Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein"

Transcriptie

1 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart

2 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Inhoud Pagina 1. Inleiding Aanleiding en vraagstelling Werkwijze Normenkader Leeswijzer 2 2. Overzicht van de gebeurtenissen Klacht m.b.t. het vermoeden van lekken van informatie Klacht m.b.t. ongewenst gedrag en ongepaste uitlatingen 6 3. Analyse en beoordeling Klacht m.b.t. het vermoeden van lekken van informatie Klacht m.b.t. ongewenst gedrag en ongepaste uitlatingen 9 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Normenkader 52249

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en vraagstelling Recent zijn bij de burgemeester van de gemeente IJsselstein twee klachten ingediend over een raadslid, de heer Leutscher, door twee verschillende collega raadsleden: 1. Het vermoeden van het lekken naar de pers door het raadslid van het voornemen van de benoeming van de waarnemend burgemeester. 2. Ongewenst gedrag en ongepaste uitlatingen door het raadslid jegens andere raadsleden op een afscheidsreceptie. De burgemeester heeft beide klachten door Berenschot laten onderzoeken. Doel van het onderzoek is de feiten op een rij te zetten en een oordeel te geven in hoeverre door het raadslid de gedragscode voor raadsleden over integer handelen is geschonden. De scope van het onderzoek beperkt zich tot de gedragingen waarover de klachten zijn ingediend. De afhandeling van de klacht maakt geen deel uit van dit onderzoek. 1.2 Werkwijze Wij zijn het onderzoek gestart met het opstellen van een normenkader (zie bijlage 1). Dit normenkader is goedgekeurd door de opdrachtgever. Vervolgens zijn er acht interviews afgenomen: bij de heer Leutscher 1, twee raadsleden die de klacht hebben ingediend, de raadsgriffier en bij enkele raadsleden en andere getuigen. De gesprekken hadden een vertrouwelijk karakter en hadden als doel feiten, context en achtergrondinformatie te bieden voor de analyse van de ingediende klachten. Alle voor een interview uitgenodigde personen hebben meegewerkt. Van alle gesprekken zijn vertrouwelijke verslagen gemaakt die ter accordering aan de geïnterviewden zijn voorgelegd. De geïnterviewde personen hebben voorafgaand aan het gesprek een onderzoeksprotocol ontvangen. Verder zijn enkele documenten geanalyseerd en is een geluidsopname beluisterd. De informatie verkregen uit de gesprekken, documentanalyse en geluidsopname zijn vervolgens geanalyseerd in relatie tot het normenkader. Er is een conceptrapport opgesteld en voor wederhoor voorgelegd aan de heer Leutscher. In een reactie op het conceptrapport stelt de heer Leutscher dat hij de feitenreconstructie op geen enkele wijze kan controleren, omdat hij geen inzage heeft verkregen in de verklaringen van degenen die zijn gehoord. Hij stelt dat hij daarom onmogelijk kan instemmen met de feitenreconstructie en/of kan reageren op eventuele feitelijke onjuistheden of over de wijze waarop de verklaringen van derden door Berenschot zijn genoteerd en geïnterpreteerd. 1 De heer Leutscher wilde in het gesprek uitsluitend spreken over de tweede klacht, zijn gedrag op de receptie. Over de andere klacht wilden hij niet spreken omdat hij niet de beschikking heeft over de opname, terwijl in zijn ogen vele anderen dit wel hebben. De heer Leutscher geeft aan dat hij in dit verband aangifte heeft gedaan tegen de betreffende journalisten

4 1.3 Normenkader Aan de basis van dit onderzoek ligt een normenkader. Het normenkader beschrijft de normen die in IJsselstein worden gehanteerd waaraan de gedragingen van elk raadslid worden getoetst. Het normenkader is onderverdeeld in algemene normen en normen die specifiek gelden voor bestuurders en ambtenaren van gemeente IJsselstein. Gedragingen zullen worden getoetst aan normen die golden op het betreffende moment: Algemene normen Algemene wet bestuursrecht. Algemene beginselen behoorlijk bestuur. Gemeentewet Normen gemeente IJsselstein Gedragscode integer handelen door raadsleden. Gentle Agreement van de gemeenteraad IJsselstein. 1.4 Leeswijzer Het rapport is als volgt opgebouwd. Na de inleiding in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 een chronologische beschrijving van de gebeurtenissen gepresenteerd. In hoofdstuk 3 volgt een analyse en beoordeling van de gebeurtenissen en handelwijze van het raadslid. Tenslotte volgen in hoofdstuk 4 de conclusies ten aanzien van de ingediende klachten

5 2. Overzicht van de gebeurtenissen Recent zijn bij de burgemeester van de gemeente IJsselstein twee klachten binnen gekomen over het raadslid, de heer Leutscher. De klachten werden ingediend door twee verschillende collegaraadsleden. Onderstaand zijn de feitenreconstructies rondom beide klachten opgesteld. 2.1 Klacht m.b.t. het vermoeden van lekken van informatie Tegen het raadslid is een klacht ingediend omdat er aanwijzingen waren dat het raadslid met een journalist heeft gesproken over de benoeming van de waarnemend burgemeester en hij aanwijzingen heeft gegeven die het voor de journalist mogelijk maakte om de naam van de voorgedragen burgemeester te achterhalen. Onderstaand volgt een chronologische reconstructie van de gebeurtenissen. Oktober/november 2014 Voor de benoeming van een waarnemend burgemeester vormen de fractievoorzitters van de gemeente IJsselstein een benoemingscommissie. De heer Leutscher heeft zitting in deze commissie. Voor de bijeenkomst met de Commissaris van de Koning (CdK) waarin een waarnemend burgemeester gekozen zou worden hebben de commissieleden per mail contact met elkaar gehad. Dinsdag 4 november 2014 Op dinsdag 4 november 2014 vindt bij het provinciehuis in Utrecht een bijeenkomst plaats met de benoemingscommissie en de CdK voor de benoeming van de waarnemend burgemeester. Alle fractievoorzitters en de loco burgemeester zijn hierbij aanwezig, alleen de VVD is vertegenwoordigd door de vicefractievoorzitter. Ter plekke wordt de fractievoorzitter van D66 tot voorzitter van de commissie benoemd. De CdK heet de commissie welkom en legt het procedure uit en zegt daarbij aanvullend dat de geheimhouding niet juridisch opgelegd kan worden omdat het de benoeming betreft van een waarnemend burgemeester. De heer Leutscher doet tijdens de vergadering navraag naar de vertrouwelijkheid. De CdK vraagt met klem de benoeming geheim te houden. Eén van de commissieleden noemt nogmaals expliciet het besluit van de commissie dat de leden de naam van de waarnemend burgemeester voor zich zullen houden. Kort na het weekend zou de naam openbaar worden gemaakt. Zaterdag 8 november 2014 Op zaterdag 8 november 2014 voert de heer Leutscher een telefoongesprek met een journalist van ongeveer een half uur. Het gesprek wordt zonder dat de heer Leutscher het weet opgenomen. Tijdens het telefoongesprek komen verschillende onderwerpen aan de orde. Na ruim 26 minuten (aan het einde van het gesprek) stelt de journalist de benoeming van de waarnemend burgemeester aan de orde. De heer Leutscher stelt dat met de commissie is afgesproken om de naam nog niet te noemen en stelt daarbij dat er in feite geen geheimhouding op rust omdat het de benoeming van een waarnemer betreft. Het raadslid geeft aan dit nadrukkelijk besproken te hebben met de CdK, die hem wel vroeg

6 geheimhouding te betrachten. Hij zegt bereid te zijn de journalist een halve dag voor de officiële aankondiging de naam te geven, met het verzoek aan de journalist om bij de afdeling voorlichting na te gaan wanneer de mededeling over de benoeming zal worden gedaan. Hij noemt tijdens het gesprek geen naam. In het gesprek zegt het raadslid dat de verschafte informatie wel onder hen moet blijven. Ook benadrukt hij tenminste vier keer dat de journalist de informatie niet mag gebruiken voor in de krant. De heer Leutscher meldt dat de commissie de week daarvoor bij de Commissaris van de Koning is geweest en schetst de procedure die bij de benoeming wordt doorlopen. De journalist stelt vele vragen en het raadslid geeft antwoord. In de antwoorden schetst het raadslid het profiel van een geschikte kandidaat voor IJsselstein: iemand die bekend is met IJsselstein, de politieke verhoudingen in de BRU, Utrecht en tramvervoer. Het raadslid geeft tijdens het gesprek verschillende kenmerken van de voorgenomen waarnemend burgemeester: dat deze al twee jaar als waarnemend burgemeester op verschillende doch minstens drie plekken werkzaam is geweest, dat dit vooral gemeenten in de regio en eventueel Gelderland betrof, dat deze per 1 december 2014 kan starten, dat het iemand kan zijn uit de hoek Houten/Zeist, en afsluitend dat het een vrouw zou kunnen zijn. Op de twee maal direct gestelde vraag van de journalist wat de huidige post van de betreffende burgemeester is gaat het raadslid niet in omdat de journalist volgens hem dan direct een naam zou kunnen achterhalen. De journalist gaat met een collega op basis van de in het gesprek verzamelde informatie puzzelen wat de naam van de waarnemend burgemeester zou kunnen zijn. Zondag 9 november 2014 Op zondag 9 november belt één van de journalisten met de burgemeester. De journalist legt de burgemeester de naam Marianne Kallen-Morren voor die de journalisten op basis van de verschafte informatie achterhaald denken te hebben. De journalist vraagt of dit inderdaad de naam is van de waarnemend burgemeester. De burgemeester ontkent noch bevestigt de naam. Na het gesprek met de journalist belt de burgemeester met het kabinet van de CdK en deelt mee dat de naam van de waarnemend burgemeester gelekt lijkt te zijn. Op basis van dit gesprek besluit de burgemeester met het kabinet vervroegd een persbericht uit te vaardigen om de naam van de waarnemend burgemeester bekend te maken. Rond uur neemt hij hiertoe contact op met de griffier. In samenwerking met de provinciale en gemeentelijke communicatieafdelingen wordt een persbericht opgesteld dat aan het begin van de avond wordt verstuurd. Alle fractievoorzitters ontvangen een mededelingsmail van het uitsturen van het persbericht. Na het verschijnen van het persbericht belt één van de journalisten met de voorzitter van de benoemingscommissie en de vicefractievoorzitter van de VVD. In het gesprek met de voorzitter wordt het de voorzitter duidelijk dat een van de fractievoorzitters met de journalist heeft gesproken. De voorzitter vraagt of het een raadslid was en noemt een naam, die door de journalist wordt bevestigd. De journalist vraagt of hij de opname die van het gesprek is gemaakt wil horen, maar dat wil hij niet

7 Maandag 10 november 2014 Op maandag 10 november vindt een bijeenkomst plaats van de fractievoorzitters over de benoeming van de nieuwe burgemeester en de samenstelling van de vertrouwenscommissie en de benoeming van de voorzitter daarvan. De heer Leutscher is daarbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst vragen de voorzitter van de commissie en de vicefractievoorzitter van de VVD aan de commissieleden of iemand van hen met de pers heeft gesproken over het voornemen van de benoeming van de waarnemend burgemeester. Alle aanwezigen ontkennen hierover met de pers gesproken te hebben. De voorzitter geeft verder aan via de journalist achterhaald te hebben wie van de fractievoorzitters met de pers heeft gesproken, maar deelt die naam niet. Dinsdag 11 november 2014 Op dinsdag 11 november 2014 om uur stuurt de heer Leutscher een aan de voorzitter van de benoemingscommissie en de vicefractievoorzitter van de VVD. Daarin stelt hij op zaterdag 8 november 2014 tussen en uur per , SMS en telefoon belaagd te zijn door de journalist en dat hij juridische stappen overweegt. In de mail schrijft het raadslid tevens dat hij, als antwoord op de vraag van de commissie, dat weekend met de pers heeft gesproken, maar stelt dat dat in een andere context was waarover hij in de mail niet wil spreken. In de dagen die volgen wordt breder bekend dat er opnamen zijn van het gesprek tussen het raadslid en de journalist. Een van de fractievoorzitters krijgt van de journalist delen van de opname te horen. De voorzitter van de benoemingscommissie vraagt de griffier om een gesprek te voeren met hem en met de fractievoorzitter die de tape beluisterd heeft, omdat het vermoeden bestaat dat het raadslid dat op de tape te horen is de benoeming heeft gelekt. Woensdag 18 november 2014 Op 18 november 2014 om stuurt de voorzitter van de benoemingscommissie een aan de griffier. Daarin schrijft hij dat er onrust is onder collega s met betrekking tot de vertrouwelijkheid van het raadslid in een eventuele vertrouwenscommissie bij de benoeming van de nieuwe burgemeester. Ook schrijft hij dat de bandopname van de journalist door diverse mensen is gehoord en dat de conclusie is dat het raadslid liegt over het spreken met de pers. De voorzitter vraagt of ze na het bezoek aan de CdK over de kwestie kunnen sparren. Vrijdag 21 november 2014 Op 21 november spreekt de griffier met de voorzitter van de benoemingscommissie voor de waarnemend burgemeester en een fractievoorzitter. De griffier raadt de voorzitter van de benoemingscommissie aan om een klacht in te dienen tegen het raadslid op basis van schending van de integriteit. Dit is conform de gentle agreement bij het vermoeden van een misstand de afgesproken procedure. Woensdag 26 november 2014 Op 26 november dient de voorzitter van de benoemingscommissie een klacht in tegen het raadslid. In de klachtbrief aan de griffier schrijft hij dat er sterke aanwijzingen zijn dat het raadslid met een journalist heeft gesproken over de benoeming van de waarnemend burgemeester en hij

8 aanwijzingen heeft gegeven die het voor de journalist mogelijk maakten om de voorgenomen voordracht te achterhalen. Hij stelt dat het vermoeden bestaat daarmee de integriteit is geschonden en vraagt de griffier een onderzoek te starten en daarover te rapporteren. 2.2 Klacht m.b.t. ongewenst gedrag en ongepaste uitlatingen De heer Leutscher zou tijdens een afscheidsreceptie ongewenst gedrag hebben vertoond en ongepaste uitlatingen hebben gedaan jegens andere aanwezige raadsleden. Onderstaand volgt een chronologische reconstructie van de gebeurtenissen. Vrijdag 28 november 2014 Op 28 november 2014 vindt de afscheidsreceptie plaats van burgemeester P.C. van de Brink in het Fulcotheater. Om circa uur staan in ieder geval de assistent griffier, een raadslid van de SP en commissielid van de SP te praten aan de bar. De heer Leutscher komt aanlopen en gaat bij hen staan. De percepties van de direct betrokkenen en de omstanders lopen hierna uiteen. Volgens één gesprekspartner tikt de heer Leutscher het SP-raadslid op de schouder, waarop deze zich omdraait en het gesprek tussen hen begint. De heer Leutscher leunt daarbij tegen de bar. Verschillende gesprekspartners geven aan dat hij redelijk onder de invloed is van alcohol. Het gesprek is politiek van aard. Niet alle omstanders weten waar het gesprek in het begin precies over gaat. De heer Leutscher beklaagt zich in ieder geval tegen het SP-raadslid over de manier waarop de SP over hem en zijn fractie schrijft in een blog op de website van de SP. De blog is van de hand van de fractievoorzitter van de SP en gaat over de afwezigheid van de LDIJ bij een raadsbijeenkomst over integriteit. Hij zegt dat de SP de berichtgeving over hem en zijn partij van de site moet halen en dat hij niet meer wil dat er over hem geschreven wordt. Het gesprek is volgens direct betrokkenen al snel heftig van toon. Volgens twee direct betrokkenen wijst de heer Leutscher tijdens het gesprek met priemende vinger naar het SP-raadslid. De heer Leutscher zegt dat gedurende het gesprek slechts (wederzijds) een wegwerpgebaar wordt gemaakt. Het SP-raadslid betrekt een SP-commissielid bij het gesprek door deze bij de arm te pakken. Het gesprek gaat verder en de SP-leden stellen dat zij in hun blog mogen publiceren wat zij willen. Zowel bij de heer Leutscher als de SP-leden neemt de opwinding toe. Een volledige reconstructie van het navolgende gesprek is niet eenduidig achterhaald, maar de heer Leutscher zegt iets over zijn jarenlange politieke ervaring, het aantal zetels dat zijn partij heeft dat hoger is dan het aantal van de SP, en dat het commissielid daarom naar hem moet luisteren. Verder suggereert de heer Leutscher dat de fractievoorzitter van de SP de naam van de waarnemend burgemeester heeft gelekt en dat hij daar ook over kan publiceren. Het SP commissielid antwoordt hier in ieder geval op dat als er iemand is waar hij niet naar luistert in de politiek dat de heer Leutscher is. Volgens één gesprekspartner volgt tijdens het gesprek een moment dat de heer Leutscher en het SP-commissielid dichter naar elkaar toe gaan staan, waarop het SP-raadslid tussen hen in gaat staan. Er komt een zwarte piet voorbij en er vallen wat pepernoten op de grond die de heer Leutscher kapot trapt. De heer Leutscher steekt aan het einde van het gesprek zijn middelvinger op naar de SP-leden en zegt daarbij een verwensing en gebruikt daarbij een scheldwoord. De heer Leutscher verklaart slechts iets gezegd te hebben in de trant van: ga toch weg. Daarna loopt hij weg en verlaat de receptie

9 Eén van de geïnterviewden komt de heer Leutscher direct daarna tegen in de lift en refereert aan het voorval van kort daarvoor. Het raadslid is rustig en lijkt niet meer met het incident bezig te zijn. Enkele betrokkenen noemen het gedrag van de heer Leutscher intimiderend of zelfs bedreigend, maar één betrokkene geeft aan dat alleen met stemverheffing is gesproken, maar dat er geen sprake was van intimidatie of bedreiging. Eén omstander stelt dat er alleen sprake was van opwinding bij alle direct betrokkenen. Zondag 30 november 2014 Op zondag 30 november 2014 om uur verstuurt de afdelingsvoorzitter van de SP een aan de heer Leutscher waarin staat dat de SP een klacht tegen hem in zal dienen bij de waarnemend burgemeester, het seniorenconvent van de raad en bij het bestuur van de LDIJ over zijn gedrag bij de afscheidsreceptie

10 3. Analyse en beoordeling 3.1 Klacht m.b.t. het vermoeden van lekken van informatie Tegen de heer Leutscher is een klacht ingediend omdat er sterke aanwijzingen zijn dat het raadslid met een journalist heeft gesproken over de benoeming van de waarnemend burgemeester en hij aanwijzingen heeft gegeven die het voor de journalist mogelijk maakte om de voorgenomen voordracht te achterhalen. Het vermoeden bestaat dat daarmee de integriteit is geschonden. Voorts zal worden bekeken of het gedrag van het raadslid een schending van de integriteit betreft. Gedragscode bestuurlijke integriteit Voor onder andere de leden van de gemeenteraad geldt in gemeente IJsselstein de Gedragscode bestuurlijke integriteit. Op basis van de gedefinieerde kernbegrippen kan worden gesteld dat het raadslid het kernbegrip Betrouwbaarheid in het geding heeft gebracht: Op een bestuurder moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven. Specifieker kan worden gesteld dat het raadslid bepaling 4.1 onder 4. Informatie in het geding heeft gebracht: Een bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie. Vanuit zijn functie had het raadslid zitting in de benoemingscommissie van de waarnemend burgemeester. Hoewel er bij de benoeming van een waarnemend burgemeester (anders dan bij een burgemeester) op wettelijke gronden geen geheimhouding kan worden afgedwongen, is door de commissieleden op verschillende momenten nadrukkelijk afgesproken dat vertrouwelijkheid betracht zou worden ten aanzien van de benoeming van de waarnemend burgemeester. Ook door de CdK is nadrukkelijk om vertrouwelijkheid gevraagd. Met het delen van informatie over het proces van de benoeming, het functieprofiel, en de kenmerken van de beoogde waarnemend burgemeester met een journalist heeft het raadslid de afspraak omtrent vertrouwelijkheid geschonden en is de kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt aangewend voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt. In zijn gesprek met de journalist blijkt dat hij in het delen van informatie willens en wetend de grenzen heeft opzocht, waarbij hij refereerde aan de wettelijke bepalingen die gelden bij de benoeming van een burgemeester door een vertrouwenscommissie, waarbij de vertrouwelijkheid wel wettelijk wordt afgedwongen. Hoewel hij geen naam heeft verstrekt, heeft hij de journalist wel voldoende informatie gegeven waarmee deze vanuit de eigen professie wel een naam kon achterhalen. Het verstrekken van dergelijke informatie aan een journalist is zwaarwegend in ons oordeel

11 Op basis van de gedefinieerde kernbegrippen kan tevens worden gesteld dat het raadslid het kernbegrip Openheid in het geding heeft gebracht: Het handelen van een bestuurder is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de bestuurder en zijn beweegredenen daarbij. Het raadslid heeft tijdens de bijeenkomst met de benoemingscommissie op maandag 10 november 2014 tegen de voorzitter ontkend toen deze hem vroeg of hij met de pers (over de voorgenomen benoeming van de waarnemend burgemeester) had gesproken. In latere correspondentie op dinsdag 11 november 2014 met o.a. de voorzitter van de benoemingscommissie erkende hij wel met de pers gesproken te hebben, maar in een andere context waarover hij niets wil zeggen. Het raadslid heeft op twee momenten twee onwaarheden verteld. Het handelen van het raadslid was daarmee niet transparant, waardoor geen optimale verantwoording mogelijk was. Algemene beginselen behoorlijk bestuur / Algemene wet bestuursrecht De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is van toepassing op alle bestuursorganen en bevat algemene bepalingen die van toepassing zijn op het verkeer tussen burgers en bestuursorganen. Met betrekking tot een geheimhoudingsplicht ten aanzien van werkzaamheden die worden verricht voor de gemeenteraad wordt verwezen naar Artikel 2:5 Awb. Op basis van de definitie van dit artikel kan worden gesteld dat het raadslid dit artikel in het geding heeft gebracht: Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Het raadslid heeft bij de uitvoering van zijn taak als lid van de benoemingscommissie voor de waarnemend burgemeester de beschikking gekregen over gegevens waarvan meerdere keren de door de commissieleden de afgesproken vertrouwelijkheid is benadrukt, en waarvan ook nadrukkelijk door de CdK om vertrouwelijkheid van deze gegevens is gevraagd. 3.2 Klacht m.b.t. ongewenst gedrag en ongepaste uitlatingen Tegen het raadslid is een klacht ingediend omdat het raadslid zich in aanwezigheid van publiek zich beledigend en bedreigend uitgelaten zou hebben tegen enkele fractieleden van de SP. Er wordt gesteld dat daarmee de integriteit is geschonden. Voorts zal worden bekeken of het gedrag van het raadslid een schending van de integriteit betreft

12 Gedragscode bestuurlijke integriteit Op basis van de gedefinieerde bepalingen kan worden gesteld dat het raadslid Algemene bepaling 1.2, Algemene bepalingen 1.7, Algemene bepalingen 1.8 en Overige bepalingen 10.1 in het geding heeft gebracht: Onder integriteit wordt verstaan: handelen in overeenstemming met geschreven en ongeschreven waarden en normen die uitdrukking geven aan begrippen als rechtschapenheid, onschendbaarheid, onkreukbaarheid, zorgvuldigheid van oogmerk, willens en wetens te goeder trouw zijn, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. (1.2) Er is vastgesteld dat het raadslid heeft gescholden en zijn vinger heeft opgestoken naar een collega raadslid of naar collega-raadsleden. Dit blijkt uit gesprekken met meerdere betrokkenen en omstanders. Het raadslid heeft daarmee niet gehandeld in overeenstemming met de geschreven en ongeschreven waarden en normen die uitdrukking geven aan de begrippen rechtschapenheid, onkreukbaarheid, en geloofwaardigheid. Of zijn gedrag intimiderend of bedreigend was is een subjectieve beoordeling en kan niet door ons normatief worden beoordeeld. Hierover verschillen de direct betrokkenen en omstanders ook van mening. In ieder geval hebben de SP leden zich duidelijk geïntimideerd gevoeld. Een bestuurder onthoudt zich in de uitoefening van zijn functie van ongewenste omgangsvormen naar elkaar toe maar ook naar buiten en eerbiedigt zowel in woord als gebaar de beginselen van artikel 1 van de Grondwet: allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. (1.7) Het uitschelden van en het opsteken van de vinger naar collega-raadsleden in de uitoefening van zijn functie betreffen ongewenste omgangsvormen, ook in de sfeer van een afscheidsreceptie. Elke bestuurder geeft zich bij voortduring rekenschap van zijn verantwoordelijkheid de integriteit te handhaven en te bevorderen en hij onthoudt zich van handelingen en gedragingen, die de integriteit kunnen schaden. (10.1) Het raadslid heeft door zijn gedrag jegens collega-raadsleden geen rekening gehouden met zijn verantwoordelijkheid in het handhaven en promoten van integer handelen en heeft de integriteit in het geding gebracht

13 4. Conclusies Er zijn twee klachten ingediend tegen de heer Leutscher, raadslid van gemeente IJsselstein. In opdracht van de burgemeester heet Berenschot de volgende klachten onderzocht: 1. Het vermoeden van het lekken naar de pers door het raadslid van het voornemen van de benoeming van de waarnemend burgemeester. 2. Ongewenst gedrag en ongepaste uitlatingen door het raadslid jegens andere raadsleden op een afscheidsreceptie. Doel was om een oordeel te geven in hoeverre door het raadslid de gedragscode voor raadsleden over integer handelen is geschonden. Op basis van de feitenreconstructie en de toetsing daarvan aan het de geldende bepalingen zoals die door de gemeente IJsselstein (dienen te) worden gehanteerd, kan worden geconcludeerd dat het raadslid in beide gevallen de gedragsregels over integer handelen door raadsleden heeft geschonden

14 Bijlage 1 Normenkader I. Algemene normen 1) Algemene wet bestuursrecht De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is van toepassing op alle bestuursorganen en bevat algemene bepalingen die van toepassing zijn op het verkeer tussen burgers en bestuursorganen. Met betrekking tot een geheimhoudingsplicht ten aanzien van werkzaamheden verricht voor de gemeenteraad wordt gekeken naar: Artikel 2:5 Awb Dit artikel bepaalt dat een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, verplicht is tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 2) Algemene beginselen behoorlijk bestuur Bij overheidshandelen dienen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te worden genomen. Deze zijn deels neergelegd in de Awb en deels ongeschreven. Het gaat dan, op hoofdlijnen, om de volgende beginselen: Fair play De overheid vervult zijn taak zonder vooringenomenheid en waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden. (2:4 Awb) Zorgvuldigheidsbeginsel De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen, hieronder valt het onderzoeken en afwegen van de verschillende belangen. Betrokkenen moeten zorgvuldig worden behandeld. (3:2 Awb) Motiveringsbeginsel Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering. Feiten moeten kloppen en de motivering moet navolgbaar zijn. (3:46 Awb) Verbod op détournement de pouvoir Overheidsbevoegdheden worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de bevoegdheid is verleend. (3:3 Awb) Gelijkheidsbeginsel Gelijke gevallen dienen op gelijke wijze te worden behandeld. (art. 1 Grondwet)

15 Vertrouwensbeginsel Op toezeggingen van de overheid mag worden vertrouwd. Legaliteitsbeginsel Voor overheidshandelen dient een wettelijke grondslag te bestaan. Naast de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, geldt dat bij gebrek aan een concrete wettelijke regeling of overeenkomst, op grond van artikel 3:12 in combinatie met artikel 3:15 Burgerlijk Wetboek, gedragingen naar redelijkheid en billijkheid zullen worden getoetst. 3) Gemeentewet In de Gemeentewet staat niets specifiek over de benoeming van een waarnemende burgemeester. Voor het onderhavige onderzoek zal met een schuin oog naar de volgende relevante artikelen ten aanzien van de benoeming van een burgemeester worden gekeken: Artikel 61 Gemeentewet 1. De burgemeester wordt bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister benoemd voor de tijd van zes jaar. 2. De commissaris van de Koning overlegt met de raad over de eisen die aan de te benoemen burgemeester worden gesteld met betrekking tot de vervulling van het ambt. 3. Na het overleg met de commissaris stelt de raad uit zijn midden een vertrouwenscommissie in, belast met de beoordeling van de kandidaten. De raad kan bepalen dat één of meer wethouders als adviseur aan de vertrouwenscommissie worden toegevoegd. De commissaris verschaft de vertrouwenscommissie een opgave van degenen die naar het ambt van burgemeester hebben gesolliciteerd, vergezeld van zijn oordeel over kandidaten die hij in beginsel geschikt acht voor benoeming. Als de vertrouwenscommissie besluit naast deze kandidaten ook andere kandidaten die gesolliciteerd hebben, bij haar beoordeling te betrekken, doet zij daarvan onverwijld mededeling aan de commissaris. Deze brengt zijn oordeel over laatstgenoemde kandidaten ter kennis van de vertrouwenscommissie. 4. De vertrouwenscommissie verschaft zich door tussenkomst van de commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten. Bestuursorganen zijn verplicht de gevraagde informatie te verstrekken. De vertrouwenscommissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de raad en aan de commissaris. 5. De raad zendt Onze Minister binnen vier maanden nadat de gelegenheid tot sollicitatie voor de functie is gegeven een aanbeveling inzake de benoeming. Deze aanbeveling omvat twee personen. 6. In een bijzonder, door de raad te motiveren geval, kan worden volstaan met een aanbeveling waarop één persoon vermeld staat. Onze Minister slaat geen acht op een enkelvoudige aanbeveling, indien naar zijn oordeel geen sprake is van een bijzonder geval

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen Gemeenteraadsverkiezingen Meest gestelde vragen en antwoorden februari 2013 De voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zijn begonnen! Een uitdagend proces voor u als afdelingsbestuurder.

Nadere informatie

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân

Gedragscode voor ambtenaren bij de provincie Fryslân Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125quater en artikel 145quinquies van Ambtenarenwet besluiten vast te stellen een gedragscode Besluit nr. 987893 d.d. 4 december 2012 van Gedeputeerde

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam

Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam Modelgedragscode voor de gemeenteraad en deelraden van de Gemeente Amsterdam Regels over de zuiverheid van de besluitvorming juli 2011 Inhoudsopgave Inleiding 1 1 Over de zuiverheid van de besluitvorming

Nadere informatie

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P

R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P R I C H T L I J N E N E N R E G E L I N G E N G O E D B E S T U U R E N I N T E G R I T E I T P U B L I E K E O M R O E P COLOFON E i n d r e d a c t i e e n p r o d u c t i e Publieke Omroep Mediabeleid,

Nadere informatie

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD COLLEGE BESCHERMIN G PERSOONSGEGEVENS Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag TELEFOON 070 888 85 00 X 070 888 85 01 MAIL info@cbpweb.nl INTERNE T www.cbpweb.nl Privacy: checklist voor

Nadere informatie

NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK. Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis

NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK. Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis NIET ONWETTIG, WEL ONWENSELIJK Rapport vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis Den Haag, 14 februari 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. Aanleiding tot het onderzoek...

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren

De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren De rol van de Nederlandse Internisten Vereniging bij mogelijk disfunctioneren pagina 1 van 11 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afbakening, reikwijdte en rol NIV... 3 3. Verantwoordelijkheid... 4 4. Commissie

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE Den Haag, april 2015 Inhoud Voorwoord 1. Doel en opzet van deze Code of Practice

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder

Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Stelselwijziging Jeugd Privacy informatie folder Privacy informatie folder 1 2 Privacy informatie folder Inhoud 1. Inleiding 4 2. Algemene uitgangspunten gegevensbescherming 5 1. Informatieplicht 5 2.

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen

Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Sociaal Statuut voor de herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen Inhoud Hoofdstuk 1 Algemeen Blz. 2 Hoofdstuk 2 Algemene uitgangspunten van het sociaal Blz. 5 beleid Hoofdstuk 3 Inrichting

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie