Een stap op de ladder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een stap op de ladder"

Transcriptie

1 ACTIVERINGSTRAJECT voor daklozen Een stap op de ladder Petra van Leeuwen-den Dekker en Anne-Marie van Bergen 2006 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Inhoud Introductie 1 Definitie van sociale activering en de betekenis ervan in de praktijk 1 Perspectief van sociale activering 3 Uitgangspunten en werkprincipes 3 Fasen van een activeringstraject 4 Succesvolle ingrediënten in een activeringstraject 6 Verwijzingen 7 Introductie Activeringstrajecten zijn er in vele varianten. Ieder mens heeft immers zijn eigen kwaliteiten en interesses. Om een activeringstraject te laten aansluiten op de persoonlijke kenmerken van de deelnemer, is maatwerk dan ook een vereiste. Maar hoewel geen traject hetzelfde is, gelden er wel bepaalde standaardprincipes en een standaardfasering. Daarnaast zijn specifiek voor de doelgroep daklozen enkele aandachtspunten te noemen. Wat er zoal komt kijken bij het opzetten en onderhouden van activeringstrajecten voor daklozen, daarover gaat deze brochure. Definitie van sociale activering en de betekenis ervan in de praktijk Een veelgebruikte definitie van sociale activering is: het bevorderen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken of voorkomen van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten die eventueel een eerste stap op weg naar betaald werk kunnen betekenen. Een mooie volzin, maar wat betekent dit in de praktijk? De factor sociaal in activering Het eerste element uit de definitie duidt op het vergroten van maatschappelijke participatie of het voorkomen van

2 sociaal isolement. Hierin is een belangrijk kenmerk van het type activiteiten omsloten. Bij maatschappelijke participatie gaat het immers om actieve deelname aan georganiseerde sociale verbanden. Dat kan uiteenlopen van vrijwilligerswerk tot deelname aan cursussen en eigen initiatieven gericht op ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Het doorbreken van sociaal isolement heeft ook activiteiten met anderen als doel. Contact met anderen staat in het activeringstraject dus nadrukkelijk centraal. Maatschappelijk zinvolle activiteiten In de definitie staat voorts dat de activiteiten maatschappelijk zinvol moeten zijn. Over wat dat precies inhoudt zullen de meningen uiteenlopen, maar bepaalde activiteiten worden daarmee uitgesloten, bijvoorbeeld recreatieve activiteiten. Samen een spelletje doen kan dus heel nuttig zijn, maar valt niet onder de noemer sociale activering. Vaak zijn de activiteiten die georganiseerd worden vanuit de opvang of zorg nog zo basaal, dat er eerder sprake is van participatieondersteuning dan van sociale activering in de termen van de Wet Werk en Bijstand (WWB): activering op termijn eventueel leidend tot betaalde arbeid. Dergelijke activiteiten vallen volgens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) onder ondersteunende en activerende begeleiding en worden in de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) omschreven als ondersteuning van de participatie van mensen met langdurige psychische of psychosociale problemen. van leven van deelnemers als doelen centraal. Als werk niet tot de mogelijkheden behoort, kunnen een goede daginvulling en adequate zorg het dagelijks leven van een dakloze wel degelijk positief beïnvloeden. Bevorderen van zelfredzaamheid De hoogst haalbare stap in het activeringstraject verschilt van persoon tot persoon. Een hulpmiddel bij het bepalen van een persoonlijke doelstelling in het activeringstraject, is de zelfredzaamheidsladder (zie figuur hierna). Bij activering van daklozen moet eerst het niveau van de dakloze worden vastgesteld om vervolgens te proberen een trede hoger te komen. Veel feitelijk daklozen bevinden zich nog onder aan de ladder. Toeleiding naar zorg kan al een eerste doelstelling zijn van het activeringstraject. Economische zelfredzaamheid Sociale zelfredzaamheid 10. Reguliere baan 9. Gesubsidieerde baan 8. Bemiddeling 7. Werkervaring 6. Scholing & Training 5. Voortraject werknemersvaardigheden: oriëntatie 4. Sociale & communicatieve vaardigheden 3. Dagstructurering & stabiliseren startsituatie 2. Langdurige zorg of hulpverlening 1. Bed, bad, brood, veilige omgeving De relatie tot betaald werk Sociale activering kan een eerste stap zijn naar betaald werk. In de praktijk met daklozen ligt deze doelstelling echter voor velen te ver weg. Andere doelen zijn realistischer. Het verminderen van overlast is een veelgehoorde motivatie om sociale activering voor daklozen te stimuleren. Met name veel politici en gemeenteambtenaren streven deze doelstelling na, maar ook het algemene publiek denkt er vaak zo over. De gedachte is dat daklozen beter iets zinvols kunnen doen, in plaats van rondhangen of bedelen. Ook werkers en belangenorganisaties van daklozen kunnen dit als doel zien. Daklozen die zichtbaar bezig zijn met bijvoorbeeld de groenvoorziening in een stad, dragen bij aan een positiever imago van de doelgroep. Naast overlastbestrijding staan het vergroten van de zelfredzaamheid en het verhogen van de kwaliteit Zelfredzaamheidsladder Uit de nota Iedereen telt mee van de gemeente Den Bosch De ladder maakt een knip tussen sociale redzaamheid en economische zelfredzaamheid. Sociale activering begint vaak met hulpverlening en het wegnemen van allerlei belemmeringen die een volwaardige participatie in de maatschappij in de weg staan. Eerst moeten allerlei problemen worden opgelost (op het gebied van huisvesting, schulden, gezondheid, verslaving et cetera). De volgende trede is het stabiliseren van de startsituatie (aanleren van een dagritme, persoonlijke verzorging, deelname aan dagbestedingsactiviteiten et cetera). Als de cliënt daar aan toe is, kan via het werken aan andere persoonlijke doelstellingen (het leren aanvaarden van opdrachten, sociale en commu- 2

3 nicatieve vaardigheden) geleidelijk aan een oriëntatie op wensen en mogelijkheden plaatsvinden. Dan ligt misschien vrijwilligerswerk, een gesubsidieerde werkplek of een opleiding in het verschiet waardoor uiteindelijk de laatste trede een reguliere baan wordt bereikt. De praktijk wijst uit dat velen die laatste tree niet (of pas na zeer lange tijd) halen. Perspectief van sociale activering Het perspectief voor sociale activering is vanuit maatschappelijk oogpunt gericht op overlastbestrijding en het bevorderen van persoonlijke zelfredzaamheid. Het aspect van overlastbestrijding geldt met name in de grote steden, waar gemeenten het vaak wenselijk vinden om de doelgroep bezig te houden. Door activiteiten als veegprojecten streven gemeenten vaak ook een imagoverbetering van de doelgroep na. Naast doelstellingen voor overlast en veiligheid vinden gemeenten ook doelstellingen belangrijk op het gebied van zorg, opvang en activering om zo de kwaliteit van leven van daklozen te verhogen. Vanuit het perspectief van de hulpverlening speelt de overtuiging dat zinvolle dagactiviteiten de wens en mogelijkheden om van de straat af te komen versterken. Toeleiding naar zorg en opvang zijn belangrijke doelstellingen. Sociale activering wordt vaak bezien in het licht van een herstelproces naar een (weer) zo zelfstandig mogelijk leven. Zinvolle dagbesteding of werk bevorderen dit herstelproces. Hulpverlening en sociale activering gaan dan hand in hand en versterken elkaar. Het perspectief van de deelnemers ligt meestal in het hier en nu: iets doen en er geld of waardering voor krijgen. Zeker voor mensen die op straat leven, is geld een belangrijke motivatie. Motivatie om te werken gaat voor residentieel daklozen 1 vaak samen met het proces van herstel. Door enige stabiliteit en rust komt er ruimte om na te denken over dagbesteding. Verveling kan een motivatie zijn voor sociale activering, maar ook de wens om iets zinvols te doen of weer een normaal leven op te pakken. Hoewel daklozen het zelf niet als zodanig zullen benoemen, is het herwinnen van zelfrespect vaak een belangrijke motivator. Uit de nota Iedereen telt mee van de gemeente Den Bosch Een steeds grotere groep mensen raakt door individuele of maatschappelijke omstandigheden in de problemen. Sociale activering biedt sociaal kwetsbare mensen een kans. Dit dient zowel een individueel als maatschappelijk belang. Het is in het belang van het individu dat zijn of haar talenten en potenties worden benut. En het is in het belang van de gemeente dat zo veel mogelijk mensen deelnemen aan de samenleving en zich betrokken voelen bij hun leef- en werkomgeving. Uitgangspunten en werkprincipes In een activeringstraject staat een aantal uitgangspunten en werkprincipes centraal. Uitgaan van de mogelijkheden en krachten van mensen, niet van belemmeringen Sociale activering gaat uit van de mogelijkheden en wensen van mensen, niet van hun problemen. Kansen staan centraal, niet de onmogelijkheden. Relevante problemen op andere leefgebieden dan werk of vrijetijdsbesteding komen aan bod als het sociale activering in de weg staat. Actieve en flexibele benadering Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de deelnemer blijft altijd vooropstaan in het activeringstraject. Deelnemers aan sociale activering hebben soms bepaalde vaardigheden niet (meer). Van de activeerder wordt een actieve en flexibele houding verwacht om te werken aan een goede samenwerking met de deelnemer en hem bepaalde vaardigheden weer opnieuw aan te leren. Integrale aanpak Sociale activering staat niet los van andere leefgebieden, zoals financiën of psychisch of sociaal functioneren. Een activeringstraject gaat dan ook samen met vormen van ondersteunende begeleiding. Van deelnemers aan een activeringstraject wordt overigens wel enige stabiliteit verwacht. In geval van een ernstige verslavingsproblematiek waarbij de betrokkene de hele dag bezig is met het verkrijgen van geld en middelen, heeft een activeringstraject weinig kans van slagen. Vrijwilligheid 1 Daklozen die in instellingen wonen. Zie voor het onderscheid tussen potentieel daklozen, feitelijk daklozen en residentieel daklozen de brochure Leven van uur tot uur. Daklozen als doelgroep van activeringstrajecten. Een activeringstraject heeft vaak een vrijwillige deelname als uitgangspunt. Als de deelnemer zelfs niet 3

4 een minimale wens heeft om zijn situatie te veranderen, is de kans op mislukken heel groot. De wens van de deelnemer is immers het vertrekpunt. Vrijwilligheid betekent echter niet vrijblijvendheid. De deelnemer moet zich houden aan afspraken zoals gemaakt in het plan, en in wettelijke voorwaarden die gesteld worden in verband met de uitkering (zoals maximale vrijwilligersvergoeding). Fasen van een activeringstraject Een activeringstraject bestaat uit een aantal fasen. Het traject heeft dus een duidelijke kop en staart. Voor elke fase kunnen er ondersteunende instrumenten worden ingezet. Voorbeelden daarvan zijn te vinden op de website (zie de verwijzingen in de tekst). Omdat de praktijk weerbarstig is, is flexibiliteit in een traject onmisbaar. De volgende fasen komen echter in elk traject terug, of men nu met daklozen werkt of met andere doelgroepen voor reïntegratie. Fase 1: Kennismaking en oriëntatie In deze fase maken activeerder en dakloze kennis met elkaar en ontdekken zij wat zij elkaar te bieden hebben. De start van een traject is bepalend voor het verdere verloop. Dat begint al bij de eerste indruk tijdens de kennismaking. Het is belangrijk om een goede intake te houden. In de oriënterende fase gaat het erom achter iemands wensen en mogelijkheden te komen. De motivatie van de deelnemer is heel belangrijk in een traject. Het is de taak van de activeerder om te ontdekken waar iemand écht voor in beweging komt. Activeerders kunnen gebruikmaken van verschillende instrumenten om de interesse van cliënten te peilen, zoals interessetests of beroepentests. Voorbeelden staan op de website In de vraagverheldering komt iemands werkverleden aan de orde en zijn situatie op andere leefgebieden. Veel daklozen hebben moeite met concentratie en langetermijndenken. Daarom is het noodzakelijk om naar een manier te zoeken om de situatie op een laagdrempelige, liefst snelle manier, in kaart te brengen. Een formele intake op kantoor is niet voor elke dakloze wenselijk. De wil om te gaan is er wel, maar de fysieke afstand, zeker als die groot is, kan een belemmering zijn. Het is daarom aan te raden dicht bij de doelgroep te blijven, bijvoorbeeld door als ambulant werker naar daklozen toe te gaan of aanwezig te zijn op laagdrempelige vormen van opvang. Sommige daklozen zijn verbaal niet zo sterk. Beeldende instrumenten, zoals foto s, kunnen helpen om iemands interesses op een andere dan verbale manier in zicht te krijgen. Ook met iemand een (aantal) mogelijke activiteit(en) bezoeken, zo mogelijk echt iets laten uitproberen, zijn reacties observeren en nabespreken kan een goede manier zijn om iemands wensen en mogelijkheden te achterhalen. Fase 2: Plan maken De wens van de dakloze vormt het vertrekpunt voor het opstellen van een activeringsplan. Omdat sociale activering vrijwilligheid als uitgangspunt heeft, staat de motivatie van de deelnemer centraal. Hoewel iemands wensen per dag kunnen verschillen, is het nodig vast te stellen wat (soms globaal) het doel is van het traject, welke aanpak/activiteiten worden gevolgd en volgens welk tijdpad, en hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Daarmee kan de richting van het traject worden bepaald en kan worden afgestemd met zowel de dakloze zelf als met de opdrachtgever (bijvoorbeeld de Sociale dienst). Kleine en haalbare doelen sluiten het beste aan bij de belevingswereld van daklozen, hoewel sommige daklozen zelf hun doelstellingen tegelijkertijd heel hoog stellen. Zij willen bijvoorbeeld alleen een fulltime, goedbetaalde baan. Het is de taak van de activeerder om tot reële mogelijkheden te komen. Kleine doelen die daadwerkelijk gehaald worden, werken vaak motiverend. Daklozen hebben vaak een kortetermijnvisie. Op straat telt alleen het hier en nu. Ook daklozen die weer ergens gaan wonen, moeten zich weer een langetermijnvisie eigen maken. De toekomst ligt voor velen van hen ver weg. Bij het uitzetten van een traject is het cruciaal hierop aan te sluiten. Ervaringen uit de praktijk wijzen uit dat een lange oriëntatieperiode, bestaande uit bijvoorbeeld meerdere gesprekken, onvoldoende aansluit bij de belevingswereld van daklozen. Snel iets kunnen doen spreekt meer aan. Bij voorkeur wordt direct gestart met een laagdrempelige activiteit. Fase 3: Aan de slag! Na het opstellen van een plan volgt de derde stap: de daadwerkelijke uitvoering. De activeerder doet dit niet alleen. Ketensamenwerking is een belangrijke succesfactor voor het slagen van een activeringstraject. Problemen met bijvoorbeeld financiën of familie 4

5 kunnen de voortgang immers in de weg staan. Het werken aan zorg en welzijn gaat dan samen met het werken aan dagbesteding. De activeerder heeft in ieder geval de taak om tijdens deze fase te bemiddelen naar een activeringsplek, afspraken op de werkvloer te maken, ondersteuning te regelen op de werkplek en regelmatig driegesprekken te voeren met de cliënt en de werkbegeleider. De activeerder is degene die de deelnemer gedurende het gehele traject ondersteunt en begeleidt. Los van de trajectmatige begeleiding is ondersteuning op mentaal en sociaal-emotioneel niveau belangrijk. Het behalen van successen en positieve feedback stimuleren de dakloze om door te zetten. Mislukkingen of tegenslagen in het traject zijn eerder regel dan uitzondering. Daklozen kunnen soms weken redelijk goed functioneren en dan ineens weken of maanden niet. Soms verloopt dit proces in dagen, soms in jaren. Een (flinke) tegenslag mag niet het einde van een traject betekenen. Ervaringen, zowel positief als negatief, kunnen benut worden voor het vervolg. Voor daklozen is het activeringstraject vaak confronterend. Ze hebben vooraf het idee dat ze meteen weer op het werkniveau van voor hun dakloosheid aan de slag kunnen, als (ze maar weer wonen, ze niet meer de hele dag met hun verslaving bezig zijn, ze weer een tijd lang goed gegeten en geslapen hebben). Het valt hun heel erg tegen te merken dat ze vaardigheden en concentratie missen die ze vroeger wel hadden. Ze worden zo soms meerdere malen geconfronteerd met vooroordelen uit de omgeving, eigen onkunde, tegenslagen en onzekerheden. Van de activeerder wordt een flink doorzettingsvermogen en geduld gevraagd. De specifieke kenmerken van de doelgroep vragen om een lange adem van de activeerder. Fase 4: Evaluatie en nazorg Idealiter mondt een activeringstraject uit naar uitstroom naar enige vorm van werk. De activeerder zal zich dan meer op de achtergrond bewegen. Na een evaluatie van het activeringstraject houdt de activeerder nog enige tijd vinger aan de pols om snel in te kunnen spelen op eventuele vragen of terugval. Uitval komt bij deze doelgroep vaak voor. Als iemand een tijd meedraait in een project of activiteit, is het vaak moeilijk dit ook vast te houden. Soms wil de deelnemer na een tijdje bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden, omdat het werk goed verloopt. Soms ontbreekt het de deelnemer aan realiteitsgevoel; de deelnemer zit qua (vooral sociale) competenties aan zijn grens maar vindt dat hij veel meer kan doen. Dat leidt tot wrijvingen en onvrede als de deelnemer merkt dat de werkbegeleider zijn ideeën niet zit zitten. Een mogelijke oplossing voor dit probleem is de deelnemer dan een ander type activiteit aan te bieden, met dezelfde verantwoordelijkheden, maar andere uitdagingen (ook wel horizontale verplaatsing genoemd). Omdat de kans op terugval groot is, is deze fase minstens zo belangrijk als de vorige. Door continue aandacht en nazorg kan de activeerder signalen snel oppikken en er iets mee doen. De dakloze heeft iemand om op terug te vallen. De activeerder kan uitval zien aankomen en weer nieuwe kansen bieden. Een voorbeeld uit de praktijk Ray is een man van 42 jaar en woont sinds twee jaar in een maatschappelijke opvangvoorziening. Ray heeft in het verleden een jaar een lbo-opleiding gevolgd en is op jonge leeftijd gaan werken. Ray is jarenlang aan heroïne verslaafd geweest en gebruikt sinds zes maanden alleen methadon. Bij het methadonteam heeft hij aangegeven dat hij zich verveelt. Ray wordt verwezen naar de sociaal activeerder van de verslavingszorg, Shania. In het kennismakingsgesprek in september geeft Ray aan dat hij in de toekomst graag betaald werk wil doen, maar dat hij eerst vrijwilligerswerk wil gaan doen. Zijn interesses komen een week later in het gesprek met Shania aan de orde. Shania gebruikt een beroepskeuzetest voor vrijwilligerswerk om de mogelijkheden te bespreken. Aan het einde van het gesprek besluit Ray diezelfde week een kijkje te gaan nemen bij het dagactiviteitencentrum (DAC) om computerles te volgen. Een week later komt Ray zijn afspraak met Shania niet na. Nog een week later verschijnt Ray wat ontmoedigd bij Shania. Hij is nog niet naar het DAC geweest en ze besluiten om een paar dagen later samen te gaan. Ray is erg enthousiast over de computerlessen bij het DAC en begint meteen met de lessen op dinsdagochtend. Een week later vergeet hij de afspraak met Shania, maar nog een week later vertelt hij enthousiast dat hij wel twee ochtenden per week iets zou willen doen. Het DAC bevalt hem nog prima. De komende twee afspraken komt Ray niet opdagen. Shania belt hem steeds voor een nieuwe afspraak. Dat lukt na drie weken. Dan 5

6 blijkt dat het lichamelijk en geestelijk niet zo goed gaat met Ray. Een paar persoonlijke tegenslagen hebben hem aan huis gebonden. Hij is de afgelopen weken niet naar het DAC geweest. Shania bespreekt met Ray toch het aanbod van het reïntegratiebedrijf en hij heeft interesse. Ze maken een afspraak voor een intakegesprek in december. Daar wordt Ray geaccepteerd. Shania houdt contact met Ray en bezoekt hem op zijn woonplek. Daar hebben ze ook een gesprek met de trajectbegeleider van de woonvoorziening. Ray uit zijn ongenoegen over de woonvoorziening en Shania stimuleert hem om mee te denken in de cliëntenraad. Ondertussen is het januari en heeft Ray nog niets gehoord van het reïntegratiebedrijf. Het lange wachten wordt hij zat. Daarom gaat hij twee ochtenden in de week werken bij Bureau Dagloon, een daglonersproject waar hij in de groenvoorziening kan werken. Het bevalt hem dat hij kan gaan wanneer hij zin heeft. In maart krijgt Ray bericht dat Sociale Zaken akkoord gaat met het traject bij het reïntegratiebedrijf. Vanaf half maart heeft hij gesprekken bij het reïntegratiebedrijf, waaruit naar voren komt dat hij graag met lassen aan de slag zou willen gaan. Ray wil daarvoor eerst een opleiding volgen. De begeleider van het reïntegratiebedrijf laat Ray echter weten dat zijn methadongebruik een belemmering vormt. In april besluit Ray dat hij eerst eens gewoon wil proberen om te solliciteren en gaat hij naar het CWI. Eind april biedt het reïntegratiebedrijf hem aan om op zoek te gaan naar een vangnetbaan, maar dat vindt Ray zonde van de tijd. Hij wil het liefst een lasopleiding of een goedbetaalde baan. Hij probeert zelf via het CWI vacatures te vinden. Het is inmiddels half mei en het traject duurt nu acht maanden. Succesvolle ingrediënten in een activeringstraject Naast de eerdergenoemde uitgangspunten van een traject, zijn er enkele andere succesvolle ingrediënten aan te wijzen. Bed, bad, brood als basisvoorwaarde Daklozen die op straat leven hebben hun eerste prioriteit liggen bij primaire levensbehoeften als onderdak en voeding. Voor verslaafden valt het verkrijgen van drugs ook onder primaire levensbehoeften. Activiteiten zijn vaak gericht op het verkrijgen van geld of een slaapplaats. Daardoor is er weinig ruimte om met sociale activering aan de slag te kunnen. Enige basisvoorzieningen op het gebied van bed, bad en brood dragen bij aan deelname aan activeringstrajecten indien de wens van de deelnemer verder reikt dan deelname aan dagloonprojecten. Werken aan successen Voor het zelfbeeld en de motivatie van deelnemers is het van groot belang om te werken aan het behalen van successen. Daklozen zien graag snel resultaat van hun inspanningen. Werken met kleine en haalbare doelen bevordert dan ook de kans op succes. Op korte termijn een beloning voor hun inspanning werkt motiverend. Een beloning hoeft niet altijd uit geld te bestaan, maar kan ook een compliment, een gezamenlijke maaltijd of een gezellige sfeer zijn. Daklozen zijn geneigd om vooral te focussen op wat er nog niet gerealiseerd is. De activeerder zal regelmatig moeten terugblikken en daarbij moeten benadrukken dat er al veel bereikt is. Integrale aanpak Soms zijn er voor de hulp- en zorgverlening en sociale activering wel zeven verschillende professionals bij een traject betrokken. Een goede ketensamenwerking komt het activeringstraject ten goede. Het moet duidelijk zijn wie welke verantwoordelijkheden heeft en op welke manier de verschillende begeleidingsplannen het beste op elkaar aansluiten. Goede communicatie en afstemming zijn van cruciaal belang. Aanbod op maat Een aanbod op maat is misschien een voor de hand liggend ingrediënt, maar blijft in de praktijk toch nog moeilijk. Activeerders hebben creativiteit nodig om buiten bestaande kaders te kunnen denken. Een valkuil voor activeerders is om alleen op het bekende aanbod af te gaan. Om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wens van de deelnemer, kan een activeerder zelf ook buurthuizen, verenigingen, bedrijven of zorginstellingen benaderen. Om contact te blijven houden en het traject te kunnen vasthouden of opnieuw te kunnen starten, is continue aandacht van de activeerder nodig. Als er één schaap over de dam is, volgen er meer Het principe van één schaap over de dam werkt vooral in woonvoorzieningen voor daklozen. Een bewonersgroep kan gemotiveerd raken om iets te 6

7 gaan doen door een goed voorbeeld van een van hen. Het succesverhaal van één persoon kan medebewoners het vertrouwen geven hetzelfde te kunnen. Ook kan iemands enthousiasme aanstekelijk werken voor anderen in de groep. Een voorbeeld uit de praktijk Klaas woont in een 24 uursvoorziening van de maatschappelijke opvang. Na enkele gesprekken met zijn trajectbegeleider over dagbesteding, gaat hij sporten met andere daklozen in de stad. Elke donderdag is er zaalvoetbal. Hij is erg enthousiast en is elke week aanwezig. Klaas moedigt medebewoners aan om mee te gaan voetballen. Na een maand zijn er vier andere cliënten die zo nu en dan met hem meegaan. Verwijzingen Internet Op de website zijn voorbeelden van instrumenten te vinden, zoals: een interessetest, om interesses met cliënten te bespreken; een stroomschema, om toelatingscriteria voor deelname te toetsen; een vragenlijst, om een kennismakingsgesprek te voeren; foto s, om met cliënten in gesprek te gaan over hun wensen; een trajectplan, om gezamenlijk doelen en acties op te stellen. Verder lezen Davelaar, M. e.a. Aan de slag in de rafelrand. Werk en activering voor daklozen en verslaafden. Assen: Van Gorcum, 2005 Verslag van een onderzoek naar werk- en activeringsplekken voor daklozen en verslaafden in Nederland. Dekker, A. en P. van der Aa Methodiek en beleid van sociale activering. Een individuele, vraaggerichte benadering. Den Haag: Elsevier, 2000 Uitgebreide beschrijving van de algemene methodiek van sociale activering. Partoer Sociale activering door maatschappelijk werk. De kracht van het leren ontdekken van mogelijkheden en talenten. Leeuwarden: Partoer, 2004 Een werkmap voor maatschappelijk werkers met uitwerkingen van trajectmodulen en instrumenten. Partoer Sociale activering door verslavingszorg. De kracht van het motiveren door inzet van kansen en mogelijkheden. Leeuwarden: Partoer, 2004 Een werkmap met beschrijvingen van modulen in de verslavingszorg. Bronnen Prochaska J.O. en C.C. DiClemente Stages and processes of self-change in smoking: toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology 5 (1983) Prochaska, J.O., J.C. Norcros en C.C. DiClemente Changing for good: a revolutionary six-stage program for overcoming bad habits and moving your life positively forward. New York: Avon Books, 1994 Sok, K. Perspectief op werk. Een methodiek voor activering en arbeidstoeleiding van cliënten in de maatschappelijke opvang. Utrecht: NIZW, 2002 In het kader van Werken aan perspectief zijn brochures gepubliceerd over verschillende onderdelen van het project. Naast Een stap op de ladder, over het opzetten en onderhouden van activeringstrajecten voor daklozen, zijn de volgende brochures te downloaden van Leven van uur tot uur. Daklozen als doelgroep van activeringstrajecten Een combinatie van rollen. Taakverdeling en verantwoordelijkheden in activeringstrajecten Zorgen dat het werkt. Randvoorwaarden voor succesvolle activering van daklozen Verandering in de praktijk. Aanwijzingen voor een stapsgewijze implementatie. De brochures zijn geprint en gebundeld te bestellen bij Adrepak. NIZW-bestelnummer E 102 Adrepak Postbus BB Den Haag telefoon (070) fax (070)

Een combinatie van rollen

Een combinatie van rollen TAAKVERDELING EN verantwoordelijkheden in activeringstrajecten Een combinatie van rollen Petra van Leeuwen-den Dekker en Anne-Marie van Bergen 2006 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Inhoud

Nadere informatie

en vast dagritme, een rustige omgeving, nuttige werkzaamheden en gezelligheid samen.

en vast dagritme, een rustige omgeving, nuttige werkzaamheden en gezelligheid samen. Zorg Onze opvatting over zorg is steeds in ontwikkeling. Tegenwoordig vinden we het belangrijk dat de zorgcliënten zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij en regie hebben over hun eigen

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering

TEAM ACTIVERING. Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer. Team Activering TEAM ACTIVERING Ontmoetingscentrum Activiteitencentrum Arbeidscentrum Herstelwijzer Team Activering WIE ZIJN WIJ? Het Team Activering van VZW Hestia ( Alexianen Zorggroep Tienen) is al sinds 1994 actief

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen?

Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen? juni 2015 Peiling 3 Werk of vrijwilligerswerk: voor iedereen? ervaringen met betaald werk en vrijwilligerswerk van sociaal kwetsbare Utrechters Meetellen in Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar betaald

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Wij bieden jongeren een nieuwe start

Wij bieden jongeren een nieuwe start Wij bieden jongeren een nieuwe start singelzicht.nl Gelijke kansen voor iedere jongere Zwerfjongeren, een waardevaste investering Iedere investeerder zoekt naar het hoogste rendement. Dat geldt ook voor

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

ERGO CONTROL. Bewegen Werkt. Ook wel bekend onder de naam: Beweging als Warming-up voor Re-integratie (BWR)

ERGO CONTROL. Bewegen Werkt. Ook wel bekend onder de naam: Beweging als Warming-up voor Re-integratie (BWR) ERGO CONTROL Bewegen Werkt Ook wel bekend onder de naam: Beweging als Warming-up voor Re-integratie (BWR) Voorstellen: Caroline Odink en Linda Broersma Gelooft in de rol van bewegen bij het bevorderen

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Tegenprestatie naar Vermogen

Tegenprestatie naar Vermogen Tegenprestatie naar Vermogen Beleidsplan Tegenprestatie in het kader van de Participatiewet 2015 Hof van Twente, oktober 2014-1 - De Tegenprestatie naar Vermogen Inleiding Al vanaf 1 januari 2012 kunnen

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Het 8-fasenmodel. Het 8-fasenmodel. Kennismaking met een praktische manier van planmatig werken in de maatschappelijke opvang

Het 8-fasenmodel. Het 8-fasenmodel. Kennismaking met een praktische manier van planmatig werken in de maatschappelijke opvang Het 8-fasenmodel Het 8-fasenmodel Kennismaking met een praktische manier van planmatig werken in de maatschappelijke opvang Het Het 8-fasenmodel voor de maatschappelijke voor de maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Tips voor (ex-)dak- en thuislozen

Tips voor (ex-)dak- en thuislozen Tips voor (ex-)dak- en thuislozen Deze tips zijn bedoeld voor werkgevers, jobcoaches, (traject)begeleiders en andere partijen die betrokken zijn bij het zoeken, vinden en behouden van werk door (ex-)dak-

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werkpro in Noord-Nederland

Werkpro in Noord-Nederland Werkpro in Noord-Nederland Korte karakteristiek Werkpro is een bedrijf dat zich bezighoudt met werk en maatschappelijke dienstverlening. Het biedt activiteiten en begeleiding voor mensen die op eigen houtje

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I

RAPPORT CARRIEREWAARDEN I RAPPORT CARRIEREWAARDEN I Van: B Steerneman Administratienummer: Datum: 31 Aug 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant Orga Prepublish 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging

Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dordrecht. Nr. 34830 3 maart 2017 Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging Het COLLEGE

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017

Trends in dagbesteding. Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Charlotte Hanzon, 9 maart 2017 Trends in dagbesteding Voorbeeldtekst Voorbeeldtekst Wat is dagbesteding? Definitie dagbesteding wordt breder: Dagbestedingsvormen die door de overheid

Nadere informatie

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf

Profiel van daklozen in de vier grote. steden. Omz, UMC St Radboud Nijmegen. IVO, Rotterdam. Jorien van der Laan Sandra Boersma Judith Wolf Profiel van daklozen in de vier grote Omz, UMC St Radboud Nijmegen steden Resultaten uit de eerste meting van de Cohortstudie naar daklozen in de vier grote steden (Coda-G4) IVO, Rotterdam Jorien van der

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL

UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL UITWERKING PARTICIPATIEVERORDENING WIL Uitwerking participatieverordening Pagina 1 van 6 Matrix 1 Beleidskader Klantgroepen (nadere uitwerking artikel 3 Participatieverordening) Job ready Niet job ready

Nadere informatie

Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV)

Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV) Samenwerken met sociale werkvoorzieningen en UWV Anne Marie Eeftink (Reinier van Arkelgroep) ism Peter Smit (UWV) Programma Kennismaking Presentatie participatieladder Demarrage Samenwerkingspilot met

Nadere informatie

GGZ AWBZ WMO DAE. Dagbesteding Arbeid Educatie

GGZ AWBZ WMO DAE. Dagbesteding Arbeid Educatie GGZ AWBZ WMO DAE Dagbesteding Arbeid Educatie Joop Elke middag ben ik bij het DAC Oosterhout en werk mee aan een arbeidsproject. Ik doe dingen die ik eng vind maar omdat ik weet dat ik daarvoor kan terugvallen

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering

VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN. Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering VRAAGVERHELDERING EasyCare WELZIJN Naam wijkbewoner / cliënt: Geboortedatum: Geboortedata gezinsleden: Datum/data vraagverheldering Andere aanwezige(n): Nee Ja Naam: Relatie tot cliënt: Easycare Welzijn

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren)

Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) Trainingshuis Moeder & Kind Voor jonge moeders met een (lichte) verstandelijke beperking en hun kind(eren) 1 Kenmerken Trainingshuis Moeder & Kind Dit is hoe wij de moeders helpen het moederschap op een

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESENTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 Artikel 1. Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a) uitkeringsgerechtigden: personen die een uitkering ontvangen op grond van

Nadere informatie

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Het 8- fasenmodel Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Waar gaat de reis naartoe? Wat is jouw rol tijdens de reis? De rol die je kiest, is afhankelijk van de reden waarom je gevraagd bent, dit

Nadere informatie

Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort

Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau Amersfoort Adviesraden/ cliëntenraden 11-07-2016 Agenda Stand van zaken adviestafel Dagactiviteiten Stand van zaken adviestafel Beschermd wonen 1 Waarom Inbrengen cliënt-

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Definitieve versie 30-10-2014 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het

Nadere informatie

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle

Welkom! Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Sittard- Geleen, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle Welkom! Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem,Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei Beschrijving Doelstellingen Wmo 2015-2018 Stabilisering en Groei Beschrijving doel Stabilisering Doel Individu in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

O O * Uitvoeringsregels tegenprestatie Omdat iedereen van toegevoegde waarde is

O O * Uitvoeringsregels tegenprestatie Omdat iedereen van toegevoegde waarde is O16.001265 O16.001265* Uitvoeringsregels tegenprestatie 2017 Omdat iedereen van toegevoegde waarde is 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. In het kort... 3 3. Het idee en de uitgangspunten... 4 4.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Welkom. Over werken met vrijwilligers met een kwetsbaarheid

Welkom. Over werken met vrijwilligers met een kwetsbaarheid Welkom Over werken met vrijwilligers met een kwetsbaarheid 1 Wie zijn wij: Jurrien van de Coterlet: naast vele andere rollen een zeer ervaren vrijwilliger bij o.a. ENIK Feikje Hakkert: vrijwilligers- coördinator

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

CVD Aanbod Dagbesteding

CVD Aanbod Dagbesteding CVD Aanbod Dagbesteding Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl Voor veel mensen is werk een belangrijk onderdeel in het leven. Wie zich prettig voelt in zijn werk

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Betreft: begeleiding voor mensen met psychosociale Problematiek in Zoetermeer Zoetermeer, 19 mei 2011 Geacht

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Productbeschrijving Wmo contract 2016

Productbeschrijving Wmo contract 2016 Productbeschrijving Wmo contract 2016 In dit document worden de ingekochte producten beschreven. Het is bedoeld als handreiking bij de beoordeling van de in te zetten ondersteuning. Geen vaste criteria

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

vast te stellen de hierna volgende Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 1818 8 januari 2015 Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015 De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel de stuurgroep fusie; gelet op

Nadere informatie

EXPERIMENT nieuwe buren

EXPERIMENT nieuwe buren EXPERIMENT nieuwe buren Cliënten zijn het best af als zij zoveel mogelijk op eigen kracht in zo normaal mogelijke omstandigheden kunnen functioneren. Daar kan geen professional tegenop. Als we in staat

Nadere informatie

Leefgebiedenwijzer. Versterken van eigen kracht van cliënten

Leefgebiedenwijzer. Versterken van eigen kracht van cliënten Leefgebiedenwijzer Versterken van eigen kracht van cliënten Colofon Auteurs: Petra van Leeuwen-den Dekker en Anouk Poll Vormgeving: Ontwerpburo suggestie & illusie Drukwerk: True Colours Bestellen: www.movisie.nl

Nadere informatie

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Werk voor jongeren Meer aandacht voor participatie Sommige werkgevers zijn sowieso geïnteresseerd in een jongere met een vlekje. Maar vaak gaat het er toch vooral om dat ze hun werk goed doen. Debby Kamstra,

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren

Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Vragenlijst Ketensamenwerking Sociaal Kwetsbaren Deze vragenlijst is ontwikkeld door AnnemiekeTomassen van de GG&GD te Utrecht. Zij stelt de evaluatie aan andere veldregisseurs en geïnteresseerden ter

Nadere informatie

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering Thema s voor de focusgroepen activering Tekst door inleider : De thema s waarover in de focusgroep gediscussieerd wordt, zijn weergegeven in een overzicht.

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie 2015

Verordening Tegenprestatie 2015 Bijlage 2 Verordening Tegenprestatie 2015 De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2014, gelet op artikel 8a, eerste lid, onderdeel b, van de

Nadere informatie

KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS

KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS Kaders Contract Inloop GGZ Ons kenmerk: 14.0007294 KADERS CONTRACT INLOOP GGZ OPDRACHTGEVERS Gemeente Blaricum Gemeente Bussum Gemeente Eemnes Gemeente Hilversum Gemeente Huizen Gemeente Laren Gemeente

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

MEMO U U Aan Deelnemers van de fysieke en digitale overlegtafel inkoop re-integratie en (beschut) werk

MEMO U U Aan Deelnemers van de fysieke en digitale overlegtafel inkoop re-integratie en (beschut) werk MEMO U14.14791 U14.14791 Aan Deelnemers van de fysieke en digitale overlegtafel inkoop re-integratie en (beschut) werk Bijlage 2 Overlegtafel van 23 oktober 2014 Afdeling Economische & Ontwikkeling Margot

Nadere informatie

Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams

Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams Module Samen met jongeren nadenken over werken en leren voor Sociale Wijkteams Tijd: 2 ½ uur Sociale Wijkteam leden Een collectieve leerbijeenkomst staat in het teken van participatie van jongeren die

Nadere informatie

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers

(Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving. Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers (Basis) Penitentiair Programma: brug naar de samenleving Penitentiair Trajectencentrum PI Rotterdam Informatie voor werkgevers PTC, PP, BPP en PIA in het kort Een (Basis) Penitentiair Programma biedt gedetineerden

Nadere informatie

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie?

Wat biedt RIBW ZWWF? Voor wie? Stichting RIBW Zaanstreek, Waterland en West-Friesland (RIBW ZWWF) begeleidt en ondersteunt mensen met langdurige psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. We begeleiden hen in hun streven op

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Agenda Terugblik; arrangementen op basis van resultaatgebieden marktconsultaties Vooruitblik verlenging overeenkomst marktconsultaties

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

Aagje Dekenstraat 52 Telefoon: 038-422 78 96 info@stapop.nl www.stapop.nl

Aagje Dekenstraat 52 Telefoon: 038-422 78 96 info@stapop.nl www.stapop.nl Aagje Dekenstraat 52 Telefoon: 038-422 78 96 info@stapop.nl www.stapop.nl Resultaat Ontdekken en herkennen wat talenten zijn, daar draait het om bij StapOp. Stap voor stap ontdekt de jongere hoe zijn talent

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Vrijwilligerswerk. GGzE zoekt maatjes. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Vrijwilligerswerk GGzE zoekt maatjes Algemene informatie >> ggze ondersteunt jaarlijks meer dan 18.000 mensen, jong en oud. GGzE biedt hulp aan mensen

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie