Blad nr STATUTENWIJZIGING - BENOEMING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blad nr STATUTENWIJZIGING - BENOEMING"

Transcriptie

1 ?4/06/ Blad nr Ilypotheekkantoor INCLUSIE INVEST Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met een Sociaal Oogmerk te 3900 Overpelt, Breugelweg 200 Ondernemingsnummer RPR Hasselt Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt, vervangende notaris Dirk Seresia te Overpelt, wettelijk belet, op één maart tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf april tweeduizend en elf onder nummer Waarvan de statuten gewijzigd werden bij beslissing van de algemene vergadering van negentien maart tweeduizend en twaalf, waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren, vervangende notaris Dirk Seresia te Overpelt, wettelijk belet, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig april tweeduizend en twaalf onder nummer STATUTENWIJZIGING - BENOEMING Het jaar tweeduizend dertien. Op vierentwintig juni. Voor mij, Meester Erik VAN TRICHT, geassocieerde notaris te Merksem, stad Antwerpen, in vervanging van Meester Dirk SERESIA, Notaris ter standplaats te Overpelt, wettig belet. IS BIJEENGEKOMEN: De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk "INCLUSIE INVEST", met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Breugelweg 200. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING: Zijn aanwezig de aandeelhouders, die vermeld staan op de aanwezigheidslijst, elk met de in hun bezit zijnde aandelen, welke aanwezigheidslijst, na ondertekening "ne varietur" door de leden van het bureau en mij notaris, gehecht blijft aan onderhavig proces-verbaal. Het totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen blijkt uit de aangehechte aanwezigheidslijst en bedraagt in totaal :.6 7 aandelen categorie A 00 aandelen categorie B 6 aandelen categorie C 2 aandelen categorie D zijnde meer dan de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen.

2 Blad nr Verder blijkt uit de gemelde aanwezigheidslijst dat de aandeelhouders beschikken over een gewone meerderheid van de aanwezige stemmen en dat voldaan is aan het aanwezigheidsquorum van artikel 382 Wetboek van Vennootschappen en artikel 30 van de statuten. Dientengevolge kan onderhavige vergadering geldig besluiten en beraadslagen over de agendapunten. BUREAU: Het bureau van onderhavige buitengewone algemene vergadering is samengesteld uit: de voorzitter: de heer SERESIA Dirk Styn Paul Lutgart, (rijksregister ) wonende Overpelt, J. De Vriendtstraat 23; de ondervoorzitters: - Mevrouw VAN BAEL Godelieva Virginia T., (rijksregister ) wonende Borgerhout, Karel Van den Oeverstraat 2; - De heer VERBAKEL Cornelius Willy, (rijksregister wonende te Bilzen, Lenaarshof 5. de afgevaardigd bestuurder: de heer BIJNENS Wim, (rijksregister ) wonende Hasselt, Maastrichtersteenweg 0. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER: De voorzitter, zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen van hetgeen volgt :. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk"inclusie INVEST" met maatschappelijke zetel te 3900 Overpelt, Breugelweg 200 werd opgericht bij akte verleden voor notaris Ghislain Eerdekens te Neerpelt, vervangende notaris Dirk Seresia te Overpelt, wettelijk belet, op één maart tweeduizend en elf. De vennootschap heeft als ondernemingsnummer Het vaste gedeelte van het kapitaal werd vastgesteld op één miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (.4.000,00 EUR). Het variabel gedeelte van het kapitaal bedraagt thans: eenmiljoen negenhonderdentienduizend euro ( ,- EUR). Het vast en variabel gedeelte van het kapitaal wordt in totaal vertegenwoordigd door 8 aandelen categorie A, 20 aandelen categorie B en 460 aandelen categorie C en 2 aandelen categorie D. 3. De voorzitter verklaart dat het aandelenbezit, waarvan de vennoten zich eigenaar verklaren overeenstemt met het aandelenregister. Bijgevolg is het kapitaal voldoende vertegenwoordigd, zodat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen. 4. Onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen door oproeping op dertig mei 203, deels bij en deels bij brief.

3 Blad nr 5. Onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de navolgende agendapunten : a) Wijziging van artikel 7 van de statuten. b) Wijziging van artikel 4 van de statuten; c) Benoeming van bestuurders; d) Machtiging aan de raad van bestuur; 5. Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de stemkrachtbeperkingen zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten, luidende als volgt: "...Geen enkele vennoot mag aan de stemming deelnemen, voor hem persoonlijk en als mandataris, met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de in de vergadering vertegenwoordigde aandelen..." VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGE- STELD: Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de aanwezige vennoten, stelt de vergadering vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij bevoegd is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen. De vergadering der vennoten vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen. A. WIJZGING VAN ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de tweede alinea van artikel 7 te vervangen door de volgende tekst: Er worden vier categorieën van aandelen onderscheiden: - Aandelen A: aandelen van rechtspersonen actief in de gehandicaptensector, van wie één van de hoofdactiviteiten als non-profit-organisatie bestaat uit de zorg voor personen met een beperking of van wie één van de hoofdactiviteiten bestaat in de ondersteuning van deze zorg. De beoordeling of een nieuwe kandidaat-aandeelhouder tot deze categorie behoort gebeurt door de raad van bestuur. Een inschrijving op A-aandelen kan slechts vanaf een pakket van minimum vijftig () aandelen geschieden. - Aandelen B: - aandelen van andere rechtspersonen en openbare instellingen. - aandelen van rechtspersonen actief in de gehandicaptensector die intekenen voor minimum tien doch minder van vijftig aandelen. Een inschrijving op B-aandelen kan slechts vanaf een pakket van minimum tien (0) aandelen geschieden. - Aandelen C: aandelen van fysische personen of rechtspersonen die voor minder dan tien (0) aandelen inschrijven, of van rechtspersonen van wie het aandelenaantal door uittreding of overdracht daalde tot minder dan tien (0) aandelen. - Aandelen D: aandelen waarop ingeschreven is door PMV re VINCI NV of met haar verbonden vennootschappen of hun rechtverkrijgenden.

4 Blad nr Lrl Stemming De beslissing wordt goedgekeurd. Er wordt unaniem goedkeuring verleend met uitzondering van één onthouding. B. A. WIJZGING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN. De vergadering der aandeelhouders beslist de vijfde alinea punten twee en drie van artikel 4 te vervangen door de volgende tekst: o voor 6-aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat vennoten met B- aandelen (rechtspersonen en openbare instellingen) ten vroegste 5 jaar na toetreding kunnen uittreden en daarna per jaar maximaal een derde van hun aandelen terugnemen. Indien voor een B-aandeelhouder het aandelenaantal daalt tot minder dan tien (0) aandelen worden de resterende B-aandelen van rechtswege C-aandelen, doch blijven de voorwaarden van uittreding die gelden voor B-aandelen van toepassing op de nieuwe C-aandelen. o voor C-aandelen: maximaal kan opgelegd worden dat vennoten met C- aandelen per jaar maximaal een derde van hun aandelen kunnen terugnemen. Stemming De beslissing wordt goedgekeurd. Er wordt unaniem goedgekeurd. C. BENOEMING VAN BESTUURDER. De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot nieuwe bestuurders voor een termijn zoals hierna vermeld: Op voorstel van de aandeelhouders categorie A: - de heer SERESIA Dirk Styn Paul Lutgart, (rijksregister ) wonende Overpelt, J. De Vriendtstraat 23; wiens mandaat verstrijkt bij de gewone algemene vergadering in de heer HENDERICKX Urbain Albert, (rijksregister ), wonende te 2845 Niel, Matenstraat 3; wiens mandaat verstrijkt bij de gewone algemene vergadering in de heer MARIJSSE Eric Maurice C., (rijksregister ) wonende te Avelgem, Scheldeoeverstraat 4; wiens mandaat verstrijkt bij de gewone algemene vergadering in de heer Pattyn Marc Gerard, (rijksregister ), wonende te Lier, Lispersteenweg 389/6 ; wiens mandaat verstrijkt bij de gewone algemene vergadering in 207. Op voorstel van de aandeelhouders categorie B: - De heer VERBAKEL Cornelius Willy, (rijksregister wonende te Bilzen, Lenaarshof 5; wiens mandaat ver-

5 Blad nr strijkt bij de gewone algemene vergadering in 205. Op voorstel van de aandeelhouders categorie C - Mevrouw VANBAEL Godelieve Virginia T., (rijksregister ) wonende Borgerhout, Karel Van den Oeverstraat 2; wiens mandaat verstrijkt bij de gewone algemene vergadering in de heer JANSSENS Paul, (rijksregister ) wonende te 39 Hever-Boortmeerbeek, Goorstraat 36; wiens mandaat verstrijkt bij de gewone algemene vergadering in 207. Op voorstel van ParticipatieMaatschappij Vlaanderen wordt als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Adons, vervangen door de Heer Vrijens Werner Joseph J, rijksregisternummer , wonende te Londerzeel, Pilatusveld 3. Stemming De beslissing wordt goedgekeurd. De nieuwe bestuurders worden één voor één unaniem goedgekeurd. D. MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR. De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren. Stemming. Deze beslissing wordt goedgekeurd. Er wordt unaniem goedgekeurd. RAAD VAN BESTUUR En dadelijk is de raad van bestuur, samengesteld, zoals hiervoor vermeld met uitzondering van de heer Henderickx Urbain, die niet aanwezig is, en in aanwezigheid van de bestuurder ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, met zetel te 000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VRIJENS Werner, wonende te Londerzeel, Pilatusveld 3, bijeengekomen en heeft de volgende beslissingen genomen: Wordt benoemd tot voorzitter: de heer Dirk Seresia, voormeld. Worden benoemd tot ondervoorzitters: de heer Verbakel Cornelius en mevrouw Vanbael Godelieva, beiden voormeld. KOSTEN. De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen hoofdens huidige statutenwijziging belopen op ongeveer duizend vijfhonderd euro. RECHT OP GESCHRIFTEN Recht van vijfennegentig euro ( 95,00) betaald op aangifte door notaris Erik Van Tricht te Merksem (Antwerpen).

6 Blad nr SLUITING VAN DE VERGADERING. De voorzitter verklaart dat vervolgens alle punten op de agenda afgehandeld werden en verklaart de vergadering voor geheven. SLOTVERKLARINGEN De gehele akte werd door mij, Notaris, ten behoeve van de comparanten voorgelezen en toegelicht. WAARVAN PROCES-VERBAAL. Gedaan en verleden te Antwerpen (Berchem), op datum als voormeld. En na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de leden van het bureau samen met mij, Notaris, getekend. Volgen de handtekeningen. Geregistreerd drie bladen één renvooien te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 26 juni 203. Boek 294 blad 7 vak 9. Ontvangen vijfentwintig euro ( 25) De Eerstaanwezend Inspecteur a.i. (Getekend) Haes K. Bijlage: -algemene vergadering -aanwezigheidslijst

7 Algemene vergadering - aanwezigheidslijst vertegenwoordigd door aandelen op 9/06/203 handtekening 7 VRIENDENKRING 'T KLAVERTJE HOUTHALEN-HELCHTEREN. / 9 STEUNFONDS T WEYERKE HEUSDEN-ZOLDER A --, lavy t- /44// VIAA 0 STEUNFONDS AMBULANTE DIENSTEN ZONHOVEN 4 SIGERI DIEPENBEEK Cl ~ T 7 STEUNFONDS DE KLIMROOS OVERPELT \>ceiea ("Ckfl- CC 8 STEUNFONDS SINT-ODA OVERPELT D/L ce/,c ' Co/4_ 6 STIJN OVERPELT,c2iL,iic, PMV RE VINCI BRUSSEL,,dons...),L4 Steven 03 DEHAIRS Katrien HASSELT Bijnens Wim 2,d- 2 _i/--- /[ BOOGAERT Marcel Schoten BOOGAERT Marcel 2 + VOLM! a2/06/203 :42:20 Pagina van 5

8 Algemene vergadering - aanwezigheidslijst vertegenwoordigd door aandelen op handtekening 9/06/203 CAES Paul NEERPELT CAES Paul , Think-out-of-the-box Schoten Ceulemans Peter en Roemendaal E 25, 53 HEFBOOM Brussel Dalle Dirk 5 6 STEUNFONDS DE WITTE MOL MOL Dillen André 36 JANSSENS Paulus HEVER JANSSENS Paulus GROEP UBUNTU AVELGEM Marijsse Eric en Baert Johan 22 MENTENS Guy Neerpelt MENTENS Guy 42 ETHIAS c--. --aaafil L..;-. -. Parmentier Jean-Paul 8 EMMAUS MECHELEN Pattyn Marc 4 + VOLM I + VOLM i 0 + VOLM! 00 sillj - / / da /mi-...- kil~ Iri l ti -' ".-,alleht~ s 2 PAULUSSEN HERMAN Antwerpen PAULUSSEN HERMAN 37 Pollet Jan Brecht Pollet Jan 0 + VOLM! 3 \, )4,- ' L -.)

9 aandejenp handtekenin 5 53 ROEMENDAEL Eric AARTSELAAR ROEMENDAEL Eric + VOLM 02 SAVERYS Anne Marie GENT SAVERYS Anne Marie 3 SERESIA Dirk OVERPELT SERESIA Dirk 5 Uytterhoeven Johan Leuven Uytterhoeven Johan 4 84 VAN DE WALLE Jetty SINT-NIKLAAS VAN DE WALLE Jetty + VOLM 3 VANBAEL Godelieva BORGERHOUT VANBAEL Godelieva + VOLM 4 GOUVERNEUR KINSBERGEN GIERLE (LILLE) Vanden Weygaert Pol en Stappaert 70 VERBRUGGEN Jens AARTSELAAR Vanderheyden Vera 6 23 VANHEES Guy Neerpelt VAN HEES Guy 0 4 BECOVE BEVERST Verbakel C. 7 VERBRUGGEN Nils AARTSELAAR Verbruggen Mario + VOLM! Pagina 3 van 5 22/06/203 :42:2

10 Algemene vergadering - aanwezigheidslijst vertegenwoordigd door aandelen op handtekening 9/06/ VERMEIREN Martine - Erembodegem VERMEIREN Martine aantal aanwezigen: 33

11 adh.nr. vertegenwoordiger handtekening ri t/4..).» NiLe`,3Am.pi /2Ju ycil o r4. -0tI2/N/r-er,), 0. p et"ylczlálak.. ) t. van 6

MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN

MACHTIGING INKOOP EIGEN AANDELEN LEASINVEST REAL ESTATE commanditaire vennootschap op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doet openbare Bevak naar Belgisch recht te 1040 Brussel (Etterbeek), Tervurenlaan 72 RPR Brussel

Nadere informatie

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564

VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. Katwilgweg 2. 2050 Antwerpen. Ondernemingsnummer : 0535.792.564 G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N VAN DE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Katwilgweg 2 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 0535.792.564 Opgericht bij akte verleden voor

Nadere informatie

T:\Medewerkers\PT\Gimv\Gimv NV\RVB\akte.doc

T:\Medewerkers\PT\Gimv\Gimv NV\RVB\akte.doc T:\Medewerkers\PT\Gimv\Gimv NV\RVB\akte.doc PT/GVO/2142688 "Gimv" naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet te 2018 Antwerpen, Karei Oomsstraat 37 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Nadere informatie

Oikocredit-be AFDELING I - BENAMING - ZETEL - DOEL DUUR

Oikocredit-be AFDELING I - BENAMING - ZETEL - DOEL DUUR Oikocredit-be coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk Huidevettersstraat 165 1000 Brussel Ondernemingsnummer: RPR Antwerpen BE 0427.441.386 GECOÖRDINEERDE STATUTEN

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Akte "Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter

Akte Hernieuwing van de machtiging tot inkoop van eigen aandelen Hernieuwing van de machtiging inzake de verkrijging van eigen aandelen ter 1 027 "SIPEF" Naamloze vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van vennootschappen te 2900 Schoten, Kasteel Calesberg,

Nadere informatie

09/01/2008. Na akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 21/12/2007 luiden de statuten dan als volgt:

09/01/2008. Na akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 21/12/2007 luiden de statuten dan als volgt: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RES" te 3000 Leuven, Vismarkt 10B rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0456.589.985 09/01/2008 Deze vennootschap werd opgericht bij

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) aandelen obligaties warrants

VOLMACHT. De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) aandelen obligaties warrants VOLMACHT De ondergetekende : (Gelieve te vermelden: volledige naam, voornamen of rechtsvorm, en adres) Eigenaar van : aandelen obligaties warrants KEYWARE TECHNOLOGIES naamloze vennootschap die een openbaar

Nadere informatie

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013

CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 CVBA DE Kollebloem STATUTEN 27-03-2013 Hoofdstuk I: benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

VOLMACHT ENKEL EEN AANDEELHOUDER KAN EEN ANDERE AANDEELHOUDER VERTEGENWOORDIGEN. Wonende te :

VOLMACHT ENKEL EEN AANDEELHOUDER KAN EEN ANDERE AANDEELHOUDER VERTEGENWOORDIGEN. Wonende te : VOLMACHT ENKEL EEN AANDEELHOUDER KAN EEN ANDERE AANDEELHOUDER VERTEGENWOORDIGEN De ondergetekende Rechtspersoon : Maatschappelijke benaming Rechtsvorm Vennootschap naar recht (nationaliteit) Maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6

Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel. Hoofdstuk II. Kapitaal - aandelen. Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Statuten PARTAGO CVBA Pagina 1 van 6 Hoofdstuk I. Rechtsvorm - benaming zetel duur doel Artikel 1. Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba

STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba STATUTEN DE ZONNEKOUTER cvba Hoofdstuk I benaming zetel duur doel Artikel 1 - Rechtsvorm Naam De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

" WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN

 WASE WIND  Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN " WASE WIND " Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kouterstraat 116 bus 2 9120 Beveren (Vrasene) ----- STATUTEN AFDELING I : BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING (**)

STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING (**) STEMMING PER BRIEF De ondergetekende, Voornaam.. Naam. Adres.. of Benaming..... Juridische vorm... Maatschappelijke zetel. hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam en functie van de vertegenwoordiger)

Nadere informatie

Volmacht Gewone Algemene Vergadering

Volmacht Gewone Algemene Vergadering Volmacht GAV 20/5/2015-1- Volmacht Gewone Algemene Vergadering CARE PROPERTY INVEST naamloze vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Horstebaan

Nadere informatie

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EANDIS coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vennootschap werd onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de benaming Electrabel Netmanagement Flanders opgericht op 29 april

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014. Met woonplaats te:

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014. Met woonplaats te: VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014 Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GECOORDINEERDE STATUTEN OP 24 november 2014 2 Sibelga Intercommunale vereniging die

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20,

ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, ELIA SYSTEM OPERATOR, Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen met zetel te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, Ondernemingsnummer 0476.388.378 RPR Brussel Gecoördineerde

Nadere informatie