sociale huurmarkt Haaglanden > Aanbodrapportage 2013; > tabellenboek > 01 02 AANBODRAPPORTAGE 2013; TABELLENBOEK Aanbodrapportage 2013; tabellenboek Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014-1 AANBODRAPPORTAGE 2014-1 Aanbodrapportage 2014-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Gevolgen passendheidstoets

Gevolgen passendheidstoets Gevolgen passendheidstoets Corporaties moeten jaarlijks 90% van de vrijkomende huurwoningen tot de vrije-sector toewijzen aan huishoudens met een inkomen tot de EU-grens. Vanaf 1 januari 2015 gaat er ook

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2013 >

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2013 > Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2013 > AANBODRAPPORTAGE 2013 Aanbodrapportage 2013 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

AANBODRAPPORTAGE 2014

AANBODRAPPORTAGE 2014 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2014 AANBODRAPPORTAGE 2014 Aanbodrapportage 2014 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

AANBODRAPPORTAGE 2015-1

AANBODRAPPORTAGE 2015-1 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2015-1 AANBODRAPPORTAGE 2015-1 Aanbodrapportage 2015-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Jacolien

Nadere informatie

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015

Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Onderbouwing huur-inkomenstabellen per 01-07-2015 Datum: 10 juni 2015 Uitgangspunten voor de huur-inkomens tabellen a. De 95% toewijzingseis voor huishoudens met recht op huurtoeslag moet gehaald kunnen

Nadere informatie

Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor > >

Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor > > Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor 2016-1> > 02 HALFJAARMONITOR 2016-1 Halfjaarmonitor 2016-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden 5 september 2016 > rapport

Nadere informatie

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen.

1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Tabellen woonruimteverdeling 2013 Te besluiten om 1. De tabellen met betrekking tot de passendheidsregels voor de woonruimteverdeling 2013 vast te stellen. Inleiding Deze nota

Nadere informatie

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Delft. Geachte heer/mevrouw, w Gemeente Delft Wljk- en Stadsraken Maatschappelijke Oniwlkllng Wdandseweg 40 2624 AD Delfl Postbus 1 11 2600 AC Delft Bankrekening ENG 28.50.01.787, t.n.v. gemeente Delít Retouradres : Wijk- en Stadszaken.

Nadere informatie

Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor

Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor 01 Afsprakenmonitor regio Haaglanden > Halfjaarmonitor 2017-1 HALFJAARMONITOR 2017-1 Bron foto op de kaft: Advertentie op Woonnet Haaglanden; bezit van Arcade Wonen 02 Halfjaarmonitor 2017-1 Uitgevoerd

Nadere informatie

6 januari 2015 Huisvestingswet

6 januari 2015 Huisvestingswet 6 januari 2015 Huisvestingswet Eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte in de sociale huursector Agenda van vanavond Korte toelichting op de wet Mogelijkheden voor lokaal maatwerk Regionaal

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2011

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2011 Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2011 AANBODRAPPORTAGE 2011 Aanbodrapportage 2011 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Rik Lukey

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/ RIS maart Woningweigeringen sociale verhuur

De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/ RIS maart Woningweigeringen sociale verhuur Joris Wijsmuller Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2015.1269 - RIS 292384 14070 3 1 maart 2016 Woningweigeringen sociale verhuur Tijdens

Nadere informatie

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage

Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage Sociale huursector Haaglanden > Aanbodrapportage 2012-1 AANBODRAPPORTAGE 2012-1 Aanbodrapportage 2012-1 Uitgevoerd in opdracht van Vereniging Sociale Verhuurders Haaglanden Auteurs Roelf-Jan van Til Rik

Nadere informatie

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen

Beantwoording art 33 vragen bereikbare en betaalbare voorraad sociale huurwoningen Beleid Uw contact F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl Fractie Groen Links T.a.v. T. van Wijnen en M. Kortekaas Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Afdoening twee toezeggingen Huisvestingsverordening

Gemeente Delft. Onderwerp Afdoening twee toezeggingen Huisvestingsverordening Samenleving Regio Gemeente Delft De Torenhove Martinus Nithothaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Regio, Postbus 78, 2600 ME

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK2015 Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Samenvatting en conclusies pagina 4 1 Verhuringen in de sociale huursector pagina 5

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring Beleidsnotitie t.a.v. invoering Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, voor wat betreft de toewijzing van sociale huurwoningen door toegelaten

Nadere informatie

Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden

Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden Vastgesteld in SVH-bestuur 24 september 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstellingen woonruimteverdeling... 4 1. Passend huisvesten

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Overeenkomst regionale prestatie afspraken Stadsgewest/SVH 2010-2014

Overeenkomst regionale prestatie afspraken Stadsgewest/SVH 2010-2014 Vergadering: 17 februari 2010 Agendapunt: 8 Nummer: ABV 6 Portefeuillehouder: dhr ir. B. Emmens Contactpersoon: A.M.J. Garnier Doorkiesnummer: 070 750 1 677 Den Haag, 20 januari 2010 Aan het algemeen bestuur

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente Den Haag / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2016 per gemeente in Haaglanden 30-05-2016 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

Regionale Prestatieafspraken 2010 t/m 2014

Regionale Prestatieafspraken 2010 t/m 2014 Regionale Prestatieafspraken 2010 t/m 2014 inhoud pagina 2 Overeenkomst regionale prestatieafspraken tussen het Stadsgewest Haaglanden en de Sociale Verhuurders Haaglanden voor de periode 2010 tot en met

Nadere informatie

Gemeente Delft. Ter informatie zenden wij u de notitie Afspraken Lokale beleidsruimte Delft.

Gemeente Delft. Ter informatie zenden wij u de notitie Afspraken Lokale beleidsruimte Delft. M Gemeente Delft Retouradres : Wi]k- en Siedrzaken. Poslbue 340.2600 AH Dehl Gemeenteraad van DelH VERZONDEN 1 2 M EI 2011 Oalum Onderwerp 14-04-2011 Toezending stukken ter informatie Ons kenmerk 1150255

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Inhoud. pagina 1 pagina 3 pagina 7

Inhoud. pagina 1 pagina 3 pagina 7 STADSGEWEST HAAGLANDEN VERENIGING SOCIALE VERHUURDERS HAAGLANDEN Jaarverslag 2013 Regionale Prestatieafspraken 2010 tot en met 2014 Inhoud pagina 1 pagina 3 pagina 7 pagina 11 pagina 17 pagina 25 pagina

Nadere informatie

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam

MK2015. Rapportage Woonruimteverdeling 2015 Stadsregio Amsterdam. Stadsregio Amsterdam MK215 Rapportage Woonruimteverdeling 215 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 Samenvatting en conclusies pagina 3 Interactief s c h e r m d o c u m e n t Inleiding

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2017 per gemeente in Haaglanden 23-05-2017 2 COLOFON Uitgave Gemeente DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende in de regio Haaglanden kunt u op zoek

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.84 RIS 282096 HUISVESTINGSVERORDENING 2015 2019 GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gelet op artikel 2 van de Huisvestingswet 2014 en artikel 149 van

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017

Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 2016 April 2017 Jaarrapportage Woonruimtebemiddeling Dinteloord, 16 April 17 Opdrachtgever: Woonkwartier, Karin van Spijk Auteur: Franceline Visser Datum: 7 april 17 Versie: definitief Inhoud 1. Inleiding 3 4. Verhuringen.1

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van

Memo. aan. de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling. van Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de leden van de gemeenteraad rapportage woonruimteverdeling het college van burgemeester en wethouders ro Ruimtelijk beleid en advies 0182-588288

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2016 16 Jaarbericht 2016 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht zijn grotendeels gebaseerd op de databank van de Federatie. Hierbij

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Evaluatie pilot woonruimteverdeling Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties een herbezinning op eventuele

Nadere informatie

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Tabellen en figuren Nieuwe wooncontracten, aanbiedingsafspraken en kwetsbare groepen Jaarbericht 2017 17 Jaarbericht 2017 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2016 Deze tabellen

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON NET WOON HAAGLANDEN NET OONNET WOONNET. Haaglanden WOONNET WOONNET NET H A A G L A N D E N

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON NET WOON HAAGLANDEN NET OONNET WOONNET. Haaglanden WOONNET WOONNET NET H A A G L A N D E N Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden OON L A N D E N OON L A N D E N H A A G L A N D E N Haaglanden OON g l a n d e n h a a g l a n d e n Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht

Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht Stand van de sociale huurwoningmarkt 2016 gemeente Utrecht Onderzoek & Advies 22-9-2016 Kengetallen en verdieping woningtoewijzing zomer 2016 Behandeld door: NIKKIE GERRITSEN & STEVEN DIEMEL Telefoon:

Nadere informatie

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren

Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Stand van de sociale huurwoningmarkt gemeente Gooise Meren Woningnet November 2016 Onderzoek naar trends in de woonruimteverdeling 2013-2016 blz. 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 2. Samenvatting...

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfvoorwaarden Woonnet Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfvoorwaarden Woonnet Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvoorwaarden Inschrijfvoorwaarden Woonnet Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente Den Haag / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2016 per gemeente in Haaglanden 30-05-2016 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht

Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht Toewijzingsbeleid huurwoningen toegelaten instelling Woningstichting Woensdrecht 1. Voor wie? (toelatingscriteria) Iedereen die 18 jaar of ouder is en die legaal in Nederland verblijft, komt in principe

Nadere informatie

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Jaarbericht 2015 15 Jaarbericht 2015 // Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Amsterdam in cijfers 2015 Deze tabellen horen bij het Jaarbericht 2015 van de Federatie. De tabellen in dit jaarbericht

Nadere informatie

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET

Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden WOON HAAGLANDEN HAAGLANDEN NET. Haaglanden ONNET WOONNET WOONNET Hoe werkt het? Een woning zoeken in regio Haaglanden ON ANDEN ET ON ANDEN ET Haaglanden ON g l a n d e n h a a g l a n d e n Een woning zoeken in regio Haaglanden Als u bent ingeschreven als woningzoekende

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

Woonruimteverdeling Maastricht. Stadsronde 5 september 2017

Woonruimteverdeling Maastricht. Stadsronde 5 september 2017 Woonruimteverdeling Maastricht Stadsronde 5 september 2017 Onderdelen 1. Beleidskader voor Woonruimteverdeling Maastricht (Lokale Woonagenda Maastricht) 2. Uitwerking in prestatieafspraken tussen huurdersbelangenverenigingen,

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden

Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden Spelregels woonruimteverdeling Sociale Verhuurders Haaglanden Vastgesteld in SVH-bestuur 06 juni 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstellingen woonruimteverdeling... 5 1. Passend huisvesten van

Nadere informatie

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015

Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 Monitor woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 Özcan Erdem 1, Ineke Mulder 2 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI), gemeente Rotterdam 2 Maaskoepel te Rotterdam Project: 5079 Oktober 2016 o.erdem@rotterdam.nl

Nadere informatie

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur Bemiddelingsysteem Woningen te huur Verantwoording Service- en dienstverlening Huidige situatie Optiemodel: woningzoekenden nemen opties en op basis van inschrijfduur komt men in de optierij. Toewijzing

Nadere informatie

Betaalbaarheid Haaglanden

Betaalbaarheid Haaglanden Betaalbaarheid Haaglanden De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Meer kansen, keuze en dynamiek?

Meer kansen, keuze en dynamiek? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl CONCEPT Meer kansen, keuze en dynamiek? Update evaluatie woonruimteverdeling Gooi en Vechtstreek De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014

Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 rotterdam.nl/onderzoek Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 Onderzoek en Business Intelligence Monitor woonruimteverdeling stadsregio Rotterdam 2014 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Woningburo - Pagina 3

Jaarverslag 2014 Woningburo - Pagina 3 Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Werkzaamheden ---------------------------------------------------------------------------- 3 2. Organisatie -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Indexeringswijze Op 14 november jl. is het volgende over de nieuwe wijze van vaststellen van de prijsgrenzen besloten:

Indexeringswijze Op 14 november jl. is het volgende over de nieuwe wijze van vaststellen van de prijsgrenzen besloten: DB-vergadering van: 6 februari 2013 Aan: Het dagelijks bestuur Van portefeuillehouder: Dhr. B. Emmens Onderwerp: Vaststellen koopprijsgrenzen woningbouw en actualisering inkomensgrenzen sociale huur en

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland

Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland Rapportage Woonruimteverdeling Noord-Kennemerland 2012-2016 Rapportage Woonruimteverdeling Noord Kennemerland 2012-2016 1 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 Inleiding 5 1. Actief woningzoekenden,

Nadere informatie

Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015

Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 Bijlage 3 Was/Wordt tabel 1e wijziging Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 NB. betreft alleen de belangrijke wijzigingen en niet de tekstuele wijzigingen Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Definitief advies 90%-norm oktober 2010 Karin Rosielle november 2010 DE 90% MAATREGEL IN DE PRAKTIJK

Definitief advies 90%-norm oktober 2010 Karin Rosielle november 2010 DE 90% MAATREGEL IN DE PRAKTIJK Definitief advies 90%-norm oktober 2010 Karin Rosielle november 2010 DE 90% MAATREGEL IN DE PRAKTIJK 1. Achtergrond De minister van Wonen Wijken en Integratie verplicht woningcorporaties om ten minste

Nadere informatie

Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015

Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015 Bijlage 5. bij agendapost portefeuillehoudersoverleg Wonen d.d. 25 juni 2015 Discussienota definiëring schaarste reikwijdte verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2014 Inleiding In de wijzigingsvoorstellen

Nadere informatie

Presentatie. wonen 25 mei 2011

Presentatie. wonen 25 mei 2011 Presentatie wonen 25 mei 2011 Programma 1. Opening en welkom - Gerda van der Meij 2. Aanleiding: staatssteunregeling -gemeente 3. Korte termijn acties Rijnhart Wonen - Jan de Vries 4. Lange termijn acties

Nadere informatie

MEMO van college aan de raadscommissie

MEMO van college aan de raadscommissie MEMO van college aan de raadscommissie datum : 21 december 2010 aan : Algemene raadscommissie van : College onderwerp : jaarlijkse regionale aanpassing passendheidstabellen Huisvestingsverordening Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Agendapunt Onderwerp 7 Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015

Agendapunt Onderwerp 7 Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2015 Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 18 mei 2015 Leefomgeving/E. van Doorn/ 0650272283 /e.vandoorn@heerde.nl Commissie Ruimte Portefeuille 20 april 2015 Gerrit van Dijk Programma Ruimtelijke

Nadere informatie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp consequenties Europese regels toewijzing sociale huurwoningen

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp consequenties Europese regels toewijzing sociale huurwoningen Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie