Centrale Opleidingscommissie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrale Opleidingscommissie"

Transcriptie

1 Centrale Opleidingscommissie Jaarverslag 2014 mca.nl

2 Jaarverslag centrale opleidingscommissie 9. Kleurenkaart D-rect Als ik een 1supervisor Als ik een nodig supervisor heb, dan nodig kan heb, ik er dan altijd kan één ik er bereiken. altijd één bereiken. Als ik wil overleggen, 2 Als ik wil zijn overleggen, mijn supervisoren zijn mijn supervisoren laagdrempelig laagdrempelig benaderbaar. benaderbaar. Er zijn heldere 3 Er afspraken zijn heldere wanneer afspraken ik om wanneer supervisie ik om supervisie moet vragen. moet vragen. De mate van 4 supervisie De mate van is aangepast supervisie is aangepast mijn ervaringsniveau. aan mijn ervaringsniveau. Het is duidelijk 5 Het wie is mijn duidelijk werk wie superviseert. mijn werk superviseert. Ik word regelmatig 6 Ik word gevraagd regelmatig mijn gevraagd handelen mijn of handelen beleid te of beargumenteren. beleid beargumenteren. Mijn supervisoren 7 Mijn begeleiden supervisoren mij begeleiden in communicatie mij in de communicatie met veeleisende met veeleisende patiënten. patiënten. Mijn supervisoren 8 Mijn nemen supervisoren zelf het nemen initiatief zelf mij het initiatief uitleg te mij geven uitleg over te geven hun handelingen over hun handelingen of beleid. of beleid. Mijn supervisoren 9 Mijn vertellen supervisoren mij uit vertellen zichzelf mij hoe uit zichzelf ik functioneer. hoe ik functioneer. De supervisoren 10 De nemen supervisoren zelf het nemen initiatief zelf om het initiatief moeilijke om situaties moeilijke achteraf situaties met achteraf mij te met bespreken. mij te bespreken. Mijn supervisoren 11 Mijn toetsen supervisoren of de toetsen patiëntenzorg of de patiëntenzorg die ik lever, die past ik lever, bij mijn past niveau bij mijn van niveau bekwaamheid. van bekwaamheid. Mijn supervisoren 12 Mijn observeren supervisoren soms observeren een anamnese soms een anamnese met een patiënt. met een patiënt. Mijn supervisoren 13 Mijn toetsen supervisoren niet alleen toetsen mijn niet medische alleen mijn expertise, medische expertise, maar ook maar andere ook competenties. andere competenties. Supervisoren 14 geven Supervisoren tijdens geven feedback tijdens regelmatig feedback aan regelmatig wat ik aan goed wat deed ik goed en wat deed ik en kan wat verbeteren. ik kan verbeteren. Om feedback 15 te Om structureren, feedback te worden structureren, observatieformulieren worden observatieformulieren gebruikt. gebruikt. Opeenvolgende 16 Opeenvolgende observatieformulieren observatieformulieren worden gebruikt worden om gebruikt mijn ontwikkeling om mijn ontwikkeling inzichtelijk inzichtelijk maken. te maken. Supervisoren, 17 verpleging, Supervisoren, ander verpleging, (paramedisch) ander (paramedisch) personeel personeel en a(n)ios en vormen a(n)ios hier vormen een hier team. een team. Verpleging 18en andere Verpleging zorgverleners en andere zorgverleners dragen positief dragen bij aan positief mijn bij opleiding aan mijn opleiding Verpleging 19en andere Verpleging paramedici en andere staan paramedici open voor staan gezamenlijke open voor gezamenlijke reflectie op reflectie de gegeven op de gegeven patiëntenzorg. patiëntenzorg. Hoe je in een 20 team Hoe je werkt, in een komt team expliciet werkt, komt aan expliciet bod in aan mijn bod opleiding. in mijn opleiding. Er is een goede 21 Er samenwerking is een goede samenwerking tussen de a(n)ios. tussen de a(n)ios. Als a(n)ios-groep 22 Als zorgen a(n)ios-groep we dat zorgen het werk dat van het die werk dag van samen die dag gedaan samen wordt. gedaan wordt. Wanneer een 23 dienst Wanneer moet een worden dienst moet geruild worden of overgenomen, geruild of overgenomen, verloopt dat verloopt binnen dat onze binnen a(n)ios-groep onze a(n)ios-groep zonder zonder problemen. problemen. De continuïteit 24 De in beleid continuïteit wordt in niet beleid beïnvloed wordt niet door beïnvloed conflicten door tussen conflicten supervisoren. tussen supervisoren. Verschil van 25 mening Verschil in van beleid mening tussen in beleid supervisoren tussen supervisoren wordt zó besproken wordt zó besproken dat het leerzaam dat het leerzaam is voor is toehoorders. voor toehoorders. Er zijn geen 26 zodanig Er zijn geen grote zodanig conflicten grote dat conflicten de werksfeer dat de negatief werksfeer beïnvloed negatief beïnvloed wordt. wordt. Het werk dat 27 ik Het doe werk sluit dat aan ik doe bij mijn sluit ervaringsniveau. aan bij mijn ervaringsniveau. Het werk dat 28 ik Het doe werk sluit dat aan ik doe bij wat sluit ik aan op bij dit wat moment ik op dit in moment mijn opleiding in mijn wil opleiding leren. wil leren. Ik krijg de 29 mogelijkheid Ik krijg de patiënten mogelijkheid te vervolgen. patiënten te vervolgen. Wanneer ik 30nieuwe Wanneer taken ik nieuwe moet leren, taken is moet daar leren, voldoende is daar voldoende tijd voor ingeroosterd. tijd voor ingeroosterd. Mijn supervisoren 31 Mijn nemen supervisoren de tijd nemen voor uitleg de tijd als voor ik met uitleg hen als ik overleg. met hen overleg. Mijn supervisoren 32 Mijn staan supervisoren open voor staan discussie open voor over discussie patiëntenzorg over patiëntenzorg beleid. en beleid. Er is (zijn) 33 geen Er supervisor(en) (zijn) geen supervisor(en) die een negatieve die een stempel negatieve op stempel de opleidingssfeer de opleidingssfeer drukken. drukken. Mijn supervisoren 34 Mijn zijn supervisoren in mij als zijn persoon in mij als geïnteresseerd. persoon geïnteresseerd. Ik word op 35een Ik correcte word op manier een correcte bejegend manier door bejegend mijn supervisoren. door mijn supervisoren. Mijn supervisoren 36 Mijn zijn supervisoren allemaal op zijn hun allemaal eigen op manier hun eigen een manier positief een rolmodel.. positief rolmodel.. Aios kunnen 37 doorgaans Aios kunnen bij doorgaans geplande bij onderwijsmomenten geplande onderwijsmomenten zijn. zijn. Geplande 38 onderwijsmomenten Geplande onderwijsmomenten gaan door. gaan door. Supervisoren 39 dragen Supervisoren actief dragen bij aan actief het tot bij stand aan het komen tot stand van komen goed van onderwijs. goed onderwijs. Het onderwijs 40 sluit Het onderwijs goed aan sluit bij mijn goed behoefte. aan bij mijn behoefte. De formele 41opleider De formele weet opleider hoe ver ik weet ben hoe in ver mijn ik opleiding. ben in mijn opleiding. De formele 42opleider De formele stuurt opleider andere stuurt leden andere van de leden opleidergroep van opleidergroep indien nodig indien bij. nodig bij. De formele 43opleider De formele zet zich opleider actief zet in voor zich actief de kwaliteit in voor de van kwaliteit de opleiding. van de opleiding. Het voortgangsgesprek 44 Het voortgangsgesprek dat ik hier meemaak, dat ik hier is meemaak, een zinnig is een gesprek zinnig over gesprek mijn over functioneren. mijn functioneren. Bij het voortgangsgesprek 45 Bij het voortgangsgesprek wordt stilgestaan wordt bij stilgestaan mijn toekomstplannen. bij mijn toekomstplannen. Bij het voortgangsgesprek 46 Bij het voortgangsgesprek wordt de inbreng wordt van de inbreng meerdere van supervisoren meerdere supervisoren gebruikt. gebruikt. Bij kritiek op 47 beleid Bij kritiek dat ik op in beleid overleg dat met ik in de overleg supervisor met de heb supervisor opgesteld, heb opgesteld, weet ik mij weet gesteund ik mij gesteund door de door desbetreffende desbetreffende supervisor. supervisor. Er heerst bij 48 de Er overdracht heerst bij de een overdracht veilige sfeer. een veilige sfeer. De overdracht 49 wordt De overdracht gebruikt wordt als opleidingsmoment. gebruikt als opleidingsmoment. Supervisoren 50 nodigen Supervisoren a(n)ios nodigen uit deel a(n)ios te nemen uit deel aan te nemen discussies aan discussies tijdens de tijdens overdracht. de overdracht. 2

3 Het Centraal College Medische Specialismen Kaderbesluit 2011 A.1. Begripsbepaling Centrale opleidingscommissie: een in iedere opleidingsinrichting aanwezig overlegorgaan ter handhaving en bevordering van een optimaal opleidingsklimaat; C.11. Centrale opleidingscommissie 1. De centrale opleidingscommissie fungeert als overlegorgaan ter handhaving en bevordering van een gunstig en veilig opleidingsklimaat en heeft daartoe de volgende taken: a. het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende medisch specialistische opleidingen; b. het voorbereiden op visitaties; c. het bespreken van de belangen van de aios; d. het bespreken van kritiekpunten van de zijde van opleiders en aios; e. het bemiddelen bij geschillen als bedoeld in de Regeling; f. het jaarlijks opstellen van een jaarverslag over de opleidingsactiviteiten gedurende het kalenderjaar; g. het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de in de opleidingsinrichting aanwezige opleidingen; h. het overleggen over algemene en specifieke opleidingsaangelegenheden. 2. De centrale opleidingscommissie is samengesteld uit: a. de opleider - of een ander lid - van elke afzonderlijke opleidingsgroep in de opleidingsinrichting; b. een lid van de raad van bestuur of directie van de opleidingsinrichting; c. ten minste twee vertegenwoordigers van de in de opleidingsinrichting aanwezig zijnde aios; d. een vertegenwoordiging van de niet voor de opleiding erkende medische specialismen. 3. De centrale opleidingscommissie stelt een reglement van orde vast waarin in ieder geval is geregeld dat: a. uit haar midden een voorzitter en een secretaris worden gekozen; b. ten minste vier maal per jaar wordt vergaderd; c. de vergaderingen worden genotuleerd. Jaarverslag centrale opleidingscommissie MCA

4 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 6 Ontwikkelingen 2014 A. Algemeen... 8 B. Opleiding tot basisarts C. (Medisch) specialistische opleidingen Bijlagen 1. Leden Centrale Opleidingscommissie Co-assistenten- en masterfasebegeleiders (Plaatsvervangend) opleider Overzicht erkende (medisch) specialistische opleidingen Disciplineoverstijgend onderwijs Klinische conferenties Centrale necrologiebespreking Financieel overzicht co-assistentenonderwijs Kleurenkaart D-rect

5 Voorwoord Voor u ligt het negende jaarverslag dat de Centrale Opleidingscommissie u aanbiedt. Dit verslag over het jaar 2014 geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van medische opleidingen en onderwijs in Medisch Centrum Alkmaar weer. De Centrale Opleidingscommissie levert een belangrijke bijdrage aan deze ontwikkelingen. In 2014 is er op het gebied van opleiding, onderwijs & onderzoek in Medisch Centrum Alkmaar weer veel gebeurd, waaronder: werkconferentie voor leden van opleidingsteams, introductieprogramma voor a(n)ios, opleidingsvisitaties, het aiosopleidersymposium en de uitrol van de IQradar-mv, het integrale kwaliteitssysteem, ontwikkeld door de werkgroep kwaliteit. Steeds meer oudste co s en semi-artsen weten Medisch Centrum Alkmaar te vinden. Dat zij ons waarderen is duidelijk, dat wij hen ook waarderen blijkt uit het feit dat veel van hen aansluitend een functie krijgt als anios, arts-onderzoeker of aios in onze kliniek. Terugkijkend op het jaar 2014 zijn wij van mening dat het een leerzaam jaar is geweest en dat de Centrale Opleidingscommissie zich met enthousiasme en veel ambities bezig heeft gehouden met de diverse opleidingstaken binnen Medisch Centrum Alkmaar. Opleiden, onderwijs en onderzoek kunnen niet worden verzorgd door een enkeling of de individuele opleider, cruciaal is en blijft een positief leerklimaat en dat vraagt iets van elke medewerker van Medisch Centrum Alkmaar. Daarom willen we ook dit jaar, en op deze plaats, iedereen bedanken die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de optimalisering van het opleidingsklimaat in Medisch Centrum Alkmaar. Hermien Schreurs, chirurg, voorzitter Centrale Opleidingscommissie Betsy van Soelen, specialist ouderengeneeskunde, directeur Foreest Medical School Foreest Medical School Jaarverslag centrale opleidingscommissie MCA

6 Inleiding Medisch Centrum Alkmaar (MCA) heeft een lange traditie in het opleiden van artsen en medisch specialisten. Door de veelheid van opleidingen, de grote aantallen artsassistenten in opleiding tot medisch specialist (aios) en co-assistenten is er een duidelijk opleidingsklimaat, waarin de mogelijkheid voor multidisciplinair overleg en aandacht voor opleidingsaspecten goed zijn gewaarborgd. De Centrale Opleidingscommissie (COc) vervult een centrale rol op het gebied van onderwijs en de (vervolg)-opleiding van basisartsen, medisch specialisten en andere medische professionals in de zorg, zoals o.a. ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus, GZ-psycholoog en klinisch fysicus. Tot de kerntaken van de COc behoren: het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen en het opleidingsklimaat, het ondersteunen bij visitaties, het bevorderen van kennisuitwisseling en het bemiddelen bij geschillen tussen aios en opleiders. Verder heeft de COc een informerende rol over de vereiste opleidingsveranderingen en stimuleert zij kennis- en ervaringsuitwisseling op lokaal en regionaal niveau tussen opleidingen en opleiders. De COc is breed samengesteld en bestaat uit: opleiders en plaatsvervangend opleiders van de medisch specialistische disciplines (RGS-erkend) opleiders van ziekenhuisfarmacie, klinische chemie, klinische fysica en GZ-psychologie vertegenwoordigers van disciplines welke de ambitie hebben in de (nabije) toekomst te gaan opleiden co-assistentenbegeleiders één lid van de raad van bestuur één vertegenwoordiger van het stafbestuur twee vertegenwoordigers van de Vereniging Arts-assistenten Alkmaar directeur Foreest Medical School opleidingscoördinator medische vervolgopleidingen De COc heeft een Reglement van Orde en een huishoudelijk reglement vastgesteld. Minimaal vier keer per jaar is er een plenaire vergadering van de voltallige commissie. In de regel is dat op de eerste woensdag van elk kwartaal van 9.00 tot uur. 6

7 Sinds 2005 is een dagelijks bestuur geformeerd. Dit bestuur heeft tot doel het voorbereiden van vergaderingen van de COc, het behandelen van voorkomende opleidingsgerelateerde zaken, het begeleiden van visitaties e.d. Er is een vergaderfrequentie van één keer per maand. De huidige samenstelling van het dagelijkse bestuur van de COc is als volgt: voorzitter secretaris vertegenwoordiging stafbestuur lid raad van bestuur vertegenwoordiger van de Vereniging Arts-assistenten Alkmaar (VAA) directeur Foreest Medical School opleidingscoördinator medische vervolgopleidingen Jaarverslag centrale opleidingscommissie MCA

8 Ontwikkelingen 2014 A. Algemeen Samenstelling De COc bestond uit 62 leden van verschillende disciplines. Voor een overzicht van de namen van alle leden wordt u verwezen naar de eerste bijlage van dit jaarverslag. Plenaire vergaderingen De COc heeft in 2014 vier keer vergaderd, op 8 januari, 2 april, 2 juli en 5 november. Belangrijke onderwerpen in deze vergaderingen waren o.a.: visitatieuitkomsten, opleidingsfaciliteiten in het nieuw te bouwen RTIC, proefvisitaties, aios-opleidersymposium, wetenschapsbeleid, kwaliteitsbeleid, docentprofessionalisering en schakeljaar. Resultaten D-rect enquête door Dorine Sommer, student universiteit van Utrecht Presentatie DOT door Jos van Helvoirt, hoofd zorgadministratie De volgende besluiten werden genomen door de commissie: Vaststellen jaarverslag 2013 Dagelijks bestuur COc In het jaar 2014 kwam het dagelijks bestuur zeven keer bijeen voor een vergadering. Daarnaast waren nog aparte overleggen met verschillende disciplines over opleidingszaken zoals: uitkomsten van visitaties, voorbereidingen van visitaties, verdelingsvraagstukken van aios binnen de regio en voortgang opleiding. Er waren presentaties over: Analyse calamiteit door Casper de Graaff, longarts Inventarisatie voorzieningen opleiding RTIC door Nico Appel en Peter Schraverus, bureau nieuwbouw MIP/VIM rapportage door Casper de Graaff, longarts Clinical Key door Marenne de Ruuk van Elsevier IQ-radar door Arja Zwirs, projectmedewerker werkgroep kwaliteit Werkgroep arbeidszaken a(n)ios De werkgroep arbeidszaken a(n)ios vergaderde één keer op 29 september. De onderwerpen die besproken zijn waren: Ipads voor aios, werktijdenregistratie a(n)ios, PGB van aios en stralingskeuringen voor aios. De werkgroep heeft de volgende samenstelling: Jan Hein Cornel, Betsy van Soelen, Nathalie Kraakman en vertegenwoordiging namens de VAA. 8

9 Werkgroep opleidingsfonds Deze werkgroep werd formeel ingesteld door de raad van bestuur. Voorzitter is Jan Hein Cornel, daarnaast zijn Peter Zandt, Bart Burger, Casper de Graaff, Peter Blank, Betsy van Soelen en Marjan Verbart lid van de werkgroep. Onderdeel van het lenteakkoord is dat de komende jaren op de tarieven een staffelkorting wordt toegepast van 11,25%. De werkgroep heeft de Centrale Opleidingscommissie geadviseerd een verzoek te doen aan de raad van bestuur om de hoogte van het persoonsgebonden budget te handhaven op het niveau van het Handboek 2012, in ieder geval totdat de tarieven tot het niveau van 2008 zijn gezakt. De raad van bestuur heeft dit advies overgenomen en bekrachtigd in januari Bekostiging van de opleidingen vindt sinds 2013 plaats via de beschikbaarheidsbijdrage. De NZa heeft sindsdien de uitvoerende rol. Doordat in 2014 het registratieproces bij de RGS is gedigitaliseerd verlopen de processen nog niet gestroomlijnd. De vaststelling beschikbaarheidbijdrage 2013 is op dit moment (februari 2015) nog niet ontvangen. Het Handboek Opleidingsfonds is geactualiseerd. In mei is het Handboek 2014 gepubliceerd. Werkgroep kwaliteit De werkgroep kwaliteit kwam in 2014 vier keer bijeen. De samenstelling van de werkgroep is gewijzigd, de huidige leden zijn: Michael Klemt-Kropp (vz), Frank Stam, Jan Bakker, Björn van Geel, Bart Boersma, vertegenwoordiging namens de VAA en Jolanda de Koning. Arja Zwirs heeft in september 2014 een nieuwe functie geaccepteerd in VUmc en daarmee MCA verlaten. De werkgroep heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de vraag hoe houden we controle op het doorlopen van de kwaliteitscyclus zonder het overzicht te verliezen? En bij voorkeur: hoe kunnen we in een oogopslag zien hoe we ervoor staan in het oerwoud van kwaliteitsindicatoren en instrumenten? Op welke aspecten moeten we verbeteren en hoe borgen we dat? Na een verkennings- en ontwikkelingsfase in 2012 heeft bovenstaande in 2013 geresulteerd in een integraal intern kwaliteitssysteem: de IQradar-mv. Jaarverslag centrale opleidingscommissie MCA

10 Ontwikkelingen 2014 Eind 2013 is op verzoek van STZ en leerhuismanagers van verschillende STZziekenhuizen onderzocht of een tiental topklinische ziekenhuizen een webbased versie van de IQ-radar financieel mogelijk kunnen maken. Begin 2014 is de IQ-radar nogmaals gepresenteerd tijdens een O&O&O-bijeenkomst van STZ. Daar is besloten op dat moment nog niet te investeren in een web-based IQ-radar, gezien het feit dat een landelijke werkgroep bezig is met het ontwikkelen van Scherpbier 2.0. In 2015 wordt dit rapport verwacht. In maart 2014 hebben Arja Zwirs en Jolanda de Koning de IQ-radar gepresenteerd in Medisch Centrum Leeuwarden. De radar is daar vervolgens in gebruik genomen. In MCA is de IQ-radar deel 1 bij de volgende disciplines ingevuld: pathologie, ziekenhuisapotheek, longziekten, radiologie, kindergeneeskunde, nucleaire geneeskunde, klinische chemie, anesthesiologie en psychiatrie. In totaal hebben 17 disciplines de IQ-radar ingevuld. Met het invullen van deel 2 is in 2014 begonnen bij de disciplines MDL, ziekenhuisapotheek en nucleaire geneeskunde. Participatie regionale netwerken MCA functioneert voor de medische basisopleiding en medische vervolgopleiding in twee OOR s (VUmc en AMC). Op diverse niveaus vinden regelmatig overleggen plaats. Binnen het OOR VUmc (OZON) participeert MCA in de regionale Centrale Opleidingscommissie (rcoc). De rcoc heeft als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen binnen het VUmc-OOR- OZON. Zij adviseert het Dagelijks Bestuur (DB-OOR) gevraagd en ongevraagd ten behoeve van regionale profilering en kennisdeling. De rcoc komt vier keer per jaar bijeen. In 2014 zijn de volgende onderwerpen besproken: flexibilisering van de opleidingsduur schakeljaar master geneeskunde discipline overstijgend onderwijs OOR-conferentie project Dappere dokters alliantie VUmc-AMC detacheringsovereenkomsten aios traject missie-visie opleiden in OOR OZON bekwaamheidsverklaring EPA toegang VU-bibliotheek vergoeding inschrijfkosten RGS 10

11 OOR-conferentie De rcoc organiseert ieder jaar een OOR-conferentie. Op 17 april 2014 werd deze gehouden in MCA. Het programma met de titel: Een kijkje in de regionale caleidoscoop: de OOR-conferentie 2014 over uiteenlopende thema s in de medisch specialistische vervolgopleidingen, zag er als volgt uit: De conferentie werd goed bezocht met 75 deelnemers. METC In MCA is de METC Noord-Holland Noord (samenwerking diverse instellingen in de regio) gehuisvest. Het secretariaat van deze METC is ondergebracht bij Foreest Medical School uur Ontvangst uur Inleiding uur Petje op petje af uur Waarom het onmogelijk is gelukkig te worden van je werk uur Een kijk in de toekomst van opleiden uur Op de zeepkist uur Thee uur Missie visie OOR uur Petje op petje af uur Een maatschappelijke kijk op opleiden uur Een kijk op de opleidingsduur: de mogelijkheden van een Dedicated Schakeljaar uur Op de zeepkist uur Afsluiting uur Borrel uur Diner Werkconferenties Op 9 oktober werd een conferentie georganiseerd over het schakeljaar uur Ontvangst met een broodje uur Opening en introductie sprekers - Hermien Schreurs uur Het schakeljaar: wat houdt dat in en wat betekent dat voor MCA - Hester Daelmans, VUmc uur Hoe kunnen wij in MCA het schakeljaar vormgeven? Onder begeleiding van Caroline Buis gaan deelnemers hierover met elkaar aan de slag uur Pauze uur Individualisering van de opleidingsduur Ramon van den Berg, OMS van de vervolgopleiding Jaarverslag centrale opleidingscommissie MCA

12 Ontwikkelingen uur Hoe behoud je de kwaliteit van je opleiding? Hoe toets je wanneer het goed genoeg is? Waar breng je verkorting aan? Onder begeleiding van Caroline Buis gaan deelnemers hierover met elkaar aan de slag uur Borrel Enkele cijfers Bezoeken digitale bibliotheek Kopie aanvragen van artikelen Ondersteuning bij searches t.b.v. CAT s en PICO Uitleningen boeken Medische bibliotheek De medische bibliotheek maakt deel uit van Foreest Medical School en is het expertisecentrum in het toegankelijk maken van wetenschappelijke informatiebronnen. Een deel van de collectie is digitaal beschikbaar. De digitale bibliotheek stelt de gebruikers in staat informatie 24 uur per dag te raadplegen. Daarmee wordt voldaan aan de eisen die aan de instelling worden gesteld door het Kaderbesluit CCMS. Top 3 van meest geraadpleegde bronnen binnen de digitale bibliotheek: Databanken 1. UpToDate 2. ClinicalKey 3. Cinahl (verpleegkundige databank) Tijdschriften 1. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2. The Lancet 3. New England Journal of Medicine Blijf up-to-date met MyToc De bibliotheek gebruikt sinds begin 2014 MyToc voor het mailen van inhoudsopgaven (Etocs) van medische tijdschriften. De gebruiker kan zich aanmelden om de inhoudsopgave van een bepaald tijdschrift in zijn/haar mailbox 12

13 te ontvangen. Op dit moment verzorgt de bibliotheek de mailing voor 99 MCA medewerkers, waaronder diverse groepen a(n)ios en specialisten. EBP (Evidence Based Practice) De bibliotheek heeft ook dit jaar weer mee gedaan aan het geven van de cursus Evidence Based Practice voor verpleegkundigen. Deze cursus wordt georganiseerd door Foreest Medical School, samen met verpleegkundige bij- en nascholing en wetenschap. De bibliotheek verzorgt het onderdeel zoeken naar literatuur. STZ Marjan Bakker, hoofd van de medische bibliotheek is voorzitter geworden van de STZ-werkgroep Informatiespecialisten. Gedurende 2014 is deze groep actief geweest met het continueren van het STZpakket, dit pakket bestaat uit een collectie e-journals van vier grote uitgevers: Springer, Wiley, BMJ en OUP. Het STZpakket wordt in 17 STZ ziekenhuizen gebruikt. E-Learning PubMed Afgelopen jaar heeft de medische bibliotheek een e-learning PubMed ontwikkeld. Deze e-learning is tot stand gekomen in samenwerking met het Albert Schweizer Ziekenhuis, het Kennemer Gasthuis en het Erasmus Medisch Centrum. De e-learning is inmiddels beschikbaar gesteld via het leerportaal. ClinicalKey Er zijn samen met Elsevier diverse demonstraties gegeven over ClinicalKey, o.a. in de COc, het onderzoekersoverleg, radiologie en chirurgie. Jaarverslag centrale opleidingscommissie MCA

14 Ontwikkelingen 2014 B. Opleiding tot basisarts In het jaar 2014 volgden 355 coassistenten een korter of langer co-schap in MCA. Daarnaast volgden 60 studenten hun M1-stage en werden in totaal 56 jucostages ingevuld. Gemiddeld waren er dat jaar, op een gewone werkdag in MCA, ongeveer 80 co-assistenten aanwezig. Het aantal disciplines waar een co-schap kan worden gevolgd is gegroeid van vijftien in 2007 naar tweeëntwintig in gedurende het hele studiejaar begeleid en beoordeeld in het leerhuis van Foreest Medical School. Zij volgen in dit jaar de volgende leerstages: interne geneeskunde, heelkunde, psychiatrie, neurologie, kindergeneeskunde, gynaecologie/verloskunde en tot slot KNO, oogheelkunde en dermatologie. De begeleiding vindt plaats door een speciaal hiervoor aangestelde groep artsdocenten. In 2014 startten 60 studenten in masterjaar 1, verdeeld over 8 groepen. Het Team Medisch Onderwijs bestond uit: Annelies Vervoort, heelkunde Josephine Ariaansz, interne geneeskunde Carolyn Teuwen, gynaecologie & verloskunde en kindergeneeskunde Marjanne van der Weide, neurologie en coördinator Willem Bronsveld, interne geneeskunde Alize Okel, oogheelkunde Anneke Tromp, dermatologie Margret Kaandorp, psychiatrie Judith Coersen, dermatologie Marijke Mossel-Pennings, onderwijssecretariaat Masterfase Sinds 2008 worden masterfase-1 studenten geneeskunde van het VUmc In 2010 ging het masterjaar-2 van het VUmc van start. In masterjaar 2 lopen geneeskunde studenten hun werkstages, de klassieke co-schappen. De afdelingen interne geneeskunde, heelkunde en gynaecologie/verloskunde participeren in het VUmc programma. Genoemde afdelingen hebben in 2014 in het totaal 106 studenten begeleid en beoordeeld: 45 interne geneeskunde, 49 heelkunde en 12 gynaecologie en verloskunde. Alle betrokkenen hebben hier actief aan bijgedragen. In maart 2011 kwamen de eerste masterfase-3 studenten in MCA. Het derde masterjaar bestaat uit een wetenschappelijke stage van 14 weken, een keuzestage van 10 weken en een 14

15 semi-arts stage van 16 weken. De semiartsen nemen deel aan het tweedaagse introductieprogramma voor de a(n)ios, tot tevredenheid van alle betrokkenen. In totaal bieden 16 afdelingen een semi-artsstage aan. De volgende afdelingen hebben in 2014 invulling kunnen geven aan de semi-artsstages: anesthesie, cardiologie, chirurgie, geriatrie, gynaecologie, ICU, interne geneeskunde, kindergeneeskunde, longziekten, neurologie, neurochirurgie (i.c.m. neurologie), oogheelkunde, orthopedie en SEG. In 2014 konden 39 semi-artsen terecht in MCA voor hun semi-artsstage. De inschrijving voor de stages verliep voorspoedig: studenten meldden zich rechtstreeks aan bij MCA. Van de voormalig MCA semi-artsen zijn er vijf in 2014 als anios in dienst getreden, ten opzichte van 10 in Interne geneeskunde - Annefleur Koopen Neurologie - Jort Bastiaansen Neurologie / ouderengeneeskunde - Danielle der Kinderen Intensive care - Daan van Velzen Cardiologie - Fatos Yilmaz Het aantal studenten dat een wetenschappelijke stage in MCA deed in 2013 is 13, ten opzichte van 20 in Daarnaast werden 26 keuze coschappen ingevuld (23x VUmc en 3x AMC). Het totaal aantal co-schappen in 2014 is 471 ten opzichte van 485 in Wetenschappelijke stages In de tabel op pag. 18 vindt u een overzicht van de wetenschappelijke stages in masterjaar-3 waaraan in 2014 door 13 coassistenten een bijdrage is geleverd. Basiskwalificatie Onderwijs De BKO is een professionaliseringstraject gericht op het verwerven en verder uitbouwen van onderwijscompetenties. Door het behalen van een BKO optimaliseren docenten hun bekwaamheden, toegespitst op de onderwijspraktijk, te weten: ontwikkeling, organisatie, uitvoeren, begeleiding, toetsing en evaluatie. Het BKO-traject omvat een compleet studiejaar en is specifiek bedoeld voor medici met uitvoerende onderwijstaken in het geneeskundig curriculum en de vervolgopleidingen. Inmiddels zijn alle leerhuisdocenten met een vaste aanstelling in 2014 BKO-gekwalificeerd. Een docent die werkt op oproepbasis is in 2014 gestart met het BKO-traject. Daarnaast is ook de opleider obstetrie en gynaecologie BKO-gekwalificeerd. Jaarverslag centrale opleidingscommissie MCA

16 Ontwikkelingen 2014 Overzicht aantallen en herkomst studenten & co-assistenten per discipline in 2014 Discipline Vumc AMC M2 keuze co M3 SAS M3 wet. stage cofase 2 cofase 3 cofase 4 Anesthesiologie 1 3 Cardiologie 4 2 Chirurgie Foreest Medical School Geriatrie Gynaecologie & Obstetrie ICU 3 Interne geneeskunde Kindergeneeskunde Longziekten Neurologie Neurochirurgie 1 Oogheelkunde 2 Orthopedie Pathologie Plastische Chirurgie Psychiatrie 17 Radiologie 3 1 Radiotherapie Revalidatie 1 SEG keuze subtotaal Juco stage kaakchirurgie Juco stage gynaecologie AMC Totaal aantal M1* studenten VU In het overzicht zijn slechts de formele co-schappen opgenomen, niet vermeld zijn de stages op een afdeling in het kader van een ander (hoofd)-co-schap. 16

17 Elders Totaal Oudste coschap Maastricht Utrecht totaal (*) Masterfase 1 bestaat uit opeenvolgende leerstages: 1. Beschouwende vakken (interne geneeskunde, cardiologie, MDL, nefrologie, geriatrie, longziekten en reumatologie) 2. Snijdende vakken (heelkunde, orthopedie, urologie, anesthesiologie) 3. Neurologie, psychiatrie 4. Verpleeghuisgeneeskunde (niet in MCA) 5. Gynaecologie en verloskunde, kindergeneeskunde 6. Oogheelkunde, dermatologie, KNO Jaarverslag centrale opleidingscommissie MCA

18 Ontwikkelingen 2014 Overzicht wetenschappelijke stages 2014 naam Titel wetenschappelijk onderzoek Publicatie chirurgie W. Verduin Effects of visceral obesity on ICU mortality Nog geen publicatie C. Heus Impact of visceral obesity and muscle mass of Nog geen publicatie surgical outcome in rectal cancer patients E. Terstappen Zuggurtung bij olecranon fracturen Nog geen publicatie R. v.d. Helder Empire, Olivier, Fishtic trials Nog geen publicatie Interne geneeskunde L. Azmani Hypothyreoidie en type 1 Verslag gemaakt S. Westra 1. The association between vitamin D level and health-related quality of life in diabetes mellitus type The influcence of vitamin D on health-related Nog geen publicatie Nog geen publicatie quality of life in diabetes mellitus type 2 J. v.d. Giessen Adherence to guidelines: Hepatitis B serology Nog geen publicatie before starting immuno-suppressive therapy (rituximab.arti-tnf) Orthopedie A.L. Habibzai Metaal of Metaal Corin Cormet 2000 resurfacing Verslag gemaakt totale heupprothese, een follow-up van 10 jaar A. Keijzer Midterm results of bracing with removable plaster Presentatie op casts in the treatment of congenital clubfoot afdeling according to the Ponseti Method: a case series D.J. de Boer Heeft het achterlaten van gentamicine matten Artikel schrijven versus kralen bij DAIR na een (acute) infectie bij een totale heupprothese effect op het wel of niet herhalen van een DAIR-procedure? Spoedeisende hulp T. Bakels Lean denken op de spoedeisende hulp Verslag gemaakt Radiologie K.M. Chan Effectiviteit van echo, MRI en CT bij acute buik Verslag maken Geriatrie E. Doejaaren Falls and syncope in the elderly decreases by implanting a Reveal heart monitor Presentatie op afdeling 18

19 Centrale onderwijsactiviteiten Binnen de verschillende disciplines zijn specifieke overleg- en leermomenten georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn: de overdracht, multidisciplinaire overleggen en onderwijs van aios aan co-assistenten. Daarnaast waren er de centrale activiteiten op de woensdagmiddag in het kader van Woensdag Leerdag. De beschouwende vakken verzorgden de klinische conferenties. Aansluitend vond het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) voor de co-assistenten plaats. Op verzoek van de co-assistenten in eerdere jaren werd het programma van het DOO dit jaar ook in de gehele zomerperiode verzorgd. Overzichten van de klinische conferenties en het DOO zijn vermeld in bijlage 4 en 6. Co-Raad In 2014 zijn geen co-lunches georganiseerd in MCA. De co-raad gaf aan dat de laatste jaren de co-lunches dermate positief zijn dat zij het niet noodzakelijk vinden elk jaar een lunch te organiseren. Dit zal voortaan eens in de 2 à 2,5 jaar georganiseerd worden. Introductie De introductie voor co-assistenten op de eerste dag door Foreest Medical School wordt als volledig en zinvol ervaren. Over de co-schappen zijn de studenten positief: genoeg afwisseling in de werkzaamheden, goede werktijden en compensatie. Compensatie na een weekenddienst is niet bij alle disciplines goed geregeld. Het onderwijs per discipline wordt over het algemeen als goed ervaren. Het discipline overstijgend onderwijs voor co-assistenten op woensdagmiddag wordt op prijs gesteld. Informatie De informatieboeken voor de coschappen interne geneeskunde, heelkunde, neurologie, psychiatrie, kindergeneeskunde, obstetrie en gynaecologie en het algemene informatieboek voor de overige coschappen werden herzien en aangepast aan de actualiteit. Sinds begin 2008 zijn alle boeken en ook de overige voor de co-assistent relevante informatie te vinden op de website van Foreest Medical School Evaluatie Alle co-assistenten ontvingen een evaluatieformulier en werden verzocht dit ingevuld op de laatste werkdag in te leveren bij het onderwijssecretariaat. In totaal hebben van de 355 co-assistenten Jaarverslag centrale opleidingscommissie MCA

20 Ontwikkelingen (38%) een volledig ingevuld evaluatieformulier ingeleverd, gemeten op een schaal van 1-5 beoordeelden zij het coschap met een 4 op een schaal van 1-5. Uit deze evaluaties blijkt dat de coassistenten het gevolgde co-schap gemiddeld met een voldoende/goed beoordelen. Het streven is om meer coasssistenten het formulier te laten invullen. discipline aantal respondenten alg.oord. co-schap alg.oord. klin.stage alg.oord. polistage N = 134 Anesthesiologie Cardiologie Chirurgie 51 3,6 3,5 3,8 Interne geneeskunde 18 4,3 4,1 4,1 Intensive care 2 4,5 4,5 Intensive Care Anesthesiologie Kindergeneeskunde 17 4,3 3,3 4,3 Longziekten 0 Neurologie 16 4,1 3,9 4,1 Obstetrie en gynaecologie 23 4,3 3 4 Orthopedie 0 Psychiatrie 2 4,5 4 3 SEG SEG + Radiologie Anesthesiologie 134 4,33 3,93 4,14 schaal

21 Jaarverslag centrale opleidingscommissie MCA

22 Ontwikkelingen 2014 C. (Medisch) Specialistische opleidingen In 2014 waren in MCA 24 erkende (medisch-)specialistische opleidingen aanwezig (bijlage 4). Hiervan zijn bij twee opleidingen, psychiatrie en pathologie, resp. GGZ-NHN en Symbiant BV de opleidende instellingen. Voor een aantal opleidingen is een academisch deel vereist en zijn er samenwerkingsovereenkomsten met verschillende academische centra (AMC of VUmc). Voor de opleidingen psychiatrie, revalidatie en klinische en GZ-psychologie zijn bijzondere, gespecialiseerde samenwerkingsverbanden opgezet. In de volgende tabel een overzicht per discipline van aantallen arts-assistenten in opleiding tot specialist (aios) of opleidelingen (klinisch en GZ-psycholoog). In de tabel is uitgegaan van de werkplek, die noodzakelijkerwijs niet samenvalt met de eindopleiding. Maag-, darm- en leverziekten is per 2013 een zelfstandige discipline. Voorheen maakte MDL onderdeel uit van de discipline interne geneeskunde. De opleidingserkenning pathologie is per september 2011 overgegaan naar Symbiant BV. 22

23 Gemiddeld aantal aios per discipline in fte Discipline Anesthesiologie 3,25 3,75 1,75 Cardiologie *) 3,96 4,60 3,12 Chirurgie *) 9,26 10,51 9,26 Intensive care 3,95 3,21 1,82 Interne geneeskunde *) 14,60 13,68 15,17 Kindergeneeskunde 4,13 3,16 3,44 Klinische chemie 2,07 2,04 1,84 Klinische geriatrie 3,21 3,72 2,68 Longziekten en tuberculose 6,65 7,94 6,99 Medische psychologie 3,56 2,75 1,62 MDL **) 2,49 1,87 Mondziekten en Kaakchirurgie 1,00 0,97 1,00 Neurologie 0,99 1,00 1,00 Nucleaire geneeskunde ***) 2,48 1,02 1,00 Obstetrie en gynaecologie 3,28 4,06 4,32 Orthopedie 7,65 7,94 7,30 Pathologie 0,00 0,00 Radiologie 12,33 13,86 17,92 Radiotherapie ***) 0,75 0,83 Revalidatiegeneeskunde 2,56 3,42 2,42 SEG 6,46 6,26 6,68 Urologie 1,91 1,67 1,79 Ziekenhuisapotheker 2,00 2,00 2,00 totaal 97,80 100,18 93,95 *) exclusief aios op de IC **) MDL is met ingang van 2013 een zelfstandige discipline, daarvoor onderdeel van interne geneeskunde ***) inclusief klifio s Introductieprogramma a(n)ios Het introductieprogramma legt een basis voor het functioneren en patiëntveilig werken in de grote organisatie. Het bestaat uit zaken waar de a(n)ios en semi-artsen tijdens afdelingsspecifieke introducties en meeloopdagen niet op worden ingewerkt, zoals bijvoorbeeld Jaarverslag centrale opleidingscommissie MCA

24 Ontwikkelingen 2014 een training Basic Life Support, EWS- SIS training, klachtenprocedure, pijnbestrijding of donatie. Door deze vaste basis begint elke a(n)ios en semi-arts met een vergelijkbare basiskennis van de organisatie. In 2014 namen 104 a(n)ios/ haio, 36 semi-artsen en één verloskundige deel aan het introductieprogramma. Indien nodig wordt het programma jaarlijks herzien. Zo is in 2014 het onderdeel meet the expert vervangen door casuïstiek. Alle informatie van de experts is hierin verwerkt. Daarnaast is aan het programma de training Medicator toegevoegd op verzoek van het Medicatieplatform. Het vernieuwde programma ziet er als volgt uit: (Eerder is een artikel verschenen over de Start Class in MCA. Een warme kennismaking. J.M. Wagter, C.A.M. Buis, M.A.W. Eckenhausen. Medisch Contact nr 8 25 feb.2010, p ) Jaargesprekken opleiders Ook in 2014 zijn jaargesprekken gevoerd met de opleiders. Het doel hiervan is te overleggen over actuele opleidingsgerelateerde zaken. Uit deze gesprekken volgen thema s voor de Centrale Opleidingscommissie. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn: vistitaties en de ondersteuning die Foreest Medical School hierbij kan bieden, D-rect per afdeling, introductie en implementatie van de IQ-radar, gebruik van portfolio, DAG 1 DAG kick-off + kennismaking 9.00 rondleiding SEH 9.30 reanimatietraining + AED 9.15 rondleiding radiologie meet P&O 9.45 rondleiding MCA lunch medische microbiologie casuïstiek klinische chemie koffie - thee jassen passen casuïstiek veilige zorg en BHV meet the bieb lunch wetenschap in MCA workshop vitaliteit EWS-SIS training casuïstiek afsluiting dag koffie - thee training medicator afsluiting dag 2 24

25 stand van zaken aios (ook aios met problemen), toegang tot de medische bibliotheek (ook die van de academische centra waarmee samengwerkt wordt) en de samenwerking met Gemini Ziekenhuis Opleidingsvisitaties In 2014 werden acht opleidingen gevisiteerd. De uitkomsten van deze visitaties waren als volgt: Discipline datum visitatie verlenging Medische psychologie 10 januari 2014 vier jaar SEG 1 maart 2014 vijf jaar Interne geneeskunde 6 maart 2014 vijf jaar Klinische geriatrie 21 mei 2014 vijf jaar Pathologie 25 augustus * Radiologie 25 september vijf jaar Orthopedie 12 december * *Bij het opstellen van dit jaarverslag is deze uitslag nog niet bekend. D-rect Als student van de Universiteit van Utrecht, richting bestuur- en organisatiewetenschappen, koos Dorine Sommer begin 2014 Foreest Medical School uit voor haar afstudeeronderzoek. Met als titel Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden onderzocht Dorine de kwaliteit van het opleidingsklimaat binnen de medische vervolgopleidingen in MCA. Aan het onderzoek deden zowel opleiders mee, als arts-assistenten die op dat moment minimaal drie maanden werkzaam waren in MCA. Het instrument dat werd ingezet was de D-rect enquête. De gemiddelde eindscores lieten een positieve en goede beoordeling zien. Zo gaven artsassistenten gemiddeld een 4,19 (schaal 1 op 5) en opleiders gemiddeld een 4,23. In interviews kwamen aandachts- en verbeterpunten naar voren, met name als het gaat om supervisie, begeleiding en feedback. Dorine Sommer heeft deze aandachtspunten omgezet in aanbevelingen voor de Centrale Opleidingscommissie. Jaarverslag centrale opleidingscommissie MCA

26 Ontwikkelingen 2014 De resultaten van deze enquête zijn omgezet in een kleurenkaart, zie bijlage 9. Het adviesrapport is op te vragen bij Foreest Medical School. Docentprofessionalisering Met de voortschrijdende modernisering van de medische vervolgopleidingen worden opleiders vanuit hun wetenschappelijke verenigingen onderwijskundig geschoold. Dit maakt dat de onderwijskundige expertise onder de leden van de COc is toegenomen. De uitwisseling van kennis op dit gebied wordt hierdoor vergemakkelijkt. Binnen het leerhuis is veel ervaring opgebouwd met de vormgeving van werkconferenties, klinische conferenties en introductiedagen voor aios. en medisch specialisten. Individuele coaching en begeleiding op de werkplek In 2014 kwamen 16 nieuwe aanvragen voor coaching binnen van zes verschillende disciplines. Dit is een stijging van 60% ten opzichte van 2013 (N=10). Bij een derde van de aanvragen kwamen de a(n)ios op eigen initiatief, bij een derde nam de opleider het initiatief en bij andere aanvragen kwamen zij gezamenlijk tijdens het voortgangsgesprek tot de conclusie dat coaching een goede oplossing kan zijn voor het leerdoel van de a(n)ios. Bij één aanvraag nam de opleider het initiatief, maar heeft de a(n)ios verder geen contact opgenomen. Centrale onderwijsactiviteiten Elke woensdagmiddag is er in het kader van woensdag MCA-leerdag een programma gericht op de a(n)ios. Dit programma wordt georganiseerd door de beschouwende vakken. Het overzicht hiervan staat vermeld in bijlagen 5 en 6. De heelkunde organiseert maandelijks in samenwerking met RKZ een opleidingsdag voor a(n)ios, co-assistenten Van deze 15 a(n)ios zijn er zes niet in opleiding. Het totaal aantal gecoachte a(n)ios komt hierbij op 74. De a(n)ios kindergeneeskunde krijgen, als zij drie maanden in dienst zijn, een gesprek met de psycholoog onderwijs en opleiden om te polsen hoe het gaat en of er behoefte is aan ondersteuning in de vorm van coaching en meelopen op de werkplek. Vijf gesprekken vonden 26

27 plaats resulterend in een tweede gesprek ter ondersteuning, een coachingsvraag, observatie tijdens een overdracht en tijdens een polikliniek bezoek. Het observeren tijdens het spreekuur op de polikliniek gebeurde voor het eerst achter een one-way screen. Na beide observaties volgde een nabespreking met feedback en adviezen. De volgende thema s kwamen bij de coaching aan de orde: Loopbaan - welk specialisme past bij mij? Persoonlijke en professionele ontwikkeling - reëel streefniveau voor ogen hebben - omgaan met onzekerheid en perfectionisme - omgaan met kritiek - energieniveau bewaken - grenzen aangeven - alles op een rij zetten - keuzes maken waardoor meer energie Communicatie - beter inschatten van personen en situaties en daar communicatie op afstemmen - bondiger overdragen - opener houding Organisatie - hoofd- en bijzaken scheiden - structureren - regie voeren - tijd bewaken Vergeleken met 2013 kwamen er meer vragen op het gebied van organiseren en het bewaken van energie. Coaching voor co-assistenten en masterstudenten Drie masterstudenten maakten gebruik van coaching. Vertrouwenspersoon Door drie aios en één semi-arts is gebruik gemaakt van de vertrouwenspersoon. Intervisie Drie groepen a(n)ios volgden intervisie: de groep kindergeneeskunde en gynaecologie, de groep interne geneeskunde en de groep revalidatie en orthopedie. Respectievelijk volgden zij 4, 3 en 1 maal intervisie. Bij de laatste groep is het twee maal niet doorgegaan vanwege een tekort aantal deelnemers. Workshops Masterfase De geïntroduceerde workshops van 2013 werden in 2014 gecontinueerd in de eerste twee leerstages van de masterfase. Jaarverslag centrale opleidingscommissie MCA

28 Ontwikkelingen 2014 De onderwerpen die aan bod kwamen waren: stijl van leren, kwaliteiten en valkuilen voor zichzelf en in samenwerken met anderen en de workshop vitaliteit. Blok 1 Interne geneeskunde Workshop Leren in de masterfase Kolb Blok 2 Heelkunde Workshop Kernkwaliteiten Over samenwerken en professionele ontwikkeling Blok 3 Blok 5 Neurologie /psychiatrie Kindergeneeskunde/ Obstetrie en Gynaecologie Workshop Vitaliteit Hoe blijf je vitaal tijdens je studie Blok 6 Dermatologie/KNO /Oogheelkunde Workshop Nogmaal Kolb invullen en terugblikken op het leren in de masterfase De 360 graden feedback/multisource feedback De 360 graden feedback is inmiddels een verplicht onderdeel in de opleiding van aios. De deelnemende disciplines in 2014 waren revalidatiegeneeskunde, SEG, longziekten, chirurgie, orthopedie en interne geneeskunde. In totaal zijn 25 procedures afgerond middels een gesprek wat meer dan een verdubbeling is ten opzichte van SEG, orthopedie en chirurgie werken met het 360 instrument van VREST en de andere disciplines wer ken met het instrument MSF van het UMCU. Van dit eindgesprek maakten de aios een reflectieverslag met ontwikkelpunten voor in het portfolio. Bij het voortgangsgesprek bespraken de opleider en aios dit verslag. SETQ bespreking Drie disciplines zijn gekomen voor begeleiding vanuit Foreest Medical School bij het bespreken van de uitkomsten van de SETQ. Doel is helder krijgen welke sterke punten er zijn (zowel individueel en als groep) en helder hebben wat er concreet de komende 28

29 periode aangepakt kan worden om het opleiden te verbeteren. Per discipline is bekeken wat de gewenste aanpak is. Dit resulteerde eind oktober in een gestructureerde SETQ bespreking bij de kinderartsen tijdens hun heidag en in een opzet van het voeren van individuele gesprekken over de resultaten van de SETQ bij orthopedie en neurologie. Bij deze twee disciplines is een start gemaakt in 2014 en het overgrote deel van de activiteiten zal in 2015 plaatsvinden. Aan het einde van beide trajecten zullen de resultaten in een plenaire bijeenkomst besproken worden. Externe activiteiten door Caroline Buis In september heeft zij een intervisie bijeenkomst verzorgd voor de aios ziekenhuisfarmacie in de regio. In december verzorgde zij een workshop over Vitaliteit voor OOR Revalidatie in Amsterdam en gaf zij een workshop op het MMV congres over het Individuele opleidingsplan. Moreel Beraad In 2014 volgden vier medewerkers van Foreest Medical School de cursus gespreksleider Moreel Beraad. Zij gaan dit toepassen in MCA. AMEE congres Het jaarlijkse Europese congres over medisch onderwijs (AMEE-congres) vond dit jaar plaats in Milaan van 29 augustus tot en met 2 september Meer dan 2000 bezoekers uit 72 landen waren naar Milaan gekomen om het congres bij te wonen. Vier medewerkers van Foreest Medical School namen deel aan dit congres. Congres NVMO Dit tweedaagse congres vindt jaarlijks plaats en heeft onderwijs en opleiden in de gezondheidszorg als thema. Het congres biedt een platform waarop onderzoeksresultaten, evaluaties en ontwikkelingen binnen het onderwijs en opleiden worden uitgewisseld. Sinds de start in 1991 heeft het congres haar bestaansrecht bewezen. Het aantal deelnemers is de laatste jaren gegroeid naar bijna 900. MMV Congres Het jaarlijks MMV-congres voortdurend bewegen vond plaats op 10 december in Nieuwegein. Een afwisselend programma met plenaire bijeenkomsten en workshops gericht op de modernisering van de medische vervolgopleidingen. Met 750 bezoekers in 2014 is het een steeds groter wordend congres. Jaarverslag centrale opleidingscommissie MCA

30 Ontwikkelingen 2014 Aios-opleidersymposium 2013 Op 25 november 2014 vond voor de zesde keer het aios-opleidersymposium van MCA plaats in Foreest Medical School. Dit jaar werd het symposium georganiseerd door de opleidingsgroepen psychiatrie en anesthesiologie in samenwerking met a(n)ios van de VAA. Het thema was dit jaar bevlogenheid. Het programma zag er als volgt uit: uur Ontvangst met een broodje uur Opening door Nicole Cornelissen, psychiater uur Esther Vergeer, paralympisch en wereldkampioen tennis uur Workshops uur Pauze uur Workshops uur Afsluiting uur Borrel Verschillende workshops werden georganiseerd waaruit men er twee kon kiezen: 1. Echte motivatie door Vana Hutter Echte motivatie leidt tot mooie prestaties! In deze workshop leer je waar jij ECHT voor gemotiveerd bent en waarvoor niet en waarom dat zo is. Je kent het verschil tussen verschillende soorten motivatie en wat voor invloed dat op je gedrag heeft. Voorbeelden uit de topsport worden ter illustratie gebruikt. Aan het einde van deze workshop maak je met de opgedane kennis een praktijkgericht persoonlijk doel 2. Mindfulness, door Flip Kolthoff In de workshop zal met name ervaringsmatig worden gewerkt met mindfulnessoefeningen, met tips and trics om deze toe te passen in het drukke werk in de gezondheidszorg. Ook zal er tijd zijn voor vragen en discussie. 3. Shared Decision Making, door Raphael Schulte en Ditmar Schakenraad Shared decision making (samen keuzes maken) is een moreel en wettelijk imperatief daar waar afwegingen gemaakt moeten worden tussen kansen op nut van een behandeling enerzijds en kansen op schade anderzijds. Het kan de bevlogenheid van de arts vergroten door maximaal gebruik te maken van eigen kennis, verbeterde samenwerking met de patiënt en meer tevredenheid over de behandeling van beide partijen. In de workshop gaan we in op wat shared decision making is en wat dat 30

Centrale Opleidingscommissie

Centrale Opleidingscommissie Centrale Opleidingscommissie Jaarverslag 2013 mca.nl Het Centraal College Medische Specialismen Kaderbesluit 2011 A.1. Begripsbepaling Centrale opleidingscommissie: een in iedere opleidingsinrichting aanwezig

Nadere informatie

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten

MES-6 / 2 14. Informatie voor en over Coassistenten MES-6 / 2 14 A6 A6 Informatie voor en over Coassistenten A5 A5 A4 A4 Informatie voor en over Coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra

Statistieken. enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient. Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt. Schoonderwoerd, Sandra Statistieken Naam formulier enquete-telefonische-opname-gesprek-arts-patient Titel formulier Enquête telefonische opname gesprek arts en patiënt Gebruiker Schoonderwoerd, Sandra Aantal vragen 20 Totaal

Nadere informatie

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING

Erkenningsaanvraag HERNIEUWDE ERKENNING EISEN TE STELLEN AAN DE OPLEIDER, PLAATSVERVANGEND OPLEIDER, OPLEIDINGSGROEP EN OPLEIDINGSINRICHTING (In te vullen door de (beoogd) opleider, plaatsvervangend opleider en Raad van Bestuur/Directie.) Toelichting:

Nadere informatie

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar

Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Enquète voor die opleiders met wie reeds gesproken is over de invoering van het schakeljaar Premisse: OWIGEN en IOO gaan ervan uit dat u binnen uw OOR het aanspreekpunt bent voor de opleiding in uw discipline.

Nadere informatie

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen

Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen Onderzoek naar het functioneren van arts-assistenten in ziekenhuizen BIJLAGE 1 Vragenlijst Vragen die betrekking hebben op de borging van de kwaliteit van de zorg. A. Algemeen Ik werk momenteel als arts

Nadere informatie

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER

Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Workshop THE SELF DIRECTED LEARNER Wat willen JULLIE bereiken vandaag? Wat willen WIJ bereiken vandaag? Jullie hebben kennis en kunde om jullie eigen opleiding vorm te geven AIOS in the lead Input krijgen

Nadere informatie

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN

Modernisering Medische Vervolgopleidingen OOR ZWN Versie Definitief Datum, dinsdag 21 juli 2009 Opdrachtgever Stuurgroep Projectleider Prof. dr. H.A.P. Pols, voorzitter OOR-ZWN, namens de instellingen van de OOR-ZWN Mw. dr. C.J. Kruijthof, Sint Franciscus

Nadere informatie

Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2014

Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2014 Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2014 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Centrale Opleidingscommissie (COC) UMCG 2014. Tot de taakstelling van de COC hoort het handhaven en bevorderen

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Resultaten van een enquête over diverse aspecten van individualisering in de praktijk Project Individualisering Opleidingsduur Deelproject Toezicht en

Nadere informatie

Modern opleiden: hoe visiteren?

Modern opleiden: hoe visiteren? donderdag 30 september 1999 Vrijdag 9 oktober 2009 Modern opleiden: hoe visiteren? Corry den Rooyen, onderwijskundige Paul Blok, secretaris MSRC Introductie Maatschappelijke veranderingen Project modernisering

Nadere informatie

Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3. Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU)

Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3. Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU) Het Schakeljaar: CRU Master jaar 3 Dr T.W. van Haeften Opleidingscoördinator Master (CRU) Het Schakeljaar Jaar van keuzes Schakelen van artsopleiding naar vervolgopleiding Te bespreken: 1. Het schakeljaar

Nadere informatie

Achtergrond Aanvraag

Achtergrond Aanvraag Onderwerp Contactperso on Inleiding Uitvoering Electronisch afnemen en verwerken van vragenlijsten voor evaluatie van opleidingsklimaat en opleiders (2010) Prof. Dr. Paul Brand, kinderarts en hoofd medisch

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Informatie voor en over coassistenten

Informatie voor en over coassistenten Medisch Spectrum Twente Medical School Twente Informatie voor en over coassistenten Informatie voor en over coassistenten Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente (MST) behoort tot de grootste niet-academische

Nadere informatie

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Toewijzingsvoorstel Jaar: 2013 Tranche: 1 Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen 1101001 Universitair Medisch Centrum Groningen Groningen Anesthesiologie 16 1101001 Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Visitatie van de opleiding informatie voor aios

Visitatie van de opleiding informatie voor aios Visitatie van de opleiding informatie voor aios introductie Visitatie van de opleiding: informatie voor aios Kwaliteit staat bij de medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

De opleider als rolmodel

De opleider als rolmodel De opleider als rolmodel De opleider als rolmodel programma 14.00 welkom 14.15 voorstelronde/verwachtingen 14.35 excellent teacher en excellent rolemodel 14.55 groepswerk 15.10 plenaire rapportage 15.35

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio

Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio Netwerkbijeenkomst Onderwijskundigen, 3 oktober 2017 Digitaal Portfolio Marijn Soeteman Marieke van der Horst Marieke Bolk Programma (13.00u 15.30u) 1. Welkom en update status landelijke opleidingsplannen

Nadere informatie

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders

Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Resultaten rondje voorzitter COC langs de opleiders Lambert de Bont Voorzitter Centrale Opleidingscommissie UMCG Aanleiding KNMG workshop over functioneren COC Nieuwe kaderbesluit Doel Stilstaan bij functioneren

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3

Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inventarisatie opbouw en toetsing master jaar 3 Inleiding In het laatste jaar van de opleiding staan de semi-arts stage/oudste co-schap en de wetenschappelijke stage op het programma. Tijdens de semi-arts

Nadere informatie

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016)

SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) SPELREGELS TOEWIJZINGSVOORSTEL 2016 VOOR DE ZORGOPLEIDINGEN DIE WORDEN BEKOSTIGD DOOR MIDDEL VAN EEN BESCHIKBAARHEIDBIJDRAGE (SPELREGELDOCUMENT 2016) Januari 2015 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels

Nadere informatie

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G

Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G Basisarts, en dan. Mastering your future 24 oktober 2015 Victor Slenter, arts M&G 1 Disclosure Sinds 2013 lid Dagelijks Bestuur Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten 2 Inhoud presentatie Wat doet

Nadere informatie

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier

Scherpbier 2.0. Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 2.0 Hein Brackel Arno van Rooijen Martin Rutten Albert Scherpbier Scherpbier 1.0 Interne QA Externe QA Continue QA monitoring gebaseerd op systematische verzameling in PDA cyclus Periodieke

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze

Capaciteitsorgaan. en beroepskeuze Capaciteitsorgaan en beroepskeuze V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Directeur Capaciteitsorgaan 14 maart 2015 Carrièrebeurs Utrecht 1 Inhoud presentatie 1. De routing 2. Kenmerken van

Nadere informatie

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar?

3. Maakt de wetenschappelijke stage ook deel uit van het schakeljaar? De masteropleiding geneeskunde van VU medisch centrum (VUmc) biedt je de mogelijkheid aan om in het kader van het zogenaamde dedicated schakeljaar een schakelstage te volgen. Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2013

MEDISCH SPECIALIST 2013 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2013 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg Middagthema: Hoe verder? Belangrijke veranderingen in 2012. Opnieuw wordt een beroep gedaan

Nadere informatie

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN

MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN MEDISCH DOSSIER KOPIËREN, INZIEN, BLOKKEREN 643 Inleiding Indien u bij een specialist onder behandeling bent, worden alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling vastgelegd in een medisch dossier.

Nadere informatie

Bekwaam verklaren met EPA s

Bekwaam verklaren met EPA s Bekwaam verklaren met EPA s Workshop 9a, door: Reinoud Gemke (opleider Kindergeneeskunde) Marijn Soeteman (aios Kindergeneeskunde) Sophie Kienhorst (aios Kindergeneeskunde) Marieke van der Horst (onderwijskundige,

Nadere informatie

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg

2 januari 2015. Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 2 januari 2015 Onderzoek: Effectiviteit van de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing,

Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon. Datum: 15 februari Geachte aanbieder van nascholing, Betreft: beroepsgroep-brede invoering van zelfevaluatie gunstbetoon Datum: 15 februari 2016 Geachte aanbieder van nascholing, Op 1 mei 2014 is de pilot zelfevaluatie gunstbetoon van start gegaan. De zelfevaluatie

Nadere informatie

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg

16 augustus 2014. Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 16 augustus 2014 Onderzoek: Prijsplafonds in de zorg 1 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017)

SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) SPELREGELS VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET TOEWIJZINGVOORSTEL 2017 VAN DE STICHTING BOLS (SPELREGELDOCUMENT 2017) Januari 2016 1. Inleiding Dit document bevat de spelregels voor het door de stichting BOLS

Nadere informatie

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012

Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inventarisatie: aantal weken coschappen per specialisme per faculteit Simone Bernard (bestuurslid LOCA 2011), januari 2012 Inleiding Nederland telt acht medische faculteiten, welke alle een ander curriculum

Nadere informatie

Schakeljaar. Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding

Schakeljaar. Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding Schakeljaar Het jaar van keuzes én van schakelen van de artsopleiding naar een vervolgopleiding Schakeljaar SUMMA jaar 4 (n=40) CRU jaar 6 (n=304) Algemene semi-artsstage (ASAS) 12 wk Onderzoekspraktijk

Nadere informatie

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst.

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst. DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAN uitspraak Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen

Nadere informatie

Informatieblad co-assistenten Sint Franciscus Gasthuis

Informatieblad co-assistenten Sint Franciscus Gasthuis Informatieblad co-assistenten Sint Franciscus Gasthuis Hartelijk welkom in het SFG! Hierbij wil ik je van harte welkom heten in het Sint Franciscus Gasthuis (SFG). Ik hoop dat je een leerzaam coschap in

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT

EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT INVITATIONAL CONFERENCE EEN GEZOND OPLEIDINGSKLIMAAT HELDERHEID OVER ROLLEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BELANGEN DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 15.15 20.30 UUR SPOORWEGMUSEUM, UTRECHT Op donderdag 6 oktober 2016

Nadere informatie

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland

Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inventarisatie 2012.3 De coassistent in het buitenland Inleiding Veel coassistenten maken gebruik van de mogelijkheid om in het buitenland een deel van de master te doen, zoals de wetenschappelijke stage

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar. Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen

Dedicated Schakeljaar. Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen Dedicated Schakeljaar Perspectief vanuit studenten Kitty Roseboom en Tjitske van Engelen Andere faculteiten Erasmus MC, Radboud UMC en LUMC 1 Masterstudenten solliciteren op een schakelplaats. Vrij

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie

Polikliniek. Algemene bezoekersinformatie Polikliniek Algemene bezoekersinformatie 1 2 Inhoudsopgave Een afspraak maken met de specialist 4 Inlichtingen 4 Gastvrouw 4 Respectvol omgaan met elkaar 5 Rolstoelen 5 Inschrijving (ponsplaatje) 5 Melden

Nadere informatie

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG

Capaciteitsorgaan. (Theoretische) kans op een opleidingsplek. V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG Capaciteitsorgaan (Theoretische) kans op een opleidingsplek V.A.J. Slenter, arts M&G, arts beleid en advies KNMG 1 25 maart 2017 Carrièrebeurs, Den Bosch Inhoud presentatie 1. Het loopbaanpad 2. Kenmerken

Nadere informatie

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC

Van basisarts tot aios. Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC Van basisarts tot aios Victor Slenter, arts M&G 25 november 2015 LUMC 1 Inhoud presentatie Wat doet het Capaciteitsorgaan? Wat doen basisartsen als zij zijn afgestudeerd? Aantal sollicitaties naar opleidingsplekken

Nadere informatie

NFU-project Dedicated Schakeljaar. prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager)

NFU-project Dedicated Schakeljaar. prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager) NFU-project Dedicated Schakeljaar prof. dr. J.J.C. (Jan) Borleffs (voorzitter project) dr. L.J. (Leen) Blok (project manager) Programma - Inleiding Prof. dr. Jan Borleffs - Presentatie door duo opleider

Nadere informatie

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031

Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2015-2025/2031 Tabellenboek, behorende

Nadere informatie

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum

Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum Op weg naar het nieuwe geneeskundecurriculum 2015 Visie CRU + Continuïteit van zorg Continuïteit van supervisie Continuïteit van curriculum Verticale curriculumintegratie Veel kliniek, lange coschappen,

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

medisch centrum alkmaar

medisch centrum alkmaar medisch centrum alkmaar Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp

AIOS Inwerken. 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren. versie november 2014. Spoedeisende hulp Spoedeisende hulp AIOS Inwerken versie november 2014 Contract voor: In dienst per: Uit dienst per: 38 uur per week, plus 10 uur opleidingsuren 1 januari xxxx 31 december xxxx OLVG Oosterpark 9 1091AC Amsterdam

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS)

Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Inschrijvingen in het Beroepen in de gezondheidszorg register (BIGBUS) Datum: 1 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2013

Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2013 Jaarverslag Centrale Opleidingscommissie UMCG 2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Centrale Opleidingscommissie (COC) UMCG 2013. Tot de taakstelling van de Centrale Opleidingscommissie hoort

Nadere informatie

Opleiden en het opleidingsfonds. Mw. drs. M.L. Köhlen

Opleiden en het opleidingsfonds. Mw. drs. M.L. Köhlen Opleiden en het opleidingsfonds Mw. drs. M.L. Köhlen Tot en met 2006 Financiering aios op basis van beleidsregel NZa Landelijke afspraken BOLS+ (NFU, NVZ, Orde, ZN) Lokaal uitwerking Zorgverzekeraars Regioplannen

Nadere informatie

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken = Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: een late diagnose een gebrek aan kennis (expertise) bij specialisten en zorgverleners onvoldoende aandacht voor wetenschappelijk

Nadere informatie

Positionering van de opleider. Michael Klemt-Kropp, MDL-arts NWZ Alkmaar Saskia Peerdeman, neurochirurg VUmc Amsterdam Janwillem van den Berg, FMS

Positionering van de opleider. Michael Klemt-Kropp, MDL-arts NWZ Alkmaar Saskia Peerdeman, neurochirurg VUmc Amsterdam Janwillem van den Berg, FMS Positionering van de opleider Michael Klemt-Kropp, MDL-arts NWZ Alkmaar Saskia Peerdeman, neurochirurg VUmc Amsterdam Janwillem van den Berg, FMS Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie (BESLUIT REUMATOLOGIE) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid,

Nadere informatie

De toekomst van de Radiologie

De toekomst van de Radiologie De toekomst van de Radiologie Matthieu Rutten Gerrit Jager Corry den Rooyen Het nieuwe opleiden: profiteren van voordelen en reduceren van nadelen Het nieuwe opleiden vraagt veel van medisch specialisten.

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

wat betekent dit voor jou?

wat betekent dit voor jou? CONGRES INDIVIDUALISERING OPLEIDINGSDUUR: wat betekent dit voor jou? DONDERDAG 26 MEI 2016 15.30 21.00 UUR FORT VOORDORP, GROENEKAN Op donderdag 26 mei 2016 organiseert de Federatie Medisch Specialisten

Nadere informatie

(potentiële) belangenverstrengeling

(potentiële) belangenverstrengeling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding

Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten. Definitieve verdeling FTE. 1. Inleiding Notitie deelnemers klankbordgroep DOT honorariumcomponent medisch specialisten Definitieve verdeling FTE 1. Inleiding In dit memo beschrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de definitieve verdeling

Nadere informatie

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB)

Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Inschrijvingen in het beroepen in de gezondheidszorg (big)-register (BIGTAB) Datum: 17 maart 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Flexibel opleiden Hoe doen we dat dan? organisatorische en juridische aspecten

Flexibel opleiden Hoe doen we dat dan? organisatorische en juridische aspecten Flexibel opleiden Hoe doen we dat dan? organisatorische en juridische aspecten Hoe leiden we (onszelf) flexibel op? Presentatie Geschiedenis Waar staan we nu? Wat is de bedoeling vanmiddag? Workshop Links

Nadere informatie

Inventarisatie 3 Semi- arts stage en Schakeljaar. Inleiding. Doel. Methode. Vragen

Inventarisatie 3 Semi- arts stage en Schakeljaar. Inleiding. Doel. Methode. Vragen Inventarisatie 3 Semi- arts stage en Schakeljaar Inleiding Deze inventarisatie zal gaan over de laatste fase van de geneeskundeopleiding, op dit moment geldt dat op de meeste faculteiten in de laatste

Nadere informatie

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief

Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten. Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief Verrichtingenthesaurus: review afleidingen Zorgactiviteiten Van: DHD Datum: Januari 2017 Betreft: reviewronde Verrichtingenthesaurus financieel perspectief 1. Inleiding DHD maakt in opdracht van de NVZ

Nadere informatie

Individualisering opleidingsduur

Individualisering opleidingsduur Individualisering opleidingsduur Vanaf 1 januari 2015 is er een vernieuwde vrijstellingsregeling voor de medische vervolgopleidingen. De gehele regeling is na te lezen op de websites van KNMG en RGS. Indien

Nadere informatie

Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde

Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde Opleidingsplan Dedicated Schakeljaar Huisartsgeneeskunde Coördinator namens studentenonderwijs: dr. S. Koning, coördinator coschappen. Opleider: Dr. H.J. Bueving, huisarts, Hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde.

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper

Algemene informatie poliklinieken. Ziekenhuislocatie Scheper Algemene informatie poliklinieken Ziekenhuislocatie Scheper 2 Inhoudsopgave Hoe maakt u een afspraak met een specialist? 4 Waar kunt u terecht voor inlichtingen? 4 Gastdames 4 Rolstoel en rollator 5 Ziekenhuispasje

Nadere informatie

Visiteren = implementeren

Visiteren = implementeren Visiteren = implementeren Ralph Kupka Opleider psychiatrie Altrecht GGZ, Utrecht MSRC-lid Corry den Rooyen Onderwijskundige Paul Blok secretaris MSRC NVMO congres 12 november 2009 Ralph Kupka Opleider

Nadere informatie

NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013

NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013 NVIC CURSUS LUCHTWEGMANAGEMENT OP DE INTENSIVE CARE 2013 dinsdagavond 4 juni en woensdag 5 juni 2013 of maandagavond 25 november en dinsdag 26 november 2013 Skills center OSG te Houten www.nvic.nl Nederlandse

Nadere informatie

Besluit van houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie

Besluit van <datum> houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie Besluit van houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie (Besluit klinische geriatrie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013

BELEIDSREGEL AL/BR Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 BELEIDSREGEL Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel e, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS?

PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS? R1 PDCA in de praktijk: de rol van de AIOS? drs. Samara Guillen, AIOS Interne Geneeskunde, Ikazia ziekenhuis dr. Rob Oostenbroek, oud-opleider Heelkunde en decaan, ASz dr. Adrienne Zandbergen, opleider

Nadere informatie

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4

Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1. Productie 2015 pagina 2. Patiëntenaantallen van het jaar 2015, 2014 en pagina 3. per specialisme pagina 4 Inhoudsopgave: Uitleg Gezamenlijk Consult pagina 1 Productie pagina 2 Patiëntenaantallen van het jaar, 2014 en pagina 3 2013 onderverdeeld per specialisme Grafiek patiëntenaantallen over de afgelopen 3

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2018

MEDISCH SPECIALIST 2018 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2018 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch-specialistische zorg Thema: INNOVATIE Actualiteitensymposium Woensdag 4 oktober 2017 De Rode Hoed Amsterdam

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 7 oktober 2015 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3

Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3 Veelgestelde vragen en antwoorden over het dedicated schakeljaar M3 De masteropleidingen geneeskunde van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het VU medisch centrum (VUmc) bieden je de mogelijkheid

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit:

1. Algemeen. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in de Staatscourant 2010, nr. 13910 van 9 september 2010) De Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H

Dashboard NFU. Pijnmeting. Ondervoeding. amice (c) 2017 Pagina 1 van WEEK UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H Dashboard NFU UMC UMC A UMC B UMC C UMC D UMC E UMC F UMC G UMC H 1 2 3 4 5 Pijnmeting UMC Gem. % Pijnmeting Gem. % Pijnmeting operatief Gem. Tevredenheid UMC A 79,30 88,02 76,04 UMC B 80,84 79,51 71,21

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST 2015

MEDISCH SPECIALIST 2015 Rode Hoed Symposium MEDISCH SPECIALIST 2015 Belangrijke actuele ontwikkelingen in de medisch specialistische zorg De trein dendert door De medisch specialist in nieuwe tijden Actualiteitensymposium Woensdag

Nadere informatie

Trends in tevredenheid (2007/08)

Trends in tevredenheid (2007/08) NFU NEDERLANDSE FEDERATIE VAN UNIVERSITAIR MEDISCHE CENTRA Trends in tevredenheid (2007/08) Samenvatting van het derde onderzoek naar tevredenheid van patiënten in Universitair Medische Centra Trends in

Nadere informatie

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties

Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties Onderzoek VUmc onder huisartsen Amsterdam 2013 Samenvatting en verbeteracties In april en mei 2013 heeft de dienst communicatie van VUmc een kwantitatief onderzoek onder huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde

Nadere informatie

4 jaar opleiding Longziekten en Tuberculose

4 jaar opleiding Longziekten en Tuberculose Overzicht opleiding Longziekten en Tuberculose Vooropleiding Interne Geneeskunde, inclusief cardiologie zijn hierin niet opgenomen stages 3 1 4 opleiding Longziekten en Tuberculose 4 5 6 zaalstage zaalstage

Nadere informatie

WORKSHOP KWALITEITSZORG VOOR KLEINE

WORKSHOP KWALITEITSZORG VOOR KLEINE WORKSHOP KWALITEITSZORG VOOR KLEINE OPLEIDINGSGROEPEN MEDISCHE VERVOLGOPLEIDINGEN Annet van Kuyk Marjolein Schouten Met dank aan Albert Scherpbier en Corry den Rooyen OPZET WORKSHOP Eigen situatie centraal

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

De bemiddelende rol van Centrale Opleidingscommissies bij conflicten tussen opleiders en aios

De bemiddelende rol van Centrale Opleidingscommissies bij conflicten tussen opleiders en aios De bemiddelende rol van Centrale Opleidingscommissies bij conflicten tussen opleiders en aios Resultaten van een onderzoek naar de manier waarop Centrale Opleidingscommissies hun bemiddelende rol in conflicten

Nadere informatie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie

Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen. Versie Toelichting op de Specialismespecifieke Toelichtingen Versie 20120726 1 september 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld... 3 1.2 Wat is de functie van de specialistspecifieke

Nadere informatie