In 2003 werd de Vlaamse Infolijn geselecteerd als een voorbeeld van 'goede praktijk' voor de Belgische Kwaliteitsconferentie voor Overheidsdiensten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In 2003 werd de Vlaamse Infolijn geselecteerd als een voorbeeld van 'goede praktijk' voor de Belgische Kwaliteitsconferentie voor Overheidsdiensten."

Transcriptie

1 Vooraf Op 10 maart 1999 ging - na een zeer intensieve voorbereidingsperiode - de Vlaamse Infolijn van start. De Vlaamse Infolijn moest de burger beter bekend maken met de Vlaamse overheid. Ze wou uitgroeien tot een toegankelijke en betrouwbare gids door de overheid, een telefonische balie voor wegwijsvragen of eerstelijnsinformatie. En ze wou de overheid ondersteunen in haar voorlichtingsbeleid. Op amper 5 jaar tijd is de Vlaamse Infolijn uitgegroeid tot een essentieel onderdeel van de Vlaamse overheidscommunicatie en voorlichting. Niet alleen kan de Vlaamse Infolijn indrukwekkende groeicijfers voorleggen op het gebied van telefonische informatieverstrekking over de Vlaamse overheid, zij is ook een onmisbaar instrument geworden voor de ondersteuning van de meeste mediacampagnes van de Vlaamse overheid en van de thematische infolijnen van de Vlaamse overheid. Vanuit haar bezorgdheid om de kwaliteit van de telefonische informatieverstrekking systematisch en structureel te verbeteren heeft de Vlaamse regering in 2002 een procedure goedgekeurd om de telefonische dienstverlening van de verschillende thematische infolijnen van de Vlaamse overheid op regelmatige basis te evalueren en bij te sturen. Zij heeft deze kwaliteitscontrole toegewezen aan de Vlaamse Infolijn, het contactcentrum van de Vlaamse overheid. De Vlaamse Infolijn is in 2002 jaar tevens uitgeroepen tot het tweede beste contactcentrum in België. Zij ontving daarvoor de zilveren "Contact Center Award 2002". Alleen al het feit dat de Vlaamse Infolijn er op vier jaar tijd in geslaagd is te behoren tot de drie genomineerden voor de Contact Center Award 2002, toont aan dat ook de overheid professioneel werkt en competitief kan zijn in een commerciële omgeving. In 2003 werd de Vlaamse Infolijn geselecteerd als een voorbeeld van 'goede praktijk' voor de Belgische Kwaliteitsconferentie voor Overheidsdiensten. De Vlaamse Infolijn maakt de burger wegwijs in de Vlaamse overheid en biedt daartoe wegwijs- en eerstelijnsinformatie over alles wat tot de bevoegdheid van de Vlaamse overheid behoort. Men kan bij de Infolijn ook terecht voor wegwijsinformatie over federale bevoegdheden zoals pensioenen of loopbaanonderbreking. Opvallend is dat een toenemend aantal burgers zich naar aanleiding van actuele thema s tot de Vlaamse Infolijn wendt. Het wijst erop dat de burger de Vlaamse Infolijn meer en meer als een betrouwbare bron van overheidsinformatie gaat beschouwen. Tijdens de komende 5 jaar wenst de Vlaamse Infolijn haar rol als geïntegreerd overheidsloket verder uit te bouwen en ervoor te zorgen de overheidsinformatie via verschillende kanalen beschikbaar kan worden gemaakt. Ter gelegenheid van de 5 de verjaardag wordt een feestjaarverslag uitgegeven met enkel de hoofdlijnen en cijfers van de voorgaande werkingsjaren.

2 Het uitgebreide jaarverslag 2003 volgt later dit voorjaar.

3 1 Het project Vlaamse Infolijn: historiek 1.1 Voorstudie en ontwerpnota In februari 1997 wordt een informele nota opgesteld om de Vlaamse overheid voor de burger doorzichtiger en toegankelijker te maken en de telefonische dienstverlening te verbeteren. Regering en topmanagement reageren positief. Ze laten een voorstudie uitvoeren om een stevig doortimmerde ontwerpnota voor te leggen. Die krijgt in juli 1997 groen licht van de regering. 1.2 Haalbaarheidsonderzoek Het opstarten van een callcenter voor een zo heterogene organisatie als de Vlaamse overheid is zeer complex en moet behoorlijk worden voorbereid. Daarom laat de regering in samenwerking met een externe consultant een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. De resultaten worden in mei 1998 voorgelegd. Op basis daarvan beslist de regering om de telefoonbeantwoording zelf het zogenaamde front-office uit te besteden aan een gespecialiseerd callcenter. 1.3 De implementatie De Vlaamse regering besloot tegelijk ook om de Vlaamse Infolijn uit te bouwen als een interdepartementaal project. Een intern team bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap krijgt de opdracht om het hele project te sturen. Ze moeten de informatie voor het front-office verzamelen en in een database verwerken. De externe partner zorgde voor een geavanceerd kennissysteem: een database die door intelligente opzoekmogelijkheden vlot kan worden ontsloten. De informatiebeheerders vullen het ontwikkelde en aangepaste systeem aan met de gegevens die ze intussen hebben verzameld. De externe partner stelt een team van telefoonoperatoren samen. De implementatiefase behelst een doorlooptijd van 5 maanden. 1.4 De proefperiode Op 3 november 1998 begint de proefperiode. Het rechtstreekse nummer van de centrale van de Vlaamse overheid (in het Boudewijngebouw) wordt doorgerouteerd naar het externe callcenter. De kersverse voorlichters van de Vlaamse Infolijn beantwoorden de oproepen op basis van wat ze in het kennissysteem aantreffen. Het systeem en de inhoud worden bijgestuurd aan de hand van de problemen waarmee voorlichters en informatiebeheerders in die beginfase worden geconfronteerd.

4 1.5 De start Op 10 maart 1999 wordt de Vlaamse Infolijn officieel geopend, in aanwezigheid van verschillende regeringsleden en de hoge ambtenarij en onder grote belangstelling van de media. Op 15 maart start een voorlichtingscampagne, met advertenties in kranten en magazines, tv-spotjes, folders en affiches. Het nieuwe initiatief is meteen een succes: na twee maanden heeft de Infolijn al meer dan oproepen beantwoord. 1.6 De gestage groei In haar 1 ste werkingsjaar krijgt de Vlaamse Infolijn oproepen te verwerken. Dit aantal blijft de daaropvolgende jaren gestaag groeien. In 2003 worden meer dan contacten beantwoord en meer dan 50 campagnes van de Vlaamse overheid ondersteund. Het team van de Vlaamse Infolijn breidt eveneens uit: van 12 in 1999 naar 70 in Vanaf eind 2002 kan de burger, behalve via de traditionele kanalen telefoon, fax en e- mail, de Vlaamse Infolijn nu ook on line bevragen door middel van een chat- en cobrowsingmodule op de website. 1.7 De vernieuwde organisatie Midden 2002 beslist de Vlaamse regering dat het opstarten van nieuwe lijnen een uitzondering moet zijn en dat een verregaande samenwerking tussen nieuwe en bestaande infolijnen binnen de Vlaamse overheid met het contactcentrum Vlaamse Infolijn bevorderd moet worden. De voortrekkersrol van de Vlaamse Infolijn wordt hierbij benadrukt. Om te anticiperen op de nieuwe uitdagingen wordt een vernieuwingsproject opgestart binnen de Vlaamse Infolijn. Het front-office wordt onderverdeeld in thematische clusters, en met de externe partner wordt er een operationele co-managementstructuur opgezet. Tevens wordt binnen de Vlaamse Infolijn gestart met de uitbouw van een audit-cel voor sectorale infolijnen binnen de Vlaamse overheid. 2 De organisatie Vlaamse Infolijn 2.1 Doelstelling van de Vlaamse Infolijn De Vlaamse Infolijn is het contactcentrum van de Vlaamse overheid waar alle burgers via telefoon, brief, fax, en webchat terechtkunnen voor vragen inzake de overheid. Als centraal aanspreekpunt maakt de Vlaamse Infolijn de organisatie van de Vlaamse overheid transparanter en toegankelijker voor burgers en maakt ze burgers wegwijs binnen de overheid. De Vlaamse Infolijn werd opgericht binnen het ministerie van de Vlaamse gemeenschap met als doelstelling:

5 - het verstrekken van overheidsinformatie op een directe, snelle en toegankelijke manier aan de Vlaamse burgers - het ondersteunen van de diensten binnen de Vlaamse overheid in hun voorlichting aan de burger - het systematisch detecteren van de informatiebehoeften van het publiek en het vervullen van signaalfunctie voor het beleid van de Vlaamse overheid. - het ontsluiten van informatie op een gestructureerde, vraaggestuurde wijze. 2.2 Klanten en dienstverlening van de Vlaamse Infolijn De Vlaamse Infolijn vormt een brug tussen de burger met vragen over de overheid en de meer dan 120 diensten van de Vlaamse overheid. Zowel de burger/bedrijven als de diensten van de Vlaamse overheid zijn klanten van de Vlaamse Infolijn De dienstverlening aan de burgers omvat: - het verstrekken van wegwijsinformatie over overheden - het verstrekken van eerstelijnsinformatie over Vlaamse bevoegdheden - het verstrekken van informatie over campagnes van de Vlaamse overheidsdiensten - het registreren en opvolgen van publicatie- en brochurebestellingen van de Vlaamse overheid - het geven van tweedelijnsinfo en dossierinformatie over bepaalde thema's via sectorlijnen. Deze dienstverlening geschiedt via verschillende kanalen: telefoon, fax, e- mail, webchat, website en brief De dienstverlening aan diensten van de Vlaamse overheid omvat: - het ondersteunen van campagnes door informatieverstrekking, brochurebestellingen, reservaties - het ondersteunen van sectorale lijnen door opnemen van overflow, uitbouw van de sectorale lijn in eigen beheer, adviesverlening en audits - het rapporteren aan de diensten en campagnevoerders over de aard van de oproepen en de oproepers. 2.3 Plaats binnen de Vlaamse overheid De Vlaamse Infolijn is een project binnen het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, administratie Kanselarij en Voorlichting. Als project heeft de Vlaamse Infolijn een grotere budgettaire onafhankelijkheid (eigen budget). Op logistiek (PC's bureaumateriaal, ) en personeel (loonadministratie, beheer van het personeelsdossier ) vlak hangt het middle-office van de Vlaamse Infolijn af van de administratie waartoe ze behoort. 2.4 Organisatiemodel en omvang van de Vlaamse Infolijn

6 De Vlaamse Infolijn is een voorbeeld van publiekprivate samenwerking met een doorgedreven co-managementstructuur. Het contactcentrum Vlaamse Infolijn is organisatorisch opgesplitst in een front-office en een middle-office. De interne diensten van de Vlaamse overheid, hierna de backoffices genoemd, maken geen deel uit van het contactcentrum Vlaamse Infolijn. In het front-office worden de contacten (telefoons, mail, chat, ) opgenomen en in 1 ste lijn afgehandeld door de voorlichters. Het front-office is uitbesteed aan een privébedrijf (= de outsourcer). De organisatie en het beheer van het front-office zijn contractueel vastgelegd. De operationele werking van het front-office wordt verzekerd door een verregaande co-managementstructuur tussen de outsourcer en de Vlaamse overheid, waarbij beiden de verantwoordelijkheid delen voor het behalen en garanderen van de afgesproken efficiëntie- en kwaliteitsniveaus Het middle-office bestaat uit ambtenaren van de Vlaamse overheid die specifiek toegewezen zijn aan de Vlaamse Infolijn. Zij fungeren als tussenpersoon tussen het front-office en de diensten van de Vlaamse overheid. Ze zijn verantwoordelijk voor een vlotte en gecontroleerde doorstroming van informatie tussen front-office en de diensten van de Vlaamse overheid. Het middle-office is derhalve de cruciale schakel tussen de burger, front-office en de meer dan 120 diensten van de Vlaamse overheid. Aan het hoofd van de Vlaamse Infolijn staat een projectleider die verantwoordelijk is voor het algemeen beheer en de strategie van het contactcentrum. Het middle-office bevindt zich in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel. Het front-office is gehuisvest in SITEL callcenter, Woluwelaan 158, 1831 Diegem. 2.5 Actieterreinen Het actieterrein is voornamelijk regionaal georiënteerd en voorziet in informatie over lokale, regionale, nationale en internationale overheden en instellingen. 2.6 Profiel van de medewerkers Funct ie Projec tleider Opera tionee l comanag er Infor matieen relatie beheer der Mede werke rs infor matie beheer A a n t a l Voornaams te Taak 1 leiding project 2 operationel e opvolging en organisatie 6 kennisbehe er en contacten interne klanten en diensten 2 escalatievra gen en input voor informatieb eheerders

7 Mede werke r secret ariaat Traine r Workf orcepl anner Voorli chtercoach Voorli chter 1 logistieke, praktische ondersteuni ng 1 organisatie en geven briefings en opleidingen 2 inplanning personeel en skillsetting 5 voorlichten en coachen van collega's 3 9 voorlichting voor de burger 2.7 Ondersteunende systemen en aangewende technologieën De Vlaamse Infolijn maakt veelvuldig en met succes gebruik van ondersteunende systemen om de werking te optimaliseren en een kwaliteitsvolle dienstverlening te verschaffen. De Vlaamse Infolijn vervult in dit kader een rolmodel voor het implementeren van vernieuwende call/contactcentrum-technologieën. Specifieke geïntegreerde systemen zijn: - Siebel: een CRM-applicatie die bij elke oproep een dossier genereert en geraadpleegd wordt voor het geven van informatie via telefoon, mail, chat, fax, brief - Altitude: voor het uniform distribueren van telefoonoproepen, en webchats - Business Objects: voor het genereren van rapporten - Avaya ACD, IVR: callcenter-technologie. 2.8 Burgers-klanten en/of interne klanten De Vlaamse Infolijn vormt een brug tussen de burgers met vragen over de overheid en de meer dan 120 diensten van de Vlaamse overheid. Zowel de burgers/bedrijven als de diensten van de Vlaamse overheid zijn klanten van de Vlaamse Infolijn (zie ook 2.2). 2.9 Leveranciers en partnerships De Vlaamse Infolijn ontwikkelt en onderhoudt bovendien meerdere partnerships met leveranciers en diensten van de Vlaamse overheid: - co-management partnership met de outsourcer (Sitel) privaatrechtelijk partnership - de Vlaamse Infolijn heeft 14 formele partnerships met back-offices in andere overheidsdiensten

8 - een partnership met cel bibliotheek van het MVG voor aanlevering van de publicatiedatabank - vele informele contacten en afspraken met alle geledingen van de Vlaamse overheid (meer dan 120 diensten). 3 Nieuwe opdrachten en uitdagingen 3.1 De werking van de Vlaamse Infolijn en het CAF-model Op initiatief van de Directoraten Generaal Ambtenarenzaken van de EU werd in 1998 een werkgroep gecreëerd (Innovative Public Services Group, bemand door twee experten per lidstaat), met als doel de ontwikkeling van een instrument om de kwaliteit van de overheidsdiensten in de lidstaten te evalueren. Men heeft toen geopteerd voor een soort synthese tussen het EFQM-model en het Duitse Speyermodel. Het resultaat was het CAF-model (Common Assessment Framework). Grotendeels geïnspireerd op het EFQM-model, maar met herschikking en toevoeging van subcriteria die specifieker waren voor de overheidssector. Het model wil als het ware op twee manieren een brug vormen: een opstap naar meer ingewikkelde kwaliteitsmodellen als ISO en EFQM en een communicatiemiddel tussen organisaties die verder gevorderd zijn in kwaliteitszorg en starters. Tijdens de ontwerpfase van de Vlaamse Infolijn (= de haalbaarheidsfase) werd terdege rekening gehouden met aspecten zoals rolmodel, strategie, planning, personeelsbeheer, processen, samenwerkingsverbanden en rapportering van de kernresultaten. Deze aandachtspunten zijn eveneens terug te vinden in het CAFmodel. Hoe de Vlaamse Infolijn deze zogenaamde uitmuntendheidscriteria probeert te vervullen, staat beschreven in de volgende documenten: - het strategisch plan (= het bedrijfsplan) - het handleidingenboek personeel - het handleidingenboek kwaliteit - de Balanced Score Card - samenwerkingsovereenkomsten - de projectfiches (= gestructureerde projectwerking) Toepasselijke CAF-criteria De doelstelling van het TOVI project was naast het uittekenen en invoeren van een nieuwe organisatie, de introductie van een veranderingsproces binnen het contactcentrum van de Vlaamse Infolijn met aandacht voor het blijvend innoveren en het verankeren van de vernieuwingen in de organisatie van de Vlaamse Infolijn en dit alles gebaseerd op meetbare resultaten. De CAF-criteria en -subcriteria van toepassing in deze Goede Praktijk zijn:

9 CAF Criteria Van toepassing binnen Vlaamse Infolijn 1. Leiderschap Ja 2. Strategie en planning Ja 3. Human Resources Management Ja 4. Partnerships en middelen Ja 5. Management van de processen en verandering 6. Resultaten bij de «burger/klant» Ja 7. Resultaten bij de medewerkers Ja 8. Resultaten in de samenleving Neen 9. Resultaten sleutelactiviteiten Ja Innovatie en leren Ja Ja Eenvoudig overdraagbaar naar andere diensten Tot de voornaamste aspecten die in de Goede Praktijk worden beklemtoond en eenvoudig overdraagbaar zijn naar en van toepassing op de andere overheidsdiensten behoren onder meer: - aandacht voor het sturen op basis van tastbare performantie-indicatoren - het creëren van een grote betrokkenheid en draagvlak bij de politici over de verschillende regeringen heen - aandacht voor continue verbetering en groei - het werken volgens een planmatige, gestructureerde aanpak met duidelijke mijlpalen en resultaten - het nauw betrekken van de medewerkers tijdens het opzetten van een comanagementstructuur in een publiekprivate samenwerking - manieren van interdepartementaal en intradepartementaal samenwerken - de permanente bijsturing en verfijning van de strategie en de planning op basis van de analyse van de gemeten resultaten, nieuwe markttrends en de klantenbehoeften - permanent meten en opvolgen van de afgesproken service levels, resultaten en kwaliteitsniveaus - de focus op de toegevoegde waarde voor de burger tegen een aanvaardbare kostprijs 3.2 Nieuwe organisatiestructuur van de Vlaamse Infolijn Aanleiding In de loop van 2002 liet de Vlaamse Infolijn twee audits en een klantenbevraging uitvoeren. Eén daarvan evalueerde de prestaties van de voorlichters van het frontoffice. Alhoewel uit de audit bleek dat de Vlaamse Infolijn uitstekend presteerde op het vlak van bereikbaarheid, begroeting, telefoontechniek en attitude kwamen er ook enkele verbeterpunten aan het licht.

10 De tweede audit was toegespitst op de organisatie en interne communicatie van het front-office, de organisatie van het middle-office en de onderlinge samenwerking en communicatie. Deze audit bracht aan het licht dat de oorspronkelijke structuur van de Vlaamse Infolijn, die mee aan de basis ligt van het succes ervan, niet is opgewassen tegen de snelle groei en de gewenste en al gedeeltelijke gerealiseerde uitbreiding van het takenpakket. Beide audits maakten duidelijk dat de Vlaamse Infolijn met groeipijnen werd geconfronteerd en dat de evolutie naar een geïntegreerd contactcentrum een aangepaste benadering en structuur vergde. De problemen werden op een project matige manier aangepakt in het TOVI project, waarbij TOVI de afkorting is van Toekomstige Organisatie Vlaamse Infolijn Bereikte resultaten Co-management structuur in publiek private samenwerking Een partnership heeft slechts kans op slagen als het gesteund is op onderling respect en vertrouwen, zonder daarbij evenwel het eigenbelang van elke betrokken partij uit het oog te verliezen: de private onderneming met een focus op rentabiliteit en winst, de publieke onderneming met een focus op het ten dienste staan van de burger en het garanderen van de kwaliteit van de dienstverlening. Controle en opvolging is hierbij geen overbodige luxe. De co-management structuur zoals opgezet binnen het contactcentrum van de Vlaamse Infolijn is ingevoerd op verschillende niveaus - het dagdagelijkse operationele beheer van het front-office wordt waargenomen door een medewerker van de externe partij en door een ambtenaar van het MVG; beide operationele managers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behalen van de vooropgestelde service levels inzake efficiëntie en kwaliteit. De medewerker van het MVG heeft een werkplek bij de externe partij en is 60% van zijn tijd aanwezig in het front-office - beide operationele managers rapporteren op 2-wekelijkse basis aan de Stuurgroep Operationele Werking (SOW). De stuurgroep bestaat uit de algemeen directeur, de operationele manager en de IT-manager van de externe partner, de projectmanager en de operationele manager van het MVG en neemt de beslissingen met een organisatorische en/of een budgettaire impact - naast de operationele werking is een projectwerking uitgebouwd voor een gestructureerde opvolging van de lopende IT-projecten ter ondersteuning van de front-office-medewerkers; de beheerders van deze projecten rapporteren eveneens aan de SOW Het uitwerken en invoeren van transparante communicatielijnen

11 Dit omvat het structureren van de dagelijkse communicatie tussen het middle-office en het front-office (en vice versa). De verschillende communicatie-items werden in een lijst verzameld, en per item werden de karakteristieken vastgelegd. Ter bevordering van de tevredenheid van de voorlichters en om hun job gevarieerder te maken, werden er per jaar 2 vaste rotatiemomenten ingevoerd (eind mei en eind november). De voorlichters krijgen dan de mogelijkheid om te roteren van cluster. Het principe is weergegeven in de onderstaande figuur. Aanvraag tot rotatie Evaluatie, goedkeuring, feedback Operationeel op nieuwe Cluster training nieuwe skill Operationeel op nieuwe Skill maart april mei juni juli aug. sept okt. nov dec jan. febr Het opzetten van een operationeel- en kwaliteitsdashboard Gebaseerd op de principes van de Balanced Score Card en rekening houdend met de strategische klemtonen, werden stuurtabellen uitgewerkt voor het opvolgen van de sleutelresultaten. Naast een éénduidige definitie van elk te meten item werd de bron van de samenstellende gegevens geïdentificeerd. Enerzijds werd een operationeel dashboard ingevoerd voor het wekelijks opvolgen van de efficiëntie. Anderzijds werd een Kwaliteitsdashboard uitgewerkt voor het opvolgen van de kwaliteit, tevredenheid en groei. Beide tabellen worden tijdens de SOW besproken en op basis van de bereikte resultaten worden verbeteracties geïdentificeerd en opgestart. Een voorbeeld van de dashboards vindt u in bijlage Het uitvoeren van een tevredenheidsenquête bij de medewerkers Tijdens het TOVI-project werd een tevredenheidsenquête uitgevoerd bij de voorlichters en bij de medewerkers van het middle-office. Deze enquête bevat 53 vragen gegroepeerd rond 7 categorieën: werkzekerheid, relatie met collega s, waardering, algemene richtlijnen, kwaliteit van de supervisie, persoonlijke vervolmakingkansen, promotiekansen, verantwoordelijkheid en verloning. De enquête zal in de toekomst 6-maandelijks worden uitgevoerd. Per uitspraak worden 2 scores gevraagd, enerzijds de graad van belangrijkheid (scores tussen 0 en 5) van de vraag en anderzijds de graad van tevredenheid (scores tussen 1 en 10). De totaal gemiddelde score voor de medewerkers van het front-office was 6,72, wat zich situeert tussen eerder en relatief tevreden. Het streefgetal voor de volgende zes maand is een score van 7,00. De enquête was volledig anoniem en beoogt een algemeen beeld te verkrijgen van de tevredenheid bij de medewerkers. Het

12 is geenszins de bedoeling om de medewerker te evalueren op basis van deze tevredenheidsenquête. Een analoge tevredenheidsenquête werd uitgevoerd bij het middle-office. Hier werd een hoge tevredenheidsscore van 7,7 genoteerd. 3.3 Contactpunt Vlaanderen In haar Beleidsbrief E-government kondigt Minister Patricia Ceysens een uniek aanspreekpunt aan voor burgers en bedrijven, en dit via meerdere kanalen. Dit uniek informatie- en interactieloket moet burger en bedrijven in staat stellen om vlot en makkelijk zowel via elektronische als niet-elektronische weg: - toegang te krijgen tot alle overheidsinformatie - wegwijs te raken in alle overheidsdiensten - een dossier bij de overheid op te starten - de status van zijn dossiers bij de overheid te consulteren - in communicatie te treden met de overheid Dit uniek loket wil de Vlaamse Regering realiseren door een nauwe samenwerking tot stand te brengen tussen de Vlaamse Infolijn en de elektronische diensten die al in het kader van het e-governmentprogramma zijn ontwikkeld. Beide projecten zullen worden geïntegreerd in het Contactpunt Vlaanderen. Met het Contactpunt Vlaanderen beoogt de Vlaamse Regering de uitbouw van een geïntegreerde dienstverlening zoals de verdere ontwikkeling van de portaalsite, het ontsluiten van overheidsinformatie op een begrijpelijke en klantgerichte manier, het opzetten van interactieve transactionele diensten. In die optiek wordt van een grote verscheidenheid van traditionele en innovatieve communicatiekanalen gebruik gemaakt zoals telefoon, internet, fax, interactieve digitale televisie, fax en sms. Bovendien wil de Vlaamse Regering de burger betrekken bij het beleid. De genoemde beleidsbrief verwijst in dit verband naar het toekomstproject Kleurrijk Vlaanderen dat door de ervaring, opgedaan tijdens de on-line en off-line consultatierondes bij burgers en bij het middenveld een meerwaarde kan betekenen bij het uitwerken en realiseren van e-democracy. Tenslotte wil de Vlaamse Regering werk maken van haar eigen on-linecommunicatie naar burgers en bedrijven. Elke Vlaamse minister krijgt de kans om snel een ministeriële website te starten, waar de minister het gevoerde beleid kan toelichten en die fungeert als aanzet naar een on-linedialoog met de burger. 4 Activiteitenrapport Het activiteitenrapport 2003 van het contactcentrum Vlaamse Infolijn is zoals vorig jaar opgesplitst in twee delen.

13 Het eerste deel geeft een cijferoverzicht van de werking van het contactcentrum Vlaamse Infolijn in zijn geheel. In het tweede deel worden de resultaten besproken van de verschillende lijnen waarvan het front-office binnen het contactcentrum Vlaamse Infolijn wordt beheerd. 4.1 Resultaten van het contactcentrum Vlaamse Infolijn In het vijfde werkjaar heeft de Vlaamse Infolijn het aantal contacten van het vorige werkjaar geëvenaard. Het grootste deel daarvan hield verband met taken en diensten van de Vlaamse overheid. De overige vragen hadden vooral betrekking op andere overheden en sociale organisaties. Evolutie van het aantal contacten: Telefonische vragen Schriftelijke vragen (mail, brief, fax) Co-browsing en on-linegesprek Totaal aantal contacten Aantal dagen open Gemiddeld aantal contacten/dag Kwaliteitsbewaking De werking van het contactcentrum Vlaamse Infolijn wordt gestuurd en bewaakt door een reeks kwantitatieve en kwalitatieve evaluatiecriteria. Die ondubbelzinnige en objectief meetbare service levels (SL) zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA) en maken deel uit van het contract tussen de Vlaamse overheid en de externe dienstverlener. SL LIVE: openingsuren tot uur

14 Openingsuren Vlaamse Infolijn Gemiddelde gespreksduur 3 min. automatische captatie de gemiddelde gespreksduur is kleiner dan 3 min. SL G.A.T.: gemiddelde antwoordtijd 80 / 30 automatische captatie Min. 80% van de oproepen wordt beantwoord binnen 30 sec. Direct afgehandelde oproepen 70% via registratie Min. 70% van de oproepen kan direct worden afgehandeld Klantvriendelijkheid van de voorlichters permanente steekproef bij de voorlichters door supervisors en projectteam Klantentevredenheid Naambekendheid jaarlijkse enquête bij de burgers jaarlijkse enquête bij de burgers door extern bureau door extern bureau Er worden nog andere kwaliteitscriteria gebruikt om de productiviteit en de efficiëntie van het contactcentrum te meten: bezettingsgraad, beschikbaarheid van de voorlichters, gemiddelde naverwerkingstijd van de oproepen, aantal afgehandelde oproepen per periode en beschikbaarheid van de systemen. De resultaten van het contactcentrum van de Vlaamse Infolijn worden dagelijks gemeten en getoetst aan de service levels. Daarvoor worden de volgende meetinstrumenten aangewend: 1. De cijferresultaten worden gemeten met een call managementsysteem (CMS). Dat toont in real time de volgende resultaten: aantal binnengekomen oproepen, aantal gemiste oproepen, antwoordtijd, duur van de oproepen, naverwerkingstijd. De CMS-gegevens worden elk half uur aan de service levels getoetst. Zo kan er tijdig worden ingegrepen. 2. De kwaliteit van de aard van de dienstverlening (o.a. klantvriendelijkheid) wordt beoordeeld door de Quality Monitor. Die beluistert een vooraf bepaald percentage van de oproepen van elke medewerker en geeft een score aan elk van de volgende customer-service-aspecten: gespreksstructuur, gespreksleiding, probleemanalyse, probleemresolutie, enthousiasme. De resultaten worden gebundeld in een rapport, waarin een totale score wordt gegeven aan elementen als productkennis, gespreksvaardigheid en klantvriendelijkheid van de voorlichter. De rapporten worden gebruikt als basis voor verdere theoretische en praktische trainingen. De trainer van de Vlaamse Infolijn gebruikt de gegevens als basis voor vervolmakingscursussen en intensieve coaching. 3. Operationeel- en kwaliteitsdashboard

15 Gebaseerd op de principes van de Balanced Score Card en rekening houdend met de strategische klemtonen, werden stuurtabellen uitgewerkt voor het opvolgen van de sleutelresultaten. Naast een éénduidige definitie van elk te meten item werd de bron van de samenstellende gegevens geïdentificeerd. Enerzijds werd een operationeel dashboard ingevoerd voor het wekelijks opvolgen van de efficiëntie. Anderzijds werd een Kwaliteitsdashboard uitgewerkt voor het opvolgen van de kwaliteit, tevredenheid en groei. Op basis van de bereikte resultaten worden verbeteracties geïdentificeerd en opgestart. 4. Tevredenheidsenquête bij de medewerkers Sinds voorjaar 2003 wordt 2 maal per jaar een tevredenheidsenquête uitgevoerd bij de voorlichters en bij de medewerkers van het middle-office. Deze enquête bevat 53 vragen gegroepeerd rond 7 categorieën: werkzekerheid, relatie met collega s, waardering, algemene richtlijnen, kwaliteit van de supervisie, persoonlijke vervolmakingkansen promotiekansen, verantwoordelijkheid en verloning. Per uitspraak worden 2 scores gevraagd, enerzijds de graad van belangrijkheid (scores tussen 0 en 5) van de vraag en anderzijds de graad van tevredenheid (scores tussen 1 en 10). De enquête was volledig anoniem en heeft als doelstelling een algemeen beeld te verkrijgen van de tevredenheid bij de medewerkers. Het is geenszins de bedoeling om de medewerker te evalueren op basis van deze tevredenheidsenquête. 5. Common Assesment Framework (CAF) Tijdens de ontwerpfase van de Vlaamse Infolijn (= de haalbaarheidsfase) werd terdege rekening gehouden met aspecten zoals rolmodel, strategie, planning, personeelsbeheer, processen, interne samenwerking en rapportering van de kernresultaten. Deze aandachtspunten zijn eveneens terug te vinden in het CAFmodel. In 2003 heeft de Vlaamse Infolijn voor de tweede maal een zelfevaluatie uitgevoerd conform de richtlijnen van het CAF. Het evaluatieproces werd uitgevoerd door een groep van 9 personen, waaronder de projectleider (in dit geval de leidend ambtenaar). De helft van de andere deelnemers waren partners (klanten en de hoofdleverancier SITEL). De scores werden eerst individueel bepaald en daarna besproken om te komen tot een consensus rond één bepaalde score. De Vlaamse Infolijn presteert met een globale score van afgerond 78% vrij goed. Op Europees vlak is dat zelfs een topresultaat.. Het dossier werd in het kader van de Belgische Kwaliteitsconferentie voor Overheidsdiensten geëvalueerd door een externe evaluator. Enkele details niet te

16 na gesproken en voorzover de externe evaluator de werking binnen het gegeven tijdsbestek ten gronde heeft kunnen analyseren, zijn de hoge scores verantwoord en een weergave van de werkelijkheid zowel wat aanpak, implementatie, metingen en evaluatie betreft als voor de resulterende actieplannen voor continue verbetering en benchmarking Behaalde service levels Afhandeling oproepen Opgenomen oproepen/dag Schriftelijke vragen/dag Gemiddelde gespreksduur 89 s 100s 124 s 193 s 139 s Oproepen beantwoord binnen de 30 sec. Direct afgehandelde oproepen Oproepen beantwoord door BO* 90% 93% 82% 81,30% 83,30% 84% 93% 98,70% 87,20% 85,60% 16% 7% 1,30% 12,80% 14,40% Ondersteuning Andere infolijnen Campagnes Bemanning FTE voorlichters 9 FTE 14,5 FTE 18 FTE 41 FTE 48,6 FTE klantvriendelijkheid van de voorlichters Goed Goed Goed, professioneel Klantenonderzoek Goed, professioneel Goed (zeer) tevreden 89% 83% 89% 91% 87% Naambekendheid Spontane bekendheid** 3% Spontane bekendheid** 17% Spontane bekendheid** 17% Spontane bekendheid** 24% * BO: Back-office. ** Spontane bekendheid: de Vlaamse Infolijn wordt spontaan genoemd als instantie waar men terechtkan voor informatie over de overheid. Spontane bekendheid** 18% De hoeveelheid eerstelijnsinformatie die via de Vlaamse Infolijn kan worden opgevraagd, is sterk toegenomen. De klemtoon wordt gelegd op materies waar veel vraag naar is. De eerstelijnsinformatie in het databestand van de Vlaamse Infolijn is het voorbije jaar niet alleen uitgebreid, maar ook sterk verbeterd in kwaliteit en klantgerichtheid. Dat was vooral het gevolg van de permanente feedback van de voorlichters. Die

17 moeten immers telkens de vragen van de oproepers aan de beschikbare informatie toetsen. Op basis van hun reacties is het mogelijk de informatie letterlijk vraaggericht bij te sturen Algemeen overzicht Vergelijking aantal oproepen januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december calls 1999 calls 2000 calls 2001 calls 2002 calls Gemiddeld aantal oproepen per dag (2003) jan/03 feb/03 mrt/03 apr/03 mei/03 jun/03 jul/03 aug/03 sep/03 okt/03 nov/03 dec/03

18 Gemiddelde wachttijd per oproep (2003) 0:36 0:34 0:28 0:26 0:25 0:21 0:14 0:21 0:14 0:17 0:15 0:18 0:23 0:13 0:17 0:21 0:07 0:00 jan/03 feb/03 mrt/03 apr/03 mei/03 jun/03 jul/03 aug/03 sep/03 okt/03 nov/03 dec/ Gemiddelde gespreksduur per oproep (2003) 3:50 3:40 3:21 2:52 2:24 1:55 2:11 2:04 2:02 2:20 2:09 2:08 2:10 2:01 2:01 1:51 2:04 1:26 0:57 0:28 0:00 jan/03 feb/03 mrt/03 apr/03 mei/03 jun/03 jul/03 aug/03 sep/03 okt/03 nov/03 dec/03

19 Opgenomen oproepen per maand (2003) jan/03 feb/03 mrt/03 apr/03 mei/03 jun/03 jul/03 aug/03 sep/03 okt/03 nov/03 dec/03 Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, had het contactcentrum van de Vlaamse Infolijn in juni en december 2003 af te rekenen met een laag service level. Dat was te wijten aan een onverwacht groot aantal oproepen op de Vlaamse Zorgkas. Enkele operationele acties en het inschakelen en opleiden van extra voorlichters brachten de kwaliteit van de dienstverlening op twee maanden tijd terug op een aanvaardbaar niveau Analyse van de oproepen Welk medium werd gebruikt? telefoon 96,28% 96,59% 97,95% 96,82% 98,04% 3,26% 3,16% 1,98% 3,15% 1,64% fax 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% brief 0,43% 0,23% 0,06% 0,01 0,01% Webchat ,01% 0,31%

20 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% telefoon fax brief Webchat Wie neemt contact op met de Infolijn? Man 63,86% 60,10% 47,90% 38,03% 36,36% Vrouw 35,55% 39,54% 51,72% 58,54% 53,41% Kind 0,19% 0,13% 0,20% 0,13% 0,32% Onduidelijk 0,40% 0,23% 0,17% 3,29% 9,91% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Man Vrouw Kind Onduidelijk Uit welke provincie komen de oproepen vandaan? Antwerpen 22,20% 25,55% 29,31% 28,75% 25,45% Brabant - Brussel 25,40% 13,45% 7,01% 3,62% 3,26% Buitenland ,90%

21 Henegouwen 0,04% 0,07% 0,08% 0,06% 0,16% Limburg 7,56% 9,57% 11,08% 11,53% 9,41% Luik 0,13% 0,17% 0,17% 0,13% 0,10% Luxemburg 0,15% 0,18% 0,23% 0,18% 0,03% Namen 0,07% 0,07% 0,12% 0,08% 0,05% Onbekend 0,12% 0,60% 0,08% 6,13% 17,48% Oost-Vlaanderen 17,50% 19,58% 20,79% 19,87% 15,92% Vlaams-Brabant 15,70% 17,21% 17,35% 16,08% 14,47% Waals-Brabant 0,16% 0,21% 0,27% 0,17% 0,16% West-Vlaanderen 10,95% 13,35% 13,52% 13,40% 10,62% West-Vlaanderen Waals-Brabant Vlaams-Brabant Oost-Vlaanderen Onbekend Namen Luxemburg Luik Limburg Henegouwen Buitenland Brabant - Brussel Antwerpen 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% Uit de grafiek blijkt dat er een toename is van 'onbekende' en bijgevolg niet geregistreerde geografische gegevens. Dat is te wijten aan de toename van het aantal vragen per , waarbij een postcode vaak niet te achterhalen valt, én aan een

22 technisch probleem medio 2002 waardoor de postcode van bestellingen niet werd opgenomen in de rapporteringsdatabase. Dat probleem is inmiddels verholpen Hoe werd de vraag afgehandeld? direct beantwoord 83,91% 93,00% 98,70% 87,20% 85,60% beantwoord door B.0* 15,92% 7,00% 1,30% 12,80% 14,20% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% direct beantwoord beantwoord door B.0* *BO: back-office Het aantal vragen dat werd beantwoord door het back-office is in vergelijking met de vorige jaren toegenomen. Dat heeft te maken met het feit dat vaker naar de bevoegde diensten werd doorgeschakeld dan doorverwezen. Dat was vooral zo op de Vlaamse Belastinglijn en de Dossierlijn Studietoelagen Voor welke diensten wordt gebeld? Vlaamse overheid 81,87% 86,81% 90,34% 90,22% 91,23% Federale overheid 13,51% 9,97% 7,35% 5,49% 5,25% Lokale besturen 1,05% 1,09% 0,49% 0,86% 0,62% Andere overheden 1,38% 1,15% 0,18% 1,03% 1,11% Diversen 2,19% 0,97% 1,65% 2,40% 1,79%

23 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Vlaamse overheid Federale overheid Lokale besturen Andere overheden Diversen Andere infolijnen adviseren en ondersteunen De Vlaamse Infolijn besteedt heel wat tijd aan het adviseren van overheidsdiensten die hun telefonische dienstverlening willen verbeteren of een telefonische informatielijn willen oprichten. De vraag komt in de meeste gevallen van de betrokken overheidsdiensten zelf. Die adviesrol is sneller dan verwacht gegroeid. Het project Vlaamse Infolijn streeft er bij voorkeur naar om met de betrokken diensten een synergie tot stand te brengen. De schaalvergroting moet de kosten van de publieksvoorlichting drukken en de uniformiteit ervan vergroten. De diensten zijn steeds erg onder de indruk van de professionele en efficiënte werking van de Vlaamse Infolijn. Vooral de hoogtechnologische telefoniesystemen, het kennissysteem en de vastgelegde procedures en processen worden als uiterst professioneel ervaren. 4.2 Resultaten van het contactcentrum Vlaamse Infolijn per cluster Algemeen Het front-office van het contactcentrum Vlaamse Infolijn kan worden opgedeeld in zes grote clusters. Die clusters worden afgebakend naargelang het aantal oproepen van de verschillende lijnen waarvan het contactcentrum Vlaamse Infolijn het front-office beheert. Lijnen met een gemiddeld volume van meer dan 500 oproepen per dag worden beschouwd als A-lijnen. Lijnen met een gemiddeld volume van minder dan 500 oproepen per dag worden beschouwd als B-lijnen. Ze worden samengebracht in een cluster met een volume van 500 oproepen per dag. Voor het werkingsjaar 2003 onderscheiden we de volgende clusters: A-lijnen: - Vlaamse Infolijn - Vlaamse Belastinglijn - Dossierlijn Studietoelagen - Contactcentrum De Lijn

24 - Kinderopvang B-lijnen: - Aanmoedigingspremie - BIS Infolijn - Export Vlaanderen - Meldpunt Milieu - Opleidingscheques - Taaltelefoon - TeleTolk - Vlaamse Zorgkas - VREG - Wonen in Brussel Aantal oproepen per lijn Type lijn Lijn aantal oproepen % oproepen A De Lijn ,40% A dossierlijn Studietoelagen ,04% A Kind & Gezin ,62% A Vlaamse Belastinglijn ,08% A Vlaamse Infolijn ,01% B Aanmoedigingpremies ,36% B BIS-infolijn ,67% B Export Vlaanderen 105 0,02% B Meldpunt Milieu 440 0,08% B Opleidingscheques ,18% B Taaltelefoon ,98% B TeleTolk ,18% B Vlaamse Zorgkas ,09% B VREG ,76% B Wonen in Brussel ,51% Totaal ,00%

25 Grafische voorstel aantal oproepen per lijn Grafische voorstel aantal oproepen per lijn jan/03 feb/03 mrt/03 apr/03 mei/03 jun/03 jul/03 aug/03 sep/03 okt/03 nov/03 dec/03 De Lijn dossierlijn Studietoelagen Kind & Gezin Vlaamse Belastinglijn Vlaamse Infolijn Aanmoedigingpremies BIS-infolijn Export Vlaanderen Meldpunt Milieu Opleidingscheques Taaltelefoon TeleTolk Vlaamse Zorgkas VREG Wonen in Brussel Zoals uit de grafiek blijkt, werd het contactcentrum Vlaamse Infolijn in januari 2003 met grote piekvolumes geconfronteerd. Tijdens de maanden augustus, september en oktober werd het contactcentrum Vlaamse Infolijn met grote pieken geconfronteerd. Dat jaarlijks terugkerend fenomeen doet zich vooral voor op de Vlaamse Belastinglijn en de Vlaamse Infolijn zelf Spreiding van de oproepen per cluster

26 Onderstaande grafiek geeft een beeld van de spreiding van de oproepen per cluster in de loop van het jaar. De verschillende B-lijnen worden als één cluster beschouwd. Dankzij de schaalgrootte kunnen de piekmomenten van de verschillende clusters worden opgevangen door de beschikbare voorlichters op andere lijnen in te schakelen. 100% 80% 60% 40% 20% 0% jan/03 feb/03 mrt/03 apr/03 mei/03 jun/03 jul/03 aug/03 sep/03 okt/03 nov/03 dec/03 De Lijn dossierlijn Studietoelagen Kind & Gezin Vlaamse Belastinglijn Vlaamse Infolijn B-lijnen Cluster Vlaamse Infolijn Nummer: Fax: Website: Openingsuren: elke werkdag van 9 tot 19 uur Adres: Boudewijnlaan 30, 1010 Brussel Activiteiten van de Vlaamse Infolijn - Informatieverstrekking aan de burger: wegwijsinformatie, eerstelijnsinformatie, actualiteitsinformatie. - Bestelpunt voor publicaties van de Vlaamse overheid. De effectieve verzending gebeurt door de inhoudelijk bevoegde dienst (back-office). - Ondersteuning overheidscommunicatie: campagnevoorlichting, inschrijving activiteiten, opzetten deelname wedstrijd, enzovoort. - Registratie van klachten en meldingen. - Doorverwijzing van vragen om tweedelijnsinformatie. - Ontsluiting van bestaande informatie via een kennisdatabank. - Webchat en co-browsing

27 Cijfers In 2003 liepen op het nummer van de Vlaamse Infolijn oproepen binnen, goed voor 30,01 procent van het totaal aantal oproepen binnen het contactcentrum Vlaamse Infolijn. Onderstaande grafiek illustreert de spreiding van het aantal oproepen per maand jan/03 feb/03 mrt/03 apr/03 mei/03 jun/03 jul/03 aug/03 sep/03 okt/03 nov/03 dec/03 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de service levels per maand. Maand Verbond en oproepe n Aangebo den Opgeno men % Opgeno men Netto verloren Gem. wachttij d Gem. gespreks tijd Gem. afhandel tijd jan/ ,30% 950 0:00:19 0:02:14 0:02:15 feb/ ,00% 331 0:00:12 0:02:10 0:03:00 mrt/ ,50% 535 0:00:15 0:02:27 0:03:58 apr/ ,30% 285 0:00:12 0:02:19 0:03:40 mei/ ,00% 150 0:00:11 0:02:16 0:03:36 jun/ ,60% 342 0:00:16 0:02:14 0:03:48 jul/ ,60% 126 0:00:11 0:02:10 0:03:26 aug/ ,00% 360 0:00:17 0:02:09 0:03:11 sep/ ,10% :00:29 0:02:01 0:02:57 okt/ ,80% 876 0:00:21 0:02:04 0:03:02 nov/ ,90% 607 0:00:27 0:01:53 0:03:18 dec/ ,00% 574 0:00:27 0:01:50 0:03:15 Totaal ,39% :00:18 0:01:59 0:03: Analyse van de vragen

28 De top vijf van de meest gestelde vragen werd steeds beïnvloed door de actualiteit en de campagnes die via de Vlaamse Infolijn worden gevoerd Wonen Binnenlandse aangelegenheden Onderwijs en vorming Milieu en landschap Milieu en landschap Welzijn, zorg en opvang Werkgelegenheid Onderwijs en vorming Economie en belastingen Onderwijs en vorming Welzijn, zorg en opvang Onderwijs Belastingen Onderwijs Belastingen Werkgelegenheid Wonen Wetenschap - technologie - energie Bevoegdheden overheid Milieu en landschap Wonen Wonen Algemene werking overheid Werkgelegenheid Welzijn - zorg en opvang Voor de analyse van de gestelde vragen gaan we niet uit van de geijkte structuur van de overheid in ministeries, departementen en administraties. De gestelde vragen worden onderverdeeld volgens inhoudelijke domeinen. Domein algemene werking overheid 5,95 % 7,15% 3,80% belastingen 17,83 % 10,37% 20,13% binnenlandse aangelegenheden 1,10 % 0,89% 0,52% buitenland 0,51 % 0,54% 0,26% consumenten 0,75 % ** ** cultuur en media 1,06 % 1,85% 0,66% economie en landbouw 1,78 % 4,91% 4,97% gezondheid 4,04 % 2,64% 0,83% maatschappelijke organisaties 0,46 % ** ** milieu en landschap 4,74 % 7,54% 2,72% mobiliteit - verkeer en vervoer 3,24 % 3,32% 2,41% onderwijs 22,29 % 30,74% 33,27% overheid - bevoegdheden en structuren 6,47 % 6,82% 2,79% persoon - rechten en plichten 0,75 % 1,25% 0,72 sociale zekerheid 0,70 % 0,74% 0,44% sport - vrije tijd - jeugd 0,75 % 0,91% 0,45% welzijn - zorg en opvang 12,68 % 5,89% 5,50% werkgelegenheid 6,95 % 4,41% 5,84% wetenschap - technologie - energie 1,56 % 2,12% 9,22

29 wonen 6,39 % 7,92% 5,57% ** De domeinen 'consumenten' en 'maatschappelijke organisaties' werden in 2002 geïntegreerd in de inhoudelijke domeinen en niet meer als aparte domeinen behandeld Ondersteuning van overheidscampagnes De Vlaamse Infolijn werd ook in 2003 meer dan eens ingeschakeld om overheidscampagnes te ondersteunen. Het dienstenpakket dat de Infolijn de organisatoren van campagnes aanbiedt, is divers: telefonisch onthaal, bestelpunt voor brochures en gadgets, eerstelijnsinformatie en rapportering aan het zenuwcentrum. De alsmaar toenemende vraag wijst erop dat er wel degelijk behoefte was aan extra ondersteuning bij grootschalige campagnes en dat het dienstenpakket aan de verwachtingen voldoet (zie tabel) Aantal ondersteunde campagnes De onderstaande tabel geeft een overzicht van de ondersteunde campagnes. Wat? Oproepen? 1 Verzending antwoord op bezwaren VEN Verzending ledenbijdrage Vlaamse Zorgkas Adviescheques - bekendmakingscampagne Ben je gek op Vlaanderen? Maak er je werk van BIS: leren wat je wil, waar en wanneer je wil Campagne afvalpreventie via de regionale televisie Dag van de Kringloopwinkel Dag van de Technologie Dag van het Park De Grote Leerweek De kringwinkel Eco-efficiëntie 8 13 Erfgoedweekend Gelijke kansen in het Onderwijs Gelijke Onderwijskansen Gids voor gezinnen Groeipremie Groene fiscaliteit Herinneringscampagne taalwetwijzer In Brussel kan je als leerkracht wonderen doen 61

30 21 Innovatiezakboekje Kies evenwicht : golf II Kleurrijk Vlaanderen : participatie op school Klinkende Munt rond afvalpreventie en geld sparen 3 25 Nieuwe subsidieregeling bebossen landbouwgronden 1 26 Oktober, maand van de energiebesparing Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 6 28 Oproep kandidaten comités bijzondere jeugdzorg OVAM papierpreventie PBC Groenverwerving 4 31 PBC Huisvesting Sociale woningen PBC Lastenverlaging PBC mobiliteit: Wegwerken van zwarte punten 3 34 PBC stimuli ondernemerschap PBC Toerismeprojecten 5 36 Pesticiden? Zonder is gezonder! uitbreiding zorgaanbod Brussel : zorgverzekering Verzekering Gewaarborgd Wonen Vinnig Vlaanderen Vlaanderen Feest - cheques voor buurtfeesten Vlaanderen Feest - wat gebeurt er waar? Vlaanderendag : figuranten gezocht Vlaanderendag VLAD Aanpassingen successierechten VLAD Aanvragen bodemattesten verontreiniging 6 46 VLAD Actieplan popularisering wetenschappen 2 47 VLAD Adviescheques VLAD Afbouw veesector 4 49 VLAD Blended learning 6 50 VLAD Goedkope abonnement De Lijn VLAD Goedkope bus-en tramtarieven voor kinderen VLAD Leermobiel en internettoestellen 6 53 VLAD ROB (rustig op de baan/mobiliteit) VLAD Studietoelagen VLAD Subsidies voor technologische innovatie 1 56 VLAD VDAB-JOBPAS 2 57 VLAD Wonen in Brussel 1 58 VLAD (milieuvermelingen) VLAD Aansluiting bij Sportclubs VLAD Afvalpreventie bij landbouwers 1

31 61 VLAD Beheersovereenkomst water 6 62 VLAD Energiesparen = geld verdienen VLAD Gratis kilowatturen 6 64 VLAD Hervorming registratierechten VLAD Ozonbestrijding 2 66 VLAD Sanering brownfields 3 67 VLAD Schenking bouwgronden VLAD Tijdskrediet : aanmoedigingspremies VLAD Webleren thuis en cursus betalen met visa 6 70 VLAD VLAD Aanpassing eurovignet-teruggave op eurovig 5 72 VLAD De studentenraad : jouw vinger in de pap 2 73 VLAD Opleidingscheques VLAD Peterschapsprojecten 9 75 VLAD Stimulering van duurzame ontwikkeling VLAD Van een winkel een woning maken VLAD Wat doet Kind en Gezin voor u? VLAD Werken bij de Vlaamse overheid VLAD Zoek een job via de VDAB Week van de Zachte Weggebruiker Week van het Bos Week van Vervoering Weekend van de Compostmeester Wereldmilieudag Wetsmatiging : melding van overtollige formulieren Wie is ROB? Wonen in Brussel Cluster De Lijn In 2003 verwerkte het contactcentrum De Lijn oproepen, goed voor 8,40 procent van het totaal aantal oproepen binnen het contactcentrum Vlaamse Infolijn. Onderstaande grafiek illustreert de spreiding per maand van het aantal oproepen op de De Lijn.

32 sep/03 okt/03 nov/03 dec/03 De tabel geeft een overzicht van de service levels op het contactcentrum De Lijn per maand. Maand % Opgenomen Gem. wachttijd Gem. gesprekstijd Gem. afhandeltijd sep/03 85,90% 0:01:23 0:04:04 0:06:13 okt/03 92,50% 0:00:55 0:03:12 0:05:05 nov/03 96,80% 0:01:30 0:04:04 0:07:16 dec/03 75% 0:01:07 0:03:39 0:05:59 Totaal 82,19% 0:00:12 0:03:43 0:06: Cluster dossierlijn Studietoelagen In 2003 werden voor de cluster Studietoelagen oproepen aangeboden. Dit volume is goed voor 9,04% van het totaal aantal oproepen binnen het contactcentrum Vlaamse Infolijn. De spreiding per maand van het aantal oproepen op de cluster Studietoelagen wordt geïllustreerd in onderstaande grafiek.

Jaarverslag 2006. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2006. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2006 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord Het Contactpunt Vlaamse Infolijn, gestart als een project van de Vlaamse Regering, groeide de afgelopen 7 jaar enorm snel. Elk jaar werd het dienstenaanbod

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei-Juni 2009-25- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN KRIS PEETERS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN,

Nadere informatie

DERDE JAARVERSLAG VLAAMSE INFOLIJN

DERDE JAARVERSLAG VLAAMSE INFOLIJN DERDE JAARVERSLAG 22 VLAAMSE INFOLIJN Woord vooraf Net zoals in 21 beleefde de Vlaamse Infolijn in 22 een forse toename van het aantal telefonische oproepen en andere contacten. Ook het takenpakket werd

Nadere informatie

Contactpunt Vlaamse Infolijn

Contactpunt Vlaamse Infolijn Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2005 Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2005 2 Woord vooraf Het takenpakket van de Vlaamse Infolijn werd de voorbije jaren uitgebreid met het beheer van een

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Minister van Binnenlandse Zaken

Minister van Binnenlandse Zaken Minister van Binnenlandse Zaken Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) SSGPI Ter attentie van : Fritz Toussaintstr. 8 - de korpschefs 1050 Brussel - de bijzondere rekenplichtigen T: 02 554 43

Nadere informatie

Jaarverslag 2004. De Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2004. De Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2004 De Vlaamse Infolijn 3 Woord vooraf Voor de Vlaamse Infolijn was 2004 een belangrijk en uitdagend jaar. Met een gezonde dosis ambitie en een stapsgewijze aanpak evolueerde de Vlaamse Infolijn

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

nr van JORIS VANDENBROUCKE datum: 23 juni 2017 aan BEN WEYTS Belbus De Lijn - Reservatie- en planningstool cover (2)

nr van JORIS VANDENBROUCKE datum: 23 juni 2017 aan BEN WEYTS Belbus De Lijn - Reservatie- en planningstool cover (2) SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1508 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 23 juni 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Belbus De Lijn - Reservatie-

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Werken met indicatoren binnen AHOVOS

Werken met indicatoren binnen AHOVOS Werken met indicatoren binnen AHOVOS Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs 1 Voorstelling van het agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Voorstelling agentschap

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Kwaliteit binnen de VO en daarbuiten. Beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende initiatieven

Kwaliteit binnen de VO en daarbuiten. Beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende initiatieven Kwaliteit binnen de VO en daarbuiten Beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijdende initiatieven Coördinatie en vertegenwoordiging van het Vlaams niveau binnen bredere kwaliteitsnetwerk - BZ vertegenwoordigt

Nadere informatie

IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT. Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor:

IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT. Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor: IWT KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2013 Executive summary redactie door IWT Uitgevoerd door: GfK Belgium Opgesteld voor: 1 Onderzoeksopzet Om bij de verdere ontwikkeling van zijn werking beter rekening

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5

Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bijlage. Beoordelingskader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan als vermeld in artikel 5 Bij de beoordeling van de dossiers wordt rekening gehouden met de omvang en het type

Nadere informatie

1 Hoe tevreden zijn de gebruikers

1 Hoe tevreden zijn de gebruikers 1 Hoe tevreden zijn de gebruikers van het Rijksregister? Na een eerste onderzoek naar de graad van tevredenheid van de gebruikers van het Rijksregister van de natuurlijke personen dat werd uitgevoerd begin

Nadere informatie

Klantgerichtheid. Zelfevaluatie klantbenadering VOORSTEL. FOD FIN AAD&A Nationaal Forum. BOSA.be

Klantgerichtheid. Zelfevaluatie klantbenadering VOORSTEL. FOD FIN AAD&A Nationaal Forum. BOSA.be Klantgerichtheid Zelfevaluatie klantbenadering VOORSTEL FOD FIN AAD&A Nationaal Forum 23 JUNI 2017 Stijn Vermeiren DG Begroting en Beleidsevaluatie BOSA.be Context binnen de FOD FIN, AAD&A Strategisch

Nadere informatie

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Nieuwe start Nieuwe rol opnemen Onzekerheden Spelregels bepalen Goede afspraken maken goede vrienden Elk zijn eigen rol - politiek

Nadere informatie

Net als in de voorgaande jaren voerde Belnet opnieuw een enquête uit bij de organisaties aangesloten op het Belnet-netwerk om.

Net als in de voorgaande jaren voerde Belnet opnieuw een enquête uit bij de organisaties aangesloten op het Belnet-netwerk om. Net als in de voorgaande jaren voerde Belnet opnieuw een enquête uit bij de organisaties aangesloten op het Belnet-netwerk om te peilen naar de tevredenheid en om behoeften in kaart brengen. In 2013 werd

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

De arbeidsmarkt onderwijs

De arbeidsmarkt onderwijs De arbeidsmarkt onderwijs aan de start van een nieuwe economische cyclus 1 november 215 Bruno Lamelyn Meewerken aan de opvolging van de onderwijsarbeidsmarkt en acties om het lerarentekort te helpen oplossen

Nadere informatie

Analyse Vlaamse portaal applicaties

Analyse Vlaamse portaal applicaties Audit opdracht Analyse Vlaamse portaal applicaties Hans C. Arents, kenniscentrummanager Cel Media-innovatie, Departement Wetenschap, Innovatie en Media Tel: (02) 553 45 63 Fax: (02) 553 45 79 E-mail: hans.arents@wim.vlaanderen.be

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR

BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BEROEPSINSTANTIE INZAKE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR JAARVERSLAG 2013-20 2014 1) Algemeen 1.1. Krachtens artikel 27 van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur dient de beroepsinstantie

Nadere informatie

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING

PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING PERMANENTE ZORG VOOR DE CONTROLEOMGEVING Goede praktijk van de afdeling hogescholen (departement onderwijs / ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Systematische innovatie vereist de wil om naar veranderingen

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd:

De probleemstelling voor het onderzoek is als volgt geformuleerd: Samenvatting De opkomst van Health 2.0 en e-health zorgt ervoor dat de patiënt verandert naar zorgconsument. Health 2.0 zorgt voor een grote mate van patiënt-empowerment; zorgconsumenten nemen zelf de

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw

Geachte heer, mevrouw Departement Onderwijs en Vorming Aan de coördinatoren en de verantwoordelijken van de proeftuinen Instellingen en Leerlingen Secundair Onderwijs en Volwassenenonderwijs Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Nadere informatie

Dag van de Projectleider. 9 oktober 2014 VAC Gent

Dag van de Projectleider. 9 oktober 2014 VAC Gent Dag van de Projectleider 9 oktober 2014 VAC Gent Programma 9u30 - Inleiding 9u35 10u00 - Plenaire sessie: toelichting E-loket 10u15-11u15 - Thematische infosessies deel 1 11u15 11u45 - Koffiepauze 11u45

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

15 jaar Taaltelefoon - 27 oktober 2014

15 jaar Taaltelefoon - 27 oktober 2014 15 jaar Taaltelefoon - 27 oktober 2014 1. Opdracht 2. Resultaten 3. Werking 4. Mijlpalen 5. Meer informatie 1. Opdracht De Taaltelefoon werd op 27 oktober 1999 gelanceerd. Volgens het decreet van 3 februari

Nadere informatie

Beleidsnota OVERHEIDSCOMMUNICATIE

Beleidsnota OVERHEIDSCOMMUNICATIE Beleidsnota 2004-2009 Yves Leterme OVERHEIDSCOMMUNICATIE Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid Inhoud

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Kader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan, zoals vermeld in artikel 4, 1, van het besluit

BIJLAGE 1: Kader voor de transformatietoets van het ingediende transformatieplan, zoals vermeld in artikel 4, 1, van het besluit Bijlage bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2007. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2007 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord Het Contactpunt Vlaamse Infolijn heeft een lange weg afgelegd sinds de start van het project op 10 maart 1999. Het negende werkingsjaar is al achter

Nadere informatie

1. De campagnefiches zijn een instrument om de campagnes te meten en evalueren.

1. De campagnefiches zijn een instrument om de campagnes te meten en evalueren. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 128 van PAUL VAN MIERT datum: 8 januari 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Overheidscommunicatie

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 2 1 VOORSTELLING A. Opdrachten Directie Generaal 1) Ondersteuning 2) Innovatie en verandering De dienst Logistiek biedt logistieke ondersteuning aan

Nadere informatie

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011

Collectief ontslag in de periode van januari 2011 tot en met maart 2011 Collectief ontslag in de periode van januari 211 tot en met maart 211 Terminologie In het kader van onder staande uiteenzetting, dient te worden begrepen onder: aankondiging collectief ontslag : aankondiging

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques.

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 16 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 5 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Indien iemand niet

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2011 van de Vlaamse Infolijn Kan ik de Welke subsidies kan dakisolatiepemie mijn onderneming combineren met de krijgen via de verbeteringspremie? kmo-portefeuille? Wanneer zal ik mijn aanslagbiljet voor de verkeersbelasting ontvangen?

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Dashboard Dienstverlening in het kort. Dashboard Managementinformatie. Doel Onderdelen Aanleveren data Resultaten

Inhoud presentatie. Dashboard Dienstverlening in het kort. Dashboard Managementinformatie. Doel Onderdelen Aanleveren data Resultaten #NVVBcongres #WS42 Inhoud presentatie Dashboard Dienstverlening in het kort Dashboard Managementinformatie Doel Onderdelen Aanleveren data Resultaten www.gemeente.nl DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE Dashboard

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via Aan de Voorzitter van het OCMW van Dilbeek Itterbeeksebaan 210 1701 Itterbeek Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 1 OCMW / W65B / 2016 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Contactpunt Vlaamse Infolijn

Contactpunt Vlaamse Infolijn Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 21 Inhoud 1 Achter de schermen... 4 1.1 Organisatie en werking... 4 1.2 Dienstverlening...5 1.2.1 Dienstverlening aan de klanten... 6 1.2.2 Dienstverlening aan

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 1 Introductie en situering takendebat fase 1: 2011 takendebat = ONDERZOEK takendebat fase 2: 2012 thematische analyses

Nadere informatie

Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie

Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie Krijtlijnen communicatiestrategie betreffende evaluaties/evaluatierapporten Afdeling Strategie en Coördinatie 1. Inleiding Een meer gestructureerde aanpak van de beleidsevaluatie betreffende het beleidsdomein

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC

Klantcontact is mensenwerk. Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Klantcontact is mensenwerk Optimale bereikbaarheid met de contactcenters van NEC Contact Center Solutions Mensen verbinden is onze passie Klanten waarderen een bedrijf positief als hun beleving over het

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie VCP/NCP-werking Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Februari 2017 Dienstencheques Situatie eind februari 2017 Aangekochte cheques 6.870.408 tijdens de maand Aan de ondernemingen 6.717.399 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Mei 2017 Dienstencheques Situatie eind mei 2017 Aangekochte cheques 7.500.646 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.385.717 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit:

1. Graag had ik volgende gegevens ontvangen betreffende de arbeidsmigratie in de social profit: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 242 van GRIET COPPÉ datum: 20 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Buitenlandse werkkrachten - Zorgsector Op mijn schriftelijke

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Maart 2017 Dienstencheques Situatie eind maart 2017 Aangekochte cheques 7.590.035 tijdens de maand Aan de ondernemingen 7.978.306 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015?

3. Hoeveel bedroeg de provinciale spreiding in absolute cijfers en het aantal unieke klanten ten aanzien van de beroepsactieve bevolking in 2015? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 279 van EMMILY TALPE datum: 29 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Op 1 juli 2013 werd

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Uitgangspunten OS-traject, geïnspireerd op beleidsdoelstellingen Kwalitatieve, klantvriendelijke

Nadere informatie

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend

Benchmark uw. productielogistiek. Productiebedrijven in Vlaanderen. met uitsterven bedreigd. springlevend Iedere ochtend in Afrika ontwaakt een leeuw met de wetenschap dat hij sneller moet lopen dan de traagste gazelle Productiebedrijven in Vlaanderen met uitsterven bedreigd springlevend of? Benchmark uw productielogistiek

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen

Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques tijdens de maand Aan de ondernemingen Augustus 2017 Dienstencheques Situatie eind augustus 2017 Aangekochte cheques 6.072.549 tijdens de maand Aan de ondernemingen 5.575.733 uitbetaalde cheques tijdens de maand Aandeel elektronische dienstencheques

Nadere informatie

nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Springplank naar zelfstandige - Resultaten

nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Springplank naar zelfstandige - Resultaten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 631 van DANIËLLE VANWESENBEECK datum: 6 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Springplank naar zelfstandige - Resultaten Sinds 1

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Evaluatiekader Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument

Nadere informatie

IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary

IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary IWT Klantentevredenheid 2011 Executive summary Onderzoeksopzet De beheersovereenkomst tussen IWT en de voogdijminister voorziet in een 2-jaarlijkse klantentevredenheidsanalyse. Midden 2011 werd een eerste

Nadere informatie

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten

KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID. Resultaten KLANTENTEVREDENHEIDSONDERZOEK FACULTATIEVE OPDRACHT PRIORITEITENBELEID Resultaten Dienstverlening m.b.t. de facultatieve opdracht prioriteitenbeleid in het kader van het decreet van 13 juli 2001 en het

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectbeheerder

Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiebeschrijving: Projectbeheerder Functiefamilie dossierbeheerder externe aanvragen Voor akkoord Naam leidinggevende Louis Vervloet, afdelingshoofd Datum + handtekening Marjolein Van Den Broeck, Diensthoofd

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie