Handboek. Beamerteam Oosterkerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek. Beamerteam Oosterkerk"

Transcriptie

1 Handboek Beamerteam Oosterkerk

2 Inhoud Pag. 1. Voorwoord Doelstelling Beamergebruik Organisatie en samenstelling Beamerteam adressen en telefoonummers Beamergebruik tijdens eredienst in Oosterkerk Afspraken m.b.t. de eredienst Bijbels en liedboeken in gebruik bij de Oosterkerk Afspraken m.b.t. bijzondere diensten Afspraken m.b.t. overige toepassingsmogelijkheden Het maken van schedules Aanleveren van teksten, beelden en filmpjes Inschakelen apparatuur Algemeen Inschakelen Beamerapparatuur en camera s Uitschakelen apparatuur Inschakelen Laptop en inlezen schedules Uitschakelen Laptop Inschakelen Geluidsapparatuur voor aanvang van de dienst Schakelen van Geluidsapparatuur tijdens de dienst Uitschakelen Geluidsapparatuur na de dienst Gebruiken van de ingeschakelde apparatuur Gebruik van de Joystick Schakelen tussen de camera s Gebruik van de zwarte presentatie switcher Het maken van een schedule in EasyWorship (EW) Projectie van de in EW gemaakte schedule Projectie van een PowerPoint presentatie via EW Maken en projecteren van een mededeling voor of tijdens de dienst Maken van een DVD van de dienst Tips en Tricks In schedule opmaak van een song veranderen In schedule lettertype veranderen Lettertype integraal veranderen Kleurcodes EW tijdens de eredienst Beeld maximaliseren tijdens projectie Beelden projecteren zonder toepassing van EW Geen beeld tijdens projecteren Fouten in beeldscherm Niet in gebruik zijnde bijdels verbergen op eigen pc.16 2

3 11.10 Songs verwijderen uit de eigen EW-database op eigen computer Post van Beamerteam adres bekijken Instellingen internet account beamerteam op je eigen computer Computer op afstand overnemen Samenvoegen schedules Tijdens beamerprojectie een oproep of mededeling doen Toepassen verschillende tekstgroottes in song Foto of ander beeld in achtergrond plaatsen Eigen schedule profiel opzetten Reserve afstandsbedieningen Zoeken in het nieuwe liedboek Grote storing opheffen Verkorte instructie of checklist Verkorte checklist inschakelen audio apparatuur Verkorte checklist inschakelen beamer apparatuur Verkorte checklist uitschakelen audio- en beamer apparatuur Uitgebreide bedieningsinstructies voor de Geluidsinstallatie De distributieverdeler img De hoofdvoorversterker Overzichtsfoto s van apparatuur met onderdelencodering 20 Foto 1 Regietafel...21 Foto 2 Joystickunit.21 Foto 3 Apparatuurkast geluidsinstallatie 22 Foto 4 Bedieningspaneel microfoons.23 Foto 5 Handmicrofoon..23 Foto 6 Distributieverdeler img.24 Foto 7 Hoofdvoorversterker Auteursrechten en licenties Licenties en Oosterkerk Auteursrechterlijk beschermde werken in gebruik bij Oosterkerk Aanbevelingen Gebruikte apparatuur en software 26 3

4 1 Voorwoord Sinds jaar en dag is het bij overheid en bedrijfsleven al gewoonte bij presentaties gebruik te maken van audiovisuele hulpmiddelen, met het oogmerk de boodschap, het verhaal, de voorstelling duidelijker en indringender over te brengen. Een tweede oogmerk is dat het publiek de presentatie, waar men ook zit in de zaal, met een gelijke intensiteit kan beleven. Zit men achteraan dan is veelal minder goed te volgen wat er op het podium plaats vindt. Door te werken met camera s in de presentatieruimte en op de computer voorbereide presentaties die op schermen worden geprojecteerd wordt het beter mogelijk iedereen op gelijke wijze en met dezelfde intensiteit te betrekken bij het gebeuren op het podium. De laatste jaren is te zien dat deze middelen, om uiteenlopende redenen, ook worden ingezet bij religieuze bijeenkomsten en kerkdiensten. De samenvoeging van de wijkgemeenten van de Hoeksteen, Jeruzalem- en Oosterkerk heeft als gevolg gehad dat de kerkdiensten in de Oosterkerk op zondagmorgen drukbezocht zijn. Vrijwel altijd is de kerkzaal geheel gevuld en wordt ook gebruik gemaakt van de balkons. Voor velen is het zicht op wat plaatsvindt op het liturgisch centrum gebrekkig of onmogelijk geworden. De behoefte is aanwezig om, met behulp van camera s, dit weer mogelijk te maken. Door het gebruik van verschillende liedbundels en liturgische gezangen tijdens de eredienst ontstaat eveneens de behoefte om de liederen te projecteren op een voor iedereen zichtbare manier. Hierdoor wordt het mogelijk dat iedereen altijd in staat is mee te zingen, ongeacht of men wel of niet in het bezit is van de gebruikte liedboeken. Sinds kort heeft de kerkenraad het besluit genomen audiovisuele hulpmiddelen ter ondersteuning toe te passen tijdens de eredienst. De mate waarin deze hulpmiddelen worden toegepast zal in de praktijk haar vorm moeten krijgen. Dit is ook de reden dat de behoefte wordt gevoeld om een handboek samen te stellen waarin de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Aanvullingen en wijzigingen op de huidige richtlijnen zullen direct in dit handboek worden verwerkt, zodat altijd bij alle betrokkenen bekend is wat en hoe een en ander moet worden toegepast. Daarnaast is het van belang over een document te beschikken waarin alle richtlijnen, gebruikersinstructies, et cetera in samenhang zijn vastgelegd. Vooral voor nieuwe leden van het beamerteam zal dit handboek een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn bij het inwerken en zelfstudie. Het centrale medium waar alle hulpmiddelen (camera s, dvd s, cd s, presentaties uit liedbundels, bijbels en dergelijke) gebruik van maken zijn de beamers die dit alles projecteren. Vandaar de naamgeving Beamerhandboek De club vrijwilligers die het beamergebruik ontwikkelen en toepassen noemen we het Beamerteam. 2 Doelstelling Beamergebruik Algemene doelstelling is het ondersteunen van kerkdiensten en vieringen door het, met behulp van op beamers aangesloten audiovisuele middelen, zichtbaar maken van de te zingen liederen, handelingen op het liturgisch centrum, teksten, beelden en filmfragmenten. Met ondersteunen wordt bedoeld dat: 1. alle bezoekers van kerkdiensten en vieringen, ongeacht de plaats waar zij zitten, op dezelfde wijze bij de viering kunnen worden betrokken, deze kunnen ervaren en er aan deelnemen 2. voorgangers deze middelen kunnen aanwenden als extra ondersteuning van de kerkdienst of viering waarin zij voorgaan. 3 Organisatie en samenstelling Beamerteam Het Beamerteam beschikt over een eigen adres: leden zijn hier met een automatische link op aangesloten. Communicatie met het beamerteam vindt plaats via dit adres. Dit heeft het voordeel dat alle leden direct op de hoogte zijn van de activiteiten waar het beamerteam bij betrokken is. 4

5 Natuurlijk blijft het altijd mogelijk de dienstdoende teamleden telefonisch of op hun eigen adres te benaderen om met hen te overleggen. Hoogste beslisorgaan inzake taakstelling en wijze waarop invulling wordt gegeven aan de ondersteuning die door het beamerteam wordt verzorgd is de wijkkerkenraad. Binnen deze algemene kaderstelling hebben de predikanten de vrijheid te bepalen op welke wijze zij de beamerondersteuning verder willen invullen. In de hoofdstukken 4 t/m 6 zijn deze afspraken nader aangegeven. De dagelijkse leiding van het beamerteam is in handen van de teamleider. Deze kan benaderd worden indien zich problemen voordoen of als er vragen zijn m.b.t. de uitvoering van een en ander. Wijzigingen in checklists, handboek lopen voorlopig via de auteurs van dit handboek. Deze zijn Pieter Apotheker, of en Jelle Zijlstra, Alle overige afspraken en instructies lopen altijd via de teamleider, Maarten Matser, Voorstellen voor wijziging of aanpassing van het handboek graag mailen naar de redacteur van het handboek, pieter Het handboek is nog niet compleet. Completering en aanvullingen zullen regelmatig worden aangebracht. Van elke aanvulling/wijziging zal melding worden gemaakt via het gebruikelijke adres: Om over en weer op de hoogte te blijven van wensen en mogelijkheden en onmogelijkheden is één van de predikanten lid van het beamerteam. Tweemaandelijks wordt door de koster een dienstrooster opgesteld. Indien een lid van het beamerteam onverwachts verhinderd is dient hij zelf voor vervanging te zorgen adressen en telefoonnummers Het Beamerteam met de direct betrokkenen is als volgt samengesteld Beamerteam Naam Telefoonnummer adres Funktie 1. Apotheker, Pieter geluid, beeld, schedule, handboek 2. Gerrits, Henk geluid, beeld, schedule 3. Hakkers, Han thuis geluid, beeld werk 4 Koster, Peter Geluid, beeld, schedule 4. Matser, Maarten teamleider, geluid beeld, schedule 5. Schaafsma, Koos geluid, beeld geluid, beeld, schedule 6. Sluis, van der, Wouter 7. Smink, Ruben geluid, beeld, schedule 8. Wierstra, Walter Schedule PERKI 9 Wijk, van der, André geluid, beeld, schedule 5

6 Reserveleden en technische ondersteuning 1. Gerritsen, Hans Zijlstra, Jelle checklists Predikanten 1. Den Besten, Andries Epema, Iemke Hortensius, Wim contactpersoon beamerteam Koster en technisch onderhoud 1. Schoemaker, Janetta koster Zalen Bagijnehof 2. Kistenan, Jan Onderhoud 4 Beamergebruik tijdens eredienst in Oosterkerk 4.1 Afspraken m.b.t. de eredienst 1. Camera s en beamers worden ter ondersteuning van de eredienst ingezet met één uitzondering. Tijdens de preek worden camera s en beamers niet gebruikt. 2. Omwille van uniformiteit en leesbaarheid zijn lettertype en kleur van de tekstachtergrond vastgesteld. Als lettertype wordt gebruikt Verdana, kleur lettertype is wit op een bruine achtergrond (kleurcode Rood163, Groen 109, Blauw 31R). 3. Voorgangers dragen zorg voor tijdige gespecificeerde opgave of toelevering in digitale vorm van de te gebruiken beelden, filmfragmenten, dvd s en cd s. 4. Ook de liturgie zal door hen worden aangeleverd. Hierin o.m. wordt aangegeven welke liederen uit welke liedbundels moeten worden gebruikt. 5. Binnen dit door de kerkenraad vastgestelde kader hebben de predikanten de vrijheid te bepalen op welke wijze de beamers en camera s worden ingezet. 6. Van de bijzondere diensten, b.v. doop, belijdenis, benoeming ambtsdragers, wordt een dvd gemaakt. Tegen betaling van XXXX kan men deze DVD bestellen bij XXXXX. Aangezien de database vele liedboeken in verschillende uitvoeringen bevat is het belangrijk dat wordt aangegeven welk lied uit welk liedboek moet worden gebruikt. Indien deze informatie onvolledig is loopt men het risico dat een verkeerd lied wordt geprojecteerd. In de Oosterkerk wordt gebruikt gemaakt van de bijbels en liedboeken zoals vermeld in onderstaande tabel. Voor deze liederen en teksten zal een aparte CD worden gemaakt ten behoeve van de predikanten en schedule makers van het Beamerteam. 6

7 4.2 Bijbels en liedboeken in gebruik bij de Oosterkerk Naam begincode code-titel in database Bijbels van NBG51 en NBV NBG51 of NBV NBG of NBV Psalmen Nieuwe Berijming Psalmen Nieuwe Berijming PSNB-001 met titel etc. Liedboek zingen en bidden Dit is het nieuwe liedboek nog niet bekend In huis en kerk Liedboek gezangen Liedboek Gezangen Liedboek 001 etc Tussentijds tussentijds tt+versnummer etc. Geroepen om te zingen GotZ Geroepen om te Zingen Compleet GotZ 001 met titel etc. Alles Wordt Nieuw AWN Alles Wordt Nieuw AWN I 01 met titel etc Vervolg Alles wordt nieuw AWN Alles wordt nieuw AWN II 01 met titel etc. AWN III 01 met titel etc. AWN IV 01 met titel etc. AWN V 01 met titel etc. AWN VI 01 met titel etc. Evangelische liedbundel Evangelische liedbundel E-001 met titel etc. Dienstboek (uit CD Booy Met Notenbalken) dienstbk db001 met titel etc. Nog vele andere liedboeken en bijbels kunnen worden gebruikt. Deze staan op de uitgebreide Oosterkerk-dvd waarop de volgende vier mappen staan: CD Booy met Notenbalken, Cd kerkpresentatie, Programma EasyWorship en Lees dit eerst. Door te dubbelklikken op CD Kerkpresentatie en daarna op LIEDEREN Schedules komt men bij de database van alle liederen. Indien predikanten uit deze uitgebreide database teksten en liederen willen gebruiken dient men de exacte codering van het betreffende lied (Schijf, welke map, naam, begincode, titel in database en eerste versregel) aan te geven. In cd Booy met notenbalken staan de gezangen 1 t/m 491 van het Liedboek in de submappen gz0 t/m gz4. De 150 psalmen met notenbalken staan in de submappen ps0 en ps1. Aangeraden wordt minder bekende psalmen en gezangen met notenbalken te projecteren. Let op 1: het nieuwe Liedboek zingen en bidden in huis en kerk is in het laatste kwartaal van 2013 in gebruik genomen in onze Oosterkerk. Van dit nieuwe liedboek is ook een databaseversie met notenbalken verschenen. Liederen uit deze database kun ja als volgt downloaden: ga naar Als gebruikersnaam invullen: wachtwoord: whaxpapt. Deze site is niet gebruiksvriendelijk. Vaak gaat er wat mis en moet je het betrefende lied vanuit het liedboek zelf inscannen. Let op 2: Bij downloaden uit de bundel Alles wordt nieuw wordt een verkeerd lettertype weergegeven. Dit lettertype veranderen in Verdana het lettertype dat wij bij de Oosterkerk gebruiken. Voor veranderen van lettertype zie Bij Alles wordt nieuw er op letten dat in deel 6 liederen dezelfde tekst kunnen hebben als in de delen 1 t/m 5. 7

8 5 Afspraken m.b.t. bijzondere diensten Hierover zijn geen afspraken gemaakt. 6 Afspraken m.b.t. overige toepassingsmogelijkheden Hierover zijn geen afspraken gemaakt 7 Het maken van Schedules Raadpleeg voor Het maken van een schedule in EasyWorship (hierna te noemen EW ) de snelstartgids Nederlands van EasyWorship, welke als bijlage is toegevoegd aan deze handleiding. 8 Aanleveren van teksten, beelden en filmpjes Teksten dienen te worden aangeleverd in MS Word, als PDF-file of als PowerPoint presentatie Beelden altijd in JPEG-formaat met extensie PPS of PPT aanbieden Filmpjes aanleveren op DVD of via de mail met extensie AVI, mpeg, of wmv 9 Inschakelen apparatuur 9.1 Algemeen Bij de beamertafel is een checklist aanwezig. Het is belangrijk dat iedereen elke keer weer deze checklist gebruikt. Doet men dit niet dan loopt men het risico onderdelen in de verkeerde volgorde in te schakelen of iets te vergeten, met als gevolg dat er een storing kan optreden. Kom minimaal een half uur voor aanvang van de dienst binnen om alle apparatuur in te schakelen en te controleren op goede werking. De teksten in dit handboek zijn een aanvulling op de checklists die bij de beamertafel liggen en kunnen zo een hulpmiddel zijn als je even niet weet waar welke knop zit of hoe een en ander werkt. Nieuwe leden van het Beamerteam kunnen de instructies in dit hoofdstuk gebruiken om snel ingevoerd te raken. We gebruiken voor de projectie van de liederen en overige beelden het programma EasyWorship. In dit handboek en in de checklists wordt het programma EasyWorship aangegeven als EW. Ter verduidelijking van de in de hoofdstukken 9 en 10 vermelde instructies zijn in hoofdstuk 14 een aantal foto s opgenomen ter verduidelijking van een en ander. In de instructies wordt gerefereerd naar de op deze foto s vermelde verwijsnummers. 9.2 Inschakelen Beamer-apparatuur en camera s 1. Haal de sleutel van de beamerkast bij de koster, deze hangt op positie 9 van de sleutelkast. Indien nodig kan je via de achterzijde van de beamerkast in de elektrische aansluitkast komen. Hiervoor heb je sleutel nodig die hangt op positie 10 van de sleutelkast bij de koster. 2. Schakel de hoofdschakelaar in. Deze zit links in het kostersdeel (foto1 nr. 1). Het lampje op de schakelaar gaat branden. 3. Schakel de Beamerschakelaar in, links in het beamerdeel (foto 1 nr. 2). 4. Schakel de zwarte presentatie-switcher in (foto 1 nr. 3), zet hem, na ca. 30 seconden op CAMERA door de meest linkse witte knop(foto 1 nr. 4) in te drukken. Deze knop wordt dan rood, anders nog even geduld. 5. Schakel de beide beamers in door de afstandbediening van de beamers (foto 1 nr. 24) te richten op de betreffende beamer en de knop ON in te drukken. Het rode lampje van de beamer gaat uit en de beamer schakelt na een korte tijd in. 6. Schakel met de Sanyo afstandbediening (foto 1. nr 8) de beide grote LCD schermen in, richt de afstandbediening goed op de LCD schermen tegen de galerij. Groene lampje gaat uit en je hoort een klikje. Beeld verschijnt na ca.30 seconden. (In kleine letters verschijnt HDMI 4 in beeld) 7. Schakel de beide camera's in: dat gaat op de joystick unit (foto2): Druk Power in, tegelijk met camera 1(foto 2 nr. 6), en doe hetzelfde met camera 2. Je ziet de camera's even ronddraaien. Na enige seconden lichten dan de beide LCD schermpjes (foto 1 nr.7) op met beeld. Je ziet nu na enige minuten de beamers met beeld van de camera' s oplichten. 8

9 8. Gedurende enige minuten blijven de beelden afwisselend aan en uit schakelen om goed in te regelen. Dat is normaal. Moet binnen 3 minuten afgelopen zijn. 9. Schakel de laptop (foto 1 nr. 9) in: zie aparte instructie onder Zet de presentatie switcher op Laptop door witte knop onder etiketje laptop (foto 1 nr. 10) in te drukken, en schakel dan pas op de PC het programma Easy worship (EW in het vervolg) in. 11. Als Windows wel op de beamer verschijnt en EW niet, dan eerst controleren of de pc goed is ingesteld door de windowstoets en de letter p tegelijk in te drukken. Mocht dit niet helpen dan EW helemaal uit- en opnieuw inschakelen. Zie ook de hoofdstukken 9.4 en Uitschakelen apparatuur 1. zet met de Sanyo afstandsbediening (foto1 nr. 8) de beide LCD schermen op de balkons uit. Klein groen lampje midden onderaan TV-screen gaat aan. 2. Beeld valt weg. LET OP: Afstandsbediening weer op de juiste plaats in Beamerkast terugzetten. (foto1 nr.8) 3. Schakel de beide beamers NIET uit. 4. Zet de beide camera's uit, Joystick unit (foto 2 nr. 6): power en camera 1 indrukken, beeld valt weg, idem voor camera Zet de zwarte presentatieswitcher (foto 1 nr. 3) uit. 6. Zet de laptop uit, zie aparte instructie.. 7. Schakel de Beamerschakelaar (foto 1 nr. 2) in het Beamerdeel uit. 8. De DVD recorder (foto 1 nr. 22) niet uitschakelen, moet aan blijven staan om de tijd ingesteld te houden. 9. Op het scherm van de beamers op de muur begint een aftelprocedure die 5 minuten duurt, daarna gaan de beamers automatische in de Stand-by stand. Daar mogen ze op blijven staan. 10. Controleer of de drie afstandsbedieningen in de houders staan. ( Links de DVD HDD recorder (foto 1 nr. 23), rechts de Sanyo (foto 1 nr.8) voor de LCD schermen en op rechterzijkant voor de beamers (foto 1 nr.24)). 11. Sluit het beamerdeel met de sleutel. 12. Schakel in het kosterdeel de Hoofdschakelaar (foto 1 nr. 1) uit. 13. Sleutel bij de koster inleveren, komt in de sleutelkast op positie Inschakelen Laptop en inlezen schedule 1. Gebruik de laptop uitsluitend voor de beamerpresentaties 2. Schakel de laptop in door startknop links boven toetsenbord in te drukken. 3. WiFi kan aan- en uitgezet worden door funktietoets F12 in te drukken. Om storingsmeldingen tijdens de projectie te voorkomen moet WiFi uit staan. Als het oranje ledlichtje op F12 brandt staat WiFi uitgeschakeld. 4. Controleer of het scherm van de pc op uitbreiden staat, alleen in deze stand werkt EW namelijk. Je doet dit door de windowstoets en P in te drukken. Je krijgt dan een schermpje waarop de vier instelmogelijkheden van het scherm staan. Kies hier voor uitbreiden als de pc op een andere stand staat. 5. Start EW pas op wanneer alles goed werkt en de presentatieswitcher (foto1 nr.3 en nr.10) op laptop staat. 6. Als EW niet op de beamer verschijnt en windows wel, controleer dan of de presentatieswitcher aan staat (groene lampje brandt) en of deze op laptop staat ingesteld (foto 1 nr. 10). Daarna EW uitschakelen en na 10 seconden weer opstarten. 7. Sluit de USB-stick, waarop de toe te passen schedule staat, aan op de USB-poort van de laptop. 8. Lees de schedule in uit de geplaatste USB-stick via File-Open Schedule-kies zoeken in USB-stick en selecteer de gemaakte schedule door dubbel te klikken of openen aan te klikken. 9. Je krijgt dan een scherm Import schedule items. Hier alleen klikken op Finish en de schedule staat in het beginscherm schedule met daarachter vermeld de naam van de 9

10 10. betreffende schedule. 11. Je krijgt dan een scherm Update Local Computer. Laat Do Nothing aangevinkt staan en klik meteen op Finish. 12. Zorg ervoor dat het eerste item van de schedule verlicht is en klik in het middelste scherm op Go Live. Het eerste vers of eerste tekst of mededeling staat dan op de beamers zodra de zwarte presentatieswitcher is ingesteld op laptop. Let op: indien een lied uit meerdere coupletten bestaat zul je in het live-gedeelte elk volgend vers moeten aanklikken om dit geprojecteerd te krijgen. 9.5 Uitschakelen Laptop 1. Als de presentatieswitcher (foto1 nr. 3) is uitgeschakeld kan het programma EasyWorship worden uitgeschakeld door op de laptop (foto 1 nr.9) onder file de functie Éxit aan te klikken. 2. Via de windows-startknop de laptop uitschakelen 3. Vergeet niet jouw USB-stick mee te nemen. 9.6 Inschakelen Geluidsapparatuur voor aanvang van de dienst 1 Schakel de geluidsapparatuur in (hoofdschakelaar, links-onderin, zie foto 3 M) 2 Schakel de Kerktelefoon in door groene knop achter plexiglas in te drukken (zie foto 3 I). Wacht tot je de oplopende toon hoort na ca. 90 seconden. Dan heb je internetverbinding. Let op: Niet inschakelen als niet uitgezonden mag worden zoals b.v. bij een begrafenisdienst.. 3 Pak 1 of 2 handmicrofoons, in de lade boven van het kostersdeel beamertafel. Controleer, aan de onderkant van de microfoon, het batterijniveau ( inschakelen en op kleine schermpje kijken). Bij twijfel meet de batterijen op, batterijtester/metertje in lade) en zo nodig batterijen verwisselen voor nieuwe. 4 Controleer of alle handmicrofoons werken en leg deze uitgeschakeld op de avondmaalstafel op de daarvoor bestemde houten opleghouders. Als je de microfoon ingeschakeld laat schakelt hij zichzelf na een poosje uit. Overleg eventueel met de predikant of 1 of 2 of geen handmicrofoons nodig zijn. Instrueer eventueel de gebruikers van de handset vooraf: microfoon op handbreedte van de mond houden: dat is dus heel dichtbij. En recht voor de mond, er echt IN praten. 5 Pak de Headset 1 wit (foto 1 nr.11), controleer of het groene lampje brand in de oplader, ten teken dat de accu volledig is opgeladen. De headset aanzetten door klepje te openen en de knop indrukken en even ingedrukt houden. Controleer de werking, zet daarna de schakelaar van headset 1 op het kosterspaneel uit (zie foto 1 nr.12 en foto 4 nr.1) en instrueer de predikant. De predikant kan altijd via de knop mute de headset tijdelijk aan- of uitzetten. Pas als predikant binnenkomt de headset inschakelen door groene knop headset 1 (foto 4 nr.1) in te drukken, groene lampje gaat dan branden. 6 De headset 2 zwart (zwarte zendermicrofoon met koord en magneet om de hals) ligt in de lade boven het kostersdeel van de regietafel. Deze headset alleen gebruiken als een tweede headset nodig is. Voor gebruik twee nieuwe 9 volts batterijen plaatsen. Controleer vooraf de 9 volts batterijen met de tester, voor je de batterij in de microfoon doet, ook nieuwe batterijen altijd testen. Na gebruik de batterijen verwijderen uit de headset en inleveren bij de koster. 7 Controleer bij de headset 2 zwart of de microfoon zo op de magneetplaat hangt dat de microfoon naar de mond wijst. Ingeschakeld overhandigen aan gebruiker. Met de schakelaar in de kostersbank (foto 4 nr.2) headset 2, uitschakelen tot dat de predikant of gebruiker binnenkomt, dan inschakelen. Deze headset ook uitzetten (foto 4 nr.2) als deze niet wordt gebruikt. 8 Doe de plug van de microfoon van de avondmaalstafel in het contact onder de tafel. Controleer of de microfoon werkt. Stel de microfoon zo op, dat de spreker twee handbreedten met zijn mond van de microfoon af is ( Is dus dichtbij!!!) Let op, deze microfoon kan ook geplaatst worden in de microfoonhouder op de preekstoel. Dit kan b.v. nodig zijn als de microfoon op de preekstoel niet goed werkt. 9 Normaliter staat de microfoon op de grote preekstoel uit, omdat men van de headset 10

11 gebruik maakt. Mocht de headset niet gebruikt worden let dan op dat deze microfoon wordt aangezet op het bedieningspaneeltje van het kostersgedeelte, (foto 4 nr.3). 10 Controleer de microfoon op de kleine preekstoel. Zet deze zo, dat de ouderling met de mond op 2 handbreedten van de microfoon staat. Instrueer eventueel de ouderling. Deze microfoon kan niet via het regelpaneel (foto 4) uitgezet of aangezet. 11 Voor alle microfoons geldt: zet de geluids-sterkteregelaar linksonder op het kosterspaneel op stand 5 of 6. (zie foto 4 nr.5). 12 Controleer of de beide luidsprekers in het gangpad nog richting kerkzaal wijzen ( hoek van graden met de muur) 13 Schakel het kleine videoscherm in voor de bewakingscamera in de hal, instructie bij het scherm (zie foto 1 nr.15) De bedieningsknoppen zitten aan de rechterzijkant van het videoschermpje. Let op: de lamp in de hal moet (blijven) branden, anders heb je geen beeld 14 Stop, indien gevraagd, een CD in de CD speler (foto 3 L) en controleer of de CDrecorder aanstaat, maar druk pas op de rode opnameknop als de dienst begint. CD s liggen onderin de beamerkast op de bovenste plank. Let op: er zijn ook DVD's 9.7 Schakelen geluidsapparatuur tijdens de dienst 1. Bij aanvang dienst de sfeerschakelaar aanzetten (foto 4 nr.4). Door deze sfeerschakelaar aan te zetten voorkom je dat geluiden van de microfoons versterkt door het orgelspel heen klinken 2. Als de predikant binnenkomt, zet de headset 1 aan op het kosterspaneel (foto 4 nr.1) 3. Als de ouderling gaat spreken, hand bij de regelaar (foto 4 nr.5), en bijstellen als het te zacht of te hard is. Zo hard mogelijk zetten, echter mag niet gaan fluiten of rondzingen. 4. Als de dominee gaat spreken: eveneens hand bij de regelaar (foto 4 nr.5) om direct bij te kunnen regelen. 5. Vervolgens bij iedere volgende spreker eventueel direct bijregelen. 6. Bij problemen direct naar voren gaan om te kunnen ingrijpen indien nodig. 7. Als de dominee solo zingt onder begeleiding van het orgel, sfeerknop (foto 1 nr.14 of foto 4 nr. 4)) tijdelijk uitschakelen. Lampje is dan tijdelijk uit. Let er op dat je na de solozang de sfeerknop weer aanzet 8. Als de piano speelt eveneens de sfeerknop uitschakelen, (Alleen het orgel drukt alle microfoons weg). Na pianospel sfeerknop weer aanzetten. 9. Schakel de luidklok in bij het bidden van Het Onze Vader (foto 1 nr. 17). Let op, na het Onze Vader de luidklok weer uitzetten. 10. Als een handset het niet doet, direct met een reserve naar voren lopen (Daarom voor aanvang van de dienst alle handsets controleren) 11. Let op beveiligingscamera en op het alarmlampje (zie foto 1 nr.18) dat gaat knipperen als de voordeur open gaat 9.8 Uitschakelen Geluidsapparatuur na de dienst 1. Schakel direct de headset van de predikant uit op het kosterspaneel (foto 4 nr.1). Nu kan niemand meer meeluisteren. 2. Haal de CD uit de CD-recorder (foto 3 L)als gevraagd is om de kerkdienst op te nemen, en overhandig die aan de koster. CD-recorder niet uitzetten. 3. Handsets innemen en controleren, eventueel batterijen vervangen en opbergen in lade. 4. Indien gebruikt, de 9 volt batterijen uit de headset 2 zwart verwijderen en batterijen bij koster inleveren. 5. Schakel de kerktelefoon (foto 3 I) uit 6. Schakel de audiokast (foto 3 M) uit. 7. Haal de stekker uit het contact onder de avondmaalstafel. Let op het drukknopje, wat je moet indrukken om de stekker te kunnen verwijderen. 8. Neem de headset in. Steek de (witte) headset 1 (foto 1 nr.11) in de oplader, controleer of het rode lampje gaat branden, anders zit de set er niet goed in. 9. Schakel de hoofdschakelaar in het kostersdeel uit (foto 1 nr.1). Let op: eerst moet het beamerdeel uitgeschakeld zijn indien dit gebruikt is. 11

12 10 Gebruiken van de ingeschakelde apparatuur 10.1 Gebruik van de Joystick 1. Met het witte Joystick apparaat (foto 2) kunnen beide camera s aangestuurd worden door toets camera 1 of toets camera 2 in te drukken (foto 2 nr.19). 2. Per camera zijn een zestal voorkeursinstellingen te gebruiken (foto 2 nr.20), zie hiervoor de lijst bij de Joystick. Door één van de toetsen 1 t/m 6 in te drukken bestuur je deze camera-instelling. De overige toetsen werken niet 3. Je start met een voorkeursinstelling, waarna je met de Joystick de camera kunt bewegen. Door het draaigedeelte van de knop van de Joystick naar rechts te draaien zoom je in, draai je naar links dan zoom je uit. Door de handelknop naar rechts te duwen verplaatst het beeld zich naar links. Duw je naar links dan verplaatst het beeld zich naar rechts. Duw je de handel naar boven dan zal het beeld zich naar beneden verplaatsen, duw je naar beneden dan verplaatst het beeld zich naar boven schakelen tussen camera s 1. Omschakelen tussen de beide camera s vindt plaats door de handel van de Digital Video Switcher (foto 1 nr.21) van boven naar beneden of andersom te bewegen. Doe dit vooral rustig zodat een natuurlijk verloop ontstaat. 2. Het rechterscherm (foto 1 nr.7 rechts) geeft aan wat door de beamers geprojecteerd wordt 3. Op het linker scherm geeft (foto 1 nr.7 links) worden standaard 2 schermpjes weergegeven, nml. Scherm van camera 1 en scherm van camera 2. Het schermnummer wat rood is gekleurd wordt op dat moment geprojecteerd. Die camera is dus actief. De positie van deze camera kun je met de joystick veranderen tijdens het projecteren. 4. Van de camera die op het linker scherm als niet actief wordt weergegeven kun je de camera-instelling alvast voorbereiden voor projectie. Allereerst dien je dan met het witte Joystick apparaat via toets 1 of 2 deze camera in te schakelen. Hiermee voorkom je dat je de camerapositie van de ingeschakelde camera gaat veranderen. Daarna kan je door één van de zes voorkeursinstellingen te gebruiken of met de Joystick deze niet actieve camera bijsturen Gebruik van de zwarte presentatie switcher (foto1 nr.3) 1. Hiermee kies je tussen projectie via de laptop (foto1 nr.10) of één van de twee camera's (foto 1 nr. 4) door de betreffende knop in te drukken. De knop waarvan het rode lampje brandt is actief. 2. Houd er rekening mee dat bij het omschakelen het beeld van de beamers even verdwijnt. Omschakelen naar camera ± 2 seconden, omschakelen naar laptop ± 3 seconden. 3. Door één van de tussenliggende witte knoppen in te drukken wordt de projectie stopgezet. Je doet dit b.v. tijdens de preek, want dan mag niet geprojecteerd worden. De apparaten blijven wel stand by en de beamers gaan niet echt uit, maar geven een zwart beeld. Als het erg donker is in de kerk kun je op de plek waar normaliter het beeld is geprojecteerd nog vaag een grijs beeld zonder informatie zien Het maken van een schedule in EasyWorship (EW) Raadpleeg hiervoor de snelstartgids Nederlands van EasyWorship, welke als bijlage is toegevoegd aan deze handleiding. Aanvullingen op deze handleiding vind je in hoofdstuk 11 Tips en Tricks van dit handboek Projectie van de in EW gemaakte schedule 1. Als EW op de Laptop geopend is zie je in de bovenste helft van dit programma 3 schermpjes. Het meest linker scherm genaamd Schedule, het middelste scherm genaamd Preview en het meest rechtse scherm genaamd Live 2. Onder inschakelen Laptop 9.4 wordt aangegeven hoe men de toe te passen 12

13 schedule in het programma EW op de laptop kan importeren. De schedule zie je staan in het eerste meest linkse scherm Schedule met daar achter vermeld de naam van de ingelezen schedule. In dit vak staan dus alle elementen in de juiste volgorde welke tijdens de dienst worden geprojecteerd. In dit scherm kan je volgorde nog veranderen. 3. Het eerste item van dit schedule is reeds geplaatst in het middelste scherm genaamd Preview met daarachter vermeld de naam van dit eerste item. In dit preview scherm kan je nog eens controleren of alles juist is weergegeven. Dit scherm geeft dus het item weer wat als eerstvolgende geprojecteerd zal worden. 4. Door in dit tweede scherm (het middelste van de drie schermen) het vakje Go Live aan te klikken plaats je dit item in het meest rechtse scherm genaamd Live. Zodra via de presentatie schwitcher de beamer is ingeschakeld op Lap top wordt dit item geprojecteerd 5. Elk volgende item op het scherm schedule kun je verplaatsen naar het middelste scherm en door op Go Live te drukken in het derde scherm Live plaatsen, waar het meteen wordt geprojecteerd 6. Let op wanneer een item uit meerdere onderdelen bestaat, b.v. een gezang met 4 coupletten dan wordt alleen het eerste couplet geprojecteerd. Zodra het volgende couplet geprojecteerd moet worden dien je dit couplet in het Live scherm aan te klikken. Het wordt dan blauw, hetgeen betekend dat nu dit couplet geprojecteerd wordt. 7. Door te dubbelklikken op een tekst of lied in één van de schermen wordt deze direct door de beamer geprojecteerd 10.6 Projectie PowerPoint presentatie via EW 1. Klik op oranje button in het linkerscherm genaamd Schedule. Je komt dan in het scherm Add PowerPoint Presentation Via dit scherm kun je de powerpoint presentatie, afhankelijk van waar en hoe hij gemaakt is, ophalen van je usb-stick, één van de schijven van de laptop of van een in de laptop geplaatste dvd. 2. Zodra de powerpoint presentatie is geplaatst in het schedule scherm kan je hierop te dubbelklikken de presentatie direct in het live scherm plaatsen. 3. Afhankelijk van de opmaak van de powerpoint presentatie vindt projectie automatisch plaats of klik je elk volgend te projecteren beeld aan Maken en projecteren van een mededeling voor of tijdens de dienst 1. Soms moet een mededeling geprojecteerd worden, bv. Dat van een auto de lichten nog branden. Klik dan in de menubalk op songs en kies New Song. Er opent dan een scherm New Song. 2. Tik in het linkervak de gewenste mededeling. Aan de instellingen hoeft niets veranderd te worden. 3. Geef de mededeling een naam door deze in te typen in het van linksboven met de naam Title. 4. Klik op OK en de tekst wordt direct in het middelste scherm Preview geplaatst. 5. Klik op Go Live of dubbelklik op de gemaakte tekst in dit scherm en de mededeling wordt geplaatst in het rechterscherm Live. Het wordt direct geprojecteerd. Indien geen beeld verschijnt dan dubbelklikken op de mededeling in het Live scherm. 6. Let er op dat je deze mededeling na afloop verwijdert uit de Song database Maken van een DVD van de dienst 1. Let op: altijd de dienst opnemen op de harde schijf. Vanaf deze schijf, de opgenomen dienst versneld naar een DVD kopiëren. Met deze werkwijze voorkom je problemen als blijkt dat er iets niet goed gaat met de DVD. De instructies hieronder gaan uit van deze werkwijze. 2. Schakel de DVD HDD recorder in met de rode knop op de afstandsbediening (foto 1 nr.23) links boven. Het kleine LCD schermpje op de HDD recorder zegt Hello 3. Druk op het blauwe lampje onder CH, op het linker schermpje (foto 1 nr. 7 links). Lampje verschijnt pas als je met je vinger er op drukt. Druk net zo vaak tot je rechtsboven AV1 ziet verschijnen. Dat is het uitgangsscherm van de DVD recorder. 13

14 4. Controleer of de recorder op HDD staat ( Functiemenu en daarna toets-drive kiezen- je moet kunnen kiezen voor DVD. Als je voor HDD kunt kiezen, dan dit ook doen. 5. Door op de toets boven rode REC achter het luikje voor-op de recorder te drukken start de opname op de HD ( klepje is aan de gehele onderkant van met voorfront en staat normaal open). Rode vakje met REC is een beetje lastig te zien. 6. Door op het vierkantje te drukken, rechts naast de REC knop, stopt de opname weer. 7. De opname krijgt automatisch een naam met tijd en datum 8. Overspoelen naar de DVD: pak de afstandbediening: 9. Druk indien nog nodig, rechts onderin op het linker LCD scherm (foto 1 nr. 7links) op het tweede knopje van rechts, CH, tot AV1. Dit blauwe ledknopje verschijnt alleen als je op de juiste plaats drukt onder de door ons aangebrachte letters. ( bij CH van channel) 10. Door op het knopje te drukken schakel je over naar AV1, dat is het uitgangsscherm voor de recorder. ( Er zijn 4 channels, normale stand is AV2) 11. Let op: Als je op het knopje AAN drukt schakel je het scherm uit, nogmaals drukken en het scherm start weer. Vergt een beetje oefenen. 12. Druk op de Functie menutoets van de afstandsbediening, menu opent nu op het LCD schermpje (foto1 nr. 7 links). Ga naar kopiëren -ga naar rechts met pijltjes en kies voor kopiëren van HDD naar DVD- druk op OK. 13. Een menu opent nu waarin je kunt kiezen voor de juiste opname. Let op de datum. Ga met de pijltjes naar de juiste opname en druk op OK- Kopiëren Video van HDD naar DVD-OK- starten met kopiëren -kopiëren voltooid. Moet snel gaan, vijftien minuten voor een gehele dienst. 14. Als je bericht krijgt dat de DVD niet geformatteerd is ga dan terug naar het Functiemenu (door Return aan te klikken, staat direct onder de Functiemenuknop)- Ga naar Drive kiezen- Kies voor de DVD -Formatteren -Ja-Inhoud wissen -Ja- Start -OK -Bezig met formatteren, duurt ca. 2 minuten. 15. Dan weer verder met Als je klaar bent met kopiëren ga dan met het lcd schermpje weer terug naar AV2, dat is de normale stand. 17. Je kunt de opname controleren door in het Functiemenu te kiezen voor Weergave-DVD. De weergave is dan via hetzelfde kleine schermpje, met geluid.( Als dat niet lukt, eerst met drive kiezen naar DVD, anders geef je weer vanaf de HD) 18. Instellen van het kleine LCD scherm, b.v. Geluid en Brightness: Ga naar het blauwe knopje onder Menu. Druk zo vaak tot het juiste Menu-item hebt en stel dan de juiste waarde in met MIN en PLUS blauwe knopjes schuifregelaars links op de omschakelunit (foto1 nr.21) : de twee linkse zijn buiten gebruik, de rechtse is de master geluidsregelaar, gelijk aan de CD regelaar in het kostersdeel. De tweede van rechts is de regelaar van het geluid dat uit de DVD speler van de Laptop komt. Je kunt geen DVD's afspelen via de beamers vanuit de DVD recorder. Dat zou rondzing verschijnselen geven 11 Tips en tricks 11.1 In schedule de opmaak van een song veranderen 1 Je kan een song in de schedule qua opmaak aanpassen. Bijvoorbeeld bij een lied met meerdere coupletten bovenin aangeven welk vers op dit moment gezongen wordt. 2 Klik in het schedulescherm met de rechtermuis op het lied wat aangepast moet worden. Kies Edith song in schedule. 3 Je staat nu in de editor. Als voorbeeld kiezen we lied 125 met 4 coupletten. In het witte vak met de liedtekst ga je met de cursor op de eerste positie van het lied staan. Hier tik je in lied 125, vers 1, 2, 3 en 4. 4 Vervolgens geef je een return en een shift return als je nog een witregel wilt hebben. 5 Deze tekstregel met 1 of 2 returns kopieer je en plak je boven elk volgend vers. 6 Vervolgens selecteer je steeds het betreffende liednummer, klikt dan op wat naast de button A staat en klik op bv het bruine vakje. Dit doe je bij elk couplet. 14

15 7 Tijdens het projecteren zal elk volgend coupletnummer bruin gekleurd in beeld komen. De andere coupletnummers blijven wit Lettertype veranderen in schedule 1 Klik in scherm Schedule (linksboven) met rechtermuisknop en kies Edit Song in Schedule. Je komt dan in de editor. 2 Selecteer in linker vak het gehele lied en verander het lettertype. Korpsgrootte kan je onveranderd laten omdat de lettergrootte door het systeem wordt aangepast Lettertype integraal veranderen 1 Ga naar Live in de menubalk en klik Options aan, kies Songs en klik Song Font aan. 2 Verander lettertype, style en eventueel kleur en klik op OK 3 Ga in Options scherm naar Word Formatting Options en controleer op Automatically wrap words... is aangevinkt. Dit is nodig om de grootte van de beelden aan te passen aan het geprojecteerde schermformaat Kleurcodes EW 1 De basiskleurcode voor de achtergrond waarop de liederen worden geprojecteerd is Rood 163, Groen 109, Blauw 31. De code is in EW te vinden door te klikken op Background je krijgt scherm Background Options klik hier op Edit je krijgt scherm Fill Effects In de button Custom Color vind je tussen haakjes de code aangegeven. 2 Wil je deze basiskleurcode veranderen klik dan op Background je krijgt weer scherm Background Options klik op de button Edit klik op Çustom Color je krijgt het scherm Kleur en in dit scherm kan je op verschillende manieren de kleurcode veranderen. Wel altijd besluiten met klikken op button Aan aangepaste kleuren toevoegen. 3 In Photoshop is het kleurnummer a36d1f, cyaan 26%, magenta 59%, geel 100%, zwart (K) 10% 11.5 Beeld maximaliseren tijdens projectie 1. Als beelden tijdens projecteren te klein worden weergegeven centrale instellingen aanpassen door in menubalk van EW het beeldschermpje aan te klikken, je krijgt dan het scherm Options. 2. Klik linksboven het item Songs aan 3. Ga naar onderkant van het scherm en controleer of het vakje Automatically wrap words if needed wel aangevinkt is. Zo niet, dit alsnog doen Beelden projecteren zonder gebruik van EW 1 Wil je buiten het programma EW om iets, bv een filmpje, projecteren. Druk dan de windows-toets tegelijk in met de lettertoets p. 2 Je kunt dan schakelen tussen Uitbreiden (Normale stand voor EasyWorship, je ziet daarbij twee schermpjes naast elkaar ) en Dupliceren (stand waarin je iets wilt laten zien op het scherm zonder Easy Worship). 3 Vergeet niet om daarna weer terug te gaan naar Uitbreiden, ook weer door windowstoets tegelijk met de lettertoets p in te drukken Geen beeld tijdens projecteren 1 Als geen beeld wordt geprojecteerd staat een centrale instelling niet goed. Klik in menubalk van EW het beeldschermpje aan, je krijgt dan weer het menu Options 2 Ga naar Select Output Monitor en zet de Output Monitor op Secondary Monitor 11.8 Fouten in Beeldscherm. Ontstaat er links in het beamerbeeld een vertekening, dan staat de lettergrootte in de beeldscherminstellingen te groot. Deze mag maximaal 125% zijn. 15

16 11.9 Niet in gebruik zijnde bijbels verbergen op eigen computer Onder de tap Scriptures zijn een aantal bijbels opgeslagen. Wij gebruiken hoofdzakelijk de NBG51 en NBV. De overige bijbels kun je verbergen door op het zonnetje rechtsonder te klikken en de vinkjes verwijderen van de bijbels die je niet meer wilt zien Songs verwijderen uit de eigen EW-database op eigen computer 1 Sluit EW af 2 Ga naar Deze Computer en kies Documents and Settings 3 dubbelklik op All Users en dubbelklik op Gedeelde documenten 4 dubbelklik op Softtouch en dubbelklik op EasyWorship en daarna op Default 5 dubbelklik op Databases en dubbelklik op Data 6 Verwijder hier de songs die je kwijt wilt Let op: bovenstaande instructies zijn gebaseerd op Window XP. Voor Windows 7 kan de volgende weg bewandeld worden. 1 Ga naar deze computer en klik C:/users/public/documents/softtouch/EasyWorship 2 Klik door tot je bij data komt en kies daar welke bestanden je wilt verwijderen Post van Beamerteam op centrale adres bekijken 1 Open Internetbrowser en ga naar: webmail.oosterkerk.nl 2 Log in bij onze provider One.com met: 3 Type wachtwoord: oosterkerk (let op wachtwoord is hoofdlettergevoelig) Instellingen voor internet account voor beamerteam op je eigen computer Deze instellingen zijn gebaseerd op Outlook Express. Voor andere mail-pakketten gelden dezelfde instellingen zoals vermeld in de rechterkolom hieronder. 1 Ga in de werkbalk van Outlook Express naar Extra en klik aan Accounts 2 Ga naar tabblad 3 Klik mail.oosterkerk.nl aan (let op nooit als standaard instellen) 4 Klik eigenschappen 5 Je krijgt tabblad Algemeen 6 Naam waarmee je wilt verwijzen naar server: mail.oosterkerk.nl 7 Onder gebruikersgegevens 8 Naam: beamerteam 9 Organisatie: niets invullen 10 adres: 11 Antwoordadres: eigen adres intypen 12 Vakje Account opnemen bij berichtgeving: aanvinken 13 Ga naar tabblad Servers en vul in: 14 Servertype voor inkomende is: POP3 15 Inkomende (pop3): pop.oosterkerk.nl 16 Uitgaande (SMPT): mailhost.hetnet.nl 17 Server voor inkomende 18 Accountnaam: 19 Wachtwoord: oosterkerk 20 Vakje wachtwoord onthouden: aanvinken 21 Vakje voor deze server is verificatie vereist: aanvinken 22 Ga naar tabblad Verbinding 23 Hier niets invullen 24 Ga naar tabblad Beveiliging 25 Alleen in vakje Algoritme invullen: 3DES 26 Ga naar tabblad Geavanceerd 27 Bij uitgaande (SMPT) in vullen: Bij inkomende (pop3) invullen: Bij bezorging een kopie achterlaten vakje aanvinken 30 Vakje van server verwijderen invullen 15 dagen 31 Rest niet invullen 16

17 11.13 Computer op afstand overnemen Ga naar de website van: en download het programma en volg de aanwijzingen. Degene die je wil helpen moet eveneens deelnemen door op via uitvoeren het DESnr. over te nemen. Beide deelnemers kunnen via dit nummer communiceren. Let op dit programma is kwetsbaar voor pishing en andere aanvallen Samenvoegen schedules Via File-Import schedule is kan je twee of meer schedules samenvoegen. Hierdoor wordt het mogelijk onderdelen welke in één bepaalde schedule staan in je eigen schedule te importeren. Ook PowerPoint presentaties of onderdelen hiervan kun je zo in jouw eigen schedule plaatsen Tijdens beamerprojectie een oproep of mededeling doen Het kan voorkomen dat tijdens de dienst iemand moet worden opgeroepen, bijvoorbeeld dat een arts zich moet melden of een ouder zich moet melden in de Bagijnehof. In dat geval kan onderaan in het beeld een mededelingsregel worden geprojecteerd. Klik hiervoor in het live scherm het gele driehoekje met uitroepteken aan en kies Message Alert. Type de mededeling bv. Wil moeder van Jantje Verdriet zich melden in de Bagijnehof in het vakje Message en klik op Add. Via aanklikken van Show en Hide kan je de mededeling projecteren en weer verwijderen van het scherm. Via het scherm Options Alerts kun je deze tekst laten scrollen, ook kan je hier kleurachtergrond en lettertype veranderen Toepassen verschillende tekstgroottes in song Het is mogelijk een tekstregel in een song of tekst kleiner te maken. Reden hiervan kan zijn dat deze tekstregel ondersteunende informatie geeft en daarom kleiner dient te zijn dan de songtekst. Bijvoorbeeld de 1 e regel waarin wordt aangegeven welk lied en welk couplet wordt gezongen dient kleiner te zijn dan de songtekst. Ga via Edith Song in Schedule naar betreffende song en selecteer alleen de songtekst. Ga vervolgens naar het vakje Font Size en verhoog de korpsgrootte van de songtekst. Tijdens het vergroten zie je dat de regel met songinformatie kleiner wordt. Bij een vers met b.v. 6 regels tekst geeft een korpsgrootte van korps 45 een mooi verschil aan met de regel met songinformatie Foto of ander beeld in achtergrond plaatsen Er kunnen zich situatie voordoen dat je achter de songtekst of andere tekst een foto wilt plaatsen. Ga via Edith Song in Schedule naar betreffende song en selecteer alleen de song of het betreffende vers. Klik vervolgens het vakje background aan en klik op Background Designer, klik daar het vakje Background aan. Je krijgt schermpje met Fill Effects, klik daar op de tab Image en vervolgens op Browse. Zoek de afbeelding op die je wilt plaatsen en klik op Openen. Wil je weer terug naar de standaardachtergrond klik dan met de rechter muisknop op betreffende song in het schedulevernster en klik op Reset to Automatic Background Eigen schedule profiel opzetten Het is mogelijk een eigen profiel aan te maken waarin je jouw eigen gebruikersinstellingen kunt aangeven en waarin je ook je eigen database kunt vullen met de songs, scriptures, media, et cetera die jij specifiek gebruikt. Zo is het b.v. mogelijk een eigen Oosterkerkprofiel aan te maken waarin alleen die instellingen en informatie voorkomen welke in de Oosterkerk worden gebruikt. Mocht je hier, voor andere doeleinden, gebruik van willen maken dan kun je de vertaalde handleiding hiervan opvragen bij Pieter Apotheker. 17

18 11.19 Reserve afstandsbedieningen Reserve afstandsbedieningen liggen binnen in de elektrische kast van de beamerkast, achter het kostersdeel. Hiervoor heb je een andere sleutel nodig welke hangt op positie 10 van de sleutelkast bij de koster Zoeken in het nieuwe liedboek Waar vind je liederen die in oude of andere liedboeken staan in het nieuwe liedboek. Ga naar Je komt dan in een database waarin je twee invulregels vindt. Bij bron kies je via pijltje het liedboek van het lied wat je wilt opzoeken in het nieuwe liedboek. In het tweede invulvak nummer vul je het betreffende liednummer in. Onder zoekresultaat vind je het corresponderende nummer in het nieuwe liedboek. Wil je weten of en waar een lied uit het nieuwe liedboek in andere liedboeken voorkomt klik dan bij bron het liedboek 2013 aan en type het betreffende nummer in op invulbalk nummer. Het systeem geeft direct het nummer aan in welke liedboeken dit lied voorkomt Grote storing opheffen Bij een grote storing, bv. Als tijdens het opstarten de beaners en LCD-schermen niet opstarten kan het helpen de gehele installatie volledig uit te schakelen volgens de cheklists, zes minuten te wachten en alles weer volgens de checklisten in te schakelen. Dit hoofdstuk zal regelmatig worden aangevuld 12 Verkorte instructie inschakelen audiovisuele apparatuur Voor degenen die goed zijn ingevoerd blijft het van belang dat toch via de checklist wordt gewerkt. Voor deze medewerkers volgt hieronder een verkorte checklist die door hen kan worden aangehouden. Hiermee wordt bereikt dat handelingen in de juiste vorm en volgorde plaatsvinden. Afwijking van de aangegeven volgorde kan tot storingen leiden Verkorte checklist inschakelen audio apparatuur 1. Geluidsapparatuur inschakelen door in audiokast de schakelaar linksonder om te zetten. Audiokast hangt aan de muur achter de regietafel. 2. kerktelefoon inschakelen door groene knop in midden van audiokast in te drukken. Oplopende toon na 90 seconden geeft aan de internetverbinding werkt 3. Indien gevraagd CD in CD-speler van audiokast plaatsen en cd starten. Let op pas als de dienst begint op Play drukken. 4. Batterijniveau handmicrofoons controleren en in houder uitgeschakeld op avondmaalstafel leggen. Overleg met predikant of 1 of 2 microfoons nodig zijn. 5. Headset 1 wit controleren (groene lampje in oplader moet branden) op goede werking. Headset ingeschakeld aan predikant overhandigen, en hem evt. instrueren. Schakelaar van deze headset op kosterspaneel uitschakelen. 6. Microfoon avondmaalstafel aansluiten door microfoonplug op de contactdoos onder de tafel aam te sluiten en microfoon op werking controleren. 7. Controleer microfoon op de kleine preekstoel. 8. Geluidsregelaar op kosterspaneel op stand 5 zetten 9. Controleer of de luidsprekers in het gangpad nog richting kerkzaal wijzen (hoek met muur op graden) 10. Kleine videoscherm van bewakingscamera in de hal inschakelen 12.2 Verkorte checklist inschakelen beamer apparatuur 1. Sleutel nr. 9 uit sleutelkast bij koster halen 2. Hoofdschakelaar regietafel links in het kostersdeel inschakelen 3. Beamerschakelaar links in regiegedeelte inschakelen 4. Presentatie-switcher inschakelen en na 30 seconden op Camera zetten. 18

19 5. Camera s inschakelen door Powerknop en knop 1 en daarna Powerknop en knop 2 tegelijk in te drukken. LCD schermpjes in regietafel lichten op 6. Met Sanyo-afstandbediening de grote LCD-schermen aan weerskanten van de balkons inschakelen 7. Schakel de laptop in. Let op dat WiFi is uitgeschakeld (oranje lichtje op F12 moet branden). 8. Controleer via indrukken Windows-starttoets en de letter P of de laptop op uitbreiden staat. 9. Zet de presentatie-switcher op de laptopstand 10. Start het programma EasyWorship op de laptop. 11. Steek USB-stick waarop de schedule staat in de USB-poort van de laptop 12. Lees de schedule in en controleer of presentatie door de beamers correct plaatsvindt 13. Als de dienst op een dvd moet worden opgenomen schakel dan de DVD HDD recorder in met de rode knop op de afstandsbediening 14. Open klepje rechtsonder en start opname door de rode REC-knop in te drukken. Door op het vierkantje rechts van de REC-knop te drukken stop je de opname. 15. Zodra de predikant binnenkomt de headset inschakelen (bovenste knop op kosterspaneel indrukken) 12.3 Verkorte checklist uitschakelen audio- en beamer apparatuur 1. Op kosterspaneel Headset predikant direct na dienst uitschakelen 2. Als CD is opgenomen cd-speler afsluiten en CD aan koster overhandigen 3. Headset en microfoons innemen, controleren en weer opbergen of in laadstation plaatsen 4. Kerktelefoon in audiokast uitschakelen 5. Audiokast uitschakelen 6. Haal stekker uit het contact onder de avondmaalstafel en steek die in de aansluiting onder de preekstoel 7. Met Sanyo-afstandsbediening de beide LCD-schermen aan de balkons uitschakelen 8. Cameras uitzetten door powerknop en camera 1 knop in te drukken, idem voor camera Zet presentatieswitcher uit 10. Sluit programma EW uit via de functie exit 11. Via startknop windows de laptop uitschakelen en USB stick verwijderen 12. Schakel de beamerschakelaar in beamergedeelte uit (Let op: DVD-recorder aan laten staan) 13. Controleer of afstandsbedieningen in de houders staan. 14. Kopieer de in de DVD HDD recorder opgenomen dienst op een DVD-schijf en overhandig deze aan koster. Schakel de DVD HDD recorder niet uit. 15. Sluit het beamerdeel af met de sleutel 16. Schakel in het kostergedeelte de Hoofdschakelaar uit 17. Lever de sleutel van beamergedeelte in bij de koster of plaats deze op positie 9 van de sleutelkast. 13 Uitgebreide bedieningsinstructies voor de Geluidsinstallatie 13.1 De distributieverdeler img De distributieverdeler (foto 6) verdeelt de output van de hoofdvoorversterker over de kerktelefoon (foto 3H), de ringleidingversterker (foto1 nr.23), de CD-recorder (foto3l) en de dvd-recorder op de beamertafel (foto1 nr.23). Foto 6 laat zien wat de goede stand van de knoppen is. Deze tekst wordt nog aangevuld 13.2 De hoofdvoorversterker Tekst volgt nog 19

20 14 Overzichtsfoto s apparatuur met onderdelencodering Op de volgende pagina s worden foto s van de in de Oosterkerk toegepaste apparatuur weergegeven. Zij zijn een hulpmiddel bij het bestuderen van de diverse hoofdstukken. In de hoofdstukken worden, waar relevant, steeds bij de gebruikersinstructies nummercodes of letters vermeld die verwijzen naar de legenda op deze fotopagina s. 20

1.4.1.12 ICT boekje gebruik gmail, telefonie,livedrive 1 van 17. ICT boekje gebruik: Gmail Telefonie Livedrive Digiboard

1.4.1.12 ICT boekje gebruik gmail, telefonie,livedrive 1 van 17. ICT boekje gebruik: Gmail Telefonie Livedrive Digiboard 1.4.1.12 ICT boekje gebruik gmail, telefonie,livedrive 1 van 17 ICT boekje gebruik: Gmail Telefonie Livedrive Digiboard 1.4.1.12 ICT boekje gebruik gmail, telefonie,livedrive 2 van 17 Gebruik gmail Binnen

Nadere informatie

SIMPC & SIMTOP. Handleiding Gebruik. Nederlands

SIMPC & SIMTOP. Handleiding Gebruik. Nederlands pc SIMPC & SIMTOP Handleiding Gebruik Versie 3.0 Deze handleiding is geschikt voor de volgende modellen: SimPC, SimTop, SimTouch - 2010 t/m 1015 Nederlands INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 4 1. INTRODUCTIE 5 1.1

Nadere informatie

Basiscursus Computergebruik. Windows 7

Basiscursus Computergebruik. Windows 7 Basiscursus Computergebruik Windows 7 1 Inhoud Voor u begint 4 Les 1: De basis 5 1.1 Soorten computers 5 1.2 Onderdelen van de computer 6 1.3 De computer aanzetten en aanmelden 7 1.4 De computermuis 8

Nadere informatie

SCMS - Smart Content Management System

SCMS - Smart Content Management System Online websites bouwen & beheren met SCMS Smart Content Management System & website builder Inhoud: Hoofdstuk 1: Inleiding, wat is SCMS?... 4 Hoofdstuk 2: Inloggen SCMS... 5 Hoofdstuk 3: Control Panel...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding versie 2.1

Gebruikershandleiding versie 2.1 Gebruikershandleiding versie 2.1 Inhoudsopgave Onderwerp Gebruikersfuncties pagina Inhoudsopgave 2 Contactgegevens 3 Over TiC Narrow Casting 4 Ondersteuning mediaformaten 5 TiC Narrow Casting lite / TiC

Nadere informatie

Beginnen met De Computer. Deel 1: Windows. Marlou Ruijter

Beginnen met De Computer. Deel 1: Windows. Marlou Ruijter Beginnen met De Computer Deel 1: Windows Marlou Ruijter Uitgeverij Tobi Vroegh 2010 Colofon Beginnen met de computer. Deel 1: Windows Tekst: Marlou Ruijter Aanpassingen: Sonh Lövdahl Illustratie voorkant:

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Inhoudsopgave lessen Magix Video deluxe 2008

Inhoudsopgave lessen Magix Video deluxe 2008 Inhoudsopgave lessen Magix Video deluxe 2008 1. We gaan werken met Magix Video 2008+ Blz. 1 2. Experimenteren met het Demo filmpje. Blz. 10 3. Titels, tekst en ondertitels. Blz. 16 4. Geluid! Bld 20 5.

Nadere informatie

Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0

Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0 Handleiding T3 en T3 Mini Versie 3.0 2 Inhoud Algemeen... 3 Inleiding... 3 Kennismaking met de T3... 4 T3 aanzetten... 5 Opladen... 6 Schoonmaken... 6 Bediening T3... 7 Touchscreen... 7 Raster... 7 Alternatieve

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Praktijk workshop. Toetsenclub Rotterdam

Praktijk workshop. Toetsenclub Rotterdam Praktijk workshop Toetsenclub Rotterdam 1. Intro Geachte TYROS liefhebber, Zoals u waarschijnlijk al heeft kunnen constateren zijn de mogelijkheden van de TYROS onbegrensd. Om alle mogelijkheden van dit

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 06-07-2011 Versie 2.0 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Powerpoint 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE PowerPoint 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website:

Nadere informatie

Stichting Opwekking 2011

Stichting Opwekking 2011 Editie 2011 Handleiding Ruben Fontijn, Anne Stellingwerf, Jaap Ginder Stichting Opwekking Editie 2011 Stichting Opwekking 2011 All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Voorwoord. UnetBootin. Auteur: CorVerm. Auteur: femke98. http://nieuwsbrief.helpmij.nl/nieuwsbrief.php?id=175. 1 van 48 30-01-14 17:15

Voorwoord. UnetBootin. Auteur: CorVerm. Auteur: femke98. http://nieuwsbrief.helpmij.nl/nieuwsbrief.php?id=175. 1 van 48 30-01-14 17:15 Inhoudsopgave - Voorwoord - UnetBootin - Handleiding GParted - Xubuntu 13.10 installeren - VBA voor Doe Het Zelvers deel 2 - Windows Verkenner dubbel op het scherm - Access Hoofdstuk 20 - Valve op stoom

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4 1 Noteer hier uw registratiecode 2 Voorwoord Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van dit Widgit product! Onze software is uitvoerig getest op verschillende systemen. Mocht u problemen ondervinden met

Nadere informatie

EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player

EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player E EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player 2 NEDERLANDS EM7071 - hdmedia High-Definition Media Player Waarschuwingen en aandachtspunten Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel

Nadere informatie

Tridion Redacteurenhandleiding Inspectieraad

Tridion Redacteurenhandleiding Inspectieraad Tridion Redacteurenhandleiding Inspectieraad Editie 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Inloggen... 4 2.2 Tridion Publicatie... 6 2.3 Pagina s en componenten... 6 2.4 Structuurgroepen...

Nadere informatie

Handleiding Silhouette

Handleiding Silhouette Handleiding Silhouette Alle informatie over de originele Silhouette en Silhouette SD en de bijbehorende software Berthine Navest Inhoud Inhoud... 2 Inleiding tot de Silhouette (SD)... 3 Installatie van

Nadere informatie

S poiler. Special! GSAK - Compleet. Alle GSAK artikelen in een PDF!

S poiler. Special! GSAK - Compleet. Alle GSAK artikelen in een PDF! S poiler Special! GSAK - Compleet het magazine voor de geocacher Alle GSAK artikelen in een PDF! GSAK - Compleet GSAK Deel 1 Introductie Team FlatSunset GSAK is een afkorting voor Geocaching Swiss Army

Nadere informatie

Inhoud tips en trucs 2011 ha

Inhoud tips en trucs 2011 ha Inhoud tips en trucs 2011 ha 1 Inhoud 2 Vervolg inhoud 3 Email - Coderen e mail adres 4 E-mail - Mail aan verschillende personen sturen 5 Gebruikersaccountbeheer deel 1 6 Gebruikersaccountbeheer deel 2

Nadere informatie

Tips van en voor Haza-21 v.3

Tips van en voor Haza-21 v.3 Tips Haza 21 v3 versie 23 maart 2011 - pag. 1 Tips van en voor Haza-21 v.3 Verzameld door Marianne Teunis Mocht u in dit bestand iets tegenkomen dat niet klopt of niet werkt, wilt u het dan even aan mij

Nadere informatie

Beschrijvings SW Gebruikers Handleiding (V4.1)

Beschrijvings SW Gebruikers Handleiding (V4.1) Beschrijvings SW Gebruikers Handleiding (V4.1) voor Microsoft Windows 2011. 5 PenAndFree Co.,Ltd Inhoud 1. Leren werken met Tablet functies ---- 3 1.1 Controleren of de tablet functies zijn geactiveerd.

Nadere informatie

Handleiding ILIAS. Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2

Handleiding ILIAS. Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2 Handleiding ILIAS Dit is de Nederlandse handleiding voor ILIAS 4.2.2 G. Smits 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Inloggen... 5 De pagina editor... 8 Paragraaf invoegen... 9 Media invoegen... 12 Voer vraag

Nadere informatie

Werken met Swiss Master

Werken met Swiss Master Versie 5.5 (build 15) Frans Peeters Voorwoord Deze reader is geschreven naar aanleiding van een workshop die gehouden is tijdens een scheidsrechtersdag van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond op zaterdag

Nadere informatie

WINDOWS MAIL. Windows Mail. 2012 Computertraining voor 50-plussers

WINDOWS MAIL. Windows Mail. 2012 Computertraining voor 50-plussers WINDOWS MAIL 2012 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl C O M P U T E R T R A I N I N G V O O R 5 0 -

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie