Algemene Voorwaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden laatst aangepast mei 2015 Let op: te ondertekenen door beide partijen op iedere afzonderlijke pagina voor gelezen en akkoord - 1 -

2 Vast maandbedrag wordt als volgt berekend: aantal af te nemen uren per week x 52 weken per jaar =.. : 12 maanden (dus bijvoorbeeld: 8 uur per week x 52 = 416 : 12 = 34,67 uur per maand.) Vanaf januari 2014 is de uurvergoeding voor de gastouder vastgesteld 5,95 (dit is excl. gastouderbureaukosten) Matchpunt doet de betaling aan de gastouder maandelijks en int ook maandelijks bij de vraagouders. Bij twee keer te laat of niet betalen door vraagouders, volgt er gesprek tussen de drie partijen hoe dit op te lossen en of de opvang wel of niet wordt voortgezet totdat er sprake is van volledige afbetaling. Startdatum opvang en berekening: Start de opvang halverwege een maand, dan worden voor deze eerste maand de daadwerkelijke opvanguren berekend en gaat bovenstaande urenberekening in per de maand daaropvolgend. Start de opvang precies aan het begin van een maand, dan geldt direct bovenstaande berekening op basis van 52 weken per jaar. Vakanties en vrije dagen: Opvang loopt in principe gewoon door in schoolvakanties. Tenzij gastouder min. 2 maand van tevoren een vakantie heeft doorgegeven. (max. 4 vakantieweken per jaar) Deze vakantieweken hoeft u die maand uiteraard niet te betalen. Eigen vakanties betaalt u wel gewoon door. (Nationale) vrije dagen zijn: Nieuwjaarsdag / Pasen / Koningsdag (sinds 2014 op 27 april) / Bevrijdingsdag / Hemelvaartsdag / Pinksteren / Kerstdagen. Deze dagen worden ook gewoon doorbetaald mochten ze op een opvangdag vallen. Wennen van nieuw kindje voorafgaand aan de opvang startdatum: maximaal 2x 3 uur aaneengesloten. Deze uren zijn voor rekening van de gastouder en betaalt u dus niet. Proeftijd: bedraagt twee maand, van beide kanten per direct opzegbaar zonder een maand opzegtermijn. Daarna geldt één maand opzegtermijn. Verzekerd voor gast-kinderopvang / bedrijfsverzekering. Gastouder is in het bezit van een bedrijfs- aansprakelijkheidsverzekering en ongevallen inzittenden autoverzekering. Kinderopvang toeslag: dienen vraagouders zelf en op tijd te regelen bij de Belastingdienst. Gegevens gastouder Edith Hemmes, gevestigd aan de Leliestraat 3, 8012 BK te Zwolle. Telefoon: mail: Ingeschreven onder nummer in het Landelijk Register Kinderopvang. Gegevens gastouderbureau (GOB) waar gastouder mee samenwerkt is Matchpunt, gevestigd in Zwolle, Brederostraat 26, 8023 AT Telefoon: / Mail: Contactpersoon: Marja de Jong

3 In rekening brengen / geldzaken: gaat in eerste instantie via Marja de Jong van Matchpunt. GOB Matchpunt: 1. Vervult de kassiers functie tussen vraagouder en gastouder. 2. Bewaakt de kwaliteitseisen die de wet aan gastouder stelt. 3. Voert daartoe een jaarlijkse RI (risico inventarisatie) bij gastouder thuis uit. 4. Bemiddelt bij conflicten daar waar gastouder en vraagouder dit niet zelf kunnen oplossen. Voordat een overeenkomst tot stand komt tussen vraagouder(s) en gastouder, vindt er een gesprek plaats tussen beide partijen. Daarna worden de overeenkomsten of intentieverklaring (in geval van zwangerschap) getekend en kan de opvang van start gaan of dagdelen gereserveerd worden. Voor aanvang overeenkomst wordt een gemiddeld aantal uren per maand afgesproken. Ook wanneer u een maand minder uren afneemt, wordt dit minimum aantal afgesproken uren uitbetaald. Wanneer het aantal uren structureel wijzigt, wordt in overleg tussen vraagouders en gastouder de overeenkomst / het aantal uren aangepast. Veranderingen delen beide partijen elkaar per mail met ontvangstbevestiging minimaal één maand van tevoren mee. Gebeurt dit niet binnen deze termijn en is desbetreffende mail niet bevestigd door tegenpartij, dan kunnen de maandelijkse uren gewoon doorberekent worden. Beide partijen kunnen te allen tijde de wens uitspreken om de overeenkomst aan te passen qua uren. Het maximum wettelijk toegestane, aantal op te vangen kinderen, inclusief eigen kinderen, per keer: * 0 tot 4 jaar: max. 5 kinderen tegelijk. Van deze 5 kinderen mogen er maximaal 4 van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 baby s van 0 jaar. * 0 tot 13 jaar: max. 6 kinderen tegelijk, waarbij eigen kinderen tot 10 jaar worden meegeteld. Van deze 6 kinderen mogen max. 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan max. 2 baby s van 0 jaar. Benodigde papieren voor uitoefening gastouderschap: Gastouder Edith Hemmes verklaart te voldoen aan alle kwaliteitseisen die de wet en het GOB aan de opvang en verzorging van kinderen stelt, en in het bezit te zijn van alle benodigde en geldige documenten, nodig voor het uitoefenen van gastouderschap op haar huisadres. Onderstaande papieren zijn ten allen tijde in te zien op aanvraag. Te weten: 1. PABO getuigschrift / diploma (opleiding met goed gevolg afgerond in 1999) 2. EHBO voor kinderen certificaat (behaald in nov. 2010, jaarlijks te verlengen met herhalings-cursus) 3. Geldig besluit gemeente Zwolle toewijzing registratie van voorziening gastouderopvang op huidige huisadres. 4. GGD rapport, goedgekeurd en jaarlijks gecontroleerd door GGD en gastouderbureau Matchpunt. 5. VOG (Verklaring van Goed Gedrag) laatst aangevraagd in 2013 voor zowel E. Hemmes als thuiswonende partner J.D. Hoijtink. Kinderen ouder dan 18 jaar zijn (nog) niet van toepassing. Sinds 2014 is er een continue screening ingevoerd. Dit betekent niet alleen bij aanvang van de gastouderopvang een controle op strafbare feiten, maar een doorlopende controle gedurende de opvang. Strafbare feiten van de afgelopen periode of de komende periode leiden tot een directe melding en stopzetting van de kinderopvang. Matchpunt bewaakt dat alle VOG s aangevraagd en binnengekomen zijn. 6. Aansprakelijkheidsverzekering voor de dekking van schade aan derden, speciaal voor het uitoefenen van gastouderschap-activiteiten zowel binnen- als buitenshuis. 7. Ongevallen inzittenden verzekering i.v.m. eventueel autogebruik tijdens opvang-activiteiten. Tevens verklaart gastouder te weten van de regels hoe kinderen veilig te vervoeren van verschillende leeftijden in de auto. (airbag uitzetten indien een maxi cosi of ouder kind op de bijrijderstoel zit. Juist gebruik van bijpassende kinderstoelen geschikt voor diverse leeftijden.) - 3 -

4 Verhoging uurvergoeding kan jaarlijks per januari plaatsvinden. Indien van toepassing worden vraagouders hiervan uiterlijk 3 maand van tevoren per mail op de hoogte gesteld en zal de overeenkomst vóór januari aangepast en ondertekend worden door beide partijen. Specifieke regels: 1. Voor het vervoeren van gastkinderen op fiets en auto moet de gastouder instemming van de ouder(s) vragen middels een formulier. Vervoer voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke normen. 2. Een ongevallen / inzittenden verzekering voor de auto is afgesloten. 3. Gastouder laat gastkinderen nooit alleen in huis. Bij calamiteit (bv gastouder moet met spoed naar ziekenhuis worden vervoerd) wordt er betrouwbare back-up ingeschakeld die bij de kinderen blijft en ouders belt, totdat alle gastkinderen door ouders / back-up verzorgers aangewezen door de ouders, opgehaald zijn. 4. Gastouder vertrouwt gastkinderen nooit zonder toestemming van ouders, aan derden, partners, of inwonende kinderen toe. 5. Zowel vraagouder(s) als gastouder zijn verplicht een W.A. verzekering af te sluiten. 6. Gastouder draagt zorg voor alle benodigde (verzorgings-) artikelen en meubelen in huis en zorgt ervoor dat deze in goede staat verkeren en voldoen aan alle gestelde wettelijke veiligheidseisen. 7. Gastouder zal nooit zonder toestemming van betreffende ouders, foto s of ander materiaal van gastkinderen openbaar maken via social media of op andere wijze. 8. Gastouder verklaart op de hoogte en in het bezit te zijn van het protocol vermoeden Kindermishandeling. Uurvergoeding is vastgesteld op basis van inbegrepen (veelal biologisch) eten, drinken, tussendoortjes, beschikbare reserve kleding en slaapzakken etc. in alle maten, luiers, gebruik van luierdoekjes en verzorgingsproducten. Enkel moeder- of poedermelk dient door vraagouder(s) zelf meegegeven te worden. En indien gewenst uiteraard favoriete knuffels en / of speen. Verdere wensen / bijzondere zorgvragen kunnen in overleg worden besproken. Vanaf januari 2014 is deze uurvergoeding vastgesteld op 5,95 Ziekte van de gastouder: Indien de gastouder door hevige ziekte niet in staat is opvang te verrichten, stelt de gastouder de vraagouder(s) zo spoedig mogelijk op de hoogte. De vraagouder kan bij nood via Matchpunt of in overleg met gastouder vervangende oppas proberen te regelen, maar dient uiteindelijk zelf bij aanvang overeenkomst back-up te hebben geregeld. Ziekte van gastouder hoeft niet doorbetaald te worden en wordt de desbetreffende maand of uiterlijk opeenvolgende maand, afgetrokken van het maandbedrag. Ziekte gastkind of anderszins afwezigheid op gereserveerde opvangdag wordt gewoon doorbetaald aan gastouder. Vakanties van het gastkind en vrije dagen dienen per mail doorgegeven te worden door de vraagouder(s). Bij niet vaccineren van uw kindje van tevoren bespreken / overleggen zodat ik als gastouder u tijdig kan informeren wanneer er een besmettelijke kinderziekte heerst. U blijft namelijk altijd zelf verantwoordelijk indien uw kind niet gevaccineerd is en ziek wordt. Vaccineren volgens RIVM is niet verplicht bij mij, maar meldt het altijd wel voor de veiligheid van uw kind ivm besmettingsgevaar. Onze eerste is volgens het boekje gevaccineerd, de tweede kreeg pas na een jaar alle vaccinaties, maar ons derde kindje zal waarschijnlijk pas na een jaar of helemaal niet gevaccineerd worden. U blijft dus ook op de hoogte van onze eigen keuzes mbt. dit onderwerp

5 Wering kinderen bij ziektes / wanneer kan een ziek kind wel en niet komen: In principe hanteert de gastouder de GGD adviezen uit Gezondheidsrisico s in een kindercentrum of peuterspeelzaal (0-4 jarigen) als richtlijn. Op deze site vindt u deze meest recente wijzer: - extra info voor scholen en kindercentra - download handleiding gezondheidsrisico s in een kindercentrum of peuterspeelzaal Vanaf pagina 64 staan alle infectieziekten en adviezen alfabetisch genoemd. Ook op de site van Zonnester vindt u een directe link naar deze GGD download. Omdat in een gastoudergezin de regels qua ziekte over het algemeen iets soepeler zijn, en ook sterk afhankelijk van het feit of er hele jonge baby s of hoogzwangere moeders op dat moment zijn, kan overlegd worden met gastouder of er afgeweken kan worden van deze GGD richtlijn. Dit kan per situatie dus verschillen. Overigens geldt altijd dat er bij symptomen als braken, diarree, koorts / verhoging, vermoeden van ziek kind, altijd even overlegd dient te worden voordat uw kind gebracht wordt voor opvang. Koorts boven de 38 graden is in ieder geval altijd reden om uw kindje thuis te houden. Ook als deze koorts tijdens de opvang optreedt zult u (of de backup indien u zelf niet bereikbaar bent) gebeld worden om uw kindje op te komen halen. Beëindiging / wijziging contract: Opzegtermijn of wijziging doorgeven bedraagt 1 maand en dient per mail, schriftelijk te worden gedaan voor de eerste dag van de kalendermaand. Indien per mail, denkt u dan aan ontvangstbevestiging, zodat er geen miscommunicatie kan ontstaan over al dan niet verstuurde of ontvangen mails. In geval van zwangerschap, daarna een match, het tekenen van de contracten, en vervolgens vrijhouden kindplaats voor paar maand later, geldt een intentieverklaring. Wordt er op het laatste moment toch gekozen voor een andere vorm van opvang dan bij deze gastouder volgens opgestelde intentieverklaring, wordt er 2 maand in rekening gebracht. Gedurende deze bovenstaande opzegtermijnen blijven wederzijdse rechten en plichten bestaan. De overeenkomst is pas beëindigd op het moment dat aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Bij beëindiging contract welke niet de hele maand uitgediend wordt, wordt het voor deze laatste maand het daadwerkelijk aantal uren berekend. Welke documenten dienen te worden ondertekend door gastouder en vraagouder(s): 1. Overeenkomst opvang met hierin het afgesproken aantal uren per maand en uurvergoeding. 2. Exemplaar van de Aanvullende Voorwaarden, aanvullend op de overeenkomst ( zie punt 1) getekend door beide partijen. 3. Machtiging automatische incasso Matchpunt. 4. Formulier toestemming handelwijze bij ziek kind. 5. Formulier toestemming vervoer. 6. Bij medicatie: formulier toestemming medicijngebruik. 7. formulier evt bijzonderheden van het kind en evt bijzondere gemaakte afspraken. Aldus opgemaakt, gelezen en begrepen. Datum:.. te Zwolle - 5 -

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang.

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. VIAVIE Welzijn GASTOUDEROPVANG Januari 2015 Wij zijn op het volgende adres bereikbaar: Postadres GOB Holten - Rijssen Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek adres Kulturhus Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek

Nadere informatie

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder.

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder. Richtlijnen Gastouderbureau TiB Algemeen is in bezit van een MBO2 diploma Helpende (Zorg) Welzijn of een ander diploma of certificaat dat aan de eisen voldoet is in bezit van een geregistreerd certificaat

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo INHOUD Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Kinderopvang 1.2 Gastouderopvang 1.3 Gastouderbureau 1.4 Gastouder 1.5 Vraagouder Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Doelgroep

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde www.tiskidz.nl Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 1 Inhoudsopgave Wat heeft TisKidz te bieden pagina 3 Visie pagina

Nadere informatie

Gastouderbureau OBELIX

Gastouderbureau OBELIX Gastouderbureau OBELIX GASTOUDEROPVANG: HANDBOEK KWALITEIT KWALITEITSREGELS EN RICHTLIJNEN OUDERS EN GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU OBELIX 1. AANME LDPRO CE DURE GA ST O UDE RS 3 1.1 Intake gesprek 1.2 Koppelingsgesprek

Nadere informatie

1.1 Kinderopvang 3. 1.2 Gastouderopvang 3. 1.3 Gastouderbureau 3. 1.4 Gastouder 3. 1.5 Ouder 3. 2.1 Doelgroep 4. 2.

1.1 Kinderopvang 3. 1.2 Gastouderopvang 3. 1.3 Gastouderbureau 3. 1.4 Gastouder 3. 1.5 Ouder 3. 2.1 Doelgroep 4. 2. Gastouderbureau Kindvriendelijk Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Kindvriendelijk Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Kinderopvang 3 1.2 Gastouderopvang 3 1.3 Gastouderbureau 3 1.4 Gastouder 3 1.5 Ouder 3

Nadere informatie

Informatie gids voor Gastouders

Informatie gids voor Gastouders Informatie gids voor Gastouders TisKidz Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde info@tiskidz.nl www.tiskidz.nl KvK 05081436 Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 Gastouderbureau TisKidz 2014

Nadere informatie

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders TisKidz Pluggematen 4 8331 TV Steenwijk info@tiskidz.nl www.tiskidz.nl KvK 05081436 Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 Gastouderbureau TisKidz 2013

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden

Meest gestelde vragen en antwoorden Meest gestelde vragen en antwoorden Welke vormen van opvang biedt Gastouderlink? Gastouderlink biedt gastouderopvang voor kinderen vanaf zes weken oud tot het moment waarop ze de basisschool verlaten,

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

inhoud Pag 1 9.1 Proeftijd 9.2 Evaluatiegesprek 10.1 Achterwacht 10.2 Invalgastouder 12.1 Interne klachtencommissie 12.2 Externe klachtencommissie

inhoud Pag 1 9.1 Proeftijd 9.2 Evaluatiegesprek 10.1 Achterwacht 10.2 Invalgastouder 12.1 Interne klachtencommissie 12.2 Externe klachtencommissie Sammy s Handboekje inhoud 1 Voorwoord 1.1 Onze identiteit 2 Openingstijden en opvangtijden 2.1 Openingstijden en bereikbaarheid 2.2 Opvangtijden 3 De gastouder 3.1 Wat verwachten wij van een gastouder?

Nadere informatie

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH Informatiebrochure Elst, 12-2013, JH 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 1. Welkom 3 2. Over Ons 5 3. Werkwijze 6 4. Wie doet wat 9 5. Tarieven 10 6. Pedagogisch Beleidsplan 11 7. Kwaliteit 18 2 1. Welkom Welkom

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Informatieboekje. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang

Informatieboekje. Gastouderbureau. MijnGastouderopvang Informatieboekje Gastouderbureau MijnGastouderopvang Versie 2010 1 Inhoud Gastouderbureau MijnGastouderopvang 3 Doelstelling van GOB MijnGastouderopvang 3 Oudercommissie 3 Bereikbaarheid medewerkers 3

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2014

Brochure Gastouderbureau 2014 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2014 versie september 2012 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl

Nadere informatie

Nannies Na School! Algemene Informatie 2015 (versie 2015.1, geldig per 1 februari 2015)

Nannies Na School! Algemene Informatie 2015 (versie 2015.1, geldig per 1 februari 2015) NANNIES NA SCHOOL! ALGEMENE INFORMATIE Nannies Na School! Algemene Informatie 2015 (versie 2015.1, geldig per 1 februari 2015) In deze brief vindt u praktische en zakelijke informatie over contactgegevens,

Nadere informatie

- welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3

- welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3 INHOUD Inleiding - welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3 Meerwaarde van Calimero - kwaliteit p.4 - pedagogische visie, pedagogisch beleid p.4 - risico-inventarisatie

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes

Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes Informatieboekje Kinderdagverblijf De Kikkertjes Versie jan 2015 INHOUDSOPGAVE Voorwoord pag. 3 Informatie voor ouder pag. 4 Algemene gegevens pag. 4 Openingstijden pag. 4 Sluitingsdata pag. 4 Groepssamenstelling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Vip

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Vip Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Vip Gastouderbureau Vip (hierna te noemen GOB Vip), Adres Scheumergats 1, 6305 BM te Schin op Geul. Geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer:

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye Informatieboekje Stichting buitenschoolse opvang Popeye 30 april 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemene informatie: groepen en adressen 3 Groepsgrootte 4 Openingstijden 4 Intakegesprek 4 Pedagogisch beleid

Nadere informatie

Contracten in de kinderopvang. Hoe zit dat?

Contracten in de kinderopvang. Hoe zit dat? Contracten in de kinderopvang Hoe zit dat? Inhoudsopgave INLEIDING 3 HOOFDSTUK 1 WETTEN EN REGELS IN DE KINDEROPVANG 4 HOOFDSTUK 2 DE OVEREENKOMST EN DE LEVERINGSVOORWAARDEN 5 2.1. De overeenkomst... 5

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015

Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Informatieboekje Kinderdagverblijf 2015 Bezoekadres Centraal Bureau: Oostwal 4 1747 EZ Tuitjenhorn Telefoon: (0226) 393970 Fax: (0226) 399017 Internet: www.kinderopvangharenkarspel.nl E-mail: info@kinderopvangharenkarspel.nl

Nadere informatie

Welkom bij KMN Kind & Co

Welkom bij KMN Kind & Co Welkom bij KMN Kind & Co Kinderdagverblijven Peutergroepen Peuterspeelzalen Buitenschoolse opvang Wij denken in morgen Welkom bij KMN Kind & Co pagina 2 Waar vindt u... Welkom 3 Nadere kennismaking met

Nadere informatie

Welkom bij Brood & Spelen

Welkom bij Brood & Spelen Inhoud Welkom bij Brood & Spelen... 3 Hoofdstuk 1 Pedagogisch beleid... 4 1.1 Brood & Spelen missie en visie... 4 1.1.1 Visie... 4 1.1.2 Missie... 4 1.2 Brood & Spelen beleid... 5 1.2.1 De Gordon-methode...

Nadere informatie

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder gastouderbureau ga aan de slag als gastouder Vindt u het prettig om voor kleine kinderen te zorgen, bijvoorbeeld nu uw eigen kinderen wat groter zijn? Of lijkt het u voor uw eigen kind goed om met andere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010

Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010 Algemene voorwaarden voor Kindercentrum Kids Together Januari 2010 Deze Algemene Voorwaarden van de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang zijn tot stand

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll

Nadere informatie