Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut te Rome, (1921) (1995)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut te Rome, (1921) 1965-1990 (1995)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut te Rome, (1921) (1995) Auteur: C. Jager Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Nederlands Historisch Instituut 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 taakstelling... 7 internationaal kader... 7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 Inhoud en structuur van het archief...9 Selectie en vernietiging...9 Verantwoording van de bewerking...9 Verwant materiaal...10 Verwante archieven...10 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 A. Algemene zaken A.1 Correspondentie...11 A.2 NIR...12 A.3 Vergaderingen...13 A.4 Personeel...13 A.5 Financiën algemeen en betalingsverkeer...14 A.6 Stichting Vrienden NIR...14 A.7 Werkgroep Nederlands...14 A.8 Universitair Onderwijs Nederlands...15 B. Bibliotheek B.1 Bibliotheek NIR...16 B.2 Uitleenbibliotheek Nederlands...16 C. Culturele Zaken C.1 Algemeen...17 C.2 Tentoonstellingen...17 C.3 Muziek...18 C.4 Film...18 C.5 Lezingen, bijeenkomsten elders...18 D. Wetenschapszaken D.1 Algemeen...19 D.2 Archeologie...19 D.3 Italië-studies...20 D.4 Kunsthistorie...20 D.5 Algemeen wetenschappelijke cursussen...21 D.6 Unione Istituti a Roma...21 E. Beurzen F. Publicaties NIR G. Lezingen, congressen... 24

4

5 Nederlands Historisch Instituut 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Nederlands Historisch Instituut te Rome Periode: merendeel Archiefbloknummer: O28535 Omvang: 6,00 meter; 214 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Wel bevat dit archief enkele tekeningen. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Nederlands Historisch Instituut te Rome, (1921), (1995) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het Nederlands Instituut werd in 1904 opgericht met als doel de Romeinse (en vooral Vaticaanse) archivalia met informatie over het nationale verleden toegankelijk te maken. Vandaag de dag is het Nederlands Instituut in de eerste plaats een service-instituut voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, daarnaast vervult het een aanvullende rol in cultureel en maatschappelijk verband. Het archief bevat onder andere stukken correspondentie, stukken betreffende personeel en organisatie van het NIR, stukken betreffende de bibliotheek en publicaties van het NIR, verscheidene projectdossiers, stukken betreffende archeologische opgravingen, Nederlands onderwijs en jaarverslagen. Verder treft men onder andere het archief van de Stichting Vrienden NIR en de stichting Werkgroep Nederlands.

6 6 Nederlands Historisch Instituut Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Historisch Instituut te Rome, (1921) (1995), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Nederlands Historisch Instituut, , inv.nr....

7 Nederlands Historisch Instituut 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER In 1880 besloot paus Leo XIII de archieven van het Vaticaan voor onderzoek open te stellen. Dit initiatief deed in Nederland de wens ontstaan de Romeinse archivalia met informatie over het nationale verleden toegankelijk te maken. Op instigatie van de Leidse hoogleraar prof. P.J. Blok en van mr. Victor de Stuers, de chef van de afdeling 'Kunsten en Wetenschappen' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, werd daartoe in 1904 het Nederlands Instituut te Rome (NIR) opgericht 1. taakstelling TAAKSTELLING Vandaag de dag is het Nederlands Instituut in de eerste plaats een service-instituut voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, longa manus in Italië van de Nederlandse instellingen. Daarnaast vervult het een aanvullende rol in cultureel en maatschappelijk verband. De wetenschappelijke staf van het NIR draagt de verantwoordelijkheid voor studies op het terrein van de Oudheid, de Kunstgeschiedenis en de Geschiedenis. De leden van de wetenschappelijke staf bemiddelen voor Nederlandse collega's, verrichten eigen onderzoek, begeleiden studenten en promovendi en verzorgen cursussen voor Nederlandse studenten. In het onderzoek en onderwijs dat onder auspiciën van het Instituut wordt uitgevoerd, komen in de eerste plaats de geschiedenis en de cultuur van Rome aan de orde, vaak ook in relatie met Nederland. Ter ondersteuning van deze activiteiten is in de loop van de jaren een aanzienlijke bibliotheek opgebouwd. Deze is gespecialiseerd in Rome en omgeving en bevat tevens een basiscollectie met betrekking tot de Nederlandse geschiedenis en cultuur ten dienste van buitenlandse geïnteresseerden. In 1991 is de status van ministeriële instelling gewijzigd in die van een interuniversitair instituut dat wordt bestuurd door vertegenwoordigers van zes Nederlandse universiteiten en twee ministeries. Aan de Rijksuniversiteit Groningen is het beheer toevertrouwd. internationaal kader INTERNATIONAAL KADER Als lid van de 'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'arte in Roma' neemt het Nederlands Instituut deel aan de internationale wetenschappelijke activiteiten in Rome. Deze samenwerking met Italiaanse en niet-italiaanse zusterinstituten is de basis voor de bemiddelende rol die het Instituut voor Nederland in Italië speelt. Een belangrijke taak in dit verband is de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten in samenwerking met Nederlandse instellingen en zusterinstituten in Rome. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verbouwingen van het Instituut die meestal tot snelle verplaatsing noopten, chronisch plaatsgebrek, herhaalde wisselingen van medewerkers en onvoldoende scheiding tussen de verschillende archiefbestanden, vormen de sporen uit het verleden die de geschiedenis van de archieven van het NIR getekend hebben. 1 Directeuren van het NIR: G. Brom; A.H.L. Hensen; G.J. Hoogewerff; J.J. Poelhekke; H. Schulte Nordholt; J. Offerhaus; T.H. Meijer; heden H. Geertman. Van 1950 tot 1989 waren de directeuren van het NIR tevens cultureel attaché bij de Nederlandse ambassade.

8 8 Nederlands Historisch Instituut In 1971 werd advies omtrent de archiefzorg ingewonnen bij Otten, chartermeester van het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. Hij bracht diverse archiefbestanden bij elkaar en bereidde de overdracht voor van het archiefblok naar Nederland. In 2000 dreigde de bewaarplaats opnieuw vol te raken en het managementteam ging op zoek naar een adequate oplossing. Cathy Jager, archivaris van de Rijksarchiefdienst in Nederland en tijdelijk in Rome, kreeg de opdracht een aantal archieven toegankelijk te maken en te adviseren over het toekomstig behoud en beheer van de diverse archieven. In de maanden april, mei en juni 2000 werd het werkarchief van de oud-directeur Godefridus Johannes Hoogewerff toegankelijk gemaakt. Na herverpakking bedroeg de omvang van het archief ca. 7 m' en is begin 2001 overgedragen aan het RKD te Den Haag. In september werd begonnen met de selectie, ordening en beschrijving van de archiefbestanddelen van het instituutsarchief over de periode Tenslotte werden ook het fotoarchief en het archief van C.C. van Essen van een toegang voorzien, opnieuw verpakt en opgeborgen. In een eindverslag en gesprek volgden nog verschillende adviezen met betrekking tot de verdere archiefzorg. Dit archiefblok , totale omvang na bewerking circa 7 m', is in 2001 met de bijbehorende toegang overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. De rechtstitel is (nog) onbekend

9 Nederlands Historisch Instituut 9 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING De omvang bedroeg voor de bewerking circa 15 m' en na selectie 2 en herverpakking circa 7 m'. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING De cesuur van dit archiefblok over de periode houdt verband met de overdracht van het voorgaande blok tot 1965 en de overgang van het Instituut per 1 januari 1990 van het Ministerie van WVC naar dat van O en W (later OC en W), om administratief onder de universiteit van Groningen te komen. Op verzoek van het NIR bleven de financiële bescheiden (onbewerkt) achter, evenals personeelsdossiers en stukken betreffende het gebouw. Uitgangspunt bij de bewerking en de indeling van de plaatsingslijst vormde de classificatiecode ontworpen en gebruikt door het NIR vanaf eind jaren zeventig. De archiefbescheiden van voor die jaren zijn met deze code geïntegreerd. De code leverde voor de administratie met name problemen op voor de classificatie van de correspondentie. Het (gelijktijdig) naast elkaar bestaan van een indeling naar afdeling en naar inhoud van het stuk leverde terecht problemen op bij de opberging. Tijdens de inventarisatie is geprobeerd de archiefbescheiden zoveel mogelijk terug te brengen naar de goede plaats, soms gepaard gaand met een aanpassing van de beschrijving of van de volgorde van de oorspronkelijke code of met de plaatsing van een explicatieve noot. Niet van alle stafmedewerkers zijn stukken aangetroffen want net als Otten in 1971 al constateerde, bestaat er tot op heden geen duidelijke scheidslijn tussen 'institutionele informatie' en 'particulier (werk)materiaal'. Deze vloeien voor het managementteam in elkaar over en dat betekent dat stukken soms mee naar huis genomen zijn of zijn weggegooid omdat ze als privebezit werden beschouwd. Aan de materiële verzorging conform de norm goede staat van de Rijksarchiefdienst kon niet worden voldaan en diende daarom uitbesteed te worden. Wel werden in Rome paperclips en metalen en plastik bindsystemen verwijderd. 2 Uitgangspunt voor selectie vormde de vernietigingslijst samengesteld door Otten en de lijst van WVC uit 1982 voor de rijksmusea.

10 10 Nederlands Historisch Instituut Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN Deze plaatsingslijst volgt op de lijst van J.A.A. Bervoets van het Nederlands Instituut over de jaren (1971) uit 1985 (nummer ). Raadpleeg bij uw onderzoek beide lijsten in verband met de overlappingen die er zijn.

11 Nederlands Historisch Instituut 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N A. Algemene zaken A.1 Correspondentie A. ALGEMENE ZAKEN De indeling van deze plaatsingslijst is bepaald door de gehanteerde classificatiecode van het NIR. A.1 CORRESPONDENTIE 1-41B Correspondentie, met hiaten , 43 pakken Zie voor correspondentie ook de nummers 47A, 51-52D, 62, 71, met het Ministerie van OKW, met Het Huis voor Kunsten en Wetenschappen te Rome, met het Ministerie van O en W, met het Ministerie van O en W, met het Ministerie van O en W, met het Ministerie van CRM, met het Ministerie van CRM, met het Ministerie van CRM, met het Ministerie van CRM, met het Ministerie van CRM, met het Ministerie van CRM, met het Ministerie van CRM, met het Ministerie van CRM, met het Ministerie van CRM, met het Ministerie van CRM, met het Ministerie van CRM, met het Ministerie van WVC, J.J. Poelhekke, J.J. Poelhekke, J.J. Poelhekke, J.J. Poelhekke, H. Schulte Nordholt (culturele zaken), H. Schulte Nordholt (culturele zaken), H. Schulte Nordholt (culturele zaken), H. Schulte Nordholt (culturele zaken), H. Schulte Nordholt (culturele zaken), H. Schulte Nordholt (culturele zaken), H. Schulte Nordholt (culturele zaken), H. Schulte Nordholt (culturele zaken), H. Schulte Nordholt (algemene zaken), H. Schulte Nordholt (algemene zaken), H. Schulte Nordholt (algemene zaken), H. Schulte Nordholt (algemene zaken), H. Schulte Nordholt (algemene zaken), H. Schulte Nordholt (algemene zaken), H. Schulte Nordholt (algemene zaken), 1973

12 12 Nederlands Historisch Instituut H. Schulte Nordholt (algemene zaken), H. Schulte Nordholt (algemene zaken), H. Schulte Nordholt betreffende leerstoel Rome, H. Schulte Nordholt betreffende Nederlands-Italiaans Cultureel Verdrag, Zie ook nummer betreffende winnaar (Pallottini) Erasmusprijs, A betreffende Anagni-werkgroep (Hugenholtz), B met de 'Commissie Roos' (curator), Brievenboek van uitgaande stukken, deel Brievenboeken van ingekomen en uitgaande stukken. A.2 NIR 43 dec 1965-mrt jan delen A.2 NIR Zie voor de jaarverslagen de nummers Beleidsnota's, 1983, 1984, pak 46 Beleidsnota met bijlagen omslag 47 Concept-eindrapport Beleid en Organisatie, omslag 47A Correspondentie betreffende beleidsnota's, pak 48 Stukken betreffende de wijziging van de bestuursvorm nav het Rapport Cultuur zonder grenzen (22 juni 1987) leidend tot de Institutennota van 14 september 1989, met bijlagen Gastenoverzicht over , tevens bevattende het jaarverslag over omslag 49A 49B Stukken betreffende de Werkgroep PROM, Stukken betreffende de organisatiestructuur van de Commissie van Bijstand, pak 50 Stukken betreffende de verhouding met de ambassade, , pak D Correspondentie met de ambassade, met hiaat.

13 Nederlands Historisch Instituut , , 1 omslag. 1 pak A Correspondentie met IB/WVC, , 1 pak 52B Correspondentie met WVC/Kunsten, 1990, 1 omslag 52C Correspondentie met BZ, , 1 pak 52D Correspondentie met O & W, 1988, 1 omslag 53 Stukken betreffende het 50-jarig jubileum 26 mei pak 54 Stukken betreffende het 70-jarig bestaan, pak 55 Stukken betreffende de gemengde commissie Nederlands-Italiaans Cultureel Verdrag, pak 56 Stukken betreffende de overdracht naar de Rijks Universiteit Groningen, met o.a. het protocol van overdracht, omslag A.3 Vergaderingen A.3 VERGADERINGEN Verslagen van de vergaderingen van de Commissie van Bijstand, met bijlagen, pakken Deze commissie werd ingesteld bij ministeriële beschikking in 1977 en opgeheven per 31 december Verslagen van de stafvergaderingen, met hiaat , , , 2 pakken , (okt) Vervallen. A.4 Personeel A.4 PERSONEEL 62 Correspondentie met WVC en CRM, Stukken betreffende arbeidsovereenkomsten met medewerkers NIR, pak 64 Stukken betreffende aanstellingen van huishoudelijk personeel, pak 65 Personeelsstatuut en formatiebezetting, pak

14 14 Nederlands Historisch Instituut A.5 Financiën algemeen en betalingsverkeer A.5 FINANCIËN ALGEMEEN EN BETALINGSVERKEER 66 Begrotingsvoorstellen en kredietbrieven, Journaal van uitgaven en ontvangsten, , , delen, 1 pak Kasboeken, (met overlap) , delen, 1 pak 68 jul 1961-mrt dec 1964-apr (voor de Vereeniging Het Huis voor K. en W. te Rome) 71 Correspondentie met WVC, 1966, omslag 72 Correspondentie met CRM, 1976, pak A.6 Stichting Vrienden NIR A.6 STICHTING VRIENDEN NIR In oktober 1981 is deze stichting opgericht met het doel het NIR waar mogelijk ideeel en materieel te steunen; iniatieven te nemen ter bevordering van de bloei van het Instituut en zijn wetenschappelijke en culturele taken; activiteiten te ontplooien om de belangstelling in Nederland voor het Instituut te stimuleren en vrienden en belangstellenden met elkaar en met het Instituut in contact te brengen. 73 Verslagen van de bestuursvergaderingen, met bijlagen, 1984-jan pak 74 Stukken betreffende het ledenbestand, omslag 75 Statuten (afschrift), 20 oktober omslag 76 Correspondentie, pak A.7 Werkgroep Nederlands A.7 WERKGROEP NEDERLANDS De stichting Werkgroep Nederlandse Taal bevordert sinds 1982 de Nederlandse taal en cultuur in Rome en omstreken, vooral door het geven van onderwijs in de Nederlandse taal, het onderhouden van een uitleenbibliotheek en het organiseren van lezingen. 77 Verslagen van vergaderingen, met bijlagen, omslag 78 Nieuwsbrieven, circulaires, omslag 79 Stukken betreffende Nederlandse lessen,

15 Nederlands Historisch Instituut pak 80 Correspondentie betreffende subsidieaanvragen, omslag 81 Algemene correspondentie, omslag 82 Stukken betreffende de Werkgroep Acculturatie, 1988, omslag A.8 Universitair Onderwijs Nederlands A.8 UNIVERSITAIR ONDERWIJS NEDERLANDS 83 Stukken betreffende inlichtingen, omslag 84 Stukken betreffende onderwijs cultureel akkoord, Nederlandse Taalunie, pak

16 16 Nederlands Historisch Instituut B. Bibliotheek B.1 Bibliotheek NIR B. BIBLIOTHEEK B.1 BIBLIOTHEEK NIR 85 Beleidsnotities en/of planningen, omslag 86 Correspondentie met M. Hoogewerff betreffende de bibliotheek van haar echtgenoot, omslag 87 Correspondentie betreffende de Centrale Catalogus Neerlandistiek, omslag 88 Correspondentie betreffende het 'kaartsysteem ruiladressen', pak 89 Stukken betreffende restauratie, omslag 90 Stukken betreffende de 'oude bibliotheek' bevattende overzichten van uitgaven, werkbesprekingen, beleidsstukken, archievenoverzichten, bibliotheekinventaris etc., pak B.2 Uitleenbibliotheek Nederlands B.2 UITLEENBIBLIOTHEEK NEDERLANDS 91 Correspondentie, omslag 92 Nieuwsbrieven, circulaires, 1984, omslag 93 Stukken betreffende aankopen, 1982, omslag

17 Nederlands Historisch Instituut 17 C. Culturele Zaken C.1 Algemeen C. CULTURELE ZAKEN C.1 ALGEMEEN 94 Stukken betreffende bruiklenen, omslag C.2 Tentoonstellingen C.2 TENTOONSTELLINGEN 95 Overzichten van bezoekersaantallen, omslag 'Projectdossiers', pakken 96 Vista Su Roma (Vedute) Prix de Rome Architectuur en beeldende kunst Johannes Duiker Lok en Adams Le architetture di J.J.P. Oud La Cucina Razionale Olanda: L'Esperienza del recupero urbano Pastorale Paesaggisti Hollandse aquarellen D Escher Map 1 107A Map 2 107B Map 3 107C Map 4 107D Map Satricum B Triennale , Map 1 109A Map 2 109B Map Gennaro Picinni Co Westerik Postma en de Koning Huygens herdenking Maarten Beks Project Against Apartheid Paolo Cavalcanti Disegni Olandesi e Fiamminghi "I. 10" mappen 3 mappen

18 18 Nederlands Historisch Instituut Etty Hillesum Van Gogh in Rome 1988 C.3 Muziek A Van Gogh Werkplaats 121 Map 1 121A Map R.A.B.K Bylsma en Perin Pasolini Obiettivo Amsterdam Herman Hertzberger Rembrandt Pikaar 1998 C.3 MUZIEK 2 mappen 129 Stukken betreffende de Premio Bucchi, omslag 130 Stukken betreffende Steim, omslag C.4 Film C.4 FILM 131 Stukken betreffende bemiddeling en/of medewerking, pak C.5 Lezingen, bijeenkomsten elders C.5 LEZINGEN, BIJEENKOMSTEN ELDERS 132 Stukken betreffende bemiddeling en/of medewerking, omslag

19 Nederlands Historisch Instituut 19 D. Wetenschapszaken D.1 Algemeen D. WETENSCHAPSZAKEN D.1 ALGEMEEN 133 Beleidsnota 'Beiaard', omslag D.2 Archeologie D.2 ARCHEOLOGIE 134 Beleidsnota's en/of planningen, 1973, pak 135 Correspondentie, pak 136 Gentlemen's agreement met RU Leiden, 1979, inclusief het organisatieschema uit 1983, 1 pak 137 Correspondentie Satricum, pak 138 Projectverslagen Satricum, pak 139 Stukken betreffende publicaties Satricum, pak 140 Tekeningen Satricum, z.j 1 koker 141 Stukken betreffende Satricum-RUG, pak 142 Permesso opgravingen Satricum, omslag 143 Stukken betreffende de contactcommissie Archeologie, 1986, omslag 144 Stukken betreffende het Nederlands Studiecentrum voor Latium, omslag 145 Stukken betreffende AIAC en ARCHON, pak A Stukken betreffende de opgravingsprojecten Ostia, Pompeii en Porto Ercole, omslagen 146 Ostia, A Pompeii,

20 20 Nederlands Historisch Instituut D.3 Italië-studies 146B Porto Ercole, D.3 ITALIË-STUDIES 147 Beleidsnota's en/of planningen, omslag 148 Correspondentie, pak 149 Stukken betreffende diverse projecten, , 1987, 1991, pak 150 Stukken betreffende cursussen, pak 151 Verslagen van cursussen, 1983, 1985, omslag 152 Stukken betreffende medewerking aan project Archivio Vaticano, omslag 153 Stukken betreffende de contactcommissie Historie, omslag 154 Stukken betreffende de Stichting Marcus Aurelius, , 1989, pak 155 Stukken betreffende het Restauratie-project, pak 156 Stukken betreffende het AIO-netwerk, omslag D.4 Kunsthistorie D.4 KUNSTHISTORIE 157 Beleidsnota's en/of planningen, pak C Correspondentie, met hiaten (algemeen) 158A , (algemeen) 158B 1967 (Mostra del Fiancullo), omslag 158C 1973 (Pompeii-tentoonstelling), omslag 4 pakken 159 Stukken betreffende diverse projecten, omslag 160 Stukken betreffende de contactcommissie Kunsthistorie, 1983, 1984, pak

21 Nederlands Historisch Instituut Verslaggids van een Rome-excursie, omslag D.5 Algemeen wetenschappelijke cursussen D.5 ALGEMEEN WETENSCHAPPELIJKE CURSUSSEN F Stukken betreffende lerarencursussen, met hiaten A B C D E F pakken 163 Stukken betreffende de Architectencursus, 1986, pak 164 Stukken betreffende Nederlands Onderwijs, pak D.6 Unione Istituti a Roma D.6 UNIONE ISTITUTI A ROMA 165 Correspondentie, pak C Verslagen van vergaderingen met bijlagen, pakken A B (mrt) C Stukken betreffende diverse projecten, programma's, pak 168 Stukken betreffende de organisatie, omslag 169 Stukken betreffende de Accademia dei Lincei, Conferentie, pak 170 Stukken betreffende Nuffic, 1989, omslag

22 22 Nederlands Historisch Instituut E. Beurzen E. BEURZEN 171 Formulier standaardprocedure beursaanvraag, omslag 172 Verslagen van bursisten, pak

23 Nederlands Historisch Instituut 23 F. Publicaties NIR F. PUBLICATIES NIR 173 Algemene correspondentie, pak 174 Correspondentie betreffende de Mededelingen, pak 175 Correspondentie betreffende Studiën, 1985, omslag 176 Correspondentie betreffende Scrinium, omslag De reeks Scrinium werd uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Vrienden van het NIR. In deze reeks werden bij voorkeur studies voortgekomen uit, dan wel gelegen op het wetenschappelijk werkterrein van het NIR gepubliceerd. Deze reeks is de opvolger van Studiën B Jaarverslagen, met bijlagen, pakken A B 'Museumboekje', , deeltjes 179 Rondleidingenprogramma's, omslag 180 Aktiviteitenbulletins, met hiaten , 1 omslag

24 24 Nederlands Historisch Instituut G. Lezingen, congressen G. LEZINGEN, CONGRESSEN 181 Stukken betreffende lezingen, congressen, pak 182 Stukken betreffende het Symposium 400 jaar Coornhert, pak

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984

Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Nummer archiefinventaris: 2.14.23 Inventaris van het archief van de Projectgroep Beleid Informatietoepassingen (BIT), (1970) 1983-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990

Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Nummer archiefinventaris: 2.14.82 Inventaris van het archief van de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB), 1966-1990 Auteur: Bruil Archief Advisering Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.14.10 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Auteur: M.T.L. van der Veldt Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank)

Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank) Nummer archiefinventaris: 2.25.77.19 Inventaris van het archief van de 's-gravenhaagsche Middenstandsbank (GraMi), (1880) 1911-1962 (1970) (De Nederlandsche Bank) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953)

Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953) Nummer archiefinventaris: 2.15.23.02 Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953) Auteur: J.A. Vesters Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996

Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Nummer archiefinventaris: 2.06.176 Inventaris van het archief van de Centrale Directie In- en Uitvoer van het Ministerie van Economische Zaken, (1943) 1954-1996 Auteur: Doc-Direkt Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004)

Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Nummer archiefinventaris: 2.25.20 Inventaris van het archief van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, (1977) 1988-2002 (2004) Auteur: SSA-NIVRA Nationaal Archief, Den Haag 2008

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.47. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.15.47. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.15.47 Inventaris van de archieven van het Directoraat- Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden en daaronder ressorterende diensten en commissies van het Ministerie van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984

Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.52 Inventaris van het archief van de Nederlandse Postorderbond, 1955-1984 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946

Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.12 Inventaris van het archief van de Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1946 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991

Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Nummer archiefinventaris: 2.14.09.05 Inventaris van het archief van de Rijksarchiefdienst: Centrale Directie: Afdeling Rijksarchiefinspectie, 1985-1991 Auteur: SSA-RAI Nationaal Archief, Den Haag 1991

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000

Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Nummer archiefinventaris: 2.18.29 Inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond (NSBB), 1906-2000 Auteur: J. Schilt, M. van der Velden Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: (c) This

Nadere informatie