Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein"

Transcriptie

1 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart

2 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Inhoud Pagina 1. Inleiding Aanleiding en vraagstelling Werkwijze Normenkader Leeswijzer 2 2. Overzicht van de gebeurtenissen Klacht m.b.t. het vermoeden van lekken van informatie Klacht m.b.t. ongewenst gedrag en ongepaste uitlatingen 6 3. Analyse en beoordeling Klacht m.b.t. het vermoeden van lekken van informatie Klacht m.b.t. ongewenst gedrag en ongepaste uitlatingen 9 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Normenkader 52249

3 1. Inleiding 1.1 Aanleiding en vraagstelling Recent zijn bij de burgemeester van de gemeente IJsselstein twee klachten ingediend over een raadslid, de heer Leutscher, door twee verschillende collega raadsleden: 1. Het vermoeden van het lekken naar de pers door het raadslid van het voornemen van de benoeming van de waarnemend burgemeester. 2. Ongewenst gedrag en ongepaste uitlatingen door het raadslid jegens andere raadsleden op een afscheidsreceptie. De burgemeester heeft beide klachten door Berenschot laten onderzoeken. Doel van het onderzoek is de feiten op een rij te zetten en een oordeel te geven in hoeverre door het raadslid de gedragscode voor raadsleden over integer handelen is geschonden. De scope van het onderzoek beperkt zich tot de gedragingen waarover de klachten zijn ingediend. De afhandeling van de klacht maakt geen deel uit van dit onderzoek. 1.2 Werkwijze Wij zijn het onderzoek gestart met het opstellen van een normenkader (zie bijlage 1). Dit normenkader is goedgekeurd door de opdrachtgever. Vervolgens zijn er acht interviews afgenomen: bij de heer Leutscher 1, twee raadsleden die de klacht hebben ingediend, de raadsgriffier en bij enkele raadsleden en andere getuigen. De gesprekken hadden een vertrouwelijk karakter en hadden als doel feiten, context en achtergrondinformatie te bieden voor de analyse van de ingediende klachten. Alle voor een interview uitgenodigde personen hebben meegewerkt. Van alle gesprekken zijn vertrouwelijke verslagen gemaakt die ter accordering aan de geïnterviewden zijn voorgelegd. De geïnterviewde personen hebben voorafgaand aan het gesprek een onderzoeksprotocol ontvangen. Verder zijn enkele documenten geanalyseerd en is een geluidsopname beluisterd. De informatie verkregen uit de gesprekken, documentanalyse en geluidsopname zijn vervolgens geanalyseerd in relatie tot het normenkader. Er is een conceptrapport opgesteld en voor wederhoor voorgelegd aan de heer Leutscher. In een reactie op het conceptrapport stelt de heer Leutscher dat hij de feitenreconstructie op geen enkele wijze kan controleren, omdat hij geen inzage heeft verkregen in de verklaringen van degenen die zijn gehoord. Hij stelt dat hij daarom onmogelijk kan instemmen met de feitenreconstructie en/of kan reageren op eventuele feitelijke onjuistheden of over de wijze waarop de verklaringen van derden door Berenschot zijn genoteerd en geïnterpreteerd. 1 De heer Leutscher wilde in het gesprek uitsluitend spreken over de tweede klacht, zijn gedrag op de receptie. Over de andere klacht wilden hij niet spreken omdat hij niet de beschikking heeft over de opname, terwijl in zijn ogen vele anderen dit wel hebben. De heer Leutscher geeft aan dat hij in dit verband aangifte heeft gedaan tegen de betreffende journalisten

4 1.3 Normenkader Aan de basis van dit onderzoek ligt een normenkader. Het normenkader beschrijft de normen die in IJsselstein worden gehanteerd waaraan de gedragingen van elk raadslid worden getoetst. Het normenkader is onderverdeeld in algemene normen en normen die specifiek gelden voor bestuurders en ambtenaren van gemeente IJsselstein. Gedragingen zullen worden getoetst aan normen die golden op het betreffende moment: Algemene normen Algemene wet bestuursrecht. Algemene beginselen behoorlijk bestuur. Gemeentewet Normen gemeente IJsselstein Gedragscode integer handelen door raadsleden. Gentle Agreement van de gemeenteraad IJsselstein. 1.4 Leeswijzer Het rapport is als volgt opgebouwd. Na de inleiding in hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 een chronologische beschrijving van de gebeurtenissen gepresenteerd. In hoofdstuk 3 volgt een analyse en beoordeling van de gebeurtenissen en handelwijze van het raadslid. Tenslotte volgen in hoofdstuk 4 de conclusies ten aanzien van de ingediende klachten

5 2. Overzicht van de gebeurtenissen Recent zijn bij de burgemeester van de gemeente IJsselstein twee klachten binnen gekomen over het raadslid, de heer Leutscher. De klachten werden ingediend door twee verschillende collegaraadsleden. Onderstaand zijn de feitenreconstructies rondom beide klachten opgesteld. 2.1 Klacht m.b.t. het vermoeden van lekken van informatie Tegen het raadslid is een klacht ingediend omdat er aanwijzingen waren dat het raadslid met een journalist heeft gesproken over de benoeming van de waarnemend burgemeester en hij aanwijzingen heeft gegeven die het voor de journalist mogelijk maakte om de naam van de voorgedragen burgemeester te achterhalen. Onderstaand volgt een chronologische reconstructie van de gebeurtenissen. Oktober/november 2014 Voor de benoeming van een waarnemend burgemeester vormen de fractievoorzitters van de gemeente IJsselstein een benoemingscommissie. De heer Leutscher heeft zitting in deze commissie. Voor de bijeenkomst met de Commissaris van de Koning (CdK) waarin een waarnemend burgemeester gekozen zou worden hebben de commissieleden per mail contact met elkaar gehad. Dinsdag 4 november 2014 Op dinsdag 4 november 2014 vindt bij het provinciehuis in Utrecht een bijeenkomst plaats met de benoemingscommissie en de CdK voor de benoeming van de waarnemend burgemeester. Alle fractievoorzitters en de loco burgemeester zijn hierbij aanwezig, alleen de VVD is vertegenwoordigd door de vicefractievoorzitter. Ter plekke wordt de fractievoorzitter van D66 tot voorzitter van de commissie benoemd. De CdK heet de commissie welkom en legt het procedure uit en zegt daarbij aanvullend dat de geheimhouding niet juridisch opgelegd kan worden omdat het de benoeming betreft van een waarnemend burgemeester. De heer Leutscher doet tijdens de vergadering navraag naar de vertrouwelijkheid. De CdK vraagt met klem de benoeming geheim te houden. Eén van de commissieleden noemt nogmaals expliciet het besluit van de commissie dat de leden de naam van de waarnemend burgemeester voor zich zullen houden. Kort na het weekend zou de naam openbaar worden gemaakt. Zaterdag 8 november 2014 Op zaterdag 8 november 2014 voert de heer Leutscher een telefoongesprek met een journalist van ongeveer een half uur. Het gesprek wordt zonder dat de heer Leutscher het weet opgenomen. Tijdens het telefoongesprek komen verschillende onderwerpen aan de orde. Na ruim 26 minuten (aan het einde van het gesprek) stelt de journalist de benoeming van de waarnemend burgemeester aan de orde. De heer Leutscher stelt dat met de commissie is afgesproken om de naam nog niet te noemen en stelt daarbij dat er in feite geen geheimhouding op rust omdat het de benoeming van een waarnemer betreft. Het raadslid geeft aan dit nadrukkelijk besproken te hebben met de CdK, die hem wel vroeg

6 geheimhouding te betrachten. Hij zegt bereid te zijn de journalist een halve dag voor de officiële aankondiging de naam te geven, met het verzoek aan de journalist om bij de afdeling voorlichting na te gaan wanneer de mededeling over de benoeming zal worden gedaan. Hij noemt tijdens het gesprek geen naam. In het gesprek zegt het raadslid dat de verschafte informatie wel onder hen moet blijven. Ook benadrukt hij tenminste vier keer dat de journalist de informatie niet mag gebruiken voor in de krant. De heer Leutscher meldt dat de commissie de week daarvoor bij de Commissaris van de Koning is geweest en schetst de procedure die bij de benoeming wordt doorlopen. De journalist stelt vele vragen en het raadslid geeft antwoord. In de antwoorden schetst het raadslid het profiel van een geschikte kandidaat voor IJsselstein: iemand die bekend is met IJsselstein, de politieke verhoudingen in de BRU, Utrecht en tramvervoer. Het raadslid geeft tijdens het gesprek verschillende kenmerken van de voorgenomen waarnemend burgemeester: dat deze al twee jaar als waarnemend burgemeester op verschillende doch minstens drie plekken werkzaam is geweest, dat dit vooral gemeenten in de regio en eventueel Gelderland betrof, dat deze per 1 december 2014 kan starten, dat het iemand kan zijn uit de hoek Houten/Zeist, en afsluitend dat het een vrouw zou kunnen zijn. Op de twee maal direct gestelde vraag van de journalist wat de huidige post van de betreffende burgemeester is gaat het raadslid niet in omdat de journalist volgens hem dan direct een naam zou kunnen achterhalen. De journalist gaat met een collega op basis van de in het gesprek verzamelde informatie puzzelen wat de naam van de waarnemend burgemeester zou kunnen zijn. Zondag 9 november 2014 Op zondag 9 november belt één van de journalisten met de burgemeester. De journalist legt de burgemeester de naam Marianne Kallen-Morren voor die de journalisten op basis van de verschafte informatie achterhaald denken te hebben. De journalist vraagt of dit inderdaad de naam is van de waarnemend burgemeester. De burgemeester ontkent noch bevestigt de naam. Na het gesprek met de journalist belt de burgemeester met het kabinet van de CdK en deelt mee dat de naam van de waarnemend burgemeester gelekt lijkt te zijn. Op basis van dit gesprek besluit de burgemeester met het kabinet vervroegd een persbericht uit te vaardigen om de naam van de waarnemend burgemeester bekend te maken. Rond uur neemt hij hiertoe contact op met de griffier. In samenwerking met de provinciale en gemeentelijke communicatieafdelingen wordt een persbericht opgesteld dat aan het begin van de avond wordt verstuurd. Alle fractievoorzitters ontvangen een mededelingsmail van het uitsturen van het persbericht. Na het verschijnen van het persbericht belt één van de journalisten met de voorzitter van de benoemingscommissie en de vicefractievoorzitter van de VVD. In het gesprek met de voorzitter wordt het de voorzitter duidelijk dat een van de fractievoorzitters met de journalist heeft gesproken. De voorzitter vraagt of het een raadslid was en noemt een naam, die door de journalist wordt bevestigd. De journalist vraagt of hij de opname die van het gesprek is gemaakt wil horen, maar dat wil hij niet

7 Maandag 10 november 2014 Op maandag 10 november vindt een bijeenkomst plaats van de fractievoorzitters over de benoeming van de nieuwe burgemeester en de samenstelling van de vertrouwenscommissie en de benoeming van de voorzitter daarvan. De heer Leutscher is daarbij aanwezig. Tijdens de bijeenkomst vragen de voorzitter van de commissie en de vicefractievoorzitter van de VVD aan de commissieleden of iemand van hen met de pers heeft gesproken over het voornemen van de benoeming van de waarnemend burgemeester. Alle aanwezigen ontkennen hierover met de pers gesproken te hebben. De voorzitter geeft verder aan via de journalist achterhaald te hebben wie van de fractievoorzitters met de pers heeft gesproken, maar deelt die naam niet. Dinsdag 11 november 2014 Op dinsdag 11 november 2014 om uur stuurt de heer Leutscher een aan de voorzitter van de benoemingscommissie en de vicefractievoorzitter van de VVD. Daarin stelt hij op zaterdag 8 november 2014 tussen en uur per , SMS en telefoon belaagd te zijn door de journalist en dat hij juridische stappen overweegt. In de mail schrijft het raadslid tevens dat hij, als antwoord op de vraag van de commissie, dat weekend met de pers heeft gesproken, maar stelt dat dat in een andere context was waarover hij in de mail niet wil spreken. In de dagen die volgen wordt breder bekend dat er opnamen zijn van het gesprek tussen het raadslid en de journalist. Een van de fractievoorzitters krijgt van de journalist delen van de opname te horen. De voorzitter van de benoemingscommissie vraagt de griffier om een gesprek te voeren met hem en met de fractievoorzitter die de tape beluisterd heeft, omdat het vermoeden bestaat dat het raadslid dat op de tape te horen is de benoeming heeft gelekt. Woensdag 18 november 2014 Op 18 november 2014 om stuurt de voorzitter van de benoemingscommissie een aan de griffier. Daarin schrijft hij dat er onrust is onder collega s met betrekking tot de vertrouwelijkheid van het raadslid in een eventuele vertrouwenscommissie bij de benoeming van de nieuwe burgemeester. Ook schrijft hij dat de bandopname van de journalist door diverse mensen is gehoord en dat de conclusie is dat het raadslid liegt over het spreken met de pers. De voorzitter vraagt of ze na het bezoek aan de CdK over de kwestie kunnen sparren. Vrijdag 21 november 2014 Op 21 november spreekt de griffier met de voorzitter van de benoemingscommissie voor de waarnemend burgemeester en een fractievoorzitter. De griffier raadt de voorzitter van de benoemingscommissie aan om een klacht in te dienen tegen het raadslid op basis van schending van de integriteit. Dit is conform de gentle agreement bij het vermoeden van een misstand de afgesproken procedure. Woensdag 26 november 2014 Op 26 november dient de voorzitter van de benoemingscommissie een klacht in tegen het raadslid. In de klachtbrief aan de griffier schrijft hij dat er sterke aanwijzingen zijn dat het raadslid met een journalist heeft gesproken over de benoeming van de waarnemend burgemeester en hij

8 aanwijzingen heeft gegeven die het voor de journalist mogelijk maakten om de voorgenomen voordracht te achterhalen. Hij stelt dat het vermoeden bestaat daarmee de integriteit is geschonden en vraagt de griffier een onderzoek te starten en daarover te rapporteren. 2.2 Klacht m.b.t. ongewenst gedrag en ongepaste uitlatingen De heer Leutscher zou tijdens een afscheidsreceptie ongewenst gedrag hebben vertoond en ongepaste uitlatingen hebben gedaan jegens andere aanwezige raadsleden. Onderstaand volgt een chronologische reconstructie van de gebeurtenissen. Vrijdag 28 november 2014 Op 28 november 2014 vindt de afscheidsreceptie plaats van burgemeester P.C. van de Brink in het Fulcotheater. Om circa uur staan in ieder geval de assistent griffier, een raadslid van de SP en commissielid van de SP te praten aan de bar. De heer Leutscher komt aanlopen en gaat bij hen staan. De percepties van de direct betrokkenen en de omstanders lopen hierna uiteen. Volgens één gesprekspartner tikt de heer Leutscher het SP-raadslid op de schouder, waarop deze zich omdraait en het gesprek tussen hen begint. De heer Leutscher leunt daarbij tegen de bar. Verschillende gesprekspartners geven aan dat hij redelijk onder de invloed is van alcohol. Het gesprek is politiek van aard. Niet alle omstanders weten waar het gesprek in het begin precies over gaat. De heer Leutscher beklaagt zich in ieder geval tegen het SP-raadslid over de manier waarop de SP over hem en zijn fractie schrijft in een blog op de website van de SP. De blog is van de hand van de fractievoorzitter van de SP en gaat over de afwezigheid van de LDIJ bij een raadsbijeenkomst over integriteit. Hij zegt dat de SP de berichtgeving over hem en zijn partij van de site moet halen en dat hij niet meer wil dat er over hem geschreven wordt. Het gesprek is volgens direct betrokkenen al snel heftig van toon. Volgens twee direct betrokkenen wijst de heer Leutscher tijdens het gesprek met priemende vinger naar het SP-raadslid. De heer Leutscher zegt dat gedurende het gesprek slechts (wederzijds) een wegwerpgebaar wordt gemaakt. Het SP-raadslid betrekt een SP-commissielid bij het gesprek door deze bij de arm te pakken. Het gesprek gaat verder en de SP-leden stellen dat zij in hun blog mogen publiceren wat zij willen. Zowel bij de heer Leutscher als de SP-leden neemt de opwinding toe. Een volledige reconstructie van het navolgende gesprek is niet eenduidig achterhaald, maar de heer Leutscher zegt iets over zijn jarenlange politieke ervaring, het aantal zetels dat zijn partij heeft dat hoger is dan het aantal van de SP, en dat het commissielid daarom naar hem moet luisteren. Verder suggereert de heer Leutscher dat de fractievoorzitter van de SP de naam van de waarnemend burgemeester heeft gelekt en dat hij daar ook over kan publiceren. Het SP commissielid antwoordt hier in ieder geval op dat als er iemand is waar hij niet naar luistert in de politiek dat de heer Leutscher is. Volgens één gesprekspartner volgt tijdens het gesprek een moment dat de heer Leutscher en het SP-commissielid dichter naar elkaar toe gaan staan, waarop het SP-raadslid tussen hen in gaat staan. Er komt een zwarte piet voorbij en er vallen wat pepernoten op de grond die de heer Leutscher kapot trapt. De heer Leutscher steekt aan het einde van het gesprek zijn middelvinger op naar de SP-leden en zegt daarbij een verwensing en gebruikt daarbij een scheldwoord. De heer Leutscher verklaart slechts iets gezegd te hebben in de trant van: ga toch weg. Daarna loopt hij weg en verlaat de receptie

9 Eén van de geïnterviewden komt de heer Leutscher direct daarna tegen in de lift en refereert aan het voorval van kort daarvoor. Het raadslid is rustig en lijkt niet meer met het incident bezig te zijn. Enkele betrokkenen noemen het gedrag van de heer Leutscher intimiderend of zelfs bedreigend, maar één betrokkene geeft aan dat alleen met stemverheffing is gesproken, maar dat er geen sprake was van intimidatie of bedreiging. Eén omstander stelt dat er alleen sprake was van opwinding bij alle direct betrokkenen. Zondag 30 november 2014 Op zondag 30 november 2014 om uur verstuurt de afdelingsvoorzitter van de SP een aan de heer Leutscher waarin staat dat de SP een klacht tegen hem in zal dienen bij de waarnemend burgemeester, het seniorenconvent van de raad en bij het bestuur van de LDIJ over zijn gedrag bij de afscheidsreceptie

10 3. Analyse en beoordeling 3.1 Klacht m.b.t. het vermoeden van lekken van informatie Tegen de heer Leutscher is een klacht ingediend omdat er sterke aanwijzingen zijn dat het raadslid met een journalist heeft gesproken over de benoeming van de waarnemend burgemeester en hij aanwijzingen heeft gegeven die het voor de journalist mogelijk maakte om de voorgenomen voordracht te achterhalen. Het vermoeden bestaat dat daarmee de integriteit is geschonden. Voorts zal worden bekeken of het gedrag van het raadslid een schending van de integriteit betreft. Gedragscode bestuurlijke integriteit Voor onder andere de leden van de gemeenteraad geldt in gemeente IJsselstein de Gedragscode bestuurlijke integriteit. Op basis van de gedefinieerde kernbegrippen kan worden gesteld dat het raadslid het kernbegrip Betrouwbaarheid in het geding heeft gebracht: Op een bestuurder moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven. Specifieker kan worden gesteld dat het raadslid bepaling 4.1 onder 4. Informatie in het geding heeft gebracht: Een bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie. Vanuit zijn functie had het raadslid zitting in de benoemingscommissie van de waarnemend burgemeester. Hoewel er bij de benoeming van een waarnemend burgemeester (anders dan bij een burgemeester) op wettelijke gronden geen geheimhouding kan worden afgedwongen, is door de commissieleden op verschillende momenten nadrukkelijk afgesproken dat vertrouwelijkheid betracht zou worden ten aanzien van de benoeming van de waarnemend burgemeester. Ook door de CdK is nadrukkelijk om vertrouwelijkheid gevraagd. Met het delen van informatie over het proces van de benoeming, het functieprofiel, en de kenmerken van de beoogde waarnemend burgemeester met een journalist heeft het raadslid de afspraak omtrent vertrouwelijkheid geschonden en is de kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt aangewend voor een ander doel dan waarvoor deze is verstrekt. In zijn gesprek met de journalist blijkt dat hij in het delen van informatie willens en wetend de grenzen heeft opzocht, waarbij hij refereerde aan de wettelijke bepalingen die gelden bij de benoeming van een burgemeester door een vertrouwenscommissie, waarbij de vertrouwelijkheid wel wettelijk wordt afgedwongen. Hoewel hij geen naam heeft verstrekt, heeft hij de journalist wel voldoende informatie gegeven waarmee deze vanuit de eigen professie wel een naam kon achterhalen. Het verstrekken van dergelijke informatie aan een journalist is zwaarwegend in ons oordeel

11 Op basis van de gedefinieerde kernbegrippen kan tevens worden gesteld dat het raadslid het kernbegrip Openheid in het geding heeft gebracht: Het handelen van een bestuurder is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de bestuurder en zijn beweegredenen daarbij. Het raadslid heeft tijdens de bijeenkomst met de benoemingscommissie op maandag 10 november 2014 tegen de voorzitter ontkend toen deze hem vroeg of hij met de pers (over de voorgenomen benoeming van de waarnemend burgemeester) had gesproken. In latere correspondentie op dinsdag 11 november 2014 met o.a. de voorzitter van de benoemingscommissie erkende hij wel met de pers gesproken te hebben, maar in een andere context waarover hij niets wil zeggen. Het raadslid heeft op twee momenten twee onwaarheden verteld. Het handelen van het raadslid was daarmee niet transparant, waardoor geen optimale verantwoording mogelijk was. Algemene beginselen behoorlijk bestuur / Algemene wet bestuursrecht De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is van toepassing op alle bestuursorganen en bevat algemene bepalingen die van toepassing zijn op het verkeer tussen burgers en bestuursorganen. Met betrekking tot een geheimhoudingsplicht ten aanzien van werkzaamheden die worden verricht voor de gemeenteraad wordt verwezen naar Artikel 2:5 Awb. Op basis van de definitie van dit artikel kan worden gesteld dat het raadslid dit artikel in het geding heeft gebracht: Een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. Het raadslid heeft bij de uitvoering van zijn taak als lid van de benoemingscommissie voor de waarnemend burgemeester de beschikking gekregen over gegevens waarvan meerdere keren de door de commissieleden de afgesproken vertrouwelijkheid is benadrukt, en waarvan ook nadrukkelijk door de CdK om vertrouwelijkheid van deze gegevens is gevraagd. 3.2 Klacht m.b.t. ongewenst gedrag en ongepaste uitlatingen Tegen het raadslid is een klacht ingediend omdat het raadslid zich in aanwezigheid van publiek zich beledigend en bedreigend uitgelaten zou hebben tegen enkele fractieleden van de SP. Er wordt gesteld dat daarmee de integriteit is geschonden. Voorts zal worden bekeken of het gedrag van het raadslid een schending van de integriteit betreft

12 Gedragscode bestuurlijke integriteit Op basis van de gedefinieerde bepalingen kan worden gesteld dat het raadslid Algemene bepaling 1.2, Algemene bepalingen 1.7, Algemene bepalingen 1.8 en Overige bepalingen 10.1 in het geding heeft gebracht: Onder integriteit wordt verstaan: handelen in overeenstemming met geschreven en ongeschreven waarden en normen die uitdrukking geven aan begrippen als rechtschapenheid, onschendbaarheid, onkreukbaarheid, zorgvuldigheid van oogmerk, willens en wetens te goeder trouw zijn, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. (1.2) Er is vastgesteld dat het raadslid heeft gescholden en zijn vinger heeft opgestoken naar een collega raadslid of naar collega-raadsleden. Dit blijkt uit gesprekken met meerdere betrokkenen en omstanders. Het raadslid heeft daarmee niet gehandeld in overeenstemming met de geschreven en ongeschreven waarden en normen die uitdrukking geven aan de begrippen rechtschapenheid, onkreukbaarheid, en geloofwaardigheid. Of zijn gedrag intimiderend of bedreigend was is een subjectieve beoordeling en kan niet door ons normatief worden beoordeeld. Hierover verschillen de direct betrokkenen en omstanders ook van mening. In ieder geval hebben de SP leden zich duidelijk geïntimideerd gevoeld. Een bestuurder onthoudt zich in de uitoefening van zijn functie van ongewenste omgangsvormen naar elkaar toe maar ook naar buiten en eerbiedigt zowel in woord als gebaar de beginselen van artikel 1 van de Grondwet: allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. (1.7) Het uitschelden van en het opsteken van de vinger naar collega-raadsleden in de uitoefening van zijn functie betreffen ongewenste omgangsvormen, ook in de sfeer van een afscheidsreceptie. Elke bestuurder geeft zich bij voortduring rekenschap van zijn verantwoordelijkheid de integriteit te handhaven en te bevorderen en hij onthoudt zich van handelingen en gedragingen, die de integriteit kunnen schaden. (10.1) Het raadslid heeft door zijn gedrag jegens collega-raadsleden geen rekening gehouden met zijn verantwoordelijkheid in het handhaven en promoten van integer handelen en heeft de integriteit in het geding gebracht

13 4. Conclusies Er zijn twee klachten ingediend tegen de heer Leutscher, raadslid van gemeente IJsselstein. In opdracht van de burgemeester heet Berenschot de volgende klachten onderzocht: 1. Het vermoeden van het lekken naar de pers door het raadslid van het voornemen van de benoeming van de waarnemend burgemeester. 2. Ongewenst gedrag en ongepaste uitlatingen door het raadslid jegens andere raadsleden op een afscheidsreceptie. Doel was om een oordeel te geven in hoeverre door het raadslid de gedragscode voor raadsleden over integer handelen is geschonden. Op basis van de feitenreconstructie en de toetsing daarvan aan het de geldende bepalingen zoals die door de gemeente IJsselstein (dienen te) worden gehanteerd, kan worden geconcludeerd dat het raadslid in beide gevallen de gedragsregels over integer handelen door raadsleden heeft geschonden

14 Bijlage 1 Normenkader I. Algemene normen 1) Algemene wet bestuursrecht De Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is van toepassing op alle bestuursorganen en bevat algemene bepalingen die van toepassing zijn op het verkeer tussen burgers en bestuursorganen. Met betrekking tot een geheimhoudingsplicht ten aanzien van werkzaamheden verricht voor de gemeenteraad wordt gekeken naar: Artikel 2:5 Awb Dit artikel bepaalt dat een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, verplicht is tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit. 2) Algemene beginselen behoorlijk bestuur Bij overheidshandelen dienen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te worden genomen. Deze zijn deels neergelegd in de Awb en deels ongeschreven. Het gaat dan, op hoofdlijnen, om de volgende beginselen: Fair play De overheid vervult zijn taak zonder vooringenomenheid en waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden. (2:4 Awb) Zorgvuldigheidsbeginsel De overheid moet een besluit zorgvuldig voorbereiden en nemen, hieronder valt het onderzoeken en afwegen van de verschillende belangen. Betrokkenen moeten zorgvuldig worden behandeld. (3:2 Awb) Motiveringsbeginsel Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering. Feiten moeten kloppen en de motivering moet navolgbaar zijn. (3:46 Awb) Verbod op détournement de pouvoir Overheidsbevoegdheden worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor de bevoegdheid is verleend. (3:3 Awb) Gelijkheidsbeginsel Gelijke gevallen dienen op gelijke wijze te worden behandeld. (art. 1 Grondwet)

15 Vertrouwensbeginsel Op toezeggingen van de overheid mag worden vertrouwd. Legaliteitsbeginsel Voor overheidshandelen dient een wettelijke grondslag te bestaan. Naast de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, geldt dat bij gebrek aan een concrete wettelijke regeling of overeenkomst, op grond van artikel 3:12 in combinatie met artikel 3:15 Burgerlijk Wetboek, gedragingen naar redelijkheid en billijkheid zullen worden getoetst. 3) Gemeentewet In de Gemeentewet staat niets specifiek over de benoeming van een waarnemende burgemeester. Voor het onderhavige onderzoek zal met een schuin oog naar de volgende relevante artikelen ten aanzien van de benoeming van een burgemeester worden gekeken: Artikel 61 Gemeentewet 1. De burgemeester wordt bij koninklijk besluit op voordracht van Onze Minister benoemd voor de tijd van zes jaar. 2. De commissaris van de Koning overlegt met de raad over de eisen die aan de te benoemen burgemeester worden gesteld met betrekking tot de vervulling van het ambt. 3. Na het overleg met de commissaris stelt de raad uit zijn midden een vertrouwenscommissie in, belast met de beoordeling van de kandidaten. De raad kan bepalen dat één of meer wethouders als adviseur aan de vertrouwenscommissie worden toegevoegd. De commissaris verschaft de vertrouwenscommissie een opgave van degenen die naar het ambt van burgemeester hebben gesolliciteerd, vergezeld van zijn oordeel over kandidaten die hij in beginsel geschikt acht voor benoeming. Als de vertrouwenscommissie besluit naast deze kandidaten ook andere kandidaten die gesolliciteerd hebben, bij haar beoordeling te betrekken, doet zij daarvan onverwijld mededeling aan de commissaris. Deze brengt zijn oordeel over laatstgenoemde kandidaten ter kennis van de vertrouwenscommissie. 4. De vertrouwenscommissie verschaft zich door tussenkomst van de commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten. Bestuursorganen zijn verplicht de gevraagde informatie te verstrekken. De vertrouwenscommissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan de raad en aan de commissaris. 5. De raad zendt Onze Minister binnen vier maanden nadat de gelegenheid tot sollicitatie voor de functie is gegeven een aanbeveling inzake de benoeming. Deze aanbeveling omvat twee personen. 6. In een bijzonder, door de raad te motiveren geval, kan worden volstaan met een aanbeveling waarop één persoon vermeld staat. Onze Minister slaat geen acht op een enkelvoudige aanbeveling, indien naar zijn oordeel geen sprake is van een bijzonder geval

16 7. Onze Minister volgt in zijn voordracht in beginsel de aanbeveling, met inbegrip van de daarop gehanteerde volgorde, tenzij zwaarwegende gronden aanleiding tot afwijking geven. Een afwijking wordt gemotiveerd. Artikel 61c 8. De beraadslagingen, bedoeld in de artikelen 61, derde en vierde lid, 61a, derde lid, en 61b, derde lid, vinden plaats met gesloten deuren. Van deze beraadslagingen wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt. 9. Ten aanzien van de beraadslagingen en de stukken die aan de raad worden gezonden dan wel die door de raad aan Onze Minister worden gezonden geldt een geheimhoudingsplicht. 10. De aanbevelingen van de raad, bedoeld in artikel 61, vijfde en zesde lid, 61a, tweede lid, en 61b, tweede lid, zijn openbaar met dien verstande dat ten aanzien van de aanbeveling inzake de benoeming, bedoeld in artikel 61, vijfde lid, de openbaarheid uitsluitend de als eerste aanbevolen persoon geldt. Artikel De raad, het college of de burgemeester kan andere commissies dan bedoeld in de artikelen 82, eerste lid, en 83, eerste lid, instellen. 2. Artikel 83, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een andere commissie, met uitzondering van een commissie die is ingesteld om te adviseren over de beslissing op ingediende bezwaarschriften en een commissie belast met de behandeling van en de advisering over klachten. 3. De raad, het college onderscheidenlijk de burgemeester regelt ten aanzien van een door hem ingestelde andere commissie de openbaarheid van de vergaderingen. 4. De artikelen 139, tweede lid, 140 en 141 zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit tot instelling van een andere commissie. Artikel Een commissie kan in een besloten vergadering, op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de commissie worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat de commissie haar opheft. 2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van een commissie, het college en de burgemeester, ieder ten aanzien van stukken die hij aan een commissie overlegt. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de raad haar opheft

17 3. Indien een commissie zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de raad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de raad haar opheft. Artikel 149 De raad maakt de verordeningen die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt. II. Normen gemeente IJsselstein 1) Gedragscode bestuurlijke integriteit 2010 Voor onder andere de leden van de gemeenteraad geldt de Gedragscode bestuurlijke integriteit van gemeente IJsselstein. In algemeenheid zijn een aantal kernbegrippen van toepassing: Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Onafhankelijkheid Het handelen van een bestuurder wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wit zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. Openheid Het handelen van een bestuurder is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de bestuurder en zijn beweegredenen daarbij. Betrouwbaarheid Op een bestuurder moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven. Zorgvuldigheid Het handelen van een bestuurder is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. Specifieker zijn de volgende bepalingen van toepassing: Deel I kernbegrippen van bestuurlijke integriteit Bestuurders stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur en het behoud van de goede naam van de gemeente centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente, en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer

18 Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders, de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders hun functie vervullen. Algemene bepalingen 1.2 Onder integriteit wordt verstaan: handelen in overeenstemming met geschreven en ongeschreven waarden en normen die uitdrukking geven aan begrippen als rechtschapenheid, onschendbaarheid, onkreukbaarheid, zorgvuldigheid van oogmerk, willens en wetens te goeder trouw zijn, betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Algemene bepalingen 1.7 Een bestuurder onthoudt zich in de uitoefening van zijn functie van ongewenste omgangsvormen naar elkaar toe maar ook naar buiten en eerbiedigt zowel in woord als gebaar de beginselen van artikel 1 van de Grondwet: allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Algemene bepalingen 1.8 Een bestuurder onthoudt zich van al hetgeen het aanzien van het raadslidmaatschap en het aanzien van de raad schaadt. De raadsleden zijn aanspreekbaar op de naleving van de gedragscode. Bestuurders spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. 4. Informatie 4.1 Een bestuurder gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie. 10. Overige bepalingen 10.1 Elke bestuurder geeft zich bij voortduring rekenschap van zijn verantwoordelijkheid de integriteit te handhaven en te bevorderen en hij onthoudt zich van handelingen en gedragingen, die de integriteit kunnen schaden Er is een collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur om te attenderen op afwijkend gedrag en om te reageren op vragen van bestuurders als steun en klankbord in twijfelgevallen Bestuurders zijn altijd bereid om signalen vanuit de samenleving over vermeend niet-integer bestuurlijk gedrag serieus te (doen) onderzoeken. 2) Gentle Agreement van de gemeenteraad IJsselstein Een vrijwillige overeenkomst van raadsleden en raadsfracties bij de gemeente IJsselstein over wat te doen bij vermeende integriteitschendingen. In algemeenheid worden drie principes gehanteerd: Onpartijdige handhaving Gedragscodes (en de wetten waarop ze gebaseerd zijn) definiëren integriteitschendingen en leggen zo de morele minima vast waaraan het handelen van politici moet voldoen. Over die minima zijn alle partijen het eens

19 De kern is dat de zuiverheid van de besluitvorming door die minima wordt gewaarborgd. Omdat alle partijen het over die minima eens zijn is er geen enkele reden de handhaving ervan inzet te maken van partijpolitiek. Terughoudend met publiciteit De media volgen in Nederland de politiek kritisch. Dat is een groot goed. Bij vermeende integriteitschendingen van politici heeft dat er echter in een aantal gevallen toe geleid dat er in de media al een (voor-)veroordeling heeft plaats gevonden, voordat er onderzoek is gedaan. Het gevolg is dat er sprake is van willekeur, dat individuele politici die (onschuldig?) onder verdenking komen te staan grote schade oplopen en dat de geloofwaardigheid van de politiek wordt aangetast. Het is daarom zaak dat alle betrokkenen bij een integriteitkwestie de grootst mogelijke terughoudendheid betrachten en de kwestie niet in een te vroeg stadium in de publiciteit brengen. Zorgvuldigheid tegenover vermeende schender ledereen die mogelijk een schending heeft begaan heeft er recht op dat er uiterste zorgvuldigheid wordt betracht in alle fasen van de handhaving. Dat begint al voor dat de handeling die mogelijk een schending is, is uitgevoerd. Heb je er weet van dat iemand van plan is iets te doen dat mogelijk een integriteitschending zou betekenen, wordt je geacht hem of haar daar voor te waarschuwen en de weg te wijzen naar advies. ledere politicus die twijfelt - uit zichzelf of op geleide van een ander - of een voorgenomen handeling een schending is heeft recht op vertrouwelijk advies. Komt iemand onder verdenking te staan dat hij een integriteitschending begaan heeft, dient er middels een vooronderzoek (dat plaatsvindt zoals beschreven onder paragraaf 3. onder communicatie) vastgesteld te worden of er überhaupt grond is voor de verdenking

Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek

Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek Gentle agreement over de handhaving van de integriteit van de politiek Een vrijwillige overeenkomst van raadsleden en raadsfracties over wat te doen bij vermeende integriteitschendingen. januari 2014 Dit

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Procedurele afspraken over de handhaving van de integriteit van de politiek

Procedurele afspraken over de handhaving van de integriteit van de politiek Procedurele afspraken over de handhaving van de integriteit van de politiek Een vrijwillige overeenkomst van raadsleden en raadsfracties van Overbetuwe over wat te doen bij vermeende integriteitschendingen

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo

Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Integriteitscode Raadsleden en Raadsfracties gemeente Venlo Deel I Kernbegrippen van (bestuurlijke) integriteit Leden van de gemeenteraad stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Gedragscode bestuurlijke integriteit politieke ambtsdragers De raad van de gemeente Castricum; Gehoord het advies van de carrousel d.d. 20 november 2014; gelet op het bepaalde in de artikelen 15 lid 3,

Nadere informatie

Gedragscode Raad van Beheer

Gedragscode Raad van Beheer Gedragscode Raad van Beheer Hoofdstuk 1: Bestuur Deel I Kernbegrippen integriteit van bestuursleden Leden van het bestuur van de Raad van Beheer stellen bij hun handelen de kwaliteit van het bestuur centraal.

Nadere informatie

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer

Gedragslijn integriteit Haarlemmermeer Voorwoord Voor u ligt de gedragslijn integriteit van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Deze gedragslijn is een akkoord dat berust op commitment en betrokkenheid van raadsleden. De gedragslijn dient ter

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De code bestaat uit drie onderdelen. Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer 39; Volgnummer : 39c Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : integriteit De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2014, volgnummer

Nadere informatie

SO/ Griffie. Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo

SO/ Griffie. Gedragscode voor politiek ambtsdragers van de gemeente Hengelo SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER SO/ Griffie AGENDANUMMER SAMENVATTING De gedragscode integriteit raadsleden werd oktober 2005 voor het laatst herzien. Als

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers

Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Gedragscode integriteit voor politieke ambtsdragers Leden van het dagelijks en algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester

Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester Waarom een gedragscode integriteit voor raadsleden, wethouders en de burgemeester? Het doel van deze gedragscode is om de politieke

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 71. Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 71 Naam Gedragscode Politieke Ambtdragers (2013) Publicatiedatum 25 april 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de gedragscode bij raadsbesluit van 17 april

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding

Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding Handleiding besloten vergaderingen en het opleggen van geheimhouding November 2009 1. Inleiding Aanleiding voor deze handleiding is de constatering dat in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen

Nadere informatie

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel.

Procedure burgemeestersbenoemingen Burgemeestersprocedure Noord-Holland in het kort: Het openstellen van de vacature Het schetsen van een profiel. Procedure burgemeestersbenoemingen De procedureregels bij burgemeestersbenoemingen zijn neergelegd in de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 juli 2012 nr. 0000404807en

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en vertrouwenscommissie bij (her)benoemingsprocedure burgemeester HOOFDSTUK 1 Functioneringsgesprekken Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25

Verboden handelingen en gedragscode raadsleden Artikel 15 Opleggen geheimhoudingsplicht Artikel 25 Bijlage bij het voorstel inzake de gedragscode leden van de gemeenteraad en gedragscode burgemeester en wethouders bepalingen uit de Gemeentewet over de integriteit. RAADSLEDEN Nevenfuncties Artikel 12

Nadere informatie

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.

TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. TOELICHTING op de Verordening op de rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Algemeen Ingevolge de Gemeentewet dient elke gemeente per 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De Commissaris van de Koning (CdK), Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS) zijn gehouden

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas

Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Regeling Klachtencommissie Ongewenst Gedrag SintLucas Vastgesteld door het College van Bestuur Inwerking getreden op 7 oktober 2013 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Agressie en geweld: voorvallen waarbij

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad GEMEENTE BEUNINGEN Raadsvoorstel Onderwerp Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad Raadsvergadering 19 februari 2013 Nummer(agenda) Commissie 1 PAZ Registratienummer BW13.00065 Datum

Nadere informatie

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1.

- [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 1. Voorbeeld Regeling melden vermoeden misstand (Interne klokkenluidersregeling [naam gemeente/organisatie]) BIJLAGE BIJ ECWGO/U201601078 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [naam gemeente/organisatie]

Nadere informatie

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015

: Verordening op de Vertrouwenscommissie Stadskanaal 2015 Stadskanaal, 9 januari 2015 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013

Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Gedragscode voor de leden van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik 2013 Deel I: Kernbegrippen voor het handelen en gedrag van de wethouders en de burgemeester (de bestuurders)

Nadere informatie

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel

GRIF12/006 VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE. Aan de raad, Voorstel VASTSTELLEN VERORDENING OP DE VERTROUWENSCOMMISSIE BURGEMEESTERSVACATURE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GRIF12/006 Aan de raad, Voorstel Wij stellen u voor de bijgaande Verordening op de vertrouwenscommissie

Nadere informatie

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID PROTOCOL BESLOTEN VERGADERINGEN, GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID 1. Aanleiding Aanleiding tot dit protocol is de constatering dat er in de praktijk met betrekking tot besloten vergaderingen en het opleggen

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Middelburg. Nr. 77371 15 juni 2016 VERORDENING BEHANDELING KLACHTEN De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 CVDR Officiële uitgave van Hulst. Nr. CVDR280174_1 4 juli 2016 Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst; gelet

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) (VGBA) Geldend per 1 januari 2014 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en

Nadere informatie

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad

Verordening Functioneringsgesprekken burgemeester en raad Agendanummer: 11 Vergadering: 4 november 2014 De raad van de gemeente Winsum; overwegende dat het wenselijk is dat de burgemeester - in het kader van een zorgvuldig personeelsbeleid - er recht op heeft

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

2. Het handelen van de voorzitter of een lid van de raad van bestuur heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. Regeling integriteit raad van bestuur UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) overweegt het volgende: Voor UWV geldt een gedragscode met de titel Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. Afspraken

Nadere informatie

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455

Voorstel van de Commissie voor bezwaarschriften 148/2003. Registratienummer Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 148/2003 Registratienummer 3.37804 Opgesteld door, telefoonnummer Henk Meijer, 2455 Programma Kunst en cultuur (media); bestuur Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes; mevr. dr. G. ter Horst Onderwerp van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314;

Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Regeling melden Integriteitschendingen Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder van Middelen en Sport van 4 juni 2003, P&O nr. 03/2314; Gelet op artikel 125, derde

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2014 vast te stellen

Onderwerp Gedragscode bestuurlijke integriteit voor de burgemeester en de wethouders van de gemeente Lelystad 2014 vast te stellen Voorstel aan de raad Nummer: 141018797 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: M. van Kersbergen CS Concernadvies Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.2

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand binnen het Regius College Schagen Versie: 18 november 2014 Inhoud INLEIDING...3 INTERNE PROCEDURE VOOR HET

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO - subsidieverlening Preambule NWO beschouwt het als haar taak om te waken over de kwaliteit van het door NWO gefinancierde wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BIJ HET BBR TU DELFT, art. 42, lid 4. Regeling klachten studenten TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BIJLAGE 3 BIJ HET BBR TU DELFT, art. 42, lid 4. Regeling klachten studenten TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT BIJLAGE 3 BIJ HET BBR TU DELFT, art. 42, lid 4 Regeling klachten studenten TU Delft HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Overweegt, dat het wenselijk is regels vast te stellen voor

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie

NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN

NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Notitie Integriteit NOTITIE VERBODEN HANDELINGEN EN INTEGRITEIT VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Zowel in de Gemeentewet als in onze eigen gedragscode zijn regels vastgelegd voor het handelen van raads- en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 Rapport Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf in zijn persbericht van 13 april 2006 stelt de bevindingen

Nadere informatie

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015.

*ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. *ZE9E6E63B11* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015. Agendanr. 6. Aan de Raad No.ZA.15-32280/DV.15-450, de griffie. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening commissie voorbereiding aanbeveling

Nadere informatie

Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007

Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007 Verordening Onderzoeksrecht van Provinciale Staten 2007 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. onderzoek: onderzoek als bedoeld in artikel 151a tot en met 151f van de Provinciewet;

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening functioneringsgesprek burgemeester en raad Citeertitel Verordening functioneringsgesprek

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Referentie: 2014042238. Regeling ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling bij commissies van Zorginstituut Nederland

Referentie: 2014042238. Regeling ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling bij commissies van Zorginstituut Nederland Referentie: 2014042238 Regeling ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling bij commissies van Zorginstituut Nederland De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, gelet

Nadere informatie

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013

Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Gewijzigde Voorbeeldregeling Melding Vermoeden Misstand 2013 Het bevoegd gezag van [GEMEENTE OF ORGANISATIE INVULLEN]; gelet op het bepaalde in artikel 15:2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V.

6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. 6.21. Gedragscode THUIS met zorg Zaanstreek B.V. Inleiding Wij willen graag dat de cliënten van THUIS met zorg Zaanstreek thuiszorg tevreden zijn over de zorg die aan hen wordt geboden. Ook vinden we het

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (het COKZ) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het COKZ te Leusden

Nadere informatie

Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV

Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV Reglement Klachtenbehandeling Commissie van Toezicht LVV Het Bestuur van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) gevestigd te Utrecht (verder te noemen: het bestuur van de LVV), overwegende

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE

KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE KLACHTEN- EN GESCHILLEN PROCEDURE Inhoudsopgave KLACHTENPROCEDURE... 3 Artikel 1. Klachtenregeling... 3 Artikel 2. Behandeling van de klacht... 3 Artikel 3. Beroep op het bestuur... 3 Artikel 4. Beroep

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel

Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel Verordening klachtenbehandeling ongewenst gedrag gemeentepersoneel No. 990716. De raad van de gemeente het Bildt; Gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders; Overwegende dat het

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Procedure. Versie 3.3

Procedure. Versie 3.3 ROC MN Klokkenluiderregeling Toelichting op de regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand. Alleen het officiële reglement is rechtsgeldig. Vooraf Voor ondernemingen en instellingen zijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11

Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Ag. nr : Datum : 22-02-11 Raadsvoorstel Reg. nr : 1110021 Onderwerp Vaststellen Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en raad. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening functioneringsgesprekken burgemeester en

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013)

Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) Verordening Rekenkamer Utrecht (2013) De raad van de gemeente Utrecht; gelet op de artikelen 81a en 182 t/m 185 Gemeentewet; BESLUIT vast te stellen de volgende VERORDENING Rekenkamer Utrecht 2013 Artikel

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Reglement Tuchtcommissie

Reglement Tuchtcommissie Reglement Tuchtcommissie 1 mei 2016 Artikel 1 De in dit Reglement Tuchtcommissie voorkomende begrippen hebben de betekenis als daaraan toegekend in de Statuten en het Algemeen Reglement en voorts de navolgende:

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES

IMDES SOLLICITATIE-CODE. Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES IMDES SOLLICITATIE-CODE Sollicitatie Beleid van IMDES Van toepassing voor alle sollicitanten bij IMDES donderdag 12 april 2012 Algemeen Dit protocol is bedoeld om een regeling te treffen die enerzijds

Nadere informatie

Regeling melding onregelmatigheden TU/e

Regeling melding onregelmatigheden TU/e Regeling melding onregelmatigheden TU/e Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven vindt het wenselijk dat in het kader van corporate governance, de universiteit beschikt over een

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition

Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Zorgvuldige weging tegenbewijs uitgebleven Stadsdeel Nieuw-West Cition 21 september 2011 RA111266 Samenvatting Een man krijgt door Cition een naheffingsaanslag opgelegd.

Nadere informatie

Heijmans. Klachtenreglement Ongewenst Gedrag

Heijmans. Klachtenreglement Ongewenst Gedrag Heijmans Klachtenreglement Ongewenst Gedrag 1 Inleiding Dit Klachtenreglement Ongewenst Gedrag biedt iedere Heijmans-medewerker de mogelijkheid om zijn of haar klacht met betrekking tot ongewenst gedrag

Nadere informatie