INSPRAAK BIJ HET BEPALEN VAN DE STEDENFONDSPROJECTEN HEFBOOMFUNCTIE VAN HET STEDENFONDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INSPRAAK BIJ HET BEPALEN VAN DE STEDENFONDSPROJECTEN HEFBOOMFUNCTIE VAN HET STEDENFONDS"

Transcriptie

1 INSPRAAK BIJ HET BEPALEN VAN DE STEDENFONDSPROJECTEN HEFBOOMFUNCTIE VAN HET STEDENFONDS Het Stedfonds werd in 2003 door de Vlaamse overheid opgericht met volgde duidelijke doelstelling: - De verhoging van de leefbaarheid van de ctrumsted, zowel op sniveau als op wijkniveau - Het teggaan van de dualisering - De verhoging van de kwaliteit van het bestuur Het was daarbij duidelijk dat het Stedfonds g zgn. regulier beleid kon financier, maar bedoeld was ter stimulering van innovatieve acties experimtele initiatiev die complemtair versterkd zijn tov andere beleidsdomein. Zoals bevestigd in de omzdbrief BB 2013/2 van Vlaams minister Freya Van d Bossche, geld die doelstelling regels ook in 2013 nog steeds onverkort. Deze vormd dan ook het kader op de Brugse Gemteraad gebaseerd heeft wanneer zij op 29 april 2013 de project vastlegde die in het meerjarplan met Stedfondsfinanciering zoud ingeschrev word. Ter voorbereiding van deze gemteraadsbeslissing werd ruime inspraakronde georganiseerd: - Naar alle s- OCMW-dist externe partners uit de voorbije stedfondsperiode werd oproep gelanceerd om voorstell in te di - Veriging arm het woord nem, werd rechtstreeks aangesprok - Ook de ongeveer 200 buurtcomités van de werd in diverse vergadering aangespoord om voorstell in te di - Via de stedelijke website de pers werd de bevolking aangespoord om ideeën aan te reik Uit deze diverse bronn werd meer dan 100 voorstell ontvang. Daarnaast werd ook inspiratie geput uit het rapport van de Vlaamse visitatiecommissie de bijhorde thematische sessies, de Stadsmonitor, het Toekomstakkoord van de nieuwe bestuursploeg, Uit het zeer ruime aanbod van verkreg input werd eerste selectie gemaakt op basis van de mate in de voorstell volded aan bovvermelde doelstelling principes van het Stedfonds: g regulier beleid, maar kel innovatieve, experimteler initiatiev; verhog van de leefbaarheid van of wijk; teggaan van de dualisering; verhog van de kwaliteit van het bestuur. Vervolgs werd volgde 6 grote principes gehanteerd: - Vroegere stedfondsproject die hun meerde bewez hebb reeds lange tijd bestaan, word niet binn het stedfonds voortgezet, maar word structureel verankerd in de reguliere begroting. - G versnippering. Er wordt gekoz om op beperkt aantal na te strev maatschappelijke effect in te zett. Gezi m voor het ombuig van maatschappelijke evoluties pas resultaat kan verwacht na volgehoud inspanning over diverse jar gezi de resultat van de omgevingsanalyse, blijk de maatschappelijke effect die ook reeds in de vorige stedfondsperiode naar voor geschov werd hierbij nog steeds belangrijk. - Er wordt prioriteit gegev aan de aanbeveling van de Vlaamse visitatiecommissie: o Werk mak van aantrekkelijke betaalbare woon o Teggaan van de ontgroing, het verlies aan jonger, van

2 o Nood aan meer strategische organisatie van het sbestuur - Er wordt voldode aandacht geschonk aan het teggaan van de dualisering het bestrijd van kansarmoede - Ter versterking van de beleidsvoorbereiding blijft het bestuur gericht invester in kele studies - Ook ter versterking van de beleidsvoorbereiding, wordt ook aandacht geschonk aan het omvangrijk participatietraject dat vanaf 2014 opgestart zal word onder de werktitel De toekomst van Op die manier werd schema opgesteld van vernieuwde, complemtaire project die hefboom kunn vorm t.o.v. het verdere sbeleid die te groeper vall onder volgde beleidslijn: - Aantrekkelijke betaalbare woon, op s- buurtniveau - Aantrekkelijkheid voor jonger, teggaan van ontgroing - Teggaan van dualisering van kansarmoede - Werk aan groe - Versterk van de bestuurlijke capaciteit de beleidsvoorbereiding Dit schema werd op 29 april 2013 door de Brugse gemteraad goedgekeurd op 22 mei 2013 teruggekoppeld naar alle person instanties die voorstel hadd ingedid. Vervolgs werd dit vertaald naar de verschillde beleidsdoelstelling actieplann in de boomstructuur van het Strategisch Meerjarplan.

3 BEOOGDE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN T HET STEDENFONDS: - is aantrekkelijke betaalbare woon - Het verlies aan jonger (ontgroing) is gekeerd / is aantrekkelijke voor jonger - De dualisering in de Brugse samleving is verminderd - wordt op onderbouwder, strategischer manier bestuurd met aandacht voor betrokkheid van de burger bij het beleid INDICATOREN OM DIE MAATSCHAPPELIJK EFFECTEN OP TE VOLGEN: - is aantrekkelijke betaalbare woon o Migratiesaldo o Migratie per afkomst/bestemming (interne externe migratie, migratie van/naar andere sted, migratie van/naar rand) o Migratie per doelgroep (leeftijd, inkomsklasse ) o Woningprijs o Betaalbaarheidsratio (in relatie tot gemiddeld inkom) o Tevredheid over de o Tevredheid over de buurt o Tevredheid over de woning o Duurzaamheid ergievridelijkheid van de woning de o Groindruk o Speelruimte (hoeveelheid kwaliteit) o Sport- recreatie-aanbod (hoeveelheid kwaliteit) o Cultureel aanbod (hoeveelheid kwaliteit) o Uitgaansaanbod (hoeveelheid kwaliteit) o Aanbod aan, duurzaamheid van tevredheid over mobiliteit o Veiligheid o Beeld van de bij niet-ling - De maatschappelijke positie van jonger is verbeterd / Het verlies aan jonger (ontgroing) is gekeerd / is aantrekkelijke voor jonger / Het beeld van bij jonger is bijgestuurd o Aandeel jonger in totale sbevolking o Migratiesaldo jonger jongvolwass o Aantal studt hoger onderwijs o Tevredheid over de bij Brugse jonger o Imago van de bij niet-brugse jonger o Sport- recreatie-aanbod voor jonger (hoeveelheid tevredheid)

4 o Cultureel aanbod voor jonger (hoeveelheid tevredheid) o Uitgaansaanbod voor jonger (hoeveelheid tevredheid) - De dualisering in de Brugse samleving is verminderd o Aandeel sociale woning (incl SVK s) o Wachtlijst sociale woning o Aantal person met betalingsmoeilijkhed voor de woning o Aantal uithuiszetting o Aantal person met betalingsmoeilijkhed in het algem (woning, EGW, div aankop, gezondheidsuitgav) o Aantal person met overmatige schuldlast o Participatie van person in kansarme situaties aan het verigingslev cultureel lev o Participatie van person in kansarme situaties aan activiteit in de buurt o Schoolse vertraging o School uitval o Werkzaamheidsgraad o Aantal werkzoekd - wordt op onderbouwder, strategischer manier bestuurd met aandacht voor betrokkheid van de burger bij het beleid o Mate van dataverzameling, data-analyse strategische planning binn de o Aandeel goedgekeurde subsidiedossiers bij Europa, Vlaander,. o Aandeel van de inwoners dat zich voldode geïnformeerd voelt door de o Vertrouw in de stedelijke overheid o Aandeel van de inwoners dat vindt dat het sbestuur de inwoners voldode raadpleegt o Aandeel van de inwoners dat bereid is om mee te prat over wat er gebeurt in de o Aandeel van de inwoners dat actief is om iets in de buurt of de te verander

5 LINKING VAN DIE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN EN INDICATOREN AAN DE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET STRATEGISCH ERJARENPLAN is aantrekkelijke betaalbare woon De maatschappeli jke positie van jonger is verbeterd / Het verlies aan jonger (ontgroing) is gekeerd De dualisering in de Brugse samleving is verminderd wordt op onderbouwder, strategischer manier bestuurd met aandacht voor betrokkheid van de burger bij het beleid BD1 BD2 BD3 BD4 BD5 BD6 BD7 BD8 BD9 BD10 BD11 BD12 BD13 BD14 BD15 BD16 BD17 bestdi gt de gezonde financiël e situatie op lange termijn is dist individuele medewerke rs samwerk om de structuur van de organisatie de werking ervan naar de klant te verbeter, efficiënter effectiever te mak. Stad biedt klantgericht e distverli ng is won aantrekkeli jk, betaalbaar, kwaliteitsv ol duurzaam is. is duurza me propere. vermindert teg 2020 zijn CO2 uitstoot ergieverbr uik met minsts 20%, beschikt teg 2020 over minsts 20% hernieuwbar e ergie Stad zet in op duurzaam, veilig participatief mobiliteitsbel eid ontwikkelt zijn economisch beleid met focus op bloeid detailhandelsappar aat, ondernem in haar regio, sociale economie Stad introduceert citymarketi ng als beleidsfiloso fie integrerd e factor in het hele stedelijke beleid is internationa al cultuurtoeristische topbestemmi ng is werelderfgoeds tad met toekomst. wil zich profiler als jonge, trdy, dynamische, die de titel werelderfgoeds tad zeer belangrijk blijft vind. Stad voert kwalitatief integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteit. is jongere n zich volledig kunn ontplooi Stad zorgt voor goed geïnformeer de burgers die mee vorm gev aan hun Brugg e is sociale solidai re is onderwijsst ad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Voor het bestuur is het belangrijk dat ieder zich in veilig voelt. Veiligheid is basisrecht van alle linge n, het maakt deel uit van leefbaarheid levskwalit eit.

Sint-Niklaas RAPPORT VAN DE VISITATIECOMMISSIE STEDENFONDS 2011. van actief naar proactief besturen en krachtig samenspel

Sint-Niklaas RAPPORT VAN DE VISITATIECOMMISSIE STEDENFONDS 2011. van actief naar proactief besturen en krachtig samenspel Sint-Niklaas RAPPORT VAN DE VISITATIECOMMISSIE STEDENFONDS 2011 van actief naar proactief besturen en krachtig samenspel INHOUD 1 Situering van de visitaties 3 2 De visitatie van Sint-Niklaas 5 3 Strategische

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens

Boek 2 Budget 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens OCMW Gent Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budget 2015 Boek 2 2015 Secretaris: Luc Kupers Financieel Beheerder: Geert Vergaerde Voorzitter: Rudy Coddens Nis code: 44021 Uitgave: 2015 1 2015 - Boek

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Ondernemingsplan VREG 2015

Ondernemingsplan VREG 2015 Ondernemingsplan VREG 2015 INLEIDING... 3 1. MISSIE, VISIE, WAARDEN EN DOELSTELLINGEN... 4 1.1. Onze missie... 4 1.2. Onze visie... 4 1.3. Onze waard... 4 1.4. Onze strategische operationele beleidsdoelstelling...

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Beleidsbrief Wonen 2007-2012

Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Beleidsbrief Wonen 2007-2012 Inhoud 1. Situering 2. Provinciaal woonbeleid 2.1.Ondersteuning lokaal woonbeleid en dienstverlening 2.1.1. Intergemeentelijke huisvestingsdiensten/woonwinkels 2.1.2. Provinciaal

Nadere informatie

Projecten alternatief gerechtelijke maatregelen

Projecten alternatief gerechtelijke maatregelen Agenda Vergadering Commissie 3 woensdag 15 januari 2014 - Alternatief gerechtelijke maatregelen goedkeuring overeenkomst 2013 - Stand van zaken kinderopvang - Inhoud strategisch meerjarenplan Gelijke Kansen

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Aanbevelings rapport 2 0 0 9

Aanbevelings rapport 2 0 0 9 Aanbevelingsrapport 2 0 0 9 Aanbevelingsrapport 2 0 0 9 Inhoud 1. Brussel als grootstedelijke omgeving................................... 9 1.1. Sociaal-demografische gegevens...................................

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie

Budget 2015. Doelstelling 1 Armoede wordt aangepakt op diverse domeinen, met prioriteit voor (kinder)armoede, gezondheid en participatie Budget 2015 Dit beleidsrapport wordt opgemaakt voor de duur van één jaar. Het geeft weer wat het bestuur tijdens dit jaar wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen die in het meerjarenplan

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering

Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering Ingediend op 8 januari 2013 door Josée Lemaître, Administrateur-generaal Ter goedkeuring voorgelegd aan minister-president Kris Peeters: INHOUD

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum

Sociale Zaken & Werk. De Marne & Winsum Sociale Zaken & Werk De Marne & Winsum Beleidsplan 2009-2010 Inhoudsopgave Voorwoord 04 INLEIDING 05 0.1 Overwegingen van dit beleidsplan 06 0.2 Kaderstellende keuzes 07 0.3 Beleidsterreinen verbonden

Nadere informatie

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten

EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN INSTITUUT VOOR DE OVERHEID EFFECTIVITEIT VAN LOKAAL OVERHEIDSBELEID Stappenplan om het effect van een geïntegreerd lokaal woonbeleid te meten BENOIT SINTOBIN EINDPAPER Aanvullende

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Duurzaam wonen in Hardenberg

Duurzaam wonen in Hardenberg Duurzaam wonen in Hardenberg Woonplan 2008-2012 gemeente Hardenberg 8 januari 2008 vastgesteld in de Gemeenteraad Gemeente Hardenberg Inhoud 1 1 Inleiding 3 1.1 Doel van het woonplan 3 1.2 Uitgangspunten

Nadere informatie

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 AFDELING RMO November 2013 INHOUDSOPGAVE 1.Context... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Wat verstaan we onder maatschappij?... 6 1.3 Waarom doelen voor maatschappij?... 6 1.4

Nadere informatie

Onderzoek jongerenwerk. brug tussen beleid en praktijk?

Onderzoek jongerenwerk. brug tussen beleid en praktijk? Onderzoek jongerenwerk brug tussen beleid en praktijk? Onderzoek Jongerenwerk: brug tussen beleid en praktijk? Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel.

Nadere informatie