Voorwoord. W: M: Tel: Locatie: t Goylaan AG Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. W: www.leerwerkloketutrecht.nl. M: info@leerwerkloketutrecht.nl. Tel: 06 348 623 48. Locatie: t Goylaan 127 3525 AG Utrecht"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag van het Leerwerkloket Utrecht over was opnieuw een jaar waarin de recessie en de werkloosheid hard toesloeg. Toch heeft het Leerwerkloket een groot aantal werkzoekenden aan een leerwerkbaan kunnen helpen of hen door het woud van regelingen de juiste weg kunnen wijzen. Daarmee heeft het leerwerkloket opnieuw haar bestaansrecht bewezen. Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW, Stichting Bundel en MKB Midden. Samen vormen zij de stuurgroep. W: M: Tel: Locatie: t Goylaan AG Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is gevestigd bij het Werkplein t Goylaan, aan t Goylaan 127 te Utrecht. Eind december verhuizen we naar de Moeder Teresalaan, samen met het UWV- Werkbedrif. Het leerwerkloket kent een eigen formatie van 2,8 fte. Voor de verslaglegging van de vergaderingen van de stuurgroep en voor administratieve afhandeling is 150 uur beschikbaar. Bovendien werken we nauw samen met het WSP Utrecht Midden. Daarnaast worden we ondersteund door een vrijwilligster die de website en het CRM-systeem onderhoudt. Voor een aantal trajecten maken we gebruik van ZZP ers. (zie ook bijlage 1) Utrecht, januari 2014 J.Bijvank Projectleider Leerwerkloket Utrecht

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Activiteiten en resultaten Organiseren van arrangementen 2.2. Leerlingen zonder Praktijkovereenkomst Onderzoek Leerlingvolgsysteem Eduarte Studieloopbaancentrum ROC Midden Nederland Actieplan Jeugdwerkloosheid, project sluitende aanpak Overbruggingsplaatsen 2.3. Bemiddeling EVC-trajecten 2.4. Bemiddeling Zorgtrajecten 2.5. Voorlichtingsbijeenkomsten 2.6. Consultancy Accounts 2.7. Adviesgesprekken individuele zelfmelders De Taalmeter De Scholingsvoucher 3. Het UWV-project 4. Resultaten Bijlage 1. De formatie Bijlage 2 Overzicht Arrangementen

4 1. Inleiding De activiteiten van het Leerwerkloket Utrecht liggen deels vast door de opdrachten in kaderbrief. Daarnaast richt het leerwerkloket zich naar de mogelijkheden die de markt biedt. Daarbij zijn we uiteraard erg afhankelijk van het economisch klimaat. Onderstaande tekst is een bewerking van de management samenvatting van de basisset regionale arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Utrecht Midden. De economie ontwikkelde zich in 2014 iets gunstiger dan in In 2015 wordt verder economisch herstel verwacht. De afhankelijkheid van economische ontwikkelingen elders en onzekerheid wat betreft politiek beleid maken iedere voorspelling onzeker. Algeheel herstel van de arbeidsmarkt in Utrecht-Midden valt op korte termijn nog niet te verwachten. Het gevolg hiervan is dat de werkloosheid in 2014 nog hoog is. Iets herstel valt op te maken door een lichte toename van werkgelegenheid in de flexibele schil. Aanbodzijde Uitkeringen Utrecht Midden landelijk ww-uitkerkingen + 2,2 % + 4,9 % ww-uitkering Jongeren + 4,9 % Peildatum 1 sep 2014: Toename ww-uitkeringen t.o.v. september 2013 WW-uitkeringen naar beroepsgroep Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht is het hoogst voor de economisch-administratieve beroepen, verzorgende en dienstverlenende beroepen en technische en industrieberoepen. Deze top 3 van beroepsgroepen vertegenwoordigt 69,8% van alle WW-uitkeringen in de regio. Vraagzijde Utrecht Midden % Openstaande vacatures , 5 % Peildatum 1 september 2014: aantal openstaande vacatures t.o.v. 1 september 2013 Er staan vooral vacatures open voor technische en industrieberoepen, verzorgende en dienstverlenende beroepen en economisch-administratieve beroepen in de regio Midden- Utrecht. Bron: Basisset regionale arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Utrecht Midden. We zien dus dat er nog steeds een toename is van werkzoekenden, ook bij jongeren, maar dat de situatie in Utrecht Midden iets beter is dan landelijk. Daarnaast zien we aan de vraagzijde een stijging van het aantal vacatures. Deze vacatures zijn vooral te vinden in het hogere beroepssegment: mbo-4 of HBO. Juist de onderkant van de arbeidsmarkt heeft het nog steeds zeer moeilijk. Er is dus wel vraag naar personeel in bovengenoemde beroepsgroepen, echter er is een mismatch in het gevraagde en aangeboden niveau.

5 2. Activiteiten en resultaten Organiseren van arrangementen Het organiseren van leerwerktrajecten was ook in 2014 onze corebusiness. Het was en is de meest doelmatige manier om werkzoekenden (al of niet met een uitkering) weer aan het werk te helpen. Juist door de mismatch op de arbeidsmarkt is om-, bij- en opscholing vaak de enige route. In 2015 is de verwachting dat er weer iets meer arrangementen gevormd kunnen worden. We blijven ons echter ook inzetten voor individuele dienstverlening, met name op het gebied van leerlingen die geen praktijkleerovereenkomst hebben, maar al wel ingeschreven staan bij het onderwijs. Het Leerwerkloket Utrecht zette in 2014 veel energie in op het organiseren van leerwerktrajecten. Wij deden dat in samenwerking met een groot aantal partijen: WSP Utrecht Midden, WGSP Kromme Rijn Heuvelrug, WGSP Lekstroom, Stichting Werkartaal, Servicepunt Zorg & Welzijn Utrecht. Veelal verzorgde het LWLU het projectplan, het opleidingsplan, de financial engineering, de werving en selectie en de communicatie. Soms ook alleen onderdelen van bovenstaande opsomming. In de bijlage (Bijlage 2) is een opsomming van 16 arrangementen waarop plaatsingen zijn gerealiseerd Leerlingen zonder Praktijkovereenkomst In 2014 zijn veel leerlingen die al met hun opleiding gestart waren, hun praktijkovereenkomst (POK)) verloren. In het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid zijn er twee acties gestart: Onderzoek vanuit Leerlingvolgsysteem Eduarte Leerlingen van ROC Midden Nederland die hun POK kwijt geraakt zijn, zouden aangemeld worden bij het Leerwerkloket Utrecht. In eerste instantie zou het om meer dan 500 leerlingen gaan. Na onderzoek in het leerlingvolgsysteem Eduarte bleek dat het eigenlijk om een administratief aantal ging. De administratieve processen vertragen het inzicht in het juiste aantal pokloze-leerlingen. Na een aantal gesprekken met consulenten van de diverse kenniscentra werd dat bovengenoemde aantal drastisch teruggebracht. Veel leerlingen bleken of een leerwerkplek te hebben of waren van opleiding veranderd of waren gestopt. Daarnaast werden er direct 19 leerlingen aan een leerwerkbaan geholpen. Van dit onderzoek is een verslag gemaakt en aan ROC Midden Nederland aangeboden ter verbetering van de administratieve procesgang.

6 2.2.2 Studieloopbaan Centrum ROC Midden Nederland Een beter beeld gaf de contacten die met het Studieloopbaancentrum werden aangegaan. Daar worden leerlingen die geen POK (meer) hadden naar toegestuurd. Nadat deze leerlingen geholpen waren met het schrijven van een cv of training gekregen hadden rond werknemersvaardigheden werden en worden ze doorgestuurd naar het Leerwerkloket. Daar worden ze geholpen met het vinden van een leerwerkbaan. Ook daar wordt veel eigen initiatief van de leerlingen verwacht. Ze worden gewezen op diverse mogelijkheden: de arrangementen van het Leerwerkloket, stagemarkt.nl, werk.nl en andere sites. Elke drie- vier weken is er een casesoverleg met het SLC. Eventueel worden leerlingen die te lang in caseload zitten aangemeld bij stagetekorten.nl Er zijn 33 leerlingen aangemeld, daarvan zijn er 14 geplaatst, 10 zijn gestopt met de opleiding, 1 is de BOL-opleiding gaan doen, 9 zijn nog in het behandeltraject Totaal Geplaatst Gestopt BOL In behandeling Actieplan Jeugdwerkloosheid, project sluitende aanpak In het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid is er - ook via ROC Midden Nederland - een verbinding gelegd met het team jongeren van de gemeente Utrecht. Deze programmalijn wordt sluitende aanpak genoemd. Daarbij is het de bedoeling dat kandidaten die bij het team jongeren bekend zijn, voor een gesprek worden uitgenodigd. Vervolgens wordt met deze jongeren een traject ingegaan om ze werkrijp te maken. Daarna worden ze bij het leerwerkloket aangemeld teneinde een leerwerkbaan te vinden. Er zijn in de afgelopen periode 20 kandidaten aangemeld. Geen van deze kandidaten heeft een leerwerkplek kunnen vinden. De belangrijkste oorzaak is de afwezigheid van motivatie bij deze kandidaten. Veelal voelen ze zich gestuurd. Ze hebben geen behoorlijke cv s en koppelen niet terug. Daarbij is het belangrijk te weten dat het leerwerkloket geen jobhunter in dienst heeft, zoals bij het vorige actieplan jeugdwerkloosheid. Desondanks gaan we door met het begeleiden van deze jongeren. Er is een tweewekelijkse terugkoppeling met het team jongeren.

7 2.2.4 Overbruggingsplaatsen In overleg met Werkartaal is bekeken in hoeverre leerlingen die hun praktijkovereenkomst verloren zijn, een overbruggingsplaats kan worden aangeboden. Werkartaal heeft daartoe een aantal plaatsen ter beschikking. Het Leerwerkloket Utrecht heeft vervolgens met de projectleider VSV van ROC Midden Nederland geregeld dat deze trajecten uit een deel van de VSV-gelden gefinancierd kunnen worden. Op dit moment maken 4 leerlingen daar gebruik van. Ook met Stichting De Bouwloods is een dergelijke afspraak gemaakt. Tot nu toe wordt dit nog niet benut Bemiddeling EVC trajecten EVC blijft een moeilijk te verkopen product. Er zijn het afgelopen jaar 52 nieuwe EVCtrajecten gestart. Deze trajecten zijn bij ProRail, Reinaerde en Waternet ingezet. ProRail zette in 2014 opnieuw kleinschalig het instrument EVC in voor haar medewerkers. Omdat het Leerwerkloket Utrecht te weinig formatie in huis heeft om de voorgesprekken goed te begeleiden, hebben we contact gezocht met een ZZP er. Zij verzorgt de intakegesprekken en geeft bij de kandidaat aan welk EVC-traject het meest gunstig is en bij welke aanbieder dat EVC-traject gevolgd kan worden. Zij declareert haar kosten bij het leerwerkloket via Stichting Bundel. Vervolgens stuurt Stichting Bundel een factuur naar ProRail Daarnaast verzorgde Bureau STERK ook in 2014 EVC-trajecten bij Reinaerde en Waternet. Rob Egberts, directeur van bureau STERK schrijft ons: Ik wil jullie nog even informeren over de stand van zaken bij Reinaerde en Waternet. We zijn dankzij jullie met deze organisaties in contact gekomen en beide projecten zijn succesvol. In 2014 hebben wij opnieuw bij Waternet en Reinaerde EVC-trajecten uitgevoerd. Bij Waternet ging het om 7 trajecten voor brug- en sluiswachters; waarschijnlijk starten er in november nog 4 trajecten. Bij Reinaerde gaat het om 26 trajecten die in het voorjaar gestart zijn en om 12 trajecten die in november starten. Rob Egberts, Bureau STERK Tenslotte hebben wij in het sectorplan Zorg en Welzijn de paragraaf EVC voor onze rekening genomen. Nu het sectorplan is goedgekeurd, is de volgende stap die instellingen die een EVCtraject wensten in het voorjaar van 2015 bij elkaar te halen en te bekijken hoe we voor elke zorginstelling een op maat constructie (voorlichting, intake, voorgesprek, offerte) kunnen realiseren.

8 2.4. Bemiddeling Zorgtrajecten In 2012 is het project FIZ (Flexibele Instoom Zorg) gestart. Samen met het Servicepunt Zorg en het Leerwerkloket Utrecht zijn organisaties benaderd om te bekijken in hoeverre zij kandidaten die in een uitkering zaten, wilden laten instromen voor een op maat gemaakt opleiding Verzorgende IG. Het Leerwerkloket Utrecht heeft toen voor Zorggroep Charim, Beweging 3.0, Bilthuijsen, Zorgspectrum en Quarijn een offerteronde uitgezet onder leiding van een door ons aangestelde projectleider: Karin Swart. Opleidingsinstituut STOC is met 47 leerlingen gestart, waarbij een speciaal ingestelde werkgroep onderwijs het opleidingstraject mee bepaalde. In 2013 zijn er 2 nieuwe groepen van bij elkaar 43 deelnemers gestart. Ook begin 2014 is een groep met 25 deelnemers gestart. Deze kandidaten waren eigen medewerkers van de Zorginstellingen. In 2014 is uit deze contacten door Karin Swart met Beweging 3.0 een aantal nieuwe opleidingen gestart. Het gaat daarbij om een groep van 35 kandidaten Helpende niveau 2, twee groepen van totaal 37 kandidaten voor niveau 3. De opleidingen niveau 2 worden verzorgd door SVOZ. De opleidingen niveau 3 wordt verzorgd door ROC Midden Nederland in de opleidingslocatie bij het ziekenhuis Meander. Opleider SVOZ Jaar aantal Instroom Ja Ja Nee, eigen personeel 2014 aantal opleider Niveau SVOZ Niveau 3 37 ROC Midden Nederland

9 2.5. Voorlichtingsbijeenkomsten Een andere taak van een leerwerkloket is het verzorgen van voorlichtingen over leerwerkarrangementen, evc-trajecten, financiële mogelijkheden of over opleidingen met een leercomponent in het algemeen. In 2014 hebben we verschillende voorlichtingen verzorgd. Wat daarbij vooral opvalt is de enorme diversiteit. Er waren de volgende voorlichtingen Soort Aantal voorlichtingen Aantal deelnemers Allochtone vrouwen 2 25 Eigen Kracht Regiodagen medewerkers 3 75 SCW Diverse gemeenten Voorlichtingen BBL e rs van 3 35 ROC MN: Automotiv, Hout en Meubel, Horeca Diverse bedrijven 3 32 Jongerenmiddag Defensie Leerwerkdag MediaPlaza Consultancy accounts Ook in 2014 zijn we weer veel gevraagd om adviezen te geven over EVC, over leren en werken in zijn algemeenheid, hoe een leerwerkloket het best kan functioneren. Daarnaast werken we mee aan het Branchepunt Zorg en Welzijn. We hebben Aan 23 organisaties voorlichtingen verzorgd rond Financial Engineering; 5 collega s leerwerkloketten van 5 leerwerkloketten op bezoek gehad; rond Leren en Werken met 11 organisaties een consultancy gesprek gehad; 2 organisaties zijn geadviseerd op het gebied van EVC

10 2.7. Adviesgesprekken met individuele zelfmelders Het leerwerkloket wordt uiteraard ook benaderd door klanten die zelf hun weg naar het leerwerkloket gevonden hebben. Dat leverde 186 contacten op waar of per mail of face-toface een advies gegeven werd. Dat leidde overigens voor 12 kandidaten direct werk op. 6 kandidaten zijn getoetst op hun taalvaardigheid De taalmeter Eén van de diensten die het leerwerkloket Utrecht aan haar kandidaten aanbiedt is het toetsen van hun taalvaardigheid. Kandidaten die géén startkwalificatie hebben, en geen vmbodiploma 3 of 4 wordt gevraagd of zij een test willen doen. Daartoe is via de Stichting lezen en Schrijven het instrument De Taalmeter ontwikkeld. De adviseurs van het Leerwerkloket zetten deze toets in en als blijkt dat de kandidaat inderdaad de kwalificatie Laaggeletterd krijgt, wordt de kandidaat aangemeld bij ROC Midden Nederland. Daar wordt opnieuw getest en wordt de kandidaat al of niet ingeschreven voor een cursus Nederlands Scholingsvouchers STOOF, Stichting Ontwikkel en Opleidingsfonds voor de Flexbranche, heeft in een aantal regio s in het kader van het Sectorplan Uitzendwezen, de mogelijkheid geboden om scholingsvouchers aan te bieden aan flexwerkers. Het leerwerkloket Utrecht is één van de leerwerkloketten die een scholingsvouchers mag aanbieden aan een flexwerker, mits die geen startkwalificatie heeft en in een bepaalde periode voor een uitzendbureau gewerkt heeft. Het Leerwerkloket Utrecht heeft inmiddels aan 6 kandidaten een voucher van 500,- kunnen uitreiken.

11 3. Het UWV-project Door interne organisatorische wijzigingen en procesoptimalisatie dreigt voor administratief medewerkers binnen UWV boventalligheid. Dit betreft medewerkers in diverse administratieve functies, verdeeld over de functiegroepen 2, 3 en 4. Deze boventalligheid wordt, binnen een termijn van 2 jaar, verwacht op de UWV backoffice locaties. De locaties van de regio midden-west zijn gevestigd in: Utrecht, Almere, Den Haag, Leiden en Rijswijk. Medewerkers, die niet in staat zijn door te stromen naar een hogere administratieve functie, zullen naar verwachting slechts tijdelijk in staat zijn binnen UWV te blijven werken. Externe uitstroom naar lagere administratieve functies behoort binnen UWV niet tot de mogelijkheden. Dit betekent dat medewerkers een keuze dienen te gaan maken: stoppen met werken, kiezen voor een beroep in een andere sector (met lagere beloning) of investeren. De huidige arbeidsmarkt vraagt, zowel intern als extern, minimaal een MBO diploma voor administratieve functies. Ook wanneer sprake is van heroriëntatie naar een andere sector, behoort het MBO diploma veelal tot de basiseisen. Het MBO diploma zal hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Om kansen van medewerkers op de interne- en externe arbeidsmarkt te vergroten is diplomering dus noodzakelijk. UWV medewerkers beschikken over jarenlange praktijkervaring, maar veelal niet over de gewenste diploma s. Naar aanleiding hiervan is via het Leerwerkloket Utrecht aan MBO Utrecht (voorheen ROC ASA) de vraag voorgelegd om mee te denken over de mogelijkheid van de toepassing van MBO-examinering waarbij de beroepscompetenties worden geëxamineerd d.m.v. een Proeve van Bekwaamheid. Door de Proeve van Bekwaamheid af te nemen tijdens de werkprocessen bij het UWV kan vastgesteld worden of de medewerker de beroepscompetenties beheerst. Om voor diplomering in aanmerking te komen worden de medewerkers ook geëxamineerd op Nederlands, een moderne vreemde taal, rekenen en burgerschapscompetenties. Nadat aan al deze examenonderdelen uit het examenplan is voldaan wordt de kandidaat voorgedragen voor het MBO diploma. Deze praktische aanpak sluit aan bij de groep administratief medewerkers van UWV. Op deze wijze zijn de afgelopen jaren 60 medewerkers gediplomeerd voor het MBO diploma Administratief Medewerker.

12 4. Samenvatting resultaten Het aantal uitplaatsingen is voor het leerwerkloket geen doel op zich. Ook voorlichting geven en adviezen verstrekken is een belangrijk onderdeel van onze taakstelling. Overigens zijn er in vergelijking tot 2013 méér plaatsingen gerealiseerd, ondanks een tegenwerkende arbeidsmarkt Leerwerktrajecten Aantal plaatsingen EVC 52** 4* 58 * exclusief > 120 bureau Sterk ** inclusief 49 trajecten bureau Sterk 3. Deelnemers voorlichtingsbijeenkomsten Leerlingen zonder Praktijkovereenkomst Aantal adviezen Taalmeter 6 7. Scholingsvouchers STOOF 6 8. Communicatie Aantal volgers Twitter Aantal relaties via CRM Aantal bezoekers website Aantal nieuwsbrieven Aantal werkpleinpagina s 3** 3 29 ** advertorials

13 4.1 Herkomst plaatsingen Het is natuurlijk interessant om te bezien wat de achtergrond van onze geplaatste kandidaten is. Dat niet iedere keer de uitkomst van de optelling op 256 uitkomt, heeft te maken hoe dat getal tot stand gekomen is. In dit getal zitten bijvoorbeeld de kandidaten die geen uitkering hebben, of juist wel of niet op school zitten. Van een aantal missen we de relevante gegevens. Naar de uitkeringssituatie: - Niet uitkeringsgerechtigden (Nuggers) 3 - Arbeidsgehandicapten (AG) 11 - WW 64 - WWB 39 - Werkenden (werk naar werk, of opleiding binnen eigen organisatie) 62 Naar BBL-leerlingen - MBO Utrecht 3 - ROC Midden Nederland 33 - AOC Wellant 1 Naar Arbeidsmarktregio - Flevo 4 - Afoort 19 - Utrecht Hsum 8 - Buiten 28

14 Bijlage 1. Formatie 2014 Projectleider 0,8 fte Projectcoördinator 0,8 fte Adviseur leerwerkloket 0,9 fte Adviseur leerwerkloket 0,3 fte Administratieve ondersteuning 150 uur Totaal 2,8 fte 1) Formatie in 2012 betrof 3,7 fte 2) Formatie in 2013 betrof 2,5 fte

15 Bijlage 2. Arrangementen waarop plaatsingen zijn gerealiseerd. 1 Aethon - verkeersregelaar 2 Beauty Partner - assistent drogist 3 Bikeflex - fietstechnicus 4 Defensie - diversen 5 Diftar - verkeersregelaar 6 Gilde BT - detailhandel BBL 2 7 Gilde BT - Logistiek BBL 2 8 Hostess Partner - Mode adviseur 9 Matroos Binnenvaart 10 RB Academy - Parfumerie 11 Sagenn - Logistiek 12 Soter - Beveiliger BOL 2 13 Traffic Service Nederland - vekeersregelaar 14 Traffic Support - verkeersregelaar 15 WMO Consulent 16 Zin Kraamzorg - VIG BOL 3

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2013. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2013 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht

Jaarverslag 2012. Leerwerkloket Utrecht Jaarverslag 2012 Leerwerkloket Utrecht Het Leerwerkloket Utrecht is een samenwerkingsverband tussen: Gemeente Utrecht, UWV, AOC Wellant, ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Stichting Werkartaal, S-BB, VNO/NCW,

Nadere informatie

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht

Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Businessplan 2013/ 2015 Leerwerkloket Utrecht Partners Samenwerkingsverband Gemeente Utrecht UWV Werkbedrijf MBO Utrecht AOC Wellant College ROC Midden Nederland VNO/NCW MKB Midden Stichting Bundel Stichting

Nadere informatie

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei 2013 1 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Nadere informatie

leren en werken: op de kaart

leren en werken: op de kaart leren en werken: op de kaart Duurzaamheid op de arbeidsmarkt is juist in economisch onzekere tijden uiterst belangrijk. Door de specifieke aandacht die leerwerkloketten schenken aan het begeleiden van

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Monitor Regionale Aanpak jeugdwerkloosheid

Monitor Regionale Aanpak jeugdwerkloosheid Monitor Regionale Aanpak jeugdwerkloosheid Eindrapport Meting 1 Voorjaar 2014 Auteurs: Suzanne de Visser, Auke Witkamp, Mirjam Engelen Zoetermeer, 02 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen

Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 Arbeidsmarktregio Groningen 2013 en 2014 In beweging - aan de bak! Aanpak van jeugdwerkloosheid door het stimuleren van mobiliteit 25 juni 2013 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf

Doen wat werkt. Eén jaar UWV WERKbedrijf Doen wat werkt Eén jaar UWV WERKbedrijf Inhoud Resultaat door samenwerking (voorwoord) 3 Vraag en aanbod gekoppeld 5 Zelfredzaamheid en ondersteuning 5 Onze schakelfunctie 5 Ontsluiten arbeidsmarktinformatie

Nadere informatie

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering

Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering 18 april 2011 Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan werkgeversdienstverlening door tien LeerWerkLoketten Werkgeversdienstverlening Leren en Werken in uitvoering Quick scan

Nadere informatie

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013

Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Verslag uitvoeringsprogramma jan t/m juni 2013 Tijdsvak Januari t/m juni 2013 Opsteller Astrid Persons Datum 18 september 2013 1 rpa Uitvoeringsprogramma West-Brabant januari t/m juni 2013 Inhoud Hfds

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011

Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid. Midden Brabant 2009-2011 Regionaal Actieplan Voorkomen en Bestrijden Jeugdwerkloosheid Midden Brabant 2009-2011 Een samenwerking van alle gemeenten, het UWV werkbedrijf, de kenniscentra, het onderwijs, werkgevers en jeugdzorg

Nadere informatie

Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid

Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Pagina 1 van 29 Actieplan Bestrijding Jeugdwerkloosheid Arbeidsmarktregio Utrecht-Midden September 2009 december 2009 De Bilt Breukelen Bunnik Houten IJsselstein Loenen Lopik Maarssen Montfoort Nieuwegein

Nadere informatie

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015

Van regionale projecten naar structurele voorzieningen. Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Van regionale projecten naar structurele voorzieningen Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Businessplan Leerwerkloketten Haaglanden 2013-2015 Arbeidsmarktregio Haaglanden Plus 2 Colofon

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport DIJK12 Beleidsonderzoek BV Hobéon Management Consult BV April 2005 F. de Bruijn

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief

Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling. Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Nederland heeft iedereen nodig, ook de vluchteling Plan van Aanpak Verankering Banenoffensief Alliantie Banenoffensief Vluchtelingen: VluchtelingenWerk Nederland Stichting Emplooi Stichting voor vluchtelingen-studenten

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie