jaarverslag 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2007 www.nak.nl"

Transcriptie

1 jaarverslag 2007

2 De NAK ontwikkelt mee met het bedrijfsleven.

3 inhoudsopgave pagina pagina 1. Organisatie 05 Jubileum 05 Directie 05 Overdracht fytosanitaire taken 06 ISTA 06 Registratie en Kwekersrecht Onderzoek (RKO) 06 Accreditaties 07 Klachten, beroepen en bezwaarschriften 07 Communicatie NAK Zaaizaden 16 Keuringseizoen Wijziging keuringsvoorschriften Internationale samenwerking 17 NAK/ISTA-workshop Zaadbemonstering NAK AGRO en dochterondernemingen 18 Algemeen Internationale relaties en regelgeving 10 EU 10 OESO 11 UN/ECE pootaardappelstandaard 11 ISTA Personeel en Organisatie 20 Algemeen 20 Sociale Innovatie 20 Wetgeving 20 Personeelsgegevens 21 Overname PD-activiteiten Nieuwe ontwikkelingen en technieken 12 Moleculaire technieken 12 GPS 12 IRIS 13 CRM 13 Facturering Financiën 22 Algemeen 22 Blijven investeren in ontwikkelingen 22 Doelstellingen NAK AGRO Pootaardappelen 14 Keuringsseizoen Wijziging keuringsvoorschriften Fytosanitaire zaken 15 Keuring op maat 15 Bestuur, directie en OR 23

4 voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2007 van de NAK. In 2007 vierde de NAK haar 75-jarig bestaan. Een jaar waarin een moment werd teruggeblikt op de geschiedenis van de NAK, maar vooral werd gekeken naar de toekomst. In dit verslag wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de NAK en de keuringen. Keuringen van uitgangsmateriaal ten dienste van de sector. Het jaar waarin de NAK de fytosanitaire keuringen overnam van de Plantenziektenkundige Dienst (PD), waardoor de éénloketgedachte, zoals het bestuur als doel heeft gesteld in het strategisch plan, concreet vorm kreeg. Daarnaast berichten we over de resultaten van de keuringen en de ontwikkelingen van nationale en internationale regelgeving. Het uitbrengen van een jaarverslag direct na de jaarwisseling is een succes gebleken. De informatie in het jaarverslag maakt actieve deelname van bezoekers van onze telersvergaderingen mogelijk. Door de vroege verschijning is het helaas niet mogelijk de financiële resultaten van 2007 al volledig te vermelden. Mede namens het bestuur bedank ik de medewerkers van de NAK voor hun motivatie en het werk dat verzet is. Dankzij hun inzet heeft de NAK zich in 2007 verder ontwikkeld en verbeterd. Dit werd ondermeer tijdens de audit van de Raad voor Accreditatie vastgesteld. Pieter Oosterveld algemeen directeur

5 1 organisatie Jubileum De NAK werd op 26 mei 1932 opgericht op gezamenlijk initiatief van de minister van Landbouw en het bedrijfsleven. Tijdens de officiële viering op 24 mei roemde de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), mevrouw G. Verburg het werk van de NAK. Zij beschreef de NAK als een bedrijf dat meeontwikkelt met het bedrijfsleven. Een bedrijf waar het nooit saai is. Daarnaast vond ze het een prettig idee dat het wakend oog van de NAK nooit slaapt en erop toeziet dat de regelgeving goed wordt nageleefd. De heer J. Heykoop, vicevoorzitter van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), sprak namens het bedrijfsleven. Hij benadrukte het belang van de NAK als onafhankelijke keuringsdienst. Mede dankzij het werk van de NAK neemt Nederland wereldwijd een vooraanstaande positie in op het gebied van hoogwaardig uitgangsmateriaal. Directie Na een periode van bijna 25 jaar vol toewijding bij de NAK te hebben gewerkt besloot de technisch directeur, mevrouw dr.ir. I. Mastenbroek, de overstap naar het bedrijfsleven te maken. Bestuur, commissies, adviesraad en medewerkers namen op informele wijze afscheid van haar en bedankten mevrouw Mastenbroek voor haar grote inzet en de bijdrage aan het ontwikkelen van de NAK. Op 13 november benoemde het bestuur de heer ir. D.A.M. Risseeuw tot haar opvolger. In oktober opende de NAK de deuren voor de deelnemers aan de keuringen. Een open dag in de periode van topactiviteit in de laboratoria. Het was prachtig weer en daardoor besloten veel van de genodigden voorrang te geven aan de oogstwerkzaamheden. Degenen die wel een bezoek brachten aan de NAK waren onder de indruk van het werk en de kwaliteit ervan. Ook de medewerkers waardeerden de belangstelling voor hun werk.

6 De NAK streeft naar een hoog kwaliteitsniveau van haar dienstverlening. Overdacht fytosanitaire taken Op 15 juni 2007 ondertekende de NAK een overeenkomst met het ministerie van LNV over de overname van diverse inspecties en keuringen op fytosanitair en kwaliteitsgebied van de PD. Ook diverse onderdelen van monitoringstaken heeft de NAK overgenomen. Met deze overeenkomst werd een traject van overleg en onderhandelingen afgesloten. Op 1 september vond de feitelijke overdracht van werkzaamheden plaats. De minister van LNV blijft eindverantwoordelijk voor de inspecties. Door deze overname krijgt een bedrijf in de plantaardige sector nog maar één inspecteur over de vloer. Het inspectiestelsel in de plantaardige sector wordt hierdoor vereenvoudigd. ISTA De algemeen directeur sloot in mei 2007 zijn driejarige termijn als president van de International Seed Testing Association (ISTA) af. In deze functie heeft hij bijgedragen aan de ontwikkeling van ISTA als een moderne, professionele organisatie. De ISTA staat voor de ontwikkeling van methoden voor zaaizaadanalyses en de harmonisatie van toepassing van deze methoden. De NAK is een actief deelnemer aan ISTA-programma s. Het laboratorium van de NAK is door de ISTA geaccrediteerd. Dankzij de samenwerking binnen ISTA beschikt de NAK over internationaal gestandaardiseerde onderzoeksmethoden. De NAK heeft voor een efficiënte aanpak gekozen door de exportinspecties te combineren met de partijkeuring en certificering. Onderdeel van de afspraken met de minister is dat onder andere het bruinrotonderzoek door NAK AGRO wordt overgedragen aan de NAK. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft ook als voorwaarde gesteld, dat de medewerkers in de buitendienst, die overwegend werken voor NAK AGRO, feitelijk in dienst treden van NAK AGRO. Ook op directieniveau is de taakverdeling van de twee directeuren nader afgestemd. Registratie en Kwekersrecht Onderzoek (RKO) In 2007 heeft de NAK haar activiteiten op het gebied van het Registratie en Kwekersrecht Onderzoek aanmerkelijk uitgebreid. De uitbreiding is een gevolg van de samenwerking met Naktuinbouw. Naktuinbouw heeft de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit onderzoek overgenomen van het ministerie van LNV. Naktuinbouw heeft ervoor gekozen de uitvoering samen met collega-keuringsdiensten op zich te nemen. De NAK kan de proeven in samenhang met de keuringsvelden opzetten. Hiermee wordt een aanmerkelijke efficiencywinst geboekt. Een deel van het werk vindt plaats in het laboratorium. Ook worden medewerkers van het laboratorium ingezet bij de beoordeling van de proefvelden.

7 Accreditaties Met haar accreditaties bewijst de NAK dat haar werkwijzen voldoen aan internationale standaarden. De NAK is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd op de ISO/IEC norm voor de veldkeuring en de partijkeuring van pootaardappelen. De ISO/IEC norm is de internationale norm voor inspectie-instellingen. De NAK is al enkele jaren geaccrediteerd door de ISTA voor het zaaizaadonderzoek. Hierdoor is de NAK onder meer bevoegd voor het afgeven van ISTA-certificaten. De ISTA zet zich in voor uniformiteit bij het nemen en onderzoeken van monsters van zaaizaden die internationaal worden verhandeld. Klachten, beroepen en bezwaarschriften Klachtenoverzicht De NAK streeft naar een hoog kwaliteitsniveau van haar dienstverlening. Desondanks kan er wel eens iets misgaan. Klachten die bij de NAK binnenkomen worden erg serieus genomen en, indien mogelijk, zo snel mogelijk opgelost. Door het wegnemen van de oorzaken blijft de NAK werken aan de verbetering van haar dienstverlening. Alle klachten zijn binnen de vastgestelde termijn afgehandeld. Uit de analyses van de klachten zijn meerdere verbeteringen gerealiseerd. Er waren geen aanleidingen om keurings- of analyseresultaten in te trekken. Jaarlijks wordt het klachtenoverzicht op de NAK-website gepubliceerd. Met de overdracht van de fytosanitaire taken is ook het toezicht op de NAK toegenomen. Naast de audits door de RvA en de ISTA, beoordelen nu ook auditoren van de PD de uitvoering van de taken van de NAK. In het kader van de overdracht van de fytosanitaire taken is in het verslagjaar gewerkt aan de overdacht van de accreditatie van NAK AGRO aan de NAK. Het gaat hierbij om het onderzoek op bruin- en ringrot. Bezwaarschriften In 2007 heeft de NAK een zestal bezwaarschriften ontvangen. Twee bezwaren richtten zich tegen de uitslag van de keuring en vier bezwaren hadden betrekking op het in rekening brengen van het extra tarief wegens een te late aangifte zaaizaden. Nadat twee van de vier bezwaren eerst ongegrond zijn verklaard, heeft de NAK alsnog alle vier bezwaren tegen het extra tarief gegrond verklaard en het in rekening gebrachte bedrag aan alle zaaizaadtelers, van wie de aangifte te laat was ontvangen, terugbetaald. In plaats van het extra tarief zijn alleen administratiekosten in rekening gebracht. Van de andere twee bezwaren tegen de uitslag van de keuring is er één gegrond verklaard en één ongegrond. Alle bezwaren zijn binnen de wettelijk voorgeschreven termijn afgehandeld. Beroepen In een, sinds 2005, lopende beroepszaak heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de NAK ook in hoogste instantie in het gelijk gesteld. Een andere, sinds 2005, lopende beroepszaak is nog in behandeling. In 2007 zijn geen nieuwe beroepen ingesteld.

8 Dankzij overname PD-taken vereenvoudiging van inspectiestelsel. Communicatie NAK Het jaar 2007 stond in het teken van het 75-jarig jubileum van de NAK. Dit heugelijke feit werd in mei 2007 met relaties van de NAK gevierd in Amersfoort. Mevrouw G. Verburg, minister van LNV, hield tijdens het officiële gedeelte een toespraak. Naast deze officiële viering op 24 mei in Amersfoort, zijn in oktober open dagen voor de telers, kwekers en handelaren gehouden. Deze dagen waren bedoeld om telers, kwekers en handelaren de mogelijkheid te bieden eens een kijkje achter de schermen van de keuringsdienst te nemen. Informatieverstrekking pootaardappelen In aanvulling op bestaande externe publicaties stelt de NAK vanaf 2008 jaarlijks rond 1 september een overzicht beschikbaar van de te velde goedgekeurde arealen pootgoed per ras en per klasse. Tot nu toe is deze informatie alleen beschikbaar in de vorm van de uitslaglijst. In de sector is de behoefte aan informatie over de raspositie aan het einde van de veldkeuring. Met een tussenstand rond 1 september komt de NAK tegemoet aan deze wens. Publicaties In het kader van het 75-jarig jubileum is de bedrijfsbrochure en de bedrijfspresentatie van de NAK op dvd vernieuwd. Deze zijn zowel in het Engels als Nederlands verschenen. Ook worden sinds begin van het jaar digitale nieuwsberichten verstuurd. De digitale nieuwsbrief van de NAK is in 2007 zeven keer verstuurd. De website van de NAK werd in 2007 zeer goed bezocht met op topdagen gemiddeld ruim 600 bezoekers. Ook de belangstelling van de vakpers voor de nieuwsvoorziening op de NAKwebsite was groot. Dit is gebleken uit de overname van de nieuwsberichten in de vakbladen. De NAK geeft dan ook prioriteit aan een actuele informatievoorziening op haar website. Telers werden in 2007 via direct mailings en circulaires geïnformeerd over actuele onderwerpen. Daarnaast heeft de NAK in januari 2007 op diverse plaatsen in Nederland telersvergaderingen georganiseerd. Deze jaarlijks terugkerende vergaderingen hebben een informatief karakter voor de teler en de sector en dienen als klankbord voor de bestuurders van de NAK. Daarnaast is de NAK aanwezig geweest op de pootgoedavonden van LTO om informatie te geven over diverse actuele zaken en om de wijzigingsvoorstellen van het keuringsreglement 2008 toe te lichten.

9 Plantkeur De NAK is nauw betrokken geweest bij zowel de interne als externe communicatie over de overname van diverse fytosanitaire taken van de PD. In samenwerking met andere partijen is het communicatieplan verder uitgewerkt en de website onderhouden. Betrokken ondernemers in de plantaardige sector werden via de NAK-website en een leaflet geïnformeerd over de procedures en aanvragen, tarieven en het serviceniveau van de NAK met betrekking tot de import- en exportinspecties. Beurzen In 2007 heeft de NAK deelgenomen aan bedrijvencontactdagen en aan diverse banenbeurzen op agrarische hogescholen om de naamsbekendheid te vergroten onder potentiële nieuwe medewerkers. Interne communicatie De informatievoorziening naar NAK-medewerkers verliep in 2007 via diverse publicatie-uitingen. Iedere twee maanden werd met het salarisstrookje het infobulletin meegestuurd. Hierin staan nieuwsfeiten afkomstig van diverse afdelingen binnen de NAK. De NAK beschikt over een intranet met actuele, relevante informatie voor NAKmedewerkers. Ook alle procedures, instructies en documenten, die deel uit maken van het kwaliteitssysteem, zijn via het intranet beschikbaar voor medewerkers. In het begin van 2007 heeft het personeelsblad Bladrol een nieuw uiterlijk gekregen. Met uitzondering van de vakantieperiode werd maandelijks een informatiebijeenkomst over uiteenlopende bedrijfsonderwerpen georganiseerd voor de binnendienstmedewerkers van de NAK.

10 10 2 internationale relaties en regelgeving NAK-deskundigen hebben zitting in diverse internationale organen, zoals de EU, OESO, ISTA en UN/ECE. In deze organen wordt het keuringsbeleid opgesteld en uitgewerkt. Daarnaast heeft de NAK regelmatig contact met collegakeuringsdiensten in het buitenland over het keuringsbeleid en de uitvoering. EU Regelgeving De EU besloot in het kader van Betere regelgeving een enquête en interviews af te laten nemen onder alle betrokken partijen in de lidstaten. De vragenlijst heeft betrekking op: voldoen de richtlijnen nog aan de gestelde doelen, welke kosten worden gemaakt om aan de EU-eisen te voldoen, hoe zijn de verantwoordelijkheden tussen overheid en bedrijfsleven verdeeld en hoe wordt de toekomst gezien? Een stuurgroep, waarin Nederland is vertegenwoordigd, begeleidt dit proces. Het uiteindelijk doel van de operatie is de huidige EU-richtlijnen te vereenvoudigen. De resultaten van het onderzoek worden eind 2008 verwacht. EU bezoek Nederland De nieuwe directeur-generaal van DG SANCO (Directoraat- Generaal voor Gezondheids- en Consumentenbescherming), de heer M. Flüh, heeft op 7 november een bezoek aan Nederland gebracht. Hij is ontvangen door het ministerie van LNV en de drie keuringsdiensten NAK, Naktuinbouw en de Bloembollenkeuringsdienst (BKD). Na een korte uitleg over de taken en het werk van de keuringsdiensten is gesproken over de toekomst van de keuringssystemen en de EU-richtlijnen. Het programma werd afgesloten met een bezoek aan een pootaardappelen een zaaizaadbedrijf. De gesprekken over landrassen, amateurrassen groenten en natuurlijke mengsels zijn nog steeds niet afgerond. De in het PCT (Permanent Comité Teeltmateriaal van de EU) goedgekeurde tekst voor landrassen van landbouwgewassen is door de Juridische Dienst van de Commissie afgewezen en moet opnieuw worden besproken. Derogaties Wegens het uitzonderlijke zomerweer was de kwaliteit van veel zaadgewassen in noordwest Europa matig tot slecht. Daarom hebben veel landen een derogatie voor verlaagde kiemkracht aangevraagd en gekregen. Nederland heeft voor wintertarwe een derogatie aangevraagd voor ton handelszaad, dat wil zeggen niet te velde gekeurd zaad. Toen bleek dat Duitsland, Zweden en Oostenrijk voldoende gekeurd zaaizaad konden aanbieden, heeft Nederland het verzoek ingetrokken. EU-vergelijkingsvelden De NAK heeft in 2007 geen EU-vergelijkingsvelden aangelegd. Sinds 2006 geeft de EU hiertoe geen opdracht meer. Brussel beraadt zich momenteel over het beleid ten aanzien van het nut en de noodzaak van vergelijkingsvelden. Volgens de NAK hebben de velden veel bijgedragen aan de harmonisatie van de uitvoering van de keuringen in de verschillende EU-lidstaten. De aanleg van de velden is in het verleden opgezet door de NAK en de collega-keuringsdiensten in België en Frankrijk.

11 11 OESO Jaarvergadering OESO Het secretariaat van de OESO is bezig een Strategisch Plan op te stellen. Met het oog daarop worden keuringsdiensten, overheid en bedrijfsleven geënquêteerd. Besloten is dat OESO-certificering van mengsels van groenvoeders en granen mogelijk wordt. Verder hoeft bij import van partijen van de categorie gecertificeerd zaad het importerende land niet langer een nacontrole aan te leggen. Werkgroep Rasechtheid en Raszuiverheid Deze werkgroep, waarin ook de NAK is vertegenwoordigd, heeft inmiddels definities voor rasechtheid en raszuiverheid opgesteld. Verder is overeengekomen dat rasechtheid primair aan de hand van controlevelden wordt beoordeeld. Raszuiverheid kan het beste worden beoordeeld door middel van veldkeuringen, eventueel aangevuld met de resultaten van controlevelden. In grote lijnen is de werkgroep het ook eens over de methodiek van de nacontrole en de daarbij te hanteren normen. Vraag is nog of de nacontrole het resultaat van de veldkeuring moet meten of de kwaliteit van de in het verkeer gebrachte partijen. UN/ECE pootaardappelstandaard De NAK vertegenwoordigt de overheid en de pootgoedsector tijdens bijeenkomsten van de UN/ECE. Hierin vindt afstemming plaats over aspecten rond keuring en certificering van pootaardappelen. Het doel is een internationale standaardisatie van regelgeving. In dit forum komen niet alleen actuele thema s aan de orde, maar ook bijvoorbeeld de relatie met de EU en andere instanties. Bij het jaarlijkse overleg in Genève in 2007 was ook de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) vertegenwoordigd. Er vinden nauwelijks nog ingrijpende wijzigingen plaats in de standaard. In de afgelopen periode is vooral aandacht besteed aan het ontwikkelen van visuele hulpmiddelen voor de keuring, arbitrage, homogeniteit van partijen, actualisering van de lijst met schadelijke organismen en de ontwikkelingen rond nieuwe stammen van het Y-virus. Daarnaast wordt de bestaande keuringspraktijk in de verschillende landen in kaart gebracht. ISTA Het driejaarlijkse ISTA-congres werd gehouden in Brazilië. Dankzij de grote belangstelling vanuit het Zuid-Amerikaanse continent was dit congres het grootste ooit. Het programma van het congres bestond uit een symposium, vergaderingen van de technische commissies en de ledenvergadering. Het thema van het congres was Diversity in Seed Technology. De vergaderingen van de technische commissies stonden in het teken van evaluatie van onderzoeksresultaten en de formulering van voorstellen tot aanpassing van de onderzoeksprotocollen. Verdere stelden de commissies werkplannen op voor de komende jaren. Tijdens de ledenvergadering werd het strategisch plan voor de komende jaren goedgekeurd. ISTA stelt in dit plan een goede samenwerking met overheden en bedrijfsleven centraal. In 2007 bereikte ISTA de mijlpaal van 100 geaccrediteerde laboratoria.

12 12 3 nieuwe ontwikkelingen en technieken De agrarische sector is continu in beweging. De NAK houdt de ontwikkelingen in het bedrijfsleven nauwlettend in de gaten. Om aan de wens van de klant te blijven voldoen, is de NAK voortdurend op zoek naar nieuwe methoden en technieken. Moleculaire technieken (PCR) Het afgelopen jaar heeft de NAK met succes gewerkt aan de routinematige toepassing van moleculaire technieken. In 2007 zijn de eerste van een serie moleculaire technieken ingebouwd in het keuringssysteem. Hiervoor werd een apart laboratorium ingericht voor het routinematig uitvoeren van PCR-testen. Alle aangevraagde soortbepalingen voor aardappelcystenaaltjes gebeuren nu met PCR, waardoor ook mengbesmettingen van het gele en het witte aardappelcystenaaltje (Globodera rostochiensis en Globodera pallida) in grote hoeveelheden cysten goed kunnen worden opgespoord. aan uitbreiding van de toets met andere aardappelvirussen. Daarnaast werd in 2007 door onderzoekers van de NAK aangetoond dat de nieuwe stammen van het aardappelvirus Y (Y ntn en Y n W) bijna altijd gewoon in het veld herkenbaar, en dus selecteerbaar, zijn. Tegenvallende resultaten tijdens de nacontrole kunnen dus niet toegeschreven worden aan symptoomloze stammen van aardappelvirus Y. Samen met Plant Research International (PRI) in Wageningen, en medegefinancierd door het Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), doet de NAK onderzoek naar de efficiency waarmee deze nieuwe stammen van het Y-virus worden overgebracht door bladluizen. Tijdens het verslagjaar is de NAK gestart met een project dat een moleculaire detectiemethode moet opleveren voor de drie veroorzakers van zwartbenigheid en stengelnatrot ( Erwinia -soorten). Ook de eerste ervaringen met het toepassen van moleculaire technieken bij het identificeren van wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne) waren positief. Samen met de gevalideerde moleculaire methode om de quarantaineaaltjes Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax rechtstreeks in de knol aan te kunnen tonen, heeft de NAK een belangrijk hulpmiddel in handen om de teler bij te staan in de strijd tegen deze nematoden. GPS Global Positioning System (GPS) wordt meer en meer toegepast binnen de agrarische sector. De NAK heeft de afgelopen jaren op kleine schaal wat proeven uitgevoerd, waarbij gebruikgemaakt is van GPS. De NAK ziet grote toepassingsmogelijkheden van GPS, aangezien de werkzaamheden hiermee nauwkeuriger en efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Naast het gebruikmaken van GPS bij het nemen van monsters kunnen met behulp van GPS ook bemonsteringsschetsen van percelen worden gemaakt. Eerdere researchinspanningen op het gebied van het aardappelspoelknolviroïde (PSTVd) heeft het afgelopen jaar zijn vruchten afgeworpen. De NAK kon hierdoor de PD bijstaan toen dit viroïde opdook in kuipplanten. In 2007 werd, als proef en in spoedgevallen, een moleculaire toets geïntroduceerd waarmee binnen een week nacontroleresultaten voor het aardappelvirus Y kunnen worden geleverd. De NAK werkt aan verdere validatie en

13 13 IRIS In 2007 zijn de ervaring met het ingevoerde Integraal Registratie- en Informatie Systeem (IRIS) geëvalueerd. Dit informatiesysteem, dat in 2006 is gelanceerd, maakt een geheel nieuwe vorm van dienstverlening via internet mogelijk. De eerste programma s zijn inmiddels operationeel. CRM Om een nog betere service te verlenen richting onze klanten, is dit jaar gestart met het project Customer Relationship Management (CRM). Dit CRM-systeem biedt functionaliteiten die een optimale dienstverlening mogelijk maken. In het CRM-systeem wordt onder andere verwerkt welke klanten welke producten en/of diensten hebben afgenomen. Dit heeft als voordeel dat onze klanten snel en efficiënt geholpen kunnen worden bij eventuele klachten. Daarnaast is de NAK, door de toepassing van een informatiebibliotheek, in staat veelvoorkomende vragen van klanten sneller en beter te beantwoorden. De vragen waar niet direct een pasklaar antwoord voor is, worden in het CRM-systeem bewaakt. Zo zullen er geen vragen onbeantwoord blijven. De invoering van het CRM-systeem gebeurt stapsgewijs. In juni 2007 is het IRIS-onderdeel C-analyse gepresenteerd aan de zaaizaadcommissie van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en het graszaadbedrijfsleven. De reacties hierop waren zeer positief. De graszaadtelers en de graszaadbedrijven kunnen nu via het internet direct de resultaten bekijken. Daarnaast is het voor de telers mogelijk om de uitslagen van verschillende onderzoeken per te ontvangen, waardoor ze sneller over deze informatie beschikken. De eerste ervaringen met IRIS zijn positief. Maar doordat de ontwikkeling van de programmatuur gecompliceerder bleek dan verwacht, zal de oplevering van alle programma s, bijvoorbeeld die voor de keuringen van pootaardappelen, later plaatsvinden dan gepland. Facturering Voor het factureren heeft de NAK besloten om vanaf januari 2008 standaard software in te voeren. Hierdoor is de NAK in staat het factureringsproces efficiënter te laten verlopen. Daarnaast is de NAK ook voorbereid op de mogelijkheid om gebruik te gaan maken van digitale facturering. Het aanbieden van een digitale factuur aan onze klanten heeft voor de klant als voordeel dat de factuur direct kan worden verwerkt via een internetbank applicatie. De verwachting is dat onze klanten op termijn steeds meer gebruik gaan maken van elektronische facturen.

14 14 4 pootaardappelen De NAK keurt hectare pootaardappelen. Keuringsseizoen 2007 Dit jaar werd ha voor de keuring aangegeven. Door de vroege ontwikkeling van de gewassen is de veldkeuring op 29 mei in het zuiden van het land gestart. Bij de veldkeuring is 73% van het areaal in de aangegeven klasse gebleven. Van de 27%, dat verlaagd is in klasse, is 8% afgekeurd. Het grootste deel van deze verlagingen (80%) was te wijten aan bacterieziekten. Met name in de klasse E2 werd om deze reden extreem veel verlaagd (40%). Dit jaar werden er voor het eerst uitsluitend adviesdata voor loofvernietiging vastgesteld. Vanwege de vroege bladluisvluchten vielen deze data relatief vroeg. Slechts weinig percelen (10%) werden voor de adviesdata doodgemaakt met als gevolg dat de NAK veel partijen heeft onderzocht in de nacontrole. De kwaliteit van het pootgoed oogst 2006 was gemiddeld genomen goed. Dit bleek onder meer uit het feit dat er betrekkelijk weinig klachten over het afgeleverde product binnenkwamen. Pas na opkomst kwamen enkele klachten binnen van consumptietelers, die hoge percentages uitval als gevolg van bacterieziekten meldden. Bij de partijkeuring van de oogst 2007 deden zich nog weinig problemen voor. De gemiddelde kwaliteit was goed. Wel kwamen er meer groeischeuren voor. Dit wordt verklaard door de extreme weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen. Exportkeuring Pootgoed In het kader van de overname van werkzaamheden van de PD, is de NAK per 1 september met de exportkeuring van pootgoed begonnen. Keurmeesters zijn daartoe extra getraind op de verschillende quarantaine organismen. Keurmeesters kennen de landeneisen en leggen alle beoordelingsresultaten ten behoeve van deze keuring per partij vast in de PDA (Personal Digital Assistant). De bedoeling was deze gegevens vervolgens digitaal te verwerken, zodat exporteurs rechtstreeks partijen vanuit het Programma Client Export op het fytosanitaire document kunnen plaatsen. Helaas was dit programma van de overheid niet tijdig gereed, zodat voorlopig nog met inspectiebiljetten op papier wordt gewerkt. Nacontrole De nacontrole kende dit jaar een vlotte start. De monstername kwam begin augustus goed op gang, waardoor een voorsprong van ongeveer twee weken ten opzichte van de planning van voorgaande jaren werd gerealiseerd. Door het bijhuren van twee kassen ontstond er geen vertraging bij het verwerken van de monsters. Wel bleek tijdens het opkweken van de planten dat er veel kiemrust was. Met name bij de moeilijk kiemende rassen viel de opkomst tegen en is er meer dan gemiddeld herbemonsterd. In totaal werden monsters onderzocht (3,7 miljoen knollen), afkomstig van percelen ( ha). Het verlagingspercentage in 2007 is met 11,6%* gelukkig beduidend lager dan in * Stand per december 2007

15 15 Wijziging keuringsvoorschriften 2008 Onder voorbehoud van goedkeuring door de minister van LNV wijzigt het keuringsreglement per 1 mei 2008 als volgt: Controle op naleving eisen ATR-vermeerdering Op verzoek van de NAO en de LTO neemt de NAK de eisen die gelden voor de zogenaamde eenmalige vermeerdering voor consumptieteelt in haar regelgeving op. Deze eisen zijn nu opgenomen in de Verordening HPA Aardappelteelt Het gaat om de volgende eisen: - de bedoelde vermeerdering ten behoeve van consumptieteelt is alleen toegestaan voor consumptietelers en niet voor pootgoedtelers; - de bedoelde vermeerdering moet plaatsvinden binnen een straal van 25 km vanaf de vestigingslocatie van het bedrijf. Zowel de NAO als de LTO hebben gepleit voor opname van deze eisen in de NAK-voorschriften, omdat hierdoor de controle op de naleving van deze eisen effectiever is. De NAK kan dan namelijk een aangifte weigeren als niet aan de eisen wordt voldaan. Het besluit voor wijziging van de regelgeving van de NAK op dit punt is genomen onder voorbehoud van de uitkomsten van een juridische toetsing. De NAO en de LTO zijn door de NAK uitgenodigd dit traject van nabij te volgen. Verbetering kwaliteit uitgangsmateriaal De omvang van de verlagingen door Erwinia-besmettingen baart de sector zorgen. Zowel binnen het project Bacterievrije pootgoedteelt als binnen organisaties is veel discussie over mogelijkheden voor verbetering. Telers, handel en de NAK hebben hierin ieder hun eigen verantwoordelijkheid. De NAK is verantwoordelijk voor een juiste vaststelling van de pootgoedkwaliteit. Het huidige keuringssysteem blijkt daarvoor onvoldoende geschikt. In samenwerking met betrokkenen uit de sector werkt de NAK aan concrete actiepunten voor de uitvoering van de keuring in Fytosanitaire zaken Door de overname van de exportkeuringen van de PD, is de NAK nog nauwer dan voorheen betrokken bij fytosanitaire regelgeving van de overheid. De NAK neemt dan ook deel aan diverse vormen van afstemming over fytosanitaire dossiers, onder andere in het Klankbord Akkerbouw. Dit is een overlegplatform onder regie van de PD, met vertegenwoordigers van sectororganisaties en de NAK. Naast bruin- en ringrot was er vooral aandacht voor de aanstaande aanpassingen van het AM-beleid in de EU, mogelijke risico s van introductie van PSTVd in de aardappelkolom vanuit sierplanten en verscherping van de regelgeving voor het wortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi en fallax). De NAK heeft ook zitting in de sectorwerkgroep Akkerbouw van de PD. Hierin komen vooral uitvoeringstechnische zaken aan de orde. De NAK krijgt regelmatig bezoek van buitenlandse overheden, meestal onder begeleiding van de PD of het Nederlands Instituut voor de Afzetbevordering van Pootaardappelen (NIVAP). Het aantal bezoekers uit het buitenland lijkt toe te nemen, onder meer vanwege de nieuwe rol van de NAK in de pootgoedkeuring voor afzet naar derde landen. Keuring op maat In het najaar van 2006 is een begin gemaakt met een nieuw onderzoek naar mogelijkheden om de huidige systematiek van de partijkeuring aan te passen. Dit onderzoek moet vooral voor grote bedrijven leiden tot lagere kosten van de partijkeuring. Hoewel de bedrijfsvoering op deze bedrijven een efficiënte keuring mogelijk maakt, zien telers dit voordeel momenteel nog niet terug. Eventuele aanpassingen in de uitvoering van de keuringen zullen moeten passen in nationale en internationale regelgeving. Daarin is bepaald dat de NAK alle percelen en partijen pootaardappelen zelf moet keuren. De voorgenomen pilot-studie Keuring op maat vindt plaats in 2008.

16 16 5 zaaizaden Keuringseizoen 2007 Granen, peulvruchten en fijne zaden Het totale areaal is dit jaar met 700 ha afgenomen tot ha. Deze teruggang komt geheel voor rekening van het vlas. Afkeuring of verlaging op raszuiverheid kwam in 2007 het meeste voor bij zomertarwe en vezelvlas. Door de natte zomer waren bij vrijwel alle gewassen de opbrengsten duidelijk lager dan het meerjarig gemiddelde. Bij vlas was de opbrengst uitzonderlijk laag. Ook de kwaliteit van het zaaizaad viel vaak tegen. In verband met de fijne korrel en het hoge uitschoningspercentage heeft de Vaste Commissie Zaaizaden voor tarwe de zeefmaat verlaagd naar 2.20 mm. Grassen Het areaal grassen is met ha teruggelopen naar ha. Engels raaigras en roodzwenkgras vertoonden de sterkste teruggang. Van het totale areaal keurden erkende bedrijfskeurmeesters ha. De NAK keurde het prebasis en basiszaad en het resterende deel van het gecertificeerde zaad. Op 5% van alle, door erkende keurmeesters beoordeelde, percelen voert de NAK een controlekeuring uit. Evenals vorig jaar kwam uit de controlekeuringen naar voren dat sommige erkende keurmeesters onvoldoende aandacht besteedden aan het onderdeel belending. Bij enkele bedrijven verhoogt de NAK in 2008 daarom de controlekeuringen naar 10%. Wijziging keuringsvoorschriften 2008 De wijzigingen bij de zaaizaden zijn: Normen onkruiden en cultuurzaden lijnzaad De specifieke norm van twee cultuurzaden in een monster van 150 gram is komen te vervallen. In een monster van 150 gram mogen vijftien zaden van andere plantensoorten waarvan niet meer dan vier duist en twee vlasdolik voorkomen. Zeefmaat tarwe De zeefmaat voor winter- en zomertarwe is verlaagd van 2.40 naar 2.20 mm spleetzeef. Geldigheid monsteronderzoek granen, peulvruchten en fijne zaden Voor alle soorten geldt een maximale geldigheid van zes maanden. Ligt de kiemkracht minimaal acht procent- punten (voor lijnzaad minimaal vier procentpunten) boven de minimumnorm, dan is de geldigheid van het monsteronderzoek negen maanden. Vermelding kiemkracht granen, peulvruchten en fijne zaden Bij alle gewassen wordt de kiemkracht in groepen van maximaal vijf procentpunten op het certificaat vermeld. Voor vezelvlas krijgen de kiemkrachtgroepen een bandbreedte van vier punten. Zaadnormen niet-gekeurde soorten In mengsels voor niet-voederdoeleinden mag ook zaad van niet-keuringsplichtige soorten worden opgenomen. Hiervoor gelden de volgende zaadnormen: Wilde haver: Kweek: 0,5% Duist: 0,3% Vulpia: 1% 0-norm voor het hele monster

17 17 Internationale samenwerking Vanuit het buitenland is grote belangstelling voor het keurings- en certiferingswerk, zoals dat in Nederland is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Via trainingen en samenwerking in internationale projecten ondersteunt de NAK keuringsinstellingen in andere landen. Kennisoverdracht is een belangrijke activiteit binnen de NAK. De NAK richt zich hierbij op doelgroepen in binnenen buitenland. Voor geïnteresseerden uit de Nederlandse pootgoedsector heeft de NAK in de winterperiode drie maal een tweedaagse Aardappelselectiecursus verzorgd, waarbij het theoretische gedeelte werd behandeld. Voor het praktijkgedeelte is in de zomer oefengelegenheid ingericht op de verschillende proefbedrijven van de NAK. Vanuit het buitenland is voor de Aardappelselectiecursus eveneens belangstelling. Verschillende groepen buitenlanders hebben de Engelse variant van deze cursus in Emmeloord bijgewoond. De cursus werd ook in Rusland georganiseerd. Veel trainingen in het buitenland zijn gerealiseerd in het kader van internationale projecten die worden gesubsidieerd door programma s van de nationale overheid en internationale organisaties, zoals de Europese Unie, de FAO of de ISTA. Eveneens is op verzoek van het bedrijfsleven diverse malen een opleiding ontwikkeld en verzorgd. NAK/ISTA-workshop Zaadbemonstering Regelmatig worden door de ISTA workshops gegeven over de hele wereld. Ook bij de NAK worden workshops van de ISTA georganiseerd, waarbij tegelijkertijd een beroep wordt gedaan op de deskundigheid van onze NAK-medewerkers. Van 11 tot 14 september heeft de ISTA-workshop Zaadbemonstering bij de NAK plaatsgevonden. Deelnemers uit elf Europese landen deden mee aan de workshop, waarbij zowel de theorie als de praktijk aan de orde kwamen. De volgende onderwerpen zijn behandeld: algemene principes voor bemonstering; ISTA-handboek voor zaadbemonstering; bemonstering van zakken, kisten en jumbozakken; automatische bemonstering; monsterverkleining; training, erkenning en toezicht op monsternemers. Voor het zaaizaadbedrijfsleven is diverse malen de training Veldkeuring Granen, Veldkeuring Grassen en de cursus Zaadbemonstering gegeven. Deze cursussen, alsmede trainingen over Zaaizaad-technologie en Kwaliteitssystemen, werden in 2007 onder andere aangeboden in Roemenië, Oezbekistan, Brazilië en Oekraïne. De workshop werd gegeven door docenten uit het buitenland afkomstig van vooraanstaande universiteiten en door specialisten op dit vakgebied. Het praktijkgedeelte werd uitgevoerd bij Agrifirm te Emmeloord en Barenbrug Holland in Oosterhout. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de deelnemers zeer tevreden waren over de workshop.

18 18 6 nak agro en dochterondernemingen Algemeen NAK AGRO is opgericht in 1995, als dochteronderneming van de NAK. Tot dat moment combineerde de NAK de uitvoering van wettelijke taken met private taken. NAK AGRO nam deze taken over, waardoor het bedrijf een enorme groei doormaakte. NAK AGRO verwierf zich een vooraanstaande positie op het gebied van diverse certificatieschema s in de akker- en tuinbouw. In opdracht van de PD voerde NAK AGRO onder meer het bruinroten ringrotonderzoek uit. Verder speelt NAK AGRO een belangrijke rol bij de opsporing van ziekten als aardappelmoeheid. Het jaar 2007 is voor NAK AGRO een jaar van veranderingen en nieuwe ontwikkelingen geweest. Op basis van Europese regelgeving stelde de minister vast dat onderzoeken op quarantaine ziekten, gebaseerd op deze regelgeving, niet meer door private bedrijven mogen worden uitgevoerd. Voor NAK AGRO hield dit in dat het onderzoek op bruinrot en ringrot moest worden overgedragen aan de NAK. Datzelfde geldt voor het wettelijk verplichte AM-onderzoek. Dit onderzoek zal in 2008 door de NAK worden uitgevoerd. NAK AGRO heeft inmiddels plannen uitgewerkt voor het genereren van nieuw werk. NAK AGRO werkt samen met verschillende ondernemingen in de agrarische sector die de eigen werkzaamheden van NAK AGRO aanvullen en versterken. Door samen te werken kan NAK AGRO onder meer een deel van het werk uitbesteden en werk in opdracht van andere bedrijven uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is het verrichten van virustesten voor keuringsdiensten in het buitenland. In het streven van NAK AGRO tot samenwerking paste ook het investeren in bedrijven. In 2007 werd de audit- en inspectie-instelling KBBL franchise overgenomen. KBBL franchise is een partner van ISACert B.V. en werkt onder de naam ISACert Nederland. Met deze uitbreiding heeft NAK AGRO de eigen positie op het gebied van de zogenaamde post-farm gate inspecties en beoordelingen verder versterkt.

19 19 ISACert ISACert is een wereldwijd opererende audit- en certificatie-instelling. ISACert is ontstaan uit een fusie tussen de certificatie-instellingen FoodCert en ISA (International Supplier Auditting). De aandelen van beide bedrijven waren reeds in het bezit van NAK AGRO. Via een netwerk van partners certificeert ISACert bedrijven actief in de foodsector in ruim 40 landen. ISACert biedt internationaal het totaalpakket van retail-standaarden en internationale ISO-standaarden op het gebied van voedselveiligheid en diervoederveiligheid alsmede milieuzorg en duurzaam ondernemen. ISACert werkt op basis van een franchiseformule over de hele wereld. Op dit moment zijn er 20 franchisenemers en reikt het werkgebied tot en met China. ISACert Nederland ISACert Nederland is één van de franchisenemers van ISACert. ISACert Nederland beoordeelt en inspecteert bedrijven in heel Nederland. Met verschillende certificatieschema s, waaronder BRC, IFS, Branche Hygiëne Codes, GMP-feed, HACCP, ISO 9001, ISO en ISO 14001, bedient ISACert Nederland de hele post-farm gate voedselketen. Dit houdt in dat ISACert Nederland betrokken is bij certificering van productieprocessen en producten van bedrijven in de verwerkende industrie, retail en de professionele voedselbereiding. Cicero Cicero is een onafhankelijk bedrijf voor Controle, Inspectie en Certificering van producten en productieprocessen. Cicero is in 2005 opgericht als dochteronderneming van NAK AGRO en Stichting Centraal Bureau diensten aan Slachtdieren (CBS) te Utrecht. Cicero gebruikt de ervaring en deskundigheden van beide moederbedrijven voor het aanboren van nieuwe markten. Ook werkt Cicero nauw samen met de certificatie-instelling ISACert. Cicero heeft een belangrijk marktaandeel van de inspecties in de melkveehouderij. Deze inspecties worden uitgevoerd volgens het kwaliteitssysteem dat door Cicero en de opdrachtgever gezamenlijk is opgezet. Cicero is verder actief in de taxi- en uitzendbranche. Plantconsult Plantconsult is een besloten vennootschap met als aandeelhouders NAK AGRO en de BKD. Plantconsult richt zich op binnen- en buitenland. Voorheen was Plantconsult vooral een adviesbureau voor kwaliteit en voedselveiligheid. Het afgelopen jaar heeft het bedrijf zich vooral gericht op het verzorgen van trainingen. Plantconsult is in 2004 gaan werken volgens de franchiseformule. Franchisenemers zijn NAK AGRO en de BKD. NAK AGRO heeft als franchisenemer een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen van GlobalGAP certificering in Afrika.

20 20 7 personeel en organisatie Algemeen De NAK wil de deskundigheid van de medewerkers op een hoog niveau houden en daarom wordt hier blijvend in geïnvesteerd. Dit gebeurt met opleidingen, deelname aan workshops en individuele gesprekken. Vanwege de ontwikkelingen op automatiseringsgebied en het overnemen van fytosanitaire taken van de PD is het afgelopen jaar extra geïnvesteerd in opleidingen op deze werkterreinen. Naast het opleiden van het personeel, vindt de NAK het minstens zo belangrijk dat de medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen. Om hier enige sturing aan te geven, is in het verslagjaar het opleidingsplan omgevormd tot een personeelontwikkelplan. Opleiden ziet de NAK als een onderdeel van ontwikkelen. Het personeelontwikkelplan omvat alle facetten die de ontwikkeling van het personeel mogelijk maken. Net als het voorgaande jaar blijkt de betrokkenheid van de medewerkers ook dit jaar erg groot. De medewerkers stellen zich flexibel en bereidwillig op. Dit maakt het mogelijk om nieuwe werkzaamheden op te pakken en de dienstverlening klantgericht vorm en inhoud te geven. In het verslagjaar is begonnen met het geven van een interne training leidinggeven aan leidinggevenden die in 2007 zijn aangetreden. De eerste ervaringen met de training, waarvan de opzet erg innovatief is, zijn zeer positief. Wetgeving De veranderingen die de nieuwe wetgeving, per 1 januari 2006, op diverse fronten met zich meebracht en de wijzigingen in 2007 in de pensioenwetgeving zijn tijdig verwerkt in de CAO en de pensioenregeling. In 2007 heeft de NAK ervaren dat de wijze waarop deze veranderingen zijn doorgevoerd een positief effect hebben gehad op het personeelsbeleid. Ten opzichte van 2006 hebben de arbeidsvoorwaarden zich ontwikkeld volgens de algemene landelijke trend. Sociale innovatie De NAK heeft in 2005 een start gemaakt met het invoeren van een levensfasebewust personeelsbeleid. Aandacht voor de relatie tussen de persoonlijke fase en de arbeidsfase van de medewerker staat bij de NAK centraal. De persoonlijke fasen richten zich op de privéomstandigheden van de medewerker, terwijl de arbeidsfasen zich richten op het werk en alles wat daarmee te maken heeft. Het doel van het beleid is de capaciteiten, kennis en ervaring van de medewerker optimaal te benutten. Hierbij wordt rekening gehouden met veranderende behoeften en mogelijkheden van de medewerker, zowel in het werk als privé. Daarnaast worden initiatieven van de medewerkers nadrukkelijk gestimuleerd.

21 21 Personeelsgegevens Op peildatum 1 november 2007 waren er 261 mede- werkers in vaste dienst bij de NAK. Het aantal fte s personeel in vaste dienst was op die datum 231. Het verloop van het personeel was in 2007 groter dan in Er zijn éénendertig medewerkers in vaste dienst getreden en van negentien medewerkers heeft de NAK afscheid genomen. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 45 jaar. Van de medewerkers is 59% man en 41% vrouw. Aantal fte s personeel in vaste dienst Totaal: 230 fte s 1 Buitendienst Laboratorium Overname PD-activiteiten In 2007 is het personeelsbestand uitgebreid met tien medewerkers van de PD. Dit heeft te maken met de overname van de activiteiten van de PD per 1 september De NAK heeft de nieuwe medewerkers met open armen ontvangen en heeft ervaren dat hun expertise goed van pas komt. Het afgelopen jaar zijn op meerdere momenten opleidingen en trainingen gegeven met betrekking tot de nieuwe taken die er na de overname zijn bijgekomen. De betreffende NAK-medewerkers hebben ingestemd met het door de minister van LNV aan hun functie toegekende mandaat, zoals genoemd in het mandaatbesluit (TRCJZ/2007/2746) en het door de directeur van de PD aan hun functie toegekende mandaat, zoals genoemd in het mandaatbesluit (TRCJZ/2007/2710). 1 Automatisering en informatie Ondersteunende afdelingen 0 Overige afdelingen Medewerkers per leeftijdsgroep Tot 25 jaar jaar jaar jaar 56 en ouder

22 22 8 financiën Door de vroege presentatie van dit jaarverslag is het niet mogelijk de financiële resultaten over het verslagjaar bekend te maken. Daarom volstaat de NAK in dit verslag met het geven van enige algemene informatie. Algemeen Vooral in de jaren 2002 en 2003 werden goede financiële resultaten geboekt. Aangezien de NAK niet tot doel heeft winst te maken, heeft het bestuur voor de jaren 2004, 2005 en 2006 gekozen voor een gematigd tarievenbeleid. Bovendien is besloten op de keuringstarieven een korting van respectievelijk 5, 10 en 5% te geven. De verleende korting heeft nog een geringe nawerking gehad in Vandaar het beperkte negatieve resultaat in de begroting. In 2007 nam de NAK de fytosanitaire taken over van de overheid. In dat verband is de omzet van een aantal werkzaamheden in 2007 opgenomen onder omzet keuringswerk. In 2006 werden die omzetten nog geboekt onder omzet overige werkzaamheden. Dit verklaart de verschuiving tussen de twee omzetcategorieën. De financiële resultaten over de eerste negen maanden van 2007 zijn goed. Zowel de opbrengsten als de kosten zijn in grote lijnen gelijk aan de begroting. De financiële basis van de NAK en haar dochterondernemingen is dus goed. Blijven investeren in ontwikkelingen De NAK verkeert in een gezonde financiële situatie en kan daarom blijven investeren in ontwikkelingen. Dit zal de NAK dan ook zeker doen om steeds weer tegemoet te kunnen komen aan de wensen uit de markt. De overdracht van diverse fytosanitaire taken vraagt aanpassing van de laboratoria. Hiervoor zullen in 2008 investeringen worden gedaan. Doelstellingen NAK AGRO De financiële doelstellingen van NAK AGRO zijn het afgelopen jaar gehaald. Dit is te danken aan veel factoren op beleidsmatig en uitvoerend gebied. Ook de groeiende behoefte aan vrijwillige keuringen hebben hiertoe bijgedragen. NAK AGRO heeft in 2007 het bedrijf ISACert Nederland overgenomen. Door deze overname wordt het werkterrein van NAK AGRO vergroot en wordt een aanzienlijke omzetstijging gerealiseerd. NAK AGRO zal in 2008 investeren in nieuwe producten. Balans per 31 december 2006 (x e 1.000) (geconsolideerde cijfers van de stichting NAK, NAK AGRO BV, FoodCert BV en ISA BV) Activa Vaste activa Vlottende activa Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Winst- en verliesrekening (x e 1.000) begroting jaarrekening Omzet keuringswerk Omzet overige werkzaamheden Totaal omzet Personeelskosten Overige kosten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat

23 23 bestuur, directie en or Bestuur D. Luteijn, voorzitter H.K.C. Roelofsen, vicevoorzitter P. Oosterveld, secretaris W.A. Blijdorp C. Gunnink U.O. Hiddema E.A.M. de Laat J.P.M. Muijsers M.J. Varekamp A. van Vugt Directie P. Oosterveld, algemeen directeur Vacature, technisch directeur Ondernemingsraad Maries Elemans, voorzitter Ronald Siemonsma, vicevoorzitter Eddy van Woerkom, secretaris Anita Haagmans Tonnie Hamelink Jan Auke de Hondt Patrick Rozemeijer Wendy Verwillegen Wietske Vis, ambtelijk secretaris Afkortingen BKD Bloembollenkeuringsdienst BRC British Retail Consortium CBI Centre for the Promotion of Imports from developing countries CBS Stichting Centraal Bureau diensten aan Slachtdieren CRM Customer Relationship Management DG SANCO Health and Consumer Protection Directorate General GAP Good Agricultural Practice GMP-feed Good Manufacturing Practice GPS Global Positioning System HACCP Hazard Analysis Critical Control Points HPA Hoofdproductschap Akkerbouw IFS International Food Standard IRIS Integraal Registratie- en Informatie Systeem ISA International Supplier Auditting ISF International Seed Federation ISO International Organization for Standardization ISTA International Seed Testing Association KBBL Kwaliteit Bewakings Bureau voor Levensmiddelen LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit LTO Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland Naktuinbouw Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw NAO Nederlandse Aardappel Organisatie NIVAP Nederlands Instituut voor de Afzetbevordering van Pootaardappelen OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling PCT Permanent Comité Teeltmateriaal van de EU PDA Personal Digital Assistant PD Plantenziektenkundige Dienst PRI Plant Research International RKO Registratie en Kwekersrecht Onderzoek RvA Raad voor Accreditatie RvC Raad van Commissarissen UN/ECE United Nations/Economic Commission for Europe

24 Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen Contactgegevens: Randweg 14 Postbus BC Emmeloord Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Website:

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS

Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst. Project IRIS Service Oriëntatie bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst Project IRIS Mike van Alst - IT-eye Service Oriëntatie bij de NAK 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Deel 1: Nederlandse Algemene

Nadere informatie

Boktorinspecties Eerste ronde positief afgerond Na de vondst van enkele uitvlieggaten en larven van de

Boktorinspecties Eerste ronde positief afgerond Na de vondst van enkele uitvlieggaten en larven van de n i e u w s Naktuinbouwnieuws verschijnt drie keer per jaar Aanpassingen NAL-systeem: Transparanter en onafhankelijker jaargang 12 no. 46 september 2011 Ook laboratoria zonder NAL-accreditatie kunnen nu

Nadere informatie

2013 / 2014 Coöperatie Agrico U.A.

2013 / 2014 Coöperatie Agrico U.A. 2013 / 2014 Coöperatie Agrico U.A. Thema Agrico wil graag uitdragen dat zij voor haar relaties de juiste keuze is. Sinds 2012 voeren wij de slogan Say choice, say Agrico. Iedereen maakt elk moment van

Nadere informatie

De eerste taak die Nico

De eerste taak die Nico n i e u w s Naktuinbouwnieuws verschijnt drie keer per jaar jaargang 13 no. 48 april 2012 Nico Koomen zwaait af na 40 jaar Met hart en ziel toegewijd aan kwaliteit In de loop van dit jaar neemt Nico Koomen

Nadere informatie

Per sector is in dit najaar

Per sector is in dit najaar n i e u w s Naktuinbouw wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2012 Keuringsplannen 2012 jaargang 12 no. 47 december 2011 Binnen de afdeling Keuringen is een aantal sectorspecifieke speerpunten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR

Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR 2 Jaarverslag 2009 Verantwoorde mobiliteit. CBR 3 In dit jaarverslag kijken wij terug op het jaar 2009; een roerig, maar leerzaam jaar. Met de in dat jaar

Nadere informatie

Eén van de doelen van de

Eén van de doelen van de n i e u w s Naktuinbouw wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 013 EU-geld voor zaadgezondheidsproject TESTA jaargang 13 no. 50 december 01 De Europese Commissie stemde in met het projectvoorstel

Nadere informatie

FENEX Jaarverslag 2013

FENEX Jaarverslag 2013 FENEX Jaarverslag 2013 19:00 FENEX Jaarverslag 2013 Bescheiden groei expeditiesector in 2013, maar niet voor iedereen Een bescheiden groei, maar niet voor iedereen, zo kan 2013 voor de expeditiesector

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 FENEX, Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek Postbus 54200 3008 JE Rotterdam T 088 45 67 400 F 088 45 67 200 E fenex@fenex.nl I www.fenex.nl 2 FENEX JAARVERSLAG

Nadere informatie

Duurzaam ondernemerschap Jaarverslag 2012/2013 Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.

Duurzaam ondernemerschap Jaarverslag 2012/2013 Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. CZAV investeert Duurzaam ondernemerschap Jaarverslag 2012/2013 Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. Onze missie CZAV is voor haar leden een zeer betrokken aan- en verkoopvereniging in

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Voorwoord Onze organisatie Onze producten Interactieve diensten Kwaliteit Wetgeving Internationaal Onze afdelingen Financieel

Jaarverslag 2009 Voorwoord Onze organisatie Onze producten Interactieve diensten Kwaliteit Wetgeving Internationaal Onze afdelingen Financieel Jaarverslag 2009 Het is de ambitie van het BBIE om met behulp van digitale dienstverlening voorop te lopen in zijn activiteiten. Met interactieve diensten via internet helpen we ondernemers hun intellectuele

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.

Jaarverslag 2012 Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. Jaarverslag 2012 Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A. Missie CZAV is voor haar leden een zeer betrokken aan- en verkoopvereniging in Zuidwest-Nederland. CZAV stelt haar leden in staat

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, Arnhem Pagina 1 van 34 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 16 Balans per 31 december 2009 (voor winstbestemming) 17 Winst-en-verliesrekening over 2009

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie

Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5. Emissiehandel: wat en waarom? 8. Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9.

Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5. Emissiehandel: wat en waarom? 8. Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord Dorette Corbey en Marc Allessie 5 Emissiehandel: wat en waarom? 8 Hernieuwbare energie en brandstoffen: wat en waarom? 9 Over de NEa 12 EU ETS industrie in 2014 17 EU

Nadere informatie

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) Aan de hand van analyse Stichting Examenkamer

College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) Aan de hand van analyse Stichting Examenkamer EVALUATIE WFT- PERMANENTE EDUCATIE PE-CYCLUS 2010-2011 Door: College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) Aan de hand van analyse Stichting Examenkamer December 2011 Evaluatie Wft-PE 2010-2011

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

inhoud Een bijzondere opdracht 2 Profiel Raad 4 Overzicht wetten 5 Samenvatting 6 Kerncijfers 8 Op basis van vertrouwen 12

inhoud Een bijzondere opdracht 2 Profiel Raad 4 Overzicht wetten 5 Samenvatting 6 Kerncijfers 8 Op basis van vertrouwen 12 jaarverslag 2007 inhoud Een bijzondere opdracht 2 Profiel Raad 4 Overzicht wetten 5 Samenvatting 6 Kerncijfers 8 Op basis van vertrouwen 12 Verbetering dienstverlening 20 Mobiliteit met het oog op de toekomst

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Nieuwsbulletin van IM-mens

Nieuwsbulletin van IM-mens Najaar 2008 Nieuwsbulletin van IM-mens IM-mens werkt met ménsen IM-prove nr.2 In deze uitgave: Marcel Baanders, masterplanner bij Friesland Foods Poldermodel in agrarische sector succesvol Wim Loomans

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011

Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Maatschappelijk jaarverslag Roto Smeets Group 2011 Roto Smeets Group in 2011 Jaarverslagen Roto Smeets Group heeft voor de verslaglegging van haar prestaties in 2011 op het gebied van People, Planet en

Nadere informatie

2012 jaar verslag de huurcommissie

2012 jaar verslag de huurcommissie 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2 de huurcommissie 3 voorwoord Een zorgvuldige en efficiënte dienstverlening, afgestemd op de wensen van

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag SRLEV N.V.

Jaarverslag SRLEV N.V. Jaarverslag SRLEV N.V. 1 Jaarverslag SRLEV N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 SRLEV in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 5 1.3 Onze merken 7 2 Voorwoord 8 3 Corporate governance 10

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

UWV 1 e halfjaar 2006

UWV 1 e halfjaar 2006 UWV 1 e halfjaar 2006 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, augustus 2006 UWV 1 e halfjaar 2006 Pagina 2 Inhoud INLEIDING... 4 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 7 NIEUWE WETGEVING... 9 WIA...9

Nadere informatie