Hoofdstuk V - Synthese

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk V - Synthese"

Transcriptie

1 Hoofdstuk V - Synthese 1. Analyse. Negen gemeenten, inwoners. Gunstige ligging in Benelux Middengebied. Jonge bevolking. Ruimtelijke eenheid gewestplan Neerpelt- Bree. Ontbreken van duidelijke stedelijke hiërarchie. Historisch vervuilde industriële sites. Noord-Limburg is gelegen in het noorden van de provincie Limburg vlak tegen de Nederlandse grens. De streek omvat de 9 gemeenten: Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer. Langs de ene kant wordt de ligging excentrisch getypeerd t.o.v. de grote centrumsteden Brussel, Gent, Antwerpen en de provinciehoofdplaats Hasselt. Langs de andere kant wordt deze ligging als een troef beschouwd in het centrum van het Benelux Middengebied op een gunstige afstand van Eindhoven en het Duitse Ruhrgebied. Noord-Limburg telt inwoners en heeft een lage bevolkingsdichtheid van 220 inwoners per km². De Noord-Limburgse bevolking heeft een jonge leeftijdsstructuur met een nog te verwachten aangroei van 10,5 % in de volgende twee decennia. Het gebied vormt een ruimtelijke eenheid op de kaart Neerpelt-Bree van het Gewestplan. Aan de westzijde wordt de regio gekenmerkt als een industriegebied met verstedelijkte woongemeenten als uitloper van de Kempische as: Lommel, Overpelt, Neerpelt, Hamont-Achel. Voor het overige wordt Noord-Limburg getypeerd als een gebied met grote kernen met verspreide bebouwing in het buitengebied. Bree is het centrum met bovenlokale betekenis aan de oostzijde van de regio. Een belangrijk knelpunt in de regionale ontwikkeling van Noord-Limburg is het ontbreken van een duidelijke invulling van de gewenste stedelijke hiërarchie in de relatie tussen enerzijds de stedelijke kernen onderling en anderzijds tussen het stedelijk gebied en het buitengebied. Dit buitengebied beschikt over vitale gemeente- en dorpskernen. Het typeert zich bovendien als een open en waardevol landschappelijk gebied waarin zich belangrijke landbouwactiviteiten situeren. Voor Noord-Limburg zijn het Kempisch plateau en de Vlakte van Bocholt als landschappelijke eenheden belangrijk. Vanuit de ruimtelijk beperkende maatregelen inzake economische ontwikkeling en bevolkingsgroei die voortvloeien uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, vrezen de gemeenten in het buitengebied voor financiële achterstelling en verpaupering. Verbonden met het industriële verleden van de streek (zink- en munitiefabrieken) zijn bepaalde gebieden historisch verontreinigd door zware metalen met als gevolg vervuilde industriële sites, verspreiding van verontreiniging middels de aanleg van assewegen en vervuiling van het grondwater. Deze erfenis weegt ongetwijfeld op het imago van de streek. 146

2 Momenteel slechts beperkte voorraad industriegrond beschikbaar. Voorlopig niet realiseerbare reserve. Goede ruimtelijke situering van de regionale bedrijventerreinen. Onvoldoende ruimte voor lokale bedrijven in het buitengebied. Slecht ontsloten grensregio. Herwaardering IJzeren Rijn houdt kansen in voor de regio, maar niet zondermeer. Van de totale 2512 ha industriegrond die op het Gewestplan Neerpelt-Bree zijn voorzien, waren er eind ' ha ingenomen, hetzij 71%. Er is nog slechts 72 ha realiseerbaar bouwrijp (Bree, Lommel-Overpelt) terwijl nog 198 ha realiseerbaar uit te rusten is, waarvan de uitrustingsplannen voor Lommel-Balendijk (142 ha) uitvoeringsklaar liggen. Blijft voor Noord-Limburg nog een grote oppervlakte van 432 ha die voorlopig niet realiseerbaar is. Het gaat hier om 160 ha van het industrieterrein te Bocholt-Kaulille (voormalige PRB-terreinen) en 263 ha te Lommel Dorperheide (Balim). De reden van niet realiseerbaarheid ligt volgens GOM-Limburg in het feit dat de gronden ingevolge de vroegere activiteit historische verontreinigd zijn. De PRB-terreinen te Kaulille situeren zich bovendien in het buitengebied volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Buiten dit laatste gegeven is de goede ruimtelijke situering van de Noord-Limburgse industrieterreinen een pluspunt met een strategische ligging t.o.v. Europese economische centra. Voorwaarde is evenwel dat de verkeersinfrastructuren worden aangepast. Zo liggen de belangrijkste terreinen vlak langs de Kempische kanalen, de spoorweg IJzeren Rijn en de voornaamste autowegen N71 (Geel-Hamont), N74 (Hasselt-Eindhoven), N76 (Bree-Genk) en N73 (Hechtel-Bree). Daarnaast laat de beschikbaarheid van nog enkele grote industrieterreinen de mogelijkheden open voor een functionele opdeling van de bedrijven, hetgeen perspectieven opent inzake samenwerking en clustervorming tussen bedrijven op een zelfde industrieterrein. Anderzijds dreigt de beperking voor aanleg en uitbreiding van KMOterreinen in de gemeenten van het buitengebied deze gemeenten in hun economische ontwikkeling te verstikken. De toegelaten uitbreiding van 5 ha is zelfs onvoldoende om een herschikking te doen van de zonevreemde bedrijven in deze gemeenten. Inzake mobiliteit kenmerkt Noord-Limburg zich als een slecht ontsloten grensregio. Historisch is de ontwikkeling van de streek sterk afhankelijk geweest van de wegen die het gewest doorsneden. De internationale vaar- en spoorwegen waren bepalend voor de vestiging van de eerste nijverheden. Met de afbouw van spoor- en waterweg na de tweede wereldoorlog is de bereikbaarheid van de streek sterk aangetast. Het toenemend autoverkeer van de voorbije decennia is bovendien onvoldoende gekanaliseerd in eenduidige noord-zuid en oost-west assen. Een sterk verspreide verkeersafwikkeling met dan weer een negatief effect op de verkeersleefbaarheid in de dorpskernen is hiervan het gevolg. De laatste jaren kent Vlaanderen voornamelijk onder druk van de noodzaak aan een tweede havenontsluiting voor Antwerpen, een hernieuwde belangstelling voor reactivering van de IJzeren Rijn als goederenspoor tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Halverwege dit traject doet deze spoorlijn Noord-Limburg aan over een afstand van ongeveer 25 km. Met de keuze van het historisch tracé, dat alleszins door Vlaanderen wordt vooropgezet, zou dit ook een reactivering van het spoorverkeer in Noord-Limburg betekenen met bijzondere kansen voor het bedrijfsleven op de aangrenzende industrieterreinen. Dit geldt tenminste wanneer er overslag wordt voorzien, een optie waarvan nog weinig is aangegeven in de voorliggende plannen op Vlaams niveau. Daarbij dient gewaakt over de negatieve gevolgen van doorgaand goederenvervoer op de leefbaarheid en veiligheid in de doorsneden dorpscentra. 147

3 Ondermaats aanbod in het openbaar vervoer, zowel wat betreft trein als bus. Naast een ontsluitingsprobleem dat gecreëerd wordt door een gebrekkige verkeersinfrastructuur heeft Noord-Limburg bovendien te maken met een ondermaats openbaar vervoersaanbod. Met enkel reizigersvervoer op de spoorlijn Antwerpen-Neerpelt is de streek inzake reizigersvervoer per spoor zwak bedeeld, met daar bovenop het gebruik van sterk verouderd materiaal. Ook het reizigersvervoer per bus kent in Noord-Limburg een ondermaats aanbod. Dit is volgens de Lijn te wijten aan het ontbreken van een hiërarchische netstructuur, hetgeen op zijn beurt de resultante is van de historische evolutie. Het vroegere basisnet "op maat" werd aangevuld met een aantal bedieningen voor scholieren en werknemers of om aan lokale behoeften ingevolge nieuwe huisvestingsontwikkelingen te voldoen. Het lag in de bedoeling van de Lijn om in de loop van 1999 deze netstructuur te heroriënteren, een intentie die intussen al naar 2000 is doorgeschoven. Economische ontwikkeling in Limburg vertoont deconcentratietendens naar subregio's, waaronder Noord-Limburg. Tewerkstelling voornamelijk in secundaire sector: metaalverwerking en bouw. Niettegenstaande aangroei toch nog achterstand in de dienstensector. Toerisme geeft hier belangrijke impuls. Wat betreft de bedrijfseconomische ontwikkeling in Limburg voltrekt zich een ruimtelijke deconcentratietendens vanuit Midden-Limburg naar de aanleunende subregio's. De economische betekenis van Noord-Limburg wint aan belang zoals blijkt uit het groeiende investeringsvolume van de laatste jaren. Noord-Limburg is vooral een streek van KMO's, voor een belangrijk gedeelte gegroeid uit de streek zelf. Recent onderzoek toont de gunstige gezondheidstoestand van deze KMO's aan. De tewerkstelling situeert zich in deze streek nog voor een groot deel in de secundaire sector met voor de industrie en de bouw samen een aandeel in de tewerkstelling van 40%. Deze tewerkstelling is nog in belangrijke mate een tewerkstelling van mannen. Binnen deze industriële bedrijvigheid in Noord-Limburg is de metaalverwerking sterk aanwezig, een positie die nog versterkt wordt wanneer de combinatie gemaakt wordt met de transportmiddelensector en de kunststofverwerkende nijverheid. Binnen het geheel van deze metaal- en kunststofverwerkende nijverheid is er een duidelijke tendens van intensifiëring van samenwerkingen tussen bedrijven op het vlak van toelevering. De tewerkstelling in de diensten kende de laatste jaren in Noord-Limburg een belangrijke aangroei, waardoor het aandeel van de dienstensector in de RSZ-tewerkstelling toch al op 59% uitkomt (Vlaanderen 64%). Ook het aantal zelfstandigen in de dienstensector nam fors toe. De dienstensector stelt traditioneel een hoger aandeel vrouwen tewerk. Een sterke impuls is hier gegeven door de ontwikkeling van de toeristische activiteit waardoor ingevolge de inplanting van enkele grote bungalowparken de streek het grootste aandeel van de toeristische overnachtingen in Limburg optekent. Toerisme wordt dan ook duidelijk als economische sector in deze streekvisie behandeld. Naast de genoemde bungalowparken vormen groen, natuur en landschap belangrijke toeristische troeven voor de regio. 148

4 Landbouw heeft zowel economische als ecologische functie. Overwegend productielandbouw. Sterke verwevenheid van landbouw en natuur. Nog onvoldoende arbeidsplaatsen in eigen streek. De landbouwsector speelt in een groot deel van de regio zijn rol vanuit enerzijds een economische functie (tewerkstelling en productie) en anderzijds de ruimtelijk-ecologische functie (landschapsbepalend). De landbouwsector in de streek is traditioneel gericht op vlees- en zuivelproductie. Opvallend hierbij is het ontbreken van een afzet- en verwerkingsstructuur waardoor landbouw is geëvolueerd naar een levering van basisproducten. Andere opmerkelijke vaststelling is dat in Noord-Limburg een relatief groot aandeel van de landbouwactiviteit zich situeert in de groengebieden op het gewestplan. Dit wijst op een grote verwevenheid van landbouw en natuur hetgeen resulteert in kwaliteitsvolle landschappen. Anderzijds leidt deze situatie tot conflicten tussen landbouw en natuur, zeker wanneer van overheidswege een koppeling wordt gemaakt tussen milieuwetgeving en de ruimtelijke bestemming van het gebied. Tenslotte nog enkele reflecties bij de globale arbeidsmarkt in Noord-Limburg. Niettegenstaande een stijging van het aantal arbeidsplaatsen, zowel in loondienst als als zelfstandige, in de laatste 5 jaren, blijft de werkgelegenheidsgraad met 58,8 % onder het Limburgs gemiddelde van 64,4 %. Er is dus slechts voor nagenoeg 6 op 10 actieve Noord-Limburgers een arbeidsplaats in de eigen regio. Wanneer wij daarnaast zien dat Noord-Limburg een kleiner aandeel heeft in de werkloosheid met een lagere werkloosheidsgraad (5,5 % t.o.v. 7,8 % voor Limburg), betekent dit dat heel wat Noord-Limburgers aangewezen zijn op pendelarbeid. En inderdaad, pendelarbeid naar Midden- Limburg, de Antwerpse Kempen en het Nederlandse grensgebied zijn van oudsher een gegeven. Hierbij stellen zich andermaal de problemen inzake bereikbaarheid. Ook de normale relatie tussen een minder hoge opleiding en werkloosheid spreekt niet uit de werkloosheidscijfers van de streek. Niettegenstaande Noord-Limburg nog een achterstand heeft inzake deelname hoger onderwijs (en hiervoor opnieuw met een handicap zit ingevolge de verdere afstanden en het gebrekkige openbaar vervoer), vertaalt zich dit gelukkig niet in hogere werkloosheidscijfers. Integendeel de huidige krapte op de arbeidsmarkt ingevolge een goed draaiend bedrijfsleven maakt dat er een stijgende vraag is naar vooral technisch geschoolden. Een meer gestructureerde samenwerking tussen school en bedrijf is dan ook aangewezen. 149

5 2. Visie. Ruimtelijke onderbouw voor economische streekvisie. In de ruimtelijke structuurschets voor Noord-Limburg die parallel met deze streekvisie werd opgemaakt worden enkele concepten aangereikt die ook in deze economisch gerichte streekvisie kunnen gehanteerd worden. Door deze wisselwerking krijgt de streekvisie een ruimtelijke onderbouw. Hierdoor sluit ze beter aan bij de vooropgestelde duurzame ontwikkeling die zowel oog heeft voor het welzijns- als welvaartsaspect. Van vergeten grensgebied naar een dynamische contactzone. Dynamische contactzone tussen belangrijke groeiregio's. In de voorbije decennia leidde de voor de streek nadelige geïsoleerde ligging binnen de strikt Belgische context tot een verwaarlozing van de infrastructuren. In tegenstelling hiermee wil Noord-Limburg zich naar de toekomst toe eerder profileren als een dynamische contactzone tussen belangrijke groeiregio's: Hasselt-Genk, Antwerpen, Eindhoven, Ruhr-gebied. In Limburg deconcentratie van 'industrieel'- georiënteerde activiteiten. Nood aan fijnmazige infrastructuur in wisselwerking tussen weg/spoor/water met multimodale overslag. Behoefte aan voldoende grote bedrijvenzone. Deze richting wordt aangegeven in de studies van prof. Allaert omtrent de regionaal-economische ontwikkeling voor Limburg. 1 Hij stelt vast dat er in Limburg een verdere deconcentratie optreedt van 'industrieel'-georiënteerde activiteiten. Deze territoriale verbreding van economisch-technologische polen heeft zijn effecten naar schaalvergroting en naar infrastructurele impact. Een fijnmazige kwalitatieve infrastructuur weg/spoor/water is noodzakelijk om deze dynamiek verder te versterken. Noord- Limburg situeert zich op het kruispunt tussen Noord-Zuid (Eindhoven Hasselt) en IJzeren Rijn met Kempische kanalen op de oost-west relatie: het Limburgs Kruis. Vanuit infrastructureel oogpunt is een fijnmazig wegennet, gekoppeld aan spoorontsluiting, een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling. In het verlengde van deze optie moet verder gestreefd naar een concentratie van een beperkt aantal bedrijvenzones met relatief grote oppervlakte waar zowel de industriële productie als de goederenbehandeling en de kennisintensieve diensten op een Europees peil kunnen gehouden worden. Planologisch sluit deze visie aan bij de vastgelegde opties in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen omtrent de afbakening van de stedelijke gebieden en de economische knooppunten. Grensoverschrijdende samenwerking met Nederlandse grensgebied. In het verlengde van dit concept situeren zich een aantal initiatieven op het vlak van de grensoverschrijdende samenwerking met het Nederlandse grensgebied: grensoverschrijdende infrastructuur, samenwerking tussen de bedrijven, samenwerking op toeristisch-recreatief vlak, overleg op vlak van leefmilieu- en ruimtelijke ordening. 1 ALLAERT G. De regionaal-economische dynamiek van Limburg: een evaluatie en perspectieven voor 2000plus. VKW- Limburg, Hasselt-Genk,

6 Ontwikkeling van dienstenaanbod. Verhoging van opleidings- en kennisniveau. Toeristische ontwikkeling op twee sporen: verhogen van het aanbod en verbeteren van het onthaal. Het uitbouwen van de regio als dynamische contactzone vraagt niet alleen aanpassingen in de fysische structuur van het gebied, maar stelt ook zijn eisen op het vlak van ontwikkeling van het dienstenaanbod in de streek (publiek en privé) en vraagt om een verdere verhoging van het opleidingsen kennisniveau met o.a. het actief inspelen op ontwikkelingen inzake nieuwe media. Een interessante exponent van deze dynamische contactzone wordt gevonden in de gewenste toeristische ontwikkeling. Wij stellen immers vast dat niettegenstaande het hoge overnachtingscijfer deze bezoekers nog te weinig interferentie hebben met de streek. In die zin wordt in de toeristische visie op twee sporen gewerkt. Er is enerzijds de (kwalitatieve) verhoging van het aanbod van attracties en voorzieningen die bovendien middels de verschillende routestructuren (fiets-, wandel- en ruiterroutes, tourvaart) in een netwerk verbonden worden. Anderzijds wordt gewerkt aan de verbetering van het onthaal met een goed georganiseerde VVV-structuur. Deze wordt gesteund door een herkenbaar imago en concipieert en promoot stevige toeristische producten. Vernieuwing op het platteland binnen een integrale aanpak. Vrijwaren van landbouw- en natuurfunctie in het buitengebied. Complementariteit tussen stedelijke kernen en kernen in het buitengebied. Een betere structurering van de landbouwgebieden. Diversificatie van de landbouwproductie. Recreatief medegebruik van natuur en landschap. Noord-Limburg is als geheel een plattelandsregio zoals de lage bevolkingsdichtheid in het gebied aangeeft. Om dit waardevolle buitengebied met belangrijke landbouwfunctie en natuurwaarden te handhaven dient een gedifferentieerd beleid gevoerd waarin de meer stedelijke en economische functies geconcentreerd worden in de door Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen afgebakende stedelijke gebieden of economische knooppunten (Lommel, Overpelt, Neerpelt, Hamont-Achel en Bree). Deze stedelijke ontwikkeling moet in onderlinge complementariteit tussen deze kernen tot stand gebracht, alsmede in complementariteit met de kernen in het buitengebied. De toeristische ontwikkeling is hier zeker een sterk bindingselement. De recente evoluties van de kernen in het buitengebied (Bocholt, Peer, Meeuwen-Gruitrode en Hechtel-Eksel) tonen aan dat ook deze gemeenten een dynamische ontwikkeling kennen op het vlak van huisvesting en KMO-bedrijvigheid. In het buitengebied speelt landbouw een belangrijke rol en dit zowel vanuit zijn economische als vanuit zijn ecologische functie. In deze zin moet landbouw gevrijwaard blijven door een betere structurering van de typische landbouwgebieden. Aansluitend moet hierbij gezocht naar een differentiatie in de landbouwproductie en een verbreding van de sector met verwerkingsactiviteiten en initiatieven gericht op commercialisatie. Voor het behoud en de versterking van de natuurlijke en landschappelijke ontwikkeling moet zeker de verwevenheid tussen landbouw en natuur bewaard blijven. Daarnaast krijgen de afgebakende natuurgebieden de gepaste bescherming opdat de geëigende landschappelijke karakteristieken van de streek gevrijwaard blijven: bos-, heide- en vengebieden, beekvalleien, wateringen In functie van de draagkracht van deze gebieden worden deze ingeschakeld in de toeristisch recreatieve ontwikkeling van de regio. 151

7 Geïntegreerde benadering ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur. Afwerking Noord-Zuid. Aanleg ontbrekende verbindingsstukken langs Neerpelt en langs Meeuwen. Multimodale overslag weg, spoor, water. Omgevingshinder nieuwe infrastructuur beperken. Nieuwe structuur openbaar vervoer met verbeterd spoor- en busaanbod. In het verlengde van het concept "dynamische contactzone" is een goede ontsluiting van de regio een primaire doelstelling. Met het oog op de duurzame ontwikkeling van het gebied dient deze ontsluitingsinfrastructuur bekeken in functie van de volledige ruimtelijke ontwikkeling. Zo dient de categorisering van het wegennet verder geoptimaliseerd met de afwerking van de Noord- Zuid (N74), de verbindingsweg langs Neerpelt (N71) en langs Meeuwen (N76). Wanneer in het verlengde van deze categorisering de secundaire wegen niet langer als gewestwegen worden aangehouden maar aan de gemeenten worden overgedragen, is het de uitdrukkelijke wens van de gemeenten dat ook de middelen voor onderhoud worden overgedragen. De bereikbaarheid van de regio dient niet enkel verhoogd te worden door het aanbrengen van een verbeterde infrastructuur op het vlak van weg, spoor en kanaal, maar dient bovendien vanuit de streek zelf geactiveerd te worden door het organiseren van een multimodale overslag. Verder dienen de negatieve effecten van de ontsluitingsinfrastructuur op de leefomgeving zo beperkt mogelijk gehouden. Zo moeten de milieubaten die rijkelijk worden ingeschat in de kostenbatenanalyses die gemaakt worden ter herwaardering van spoorlijnen ook geïnvesteerd worden op die plaatsen waar door de reactivering nieuwe omgevingshinder wordt gecreëerd. De reorganisatie van het openbaar vervoer is een volgende prioriteit in deze mobiliteitsaanpak waarbij een nieuw functioneel openbaar vervoersconcept moet uitgewerkt worden. Dit vertrekt vanuit een tweetal steunpunten in de regio gebaseerd op de oost-west en noord-zuid assen. Het concept gaat verder uit van een uitbreiding van het spooraanbod voor reizigersvervoer op lijn 15/19 (Antwerpen- Neerpelt-Weert) en eveneens op lijn 18 (Hasselt-Neerpelt), eventueel uitgebouwd als light-rail. Voorts wordt de uitwerking van een nieuwe en efficiënte netstructuur voor het busvervoer nagestreefd in afstemming met de nieuwe principes van de Lijn inzake het waarborgen van een basismobiliteit. Positieve beeldvorming Noord-Limburg. Positieve, dynamische en eensgezinde regio. Noord-Limburg als kwaliteitsregio. Ter afronding van deze streekvisie wenst Noord-Limburg een duidelijk beeld naar buiten te brengen van een positieve en dynamische regio die in afstemming tussen lokale politiek en sociale partners eensgezind werkt aan de toekomst. Dit in tegenstelling tot het sluimerende negatieve imago van immer klagende regio die opgezadeld zit met een historische vervuiling van zijn industriegronden, zich een slecht ontsloten streek voelt waar op de koop toe weinig te beleven valt. Daarom dat Streekplatform Noord-Limburg de streekvisie wil afsluiten met een positieve en eenduidige beeldvorming over Noord-Limburg als kwaliteitsregio, een beeldvorming die zich moet herhalen in de toeristische promotie, in de promotie omtrent het bedrijfsleven en in de promotie van de industrieterreinen. De hele waaier van informatiemedia zoals pers, folders en internet zal hiervoor worden aangewend en dit zowel op het vlak van interne communicatie aan de bevolking in de eigen streek, als naar buiten toe. 152

8 3. Acties I. Verbetering van de mobiliteit: Verkeersinfrastructuur. Een IJzeren Rijn voor Noord-Limburg (= overslag + personenvervoer + begeleidende maatregelen tot beperken van omgevingshinder). Volledige afwerking van de Noord-Zuid tot aan de E314 te Houthalen op twee maal twee rijstroken + de aansluiting over de grens met Eindhoven. Aanleggen van de ontbrekende verbindingsstukken op de autowegen langs Neerpelt (N71) en Meeuwen (N76). De waterwegen efficiënter inschakelen voor vrachtvervoer. Het opheffen van de knelpunten aan de sluizen van Lommel-Blauwe Kei en Bocholt- Lozen. Fietsroutenetwerk voor utilitair fietsverkeer. De aanpassing van de doortochten op de gewestwegen. Een bovengemeentelijke afstemming van de mobiliteitsplannen Openbaar Vervoer. De modernisering en de uitbreiding van het personenvervoer op lijn 15/19 (Antwerpen-Neerpelt-Weert) De organisatie van een nieuwe netstructuur voor het openbaar busvervoer: snelle interstedelijke verbindingen functioneel ontsluitende verbindingen lokale landelijke verbindingen Strategische hefbomen: Realisatie van een multimodaal overslagcentrum voor het goederenvervoer op basis van goede ontsluiting door weg, spoor en water. De organisatie van een nieuwe netstructuur voor het openbaar vervoer (spoor + bus) 153

9 II. Industrieterreinen. Uitrusting van de uitbreiding industrieterrein Balendijk te Lommel. Versnelde sanering van de vervuilde sites te Bocholt-Reppel, Lommel Maatheide en Dorperheide, Zinkfabriek Overpelt. Uitbreiding industrieterrein Kanaal-Noord te Bree. Aankoop en sanering terrein Dorperheide te Lommel. Indien herlocatie PRB-terrein Kaulille, dan in de regio. Ruimte voor KMO-terreinen in de kernen van het buitengebied als alternatief voor zonevreemde bedrijven. Strategische hefboom: Het realiseren van een aaneengesloten industrieterrein van 475 ha aan de Balendijk te Lommel. (142 ha uitbreiding Balendijk + 70 ha recuperatie Philips-terrein + Dorperheide 263 ha) III. Toerisme en Recreatie. 1. Het organiseren van een attractief, gediversifieerd en herkenbaar aanbod: Nieuw inrichten en versterken van (dag)attracties. Opwaardering van het jeugdtoerisme. Verbindingsnetwerk van fietspaden, wandelwegen, ruiterpaden en waterwegen voor de pleziervaart. Versterken van de natuurlijke en landschappelijke omgeving. 2. Het verzorgen van een kwalitatief onthaal: Beeldvorming rond een sterk product Limburgse Kempen. Efficiënte en duidelijke toeristische organisatie. Uitwerken evenementen (evenementenhal) en arrangementen. Opleiding en vorming. Strategische hefboom: Het schakelen in een toeristisch netwerk van attracties en voorzieningen. 154

10 IV. Landbouw. Zoeken naar diversificatie in de sierteelt, de tuinaanleg en de groenteteelt. Uitwerken van het project "watermanagement in de agrarische gebieden". Stimuleren van voedingsindustrie en verwerking en commercialisatie van landbouwproducten. Mogelijkheden voor mestverwerking onderzoeken. De uitwerking van een ruimtelijke landbouwstructuur. Nieuwe mogelijkheden in de beheerslandbouw aftasten en promoten. Aansluiting teweegbrengen tussen landbouwsector en plattelandstoerisme. Strategische hefboom: Diversificatie naar sierteelt, tuinaanleg en groenteteelt. V. Kennis en Opleiding. Een structureel overleg organiseren tussen opleidingsinitiatieven en het beroepsleven. Inspelen op de perspectieven in de streekontwikkeling: logistiek, toerisme, toelevering Zoeken naar mogelijkheden voor een polyvalent georiënteerde studierichting in het beroepsonderwijs. Het opzetten van complementaire samenwerking tussen opleidingsinitiatieven in de volwassenenvorming (VIZO, VDAB, OSP). Het aanbieden van managementondersteuning voor KMO's. De integratie van risicogroepen op de arbeidsmarkt door het samenbrengen van het opleidings- en tewerkstellingsaanbod in een kwalitatieve trajectbegeleiding. Strategische hefboom: De uitbouw van een coördinatiecentrum met het oog op een betere afstemming tussen opleiding en beroepsleven. 155

11 VI. Leefkwaliteit van de burger. Bouw van een nieuw regionaal ziekenhuis te Overpelt met een voldoende gespreid kwalitatief zorgaanbod. De uitvoering van de masterplannen in de zorginstellingen (bejaarden-, gehandicapten-, gezondheidszorg). De verdere uitbouw van de thuiszorg. Ruimte en middelen voor sociale huisvesting. Strategische hefboom: Het leveren van een zorgaanbod op maat van de cliënt in het kader van een netwerkhulpverlening. VII. Ruimtelijke ontwikkeling, landschap, natuur en milieu. De verdere uitwerking van de actiepunten uit de ruimtelijke structuurschets voor zover deze nog niet in de acties van de streekvisie zijn opgenomen: Integratiestudie "multifunctionele" IJzeren Rijn. Uitbouw van de stationsomgevingen. Opstarten van een stedelijk samenwerkingsmodel. Uitwerken van een streekeigen plattelandsbeleid dat economische kansen geeft aan het buitengebied. Uitwerking "Stiltegebied Noordoost Limburg". Uitwerking structuurschets voor het plassengebied "Lommel-Mol". Haalbaarheidsonderzoek voor een mogelijke toeristisch-recreatieve nabestemming van de PRB-terreinen te Bocholt-Kaulille. Uitbouw van het toeristisch knooppunt op provinciaal niveau. VIII. Positieve Beeldvorming Noord-Limburg. Streekvisie wordt gedragen door de partners in het streekplatform: gemeenten en sociale partners. Streekvisie wordt vertaald in een streekcharter met de Vlaamse Overheid. Communicatie van de streekvisie naar de bevolking toe met brochures, presentaties Positieve en eenduidige beeldvorming over Noord-Limburg als kwaliteitsregio. Promotie toerisme. Promotie industrieterreinen. Promotie bedrijfsleven. 156

12 Bijlage : Ledenlijst Algemene Vergadering Streekplatform Noord-Limburg. De Heer Bloemen Gerard, Gemeente Overpelt De Heer Dumoulin Bart, ACW regio Noord De Heer Claes André, Gemeente Meeuwen Gruitrode De Heer Cremers Walter, Lommel De Heer Dams Henri, Stad Lommel De Heer Smeets Frank, Gemeente Neerpelt De Heer Vandecruys Guido, ACV De Heer Leroy Geert, Lommel De Heer Leurs Henri, Gemeente Overpelt De Heer Van Baelen Gilbert, VLD Neerpelt De Heer Cornelissen Georges, A.C.V., Overpelt De Heer Winters Etienne, Focus Noord, Overpelt De Heer Maesen Jozef, Boerenbond, Neerpelt De Heer Spaas Gerard, Focus Noord, Hamont-Achel De Heer Vanvelthoven Peter, SP, Lommel De Heer Thys Johan, Focus Noord, Lommel De Heer Eerdekens Eric, Gemeente Neerpelt De Heer Plas Jef, Stad Hamont-Achel De Heer Baselet Tony, Gemeente Hechtel-Eksel Mevrouw Cornelissen Sigrid, Stad Peer De Heer Damen Mathieu, Gemeente Bocholt De Heer Vangompel Theo, A.C.V., Neerpelt De Heer Ooms Robert, A.B.V.V. De Heer Vols Frank, S.T.C.-Limburg De Heer Haverbeke Gust, A.B.V.V. De Heer Veldeman Georges, Focus Noord, Bree De Heer Linsen Louis, N.C.M.V., Peer Mevrouw Pinxten Riki, N.C.M.V., Hamont-Achel Mevrouw Daems Melanie, C.V.P., Lommel 157

13 De Heer Cuyvers Antoine, Gemeente Hechtel-Eksel De Heer Mathei Jos, Stad Peer Mevrouw Kerkhofs Hilda, Gemeente Meeuwen-Gruitrode De Heer Meeuwissen Henri, Stad Hamont-Achel De Heer Timmermans Francois, Stad Lommel De Heer Sleurs Rudy, Stad Lommel De Heer Lipkens Jaak, Stad Bree De Heer De Muylder Roger, Vlaamse Gemeenschap Adm.Economie De Heer Gabriëls Jaak, Stad Bree Mevrouw Loots Christel, A.C.V., Lommel De Heer Vanden Boer Charles, GOM-Limburg De Heer Gijbels Louis, A.B.V.V., Overpelt De Heer De Boever Gilbert, A.C.L.V.B. De Heer Theuwissen Maurice, Gemeente Bocholt De Heer Vanvelthoven Louis, Stad Lommel De Heer Ceyssens Lode, Boerenbond, Meeuwen-Gruitrode Samenstelling Streekvisie. Gielen Diane, medewerkster Streekplatform Noord-Limburg Vanduffel Monique, medewerkster Streekplatform Noord-Limburg Vrolix Guido, Coördinator Streekplatform Noord-Limburg 158

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com 58 Streekvisie Noord-Limburg - Hoofdstuk III - Analyse omgevingsfactoren - 3. Industrieterreinen. Hoofdstuk III - 3. Industrieterreinen 3.1. Omschrijving. In ruimtelijke planning ruimte voorzien voor ontsloten

Nadere informatie

STREEKCHARTER NOORD-LIMBURG

STREEKCHARTER NOORD-LIMBURG STREEKCHARTER NOORD-LIMBURG Tussen de Vlaamse Regering, enerzijds, en de vzw Streekplatform Noord-Limburg, Dorpsstraat 30 te 3910 Neerpelt, anderzijds, hierna partners genoemd, wordt uiteengezet wat volgt,

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw.

Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw. Hoofdstuk IV - 2. Industrie en Bouw. 2.1. Omschrijving Voornamelijk kwantitatieve beschrijving van de sector aan de hand van RSZcijfers. Voor de afbakening van de sectoren en de opdeling in subsectoren

Nadere informatie

Hoofdstuk III 5. Openbaar vervoer

Hoofdstuk III 5. Openbaar vervoer Hoofdstuk III 5. Openbaar vervoer 5.1. Omschrijving Openbaar vervoer als dienst voor het invullen van de mobiliteitsbehoefte. Net zoals de verkeersinfrastructuur bepaalt het openbaar vervoer de bereikbaarheid

Nadere informatie

Hoofdstuk I 2. Werken aan de Streekvisie.

Hoofdstuk I 2. Werken aan de Streekvisie. Hoofdstuk I 2. Werken aan de Streekvisie. 2.1. De streekvisie in het erkenningsbesluit van de Vlaamse Regering. Streekinitiatieven naar waarde schatten. Binnen de vernieuwingen in het Vlaams regionaal

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Inhoud mei 00 Gewenste ruimtelijke structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste agrarische structuur RD Kaart : Schematische weergave Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur RD Kaart

Nadere informatie

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE Kaart nr. 1: Kaart nr. 2: Kaart nr. 3: Kaart nr. 4: Kaart nr. 5: Kaart nr. 6: Kaart nr. 7: Kaart nr. 8: Kaart nr. 9: Kaart nr. 10: Kaart nr. 11: Kaart nr. 12: Kaart

Nadere informatie

Richtinggevend deel en Bindende bepalingen

Richtinggevend deel en Bindende bepalingen Richtinggevend deel en Bindende bepalingen Colofon Opdrachtgever Opdrachthouder Projectleiding Projectmedewerkers Gemeente Houthalen Helchteren Libost-groep nv Freija Bas (gemeente Houthalen-Helchteren)

Nadere informatie

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij 19-10-2011 1 INHOUD Situering Opitter stelling Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelling landinrichting Landinrichtingsproject

Nadere informatie

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK STRUCTUURPLAN GLABBEEK Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Glabbeek Dit plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van: (voor ARCADIS Gedas) Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad

Nadere informatie

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com Hoofdstuk IV - 4. Toerisme en Recreatie 4.1. Omschrijving Toerisme als economische sector. Strategische planning is resultaat van samenwerking tussen verschillende partners. Binnen dit luik van de streekvisie

Nadere informatie

Agenda. Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg

Agenda. Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg Westtangent Weert Agenda Belgisch en Nederlands Limburg wensbeeld Weert en Cranendonck Overleg met belanghebbende Provincie Limburg Conclusies Vervolg Belgisch en Nederland Limburg wensbeeld Doel De economische

Nadere informatie

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen

De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen Fietsersbond vzw Afdeling Kontich De Missing Link op de Groene Ring ten zuiden van Antwerpen De zuidrand van Antwerpen is een dicht bevolkt gebied. Gelukkig zijn er toch nog enkele groene gebieden. Tussen

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Hoofdstuk III - 7. Kennis en opleiding

Hoofdstuk III - 7. Kennis en opleiding Hoofdstuk III - 7. Kennis en opleiding 7.1. Omschrijving Een levenslang leerproces. Met de keuze van de betiteling "Kennis en opleiding" voor deze omgevingsfactor is het de bedoeling om hiermee een bredere

Nadere informatie

1 CENTRALE MOBILITEITSKNOOP VOOR DE STADSREGIO TURNHOUT

1 CENTRALE MOBILITEITSKNOOP VOOR DE STADSREGIO TURNHOUT COMMUNICERENDE VATEN Hoe kunnen we het handelsapparaat aan de Steenweg op Gierle laten samenwerken met het winkel kerngebied in het centrum van Turnhout zodanig dat ze elkaar versterken in plaats van beconcurreren?

Nadere informatie

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand?

Het Meetjesland. Een regio met ontwikkelingsachterstand? Het Meetjesland Een regio met ontwikkelingsachterstand? Periode 1988 1994 Impulsprogramma Vlaams programma 7 gemeenten 150 mio bef. vanuit Vlaanderen Projecten rond economie, toerisme en diverse Vlaamse

Nadere informatie

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 WelkoM Hallo, Deze leeswijzer begeleidt u doorheen de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport voor de ontsluiting Haspengouw

Nadere informatie

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Melle Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Definitief ontwerp Kaartenbundel richtinggevend gedeelte september 2011 Gent 20-02-2008 Ontwerpteam: Annelies De Clercq Cindy Van Caeneghem port arthurlaan 11!

Nadere informatie

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om Inleiding Ontwikkelingen binnen Sittard-Geleen Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Tessenderlo

Ruimtelijk Structuurplan Tessenderlo Ruimtelijk Structuurplan Tessenderlo Vak: Actuele topics in aardrijkskunde Naam: Lene Wuyts Lector: Mevr. Verstappen Klas: 3 SA 3 Schooljaar: 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1. Gewestplan... 3 2. Situering in

Nadere informatie

Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren

Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren Realisatie masterplan/beleidsvisie Houthalen-Helchteren Nood aan citymarketing Houthalen-Helchteren had nood aan citymarketing omwille van ondermeer de volgende zaken Relatief hoge werkloosheid en lage

Nadere informatie

Reconversie Vilvoorde Machelen

Reconversie Vilvoorde Machelen Reconversie Vilvoorde Machelen SITUERING 250 hectare verouderde en vervuilde industriegronden, gelegen tussen Zeekanaal, Vilvoorde, Woluwelaan R22 en grens Brussel Initiatieven vanuit de overheid in het

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vleteren. Ontwerp Kaartenbundel

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vleteren. Ontwerp Kaartenbundel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Vleteren Ontwerp Kaartenbundel Juni 2006 Colofon wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Jan De Moor en Johan Michielssens m.m.v. Filip

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN

AG ENTSCHAP ONDERNEMEN AG ENTSCHAP ONDERNEMEN Limburg Corda Campus Kempische Steenweg 305 bus 201 3500 Hasselt T 0800 20 555 info@agentschapondernemen.be www.agentschapondernemen.be MAVA T.a.v. Shana Van Hove Gorislaan 49 1820

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

TH of TK in Tienen: kantoren, opslag en productieruimten (showroom mogelijk)

TH of TK in Tienen: kantoren, opslag en productieruimten (showroom mogelijk) 3300 TIENEN Industriepark FFH CLUSTER 1 Traject : Tienen profilieert zich als de stad voor voedingsgerelateerde ondernemingen in de ruimste zin van het woord. Tienen ligt aan afrit 25 van de E40, in de

Nadere informatie

Hoofdstuk II 3. Economische positionering van Noord-Limburg

Hoofdstuk II 3. Economische positionering van Noord-Limburg Hoofdstuk II 3. Economische positionering van Noord-Limburg 3.1. Inleiding. Bedrijfseconomische dynamiek in Limburg en Noord-Limburg. 3.2. De economische decisiekracht van de ondernemingen. Omzet, toegevoegde

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl

Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen. Bron: beeldbank.rws.nl Goeree-Overflakkee: Ouddorp, Stellendam en Herkingen Bron: beeldbank.rws.nl Introductie Herkingen, Stellendam en Ouddorp zijn gelegen op Goeree-Overflakkee, het meest zuidelijke eiland van de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten

De Molenzoom. Kantoorlocaties in centrum van Houten. Kantoorvestiging in de gemeente Houten De Molenzoom Kantoorlocaties in centrum van Houten Kantoorvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Molenzoom Centrale ligging in Houten Zichtlocatie langs spoorlijn Nabij centrumvoorzieningen op het

Nadere informatie

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer

Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer Van Grensmaas naar Rivierpark Maasvallei 6 Gemeenten, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer POL Grensmaas 2005 + uitvoering Grensmaasproject Van Beheerakkoord Grensmaas naar Samenwerkingsovereenkomst Grensmaas

Nadere informatie

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten

Werklandschap Meerpaal. Sport en werk centraal in Nederland. Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Werklandschap Meerpaal Sport en werk centraal in Nederland Bedrijfsvestiging in de gemeente Houten Kwaliteiten Werklandschap Directe aansluiting op A27 Gebiedsoppervlak van 10 ha Flexibele kavelgrootte

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Peer

Uw gemeente in cijfers: Peer Inleiding Peer : Peer is een gemeente in de provincie Limburg en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bocholt, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt en Overpelt.

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN

RUP. Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN RUP Katwilgweg TOELICHTINGSNOTA BIJLAGEN December 2010 COLOFON Projectleider Maud Coppenrath Ontwerper Arcadis Belgium Programmaleider Katlijn Van der Veken Planologisch ambtenaar Frank de Bruyne Secretariaat

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP VOLVO TRUCKS GENT SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. HERBESTEMMING NAAR GRB IN FUNCTIE VAN HET PLANOLOGISCH

Nadere informatie

Noord-Limburg in cijfers. 14 mei 2013

Noord-Limburg in cijfers. 14 mei 2013 Noord-Limburg in cijfers 14 mei 2013 Inhoud Het Steunpunt Sociale Planning: even kort voorstellen Noord-Limburg in cijfers Nieuwe databank Limburg in cijfers: even kennismaken Het Steunpunt Sociale Planning:

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 4 : Stedelijke ontwikkeling

A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 4 : Stedelijke ontwikkeling A. Projectspecifieke indicatoren ten behoeve van thematische prioriteit 4 : Stedelijke ontwikkeling 4.1. Voor EFRO-projecten onder operationele doelstelling: Ondersteunen van geïntegreerde stedelijke ontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Persbriefing. College van 3 juli 2015

Persbriefing. College van 3 juli 2015 Persbriefing College van 3 juli 2015 Stad Antwerpen creëert ruimte voor industrie en logistiek en pakt kantoorleegstand aan... 2 Antwerpen brengt stille stukjes stad onder de aandacht... 5 Persbriefing

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Effectieve en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden: - Donkerblauw: effectieve overstromingsgevoelige gebieden; - Lichtblauw: mogelijke

Effectieve en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden: - Donkerblauw: effectieve overstromingsgevoelige gebieden; - Lichtblauw: mogelijke 11 7 3 15 14 2 6 8 9 4 13 5 12 10 1 Kaart 3.1 : Effectieve en mogelijke overstromingsgevoelige gebieden: - Donkerblauw: effectieve overstromingsgevoelige gebieden; - Lichtblauw: mogelijke overstromingsgevoelige

Nadere informatie

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing Actieprogramma ABC Werkdomein Ruimtelijk beleid A.1: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 0,00 Gemeente A.2: ruimtelijke uitvoeringsplannen BPA De Bergen

Nadere informatie

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Themabijeenkomst natuur en landschap. Natuur- en recreatieplan Westfriesland Themabijeenkomst natuur en landschap Natuur- en recreatieplan Westfriesland Programma (Toekomst) kracht van het gebied in beeld krijgen Start (13.00 uur) Welkom en toelichting natuur- en recreatieplan

Nadere informatie

2.4 Transport. Figuur 21 : Dichtheid van de drie types vee op het niveau van de clusters

2.4 Transport. Figuur 21 : Dichtheid van de drie types vee op het niveau van de clusters IV. Beschrijving van de drijvende krachten en Analyse van druk en impact Figuur 21 : Dichtheid van de drie types vee op het niveau van de clusters 15 100 Aantal per ha BLO (runderen en varkens) 12 9 6

Nadere informatie

Deel I. Situering gemeente

Deel I. Situering gemeente Deel I. Situering gemeente Hoofdstuk 1. Algemeen Erpe-Mere ligt in het zuidoostelijke deel van de provincie Oost-Vlaanderen, op de zuidrand van de dicht bebouwde Vlaamse Ruit. De gemeente behoort administratief

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

Detailhandel in Vlaanderen: Barometer 2015

Detailhandel in Vlaanderen: Barometer 2015 STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B-15-012 Detailhandel

Nadere informatie

Toerisme en vrijetijdsbesteding in de 21 ste eeuw. Uitdagingen in het licht van toeristisch-recreatief hoofd- en medegebruik

Toerisme en vrijetijdsbesteding in de 21 ste eeuw. Uitdagingen in het licht van toeristisch-recreatief hoofd- en medegebruik Toerisme en vrijetijdsbesteding in de 21 ste eeuw Uitdagingen in het licht van toeristisch-recreatief hoofd- en medegebruik Aanzet: Els Lievois & Lowie Steenwegen Enkele basisbegrippen Toerisme recreatie

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

3. Een erg belangrijk knelpunt blijft de miskenning van de zeer hoge intrinsieke waarde van het authentieke Romeinse wegtraject.

3. Een erg belangrijk knelpunt blijft de miskenning van de zeer hoge intrinsieke waarde van het authentieke Romeinse wegtraject. Aan het Stadsbestuur van Tongeren Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke ordening Maastrichterstraat 10 3700 TONGEREN Van LEEFMILIEU TONGEREN p.a. Paul Denis Clarastraat 35 3700 TONGEREN 012 / 23 03 28 6 oktober

Nadere informatie

College van 23 oktober 2015

College van 23 oktober 2015 College van 23 oktober 2015 Stad en haven investeren 350 miljoen euro in leefbaarheid en mobiliteit...2 Kom Slim naar Antwerpen tijdens de grote wegenwerken (SW A234 nr. 08845)...5 Stad en haven investeren

Nadere informatie

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl)

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Introductie De Friese gemeente Tytsjerksteradiel ligt pal ten oosten van de provinciehoofdstad Leeuwarden. De gemeente bestaat uit 17 kernen;

Nadere informatie

De Kusttram = duurzaam toerisme

De Kusttram = duurzaam toerisme De Kusttram = duurzaam toerisme Toelichting door: Dirk Schockaert, De Lijn West-Vlaanderen Sinds 1885 > een unieke traditie In 1885 > eerste tramlijn tussen Oostende en Nieuwpoort In 1912 > eerste elektrische

Nadere informatie

Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt. Tobias Verbruggen. 21 oktober 2014

Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt. Tobias Verbruggen. 21 oktober 2014 Mobiliteit vanuit werkgeversstandpunt Tobias Verbruggen 21 oktober 2014 Inhoud Voka Kamer van Koophandel Limburg België als filekampioen Meer én gericht investeren Missing links Slimme kilometerheffing

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Les 14 Bevolkingsspreiding in Europa

Les 14 Bevolkingsspreiding in Europa 5. Stedelijke landschappen 1 2e jaar aardrijkskunde Les 14 Bevolkingsspreiding in Europa Hoe onderzoek ik de bevolkingsspreiding? (gebaseerd op Geogenie2) Positieve factoren Verklaart de hoge bevolkingsdichtheid

Nadere informatie

TMVW-Delta. Projectleider TMVW Delta Nutsbedrijven Totale kosten 220.002 ECU Interreg-bijdrage 100.000 ECU Looptijd 1995-1997

TMVW-Delta. Projectleider TMVW Delta Nutsbedrijven Totale kosten 220.002 ECU Interreg-bijdrage 100.000 ECU Looptijd 1995-1997 TMVW-Delta Projectleider TMVW Delta Nutsbedrijven Totale kosten 220.002 ECU Interreg-bijdrage 100.000 ECU Looptijd 1995-1997 Dit project realiseerde met de bouw van een pompstation de nodige infrastructuur

Nadere informatie

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Goede avond dames en heren, Meneer Vancauwenberghe (VLM), Schepen Balthazar, Gedeputeerde

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Provincie Antwerpen Gemeente Mol. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Kaasboerin in Mol. Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel

Provincie Antwerpen Gemeente Mol. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Kaasboerin in Mol. Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Kaasboerin in Mol Bijlage IIIg: bereikbaarheidsprofiel Provincie Antwerpen Gemeente Mol 1 Bereikbaarheidsprofiel Het bereikbaarheidsprofiel geeft een inzicht

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaarschrift telt 26 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP

Nadere informatie

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal memo aan: t.a.v.: kenmerk: B.V. Stichts Beheer Gerard Heuvelman DETE/80108.03 datum: 30 oktober 2015 betreft: cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal Inleiding Het plan Castor betreft een woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

Voor meer cijfers, zie beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1

Voor meer cijfers, zie  beleidsdomein Slagkrachtige stad, rubriek data. Stad Genk Publicatie Inkomens 2013 1 De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie publiceerde de cijfers over het netto belastbaar inkomen van 2013 (aanslagjaar 2014). De cijfers zijn gebaseerd op de aangiften in de personenbelastingen.

Nadere informatie

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Beleidskader Robuuste en Samenhangende Open Ruimte. Partnerforum Gent, 18 februari 2016

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Beleidskader Robuuste en Samenhangende Open Ruimte. Partnerforum Gent, 18 februari 2016 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Beleidskader Robuuste en Samenhangende Open Ruimte Partnerforum Gent, 18 februari 2016 Sterke druk op Vlaamse open ruimte als gevolg van klimaatverandering en bevolkingsgroei

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke Inleiding Het planologisch attest is een document waarin de bevoegde overheid aangeeft of

Nadere informatie

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle. Versie 03.02.2012

Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle. Versie 03.02.2012 Streefbeeldstudie kanaal naar Charleroi en kanaalomgeving op het grondgebied van de stad Halle Versie 03.02.2012 Inhoud Situering ABC-as / kanaal naar Charleroi / studiegebied streefbeeld Historiek kanaal

Nadere informatie

Herinrichting schoolomgeving Icarus Kasteelstraat + Omgeving Douanekantoor Kessenich

Herinrichting schoolomgeving Icarus Kasteelstraat + Omgeving Douanekantoor Kessenich Gemeente Kinrooi Herinrichting schoolomgeving Icarus Kasteelstraat + Omgeving Douanekantoor Kessenich Korte omschrijving Bij de herinrichting van de schoolomgeving is de volledige omgeving inclusief de

Nadere informatie

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN In onderstaande tekst wordt de afweging gemaakt tussen juridische toestand van een gebied, de toestand op het terrein en de visie van het GRS. Daaruit wordt een conclusie

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn VOOR EEN LEEFBARE STAD ÉN EEN LEEFBARE RAND Welkom 1. Procedure Plan-Mer 2. Tweede spoor (en E313) 3. IJzeren Rijn 4. Vragen en discussie Procedure

Nadere informatie

SPEERPUNTEN NOTITIE GEMEENTELIJKE HERINDELING VAN DE ONDERNEMERSVERENIGINGEN VAN HARENKARSPEL, SCHAGEN EN ZIJPE

SPEERPUNTEN NOTITIE GEMEENTELIJKE HERINDELING VAN DE ONDERNEMERSVERENIGINGEN VAN HARENKARSPEL, SCHAGEN EN ZIJPE SPEERPUNTEN NOTITIE GEMEENTELIJKE HERINDELING VAN DE ONDERNEMERSVERENIGINGEN VAN HARENKARSPEL, SCHAGEN EN ZIJPE Inleiding De gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe werken toe naar een gemeentelijke herindeling.

Nadere informatie

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013 Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte Infovergadering 19/02/2013 5 werkvormen, 9 werkgebieden 5 werkvormen: 1. Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten 2. Intergemeentelijke samenwerking 3. Regionale

Nadere informatie

Promotie zweefvliegcentrum Someren. LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum in Someren

Promotie zweefvliegcentrum Someren. LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum in Someren pagina 1 van 8 Page 1 LTA-Someren Secretariaat LTA-Someren P/a J. van Lierop Limburglaan 36 5712PM Someren info@heidehoeve.nl - 1 - Datum 7 juni 2014 Onderwerp: LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde en deels zonevreemde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven, opgemaakt in toepassing

Nadere informatie

MRA-agenda van de IJmond IJMOND

MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND MRA-agenda van de IJmond IJMOND Inleiding De IJmond is een veelzijdige aantrekkelijke regio met veel potentie. Binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft de IJmond een eigen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

2.3 Programma 3: De werkende gemeente

2.3 Programma 3: De werkende gemeente 2.3 Programma 3: De werkende gemeente Wat willen we bereiken? Algemeen Als gemeente kiezen we voor een strategische focus op werken en leren. Door het versterken van de economische ontwikkeling in onze

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Haspengouw-Voeren Natuur- en landbouwgebieden Vallei van de Herk en Mombeek van Alken

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters

Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters De aanleiding Gent Sint-Pieters en omgeving einde jaren 90 vanuit stedenbouwkundig oogpunt Knooppunt openbaar vervoer met groeiverwachtingen

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

Mobiliteitscontext in Vlaanderen

Mobiliteitscontext in Vlaanderen Mobiliteitscontext in Vlaanderen Joris Willems PCVO Handel afdeling Verkeerskunde (HSV) Diepenbeek (www.pcvohandel.be/verkeerskunde) Mobiliteit en ruimtelijke ordening: hoe zit dat eigenlijk? Voorbeeld:

Nadere informatie

situering op de topokaart

situering op de topokaart situering op de topokaart stad sint-truiden - r.u.p. 'dorpengeheel groot-gelmen - engelmanshoven - gelinden en omgeving' - kaart 1 afbakening plangebied 0 0.3 0.6km bron: topografische kaart 1/10.000,

Nadere informatie

Deel 4: Bindend gedeelte

Deel 4: Bindend gedeelte Deel 4: Bindend gedeelte Inhoudsopgave 5.6 Uitbouw van functionele en toeristisch-recreatieve wandel- en fietsnetwerken... 9 6 Actieprogramma s en stimulansen... 10 6.1 Verordeningen en financiële maatregelen

Nadere informatie

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen

HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen HEROVER DE FORTENGORDEL ConceptVestingAntwerpen Ruimtelijk planologische ontwikkelingsmogelijkheden van de Brialmontforten rondantwerpen INLEIDING DE FORTENGORDEL = UITWERKING STRUCTUURPLAN PROVINCIE Het

Nadere informatie