JAARVERSLAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2006-2007"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG

2 Verantwoordelijke uitgever: Johan Janssens, Administrateur-generaal Redactionele coordinatie: Dominique Blampain, Marie-Pierre Colmant en Gisèle de Reghel, informatieambtenaren Dank aan: Lay-out : Anne DE WOLF Drukkerij : IPM printing Dactylografie : Kelly Van den Steen Dit verslag werd gerealiseerd door de dienst Communicatie van de PDOS. Het mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de PDOS. Het jaarverslag bestaat ook in het Frans. gedrukt op milieuvriendelijk papier door IPM printing - certificatie SGS-PEFC/COC-0196

3 Inhoudstafel I. Voorwoord 1. Voorgeschiedenis Waarom de PDOS? Autonomie Opdrachten van de PDOS Berekening en toekenning van de pensioenen door de PDOS Onmiddellijke uitdagingen van de PDOS in De aanstelling van een Administrateur-generaal Visie, managementplan, operationeel plan... 7 II. Opdrachten van de PDOS 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector ) Conceptie- en studieopdrachten ) Financiële opdrachten ) Uitvoerende opdrachten Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten ) Conceptie- en studieopdrachten ) Uitvoerende opdrachten Informatieopdrachten III. Organisatie van de PDOS 1. Het organogram ) De stafdiensten ) De omkaderingsdiensten omvatten: A. Human resources Organiek kader Personeelsplan Statistieken Eigen en extern personeel B. IT Resources Hardware Software ApSoft Outsourcing RVP Aansluiting op het primair netwerk van de Sociale Zekerheid ) De diensten toekenning en beheer ) De interne audit Opleidingen ) Opleidingen georganiseerd door de PDOS ) Opleidingen georganiseerd buiten de PDOS... 32

4 Inhoudstafel IV. Belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen 1. Belangrijkste bepalingen met betrekking tot de PDOS Belangrijkste bepalingen met betrekking tot de overheidssector V. Interne en externe communicatie - Realisaties 1. Publicaties Evenementen Websites Contacten met de burger Exyspen VI. Werkingsbegroting 1. Personeelsuitgaven Werkingsuitgaven Investeringsuitgaven VII. Begroting opdrachten 1. Pensioenen en aanverwante voordelen ten laste van de Staatskas Oorlogspensioenen Arbeidsongevallenvergoedingen Pensioenen NMBS Parastatale rustpensioenen Pensioenen van de Geïntegreerde Politie Pensioenen van het Gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden Pensioenen van het stelsel van de nieuwe bij de RSZPPO aangeslotenen Pensioenen via rechtstreekse overeenkomsten Pensioenen via overeenkomsten met voorzorgsinstellingen VIII. Statistieken 2006 / Evolutie van het aantal rustpensioenen (grafiek) Uitgaven rust- en overlevingspensioenens (grafiek) Statistieken uit het statistisch jaarboek ) Jaarlijkse verdeling van het aantal en van de last van de rustpensioenen (2006/2007) ) Jaarlijkse verdeling van het aantal en van de last van de overlevingspensioenen (2006/2007) Reden pensionering rustpensioenen Gemiddelde leeftijd van pensionering... 91

5 Inhoudstafel IX. Externe controle 1) Opdracht ) Statistieken X. Ombudsdienst 1) Opdrachten ) Statistieken XI. CAPELO 1) Doel ) Context ) Uitdaging ) Termijn ) Middelen ) Partners XII. Bijlagen 1. Bijlage 1a : Pensioenbedragen en voordelen, uitbetaald in 2006 en ) Bijlage 1b : Overzicht van de financiering van de pensioenen en aanverwante voordelen ten laste van de Staatskas in 2006 en Bijlage 2 : Lijst van de organismen van openbaar belang aangesloten bij de Pool van de Parastatalen Bijlage 3 : Lijst van de lokale besturen aangesloten bij het Regime van de nieuw aangeslotenen bij de RSZPPO (Pool II)

6

7 I. Voorwoord 1. Voorgeschiedenis Waarom de PDOS? Autonomie Opdrachten van de PDOS Berekening en toekenning van de pensioenen door de PDOS Onmiddellijke uitdagingen van de PDOS in De aanstelling van een Administrateur-generaal Visie, managementplan, operationeel plan... 7

8 pagina 2 Voorwoord 1. Voorgeschiedenis In de wet van 21 juli 1844 worden de voornaamste principes vastgelegd aangaande de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Staatskas. Alhoewel sedertdien meerdere wisselende instellingen belast zijn geweest met het administratieve beheer van de pensioendossiers, toch zijn de basisprincipes zelf quasi onveranderd gebleven. Deze wet van 1844 lag aan de basis van de oprichting van verschillende pensioenkassen (een pensioendienst in elk departement). Pas vanaf 1936 werden alle kassen geleidelijk gecentraliseerd in één dienst van het Ministerie van Financiën. In 1946 splitst de Administratie der Militaire Pensioenen zich af van het Ministerie van Defensie om zich aan te sluiten bij de Dienst van de burgerlijke pensioenen. Deze verlaat het Ministerie van Financiën voor het Ministerie van Begroting en wordt vervolgens het Ministerie van de Algemene Administratie van Pensioenen. De Administratie der Pensioenen wordt bijgevolg een eigen entiteit. Gedurende al deze jaren zijn de taken van de Administratie der Pensioenen voortdurend toegenomen. De pensioenen zijn altijd een federale materie gebleven, maar de diensten van de Administratie der Pensioenen kennen thans pensioenen toe aan personeelsleden van verschillende werkgevers van de overheidssector: de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten, de parastatale, paracommunautaire en pararegionale organismen van openbaar nut, de lokale besturen, de Geïntegreerde Politie, de overheidsbedrijven zoals De Post, Belgacom, BIAC Door de loop van de tijden heen is de Administratie der Pensioenen een administratie geworden met een dubbele taak: de toekenning, de berekening en het beheer van het merendeel van de overheidspensioenen, de beleidsondersteuning inzake overheidspensioenen. Wat slechts weinigen weten en velen niet vermoeden, is de opdracht van de Administratie der Pensioenen inzake de toekenning en het beheer van de militaire oorlogspensioenen, frontstrepenrenten, militaire vergoedingspensioenen vredestijd, arbeidsongevallenrenten,... Het gaat telkens om vaste uitgaven ten laste van de Staatskas. Enkele jaren later, in 1949, keert de Administratie der Pensioenen terug naar het Ministerie van Financiën. Deze situatie duurt tot eind De pensioentoekenning ten laste van de Koloniale Pensioenkas, de Rijkswerkliedenkas en de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen wordt overgedragen.

9 Voorwoord pagina 3 2. Waarom de PDOS? In het kader van de Copernicushervorming van de federale overheidsdiensten is lang gedebatteerd over de precieze plaats van de Administratie der Pensioenen. Er is op een moment voor gekozen om de Administratie der Pensioenen te integreren in de FOD Sociale Zekerheid. Een van de basisprincipes van deze hervorming was dat een FOD enkel kon afhangen van één enkele minister. In 2001 leek het dan ook logisch om de Administratie der Pensioenen te integreren in de FOD Sociale Zekerheid waarvan de Minister op dat ogenblik bevoegd was voor Sociale Zaken en Pensioenen. Bovendien is het aangewezen dat, gelet op het bijzondere karakter van het pensioenstelsel van de overheidssector en teneinde de continuïteit van de dienstverlening inzake overheidspensioenen te garanderen, de pensioenadministratie als entiteit kan blijven bestaan en zich verder kan ontwikkelen tot een autonome organisatie die directer, op voet van gelijkheid en in partnership in de toekomst kan samenwerken met de andere pensioeninstellingen. Het is dan ook omwille van het bijzonder karakter van de opdracht dat de wetgever heeft gekozen voor de oprichting van een autonome instelling, de Pensioendienst voor de overheidssector. De Pensioendienst heeft met ingang van 1 januari 2006 alle bevoegdheden overgenomen van de oude Administratie der Pensioenen. In de loop van de vorige legislatuur ( ) was de Minister van Sociale Zaken echter niet meer bevoegd over de pensioenmaterie. Rekening houdende met de actuele pen - sioenproblematiek mag aangenomen worden dat in de komende decennia steeds een specifieke minister bevoegd zal zijn voor de pensioenmaterie. Het is bijgevolg logisch dat de pensioenadministraties afhangen van de minister die verantwoordelijk is voor hen.

10 pagina 4 Voorwoord 3. Autonomie 4. Opdrachten van de PDOS Sinds 1 januari 2006 heeft de Pensioendienst van de Overheidssector PDOS - een vliegende start genomen. De PDOS heeft het nest verlaten en slaat zijn vleugels uit. Een van de eerste ondernomen acties was de invoering van een grafisch charter met een eigen logo en volledig nieuwe huisstijl. Het is dus niet per toeval dat het logo een vlinder boven de horizon voorstelt. 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector conceptie, voorbereiding en ondersteuning van het beleid financiële opdrachten uitvoerende opdrachten 2. Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten conceptie, voorbereiding en ondersteuning van het beleid uitvoerende opdrachten 3. Informatieopdrachten De wet tot oprichting van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) werd gestemd op 24 november Sedert 1 januari 2006 is de voormalige Administratie der Pensioenen (AP) omgevormd tot een autonome instelling van openbaar nut van categorie A in de zin van de wet van 26 maart 1954, en werd meteen herdoopt tot Pensioendienst voor de Overheidssector. Deze nieuwe organisatienaam drukt meteen de belangrijkste opdracht uit van zijn wettelijke missie. Om deze doelstellingen te bereiken, beschikt de PDOS over 4 dotaties ingeschreven in de Uitgavenbegroting van de federale overheid en over een aantal eigen ontvangsten.

11 Voorwoord pagina 5 5. Berekening en toekenning van de pensioenen door de PDOS 6. Onmiddellijke uitdagingen van de PDOS in 2006 De voornaamste taken van de PDOS zijn het berekenen en toekennen van het grootste gedeelte van de rust en overlevingspensioenen van de overheidssector. Het gaat om de pensioenen van vastbenoemde of daarmee gelijkgestelde personeelsleden van: de Federale Overheid (ook leger, magistratuur en erkende erediensten); de Gewesten en de Gemeenschappen (ook Onderwijs); de Geïntegreerde Politie; de meeste parastatale, paracommunautaire en pararegionale instellingen; de meeste gemeenten, OCMW s, intercommunales; de bijzondere korpsen (Rekenhof, Raad van State, ); De Post, Belgacom, BIAC en Belgocontrol de gewezen kaders in Afrika De betaling van de pensioenvoordelen toegekend door de PDOS gebeurt in samenwerking met de Centrale dienst der Vaste Uitgaven van de FOD Financiën. Autonomie betekent verantwoordelijkheid en beslissingsrecht: aldus onderhandelt de PDOS voortaan rechtstreeks met de FOD B&B over zijn eigen actiemiddelen. Het jaar 2006 was een overgangsjaar waarin de nodige instrumenten waarover een autonome organisatie moet kunnen beschikken, nog grotendeels ontbraken. In de aanvangsfase werd bijzondere aandacht besteed aan : de invoering van een duidelijke en sterke visuele herkenbaarheid teneinde zijn eigen identiteit te verzekeren in het netwerk van de parastatalen en de andere pensioensinstellingen. Deze visuele identiteit omvat een logo, dat het meest zichtbare deel is en een huisstijl, met andere woorden een grafisch charter die de normen herneemt onontbeerlijk om de visuele identiteit te doen respecteren en toe te passen. de inwerkingstelling van een personeelsbeheersysteem, met de overname van de gegevens van het Algemeen Secretariaat van de FOD Financiën en de betaling door de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU). de aankoop van een beheer- en boekhoudsysteem. de oprichting van een Basisoverlegcomité, de plaats van overleg tussen het management van de PDOS en de syndicale organisaties. De uitdagingen van de PDOS zijn natuurlijk heel belangrijk. Het aantal gepensioneerden stijgt inderdaad voortdurend, ook in de overheidssector. Sinds het einde van de jaren 60 is de oppensioenstelling van de benoemde personeelsleden in de overheidssector een aandachtspunt. Bovendien is tengevolge veranderingen in de samenleving de wetgeving steeds ingewikkelder geworden.

12 pagina 6 Voorwoord 7. De aanstelling van een Administrateur-generaal Pas op 1 mei 2007 wordt bij Koninklijk Besluit van 30 april 2007 de heer Johan Janssens aangesteld tot Administrateur-generaal van de Pensioendienst voor de overheidssector. De aanstelling van een nieuwe Administrateur-generaal vanaf 1 mei 2007 is een mijlpaal in de geschiedenis van de PDOS. Het is immers de laatste stap in de ontbinding van de Administratie der Pensioenen en tegelijk is het voor de organisatie een grote stap voorwaarts in de verdere verzelfstandiging van de PDOS. De functie van directeur-generaal bestaat niet langer, de directieraad wordt vervangen door een ruimer directiecomité. De vakvereniging is inmiddels al de spreekbuis van het personeel in het basisoverleg. De vervanging van het papieren pensioendossier in een elektronische gegevensstroom en de automatische pensioenraming vanaf 55 jaar staan hoog op de agenda. Dit alles gebeurt op een ogenblik dat het pensioenlandschap indringend wijzigt door: de nakende invoering van een aanvullende pensioenregeling voor de contractuele ambtenaren; de rol van de CDVU als uitbetalingorganisme voor de overheidspensioenen; het uitwerken van een aantal recent goedgekeurde projecten zoals de nieuwe perequatieregels en een verdere centralisatie binnen de sector van de overheidspensioenen. De PDOS evolueert langzaam naar een totaal andere organisatie met een duidelijke identiteit en een aantal grote uitdagingen.

13 Voorwoord pagina 7 8. Visie, managementplan, operationeel plan - Visie : De PDOS wil met open vizier in een veranderend pensioenlandschap een hoog kwalitatieve, efficiënte en effectieve dienstverlening aanbieden aan zijn stakeholders. De PDOS wil daarom: het enige organisme van de pensioenen van de overheidssector worden ; het menselijke potentieel waarover het momenteel beschikt zowel kwantitatief als kwalitatief nog versterken en zijn aantrekkelijkheid als werkgever vergroten ; voor de uitvoering van zijn opdracht gebruik maken van zoveel als mogelijk aangepaste middelen en van de modernste methoden, technieken en technologieën. Met een open vizier betekent met een onbevangen open assertieve blik op de dingen die rondom de PDOS gebeuren. De toekomst boezemt zeker geen angst in. De veranderingen die men in het pensioenlandschap waarneemt zijn onbetwistbaar: het langzame afglijden van het wettelijke pensioenstelsel in de eerste pijler naar een basispensioen, verhoogd met een aanvullend pensioen in de tweede pijler. Dit geldt (nog) niet voor de vastbenoemde ambtenaar maar het wordt wel een dringend probleem voor het toenemende aantal contractuele ambtenaren ; de verdere centralisatie van de pensioenen van de overheidssector in de PDOS ; de synergieën tussen de 3 grote pensioeninstellingen van de 1ste pensioenpijler (RVP, RSVZ, PDOS). Het gaat om operationele synergieën zoals digitale gegevensuitwisseling, gezamenlijke communicatieacties, ; de maatregelen die het Generatiepact oplegt (bijzonder loopbaanoverzicht en automatische raming vanaf 55 jaar) ; de toekomstige samenwerking met de CDVU-pensioenen ; de continue dreiging van de communautarisering van de overheidspensioenen ; de werkdruk door de pensionering van de babyboomers.

14 pagina 8 Voorwoord - Managementplan : De nieuwe Administrateur heeft een managementplan uitgewerkt waarin hij veel aandacht heeft besteed aan de personeels- en organisatieontwikkeling en aan een innoverend en participatief management. Het managementplan is tot stand gekomen in 3 fases : De eerste fase heeft al plaatsgevonden vóór de aanstelling tot Administrateur-generaal. Wanneer men zijn loopbaan nagenoeg volledig ontwikkelt in dezelfde organisatie wordt men regelmatig geconfronteerd met problemen die men wil oplossen. Zo ontstaan allerlei losse ideeën waarvan men hoopt ze ooit te kunnen samenbundelen tot één globale visie. De tweede fase situeert zich dan ook rond het assessment. De verschillende verbeteropportuniteiten worden verwerkt tot een blauwdruk van een mogelijk innovatief managementplan. De bestaande ideeën worden geordend, gestructureerd en op hun realisme getoetst. De blauwdruk wordt tijdens het assessment voor de jury verdedigd. De derde fase start bij de aanstelling tot Administrateurgeneraal. De blauwdruk ondergaat een nieuwe test. Het middle management wordt geïnviteerd om deel te nemen aan ofwel een PEST & SWOT analyse ofwel een CAF-evaluatie. 1. PEST-analyse [Politiek, Economische, Sociaal en Technologisch.] De PEST analyse is gericht op de sociale, economische, politieke en technologische externe factoren die van invloed zijn op de PDOS als organisatie. De economische factoren zijn in de PDOS-oefening vertaald in financiële en budgettaire factoren. Er wordt vanuit een helikoptervisie bijvoorbeeld gekeken naar de verdere centralisatie van de pensioenen van de overheidssector (= politiek), financiële houdbaarheid van de wettelijke pensioenen (= economisch), hogere eisen van het publiek (= sociaal), voortdurende evolutie van de IT (= technisch). Deze oefening leidde tot een gevalideerde inventaris van de kansen en bedreigingen van de vier voornoemde factoren. 2. SWOT-analyse [(Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats] of [Sterkten (intern), Zwakten (intern), Kansen (extern), Bedreigingen (extern)] In deze analyse wordt niet langer uitgegaan van de helikoptervisie. Alles wordt al een stuk concreter. De SWOT-analyse is een methode voor het uiteenrafelen en evalueren van de huidige stand van zaken binnen de PDOS in zijn directe omgeving (klanten, publiek, partners, ) teneinde nieuwe kansen te ontdekken en een nieuwe koers te bepalen. 3. CAF-oefening (Common Assessment Framework of Gemeenschappelijk Zelfevaluatiekader voor Overheidsdiensten) De zelfevaluatie (met een scoresysteem om later de progressie te kunnen meten) betreft 9 criteria. Criteria 1 tot 5 hebben betrekking op de werking van de PDOS: leiderschap, strategie en planning, medewerkers, partnerschappen en middelen, processen. Criteria 6 tot 9 bekijken de behaalde resultaten: bij de burger/klant, bij de medewerkers, in de samenleving, op het vlak van de sleutelactiviteiten. Elk criterium is opgesplitst in subcriteria (28 in totaal).

15 Voorwoord pagina 9 Deze oefening resulteerde in een evaluatierooster met sterke punten, verbeterpunten, voorstellen voor verbeteracties en scores. De volgende 4 strategische doelstellingen werden gedistilleerd uit de managementoefeningen: 1) De PDOS wil een hoog kwalitatieve, efficiënte en effectieve dienstverlening aanbieden aan zijn klanten, namelijk de toekomstige en huidige gepensioneerden en aan al zijn overige stakeholders. 2) De PDOS wil het enige organisme worden voor de pensioenen van de overheidssector. 3) PDOS wil het menselijke potentieel waarover het momenteel beschikt zowel kwantitatief als kwalitatief nog versterken en zijn aantrekkelijkheid als werkgever vergroten. 4) De PDOS wil voor de uitvoering van haar opdracht gebruik maken van zoveel als mogelijk aangepaste middelen en van de modernste technieken en technologieën. - Operationeel plan In het operationeel plan worden de strategische doelstellingen, operationele doelstellingen en concrete acties uit het managementplan verder uitgewerkt tot op het niveau van projectfiches, boordtabellen en indicatoren. Het operationeel plan geeft een overzicht van de geplande financiële, personele en materiële middelen die hiervoor zullen worden ingezet. Het operationeel plan zal jaarlijks worden aangepast en heeft een planningshorizon van 3 jaar. Inhoudelijk bestaat het operationeel plan uit drie gedeelten zoals voorgeschreven: 1 Samenvatting van het management plan Samenvattende beleidsondersteunende nota. Beschrijvende nota met de huidige situatie ( as is ), de nagestreefde situatie ( to be ), en de stappen in de transitie naar de nagestreefde situatie. Actieplan. Boordtabel met prestatie-indicatoren. Begrotingsenveloppen. 2 Gedetailleerd Operationeel plan Projectfiches (budget, doelstellingen, personeel, totale project kosten,..) zowel op korte (1 jaar) als middellange (2 à 3 jaar) termijn. Financieel plan. Personeelsplan. Investeringsplan. Bijlage: Definitie en berekeningswijze van de indicatoren.

16 pagina 10 Voorwoord 3 Risicobeheer : Overzicht van de risico s die gerelateerd zijn aan de strategische en operationele doelstellingen op elk niveau. De 4 strategische doelstellingen, opgesomd in het managementplan, vertalen zich in verschillende projecten die zijn te realiseren in het 6-jarig mandaat van de Administrateur generaal. Doorheen de 4 strategische doelstellingen lopen verschillende kerntakenclusters : waarvan 2 te maken hebben met het kernproces, namelijk het pensioenproces (zie tekening) : 1. het elektronische pensioendossier (CAPELO): aan de input zijde van het pensioenproces ; 2. de pensioenbetaling door de PDOS (ipv. CDVU-pensioenen): aan de output zijde van het pensioenproces. waarvan 2 te maken hebben met ondersteunende HRM-processen : 1. Kenniscentrum waar medewerkers maar ook andere stakeholders hun informatie kunnen zoeken ; 2. Trainingscentrum waar de medewerkers van de PDOS intensief op hun taak worden voorbereid. Pensioenaanvraag = trigger Pensioenproces Externe bronnen: RVP & Pensioenkadaster Pensioendossier Personeelsdienst laatste werkgever Identificatie Operationele dienst Beheerdienst CDVU : betaling idman pencalc beheer pay Rekenhof : visum

17 II.Opdrachten van de PDOS 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector ) Conceptie- en studieopdrachten ) Financiële opdrachten ) Uitvoerende opdrachten Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten ) Conceptie- en studieopdrachten ) Uitvoerende opdrachten Informatieopdrachten... 15

18 pagina 12 Opdrachten van de PDOS 1. Opdrachten inzake de pensioenen van de overheidssector 1). Conceptie- en studieopdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid. Wat betreft de pensioenen toegekend aan de gewezen personeelsleden even - als aan de gewezen leden van de beheers-, bestuurs- en directieorganen van de publiekrechtelijke rechtspersonen die afhangen van de gemeenschappen of de gewesten, is deze opdracht evenwel beperkt tot de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid. De PDOS kan, op verzoek van de minister of uit eigen initiatief, juridische, statistische, actuariële, budgettaire, technische en informaticastudies uitvoeren die betrekking hebben op de wetgeving en de reglementering inzake de pensioenen van de overheidssector; 2). Financiële opdrachten De PDOS heeft tot opdracht: 1. de ontvangsten verbonden aan zijn opdrachten te innen ; 2. voor elke sociaal verzekerde de in zijn naam gestorte bijdragen individueel te controleren. 2. de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de reglementering met inbegrip van de omzetting van de internationale reglementering in het Belgisch recht; 3. elke taak uit te voeren die hem wordt toevertrouwd door de minister, meer bepaald om de naleving en de uniforme toepassing van de wetgeving en de reglementering inzake de pensioenen van de overheidssector te verzekeren. Te dien einde kan de PDOS meer bepaald gemachtigd worden de wettigheid en het bedrag van de pensioenen van de overheidssector te controleren die toegekend worden door andere pensioenbeheersinstellingen dan de PDOS; 4. adviezen uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector of een categorie ervan.

19 Opdrachten van de PDOS pagina 13 3). Uitvoerende opdrachten De PDOS heeft tot opdracht : 1. het recht vast te stellen op : de rust- en overlevingspensioenen, de renten en de vergoedingen ten laste van de Staatskas; de rust- en overlevingspensioenen: a) ten laste van het pensioenstelsel, ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden; b) ten laste van het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de lokale overheden bedoeld in artikel 1bis, c), van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen en ten laste van het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen bedoeld in artikel 1bis, d), van dezelfde wet; c) ten laste van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie; d) ten laste van de machten of openbare instellingen die, bij overeenkomst, het beheer van hun pensioenen aan de PDOS toevertrouwd hebben en ten laste van de machten of openbare instellingen die een overeenkomst inzake hun pensioenplan afgesloten hebben met een voorzorgsinstelling die het beheer van deze pensioenen in onderaanneming toevertrouwd heeft aan de PDOS. De PDOS legt de ontwerpbeslissing betreffende de toekenning van deze voordelen ter goedkeuring voor aan de betrokken macht of openbare instelling. 2. het bedrag te bepalen van de in 1 bedoelde pensioenen, renten en vergoedingen; 3. het beheer en de opvolging te verzekeren van de in 1 bedoelde pensioenen, renten en vergoedingen; 4. de betalingsinstructies voor de in 1 bedoelde prestaties te geven, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderworpen is; 5. de betalingsinstructies te geven voor de renten toegekend tot vergoeding van de schade voortvloeiend uit arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten, ten laste van de Staatskas of waarvan de Staat de betaling verzekert; 6. voor rekening van de federale overheid de vorderingen tot indeplaatsstelling of inzake burgerlijke aansprakelijkheid te voeren tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor het ongeval of de beroepsziekte, indien het renten ten laste van de Staatskas betreft, toegekend aan personeelsleden waarvan de bezoldiging niet ten laste is van de Staatskas, of aan hun rechthebbenden. De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, elke andere opdracht inzake de pensioenen van de overheidssector aan de PDOS toevertrouwen.

20 pagina 14 Opdrachten van de PDOS 2. Opdrachten inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten 1). Conceptie- en studieopdrachten De PDOS heeft tot opdracht: 1. de conceptie, de voorbereiding en de ondersteuning van het beleid. De PDOS kan meer bepaald, op verzoek van de minister of uit eigen initiatief en in voorkomend geval in overleg met de minister die de oorlogsslachtoffers onder zijn bevoegdheid heeft, juridische, statistische, actuariële, budgettaire, technische en informaticastudies uitvoeren die betrekking hebben op de wetgeving en de reglementering inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten; 2. de redactie van voorontwerpen van wet of van koninklijk besluit en de reglementering; 3. advies uit te brengen over elke vraag met betrekking tot de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten. 2). Uitvoerende opdrachten De PDOS heeft tot opdracht: 1. het recht vast te stellen op de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten; 2. het bedrag te bepalen van de in 1 bedoelde pensioenen en renten; 3. het beheer en de opvolging te verzekeren van de in 1 bedoelde pensioenen en renten; 4. de betalingsinstructies voor de in 1 bedoelde prestaties te geven, wanneer de voorwaarden vervuld zijn waaraan de betaling van deze prestaties onderworpen is. De Koning kan, bij een besluit vastgelegd na overleg in de Ministerraad, elke andere opdracht inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten aan de PDOS toevertrouwen.

21 Opdrachten van de PDOS pagina Informatieopdrachten De PDOS informeert het publiek evenals de geïnteresseerde socio-economische en professionele middens over : 1. de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de pensioenen van de overheidssector; 2. de inhoud van de wetgeving en de reglementering inzake de vergoedingspensioenen en de oorlogsrenten; 3. de statistische en actuariële gegevens inzake de pensioenen van de overheidssector, meer bepaald via een jaarverslag. De PDOS bezorgt iedere gepensioneerde individuele informatie over zijn pensioen, in voorkomend geval rekening houdend met andere voordelen die de gepensioneerde geniet. De PDOS biedt ieder personeelslid van de overheidssector waarvoor hij bevoegd is, in voorkomend geval in samenwerking met de andere pensioendiensten, de mogelijkheid individuele informatie over zijn toekomstig pensioen te verkrijgen. De PDOS legt elk jaar aan de minister een jaarverslag voor over zijn werkzaamheden gedurende het voorbije dienstjaar.

22

23 III. Organisatie van de PDOS 1. Het organogram ) De stafdiensten ) De omkaderingsdiensten omvatten: A. Human resources Organiek kader Personeelsplan Statistieken Eigen en extern personeel B. IT Resources Hardware Software ApSoft Outsourcing RVP Aansluiting op het primair netwerk van de Sociale Zekerheid ) De diensten toekenning en beheer ) De interne audit Opleidingen ) Opleidingen georganiseerd door de PDOS ) Opleidingen georganiseerd buiten de PDOS... 32

24 pagina 18 Organisatie van de PDOS 1. Het organogram 2007 Het organogram maakt het onderscheid tussen:. Stafdiensten Omkaderingsdiensten Administrateurs-Generaal Operationele diensten (toekenning en beheer) Alle diensten zijn evenwaardig. In het verleden is echter weinig geïnvesteerd in een goede omkadering. Vele wijzigingen in het organogram hebben dan ook daarmee te maken. Stafdiensten Omkaderingsdiensten Interne Audit Operationele diensten P&O ICT Toekenningsdiensten NL Toekenningsdiensten FR B&B Facility Management Beheersdienst NL Beheersdienst FR Studiedienst

25 Organisatie van de PDOS pagina 19 Administrateurs-Generaal Stafdiensten Studiediensten Operationele Diensten NL Operationele Diensten FR Juridisch NL Externe controle Juridisch FR Communicatie Actuarieel & statistisch Preventie en Veiligheid Project- Managementbureau Informatiebeheer Interne Audit

26 pagina 20 Organisatie van de PDOS 1). De stafdiensten omvatten : - Projectmanagementbureau - Externe controle (NMBS, Ethias-Pool 2) - Preventieadviseur & veiligheidscoördinator (wettelijke verplichting) - Communicatie (zowel interne als externe) 2). De omkaderingsdiensten omvatten : - de dienst P&O (Personeel en Organisatie) - de dienst B&B (Boekhouding en Begroting) - de Studiedienst - de dienst IT - de dienst Facility Management - Interne audit (wettelijke verplichting)(de leden van de interne audit werken inhoudelijk autonoom; hun inplanting in de stafdienst is beperkt tot alle administratieve aspecten waarvoor de auditors zich tot de PDOS moeten wenden) A. Human resources 1. Organiek kader In 2006 beschikte de PDOS nog niet over een personeelsplan. Het organiek kader werd uitgewerkt in functie van de benodigdheden, zelfs indien dit, in verschillende gevallen, de reële benodigdheden niet dekte. In 2007 werd het personeelsplan goedgekeurd door het Ministerieel besluit van 6 mei 2006 met betrekking tot de vaststelling van het personeelsplan voor de PDOS (M.B. van ).

27 Organisatie van de PDOS pagina Personeelsplan Vanaf zijn oprichting bij de wet van 12 januari 2006 heeft de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS), instelling van openbaar nut van het type A, verschillende belangrijke maatregelen genomen om de overgang en de continuïteit van de dienst en vooral de goede werking te verzekeren van de nieuwe instelling die de bevoegdheden van de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën heeft overgenomen. Op reglementair niveau werden onderstaande besluiten genomen : het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 (BS van ) tot overheveling van het personeel dat zijn werkzaamheden uitoefent binnen de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën naar de Pensioendienst voor de overheidssector; het koninklijk besluit van 28 september 2006 (BS van ) tot overheveling van de goederen, rechten en plichten betreffende de door de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën uitgeoefende opdrachten naar de Pensioendienst voor de overheidssector; het ministerieel besluit van 11 juli 2007 (BS van ) tot oprichting van een Directiecomité voor de Pensioendienst voor de overheidssector. Het personeelsplan vervangt het vroegere organiek kader en bepaalt per niveau, graad of functie, het aantal statutaire en contractuele personeelsleden dat volgens de behoeften en de goede werking van de dienst nodig is. Bovendien is bij het aldus uitgewerkte personeelsplan een actieplan gevoegd dat niet alleen de periode dekt, maar dat ook rekening houdt met de evolutie van de personeelsbezetting op langere termijn. het ministerieel besluit van 9 augustus 2006 (BS van ) tot oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Pensioendienst voor de overheidssector;

28 pagina 22 Organisatie van de PDOS 3. Statistieken Genderstatistiek Werkten bij de PDOS : In 2006 : In 2007 : 190 mannen 188 mannen 324 vrouwen 317 vrouwen Statuutstatistiek Werkten bij de PDOS : In 2006 : In 2007 : 99 contractuelen 103 contractuelen 415 statutairen 402 statutairen Taalrol Niveaustatistiek De indeling in niveaus : In 2006 : Niveau A : 78 Niveau C : 172 Niveau B : 151 Niveau D : 113 In 2007 : Niveau A : 75 Niveau C : 170 Niveau B : 154 Niveau D : 105 In 2006 : In 2007 : Nederlands : 266 Nederlands : 263 Frans : 248 Frans : 242 Duits : 0 Duits : 0 Leeftijdspyramide In 2006 : In 2007 : 20-30: : : : : : : : : : 18 Gemiddelde leeftijd: 40,06 jaar

29 Organisatie van de PDOS pagina 23 Arbeidsregime In 2006 : In 2007 : Voltijds : 363 Voltijds : 349 Deeltijds : 151 Deeltijds : 156 FTE (*) 86% FTE : 88,32 (*) FTE : Full-Time Equivalent Afwezigheden Halftijdse vervroegde uittreding, deeltijdse loopbaanonderbreking, deeltijdse prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden en vrijwillige vierdagenweek: In 2006 : In 2007 : 50% : 39 50% : 36 66% : 3 66% : 3 75% : 4 75% : 3 80% : 93 80% : Dienst Management 4 1 Stafdiensten Operationele diensten N Langdurig (> 1 maand) afwezig wegens ziekte : In 2006 : 22 personen waarvan 8 in disponibiliteit Verloven voor opdracht : 4 Detacheringen : 2 Verlof voor stage : 2 Operationele diensten F Totaal In 2007 : 37 waaran 29 in disponibiliteit Verloven voor opdracht : 3 Detacheringen : 3 Verlof voor stage : 1

30 pagina 24 Organisatie van de PDOS Oppensioenstelling In 2006 zijn in totaal 12 personeelsleden op pensioen gegaan 1 eerste attaché van Financiën (niveau A) 1 financieel en administratief deskundige (niveau B) 2 administratief deskundigen (niveau B) 2 financieel assistenten (niveau C) 4 administratief medewerkers (niveau D) 2 financieel medewerkers (niveau D) In 2007 zijn in totaal 16 personeelsleden op pensioen gegaan 3 eerste attachés van Financiën (niveau A) 2 financieel en administratief deskundigen (niveau B) 2 administratief deskundigen (niveau C) 3 financieel assistenten (niveau C) 4 administratief medewerkers (niveau D) 2 financieel medewerkers (niveau D) Ontslag (vertrek) In 2006 hebben in totaal 7 personeelsleden de PDOS verlaten: 1 financieel deskundige (niveau B) 5 administratief assistenten (niveau C) 1 financieel medewerker (niveau D) In 2007 hebben in totaal 10 personeelsleden de PDOS verlaten: 1 eerste attaché van Financiën (niveau A) 1 financieel deskundige (niveau B) 6 administratief assistenten (niveau C) 1 administratief adjunct-assistent (niveau C) 1 financieel medewerker (niveau D) Nieuwe personeelsleden (indiensttredingen) In 2006 zijn in totaal 12 personeelsleden in dienst getreden: 4 financieel deskundigen (niveau B) 8 administratief assistenten (niveau C) In 2007 zijn in totaal 15 personeelsleden in dienst getreden: 2 eerste attachés van Financiën (niveau A) 1 financieel deskundige (niveau B) 12 administratief assistenten (niveau C)

31 Organisatie van de PDOS pagina 25 Bevorderingen In 2006 : NIVEAU A Van attaché van Financiën (A12) tot attaché van Financiën (A21) 1 Van financieel en administratief deskundige tot attaché van Financiën 1 Van eerste attaché van Financiën tot directeur 2 NIVEAU B van financieel deskundige tot financieel en administratief deskundige 6 NIVEAU C Van financieel medewerker tot administratief assistent 5 Van administratief medewerker tot administratief assistent 1 NIVEAU D Van administratief medewerker tot financieel medewerker 6 In 2007: Idem. Geen andere bevorderingen. 4. Eigen en extern personeel Eigen personeel De PDOS is zijn automatiseringsproces bijna 20 jaar geleden gestart met administratieve medewerkers die een persoonlijke interesse hadden voor informatica. Een uitgebreide informaticavorming, gekoppeld aan hun ervaring inzake pensioenen en aangevuld met een grote persoonlijke inzet, gaf hen de gelegenheid om uit te groeien tot een professioneel niveau. Een aantal onder hen hebben inmiddels, na het afleggen van de vereiste testen, een informaticagraad bekomen. In 2006 was het eigen IT-personeel samengesteld uit: 1 directeur ICT (N) 1 waarnemend directeur (F) 4 medewerkers van niveau A 9 medewerkers van niveau B 9 medewerkers van niveau C Extern personeel De PDOS doet meer en meer beroep op externe medewerkers. Het gaat daarbij in hoofdzaak om analisten en programmeurs. Voor toekomstige vormen van recrutering van informatica-personeel heeft de PDOS eind 2006 een samenwerkingsakkoord afgesloten met MvM-Smals. In 2007 was het intern en extern (Smals) personeel samengesteld uit: 1 IT-Manager een cel Analyse: 5 medewerkers (1 Niv. A en 4 Niv. B) een cel Programmatie: 7 medewerkers (Niv. B) een cel Testing: 3 medewerkers (1 Niv. A en Niv. B) een cel Helpdesk: 6 medewerkers (1 Niv. A en 5 Niv. B)

32 pagina 26 Organisatie van de PDOS B. IT Resources 1. Hardware Hardware PDOS Sedert 2006 beschikt iedere medewerker van de PDOS over een eigen werkpost bestaande uit een PC, aangesloten op het netwerk en verbonden met een individuele laserprinter. In 2007 werd elke PC eveneens verbonden met een individuele laser kleurenprinter en /of met een multifunctionele kleuren fotokopiemachine. Inzake Hardware had de PDOS in 2006 en 2007 het volgende materiaal in gebruik: 560 desktops van type Pentium IV of dual Core met netwerkkaart en DVD lezer. 65% ervan waren uitgerust met een LCD scherm. De vervangingsfrequentie van deze toestellen is 5 jaar. Het werkgeheugen varieert van 256Mb tot 1 Gb. Gemiddeld over alle toestellen was 529 Mb ter beschikking. Zes van deze toestellen laten toe het netwerk draadloos te bereiken (UMTS). 440 kleine en middelgrote laserprinters(z/w) van diverse merken, 45 kleurenlaserprinters en 37 multifunctionele fotokopiemachines. In 2006 werd een grafisch charter goedgekeurd bij PDOS. Zoals voorzien in het migratieplan werd in 2007 geleidelijk overgeschakeld naar afdrukken in kleur. Hardware PDOS bij RVP Diverse servers Bij een grondige reorganisatie en vernieuwing van het serverpark van de RVP in 2005 is, naast nieuwe middelen voor back-up doeleinden, ook geopteerd voor het concept van virtuele servers (Vmware). Het einddoel bestaat erin om maximaal te werken met een virtueel serverpark. In 2006 bestond het serverpark dan ook uit een mengeling van fysische (dedicated) servers en virtuele servers waarop verschillende besturingssystemen (UNIX, LINUX, Windows) operationeel waren. De servers met het daaraan verbonden opslagsysteem (max. capaciteit 33 Tb) worden gebruikt voor dataopslag (fileservers en Oracle databases (9i) voor opslag van pensioengegevens, personeels- en weddengegevens en tijdsregistratiegegevens), als mailserver, als applicatieserver en als testserver. De PDOS gebruikt op dit ogenblik bruto ongeveer 2 Tb opslagcapaciteit. 32 draagbare toestellen met ongeveer dezelfde kenmerken inzake processor en intern geheugen. Gemiddeld bedroeg het geheugen voor dit type toestellen 535 Mb.

33 Organisatie van de PDOS pagina 27 Een tweede dataopslagsysteem (maximum capaciteit 12 Tb) zorgt voor een extra opslag en zal toelaten bij calamiteit om de continuïteit te verzekeren. De definitieve installatie zal in een ander gebouw operationeel zijn. De toepassingen die in gebruik zijn op die servers betreffen voor al applicaties ontwikkeld in Oracle (pensioenen en intern beheer), applicaties voor toegangscontrole en tijdsregistratie, boekhouding en begroting en kennisbeheer. In samenwerking met de RVP worden een mailserver, een virusscanner, controlesoftware voor internettoegang en een toepassing voor ondervraging van het Rijksregister (Thymon) gebruikt. Back-up middelen Voor back-up doeleinden wordt een Linux server met Symantec NetBackup gebruikt. De opslag gebeurt op tape in Sun Storage Tek robots en library s. De back-up frequentie is een half uur incrementeel en iedere nacht wordt een full back-up van alle systemen genomen. Archiveringsmiddelen Archivering gebeurt aan de hand van twee redondante Linux servers die verbonden zijn met een Vtrak PromiseBox opslagsysteem dat op 15 harde schijven (RAID5 techniek) een bruto capaciteit heeft van 30 Tb. De opgeslagen informatie (in TIFF of PDFformaat) kan worden geraadpleegd met de toepassing Thymon.

34 pagina 28 Organisatie van de PDOS 2. Software Microsoft De werkposten van de PDOS hebben als besturingssysteem in principe Windows XP Pro. Op alle werkposten is ook het MSOffice pakket geïnstalleerd (MSOffice Pro versie 2000 of 2003). De modules Word, Excel, Powerpoint en Outlook van dit pakket worden algemeen gebruikt. Opslag in Access databasebestanden wordt ontraden om reden dat de PDOS maximaal zijn gegevens centraal wil opslaan. Een eigen ontwikkelde toepassing Docnet voor documentenbeheer op basis van de tekstverwerker Word en geprogrammeerd met Visual Studio is eveneens operationeel. Voor een aantal servers werd het besturingssysteem Windows Server 2003 gebruikt. Inzake mail wordt de software Exchange gebruikt. Oracle Met de Oracle ontwikkeltools (PL/SQL, Forms en Reports) werd een volledig geïntegreerde toepassing gebouwd. In 2006 werd gewerkt met de versie 6i van deze tools en een database versie 9i. In 2007 werd de versie 9i van deze tools gebruikt en een database versie 10g. De toepassing werkt volledig in een clientserver omgeving. Plannen bestaan om vanaf 2008 geleidelijk om te schakelen naar de versie 10g van de Oracle database en met Webforms naar een web gebaseerde toepassing te evolueren. Andere software De servers waarop de software die de PDOS gebruikt is geïnstalleerd, werkten in 2006 en in 2007 hoofdzakelijk onder UNIX of LINUX (zie ook Microsoft). Remedy wordt sinds april 2006 gebruikt voor het beheer van de interne helpdesk. Thymon is een door de RVP intern ontwikkelde software die toelaat een bestand met signalitieke gegevens op te bouwen en te beheren en die de mogelijkheid biedt om via de Kruispuntbank voor de Sociale zekerheid ondervragingen te doen van de rijksregistergegevens. Ook kunnen via die toepassing de gearchiveerde documenten van een pensioendossier worden gevisualiseerd. De PDOS gebruikt deze toepassing voor die doeleinden. APNTMan is een door de PDOS intern ontwikkelde tool om geautomatiseerde updates van de werkstations te kunnen uitvoeren. Bij iedere opstart van een werkstation wordt tevens een check-up gedaan van de standaard geïnstalleerde software op het toestel met zonodig correcties.

35 Organisatie van de PDOS pagina 29 BusinessObjects wordt gebruikt voor rapportering en ondervraging van de database. SAS wordt gebruikt door pensioenexperten van de dienst actuariële en statistische studies. Websites (Internetsite, intranetsite) worden intern ontwikkeld en beheerd. Grafische software (PaintShop Pro, Photoshop) wordt sporadisch gebruikt. 3. Ontwikkeling toepassing ApSoft Het kernproces van de PDOS, namelijk de berekening en het beheer van de rust en overlevingspensioenen van de overheidspensioenen, is zo goed als helemaal geautomatiseerd. Ook de betalingsinstructies aan de CDVU-pensioenen worden automatisch gegenereerd. Naast het kernproces zijn er een aantal ondersteunings- en beheerprocessen inzake administratief, financieel en personeelsbeheer geïnformatiseerd. Dankzij de verregaande integratie zijn alle modules onderling met elkaar gekoppeld. Enkel de gegevensinvoer gebeurt nog manueel.

36 pagina 30 Organisatie van de PDOS 4. Outsourcing RVP Tegen een jaarlijkse vergoeding staat de RVP nu in voor het volledig beheer en de goede werking van het serverpark en van het netwerk. Er werd ook een samenwerking bereikt over het ter beschikking stellen van rijksregistergegevens en op het vlak van de archivering van de pensioendossiers. Het netwerk bestaat uit een 100 Mb-netwerk met backbone architectuur van 1 Gb. De verbinding met de RVP gebeurt via twee bij Belgacom gehuurde datalijnen. Deze lijnen zijn uit veiligheidsoverwegingen fysisch volledig gescheiden. Een datalijn heeft een capaciteit van 1 Gb en de back-up lijn is van het type 100 Mb. 5. Aansluiting op het primair netwerk van de Sociale Zekerheid De PDOS behoort tot het primaire netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid. Hij werkt actief mee binnen dit grote netwerk voor de onderlinge uitwisseling van informatie. Gelet op de outsourcing in 1. verlopen alle datastromen via de IT-infrastructuur van de RVP. 3). De diensten toekenning en beheer: de toekenningsdiensten : De toekenningsdiensten zijn ééntalig ten behoeve van de intensieve contacten met de (toekomstige) klant. Verder zijn de toekenningsdiensten ingedeeld in directies en bureaus die elk de pensioenen van een verschillende overheidssector behandelen zoals: het onderwijs, het administratief personeel, de militairen, de geïntegreerde politie, de lokale besturen. Zij zijn belast met het onderzoek van de pensioenaanvragen en de toekenning van de rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Staaskas of ten laste van een ander pensioenfinancieringssysteem. Daarnaast zijn er bureaus die zich toeleggen op de betaling van de arbeidsongevallenrenten, de toekenning van vergoedingspensioenen en oorlogsrenten en voor ondersteunenden taken zoals nationale en internationale overdrachten van pensioenbijdragen, inning van vrijwillige stortingen van pensioenbijdragen bij loopbaanonderbreking de beheersdiensten : Zij beheren materies zoals de cumulatie van het pensioen met andere pensioenen of met een beroeps- en/of vervangingsinkomen, de toekenning van het gewaarborgd minimum, de aanpassingen inzake perequaties en de betaling van begrafenisvergoedingen. Zij zijn eveneens belast met het doorgeven van manuele betalingsinstructies aan de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU).

37 Organisatie van de PDOS pagina 31 4). De interne audit Eind 2007 werd een interne audit opgericht binnen de PDOS. Zijn opdracht : De Interne Audit is een onafhankelijke, permanente en onpartijdige waarderingsfunctie en een essentieel onderdeel van het strategisch en operationeel beleid, zoals bepaald in het managementplan. Hij omvat overeenstemmingsaudits, operationele audits, ondergeschikte opdrachten en administratieve onderzoeken. De Interne Audit ontvangt zijn opdrachten uitsluitend van het Auditcomité van de federale overheid door goedkeuring van de jaarlijks voor te leggen algemene planning werkprogramma en uitzonderlijk voor ondergeschikte opdrachten van de administrateur-generaal. Elke ondergeschikte opdracht wordt voorafgegaan door een studie van het te onderzoeken onderwerp, waarna de Interne Audit beslist of de opdracht al dan niet uitgevoerd wordt. Deze Audit onderzoekt op discontinue wijze activiteiten, evalueert de structuur en de activiteiten van de PDOS en verleent diensten aan het management, door middel van analyses, beoordelingen, aanbevelingen en commentaren over de bestudeerde activiteiten, procedures en bedrijfsprocessen. Zijn activiteit draagt bij tot de verbetering van risicobeheers-, controle- en beleidssystemen.

38 pagina 32 Organisatie van de PDOS 2. Opleidingen 1). Opleidingen georganiseerd door de PDOS 2). Opleidingen georganiseerd buiten de PDOS opleiding voor nieuwe medewerkers (basisopleiding) - in 2006 : 5 deelnemers 7 lesgevers 6,5 opleidingsdagen - in 2007 : 4 deelnemers 1 lesgever 1 opleidingsdag door SELOR in het kader van de competentiemetingen door het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) in het kader van de gecertifieerde opleidingen, voor de specifieke opleidingen In 2007 : 149 deelnemers door de FOD Financiën in het kader van de gecertifieerde opleidingen (transversale opleidingen) opleidingen ter voorbereiding van examens - Geen opleiding georganiseerd in 2006, noch in Opleidingen ter voorbereiding van/op de gecertifieerde opleidingen In toepassing van het koninklijk arrest van 19 november 1998 hebben de ambtenaren de mogelijkheid om gebruik te maken van een opleidingsverlof. Werden toegestaan: in 2006: 13 aanvragen in 2007: 12 aanvragen - in 2006 : 162 deelnemers 13 lesgevers 20 opleidingsdagen - in 2007 : 69 deelnemers 72 lesgevers 36 opleidingsdagen

39 IV. Belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen Belangrijkste bepalingen met betrekking tot de PDOS Belangrijkste bepalingen met betrekking tot de overheidssector... 36

40 pagina 34 Belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen 1. Belangrijkste bepalingen met betrekking tot de PDOS Het jaar 2006, het jaar waarin de «Pensioendienst voor de Overheidssector» werd opgericht, hebben de reglementaire en wettelijke bepalingen zowel betrekking op de instelling zelf als op de pensioenreglementering van de openbare sector. De reglementaire en wettelijke bepalingen in deze verschillende domeinen worden hierdoor chronologisch opgesomd. Enkel de belangrijkste reglementaire en wettelijke bepalingen in verband met de pensioenen van de overheidssector maken het voorwerp uit van een commentaar. Wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de Pensioendienst voor de Overheidssector (B.S. van Ed. 2; erratum B.S. van ) KB van tot overheveling van het personeel dat zijn werkzaamheden uitoefent binnen de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën naar de Pensioendienst voor de overheidssector (BS nr. 267 dd Ed. 2) MB van tot oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Pensioendienst voor de overheidssector (B.S. van ). KB van tot overheveling van de goederen, rechten en plichten betreffende de door de Administratie der Pensioenen van het Ministerie van Financiën uitgeoefende opdrachten naar de Pensioendienst voor de overheidssector (B.S. van Ed. 2). KB van tot toewijzing van een vakrichting aan de ambtenaren van niveau A van de PDOS (B.S. van , erratum M.B. du ). KB van tot vaststelling van bepaalde ontvangsten en uitgaven van de Pensioendienst van de overheidssector (B.S. van ).

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

De perequatie van de overheidspensioenen

De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen De perequatie van de overheidspensioenen Inhoud 1. Wettelijke basis 2. Inleiding 3. De korven 4. Koppeling van de pensioenen aan een perequatiekorf 5. Samenstelling

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u BESLUIT De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969

De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 De perequatie Wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 9 juli 1969 Wet van 25 april 2007 met betrekking tot de pensioenen van de overheidssector (BS 11 mei 2007) Nieuw perequatiemechanisme Nieuw

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/203 BERAADSLAGING NR 11/016 VAN 1 MAART 2011, GEWIJZIGD OP 6 MAART 2012, OP 15 JANUARI 2013 EN OP 2 DECEMBER

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? pensioencommunicatie MyPension en de pensioenmotor: een win-win-winsituatie voor de werkgever, de burger en de PDOS 3 De pensioeninstelling van

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

Statuten. Diensten van de Eerste minister

Statuten. Diensten van de Eerste minister Statuten Diensten van de Eerste minister 3 maart 2000. Ministerieel besluit tot vaststelling van het statuut, de opdrachten en de wijze van beheer van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel

Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel Versie 29-01-2015 DEEL VI Titel II Hoofdstuk II Begrafenisvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 5.1 De overledene

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding

Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding Hervorming vrijwillige vierdagenweek en halftijdse vervroegde uittreding This information is provided via our website and is explicitly subject to the websitedisclaimer: 1. Situering In 1995 heeft de wetgever

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? Vooruitgang Capelo 3 4 Verplichtingen van de werkgever Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wetten van

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be

Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Vanaf nu kunnen werknemers, zelfstandigen én ambtenaren hun vroegst mogelijke pensioendatum berekenen op mypension.be Het online pensioendossier mypension.be ontpopt zich verder tot hét online pensioenportaal

Nadere informatie

De pensioenhervorming(en): een stand van zaken op 9 juni 2015 Johan Janssens, administrateur-generaal

De pensioenhervorming(en): een stand van zaken op 9 juni 2015 Johan Janssens, administrateur-generaal De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven. De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven. De pensioenhervorming(en): een stand van zaken op 9 juni 2015 Johan Janssens, administrateurgeneraal

Nadere informatie

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE

BEREKENING COMPETENTIETOELAGE BEREKEIG COMPETETIETOELAGE 2007 Bijwerking van 14-08-2007 FOD FIACIE THESAURIE DIEST BETALIGE WEDDE & PESIOEE KUSTLAA 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be IHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening competentietoelage

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling X Functietoelage Premie leidinggevende Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden

Nadere informatie

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN p. 1 INHOUDSTAFEL 1. LOKALE MANDATARISSEN Gelden de nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden inzake pensioenen ook voor de lokale mandatarissen?... 2 Waarom werd de wet van 8 december 1976 tot regeling

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 Inhoud 1 Crosscontrole personeel van onderwijsinstellingen... 3 2 Doelgroepverminderingen: refertekwartaalloon... 3 3 Doelgroepverminderingen voor jonge werknemers:

Nadere informatie

Hervorming financiering ambtenarenpensioenen

Hervorming financiering ambtenarenpensioenen Hervorming financiering ambtenarenpensioenen van lokale besturen Wet van 24 oktober 2011 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Overzicht I. Inleiding II.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/141 BERAADSLAGING NR 10/080 VAN 7 DECEMBER 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

V-A-2. Personeel in de overheidssector, uitsluitend onderworpen aan de verzekering geneeskundige verzorging (30 juni)

V-A-2. Personeel in de overheidssector, uitsluitend onderworpen aan de verzekering geneeskundige verzorging (30 juni) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 Staat, Gemeenschappen en Gewesten 216.011 222.206 237.562 241.163 256.294 264.001 283.245 291.480 297.042 300.327 Leger (1) 42.632 43.879 41.521 39.929

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/317 BERAADSLAGING NR. 12/095 VAN 6 NOVEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOORSTEL (BRUGEL-20130222-10) betreffende een voorontwerp van besluit betreffende de administratieve en geldelijke toestand van de

Nadere informatie

BEREKENING VAKANTIEGELD

BEREKENING VAKANTIEGELD BEREKENING VAKANTIEGELD 2006 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 Berekening vakantiegeld 2006 inleiding...

Nadere informatie

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001;

TC/01/97. Gelet op de aanvraag van de Kruispuntbank; Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 17 september 2001; TC/01/97 BERAADSLAGING NR. 01/77 VAN 2 OKTOBER 2001 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VOOR DE RAADPLEGING VAN HET NATIONAAL REPERTORIUM VAN DE KINDERBIJSLAGEN DOOR DE RVP, HET FAO, DE ADMINISTRATIE DER PENSIOENEN

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij?

De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? De FOD Personeel en Organisatie wie zijn wij? Wij maken ruimte voor talent Onze missie Wij geven vorm aan een dynamisch en strategisch federaal personeelsbeleid en leveren producten en diensten die inspelen

Nadere informatie

Overlevingspensioenen van de overheidssector

Overlevingspensioenen van de overheidssector Juni 2014 Overlevingspensioenen van de overheidssector Pensioendienst voor de overheidssector PDOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be 2 3 Inhoudstafel Inleiding... 4 Enkele opmerkingen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, inzonderheid op de artikelen 42 en 63; Samenwerkingsakkoord tussen de staat, de gemeenschappen, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de gewesten tot oprichting van een algemene gegevensbank Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever.

1. Deze circulaire heeft betrekking op de anciënniteitspremies die aan werknemers worden toegekend tijdens hun loopbaan bij een werkgever. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Directie I/5B Circulaire nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc Nr. 27/2011) dd. 23.05.2011 Personenbelasting Beroepsinkomen Anciënniteitspremie Vrijgesteld

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1 Context en situering van het onderzoek... 1. Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut...

Inhoudstafel. Deel 1 Context en situering van het onderzoek... 1. Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut... Inhoudstafel Deel 1 Context en situering van het onderzoek................... 1 Deel 2 De essentiële waarborgen van rechtsbescherming in het ambtelijk statuut................................ 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole

Stafdienst Budget & Beheerscontrole. 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 1 Stafdienst Budget & Beheerscontrole Stafdienst Budget & Beheerscontrole 2 1 VOORSTELLING A. Activiteiten Directie Generaal De kernopdrachten van de stafdienst Budget

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Trimestriële infosessie 2013/1

Trimestriële infosessie 2013/1 Trimestriële infosessie 2013/1 19 februari 2013 Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Infosessie agenda o Introductie o Trimestriële aanpassingen o Te

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007)

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 MAART 2007 BETREFFENDE EEN FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID. (B.S. 13.04.2007) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze

Nadere informatie

Versie 24-05-2013 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel

Versie 24-05-2013 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel Versie 24-05-2013 DEEL VI Titel II Hoofdstuk IV Vergoeding voor het gebruik van de fiets op weg naar en van het werk Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/285 BERAADSLAGING NR. 12/079 VAN 4 SEPTEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/092 BERAADSLAGING NR. 13/001 VAN 15 JANUARI 2013, GEWIJZIGD OP 2 APRIL 2013, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Dienstorder Nr 6479. in het bezit zijn van één van de titels voorzien bij artikel 12 van de bijzondere bepalingen betreffende

Dienstorder Nr 6479. in het bezit zijn van één van de titels voorzien bij artikel 12 van de bijzondere bepalingen betreffende Stad Brussel Departement Personeel Dienstorder Nr 6479 Ville de Bruxelles Département Personnel De Stad Brussel zoekt een directeur van de Directie Ontwikkeling en Organisatie Het College heeft, in zitting

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Brief van de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder met betrekking tot het bedrijfsbeheer Fost Plus neemt als erkend organisme de uitvoering van de terugnameplicht en informatieplichten

Nadere informatie

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Afdeling 1. Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 27 oktober 2009 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 16.11.2009) Afdeling 1. Definities Artikel 1.-

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Wet van 4 maart 2004 (B.S. 26 maart 3 de uitgave)

Wet van 4 maart 2004 (B.S. 26 maart 3 de uitgave) Wet van 4 maart 2004 (B.S. 26 maart 3 de uitgave) Houdende de toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en V3-08/04/2013 HERVORMING Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.3 : Inhouding voor bijdrage aan de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Onderworpen

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/

Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen. www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ Pensioenen lokale besturen: gisteren, vandaag en morgen www.uantwerpen.be/nl/personeel/ria-janvier/ 0 DE AANBEVELINGEN VAN DE Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 www.pensioen2040.belgië.be 1 Wettelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A 2009 en voorgaande jaren

Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A 2009 en voorgaande jaren Uitvoeringsrekeningen van de begroting van de instellingen van openbaar nut van categorie A 2009 en voorgaande jaren 167e Boek van het Rekenhof Bijvoegsel 1 Goedgekeurd in de algemene vergadering van het

Nadere informatie

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen Vragen naar: petr romelart E-mail: petra.romelart@mi-is.be Toelichtingen bij de uitbreiding van de maatregel tot de toekenning van een installatiepremie aan personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Nadere informatie

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 Dit sectoraal akkoord is van toepassing op het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001

KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 KONINKLIJK BESLUIT VAN 22 JUNI 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het

Nadere informatie

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6

Hoeveel bedraagt de bonus?... 5. Welke diensten geven recht op een bonus?... 5. Telt de pensioenbonus mee voor het pensioen?... 6 De pensioenbonus 2 Inhoud Inleiding... 3 Wanneer start en eindigt de opbouw van een bonus?... 4 Hoeveel bedraagt de bonus?... 5 Welke diensten geven recht op een bonus?... 5 Telt de pensioenbonus mee voor

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek Externe audit, interne controle en IT Steven Van Roosbroek Gestegen verwachtingen Financieel Inhoudelijk Burgers 3 4 Kader voor de externe audit Nieuw systeem van plannen en boekhouden Integratie sectorale

Nadere informatie

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN

DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN DRASTISCHE AFBOUW VAN UW PENSIOEN De federale regering wil de berekeningswijze voor het pensioen van de ambtenaren hervormen. Dit houdt een drastische afbouw van het ambtenarenpensioen in. En de regering

Nadere informatie

De loopbaanonderbreking. afwezigheidsperioden. Wat is de invloed ervan op mijn pensioen? Januari 2014

De loopbaanonderbreking. afwezigheidsperioden. Wat is de invloed ervan op mijn pensioen? Januari 2014 Januari 2014 De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden Wat is de invloed ervan op mijn pensioen? ensioendienst voor de overheidssector DOS Victor Hortaplein 40 bus 30 1060 Brussel www.pdos.fgov.be

Nadere informatie

Stafdirecteur ondersteunende diensten van de Veiligheid van de Staat (m/v)

Stafdirecteur ondersteunende diensten van de Veiligheid van de Staat (m/v) Stafdirecteur ondersteunende diensten van de Veiligheid van de Staat (m/v) DOEL VAN DE FUNCTIE De stafdirecteur van de ondersteunende diensten heeft, onder het rechtstreekse gezag van de administrateur-generaal

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

1 Wettelijke grondslagen

1 Wettelijke grondslagen Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.2 : Begrafenisvergoeding Inhoudstafel en bijlage 1 Wettelijke grondslagen 2 Toepassingsgebied 3 Begunstigden 4

Nadere informatie

WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN

WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN Situering problematiek De lokale besturen zijn verplicht om hun personeelsleden, hun uitvoerende mandatarissen en hun rechthebbenden een pensioen

Nadere informatie

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING

- 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING - 7 - HOOFDSTUK III. INSCHRIJVING Artikel 6 De werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, dienen hiervan onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie met het oog

Nadere informatie

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en

HERVORMING. Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen. overheidssector. 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en V2-15/08/2012 HERVORMING Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1 Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijds- en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen

Nadere informatie

Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel

Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel Versie 02-12-2011 DEEL VI Titel I Hoofdstuk II Telefoonvergoeding Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 5. Bedrag 6. Kenmerken van

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP)

III. Het stelsel voor zelfstandigen C. Statistieken 4. Pensioenen (RVP) 4. Pensioenen 4.0 Methodologische nota Voorwaardelijke rust- en overlevingspensioenen In de ontwikkeling van de pensioenregeling voor zelfstandigen zijn drie fasen te onderscheiden. Tot voor de wet van

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971. de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging Stuk 228 (1983-1984) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1983-1984 6 DECEMBER 1983 ONTWERP VAN DECREET houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/020 BERAADSLAGING NR 10/011 VAN 2 FEBRUARI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

-00-- (luik 1), in het RSZPPO- r of een r werkt (luik 2), 3. de naam. Sociale Maribel, afhouding (luik 5), te sturen naar: Directie Sociale

-00-- (luik 1), in het RSZPPO- r of een r werkt (luik 2), 3. de naam. Sociale Maribel, afhouding (luik 5), te sturen naar: Directie Sociale R2 Beheer gegevens werkgeversrepertorium RSZPPO 00 Met dit formulierr kunt u als werkgever: 1. SCHRAPPING: stopzetting van uw activiteit als werkgever (geen personeel meer in dienst) (luik1), WIJZIGING:

Nadere informatie

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag

De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag Jaarverslag 2009 De PDOS vergaart zijn toekomst vandaag ge Verantwoordelijke uitgever : Johan Janssens, Administrateur-generaal Coordinatie : Dominique Blampain Eindredactie : Dominique Blampain en Marleen

Nadere informatie

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel

Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector. Regeling van het statutair personeel REKENHOF Pensionering om gezondheidsredenen in de overheidssector Regeling van het statutair personeel Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, december 2009 REKENHOF

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/107 BERAADSLAGING NR. 09/054 VAN 1 SEPTEMBER 2009, GEWIJZIGD OP 3 NOVEMBER 2009 EN OP 7 SEPTEMBER 2010,

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/039 1 BERAADSLAGING NR. 07/013 VAN 6 MAART 2007, GEWIJZIGD OP 2 OKTOBER 2007, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE INKOMENDE GRENSARBEIDERS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 12/2014 van 26 februari 2014 Betreft: Adviesaanvraag aangaande het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van honden

Nadere informatie

Tony Van Der Steen. Ombudsdienst Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.

Tony Van Der Steen. Ombudsdienst Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19. Hoe ons contacteren? Tony Van Der Steen Ombudsdienst Pensioenen WTC III (nabij het Noordstation) Simon Bolivarlaan 30 bus 5 1000 Brussel Tel. 02/274.19.80 Fax 02/274.19.99 E-mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 202 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie