Post-master Anders organiseren in zorg en veiligheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Post-master 2009-2010. Anders organiseren in zorg en veiligheid"

Transcriptie

1 Post-master Anders organiseren in zorg en veiligheid

2 Managers en professionals tussen bevlogenheid en markt Nederland is rijk. We leven in een welvaartsstaat. We kunnen ons een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid permitteren. Maatschappelijke waarden als zorg, veiligheid, onderwijs en wonen staan op een hoog niveau. Maar toch Er heerst een gevoel van onbehagen. Burgers en cliënten lopen vast in bureaucratie. Professionals verliezen hun bevlogenheid. En managers staan voor de moeilijke opgave de brug te slaan tussen efficiency en professionele kwaliteit. Van organisaties in sectoren als zorg, veiligheid, onderwijs en wonen wordt steeds meer gevraagd. Wachtlijsten in de zorg moeten korter. De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog. En buurten moeten schoner en veiliger. Tegelijkertijd moet met afnemende middelen marktconform worden gewerkt. Vraag en aanbod raken in onbalans. De in onze maatschappij zo vanzelfsprekende toegang tot waarden als zorg, veiligheid, onderwijs, wonen staat steeds meer onder druk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat managers en professionals die werken in organisaties die een bijdrage leveren aan zorg, wonen, onderwijs of veiligheid zich gevangen voelen. Gevangen tussen hun bevlogenheid voor cliënt en beroep en de druk van toenemende marktwerking en economisering. In een al krappe markt voor professionals wordt het werken in deze organisaties steeds minder aantrekkelijk. Meer werk moet met nog minder mensen worden gedaan. Als we de toegang tot maatschappelijke waarden als zorg, onderwijs, wonen en veiligheid willen bewaren, dan moeten organisaties instrumenten vinden die hun cliënten en professionals helpen bij de realisatie van deze waarden. Dit is een kwestie van anders organiseren.

3 Anders organiseren in de sectoren zorg en veiligheid In de post-master Strategische innovatie in de maatschappelijke sector worden bedrijfskundige inzichten en instrumenten gepresenteerd die helpen bij het succesvol organiseren van de voorwaarden waaronder professionals en cliënten zorg en veiligheid samen vormgeven. Hierbij gaan we uit van wijsgerige, sociaalwetenschappelijke en systeemkundige analyses. In deze analyses staan begrippen als waarde, kwaliteit, autonomie, complexiteit en beheersbaarheid (in plaats van beheersing) centraal. Tegen de achtergrond van deze begrippen wordt het mogelijk anders om te gaan met de inrichting van organisaties. Hierdoor wordt het mogelijk schaalvergroting en menselijke maat te combineren of werk zo te ontwerpen dat professionaliteit en bevlogenheid behouden kunnen blijven. In de post-master vragen we ons af wat maatschappelijke waarden zijn en hoe deze in onze samenleving worden geproduceerd. Verder bespreken we op basis van wijsgerige opvattingen en bedrijfskundige inzichten wat professionaliteit inhoudt en hoe deze ondersteund kan worden. We werken bedrijfskundige maatregelen uit die de organisatorische voorwaarden en cultuur scheppen die: de zelfredzaamheid van cliënten vergroten, waardoor de druk op professionals afneemt professionals de kans geven effectiever en efficiënter te werken in hechte verbanden in organisaties die op menselijke maat zijn georganiseerd de professionaliteit van professionals niet uithollen, maar juist bevorderen zodat het beroep iets is om trots op te zijn Doelgroep De post-master richt zich op het top- en hoger management van professionele organisaties in de sectoren zorg en veiligheid. Hierbij betreft het niet alleen not-for-profit organisaties, maar ook profit en non-profit organisaties. Deelnemers opereren op academisch denk- en werk-niveau en hebben omstreeks tien jaar of meer werkervaring. Hoe werken wij? De post-master kenmerkt zich door een juiste mix van theorie en praktijk. Naast de nodige analyses en concepten worden best practices door wetenschappelijke experts en ervaringsdeskundigen uit het veld gepresenteerd. De bijeenkomsten kennen een hoog interactief gehalte waarbij de nodige ruimte is voor het delen van praktijkkennis. Wat levert het u op? Na het volgen van de post-master beschikt u over: actuele analyses van de belangrijkste uitdagingen waarvoor professionele organisaties in de sectoren zorg en veiligheid staan inzicht in organiseerprincipes die u helpen bij het inrichten van efficiënte én bevlogen organisaties concrete toepassingen van deze organiseerprincipes op de eigen organisatie een beredeneerde toekomstvisie en globale veranderaanpak voor de eigen organisatie wijsgerige inzichten die helpen bij het denken over professionaliteit en de daarin bevatte relatie tussen praktische wijsheid, morele deugdzaamheid en technische vaardigheid Hierbij besteden we aandacht aan maatregelen op het gebied van de organisatiestructuur, de inrichting van systemen voor Human Resources Management, technologie, inter-organisatorische samenwerking en transformatiemanagement. Analyses Aan de hand van presentaties door deskundigen uit beide sectoren worden gezamenlijk analyses gemaakt van de toenemende druk op toegankelijkheid, kwaliteit, professionaliteit en de noodzaak tot efficiency. Welke problemen en oplossingsrichtingen dienen zich hier aan? Organiseerprincipes Tegen de achtergrond van deze analyses worden organiseerprincipes aangereikt, die managers helpen bij het slaan van de brug tussen efficiency en professionele kwaliteit.

4 Door de toepassing van deze principes kunnen managers betere keuzes maken bij het formuleren en realiseren van oplossingen. Hierbij gaat het om fundamentele keuzes ten aanzien van: de inrichting van de organisatie het ontwerp van HR-systemen de inzet van ondersteunende technologie de samenwerking in netwerken het managen van transformatieprojecten Toepassing en beredeneerde toekomstvisie: het manifest Tijdens de post-master werken cursisten individueel en in groepsverband aan hun manifest. Het afgeronde manifest is een beredeneerde inspiratiebron voor het handelen in de eigen organisatie. Hoe zie ik de toekomst van mijn eigen organisatie? Wat is mijn visie op professionele kwaliteit en efficiency? Hoe combineer ik bevlogenheid en besturing door de inrichting van mijn organisatie? Het werken aan het manifest ondersteunt het leerproces. Analyses, principes en oplossingsrichtingen worden besproken en toegepast op de eigen organisatie. Opbouw van het curriculum De post-master is opgebouwd uit zes modules van vijf dagdelen (inclusief overnachting) en een afsluitende mini-conferentie. Curriculum Module I De productie van maatschappelijke waarden: wijsgerige en sociaalwetenschappelijke analyse Module II Organisatie als arrangementen die professionals laten werken 5 en 6 november 2009 prof.dr. Pierre van Amelsvoort Veel organisaties kenmerken zich tegenwoordig door toenemende standaardisatiezucht, toenemende arbeidsdeling en centralisatie. Er is behoefte aan innovatieve en flexibele organisaties die worden gekenmerkt door o.a. korte en open communicatielijnen, betrokken medewerkers, variatie in het werk en multifunctionele samenwerking in teams. In deze module komen de organisatorische condities aan bod voor een flexibele en innovatieve organisatie waarin werk betekenis heeft. Organisaties worden hierbij vanuit een integraal perspectief bezien, waarbij de samenhang tussen systemen (regels), cultuur, structuur (arbeids-deling) en arbeid centraal staat. Module III Het managen van professionals: minder is meer 15 en 16 oktober 2009 dr. Jan Achterbergh en dr. Matthijs Almekinders 10 en 11 december 2009 prof.dr. Michiel Schoemaker Deze eerste module is gewijd aan een verkenning van de problematiek. Thema s die tijdens deze module vanuit een wijsgerig en sociaalwetenschappelijk perspectief worden belicht, zijn: wat verstaan we onder maatschappelijke waarden? hoe is de productie ervan georganiseerd? wat is de rol van managers en professionals hierbij? hoe kunnen we vanuit een wijsgerig perspectief de rol van professionals beter begrijpen? welke kansen en bedreigingen levert dit mijn organisatie op? hoe kunnen we vanuit een bedrijfskundig perspectief met deze kansen en bedreigingen omgaan? Leidinggeven aan professionals in, zorg en veiligheid vraagt om balanceren tussen commitment en control. Aan de ene kant moeten professionals in hun interactie met de klant autonoom kunnen opereren en worden professionals verbonden aan de organisaties waar ze voor werken via commitment. Aan de andere kant staat sturen op prestaties, zeker in sectoren die steeds meer met marktwerking te maken krijgen, centraal. Hoe leidinggevenden in zorg en veiligheid ondersteund kunnen worden bij het vinden van een goede balans in het managen van professionals wordt in deze module vanuit meerdere invalshoeken (o.m. talent en sociaal kapitaal) belicht.

5 Module IV Technologie 21 en 22 januari 2010 dr. Charles Willems Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is een onmisbaar instrument geworden in moderne organisaties. ICT-toepassingen zijn zo geavanceerd dat ze professionals en cliënten op maat kunnen ondersteunen. In deze module wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en gevolgen van moderne ICT-toepassingen in professionele organisaties. Hierbij kijken we vanuit het perspectief van de klant, de interne organisatie, de medewerkers en het productenen dienstenaanbod. Module V Samenwerking tussen organisaties 4 en 5 maart 2010 dr. Taco Brandsen Module VI Transformatiemanagement 15 en 16 april 2010 dr. Jan Achterbergh en dr. Dirk Vriens Het diagnosticeren van organisaties en het ontwerpen, invoeren en evalueren van maatregelen die mensen bij hun werk ondersteunen is niet alleen een technisch proces. In de eerste plaats is het een sociaal, cultureel en politiek proces waarin individuen en groepen positie kiezen. Deze module is erop gericht cursisten inzicht te geven in modellen die kunnen helpen bij het in goede banen leiden van dergelijke transformaties. Verder wordt in de module ingegaan op mogelijkheden en beperkingen van het managen van transformaties in organisaties. In de maatschappelijke dienstverlening zijn omvangrijke verschuivingen gaande. De tijd dat maatschappelijke sectoren (bijvoorbeeld wonen, onderwijs, zorg, veiligheid) netjes van elkaar gescheiden waren, lijkt voorbij. Organisaties gaan allerhande vormen van samenwerking aan om producten en diensten beter te laten aansluiten op de maatschappelijke vraag en om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. In deze module wordt ingegaan op vragen als: wat betekent toenemende samenwerking vanuit het perspectief van managers/bestuurders, professionals, overheid en burgers/gebruikers? wat zijn slimme (en minder slimme) manieren om samenwerking te organiseren? wegen de baten op tegen de kosten? Afsluitende miniconferentie Datum wordt nog vastgesteld Gedurende de post-master werken cursisten individueel en in groepjes aan een manifest. Dit manifest is een beginselverklaring waarin iedere cursist een eerste stap zet van weten naar doen. In het manifest worden tijdens de cursus opgedane inzichten vertaald naar de eigen organisatie. Tijdens de miniconferentie worden de manifesten gepresenteerd aan elkaar en aan door cursisten uitgenodigde geïnteresseerden uit de eigen organisatie.

6 Kerndocenten dr. Matthijs Almekinders Dr. Matthijs Almekinders is zelfstandig adviseur en ondernemer. Hij was tot april 2006 gedurende zes jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van Sensire: een zorgorganisatie actief op gebied van zorg thuis, residentiële verpleging en verzorging, maatschappelijk werk, zorg voor ouders en kinderen. dr. Jan Achterbergh Dr. Jan Achterbergh doceert Interventiemethodologie en Organisatieontwerp bij de vakgroep Organizational Design and Development van de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast genoemde kerndocenten zullen in de modules diverse gastdocenten uit wetenschap en praktijk optreden. dr. Taco Brandsen Dr. Taco Brandsen is Universitair Hoofddocent bij de sectie Bestuurskunde & Politicologie van de Faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. prof. dr. Pierre van Amelsvoort Prof. dr. Pierre van Amelsvoort is bedrijfskundige, met als specialisatie het sociotechnisch ontwerpen en veranderen van organisaties. Hij is als organisatieadviseur verbonden aan de ST-Groep te Vlijmen en heeft jarenlange ervaring met organisatieverandering in een grote diversiteit van organisaties. prof. dr. Michiel Schoemaker Prof. dr. Michiel Schoemaker is als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen met een leeropdracht die ligt op het terrein van organisatie-identiteit en talentmanagement. Daarnaast is hij ruim 24 jaar actief als adviseur en verbonden aan Twynstra Gudde. dr. Charles Willems Dr. Charles Wilems is sinds oktober 2007 lector Technologie en Zorg in de Kenniskring Technologie in Gezondheid en Welzijn van de Saxion Hogescholen te Enschede. Als medewerker van de hoofddirectie wetenschapsbeleid (ministerie van O&W) was hij betrokken bij de beleidsontwikkeling over onderzoek, technologische vernieuwing en kwaliteitsontwikkeling van hulpmiddelen voor mensen met beperkingen. Als medewerker van irv/vilans is die betrokkenheid omgezet in verantwoordelijkheid voor de praktische uitvoering van toepassingsgericht onderzoek. Het aandachtsgebied is technologie toegepast in de zorg.

7 Praktische zaken Informatiebijeenkomsten Voorafgaand aan de start van de post-master zullen in de loop van 2009 voor geïnteresseerden informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Indien u via kenbaar maakt een van deze avonden te willen bijwonen ontvangt u tijdig bericht over de data. De data worden ook bekendgemaakt op Start De post-master start in oktober Het maximaal aantal deelnemers aan de opleiding is 25. De post-master vindt alleen doorgang bij voldoende deelname. Inschrijving en intake Een inschrijfformulier is op aanvraag verkrijgbaar bij ABK RU Nijmegen, of via Het ingevulde inschrijfformulier, vergezeld van een cv, kunt u retourneren aan: ABK Radboud Universiteit Nijmegen, Postbus 9108, 6500 HK Nijmegen. Vervolgens vindt een intakeprocedure plaats. Naar aanleiding hiervan wordt besloten over de toelaatbaarheid van de kandidaat. Locatie Hotel Nol in t Bos te Wageningen Cursusprijs De cursusprijs bedraagt ,-. In dit bedrag zijn kosten voor overnachtingen, catering en literatuur inbegrepen. Certificaat Na het afronden van de post-master ontvangt u een certificaat van de ABK Radboud Universiteit Nijmegen. Voorwaarde is actieve deelname aan alle bijeenkomsten en het met een voldoende resultaat voltooien van de opdrachten. Informatie Voor meer informatie over de post-master Strategische Innovatie in de Maatschappelijke Sector kunt u contact opnemen met ABK Radboud Universiteit Nijmegen of

8 ABK Radboud Universiteit Nijmegen Postbus HK Nijmegen

Post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen. De kunst van het werken met perspectieven

Post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen. De kunst van het werken met perspectieven Post-master Leren, Ontwikkelen & Veranderen De kunst van het werken met perspectieven Jaargang 2014-2015 Leren, Ontwikkelen & Veranderen De kunst van het werken met perspectieven Organisaties zijn nogal

Nadere informatie

Toekomstbestendig Organiseren

Toekomstbestendig Organiseren post-master Toekomstbestendig Organiseren Bij innovatie wordt meestal gedacht aan een nieuwe technische uitvinding of ontwikkeling. Echter, in een wereld waarin alles in een hoog tempo verandert, worden

Nadere informatie

Leergang Werknemerskunde VAN DE WERKNEMER

Leergang Werknemerskunde VAN DE WERKNEMER Leergang Werknemerskunde ORGANISEREN VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE WERKNEMER 8 donderdagen februari-november 2006 Inleiding Een organisatie wordt gewoonlijk vanuit het managementperspectief belicht. Er

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers

Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers Leergang Werknemerskunde 2014/2015 stimuleren Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers 6 donderdagen van 13.30-18.30 uur Inleiding Een organisatie wordt gewoonlijk vanuit het managementperspectief

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang

MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016. 7e leergang MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP 2015-2016 7e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Organisatie, Cultuur en ManageMent

Organisatie, Cultuur en ManageMent faculteit recht, economie, Bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding In de Bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Leergang Werknemerskunde. stimuleren. Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers

Leergang Werknemerskunde. stimuleren. Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers Leergang Werknemerskunde stimuleren Moderne bedrijfskunde: Organiseren voor dwarsdenkers 6 donderdagen van 13.30-18.30 uur, start mei 2010 Inleiding Een organisatie wordt gewoonlijk vanuit het managementperspectief

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict!

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl 30 november 2009 (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl Zoals in het Meerjarenplan 2009 2012 beschreven wordt

Nadere informatie

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

PROFESSIONAL GOVERNANCE

PROFESSIONAL GOVERNANCE PROFESSIONAL GOVERNANCE BESTUUR EN BELEID IN TIJDEN VAN SCHAARSTE POST ACADEMISCHE OPLEIDING 2012-2013 PROF. DR. HANS BOUTELLIER PROF. DR. LEO HUBERTS PROF. DR. THEO SCHUYT PROF. DR. WILLEM TROMMEL POST

Nadere informatie

Docent én intrapreneur, een spanningsveld?

Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Docent én intrapreneur, een spanningsveld? Een casestudy naar intrapreneurship onder docenten en de strategische rol van Human Resource Management Strategisch HRM Organisatiekenmerken Kennismanagement

Nadere informatie

Executive Master of Health Business Administration

Executive Master of Health Business Administration Executive Master of Health Business Administration Versterken van visie en vaardigheden De MHBA is bestemd voor hogere leidinggevenden in de gezondheidszorg die hun competenties en visie verder willen

Nadere informatie

Leeratelier Netwerkend Werken

Leeratelier Netwerkend Werken Leeratelier Netwerkend Werken 1 Voorwoord De verhoudingen veranderen De verhouding tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Om publieke doelen te realiseren, zoeken overheden steeds

Nadere informatie

Concept-beleidsplan Wmo 2015-2018

Concept-beleidsplan Wmo 2015-2018 bij elkaar Ontwikkeling OW Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2299 www.zwolle.nl Concept-beleidsplan Wmo 30 september 2014 Opdrachtgever Opdrachtnemer Datum N. Vedelaar

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit:

Opleidingsoverzicht. Primair. Maak uw keuze uit: Opleidingsoverzicht Primair Najaar 2015 Onderwijs Maak uw keuze uit: Rekencoördinator Anti-pestcoördinator Talentbegeleider Intern Begeleider Onderwijskundig (e-)learning Ontwerper Strategisch Onderwijskundig

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Samen op weg naar zelfsturende teams

Samen op weg naar zelfsturende teams BACHELORSTUDIE: BUSINESS ADMINISTRATION Samen op weg naar zelfsturende teams - Onderzoek naar de ontwikkeling van zelfsturing binnen Zorggroep Manna Bachelor onderzoeksverslag Naam: Heleen van den Berg

Nadere informatie

Associate degree Management in de Zorg

Associate degree Management in de Zorg Bekijk de video van Dido met Layar 2015 2016 Associate degree Management in de Zorg Associate degree of Health Care Management / duaal Deze brochure is verrijkt met Student Wilma de Vreugd bij Verpleeghuis

Nadere informatie