ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. HBO Bachelor Bedrijfskunde. aan het NVAO Accreditatiekader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. HBO Bachelor Bedrijfskunde. aan het NVAO Accreditatiekader"

Transcriptie

1 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van HBO Bachelor Bedrijfskunde aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 30 augustus 2005 en 27 september 2005 Inhoud van het verslag Identificatie... 2 Managementsamenvatting... 4 Bevindingen Onderwerp: doelstellingen opleiding Onderwerp: programma Onderwerp: inzet van personeel Onderwerp: voorzieningen Onderwerp: interne kwaliteitszorg Onderwerp: condities voor continuïteit...25 Bijlage 1: Programma...27 Bijlage 2: Documenten...29 Bijlage 3: Domeinspecifiek referentiekader...30 Bijlage 4: Visitatieteam...41 Bijlage 5: Onafhankelijkheidsverklaringen...42 De verantwoordelijke teamleider: drs. R. de Lusenet namens deze, C.F.M. van Strien Certiked 19 oktober 2005 Pagina 1 van 42

2 Identificatie De opleiding wordt verzorgd door: EuroPort Business School Houtlaan 10 gebouw Zalmhaven Postbus KB Rotterdam Telefoon: (010) Fax: (010) Website: Voor kwaliteit verantwoordelijke bestuurders: mr. J.P. Marchand en R.E. Oosterhoff, directeuren Kwaliteitscoördinator: R.E. Oosterhoff Scope en doel De visitatie heeft betrekking op: EuroPort Business School HBO Bachelor Bedrijfskunde (Bachelor Business Administration) Voltijd en duaal Locatie Rotterdam. Doel van het onderzoek is te beoordelen in welke mate de aspecten uit het NVAO Beoordelingskader (februari 2003) die van toepassing zijn bij een Toets Nieuwe Opleidingen adequaat worden afgedekt. Teamsamenstelling Teamleider: Extern deskundige: Secretaris: Studentlid: drs. R. de Lusenet prof. dr. M.A.E. Vandenput drs. W.J.J.C. Vercouteren mevrouw A.E. Stapel Van elk teamlid is in Bijlage 4 een beknopt CV opgenomen. Pagina 2 van 42

3 Werkwijze De opleiding heeft een aanvraagdossier Toets Nieuwe Opleidingen over de opleiding opgesteld en deze doen toekomen aan het visitatieteam op 20 augustus De visitatie zelf is uitgevoerd op 30 augustus 2005 en 27 september Het conceptrapport is op 10 oktober 2005 toegezonden aan het management van de opleiding. Op 17 oktober 2005 zijn schriftelijke reacties opgesteld door de opleiding, die hebben geleid tot het onderhavige definitief rapport. In de aanloop naar de visitatie is er driemaal een bijeenkomst geweest tussen leden van het visitatieteam en vertegenwoordigers van de Hogeschool. Deze bijeenkomsten hadden een voorlichtend en planningstechnisch karakter. Pagina 3 van 42

4 Managementsamenvatting Op 30 augustus 2005 en 27 september 2005 heeft een visitatieteam van Certiked een visitatie uitgevoerd bij de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde van EuroPort Business School. De doelstelling was een Toets Nieuwe Opleiding uit te voeren met betrekking tot de kwaliteit van de opleiding, gerelateerd aan het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs. Algemeen beeld EuroPort Business School komt voort uit Hogeschool Brouwer. Deze laatste hogeschool verzorgde sedert het einde van de jaren 80 opleidingen in Flevoland en verwierf de status van aangewezen hogeschool in het jaar In het jaar 2000 is Hogeschool Brouwer verkocht aan Hogeschool Markus Verbeek. Daarna is Hogeschool Brouwer losgemaakt uit Hogeschool Markus Verbeek. In 2005 zijn de statuten van Hogeschool Brouwer gewijzigd en is de naam van Hogeschool Brouwer veranderd in EuroPort Business School. De EuroPort Business School is een besloten vennootschap die in eigendom is van de stichting EuroPort Business School. Deze stichting is in handen van een bestuur dat bestaat uit twee bestuurders, die het zeggenschap over de Hogeschool uitoefenen. De aandelen van de besloten vennootschap zijn in het bezit van drie aandeelhouders. Met de naamsverandering van Hogeschool Brouwer naar EuroPort Business School is een verandering van strategie opgetreden. EuroPort Business School richt zich op het hogere segment van de markt voor HBO-bacheloropleidingen. Bepalende elementen daarbij zijn dat EuroPort Business School deze opleidingen aanbiedt als driejarige opleidingen, waarbij veel aan motivatie en inzet van de studenten wordt gevraagd en de opleidingen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven opzet en vormgeeft. Om dat mogelijk te maken kiest EuroPort Business School voor kleinschalig onderwijs met een intensieve begeleiding van de studenten. Om ervoor te zorgen dat de studenten een goede kans van slagen in de opleidingen hebben, vindt er een intake-assessment bij het begin van de studie plaats. De kosten van de opleidingen is gesteld op iets minder dan per jaar. EuroPort Business School beoogt nu twee opleidingen te beginnen, te weten Bedrijfskunde en International Business and Management Studies. Bedrijfskunde zal aangeboden worden in een voltijd- en een duale variant, terwijl International Business and Management Studies alleen in voltijd plaatsvindt. Parallel hieraan vindt de ontwikkeling plaats van de Prep-School. Dat is een opleiding die buitenlandse studenten voorbereidt op de HBO-bacheloropleidingen. EuroPort Business School is van plan later de HBO-bacheloropleiding Financiële Dienstverlening aan het geheel van opleidingen toe te voegen. Een andere doelstelling is op afzienbare termijn te beginnen met MBO-opleidingen en later met WOmasteropleidingen en AssociateDegree-opleidingen. EuroPort Business School zal niet alleen Nederlandse studenten trachten te interesseren voor de opleidingen maar ook buitenlandse studenten, met name uit China, Brazilië, Rusland en India. De voltijd-opleiding Bedrijfskunde is overigens uitsluitend bestemd voor Nederlandse studenten, die van HAVO, VWO en MBO-opleidingen afkomstig zijn. De duale opleiding Bedrijfskunde is bedoeld voor Nederlandse personen die in de beroepspraktijk werkzaam zijn, over een behoorlijke ervaring in de praktijk beschikken en het potentieel in zich hebben om op HBO-bachelorniveau werkzaam te zijn. De duale opleiding is qua model afgeleid van de duale opleiding Bedrijfskunde, die al meer dan tien jaar door Pagina 4 van 42

5 Hogeschool InHolland in Delft op succesvolle wijze wordt aangeboden. De personen die bij deze opleiding betrokken waren, zijn de personen die nu de duale variant van de opleiding Bedrijfskunde zullen leiden. Bevindingen en beoordeling Het visitatieteam van Certiked heeft vastgesteld, dat EuroPort Business School op een wijze inhoud heeft gegeven aan de opleiding Bedrijfskunde, zowel in de voltijd- als in de duale variant. Het visitatieteam heeft vastgesteld dat alle onderwerpen in het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs als zijn beoordeeld. Daarmee concludeert het visitatieteam van Certiked dat de voltijd- en duale opleidingen Bedrijfskunde van EuroPort Business School in mate aan het geheel van het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs beantwoorden. Pagina 5 van 42

6 Bevindingen Voor de NVAO-onderwerpen zijn hierna de bevindingen van het visitatieteam weergegeven. Per onderwerp en facet uit het NVAO-kader is in een kader een omschrijving van de NVAO-criteria gegeven, waarna een puntsgewijze opsomming volgt van de bevindingen. Voor elk facet en elk onderwerp wordt vervolgens het oordeel van het visitatieteam gegeven. Samenvatting In onderstaande tabel treft u een samenvattend overzicht aan van de beoordeling van het visitatieteam per onderwerp en per facet. Onderwerp en facet 1. Doelstellingen opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen 1.2 Niveau van Bachelor 1.3 Oriëntatie HBO 2. Programma 2.1 Eisen HBO 2.2 Relatie tussen doelstellingen en programma 2.3 Samenhang programma 2.4 Studielast 2.5 Instroom 2.6 Duur 3. Inzet van personeel 3.1 Eisen HBO 3.2 Kwantiteit personeel 3.3 Kwaliteit personeel 4. Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen 4.2 Studiebegeleiding 5. Interne kwaliteitszorg 5.1 Systematische aanpak 5.2 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld 6. Condities voor continuïteit 6.1 Afstudeergarantie 6.2 Investeringen 6.3 Financiële voorzieningen Oordeel Pagina 6 van 42

7 1. Onderwerp: doelstellingen opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Domeinspecifieke eisen: de beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein. Bevindingen: Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De opleiding Bedrijfskunde heeft de eindkwalificaties van de opleiding aan de Domeincompetenties (1 e versie) voor het domein Business Administration ontleend. Deze Domeincompetenties zijn door de HBO-raad opgesteld in mei De Domeincompetenties zijn tot stand gekomen in samenspraak met vele gezaghebbende personen vanuit de domeinen en zijn besproken in diverse landelijke overleggen van de betreffende opleidingen. De Domeincompetenties zijn in een bijeenkomst op 28 mei 2004 door de Sectorraad Hoger Economisch Onderwijs van de HBO-raad goedgekeurd, als zijnde een adequate basis voor verdere ontwikkeling en voor overleg met het werkveld. Deze ontwikkeling en dat overleg kunnen tot aanpassingen leiden. Daarbij is het wel zo dat de Domeincompetenties in belangrijke mate gebaseerd zijn op bestaande opleidingsprofielen. Over deze profielen is doorgaans al indringend overleg gevoerd met de werkvelden. De Domeincompetenties kennen in die zin al een zekere vorm van validatie door het beroepenveld. De Domeincompetenties bestaan uit een achttal competenties. De eerste zes zijn domeinspecifieke competenties, terwijl de overige twee meer algemene competenties zijn. De eerste competentie, te weten Ontwikkelen van een visie op veranderingen en trends in de externe omgeving en ontwikkelen van relaties, netwerken en ketens, is door de opleiding in twee eindkwalificaties omgezet. Als gevolg daarvan werkt de opleiding met negen eindkwalificaties. De eindkwalificaties van de opleiding zijn (1) Marktgericht handelen, (2) Netwerken en accountmanagement, (3) Beleidsvoering en beleidsvorming, (4) Human resource management, (5) Procesmanagement, (6) Bedrijfskundige analyse, (7) Verandering, (8) Sociaal Vaardig en (9) Zelfsturing. Deze eindkwalificaties komen qua formulering overeen met de domeincompetenties, zoals ze in de Domeincompetenties van de HBO-raad zijn opgenomen. De opleiding heeft elk van de eindkwalificaties onderverdeeld in drie niveaus. Deze niveaus geven aan dat de student gaande van niveau 1 naar niveau 3 een steeds hogere graad van beheersing van complexiteit en oordeelsvorming aan de dag moet leggen. De Domeincompetenties zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding en in die zin voor alle betrokkenen na te lezen. De eindkwalificaties van de opleiding gelden zowel voor de voltijd- als voor de duale variant van de opleiding. Pagina 7 van 42

8 Beoordeling door het visitatieteam. Op basis van de bevindingen beoordeelt het visitatieteam de invulling van dit facet als. Het visitatieteam heeft vastgesteld dat de eindkwalificaties van de opleiding door gezaghebbende personen en door vertegenwoordigers van het werkveld zijn gevalideerd en als gevolg van de goedkeuring van de zijde van de HBO-raad een landelijke betekenis hebben. In de ogen van het visitatieteam is een goed punt dat de opleiding zelf drie niveaus van beheersing per eindkwalificatie heeft aangebracht. 1.2 Niveau HBO De beoogde eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor. Bevindingen: Het vaststellen of de eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij de algemene beschrijvingen van een bachelor heeft het visitatieteam uitgevoerd aan de hand van de vergelijking tussen de eindkwalificaties van de opleiding en de Dublin descriptoren, zoals deze zijn geformuleerd voor het bachelorniveau. Daarbij is uitgegaan van niveau 3, het hoogste niveau van de eindkwalificaties. Dat is immers het niveau dat studenten in de opleiding zullen moeten bereiken. Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen (de nummers refereren aan de eindkwalificaties): Ten aanzien van kennis en inzicht geldt dat in de eindkwalificaties onder meer voorkomen het maken van een strategische marketinganalyse (1), in overleg met het management bepalen van beleid en doelstellingen van de eigen afdeling (3), het bepalen van de behoefte aan ontwikkeling van personeel voor de middellange termijn (4), verantwoordelijkheid dragen voor integraal kwaliteitsmanagement (5), jaarplannen opstellen (6) en veranderingsprocessen opzetten (7). Elk van deze eindkwalificaties vraagt van de student kennis en inzicht in het betreffende onderwerp om de betreffende activiteiten en taken volledig tot een goed einde te brengen. Het toepassen van kennis en inzicht op bachelorniveau komt onder meer tot uitdrukking in de mate waarin de kennis en inzichten ook tot daadwerkelijke producten moeten leiden. Dat gebeurt onder meer in het maken van een implementatieplan voor strategische marketing (1), het daadwerkelijk nemen van initiatieven voor commerciële ontwikkeling (2), planning- & controlcyclus opstellen voor de eigen afdeling (3), beheren van de human resource management-functie (4), verbeterprojecten uitvoeren (5), uitvoering van jaarplannen bewaken en bijsturen (6) en veranderingsprojecten uitvoeren (7). In elk van deze eindkwalificaties wordt van de student gevraagd de verkregen kennis en inzichten om te zetten in daadwerkelijk activiteiten en zo de kennis en inzichten toe te passen. De oordeelsvorming van de student staat aangegeven in de eindkwalificaties als in staat zijn relevante ontwikkelingen intern en extern te analyseren en op basis daarvan tot aanbevelingen voor een daarop aangepast beleid te komen (1), beleid en doelstellingen van de afdeling uit het bedrijfsbeleid afleiden en de beleidsuitvoering kunnen bijsturen (3), langere termijn ontwikkeling van het personeel afleiden uit de strategie van de onderneming (4), eigen processen afstemmen met aangrenzende processen vanuit de ketengedachte (5), waar nodig, jaarplannen bijsturen (6) en criteria bepalen om te toetsen of veranderingen aan de doelstellingen voldoen (7). In elk van deze situaties dient de student interne en externe factoren te wegen en op grond daarvan besluiten te nemen of na te gaan of wijzigingen in de oorspronkelijke koers nodig of gewenst zijn. De interne Pagina 8 van 42

9 factoren hebben betrekking op de eigen afdeling en de externe factoren hebben betrekking op de koers van de onderneming en de externe factoren die de strategie en het beleid van de onderneming beïnvloeden. Het aspect communicatieve vaardigheden komt tot uiting hoe de student in staat is afhankelijk van de situatie de juiste rol in een team te kiezen en uit verschillende vormen van communicatie (mondeling, schriftelijk, verschillende media) de juiste te kiezen en deze te gebruiken (8). De leervaardigheden en de mate van zelfstandigheid van de student blijkt eruit dat de student in staat is te reflecteren op de eigen professionele ontwikkeling en zich professioneel te profileren, zowel binnen als buiten de organisatie (9). Beoordeling door het visitatieteam: Op grond van de bevindingen beoordeelt het visitatieteam dat de beoogde eindkwalificaties van de opleiding voldoen aan het niveau van HBO-Bachelor. Het visitatieteam heeft vastgesteld dat de Dublin descriptoren op bachelorniveau in mate aanwezig zijn in de eindkwalificaties. 1.3 Oriëntatie HBO De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn mede ontleend aan de door of met het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetentie. Een HBO-Bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of in een samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een HBO-opleiding vereist of dienstig is. Bevindingen: Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De Domeincompetenties van de HBO-raad, waar de eindkwalificaties van de opleiding op gebaseerd zijn, zijn opgesteld mede op basis van het raadplegen van vertegenwoordigers van het beroepenveld. In de Domeincompetenties staat aangegeven voor welke typen van beroepen en functies de opleiding opleidt. De opleiding Bedrijfskunde bereidt de studenten voor op functies op het gebied van management, beleid(sondersteuning) en organisatie(ondersteuning). Het doel is dat de studenten een duidelijk begrip verwerven van ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie, opdat ze deze kunnen vertalen naar beleidsdoelstellingen en een organisatievisie. De studenten zijn in staat vanuit de strategische visie interne processen en structuren te analyseren en te optimaliseren. Studenten van de opleiding Bedrijfskunde kunnen de samenhang aangeven tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de inrichting van de organisatie, de financiële planning, de operationele processen en het human resource management. De studenten beschikken over managementcompetenties en politieke en relationele sensitiviteit. De studenten kunnen vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken benaderen, kunnen ook over vakspecialismen heenkijken en problemen en vraagstukken analyseren vanuit een breed perspectief. Pagina 9 van 42

10 Beoordeling door het visitatieteam: Op basis van de bevindingen beoordeelt het visitatieteam dit facet als. Het visitatieteam heeft vastgesteld dat de eindkwalificaties van de afgestudeerde in overeenstemming zijn met de eisen die aan een beginnend beroepsbeoefenaar op HBO-bachelorniveau gesteld worden. Beoordeling van het onderwerp Doelstellingen Het visitatieteam beoordeelt het onderwerp Doelstellingen als. Het visitatieteam is van oordeel dat de eindkwalificaties zijn, omdat ze afgeleid zijn van de Domeincompetenties van de HBOraad, waar vakdeskundigen en beroepenveld bij betrokken zijn geweest. De eindkwalificaties reflecteren de Dublin descriptoren in mate. Ze zijn afgestemd op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Pagina 10 van 42

11 2. Onderwerp: programma 2.1 Eisen HBO Kennisontwikkeling door studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek. Het beoogde programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline. Het beoogde programma waarborgt de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk. Bevindingen: Het visitatieteam heeft vastgesteld dat de opleiding het totale programma op hoofdlijnen en met name het eerste van de drie studiejaren en detail heeft uitgewerkt, zowel voor de voltijd- als voor de duale variant. De gerapporteerde bevindingen van het visitatieteam zijn voor een belangrijk deel op de uitwerking van het eerste studiejaar gebaseerd. Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De literatuur waar de opleiding gebruik van maakt, bestaat uit boeken op het gebied van de onderwerpen van de opleiding. Deze boeken zijn van een niveau met het oog op het bereiken van het HBO-bachelorniveau. Alhoewel nog niet alle literatuur bekend is, zijn enkele voorbeelden voor het eerste studiejaar de boeken Bedrijfskunde de basis (Alblas), Handreiking integraal besturen (INK), Management/beheersing van bedrijfsprocessen (Schieman), Presteren met processen (Dorr), Hoofdlijnen bestuurlijke informatievoorziening (Beek en Vaassen) en Projectmanagement (Grit). Naast de literatuur werkt de opleiding met module-beschrijvingen. Een module is een onderdeel van een blok en bestaat uit verschillende lessen. In deze modulebeschrijvingen staan voor elke module aangegeven de doelstelling van de module, de inhoud van de bijeenkomsten waaruit de module is opgebouwd en de te bestuderen literatuur. Naast de literatuur die voorgeschreven is, zal de opleiding gebruik maken van artikelen, cases en van verwijzingen naar radio, televisie, internet en de krant, die de studenten dienen te bestuderen. De opleiding zal ook aanbevolen literatuur aangeven, opdat de studenten hun kennis kunnen verdiepen. De opleiding beschouwt het onderhouden van een intensieve relatie met het bedrijfsleven als een speerpunt. Daartoe heeft de opleiding een (concept-)overeenkomst opgesteld waarbinnen bedrijven en de opleiding hun samenwerking regelen. De samenwerking houdt onder andere in beschikbaar stellen van stageplaatsen, beschikbaar stellen van bedrijfscoaches, delen van kennis, gastdocentschappen en samenwerking en ondersteuning inzake onderzoeks- en afstudeeropdrachten. De opleiding beschikt naar eigen zeggen over een uitgebreid netwerk binnen het bedrijfsleven, met name in de regio Rijnmond. In het programma van de opleiding is veel plaats ingeruimd voor bedrijfsbezoeken, excursies, stages en de afstudeeropdracht. De studenten dienen deze onderdelen van de opleiding in de beroepspraktijk uit te voeren. Hierdoor komen de studenten in aanraking met de beroepspraktijk. Ook organiseert de opleiding gastlessen, die mensen uit de beroepspraktijk zullen verzorgen. De opleiding heeft de beschikking over een beroepenveldcommissie. De leden van de commissie zijn afkomstig uit het bedrijfsleven. Het oogmerk ten aanzien van de beroepenveldcommissie is de Pagina 11 van 42

12 opleiding te voorzien van adviezen uit het bedrijfsleven. De leden van de commissie onderschrijven dat streven. Voor de studenten die het duale programma volgen, is het verband met de beroepspraktijk extra gewaarborgd als gevolg van de omstandigheid dat zij in de beroepspraktijk werkzaam zijn en een groot deel van hun opleiding ook in de beroepspraktijk vormgeven. Beoordeling door het visitatieteam: Het visitatieteam beoordeelt op grond van de bevindingen het facet eisen HBO als zijnde. Het visitatieteam heeft vastgesteld dat de te gebruiken lesmaterialen en literatuur van een niveau zijn en dat een groot deel van het studieprogramma in de praktijk zal plaatsvinden. Verder werkt de opleiding aan een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. 2.2 Relatie tussen doelstellingen en programma Het beoogde programma, het didactisch concept, de werkvormen en de wijze van toetsing weerspiegelen de te bereiken eindkwalificaties van de opleiding. De te bereiken eindkwalificaties zijn aantoonbaar vertaald in leerdoelen van (onderdelen van) het beoogde programma. Bevindingen: Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De opleiding heeft competentiekaarten vervaardigd. In de competentiekaarten is de relatie zichtbaar gemaakt tussen de eindkwalificaties van de opleiding en de kennis en inzichten, vaardigheden en aspecten van attitude die de studenten zouden moeten beheersen. In de competentiekaarten heeft de opleiding de betreffende beschrijving van de competentie c.q. eindkwalificatie gekoppeld aan beheersindicatoren. Naast de competentie is voor de beheersindicatoren ook de context van belang. Deze context geeft een indruk van het niveau waarop studenten de competentie dienen te beheersen. Voor wat het niveau betreft, is de opleiding uitgegaan van de drie niveaus die de opleiding binnen de eindkwalificaties heeft onderscheiden. De beheersindicatoren binnen de competentiekaarten zijn een nadere operationalisering van de eindkwalificaties en het niveau. Op grond van de beheersindicatoren heeft de opleiding aangegeven welke kennis en inzichten, welke vaardigheden en welke aspecten van attitude de student dient te beheersen. Binnen de beschrijving van de leerinhouden van de onderdelen of modulen van de opleiding is verwezen naar de eindkwalificaties waarop de onderdelen betrekking hebben. Daarbij zijn de beheersindicatoren leidend. Bij elk onderdeel van de studie is aangegeven welke van de beheersindicatoren binnen dat onderdeel getoetst worden. Zo is er vanaf competenties en eindkwalificaties via beheersindicatoren een duidelijke lijn getrokken naar leerdoelen en leerinhouden. In een competentiematrix is voor het eerste jaar, dat geheel is uitgewerkt, aangegeven in welke onderdelen van de studie welke competenties aan de orde komen. Het didactisch concept van de opleiding is gebaseerd op leren in wisselwerking met de praktijk, het centraal stellen van de student en de belangrijke plaats van toetsing. Pagina 12 van 42

13 Het didactisch concept van de opleiding is gebaseerd op de leerlijnen van De Bie. Deze leerlijnen zijn achtereenvolgens de integrale leerlijn (ontwikkelen van een beroepsproduct), praktijkervaringsleerlijn (professioneler functioneren in de praktijk), vaardighedenleerlijn (beter worden in professionele vaardigheid), conceptuele leerlijn (systematisch verwerven van werkmodellen en deze kunnen verantwoorden met behulp van theorieën) en studieloopbaanlijn (grip krijgen op de eigen studie). De opleiding heeft het didactisch concept omgezet in werkvormen. Bij elk van de modulen en onderdelen van de opleiding heeft de opleiding aangegeven welke van de leerlijnen van toepassing is en welke werkvorm daarbij behoort. Er is een navolgbaar verband tussen het didactisch concept en de werkvormen die van toepassing zijn. Voor de duale studenten is de didactiek uitgebreid met action learning rond thema s en feedback op door de studenten gemaakte opdrachten, zowel vanuit de opleiding als vanuit de beroepspraktijk. De werkvormen zijn dan ook veelal workshops of toepassing van het geleerde in de werksituatie door middel van het uitvoeren van een opdracht. De opleiding heeft een Beleidsdocument competentiegericht toetsen en beoordelen opgesteld. In dat document staat welke toetsvormen per leerlijn van toepassing zijn. In het document is ook aangegeven hoe de opleiding de betrouwbaarheid en validiteit van toetsen wil borgen. Ook staat in het document aangegeven hoe de toetscyclus eruit zal zien en op welke wijze de opleiding de verschillende stappen in de toetscyclus zal borgen. In het Stappenplan toetsontwikkeling heeft de opleiding aangegeven hoe ze wil komen tot het op een verantwoorde wijze construeren, vaststellen, afnemen en beoordelen van toetsen. Beoordeling door het visitatieteam: Het visitatieteam beoordeelt de relatie tussen doelstellingen en programma als. Het visitatieteam heeft vastgesteld dat de opleiding de eindkwalificaties op een adequate wijze heeft vertaald in leerinhouden. Verder heeft de opleiding in de ogen van het visitatieteam het didactisch concept verantwoord opgezet en vertaald in de opleiding. Ook heeft de opleiding de verschillende toetsvormen gekoppeld aan het didactisch concept en het proces van toetsing van de nodige waarborgen voorzien. 2.3 Samenhang programma Het beoogde programma is inhoudelijk samenhangend. Bevindingen: Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De opzet van de opleiding voor voltijdstudenten is als volgt. De studie is onderverdeeld in drie studiejaren. Elk van deze studiejaren is onderverdeeld in vier blokken. Elk van deze blokken telt 20 ECTS. Binnen de blokken zijn modulen onderscheiden. Van deze modulen is aangegeven hoeveel ECTS ze omvatten, over welke onderwerpen ze gaan en welke werkvormen en toetsvormen ertoe behoren. Voor voltijdstudenten zijn de blokken in het eerste en het tweede jaar gewijd aan het werken aan de competenties in een hoofdzakelijk binnenschools curriculum, zij het dat het eerste jaar aan het einde een korte stage bevat. Aan het einde van het tweede jaar en aan het begin van het derde jaar Pagina 13 van 42

14 zijn twee blokken ingeruimd voor de stage. Na de stage zijn drie blokken in het derde jaar bestemd voor de afstudeeropdracht en de minor. In de beschrijvingen van de afzonderlijke modulen is aangegeven op welke competenties casu quo eindkwalificaties deze module betrekking heeft, welke plaats de betreffende module inneemt binnen de totale opleiding en wat de relatie van de betreffende module is met de andere modulen binnen het blok. Verder staat in de modulebeschrijvingen hoe de module over de verschillende lessen is verdeeld en wat in de lessen aan de orde komt. Van belang is dat in de modulebeschrijvingen ook duidelijk wordt wie van de docenten de verantwoordelijkheid voor de module heeft en wie dan ook de coördinatie heeft ten aanzien van onder meer de inhoud van de module en de aansturing van de gastsprekers. Voor de studenten van het voltijdsprogramma bestaan de modulen van het eerste studiejaar, uit vier blokken. Deze blokken luiden achtereenvolgens Introductie: wat is bedrijfskunde (blok 1), Communicatie & externe oriëntatie (blok 2), Leidinggeven & interne organisatie (blok 3) en Financieel management & stage (blok 4). De meeste van de onderwerpen waar de studie als geheel uit bestaat, komen in het eerste jaar aan de orde. Er is ook in het programma van het eerste jaar aandacht voor de sociale en zelfreflectieve competenties. De samenhang binnen de blokken is zo dat de onderwerpen die met het blok samenhangen, aan bod komen. Voor de studenten die het duale programma volgen, is de studie opgezet rond thema s. De thema s voor het eerste studiejaar zijn Sturen met het dashboard (blok 1), Marktgericht organiseren (blok 2), Maximale medewerkers (blok 3) en Het geregelde proces (blok 4). In deze thema s komen de competenties terug. De thema s bundelen vakken en onderwerpen en vertonen op die wijze een duidelijke samenhang. De opleiding bewerkstelligt de samenhang tussen de praktijk en de theorie voor de duale studenten door middel van het formuleren van opdrachten, die de studenten in de beroepspraktijk moeten uitvoeren. De opleiding heeft de minors beschreven in termen van mogelijke onderwerpen waaruit de student kan kiezen. De minor, uitgevoerd in het derde studiejaar, bestrijkt 30 ECTS. Beoordeling door het visitatieteam: Het visitatieteam beoordeelt de samenhang van het programma als. Het visitatieteam heeft daarbij overwogen dat de opleiding de samenhang in het curriculum als geheel heeft gewaarborgd voor de voltijdstudenten door de opzet van de studie in blokken en de plaats van de stage en de afstudeeropdracht. Voor de duale studenten is de samenhang gewaarborgd doordat de opleiding werkt met thema s waarbinnen de studenten in workshops en via opdrachten de lesstof aangeboden krijgen. 2.4 Studielast Het programma is studeerbaar doordat factoren, die betrekking hebben op dat programma en die de studievoortgang belemmeren zoveel mogelijk worden weggenomen. Bevindingen: Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De opleiding richt zich op kleinschaligheid in de opzet van de opleiding. EuroPort Business School zal maximaal drie opleidingen met elk maximaal 60 studenten per studiejaar op één locatie huisvesten. Met een aantal studenten op stage blijft de totale populatie van de studenten op minder Pagina 14 van 42

15 dan 500. De groepsgrootte binnen de opleiding blijft beneden 25 studenten. De opleiding acht beide zaken van belang om zodoende de toegang van studenten tot docenten en de studieloopbaanbegeleiding zo onbelemmerd mogelijk te doen zijn. Ook kan door het klein blijven van de totale opleiding en de groepen de begeleiding door de docent intensief zijn en blijven. De studenten krijgen een studieloopbaanbegeleider. Deze persoon is voor de studenten aanwezig om de studievoortgang of mogelijke belemmeringen in de studie te bespreken. Het initiatief ligt bij de student. Tweemaal per jaar maakt de studieloopbaanbegeleider een afspraak met de student voor een gesprek over het onderwerp van studievoortgang. De opleidingsmanager overlegt op structurele wijze met de klassenvertegenwoordigers om langs die weg mogelijke belemmeringen op het spoor te komen en indien mogelijk weg te nemen. De studenten krijgen als faciliteit de beschikking over een digitaal portfolio aan de hand waarvan zij zelf hun persoonlijke ontwikkeling en de voortgang van hun studieproces kunnen bewaken. Deze activiteit valt binnen de studieloopbaanlijn. De opleiding krijgt via het digitaal portfolio inzicht in de voortgang en de studieloopbaanbegeleider zal daar desgewenst aandacht aan besteden. De opleiding zal de studievoortgang van de studenten ook bewaken door middel van een cijferregistratiesysteem. Beoordeling door het visitatieteam: Het visitatieteam beoordeelt de invulling van de studeerbaarheid als. Het visitatieteam heeft vastgesteld dat de opleiding inzake studiebegeleiding faciliteiten in het leven heeft geroepen die de studievoortgang zoveel mogelijk kunnen bevorderen. 2.5 Instroom Het beoogde programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten. Bevindingen: Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De voltijdsvariant van de opleiding staat in beginsel open voor afgestudeerden van HAVO, VWO en MBO. De opleiding neemt de aanstaande studenten in de voltijdsvariant een intake-assessment af dat bestemd is om na te gaan of de student gemotiveerd is om het versnelde en intensieve programma van drie jaar met succes te voltooien. Het intake-assessment bestaat uit het schrijven van een sollicitatiebrief en het voeren van een intakegesprek. De brief is een goed middel om de motivatie te peilen en het beeld dat de student van de opleiding heeft, vast te stellen. Het intakegesprek dient om de motivatie en de persoonlijke eigenschappen van de student na te gaan. De duale variant staat open voor personen die in de beroepspraktijk werkzaam zijn en door middel van deze opleiding hun kennis, inzicht en vaardigheden op een hoger plan willen brengen. Bij de duale studenten is het intake-assessment niet zozeer bedoeld om de motivatie vast te stellen als wel om na te gaan of aanstaande studenten in aanmerking kunnen komen voor het honoreren van elders verworven competenties. De procedure die de opleiding hiervoor heeft ontwikkeld, bestaat uit het schrijven van een sollicitatiebrief, het self-assessment en portfolio, en het criteriumgerichte interview. De criteria waaronder een student elders verworven competenties toegewezen kan krijgen, zijn zorgvuldig opgesteld, consciëntieus en uitgebreid. Pagina 15 van 42

16 Beoordeling door het visitatieteam: Het visitatieteam beoordeelt op basis van de bevindingen dit facet als. Het visitatieteam heeft vastgesteld dat de opleiding de toegang tot de opleiding en het verlenen van elders verworven competenties gewetensvol en nauwkeurig heeft ingericht. 2.6 Duur De opleiding voldoet aan de formele eisen met betrekking tot de omvang van het curriculum: 240 studiepunten. Bevindingen: Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De opleiding heeft een nominale studieduur van drie jaar. Elk van deze jaren telt 80 ECTS. Elk studiejaar is verdeeld in vier blokken. De opleiding is verdeeld in 12 blokken van elk 20 ECTS. De eerste zeven blokken zijn binnenschools. De blokken 8 en 9 zijn bestemd voor de stage. De eisen die aan de stage worden gesteld, zijn opgenomen in de stagehandleiding van de opleiding. De laatste drie blokken van het derde studiejaar, zijnde de blokken 10, 11 en 12 zijn ingeruimd voor de afstudeeropdracht van 30 ECTS en een minor van 30 ECTS. Binnen de blokken zijn de modulen of onderdelen van het betreffende blok omschreven in termen van de het aantal ECTS wat met dat onderdeel is gemoeid en de studiebelasting in termen van uren die daarmee samenhangt. De onderdelen of modulen bestaan veelal uit 8 weken. In deze periode voeren de studenten activiteiten uit waarvoor de opleiding de studiebelasting heeft beschreven. De studiebelasting in termen van uren komt overeen met het aantal ECTS vermenigvuldigd met 28 uren. Dat de productiviteit van de studenten hoger is dan in een vierjarige opleiding is een gevolg van het intensieve programma. Voor voltijdstudenten is de studiebelasting ongeveer 45 uren per week, waarvan ongeveer 20 uren te besteden aan colleges en de overige uren aan zelfstudie. Voor duale studenten is de studiebelasting ongeveer 20 uur per week voor het eerste en het tweede jaar en daarnaast 10 uur van de werksituatie. In het derde jaar gaat het om de helft van de werktijd. Beoordeling door het visitatieteam: Het visitatieteam beoordeelt op grond van de bevindingen de duur van de opleiding als zijnde. Het visitatieteam heeft vastgesteld dat de studiebelasting in overeenstemming is met het aantal te verwerven ECTS. Pagina 16 van 42

17 Beoordeling van het onderwerp Programma Het visitatieteam beoordeelt het onderwerp programma als zijnde.het visitatieteam is van oordeel dat de HBO eisen in de opleiding aanwezig zijn, dat de vertaling van de eindkwalificaties naar het programma adequaat is gebeurd, dat de samenhang van het programma is en dat de studiebegeleiding, de instroom en de duur van het programma op een adequate wijze door de opleiding zijn ingericht. Pagina 17 van 42

18 3. Onderwerp: inzet van personeel 3.1 Eisen HBO Het onderwijs zal voor een belangrijk deel verzorgd worden door personeel dat een verbinding legt tussen de opleiding en de beroepspraktijk. Bevindingen: Het visitatieteam is in de gelegenheid geweest een gesprek te voeren met een aantal van de beoogde docenten van de opleiding en heeft ook hun curricula vitae ingezien. Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De docenten zijn afkomstig uit de beroepspraktijk en hebben nagenoeg alle ook heden nog activiteiten in de praktijk. De praktijkervaring van de docenten is gelegen op verschillende vakgebieden als gevolg waarvan de verschillende onderwerpen binnen de opleiding ook vanuit de relevante praktijk benaderd kunnen worden. De opleiding is voornemens om gastdocenten vanuit de beroepspraktijk in te zetten. Deze gastdocenten beschikken over ruim vaardigheden om de verbinding tussen de opleiding en de beroepspraktijk te leggen. Beoordeling door het visitatieteam: Het visitatieteam beoordeelt op grond van de bevindingen de eisen HBO van de beoogde docenten als zijnde. Het visitatieteam heeft daarbij overwogen dat deze docenten voeling met en ervaring in de praktijk zullen hebben en dat de opleiding daarnaast gastdocenten gaat inzetten. 3.2 Kwantiteit personeel Er wordt capaciteit vrijgemaakt om de nieuwe opleiding te kunnen starten en te kunnen continueren. Bevindingen: Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De beoogde docenten die het visitatieteam heeft gesproken en de verkregen indicaties over het te activeren externe netwerk aan verder te werven docenten zijn in getal om de opleiding en de verschillende onderdelen daarbinnen, te kunnen aanbieden. In het businessplan van de opleiding is aangegeven dat er een groepsgrootte is van maximaal 25 studenten als gevolg waarvan de docent-student ratio maximaal 1 : 25 zal bedragen. Het aantal in te zetten docenten is geënt op deze docent-student ratio. Pagina 18 van 42

19 In de jaren na 2006/2007 lopen de kosten voor docenten minder op dan volgens de ratio verwacht zou mogen worden. De redenering van de opleiding is dat de opleiding in toenemende mate gebruik zal kunnen maken van docenten die afkomstig zijn van de bedrijven waarmee de opleiding een samenwerkingsovereenkomst heeft en die als gevolg daarvan om niet hun werkzaamheden verrichten. Beoordeling door het visitatieteam: Het visitatieteam beoordeelt de kwantiteit van de docenten als. Het visitatieteam tekent daarbij wel aan dat de raming van de docentenkosten door de opleiding enigszins optimistisch is. 3.3 Kwaliteit personeel Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma. Bevindingen: Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De opleiding heeft een document opgesteld waarin de procedure rond het aannemen en het periodiek beoordelen van docenten uiteengezet is. De opleiding beoordeelt bij het aannemen van docenten hen met name op hun vermogen om activerende en stimulerende vormen van onderwijs te bieden. Vragen die de opleiding aan de docenten stelt, hebben te maken met hun ervaring met opleiden in het algemeen, met verschillende vormen van onderwijs en met het ontwikkelen van onderwijs en met toetsing. De opleiding beoordeelt de docenten tussentijds door middel van een gestructureerd interview en ook door middel van een portfolio. De criteria aan de hand waarvan de opleiding de docenten beoordeelt, bestaat uit het geven van onderwijs, het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs en het toetsen en beoordelen van onderwijs, waaronder het ontwikkelen van toetsen. De opleiding besteedt daarbij aandacht aan de activiteiten van de docenten op het gebied van traditionele vormen van onderwijs, interactieve workshops, project- en probleemgestuurd onderwijs en individueel begeleiden en coachen, zoals studieloopbaanbegeleiding. Beoordeling door het visitatieteam: Het visitatieteam beoordeelt op grond van de bevindingen de kwaliteit van het personeel als zijnde. Het visitatieteam heeft vastgesteld dat de opleiding adequate criteria en procedures heeft ontwikkeld voor het aannemen en tussentijds beoordelen van docenten. Pagina 19 van 42

20 Beoordeling van het onderwerp Inzet van personeel Het visitatieteam beoordeelt het onderwerp inzet van personeel als. Het visitatieteam heeft daarbij overwogen dat de docenten vanuit hun achtergrond de verbinding tussen de opleiding en de beroepspraktijk kunnen leggen, dat er normaal gesproken docenten zullen zijn en dat de opleiding instrumenten heeft ontwikkeld om de kwalificaties van de docenten te beoordelen en daarin bij te sturen, als het nodig is. Pagina 20 van 42

21 4. Onderwerp: voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen De beoogde huisvesting en materiële voorzieningen zijn toereikend om het programma te realiseren. Bevindingen: Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De opleiding heeft de beschikking over een grote ruimte, met meer dan 1200 vierkante meter oppervlak, op een gunstig gelegen locatie nabij het Centrum van Rotterdam waar de beoogde 500 studenten gemakkelijk en riant gehuisvest kunnen worden. Voldoende mogelijkheden zijn aanwezig om ook bij forse groei grotere aantallen studenten en docenten te kunnen huisvesten. De opleiding heeft ook de beschikking over ruimten die uitgerust zijn met computers waar de studenten hun werkzaamheden kunnen verrichten. De opleiding beschikt ook over ruimten waar docenten, studieloopbaanbegeleiders en studenten afgezonderd een gesprek kunnen voeren. Beoordeling door het visitatieteam: Het visitatieteam beoordeelt de materiële voorzieningen voor een startende opleiding als uitzonderlijk goed, wat binnen het beoordelingskader Toets Nieuwe Opleidingen een beoordeling oplevert. Het visitatieteam heeft daarbij overwogen dat de noodzakelijke ruimten en faciliteiten ruimschoots aanwezig zijn en van een goed niveau zijn. 4.2 Studiebegeleiding Er is voorzien in personele capaciteit voor studiebegeleiding en informatievoorziening aan studenten die adequaat zijn met het oog op studievoortgang. Bevindingen: Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De opleiding voorziet in de functie van studieloopbaanbegeleider, die zowel op afroep door de student als structureel voor twee gesprekken per studiejaar beschikbaar is om studenten te ondersteunen bij hun studievoortgang. In de stagehandleiding voor de studenten heeft de opleiding uitvoerig de procedures en de eisen die aan de student gesteld worden, beschreven. Ook de rollen van de verschillende begeleiders vanuit de opleiding en van de bedrijfsmentor vanuit het bedrijf zijn in de stagehandleiding beschreven. De opleiding biedt in het kader van de afstudeeropdracht aan de voltijdstudenten zowel een docentbegeleider als een begeleider vanuit de beroepspraktijk aan. Deze beide vormen van begeleiding zijn vastgelegd in de Nota afstudeeronderzoek. Pagina 21 van 42

22 Bij duale studenten is de begeleiding vanuit het bedrijf zeer belangrijk. De opleiding besteedt ook aandacht aan de leeractiviteiten en de toetsing in de beroepspraktijk. De rol van de bedrijfsbegeleider is daarbij wezenlijk. De beschikbaarheid van bedrijfsbegeleiders is mede gewaarborgd door het netwerk van bedrijven waarover de opleiding beschikt en de samenwerkingsovereenkomsten die de opleiding met de bedrijven wil sluiten. Daarin staat de begeleiding vanuit het bedrijf ook vermeld. Beoordeling door het visitatieteam: Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen de studiebegeleiding als. Daarbij heeft het visitatieteam overwogen dat op belangrijke punten in de opleiding, zoals in de stages en bij het afstuderen duidelijke informatie en begeleiding beschikbaar is. Verder heeft de opleiding aandacht besteed aan de begeleiding vanuit de bedrijven. Beoordeling van het onderwerp Voorzieningen Het visitatieteam is tot het oordeel gekomen dat het onderwerp voorzieningen aangemerkt kan worden als. De materiële voorzieningen zijn ruimschoots aan de maat en de studiebegeleiding is van een niveau. De opleiding heeft waarborgen geschapen om de studiebegeleiding en informatievoorziening adequaat in te vullen. Pagina 22 van 42

23 5. Onderwerp: interne kwaliteitszorg 5.1 Systematische aanpak Er is voorzien in een systeem van interne kwaliteitszorg, waarbij mede aan de hand van toetsbare streefdoelen en periodieke evaluaties verbetermaatregelen worden getroffen. Bevindingen: Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De opleiding beschikt over een kwaliteitsplan, dat overigens voor de gehele EuroPort Business School geldt. Dit kwaliteitszorgsysteem is gebaseerd op het EFQM/INK-model. In dat plan staat dat het management betrokken is bij de kwaliteit, communiceert over het beleid inzake kwaliteit en een cyclus van toetsen en verbeteren voorstaat zoals in de PDCA-cyclus is neergelegd. De opleiding streeft duidelijk relaties met de buitenwereld en met name met het bedrijfsleven na, maakt deel uit van netwerken en neemt invloeden van de buitenwereld op om zichzelf te verbeteren. De inrichting van de opleiding is gebaseerd op kwaliteitsnormen, waaronder de wijze van formuleren van de doelstellingen van de opleiding, de wijze van ontwerpen van leeromgevingen, de wijze van uitvoeren van processtappen en de richtlijnen rond toetsing. Aan elk van deze onderwerpen zijn eisen gesteld en voor elk van deze zijn streefdoelen geformuleerd. Het kwaliteitssysteem strekt zich nadrukkelijk uit tot het formuleren en uitvoeren van verbeteringen op grond van evaluaties binnen het EFQM/INK kwaliteitssysteem en volgens de PDCA-cyclus. Dit dient te leiden tot correcte onderbouwing en evolutie van het beleid. Beoordeling door het visitatieteam: Het visitatieteam beoordeelt de systematische aanpak van de kwaliteitszorg als.het visitatieteam heeft daarbij vastgesteld dat de opleiding een kwaliteitsplan heeft, volgens welke toetsbare streefdoelen zijn geformuleerd en verbetermaatregelen plaatsvinden. 5.2 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Bij de interne kwaliteitszorg zullen medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld van de opleiding actief worden betrokken. Bevindingen: Het visitatieteam heeft op grond van de gevoerde gesprekken en de bestudering van de verstrekte informatie het navolgende kunnen vaststellen: De opleiding beschikt over een evaluatiebeleid. Daarin is vastgelegd dat de opleiding periodiek onder studenten en onder medewerkers/docenten tevredenheidsonderzoeken zal gaan uitvoeren. Pagina 23 van 42

24 De tevredenheidsonderzoeken onder de studenten vallen uiteen in een inhoudelijke evaluatie (programma en kwaliteit docenten) en een evaluatie van de tevredenheid over administratieve, ondersteunende en organisatorische activiteiten. De inhoudelijke evaluaties vinden plaats na de afronding van een onderdeel van de opleiding. De andere evaluaties van de tevredenheid vinden één keer per jaar plaats. De onderzoeken van klanttevredenheid onder studenten dienen een score van 80% tevredenheid op te leveren. Na elk van de inhoudelijke evaluaties bespreekt de opleidingsmanager de resultaten met de betrokken docenten. Zij leggen daarbij eventuele verbeteracties vast. De opleiding informeert ook de studenten over de resultaten en de verbeteracties. De organisatorische evaluaties worden binnen het management van EuroPort Business School besproken en kunnen leiden tot verbeteracties. De opleiding stelt de studenten en docenten van de resultaten en de verbeteracties op de hoogte. De opleiding onderhoudt via de beroepenveldcommissie en via de relaties met bedrijven contact met het beroepenveld. De signalen die daarvandaan komen, kunnen leiden tot veranderingen en verbeteringen door de opleiding. De opleiding is voornemens in de toekomst alumni actief als gastdocent en praktijk coach bij de opleiding en begeleiding van studenten te gaan betrekken. De opleiding heeft de beschikking over een protocol vragen en klachten aan de hand waarvan studenten vragen aan de opleiding kunnen stellen en klachten kunnen indienen. In het protocol staat hoe de opleiding op vragen en klachten dient te reageren. Beoordeling door het visitatieteam: Het visitatieteam beoordeelt op grond van deze bevindingen het betrekken van stakeholders als zijnde. Het visitatieteam heeft daarbij overwogen dat de opleiding over een deugdelijk systeem van evaluaties en verbeteracties beschikt. Beoordeling van het onderwerp Interne kwaliteitszorg Het visitatieteam beoordeelt het onderwerp interne kwaliteitszorg als. Het visitatieteam is van oordeel dat de opleiding over een adequaat kwaliteitssysteem beschikt, dat periodiek evaluaties plaatsvinden en dat op grond daarvan de opleiding verbeteracties ontwikkelt. Pagina 24 van 42

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleidingen van. HBO Bachelor International Business and Management Studies

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleidingen van. HBO Bachelor International Business and Management Studies ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleidingen van HBO Bachelor International Business and Management Studies aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 2 september 2005,

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO bachelor International Business and Languages Stenden hogeschool

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO bachelor International Business and Languages Stenden hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Stenden hogeschool Croho-registratienummer: 34407 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 2 juni 2009 en 9 juni 2009 Inhoud van het verslag

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Master of Studies in Real Estate. Amsterdam School of Real Estate

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Master of Studies in Real Estate. Amsterdam School of Real Estate ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van Amsterdam School of Real Estate aan het NVAO Toetsingskader voor nieuwe opleidingen De visitatie vond plaats op 4 april 2007 Inhoud van het

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Verkeerskunde NHTV internationale hogeschool Breda. CROHO-nummer 34371

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Verkeerskunde NHTV internationale hogeschool Breda. CROHO-nummer 34371 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Verkeerskunde NHTV internationale hogeschool Breda CROHO-nummer 34371 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 5 april, 8 juni en 16 november

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HTO Elektrotechniek, Datacommunicatie en Netwerken. Croho-registratienummer: 34313

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HTO Elektrotechniek, Datacommunicatie en Netwerken. Croho-registratienummer: 34313 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HTO Elektrotechniek, Datacommunicatie en Netwerken Croho-registratienummer: 34313 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 10 mei 2005

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN Fontys Hogescholen Raad van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Circus & Performance

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen

Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen Toetsingskader Nieuwe om te vormen en nieuwe HBO5-opleidingen 20 september 2013 Inhoud 1 Opzet 3 2 Toetsingskader 4 2.1 Onderwerp 1: Programma/opleidingsprofiel 4 2.2 Onderwerp 2: Inzet van personeel 4

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt.2014, nr. 9832). n ed erl a n d s - v I a a m s e a ccr ed t tati eor gani sati e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Facility Management van

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HTO Informatica, IT Service Management. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HTO Informatica, IT Service Management. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HTO Informatica, IT Service Management Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 10 mei 2005 en 19 mei 2005

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Ondernemerschap van de Stichting Hoger Onderwijs Da Vinei datum 30 juni

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005

(versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 (versie d.d. 28 september 2005) Protocol toetsing kort programma in de hbo-bacheloropleiding door de NVAO 13 september 2005 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2501 CD The Hague

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO bachelor Logistiek en Economie Stenden hogeschool. Croho-registratienummer: 34436

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO bachelor Logistiek en Economie Stenden hogeschool. Croho-registratienummer: 34436 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Stenden hogeschool Croho-registratienummer: 34436 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 2 juni 2009 en 16 juni 2009 Inhoud van het

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van HBO Bedrijfskunde Bachelor LOI Hogeschool aan het NVAO Toetsingskader Nieuwe Opleidingen De visitatie vond plaats op 28 september en 7 oktober

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van NIFA, Nederlands Instituut voor Financieel-economisch Administratieve Opleidingen aan het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO SPD Bedrijfsadministratie Hogeschool NTI. Croho-registratienummer: 34426

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO SPD Bedrijfsadministratie Hogeschool NTI. Croho-registratienummer: 34426 Inhoud van het verslag ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO SPD Bedrijfsadministratie Hogeschool NTI Croho-registratienummer: 34426 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO SPD Bedrijfsadministratie. ABC Hogeschool Dordrecht e.o. Croho-registratienummer 34426

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO SPD Bedrijfsadministratie. ABC Hogeschool Dordrecht e.o. Croho-registratienummer 34426 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van ABC Hogeschool Dordrecht e.o. Croho-registratienummer 34426 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 23 april 2007 Inhoud van het verslag

Nadere informatie

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791).

: 8 april 2016 : 20 mei Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Fiscaal Recht en Economie van de Hogeschool

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Mededelingen OCenW Bestemd voor: instellingen voor hoger onderwijs Voorlichting Datum: 12 juni 2003 Kenmerk: WO/BS-2003/24136-I Datum inwerkingtreding: n.v.t. Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische

Nadere informatie

NSE: Van vraag naar verbetering

NSE: Van vraag naar verbetering NSE: Van vraag naar verbetering Olof Wiegert Hogeschool van Amsterdam Stafafdeling Onderwijs en Onderzoek Hogeschool van Amsterdam 46444 studenten 3539 medewerkers 7 domeinen 68 voltijd bachelor opleidingen

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van de aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor Oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen b.v. (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland ,nvao F n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Toegepaste Wiskunde van Hogeschool Inholland

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016

: 120 : 25 april 2016 : 2 mei : 13 mei 2016 : 28 mei 2016 ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Pedagogisch Professional Kind en Educatie van de

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Master of Business Administration LOI University

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Master of Business Administration LOI University ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van Master of Business Administration LOI University aan het NVAO Toetsingskader Nieuwe Opleidingen De visitatie vond plaats op 28 september 2005

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Bachelor Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Croho-registratienummer: 34616 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 29 mei 2007

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. hbo bachelor Financieel Economisch Management. Hogeschool NCOI

Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling. hbo bachelor Financieel Economisch Management. Hogeschool NCOI Rapport Uitgebreide Opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Inhoud van het verslag 1. Samenvatting van de beoordeling...2 2. Proces van beoordeling...5 3. Overzicht van de opleiding...6 3.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Lerarenopleidingen Voortgezet Onderwijs Algemene Economie, Duits, Engels, Geschiedenis, Nederlands, Wiskunde Croho-registratienummer: 35202 (Algemene Economie),

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Universiteit Utrecht Master Natuurwetenschappen en Bedrijf. Croho-registratienummer: 60710

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Universiteit Utrecht Master Natuurwetenschappen en Bedrijf. Croho-registratienummer: 60710 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Master Natuurwetenschappen en Bedrijf Croho-registratienummer: 60710 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 29 mei 2007, 6 juni 2007

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool nvao nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master SZ van de Capabel Hogeschool datum 30 juni 2016 onderwerp Besluit

Nadere informatie

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker.

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker. College van bestuur Universiteit van Amsterdam Postbus 19268 1000 GG AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van de aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Master in International

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Aanvullend. Beoordelingskader. Bevindingen. Advies panel. Gegevens. Avans+ hbo-bachelor Bachelor of Cabaret. lnstelling Opleiding Variant

Aanvullend. Beoordelingskader. Bevindingen. Advies panel. Gegevens. Avans+ hbo-bachelor Bachelor of Cabaret. lnstelling Opleiding Variant nederlan ds - v I a am se accreditati eorga nisatí e Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om toets nieuwe opleiding van de opleiding hbo-bachelor Bachelor of Cabaret

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleidingen van. Opleiding Bachelor Management Payroll Services

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de Toets Nieuwe Opleidingen van. Opleiding Bachelor Management Payroll Services ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleidingen van Opleiding Bachelor Management Payroll Services aan het NVAO Toetsingskader voor nieuwe opleidingen De visitatie vond plaats op 17 augustus

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties

Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties 1 Inleiding In haar procedure van de accreditatie van bestaande opleidingen heeft de NAO een belangrijke plaats ingeruimd

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie dr. Steven Van Luchene [VLIR Cel Kwaliteitszorg] op weg naar accreditatie 1. routebeschijving: tno visita e accredita e 2. de meet: generieke

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleidingen een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleidingen een nadere toelichting te krijgen. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Management LOI Hogeschool. CROHO-registratie 34480B. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Management LOI Hogeschool. CROHO-registratie 34480B. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Management LOI Hogeschool CROHO-registratie 34480B aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 13 oktober 2004 Inhoud

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Fiscale Economie LOI Hogeschool. CROHO registratie 34409. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Fiscale Economie LOI Hogeschool. CROHO registratie 34409. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Fiscale Economie LOI Hogeschool CROHO registratie 34409 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 25 juni 2004

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogeschool Drenthe hbo-opleiding Bedrijfseconomie. Croho-registratienummer: 34401

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogeschool Drenthe hbo-opleiding Bedrijfseconomie. Croho-registratienummer: 34401 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogeschool Drenthe hbo-opleiding Bedrijfseconomie Croho-registratienummer: 34401 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 en 25 april

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool NCOI T.a.v. Drs. R.A. van Zanten Postbus 447 1200 AK HILVERSUM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskundig

Nadere informatie

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Ondernemen september 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 3 Beoordeling standaarden 10 pagina 2 1 Inleiding Vanuit

Nadere informatie

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Facility Management LOI Hogeschool. CROHO nummer 34500. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Facility Management LOI Hogeschool. CROHO nummer 34500. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Facility Management LOI Hogeschool CROHO nummer 34500 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 2 mei 2005 Inhoud

Nadere informatie

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA

Concept. Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Versie juli 2013 Concept Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders NOVA Algemene toelichting bij de Accreditatiekaders April 2012 0 Inhoud Gebruikte begrippen en afkortingen... 2 Inleiding... 5 Opbouw

Nadere informatie

Protocol beoordeling experimenten flexibilisering. Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen.

Protocol beoordeling experimenten flexibilisering. Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen. Protocol beoordeling experimenten flexibilisering Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen 14 december 2015 Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014,

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland

De Haagse Hogeschool. Hogeschool Rotterdam. HBO-Nederland HBO-Nederland De Haagse Rotterdam Utrecht INHOLLAND van Amsterdam Leiden aantal respondenten 195507 10139 14384 13180 9102 17584 4193 Je studie in het algemeen 3,88 3,83 3,81 3,79 3,70 3,83 3,98 De inhoud

Nadere informatie

juli juli 2015

juli juli 2015 ,mao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Integraal Bouwmanagement van de

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Eerstegraads Lerarenopleidingen Engels en Wiskunde Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Eerstegraads Lerarenopleidingen Engels en Wiskunde Noordelijke Hogeschool Leeuwarden ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Eerstegraads Lerarenopleidingen Engels en Wiskunde Noordelijke Hogeschool Leeuwarden aan het NVAO Accreditatiekader Croho-registratienummer Engels: 5112

Nadere informatie

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek

AVANS Hogeschool. HBO-Bachelor Civiele Techniek AVANS Hogeschool HBO-Bachelor Civiele Techniek Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA - Avans Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen Civiele Techniek Managementsamenvatting

Nadere informatie

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties

MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties MODULEHANDLEIDING BM- Succesvolle Organisaties Opleiding Bedrijfskunde MER Hoofdfase Osiriscode: Collegejaar: 2015-2016 Blok: 2 jaar 3 business management 1 Samenvatting Naam onderwijseenheid BM-Succesvolle

Nadere informatie

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen.

De NVAO heeft op 11 april 2005 een gesprek gevoerd met de LOI om over een aantal aspecten van de opleiding een nadere toelichting te krijgen. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor opleiding

Nadere informatie