ACADEMIEJAAR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACADEMIEJAAR 2008 2009"

Transcriptie

1 ACADEMIEJAAR Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de bedrijfseconomie Jeroen Devriendt onder leiding van Prof. ir. Ludo Theunissen

2 Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Jeroen Devriendt

3 In een competitieve en sneller dan ooit evoluerende omgeving is een basis economische kennis zoals aangeboden in de opleiding tot Master in de Bedrijfseconomie, voor een jonge ingenieur architect als mezelf niet louter een meerwaarde, zij lijkt me een must. Meer dan ooit wordt men immers geacht in staat te zijn een oplossing aan te reiken voor specifieke uitdagingen en tegelijk het overzicht over de algemene werking van een project, afdeling of onderneming te bewaren. De bedrijfseconomische context van een onderneming of instelling lijkt mij dan ook een heel belangrijk aspect van dat overzicht. Hoewel de keuze voor een eindwerk binnen een eenjarige opleiding zeker niet vanzelfsprekend is, vind ik in financiële analyse een vakgebied dat op een buitengewoon heldere manier in staat lijkt het financieel DNA van een onderneming bloot te leggen. Het belang van dergelijke informatie moet hier niet herhaald worden. Dit, in combinatie met het feit dat ik deze materie ook gewoon boeiend vind, stuurde mij naar een eindwerk omtrent financiële analyse. Niet in het minst in het huidige, veranderde economische klimaat, waarin vele ondernemingen grote financiële uitdagingen wachten om hun activiteiten te kunnen voortzetten of uitbreiden, lijkt het mij van het grootste belang dat maatregelen genomen worden om de continuïteit te verzorgen en de welvaart van onze regio op peil te houden. De invoering van een aftrek voor risicokapitaal, beter bekend als de Notionele intrestaftrek, is zo n recente en veelbesproken maatregel. Of deze maatregel inderdaad ook daadwerkelijk sleutelt aan het financieel DNA van de Belgische ondernemingen, wil ik in dit werk onderzoeken. Uiteraard komt een masterproef als deze niet tot stand via louter individueel werk. Vandaar wil ik iedereen bedanken die zich tijdens de loop van dit academiejaar engageerde om een bijdrage te leveren. Volgende mensen dank ik daarbij in het bijzonder: Prof. ir. Ludo Theunissen, om mij warm te maken voor en op te leiden in financiële analyse en voor zijn wijze raad. Drieke, voor haar nimmer aflatende liefde en steun. Mijn ouders, voor al de kansen die zij mij geboden hebben. Jeroen Devriendt, mei 2009

4 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming i Inleiding... 1 Notionele intrestaftrek Een korte geschiedenis Technische Aspecten Wettekst Toepassingsvoorwaarden Correcties op het eigen vermogen Aftrekpercentage Summier schema Enkele kanttekeningen... 4 Impact op financiële analyse Uitgangspunten Impact op kapitaalstructuur Impact op financiële ratio s Gewone en uitgebreide cashflow Gemiddelde en operationele belastingen en operationeel brutoresultaat Dekking van de financiële kosten van het vreemd vermogen door het nettoresultaat na niet kaskosten, voor financiële kosten en na belastingen Dekking van het vreemd vermogen door de cashflow Nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen Brutorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen Graad van financiële hefboom Graad van totale hefboom Rendabiliteit van aandelen Aandeel van de belastingen en de toegevoegde winst in de toegevoegde waarde Samenvattende tabel Impact op falingspredictie Ooghe Verbaere modellen, 1982 OV Ooghe Joos Devos modellen, 1991 OJD SIM model, 2005 SIM05 en FiTo score... 22

5 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming ii 2.5. De impact van Notionele intrestaftrek op de financiële toestand van de Belgische ondernemingen Case studies Uitgangspunten Case Studies Duvel Moortgat Standaard Boekhandel Start People Matexi Macinotsh Intragroup Services Lessen uit de case studies Besluit Bibliografie A. Wet tot invoering van een aftrek voor risicokapitaal B. Berekeningstabel voorbeelden en grafieken C. Invloed van de verhouding EV not / EV D. Trade off effecten tussen k e en k d... 41

6 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming iii Tabel 1: Overzicht van de impact van Notionele intrestaftrek op financiële getallen en ratio's Tabel 2: Impact van Notionele intrestaftrek bij Duvel Moortgat Tabel 3: Impact van Notionele intrestaftrek bij Standaard Boekhandel Tabel 4: Impact van Notionele intrestaftrek bij Start People Tabel 5: Impact van Notionele intrestaftrek bij Matexi Tabel 6: Impact van Notionele intrestaftrek bij Macintosh Intragroup Services

7 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming iv Fig. 1: Earnings after taxes in relatie tot het aandeel eigen vermogen Fig. 2: De gewogen gemiddelde kapitaalkost in relatie tot het aandeel eigen vermogen... 8 Fig. 3: Het gemiddeld belastingtarief in relatie tot de nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen Fig. 4: Operationele belastingen in relatie tot het aandeel eigen vermogen Fig. 5: Dekking van de financiële kosten van het vreemd vermogen door het netto resultaat in relatie tot het aandeel eigen vermogen Fig. 6: Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen in relatie tot het aandeel eigen vermogen Fig. 7: Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen in relatie tot de nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen Fig. 8: Graad van financiële hefboom in relatie tot het aandeel eigen vermogen Fig 9: FKVV na belastingen en de meerwinst dankzij Notionele intrestaftrek in relatie tot het aandeel eigen vermogen Fig. 10: De Forbes Tax Misery index Fig. 11: Toepassing van Notionele intrestaftrek Fig. 12: Aanpassing eigen vermogen o.i.v. Notionele intrestaftrek Fig. 13: Boekwaarde van de verschillende ondernemingen in de case studies Fig. 14: Omzet van de verschillende ondernemingen in de case studies Fig. 15: Evolutie van het aandeel eigen vermogen van de niet financiële Belgische ondernemingen Fig. 16: Impact van de verhouding EV not / EV op de meerwinst dankzij Notionele intrestaftrek Fig 17: Trade off effect tussen intrestkosten en kosten van het eigen vermogen Fig 18: Gemiddelde gewogen kapitaalkost met in acht name van trade off effecten

8 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming v EAT EBIT EBT EV EV not FKVV GGKK k 0 k e k d KMO m NBB NI t t gem TA OLO VV W 0 Earnings After taxes ofte de winst of verlies van het boekjaar na belastingen Earnings Before Intrest and Taxes ofte het nettoresultaat voor FKVV voor belastingen Earnings Before Taxes ofte de winst of verlies van het boekjaar voor belastingen eigen vermogen Notioneel eigen vermogen financiële kosten van het vreemd vermogen gemiddelde gewogen kapitaalkost gemiddelde gewogen kapitaalkost kost van het eigen vermogen kost van schulden kleine of middelgrote onderneming Notionele intrestvoet Nationale Bank van België Notionele intrestaftrek vennootschapsbelastingvoet gemiddelde belastingvoet totaal actief obligation linéaire lineaire obligatie vreemd vermogen waarde van de onderneming

9 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 1 Dit eindwerk behandelt de impact van Notionele intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming. Het immers uitermate interessant om op theoretische wijze haar invloed op verwante disciplines na te gaan zodat men zich een beter beeld kan vormen over haar bedrijfseconomische reikwijdte. Want hoewel in het bijzonder in de populaire media reeds veel is gezegd en geschreven over Notionele Intrestaftrek, blijft er voldoende ruimte om haar impact op financiële analyse op een theoretische manier te bestuderen. Dit werk valt uiteen in drie grote delen. In een eerste fase wordt ter inleiding en situering een korte beschrijving gegeven van de maatregel zelf. Eerder dan een diepgaande analyse, streeft dit deel een relevantie na voor wat volgt in de daarop volgende hoofdstukken. In het kader van dit werk lijkt een uitvoerige bespreking immers overbodig. Vervolgens wordt op wiskundig wetenschappelijke basis nagegaan hoe de invoering van een aftrek voor risicokapitaal de bestaande wetmatigheden van de financiële analyse beïnvloedt. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op ratioanalyse aangezien dit voor het systeem van de Belgische jaarrekening een uiterst handig en efficiënt middel blijkt om ondernemingen financieel door te lichten. Bovendien kan men in de ratio s eenduidig het effect van Notionele Intrestaftrek kwantificeren, wat de lezer toelaat snel en eenvoudig deze impact te integreren in de analyse van de jaarrekening. In derde instantie wordt een beperkte steekproef genomen om deze resultaten met de algemene bevindingen te vergelijken en kan zij ook als illustratie dienen om de hoger geschetste impact aan de hand van enkele reële voorbeelden te toetsen.

10 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 2 Op 22 juni 2005 wordt in de Kamer van Volksvertegenwoordigers het Wetsontwerp tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal goedgekeurd. De maatregel is erop gericht de discriminatie weg te werken tussen het gebruik van risicokapitaal en vreemd vermogen verkregen van derden. Met deze maatregel beoogt de regering een dubbel doel: enerzijds wordt dankzij een groter aandeel eigen vermogen een betere solvabiliteit nagestreefd, wat de faillissementsrisico s zou moeten doen dalen; anderzijds probeert België hiermee haar concurrentiepositie als investeringshaven te verstevigen. 1 Daarnaast kan de aftrek voor risicokapitaal ook een alternatief vormen voor de coördinatiecentra die eind 2010 definitief tot het verleden zullen behoren. Deze werden immers door de Europese Commissie verboden omdat zij illegale staatsteun zouden krijgen. Afgezien van enkele schuchtere pogingen in het buitenland, is deze maatregel op dit ogenblik enkel in België zo duidelijk in de wet ingeschreven en is zij dus uniek in de wereld, wat haar bijzonder interessant maakt om van nabij te bestuderen. Opgemerkt kan worden dat de invoering van de Notionele intrestaftrek gebeurde onder de regering Verhofstadt II, waarin het voor de socialistische coalitiepartner allicht nogal moeilijk lag een rechtstreekse lastenverlaging door te voeren. De wet kan dus ook gelezen worden als een middel om de Belgische ondernemingen alsnog een belastingkorting te gunnen. Dit doet echter niets af van haar intrinsieke waarde. Men kan zich wel ook de vraag stellen hoe Notionele intrestaftrek verschilt van een gewone verlaging van de vennootschapsbelastingvoet. In het verdere verloop van dit werk zullen eventuele gelijkenissen en verschillen verder onderzocht worden. 1 Deze doelen vallen na te lezen in het Wetsontwerp tot invoering van een belastingsaftrek voor risicokapitaal, Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 11 mei 2005

11 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming Wettekst De toepassing van Notionele intrestaftrek trad in werking vanaf het aanslagjaar Zij behelst een fictieve intrest op het gecorrigeerd eigen vermogen van de onderneming, die dus een verlaging van de belastbare basis tot gevolg heeft. De wetgeving omtrent de aftrek voor risicokapitaal staat ingeschreven in de artikelen 205bis tot en met 205novies van het Wetboek Inkomstenbelastingen 2. In wat volgt worden kort de belangrijkste aspecten van de wet toegelicht. Voor een meer diepgaande studie van de verschillende technische aspecten van de toepassing van Notionele intrestaftrek, verwijzen we naar bestaande secundaire literatuur, zoals opgenomen in de literatuurlijst Toepassingsvoorwaarden De maatregel is enkel van toepassing op alle vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting of aan de belasting op de niet inwoners/vennootschappen, met uitzondering van deze die al een van het gemeen recht afwijkende belastingregeling genieten. 4 Hierop bestaan echter vijf uitzonderingen, zoals gedefinieerd in artikel 205octies van de wet. Zo zijn uitgesloten van de aftrek voor risicokapitaal: de erkende coördinatiecentra, de vestigingen in een reconversiezone zolang zij de fiscale voordelen genieten, de beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal BEVEK, met vast kapitaal BEVAK of in schuldvorderingen VBS, de coöperatieve participatievennootschappen en de zeescheepvaartvennootschappen Correcties op het eigen vermogen De Notionele intrestaftrek mag niet berekend worden op het volledige eigen vermogen van de onderneming. Onder andere om misbruiken of agressieve kapitaalstructuren tegen te gaan, dienen tien correcties te worden doorgevoerd. 5 Deze correcties leiden tot het Risicokapitaal of zoals wij het verder in dit werk zullen noemen: het Notionele Eigen Vermogen EV not. Eventuele wijzigingen van het Eigen Vermogen tijdens het boekjaar, mogen mee in rekening worden genomen om het aandeel Risicokapitaal te berekenen. Om misbruiken te voorkomen, dient dit echter pro rata temporis te gebeuren zodat men het Eigen Vermogen bijvoorbeeld niet kunstmatig kan verhogen kort voor de afsluitdatum van de boekhouding, om het dan bij aanvang van het nieuwe boekjaar weer te laten dalen. 2 De wettekst is opgenomen in bijlage A. 3 Zie Bibliografie. Voor een zeer duidelijke studie wordt verwezen naar Boerave C. e.a., 2006, De notionele intresten, Edi pro 4 Uit Wetsontwerp tot invoering van een belastingsaftrek voor risicokapitaal, Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 11 mei Deze staan beschreven in artikel 205ter van de wettekst die is opgenomen in bijlage A

12 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming Aftrekpercentage Het tarief van de Notionele Intrest wordt vastgelegd op basis van de lineaire staatsobligaties OLO s op tien jaar, geldig in het voorlaatste boekjaar voor het aanslagjaar. Voor KMO s wordt dit getal nog met 0,5% vermeerderd. Zo bedroeg het aftrekpercentage in ,442%, voor het aanslagjaar 2010 zal dit al 4,473% bedragen. 6 Wettelijk werd een maximumpercentage vastgelegd van 6,5% en mag het tarief niet meer dan één procentpunt afwijken van het tarief geldend tijdens het vorige aanslagjaar Summier schema Hier wordt een schematische berekening gegeven van de verwerking van Notionele intrestaftrek. Earnings Before Intrests and Taxes EBIT Intrestkosten Earnings Before Taxes EBT Notionele intrest Belastbare basis EBT not Belastingen Notionele intrest Earnings After Taxes EAT Vandaag worden wij geconfronteerd met de financiële crisis, wat betekent dat bedrijven door strengere kredietvoorwaarden haast automatisch aangewezen zijn op een financiering met een groter aandeel eigen vermogen. Dit kan dus zorgen voor vertroebeling wat een van de initiële doelen betreft van de maatregel, met name een verbeterde solvabiliteit voor de Belgische ondernemingen. Diezelfde ondernemingen genieten nu dus wel extra van de Notionele intrestaftrek. 7 In wat volgt wordt geen macro economische of politieke evaluatie van de maatregel in se nagestreefd, maar wordt zij eerder als gegeven aanvaard. Uiteraard zal wel tegen het licht worden gehouden hoe en waar de Notionele intrestaftrek nog voor verbetering vatbaar kan zijn en wat de eventuele verschillen zijn met een gewone belastingverlaging, vooral dan met het oog op de methoden uit de financiële analyse. Op 19 februari 2009 werd een zaak aanhangig gemaakt bij diezelfde Europese Commissie die de wettigheid van Notionele intrestaftrek betwist. Zij zou immers indruisen tegen twee fundamentele Europese regels: het vrij verkeer van kapitaal en de vrijheid van vestiging. 8 De uitkomst van deze zaak zal niet bekend raken in de loop van dit werk, maar heeft uiteindelijk ook geen invloed op de impact op financiële analyse. 6 Uit NBB, 2009, balanscentrale, april Zie De Tijd, Meer Notionele intrest door financiële crisis, 31/10/2008, PBL 8 Zie De Tijd, Europa zet aanval in op notionele intrest, 19/02/2009, WVDV/KV

13 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 5 De impact van Notionele intrestaftrek op financiële analyse wordt hier uitgewerkt aan de hand van de meest courante methodes en ratio s zoals gedefinieerd in het Handboek financiële analyse van de onderneming Ooghe en van Wymeersch, 2006, een standaardwerk met praktisch bruikbare methoden, gebaseerd op theoretisch verantwoord en empirisch geverifieerd onderzoek. 9 De herwerking van de verschillende formules, noopt tot een duidelijke afspraak qua notatie. Wij volgen waar mogelijk de notatie zoals gedefinieerd in het Handboek financiële analyse van de onderneming, maar deze dient uiteraard aangevuld te worden. Hieronder worden kort enkele van de belangrijkste en meest gebruikte symbolen toegelicht. Zo werd reeds het herwerkte eigen vermogen als basis voor de Notionele intrestaftrek gedefinieerd als: Het aftrekpercentage, zoals besproken en berekend in 1.2.4, wordt gedefinieerd als: De vennootschapsbelastingvoet wordt gedefinieerd als: In wat volgt zal soms een voorbeeld en/of grafiek meegegeven worden ter illustratie. De data hiervan zijn deze uit de berekeningstabel die terug te vinden is in Bijlage B. 9 Zie Ooghe H. en van Wymeersch C., 2006, Handboek financiële analyse van de onderneming, Antwerpen, Intersentia

14 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 6 Indien men nu het in gegeven basisschema herneemt vindt men dat na introductie van Notionele intrestaftrek de Earnings After Taxes worden hervormd tot: 1 Hieruit blijkt dat de Earnings After Taxes dankzij Notionele intrestaftrek toenemen met een factor: Onderstaande grafiek toont het verschil tussen de Earnings After Taxes met of zonder Notionele intrestaftrek. Het voorbeeld hier uitgewerkt geldt voor een totaal actief van 100, een intrestkost van 6%, een belastingtarief van 34%, een nettoresultaat voor financiële kosten van het vreemd vermogen voor belastingen van 20 en een Notionele intrestvoet van 4%. Voor de eenvoud wordt verondersteld dat al het vreemd vermogen financiële schulden zijn en dat het Notioneel eigen vermogen gelijk is aan het eigen vermogen. Als bijlage B vindt men de berekeningstabel die werd gebruikt voor alle voorbeelden. In het verdere verloop van dit werk zal ook de vergelijking gemaakt worden met een rechtstreekse belastingkorting van 4% op de vennootschapsbelasting. Het is vrij eenvoudig in te zien dat een financiering met enkel vreemd vermogen geen belastingvoordeel oplevert, en dat naarmate meer eigen vermogen wordt aangehouden, het belastingvoordeel lineair toeneemt met. Een gewone belastingkorting levert een verschuiving 10 op van de EAT zonder NI. Notionele intrestaftrek levert meer voordeel op dan een gelijkaardige gewone belastingkorting indien het nettorendement van het gecorrigeerd eigen vermogen voor belastingen kleiner is dan 34%, de normale vennootschapsbelastingvoet ,00 14,00 Earnings After Taxes 13,00 12,00 11,00 10,00 EAT zonder NI EAT met NI EAT zonder NI 30% bel 9,00 8, aandeel eigen vermogen % Fig. 1: Earnings after taxes in relatie tot het aandeel eigen vermogen. 10 nemen toe met, wat dus zorgt voor een lineaire verschuiving. 11 % % 30% 34% 30% 34% 34% 4% 4% 34% 4% 34% 34% nettorendement EVnot vr. belastingen 34%. Het is duidelijk dat dit rendement bij gelijk blijvende EBT steeds kleiner wordt naarmate men meer eigen vermogen aanhoudt.

15 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 7 De optimale kapitaalstructuur is die combinatie van eigen vermogen en lange termijn vreemd vermogen die de gemiddelde kapitaalkost minimaliseert en de waarde van de onderneming maximaliseert. 12 De gewogen gemiddelde kapitaalkost van een onderneming bedraagt: 1 met: k0 gewogen gemiddelde kapitaalkost ke kost van het eigen vermogen vereist rendement door de aandeelhouders kd kost van de schulden zonder inkomstenbelasting Uit de studie van het theoretisch model van Modigliani en Miller 1958 blijkt dat de waarde van een onderneming lineair stijgt naarmate haar schuldgraad en dus haar aandeel vreemd vermogen stijgt. De reden hiervoor schuilt in het feit dat de intresten te betalen aan de schuldeisers, aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Het bekomen belastingvoordeel is dus gelijk aan: In theorie zou een onderneming dus haar waarde kunnen maximaliseren door een financiering met enkel financiële schulden. Uiteraard is dit weinig realistisch, rekening houdend met de grote risico s en de verhoogde kans op faling die dergelijke structuur met zich meebrengt. Zo zullen kredietleveranciers in principe een hogere intrestkost aanrekenen of zelfs een verdere financiering weigeren. Op een bepaald punt zal het belastingvoordeel door schuldfinanciering dus teniet gedaan worden door de zogenaamde faillissementskosten, die door de aandeelhouders worden gedragen. De optimale kapitaalstructuur wordt dan het punt waarop het voordeel van het lineair toenemend belastingvoordeel gelijk is aan het nadeel van de progressief toenemende faillissementskosten. Uiteindelijk zal de goedkoopste gemiddelde kapitaalkost zich voordoen bij een schuldgraad lager dan 100%. In wat volgt zal hier echter opnieuw abstractie van worden gemaakt. 13 Met de introductie van Notionele intrestaftrek wordt nu een korting verkregen op de kost van het eigen vermogen, analoog aan het belastingvoordeel op schuldfinanciering. Deze korting wordt enkel verkregen op het gecorrigeerd en dus niet het volledige eigen vermogen. De kost van het eigen vermogen onder invloed van Notionele intrestaftrek wordt dus: 12 Voor een meer uitvoerige bespreking van de impact van Notionele intrestaftrek op de kapitaalstructuur van de Belgische ondernemingen wordt verwezen naar Breesch D. en Vanhoebroeck K., De invloed van de notionele intrestaftrek op de kapitaalstructuur van Belgische ondernemingen, uit A&B, juli In bijlage D wordt dieper ingegaan op het effect van faillissementskosten op de kapitaalstructuur.

16 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 8 De gewogen gemiddelde kapitaalkost wordt dan becijferd als: Dit betekent dus dat de gemiddelde kapitaalkost afneemt met: Onderstaande grafiek toont vereenvoudigd deze impact. 14 De bovenste puntlijn toont wat de gemiddelde kapitaalkost zou zijn indien de financiële kosten van het vreemd vermogen niet aftrekbaar zouden zijn. De lichte volle lijn toont de situatie waar dit wel zo is. Merk op dat de korting dus groter wordt naarmate men meer met schuldfinanciering werkt. De introductie van Notionele intrestaftrek zorgt er voor dat er opnieuw een evenwicht is tussen financiering met eigen vermogen en vreemd vermogen voor wat de kapitaalkost betreft. Verder kan opgemerkt worden dat een verlaging van de vennootschapsbelastingvoet naar 30% leidt tot een hogere kapitaalkost, wat uiteraard het gevolg is van het verlaagd belastingvoordeel op het schuldkapitaal terwijl de kost van het eigen vermogen gelijk blijft. 10,00% gewogen gemiddelde kapitaalkost 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% k0 met NI k0 zonder NI k0 zonder NI bel 30% k0 zonder NI zonder bel voordeel aandeel eigen vermogen % Fig. 2: De gewogen gemiddelde kapitaalkost in relatie tot het aandeel eigen vermogen Volgens het Discounted Cashflow model wordt de waarde van een onderneming voor haar financiers gedefinieerd als: 1 met: W0 FCF waarde van de onderneming Free Cash Flow vrije operationele cashflow De waarde van de onderneming blijkt omgekeerd evenredig met de kapitaalkost. Gezien deze onder invloed van Notionele intrestaftrek afneemt, zal dus de waarde van de onderneming voor gelijk welke 14 In principe zouden we in de grafiek dus rekening moeten houden faillissementsrisico s en dus een variabele intrestkost, waardoor een volledige financiering met schuldkapitaal niet langer de goedkoopste GGKK oplevert. Het trade off effect tussen ke en kd wordt verder toegelicht in bijlage D.

17 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 9 financieringsstructuur hoger liggen met toepassing van Notionele intrestaftrek dan wanneer zij dit niet doet. Het verschil daalt echter naarmate het aandeel vreemd vermogen en dus de schuldgraad toeneemt. De studie van de financiële ratio s blijkt een gedegen instrument om een snelle maar vrij accurate doorlichting te maken van een onderneming aan de hand van de gegevens uit de jaarrekening. De verschillende soorten ratio s zijn van belang voor een of meer partijen. Zo zullen aandeelhouders vooral aandacht hebben voor rendabiliteit, zullen kredietverschaffers eerder geïnteresseerd zijn in solvabiliteit en liquiditeit en zal de maatschappij in haar geheel allicht het meest gediend zijn met de toegevoegde waarde die een onderneming voortbrengt. Daarnaast vormt ratioanalyse ook de basis voor falingspredictie, wat in een volgend hoofdstuk wordt besproken. In wat volgt worden enkel de Ooghe en Van Wymeersch ratio s besproken die onder invloed van Notionele intrestaftrek een kwalitatieve wijziging ondergaan. Dit betekent dat deze kengetallen wijzigen zonder dat een wijziging in het resultaat of de kapitaalstructuur wordt doorgevoerd. Uit het voorgaande kan men echter opmaken dat een onderneming er baat bij heeft haar kapitaalstructuur naar aanleiding van de invoering van Notionele intrestaftrek te hervormen en dus een hoger aandeel eigen vermogen aan te houden. Dit zou er dus in principe voor moeten zorgen dat enkele ratio s na ingrijpen een kwantitatieve wijzing ondergaan. Zo kan men bijvoorbeeld vermoeden dat de verhouding tussen vreemd vermogen en totaal vermogen, de schuldgraad, voor de Belgische ondernemingen gemiddeld zal afnemen. In het laatste hoofdstuk worden deze kwantitatieve wijzigingen aan de hand van een empirische studie van enkele ondernemingen van naderbij bekeken. Nu wordt dus eerst de kwalitatieve impact van Notionele intrestaftrek op ratioanalyse onderzocht Gewone en uitgebreide cashflow De positieve cashflow geeft de hoeveelheid financiële middelen of het vermogen aan die uit de werking tijdens de beschouwde periode is voortgevloeid en vertegenwoordigt dus de brutozelffinancieringsmarge voor winstuitkering van de onderneming. 15 Cashflow is dus een belangrijk begrip dat in tegenstelling tot winst of verlies die te maken hebben met rendabiliteit een maatstaf is voor de zelffinancieringsmogelijkheden van de onderneming. De uitgebreide cashflow breidt de gewone cashflow uit zodat nu alle niet kaskosten opgenomen worden in de berekening ervan: De invoering van Notionele intrestaftrek zorgt er voor dat de winst of verlies van het boekjaar toeneemt met een factor, maar heeft geen kwalitatieve verandering voor de niet kaskosten tot gevolg. 15 Definitie overgenomen uit: Ooghe H. en van Wymeersch C., 2006, Handboek financiële analyse van de onderneming, Antwerpen, Intersentia

18 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 10 We kunnen dus besluiten dat de uitgebreide cashflow en dus de zelffinancieringsmogelijkheid van de onderneming dankzij de maatregel toeneemt met: Verder blijkt uit het Discounted Cashflow Model dat de waarde van een onderneming recht evenredig is met de vrije operationele cashflows die zij genereert. Aangezien deze cashflows stijgen, zal dus ook de waarde van de onderneming toenemen. 16 Merk verder op dat een gewone belastingkorting een meercashflow oplevert gelijk aan de meerwinst van Gemiddelde en operationele belastingen en operationeel brutoresultaat De gemiddelde belastingvoet is een interessant mechanisme om te zien wat de reële belastingvoet is die gehanteerd werd op het resultaat van het boekjaar. Op sommige winstbestanddelen is immers geen belasting verschuldigd. De gemiddelde belastingvoet wordt dus gedefinieerd als: In bovenstaande formule zijn de belastingen op het resultaat uiteraard gelijk aan de belastingen op het resultaat zonder toepassing van Notionele intrestaftrek Uit eerdere overwegingen weten we dat de belastingen op het resultaat onder invloed van Notionele intrestaftrek afnemen met een factor. Dit betekent dus een verlaging van de gemiddelde belastingvoet met: 40% 35% 30% belastingtarief 25% 20% 15% 10% 5% 0% tarief vennootschapsbelasting feitelijk belastingtarief oiv NI 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nettorendabiliteit EV voor belastingen Fig. 3: Het gemiddeld belastingtarief in relatie tot de nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen Bovenstaande grafiek toont aan dat het gemiddeld belastingtarief onder invloed van Notionele intrestaftrek gevoelig afneemt met een verlaagd rendement op het eigen vermogen. 17 Merk op dat een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief tot 30% hier opnieuw interessanter wordt dan Notionele 16 Dit betekent dus een dubbel positief effect dankzij Notionele intrestaftrek op de waarde van de onderneming want deze bleek ook al omgekeerd evenredig met de gemiddelde kapitaalkost. 17 Voor de eenvoud gaan we er hier van uit dat de gemiddelde belastingvoet zonder toepassing van Notionele intrestaftrek hier gelijk is aan de vennootschapsbelastingvoet.

19 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 11 intrestaftrek indien de nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen groter is dan 34%, de normale belastingvoet. 18 Verder dient ook opgemerkt te worden dat de definitie van enkel geldig is indien het nettoresultaat voor financiële kosten EBIT positief is en groter dan de financiële kosten van het vreemd vermogen gecombineerd met de Notionele intrestaftrek of de belastbare basis EBT not positief is. In de andere gevallen zijn immers geen belastingen verschuldigd. De verlaging van de gemiddelde belastingvoet heeft onder andere een invloed op de berekening van de operationele belastingen en dus op het operationeel brutoresultaat na belastingen, dat het brutoresultaat vertegenwoordigt dat voortvloeit uit de operaties van de onderneming zonder rekening te houden met de financieringswijze ervan. De operationele belastingen worden gedefinieerd als: Aangezien uit het voorgaande blijkt dat onder invloed van Notionele intrestaftrek de gemiddelde belastingvoet afneemt, kan men eenvoudig inzien dat dit zorgt voor een verlaging van de operationele belastingen met: 7,00 6,80 operationele belastingen 6,60 6,40 6,20 6,00 5,80 5,60 5,40 5,20 5, aandeel eigen vermogen % operationele belastingen met NI operationele belastingen zonder NI operationele belastingen zonder NI bel 30% Fig. 4: Operationele belastingen in relatie tot het aandeel eigen vermogen Bovenstaande grafiek laat de impact van Notionele intrestaftrek op de operationele belastingen duidelijk blijken: hoe hoger het aandeel eigen vermogen, hoe lager de operationele belastingen. Verder geldt ook hier het principe dat Notionele intrestaftrek interessanter is dan een gelijkaardige korting op de vennootschapsbelastingvoet indien de nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen kleiner 18 Gezien de afname van de belastingen op het resultaat met, is het eenvoudig in te zien dat de gemiddelde belastingvoet hier afneemt met %. Dit is uiteraard ook logisch.

20 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 12 is dan de gewone vennootschapsbelastingvoet. 19 Het operationeel brutoresultaat na belastingen wordt gedefinieerd als: Omdat het operationeel brutoresultaat voor belastingen de EBIT en de niet kaskosten omvat en Notionele intrestaftrek hier dus geen impact op heeft kan men gemakkelijk inzien dat het operationeel brutoresultaat na belastingen toeneemt met dezelfde factor waarmee de operationele belastingen afnemen Dekking van de financiële kosten van het vreemd vermogen door het nettoresultaat na niet kaskosten, voor financiële kosten en na belastingen Deze dekkingsratio laat ons toe na te gaan in hoeverre een onderneming in staat is de vaste financiële kosten van het vreemd vermogen te dragen. De dekking van de financiële kosten door het nettoresultaat wordt gedefinieerd als: Gezien de invloed van Notionele intrestaftrek op de gemiddelde belastingvoet, met een verlaging van de operationele belastingen tot gevolg, zal de teller van deze dekkingsratio toenemen met: Door Notionele intrestaftrek zal de dekking van de financiële kosten door het nettoresultaat dus toenemen met: Notionele intrestaftrek leidt dus tot een betere dekking van de financiële kosten van het vreemd vermogen en dus tot een betere solvabiliteitspositie, wat ook een van de initiële doelen was van de maatregel. 19 Zoals men kan opmaken uit de grafiek en uit eerdere berekeningen blijkt dus dat de nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen in dit voorbeeld kleiner is dan de vennootschapsbelastingvoet indien men voor minder dan de helft met eigen vermogen financiert.

21 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 13 40,00 35,00 dekking FKVV dor net. res. 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 dekking fkvv door net. res. met NI dekking fkvv door net. res. zonder NI aandeel eigen vermogen % Fig. 5: Dekking van de financiële kosten van het vreemd vermogen door het netto resultaat in relatie tot het aandeel eigen vermogen. Merk op dat uit bovenstaande grafiek duidelijk blijkt dat naarmate het aandeel eigen vermogen toeneemt, de dekkingsgraad en dus de solvabiliteitspositie gevoelig toeneemt, met of zonder Notionele intrestaftrek. De maatregel zorgt er hier dus enkel voor dat dit effect nog versterkt wordt. Men kan daarnaast echter ook opmerken dat een rechtstreekse korting op de vennootschapsbelasting helemaal geen impact heeft op deze dekkingsratio en de solvabiliteit van de onderneming dus niet verbetert. 20 Voorbeeld: Stel dat een onderneming zich financiert met 40 eigen vermogen en 60 financiële schulden. Als dan de rente 6% bedraagt, het nettoresultaat voor FKVV 20 is en indien men een vennootschapsbelasting aanhoudt van 34%, dan bedraagt de dekking van de financiële kosten van het vreemd vermogen door het nettoresultaat : % 34% % 5, % 60 6% 34% Met een Notionele intrestaftrek van 4% zal de dekkingsratio toenemen met: 40 4% 34% % 60 6% 60 6% 34% 0,28 Met een vennootschapsbelastingvoet van 30% wordt de dekkingsratio: % 30% % 5, % 60 6% 30% Dankzij Notionele intrestaftrek en al de rest gelijk blijvende, zal deze ratio in zijn geheel dus toenemen tot 5,84 en zullen de financiële kosten van het vreemd vermogen dus 5,84 keer in plaats van 5,56 keer gedekt zijn door het nettoresultaat. Een verlaagde vennootschapsbelastingvoet heeft hier dus geen impact Dekking van het vreemd vermogen door de cashflow De dekking van het vreemd vermogen door de cashflow bepaalt in welke mate de onderneming in staat is haar schulden terug te betalen uit de cashflow voor winstuitkering. De hieruit gedefinieerde dekkingsratio s vormen dan ook een goede indicator voor het financieel risico van de onderneming. We onderscheiden volgende ratio s: 20 Dit valt toe te schrijven aan het feit dat bij een verlaging van de vennootschapsbelastingvoet ook het belastingvoordeel op de FKVV afneemt.

22 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 14 a. Dekking van het totaal vreemd vermogen door de cashflow: b. Dekking van het vreemd vermogen op lange termijn door de cashflow: c. Dekking van de schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen door de cashflow: éé Deze ratio s worden allen op dezelfde manier kwalitatief beïnvloed door Notionele intrestaftrek. De uitgebreide cashflow neemt immers toe met en dit verhoogt de bovenstaande dekkingsgraden met deze factor weliswaar gedeeld door de bijhorende noemer. Notionele intrestaftrek heeft in deze dus een uitgesproken positieve impact op de solvabiliteit van de onderneming, zeker omdat dat de cashflowdekking van het vreemd vermogen een goede discriminator blijkt tussen falende en nietfalende ondernemingen. 21 Een vergelijkbare gewone belastingkorting zorgt hier ook voor een verbeterde dekking gezien de toename van de uitgebreide cashflow met een factor Nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen De nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen wordt gedefinieerd als: Vooral voor de aandeelhouders is deze ratio van groot belang aangezien zij het rendement op het geïnvesteerde vermogen weergeeft. Bovendien is deze interesse duidelijk het grootst op dat rendement na belastingen. De invloed van Notionele intrestaftrek op deze rendabiliteitratio is vrij eenvoudig te becijferen. Immers, zoals reeds hoger aangetoond wordt dankzij dit belastingvoordeel de winst of het verlies van het boekjaar na belastingen verhoogd met het voordeel verkregen dankzij diezelfde Notionele intrestaftrek. Na correcties in verband met Notionele intrest wordt de nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen dus : 1 Dit betekent een meerrendement op het eigen vermogen van: 21 Deze ratio komt onder andere letterlijk terug in het SIM 05 model, de uitgebreide cashflow wordt gehanteerd in het Ooghe Verbaere 2jaar voor faling model. De impact van Notionele intrestaftrek op falingspredictie wordt later in dit werk nog uitgebreider behandeld.

23 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 15 nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen 29,0% 27,0% 25,0% 23,0% 21,0% 19,0% aandeel eigen vermogen % Fig. 6: Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen in relatie tot het aandeel eigen vermogen. nettorend EV na bel zonder NI nettorend EV na bel met NI nettorend EV na bel zonder NI bel 30% Indien de vergelijking wordt gemaakt met een gewone korting van m% op de vennootschapsbelasting, kan worden opgemerkt dan Notionele intrestaftrek een hoger rendement verschaft dan een gewone belastingkorting indien de nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen kleiner is dan de normale belastingvoet t. Dit valt terug te brengen tot het verschil in Earnings After Taxes in die twee gevallen. 35,0% Nettorend. eigen vermogen na belastingen 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% nettorend EV na bel zonder NI nettorend EV na bel met NI nettorend EV na bel zonder NI bel 30% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% Fig. 7: Nettorendabiliteit eigen vermogen na belastingen in relatie tot de nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen. Voorbeeld: nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen Stel dat een onderneming zich financiert met 40 eigen vermogen en 60 vreemd vermogen in de vorm van financiële schulden. Als dan de rente 6% bedraagt, de EBIT 20 zijn en indien men een vennootschapsbelasting aanhoudt van 34%, dan bedraagt de nettorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen: % 1 34% 27,06% 40 Indien men een Notionele intrestaftrek aanhoudt van 4%, wordt dit: % 1 34% 40 4% 34% 28,42% 40 Indien men een vennootschapsbelasting aanhoudt van 30% wordt dit: % 1 30% 28,70% 40 De nettorendabiliteit van het eigen vermogen voor belastingen bedraagt in dit geval: % 41,00% 40

24 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming Brutorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen De brutorendabiliteit van het eigen vermogen kan gelezen worden als een aanvulling op de nettorendabiliteit van het eigen vermogen en is vooral van belang als de niet kaskosten een wezenlijk onderdeel gaan uitmaken van de totale kasstromen. Eerder dan een rendabiliteitsindicator, kan deze ratio dus ook eerder gezien worden als een maatstaf voor het zelffinancieringspotentieel van de onderneming. De brutorendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen wordt gedefinieerd als: Ook hier is het duidelijk dat de noemer van deze ratio onder invloed van Notionele intrestaftrek stijgt met en dus de brutorendabiliteit met dezelfde factor toeneemt als de nettorendabiliteit. Bij een gewone belastingkorting van % neemt de teller toe met en stijgt de brutorendabiliteit dus ook op eenzelfde vergelijkbare manier als de nettorendabiliteit Graad van financiële hefboom De graad van financiële hefboom wordt gedefinieerd als: % % Dit kan verder uitgewerkt worden als: 1 1 Een lage graad van financiële hefboom betekent een klein financieel risico en is dus positief voor een onderneming. Uiteraard kan reeds vermoed worden dan door Notionele intrestaftrek hier een verschuiving zal optreden en ondernemingen zich dus minder snel met schulden zullen financieren. Hierna wordt de graad van financiële hefboom herwerkt als Notionele intrestaftrek wordt toegepast. % % De noemer van bovenstaande formule stijgt onder invloed van Notionele intrestaftrek met de bekende factor, wat leidt tot een daling van de graad van financiële hefboom. Gezien deze ook een maatstaf is voor de volatiliteit en dus ook het financieel risico van de onderneming, is de bijdrage van de Notionele intrestaftrek uiteraard een goede zaak. Verder kan men opmerken dat een gewone verlaging

25 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 17 van de vennootschapsbelasting geen impact heeft op de graad van financiële hefboom en dus geen risicoverlagend effect met zich mee brengt. 22 1,50 1,40 graad van financiële hefboom 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 graad fin hefb zonder NI graad fin hefb met NI 0, aandeel eigen vermogen % Fig. 8: Graad van financiële hefboom in relatie tot het aandeel eigen vermogen. Opmerkelijk is dat in dit voorbeeld de graad van financiële hefboom bij een bepaald aandeel hier ongeveer 75% eigen vermogen tot onder één zakt. Dit fenomeen treedt op indien: ,500 4,000 3,500 3,000 2,500 FKVV na bel 2,000 1,500 1,000 0,500 meerwinst met NI 0, aandeel eigen vermogen % Fig 9: FKVV na belastingen en de meerwinst dankzij Notionele intrestaftrek in relatie tot het aandeel eigen vermogen. Dus indien de meerwinst bekomen dankzij Notionele intrestaftrek groter is dan de financiële kosten van het vreemd vermogen na belastingen, is de graad van financiële hefboom gelegen tussen nul en één 23. Indien de meerwinst hoger ligt dan de financiële kosten na belastingen, zullen die EAT hoger liggen dan 22 Dit kan men rechtstreeks afleiden uit de formule: EBIT / EBT. Geen van deze twee factoren wordt immers beïnvloed door de vennootschapsbelastingvoet. 23 Zonder Notionele intrestaftrek is dit enkel mogelijk indien zowel EBIT als EBT negatief zijn en de EBT dus in absolute waarde groter dan de EBIT zijn. Merk verder op dat in dit voorbeeld geen rekening werd gehouden met trade off effecten tussen de schuldgraad en de intrestkost. Dit effect heeft echter geen invloed op het geconstateerde fenomeen.

26 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming 18 het nettoresultaat voor FKVV na belastingen. De meerwinst vergregen dankzij Notionele intrestaftrek zorgt dus eigenlijk voor een volledige dekking van de FKVV na belastingen: Bovenstaande ongelijkheid is zonder Notionele intrestaftrek uiteraard onmogelijk. Het is dus zo dan in deze situatie bij een bepaalde procentuele toename afname van de EBIT, er een kleinere procentuele toename afname van de EAT is. Dit zorgt voor een verbeterde veiligheid bij een dalend resultaat, maar hypothekeert dus ook enigszins de relatieve winstaangroei bij stijgende resultaten. Voorbeeld: Stel dat een onderneming zich financiert met 80 eigen vermogen en 20 financiële schulden. Als dan de intrestkost 6% bedraagt, het nettoresultaat voor FKVV 20 is en indien men een vennootschapsbelasting aanhoudt van 34%, bedraagt de graad van financiële hefboom: % 1,06 Indien men een vennootschapsbelastingvoet van 30% hanteert, blijft de graad van financiële hefboom: % 1,06 Indien men een Notionele intrestaftrek van 4% introduceert, wordt de graad van financiële hefboom: 1 34% % 1 34% 80 4% 34% 0,98 Merk op dat hier dus inderdaad geldt dat: 80 4% 34% 1 34% 20 6% Graad van totale hefboom De graad van totale hefboom wordt gedefinieerd als: ë Het mag rekening houdend met de impact van Notionele intrestaftrek op de graad van financiële hefboom niet verwonderlijk zijn dat er ook een kwalitatieve verandering zal optreden in de graad van totale hefboom. De graad van operationele hefboom wordt niet beïnvloed door Notionele intrestaftrek, dus de graad van totale hefboom daalt met dezelfde factor als de graad van financiële hefboom: Omdat de graad van totale hefboom een indicator is voor het totale risico van de onderneming zowel de operationele als de financiële risico s worden hier in rekening gebracht zorgt Notionele intrestaftrek logischerwijs dus eens te meer voor een verbeterde situatie.

27 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming Rendabiliteit van aandelen De winst per aandeel wordt gedefinieerd als: De cashflow per aandeel wordt gedefinieerd als: Zowel de winst of verlies van het boekjaar na belastingen als de uitgebreide cashflow nemen dankzij Notionele intrestaftrek toe met een factor. Dit levert een meerwinst en een meercashflow per aandeel op van: Ook een gewone belastingkorting zorgt voor een toename van de rendabiliteit van aandelen gezien de verhoogde cashflow. Uiteraard zijn deze ratio s zeer relatief aangezien een vergelijking tussen twee ondernemingen op basis van de winst of cashflow per aandeel helemaal geen betekenis heeft Aandeel van de belastingen en de toegevoegde winst in de toegevoegde waarde De bruto toegevoegde waarde wordt volgens het principe van oorsprong berekend als: Het aandeel van de belastingen en de toegevoegde winst in de toegevoegde waarde worden respectievelijk berekend als: ; Nu Notionele intrestaftrek bijdraagt tot een verlaging van de belastbare basis en dus van de belastingen, zal ook het aandeel van de belastingen in de toegevoegde waarde afnemen. Hoewel in de bruto toegevoegde waarde ook de belastingen zitten, zal deze niet dalen. Immers, de meerwinst die wordt verkregen via Notionele intrestaftrek betekent ook een grotere toegevoegde winst waardoor de totale bruto toegevoegde waarde van de onderneming gelijk blijft. Uiteraard is het vrij logisch dat er geen waarde verloren gaat. Verder zou dezelfde beweging merkbaar zijn bij een gewone belastingverlaging. 24 Het aantal aandelen dat ondernemingen aanhouden kan immers grondig verschillen.

28 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming Samenvattende tabel Hieronder is als samenvatting een tabel gegeven waar de kwalitatieve veranderingen van de beschouwde financiële ratio s worden opgesomd. Ter vergelijking wordt ook de kwalitatieve impact van een gewone belastingkorting weergegeven. Een betekent dat er geen kwalitatieve impact is. Gewone belastingkorting m% Notionele intrestaftrek m% EAT en gewone en uitgebreide cashflow kapitaalkost tgem Dekking FKVV door nettoresultaat voor FKVV na belastingen Dekking VV door cashflow Netto/bruto rendement EV na belastingen Graad van financiële hefboom Graad van totale hefboom 1 Winst en cashflow per aandeel Tabel 1: Overzicht van de kwalitatieve impact van Notionele intrestaftrek op financiële getallen en ratio's Merk op dat klaarblijkelijk de impact van een gewone belastingkorting veeleer afhankelijk is van het resultaat EBT terwijl het voordeel dankzij Notionele intrestaftrek eerder te maken heeft met de financiële structuur van een onderneming. Men kan daaruit afleiden dat Notionele intrestaftrek duurzamer is dan een vergelijkbare gewone belastingkorting. Een van de belangrijkste einddoelen van ratioanalyse, is het scheppen van een getrouw beeld van de financiële toestand van een onderneming. Dankzij dit beeld is men sneller in staat ondernemingen in moeilijkheden te identificeren, wat een aanzienlijke verlaging van de eventuele faillissementskosten met zich mee kan brengen. Deze identificatie gebeurt in financiële analyse vooral via modellen voor falingspredictie, die de onderneming een score geven op basis van de gewogen gemiddelden van enkele duidelijk discriminerende ratio s. Hierna wordt de impact van Notionele intrestaftrek op 3 van die modellen modellen bestudeerd. Notionele intrestaftrek zorgt er uiteraard niet voor dat deze modellen een kwalitatieve wijziging ondergaan. Wel wordt onderzocht of er financiële getallen of ratio s zijn opgenomen in deze modellen die onder invloed van Notionele intrestaftrek een kwalitatieve verandering ondergingen, en zoja, wat dan de impact is op de resultaten uit deze modellen.

29 Impact van Notionele Intrestaftrek op de financiële analyse van de onderneming Ooghe Verbaere modellen, 1982 OV82 De lineaire Ooghe Verbaere modellen blijken een van de meest accurate te zijn om ondernemingen als succesvol of falend te beschouwen Ooghe & Balcaen, Zij bestaan uit een discriminantscore die wordt toegekend op basis van gewogen gemiddelden van vijf eenvoudige maar sterk discriminerende ratio s. Er bestaat een algemeen model één tot drie jaar voor faling, en modellen voor ieder van die jaren individueel. met: D R1 Rm d0 d1 dm discriminantscore tussen en onafhankelijk veranderlijken of ratio s van het discriminantmodel constante term lineaire discriminantcoëfficiënten In het model twee jaar voor faling vinden we onder andere volgende ratio en wegingscoëfficiënt terug: 0,0738 Uit herinnert men zich dat de uitgebreide cashflow toeneemt met een factor. Men kan eenvoudig inzien dat onder invloed van Notionele intrestaftrek de discriminantscore twee jaar voor faling dus rechtstreeks toeneemt met een factor: 0,0738 Daarnaast kan men verwachten dat enkele ratio s onder invloed van Notionele intrestaftrek ook kwantitatief zullen toenemen: In het algemeen model één tot drie jaar en de modellen twee jaar en drie jaar voor faling vinden we o.a. volgende ratio en met wegingcoëfficiënt gelegen tussen 3,30 en 4,70 terug: In het model één jaar voor faling vinden we o.a. volgende ratio s en wegingcoëfficiënten terug: 10,0870 2,0318 Zoals aangeduid in het hoofdstuk over de impact van Notionele intrestaftrek op de kapitaalstructuur, verschuift de optimale kapitaalstructuur in de richting van een hoger aandeel eigen vermogen. Reserves en overgedragen winst vormen samen met het kapitaal normaal de belangrijkste componenten van

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen

De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen DE ROL VAN DE AANDELEN IN DE FINANCIERING VAN DE BELGISCHE VENNOOTSCHAPPEN De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen V. Baugnet G. Wuyts Inleiding Bedrijven worden op lange

Nadere informatie

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Deel 5 Samenvatting Geert Goeyvaerts, Marietta Haffner, Kristof Heylen, Katleen Van den Broeck, Frank Vastmans (coördinator) en Sien Winters Promotor: Erik

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

De waardering van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen

De waardering van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen De waardering van beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen Thesis ter afronding van de MSRE opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate van drs. J.A.L. Bouma RA Eerste beoordelaar: Tweede beoordelaar:

Nadere informatie

Tax Audit & Accountancy

Tax Audit & Accountancy Februari JAARGANG 1 NR. 1 / 2006 VERSCHIJNT 6X PER JAAR (FEB/APR/JUNI/AUG/OKT/DEC) AFGIFTEKANTOOR GENT X P608073 1 2006 Tax Audit & Accountancy IBR IAB BIBF I n h o u d Editoriaal 1 Notionele interestaftrek

Nadere informatie

UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN. Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector

UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN. Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector UNIVERSITEIT HASSELT FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Risicoanalyse in de Vlaamse melkveesector Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad van handelsingenieur door: Stefanie GRAULUS

Nadere informatie

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Toon Grupping Marijn Verdult Masterproef

Nadere informatie

Masterproef Uitkeringsbeleid van Belgische beursgenoteerde bedrijven: cash dividenden versus inkoop eigen aandelen

Masterproef Uitkeringsbeleid van Belgische beursgenoteerde bedrijven: cash dividenden versus inkoop eigen aandelen 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Uitkeringsbeleid van Belgische beursgenoteerde bedrijven: cash dividenden versus inkoop

Nadere informatie

Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Accountancy en Fiscaliteit Academiejaar 2012-2013

Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Accountancy en Fiscaliteit Academiejaar 2012-2013 Master in de handelswetenschappen Afstudeerrichting Accountancy en Fiscaliteit Academiejaar 2012-2013 Vrijwillige openbaarmaking van financiële informatie door Vlaamse KMO s: het verkort versus volledig

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche

De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche De meerwaarde van reële opties bij investeringsbeslissingen in de vastgoedbranche Den Haag, augustus 2009 Auteur Ir. M.

Nadere informatie

Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit

Vermindering fiscaliteit eigenwoningbezit Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen Frans Schilder Johan Conijn 2015-02 Januari 2015 Effecten van de vermindering van de fiscale subsidiëring van koopwoningen Frans

Nadere informatie

De waarde van Value at Risk

De waarde van Value at Risk De toepasbaarheid van Value at Risk op beleggingen in direct vastgoed Master Thesis MSRE Amsterdam School of Real Estate ir. Ruben A.R. Langbroek September 2008 Voorwoord De Griekse filosoof Plato (347

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: accountancy en financiering 2011 2012 Masterproef Het "januari-effect" : onderzoek op basis van Belgische en Nederlandse

Nadere informatie

oéåüíëéåçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéåk

oéåüíëéåçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéåk oéåüíëéåçåçãáëåüé=~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéåk hçëíéå~å~äóëé=î~å=çåíéáöéåáåöéå=áå=aáéééåäééâ=éå=_áäòéå=íkökîk=iáàå=n=î~å= ÜÉí=pé~êí~Åìëéä~å hêáëíçñ=a~ë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=iççé=sbobb`h ÅçJéêçãçíçê=W aé=üééê=táã=j^okbccb

Nadere informatie

De rol van de accountant als bedrijfsadviseur en invloed op de financiële performantie van KMO s

De rol van de accountant als bedrijfsadviseur en invloed op de financiële performantie van KMO s UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 De rol van de accountant als bedrijfsadviseur en invloed op de financiële performantie van KMO s Masterproef voorgedragen tot

Nadere informatie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie

Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Het volgen van insider trading als beleggingsstrategie Promotor : Prof. dr. Sigrid VANDEMAELE

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

Financieel beleid voor KMO

Financieel beleid voor KMO P R A K T I J K G I D S Financieel beleid voor KMO Hoe houd ik mijn vennootschap gezond? SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids I. De jaarrekening 1. De balans p.3 Wat is een balans?

Nadere informatie

Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting

Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting Naar een evenwichtige behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen in de vennootschapsbelasting D66 TA E Green Paper Jeroen Leek jc.leek@xs4all.nl Lars Bijsmans lagbijsmans@hotmail.com Augustus 2011

Nadere informatie

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed

Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Moderne Portefeuille Theorie & Indirect Beursgenoteerd Onroerend Goed Jan Willem Vis Amsterdam School of Real Estate Masteropleiding MSRE Investment Begeleider: dhr. P. De Haas Voorwoord Ondanks een schaarste

Nadere informatie

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF

FINANCIERING VAN UW BEDRIJF FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE MET DE MEDEWERKING VAN JUNI 2013 FINANCIERING VAN UW BEDRIJF PRAKTISCHE LEIDRAAD BIJ EEN DUURZAME STRATEGIE VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Analyse van de voorwaarden van de definitief belaste inkomsten-aftrek met toetsing aan de Europese regelgeving

Analyse van de voorwaarden van de definitief belaste inkomsten-aftrek met toetsing aan de Europese regelgeving Analyse van de voorwaarden van de definitief belaste inkomsten-aftrek met toetsing aan de Europese regelgeving Michaël De Roover Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen.

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL MANAGEMENT: HET BEDRIJF EN DE FINANCIEEL MANAGER

HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL MANAGEMENT: HET BEDRIJF EN DE FINANCIEEL MANAGER HOOFDSTUK 1 FINANCIEEL MANAGEMENT: HET BEDRIJF EN DE FINANCIEEL MANAGER Bedrijfsvormen Doelstellingen van een onderneming - winst maken (op KT) - leveren van diensten (maatschappelijk en/of winstgevend)

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur: accountancy en financiering 2010 2011 Masterproef Gebruik van de reële optiebenadering voor investeringsevaluatie

Nadere informatie