Voorwoord. W: M: Tel: Locatie: t Goylaan AG Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. W: www.leerwerkloketutrecht.nl. M: info@leerwerkloketutrecht.nl. Tel: 06 348 623 48. Locatie: t Goylaan 127 3525 AG Utrecht"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag van het Leerwerkloket Utrecht over was opnieuw een jaar waarin de recessie en de werkloosheid hard toesloeg. Toch heeft het Leerwerkloket een groot aantal werkzoekenden aan een leerwerkbaan kunnen helpen of hen door het woud van regelingen de juiste weg kunnen wijzen. Daarmee heeft het leerwerkloket opnieuw haar bestaansrecht bewezen. Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW, Stichting Bundel en MKB Midden. Samen vormen zij de stuurgroep. W: M: Tel: Locatie: t Goylaan AG Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is gevestigd bij het Werkplein t Goylaan, aan t Goylaan 127 te Utrecht. Eind december verhuizen we naar de Moeder Teresalaan, samen met het UWV- Werkbedrif. Het leerwerkloket kent een eigen formatie van 2,8 fte. Voor de verslaglegging van de vergaderingen van de stuurgroep en voor administratieve afhandeling is 150 uur beschikbaar. Bovendien werken we nauw samen met het WSP Utrecht Midden. Daarnaast worden we ondersteund door een vrijwilligster die de website en het CRM-systeem onderhoudt. Voor een aantal trajecten maken we gebruik van ZZP ers. (zie ook bijlage 1) Utrecht, januari 2014 J.Bijvank Projectleider Leerwerkloket Utrecht

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Activiteiten en resultaten Organiseren van arrangementen 2.2. Leerlingen zonder Praktijkovereenkomst Onderzoek Leerlingvolgsysteem Eduarte Studieloopbaancentrum ROC Midden Nederland Actieplan Jeugdwerkloosheid, project sluitende aanpak Overbruggingsplaatsen 2.3. Bemiddeling EVC-trajecten 2.4. Bemiddeling Zorgtrajecten 2.5. Voorlichtingsbijeenkomsten 2.6. Consultancy Accounts 2.7. Adviesgesprekken individuele zelfmelders De Taalmeter De Scholingsvoucher 3. Het UWV-project 4. Resultaten Bijlage 1. De formatie Bijlage 2 Overzicht Arrangementen

4 1. Inleiding De activiteiten van het Leerwerkloket Utrecht liggen deels vast door de opdrachten in kaderbrief. Daarnaast richt het leerwerkloket zich naar de mogelijkheden die de markt biedt. Daarbij zijn we uiteraard erg afhankelijk van het economisch klimaat. Onderstaande tekst is een bewerking van de management samenvatting van de basisset regionale arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Utrecht Midden. De economie ontwikkelde zich in 2014 iets gunstiger dan in In 2015 wordt verder economisch herstel verwacht. De afhankelijkheid van economische ontwikkelingen elders en onzekerheid wat betreft politiek beleid maken iedere voorspelling onzeker. Algeheel herstel van de arbeidsmarkt in Utrecht-Midden valt op korte termijn nog niet te verwachten. Het gevolg hiervan is dat de werkloosheid in 2014 nog hoog is. Iets herstel valt op te maken door een lichte toename van werkgelegenheid in de flexibele schil. Aanbodzijde Uitkeringen Utrecht Midden landelijk ww-uitkerkingen + 2,2 % + 4,9 % ww-uitkering Jongeren + 4,9 % Peildatum 1 sep 2014: Toename ww-uitkeringen t.o.v. september 2013 WW-uitkeringen naar beroepsgroep Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is het hoogst voor de economisch-administratieve beroepen, verzorgende en dienstverlenende beroepen en technische en industrieberoepen. Deze top 3 van beroepsgroepen vertegenwoordigt 69,8% van alle WW-uitkeringen in de regio. Vraagzijde Utrecht Midden % Openstaande vacatures , 5 % Peildatum 1 september 2014: aantal openstaande vacatures t.o.v. 1 september 2013 Er staan vooral vacatures open voor technische en industrieberoepen, verzorgende en dienstverlenende beroepen en economisch-administratieve beroepen in de regio Midden- Utrecht. Bron: Basisset regionale arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Utrecht Midden. We zien dus dat er nog steeds een toename is van werkzoekenden, ook bij jongeren, maar dat de situatie in Utrecht Midden iets beter is dan landelijk. Daarnaast zien we aan de vraagzijde een stijging van het aantal vacatures. Deze vacatures zijn vooral te vinden in het hogere beroepssegment: mbo-4 of HBO. Juist de onderkant van de arbeidsmarkt heeft het nog steeds zeer moeilijk. Er is dus wel vraag naar personeel in bovengenoemde beroepsgroepen, echter er is een mismatch in het gevraagde en aangeboden niveau.

5 2. Activiteiten en resultaten Organiseren van arrangementen Het organiseren van leerwerktrajecten was ook in 2014 onze corebusiness. Het was en is de meest doelmatige manier om werkzoekenden (al of niet met een uitkering) weer aan het werk te helpen. Juist door de mismatch op de arbeidsmarkt is om-, bij- en opscholing vaak de enige route. In 2015 is de verwachting dat er weer iets meer arrangementen gevormd kunnen worden. We blijven ons echter ook inzetten voor individuele dienstverlening, met name op het gebied van leerlingen die geen praktijkleerovereenkomst hebben, maar al wel ingeschreven staan bij het onderwijs. Het Leerwerkloket Utrecht zette in 2014 veel energie in op het organiseren van leerwerktrajecten. Wij deden dat in samenwerking met een groot aantal partijen: WSP Utrecht Midden, WGSP Kromme Rijn Heuvelrug, WGSP Lekstroom, Stichting Werkartaal, Servicepunt Zorg & Welzijn Utrecht. Veelal verzorgde het LWLU het projectplan, het opleidingsplan, de financial engineering, de werving en selectie en de communicatie. Soms ook alleen onderdelen van bovenstaande opsomming. In de bijlage (Bijlage 2) is een opsomming van 16 arrangementen waarop plaatsingen zijn gerealiseerd Leerlingen zonder Praktijkovereenkomst In 2014 zijn veel leerlingen die al met hun opleiding gestart waren, hun praktijkovereenkomst (POK)) verloren. In het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid zijn er twee acties gestart: Onderzoek vanuit Leerlingvolgsysteem Eduarte Leerlingen van ROC Midden Nederland die hun POK kwijt geraakt zijn, zouden aangemeld worden bij het Leerwerkloket Utrecht. In eerste instantie zou het om meer dan 500 leerlingen gaan. Na onderzoek in het leerlingvolgsysteem Eduarte bleek dat het eigenlijk om een administratief aantal ging. De administratieve processen vertragen het inzicht in het juiste aantal pokloze-leerlingen. Na een aantal gesprekken met consulenten van de diverse kenniscentra werd dat bovengenoemde aantal drastisch teruggebracht. Veel leerlingen bleken of een leerwerkplek te hebben of waren van opleiding veranderd of waren gestopt. Daarnaast werden er direct 19 leerlingen aan een leerwerkbaan geholpen. Van dit onderzoek is een verslag gemaakt en aan ROC Midden Nederland aangeboden ter verbetering van de administratieve procesgang.

6 2.2.2 Studieloopbaan Centrum ROC Midden Nederland Een beter beeld gaf de contacten die met het Studieloopbaancentrum werden aangegaan. Daar worden leerlingen die geen POK (meer) hadden naar toegestuurd. Nadat deze leerlingen geholpen waren met het schrijven van een cv of training gekregen hadden rond werknemersvaardigheden werden en worden ze doorgestuurd naar het Leerwerkloket. Daar worden ze geholpen met het vinden van een leerwerkbaan. Ook daar wordt veel eigen initiatief van de leerlingen verwacht. Ze worden gewezen op diverse mogelijkheden: de arrangementen van het Leerwerkloket, stagemarkt.nl, werk.nl en andere sites. Elke drie- vier weken is er een casesoverleg met het SLC. Eventueel worden leerlingen die te lang in caseload zitten aangemeld bij stagetekorten.nl Er zijn 33 leerlingen aangemeld, daarvan zijn er 14 geplaatst, 10 zijn gestopt met de opleiding, 1 is de BOL-opleiding gaan doen, 9 zijn nog in het behandeltraject Totaal Geplaatst Gestopt BOL In behandeling Actieplan Jeugdwerkloosheid, project sluitende aanpak In het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid is er - ook via ROC Midden Nederland - een verbinding gelegd met het team jongeren van de gemeente Utrecht. Deze programmalijn wordt sluitende aanpak genoemd. Daarbij is het de bedoeling dat kandidaten die bij het team jongeren bekend zijn, voor een gesprek worden uitgenodigd. Vervolgens wordt met deze jongeren een traject ingegaan om ze werkrijp te maken. Daarna worden ze bij het leerwerkloket aangemeld teneinde een leerwerkbaan te vinden. Er zijn in de afgelopen periode 20 kandidaten aangemeld. Geen van deze kandidaten heeft een leerwerkplek kunnen vinden. De belangrijkste oorzaak is de afwezigheid van motivatie bij deze kandidaten. Veelal voelen ze zich gestuurd. Ze hebben geen behoorlijke cv s en koppelen niet terug. Daarbij is het belangrijk te weten dat het leerwerkloket geen jobhunter in dienst heeft, zoals bij het vorige actieplan jeugdwerkloosheid. Desondanks gaan we door met het begeleiden van deze jongeren. Er is een tweewekelijkse terugkoppeling met het team jongeren.

7 2.2.4 Overbruggingsplaatsen In overleg met Werkartaal is bekeken in hoeverre leerlingen die hun praktijkovereenkomst verloren zijn, een overbruggingsplaats kan worden aangeboden. Werkartaal heeft daartoe een aantal plaatsen ter beschikking. Het Leerwerkloket Utrecht heeft vervolgens met de projectleider VSV van ROC Midden Nederland geregeld dat deze trajecten uit een deel van de VSV-gelden gefinancierd kunnen worden. Op dit moment maken 4 leerlingen daar gebruik van. Ook met Stichting De Bouwloods is een dergelijke afspraak gemaakt. Tot nu toe wordt dit nog niet benut Bemiddeling EVC trajecten EVC blijft een moeilijk te verkopen product. Er zijn het afgelopen jaar 52 nieuwe EVCtrajecten gestart. Deze trajecten zijn bij ProRail, Reinaerde en Waternet ingezet. ProRail zette in 2014 opnieuw kleinschalig het instrument EVC in voor haar medewerkers. Omdat het Leerwerkloket Utrecht te weinig formatie in huis heeft om de voorgesprekken goed te begeleiden, hebben we contact gezocht met een ZZP er. Zij verzorgt de intakegesprekken en geeft bij de kandidaat aan welk EVC-traject het meest gunstig is en bij welke aanbieder dat EVC-traject gevolgd kan worden. Zij declareert haar kosten bij het leerwerkloket via Stichting Bundel. Vervolgens stuurt Stichting Bundel een factuur naar ProRail Daarnaast verzorgde Bureau STERK ook in 2014 EVC-trajecten bij Reinaerde en Waternet. Rob Egberts, directeur van bureau STERK schrijft ons: Ik wil jullie nog even informeren over de stand van zaken bij Reinaerde en Waternet. We zijn dankzij jullie met deze organisaties in contact gekomen en beide projecten zijn succesvol. In 2014 hebben wij opnieuw bij Waternet en Reinaerde EVC-trajecten uitgevoerd. Bij Waternet ging het om 7 trajecten voor brug- en sluiswachters; waarschijnlijk starten er in november nog 4 trajecten. Bij Reinaerde gaat het om 26 trajecten die in het voorjaar gestart zijn en om 12 trajecten die in november starten. Rob Egberts, Bureau STERK Tenslotte hebben wij in het sectorplan Zorg en Welzijn de paragraaf EVC voor onze rekening genomen. Nu het sectorplan is goedgekeurd, is de volgende stap die instellingen die een EVCtraject wensten in het voorjaar van 2015 bij elkaar te halen en te bekijken hoe we voor elke zorginstelling een op maat constructie (voorlichting, intake, voorgesprek, offerte) kunnen realiseren.

8 2.4. Bemiddeling Zorgtrajecten In 2012 is het project FIZ (Flexibele Instoom Zorg) gestart. Samen met het Servicepunt Zorg en het Leerwerkloket Utrecht zijn organisaties benaderd om te bekijken in hoeverre zij kandidaten die in een uitkering zaten, wilden laten instromen voor een op maat gemaakt opleiding Verzorgende IG. Het Leerwerkloket Utrecht heeft toen voor Zorggroep Charim, Beweging 3.0, Bilthuijsen, Zorgspectrum en Quarijn een offerteronde uitgezet onder leiding van een door ons aangestelde projectleider: Karin Swart. Opleidingsinstituut STOC is met 47 leerlingen gestart, waarbij een speciaal ingestelde werkgroep onderwijs het opleidingstraject mee bepaalde. In 2013 zijn er 2 nieuwe groepen van bij elkaar 43 deelnemers gestart. Ook begin 2014 is een groep met 25 deelnemers gestart. Deze kandidaten waren eigen medewerkers van de Zorginstellingen. In 2014 is uit deze contacten door Karin Swart met Beweging 3.0 een aantal nieuwe opleidingen gestart. Het gaat daarbij om een groep van 35 kandidaten Helpende niveau 2, twee groepen van totaal 37 kandidaten voor niveau 3. De opleidingen niveau 2 worden verzorgd door SVOZ. De opleidingen niveau 3 wordt verzorgd door ROC Midden Nederland in de opleidingslocatie bij het ziekenhuis Meander. Opleider SVOZ Jaar aantal Instroom Ja Ja Nee, eigen personeel 2014 aantal opleider Niveau SVOZ Niveau 3 37 ROC Midden Nederland

9 2.5. Voorlichtingsbijeenkomsten Een andere taak van een leerwerkloket is het verzorgen van voorlichtingen over leerwerkarrangementen, evc-trajecten, financiële mogelijkheden of over opleidingen met een leercomponent in het algemeen. In 2014 hebben we verschillende voorlichtingen verzorgd. Wat daarbij vooral opvalt is de enorme diversiteit. Er waren de volgende voorlichtingen Soort Aantal voorlichtingen Aantal deelnemers Allochtone vrouwen 2 25 Eigen Kracht Regiodagen medewerkers 3 75 SCW Diverse gemeenten Voorlichtingen BBL e rs van 3 35 ROC MN: Automotiv, Hout en Meubel, Horeca Diverse bedrijven 3 32 Jongerenmiddag Defensie Leerwerkdag MediaPlaza Consultancy accounts Ook in 2014 zijn we weer veel gevraagd om adviezen te geven over EVC, over leren en werken in zijn algemeenheid, hoe een leerwerkloket het best kan functioneren. Daarnaast werken we mee aan het Branchepunt Zorg en Welzijn. We hebben Aan 23 organisaties voorlichtingen verzorgd rond Financial Engineering; 5 collega s leerwerkloketten van 5 leerwerkloketten op bezoek gehad; rond Leren en Werken met 11 organisaties een consultancy gesprek gehad; 2 organisaties zijn geadviseerd op het gebied van EVC

10 2.7. Adviesgesprekken met individuele zelfmelders Het leerwerkloket wordt uiteraard ook benaderd door klanten die zelf hun weg naar het leerwerkloket gevonden hebben. Dat leverde 186 contacten op waar of per mail of face-toface een advies gegeven werd. Dat leidde overigens voor 12 kandidaten direct werk op. 6 kandidaten zijn getoetst op hun taalvaardigheid De taalmeter Eén van de diensten die het leerwerkloket Utrecht aan haar kandidaten aanbiedt is het toetsen van hun taalvaardigheid. Kandidaten die géén startkwalificatie hebben, en geen vmbodiploma 3 of 4 wordt gevraagd of zij een test willen doen. Daartoe is via de Stichting lezen en Schrijven het instrument De Taalmeter ontwikkeld. De adviseurs van het Leerwerkloket zetten deze toets in en als blijkt dat de kandidaat inderdaad de kwalificatie Laaggeletterd krijgt, wordt de kandidaat aangemeld bij ROC Midden Nederland. Daar wordt opnieuw getest en wordt de kandidaat al of niet ingeschreven voor een cursus Nederlands Scholingsvouchers STOOF, Stichting Ontwikkel en Opleidingsfonds voor de Flexbranche, heeft in een aantal regio s in het kader van het Sectorplan Uitzendwezen, de mogelijkheid geboden om scholingsvouchers aan te bieden aan flexwerkers. Het leerwerkloket Utrecht is één van de leerwerkloketten die een scholingsvouchers mag aanbieden aan een flexwerker, mits die geen startkwalificatie heeft en in een bepaalde periode voor een uitzendbureau gewerkt heeft. Het Leerwerkloket Utrecht heeft inmiddels aan 6 kandidaten een voucher van 500,- kunnen uitreiken.

11 3. Het UWV-project Door interne organisatorische wijzigingen en procesoptimalisatie dreigt voor administratief medewerkers binnen UWV boventalligheid. Dit betreft medewerkers in diverse administratieve functies, verdeeld over de functiegroepen 2, 3 en 4. Deze boventalligheid wordt, binnen een termijn van 2 jaar, verwacht op de UWV backoffice locaties. De locaties van de regio midden-west zijn gevestigd in: Utrecht, Almere, Den Haag, Leiden en Rijswijk. Medewerkers, die niet in staat zijn door te stromen naar een hogere administratieve functie, zullen naar verwachting slechts tijdelijk in staat zijn binnen UWV te blijven werken. Externe uitstroom naar lagere administratieve functies behoort binnen UWV niet tot de mogelijkheden. Dit betekent dat medewerkers een keuze dienen te gaan maken: stoppen met werken, kiezen voor een beroep in een andere sector (met lagere beloning) of investeren. De huidige arbeidsmarkt vraagt, zowel intern als extern, minimaal een MBO diploma voor administratieve functies. Ook wanneer sprake is van heroriëntatie naar een andere sector, behoort het MBO diploma veelal tot de basiseisen. Het MBO diploma zal hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Om kansen van medewerkers op de interne- en externe arbeidsmarkt te vergroten is diplomering dus noodzakelijk. UWV medewerkers beschikken over jarenlange praktijkervaring, maar veelal niet over de gewenste diploma s. Naar aanleiding hiervan is via het Leerwerkloket Utrecht aan MBO Utrecht (voorheen ROC ASA) de vraag voorgelegd om mee te denken over de mogelijkheid van de toepassing van MBO-examinering waarbij de beroepscompetenties worden geëxamineerd d.m.v. een Proeve van Bekwaamheid. Door de Proeve van Bekwaamheid af te nemen tijdens de werkprocessen bij het UWV kan vastgesteld worden of de medewerker de beroepscompetenties beheerst. Om voor diplomering in aanmerking te komen worden de medewerkers ook geëxamineerd op Nederlands, een moderne vreemde taal, rekenen en burgerschapscompetenties. Nadat aan al deze examenonderdelen uit het examenplan is voldaan wordt de kandidaat voorgedragen voor het MBO diploma. Deze praktische aanpak sluit aan bij de groep administratief medewerkers van UWV. Op deze wijze zijn de afgelopen jaren 60 medewerkers gediplomeerd voor het MBO diploma Administratief Medewerker.

12 4. Samenvatting resultaten Het aantal uitplaatsingen is voor het leerwerkloket geen doel op zich. Ook voorlichting geven en adviezen verstrekken is een belangrijk onderdeel van onze taakstelling. Overigens zijn er in vergelijking tot 2013 méér plaatsingen gerealiseerd, ondanks een tegenwerkende arbeidsmarkt Leerwerktrajecten Aantal plaatsingen EVC 52** 4* 58 * exclusief > 120 bureau Sterk ** inclusief 49 trajecten bureau Sterk 3. Deelnemers voorlichtingsbijeenkomsten Leerlingen zonder Praktijkovereenkomst Aantal adviezen Taalmeter 6 7. Scholingsvouchers STOOF 6 8. Communicatie Aantal volgers Twitter Aantal relaties via CRM Aantal bezoekers website Aantal nieuwsbrieven Aantal werkpleinpagina s 3** 3 29 ** advertorials

13 4.1 Herkomst plaatsingen Het is natuurlijk interessant om te bezien wat de achtergrond van onze geplaatste kandidaten is. Dat niet iedere keer de uitkomst van de optelling op 256 uitkomt, heeft te maken hoe dat getal tot stand gekomen is. In dit getal zitten bijvoorbeeld de kandidaten die geen uitkering hebben, of juist wel of niet op school zitten. Van een aantal missen we de relevante gegevens. Naar de uitkeringssituatie: - Niet uitkeringsgerechtigden (Nuggers) 3 - Arbeidsgehandicapten (AG) 11 - WW 64 - WWB 39 - Werkenden (werk naar werk, of opleiding binnen eigen organisatie) 62 Naar BBL-leerlingen - MBO Utrecht 3 - ROC Midden Nederland 33 - AOC Wellant 1 Naar Arbeidsmarktregio - Flevo 4 - Afoort 19 - Utrecht Hsum 8 - Buiten 28

14 Bijlage 1. Formatie 2014 Projectleider 0,8 fte Projectcoördinator 0,8 fte Adviseur leerwerkloket 0,9 fte Adviseur leerwerkloket 0,3 fte Administratieve ondersteuning 150 uur Totaal 2,8 fte 1) Formatie in 2012 betrof 3,7 fte 2) Formatie in 2013 betrof 2,5 fte

15 Bijlage 2. Arrangementen waarop plaatsingen zijn gerealiseerd. 1 Aethon - verkeersregelaar 2 Beauty Partner - assistent drogist 3 Bikeflex - fietstechnicus 4 Defensie - diversen 5 Diftar - verkeersregelaar 6 Gilde BT - detailhandel BBL 2 7 Gilde BT - Logistiek BBL 2 8 Hostess Partner - Mode adviseur 9 Matroos Binnenvaart 10 RB Academy - Parfumerie 11 Sagenn - Logistiek 12 Soter - Beveiliger BOL 2 13 Traffic Service Nederland - vekeersregelaar 14 Traffic Support - verkeersregelaar 15 WMO Consulent 16 Zin Kraamzorg - VIG BOL 3

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 versie 2.0

Jaarverslag. Jaarverslag 2015 versie 2.0 Jaarverslag 2015 2015 2015 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag van het Leerwerkloket Utrecht over 2015. 2015 was het jaar waarin er economisch herstel was. Echter de werkloosheid nam niet af en dat hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2013 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2012 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Partners Samenwerkingsverband Gemeente Utrecht UWV Werkbedrijf MBO Utrecht AOC Wellant College ROC Midden Nederland VNO/NCW MKB Midden Stichting Bundel Stichting

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt

Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden. Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt Test je kennis over de arbeidsmarkt in de regio Haaglanden Lian de Bruijn Regionaal beleidsadviseur onderwijs arbeidsmarkt 0 Hoeveel kenniscentra voor beroepsonderwijs zijn er tot 1 augustus 2015? A. 8

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer

Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg. Nummer Financiële regelingen Leren en Werken in de Zorg Nummer 8 19-7 - 2012 1 Inhoud Inleiding A Belasting voordelen 1. WVA BBL 4 2. WVA EVC 4 3. WVA Startkwalificatie 5 4. Premiekorting ouderen 5 B UWV regelingen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014. Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers

STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014. Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers STOOF Sectorplan UITZENDBRANCHE 2014 Regionale bijeenkomsten UWV-Leerwerkloketten en Uitzendwerkgevers Programma Aanleiding Sociaal Akkoord Inleiding STOOF Rollen en Petten, Ambities Doelstellingen en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt.

In hoofdstuk 3 van het Jongerenoffensief staat welke doelstellingen de arbeidsmarktregio Twente zich stelt. Arbeidsmarktregio Twente In het mailbericht van donderdag 11-7-2013 heeft de Programmaraad verzocht een aanvulling te verzorgen op het 2.0, waarin in een tabel SMART terug te vinden welke resultaten met

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten

Bestuursrapportage e kwartaal. Algemene gegevens IJsselgemeenten Bestuursrapportage 2016 1 e kwartaal Algemene gegevens IJsselgemeenten Schets van de situatie op de regionale arbeidsmarkt Aanbodzijde WW-uitkeringen-stand Eind februari waren er 38.075 WW-uitkeringen

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio West-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In West-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid

Presentatie commissie samenleving 8 december Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Presentatie commissie samenleving 8 december 2009 Re-integratie, Werkservicepunt, Jongerenloket en Jeugdwerkloosheid Inhoud presentatie Re-integratie Werkservicepunt Jeugdwerkloosheid en Jongerenloket

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Regiorapportage Mobiliteitsbranche Den Haag Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Den Haag ROC Mondriaan 2012 2013 1 1. Kans op werk

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Regiorapportage Mobiliteitsbranche Groot Amsterdam - Gooi en Vechtstreek Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Groot Amsterdam -

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Tussenrapportage Jongerenoffensief 2015-2016

Tussenrapportage Jongerenoffensief 2015-2016 Tussenrapportage Jongerenoffensief 2015-2016 Behaalde resultaten 2015 Opdrachtgever: Opgesteld door: Rob Christenhusz Portefeuillehouder Jeugdwerkloosheid Petra Weideveld Coördinator Jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/SZ/BE/BL Opsteller: H.A.W. Bakker User-id: BAKW Tel: 4658 Onderwerp: ACTIEPLAN JEUGDWERKLOOSHEID EN DOORSTART LEERWERKLOKET REGIO AMERSFOORT Toelichting: Het college heeft

Nadere informatie

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015 Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen April 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Diverse vragen over negatief adviseren, afwijzen en afmelden 4 2.1 Wat doet ROC MN als een leerling

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB).

Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). Raadsmemo Datum: 16 juni 2015 Aan: Gemeenteraad van Kopie aan: Van: Voor informatie: Onderwerp: P. van Zwanenburg Hans Tadema, Ontwikkeling Onderzoek Jongeren in de Wet werk en bijstand (WWB). 1. Aanleiding

Nadere informatie

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return

BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return BIJLAGE 7 Nadere toelichting en begrippenlijst Social Return 1. Verklaring gebruikte termen Social Return Arrangement Een arrangement is een samenwerkingsverband op maat, met specifieke afspraken binnen

Nadere informatie

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht Ingradodag 31 maart Ontwikkelingen Nieuw landelijk beleid op 1. RMC vernieuwing 2. Regionale aanpak VSV 3. Jongeren in een kwetsbare positie

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl

Welkom. Chris Vervloet. Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Welkom Chris Vervloet Senior Werkcoach UWV Werkbedrijf Coördinator Jongerenloket Blink! T: 013-7504343 E: chris.vervloet@uwv.nl Jongerenloket BLINK! Klantbenadering / uitgangspunt: Talent, vertrouwen en

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken

Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland. stand van zaken Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland stand van zaken PHO Sociale Agenda/Arbeidsmarktbeleid 15 mei 2013 Namens Afstemmingsteam Werkgeversdienstverlening Holland Rijnland Bas van Drooge, Ria de Ruiter

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Regiorapportage Mobiliteitsbranche Flevoland Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Flevoland ROC Flevoland 2012 2013 1 1. Kans op

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Nov 2017 % aantal % aantal % Nederland 336.902 3,8% -6.194-1,8%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Holland Rijnland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning

U11-003726. Datum Uw brief. A. V.M.J, van de Werfhorst-Verbraak. 0164-277782 Onderwerp: Sociale Zaken, Management Ondersteuning Gemeente jf Bergen op Zoom Lijst Linssen T.a.v. Mevrouw M. van Kemenade Postbus 388 ifhhhiiwi'r'himi'h

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht

Arbeidsmarktregio Oost-Utrecht Regiosheet Arbeidsmarktregio REGIOSHEET Arbeidsmarktregio 1 1 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Integrale arbeidsmarktbenadering

Integrale arbeidsmarktbenadering Werk met meerwaarde REGIONAAL SECTORPLAN Integrale arbeidsmarktbenadering regio Helmond-De Peel Inhoud Introductie sectorplan Arbeidsmarktanalyse Knelpuntanalyse Thema s uit Sociaal Akkoord Instrumenten:

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Regiorapportage Mobiliteitsbranche Arnhem Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Arnhem Rijn IJssel 2012 2013 1 1. Kans op werk Het

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Regiorapportage Mobiliteitsbranche Breda Bergen op Zoom Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Breda Bergen op Zoom ROC West-Brabant

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Zuid Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Zuid ROC Nova College 2012

Nadere informatie

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg

Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Quickscan arbeidsmarkt Langdurige zorg Achtergrond In de langdurige zorg zijn de afgelopen jaren grote veranderingen doorgevoerd. Als gevolg van een groeiende zorgvraag nam de werkgelegenheid in de sector

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Regiorapportage Mobiliteitsbranche Zuid-Limburg Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Zuid- Limburg ROC Arcus College 2012 2013 1

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord

Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Regiorapportage Mobiliteitsbranche Noord-Holland Noord Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche in de regio Noord-Holland Noord ROC kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei.

Mobiliteitscentra. Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra. Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt. Instroom, uitstroom en stand nww. mei. Mobiliteitscentra Rob Schwillens projectleider Mobiliteitscentra Januari 2009: nieuwsflits Arbeidsmarkt Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Oost-Brabant en Limburg

De arbeidsmarkt in Oost-Brabant en Limburg De arbeidsmarkt in Oost-Brabant en Limburg Presentatie regio-overleg overheid Sittard, 11 september 2014 Michel van Smoorenburg Senior arbeidsmarktadviseur UWV Twitter: @arbeidsmarktadv Krimpende werkgelegenheid

Nadere informatie

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen.

Jongeren aan de slag! Peter van Nunen. Kerngegevens Wat is de naam van het project? Wat is de kern van het voorstel? Welke resultaten worden gegarandeerd? SMART formuleren! Wie is eigenaar van het voorstel? Wat is de looptijd van het project?

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2015 April 2015 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2015: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid

Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Bijlage 1 Kwantitatieve ontwikkelingen rondom jeugdwerkloosheid Landelijk beeld Algemeen beeld: Daling jeugdwerkloosheid zet door De daling van de jeugdwerkloosheid 15-26 jaar in het 2 e kwartaal 2010

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

Stichting Herenakkoord. De Weg naar Werk

Stichting Herenakkoord. De Weg naar Werk Stichting Herenakkoord De Weg naar Werk 1 Inhoudsopgave Samenvatting Voor wie bestemd? Wat is het? Waarom collectiviteit? Wie moeten meewerken? Wat levert het op? Wat kost het? 2 Samenvatting Het Herenakkoord:

Nadere informatie

Regionaal sectorplan. Presentatie Utrechtzorg

Regionaal sectorplan. Presentatie Utrechtzorg Regionaal sectorplan Presentatie Utrechtzorg dinsdag 19 november 2013 Missie Utrechtzorg Het samen met de deelnemers en stakeholders in balans brengen van de regionale arbeidsmarkt in de sector Zorg en

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Amersfoort ober 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS DOEL Het project verloren zonen en dochters (Summa College en ROC ter AA) is uitgevoerd in de periode van 1 april tot en met 1 oktober 2015 en was er op gericht om de

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar)

Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Businessplan Leerwerkloket NHN 2013-2015 Naam van de arbeidsregio en locatie: Noord-Holland Noord (centrumgemeente Alkmaar) Inleiding Voor u ligt het businessplan 2013-2015. Het betekent een vervolg op

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede

Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 2017 Factsheets jeugdwerkloosheid gemeente Ede 22 FEBRUARI 2017 RAADSBIJEENKOMST JEUGDWERKLOOSHEID Verantwoording Voor de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad van Ede op 22 februari 2017 zijn vijf

Nadere informatie

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein.

Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. Regiosheet Arbeidsmarktregio 211 Dit is de regiosheet voor de arbeidsmarktregio, waarin de arbeidsmarkt wordt geschetst voor de beroepen in het ECABO-domein. ECABO brengt in samenwerking met Etil dertig

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2016

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2016 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2016 Mei 2016 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2016: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

De voorzitter van Commissie Bestuur De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/ RIS april 2016

De voorzitter van Commissie Bestuur De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/ RIS april 2016 Ingrid van Engelshoven Rabin Baldewsingh Karsten Klein De voorzitter van Commissie Bestuur De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2016.50 RIS 293907 14070 2 28 april 2016 Stand van zaken economie

Nadere informatie