Hans Verschoor, Algemeen directeur Savantis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hans Verschoor, Algemeen directeur Savantis"

Transcriptie

1 S A V A N T I S J A A R V E R S L A G I S O V I S O V I S O V E R D R E R D R I S O V I S O V I S O V I S O V I S O V I S O V E R D R E R D R E R D R I S O V I S O V I S O V E R D R E R D R E R D R E R D R E R D R E R D R

2 Kennisoverdracht. Het thema van dit jaarverslag. We doelen op het proces van leren en blijven leren een proces waarin leermeesters en stagebegeleiders een onmisbare schakel vormen. We laten deze vakmensen graag aan het woord. Zo hebben we gevraagd, waarom zij het belangrijk vinden hun kennis over te dragen. Tegelijk informeerden we bij de leerlingen naar hun ervaringen in de praktijk. Het resultaat is een serie aansprekende dubbelportretten. U vindt ze verspreid over de hoofdstukken. Savantis begeleidt het leerproces van jonge mensen die aan de slag gaan in vier sectoren. Dagelijks maken we ons sterk om deze leerlingen een ruime keuze te bieden uit gekwalificeerde Erkende leerbedrijven. Want daar begint iedere loopbaan. Of een jongere nu de beroepsbegeleidende of de beroepsopleidende leerweg volgt de finesses van het vak leert hij of zij in de dagelijkse praktijk. Niet voor niets zetten we eens per jaar de allerbeste leerbedrijven in het zonnetje. Savantis doet veel meer. En dat blijven we doen. U leest erover in dit jaarverslag. Wij blijven ons richten op goed vakonderwijs. Vakonderwijs dat aantrekkelijk is voor werkgevers, werknemers, leerlingen en scholen. We beleven een tijd van kansen. Kansen om te scholen, bij te scholen, te trainen. Het klinkt als een cliché. Het is een waarheid als een koe. Hans Verschoor, Algemeen directeur Savantis

3 I N H O U D Voorwoord 3 1 Savantis, de organisatie Inleiding Communicatie en Marketing Personeel en Organisatie Financiën en Facilities Informatisering en Automatisering Ontwikkeling Opleidingen, Onderwijsdiensten en Examens Subsidies 11 2 Onderwijs De rol van Savantis Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs Kwalificatiestructuur Vernieuwde opleidingsprogramma s Onderzoek 16 3 Marktontwikkeling Schilderen en Onderhoud Afbouw Reclame, Presentatie en Communicatie Schoonmaak en Glazenwassen 20 4 De vier sectoren 21 9 Training & Advies Trainingen op maat Bedrijfsadvisering en organisatie Vooruitblik en samenwerking Exameninstelling Commissies Kwaliteitszorg Examinatoren Feiten en cijfers Erkenning van Verworven Competenties (EVC) Communicatie Uitgeverij Overige activiteiten Mijn loopbaan De Vakopleiding UIVA Vmbo 49 Bijlagen 51 Bijlage 1 Geconsolideerde balans 52 Bijlage 2 Toelichting op de balans 53 Bijlage 3 Afkortingen 54 Bijlage 4 Bestuur 55 5 Schilderen en Onderhoud Instroombevordering Praktijkleren Leermeesters Leerlingen en stagiairs Leerlingbegeleiding Communicatie 29 6 Afbouw Instroombevordering Betrokkenheid bedrijfsleven Praktijkleren Ondersteuning van leerbedrijven Leerlingen en stagiairs Communicatie en informatie 33 7 Reclame, Presentatie en Communicatie Instroombevordering Praktijkleren Stagementoren/praktijkbegeleiders Leerlingen/stagiairs Ontwikkelingen binnen de sector 37 8 Schoonmaak en Glazenwassen Praktijkleren Leerlingen/stagiairs Eerste opleidingen op niveau 2 39

4

5 V O O R W O O R D gaat de geschiedenis in als een jaar van rake klappen. Eind 2007 is daar de kredietcrisis, die ruim een jaar later zo escaleert dat zij ander nieuws van de voorpagina s verdringt. Ook in de sectoren van Savantis doet de crisis zich voelen. Al snel verliezen de eerste leerlingen hun baan of stageplaats. Daarmee is de kous niet af. Met name de sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw hebben volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid nog enkele pittige jaren voor de boeg. Savantis weet wat haar als altijd in goed overleg met scholen, bedrijven en sociale partners te doen staat. Op het moment dat de economie weer opkrabbelt, stijgt de vraag naar geschoolde jonge medewerkers. Die vakkrachten moeten nu worden opgeleid. Dat is dan ook waarvoor Savantis zich sterk blijft maken. Dit jaarverslag belicht de vier sectoren waarin Savantis actief is. Daarnaast is er onder meer aandacht voor de Exameninstelling, de uitgeverij, mijn loopbaan, De Vakopleiding en de vele cursussen en trainingen die de organisatie voor haar rekening neemt. Activiteiten waar wij in 2009 en volgende jaren aan blijven bouwen. De tekst is geïllustreerd met negen dubbelportretten van een leerling/stagiair met zijn of haar leermeester/stagebegeleider. Ieder koppel geeft zijn visie op het thema kennisoverdracht. Als de uitspraken iets duidelijk maken, dan is het wel dat Erkende leerbedrijven zich bewust zijn van de noodzaak om leerlingen op te leiden, en dat leerlingen het enthousiasme van de bedrijven uitstekend weten op te pikken. Het bewijs, dat voor de sectoren een gezonde toekomst is weggelegd. Mr. J. van Walsem Werkgeversvoorzitter bestuur Savantis Mevrouw drs. M.B. van Veldhuizen Werknemersvoorzitter bestuur Savantis

6 V E V E

7 S A V A N T I S, D E O R G A N I S AT I E 1.1 I N L E I D I N G Bevorderen van kennis en behouden van vakmanschap. Dat zijn de doelstellingen van Savantis. Als schakel tussen bedrijfsleven, beroepsonderwijs en overheid, richt de organisatie zich op het leren en werken in de praktijk. De medewerkers van Savantis besteden dan ook nadrukkelijk aandacht aan het contact met leermeesters/stagebegeleiders en docenten de vakmensen die aan de basis staan van kennisoverdracht. Savantis onderhoudt achttien ministerieel erkende kwalificatiedossiers, waarvan zij er enkele deelt met andere kenniscentra. Bij haar taak hoort ook het werven, erkennen en begeleiden van leerbedrijven. Het Register van Erkende leerbedrijven telt bedrijven. Jaarlijks volgen ongeveer leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs daar het praktijkdeel van hun opleiding. Savantis is lid van Colo: de vereniging van de zeventien kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. De leden organiseren bijeenkomsten om elkaar te informeren, te helpen en activiteiten op elkaar af te stemmen. Zo zijn er commissies en platforms over beleid, beroepspraktijkvorming, kwalificatiestructuur, examinering, bekostiging, personeel en public relations. Op verschillende niveaus neemt Savantis deel aan werkcommissies. Bestuur Het bestuur van Savantis bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties FOSAG en NOA en de werknemersorganisaties FNV Bouw en CNV Hout en Bouw. Het onderwijs is vertegenwoordigd via de MBO Raad. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidslijnen van de organisatie en houdt toezicht op de uitvoering. De Paritaire Commissie is verantwoordelijk voor de totstandkoming en het onderhoud van de kwalificatiedossiers en adviseert het bestuur van Savantis over onderwijskundige zaken. Zie paragraaf 2.2. De leden van het bestuur, de paritaire commissie en de directie zijn opgenomen in bijlage 4. D O E L S T E L L I N G Als schakel tussen bedrijfsleven, beroepsonderwijs en overheid stelt Savantis zich ten doel de kennis en het vakmanschap binnen haar sectoren te behouden en het niveau verder te verhogen. M I S S I E Savantis zet zich in om naar tevredenheid van de overheid, het beroepsonderwijs en de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; en Reclame, Presentatie en Communicatie uitvoering te geven aan de wettelijke en aanvullende taken, gericht op: het verbeteren van de kwaliteit van de leeromgeving van bedrijven; verbreding en verdieping van de kennis en kunde van werknemers; het bijdragen aan een evenwichtige situatie van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Savantis bestaat formeel uit vier stichtingen: Savantis, Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie (Stichting Savantis); Savantis Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB Savantis); Exameninstelling Savantis (Exameninstelling); Stichting Loopbaan & Opleidingsfonds (LOF). De vier stichtingen zijn sterk met elkaar verbonden. Zo hebben zij deels dezelfde bestuursleden (met uitzondering van het LOF), en staat de Stichting Savantis garant voor de exploitatie van de KBB Savantis en de Exameninstelling. Stichting Savantis was in driemaal bijeen. Belangrijke onderwerpen waren: de vaststelling van het Brancheopleidingsplan Schilderen en het Sectorplan Afbouw; evaluatie van samenwerkingsovereenkomsten met ROC s; arbeidsmarktonderzoeken in de sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw; de oprichting van de Stichting Platform vmbo Bouwtechniek. KBB Savantis vergaderde zesmaal. Op de agenda stonden onder meer: afronding van de vernieuwing van kwalificatiedossiers; evaluatie en aanpassing van de erkenningsregeling leerbedrijven, samenwerkingsverbanden en uitzendorganisaties; afstemming van de kwalificatiedossiers met andere KBB s.

8 De activiteiten van de Exameninstelling worden beschreven in hoofdstuk 10. Het LOF komt in paragraaf 1.7 aan de orde. De Savantis Uitgeverij is niet als aparte organisatorische eenheid gepositioneerd, omdat zij activiteiten verricht vanuit verschillende vakdisciplines. De uitgeverij zorgt namens het bedrijfsleven voor publicaties ten behoeve van beroepsopleidingen en de benodigde vakkennis bij de bedrijven. Ieder jaar realiseert zij nieuwe leermiddelen, naslagwerken en handboeken. Publieke verantwoording In het kader van publieke verantwoording heeft Savantis in de Colo-monitor voor de kenniscentra ingevuld. Deze kwaliteitsmonitor legt de prestaties van kenniscentra periodiek vast. De monitor richt zich op de aspecten kwaliteitszorg/ governance, kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming. Organigram Bestuur Directie Ondersteunende afdelingen Onderwijsontwikkeling en Examinering Schilderen en Onderhoud Afbouw Reclame, Presentatie en Communicatie Schoonmaak en Glazenwassen Organisatieonderdelen Savantis is actief in vier sectoren: Schilderen en Onderhoud Afbouw Reclame, Presentatie en Communicatie Schoonmaak en Glazenwassen De sectoren worden ondersteund door de afdelingen, zoals weergegeven in het organigram. Daarnaast kent Savantis drie bijzondere organisatie-eenheden: Savantis Training & Advies organiseert trainingen in vaktechniek, communicatie, management en arbeidsomstandigheden. Ook verzorgt zij op basis van de individuele wensen van een bedrijf opleidingsplannen, maatwerkadvies en training on the job. De Exameninstelling is, zoals vermeld, een stichting. Zij ontwikkelt en levert toetsen, voert (praktijk)toetsen uit en onderhoudt het examinatorenbestand. Kwaliteitsmanagement Het planning- en controlsysteem van Savantis is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. De sectorplannen beschrijven de ontwikkelingen binnen de vier sectoren, de macro-omgeving en het onderwijs. Ook worden de gevolgen geschetst voor het beleid en de activiteiten van Savantis. Aan de hand van de informatie worden doelen bepaald en acties beschreven. De voortgang van de activiteiten wordt voortdurend in de gaten gehouden, bijgesteld en bijgestuurd. Regelmatig wordt intern en extern naar het bestuur gerapporteerd. Aan het eind van het jaar wordt verantwoording afgelegd; zowel intern als extern. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Savantis is gecertificeerd volgens de ISO 9001:-norm. In heeft Lloyd s Register Nederland B.V. Savantis bezocht voor het uitvoeren van de hercertificering. Deze is goed verlopen. Het kwaliteitscertificaat is met drie jaar verlengd. In de toekomst (formeel vanaf 2011) zullen de kenniscentra onder het waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs gaan vallen. De inspectie heeft in 2006/2007 een bestandsopname uitgevoerd onder alle kenniscentra. In heeft de inspectie een themaonderzoek naar de beroepspraktijkvorming (BPV) uitgevoerd naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer naar de kwaliteit van de BPV in Savantis heeft begin 2009 actief meegewerkt aan het themaonderzoek. Naar verwachting zal in de loop van 2009 in Colo-verband de uitwerking van de indicatorenset verder worden geconcretiseerd om deze in de toekomst mee te nemen in het Geïntegreerde Jaardocument. De Colo-monitor voor kenniscentra is hier een voorloper op. Toekomstverwachtingen Ontwikkelingen en gebeurtenissen die zich in 2009 hebben voorgedaan of worden verwacht, worden zoveel mogelijk in de hoofdstukken van dit jaarverslag beschreven.

9 lees verder op pagina 2 lees verder op pagina 2 lees verder op pagina C O M M U N I C AT I E E N M A R K E T I N G De afdeling Communicatie en Marketing zet zich in voor de algemene doelstellingen van Savantis. Samen en in overleg met collega s en stakeholders organiseerde de afdeling in wedstrijden, deelname aan open dagen en banenbeurzen, et cetera. Een andere belangrijke activiteit was de realisatie van zowel gedrukte als digitale media, van nieuwsbericht tot jaarverslag. De afdeling heeft regelmatig contact met vakbladen en onderwijsbladen, om de plaatsing van artikelen en persberichten te verzekeren. In was Savantis dan ook veelvuldig in de media. De medewerkers en het managementteam worden daarvan op de hoogte gebracht via het interne blad Info, respectievelijk via managementteamstukken. De nieuwste ontwikkeling, waarvan de afdeling in 2009 de effectiviteit in praktijk beproeft, is een account op de eigentijdse internetdienst Twitter. Opleidingsnieuws Een kleurrijk middel dat Savantis gebruikt om met haar doelgroepen te communiceren is het Opleidingsnieuws. Het magazine belicht relevante onderwerpen en belangrijke ontwikkelingen. Het Opleidingsnieuws verschijnt in drie verschillende versies. Het Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud kent een oplage van exemplaren. Het Opleidingsnieuws Afbouw verschijnt in een oplage van Van het Opleidingsnieuws Reclame, Presentatie en Communicatie worden exemplaren gedrukt. De uitgaven worden verstuurd naar alle door Savantis Erkende leerbedrijven, leermeesters, stagementoren, onderwijsinstellingen, docenten en overige geïnteresseerden. Alle versies verschenen in driemaal. In 2009 wordt een uitgebreide editie van Schilderen en Onderhoud ook aan alle werknemers verstuurd. Hiermee stelt Savantis deze belangrijke doelgroep op de hoogte van de vele kansen in de sector. Website De website van Savantis wordt voortdurend actueel gehouden met nieuwsberichten. Klantvriendelijke opties zijn bijvoorbeeld de digitale aanmeldingsmogelijkheid voor trainingen en de webshop voor vakboeken. Met hits per maand is de website een van de meest gebruikte communicatiemiddelen. Het succes is aanleiding om de vormgeving van de site in 2009 verder te moderniseren en deze nog toegankelijker te maken. Ook krijgen alle Erkende leerbedrijven de mogelijkheid om met een eigen inlogcode hun bedrijfsgegevens op de website van Savantis te bewerken. OPLEIDINGSNIEUWS SCHILDEREN EN ONDERHOUD 7 februari In dit nummer: Beste Leerbedrijf Examens nieuwe stijl Deel 2 4 EuroPaintingSkills Vrouwen kleuren de sector 7 Nieuwe structuur buitendienst Savantis 10 SOSAFOON 12 Nieuwe catalogus Schilderen en Onderhoud 13 Tronenwedstrijd 14 IJzersterke leermeestertips 15 Leermeesterbijeenkomsten 16 4 x 100 instroomproject 17 Tijdelijke subsidie Instroomimpuls 18 Dienstverlening Savantis uitstekend 19 Jubilaris Piet Naalden 19 Column en Agenda 20 opleidingsnieuws RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE 6 april In dit nummer: Redactioneel: Bedrijven en scholen in actie 1 Inspirerende docentendag 1 Kleurrijk vervolg Vakboek Color Management voor Sign 4 Redactioneel: Grenzen verleggen Grenzen verleggen, groeien in je vakgebied en daardoor anderen de fijne kneepjes uit het vak kunnen bijbrengen. In de sector Schilderen en Onderhoud zijn veel enthousiaste vakmensen te vinden, die met verve over hun beroep vertellen. Deze uitgave van Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud staat vol reportages en verhalen, waarin leermeesters, leerlingen en leerbedrijven vertellen over hun belangrijke leerervaringen. Hét voorbeeld van een inspirerend leerbedrijf is Royal Van Lent Shipyard, die als Beste Leerbedrijf 2007, uit de bus kwam. Inhoud In dit nummer volgen we de verrichtingen van Tom Zwijnenberg, die zijn diploma Schilderen niveau 2 in de wacht sleept. Bovendien laten we Europees Kampioene Schilderen 2007 aan het woord, de Zwitserse Karin Hänni. Met vijf vrouwen, die in de sector Schilderen en Onderhoud werken, vertelt ze in het tweeluik Vrouwen kleuren de sector, waarom zij met zoveel plezier schildert. In het hart van dit nummer is voor u de nieuwe structuur buitendienst van Savantis in kaart gebracht. Handig om te bewaren. Kortom, we hopen dat ook in deze uitgave genoeg gevarieerd leesaanbod voor u bij zit De redactie. Royal Van Lent Shipyard B.V. Beste Leerbedrijf Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Artis in het kader van de landelijke verkiezing Beste Leerbedrijf 2007 werd de spanning er flink ingehouden. De vertegenwoordigers van de drie genomineerde bedrijven zaten op het puntje van hun stoel tijdens het programma, met inspirerende bijdragen van onder anderen Hans van Breukelen, oud keeper van het Nederlands elftal. Daarna gingen de handen de lucht in: Royal van Lent Shipyard B.V. mag zich een jaar lang Leerbedrijf van het Jaar noemen! Tot grote vreugde van het team en directeur Dick van Lent, die wereldwijd als bouwer van zeer luxe jachten al veel prijzen in ontvangst mocht nemen: Dit is de mooiste, want het is een erkenning voor het vele werk dat onze mensen doen, dag in, dag uit! Onderzoek Signbranche Behoefte aan specialisten 4 Stagementoren leren óók veel van elkaar! 5 Kort nieuws 6 Project SignFactory flinke stap verder 7 Kort nieuws 8 Redactioneel: Veel impulsen Welke trends zijn belangrijk voor de sector Reclame, Presentatie en Communicatie? Deze vraag stond centraal tijdens de drukbezochte RPC-docentendag bij Savantis in Veenendaal. Een dag vol impulsen en inspirerende presentaties van leerbedrijven en creatieve doeopdrachten voor de docenten. Het leverde genoeg stof voor levendige discussies tussen docenten en bedrijfsleven. Een impressie van deze dag vindt u in de openingsreportage. Van elkaar leren, dat gebeurt ook tijdens de bijeenkomsten voor stagementoren, die regelmatig worden georganiseerd door de diverse vakcolleges en ROC s in samenwerking met Savantis. Ook binnen de Signbranche zijn er nieuwe impulsen zoals het project SignFactory, een mini-onderneming in de school. Het DaCapo College (Sittard) en het Arcus College (Heerlen) willen dat Signopleidingen hierdoor naadloos aansluiten op het bedrijfsleven. In de SignFactory - die na de zomervakantie van start gaat - zullen de leerlingen levensechte opdrachten uitvoeren. De hoogste tijd voor een update. Veel informatie over kleur vindt u in het Vakboek Color Management, dat op een kleurrijke manier zal worden geïntroduceerd. Wanneer? We houden u op de hoogte. De redactie. Inspirerende docentendag 1 trends, online games en beurspresentatie Trendwatchers vertellen wat wij willen hebben voordat wij het zélf weten. Bij de start van de drukbezochte docentendag Reclame, Presentatie en Communicatie (RPC) leidde Laurents van Stenus, manager sector RPC bij Savantis, het veelzijdige programma in met een aantal prikkelende stellingen over trendwatching. Dit onderwerp bleek hét uitgangspunt voor een inspirerende dag met presentaties over Branding in online games, Rendement halen uit beursdeelname en Zelf een stand ontwerpen. Ter afsluiting een diepgaande forumdiscussie over de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven. De RPC-docentendag mag traditioneel rekenen op een grote belangstelling. Ook deze keer waren ruim zestig vakdocenten uit het hele land te gast bij Savantis in Veenendaal. Savantis organiseert deze dagen om docenten bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen in het vak en de contacten tussen het bedrijfsleven en de scholen verder te verstevigen. Tijdens de inleiding van Laurents van Stenus kwamen de meningen van de belangrijke Nederlandse trendwatchers voorbij. OPLEIDINGSNIEUWS AFBOUW EN STUKADOREN 8 juli In dit nummer: Jeffrey Goossens op weg naar EuroSkills 1 Uitblinkers zetten de toon 3 Praktijktoets Stukadoor in beeld 4 Twéé Toppers in Techniek bekroond met Bèta Techniek Award 6 Nieuwe, competentiegerichte kwalificaties voor afbouwberoepen 7 Bedrijfshulpverlening samenwerken aan veiligheid 8 Voortgangsgesprekken pittig en leerzaam! 9 Examen competentiegerichte opleiding Medewerker Stukadoren 10 Het succes van drie landelijke ESF-projecten 11 Column en Agenda 12 Redactioneel: Gaan voor kwaliteit Deze zomer zullen veel vakantiegangers genieten van hun welverdiende rust. Op een tropisch eiland, of gewoon lekker kamperen in een eenvoudig tentje. Toch zijn er ook vakgenoten die de komende maanden zullen werken aan hun voorbereiding op de grootste Europese beroepenwedstrijd: EuroSkills. Een goed voorbeeld is Jeffrey Goossens, Nederlands Kampioen Stukadoren 2005 en Hij zal deze tijd oefenen voor zijn werkstuk. Tijdens EuroSkills zal hij zich meten met vier nationale kampioenen. Het Europese Kampioenschap Stukadoren zal van 18 tot en met 20 september plaatsvinden in Ahoy te Rotterdam. In het openingsverhaal blikken we met Jeffrey en zijn begeleidingsteam vooruit. Inhoud In dit nummer ondermeer een sfeerimpressie van de slotdag van de driedaagse praktijktoets Stukadoren in het Vakcentrum Veenendaal en hoogtepunten van de Landelijke Dag vmbo Bouwtechniek in de Amsterdamse Arena. Ook komen drie geslaagde ESF-trajecten aan bod. Kortom: tal van gevarieerde artikelen met als rode draad het streven naar topkwaliteit in vakmanschap. Wij wensen u leuke leesmomenten. De redactie. Jeffrey Goossens op weg naar EuroSkills Tijdens Skills Masters liet Jeffrey Goossens, Nederlands Kampioen Stukadoren 2005 en 2007, een staaltje van zijn vakmanschap zien. Met Ruud Munsters, Nederlands Kampioen, en Rob van Delden, tweede plaats 2007, gaf hij in Ahoy Rotterdam een beroepsdemonstratie voor enthousiast publiek. Een goede training voor EuroSkills. Hoe staat het met zijn voorbereiding? Is hij klaar voor 18 september aanstaande, de startdatum van het grootste driedaagse beroepen-evenement in Europa? Jeffrey en zijn trainers, docenten Ben Benner en Marijn van Dongen blikken vooruit. In de periode tussen Skills Masters en EuroSkills bereidt Jeffrey Goossens zich grondig voor. Een aantal vrije zaterdagen en avonden oefent hij zijn techniek. Hierbij ondersteunt door een ijzersterk team, dat samen met hem de puntjes op de i zet: Ben Benner, docent opleiding Restauratiestukadoor bij De Vakopleiding in Veenendaal en Marijn van Dongen, docent aan het ROC Zadkine, locatie Rijen. Niet te vergeten Anton van Delden, die hoort ook bij mijn begeleidingsteam, vult Jeffrey aan. Mijn motivatie is goed, ik ben vastbesloten op EuroSkills goed te scoren. 1

10 Uitblinkers zetten de toon Sinds enkele jaren organiseert Savantis het evenement Uitblinkers zetten de toon. In een feestelijke sfeer wordt per sector het Beste Leerbedrijf Savantis bekendgemaakt. De finale wordt ook aangewend voor de diploma-uitreiking van de kaderopleiding Uitvoerder en Ondernemer Afbouw en Onderhoud. Savantis laat hiermee zien hoe belangrijk het is om een goed leerbedrijf te zijn, dan wel een waardevol diploma te behalen. De aanmeldingen voor het evenement vertonen een licht stijgende lijn. In waren er opnieuw meer aanmeldingen dan in het voorgaande jaar. In ging de winst in de sector Schilderen en Onderhoud naar Niek Grooteman Schilders uit Wervershoof. In de sector Afbouw was de eerste plaats voor DRT Vloeren uit Oss. APS Building Brands uit Heeswijk-Dinther legde beslag op de eerste plaats in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie. DRT Vloeren, een van de grootste kunststofvloerenleggers van Nederland, werd bovendien uitgeroepen tot overallwinnaar. Het bedrijf mag zich een jaar lang het Beste Leerbedrijf Savantis noemen. Kampioenschappen Schilderen en Stukadoren Tijdens Skills Masters, een evenement dat zich richt op vmbo ers, mbo ers en jonge werkzoekenden, organiseerde Savantis de Nederlandse kampioenschappen Schilderen en Stukadoren. Skills Masters biedt jongeren gelegenheid om via wedstrijden en demonstraties kennis te maken met beroepen, met als doel de instroom te bevorderen. De titel bij de schilders werd in de wacht gesleept door Louwrens Wagenaar uit Dokkum. Bij zijn uitzending naar EuroSkills, waar de jonge schilder het mocht opnemen tegen de kampioenen uit acht andere landen, behaalde Louwrens de zesde plaats. Stukadoor Jeffrey Goossens wist voor Nederland de gouden medaille in de wacht te slepen. EuroSkills werd gehouden in Rotterdam. Het is met 27 duizend bezoekers het grootste beroepenevenement van Europa. Nederlands kampioen stukadoren Jeffrey Goossens DRT Vloeren is het Beste Leerbedrijf Savantis

11 1.3 P E R S O N E E L E N O R G A N I S AT I E 1.4 F I N A N C I Ë N E N F A C I L I T I E S De afdeling Personeel en Organisatie houdt zich bezig met het ontwikkelen en vormgeven van het personeelsbeleid in brede zin en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeheer. In heeft de afdeling het nieuwe functiegebouw met resultaatgerichte profielen verder vormgegeven. De definitieve oplevering vond plaats begin Heroriëntatie, scherpere prioriteitstelling, ook bij nieuwe activiteiten, en productiviteitstijging waren kernbegrippen bij het bereiken van een gewenste daling van het aantal medewerkers. De personele omvang bedroeg in 2006 gemiddeld 114 fte, in 2007 gemiddeld 109 fte en in 104,63 fte. 10% 0% Barometer MAX 5.07% 4.11% Ziekteverzuim 1e kwartaal 2009 Er is intensief gewerkt aan de oprichting van mijn loopbaan, een loopbaanfaciliteit voor de sector Schilderen en Onderhoud. Naast de organisatorische inrichting en inbedding is de personele bezetting tijdig gerekruteerd en opgeleid. Het in 2007 geïntroduceerde verzuimprotocol heeft in zijn vruchten afgeworpen. Met een gemiddeld ziekteverzuimpercentage van 3,88 procent is een zeer goed resultaat bereikt. Ook de meldingsfrequentie is met 1,3 op een uiterst acceptabel niveau gebleven. In 2009 wordt een ziekteverzuimpercentage van 3,5 procent ten doel gesteld. Een interne communicatiecampagne, onder meer met posters van een appel, zal de aandacht voor dit onderwerp levendig houden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen In de dagelijkse bedrijfsvoering hebben directie en medewerkers van Savantis oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met name gaan zij bewust om met energie. Met betrekking tot het leasewagenpark wordt in 2009 gestart met een stimuleringsprogramma om het brandstofgebruik zoveel mogelijk te beperken. De afdeling Financiën en Facilities draagt zorg voor de financiële administratie en het beheer van gebouwen en facilitaire diensten. Bijlage 1 geeft een eenvoudige weergave van de geconsolideerde balans. De toelichting is opgenomen in bijlage 2. Deze paragraaf geeft een korte beschrijving van het financiële resultaat over. was financieel gezien een goed jaar. Savantis is in staat gebleken met het eerder gereduceerde personeelsbestand de activiteiten goed te blijven uitvoeren. De personeelskosten zijn tijdelijk toegenomen, met name door de inzet van uitzendkrachten. Daarnaast is relatief veel budget besteed aan onderwijsontwikkeling, beroepspraktijkvorming, kwalificatiestructuur en examens. Bovendien is verder geïnvesteerd in ICT, zodat ook op langere termijn met minder menskracht aan de vraag van de sectoren kan worden voldaan. De externe kosten van activiteiten zijn ten opzichte van 2007 iets afgenomen. Hier tegenover stonden wat lagere inkomsten. Ten opzichte van de begroting, leverden de inkomsten uit projectsubsidies van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Facilities en de geleverde diensten voor derden (waaronder de sector Schoonmaak en Glazenwassen) substantieel meer op. Training & Advies heeft de positieve ontwikkeling in 2007 niet kunnen doorzetten naar. Het resultaat is een klein verlies. Oorzaak is met name de verminderde belangstelling voor trainingen in de sector Schilderen en Onderhoud. Startpagina website

12 Per saldo kan een bedrag van euro worden teruggegeven aan de subsidiërende sectorfondsen (het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf en het Bedrijfschap Afbouw), terwijl de taken op het gebied van kwalificatie, erkenning, beroepspraktijkvorming, onderzoek en examens naar behoren zijn uitgevoerd. 1.5 I N F O R M AT I S E R I N G E N A U T O M AT I S E R I N G De afdeling Informatisering en Automatisering houdt zich bezig met de beheersing van de informatiestromen, de automatische verwerking van informatie en het beheer van intranet en internet. Diensten Derden 4% Facilities 17% Sector Afbouw 6% Overig 11% Inkomsten OCW 23% Training & Advies 18% Sector Schilderen en Onderhoud 21% Facilities 22% In heeft de afdeling een aantal centrale servers vervangen. Ook is de kostenbesparende virtualisatie van het serverpark verder uitgebreid. De structuur van de stroomvoorziening in de serverruimte is herzien en de noodstroomvoorziening is uitgebreid en verbeterd. Overig 8% Uitgaven Training & Advies 18% Examens 9% Kwalificatiestructuur 5% Onderwijsontwikkeling 10% BPV 28% 1.6 O N T W I K K E L I N G O P L E I D I N G E N, O N D E RW I J S D I E N S T E N E N E X A M E N S De afdeling ontwikkeling Opleidingen, Onderwijsdiensten en Examens richt zich op onderzoek naar beroepen, opleidingseisen en de ontwikkeling van de kwalificatiestructuur voor het mbo-onderwijs. Daarnaast is de afdeling belast met de ontwikkeling van nieuwe onderwijsmethoden en leermiddelen. De activiteiten van de afdeling zijn verwerkt in de hoofdstukken Onderwijs en Marktontwikkeling (hoofdstuk 2 en 3) en in de verslaggeving van de sectoren (hoofdstuk 5 tot en met 8). Opleidingsfondsen Sector Afbouw 42% Sector Schilderen en Onderhoud 58% De Stichting Loopbaan & Opleidingsfonds (LOF) laat een onderbesteding zien. Dit heeft vooral te maken met geringere uitputting van een aantal subsidies. Ondanks voorlichtingscampagnes, werd minder gebruikgemaakt van met name nieuwe subsidies. Deze ontwikkeling heeft zich vooral voorgedaan in de sector Schilderen en Onderhoud. Bij Afbouw was sprake van een lichte overschrijding. Voor het centrale registratiesysteem Bisos zijn, op basis van Oracletechnologie, koppelingen gerealiseerd met diverse systemen. Voor de registratie van competentiegerichte opleidingen is een module opgeleverd. Enkele parallelle ontwikkelingen met Microsoft-technologie, uitgevoerd door externe partijen, zijn geëvalueerd op doelmatigheid.

13 1.7 S U B S I D I E S De opleidings- en arbeidsmarktactiviteiten van Savantis, samenwerkingsverbanden en leerbedrijven zijn mede mogelijk door financiële bijdragen van de bedrijfstakken, de overheid, het Europees Sociaal Fonds (ESF) en anderen. De verwerving, besteding en verantwoording van subsidies wordt verzorgd en beheerd door Savantis. LOF De Stichting Loopbaan & Opleidingsfonds (LOF) is uitvoerder van de subsidieregelingen voor de sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw. Het LOF gebruikt hierbij de expertise van Savantis. Er bestaat een grote diversiteit aan subsidieregelingen die per sector, opleidingsniveau en bedrijf (al dan niet in een samenwerkingsverband) verschillen. Een belangrijke voorwaarde is dan ook de toepassing van de CAO voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf en het ingeschreven staan bij het Bedrijfschap Afbouw, de respectievelijke subsidiegevers van het LOF. Naast de subsidieregelingen worden specifieke projecten uitgevoerd. In ging de voorziening Mijn loopbaan, loopbaanfaciliteit de sector Schilderen en Onderhoud formeel van start. Een ander voorbeeld is het Instroomproject doelgroepen. Dit project is gericht op de toetreding tot de arbeidsmarkt van allochtonen, vrouwen en overige potentiële werknemers. Daarnaast is het LOF door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangewezen als gerechtigde tot het aanvragen van ESF-subsidies en andere SZW-subsidies. Ook is het LOF door de sectoren aangewezen om brancheerkenningen te verrichten. ESF-trajecten Het ESF is een van de structuurfondsen van de Europese Unie. Het is een belangrijk financieringsmiddel voor de uitvoering van scholingsprogramma s voor de beroepsbevolking. Belangrijke doelstellingen zijn de scholing van werkenden zonder startkwalificatie en de opleiding van mbo ers voor hogere functies, zodat hun functie beschikbaar komt voor lager opgeleiden. Het ministerie van SZW heeft voor Savantis het LOF aangewezen als enige bevoegde ESF-aanvrager. Na de succesvolle afronding van drie meerjarige projecten in maart, lag de focus op de aansturing van een nieuw, eenjarig project waarvoor in 2007 een subsidietoekenning werd bereikt: Kwalificatie-impuls Afbouw en Onderhoud Dit project werd in november afgerond en aan de subsidieverstrekker gerapporteerd. Het project combineerde twee scholingssoorten en was gericht op twee verschillende doelgroepen. Startende werknemers in de beroepsbegeleidende leerweg konden in aanmerking komen voor aanvullende praktijkscholing. In een praktijksimulerende leeromgeving werd extra ruimte geboden voor kennisoverdracht van leermeesters aan leerlingen, zodat aan leerlingen persoonlijke begeleiding kon worden aangeboden die de zeer individuele leerbehoeftes centraal stelde. De inhoud en het aantal scholingsdagen voor de kennisoverdracht werden individueel bepaald. Employabilitybevordering door het aanbieden van bedrijfstakrelevante scholing stond centraal voor de tweede doelgroep binnen het project: werkenden in de sectoren met langere werkervaring. Door middel van veertien soorten trainingen op het gebied van praktische vakvaardigheden en arbeidsomstandigheden kon kennis worden verrijkt, verdiept of verbreed. In de looptijd van het project hebben deelnemers hiervan kunnen profiteren. In totaal hebben personen aan het project deelgenomen. Een bijzonder plezierig effect is, dat mannen en vrouwen zonder startkwalificatie hun kennis hebben verrijkt. Zij kunnen dat voortaan met een certificaat aantonen. Voor het project is circa euro aan kosten gerealiseerd en verantwoord, waarvoor tot maximaal veertig procent ESF-subsidie door de Stichting LOF kon worden ontvangen. Het vervolg van dit project werd in het najaar van in gang gezet door de succesvolle aanvragen van ESF-gelden voor de financiering van twee nieuwe projecten die in 2009 worden uitgevoerd.

14 BEN MILJOEN DIFLOCO STUKADOORSBEDRIJF, ZUIDHORN COEN MILJOEN T W E E D E J A A R S GEZEL STUKADOOR, NOORDERPOOR T C O L L E G E, ASSEN I K L E E R M I J N Z O O N H E T VA K, zegt Ben. Stukadoorswerk moet je in de praktijk leren. Als Coen later verder wil met het bedrijf, heeft hij ook diploma s nodig. Het werk moet van hoogstaande kwaliteit zijn. Dat staat bij ons voorop. Die kwaliteit groeit met de jaren, naarmate bij een leerling de interesse wordt gewekt. Coen traint voor de selectiewedstrijden van de Nederlandse kampioenschappen van In de werkplaats kan hij oefenen met lijsten trekken. Hij is zelf aan de gang gegaan om het onder de knie te krijgen. Coen: Je moet het genoeg doen om het te leren. Dat lukt je niet op school. Je moet meters maken. Werken met een leermeester is hartstikke leuk. Het moet wel klikken, anders is het snel afgelopen. Het decoratieve gedeelte van het vak is een soort hobby geworden. Na deze opleiding besluit ik of ik niveau 4 ga doen. Anders werk ik lekker door.

15 O N D E R W I J S In september 2010 wordt de nieuwe, competentiegerichte kwalificatiestructuur definitief ingevoerd. Het is de succesvolle afronding van een traject van bijna tien jaar. De afsluiting van de experimentele periode betekent geenszins dat de ontwikkelingen stilstaan. In is hard gewerkt aan de vervolmaking van de nieuwe kwalificatiestructuur. Dit proces zal in 2009 en volgende jaren doorgaan. Hetzelfde geldt voor de leermiddelen die Savantis ontwikkelt voor haar sectoren. Enkele jaren geleden werd gekozen voor een onderwijskundig concept dat aansloot bij de competentiegerichte kwalificatiestructuur en de leerstijl van de doelgroep. Belangrijke uitgangspunten in dit concept zijn: de praktijk als startpunt, een bepaalde mate van zelfsturing door de leerling en een meer coachende rol van de docent. In heeft digitaal onderwijs steeds meer aandacht gekregen. Het doel is om op een effectieve manier gebruik te maken van moderne onderwijsmiddelen die bijdragen aan aantrekkelijker en actiever onderwijs. Digitale onderwijsproducten krijgen de komende jaren een nog belangrijker plaats in het onderwijsmateriaal van Savantis. Voor onderwijs en bedrijfsleven is het van belang dat de opleidingen worden afgesloten met een passende examinering, die het vertrouwen heeft van de Inspectie van het Onderwijs en het bedrijfsleven. Ook in dit opzicht zijn in belangrijke stappen gezet. Als kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven is het verder van belang om kennis te vergaren en te delen met het werkveld. Daarom heeft Savantis in haar activiteiten op het gebied van onderzoek uitgebreid. Savantis speelt een actieve rol bij de genoemde processen. Enerzijds denkt zij mee over landelijke ontwikkelingen en brengt zij eigen ervaringen en ideeën in. Anderzijds heeft zij een uitvoerende rol, in opdracht van sectoren of andere partijen. 2.1 D E R O L VA N SAVA N T I S Naast formele taken op het gebied van de kwalificatiestructuur, heeft Savantis in veel werk verzet op het gebied van de ontwikkeling van onderwijsproducten en -diensten en examinering. Enerzijds komt dit doordat Savantis vaak te maken heeft met relatief kleine afdelingen van onderwijsinstellingen, die deze producten onvoldoende zelf kunnen ontwikkelen. Anderzijds hebben ook de bedrijfstakken belang bij goed onderwijs en willen zij hiervoor betalen. De centrale aansturing vanuit Savantis heeft een belangrijk voordeel. Door gebruik van hetzelfde lesen examenmateriaal worden leerlingen in het gehele land op een gelijksoortige manier opgeleid. Dit schept duidelijkheid naar het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven weet wat het van een (gediplomeerde) leerling kan verwachten. In een aantal gevallen worden de diensten van Savantis door het onderwijs bekostigd. 2.2 S A M E N W E R K I N G B E D R I J F S L E V E N E N O N D E RW I J S Savantis is actief betrokken bij overlegvormen met partners binnen het beroepsonderwijs, zoals het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Inspectie van het Onderwijs, Colo en de MBO Raad. Daarnaast is er intensief overleg met de sociale partners (FOSAG, NOA, FNV Bouw en CNV Hout en Bouw). Binnen de sector Reclame, Presentatie en Communicatie zijn de brancheverenigingen (CLC, Pragma, SI BON/VSBN, VGS en ZSO) en POPAI (expertisecentrum voor instorecommunicatie in de Benelux) actief betrokken bij de inrichting en het onderhoud van het beroepsonderwijs. Ten slotte bestaan binnen de relatief jonge sector Schoonmaak en Glazenwassen intensieve contacten met RAS en het opleidingsinstituut SVS. Savantis initieert samenwerking tussen de sectoren en zet zich in om visies en initiatieven samen te brengen en krachten te bundelen. Het doel is bij te dragen aan goed en efficiënt beroepsonderwijs.

16 Met de bedrijfstakgroep van de MBO Raad vindt overleg plaats over onderwijsbeleid op de scholen. Bedrijfstakoverleg (LOC s en begeleidingscommissies) vindt plaats voor de sectoren Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; en Schoonmaak en Glazenwassen. Bovendien participeert Savantis in de SOSA, de Studieclub Schilders, het Schildersmuseum en de Stichting Handboek, waarbij docenten, bedrijfstakgenoten en andere betrokkenen kennis uitwisselen. Ook organiseert Savantis twee keer per jaar docentendagen voor de verschillende sectoren. Een belangrijk thema in waren de nieuwe, competentiegerichte opleidingsprogramma s (zie paragraaf 2.4). Ten slotte zijn in de verschillende regio s vele werkgroepen met bedrijven en docenten actief ten behoeve van de ontwikkeling en/of afstemming van onderwijskundige en arbeidsmarktactiviteiten. Paritaire Commissie De Paritaire Commissie is verantwoordelijk voor de totstandkoming en het onderhoud van de kwalificatiedossiers en adviseert het bestuur van Savantis over onderwijskundige zaken. De commissie kent per sector een onderstructuur, waarin eveneens zowel onderwijs als bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd. In heeft de Paritaire Commissie vijfmaal vergaderd. Belangrijke onderwerpen waren: de opname van (beroepsgerelateerde) eisen voor rekenen/wiskunde in de kwalificatiedossiers; het toevoegen van een uitstroom Signspecialist (niveau 4) aan het kwalificatiedossier Signmaker; pilot examenprofielen; onderhoudsplan kwalificatiestructuur. De leden van de paritaire commissie zijn opgenomen in bijlage K WA L I F I C AT I E S T R U C T U U R Nadat in 2007 alle kwalificaties van Savantis zijn omgezet naar de verbeterde competentiegerichte structuur, is in een aanvang gemaakt met de doorontwikkeling. Ten eerste zijn in alle dossiers, op basis van een analyse van de beroepen, niveaus voor rekenen/wiskunde opgenomen. Ten tweede is in op initiatief van MBO 2010 (een organisatie die in opdracht van OCW onderwijsinstellingen in het mbo ondersteunt bij het realiseren van de competentiegerichte kwalificatiestructuur) een groot aantal van de nieuwe kwalificatiedossiers geëvalueerd. Vooral is bekeken in hoeverre de dossiers bruikbaar zijn in de praktijk. De doorontwikkeling van de kwalificatiestructuur gaat verder in OCW dringt aan op het terugdringen van ondoelmatige overlap in de kwalificatiestructuur en het opnemen van generieke eisen voor Nederlands en rekenen/wiskunde in alle kwalificatiedossiers. Opleidingsstructuur Reclame, Presentatie en Communicatie hbo-niveau Academie van Beeldende Kunsten Lerarenopleiding Tekenen en- Handvaardigheid HEAO Communicatie Nederlandse Film en Televisie Academie mbo niveau 4 niveau 3 niveau 2 Fotograaf, Cameraman, Beeldtechnicus, Geluidstechnicus, Lichttechnicus, Video-editor Allround AV-medewerker Medewerker Fotografie Stand-, Winkel- en Decorvormgever Winkelpubliciteitvormgever Vormgever Productpresentatie Medewerker productpresentatie Allround Tentoonstellingsbouwer Medewerker Tentoonstellingsbouw Signspecialist Allround Signmaker Medewerker Sign Grafisch Vormgever Animatie-/Audiovisueel Vormgever Interactief Vormgever Allround DTP er Medewerker DTP

17 v c Een nieuwe ontwikkeling in betrof het project examenprofielen, een initiatief van de MBO Raad en Colo. In examenprofielen worden de randvoorwaarden voor examinering geregeld. De betrokkenheid van het bedrijfsleven moet het vertrouwen in de kwaliteit van de mbo-examens verhogen. Savantis heeft in de pilot geparticipeerd door in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven twee conceptexamenprofielen te ontwikkelen (Schilder niveau 2 en Medewerker Productpresentatie niveau 2). Het project loopt door in Opleidingsstructuur Schilderen en Onderhoud hbo-niveau Bouwkunde Technische Bedrijfskunde mbo niveau 4 niveau 3 Specialist schilderen Middenkaderfunctionaris Afbouw en Onderhoud Gezel Glaszetter niveau 2 Schilder Glaszetter niveau 1 Gezel Schildermbo Assistent Schilderen/Industriële Lakverwerking Opleidingsstructuur Afbouw hbo-niveau niveau 4 niveau 3 PTH Bouwkunde Restauratiestukadoor Gezel Stukadoor Docent Schilderen Uitvoerder en Ondernemer Afbouw en Onderhoud Vakkracht Industrieel Lakverwerker Industrieel Lakverwerker Hbo Bouwtechniek Uitvoerder en Ondernemer Afbouw en Onderhoud Gezel Dekvloerenlegger niveau 2 Stukadoor Dekvloerenlegger Verder heeft Savantis in een nieuwe uitstroom Signspecialist niveau 4 binnen het bestaande kwalificatiedossier Signmaker ontwikkeld. Vanaf augustus 2009 kunnen leerlingen met de opleiding starten. Ten slotte zijn in stappen ondernomen om samen met de kenniscentra Fundeon en Kenteq een kwalificatie Allround vakkracht onderhoud, ver- en afbouw te ontwikkelen. Deze functionaris zou zowel bouwkundige als onderhoudswerkzaamheden moeten kunnen uitvoeren. De concrete invulling wordt in 2009 ter hand genomen. Plafond- en Wandmonteur 2.4 V E R N I E U W D E O P L E I D I N G S- P R O G R A M M A S Voor verschillende sectoren verzorgt Savantis de uitwerking van kwalificaties in onderwijsproducten. De ontwikkeling van onderwijsproducten gebeurt altijd in samenwerking en afstemming met het onderwijs. In de meeste gevallen betreft het docenten uit de sector. Schilderen en Onderhoud Nadat in eerdere jaren de opleidingen Schilder en Gezel schilder werden vernieuwd, is in lesmateriaal ontwikkeld voor de twee uitstromen van de Specialist schilderen (Specialist decoratie en restauratie en Specialist interieur en decoratie). Het betreft competentiegericht lesmateriaal, dat geschikt is voor zowel BOL als BBL en waarin digitale producten een belangrijke plaats innemen. Ook is in het lesmateriaal van de Schilder niveau 2 geëvalueerd. De meerderheid van de docenten (75 procent) blijkt tevreden te zijn over het materiaal. Kleine wijzigingen worden in 2009 aangebracht voor het leerjaar 2010/2011. Verder worden op basis van het kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud voor zowel BOL als BBL de kaderopleidingen op niveau 4 vernieuwd. De BOL-opleiding start in het leerjaar 2009/2010 en leidt op voor het beroep van Middle manager vastgoedonderhoud. De BBL-opleiding start in het leerjaar 2010/2011 en kent drie uitstroomrichtingen: Calculator/ onderhoudsspecialist, Uitvoerder en Ondernemer. Beide opleidingen worden in nauwe samenwerking met de bedrijfstakken ontwikkeld door een consortium van de drie vakscholen en Savantis, waarbij Savantis voor de BOLopleiding een adviserende rol vervult.

18 Afbouw Binnen de sector Afbouw is in verdere aandacht besteed aan de toetsing en implementatie van de vernieuwde opleiding Stukadoor niveau 2. Ook is een groot deel ontwikkeld van het competentiegerichte lesmateriaal voor de Gezel stukadoor op niveau 3. Dit lesmateriaal is vrijwel geheel (90 procent) gedigitaliseerd. Ten slotte is onderzoek uitgevoerd voor de opleiding Monteur Systeemwanden en -Plafonds. Mede op basis hiervan zijn opdrachten ontwikkeld om de docenten van De Vakopleiding te ondersteunen en een begin te maken met de vernieuwing van de opleiding. Reclame, Presentatie en Communicatie De rol van Savantis in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie (RPC) verschilt van die in andere sectoren. De RPC-opleidingen zijn de afgelopen jaren sterk uitgebreid in programma s en in het aantal scholen. In de regel nemen scholen zelf de ontwikkeling ter hand. Savantis heeft zich ontwikkeld als ondersteuner in het proces, waarbij zij tegen betaling ontwikkelwerkzaamheden voor de scholen uitvoert. Zo is zij actief in de ontwikkeling van enkele onderwijsuitgaven en ondersteunt zij een aantal scholen met de onderwijsinrichting, het opstellen van een toetsplan en de ontwikkeling van toetsinstrumenten, waaronder een Proeve van Bekwaamheid. Ook is Savantis actief bij de afstemming tussen vmbo (economie en detailhandel) en mbo. Voor vmbo-scholen is het verrijkingsdeel Presentatie- en Decoratietechnieken ontwikkeld, dat kan worden afgesloten met een brancheverklaring een garantie voor een betere aansluiting op het mbo. Schoonmaak en Glazenwassen Voor de nieuwe opleidingen op niveau 2 in de sector Schoonmaak en Glazenwassen is in in samenwerking met de sector lesmateriaal ontwikkeld. Het materiaal is zoals gebruikelijk praktijkgericht. Het dekt de volledige opleiding af. Kennis en inzicht zijn in de praktijkopdrachten geïntegreerd. 2.5 O N D E R Z O E K In heeft Savantis haar activiteiten op het gbied van onderzoek uitgebreid. Naar verwachting wordt de komende jaren meer onderzoek uitgevoerd op het gebied van arbeidsmarkt, ontwikkelingen in het beroepenveld, klanttevredenheid en andere onderwerpen. De resultaten worden in de meeste gevallen gepubliceerd op de website van Savantis. In verschenen onder andere de volgende rapporten: Het Statistisch jaaroverzicht 2007/ bevat informatie over aantallen leerlingen, leerbedrijven en cursorische activiteiten. De Rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie Savantis /2009 beschrijft het perspectief voor de verschillende beroepen uit de vier sectoren en geeft informatie per regio. Een onderzoek onder afgestudeerden naar de tevredenheid over de opleiding Monteur Systeemwanden en -Plafonds. Een tevredenheidsonderzoek naar de diensten van Savantis onder de afnemende scholen. Een onderzoek naar het beroep Medewerker onderhoud en verbouw in samenwerking met Fundeon. Het rapport Uitvalonderzoek afbouwopleiding op niveau 2. Een onderzoek naar de doorstroom van leerlingen schilderen van niveau 2 naar niveau 3. In samenwerking met het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid is gestart met onderzoek in de schilders- en glaszetbranche en in de afbouwbranche: Voor de schilders- en glaszetbranche is onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktperspectieven van medewerkers en de aansluiting van de kwalificatiestructuur op de inhoud van de beroepen. Voor de afbouwbranche zijn in afstemming met het Bedrijfschap Afbouw de arbeidsmarktontwikkelingen onderzocht. Ook is de diplomagraad van de medewerkers in kaart gebracht. Op verzoek van het Bedrijfschap is onderzoek gedaan naar de bedrijfsvoering van de bedrijven. Beide rapporten zijn in 2009 opgeleverd.

19 M A R K T O N T W I K K E L I N G Voor leerlingen die in een sector willen instromen, is het belangrijk te weten wat hun perspectieven op de arbeidsmarkt zijn. Voor het bedrijfsleven zijn opleidingen een belangrijk instrument om voor voldoende kwalitatieve instroom te zorgen. Vraag en aanbod dienen daarom op elkaar te zijn afgestemd. Savantis houdt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bij en adviseert het onderwijs in deze. Savantis heeft ook in voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; en Schoonmaak en Glazenwassen een arbeidsmarktadvies opgesteld. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) heeft hiertoe in opdracht van Savantis ramingen van arbeidsmarktinformatie opgesteld voor de sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw. Om de gegevens over de instroom zo adequaat mogelijk te vermelden, gebruikt Savantis dit jaar een indicatie die data vanuit twee verschillende bronnen combineert: gegevens van Centrale Financiën Instellingen (CFI) en gegevens van het interne relatievolgsysteem. 3.1 S C H I L D E R E N E N O N D E R H O U D In de sector Schilderen en Onderhoud werken naar schatting ruim mensen. Naast werknemers en ruim zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers), werken er (buitenlandse) uitzendkrachten en personeel dat vanuit andere sectoren is ingeleend. Het EIB geeft aan, dat de schildersbranche een aantal moeilijke jaren wacht. De jaren 2009 tot en met 2011 zullen sterk in het teken staan van de kredietcrisis. In 2009 en 2010 neemt de productie cumulatief met ruim 14 procent af. Voor de werkgelegenheid betekent dit een krimp van werkenden. Een deel wordt opgevangen door natuurlijke uitstroom, maar gedwongen ontslagen kunnen niet worden vermeden. De conjuncturele neergang heeft gevolgen voor de opleidingsbehoefte van de branche. In 2009 zal de behoefte aan leerlingen in de niveau 2-opleidingen nihil zijn. In 2010 ligt de opleidingsbehoefte op een duidelijk lager niveau dan in 2007 werd gerealiseerd. Niettemin wordt door anticyclisch opleiden, met minimaal 500 nieuwe instromers per jaar, een grotere neerwaartse spiraal voorkomen. beroep aantal Werknemers: Schilders Glaszetters Overige schilders Administratief personeel en winkelpersoneel toe, zelfs tot een niveau ruim boven de realisatie van de afgelopen jaren. Daarom is het belangrijk de instroom van leerlingen niet al te sterk te laten dalen (bron: Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, Instroom- en scholingsbehoefte in de schildersbranche , Amsterdam, april 2009). In het leerjaar 2007/ zijn ongeveer leerlingen ingestroomd in het eerste jaar van een mbo-opleiding op het gebied van schilderen en onderhoud. Het overgrote deel van de leerlingen koos voor de BBL-leerweg en trad dus als leerling-werknemer in dienst bij een samenwerkingsverband of een individueel leerbedrijf. In het algemeen is Uitvoerders Overig uitvoerend en technisch personeel Directeuren/onbekend 97 ZZP ers Totaal Tabel 1: Beroepsopbouw Schilderen en Onderhoud Bron: EIB/A&O-services Schilderen en onderhoud (excl. Industriële Lakverwerking) 2006/ / /2009 Δ 2007/-/2009 BBL BOL Totaal BBL BOL Totaal BBL BOL Totaal Niveau % Niveau % Niveau *) % Niveau 4* % Totaal % Tabel 2: Indicatie van de instroom per opleiding in de sector Schilderen en Onderhoud Bron: Ministerie van OCW, beschikbaar gesteld door CFI / relatievolgsysteem van Savantis *Onder de leerlingen van de opleiding Middenkaderfunctionaris Afbouw en Onderhoud vallen ook leerlingen van de sector Afbouw. Vanaf 2012 zet, eerst nog aarzelend, een herstel in. Gemiddeld wordt voor de periode 2012 tot en met 2014 een productiegroei verwacht van 7,5 procent per jaar. Het aantal werkenden groeit in die periode met gemiddeld 3 procent per jaar. Vanaf 2011 neemt de opleidingsbehoefte sterk de instroom in leerjaar /2009 met 2 procent toegenomen ten opzichte van het leerjaar 2007/. Bij niveau 3 is echter een daling zichtbaar. In het leerjaar 2007/ zijn rond 100 leerlingen ingestroomd in een opleiding op het gebied van Industriële Lakverwerking. In het leerjaar

2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom.

2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. 2007 Focus op instroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. Met dit motto willen wij bij Savantis aangeven trots te zijn op de forse stijging van instroom van vakmensen. Ik

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

BeVAM jaarverslag 2012

BeVAM jaarverslag 2012 BeVAM jaarverslag 2012 inhoud Bericht van de directie 3 Resultaten 2012 5 Verbeteren opleidingsinfrastructuur 5 Verbeteren kenniscirculatie 8 Verhogen kwaliteit instroom 10 Bijlage 1 12 Verantwoording

Nadere informatie

INNOVEREN IN PRODUCTEN EN LEERMIDDELEN MAGAZINE OPLEIDINGSNIEUWS VOOR AFBOUW EN ONDERHOUD. Kennismaken met biobased verf. Nieuwe leermiddelen vmbo

INNOVEREN IN PRODUCTEN EN LEERMIDDELEN MAGAZINE OPLEIDINGSNIEUWS VOOR AFBOUW EN ONDERHOUD. Kennismaken met biobased verf. Nieuwe leermiddelen vmbo OPLEIDINGSNIEUWS VOOR AFBOUW EN ONDERHOUD MAGAZINE SEPTEMBER 2014 5 INNOVEREN IN PRODUCTEN EN LEERMIDDELEN Rembrandt schilderde er de Nachtwacht mee. Kennismaken met biobased verf Nieuwe leermiddelen vmbo

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

de MBO krant Kamer geeft groen licht voor cgo Van Bijsterveldt: Rust voor het mbo Fbo en mbo nummer 5 mei 2009 Arie Slob (CU): Duidelijkheid

de MBO krant Kamer geeft groen licht voor cgo Van Bijsterveldt: Rust voor het mbo Fbo en mbo nummer 5 mei 2009 Arie Slob (CU): Duidelijkheid onderwijs dat werkt nummer 5 mei 2009 Docenten krijgen een online gereedschapskist: met het digitale platform www.leraar24.nl kunnen zij zich kosteloos en efficiënt verder professionaliseren. De kwalificatiedossiers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Definitief jaarverslag kenniscentrum 2010-bestuur-versie 2 1

INHOUDSOPGAVE. Definitief jaarverslag kenniscentrum 2010-bestuur-versie 2 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk 1. Strategie en beleid... 3 Hoofdstuk 2. Bestuur en management... 6 Hoofdstuk 3. Projecten... 7 De Nederlandse School voor Gezondheidstechniek... 7 Voorrang voor Creatief

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege

Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege Geïntegreerd Jaarverslag 2013 Stichting Hout- en Meubileringscollege INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 4 Verslag Raad van Toezicht 5 Voorwoord College van Bestuur 8 Profiel van het HMC 11 Samenstelling Raad van

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

2012 geïntegreerd jaardocument. maak het verschil

2012 geïntegreerd jaardocument. maak het verschil 2012 geïntegreerd jaardocument maak het verschil Voorwoord Het thema van dit jaarverslag is Maak het verschil. Dat dit ook de titel is van ons eigen actieplan is geen toeval. Ons actieplan loopt vooruit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien

kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien kenteq jaarbericht 2008 2009 zien voorwoord Zie hier het Kenteq jaarbericht 2008. Een bijzonder bericht, waarin we ons in drie delen laten zien. In het eerste deel durven

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 2 Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland Redactie Michiel Commandeur,

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Bedrijfstakgroep Horeca, Toerisme en Recreatie, Voeding en Facilitaire Dienstverlening. btg HTVF

Jaarverslag 2010. Bedrijfstakgroep Horeca, Toerisme en Recreatie, Voeding en Facilitaire Dienstverlening. btg HTVF Jaarverslag 2010 Bedrijfstakgroep Horeca, Toerisme en Recreatie, Voeding en Facilitaire Dienstverlening btg HTVF Jaarverslag 2010 Bedrijfstakgroep Horeca, Toerisme en Recreatie, Voeding en Facilitaire

Nadere informatie

Jaarverslag Friesland College 2010. Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen

Jaarverslag Friesland College 2010. Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen Jaarverslag Friesland College 2010 Uitgebreide versie inclusief de financiële onderdelen 1 Colofon Gedrukte oplage: 25 Opmaak: Bureau Communicatie, Friesland College Druk: CSL, Leeuwarden De foto s en

Nadere informatie

de MBO krant JOB kreeg het afgelopen schooljaar veel klachten binnen over stages. Vooral over de tekortschietende begeleiding.

de MBO krant JOB kreeg het afgelopen schooljaar veel klachten binnen over stages. Vooral over de tekortschietende begeleiding. onderwijs dat werkt nummer 4 maart 2009 Is competentiegericht beoordelen mogelijk in een leerbedrijf? Ja, blijkt uit grootschalig onderzoek. De leermeesters geloven erin en zijn bereid te investeren. JOB

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt

De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt De kracht van de ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg Thema: Het roer om op de regionale arbeidsmarkt Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 7 1.1. Achtergrond 7 1.2. Leeswijzer

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Verder op weg naar professionele loopbaanontwikkeling Gorinchem, december 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en taken 2.1. Missie 2.2. Taken 3. Onderzoeken

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie