Algemene beschrijving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene beschrijving"

Transcriptie

1 Proces- en resultaatevaluatie programma Studiekeuzegesprekken: het werkt. SKG 3 Wij weten het zeker, Radboud Universiteit Nijmegen OW Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken Korte beschrijving project Doelgroepen De Radboud Universiteit heeft met specifieke doelgroepen studiekeuzegesprekken gevoerd: - vwo-scholieren die blijkens een digitaal assessment, als risicostudent in termen van studiesucces kunnen worden aangemerkt; - studenten met als vooropleiding een HBO-propedeuse voorafgegaan door HAVO of MBO - vooraanmelders (met vooropleiding vwo of HBO-propedeuse voorafgegaan door HAVO of MBO) die zich na 1 juli 2010 hebben aangemeld. Arrangement Het arrangement bestaat uit vier onderdelen: - een digitaal assessment - een studiekeuzegesprek - indien nodig extra studiekeuzebegeleiding - indien nodig doorverwijzing 1. Digitaal assessment Op basis van het ontwikkelde materiaal van de eerste tranche projecten studiekeuzegesprekken en de resultaten van het onderzoek van Researchned is een digitaal assessment ontwikkeld. Op is van dit assessment wordt bepaald of een student tot een risicocategorie behoort en dus voor een gesprek kan worden uitgenodigd. 2. Studiekeuzegesprek Aanstaande studenten die behoren tot de doelgroep werden in de zomer van 2010 uitgenodigd voor een studiekeuzegesprek. Met de aanstaande studenten werd in de periode juni tot en met augustus een studiekeuzegesprek van minuten gevoerd. Het gesprek werd gevoerd op basis van een van tevoren (digitaal) ingevulde assessment en met behulp van het in de pilot 2009 ontwikkelde gespreksformat. De gesprekken werden gevoerd door de studieadviseur van de betreffende opleiding of door, daarvoor speciaal getrainde, masterstudenten. De aanstaande studenten vulden na afloop van het gesprek een evaluatieformulier in. De gesprekken vonden plaats in juni/juli en eind augustus met de late aanmelders. 3. Indien nodig extra begeleiding Als de aanstaande student tijdens, of na dit gesprek twijfelde aan zijn studiekeuze, werd hij/zij verwezen naar het Informatiecentrum Bachelor/ Master van de Radboud Universiteit voor een studiekeuzetest met een nabespreking. Ook kon de student worden doorverwezen om zich, onder begeleiding, met behulp van studie- en beroepskeuze activiteiten van de instelling, verder te oriënteren. 4. Indien nodig doorverwijzing Tijdens het studiekeuzegesprek of na de extra geboden begeleiding kon het zijn dat een andere opleiding beter bij de student past. In dat geval, indien het een opleiding van de Radboud Universiteit betreft, was een gesprek met de studieadviseur van de betreffende opleiding mogelijk. Ook kon worden doorverwezen naar een hbo-instelling. 1

2 Op basis van het ontwikkelde materiaal van de eerste tranche projecten studiekeuzegesprekken en de resultaten van het onderzoek van Researchned is een digitaal assessment worden ontwikkeld. Op basis van dit assessment kon worden bepaald of een student tot een risicocategorie behoort en dus voor een gesprek kan worden uitgenodigd. Deelnemende opleidingen In het project werden bij 11 Bachelopleidingen studiekeuzegesprekken gevoerd - Religiestudies - Communicatie- en Informatiewetenschappen - Romaanse talen en culturen - Wiskunde - Natuur- en Sterrenkunde - Rechtsgeleerdheid - Internationaal en Europees Recht - Notarieel Recht - Wijsbegeerte - Bedrijfskunde - Psychologie De resultaatbeschrijvingen in deze resultaat- en procesevaluatie hebben betrekking op de Bachelor Bedrijfskunde. Deze opleiding is geselecteerd in het kader van de cross-case analyse die door het Kohnstamm instituut wordt uitgevoerd. Controle groep en experimentele groep In het project is gewerkt met een controlegroep en een experimentele groep. De experimentele groep betreft de studenten die in 2010 op basis van het digitaal assessment als risicostudent werden aangemerkt en een studiekeuzegesprek hebben gehad. De controle groep betreft de studenten die in 2010 op basis van het digitaal assessment als risicostudent werden aangemerkt en geen studiekeuzegesprek hebben gehad 1. Projectnaam en onderwijsinstelling: Wij weten het zeker, Radboud Universiteit Nijmegen 2. Op welke opleiding 1 heeft deze vragenlijst betrekking: Bachelor Bedrijfskunde 3. Is deze opleiding: 0 een hbo-opleiding X een wo-opleiding 4. Zijn er specifieke toelatingseisen voor deze opleiding (bijvoorbeeld bepaalde profielen in het vo, of selectie van kandidaten door de opleiding)? 0 nee X ja, nl.: Alle profielen. Bij profiel Cultuur & Maatschappij moet daar Wiskunde A of B bij zitten 5. Welke outcomes 2 wenst de opleiding te bereiken met dit arrangement? - uitval na het eerste jaar van de onderzoeksgroep ten opzichte van de controlegroep is 5 procentpunten lager - gemiddeld aantal EC-punten in het eerste jaar van de onderzoeksgroep ten opzichte van de controlegroep ligt 6 EC-punten hoger - % dat na één jaar de propedeuse heeft behaald van de onderzoeksgroep ten opzichte van de controlegroep is 5 procentpunten hoger 1 Als aan het project meerdere opleidingen deelnemen, overleg dan met SURF welke opleiding voor de crosscase analyse is geselecteerd. 2 Een outcome is een bepaalde toestand of staat die u wilt bereiken. 2

3 - % studenten met een negatief studieadvies in de onderzoeksgroep is lager dan in de controlegroep 6. Welke van de volgende onderdelen bevat het arrangement 3, naast het studiekeuzegesprek zelf, nog meer (meerdere antwoorden mogelijk)? X uitnodiging aan kandidaat voor deelname aan studiekeuzegesprek (bv. brief, reminder) 0 vooraf schriftelijke informatie geven aan kandidaat (bv. over de opleiding) X feitelijke gegevens verzamelen over kandidaat (bv. aanmeldings- intakeformulier, cv) X informatie verzamelen over motivatie van kandidaat (bv. vragenlijst, eigen brief) X informatie verzamelen over capaciteiten kandidaat (bv. beroepskeuzetest) 0 intensieve kennismaking met onderwijs, sfeer en organisatie van opleiding (bv. meeloopdag, contact ouderejaars) 0 studieadvies geven aan kandidaat 0 waar nodig bijscholingsadvies geven aan kandidaat 0 aanbieden summercourse, bijscholing 0 follow up gesprek met kandidaat (vóór de poort) 0 festiviteiten X overige onderdelen nl.: Aanbod van studiekeuze- en loopbaanbegeleiding na het studiekeuzegesprek 7. Wie worden uitgenodigd voor een studiekeuzegesprek? 0 alle kandidaten 0 een aselecte steekproef onder alle kandidaten X een selecte steekproef bestaande uit kandidaten die een risicoprofiel hebben 8. Komen mogelijke deficiënties van de kandidaat aan bod in het studiekeuzegesprek? X nee 0 ja 9. In welke vorm wordt het studiekeuzegesprek gehouden (meerdere antwoorden mogelijk)? X individueel gesprek 0 groepsgesprek 0 driehoeksgesprek 0 anders, namelijk Door wie wordt het studiekeuzegesprek gevoerd vanuit de opleiding (meerdere antwoorden mogelijk)? 0 docenten X studieloopbaanadviseurs X ouderejaars studenten of alumni 0 anders, namelijk Hoe lang duurt een studiekeuzegesprek gemiddeld? 45 minuten 12. Worden rondom het tijdstip dat het studiekeuzegesprek plaatsvindt nog andere activiteiten georganiseerd voor de kandidaten die naar een gesprek komen, bv. kennismaking met onderwijs of een feest? X nee 0 ja 3 Met arrangement bedoelen wij het geheel van activiteiten waaraan een kandidaat wordt onderworpen, gericht op het optimaliseren van de studiekeuze van de kandidaat. 3

4 Resultaatevaluatie Doel: inzicht geven in de effecten van het gekozen arrangement. 1. Effectmeting: resultaten hebben alleen betrekking op Bedrijfskunde Conform het Controlling Document worden per 1 maart 2011 geen resultaten opgeleverd over: - Gemiddeld aantal behaalde studiepunten (EC s) - Percentage uitvallers en omzwaaiers - afgegeven preadviezen en/of BSA s Variabele Operationalisatie Indicatoren die worden gebruikt om de variabele meetbaar te maken Benchmark De controle groep betreft de studenten die in 2010 op basis van het digitaal assessment als risicostudent werden aangemerkt en geen studiekeuzegesprek hebben gehad Uitkomst Gemeten waarde van de indicator experimentele groep betreft de studenten die in 2010 op basis van het digitaal assessment als risicostudent werden aangemerkt en een studiekeuzegesprek hebben gehad / Oordeel Effect van studiekeuzegesprekke n op studiesucces. Effect van studiekeuzegesprekken op de instroom. Minimaal 1 maar liefst zoveel mogelijk van de drie volgende indicatoren: Gemiddeld aantal behaalde studiepunten (EC s) Percentage afgegeven preadviezen en/of BSA s Percentage uitvallers en omzwaaiers Percentage niet starters (=kandidaten die een studiekeuzege sprek gevoerd hebben maar die uiteindelijk afzien van de opleiding) Controlegroep studenten die in juni 2009/2010 een kennismakingsgesprek hadden en na dit gesprek niet aan de opleiding zijn begonnen waarmee zij een gesprek hadden: 18,5% Experimentele groep studenten die in juni 2010/2011 een kennismakingsgesprek hadden en na dit gesprek niet aan de opleiding zijn begonnen waarmee zij een gesprek hadden: 7,7 % Oordeel: - Dit was niet verwacht. Verschil kan komen door andere wijze van samenstellen doelgroep in 2009 en Oordeel van deelnemers over nut Studenten die een studiekeuzegesprek hebben gehad, vulden direct na afloop van het gesprek een evaluatieformulier in. Er hebben 34 studenten bij Bedrijfskunde een gesprek gehad: 30 studenten 4

5 vulden het evaluatieformulier in. De respons was dus 88,2%. De resultaten van deze evaluatie zijn voor de opleiding Bedrijfskunde als volgt: - 97% van de studenten met een gesprek vond het gesprek zinvol - 97% van de studenten met een gesprek vond het een goed idee dat de universiteit dit gesprek voerde - 80% van de studenten met een gesprek heeft door het gesprek een beter beeld gekregen van de opleiding - 90% van de studenten met een gesprek zegt dat de verwachtingen die zij ten aanzien van de opleiding hadden, klopten - 97% van de studenten met een gesprek is, nu het gesprek geweest is, van plan om de opleiding te volgen 3. Oordeel van gespreksvoerders over nut Gespreksvoerders waren de studieadviseurs en zij ervaren de gesprekken als nuttig. Dit bleek tijdens de evaluatievergadering die in november 2010 is gehouden. Belangrijkste redenen voor het positieve oordeel zijn: - persoonlijke aandacht leidt tot meer binding met de opleiding - de opleiding heeft veel meer informatie over de aanstaande studenten door het digitaal assessment én het gesprek - de opleiding heeft de mogelijkheid studenten op potentiële valkuilen in het eerste jaar te wijzen - de opleiding heeft de potentiële risicostudenten beter in beeld 5

6 Procesevaluatie Doel: inzicht geven in hoe het arrangement heeft gefunctioneerd, wat goed is bevallen, wat verbeterd kan worden, alsmede de lessons learned en do s & don ts van het uitgevoerde arrangement. Reflectie terug Gerealiseerd ontwerp Het project is conform het ontwerp verlopen. Dit komt vooral door de zeer gedetailleerde projectbeschrijving in fasen met per fase de op te leveren resultaten. Uitvoeringsproblemen 1. De ontwikkeling van het digitaal assessment kon pas later gestart worden dan gepland in verband met de keuze voor het onderzoeksbureau. Ook de ontwikkeling bleek meer tijd te vergen. Dit heeft vooral tot een tijdelijke piekbelasting van de medewerkers bij de Dienst Studentenzaken geleid. 2. Het uitnodigen en voeren van gesprekken met late aanmelders in augustus/ begin september is moeilijk in te plannen voor zowel de opleiding als studenten. Deze gesprekken zijn wel gevoerd. Uitvoeringssuccessen Successen zijn (cijfers alleen Ba Bedrijfskunde): - zeer hoge respons op het digitaal assessment (72,3%) - hoge opkomst bij de gesprekken (84,1%) Risicoprofielen 1. De tevredenheid over het digitale assessment is groot. Het risicoprofiel kan nog beter worden ingeschat. Daarvoor geven studieadviseurs input. Bij de effectmeting na één jaar zal worden gekeken welke risicofactoren daadwerkelijk een goede voorspeller blijken te zijn. 2. Opleidingen hebben de behoefte om in het assessment de risicofactoren per opleiding verschillend te laten wegen. Dit kan echter niet vanwege de experimentele onderzoeksopzet van het project 3. Opleidingen geven aan dat naast het digitale assessment ook de inschatting van de studieadviseur een rol moet blijven spelen bij het bepalen of een student risicostudent is en dus moet worden uitgenodigd Bijeffecten Neveneffecten (pos.): - antwoorden op digitaal assessment (van alle studenten) kunnen in de eerstejaars begeleiding gebruikt worden - enthousiasme voor het digitaal assessment om daarmee potentiële risicostudenten in de instroom op te sporen is groot Neveneffecten (neg.) - de druk op studieadviseurs met dit project erbij wordt erg groot. Dit is een bedreiging voor het draagvlak om het project structureel in te voeren. Eindoordeel De Radboud Universiteit is tevreden over de tot nu toe behaalde resultaten. Een definitief oordeel kan pas na één jaar geveld worden, als de resultaten van de effectmeting na één jaar bekend zijn. 6

7 Reflectie vooruit Lessons learned - de aandacht voor formuleringen in de uitnodigingen, betaalt zich uit in een hoge respons en opkomst - gesprekken zo mogelijk eerder dan in juni/juli: veel studenten zullen in juni/juli hun studiekeuze niet zo snel heroverwegen - gesprekken in juni/juli en eind augustus vallen samen met de piekbelasting van studieadviseurs - schooldecanen moeten eerder al studenten voor een gesprek kunnen aanmelden. In juni/juli zien zij hun leerlingen vaak niet meer - onderschat de overheadkosten voor opleidingen niet (uitnodigingen versturen, afspraken maken etc.) - gesprekken kunnen, mits onder supervisie van een studieadviseur, ook door ouderejaars studenten gevoerd worden Verbeteringen - digitaal assessment: meer per opleiding risicofactoren laten wegen - studenten na het invullen van het assessment ook een terugkoppeling geven op het ingevulde assessment (dit gebeurde in het project nog niet) - gesprekken in de periode maart tot juni - gesprekken met late aanmelders na de poort in oktober Do s - betrek studieadviseurs of studieloopbaanbegeleiders vanaf het begin in het project en formeer een projectgroep waarin zij participeren - betrek schooldecanen in de projectgroep of stuurgroep - besteed veel aandacht aan het uitnodigingenbeleid en de formuleringen, maak het relevant voor de aanstaande student Don ts - geen top-down benadering: als het instrument niet door de opleidingen gedragen wordt, heeft het geen zin dit van bovenaf in te voeren Nog verder Schaalbaarheid Hoe is het onderdeel te maken van de staande organisatie? Heeft u concrete plannen? Studiekeuzegesprekken kunnen in de staande organisatie opgenomen worden. Er is voldoende materiaal ontwikkeld. Het digitaal assessment wordt verbeterd. De piekbelasting voor studieadviseurs is een groot knelpunt. De Radboud Universiteit maakt nu plannen om studiekeuzegesprekken universiteitsbreed in te voeren. Daarbij zal er, uit oogpunt van uitvoerbaarheid, een focus liggen op risicostudenten. Besluitvorming over dit plan is voorzien in maart In hoeverre leeft het c.q. is er steun voor studiekeuzegesprekken binnen de organisatie? Is dit toe- of afgenomen door het project? Het onderwerp leeft erg binnen de organisatie. Door opleidingen intensief te betrekken is er draagvlak voor het instrument. Ook is er veel bestuurlijke aandacht en commitment. Het instrument en de aanpak worden als vernieuwend ervaren, waardoor betrokkenen bereid zijn om zich voor dit project extra in te zetten. De steun is gedurende de looptijd van de projecten (1 e en 3 e tender) duidelijk toegenomen. Wel is de zorg over de uitvoerbaarheid bij opleidingen groter geworden, nu duidelijk wordt dat de instelling dit breed wil invoeren. De steun komt ook door de grote investeringen in tijd die opleidingen er tot nu toe in hebben gestoken. Overdraagbaarheid Zou dit arrangement ook door andere instellingen kunnen worden gebruikt? Welke elementen zijn moeilijk overdraagbaar omdat ze specifiek zijn voor uw instelling en waarom? 7

8 Het arrangement is goed overdraagbaar. Tevens kunnen andere instellingen ook alleen enkele elementen uit het arrangement overnemen die beter bij die instellingen passen. Voor opleidingen met een decentrale selectie is het arrangement niet geschikt. Om die reden zal de Radboud Universiteit het arrangement niet invoeren bij opleidingen met een decentrale selectie. 8

9 Bijlage 1: Kostenoverzicht NB: gebaseerd op 219 studenten waarmee een gesprek is gevoerd bij elf opleidingen met vijf faculteiten. Bij variabele kosten is er gerekend dat de helft van de gesprekken door getrainde ouderejaaes studenten wordt gedaan en de helft door studieadviseurs. Kostensoort Toelichting Uren Eenmalige kosten Uren Ontwikkelen aanpak en materialen Eenmalige kosten voor de ontwikkeling van SKG Aantal uren dat is besteed voor het maken van vragenlijsten, draaiboeken, protocollen etc. 350 uur ,00 Aanschaf van ICT en tools Kosten van aanschaf van software, assessments etc ,00 Vaste kosten Jaarlijkse kosten die niet afhankelijk zijn van het aantal gesprekken of kandidaten Uren Organisatie Uren voor projectmanagement, overleg, administratieve ondersteuning, management rapportages etc. 440 uur ,00 Kantoorkosten e.d. Huur van ruimtes, apparatuur e.d ,00 Variabele kosten Kosten die wel afhankelijk zijn van het aantal gesprekken of kandidaten Totaal aantal uren Uren per Totale per kandidaat 4 kandidaat Uren Trainen gespreksvoerders Aantal uren dat besteed is voor het trainen van docenten,slb-ers, studenten, alumni en andere gespreksvoerders 4 uur 0,02 uur 231,20 1,06 Voorbereiding per gesprek/kandidaat Tijd voor inplannen, opbellen, invoeren gegevens, voorbereiden 54,75 uur 0,25 uur 2644,43 12,08 Gesprek zelf Tijd voor gesprek 164,25 uur 0,75 uur ,23 Afronding Tijd voor invoeren gegevens en nabereiding 54,75 uur 0,25 uur 2.644,43 12,08 Totaal Totale tijd besteed aan gesprekken 277,75 uur 1,27 uur ,14 60,38 Out-ofpocket Out-ofpocket Out-ofpocket Licentiekosten en catering Kosten per kandidaat voor licenties/ catering etc. 350,40 1,60 4 bij groepsgesprekken dus delen door het # deelnemers 9

10 De inschatting van de Radboud Univerisiteit is dat de totale jaarlijkse structurele kosten bij universiteitsbrede invoering (50 Bacheloropleidingen) ongeveer ,- bedragen. Hierbij is uitgegaan van ca vooraanmelders, waarvan 80% op het assessment zal reageren en waarvan ca. 25% een potentiële risicostudent is. Er zullen naar verwachting ongeveer gesprekken gevoerd gaan worden. De aanname van een respons van 80% is gebaseerd op de resultaten van het digitale assessment. Dit geldt ook voor de aanname dat 25% van de vooraanmelders een potentiële risicostudent is. Uit de resultaten van het digitale assessment 2010 bleek dat ongeveer 25% van de vooraanmelders een potentiële risicostudent. Gesprekstijd per student is maximaal een half uur. Daarnaast een half uur per student voor voorbereiding en verslaglegging van het gesprek. Kosten hosting digitaal assessment Bedrag toelichting ,40 per student, 5000 vooraanmelders jaarlijkse kosten voor bijstelling verzending rapportages rapportages assessment/ effectmetingen projectcoördinatie DSZ jaarlijks evalueren en evt. bijstellen digitaal assessment kosten voor dagelijkse terugkoppeling rapportages aan opleidingen evaluatierapport, rapportage en analyse assessment, effectmeting ,1 fte screening kandidaten faculteiten studieadviseurs: 40 uur per faculteit = 320 uur op schaal 10 werven/ instrueren gespreksvoerders + fac. coördinatie 20 uur per fac = 160 uur op coördinatie faculteiten schaal 10 administratieve handelingen faculteiten gesprekken faculteiten uur per faculteit 1100 uur (incl. voorbereiding en verslaglegging). Helft studenten, helft studieadviseurs/ mentoren onvoorzien (5%) totaal faculteiten totale kosten

11 Bijlage 2: Definities van gehanteerde begrippen Arrangement Kandidaat Student De poort Niet starter Switcher 6 Niet herinschrijver 7 Doorstromer Het geheel van activiteiten waaraan een kandidaat wordt onderworpen, gericht op het optimaliseren van de studiekeuze van de kandidaat Potentiële student: dit kan zijn iemand met belangstelling, bezoeker open dag, inschrijver bij Studielink Ingeschreven en toegelaten bij de instelling, heeft voldaan aan alle verplichtingen en start daadwerkelijk in de week van 1 september met de studie De week van 1 september 5 waarin de studie start Student die wel is ingeschreven/toegelaten bij de instelling maar niet deelneemt aan onderwijs en tentamens, dus feitelijk niet start bij de opleiding Een student die wisselt van opleiding (kan zijn binnen/buiten de instelling; binnen/buiten HBO of WO Een student die in het studiejaar (t-1) nog wel was ingeschreven bij de opleiding, maar op de peildatum in het studiejaar (t) niet meer. Kan zijn: Tijdelijk of permanent Gedwongen (BSA) of eigen initiatief (al dan niet na negatief pre-advies) Niet her-inschrijver kan zijn: Switcher: vervolgt andere opleiding, binnen of buiten de instelling Afstromer vervolgt opleiding (of andere opleiding, dan ook switcher) op lager niveau: WO -> HBO, HBO -> MBO; kan zijn vertraagd of niet vertraagd Opstromer: vervolgt opleiding (of andere opleiding, dan ook switcher) op hoger niveau: HBO -> WO; kan zijn vertraagd of niet vertraagd. Uitstromer Student vervolgt dezelfde opleiding. Kan zijn: Direct, onvertraagd Direct en vertraagd Indirect na tijdelijk studiestaken Literatuur Zie ook https://www.surfgroepen.nl/sites/programmastudiekeuzegesprekken/documentatie%20onderzoeksmodel%20ed/forms/allitems.aspx Denyer, D., Tranfield, D., & Van Aken, J. E. (2008). Developing Design Propositions through Research Synthesis. Organization Studies, 29, Pawson, R. & Tilley, N. (1994). What works in evaluation research? British Journal of Management, 34, Voor februari instroom lees: 1 februari 6 Of omzwaaier, wisselaar 7 Uitstroom 11

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon Kom verder. Saxion. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen OW 10.0847 Colofon Datum 15 maart 2010 Referentie Tender Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Versie 2 Auteur Hans

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken ten behoeve van cross case analyse Pilot intake assessment binnen Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland Auteur/Projectleider:

Nadere informatie

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten bij RSM Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Datum: 24 augustus 2009 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten Nameting Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Nadere informatie

Studiekeuze en studiesucces

Studiekeuze en studiesucces Studiekeuze en studiesucces Een selectie van gegevens uit de Startmonitor over studiekeuze, studieuitval en studiesucces in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van SURF-Studiekeuze123 Jules Warps

Nadere informatie

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Vergelijkend studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005

Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes. Evaluatie regeling 2005 Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Evaluatie regeling 2005 Colofon Titel Het Innovatiearrangement in vier ontwerpprincipes Auteurs Hester Smulders, Barbara van Wijk en Ilya Zitter Datum

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO

DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO DE MASTER MEESTER? DE INVOERING VAN MASTEROPLEIDINGEN IN HET WO Utrecht, maart 2004 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 5 2 ACHTERGROND EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 7 2.1 Achtergrond en thema's van de BaMa-monitor

Nadere informatie

Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago

Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago Het opleidingenstelsel van de lerarenopleidingen vo: opinies, verwachtingen en imago November 2011 CAOP, Den Haag November

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Eindverslag pilotfase. cursus Weten, wensen, werken

Eindverslag pilotfase. cursus Weten, wensen, werken Eindverslag pilotfase cursus Weten, wensen, werken Daphne Jansen Mieke Rijken NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700

Nadere informatie

Studeren zonder grenzen?

Studeren zonder grenzen? Studeren zonder grenzen? Dr. E.P.W.A. Jansen Dr. M. Bruinsma S.R. van der Werf december 2005 Universitair Onderwijscentrum Groningen Postbus 800 9700 AV Groningen Telefoonnummer: 050-3632000 e-mail:e.pw.a.jansen@rug.nl

Nadere informatie

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam UNVERSITAIRE COMMISSIE ONDERWIJS Werkgroep Studiesucces Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Een succes maken van Studiesucces. juni 201 1

Een succes maken van Studiesucces. juni 201 1 Meerjarenafspraak Eerste rapportage juni 201 1 Meerjarenafspraak Eerste rapportage juni 201 1 Colofon Tekst en cijfermateriaal uit deze uitgave mogen worden gepubliceerd, na toestemming van de VSNU en

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies

Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies Bijlage Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies Amsterdam University College (AUC) De Amsterdam University

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Zicht op Effectiviteit van Beleid

Zicht op Effectiviteit van Beleid Zicht op Effectiviteit van Beleid CPB Achtergronddocument Studie naar evaluatieontwerpen voor onderwijs- en wetenschapsmaatregelen Juni 2011 Roel van Elk (CPB) Frans-Bauke van der Meer (Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting)

Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Bekendheid van de plannen voor het hoger onderwijs (nulmeting) Een online onderzoek onder leerlingen en ouders in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies

Doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies Doorstroomprogramma van de Academie voor Sportstudies Ervaren studenten de overgang van Sport&Bewegen naar leraar lichamelijke opvoeding als succesvol? Student: Thesisbegeleider: 2de beoordelaar: Datum:

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in het kader van de pilot Economie binnen het project Flexibilisering aansluiting MBO-HBO T. Luken I. Newton Amsterdam: NOA/VU februari

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie