STUDIEGIDS FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2013-2014 STUDIEGIDS FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN PER 9 SEPTEMBER 2013

2 INHOUDSOPGAVE UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN ALGEMENE INLEIDING DE UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN(UNA) DE ORGANISATIE VAN DE UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID (FDR) DE DECAAN DE DOCENTEN DE PROGRAM MANAGER HET SECRETARIAAT DE WETENSCHAPPELIJKE STRUCTUUR DE ORGANISATIESTRUCTUUR DE FACULTEITSRAAD DE EXAMENCOMMISSIE KLACHTEN EN COMMISSIE VAN BEROEP TOETSBELEID RELEVANTE REGLEMENTEN STUDEREN AAN DE FDR DE ONDERWIJSPROGRAMMA S HET ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) OMVANG VAN DE ONDERWIJSPROGRAMMA S INDELING VAN EEN STUDIEJAAR DE DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING Eindtermen Bachelor Recht Eindtermen Master Recht OPBOUW VAN DE PROGRAMMA S Bachelor Bachelor 2 en Bachelor De Masteropleiding INBRENG VAN ELDERS BEHAALDE RESULTATEN AANBEVOLEN STUDIEVOLGORDE: VUISTREGELS TERMIJNEN Verjaringstermijnen Studieduur DOORSTROOMVEREISTEN BIJZONDERE STUDIEVORMEN UITWISSELINGSPROGRAMMA S EN INTERNATIONALISERING MENTORAAT BLACKBOARD EN PROGRESSWWW ALGEMENE STUDENTENINFORMATIE TOELATINGSEISEN COLLOQUIUM DOCTUM STUDENT SERVICES CENTER (SSC) STUDIEDUUR EN INSCHRIJVINGSDUUR HERINSCHRIJVING EN STUDIEDUURVERLENGING LIBRARY & RESEARCH SERVICE (BIBLIOTHEEK) BOEKEN BESTELLEN ARS AEQUI CCUNA

3 4.10 FONDSEN VOOR STUDEREN IN HET BUITENLAND STUDENTENACTIVITEITEN ASOSIASHON TIENDA DI LEI UNA TOASTMASTERS CLUB OVERIGE GEGEVENS CARIBISCH JURISTENBLAD (CJB) STICHTING JURIDISCHE DOCUMENTATIE VAN DE NA EN ARUBA (JURDOC) BESCHRIJVING VAN DE VAKKEN BACHELOR Beginselen van het privaatrecht Beginselen van het staatsrecht Beginselen van het bestuursrecht Elementair internationaal publiekrecht Beginselen van het strafrecht Algemene rechtsleer Juridische vaardigheden I Juridische vaardigheden II Juridisch Nederlands Rechtsgeschiedenis Integratievak I BACHELOR 2/ Verbintenissenrecht Goederenrecht Personen- en familierecht Ondernemingsrecht Burgerlijk procesrecht Internationaal privaatrecht Europees Recht Staatsrecht Bestuursrecht Internationaal publiekrecht (Materieel) strafrecht Strafprocesrecht Sociologie van het Caribisch gebied (Rechtssociologie) Rechtseconomie Arbeidsrecht Beginselen belastingrecht Jeugd(straf)recht Erfrecht Trust en Compliance Bachelorstage Bachelorscriptie WINTER PROGRAM COMPARATIVE AND INTERNATIONAL LAW MASTER Integratievak II Reflectie op het recht Bijzondere onderwerpen handelsrecht Aansprakelijkheid en verzekering Wetgevingsleer ADR ( Alternative Dispute Resolution ofwel Anders Dan Rechtspraak ) Jeugd(straf)recht

4 7.4.8 Verdiepend ondernemingsrecht EU recht in de overzeese gebieden Internationaal en regionaal Strafrecht Bestuursprocesrecht Rechterlijke Organisatie Masterstage Masterscriptie

5 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 De Universiteit van de Nederlandse Antillen(UNA) De Universiteit Nederlandse Antillen is opgericht bij Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen van 12 januari 1979 (LUNA, PB 1979, 12). De universiteit is de voortzetting van de vanuit een behoefte aan lokaal opgeleide juristen op 6 oktober 1970 opgerichte Rechtshogeschool van de Nederlandse Antillen en van de in 1972 opgerichte Antilliaanse Hogere Technische School. Studenten aan de Rechtshogeschool werden aanvankelijk uitsluitend opgeleid voor het kandidaatsexamen Nederlands-Antilliaans Recht. In 1973 is begonnen met een studierichting bedrijfskunde; de Rechtshogeschool werd toen Hogeschool van de Nederlandse Antillen. Sindsdien konden studenten ook een doctoraalexamen Rechtsgeleerdheid en een licentiaat Bedrijfskunde behalen. Uit deze twee opleidingen kwamen uiteindelijk de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) en de Faculteit der Sociaal- Economische Wetenschappen (SEF) voort. Bij de oprichting van de UNA in 1979 werd de Antilliaanse Hogere Technische School omgezet in de Faculteit der Technische Wetenschappen (FdTW). In 2002 ontstond de Algemene Faculteit (AF). Sinds 2008 maakt de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) deel uit van de UNA. De wettelijke grondslag van de universiteit is te vinden in de Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen, de LUNA (PB 1985, 43). 1.2 De organisatie van de Universiteit van de Nederlandse Antillen De Universiteit van de Nederlandse Antillen kent als het ware twee structuren, die weliswaar naast elkaar bestaan, maar ook nauw verweven zijn. Enerzijds is er een bestuurlijke structuur, die onder leiding staat van de rector magnificus. Daarnaast is er een wetenschappelijke structuur. De wetenschappelijke structuur wordt bij de bespreking van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verder toegelicht. De dagelijkse leiding van de Universiteit van de Nederlandse Antillen is in handen van de rector magnificus, thans Dr. Francis B.G. de Lanoy. Hij wordt in zijn bestuurs- en beheerstaken ondersteund door het College van Decanen, de algemeen beheerder, en enkele stafdiensten. Normaliter wordt de rector voor een periode van vier jaar benoemd door de Raad van Toezicht van de universiteit en is telkens opnieuw benoembaar. De Raad van Toezicht bestaat uit drie tot vijf leden en houdt toezicht op het bestuur van de universiteit in zijn geheel en op het beheer daarvan. De rector magnificus legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het bestuur en beheer van de universiteit. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Minister van Onderwijs. Tot de rechtstreeks onder de rector magnificus ressorterende stafdiensten behoren de stafdienst Human Resources (personeelszaken), de afdeling Kwaliteitszorg (DQA), en het Student Services Centre (SSC). Aan de universiteit zijn enkele medezeggenschapsorganen verbonden: de personeelsraad, de studentenraad en de faculteitsraden. 5

6 2 DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID (FdR) Met ingang van 1 augustus 2001 zijn als gevolg van de Ministeriële Beschikking met Algemene Werking van de 30ste juli 2001, houdende wijziging van de Landsverordening Universiteit van de Nederlandse Antillen (PB 1985, 43), het beheer en de inrichting van de universiteit als geheel en van de faculteiten afzonderlijk ingrijpend gewijzigd. Ter uitwerking van de algemene regels in de LUNA komt per faculteit een zogeheten Landsbesluit Houdende Algemene Maatregelen (LB-HAM) tot stand. Voor de juridische opleidingen is dit het Landsbesluit Houdende Algemene Maatregelen tot vaststelling van de Regeling onderwijs en examens Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van de Nederlandse Antillen. In de LB-HAM wordt voorzien in een Onderwijs- en Examenreglement (OER). Voor de juridische opleidingen is dit het Onderwijs- en Examenreglement van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De organisatie van de faculteit is verder in het Reglement omtrent de organisatie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid geregeld. 2.1 De decaan Sinds bovengenoemde wetswijziging is de decaan van de faculteit belast met de algemene leiding. Hij is verantwoordelijk voor het functioneren van de faculteit als geheel en legt verantwoording af aan de rector magnificus. De decaan heeft zitting in het College van Decanen dat de rector magnificus ondersteuning biedt bij de bestuurs- en beheerstaken. De decaan wordt in beginsel voor een periode van twee jaar benoemd door de rector magnificus, die voorafgaande aan de benoeming de faculteitsraad hierover hoort (art. 9d LUNA). De decaan voor het studiejaar is mw. mr. dr. A. Marchena-Slot. 2.2 De docenten De faculteit kent zowel docenten, die lid zijn van de vaste staf als lokale en internationale gastdocenten. De bezetting van de vaste staf bestaat momenteel uit één deeltijdhoogleraar, vijf zogenaamde 0-hoogleraren, twee hoofddocenten en driee docenten. Zij verzorgen vooral de hoofdvakken: algemene rechtsleer, privaatrecht, staatsrecht, bestuursrecht en strafrecht. De (lokale)gastdocenten zijn op Curaçao in de praktijk werkzame juristen, die op basis van hun kennis en ervaring colleges verzorgen in bijzondere vakken als het belastingrecht, de rechtssociologie, het transportrecht enz. De internationale gastdocenten zijn docenten vaak hoogleraren van naam en faam - die uit het buitenland onder andere van de partneruniversiteiten Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit Nijmegen komen om vooral verdiepende vakken te verzorgen. 2.3 De program manager De program manager ondersteunt de decaan en is belast met het organiseren van het programma en het bewaken van de kwaliteit. Hij/Zij is ook met het accreditatieproces belast. De program manager is mw. Anastacia Illidge MBA. 2.4 Het secretariaat Het secretariaat van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt gevormd door de office manager: 6

7 Mw. Jarine Kwidama (office manager) Telefoon: /131; Fax: en 2.5 De wetenschappelijke structuur In beginsel is per wetenschapsterrein een hoogleraar of hoofddocent verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek. Bij de FdR ligt die verantwoordelijkheid op het terrein van het privaatrecht bij dr. P. Klik. Op de andere terreinen van de rechtsgeleerdheid wordt hierin voorzien door 0-hoogleraren. De eindverantwoordelijkheid ligt ook hier telkens bij de decaan. In zoverre bestaat er een duidelijke verbinding tussen de wetenschappelijke en de bestuursstructuur. 2.6 De organisatiestructuur De faculteit is georganiseerd in vier secties: sectie privaatrecht (2.2 fte) en algemeen (1 fte) Prof. mr. F.B.M. Kunneman (deeltijd hoogleraar) Prof. mr. C.J.M. Klaassen (0-hoogleraar) Dr. P. Klik (sectie-coordinator) Mr. S. Helder Mr. A. Winter sectie staats- en bestuursrecht (incl. internationaal en belastingrecht) (2 fte) Prof. mr. A.H.A. Soons (0-hoogleraar) Prof. mr. L.J.J. Rogier (0-hoogleraar) Prof. mr. A.B. van Rijn (0-hoogleraar) vacature (sectie--coordinator) vacature sectie strafrecht en criminologie (2 fte) Prof. mr. J.M. Reijntjes (0-hoogleraar) Dr. A.D. Marchena-Slot (sectie-coordinator) Mr. P. Dingemanse 7

8 In het studiejaar zijn als gastdocenten verbonden aan de faculteit: dr. R.M. Allen prof. dr. F. Amtenbrink mr. C. Belfor prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert prof. mr. F. Brandsma mr. J. Burgers mr. F.M. Cheong mr. drs. J. Kos mr. F. Hanze mr. dr. F. Goudappel prof. mr. P. Eijlander mr. W.A. de Hondt mr. S. Kenswil LLM mr. drs. E. Kleist prof. mr. W. Konijnenbelt mw. J. Ledeboer mr. drs. A. Lekkerkerker prof. mr. J.H.A. Lokin mr. Q. Lont mw. mr. G. Maduro prof. mr. C.W. Maris mr. M. Meyer mr. G. Rellum mw.mr.m.a. Ricardo mw. C. Schmidt mr. M. Steward mr.dr. J. Sybesma mr. S. Verheijen mr. L. Voigt dr. J. de Wit 2.7 De faculteitsraad De faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De decaan heeft daarin formeel geen zitting; wel vergadert de faculteitsraad naar wederzijdse behoefte regelmatig met de decaan. De faculteitsraad kan gevraagd maar ook ongevraagd adviezen uitbrengen aan de decaan. De zetels in de faculteitsraad zijn voor 2/3 bestemd voor leden van de wetenschappelijke staf; verder hebben daarin de beide leden van de ondersteunende staf (program manager en office manager) zitting en tenminste twee studenten. Het streven is om een studentenvertegenwoordiger per fase, Bachelor 1, Bachelor 2/3, en Master, in de faculteitsraad te hebben. Lokale en internationale gastdocenten worden standaard uitgenodigd om aan de vergaderingen deel te nemen. De bevoegdheden van de faculteitsraad zijn geregeld in de LUNA en in het Faculteitsreglement. De voorzitter wordt gekozen door de leden van de faculteitsraad. 2.8 De examencommissie De examencommissie bestaat uit drie docenten van de faculteit, onder wie de decaan, die in beginsel als voorzitter optreedt. Studenten kunnen hun verzoeken over onderwijs- en examenaangelegenheden sturen naar de program manager mw. A. Illidge, die fungeert als secretaris van de examencommissie De commissie speelt een doorslaggevende rol bij de toelating tot de opleiding en bij het verlenen van vrijstellingen. Tevens adviseert zij de decaan bij de adviezen aan de rector inzake studieduurverlengingen en andere verzoeken strekkend tot afwijking van het geregelde in het OER. Correspondentie voor de examencommissie kan bij het secretariaat afgegeven worden voor mw. Illidge. Alle verzoeken gericht aan de examencommissie dienen voorzien te zijn van de volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, en progressnummer (voor reeds ingeschreven studenten). 8

9 2.9 Klachten en Commissie van Beroep Klachten over het onderwijs kunnen bij de decaan van de faculteit of bij de examencommissie ingediend worden. Studenten met een klacht over de uitslag van een tentamen of over een beoordeling van een examen door de examencommissie hebben de mogelijkheid een beroepschrift bij de Commissie van Beroep in te dienen (LUNA, art. 23.1). Dit beroepschrift moet bij het secretariaat van de Rector Magnificus ingediend worden: Universiteit van de Nederlandse Antillen Jan Noorduynweg 111 Postbus 3059 Secretarial Office: Louëlla Blijden-Boelbaai Toetsbeleid De faculteit heeft in het verleden vrij conservatief getoetst: vooral schriftelijke toetsen in de vorm van schriftelijke tentamens en scripties. Omdat onderzoek aangeeft dat variatie en diversiteit van toetsen tot betere leerresultaten kan leiden is de faculteit in de laatste studiejaren begonnen om de toetsing meer te variëren. Ook streeft de faculteit er naar om meer gelegenheid te bieden voor mondeling tentamens in plaats van schriftelijk. De faculteit streeft er naar om toetsen aan te bieden die transparant, valide en betrouwbaar zijn. Er worden standaard voorbladen verstrekt. Voorafgaand aan een tentamen worden proeftentamens verstrekt aan studenten (of oude tentamens). Ook worden antwoordindicaties (en proeftentamens (soms oude tentamens)) voor een vak opgesteld en beschikbaar gesteld. Voor de opleidingen Recht (Bachelor en Master) heeft de faculteit doelstellingen en eindtermen over kennis en vaardigheden opgesteld die aansluiten aan de internationaal erkende Dublin-descriptoren. Deze eindtermen worden per vak vertaald in studiedoelen. De toets moet adequaat aansluiten aan de te bereiken studiedoelen, het niveau en de onderwijsvorm van het vak. De kern van het toetsbeleid is dat op die manier er een duidelijke relatie tussen de eindtermen van de studie, de studiedoelen van het vak en de toetsvormen bestaat. De regels omtrent toetsing zijn neergelegd in het Onderwijs- en Examenreglement (OER) (daarin worden toetsen aangemerkt als tentamens; en tentamens kunnen vervangen worden door praktische oefeningen, OER 4.2, 4.3). Het OER is gepubliceerd op Blackboard. Algemene regelgeving van examens De Bacheloropleiding Recht wordt afgesloten door een bachelorexamen, de Masteropleiding Recht door een masterexamen. De examens worden afgelegd in de vorm van een tentamen per programmaonderdeel (vak). Getentamineerd wordt over de tijdens de colleges behandelde stof en over de aangegeven literatuur en jurisprudentie. Omvang en inhoud van de vakken alsmede de studiedoelen en toetsvormen zijn beschreven in de studiegids. De toetsvorm kan nog binnen de eerste twee weken na aanvang van de colleges worden gewijzigd of aangevuld. De toetsen kunnen geheel of gedeeltelijk worden vervangen door een of meer praktische oefeningen. De docent geeft uiterlijk aan de start van de cursus, binnen twee weken, een weergave van de praktische oefening(en), de bijdragen van deze oefening(en) aan het eindcijfer en herkansingsmogelijkheden in relatie tot de eindtoets. 9

10 Het behaalde resultaat bij een praktische oefening is geldig voor het tentamen dat de betreffende collegecyclus afsluit, alsmede voor de bij die collegecyclus behorende herkansing(en); daarna komt het te vervallen. Oefening(en) die voor 20% of meer bijdragen aan het eindcijfer kunnen eenmaal worden herkanst. Creditopdrachten (die voor maximaal een halve punt gelden) tellen een academisch jaar mee. Een examen is pas behaald wanneer het totaal van alle tentamens en praktische oefeningen is gewaardeerd met een voldoende of met een cijfer van zes of hoger. De beoordeling geschiedt door het toekennen van een cijfer in de schaal van 1 tot en met 10 of door toekenning van voldoende of onvoldoende. Toetsvormen Binnen de faculteit wordt overwegend gebruik gemaakt van summatieve toetsen gericht op indicering van studievoortgang. Deze toetsen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden afgenomen en kunnen in overleg met de decaan worden gesplitst in deeltoetsen. De toetsen kunnen geheel of gedeeltelijk worden vervangen door één of meer praktische oefeningen en hebben betrekking op de verplichte studiestof. De toetsen worden in beginsel afgenomen aan het eind van het semester waarin de onderwijseenheid is aangeboden. Schriftelijke en mondelinge toetsen zijn twee structurele toetsvormen. Schriftelijke toetsen (tentamens) worden afgenomen door middel van open vragen, meerkeuzevragen of een combinatie van beide. Toetsen met open vragen zijn gericht op het toetsen van feitenkennis middels kennisvragen en/of contextgerelateerde onderwerpen middels casuïstiek. Bij iedere vraag wordt vermeld, welke waardering aan een goed antwoord wordt verbonden. Vanaf het studiejaar wordt blind getentamineerd. Dat betekend dat de student alleen zijn progressnummer op het tentamenwerk opgeeft, waardoor zijn identiteit voor de docent niet zichtbaar is. Mondelinge toetsen worden afgenomen in aanwezigheid van een deskundige derde. De beoordeling van tentamens geschiedt door het toekennen van een cijfer in de schaal van 1 tot en met 10, danwel door toekenning van een voldoende of onvoldoende.. Decimalen achter de komma worden afgerond, en wel van 0,1 tot en met 0,4 naar beneden, en van 0,5 tot en met 0,9 naar boven (art OER). Tentamenperiodes De normale tentamen(toetsings)perioden beginnen een week na het einde van de collegeperiodes (semester 1: december/januari; semester 2: mei/juni). Tentamens voor keuzevakken kunnen buiten de normale tentamenperiode afgenomen worden. Herkansingen Schriftelijke herkansingen kunnen georganiseerd worden in de periode december/ januari, mei/ juni of juli/ augustus (art. 5.3 OER). Indien een verplicht programmaonderdeel eens per twee jaar wordt aangeboden (alternerende vakken), wordt in het jaar waarin zij niet worden aangeboden twee herkansingen aangeboden. Een schriftelijk tentamen, waarvoor een voldoende is behaald, kan eenmaal opnieuw worden afgelegd, en wel uitsluitend bij de eerstvolgende herkansing. In dat geval telt het hoogste cijfer. Mondelinge toetsen waarvoor een voldoende is behaald kunnen niet opnieuw worden afgelegd. 10

11 Praktische oefeningen Onder praktische oefeningen wordt mede begrepen het deelnemen aan onderwijsactiviteiten die zijn gericht op het verkrijgen van praktische vaardigheden, zoals het houden van voordrachten en het maken van werkstukken. De docent geeft uiterlijk aan de start van de cursus, binnen twee weken, een weergave van de praktische oefening(en), de bijdragen van deze oefening(en) aan het eindcijfer en herkansingsmogelijkheden in relatie tot de eindtoets (bonuspunt). Indien de studenten niet voldoen aan de voorkennisvereiste(n), dienen zij toestemming voor deelname aan de examencommissie te vragen. Deelname gebeurt op eigen risico van de student. Het behaalde resultaat bij een praktische oefening is geldig voor het tentamen dat de betreffende collegecyclus afsluit, alsmede voor de bij die collegecyclus behorende herkansing(en); daarna komt het te vervallen. Praktische oefeningen waarvoor een voldoende is behaald kunnen niet opnieuw worden afgelegd. Scripties De procedure, beoordeling en herkansingsmogelijkheden bij bachelor- en masterscripties staan uitvoerig beschreven in de scriptiehandleiding en het Onderwijs- en Examenreglement van de faculteit (OER). De faculteit heeft voor bachelorstudenten een apart scriptietraject ingevoerd. Masterstudenten kunnen begin en onderwerp van het scriptietraject vrij kiezen. Stages Bachelorstages kunnen worden gevolgd bij bedrijven, organisaties en instellingen die voldoende garanties bieden voor een juridisch verantwoorde invulling en een goede begeleiding. Werkzaamheden voor de Tienda di Lei kunnen als bachelorstage worden aangemerkt wanneer de student tenminste vijf verschillende zaken van gemiddelde moeilijkheidsgraad heeft behandeld. Masterstages kunnen worden gevolgd a. bij de Hoge Raad en de Raad van State, en b. bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. De stage duurt minimaal vijf weken op basis van volledige werktijd of een daarmee vergelijkbare, door de stagecoördinator te bepalen, periode in deeltijd. De masterstage bij de Hoge Raad en de Raad van State duurt vijf weken. Het stageverslag heeft een omvang van minimaal 3000 en maximaal 7500 woorden (zonder noten; inhoudsopgave, literatuurlijst, bijlagen enz. worden daarbij buiten beschouwing gelaten). Stages kunnen worden ingebracht als keuzevak. Het stageverslag wordt beoordeeld met een voldoende of onvoldoende door de stagecoördinator. Indien het stageverslag onvoldoende wordt bevonden krijgt de student eenmaal de gelegenheid om het te verbeteren. Wordt het verslag nogmaals onvoldoende bevonden, dan wordt geen verdere herkansing geboden. Examencommissie Er is één examencommissie voor de Bachelor- en voor de Masteropleiding Recht die ook de rol van klachtencommissie vervult. Deze commissie bestaat uit drie docenten van de faculteit, onder wie de decaan, die in beginsel als voorzitter optreedt. Studenten kunnen hun verzoeken over onderwijs- en examenaangelegenheden sturen naar de program manager mw. A. Illidge, die fungeert als secretaris van de examencommissie. 11

12 Specifieke regelgeving Gedeelde vakken voor Bachelor en Master De opleidingen kunnen een aantal vakken delen hetgeen inhoudt dat hetzelfde vak aan zowel bachelor- als masterstudenten in een gezamenlijke cursus wordt aangeboden. Het gaat daarbij met name om keuzevakken. Om het niveauverschil tussen de Bachelor- en Masteropleiding minimaal te handhaven dient aantoonbaar verschillend te worden getoetst. Dit is onder andere mogelijk door de masterstudenten meer studiemateriaal en/of meer tentamenvragen te geven en/of deze groep een werkstuk/paper te laten schrijven. Kwaliteitsbewaking Studenten weten voorafgaande aan de toets, op welke wijze getoetst wordt, hoe en waarop zij beoordeeld worden (transparantie). Dit wordt daarom duidelijk van tevoren aan studenten gecommuniceerd door beschikbaarstelling van proeftentamens en het houden van responsiecolleges. De toetsen zijn representatief voor het niveau en inhoud van het gegeven vak (validiteit). Dit betekent onder andere dat ieder belangrijk onderwerp uit de leerstof in de toets aan bod moet komen en dat zowel kennis als ook analytisch vermogen getoetst wordt. De toets is betrouwbaar met name doordat vragen en opdrachten duidelijk zijn, de toets lang genoeg is om toevalstreffers te beperken, beoordelingscriteria en beoordelingsmethode duidelijk zijn en de beoordeling objectief en consistent geschiedt. De betrouwbaarheid (consistentie) van toetsen wordt ook zoveel als mogelijk bewerkstelligd door goede randvoorwaarden bij de afname te scheppen, de afname te standaardiseren en docenten en surveillanten vooraf te instrueren. De beoordeling vindt plaats met behulp van vooraf opgestelde antwoordmodellen en beoordelingscriteria. Kwaliteitswaarborging De decaan en examencommissie dragen bij aan de borging van het toetsbeleid vanuit de rol van klachtencommissie. Klachten ten aanzien van tentamens worden door de decaan binnen de examencommissie behandeld. Tentamens worden binnen de secties vooraf collegiaal getoetst. Achteraf worden tentamens steekproefsgewijs getoetst. Ook vindt toetsing plaats door tentamens voor te leggen aan visiterende (nul)hoogleraren. De kwaliteit van de toets wordt ook gewaarborgd door intercollegiale toetsing van het eindniveau van de toetsen vanuit de vaste staf binnen de secties met de hoogleraar. In het studiejaar is er binnen de vaste staf een steekproef gehouden over de beoordeling van bachelor- en masterscripties. Deze evaluatie zal voortaan periodiek gehouden worden. Tentamens worden middels structurele enquêtes onder studenten regelmatig geëvalueerd. In principe is de gastdocent verantwoordelijk voor de toetsvorm en inhoud. Dit dient echter wel te gebeuren in samenspraak met de sectiecoördinator (de secties zijn: privaatrecht, staats- & bestuursrecht, strafrecht, en algemene rechtswetenschap). Door de toetsinhoud(en) aan te laten sluiten bij de leerdoel(en) van het betreffende programmaonderdeel wordt de validiteit zoveel als mogelijk gewaarborgd. 12

13 2.11 Relevante reglementen De relevante reglementen voor de student zijn: het Onderwijs- en examenreglement (OER 2013) (op blackboard) Tentamen- en Fraudereglement UNA 2006(op blackboard) Landsverordening Universiteit Nederlandse Antillen (LUNA, zie Bestuurs- en Beheersreglement UNA Studentenstatuut

14 3 STUDEREN AAN DE FdR 3.1 De onderwijsprogramma s De FdR biedt zowel een Bachelor- als een Masteropleiding Recht aan op WO-niveau. Het programma van deze opleidingen is sterk op de Nederlandse onderwijsprogramma s georiënteerd. Daarvoor bestaan verschillende redenen. De opleiding moet niet alleen aansluiten op de Antilliaanse, maar zo veel mogelijk ook op de Nederlandse beroepenmarkt. De Bacheloropleiding dient niet alleen toegang te geven tot de eigen Masteropleiding van de Universiteit van de Nederlandse Antillen, maar ook tot de in Nederland aangeboden juridische masters. Dergelijke aansluiting op de Nederlandse masterprogramma s wordt momenteel geboden door de Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen en de de Universiteit Utrecht. Het recht wordt weliswaar in de eerste plaats benaderd vanuit de eigen, Antilliaanse, regelgeving, maar die is in zo sterke mate op de Nederlandse gebaseerd, dat ook het Nederlandse recht in de opleiding een prominente rol speelt. Bovendien wordt in sterke mate gebruik gemaakt van literatuur die is ontwikkeld ten behoeve van het Nederlandse onderwijs. Het aan de opleidingen ten grondslag liggende bachelor/master-systeem (Ba/Ma) wordt tegenwoordig in de gehele Europese Unie gebruikt, wat internationale uitwisselingen vergemakkelijkt en de internationale erkenning van de diploma s ten goede komt. Door het met goed gevolg afsluiten van de Bacheloropleiding wordt de graad verkregen van Bachelor of Law. Dat men deze graad heeft behaald kan worden aangeduid door de letters LLB achter de naam te plaatsen. De succesvolle afronding van de Masteropleiding geeft recht op de titel meester in de rechten, aangeduid door de letters mr. voor de naam, of de letters LLM er achter te plaatsen. De opleidingen recht zijn in het voorjaar 2011 door de QANU (Quality Assurance Netherlands Universities) gevisiteerd. De QANU heeft op basis van het kwaliteitskader voor bestaande opleidingen van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) een positief advies aan de NVAO uitgebracht. De NVAO heeft in januari 2012 de opleidingen positief beoordeeld, hetgeen ook op de website van de NVAO is vermeld en op basis waarvan het kwaliteitsstempel van de NVAO op de afstudeerbullen kan worden geplaatst. 3.2 Het Onderwijs- en Examenreglement (OER) De gang van zaken rondom het onderwijs wordt beheerst door het Onderwijs- en Examenreglement (OER). Het OER en wijzigingen daarvan worden vastgesteld door de decaan, maar niet voordat hij daarover de Faculteitsraad heeft gehoord. Aan het OER kunnen medewerkers en studenten rechten en plichten ontlenen die bij verschillende facetten van het onderwijs van belang zijn. Studenten worden geacht kennis te nemen van het OER en de daarin vervatte regels. Wijzigingen van het OER zullen via blackboard bekend worden gemaakt. Het OER is van hogere rang dan deze Studiegids. In het geval dat deze Studiegids informatie bevat die in strijd is met regels uit het OER, hebben de regels uit het OER voorrang. 14

15 3.3 Omvang van de onderwijsprogramma s De Bacheloropleiding duurt in beginsel drie studiejaren. Elk jaar bestaat uit 60 European credits (ec). De gehele Bachelor heeft dus een omvang van 180 ec. Eén ec staat op grond van het European Credit Transfer System voor 28 uur studie. Eén studiejaar bestaat derhalve uit 1680 uur studie. De Masteropleiding sluit aan op de Bacheloropleiding en heeft een omvang van 60 ec (in beginsel 1 studiejaar). Een afgeronde rechtenopleiding bestaat uit een bachelor én een master. 3.4 Indeling van een studiejaar De studiejaren zijn verdeeld in twee semesters. Het eerste semester loopt van september tot en met december, het tweede van eind januari tot en met mei. Beide semesters worden afgesloten met een tentamenperiode. De mogelijkheid wordt geboden om een semester aan een buitenlandse universiteit te volgen (zie onder 3.12). De faculteit biedt uitsluitend een voltijdsprogramma aan. Zij probeert echter zo veel mogelijk aan de behoeften van de talrijke studenten die werken naast hun studie tegemoet te komen. Colleges worden uitsluitend na uur gegeven, en bij voorkeur na uur. De laatste colleges eindigen om uur. 3.5 De doelstellingen van de opleiding De doelstellingen van de opleidingen die aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid worden aangeboden worden uitgedrukt in zogenaamde eindtermen. Deze eindtermen geven aan welk werk- en denkniveau en welke kennis en professionele vaardigheden mogen worden verwacht van iemand die de opleiding met goed gevolg heeft afgerond. Deze eindtermen zijn hieronder afgedrukt. Voor de Bachelor- en Masteropleiding gelden verschillende eindtermen Eindtermen Bachelor Recht De Bacheloropleiding Recht beoogt: de bachelor uit te rusten met een brede wetenschappelijke vorming in het recht, gericht op zelfstandigheid en academisch denkniveau de bachelor uit te rusten met een brede kennis van het recht, in het bijzonder het Antilliaanse recht en het Antilliaanse rechtssysteem, binnen een ruimere context van culturele, historische, economische en internationale ontwikkelingen de bachelor uit te rusten met de kennis, het inzicht en de vaardigheden die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Master Recht Academisch werk- en denkniveau: 1. de bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht (Antilliaans en Nederlands) alsmede de systematiek ervan 2. de bachelor beheerst deze kennis binnen een ruimere context van culturele, historische en internationale ontwikkelingen 3. de bachelor is vertrouwd met de grondslagen en de metajuridische aspecten van het recht, en heeft besef van de eigen aard van de rechtsbeoefening 4. de bachelor heeft in zijn omgang met het recht een kritische houding 15

16 Juridische kennis en professionele vaardigheden: 5. de bachelor heeft een brede kennis van alsmede inzicht in de grondslagen van het recht, in het bijzonder de deelgebieden: a. privaatrecht b. staats- en bestuursrecht c. strafrecht d. internationaal (privaat en publiek) recht 6. de bachelor heeft kennis van de algemene rechtsleer 7. de bachelor heeft basiskennis van onder meer de deelgebieden rechtsgeschiedenis, rechtseconomie en sociologie van het Caribisch gebied 8. de bachelor is in staat uit een feitencomplex de juridisch relevante feiten te selecteren en te benoemen 9. de bachelor is in staat zelfstandig vakliteratuur, wet- en regelgeving en jurisprudentie te begrijpen, te interpreteren en toe te passen in concrete situaties 10. de bachelor is in staat juridische begrippen en leerstukken te plaatsen tegen een historische of maatschappelijke achtergrond 11. de bachelor is in staat om vraagstukken rechtsvergelijkend te benaderen zowel en vooral tussen het Curaçaose en het Nederlandse recht, maar ook andere rechtssystemen 12. de bachelor is in staat om eenvoudig juridisch onderzoek te verrichten door het op een effectieve en efficiënte manier verzamelen en interpreteren van juridische informatie, het scherp onderscheiden van feiten en meningen en het beantwoorden van gestelde vragen 13. de bachelor is in staat een juridisch gefundeerd antwoord te geven op eenvoudige vragen uit de praktijk. 14. de bachelor is in staat een eenvoudig juridisch betoog te schrijven (probleemstelling formuleren, juridisch argumenteren, opbouw, constructie, leesbaarheid) en dit mondeling te presenteren 15. de bachelor is in staat om een beargumenteerde positie in te nemen in een juridisch debat van een gemiddelde moeilijkheidsgraad en een standpunt te verwoorden met kracht van argumenten Eindtermen Master Recht De Masteropleiding Recht beoogt: voortbouwend op de kennis en vaardigheden die in de Bachelorfase zijn verworven, de kennis van de master verder te verdiepen en te integreren met kennis die op het gebied van de gekozen afstudeerrichting is verworven, en tevens de vaardigheid om deze kennis in praktijksituaties toe te passen te versterken de master op te leiden tot een breed gevormde academicus die in staat is zich te bewegen op een hem onbekend rechtsgebied en zich door eigen studie en onderzoek de kennis die hij op een bepaald moment nodig heeft eigen kan maken Academisch werk- en denkniveau: 1. de master heeft een helder inzicht in het geldende recht alsmede in de grondbeginselen en de systematiek daarvan. Hij is in staat om dit inzicht op anderen over te brengen 2. de master beheerst deze brede kennis binnen een ruimere context van culturele, historische en internationale ontwikkelingen en kan daar kritisch op reflecteren 16

17 3. de master heeft in zijn omgang met het recht een kritische houding Juridische kennis en professionele vaardigheden: 4. de master heeft een grondige kennis van het deelgebied privaat- en/of publiekrecht 5. de master kan kritisch reflecteren op aspecten van metajuridica 6. de master is in staat om literatuur, juridische bronnen en complexe casus, ook op een onbekend rechtsgebied, diepgaand te analyseren en te interpreteren, rekeninghoudend met maatschappelijke en rechtshistorische aspecten, daarover kritische vragen te stellen en (vernieuwende) oplossingen aan te dragen; de master is in staat hierover mondeling en schriftelijk helder te presenteren voor zowel vakgenoten als niet-juristen 7. de master is in staat om vraagstukken rechtsvergelijkend te benaderen zowel en vooral tussen het Antilliaanse en het Nederlandse recht, en ook andere rechtssystemen inhoudelijk te bestuderen 8. de master is in staat om een positie in te nemen in een wetenschappelijk juridisch debat op het gespecialiseerde deelgebied en met kracht van argumenten een standpunt te verwoorden 9. de master is in staat om zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek van enige omvang op academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren (formuleren van onderzoeksvraag/probleemstelling, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens, conclusies trekken, evalueren en aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek) 3.6 Opbouw van de programma s Bachelor 1 Het eerste jaar van de Bacheloropleiding (aangeduid als propedeuse of Bachelor 1) heeft een inleidend karakter. De student maakt kennis met de belangrijkste onderdelen van het recht en leert een aantal voor de jurist onmisbare vaardigheden. Men moet deze Bachelor 1 binnen twee jaar hebben doorlopen. Wie zijn Bachelor 1 nog niet volledig heeft afgerond, maar daarin minimaal dertig (30) ec heeft behaald en bovendien voor Algemene rechtsleer, Juridisch Nederlands en Juridische vaardigheden I een voldoende heeft, mag maximaal veertig (40) ec behalen in het tweede en het derde jaar van de Bachelor, mits hij voldoet aan de specifieke, vakgebonden voorkennisvereisten. Het eerste jaar omvat de volgende vakken (omschrijvingen van de vakken vindt u in hoofdstuk 7): Algemene rechtsleer (8 ec) Beginselen van het privaatrecht (8 ec) Beginselen van het staatsrecht (4 ec) Beginselen van het bestuursrecht (4 ec) Juridische vaardigheden I (4 ec) Juridisch Nederlands (6 ec) Beginselen van het strafrecht (8 ec) Elementair internationaal recht (4 ec) Rechtsgeschiedenis (6 ec) Juridische vaardigheden II (4 ec) Integratievak I (4 ec) 17

18 Daarnaast moeten de studenten aantonen gedurende de Bachelor 1 ten minste vijf (5) lezingen aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen of buiten de Universiteit van de Nederlandse Antillen over een juridisch onderwerp te hebben bijgewoond. Alle lezingen van de UNA tellen mee, bij twijfel over de geldigheid van externe lezingen kunt u zich tot de faculteit wenden. Bij het afronden van de B-1-fase moet het lijstje met de lezingen bij de office manager ingeleverd worden Bachelor 2 en Bachelor 3 Het tweede en het derde jaar van het bachelorprogramma lopen zonder afgrenzing in elkaar over. De student mag zelf de volgorde bepalen waarin hij de vakken volgt, mits hij aan de voorkennisvereisten voldoet. In paragraaf worden aanbevelingen gedaan voor het bepalen van de meest geschikte volgorde. In deze twee jaar moet een reeks verplichte vakken worden behaald, en daarnaast drie keuzevakken. De verplichte vakken zijn (omschrijvingen van de vakken vindt u in hoofdstuk 7): Verbintenissenrecht (10 ec)* Goederenrecht (10 ec)* Personen- en familierecht (6 ec) Ondernemingsrecht (6 ec) Burgerlijk procesrecht (4 ec) Internationaal privaatrecht (4 ec) Europees recht (4 ec) Staatsrecht (8 ec)* Bestuursrecht (8 ec)* Internationaal publiekrecht (6 ec) Materieel strafrecht (8 ec)* Strafprocesrecht (8 ec)* Sociologie van het Caribisch gebied (6 ec) Rechtseconomie (6 ec) Verder moet hetzij Arbeidsrecht, dan wel Beginselen van het belastingrecht worden gevolgd (gebonden keuze), plus twee vrij te kiezen vakken. 1 Een van deze keuzevakken mag worden vervangen door een (in beginsel door de student zelf te organiseren) stage. Voor afronding van de Bacheloropleiding moet er ook een scriptie geschreven worden. De met een * aangegeven (hoofd)vakken worden in beginsel alternerend gegeven: in het ene jaar Verbintenissenrecht OF Goederenrecht, Staatsrecht OF Bestuursrecht, en Strafrecht OF Strafprocesrecht, in het daarop volgende jaar het andere vak. De studenten moeten aantonen sinds het behalen van de Bachelor 1 tien (10) lezingen aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen of buiten de Universiteit van de Nederlandse Antillen over een juridisch onderwerp te hebben bijgewoond. Voor de hele studieduur van de Bachelor moeten de studenten dus ten minste vijftien (15) lezingen gevolgd te hebben. Alle lezingen van de UNA tellen mee, bij twijfel over de geldigheid van externe lezingen kunt u zich tot de faculteit wenden. Bij het afronden van de B 2/3-fase moet het lijstje met de lezingen bij de office manager ingeleverd worden. 1 Indien aan de voorkennisvereisten wordt voldaan, mogen hiervoor ook keuzevakken uit het masterprogramma worden gebruikt. 18

19 Studierooster B 2/3 Om in de B2/3-fase inzicht te hebben hoeveel onderwijs gevolgd moet worden om in 2 studiejaren dit gedeelte af te ronden is het aan te raden een studierooster te maken. Het onderstaande formulier kan daarbij gebruikt worden. B2 najaar (1e semester) B2 voorjaar (2e semester) Strafrechtelijk hoofdvak aantal punten Privaatr. hoofdvak aantal punten (materieel strafrecht of (Verbintenissenrecht of strafprocesrecht) 8 Goederenrecht) 10 Staatsr. hoofdvak aantal punten (keuze-)vak aantal punten (Staats- of Bestuursrecht) 8 (keuze-)vak aantal punten (keuze-)vak aantal punten (keuze-)vak aantal punten (keuze-)vak aantal punten (keuze-)vak aantal punten (keuze-)vak aantal punten totaal punten (ongeveer 30) totaal punten (moet ongeveer 30 zijn) totaal punten B2 (moet minimaal 60 zijn) 19

20 B3 najaar (1e semester) B3 voorjaar (2e semester) Strafrechtelijk hoofdvak aantal punten Privaatr. hoofdvak aantal punten (Materieel strafrecht / Verbintenissenrecht of Strafprocesrecht) 8 Goederenrecht) 10 Staatsr. hoofdvak aantal punten Bachelor scriptie aantal punten (Staats- of Bestuursrecht) 8 8 (keuze-)vak aantal punten (keuze-)vak aantal punten 6 6 (keuze-)vak aantal punten (keuze-)vak aantal punten 6 6 (keuze-)vak aantal punten (keuze-)vak aantal punten 6 6 totaal punten (ongeveer 30) totaal punten (moet ongeveer 30 zijn) totaal punten B3 (moet ongeveer 60 zijn) totaal punten B2/3 (moet minimaal 120 zijn) Nota bene: De inroostering van de hoofdvakken kan per academisch jaar verschillend zijn qua semester. In het studiejaar 2013/2014 worden de publiekrechtelijke hoofdvakken in het 1 e semester gedoceerd en het privaatrechtelijk hoofdvak in het 2 e semester. U kunt dan bovenstaande formulieren (qua semester) invullen. 20

21 3.6.3 De Masteropleiding De Masteropleiding kent drie richtingen: privaatrecht, publiekrecht en een gemengde richting. De student stelt de faculteit schriftelijk in kennis van de door hem/ haar gekozen richting voorafgaand aan het eerste Master tentamen of praktische oefening. Voor alle richtingen zijn de vakken Reflectie op het recht en Integratievak II verplicht. De privaatrechtelijke richting bestaat verder uit twee privaatrechtelijke Masterhoofdvakken van 8 ec en drie keuzevakken van 6 ec (waarvan ten minste twee op het gebied van het privaatrecht). De publiekrechtelijke richting bestaat uit twee publiekrechtelijke Masterhoofdvakken van 8 ec en drie keuzevakken van 6 ec (waarvan ten minste twee op het gebied van het publiekrecht). Voor alle richtingen geldt dat een Masterscriptie van 14 ec moet worden geschreven en verdedigd. Deze scriptie moet qua onderwerpkeuze aansluiten bij de gekozen afstudeerrichting. In alle richtingen kan één keuzevak worden ingevuld door middel van een masterstage. Na voorafgaande goedkeuring van de examencommissie kunnen studenten eveneens afstuderen in een gemengde studierichting. Het beoogde gekozen pakket aan (keuze)vakken (of stage) en de bijbehorende scriptie moet daarbij wel één samenhangend geheel vormen. De inhoud van de masterhoofdvakken en de keuzevakken kan van jaar tot jaar wisselen; de mogelijkheid tot herkansing is daarom beperkt. Aan de Masteropleiding mag worden begonnen zodra men zijn Bachelor 1 en 90 ec in het tweede en het derde jaar van de Bachelor heeft behaald en de bachelorscriptie al verdedigd is, mits men voldoet aan de specifieke, vakgebonden voorkennisvereisten. 3.7 Inbreng van elders behaalde resultaten Het is op twee manieren mogelijk om elders behaalde resultaten in te brengen: Indien een in het programma opgenomen vak reeds met goed resultaat aan een andere onderwijsinstelling is gevolgd, kan daarvoor van de examencommissie een vrijstelling worden verkregen. De commissie gaat daartoe alleen over wanneer zij omvang en inhoud van het elders gevolgde vak tenminste gelijkwaardig acht aan omvang en inhoud van het door de FdR aangeboden vak. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe lang geleden het elders genoten vak is behaald. Over het algemeen is de commissie terughoudend bij het verlenen van vrijstellingen. Aan een andere onderwijsinstelling met goed resultaat gevolgde vakken, die niet voorkomen in het curriculum van de FdR, kunnen als keuzevak worden ingebracht, mits de examencommissie daarvoor toestemming verleent. De commissie beoordeelt daartoe aard en omvang van het gevolgde vak en de inpasbaarheid binnen het curriculum van de FdR. In de onder 3.6 genoemde gevallen kan de examencommissie, onder dezelfde voorwaarden, ook goedkeuring verlenen aan inbreng anders dan als keuzevak (dus: in plaats van een verplicht vak). 3.8 Aanbevolen studievolgorde: vuistregels De faculteit houdt er rekening mee dat de studenten recht in heel verschillende levensfasen en situaties verkeren. Sommigen studenten streven ernaar de studie nominaal 21

22 (drie jaar (Bachelor) plus één jaar Master te volgen, terwijl anderen op voorhand kiezen voor een langzamer studietempo vanwege hun werk. Het vaststellen van de juiste studievolgorde blijkt bij elke individuele student te vragen om maatwerk. Om deze reden zal in deze studiegids geen aanbevolen studievolgorde meer worden afgedrukt. In plaats daarvan zal hieronder een vijftal vuistregels worden geformuleerd die bij het bepalen van de studievolgorde ongeacht het studietempo behulpzaam kunnen zijn. Voor meer informatie en assistentie bij de toepassing van deze vuistregels op uw specifieke situatie kunt u altijd een afspraak maken met de decaan of een ander lid van de vaste staf (uw mentor of de program manager). De vuistregels zijn de volgende: - Studeer fase voor fase. De rechtenopleiding bestaat uit drie fasen: de Bachelor-1- fase (het eerste jaar), de Bachelor-2/3-fase (het tweede en derde jaar) en de Masterfase. Omdat de studie een oplopende moeilijkheidsgraad heeft, begint u in de ideale situatie pas aan een nieuwe fase als u de voorgaande fase in het geheel hebt afgerond. De doorstroomregelingen die aan onze faculteit gelden (zie par ) voor doorstroming van de Bachelor-1-fase naar de Bachelor-2/3-fase en van de Bachelor-2/3-fase naar de Masterfase zorgen er bovendien voor dat u in sommige gevallen niet aan de nieuwe fase mag beginnen. Echter, zelfs als u wel aan de doorstroomeisen voldoet, verdient het aanbeveling de afronding van de eerdere fase prioriteit te verlenen boven het beginnen aan een nieuwe fase. o Voorbeeld: Als u in de Bachelor-1-fase in het tweede semester de vakken Beginselen Strafrecht, Beginselen Bestuursrecht en Rechtsgeschiedenis nog niet hebt gehaald, is het niet verstandig het herkansen van deze vakken te combineren met meerdere zware tentamens uit de Bachelor-2/3-fase. U kunt beter opnieuw aandacht besteden aan de vakken die u nog moet doen uit het eerste jaar en hooguit 1 vak (of 2 kleine vakken) uit de Bachelor-2/3- fase proberen. Als u in tegenstelling tot de aanbeveling in het voorbeeld ervoor kiest om naast herkansingen uit een vorige fase eveneens veel tentamens uit de volgende fase te proberen, is dat niet alleen onverstandig, maar ook riskant. Op grond van art Onderwijs- en Examenreglement (OER) vervallen alle vakken van studenten die niet binnen twee jaar de Bachelor-1-fase hebben afgerond. Iemand die al zijn tijd en energie steekt in de vakken van de volgende fase en daardoor de vakken die hij/zij nog moet doen uit een vorige fase verwaarloost, loopt het risico na twee jaar met lege handen te staan. Voor de overgang van de Bachelor-2/3-fase naar de Masterfase geldt een dergelijke vervalregeling niet, maar ook daar kan het riskant zijn te vroeg met de Masterfase aan te vangen. Op grond van de LUNA mag u maximaal vier jaar over het behalen van uw Masterdiploma doen. Zolang u de Mastertentamens met rust laat en zich concentreert op het afronden van de Bachelor, begint de termijn niet te lopen en kunt u in de volgende fase van uw studie in alle rust uw Master afronden. - Schuif eenmaal in de Bachelor-2/3-fase aanbeland de grote vakken niet teveel voor u uit. Vanwege de zwaarte in ec kunnen de vakken Verbintenissenrecht, Goederenrecht, (Materieel) strafrecht, Strafprocesrecht, Staatsrecht en Bestuursrecht worden gezien als de hoofdvakken van de Bachelor- 2/3-fase. Voor de meeste van deze vakken geldt bovendien dat ze alternerend (d.w.z. eens per twee jaar) worden gegeven. Op het moment dat u de Bachelor-2/3- fase hebt bereikt (bij voorkeur na afronding van de Bachelor-1-fase (zie boven)), is 22

23 het zaak zo snel mogelijk met deze vakken aan te vangen. Op deze manier loopt u zo weinig mogelijk studievertraging op als het u in een collegejaar onverhoopt niet zou lukken één of meer van deze vakken te halen. - Neem in tentamenperiodes niet teveel hooi op uw vork. Sommige studenten schrijven zich in een tentamenperiode soms voor wel tien verschillende tentamens in. Dit betreft vooral studenten die in een tentamenperiode een te groot aantal herkansingen van een vorig studiejaar willen combineren met nieuwe vakken. Dit is zeer onverstandig. Een student die zich inschrijft voor een te groot aantal tentamens loopt het risico uiteindelijk aan geen van de tentamens de aandacht te kunnen geven die nodig is voor een goed resultaat. Uit de praktijk blijkt dat studenten die zich voor teveel tentamens inschrijven weinig tot geen van die tentamens met goed gevolg afleggen. Een student die zich inschrijft voor 10 tentamens en er daarvan slechts 2 haalt, is uiteindelijk slechter af dan een student die zich inschrijft voor 4 tentamens en er daarvan 3 haalt. Een maximum aantal tentamens per tentamenperiode is moeilijk te geven. Dat is onder meer afhankelijk van de aard en de omvang van de betreffende tentamens, alsmede van de student in kwestie. In het algemeen zou kunnen worden gesteld dat 4 of 5 tentamens per tentamenperiode (maximaal 30 ec) als grens zou kunnen worden gehanteerd. Voor studenten die ervoor kiezen in een langzamer tempo te studeren kan dit aantal lager liggen. Wees voorzichtig met de hertentamens. Tot nu toe kunnen tentamens zonder begrenzing herhaald worden. Het blijkt echter dat studenten die de hertentamens herhaaldelijk afleggen vaak in de cijfers omlaag gaan, dus steeds slechter worden. Vermijd dat een vak een angstvak wordt. Deze vuistregel moet bovendien nadrukkelijk in samenhang worden gezien met de eerste: geef bij meerdere tentamens altijd prioriteit aan de tentamens die u nog moet afronden uit de eerdere fase. - Begin tijdig met de bachelorscriptie. Afronding van de bachelorscriptie blijkt in de praktijk een probleem te zijn. Studenten die tijdig beginnen met het schrijven van de scriptie lopen een aanzienlijk kleinere kans later in de studie onnodige vertraging op te lopen. De faculteit biedt in beginsel tweemaal per studiejaar een scriptietraject met een aantal brede thema s aan waarbinnen u een scriptieonderwerp kunt kiezen. Binnen het scriptietraject verzorgen docenten enkele verplichte scriptiecolleges, waarin een korte toelichting op de thema s gegeven wordt en vervolgens ingegaan wordt op verschillende aspecten van scriptieonderzoek (ontwikkeling probleemstelling, uitwerking daarvan in de scriptie, hoofdstukindeling, brongebruik, etc.), maar ook aandacht aan computervaardigheden wordt besteed. Na deze inleidende fase wordt individueel gewerkt en op individuele basis door de docent begeleid. Bovendien: u mag pas aan uw Master beginnen als u de Bachelor-1-fase hebt afgerond en in de Bachelor-2/3-fase 90 ec hebt behaald, inclusief de bachelorscriptie. - Geef verplichte vakken voorrang boven extra keuzevakken. Zowel in de Bachelor als de Master is plaats ingeruimd voor keuzevakken. Elk jaar probeert de rechtenfaculteit een interessant en actueel pakket aan keuzevakken in te ruimen voor haar studenten. Sommige studenten vinden deze keuzevakken zo interessant dat ze ervoor kiezen meer keuzevakken te volgen dat strikt noodzakelijk is. Daarmee is op zichzelf helemaal niets mis. Voor studenten die echter nog een groot 23

2010-2011 STUDIEGIDS FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN PER 1 SEPTEMBER 2010

2010-2011 STUDIEGIDS FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN PER 1 SEPTEMBER 2010 2010-2011 STUDIEGIDS FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN PER 1 SEPTEMBER 2010 INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE INLEIDING... 5 1 ALGEMENE INLEIDING... 5 1.1 DE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

STUDIEGIDS UNIVERSITY OF CURAÇAO FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID DR. MOISES DA COSTA GOMEZ

STUDIEGIDS UNIVERSITY OF CURAÇAO FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID DR. MOISES DA COSTA GOMEZ 2015-2016 STUDIEGIDS FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITY OF CURAÇAO DR. MOISES DA COSTA GOMEZ PER OKTOBER 2015 INHOUDSOPGAVEUNIVERSITY OF CURAÇAO... 1 1 ALGEMENE INLEIDING... 5 1.1 DE UNIVERSITY

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European Law School Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bachelor European

Nadere informatie

Overgangsregeling Nederlands recht

Overgangsregeling Nederlands recht Overgangsregeling Nederlands recht Inhoudsopgave 1. Het nieuwe onderwijsprogramma...2 Doctoraal Nederlands recht...2 I. Verplicht doctoraal...2 II. Afstudeerrichtingen...3 III. Scriptie...3 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen

3. Groepen In deze overgangsregeling wordt uitgegaan van een indeling van studenten in vier groepen Overgangsregeling Bacheloropleiding Fiscaal recht 2008 1. Uitgangspunten overgangsregeling Behaalde studiepunten in het onderwijsprogramma bacheloropleiding Fiscaal recht dat met ingang van 1 september

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2012/00018 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

STUDIEGIDS UNIVERSITY OF CURAÇAO FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID DR. MOISES DA COSTA GOMEZ

STUDIEGIDS UNIVERSITY OF CURAÇAO FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID DR. MOISES DA COSTA GOMEZ 2016-2017 STUDIEGIDS FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITY OF CURAÇAO DR. MOISES DA COSTA GOMEZ PER AUGUSTUS 2016 INHOUDSOPGAVEUNIVERSITY OF CURAÇAO... 1 1 ALGEMENE INLEIDING... 5 1.1 DE UNIVERSITY

Nadere informatie

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht

Mocht je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben dan kun je je wenden tot de studieadviseur. Inleiding SBR Inleiding privaatrecht 2014/2015 2013/2014 2012/2013 OVERZICHT PROGRAMMA NOTARIEEL RECHT 1. Inleiding Vanaf het academisch jaar 2015-2016 is het nieuwe bachelorprogramma in werking getreden. Van het nieuwe bachelorprogramma

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd.

In de inbrengtabellen is aangegeven welke cursus uit het nieuwe curriculum een cursus uit het oude curriculum kan vervangen en omgekeerd. Rechtsgeleerdheid vanaf studiejaar 2015-2016 In het studiejaar 2014-2015 zal het eerste jaar van het huidig curriculum bachelor voor het laatst aangeboden worden. Vanaf 2015-2016 gaat het nieuwe programma

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 0 5 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie Bacheloropleiding Fiscaal Recht, verweerder

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2012/02957/RVK I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling De Onderwijs-

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen

Nieuwe regelingen toegang en toelating masteropleidingen Datum 27 mei 2014 Onderwerp Toegang en toelating masteropleidingen FdR 2014-2015, relevante artikelen uit de hoofdstukken 5 van de FdR Onderwijs- en Examenregelingen 2014-2015 van de desbetreffende master

Nadere informatie

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002

Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Overgangsregelingen Nederlands recht, Fiscaal recht en Criminologie 2002 Inhoud 1. Uitgangspunten overgangsregelingen 2. Invoering nieuwe structuur 3. Studiepunten en ECTS-credits 4. Samenhang diploma

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid

Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid Overgangsregelingen 2013-2014 - Fac. der Rechtsgeleerdheid agv. wijzigingen onderwijsprogramma s FdR Concept - Leiden, 5 augustus 2013 V2 1 Overzicht miv. 1 sept. 2013 gewijzigde onderwijsprogramma s en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 van 5 U2013/01230 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014

Nadere informatie

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming

Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Invoerings- en overgangsregeling master i.v.m. invoering herziene opleiding per 2016-2017 voor Recht en Onderneming Met ingang van 1 september 2016 start de vernieuwde master Onderneming en recht. Toelating

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid. Masteropleiding 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding U2014/02482 De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Rechtsgeleerdheid De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 4 0 1 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam en woonplaats], appellant tegen de Facultaire Examencommissie van de Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5

U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 U I T S P R A A K 1 4-3 0 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellante tegen het Bestuur van de Faculteit Campus Den Haag, verweerder

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014

REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014 REGLEMENT EXAMENCOMMISSIE MASTER per 1 september 2014 Voor informatie over uitleg en toepassing van deze regeling kunt u terecht bij de secretaris van de commissie, via e-mail te bereiken op Examencommissie.Rechten@uu.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten Inleiding 1

INHOUDSOPGAVE. 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten Inleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Gevolgen invoering Brede bachelor voor zittende (schakel) studenten 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Hoe ziet het eerste jaar van de Brede bachelor er uit? 1 1.3 Hoe ziet de jaarindeling van het

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5 1 6 3 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie van de opleiding Bestuurskunde, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

U I T S P R A A K 10 136

U I T S P R A A K 10 136 U I T S P R A A K 10 136 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid, verweerder 1. Ontstaan

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4

U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 U I T S P R A A K 1 3 1 5 4 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, verweerder

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009

Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009 Onderwijs- en Examenregeling 2008-2009 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding Rechtsgeleerdheid incl. Examenreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3-0 87

U I T S P R A A K 1 3-0 87 U I T S P R A A K 1 3-0 87 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT

MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT MAAK KENNIS MET DE OPLEIDING NOTARIEEL RECHT FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID MR. F.A. GROOTE WASSINK WELKOM Wat is notarieel recht? Opbouw opleiding Beroepsperspectief Studeren aan de VU Praktische zaken

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws)

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Master of Laws) U2016/. De uitvoeringsregeling treedt

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling 2009-2010 Onderwijs- en Examenregeling 2009-2010 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Incl. Examenreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 5-147 Rapenburg 70 Postbus 9500 2300 RA Leiden T 071 527 81 18 van het College van beroep van de Universiteit Leiden inzake het beroep van de [naam], appellant tegen het Bestuur der

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 0-1 37 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen de Examencommissie Bachelor Rechtsgeleerdheid, verweerder 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 1 3 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Sociale Wetenschappen, verweerder

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5

U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 U I T S P R A A K 1 3 0 5 5 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van XXX, appellante tegen het Bestuur van de Faculteit der Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 0 0

U I T S P R A A K 1 3 1 0 0 U I T S P R A A K 1 3 1 0 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam appellant], appellant tegen de Examencommissie Master Political Sciences, verweerder

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 0 4 9

U I T S P R A A K 1 4 0 4 9 U I T S P R A A K 1 4 0 4 9 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen de Examencommissie Bachelor Fiscaal Recht, verweerder 1.

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

U I T S P R A A K

U I T S P R A A K U I T S P R A A K 1 3 2 3 6 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam en woonplaats apellant], appellant tegen examinator Politiek en Politieke Wetenschap,

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2013 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING NEERLANDISTIEK (PROGRAMMA REDACTEUR-EDITOR) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Minimumeisen scripties

Minimumeisen scripties Minimumeisen scripties 1. Algemeen... 1 2. Beoordelingsprotocol... 2 3. Scripties naar aanleiding van een stage... 4 4. Contactpersonen... 5 1. Algemeen Erasmus School of Law heeft minimumeisen met betrekking

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Reglement examencommissie. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Universiteit Utrecht

Reglement examencommissie. bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. Universiteit Utrecht Reglement examencommissie bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht Inhoud: art. 1 begripsbepalingen...3 art. 2 toepassingsgebied...3 art. 3 examencommissie...3 art. 4 examinatoren...4 art.

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud

Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen oude stijl Inhoud Onderwijs- en Examenregeling bacheloropleidingen 2013-2014: specifiek deel bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 TILBURG LAW SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERZOEKSMASTER RECHTSGELEERDHEID RESEARCH MASTER IN LAW COLLEGEJAAR 2014/2015 OER Research master in Law TLS September 2014 1 PARAGRAAF 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie