Rapport over stemactiviteit 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport over stemactiviteit 2014"

Transcriptie

1 /10

2 INLEIDING Petercam als verantwoorde speler Als verantwoord belegger wil Petercam Institutional Asset Management zijn stem laten horen. Onze visie op verantwoord beleggen steunt immers op drie pijlers: 1. Het stellen van de juiste vragen over de eventuele gevolgen van onze beleggingen, op basis van een globaal engagement en een coherente benadering; 2. Een duidelijk stembeleid toepassen en een dialoog aangaan met de bedrijven zodat de principes van deugdelijk bestuur, die ons na aan het hart liggen, voor iedereen duidelijk zijn; 3. Het stimuleren van een duurzamer financieel systeem, met name via collaboratieve en dynamische wereldwijde netwerken. Deelnemen aan de aandeelhoudersvergaderingen lijkt ons een essentieel onderdeel te zijn van de maatschappelijke rol die we willen opnemen. Het is een efficiënte manier om ons engagement te tonen voor een verantwoord financieel systeem, waarbij duurzame groei en een risicobeheer op lange termijn primeren. Algemene vergaderingen zijn immers een uitgelezen manier om informatie uit te wisselen tussen aandeelhouders en bedrijfsleiders, om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen of om bepaalde aandachtspunten aan te halen als oplettende beleggers. Via deze benadering wil Petercam IAM meer respect uitdragen voor de mens en zijn omgeving. Aangezien de beleggingshorizon steeds korter wordt, is het belangrijk om de aandeelhouder opnieuw centraal te stellen binnen het bedrijf in zijn hoedanigheid van mede-eigenaar. Duurzaamheid op lange termijn primeert op het najagen van kortetermijnwinsten. Aandeelhoudersengagement of het nu gaat om engagement, het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en/of een geëngageerde dialoogvoering met bedrijven is een unieke hefboom voor deugdelijk bestuur die de belegger ten volle moet gebruiken. Hierdoor kan hij risico s beter inschatten, waarden en best practices verdedigen en bijdragen tot duurzamere bedrijven. Het is dus een langetermijnproces dat als het gestructureerd wordt toegepast via een sneeuwbaleffect steeds meer toegevoegde waarde creëert en een positieve invloed heeft op de prestaties van een bedrijf en het langetermijnsucces van een belegging. 2/10

3 STEMMEN, EEN VERANTWOORDE DAAD Aan beide kanten van de Atlantische Oceaan nemen voornamelijk institutionele aandeelhouders hun rol steeds ernstiger. Ze nemen immers steeds vaker deel aan algemene vergaderingen en zetten steeds meer resoluties op de agenda. Verantwoorde beleggers zijn bovendien niet meer bang om hun overtuigingen te verdedigen en tegen het bedrijfsmanagement te stemmen als hun voorstellen niet gerespecteerd worden. Het aantal tegenstemmen nam fors toe in De aanpak van Petercam IAM is in grote lijnen consistent met degene die de afgelopen twee jaar werd toegepast. Sinds ons stembeleid in 2013 werd aangenomen en toegepast, hebben wij onze expertise op dit gebied steeds verder verfijnd. Op die manier hebben wij onze deelname aan aandeelhoudersvergaderingen fors verhoogd. In 2013 namen we deel aan 262 algemene aandeelhoudersvergaderingen. In 2014 was dat aantal al gestegen tot meer dan 420. Hoewel we voor het merendeel in Europa en de VS stemden, hebben we onze horizonten verder verbreed en ook gestemd voor Bulgaarse en Aziatische bedrijven. Bovendien verdedigen we onze overtuigingen en brachten we voor bijna 11 % van de resoluties een negatieve stem uit. Petercam IAM wil aandacht besteden aan transparantie en er daardoor voor zorgen dat onze stemintenties duidelijk zijn. Ons stembeleid, dat trouwens op onze website staat, geeft een gedetailleerd overzicht van de gedragsregels die in de meeste gevallen worden gehanteerd tijdens algemene vergaderingen. Onze rapportage, die ook beschikbaar is op onze site, geeft informatie over de voornaamste trends met betrekking tot de uitgebrachte stemmen. Die documenten staan ter beschikking van elk bedrijf waarin we aandelen hebben en dat de details van onze steminstructies wenst te kennen. Vervolgens heeft het Stemcomité een engagementproces afgesloten met de bedrijven om hen te informeren over onze steminstructies sinds medio Ons engagement wil de bedrijven informeren en beïnvloeden via de vier principes die centraal staan in ons stembeleid, met name: 1. De bescherming van aandeelhouders, met het oog op de creatie van langetermijnwaarde en de gelijke behandeling van aandeelhouders volgens het principe één aandeel, één stem, één dividend en de bescherming van minderheidsaandeelhouders; 2. Het deugdelijk bedrijfsbestuur, dat gebeurt via een efficiënt en onafhankelijk directie- en controleorganisme; 3. De transparantie en de integriteit van de informatie, die betrouwbaar, duidelijk en volledig moet zijn en te gepasten tijde moet worden bekendgemaakt 4. De maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid, die van groot belang is voor de verantwoordelijkheid en duurzaamheid van een bedrijf dat zijn menselijk kapitaal centraal stelt in zijn belangen en de brede omgeving respecteert waarin het opereert. 3/10

4 Op die manier brengen we de bedrijven op de hoogte van onze stembeslissingen in de volgende gevallen: 1. Om technische redenen zou de (her)verkiezing van een lid van de raad van bestuur niet geldig zijn. Petercam IAM brengt dan een gunstige stem uit, maar spoort het bedrijf aan tot meer transparantie, in lijn met het principe van integriteit en transparantie van de informatie; 2. De onafhankelijkheid van de raad van bestuur is niet gegarandeerd door een gebrek aan evenwicht tussen de leden. Petercam kan zich ervan onthouden een gunstige stem uit te brengen en het bedrijf aanmoedigen om de onafhankelijkheid van zijn comités en raad van bestuur te verbeteren. 3. Anti-overnamemaatregelen (poison pills). Petercam IAM verwerpt elk initiatief dat de rechten van minderheidsaandeelhouders kan schenden; 4. Meervoudig stemrecht: we zijn fervent voorstander van het principe one share, one vote, one dividend, en verzetten ons bijgevolg tegen elke maatregel die dit principe geweld aandoet. Zowel Italië als Frankrijk heeft het aandeel met dubbel stemrecht in het leven geroepen, waarmee de overheid in feite een belangrijk aandelenpakket van bepaalde strategische bedrijven kan verkopen zonder de controle erover uit handen te geven (zoals Eni of Enel in Italië). De wet-florange gaat eveneens in die richting door een dubbel stemrecht toe te kennen aan elk aandeel in Franse beursgenoteerde ondernemingen dat voor minimaal 24 maanden wordt aangehouden. De lovenswaardige doelstelling van deze maatregel is om aandeelhouderschap op lange termijn aan te moedigen en kortetermijnhandel te ontmoedigen. Nochtans lijkt het erop dat het langetermijnaandeelhouderschap eerder een excuus is dat wordt gebruikt voor minder duidelijke doeleinden. Verschillende bureaus die gespecialiseerd zijn in het geven van stemadvies op algemene aandeelhoudersvergadering pleiten om te stemmen tegen de goedkeuring van de rekeningen en/of de herverkiezing van de raad van bestuur wanneer het bedrijf geen wijziging van zijn statuten voorstelt om het aandeel met automatisch dubbel stemrecht te vermijden vanaf maart Ons engagement wordt voornamelijk op een autonome manier uitgedrukt via een brief aan het management van de bedrijven. In het bredere kader van ons engagementsbeleid, dat eveneens op onze website staat, gaan we een dialoog aan met verschillende multinationals via een samenwerkingsverband met andere beleggers. Onze brieven hebben drie doelstellingen. Eerst en vooral willen ze bedrijven informeren over onze aanpak en ze bewust maken van de principes die wij verdedigen. Ten tweede willen ze aantonen dat het toepassen van best practices inzake deugdelijk bestuur mogelijke operationele risico s van de bedrijfsvoering kan terugdringen en de prestaties kan verbeteren. Ten derde is het ook een gelegenheid om de uitdagingen rond maatschappij, milieu en deugdelijk bestuur te benadrukken en de toegevoegde waarde van duurzame ontwikkeling in de verf te zetten. Het is erg belangrijk dat onze stemintenties transparant zijn. We willen immers transparant zijn op alle niveaus van ons duurzame aanbod (beleggingsbeleid, duurzame criteria, kostenstructuur, reportings). Vandaag wordt er a posteriori transparantie gegeven over onze steminstructies. 4/10

5 We willen echter onze processen verder verbeteren en informatie geven nog voor de algemene vergaderingen plaatsvinden. Op die manier zijn we in overeenstemming met de best practices op dat gebied, zoals die nu worden toegepast door het Noorse Pensioenfonds, dat met 870 miljard dollar onder beheer bijna 2,5 % van elk Europees beursgenoteerd bedrijf in handen heeft. Die toonaangevende institutionele belegger heeft immers aangekondigd dat hij zijn stemintenties publiek zou maken nog voor de algemene vergaderingen plaatsvinden, en dat voor de bedrijven die voorafgaandelijk geanalyseerd werden. Die benadering vereist immers aanzienlijke middelen en krachten. Petercam IAM, dat bescheidener middelen heeft, is echter wel ambitieus en wil op best effort-basis tegemoetkomen aan de vereisten van de markt. De vooruitzichten voor 2015 zijn bemoedigend. Het wordt een belangrijke en drukke periode. De voornaamste onderwerpen zullen waarschijnlijk transparantie en de afstemming van het remuneratiebeleid zijn, nu er steeds luidere stemmen opgaan voor meer transparantie, in lijn met de campagne say on pay en het verband tussen variabele verloning en prestaties op middellange tot lange termijn. Het meervoudig stemrecht zal nog het onderwerp van debat zijn in Frankrijk, met hopelijk een duidelijke en ondubbelzinnige oproep voor het principe één aandeel, één stem. Ten slotte mogen we eveneens hopen dat er steeds meer ambitieuze resoluties zullen komen over ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Vandaag staan er nog te weinig punten op de agenda s van algemene vergaderingen die betrekking hebben op zulke uitdagingen. Ze blijven het voorrecht van meer controversiële bedrijven zoals die uit de oliesector. Zo staan Mobil, Chevron en BP onder heel wat druk van aandeelhoudersactivisten om meer engagement te tonen in verband met de klimaatverandering. De bedrijven uit de consumentengoederensector worden ook steeds meer op de korrel genomen door aandeelhoudersactivisten. Bij andere sectoren is dat voorlopig veel minder het geval. Petercam IAM is geen voorstander van agressief aandeelhoudersactivisme. Wel integendeel. Onze aanpak is gestoeld op wederzijds respect, een geëngageerde dialoog en de uitwisseling van best practices, zodat alle stakeholders hierbij baat hebben. Het succes van ons stembeleid dient niet afgemeten te worden aan het aantal agendapunten dat we kunnen bekomen, maar aan de vooruitgang die we boeken tijdens de verschillende algemene en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen. De opvolging van ons engagement is daarom van het grootste belang. Zo stemmen we systematisch op elke aandeelhoudersvergadering van een Aziatisch bedrijf dat al verschillende jaren een falend bestuursmodel heeft. We zorgen er daarbij voor dat onze instructies coherent zijn en afdoende worden toegepast. Het is pas op lange termijn dat de reële bijdrage van onze inspanningen om de financiële industrie verantwoorder te maken en de duurzame winstgevendheid van bedrijven te verbeteren, duidelijk zal worden. Bedrijven bepalen immers meer dan ooit de lucht die we inademen, het water dat we drinken en het milieu waarin we leven. Wij moeten binnen onze mogelijkheden onze burgerplicht van verantwoorde aandeelhouders vervullen door op een intelligente manier te stemmen. 5/10

6 STEMACTIVITEIT 2014 In 2014 concentreerde de stemactiviteit zich op de Europese en Noord-Amerikaanse markten (Verenigde Staten en Canada). Om de langetermijnbelangen van de aandeelhouders te verzoenen met de kosten die verband houden met het stemmen, neemt Petercam IAM pas deel aan algemene vergaderingen wanneer het minimale aantal aan te houden aandelen, zoals gedefinieerd in het stembeleid, bereikt werd. Zo nam het via zijn beveks Petercam B, Petercam L en Petercam Horizon B, deel aan de algemene en buitengewone vergaderingen van 422 bedrijven voor een totaal van resoluties. Dat is betekent een stijging van meer dan 60 % van het aantal vertegenwoordigde bedrijven tegenover Grafiek 1: Geografische verdeling van de deelnames aan algemene en buitengewone vergaderingen 6/10

7 In slechts 0,25 % van de gestemde resoluties onthield Petercam IAM zich, wat aantoont dat we wel degelijk onze stem willen laten horen. We stemden in 10,83 % van de gevallen tegen de resolutie, wat een iets lager percentage is in vergelijking met vorig jaar. Dat heeft te maken met de toepassing van ons engagementsbeleid, dat in geval van een problematische onafhankelijkheid van de raad van bestuur of een gebrek aan informatie de voorkeur gaf aan een gunstige stem in combinatie met een geëngageerde dialoog met het bedrijf, in plaats van onmiddellijk een negatieve stem uit te brengen zonder verdere uitleg. Ten slotte werd er in 78,53 % van de gevallen een gunstige stem uitgebracht. De resterende resoluties vereisten geen specifieke steminstructie (10,45 %). Grafiek 2: Geografische verdeling van de aangenomen resoluties op algemene en buitengewone vergaderingen Aantal resoluties % stemmen "voor" % stemmen "tegen" % stemmen "onthouding" % geen stem Zuid-Afrika 29 62,07% 27,59% 0,00% 10,34% Duitsland ,20% 1,26% 0,25% 8,29% Oostenrijk 60 83,33% 6,67% 0,00% 10,00% België ,79% 6,77% 1,25% 22,60% Bulgarije ,00% 0,00% 0,00% 0,00% Canada ,38% 15,71% 0,00% 11,90% China 11 63,64% 36,36% 0,00% 0,00% Denemarken 86 73,26% 15,12% 0,00% 11,63% Spanje ,34% 6,63% 0,00% 9,04% Verenigde Staten ,75% 18,69% 0,00% 6,57% Finland 77 53,25% 1,30% 0,00% 45,45% Frankrijk ,53% 8,23% 0,00% 0,24% Guernsey 29 75,86% 24,14% 0,00% 0,00% Ierland 72 95,83% 4,17% 0,00% 0,00% Italië 86 82,56% 13,95% 0,00% 3,49% Luxemburg ,81% 15,24% 0,00% 20,95% Noorwegen ,35% 8,70% 0,00% 6,96% Nederland ,52% 3,92% 0,65% 37,91% Portugal 28 92,86% 7,14% 0,00% 0,00% Verenigd Koninkrijk ,67% 11,33% 0,00% 0,00% Zweden ,75% 9,58% 0,00% 31,67% Zwitserland ,08% 21,88% 0,00% 1,04% We stemden voornamelijk in de VS en het VK tegen resoluties. Het ging in het eerste geval voornamelijk om de remuneratie van uitvoerende bestuurders in Amerikaanse raden van bestuur en in het tweede geval om het geven van toestemming voor een kapitaalverhoging zonder preferente inschrijvingsrechten voor bestaande aandeelhouders. Dat leidt tot verwatering. Ten slotte stemde Petercam IAM in 10,65 % van de resoluties afwijkend van de aanbeveling van het management. 7/10

8 Op het gebied van de sectoren stemde Petercam IAM voor bedrijven uit de meeste sectoren. De vier belangrijkste sectoren financials, industrials, cyclische en niet-cyclische consumptie vertegenwoordigen iets meer dan 60 % van de bedrijven waarvoor we aan de vergaderingen hebben deelgenomen. Grafiek 3: Sectorale verdeling van de deelnames aan algemene en buitengewone vergaderingen Wat de beurskapitalisatie betreft van de bedrijven waarin Petercam IAM heeft belegd, werd het evenwicht tussen kleine, middelgrote en grote beurskapitalisaties bewaard in vergelijking met De kleine kapitalisaties worden gedefinieerd als aandelen met een beurskapitalisatie van minder dan 2 miljard euro; de middelgrote met een beurskapitalisatie tussen 2 en 10 miljard euro en de grote met een beurskapitalisatie van meer dan 10 miljard euro. Grafiek 4: Verdeling van de beurskapitalisaties van deelnames aan algemene en buitengewone vergaderingen large caps 34,60% small caps 35,31% medium caps 30,09% De bevek naar Belgisch recht Petercam B, die de meeste compartimenten overkoepelt die beleggen in beursgenoteerde aandelen, nam deel aan 404 algemene en buitengewone vergaderingen van 342 8/10

9 bedrijven, die een totale beurskapitalisatie vertegenwoordigen van miljard euro, goed voor de totale beurswaarde van de index MSCI Europe. Voor onze voornaamste fondsen in Europese aandelen stemde Petercam IAM op de algemene en buitengewone vergaderingen van Petercam Equities Euroland Petercam Equities Europe Petercam Equities Europe Sustainable Petercam Equities Europe Dividend 62 bedrijven 63 bedrijven 38 bedrijven 67 bedrijven Petercam IAM laat eveneens zijn stem horen voor de kleinere kapitalisaties en vastgoedaandelen: Petercam Equities European Small & Mid caps Petercam Securities Real Estate Europe Petercam Real Estate Europe Dividend 48 bedrijven 53 bedrijven 37 bedrijven Ten slotte nam Petercam IAM eveneens deel aan de algemene vergaderingen van niet-europese bedrijven. Via de compartimenten die beleggen in wereldwijde en thematische aandelen stemde Petercam IAM op de algemene vergaderingen van Amerikaanse, Canadese en zelfs Zuid-Afrikaanse beursgenoteerde bedrijven zoals Baxter, BHP Billiton, Bombardier, Campbell Soup, General Electrics, JP Morgan, Shoprite en Johnson & Johnson. Petercam Equities North America Dividend Petercam Equities World Sustainable 1 Petercam Equities World 2 Petercam Equities Europe Dividend 46 bedrijven 30 bedrijven 43 bedrijven 80 bedrijven Binnen de thematische strategieën stemde Petercam IAM eveneens op verschillende vergaderingen. Petercam Equities Agrivalue Petercam Equities Metal & Mining 3 29 bedrijven 6 bedrijven 1 Tot juli 2014 Petercam Equities World 3F genoemd 2 Vroeger Petercam Equities Energy & Resources genoemd 3 Het compartiment werd gesloten op 23 juni /10

10 Voor de bevek naar Belgisch recht Petercam Horizon B nam Petercam IAM deel aan 142 algemene en buitengewone vergaderingen van 106 bedrijven die een totale beurskapitalisatie vertegenwoordigen van miljard euro, ofwel meer dan 46 % van de totale beurswaarde van de index MSCI Europe. Ten slotte, in het kader van de bevek naar Luxemburgs recht Petercam L, nam Petercam IAM deel aan 63 algemene en buitengewone vergaderingen van 52 bedrijven, die een totale beurskapitalisatie vertegenwoordigen van miljard euro, goed voor 22 % van de totale beurswaarde van de MSCI Europe index. DISCLAIMER Dit document werd louter opgesteld voor informatieve doeleinden en is geen contractueel bindend document noch een beleggingsadvies of -aanbeveling. Petercam NV (of gelijk welke entiteit van de Petercam-groep) zal niet aansprakelijk zijn ten gevolge van een beslissing die genomen wordt op basis van deze informatie. Petercam NV zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of de gedeeltelijke uitvoering van de stemrechten ten gevolge van vertragingen, vergetelheid en/of storingen die kunnen optreden bij het ter beschikking stellen of overdragen van informatie en documenten die noodzakelijk zijn voor deze uitvoering. 10/10

28 01 2014 1/9 Rapport over stemactiviteit 2013

28 01 2014 1/9 Rapport over stemactiviteit 2013 28 01 2014 1/9 INLEIDING Petercam als verantwoorde speler In september 2011 ondertekende Petercam Institutional Asset Management (IAM) de Principes voor Verantwoord Beleggen (UN PRI) van de Verenigde Naties,

Nadere informatie

Waarom engagement belangrijk is

Waarom engagement belangrijk is 1/7 Petercam Institutional Asset Management vindt drie zaken belangrijk wanneer het aankomt op Verantwoord Beleggen: 1. Belangrijke vragen stellen bij de gevolgen van onze activiteiten; 2. Een aandeelhouder

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2015 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2015 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2014 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2014 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2013 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2013 2. Implementatie Nederlandse Corporate Governance Code Verantwoordelijkheid van institutionele beleggers

Nadere informatie

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012

Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 Achmea Pensioen- en Levensverzekering inzake gesepareerd beleggingsdepot Stichting Pensioenfonds Achmea Verslag verantwoording betrokken aandeelhouderschap 2012 In dit verslag: 1. Stemresultaten over 2012

Nadere informatie

Samenvatting stembeleid MN

Samenvatting stembeleid MN Samenvatting stembeleid MN MN is van mening is dat actief aandeelhouderschap van groot belang is voor een verantwoorde bedrijfsvoering door de bedrijven waar zij in belegt. Daarom voert MN wereldwijd een

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN

Basis Tarificatie. Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 VERRICHTINGEN OP EFFECTEN Basis Tarificatie Tarieven geldig vanaf 01/10/2015 voor alle nieuwe cliënten 1 Interne transfer Ontvangst van effecten Externe transfer van effecten Omwisseling en regularisatie van effecten Conversie

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. Management B.V. Best practices voor betrokken aandeelhouderschap Amsterdam, januari 2015 Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl KVK nr. 30199843

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. Jaarverslag 2008 Stembeleid AEGON Nederland N.V. Inleiding AEGON is een wereldwijde organisatie. Dit stemverslag heeft uitsluitend betrekking op de beleggingen van AEGON Nederland N.V. en haar dochtermaatschappijen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Stembeleid ASR Nederland

Stembeleid ASR Nederland Stembeleid ASR Nederland Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Nadere toelichting op het stembeleid van ASR Nederland 2.1. Algemene uitgangspunten van het stembeleid 2.1.1. Socially Responsible Investments (SRI)

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Ontwikkelingen rondom het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van Pensioenfonds Vervoer

Ontwikkelingen rondom het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van Pensioenfonds Vervoer INLEIDING Pensioenfonds Vervoer vindt het belangrijk beleggen op een maatschappelijk verantwoorde manier in te richten. Het fundament van het beleid op gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen bestaat

Nadere informatie

AANDEELHOUDERSREGELEMENT

AANDEELHOUDERSREGELEMENT AANDEELHOUDERSREGELEMENT Amsterdam, 22 juni 2015 BiQ Group N.V. Versie 1 A. Doelstellingen van het stembeleid van BiQ Group N.V. Het stembeleid van BiQ Group N.V. beschrijft de doelstelling van en de strategie

Nadere informatie

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance 12 januari 2012 -persbericht- Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance De top 50 bedrijven uit de Eurozone

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid SPMS en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) uiteengezet. Dit

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten:

Op basis van het voorgaande streeft NLFI de volgende gerelateerde doelstellingen na bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten: Beleid uitoefening aandeelhoudersrechten In overeenstemming met de Wet stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen ( Wet NLFI ) oefent NLFI haar aandeelhoudersrechten uit op een wijze

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. I II Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 24 november 2014 om 11.30 uur

Nadere informatie

De verwachte effecten van het richtlijnvoorstel voor institutionele beleggers

De verwachte effecten van het richtlijnvoorstel voor institutionele beleggers De verwachte effecten van het richtlijnvoorstel voor institutionele beleggers Edith Siermann, CIO Fixed Income / Manager Governance & Active Ownership Eumedion-symposium 12 November 2014 Aandacht vanuit

Nadere informatie

CONSULTATIEDOCUMENT BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS

CONSULTATIEDOCUMENT BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS CONSULTATIEDOCUMENT BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS 1.0 Inleiding 1.1 Eumedion-deelnemers vinden dat het op verantwoorde wijze uitoefenen van de aan de

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Stembeleid Juni 2015

Stembeleid Juni 2015 Stembeleid Juni 2015 Stembeleid ASR Nederland N.V. juni 2015 1. Inleiding 2. Algemene uitgangspunten 3. Socially Responsible Investments Policy (SRI) 4. Bestuur en RvC - (Her)benoeming - Décharge - Vrijwaring

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap

PETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap f PETERCAM B FUND NV JAARVERSLAG op 31 december 2011 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS VASTGESTELD OP 30 JUNI 2011

BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS VASTGESTELD OP 30 JUNI 2011 BEST PRACTICES VOOR BETROKKEN AANDEELHOUDERSCHAP BESTEMD VOOR EUMEDION-DEELNEMERS VASTGESTELD OP 30 JUNI 2011 1.0 Inleiding 1.1 Eumedion-deelnemers vinden dat het op verantwoorde wijze uitoefenen van de

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006

België in de Europese informatiemaatschappij. Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 België in de Europese informatiemaatschappij Een benchmark van het bezit en het gebruik van ICT in België t.o.v. 24 Europese landen in 2006 Bezit en gebruik van ICT en Internet 1 Luxemburg 2 Litouwen 3

Nadere informatie

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324

Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Code maatschappelijk verantwoord beleggen 1 januari 2010 PF-B-2009 / 324 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleid maatschappelijk verantwoord beleggen... 3 2.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector

De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector De risico s van het vak Enkele ervaringen over risicomanagement uit de pensioensector Ir. André ten Damme RC MCM, CFO APG VRC Congres Amsterdam, 17 maart 2011 2 Agenda 1. Het Nederlandse pensioenstelsel

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Stembeleid AEGON Nederland N.V.

Stembeleid AEGON Nederland N.V. AEGON prductnaam Stembeleid AEGON Nederland N.V. Onderstaand stembeleid is het stembeleid van AEGON Nederland N.V. (AEGON Nederland) met betrekking tot de beleggingen die worden beheerd door AEGON Investment

Nadere informatie

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Naar aanleiding van een Europese maatregel, worden ook bij Orange vanaf 11 juni 2017 de kosten voor mobiele roaming in de EU afgeschaft. Dit betekent

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 1 Wie zijn de schuldenaren? Bedrijven zij lenen om te investeren Gezinnen zij lenen om een huis te kopen (of om de aankoop

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Ook in 2015 heeft Pensioenfonds Vervoer in het beleggingsbeleid en de uitvoering ervan weer een impuls kunnen geven aan maatschappelijke verantwoord beleggen. Nadat

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015

Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 30 juni 2015 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door Loyalis

Nadere informatie

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CHARTER VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. PLAATS EN DATUM... 2 2. AGENDAPUNTEN... 2 3. OPROEPING... 2 4. DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING... 3 5. PUNTEN OP DE AGENDA EN RECHT OM VRAGEN

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake Oproepingstermijn en registratiedatum algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014

(hierna de Vennootschap) GEWONE ALGEMENE VERGADERING EN BUITENGEWONE / BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 20 MEI 2014 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

DEXIA LONG SHORT CREDIT

DEXIA LONG SHORT CREDIT DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record

Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record Luxempart: defensief, groeipotentie en prima track record In Luxemburg bedraagt het netto vermogen per inwoner ruim 700.000. Daarmee is het Groot Hertogdom het meest welvarende land in het Euro-gebied.

Nadere informatie

Monitoring rapportage 2014. betreffende de toepassing van. Eumedion Best Practices. Betrokken Aandeelhouderschap

Monitoring rapportage 2014. betreffende de toepassing van. Eumedion Best Practices. Betrokken Aandeelhouderschap Monitoring rapportage 2014 betreffende de toepassing van Eumedion Best Practices Betrokken Aandeelhouderschap 18 december 2014 1 1. Samenvatting en conclusie De Eumedion best practices worden door steeds

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen

Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen Tarieven van de voornaamste effectenverrichtingen 1 januari 2015 Orders Euronext... 2 Buitenlandse beurs... 3 Euro-obligaties... 4 KBC-Beleggingsfondsen... 4 KBC-Beleggingsproducten uitgegeven door KBC

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen internationale vergelijking 1

Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen internationale vergelijking 1 Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen - internationale vergelijking Bijlage 6 Werknemersparticipatie in ondernemingsorganen internationale vergelijking 1 Algemeen Van de in het EIRR-rapport onderzochte

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten:

De jaarlijkse kosteninhouding voor het beheer van de verzekering Levensloop Aandelen bestaat uit een aantal componenten: Levensloop Aandelen Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2009 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

2 VERANTWOORD BELEGGEN

2 VERANTWOORD BELEGGEN VER ANT WOORD BELEGGEN Samenvatting jaarverslag 2009 VERANTWOORD BEL Verantwoord beleggen loont en financieel en maatschappelijk rendement gaan heel goed samen. Verantwoord beleggen is het geheel van beleggingsactiviteiten

Nadere informatie

Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen

Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen Fiche 2: mededeling inzake EU strategie voor internationale culturele betrekkingen 1. Algemene gegevens a) Titel: Joint Communication to the European Parliament and the Council: Towards an EU strategy

Nadere informatie

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren.

CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Wat zijn CFD s? CFD s van TradersOnly zijn OTC contracten die het rendement van het onderliggende aandeel, inclusief dividenden en corporate actions opleveren. Anders omschreven is het een overeenkomst

Nadere informatie

Principes Stembeleid ABN AMRO Pensioenfonds 2016

Principes Stembeleid ABN AMRO Pensioenfonds 2016 Principes Stembeleid ABN AMRO Pensioenfonds 2016 1 Stembeleid ABN AMRO Pensioenfonds 2016 Het stembeleid van het ABN AMRO Pensioenfonds 2016 komt overeen met de stemadviesrichtlijnen 2016 van Glass Lewis.

Nadere informatie

De ondergetekende, Naam/Benaming: Voornaam: Adres/Zetel: Houder van...ageas aandelen geregistreerd bij de volgende financiële. instelling.

De ondergetekende, Naam/Benaming: Voornaam: Adres/Zetel: Houder van...ageas aandelen geregistreerd bij de volgende financiële. instelling. Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zullen worden gehouden op 25 april 2012 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergaderingen wenst te laten

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

the state of renewable energies in europe

the state of renewable energies in europe HERNIEUWBARE ENERGIE IN EUROPA 12 th EurObserv ER Report the state of renewable energies in europe 2012 12 th EurObserv ER Report Werkgelegenheid en omzet Voor de periode 2005-2010 is de energieproductie

Nadere informatie

De vermogensbeheerder die vooruit denkt

De vermogensbeheerder die vooruit denkt Schroders De vermogensder die vooruit denkt Trusted Heritage Advanced Thinking 100% focus op vermogens Schroders houdt zich uitsluitend bezig met vermogens. Dat betekent dat belegd wordt vanuit een doelgericht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 31.12.14 PETERCAM B FUND NV BEVEK

JAARVERSLAG 31.12.14 PETERCAM B FUND NV BEVEK JAARVERSLAG 31.12.14 PETERCAM B FUND NV BEVEK Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid SPMS en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS) uiteengezet. Dit

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

BIJWONEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN (DE VERGADERING )

BIJWONEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN (DE VERGADERING ) Brussel, 24 maart 2011. Zoals aangekondigd in de oproeping van 9 februari 2011, bevestigt de Raad van Bestuur van Ageas dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV van 30

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie