FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 26 april 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer : F Datum uitspraak : 25 oktober 2011 Curator : mr. M.P. van Eeden-van Harskamp R-C : mr. R. Cats Activiteiten onderneming : Assurantietussenpersoon; hypotheek- en kredietbemiddeling Omzetgegevens : 2010: nihil 2009: , : , : ,00 Personeel gemiddeld aantal : onbekend (ten tijde van de faillietverklaring geen) Verslagperiode : 26 januari 2012 t/m 25 april 2012 Bestede uren in verslagperiode : mr. M.P. van Eeden 7,00 uur mr. A.J. Prummel 17,60 uur insolventieafdeling 1,10 uur Bestede uren totaal : mr. M.P. van Eeden 17,00 uur mr. A.J. Prummel 32,80 uur mr. G. Barendregt 0,17 uur insolventieafdeling 8,17 uur

2 2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Gefailleerde is opgericht op 1 april Gefailleerde is begonnen als een eenmanszaak op 1 april De drie broers, C. Swerissen, E. Swerissen en R. Swerissen hebben vervolgens op 15 juli 1997 een vennootschap onder firma h.o.d.n. Swerissen Financiën opgericht en deze onderneming op 18 september 1997 ingebracht in een besloten vennootschap genaamd Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V.. Nadien zijn R. Swerissen (12 mei 2007) en C. Swerissen ( 29 januari 2010) uitgetreden als bestuurders van de besloten vennootschap. Alle drie zijn wel aandeelhouder gebleven. Mitsdien is sinds 29 januari 2010 enig statutair bestuurder van gefailleerde de heer E. Swerissen. Gefailleerde hield zich bezig met het bemiddelen, begeleiden en het adviseren bij het tot stand komen van verzekeringen, financieringen, hypotheken en andere financiële diensten en producten. Als tegenprestatie ontving gefailleerde vervolgens provisie van de desbetreffende instanties. Daarnaast bemiddelde gefailleerde ook in de verkoop danwel aankoop van particulier woningbezit en ontving hiervan als tegenprestatie een gedeelte van de aankoopwaarde. Gefailleerde was tot een jaar geleden gevestigd aan de Zuiderkeerkring 239 te Alphen aan den Rijn en beschikte ten tijde van de faillietverklaring niet meer over een kantooradres. Het maatschappelijk kapitaal beloopt, op grond van de gegevens uit de Handelsregister van de Kamer van Koophandel, ,04 en het geplaatst en gestort kapitaal beloopt ,90. Van de bestuurder vernam de curator dat vanaf 31 oktober 2009 door gefailleerde geen loon meer is uitbetaald en dat vanaf dat moment de bestuurder alleen nog maar heeft gefungeerd als aanspreekpunt voor wat betreft de lopende zaken van gefailleerde. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden van gefailleerde begin 2010 stil komen te liggen. 1.2 Winst en verlies Volgens de administratie en jaarrekeningen van gefailleerde werden de volgende resultaten behaald: - boekjaar 2010: onbekend (jaarrekening niet ontvangen) - boekjaar 2009: onbekend (jaarrekening niet ontvangen) - boekjaar 2008: ,00 verlies - boekjaar 2007: ,00 verlies De curator heeft van de bestuurder uiteindelijk alsnog een beperkte balans over de jaren 2010 en Op basis daarvan zou in 2009 een winst zijn behaald van ,75 en in 2010 geen resultaat. De curator beschikt evenwel niet over onderliggen stukken om deze cijfers te kunnen verifiëren en heeft deze (nogmaals) opgevraagd bij de bestuurder. De bestuurder heeft een deel van de administratie aangeleverd en daarnaast de curator voor de meest recente administratie van gefailleerde verwezen naar zijn accountant. Deze heeft toegezegd de bij hem beschikbare stukken aan de curator te zullen doen toekomen. De curator is momenteel in afwachting hiervan. 1.3 Balanstotaal Uit de jaarrekeningen van gefailleerde kunnen de volgende gegevens worden afgeleid:

3 3 - ultimo 2010: onbekend (jaarrekening niet ontvangen) - ultimo 2009: onbekend (jaarrekening niet ontvangen) - ultimo 2008: ,00; eigen vermogen ,00 - ultimo 2007: ,00; eigen vermogen ,00 De curator heeft van de bestuurder uiteindelijk alsnog een beperkte balans over de jaren 2010 en 2009 ontvangen. Daaruit kan worden afgeleid dat het balanstotaal ultimo ,06 beliep en het eigen vermogen ,15, alsmede dat in 2010 geen wijzigingen daarin hebben plaatsgevonden. Dit kan verklaard worden door het feit dat de bedrijfsactiviteiten volgens zeggen van de statutair bestuurder in 2010 feitelijk zijn gestaakt; de curator beschikt evenwel niet over de stukken teneinde deze cijfers te kunnen verifiëren en heeft deze (nogmaals) opgevraagd bij de bestuurder. Verwezen wordt naar het hiervoor gestelde onder Lopende procedures Volgens de bestuurder is daarvan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet 1.5 Verzekeringen Volgens de bestuurder is daarvan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet 1.6 Huur Volgens de bestuurder is hiervan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet 1.7 Oorzaak faillissement Kort na de faillietverklaring heeft de curator een bespreking gevoerd met de bestuurder van gefailleerde. De bestuurder heeft de curator uiteengezet dat de onderneming van gefailleerde sinds 2010 is komen stil te liggen. De bestuurder was volgens zijn zeggen bezig om gefailleerde te liquideren, maar is door persoonlijke omstandigheden daar niet aan toe gekomen. Als oorzaken van het faillissement heeft de bestuurder aangegeven dat tussen 2006 en 2008 ten gevolge van de kredietcrisis de portefeuilles leeg liepen en mitsdien de inkomsten behoorlijk terug liepen. Daarnaast ging het erg slecht in de hypotheek- en verzekeringsbranche en mitsdien had gefailleerde moeite om het hoofd boven water te houden. De bestuurder heeft vervolgens volgens zijn zeggen nog geprobeerd het een en ander te redden met het inbrengen van eigen vermogen, maar dat heeft uiteindelijk geen soelaas kunnen bieden. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Ten tijde van de faillietverklaring waren volgens de bestuurder van gefailleerde geen werknemers (meer) in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement Nog onbekend. De curator is in afwachting van de onderliggende stukken. Uit de door de bestuurder aangeleverde stukken kan worden opgemaakt dat sedert 1 november 2009 geen personeelsleden (meer) in dienst waren.

4 4 2.3 Datum ontslagaanzegging 2.4 Werkzaamheden - inventariseren personeelsbestand van voor datum faillissement; - bespreking bestuurder inzake opgevraagde stukken; - inventariseren aangeleverde stukken; - opvragen stukken bij accountant. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Volgens de bestuurder is hiervan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Nog onbekend. De curator is nog in afwachting van de onderliggende stukken. Volgens de bestuurder is daarvan geen sprake; de curator heeft ook geen aanwijzingen in de financiële stukken gevonden dat daarvan nog sprake zou moeten/kunnen zijn. 3.7 Verkoopopbrengst 3.8 Boedelbijdrage 3.9 Bodemvoorrecht fiscus Gelet op het bepaalde in artikel 57 lid 3 Fw valt de opbrengst van eventuele bodemzaken in de gefailleerde boedel, nu de Belastingdienst betrokken is met een vordering in het faillissement (zie hierna onder 8.2) Werkzaamheden - Inventarisatie eventuele bedrijfsmiddelen

5 5 Voorraden/onderhanden werk 3.11 Beschrijving Nog onbekend, maar waarschijnlijk is daarvan geen sprake, omdat de activiteiten van gefailleerde begin 2010 stil zijn komen te liggen. In de periode na de faillietverklaring heeft de curator wel via de postblokkade stukken ontvangen, waaruit blijkt dat gefailleerde mogelijk nog over een beperkte verzekerings-/ hypotheekportefeuille beschikt en/of mogelijk nog aanspraak kan maken op provisie. De curator zal dit verder onderzoeken. Gebleken is dat gefailleerde beschikt over een aantal verzekerings- en hypotheekportefeuilles. Enkele instanties hebben de curator benaderd voor eventuele overname c.q. terugname van de portefeuilles in eigen beheer. In dat kader heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt met De Goudse Verzekeringen tegen betaling van een boedelbijdrage van 1.000,--. Dit bedrag is inmiddels ontvangen op de boedelrekening. Via de postblokkade is de curator gebleken dat sprake was van nog twee lopende verzekeringsportefeuilles bij Monuta Verzekeringen N.V. resp. TAF B.V.. De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt met Monuta Verzekeringen N.V.. Monuta Verzekeringen N.V. heeft de portefeuille tegen betaling van een boedelbijdrage van 75,-- in eigen beheer genomen en heeft uit hoofde daarvan de boedel finale kwijting verleent voor eventuele aanspraken van derden en voor het terugboekrisico. Voor de portefeuille van TAF B.V. heeft zich een geïnteresseerde bij de curator gemeld. De curator heeft uiteindelijk met machtiging van de rechter-commissaris deze portefeuille overgedragen tegen betaling van een boedelbijdrage van 150,--, waarbij eveneens een vrijwaring is verkregen voor eventuele aanspraken van derde en voor het terugboekrisico. Voorts heeft de curator, nadat reactie van de overige verzekeraars uitbleef, de overige verzekeraars telefonisch benaderd. Hieruit bleek dat er nog sprake was van twee actieve portefeuilles bij Florius resp. Cardiff. De curator zal trachten ook deze portefeuilles te verkopen Verkoopopbrengst Verwezen wordt naar het hiervoor gestelde onder Boedelbijdrage Verwezen wordt naar het hiervoor gestelde onder Werkzaamheden Inventarisatie verzekeringsportefeuilles Andere activa 3.15 Beschrijving Gefailleerde houdt een Zakenrekening bij de SNS Bank aan met een positief saldo van 98,40. De curator heeft de SNS Bank verzocht dit bedrag over te maken op de boedelrekening. Het bedrag ad 98,40 is inmiddels door de SNS Bank overgemaakt naar de boedelrekening.

6 6 Uit het RDW-register is de curator gebleken dat gefailleerde nog een voertuig (personenauto) in eigendom heeft. Navraag leerde dat deze in gebruik is bij een familielid van de bestuurder van gefailleerde. De curator heeft deze inmiddels aangeschreven met het verzoek een bod, ondersteund door een deskundig taxatierapport terzake uit te brengen, dan wel de auto af te geven. Naar aanleiding van telefonisch contact met het familielid bleek dat het hier ging om een gedateerde personenauto, bouwjaar Tevens gaf het familielid te kennen het voertuig niet te willen kopen en in dat kader afstand te doen van de auto. Vervolgens heeft de curator diverse partijen benaderd. Uiteindelijk werd met machtiging van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt met een van deze partijen voor een koopsom van 1.249,50 inclusief BTW Verkoopopbrengst Zie hiervoor sub Zoals hiervoor bij sub 3.15 is opgemerkt is de auto verkocht voor een bedrag ad 1.249,50 inclusief BTW; dit bedrag is inmiddels op de boedelrekening ontvangen Werkzaamheden - Inventarisatie van andere activa - verkoop portefeuilles - inventarisatie overige portefeuilles; - verkoop van het voertuig; - opzeggen autoverzekering. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Nog onbekend. De curator is in afwachting van de onderliggende stukken. De bestuurder heeft aan de curator een aantal stukken overgelegd. Daaruit kan worden afgeleid dat ultimo 2009 en in 2010 sprake was van openstaande debiteuren ad in totaal ,78 en dat terzake op de balans een voorziening terzake nietincasseerbaarheid daarvan van ,22 is opgenomen. De curator heeft inmiddels de bestuurder verzocht om de onderliggende stukken (facturen en NAWgegevens) van de debiteuren en zal vervolgens de blijkens de administratie openstaande bedragen trachten te incasseren. Daarnaast blijkt uit de door de bestuurder aangeleverde stukken dat sprake zou zijn van een vordering van gefailleerde op haar voormalig bestuurder, de heer C. Swerissen, uit hoofde van rekening-courant ad 5.477,32. De curator zal ook dit bedrag trachten te incasseren. Zoals hiervoor onder 1.2. is aangegeven, heeft de curator de bestuurder nogmaals om onderliggende stukken opgevraagd. De bestuurder heeft vervolgens een deel van de administratie van gefailleerde aangeleverd; uit die stukken blijkt dat de vorderingen al lange tijd openstaan. De curator wacht de recente stukken van de accountant af en zal vervolgens beoordelen in hoeverre de uit de administratie blijkende vorderingen nog incasseerbaar zijn.

7 7 De heer C. Swerissen heeft aan de curator te kennen gegeven dat de schuld van gefailleerde op hem zou zijn ingelost c.q. verrekend. De curator zal dit nader onderzoeken. 4.2 Opbrengst Nog onbekend. 4.3 Boedelbijdrage Nog onbekend. 4.4 Werkzaamheden onderzoek/inventarisatie + incasso debiteuren 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Gefailleerde heeft een rekening-courant overeenkomst gesloten met ABN AMRO uit hoofde waarvan ABN AMRO een vordering heeft aangemeld van 34,37. Uit de ontvangen stukken is gebleken dat mogelijk nog sprake was van een vordering van ING op gefailleerde. De curator heeft ING daarover aangeschreven. ING heeft laten weten dat zij een vordering op gefailleerde heeft ad , Leasecontracten Volgens de bestuurder is hiervan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet 5.3 Beschrijving zekerheden Volgens de bestuurder is hiervan geen sprake. Daarvan is de curator ook niet ING heeft telefonisch aan de curator aangegeven dat voormalig bestuurder C. Swerissen hoofdelijk aansprakelijk is voor haar vordering. De curator heeft de onderliggende stukken bij ING opgevraagd. 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 5.9 Werkzaamheden

8 8 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Werkzaamheden De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde liggen sinds begin 2010 stil. Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden Zie het hiervoor gestelde sub Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator zal onderzoeken of de administratie van gefailleerde voldoet aan de wettelijke eisen. Tot op heden heeft de curator nog niet de beschikking over alle onderliggende stukken. Inmiddels heeft de curator een aantal nadere stukken van de bestuurder ontvangen, doch de curator beschikt vooralsnog over onvoldoende stukken om te kunnen concluderen dat de administratie van gefailleerde voldoet aan de wettelijke eisen. De curator zal nogmaals overgaan tot het opvragen van de desbetreffende stukken bij de bestuurder; indien die stukken niet verstrekt zullen/kunnen worden, zal de curator (moeten) concluderen dat de administratie niet voldoet aan de wettelijke eisen. Verwezen wordt naar het hiervoor gestelde onder Depot jaarrekeningen Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijken de navolgende gegevens: - boekjaar 2009: niet gedeponeerd; - boekjaar 2008: gedeponeerd op 2 februari 2010, mitsdien te laat; - boekjaar 2007: niet gedeponeerd. 7.3 Accountantsverklaring Gefailleerde is op grond van artikel 2:396 lid 1 BW vrijgesteld van de verplichting tot controle van de jaarrekening door een accountant; de accountantsverklaring ontbreekt derhalve. 7.4 Stortingsverplichting aandelen Nu gefailleerde op 1 april 1997 is opgericht, is een eventuele vordering ter zake de volstortingsverplichting, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 17 december 2003, verjaard.

9 9 7.5 Onbehoorlijk bestuur Dit zal nog verder worden onderzocht. Gelet op het feit dat de jaarrekeningen over de boekjaren 2007 en 2009 niet zijn gedeponeerd en de jaarrekening over het boekjaar 2008 niet tijdig is gedeponeerd, heeft de curator tijdens de bespreking met de bestuurder de bestuurder erop gewezen dat op grond van artikel 2:248 lid 2 BW vaststaat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en dat wordt vermoed dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 7.6 Paulianeus handelen Dit zal nog worden onderzocht. Inmiddels heeft de curator een aantal nadere stukken van de bestuurder ontvangen, doch de curator beschikt vooralsnog over onvoldoende stukken om dit te kunnen onderzoeken en/of te concluderen dat geen sprake is van paulianeus handelen. Verwezen wordt naar het hiervoor gestelde onder Werkzaamheden De curator heeft de administratie van gefailleerde en informatie en stukken bij de bestuurder opgevraagd. Daarnaast heeft de curator tevens bij de voormalig accountant van gefailleerde, die de jaarrekening 2008 heeft opgesteld, informatie en stukken ter zake de gefailleerde opgevraagd. Voorts heeft de curator een onderzoek ingesteld naar de deponering van de jaarrekeningen en de accountantsverklaring. 8. Crediteuren Op basis van de aangeleverde crediteurenadministratie zijn alle bekende crediteuren door de curator aangeschreven op 17 november Boedelvorderingen Nog niet bekend, maar in ieder geval de navolgende vordering: - salaris en kosten curator: PM Preferente vordering van de fiscus De fiscus heeft tot op heden de navolgende vorderingen ingediend: - aanslag omzetbelasting 1.196,00 - aanslag loonheffing 212,00 - vennootschapsbelasting 5.950, Preferente vordering van het UWV UWV heeft geen vordering ter verificatie ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Door de aanvrager van het faillissement is een preferente vordering ingediend ad 1.149,31 ingediend. 8.5 Aantal concurrente crediteuren De volgens de administratie van gefailleerde openstaande crediteuren zijn door de curator op 17 november 2011 aangeschreven met het verzoek hun vorderingen in te dienen. Tot nog toe hebben 6 crediteuren concurrente vorderingen ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Het totaal aan ingediende concurrente vorderingen beloopt heden ,50.

10 Verwachte wijze van afwikkeling In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan. Op basis van de huidige stand van zaken zal het faillissement opgeheven worden wegens gebrek aan baten. 8.8 Werkzaamheden Inventariseren vorderingen. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden Van procedures is niet Verwezen wordt naar het gestelde onder Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement In dit stadium van het faillissement kan daarover nog geen uitspraak worden gedaan Plan van aanpak De curator zal in de komende verslagperiode de volgende werkzaamheden voortzetten: - inventarisatie + eventuele overdracht verzekering- en hypotheekportefeuilles; - inventarisatie + incasso debiteuren - onderzoek boekhoudplicht, onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal worden ingediend op 25 oktober Werkzaamheden Zie hiervoor onder Alphen aan den Rijn, 26 april 2012 M.P. van Eeden-van Harskamp curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 6 Datum : 19 december 2013 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alphense Bouwgroep B.V. statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Software Development Benelux B.V. (eindverslag)

Software Development Benelux B.V. (eindverslag) Software Development Benelux B.V. (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 11 mei2015 Gegevens onderneming : Software Development Benelux B.V., tevens h.o.d.n. Qpozz, statutair gevestigd te

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 19 februari 2013 Gegevens onderneming : Reliable Moving B.V. te Alphen aan den Rijn Faillissementsnummer : F.09/13/30 Datum uitspraak : 15 januari 2013 Curator : mr.

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 DE PAPIEREN VERSIE VAN HET VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET DIGITALE VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 Gegevens onderneming : Meba Techniek B.V., h.o.d.n. MEBE Services, statutair gevestigd

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN EUROWAX CAR CLEANING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, KvK-nummer

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie