Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 23 maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 23 maart 2013"

Transcriptie

1 Alterfin cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haachtsesteenweg 159, B-1030 Brussel H.R. Brussel B.T.W. BE Bureau Verslag Algemene Vergadering Alterfin cvba Brussel - 23 maart 2013 De vergadering wordt geopend om 13 u 50 onder het voorzitterschap van Dominique Morel, Voorzitter van de Raad van Bestuur met als secretaris Alex Tack en stemopnemers Jan De Grande en Sofie Desmet. De voorzitter, de stemopnemers en de secretaris vormen het bureau van de vergadering. Alle leden van het bureau zijn vermeld op de aanwezigheidslijst. Samenstelling van de vergadering De vennoten van wie de verschijning vermeld is, zijn aanwezig of vertegenwoordigd. De aanwezigheidslijst wordt ondertekend en afgesloten. Aanwezige vennoten: 130 Vertegenwoordigde vennoten: 33 Stemgerechtigde vennoten: 166 Totaal stemgerechtigde aandelen: Maximum stemrecht: Maximaal aantal stemmen op de Algemene Vergadering: Inleiding door de voorzitter De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt voorgesteld en goedgekeurd : 1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 24 maart Bespreking en stemming van het jaarverslag 2012 van de Raad van Bestuur 3. Bespreking en stemming van de jaarrekening 2012 met het verslag van de Commissaris-Revisor 4. Bespreking van en stemming over de verwerking van het resultaat 5. Kwijting van de bestuurders 6. Kwijting van de Commissaris-Revisor 7. Benoeming bestuurders en samenstelling van de Raad van Bestuur 8. Varia: Vooruitzichten 2013 Verslag AV Alterfin cvba Brussel, 23 maart 2013 p. 1 / 7

2 Beraadslagingen en beslissingen 1. Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 24 maart 2012 Het verslag wordt goedgekeurd als volgt: Voor : Tegen : 0 Onthouding : 136 Totaal : Bespreking en stemming van het jaarverslag 2012 van de Raad van Bestuur Het team van Alterfin stelt het jaarverslag voor. Vragen van de aanwezige aandeelhouders: Vraag: In het jaarverslag staat dat sommige klanten tot 47% (jaarlijks) interest betalen voor hun microkrediet. Hoe komt dit? Antwoord: Het verschaffen van microkredieten is per definitie duur: als je 100 kredieten van EUR wil verschaffen is dat duurder dan één enkel krediet van EUR. Voorts werken onze microkredietpartners vaak in afgelegen gebieden wat ook de kosten omhoog drijft. Een deel van die hoge interestpercentages dient ook om het risico op te vangen van eventuele wanbetalers en in het algemeen van de werking met personen die geen garanties kunnen voorleggen. De perceptie van die interestvoet hangt ook af van de terugbetalingstermijn: de meeste microkredieten worden niet na een jaar terugbetaald maar al na een paar dagen of een paar weken (zeker als het krediet gebruikt wordt om handel te drijven) zodat die 47% (per jaar) een ietwat vertekend beeld geeft. Vraag: De totale portefeuille beheerd door Alterfin is gedaald met 4% in Dit is voornamelijk te wijten aan de daling van de portefeuille van responsability door de stopzetting van onze samenwerking. Alterfin lijkt dus in de toekomst die aanzienlijke commissies te verliezen. Tegelijkertijd wordt er extra personeel aangeworven. Hoe gaan we dit opvangen? Antwoord: Allereerst wordt het wegvallen van responsability opgevangen door een sterke stijging van onze eigen portefeuille van Alterfin. Daarnaast zoeken we andere fondsen die responsability kunnen substitueren. Zo zijn we in 2012 een samenwerking gestart met een fonds uit de USA (Calvert Foundation) en waren we ervoor al begonnen met portefeuille te beheren voor de door onszelf opgezette fondsen FOPEPRO en FEFISOL. We denken dat in de loop van 2013 verder werk zal gemaakt worden van het beheer van portefeuilles voor derden om responsability te vervangen en verwachten dat in 2014 het verlies van responsability helemaal zal gesubstitueerd worden door ons werk voor andere fondsen. Vraag: Hebben wij als Alterfin garanties dat de andere fondsen waarvoor we (zullen) werken ons niet zomaar van de ene dag op de andere laten vallen? Antwoord: In het geval van FEFISOL en FOPEPRO is er geen risico aangezien Alterfin die fondsen mee heeft opgezet en we dus mede-eigenaar zijn van die fondsen: er is een duidelijke afspraak dat Alterfin een deel van die middelen dient om te zetten in portefeuille en dat we hiervoor vergoed worden. In het geval van Calvert Foundation daarentegen bestaat de kans inderdaad dat ook zij na een bepaalde tijd de samenwerking stopzetten. Dit is moeilijk in te schatten van op voorhand en maakt jammer genoeg deel uit van de regels van Verslag AV Alterfin cvba Brussel, 23 maart 2013 p. 2 / 7

3 het spel van zulke samenwerkingsverbanden met externe fondsen. Alterfin tracht zich natuurlijk wel in te dekken via beheersovereenkomsten (maar die zijn meestal beperkt in de tijd). Vraag: De fondsen FEFISOL en FOPEPRO financieren, naast de microkredieten, vooral exportgewassen. Wordt er ook gedacht aan voedselgewassen voor de lokale markt? Antwoord: Een aantal van onze partners is hier inderdaad mee bezig, bijvoorbeeld onze koffiepartner uit Tanzania KPD commercialiseert ook lokaal bonen van haar leden. Noteer verder dat een belangrijk stuk van de microkredietportefeuille rechtstreeks in de landbouw (normaal gezien veelal voedselgewassen) geïnvesteerd wordt. Dit neemt niet weg dat we als Alterfin moeten kijken naar andere initiatieven van boerengroepen die rechtstreeks werken rond lokale voedselgewassen. Vraag: Een groot deel van onze fairtrade portefeuille wordt geïnvesteerd in commodities met zeer volatiele prijsniveaus zoals koffie en cacao. Hoe beschermt Alterfin zich? Antwoord: Een groot deel van de handel gebeurt in het fairtrade circuit waar er een minimumprijs bestaat. Dit zorgt voor stabiliteit voor de boeren, voor onze partners en voor Alterfin. Vraag: Wat is het aandeel van de wanbetalingen binnen de portefeuille van Alterfin? Hoe wordt dit opgevangen? Antwoord: Historisch gezien ligt het percentage van probleemdossiers op ongeveer 1 à 1,5% van onze totale portefeuille, hetgeen op zich een succes is in onze sector. Om eventuele problemen op te vangen leggen wij de volgende buffers aan: enerzijds nemen wij waardeverminderingen voor bepaalde specifieke risico s (dossiers waar het terugbetalingsritme niet volgens plan verloopt) en anderzijds leggen we jaarlijks reserves aan om algemene risico s in de toekomst op te vangen. Vraag: Waar komt het extra kapitaal van 2012 vandaan: vooral van bestaande of van nieuwe vennoten? Antwoord: Beide groepen hebben extra middelen gestort, ongeveer in de verhouding 60% nieuwe vennoten en 40% bestaande vennoten. Vraag: Tot wanneer kan Alterfin gebruik maken van het fiscaal gunstig regime? Wat erna? Antwoord: Voor alle stortingen tot en met 31/12/2014 is er belastingvermindering. Wat er daarna zal gebeuren weten we nog niet, dat zal afhangen van de Federale regering en of er budgettair ruimte is om de huidige regeling te herhalen. Het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd. Verslag AV Alterfin cvba Brussel, 23 maart 2013 p. 3 / 7

4 3. Bespreking en stemming van de jaarrekening 2012 met het verslag van de Commissaris-Revisor Julie Depelchin stelt de jaarrekening voor. Erik Clinck, Commissaris-Revisor, geeft enkele verduidelijkingen bij het schriftelijk verslag van KPMG. Vragen van de aanwezige aandeelhouders: Vraag: Een groot deel van onze USD-leningen ter financiering van onze kredietportefeuille is op korte termijn. Waarom? En wat is het aandeel kort versus lang in onze kredietportefeuille aan de partners? Naar de toekomst toe zou het interessant zijn om in de balans het onderscheid te zien tussen lange en korte termijn binnen onze kredietportefeuille. Antwoord: Onze portefeuille bestaat voor 60% uit korte termijn kredieten, en dus voor 40% uit lange termijn kredieten (meer dan 1 jaar). We zullen naar volgend jaar toe de splitsing kort en lange termijn portfolio opnemen in onze balans. De keuze voor lange of korte termijn USD financiering vanwege de banken hangt natuurlijk af van de beschikbaarheid en de voorwaarden (kost) van zulke financiering. Op dit moment is het korte termijn krediet veel goedkoper. Daarenboven wordt een deel van die korte termijn financiering omgezet in lange termijn via een swap. Vraag: Waarom gaat Alterfin die leningen aan in USD bij banken in het Noorden ter financiering van onze partners in het Zuiden? Zou het niet eenvoudiger zijn om met het EUR kapitaal van de aandeelhouders rechtstreeks USD te kopen die we dan lenen aan de partners? Antwoord: Deze constructie is essentieel om het wisselkoersrisico te beheren. Doordat we elke USD die we uitlenen in het Zuiden zelf geleend hebben in het Noorden kunnen we het wisselkoersrisco USD/EUR goed beheren. Vraag: is er een hefboom op de kredietlijnen die we ontvangen van de banken? Antwoord: Er is inderdaad een hefboom op het kapitaal van onze aandeelhouders van ongeveer 9 (EUR kapitaal) t.o.v. 10 (USD kredietlijn). Toch ondervinden we druk van de banken om die hefboom terug weg te werken. Vraag: Het inkomen uit onze eigen portefeuille is sterk gestegen in Veel sterker dan de groei van onze eigen portefeuille op balansdatum. Hoe komt dit? Antwoord: Een belangrijke factor is de depreciatie van de EUR tov van de USD gedurende Aangezien wij netto USD verdiener zijn (kredietactiviteiten in USD) zijn die USD nu dus meer EUR waard dan in Een andere factor is het feit dat je niet enkel mag kijken naar de volumes van onze portefeuille op balansdatum (respectievelijk 31/12/2011 en 31/12/2012): onze kredietactiviteiten zijn een continue activiteit gedurende het ganse jaar en bijvoorbeeld tijdens 2012 was het volume (gemiddeld) hoger dan het volume op balansdatum. De gemiddelde interestvoet die aangerekend wordt aan onze partners is ook licht toegenomen. Vraag: algemeen gezien is er een tendens naar lagere rentevoeten hier in Europa. Brengt dit geen druk op de marges van Alterfin? Antwoord: Dit klopt. Aangezien wij het EUR kapitaal van de aandeelhouders grotendeels beleggen in het noorden op termijnrekeningen als garantie voor het bekomen van USD kredietlijnen, is er inderdaad een directe impact op de inkomsten van Alterfin als de rentevoeten blijven dalen. Verslag AV Alterfin cvba Brussel, 23 maart 2013 p. 4 / 7

5 Vraag: het zou interessant zijn om naar de toekomst toe de jaarrekening te vergelijken met het budget dat het jaar ervoor werd opgesteld om zo te begrijpen of we al dan niet onze doelstellingen gehaald hebben. Het zou ook interessant zijn om het budget voor 2013 voor te stellen. Antwoord: Dit zullen we opnemen vanaf We kunnen wel stellen dat we alle verwachtingen van het budget 2012 met onze jaarrekening 2012 overtroffen hebben. De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd. 4. Bespreking van en stemming over de verwerking van het resultaat Het resultaat voor het jaar 2012 bedraagt ,17 EUR. Dit bedrag verhoogd met het overgedragen resultaat van vorig jaar geeft het toe te wijzen resultaat, namelijk ,44 EUR. De voorgelegde toewijzing is als volgt: 5% van het resultaat 2012 dient naar de wettelijke reserve te gaan (41.710,71 EUR). De reserve voor algemene risico s wordt verminderd met ,59 EUR (hetgeen overeenstemt met het negatieve wisselkoersresultaat voor het jaar 2012). Een dividend van 3,35% op de aandelen wordt voorgesteld. De vergoeding die elke vennoot krijgt, wordt berekend in verhouding tot het effectief gestort kapitaal per 1 januari 2012 en in verhouding tot het aantal dagen voor kapitaalstortingen na die datum. Het uit te keren bedrag wordt gestort op de individuele rekeningen van de vennoten bij Alterfin cvba niet later dan 01/07/2013. De vennoten zullen een uittreksel van hun individuele rekening krijgen en kunnen vervolgens beslissen wat hiermee dient te gebeuren: laten staan op de individuele rekening, omzetting in kapitaal, storting op andere rekening of schenking aan het Garantiefonds. Het overblijvende winstsaldo na uitkering van het dividend zal overgedragen worden naar volgend boekjaar (2013). Vraag: Een van de aandeelhouders merkt op dat een aantal aandeelhouders geen dividend wenst en dat er misschien via een innovatief mechanisme voor gezorgd kan worden dat deze aandeelhouders hun dividend al dan niet op voorhand wegschenken zodat (zwakkere) partners minder interest zouden betalen voor de financiering die ze van Alterfin ontvangen. Antwoord: We beschikken reeds over het Alterfin Garantiefonds vzw waarmee we al activiteiten ontplooien die de toegang tot onze kredieten en de kostprijs positief beïnvloeden. Aandeelhouders die dit wensen kunnen hun dividend steeds aan het Garantiefonds wegschenken. Het voorstel voor de aanwending van het resultaat wordt als volgt goedgekeurd: Voor : Tegen : 0 Onthouding : 182 Totaal : Verslag AV Alterfin cvba Brussel, 23 maart 2013 p. 5 / 7

6 5. Kwijting van de bestuurders De vergadering verleent unaniem kwijting aan de bestuurders. 6. Kwijting van de Commissaris-Revisor De vergadering verleent unaniem kwijting aan de Commissaris-Revisor. 7. Benoeming bestuurders en samenstelling van de Raad van Bestuur heeft ons op de hoogte gebracht van het feit dat zij zich willen terugtrekken uit het kapitaal en de raad van bestuur van Alterfin. Dit lag enigszins in de lijn der verwachtingen vermits als koepel van de noord-zuidbeweging meer en meer de nadruk legt op politiek lobbywerk. In die zin zijn er op dit moment nauwelijks nog raakvlakken tussen de werking van en Alterfin. Daarenboven haalt aan dat zij omwille van hun lobbywerk mogelijk in positieconflicten kunnen komen omwille van hun participatie in Alterfin. Wij ontvingen de definitieve brief deze week. Vermits als lid van de raad van bestuur in de statuten vermeld wordt, betekent dit een statutenwijziging. De raad van bestuur zal deze in de loop van dit jaar voorbereiden. Ondertussen zullen we met de raad van bestuur trachten de bestuurders van tijdelijk te vervangen door vertegenwoordigers van leden van wiens werking nauwer aansluit bij de werking van Alterfin. De hernieuwing van het mandaat van de volgende personen wordt voorgelegd aan de AV: - Vincent de Brouwer - Mark Lambrechts De volgende 2 vennoten zijn statutair vertegenwoordigd in onze Raad van Bestuur en wensen hun mandataris te vervangen, eveneens voorgelegd aan de AV: - Triodos Invest cvba heeft Frederick De Gryse afgevaardigd ter vervanging van Olivier Marquet. - Vredeseilanden vzw heeft Chris Claes afgevaardigd ter vervanging van Kris Goossenaerts. Stemmingen: Stemmen Vincent de Chris Frederick Mark Brouwer Claes De Gryse Lambrechts Voor Onthoudingen Tegen TOTAAL Verslag AV Alterfin cvba Brussel, 23 maart 2013 p. 6 / 7

7 Aldus geeft de AV zijn akkoord voor de volgende samenstelling van de Raad van Bestuur: Naam Voorgesteld door Start mandaat Einde mandaat vzw 27/03/ /03/ vzw 26/03/ /03/2016 Frederick De Gryse Triodos Invest cvba 23/03/ /03/2018 Chris Claes Vredeseilanden vzw 23/03/ /03/2018 Dominique Morel Onafhankelijke bestuurder 24/03/ /03/2014 Marc Mees SOS Faim vzw 28/03/ /03/2014 Vincent de Brouwer Particuliere aandeelhouders 23/03/ /03/2018 Mark Lambrechts Onafhankelijke bestuurder 23/03/ /03/2018 Klaartje Vandersypen Particuliere aandeelhouders 24/03/ /03/2017 Jean Matton Particuliere aandeelhouders 24/03/ /03/ Varia: Vooruitzichten 2013 Voorgesteld door Kris Goossenaerts. De vergadering wordt afgesloten om 15u45. Voor verslag, Alex Tack Secretaris van de vergadering Jan De Grande Stemopnemer Verslag AV Alterfin cvba Brussel, 23 maart 2013 p. 7 / 7

Alterfin CVBA SAMENVATTING

Alterfin CVBA SAMENVATTING Alterfin CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Haachtsesteenweg 159, B-1030 Schaarbeek, België, ingeschreven

Nadere informatie

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen

Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Prospectus voor het aanbod van Alterfin aandelen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel (Schaarbeek),

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders. ders gehouden op 11 mei 2015 te 8790 Waregem, Textielstraat 24

Notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders. ders gehouden op 11 mei 2015 te 8790 Waregem, Textielstraat 24 FAGRON Naamloze Vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Textielstraat 24 8790 Waregem RPR 0890.535.026 Rechtbank van Koophandel van Kortrijk (de Vennootschap) Notulen

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. juli 2013

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. juli 2013 Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen juli 2013 Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014 Prospectus voor de uitgifte van Incofin cvso-aandelen juli 2014 Een investering in de aandelen zoals beschreven in dit prospectus houdt risico s in. Alvorens in te schrijven op de aandelen dienen potentiële

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Jaarlijks Financieel Verslag 2012 Voorwoord Guido Van der Schueren, voorzitter van de raad van bestuur Inhoud Voorwoord Management Think Media nv Productportfolio Deel A Financieel verslag van de raad

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. oktober 2012

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. oktober 2012 Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen oktober 2012 oktober 2012 Incofin cvso Sneeuwbeslaan 20 B-2610 Antwerpen T +32 3 829 25 36 F +32 3 740 78 28 info@incofin.com www.incofin.com BE 0448 125

Nadere informatie

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging?

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging? Met de steun van Met een directe investering belegt u uw geld in projecten zonder tussenkomst van een derde. Dit geeft u de kans om initiatieven te ondersteunen van plaatselijke ondernemingen, zoals coöperatieve

Nadere informatie

Openbare Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal (Openbare Bevak) SERVICEFLATS INVEST

Openbare Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal (Openbare Bevak) SERVICEFLATS INVEST Openbare Beleggingsvennootschap met Vast Kapitaal (Openbare Bevak) SERVICEFLATS INVEST JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG voor de periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2008 FORTIS BANK N.V. DEXIA BANK N.V.

Nadere informatie

Een aanzienlijk deel van het eigen vermogen van CVBA Sociaal Vastgoed Project zal dus geïnvesteerd worden in vastgoed.

Een aanzienlijk deel van het eigen vermogen van CVBA Sociaal Vastgoed Project zal dus geïnvesteerd worden in vastgoed. 4. RISICOFACTOREN 4.1 Risicofactoren eigen aan de uitgevende instelling CVBA Sociaal Vastgoed Project is van oordeel dat onderstaande factoren van invloed kunnen zijn op haar vermogen om op de door haar

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564

STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 STORM CVBA Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer: 0535.792.564 INFORMATIEDOCUMENT OPENBARE AANBIEDING VAN AANDELEN voor een maximum bedrag

Nadere informatie

LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM

LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM LINTER SAMEN DUURZAAM CVBA INFORMATIEMEMORANDUM Datum: 21/08/2014 1 1. Inleiding... 4 2. Bedrijfsprofiel LINTER SAMEN DUURZAAM: aandeelhouder van Green Energy Dynamics 2 (GED 2) Bvba... 5 2.1 LINTER SAMEN

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Veilig investeren met respect!

Veilig investeren met respect! INCLUSIE INVEST cvba-so Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk Veilig investeren met respect! Maatschappelijke zetel : Breugelweg 200 3900 Overpelt Ondernemingsnummer

Nadere informatie

e VZW een goed idee?

e VZW een goed idee? e VZW een goed idee? COLOFON september 08 V.U. Pieter Michiels Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Lange Kievitstraat 74 2018 Antwerpen Tel 03 231 16 20 fax 03 232 63 92 info@scoutsengidsenvlaanderen.be www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Nadere informatie

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING

NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING NV GEMEENTELIJKE HOLDING IN VEREFFENING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 26 juni 2013 14.30U NOTULEN Gemeentelijke Holding NV in vereffening Sint-Annadreef 68B 1020 Brussel RPR Brussel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen Uw Beleggingen oktober mei 2015 2013 ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen COACHING Laat geen fiscaal voordeel liggen in uw personenbelasting FOCUS Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen

Nadere informatie

DEFINITIEF VERSLAG. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam

DEFINITIEF VERSLAG. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam DEFINITIEF VERSLAG van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen De heer drs. R.H.P.W. Kottman, voorzitter van de Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Inhoud Identiteitskaart Ecopower Drie doelstellingen in één coöperatief bedrijf - Ecopower investeert in hernieuwbare energie - Ecopower sensibiliseert voor rationeel energiegebruik,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

P O R S O P S E P C E T C U T S U

P O R S O P S E P C E T C U T S U LIMBURG WIND CVBA Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt Ondernemingsnummer: 0825.735.660 PROSPECTUS voor de doorlopende voor

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam.

Kort Verslag. van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Kort Verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., gehouden op woensdag 25 april 2012 om 11:00 uur te Amsterdam. Voorzitter: Secretaris: Drs. A. Baan Mr. M.C. Thompson

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse

Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434. Ratio analyse Aangeboden door Wouter Devloo IAB-Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be Ratio analyse INHOUDSOPGAVE 1. Liquiditeitsratio s...3 1.1. Current ratio of liquiditeit in ruime zin...3

Nadere informatie