Groepsbegeleider A1 in het team Opvang vrouwen en systemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groepsbegeleider A1 in het team Opvang vrouwen en systemen"

Transcriptie

1 Datum: 31/07/2015 Auteur: Jan Gilissen Vacature 2015/23 Invulling functies : Bestemming: Groepsbegeleider Thuislozencentrum Sonar Interne en externe verspreiding CAW Limburg een dynamisch Centrum Algemeen Welzijnswerk, met ambulante en residentiële hulpverleningsteams, actief in de provincie Limburg, biedt maatschappelijke dienst- en hulpverlening die ter beschikking staat van alle personen van wie de welzijnskansen bedreigd of verminderd worden ten gevolge van persoonlijke, relationele, gezins- of maatschappelijke factoren, zoekt M/V met ervaring die zich flexibel wil inwerken in de Cluster Opvang & Crisis in het Thuislozencentrum Sonar als Groepsbegeleider A1 in het team Opvang vrouwen en systemen Profiel: orthopedagogiek of menswetenschappen A1 - bijkomende opleiding weten we naar waarde te schatten - - goede kennis van het Nederlands - en je weet je te behelpen in het Frans en Engels. Wij bieden een vervangingscontract in het kader van een preventieve verwijdering voor 38 u (100 %) per week Vergoeding volgens P.C , aangevuld met extra legale voordelen Plaats van tewerkstelling: Hasselt Een gemotiveerd schrijven samen met je c.v. dien je te mailen ten laatste op maandag 14/08/2015 naar en en Meer informatie over CAW Limburg CAW LIMBURG vzw Stoffelsbergstraat Genk tel fax IBAN BE O.N. BE

2 CAW Limburg, Centrum Algemeen Welzijnswerk, telt meer dan 200 personeelsleden in diverse locaties in Limburg. Het CAW biedt in Limburg een netwerk van laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulpverlening, preventie en onthaal aan mensen met diverse uiteenlopende welzijnsnoden en vragen. Het CAW is zowel actief op vlak van residentiële als ambulante zorg en is een door de Vlaamse Overheid gesubsidieerde instelling. De medewerk(st)er wordt tewerkgesteld binnen het team van het Thuislozencentrum Sonar met standplaats te Hasselt. Het TLC Sonar richt zich tot mannen, vrouwen (eventueel met kinderen), jongeren, koppels en gezinnen in precaire woonsituaties met het oog op het (opnieuw) op eigen benen staan. De functie die hier wordt opengesteld is de functie van groepsbegeleider m/v. 1. DE FUNCTIEBESCHRIJVING 1. Functiedoel Als groepsbegeleider coördineer je het samenleven in huis. Je hebt aandacht voor de agogische aspecten die vanuit het samenleven in de groep, met de cliënten kunnen opgenomen worden. De groepsbegeleider is ook de sensor m.b.t. alle gevoeligheden die leven in de groep ingevolge het samenleven in één huis. Het groepsbegeleider heb je ook specifieke aandacht voor de kinderen die samen met de ouders worden opgevangen in het opvangcentrum. Tevens sta je in voor de organisatie en uitvoering van het praktische en logistieke aspect van het centrum en de leefgroepen. 2. Plaats in de organisatie De hulpverlener maakt deel uit van het team Opvang Vrouwen & Systemen van het thuislozencentrum Sonar. Hij/zij werkt onder de leiding van de teambegeleider 3. De functie-inhoud De groepsbegeleider maakt deel uit van het team Opvang Vrouwen & Systemen en vervult volgende taken voornamelijk gericht naar cliënten opgenomen in de Mannenopvang : 3.1. Inhoudelijke taken : - Nieuwe bewoners onthalen, opvangen en hen wegwijs maken in huis aanspreekpunt voor de bewoners 2

3 - Als aandachtspersoon van een bepaalde cliënt, in overleg met de individueel begeleider, de zelfredzaamheid en sociale integratie van de individuele bewoners bevorderen op diverse begeleidingsdomeinen binnen het vooropgestelde hulpverleningstraject: o praktische woon- en leefomstandigheden (zelfzorg, huishoudelijke vaardigheden, besteding van huishoudbudget, mobiliteit, ) o psychisch en lichamelijk functioneren (persoonlijkheid, probleemoplossend vermogen, psychisch functioneren, lichamelijke gezondheid en welzijn, ) o pedagogische vaardigheden aanleren o sociale contacten (sociale en communicatieve vaardigheden, sociaal netwerk, ) o dagbesteding (tewerkstelling, dagbezigheid, vorming, vrijetijdsbesteding, ) - Specifiek aandachtspersoon voor de kinderen die samen met hun ouders worden opvangen in het opvangcentrum - Het meedelen en motiveren van teambeslissingen aan de cliënt / groep. - Hanteren van crisissituaties zowel individueel met de cliënt als in groep. - De groepsdynamiek, de cliënt als individu en in groep, observeren en hierop anticiperen. - Je observaties rapporteren. - Cliënten zowel individueel als in het groepsleven ondersteunen en opvangen. - Het uitwerken, voorbereiden en leiden van de groepsvergaderingen, nieuwkomersmoment, activiteiten 3.2. Praktische taken : - Kamercontrole en opvolging van de cliënt hierin, bij opname, tijdens verblijf en bij vertrek - Het poetsen van kamers bij vertrek van cliënten (indien nodig) - Het wekken van de cliënten - De bedeling van de lakens - Het opvolgen van het eetgebeuren - De keukentaken opvolgen en mee helpen uitvoeren - Het opmaken van de takenlijsten en controle van de uitvoering - Het toezien op de toepassing en de naleving van het huisreglement - De huishoudelijke taken onder de cliënten verdelen, coördineren en indien nodig hen ondersteunen in de uitvoering hiervan. - De zakgelden en medicatie bedelen - Het goed beheer van de uitleendienst 3.3. Administratieve begeleidingstaken - Verslaggeving van de begeleidingscontacten - Verslag maken van de verschillende overlegmomenten - Opnamedocumenten verzorgen van nieuwe cliënten - Observaties/ gesprekken neerschrijven - Verzorgen van de telefonische permanentie 3.4. Ten aanzien van jouw collega s in de crisisopvang : - Doorgeven van nuttige kennis en informatie over de cliënten - In een gedeelde zorg instaan voor de dagelijkse werking van het centrum (infrastructuur, materiaal, huishouden,..) - Nieuwe collega s inwerken - De eigen werkwijze ter toetsing voorleggen aan collega s en openstaan voor feedback die terugkomt van collega s 3

4 - Het handelen van collega s analyseren, becommentariëren en vergelijken - In staat zijn om feedback te geven op het handelen van collega s - Inspringen en overnemen van begeleidingstaken en diensturen van collega s, ingeval van bv.ziekte - Werken met en ondersteunen van vrijwilligers 3.5. Ten aanzien van jouw teambegeleider en clustercoördinator : - De eigen werkwijze ter toetsing voorleggen aan je teambegeleider en openheid tonen voor feedback van je teambegeleider - Het signaleren van noden, behoeften en tekorten die je vaststelt in je hulpverlening - Je teambegeleider op de hoogte houden van vastgestelde algemene (structurele) problemen, preventieve actiemogelijkheden en samenwerkingsmogelijkheden met andere diensten, voorzieningen en personen - Een bijdrage leveren aan de beleidsvoorbereidende werkzaamheden - Meewerken aan evaluatie- en functioneringsgesprekken 3.6. Ten aanzien van jouw collega s van de andere CAW-werkingen : - Verstrekken van nuttige informatie omtrent specifieke doelgroepen aan collega s van teams die dit aanbelangen - Vertrekken van de gevraagde informatie van de personeelsdienst - Verstrekken van informatie en uitleg met betrekking tot de eigen methodiek en openstaan voor de methodiek van aanverwante werkingen in het kader van onderlinge afstemming 3.7. Ten aanzien van het CAW-beleid - Opvolgen en uitvoeren van de verschillende werkwijzen en procedures opgenomen in het kwaliteitshandboek - Meewerken aan vormingsmogelijkheden - Bijdrage leveren aan het profileren van het crisisopvangcentrum - Participeren aan werkgroepen, indien je vanuit het team afgevaardigd wordt 3.8. Ten aanzien van medewerkers van andere diensten: - Opbouwen en onderhouden van professionele samenwerkingsrelaties met hulpverleners, instanties en organisaties buiten CAW Limburg die de hulp aan het cliënteel binnen het opvangcentrum kunnen bevorderen - Deskundigheid van anderen inroepen als dit een meerwaarde kan betekenen in de begeleiding van je cliënten - Informatie verschaffen over de werking van het opvangcentrum - Consult bieden aan andere hulpverleners indien zij beroep doen op je deskundigheid als hulpverlener 4. Verruimende bepaling - Opnemen van nieuwe taken als gevolg van evoluties in de regelgeving, in overleg met je collega s en teambegeleider. - Opdrachten uitvoeren die volgens het beleidsplan zijn toegewezen aan het team van het thuislozencentrum 4

5 5. Middelen en methodes - Sociale kaart - Naslagwerken - Computer (tekstverwerking en informatica) - De aangepaste methodes in het maatschappelijk werk (maatzorg/ empowerment) 6. De functieprofiel 6.1. Kennis van - Beleid en de werking van CAW Limburg en het opvangcentrum - Taken en verantwoordelijkheden van de andere medewerkers, zowel binnen als buiten het opvangcentrum - Theorieën rond maatzorg, empowerment, kansarmoede, groepsdynamische processen - (regionale) Sociale kaart - Sociale wetgeving (in ruime zin) - Inzicht in het algemeen welzijnswerk - (motivationele) Gespreksmethoden- en technieken - Observatiemethoden en -technieken - Begeleidingsmethodieken en werkvormen met betrekking tot individuele en groepsbegeleiding 6.2. Vaardigheden - Relationele en communicatieve vaardigheden : o doelgericht en bewust kunnen omgaan met verschillende mensen en culturen o logisch en analytisch kunnen denken o kunnen werken in teamverband o kritische ingesteldheid o ordelijk en overzichtelijk kunnen rapporteren o mening kunnen expliciteren in groep o cliënten zowel individueel als op groepsniveau kunnen begeleiden o groepswerk met individuele aandacht kunnen combineren o kunnen leiden van groepsvergaderingen o constructief kunnen omgaan met crisis- en stressituaties - Organisatorische vaardigheden : o werkzaamheden autonoom en systematisch kunnen plannen, afwerken, coördineren en zonodig delegeren o registreren van de aanmeldingen o snel en doeltreffend informatie kunnen opzoeken en hanteren o ordelijk, structureel en nauwgezet kunnen werken o chaos kunnen ombuigen in structuur. o Flexibel inzetbaar - Administratieve en technische vaardigheden : o dossiers nauwkeurig, gestructureerd en kernachtig kunnen opmaken o brieven en verslagen kernachtig, zakelijk en doelgericht kunnen opstellen o informatie kunnen verzamelen, structureren en analyseren o formulieren, regelgeving, op een begrijpelijke wijze vertalen naar de cliënt o correct beheer van kasgelden en kasboek - Praktische vaardigheden o huishoudelijke werkzaamheden o Beheer van het gebouw en materialen als een goede huisvader 5

6 6.3. Attitudes - Hanteren van een professionele betrokkenheid naar de cliënt toe - Het persoonlijk referentiekader kunnen loslaten en intreden in het referentiekader van de cliënt - Een open houding tonen naar de cliënt, collega s, leidinggevenden en verantwoordelijken - Bereidheid om de eigen mogelijkheden en beperkingen te onderkennen in het hulpverleningsproces en indien nodig advies van derden inwinnen als het probleem de eigen competentie te boven gaat - - Streven naar een maximale mogelijke verantwoordelijkheid van je cliënt en naar het bevorderen van zijn maatschappelijke betrokkenheid en integratie, waarbij het zelfbeschikkingsrecht, mogelijkheden en beperktheden van de cliënt het uitgangspunt van je begeleiding vormen - Positieve houding ten aanzien van de doelgroep en geloven in hun groeikansen - Respect voor de privacy en het beroepsgeheim - Maatschappelijk geëngageerd zijn - Beschikken over voldoende flexibiliteit en bereid zich aan te passen aan wijzigende werkomstandigheden - Beschikken over het nodige doorzettingsvermogen, erop gericht zijn een doel te bereiken - Bereid zijn om samen te werken - Op een assertieve manier voor gevoelens en mening kunnen uitkomen - Verzorgd voorkomen 6.4. Andere persoonskenmerken - Courante tekstverwerkingsprogramma s kunnen gebruiken - A1 sociale richting - Kunnen werken met een flexibel uurrooster ( avond, nacht- en weekendpermanenties) 7. Kwalificatievereisten - Bachelor in de orthopedagogiek of in de humane wetenschappen - Een deontologisch verantwoorde en respectvolle houding op basis van gelijkwaardigheid - De bereidheid om verworven vaardigheden voortdurend te hanteren en verder te ontwikkelen - Durven kritisch te kijken naar het eigen handelen - Contact- en onderhandelingsvaardig - Zowel zelfstandig werken als kunnen netwerken - Microsoft office: excel, powerpoint en word (of gelijkaardige programma s die door de organisatie gebruikt worden), internet en outlook - Flexibiliteit met bereidheid tot avondwerk - Beschikken over een rijbewijs B en bereidheid tot dienstverplaatsingen met de eigen wagen 8. Loon- en arbeidsvoorwaarden - Verloning volgens PC , Barema B1c - Haard- of standplaatsvergoeding indien van toepassing - Standplaats: Hasselt. maar inzetbaar over diverse locaties in Limburg 6

7 - Vergoeding voor dienstverplaatsingen volgens PC met keuzemogelijkheid tot omniumverzekering - Interessant systeem van groepsverzekering: pensioensparen. - Sociaal abonnement - Vakantiegeld en eindejaarspremie volgens wettelijk tarief Dit functie- en competentieprofiel is niet beperkend en kan ten allen tijde worden aangepast. 7

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster

Kwaliteitshandboek O.O.O.C. De Morgenster KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 1/10 Kwaliteitshandboek O.O.O.C. OOOC Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster tel: 052/4.04.27 KWALITEITSHANDBOEK Geldig vanaf : 2/10 INHOUDSOPGAVE KWALITEITSHANDBOEK 1. INLEIDING

Nadere informatie

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies.

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies. FUNCTIEBOEK (ex. Artikel, 1.4, 4.2.1 CAOW&MD 2008-2011 en bijlage 1) Dit functieboek hoort bij bijlage 1 van de CAO W&MD 2008 2011 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband artikel

Nadere informatie

MANAGING EDITOR (M/V)

MANAGING EDITOR (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband:: MANAGING EDITOR (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Standplaats: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

CHANNEL EXPERT (M/V)

CHANNEL EXPERT (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve van 2 jaar in contractueel dienstverband: CHANNEL EXPERT (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Bestemmingspromotie Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek

Inhoudstafel Kwaliteitshandboek Inhoudstafel Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.1. Structuur van het kwaliteitshandboek 1.2. Beschrijving van het aanbod van de voorziening 2. Kwaliteitsbeleid 2.1. Missie, visie, waarden, objectieven,

Nadere informatie

Medewerker personeel & organisatie De Lochting

Medewerker personeel & organisatie De Lochting Medewerker personeel & organisatie De Lochting De Lochting VZW is een bloeiend biologisch tuinbouwbedrijf binnen de sociale economie. De activiteiten bestaan vooral uit biologische tuinbouw, groenonderhoud,

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Office manager (M/V)

Office manager (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Office manager (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum + Handtekening(en)

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1

Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 1 Kwaliteitshandboek: kinderdagverblijf Briel-jantje 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 6 1.1 Indeling van het kwaliteitshandboek 6 1.1.1 Algemene inleiding

Nadere informatie

SENIOR MEETING MANAGER (M/V)

SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: SENIOR MEETING MANAGER (M/V) Afdeling: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Marketing Toerisme

Nadere informatie

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel

Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Vacature: Dossierbeheerder afdeling PGO externe dienstverlening (man/vrouw) in Brussel Kind en Gezin zoekt een dossierbeheerder voor de afdeling Preventieve Gezinsondersteuning (PGO). Het betreft een voltijdse

Nadere informatie

Protocolakkoord Co-RA GPD BIJLAGE 2 Ondersteuning van de scholengroepen voor het welzijnsdomein psychosociale aspecten van het werk We streven naar een eenduidig beleid en visie rond het psychosociaal

Nadere informatie

Communicatiemedewerker (M/V)

Communicatiemedewerker (M/V) AFDELING BELEID - DIENST CORPORATE HR Identificatiecode: Functiefamilie: organisatie-ondersteunend Functiebeschrijving Communicatiemedewerker (M/V) Voor akkoord Naam leidinggevende(n): Louis Vervloet Datum

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur) Toerisme Vlaanderen werft aan, met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in contractueel dienstverband: 2 Productmanagers Flanders for Foodies (M/V) (Productmanager eet-, drink- en tafelcultuur)

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V)

Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Functiebeschrijving en selectiereglement CONTRACTBEHEERDER (M/V) Statutaire functie Rang B1, graad deskundige Beleidsdomein Bestuurszaken, Agentschap voor Overheidspersoneel, GVDC Standplaats: Brussel

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Hoofdassistent D2. Dossierbehandelaar HRM (M/V)

Functiebeschrijving: Hoofdassistent D2. Dossierbehandelaar HRM (M/V) Functiebeschrijving: Hoofdassistent (D2) Dossierbehandelaar HRM (M/V) Beleidsdomein: Mobiliteit en Openbare Werken Entiteit: Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling: Personeel en Logistiek Graad:

Nadere informatie

architect - projectbegeleider

architect - projectbegeleider 1 Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V)

Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Het Bloso heeft een vacature, te begeven via bevordering binnen het niveau, horizontale mobiliteit of graadverandering voor een: ADVISEUR ICT (M/V) Afdeling: Niveau: Graad: Standplaats: Algemene afdeling

Nadere informatie

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V)

MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media werft aan in contractueel dienstverband: MEDEWERKER CREATIEF EUROPA DESK MEDIA (M/V) Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Nadere informatie

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V)

Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt: Een allround communicatieverantwoordelijke (M/V) Afdeling: Graad: Standplaats: Staf, cel Communicatie Adjunct van de directeur (A111) Koning Albert

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit

SELECTIEREGLEMENT. 1. Functiecontext. Entiteit SELECTIEREGLEMENT domeinverantwoordelijke (M/V) statutaire functie, rang A1 graad adjunct van de directeur Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Vlaamse Infolijn Standplaats Brussel Selectienummer

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

Handleiding bekwaamheidsonderzoek

Handleiding bekwaamheidsonderzoek Handleiding bekwaamheidsonderzoek In het kader van een EVC-procedure voor kandidaten brugopleiding naar bachelor verpleegkunde Campus Lier Campus Turnhout Deze handleiding is geldig voor een portfolio

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING. Plaats in het organogram FUNCTIEBENAMING Administratieve graad : deskundige administratie en communicatie brandweerzone Noord-Limburg Weddeschaal : B1-B3 Te begeven volgens : werving Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband:

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid werft aan in contractueel (onbepaalde duur) dienstverband: GEGEVENSBEHEERDER (M/V) Afdeling: Beleidsdomein: Graad: Standplaats: Vlaamse Sociale Bescherming Welzijn,

Nadere informatie