Algemene beschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene beschrijving"

Transcriptie

1 Proces- en resultaatevaluatie programma Studiekeuzegesprekken: het werkt. SKG 3 Wij weten het zeker, Radboud Universiteit Nijmegen OW Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken Korte beschrijving project Doelgroepen De Radboud Universiteit heeft met specifieke doelgroepen studiekeuzegesprekken gevoerd: - vwo-scholieren die blijkens een digitaal assessment, als risicostudent in termen van studiesucces kunnen worden aangemerkt; - studenten met als vooropleiding een HBO-propedeuse voorafgegaan door HAVO of MBO - vooraanmelders (met vooropleiding vwo of HBO-propedeuse voorafgegaan door HAVO of MBO) die zich na 1 juli 2010 hebben aangemeld. Arrangement Het arrangement bestaat uit vier onderdelen: - een digitaal assessment - een studiekeuzegesprek - indien nodig extra studiekeuzebegeleiding - indien nodig doorverwijzing 1. Digitaal assessment Op basis van het ontwikkelde materiaal van de eerste tranche projecten studiekeuzegesprekken en de resultaten van het onderzoek van Researchned is een digitaal assessment ontwikkeld. Op is van dit assessment wordt bepaald of een student tot een risicocategorie behoort en dus voor een gesprek kan worden uitgenodigd. 2. Studiekeuzegesprek Aanstaande studenten die behoren tot de doelgroep werden in de zomer van 2010 uitgenodigd voor een studiekeuzegesprek. Met de aanstaande studenten werd in de periode juni tot en met augustus een studiekeuzegesprek van minuten gevoerd. Het gesprek werd gevoerd op basis van een van tevoren (digitaal) ingevulde assessment en met behulp van het in de pilot 2009 ontwikkelde gespreksformat. De gesprekken werden gevoerd door de studieadviseur van de betreffende opleiding of door, daarvoor speciaal getrainde, masterstudenten. De aanstaande studenten vulden na afloop van het gesprek een evaluatieformulier in. De gesprekken vonden plaats in juni/juli en eind augustus met de late aanmelders. 3. Indien nodig extra begeleiding Als de aanstaande student tijdens, of na dit gesprek twijfelde aan zijn studiekeuze, werd hij/zij verwezen naar het Informatiecentrum Bachelor/ Master van de Radboud Universiteit voor een studiekeuzetest met een nabespreking. Ook kon de student worden doorverwezen om zich, onder begeleiding, met behulp van studie- en beroepskeuze activiteiten van de instelling, verder te oriënteren. 4. Indien nodig doorverwijzing Tijdens het studiekeuzegesprek of na de extra geboden begeleiding kon het zijn dat een andere opleiding beter bij de student past. In dat geval, indien het een opleiding van de Radboud Universiteit betreft, was een gesprek met de studieadviseur van de betreffende opleiding mogelijk. Ook kon worden doorverwezen naar een hbo-instelling. 1

2 Op basis van het ontwikkelde materiaal van de eerste tranche projecten studiekeuzegesprekken en de resultaten van het onderzoek van Researchned is een digitaal assessment worden ontwikkeld. Op basis van dit assessment kon worden bepaald of een student tot een risicocategorie behoort en dus voor een gesprek kan worden uitgenodigd. Deelnemende opleidingen In het project werden bij 11 Bachelopleidingen studiekeuzegesprekken gevoerd - Religiestudies - Communicatie- en Informatiewetenschappen - Romaanse talen en culturen - Wiskunde - Natuur- en Sterrenkunde - Rechtsgeleerdheid - Internationaal en Europees Recht - Notarieel Recht - Wijsbegeerte - Bedrijfskunde - Psychologie De resultaatbeschrijvingen in deze resultaat- en procesevaluatie hebben betrekking op de Bachelor Bedrijfskunde. Deze opleiding is geselecteerd in het kader van de cross-case analyse die door het Kohnstamm instituut wordt uitgevoerd. Controle groep en experimentele groep In het project is gewerkt met een controlegroep en een experimentele groep. De experimentele groep betreft de studenten die in 2010 op basis van het digitaal assessment als risicostudent werden aangemerkt en een studiekeuzegesprek hebben gehad. De controle groep betreft de studenten die in 2010 op basis van het digitaal assessment als risicostudent werden aangemerkt en geen studiekeuzegesprek hebben gehad 1. Projectnaam en onderwijsinstelling: Wij weten het zeker, Radboud Universiteit Nijmegen 2. Op welke opleiding 1 heeft deze vragenlijst betrekking: Bachelor Bedrijfskunde 3. Is deze opleiding: 0 een hbo-opleiding X een wo-opleiding 4. Zijn er specifieke toelatingseisen voor deze opleiding (bijvoorbeeld bepaalde profielen in het vo, of selectie van kandidaten door de opleiding)? 0 nee X ja, nl.: Alle profielen. Bij profiel Cultuur & Maatschappij moet daar Wiskunde A of B bij zitten 5. Welke outcomes 2 wenst de opleiding te bereiken met dit arrangement? - uitval na het eerste jaar van de onderzoeksgroep ten opzichte van de controlegroep is 5 procentpunten lager - gemiddeld aantal EC-punten in het eerste jaar van de onderzoeksgroep ten opzichte van de controlegroep ligt 6 EC-punten hoger - % dat na één jaar de propedeuse heeft behaald van de onderzoeksgroep ten opzichte van de controlegroep is 5 procentpunten hoger 1 Als aan het project meerdere opleidingen deelnemen, overleg dan met SURF welke opleiding voor de crosscase analyse is geselecteerd. 2 Een outcome is een bepaalde toestand of staat die u wilt bereiken. 2

3 - % studenten met een negatief studieadvies in de onderzoeksgroep is lager dan in de controlegroep 6. Welke van de volgende onderdelen bevat het arrangement 3, naast het studiekeuzegesprek zelf, nog meer (meerdere antwoorden mogelijk)? X uitnodiging aan kandidaat voor deelname aan studiekeuzegesprek (bv. brief, reminder) 0 vooraf schriftelijke informatie geven aan kandidaat (bv. over de opleiding) X feitelijke gegevens verzamelen over kandidaat (bv. aanmeldings- intakeformulier, cv) X informatie verzamelen over motivatie van kandidaat (bv. vragenlijst, eigen brief) X informatie verzamelen over capaciteiten kandidaat (bv. beroepskeuzetest) 0 intensieve kennismaking met onderwijs, sfeer en organisatie van opleiding (bv. meeloopdag, contact ouderejaars) 0 studieadvies geven aan kandidaat 0 waar nodig bijscholingsadvies geven aan kandidaat 0 aanbieden summercourse, bijscholing 0 follow up gesprek met kandidaat (vóór de poort) 0 festiviteiten X overige onderdelen nl.: Aanbod van studiekeuze- en loopbaanbegeleiding na het studiekeuzegesprek 7. Wie worden uitgenodigd voor een studiekeuzegesprek? 0 alle kandidaten 0 een aselecte steekproef onder alle kandidaten X een selecte steekproef bestaande uit kandidaten die een risicoprofiel hebben 8. Komen mogelijke deficiënties van de kandidaat aan bod in het studiekeuzegesprek? X nee 0 ja 9. In welke vorm wordt het studiekeuzegesprek gehouden (meerdere antwoorden mogelijk)? X individueel gesprek 0 groepsgesprek 0 driehoeksgesprek 0 anders, namelijk Door wie wordt het studiekeuzegesprek gevoerd vanuit de opleiding (meerdere antwoorden mogelijk)? 0 docenten X studieloopbaanadviseurs X ouderejaars studenten of alumni 0 anders, namelijk Hoe lang duurt een studiekeuzegesprek gemiddeld? 45 minuten 12. Worden rondom het tijdstip dat het studiekeuzegesprek plaatsvindt nog andere activiteiten georganiseerd voor de kandidaten die naar een gesprek komen, bv. kennismaking met onderwijs of een feest? X nee 0 ja 3 Met arrangement bedoelen wij het geheel van activiteiten waaraan een kandidaat wordt onderworpen, gericht op het optimaliseren van de studiekeuze van de kandidaat. 3

4 Resultaatevaluatie Doel: inzicht geven in de effecten van het gekozen arrangement. 1. Effectmeting: resultaten hebben alleen betrekking op Bedrijfskunde Conform het Controlling Document worden per 1 maart 2011 geen resultaten opgeleverd over: - Gemiddeld aantal behaalde studiepunten (EC s) - Percentage uitvallers en omzwaaiers - afgegeven preadviezen en/of BSA s Variabele Operationalisatie Indicatoren die worden gebruikt om de variabele meetbaar te maken Benchmark De controle groep betreft de studenten die in 2010 op basis van het digitaal assessment als risicostudent werden aangemerkt en geen studiekeuzegesprek hebben gehad Uitkomst Gemeten waarde van de indicator experimentele groep betreft de studenten die in 2010 op basis van het digitaal assessment als risicostudent werden aangemerkt en een studiekeuzegesprek hebben gehad / Oordeel Effect van studiekeuzegesprekke n op studiesucces. Effect van studiekeuzegesprekken op de instroom. Minimaal 1 maar liefst zoveel mogelijk van de drie volgende indicatoren: Gemiddeld aantal behaalde studiepunten (EC s) Percentage afgegeven preadviezen en/of BSA s Percentage uitvallers en omzwaaiers Percentage niet starters (=kandidaten die een studiekeuzege sprek gevoerd hebben maar die uiteindelijk afzien van de opleiding) Controlegroep studenten die in juni 2009/2010 een kennismakingsgesprek hadden en na dit gesprek niet aan de opleiding zijn begonnen waarmee zij een gesprek hadden: 18,5% Experimentele groep studenten die in juni 2010/2011 een kennismakingsgesprek hadden en na dit gesprek niet aan de opleiding zijn begonnen waarmee zij een gesprek hadden: 7,7 % Oordeel: - Dit was niet verwacht. Verschil kan komen door andere wijze van samenstellen doelgroep in 2009 en Oordeel van deelnemers over nut Studenten die een studiekeuzegesprek hebben gehad, vulden direct na afloop van het gesprek een evaluatieformulier in. Er hebben 34 studenten bij Bedrijfskunde een gesprek gehad: 30 studenten 4

5 vulden het evaluatieformulier in. De respons was dus 88,2%. De resultaten van deze evaluatie zijn voor de opleiding Bedrijfskunde als volgt: - 97% van de studenten met een gesprek vond het gesprek zinvol - 97% van de studenten met een gesprek vond het een goed idee dat de universiteit dit gesprek voerde - 80% van de studenten met een gesprek heeft door het gesprek een beter beeld gekregen van de opleiding - 90% van de studenten met een gesprek zegt dat de verwachtingen die zij ten aanzien van de opleiding hadden, klopten - 97% van de studenten met een gesprek is, nu het gesprek geweest is, van plan om de opleiding te volgen 3. Oordeel van gespreksvoerders over nut Gespreksvoerders waren de studieadviseurs en zij ervaren de gesprekken als nuttig. Dit bleek tijdens de evaluatievergadering die in november 2010 is gehouden. Belangrijkste redenen voor het positieve oordeel zijn: - persoonlijke aandacht leidt tot meer binding met de opleiding - de opleiding heeft veel meer informatie over de aanstaande studenten door het digitaal assessment én het gesprek - de opleiding heeft de mogelijkheid studenten op potentiële valkuilen in het eerste jaar te wijzen - de opleiding heeft de potentiële risicostudenten beter in beeld 5

6 Procesevaluatie Doel: inzicht geven in hoe het arrangement heeft gefunctioneerd, wat goed is bevallen, wat verbeterd kan worden, alsmede de lessons learned en do s & don ts van het uitgevoerde arrangement. Reflectie terug Gerealiseerd ontwerp Het project is conform het ontwerp verlopen. Dit komt vooral door de zeer gedetailleerde projectbeschrijving in fasen met per fase de op te leveren resultaten. Uitvoeringsproblemen 1. De ontwikkeling van het digitaal assessment kon pas later gestart worden dan gepland in verband met de keuze voor het onderzoeksbureau. Ook de ontwikkeling bleek meer tijd te vergen. Dit heeft vooral tot een tijdelijke piekbelasting van de medewerkers bij de Dienst Studentenzaken geleid. 2. Het uitnodigen en voeren van gesprekken met late aanmelders in augustus/ begin september is moeilijk in te plannen voor zowel de opleiding als studenten. Deze gesprekken zijn wel gevoerd. Uitvoeringssuccessen Successen zijn (cijfers alleen Ba Bedrijfskunde): - zeer hoge respons op het digitaal assessment (72,3%) - hoge opkomst bij de gesprekken (84,1%) Risicoprofielen 1. De tevredenheid over het digitale assessment is groot. Het risicoprofiel kan nog beter worden ingeschat. Daarvoor geven studieadviseurs input. Bij de effectmeting na één jaar zal worden gekeken welke risicofactoren daadwerkelijk een goede voorspeller blijken te zijn. 2. Opleidingen hebben de behoefte om in het assessment de risicofactoren per opleiding verschillend te laten wegen. Dit kan echter niet vanwege de experimentele onderzoeksopzet van het project 3. Opleidingen geven aan dat naast het digitale assessment ook de inschatting van de studieadviseur een rol moet blijven spelen bij het bepalen of een student risicostudent is en dus moet worden uitgenodigd Bijeffecten Neveneffecten (pos.): - antwoorden op digitaal assessment (van alle studenten) kunnen in de eerstejaars begeleiding gebruikt worden - enthousiasme voor het digitaal assessment om daarmee potentiële risicostudenten in de instroom op te sporen is groot Neveneffecten (neg.) - de druk op studieadviseurs met dit project erbij wordt erg groot. Dit is een bedreiging voor het draagvlak om het project structureel in te voeren. Eindoordeel De Radboud Universiteit is tevreden over de tot nu toe behaalde resultaten. Een definitief oordeel kan pas na één jaar geveld worden, als de resultaten van de effectmeting na één jaar bekend zijn. 6

7 Reflectie vooruit Lessons learned - de aandacht voor formuleringen in de uitnodigingen, betaalt zich uit in een hoge respons en opkomst - gesprekken zo mogelijk eerder dan in juni/juli: veel studenten zullen in juni/juli hun studiekeuze niet zo snel heroverwegen - gesprekken in juni/juli en eind augustus vallen samen met de piekbelasting van studieadviseurs - schooldecanen moeten eerder al studenten voor een gesprek kunnen aanmelden. In juni/juli zien zij hun leerlingen vaak niet meer - onderschat de overheadkosten voor opleidingen niet (uitnodigingen versturen, afspraken maken etc.) - gesprekken kunnen, mits onder supervisie van een studieadviseur, ook door ouderejaars studenten gevoerd worden Verbeteringen - digitaal assessment: meer per opleiding risicofactoren laten wegen - studenten na het invullen van het assessment ook een terugkoppeling geven op het ingevulde assessment (dit gebeurde in het project nog niet) - gesprekken in de periode maart tot juni - gesprekken met late aanmelders na de poort in oktober Do s - betrek studieadviseurs of studieloopbaanbegeleiders vanaf het begin in het project en formeer een projectgroep waarin zij participeren - betrek schooldecanen in de projectgroep of stuurgroep - besteed veel aandacht aan het uitnodigingenbeleid en de formuleringen, maak het relevant voor de aanstaande student Don ts - geen top-down benadering: als het instrument niet door de opleidingen gedragen wordt, heeft het geen zin dit van bovenaf in te voeren Nog verder Schaalbaarheid Hoe is het onderdeel te maken van de staande organisatie? Heeft u concrete plannen? Studiekeuzegesprekken kunnen in de staande organisatie opgenomen worden. Er is voldoende materiaal ontwikkeld. Het digitaal assessment wordt verbeterd. De piekbelasting voor studieadviseurs is een groot knelpunt. De Radboud Universiteit maakt nu plannen om studiekeuzegesprekken universiteitsbreed in te voeren. Daarbij zal er, uit oogpunt van uitvoerbaarheid, een focus liggen op risicostudenten. Besluitvorming over dit plan is voorzien in maart In hoeverre leeft het c.q. is er steun voor studiekeuzegesprekken binnen de organisatie? Is dit toe- of afgenomen door het project? Het onderwerp leeft erg binnen de organisatie. Door opleidingen intensief te betrekken is er draagvlak voor het instrument. Ook is er veel bestuurlijke aandacht en commitment. Het instrument en de aanpak worden als vernieuwend ervaren, waardoor betrokkenen bereid zijn om zich voor dit project extra in te zetten. De steun is gedurende de looptijd van de projecten (1 e en 3 e tender) duidelijk toegenomen. Wel is de zorg over de uitvoerbaarheid bij opleidingen groter geworden, nu duidelijk wordt dat de instelling dit breed wil invoeren. De steun komt ook door de grote investeringen in tijd die opleidingen er tot nu toe in hebben gestoken. Overdraagbaarheid Zou dit arrangement ook door andere instellingen kunnen worden gebruikt? Welke elementen zijn moeilijk overdraagbaar omdat ze specifiek zijn voor uw instelling en waarom? 7

8 Het arrangement is goed overdraagbaar. Tevens kunnen andere instellingen ook alleen enkele elementen uit het arrangement overnemen die beter bij die instellingen passen. Voor opleidingen met een decentrale selectie is het arrangement niet geschikt. Om die reden zal de Radboud Universiteit het arrangement niet invoeren bij opleidingen met een decentrale selectie. 8

9 Bijlage 1: Kostenoverzicht NB: gebaseerd op 219 studenten waarmee een gesprek is gevoerd bij elf opleidingen met vijf faculteiten. Bij variabele kosten is er gerekend dat de helft van de gesprekken door getrainde ouderejaaes studenten wordt gedaan en de helft door studieadviseurs. Kostensoort Toelichting Uren Eenmalige kosten Uren Ontwikkelen aanpak en materialen Eenmalige kosten voor de ontwikkeling van SKG Aantal uren dat is besteed voor het maken van vragenlijsten, draaiboeken, protocollen etc. 350 uur ,00 Aanschaf van ICT en tools Kosten van aanschaf van software, assessments etc ,00 Vaste kosten Jaarlijkse kosten die niet afhankelijk zijn van het aantal gesprekken of kandidaten Uren Organisatie Uren voor projectmanagement, overleg, administratieve ondersteuning, management rapportages etc. 440 uur ,00 Kantoorkosten e.d. Huur van ruimtes, apparatuur e.d ,00 Variabele kosten Kosten die wel afhankelijk zijn van het aantal gesprekken of kandidaten Totaal aantal uren Uren per Totale per kandidaat 4 kandidaat Uren Trainen gespreksvoerders Aantal uren dat besteed is voor het trainen van docenten,slb-ers, studenten, alumni en andere gespreksvoerders 4 uur 0,02 uur 231,20 1,06 Voorbereiding per gesprek/kandidaat Tijd voor inplannen, opbellen, invoeren gegevens, voorbereiden 54,75 uur 0,25 uur 2644,43 12,08 Gesprek zelf Tijd voor gesprek 164,25 uur 0,75 uur ,23 Afronding Tijd voor invoeren gegevens en nabereiding 54,75 uur 0,25 uur 2.644,43 12,08 Totaal Totale tijd besteed aan gesprekken 277,75 uur 1,27 uur ,14 60,38 Out-ofpocket Out-ofpocket Out-ofpocket Licentiekosten en catering Kosten per kandidaat voor licenties/ catering etc. 350,40 1,60 4 bij groepsgesprekken dus delen door het # deelnemers 9

10 De inschatting van de Radboud Univerisiteit is dat de totale jaarlijkse structurele kosten bij universiteitsbrede invoering (50 Bacheloropleidingen) ongeveer ,- bedragen. Hierbij is uitgegaan van ca vooraanmelders, waarvan 80% op het assessment zal reageren en waarvan ca. 25% een potentiële risicostudent is. Er zullen naar verwachting ongeveer gesprekken gevoerd gaan worden. De aanname van een respons van 80% is gebaseerd op de resultaten van het digitale assessment. Dit geldt ook voor de aanname dat 25% van de vooraanmelders een potentiële risicostudent is. Uit de resultaten van het digitale assessment 2010 bleek dat ongeveer 25% van de vooraanmelders een potentiële risicostudent. Gesprekstijd per student is maximaal een half uur. Daarnaast een half uur per student voor voorbereiding en verslaglegging van het gesprek. Kosten hosting digitaal assessment Bedrag toelichting ,40 per student, 5000 vooraanmelders jaarlijkse kosten voor bijstelling verzending rapportages rapportages assessment/ effectmetingen projectcoördinatie DSZ jaarlijks evalueren en evt. bijstellen digitaal assessment kosten voor dagelijkse terugkoppeling rapportages aan opleidingen evaluatierapport, rapportage en analyse assessment, effectmeting ,1 fte screening kandidaten faculteiten studieadviseurs: 40 uur per faculteit = 320 uur op schaal 10 werven/ instrueren gespreksvoerders + fac. coördinatie 20 uur per fac = 160 uur op coördinatie faculteiten schaal 10 administratieve handelingen faculteiten gesprekken faculteiten uur per faculteit 1100 uur (incl. voorbereiding en verslaglegging). Helft studenten, helft studieadviseurs/ mentoren onvoorzien (5%) totaal faculteiten totale kosten

11 Bijlage 2: Definities van gehanteerde begrippen Arrangement Kandidaat Student De poort Niet starter Switcher 6 Niet herinschrijver 7 Doorstromer Het geheel van activiteiten waaraan een kandidaat wordt onderworpen, gericht op het optimaliseren van de studiekeuze van de kandidaat Potentiële student: dit kan zijn iemand met belangstelling, bezoeker open dag, inschrijver bij Studielink Ingeschreven en toegelaten bij de instelling, heeft voldaan aan alle verplichtingen en start daadwerkelijk in de week van 1 september met de studie De week van 1 september 5 waarin de studie start Student die wel is ingeschreven/toegelaten bij de instelling maar niet deelneemt aan onderwijs en tentamens, dus feitelijk niet start bij de opleiding Een student die wisselt van opleiding (kan zijn binnen/buiten de instelling; binnen/buiten HBO of WO Een student die in het studiejaar (t-1) nog wel was ingeschreven bij de opleiding, maar op de peildatum in het studiejaar (t) niet meer. Kan zijn: Tijdelijk of permanent Gedwongen (BSA) of eigen initiatief (al dan niet na negatief pre-advies) Niet her-inschrijver kan zijn: Switcher: vervolgt andere opleiding, binnen of buiten de instelling Afstromer vervolgt opleiding (of andere opleiding, dan ook switcher) op lager niveau: WO -> HBO, HBO -> MBO; kan zijn vertraagd of niet vertraagd Opstromer: vervolgt opleiding (of andere opleiding, dan ook switcher) op hoger niveau: HBO -> WO; kan zijn vertraagd of niet vertraagd. Uitstromer Student vervolgt dezelfde opleiding. Kan zijn: Direct, onvertraagd Direct en vertraagd Indirect na tijdelijk studiestaken Literatuur Zie ook Denyer, D., Tranfield, D., & Van Aken, J. E. (2008). Developing Design Propositions through Research Synthesis. Organization Studies, 29, Pawson, R. & Tilley, N. (1994). What works in evaluation research? British Journal of Management, 34, Voor februari instroom lees: 1 februari 6 Of omzwaaier, wisselaar 7 Uitstroom 11

Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven

Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken Het project

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Proces- en resultaatevaluatie Naar een solide intakeprocedure voor International Lifestyle Studies Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken Fontys

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit Carla van Wely, projectleider VSNU-conferentie Matching van Talent 01-04-2014 Onderwerpen Studiekeuzecheck op RU: korte beschrijving Voortraject Digitale

Nadere informatie

OW 10.0841. Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving. 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld.

OW 10.0841. Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving. 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld. OW 10.0841 Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld Eja Kliphuis 4 september 2009 - Correctie op enkele definities in deel

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht

Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht KOHNSTAMM INSTITUUT Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht Fred Verbeek Marjan Glaudé Edith van Eck 25 maart 2010 Wanneer ik een onbelangrijke beslissing moet nemen, vind ik het altijd handig om

Nadere informatie

Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken

Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie Gesprek op afstand, Windesheim

Proces- en resultaatevaluatie Gesprek op afstand, Windesheim Proces- en resultaatevaluatie Gesprek op afstand, Windesheim Samenvatting en Algemene beschrijving LVO Nederlands Algemeen In deze eindrapportage beschrijven we hoe Windesheim, School of Education aan

Nadere informatie

Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen

Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3, 4, 5 00.007.320 Datum: 27 mei 2011 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken

Studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken Bachelor Bedrijfskunde 2009, 2010, 2011 Dr. A.W.A. Scheepers DOEL STUDIEKEUZEGESPREKKEN AANLEIDING Jaarlijks ongeveer 1000 aanmeldingen Bacheloropleiding Bedrijfskunde Ongeveer 80%

Nadere informatie

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Aan de slag met studiekeuzegesprekken Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Definitie studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken zijn individuele of groeps gesprekken (fysiek,

Nadere informatie

Het juiste gereedschap is het halve werk

Het juiste gereedschap is het halve werk Het juiste gereedschap is het halve werk Werkconferentie Innovatieondersteunend onderzoek: De praktijk aan zet 23 maart 2011 Dr. Daan Andriessen Hogeschool Inholland Haarlem Agenda 1. Wat is onderzoek?

Nadere informatie

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education OW 10.2546 Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ Hogeschool Windesheim School of Education Auteur: Carlo van Varsseveld Datum: 15 november Herziene versie 25 nov. Inhoudsopgave - Inleiding 3 - Resultaten

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie

Proces- en resultaatevaluatie Proces- en resultaatevaluatie Studiestartgesprekken: het werkt! Een succesvolle HBO-carrière Penvoerende instelling: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Economie en Management OW 11.0401 Datum:

Nadere informatie

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design OW 10.2440 Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design Bij de opleiding International Game Architecture and Design zijn de studenten die gestart zijn

Nadere informatie

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten Nameting Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Nadere informatie

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES Over het voorkomen van studieuitval bij een universiteitsbrede, interdisciplinaire bacheloropleiding SURF ACADEMY: MASTERCLASS STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met scholieren

Proces- en resultaatevaluatie Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met scholieren Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Proces- en resultaatevaluatie Vrije Universiteit Studiekeuzegesprekken met scholieren Penvoerende instelling: Vrije Universiteit Amsterdam Datum: april 2011 Proces- en

Nadere informatie

Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion

Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion Deel 4: Resultaatevaluatie Doel: inzicht geven in de effecten van het gekozen arrangement. Data: Overzicht eerste schooljaar 20092010 De nameting

Nadere informatie

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Cees Terlouw & Hans de Vries Workshop Studiekeuzeconferentie Utrecht, 29 september 2011 Kom verder. Saxion. KCOI - Kenniscentrum

Nadere informatie

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten bij RSM Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Datum: 24 augustus 2009 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken

Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken Penvoerende instelling: Universiteit van Amsterdam Datum: 1-apr-11 Praktijkbeschijving Studiekeuzegesprekken:

Nadere informatie

De overgang van vwo naar wo

De overgang van vwo naar wo De overgang van vwo naar wo Voorlichting voor ouders Inez Vereijken Beleidsmedewerker onderwijs 29 november 2016 Even voorstellen Agenda Aansluiting vwo-universiteit: wat, hoe en waarom? Praktische zaken:

Nadere informatie

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon Kom verder. Saxion. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen OW 10.0847 Colofon Datum 15 maart 2010 Referentie Tender Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Versie 2 Auteur Hans

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010

Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010 Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010 OW 10.0840 Deel 1: Contextbeschrijving Deel 2: Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel Deel 3: Operationalisering van het gekozen

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: wat en waarom? Studiesucces Universiteit Utrecht over het algemeen goed, maar... Relatief veel uitval

Nadere informatie

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs,

Uitval studenten. Sectorbeeld Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, Studenten sector Onderwijs vallen vaker uit... 2 Veel uitval bij 2 e graads hbo... 3 Meer uitval van pabo studenten met mbo-achtergrond... 5 Steeds meer mannen vallen uit bij pabo... 7 Studenten met niet-westerse

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Onderzoek naar SKC bij de Randstad hogescholen Dr. F. Rutger Kappe 17 maart, Utrecht rutger.kappe@inholland.nl Opzet Landelijk overzicht SKC in het hbo Resultaten

Nadere informatie

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling:

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie AMFI- Ingrid Dokter

Nadere informatie

Academie voor digital entertainment

Academie voor digital entertainment Academie voor digital entertainment Opleidingen in de academie: International Media and Entertainment Management en International Game Architecture and Design Reden om te participeren in het project: uitvalpercentage

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken

Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken Het studiekeuzegesprek: een schakel in de keten School of Built Environment & Transport Chr. Hogeschool Windesheim Postbus 100090 8000 GB

Nadere informatie

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Factoren Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink

Nadere informatie

nadruk gelegd op het belang van discipline en

nadruk gelegd op het belang van discipline en Bijlage IV bij Praktijkbeschrijving Liberal Arts and Sciences: de nameting Opgesteld door: Steven Dijkstra Projectleider Studiekeuzegesprekken Liberal Arts and Sciences Universiteit Utrecht Ter inleiding

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs. Oktober 2013

Studeren in het hoger onderwijs. Oktober 2013 Studeren in het hoger onderwijs Oktober 2013 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie Dorine Roestenberg, studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars

Nadere informatie

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s.

Dit onderdeel gaat over diploma s van bekostigde opleidingen. Hierbij onderscheiden we diplomarendement en het aantal diploma s. Na nominaal plus 1 jaar 45 procent een diploma... 2 Rendement wo stijgt, hbo-rendement daalt... 4 Hbo-ontwerpopleidingen laagste rendement van de sector... 6 Hoger rendement wo biologie, scheikunde en

Nadere informatie

Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Wet Kwaliteit in verscheidenheid Wet Kwaliteit in verscheidenheid Betekenis voor de doorstroom vo-hbo en mbo-hbo Presentatie VvSL-congres 7 november 2013 Pierre Poell voorzitter LICA Onderwerpen Achtergrond Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Instroom en studiekeuze

Instroom en studiekeuze Studeren met een functiebeperking Instroom en studiekeuze December 2012 Expertisecentrum handicap + studie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Cijfers... 3 2.1. Uitval... 3 2.2. Aanvraag

Nadere informatie

voorlichting 1 april 2014 VSNU

voorlichting 1 april 2014 VSNU voorlichting 1 april 2014 VSNU 1 2 Studiekeuzecheck Korte geschiedenis project + stand van zaken Wie ben ik? Inkadering in Leids 8-stappen plan De vragenlijst Het vervolgtraject Ervaring studenten 3 Het

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: op zoek naar maatwerk

Studiekeuzegesprekken: op zoek naar maatwerk Studiekeuzegesprekken: op zoek naar maatwerk Integrale eindrapportage van het onderzoek naar de ervaringen van het SURF-programma Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Drs. Fred Verbeek Drs. Edith van Eck

Nadere informatie

SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem

SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem Nieuwe producten: de Student Profiel Analyse (SPA) en studiekeuzerichtlijnen In april 2015 lanceerde Thomas Education twee nieuwe producten:

Nadere informatie

Relatie intake - studiesucces

Relatie intake - studiesucces Relatie intake - studiesucces Opleiding S&B cohort 2009 Relatie intake - studiesucces November 2010 Beleidsdienst: Rutger Kappe, Margo Pluijter 0 Inhoudsopgave De inhoudsopgave van de resultaatevaluatie

Nadere informatie

Als studenten na één jaar studie niet meer staan ingeschreven in het bekostigd hoger onderwijs worden zij gerekend tot de groep van uitvallers.

Als studenten na één jaar studie niet meer staan ingeschreven in het bekostigd hoger onderwijs worden zij gerekend tot de groep van uitvallers. Uitval studenten... 2 Hbo ers in vallen minder uit... 3 Uitval in technische wo-masters lager... 5 Studenten met mbo-vooropleiding vallen minder uit... 6 Als studenten na één jaar studie niet meer staan

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs

Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs Rapportage eerste tender Drs. Fred Verbeek Dr. Marjan Glaudé Drs. Edith van Eck september 2010 Managementsamenvatting Van maart 2009 tot maart 2010 heeft de

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Datum nameting: 5 nov. 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Slotconferentie Goesting in Leren en Werken 20 mei 2011 Janina van Hees Aanleiding Idee: juiste studiekeuze cruciaal voor studiesucces Instrument:

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Switch in het wo neemt toe... 2 Soorten switch... 4 Mbo ers switchen minder vaak... 5 Naar een opleiding in de sector Economie of Natuur... 6 studenten minder vaak van hbo naar wo... 7 Studenten wiskunde,

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld

Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld In deze bijlage worden theoretische aanknopingspunten voor de inzet en inrichting van studiekeuze gesprekken binnen dit project

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842

Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842 Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842 Deel 1: Context beschrijving In dit hoofdstuk geven we inzicht in de context van de vier opleidingen van de School

Nadere informatie

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015

Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities. 19 februari 2015 Basisgegevens opleidingsbeoordelingen Indicatoren en definities 19 februari 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Basisgegevens hbo-bacheloropleidingen 4 2.1 Voltijd hbo-ba 4 2.2 Deeltijd en duaal hbo-ba 5 3 Basisgegevens

Nadere informatie

Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck. Eerste resultaten Startmonitor VSNU-conferentie Matcht het?

Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck. Eerste resultaten Startmonitor VSNU-conferentie Matcht het? Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck Eerste resultaten Startmonitor 2014-2015 VSNU-conferentie Matcht het? Vandaag Kort: Startmonitor Achtergronden studieuitval Vervroeging aanmelding en

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers April 2017 Inhoud 1 Het algemene beeld 2 2 Start van de studie: uitvallers 4 3 Start van de studie: wisselaars 5 4 Afsluiting van de studie: studiesucces

Nadere informatie

STERKER AAN DE START:

STERKER AAN DE START: STERKER AAN DE START: INTAKE PROCEDURE AAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN 8 STAPPEN VAN HET LEIDS STUDIESYSTEEM HOE KAN EEN VRAGENLIJST BIJDRAGEN AAN STUDIESUCCES? Dr Marc Cleiren Dustin Schaap Msc. 6 februari

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

Kader voor matching 2015

Kader voor matching 2015 2015 Colofon datum n o v e m ber 2 01 4 status d e f in it ie f 2 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel van matching... 3 3. Inhoud van de matchgesprekken... 3 3.1 Intake... 3 3.2 Match-mid gesprek...

Nadere informatie

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN:

SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: SELECTIE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET HOGER ONDERWIJS SAMENVATTING EERSTE 2 RAPPORTEN: A. VERKENNING NAAR MAATREGELEN ROND IN- EN DOORSTROOM IN HET BACHELORONDERWIJS B. VERSCHILLEN EN ONTWIKKELINGEN IN

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Conclusies en aanbevelingen op basis van jaarlijks onderzoek naar studiekeuze en studiesucces Jules Warps ResearchNed mei 2012 2012 ResearchNed

Nadere informatie

Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen

Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen Reflectie vooruit Verbeteringen Voorstellen voor verbetering Algemeen: - Gesprekken vroeger in de tijd plannen; we denken aan meerdere

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE

DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE DEEL 3: VOOROPLEIDINGSEISEN EN EISEN PROPEDEUSE Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering.

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Praktijkbeschrijving: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. OW 10.0848 Penvoerende instelling: Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie

Nadere informatie

Diploma gehaald? Wat nu?

Diploma gehaald? Wat nu? Loopbaanoriëntatie (LOB) Diploma gehaald? Wat nu? EINDEXAMENKLASSEN 5 HAVO EN 6 VWO. September 2014 Beste leerling, Het komende jaar zijn jullie niet alleen druk bezig met je eindexamen. Jullie zullen

Nadere informatie

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Masterclass LOB in havo/vwo 29 november 2012 Janina van Hees en Karen Oostvogel Programma Korte introductie project Stimulering

Nadere informatie

Decentrale selectie. bij de opleiding geneeskunde. Roland Laan

Decentrale selectie. bij de opleiding geneeskunde. Roland Laan Decentrale selectie bij de opleiding geneeskunde Roland Laan Waarom selectie? Jaarlijks 6200 aanmeldingen geneeskunde - 75% eerste aanmeldingen - 25% herhaalde aanmeldingen Jaarlijks 2850 plaatsen instroom

Nadere informatie

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding DEEL 3: Toelating tot de opleiding Algemene bepaling De specifieke vooropleidingseisen van elke opleiding zijn vermeld op de website van Zuyd Hogeschool bij de informatie van de desbetreffende opleiding

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 BaMa (Bachelor Master) HBO Afgeronde HBO Bachelor Daarna mogelijk: Master HBO, Master Universiteit WO 4 jaar universiteit: 3 jaar bachelor, 1 jaar master (Voor

Nadere informatie

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds Studiekeuzecheck 2014/2015 Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds 1-mei regeling en studiekeuzecheck KWALITEIT IN VERSCHEIDENHEID Studiekeuzecheck volgens OCW Studiekeuzecheck en vervroeging

Nadere informatie

STUDIEKEUZEGESPREKKEN: OP ZOEK NAAR MAATWERK

STUDIEKEUZEGESPREKKEN: OP ZOEK NAAR MAATWERK STUDIEKEUZEGESPREKKEN: OP ZOEK NAAR MAATWERK Resultaten van het onderzoek naar de ervaringen van het SURF-programma Studiekeuzegesprekken, wat werkt? InleIdIng en onderzoeksvraag Context en motieven voor

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

Algemene informatie. Beste aanstaande student,

Algemene informatie. Beste aanstaande student, Algemene informatie Beste aanstaande student, Ter voorbereiding op het gesprek vragen we je een korte enquête in te vullen. Met het invullen bevestig je tegelijk je komst naar het kennismakingsgesprek,

Nadere informatie

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs

Afgestudeerden en uitvallers in Avans en het hoger beroepsonderwijs Leer- en Innovatiecentrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk IR24052017 contactpersoon Daniël Rijckborst telefoon 0610359505 onderwerp Factsheet Vereniging Hogescholen e-mail d.rijckborst@avans.nl

Nadere informatie

Havo 5. Voorlichting vervolgstudie en aanmelding

Havo 5. Voorlichting vervolgstudie en aanmelding Havo 5 Voorlichting vervolgstudie en aanmelding Tijdlijn Havo 3 Keuzes maken; begonnen met het kiezen van een profiel Havo 4 Loopbaanoriëntatie; Havo 5 oriëntatie op vervolgstudies start toekomstdossier

Nadere informatie

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim

Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement Studiekeuzecheck Studiejaar 2018-2019 Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige

Nadere informatie

Studiekeuzechecks binnen de G5

Studiekeuzechecks binnen de G5 Onderwijs & Innovatie Studiekeuzechecks binnen de G5 Lectorale Rede Dr. F. Rutger Kappe Haarlem, 23 maart 2017 Carlijn Knuiman, lectoraat studiesucces Carlijn.Knuiman@inholland.nl #LRStudiesucces @Studiesuccesinh

Nadere informatie

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015 DECANAAT OUDERAVOND 5 HAVO 14 september 2015 Even voorstellen. De decaan W. Bardoul Je studententijd = méér dan studeren alleen! Je feest met je jaarclubje, sport fanatiek in de avonduren, vult vakken

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM!

voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM! voorlichtingsavond 5 havo en 6 vwo 9 oktober 2014 WELKOM! Eindexamenjaar Eindexamen Planning schooljaar Profielwerkstuk Eisen Studievoorlichting Studiekeuzeprogramma Studiemogelijkheden Financiën I. Decanenwebsite

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelgroep... 3 3. Opstellen deelnemerslijst... 3

Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelgroep... 3 3. Opstellen deelnemerslijst... 3 Een succesvolle HBO-carrière, Hogeschool Arnhem en Nijmegen - Draaiboek Inhoudsopgave. Inleiding.... Doelgroep.... Opstellen deelnemerslijst.... Benodigd materiaal... 4. Maken van afspraken met studenten

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving deel 4 en 5. Deel 4: Resultaatevaluatie. Effect van studiekeuzegesprekken op studiesucces

Praktijkbeschrijving deel 4 en 5. Deel 4: Resultaatevaluatie. Effect van studiekeuzegesprekken op studiesucces Praktijkbeschrijving deel 4 en 5 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0843 Deel 4: Resultaatevaluatie In dit deel van de praktijkbeschrijving vind je de effecten van het project Studiekeuzegesprekken,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

Doorstroming MBO-HBO Kwalitatief onderzoek voorbeeldtrajecten. Derk-Jan Nijman Martijn Peters Marloes de Lange Mmv. Ruud Klarus en Aimée Hoeve

Doorstroming MBO-HBO Kwalitatief onderzoek voorbeeldtrajecten. Derk-Jan Nijman Martijn Peters Marloes de Lange Mmv. Ruud Klarus en Aimée Hoeve Doorstroming MBO-HBO Kwalitatief onderzoek voorbeeldtrajecten Derk-Jan Nijman Martijn Peters Marloes de Lange Mmv. Ruud Klarus en Aimée Hoeve Dit half uur.. Verklarende evaluatie: CIMO? Selectie voorbeeldtrajecten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD:

MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag Paramaribo, 30 juni 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR GEHOORD: MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR No. Ag. 4407 Paramaribo, 30 juni 2017 Onderwerp: Instellen van een Numerus Fixus Psychologie 2017 DE MINISTER VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR De Directeur

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVING 1 T/M 5

PRAKTIJKBESCHRIJVING 1 T/M 5 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Van scholier naar student PRAKTIJKBESCHRIJVING 1 T/M 5 Penvoerder: Erasmus Universiteit Rotterdam Datum: April 2011 1 Inhoudsopgave INLEIDING 3 Deel1: Contextbeschrijving

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Veranderen van opleiding

Veranderen van opleiding Totale switch na stijging weer op 20 procent... 3 Switchers pabo oorzaak stijging in 2012 en 2013... 4 Meer switch van mbo ers in sector Onderwijs in 2013... 5 Bij tweedegraads lerarenopleidingen meer

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje!

Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Kies voor jezelf! Welke studie past bij jou? Hulp nodig bij het kiezen? Check ons filmpje! Aan de slag! Het maken van een goede studiekeuze is belangrijk en kan best lastig zijn. Er zijn immers ruim 1750

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2016-2017 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Decentrale

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie