Total Health Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Total Health Management"

Transcriptie

1 GezodVGZ IN BEDRIJF 35 december 2007 GezodVGZ i bedrijf is ee periodieke uitgave va Zorgverzekeraar VGZ Oze ambitie om same met u i 2008 te realisere: Total Health Maagemet Gezode medewerkers gezod houde, medewerkers met klachte of verzuim aa het werk houde of aders weer sel izetbaar krijge e zieke medewerkers beter make. Dat is oze izet voor 2008 e os aabod aa u. I het afgelope jaar hebbe wij VGZ Bedrijfszorg doorotwikkeld tot ee sluitede aapak voor Total Health Maagemet. Resultate Zorgmoitor 2007 Dé cijfers over de zorg I oktober zij de resultate gepubliceerd va Zorgmoitor 2007, dé jaarlijks publicatie va Vektis, het ladelijke iformatiecetrum va de Nederladse zorgverzekeraars. Belagrijkste uitkomste: i 2006 is het bedrag dat zorgverzekeraars e zorgkatore (AWBZ) hebbe besteed aa de gezodheidszorg, uitgekome op 55 miljard euro, ee stijgig te opzichte va 2005 met 7%. Het aadeel daari va de zorgverzekeraars (hoofdverzekerig e aavullede verzekerige) steeg met 8,9%, de uitgave aa de AWBZ ame toe met 5,1%. De stijgig va de zorgkoste wordt deels veroorzaakt doordat er verzekerde bij kwame. Dit bregt ee extra schadestijgig met zich mee va 2 procetput. Wij biede u u alle middele voor ee complete maagemetcyclus waarmee u doeltreffed werkt aa de gezodheid va uw medewerkers é de vitaliteit va uw orgaisatie. Belagrijk hierbij is de ieuwe VGZ Bedrijfszorg Meukaart. I aavullig op het VGZ Bedrijfszorgpakket biedt de meukaart u veel extra mogelijkhede. Oderdeel hierva is de Gezod Werke Test, waarmee u het vliegwiel va uw gezodheidsmaagemet i werkig zet. Verder zitte hieri ee werkbelevigsoderzoek, workshops, bedrijfsfitess, multidiscipliaire eerstelijs revalidatie e og veel meer. De meukaart stelt u zo i staat om heel gericht sturig te geve aa uw health maagemet. I deze GezodVGZ i bedrijf bestede wij hier alle aadacht aa. Dit doe wij i het hart va het blad, omdat gezodheidsmaagemet hoort bij het hart va uw orgaisatie. Meer iformatie vidt u dus op de pagia s 6 e 7. Eé samehagede aapak voor gezodheids-, verzuim- e zorgmaagemet. Alle middele om uw HR-visie om te zette i ee doeltreffede aapak. Gericht op optimale izetbaarheid va al uw medewerkers. U vergroot de productiviteit e vitaliteit va uw orgaisatie. Groei uitgave De groei va de uitgave bij de zorgverzekeraars betreft vooral tadartsehulp, paramedische hulp e huisartsezorg. Bij de huisartse is vaaf 2006 sprake va ee ieuwe kostestructuur e verder is de drempel voor huisartsebezoek voor de vroegere particulier verzekerde vervalle. Ee bezoek aa de huisarts viel voor he i het verlede vaak bie het eige risico e ee cosult moest daarom vaak door de verzekerde zelf betaald worde. Lees verder op pagia 2 Verder i deze uitgave pagia 2 Vaaf 1 jauari 2008 beter kieze e vergelijke tusse de zorgaabieders pagia 4 Verzuim e arbeidsogeschiktheid: facts & figures. Hoe staat het er imiddels voor? pagia 8 Zorg voor de toekomst. Reactie Uivé-VGZ- IZA-Trias op VWS Beleidsageda 2008 pagia 9 VGZ i 2008 og actiever om verzekerde prevetieve zorg e zorgservices te biede Pagia 3 Sligro werkt vauit ee heldere visie Sligro heeft al vele jare ee collectieve zorgverzekerig bij VGZ. Eerzijds past deze i het beleid va goede arbeidsvoorwaarde, aderzijds is deze oderdeel va het gezodheidsmaagemet dat dit bedrijf voortvared voert. Kortom, Sligro werkt vauit ee heldere visie. I het iterview op pagia 3 vertelt Jeroe de Bree, directeur persoeel & orgaisatie va Sligro, over de bijzoderhede va deze aapak. Pagia 5 Iterieurbouwbedrijf Herma Thijs over het gemak va ee totaalpakket Herma Thijs, directeur va het gelijkamige iterieurbouwbedrijf, beschouwt zij persoeel als zij belagrijkste kapitaal e doet er alles aa om optimale arbeidsomstadighede te creëre. Na verschillede adere verzekerige koos hij uiteidelijk voor ee totaalpakket bij VGZ. Op pagia 5 geeft hij aa wat het gemak hierva is e dat hij tevrede is over de mogelijkhede, al is hij ook kritisch: Het ka altijd beter! pagia 10 Ketezorg voor chroisch patiëte geeft zorg va betere kwaliteit. VGZ eemt koploperspositie i pagia 11 De passie va... Miriam Coopmas Alle aadacht voor uw collectieve zorgverzekerig Alle aadacht

2 GezodVGZ IN BEDRIJF pagia 2 Divers ieuws Pagia 2 Vaaf 1 jauari 2008 Beter kieze e vergelijke tusse de zorgaabieders Vervolg va pagia 1 Op de VGZ-website bevidt zich de VGZ Zorggids, waari verzekerde alle zorgaabieders aatreffe die VGZ heeft gecotracteerd. Zij kue hieri zoeke op zorgsoort, vervolges hu postcode ivulle e aageve bie welke afstad zij ee zorgaabieder wille. Vervolges krijge zij de gecotracteerde zorgaabieders te zie die zich bie de aagegeve straal bevide. Vaaf 1 jauari 2008 wordt deze service uitgebreid. VGZ gaat aa de zorggids amelijk ihoudelijke iformatie toevoege, over de kwaliteit va de zorgaabieder, het patiëteoordeel, de wachttijd e de vergoedig va de zorg. Zo kue verzekerde beter kieze e vergelijke tusse de zorgaabieders. I eerste istatie gaat de VGZ Zorggids deze ieuwe service biede bij de zorg va ziekehuize e kliieke (Zelfstadige Behadelcetra, ZBC s) i Nederlad. I 2008 werke wij eraa om u op dezelfde wijze te iformere over steeds meer zorgsoorte. Het project dat dit alles realiseert, heeft de aam Vergelijk e kies Dé cijfers over de zorg Belagrijke ieuwe dimesie De ieuwe mogelijkheid is iet allee ee ieuw sufje, maar gaat veel verder. Deze stelt de verzekerde i staat om op basis va ihoudelijke iformatie ee afwegig te make over de keuze voor ee zorgaabieder. Voor het verkrijge va de gegeves werkt VGZ same met MediQuest, die data verzamelt over zorgaabieders. Daarmee voegt VGZ ee belagrijke ieuwe dimesie toe aa de VGZ Zorggids e de diestverleig aa de verzekerde. Past i overheidsbeleid Deze doorotwikkelig va de VGZ Zorggids past ook i het overheidsbeleid, dat de verzekerde/ patiët zelf meer aa het roer wil zette. Om die rede kwame er bijvoorbeeld ee Persoos Gebode Budget (PGB) bij de AWBZ e de website kiesbeter.l om patiëte te helpe bij de keuze va zorg, zorgaabieders e zorgverzekeraars. Zo wil de overheid de marktwerkig stimulere, alle betrokke partije aazette tot verbeterige, uiteidelijk de zorg beter make e zo betaalbaar mogelijk houde. VGZ odersteut dit graag. U vidt de VGZ Zorggids op iteret: Hartelijk dak voor uw medewerkig! Elk jaar is de periode weer kort waari besluitvormig moet gebeure rod zorgverzekerige e collectieve cotracte. Na het beked worde va de premies is er ee beperkt aatal weke de tijd om hierover met u te commuicere, de huidige collectief verzekerde te iformere e potetiële deelemers voor uw collectiviteit te iteressere. Wij zij os dit zeer bewust. Wij deke elk jaar ook weer a over adere mogelijkhede. Zo probere wij bijvoorbeeld al eerder om potetiële gegadigde te attedere op de voordele va de collectieve zorgverzekerig. Maar vaak blijkt da toch dat u e zij graag eerst wille wete wat de premie wordt e atuurlijk is dat iet ologisch. Misschie dekt u: waarom maakt VGZ haar premies da iet eerder beked? Nou, dat zoude wij best wille e dat hebbe wij ook dit jaar weer overwoge. Allee is dat i de praktijk wat lastig. De overheid komt relatief laat met het defiitief make va wijzigige i de basisverzekerig, mogelijkhede voor cotracterig, tarieve, eige bijdrage ezovoort. Daaraast is het oodzakelijk dat wij wete hoe oze premie-schadeverhoudig zich otwikkelt. I pricipe wille wij oze resultate over het derde kwartaal og i de ieuwe premies meewege. Dit doe we om de premiehoogte zo realistisch mogelijk vast te stelle. Te slotte spele marktotwikkelige e cocurretie ee rol. Kortom, er is ee heel madje aa factore dat meespeelt. Dat u toch bereid bet om i deze korte tijdspae mee te werke aa bijvoorbeeld activiteite om potetiële deelemers voor uw collectiviteit te iteressere, waardere wij zeer. Natuurlijk hebbe wij hierbij ee gezamelijk belag, maar wij zij os erva bewust dat dit ook va u eergie vraagt. Graag maak ik va de gelegeheid gebruik om u alvast hartelijk te bedake voor uw medewerkig! Aavullede verzekerige Bij de aavullede verzekerige is eveees sprake va ee flike kostestijgig. Verzekerde krege bij de ivoerig va de ieuwe zorgverzekerig de kas om zich tege relatief gustige voorwaarde aavulled te verzekere. Daarva hebbe zij volop gebruik gemaakt. Wist- e verliesrekeig De wist- e verliesrekeig va de zorgverzekeraars laat zie dat de gemiddelde zorgverzekeraar geld heeft toegelegd op de basisverzekerig. E terwijl va oudsher geld werd verdied op de aavullede verzekerige, is dat dit jaar heel beperkt. U kut de Zorgmoitor 2006 dowloade va de Vektis-website: Tik i het zoekveld rechtsbove i Zorgmoitor 2006 e kies de eerste hit. Marcel J. Smeets FB MBA, Directeur Commerciële Zake

3 Klat iterview Pagia 3 Jeroe de Bree, directeur persoeel & orgaisatie Sligro, over collectieve zorgverzekerig VGZ: Die biedt echt zorg op maat voor de behoefte va oze orgaisatie Sligro Food Group Nederlad B.V. is al jarelag collectief verzekerd bij VGZ. We prate hierover met Jeroe de Bree, directeur persoeel & orgaisatie. Same met ee team va 35 ma is hij veratwoordelijk voor ee persoeelsbestad va ruim 9000 medewerkers. De Bree vertelt over het belag va ee collectieve zorgverzekerig e over het voortvarede beleid va gezodheidsmaagemet dat Sligro voert. De Bree: Ik werk hier u elf jaar e de samewerkig met VGZ dateert al va voor mij tijd. Daaruit blijkt wel dat we tevrede zij. De cotacte met VGZ verlope prima. Jeroe de Bree, directeur persoeel & orgaisatie Sligro: De cotacte met VGZ verlope prima. De Bree: Ee collectieve zorgverzekerig is, zeker bij grote orgaisaties, atuurlijk usace. Ee aatrekkelijk aabod op het gebied va zorgverzekerig, past i ee beleid va goede arbeidsvoorwaarde. E aagezie gezodheidsmaagemet bij os hoog op de ageda staat, is het atuurlijk goed ee auwe relatie te hebbe met ee zorgverzekeraar. Sel beschikbaar Sligro heeft ook de XAV afgeslote. De Bree: De XAV biedt ruimere e extra vergoedige voor zorgsoorte die voor oze medewerkers belagrijk zij. Dit is dus echt zorg op maat voor de behoefte va oze orgaisatie. I het kader va het Bedrijfszorgpakket heeft VGZ u ook ee etwerk va zorgaabieders voor os igericht, dat dicht bij de orgaisatie staat. Via dit etwerk krijge medewerkers sel toegag tot allerlei soorte va arbeidsgerelateerde zorg. Door de aard va de werkzaamhede worde wij hier ogal ees gecofroteerd met klachte aa het bewegigsapparaat. Voor arbeidsgerelateerde fysiotherapie e herstelbegeleidig hebbe wij al jare ee relatie met ee orgaisatie die hieri is gespecialiseerd. De zorg die deze orgaisatie aa oze medewerkers biedt, is u odergebracht i het Bedrijfszorgpakket. Iterveties op het vlak va bedrijfsmaatschappelijk werk kome bij os eveees regelmatig voor. Ook op dit gebied hebbe wij via het BZP sel izetbare hulp bij de had. Bij alle iterveties die wij izette i het kader va os verzuimbeleid, bekijkt VGZ welk deel daarva vergoed ka worde uit de reguliere zorgverzekerig. Otdubbelig heet dat. Hiermee wordt voorkome dat we odeloos teveel betale voor iterveties. Gezodheidsmaagemet Wij voere ee voortvared beleid va gezodheidsmaagemet, aldus De Bree. Bij ziekteverzuim zitte wij kort op het proces. Er wordt sel cotact opgeome met medewerkers die verzuime. Da begie er gesprekke, gericht op ee zo spoedig mogelijke terugkeer i het arbeidsproces. Als het odig is om zorg aa te biede, da doe we dat atuurlijk. Verder late wij iedere ieuwe medewerker ee traiig volge, gericht op veratwoord gebruik va het lichaam. Medewerkers lere hoe ze het beste kue tille e tal va adere zake. Dat gaat bij os heel ver. Mese lere bijvoorbeeld hoe groot de afstad moet zij tusse ee stellig e ee palletwage. Zodat te zware belastig of verkeerde bewegige worde voorkome. Ook probere wij medewerkers te stimulere om te kieze voor gezode voedig. Dat doe we oder meer door i de bedrijfskatie, aast de oer-holladse kroket, veel gezod voedsel, zoals salades e gratis fruit, te servere. Al met al zij we op diverse iveaus bezig e het is duidelijk dat de sel toegakelijk zorg die VGZ os ka biede, hierbij ee rol speelt. Gezodheid De Bree: Overiges be ik va meig dat zorgverzekeraars i het algemee meer zoude moete doe aa gezodheidsbevorderig bij verzekerde e medewerkers. Het stimulere va ee gezode leefstijl waarmee je ziekte voorkomt, is ee breed gebied waari zorgverzekeraars, aar mij idee, zeer ambitieus moete zij. Sommige schadeverzekeraars gaa tegewoordig ook verder da je auto reparere als die beschadigd is. Ze verkope mobiliteit. Dat is atuurlijk ee veel ruimer gebied e volges die formule zoude zorgverzekeraars gezodheid moete gaa verkope. Dit stadput va De Bree sluit overiges aa bij de visie va VGZ. Elders i dit blad leest u hoe VGZ zeer voortvared aa de slag gaat met prevetieve e gezodheidsbevorderede programma s, e deze ook zoveel mogelijk via de basiszorg beschikbaar gaat stelle (~red.). Sligro Food Group Nederlad B.V. I Sligro Food Group zij foodretail- e food-servicebedrijve actief, die zich direct e idirect richte op de totale Nederladse markt va de etede e drikede mes. Dit geschiedt volges ee multi-chaelstrategie met verschillede verkoop- e distributievorme (zelfbedieig e bezorgig) e via verschillede distributiekaale (detailhadel e groothadel). Meer iformatie op Alle aadacht

4 GezodVGZ IN BEDRIJF Achtergrod Pagia Hoe staat het er imiddels voor? Verzuim e arbeidsogeschiktheid: facts & figures Lag leek het ee luchtgevecht, maar toch zij uiteidelijk uitstekede resultate geboekt: het ziekteverzuim e het otstaa va arbeidsogeschiktheid zij sterk afgeome. I de afgelope 25 jaar is het ziekteverzuim meer da gehalveerd, va 10% i 1980 tot ruim 4% i Met ame i de laatste jare is de toeame va medewerkers i de WAO (imiddels WIA) sterk gedaald, va 13 per medewerkers i 2001 aar 4,5 per i Dat zij de hoofdcoclusies uit het tredrapport Beter aa het werk, dat het Sociaal e Cultureel Plabureau (SCP) olags heeft gepubliceerd. Dit rapport is tot stad gekome i samewerkig met het CBS e TNO Kwaliteit va Leve. De effecte va de ieuwe arbeidsogeschiktheidswet WIA zij hieri og iet meegeome. Ziekteverzuim Het rapport laat ook zie dat er grote verschille zij i de verzuimotwikkelig bij mae e bij vrouwe. Oder de vrouwe daalde het ziekteverzuim va 8,1% i 1993 aar 4,5% i Bij de mae was de afame i de zelfde periode veel kleier, va 5,1% aar 4,0%. Vrouwe verzuime og steeds relatief vaker, maar het verschil tusse mae e vrouwe is i de loop der jare geriger geworde. Dalig ziekteverzuim % % Overiges is de vermiderig va het verzuim sids 2001 mede toe te schrijve aa de laagcojuctuur i de jare daara. Ee verhogig va het werkloosheidspercetage met 1 procetput, leidt gemiddeld tot ee verlagig va het verzuim met 0,25 procetput. Arbeidsogeschiktheid Ook bij het otstaa va arbeidsogeschiktheid is ee veel grotere dalig te zie bij de vrouwe. Hoewel dit bij he og steeds relatief vaker voorkomt, eem dit veel sterker af da bij de mae. Bie 12 maade a het otstaa va arbeidsogeschiktheid was i de afgelope jare circa 20% va de mese alweer uit de WAO: 15% vod ader werk, 2% kreeg ee adere uitkerig (WW of Bijstad), 2% verdwee uit de cijfers vawege demografische uitstroom (bereike va 65-jarige leeftijd of overlijde) e 1% trok zich terug va de arbeidsmarkt. Bie vijf tot zes jaar a istroom i de WAO is circa de helft mistes éé keer uit de WAO gegaa. Circa 30% vidt ader werk. Wat we eigelijk al wiste, wordt i het rapport bevestigd: a het eerste jaar i de WAO eme de uitstroomkase sterk af. Ee adere coclusie uit het SCP-rapport is, dat bij de uitstroom uit de WAO cojucturele ivloede auwelijks ee rol spele. Ikomesotwikkelig Opmerkelijk: de ikomesotwikkelig va werkhervatters is positiever da va blijvers i de WAO maar het verschil is iet groot. Ruim ee derde (37%) heeft zelfs vier jaar a werkhervattig ee lager ikome da het laatste jaar i de WAO. De fiaciële prikkel om weer aa de slag te gaa, lijkt dus iet groot. Broe: ZN Jouraal (Zorgverzekeraars Nederlad) e e tredrapport Beter aa het werk (Sociaal e Cultureel Plabureau (SCP)). Belagstellig voor het itegrale tredrapport? U kut het bestelle op de SCP-website: via Publicaties e Boeke (koste: 24,50). Verzuimotwikkelig mae vrouwe ,1% 8,1% ,0% 4,5% Medewerkers aar WAO/WIA per ,5 per

5 Klat iterview Pagia 5 Overstap aar VGZ was voor Herma Thijs weloverwoge beslissig: Erg gemakkelijk, zo totaalpakket Herma Thijs, directeur va het gelijkamige iterieurbouwbedrijf i Tilburg, beschouwt zij persoeel als zij belagrijkste kapitaal. Logisch was het da ook dat hij a beëidigig va zij vorige verzekerigspakket op zoek gig aar ee og beter e vooral, goedkoper aabod. Uiteidelijk rolde VGZ als ieuwe hofleveracier uit de bus. Herma Thijs, directeur va het gelijkamige iterieurbouwbedrijf: Er was metee sprake va ee persoolijke klik De immese werkplaats doet deke aa ee kleie vliegtuighagar. De ruimte va bija 2000 vierkate meter biedt plaats aa talloze machies, verschillede soorte gereedschap e hout. Heel veel hout. Mae, voorzie va otoplastieke e veiligheidsbrille, zij druk bezig met de motage va boekekaste, keukes e bake. Op ee pallet staa desig cd- e dvdstadaards klaar voor vertrek aar de Bijekorfvestigig i Eschede. Popmuziek schalt uit de boxe. Iets verderop doet Herma Thijs, die als derde Herma a zij grootvader e vader aa het roer va het bedrijf staat, i de algemee vergaderruimte zij verhaal. We zij gee otwerpers, maar make iterieurs. Oder meer voor katore, horecagelegehede e particuliere. Verder doe we veel i de zorg. Het St. Elisabeth Ziekehuis i Tilburg is bijvoorbeeld al jarelag ee belagrijke klat. Opieuw oriëtere Thijs heeft i totaal 20 mese i diest, i leeftijd variëred va 18 tot halverwege 50. Het gros werkt i de werkplaats e verricht behoorlijk zware arbeid. Mij mese zij mij kapitaal. Daar be ik erg zuiig op, aldus Thijs. Om verzuim zoveel mogelijk tege te gaa, doe ik va alles om optimale arbeidsomstadighede te creëre. Zo probeer ik te voldoe aa alle belagrijke eise die de Arbowet voorschrijft, zoals op het gebied va stof e tille. Mistes zo belagrijk is ee goede verzekerig, beseft de sympathieke Brabader. Toe mij oude ziekteverzuimverzekerig vorig jaar afliep, be ik me opieuw gaa oriëtere. Ik was iet helemaal tevrede, vod de verzekerig weiig flexibel e i verhoudig erg duur. Wat kwam omdat ee va mij werkemers door chroische ekklachte lagdurig uitviel. Gelukkig ko hij aa de slag bij ee ader bedrijf, maar ik moest wel ee extreem hoge premie gaa betale. Persoolijke klik Uiteidelijk kwam Thijs bij VGZ terecht. Niet i de laatste plaats vawege het goede cotact met accoutmaager Rob Vries. Er was metee sprake va ee persoolijke klik. Dat was voor mij, aast de goedkopere premie, ee belagrijke rede om met VGZ i zee te gaa. Thijs koos voor VGZ Zorg Verzuim Compleet, waari behalve de verzuimverzekerig e het verzuimmaagemet ook de MiX Aavullede Verzekerig is odergebracht. Dit is speciaal voor de werkemers die al via VGZ zij verzekerd. De meeste dus. Ik heb oder meer fysiotherapie e psychologie i de verzekerig, zodat mij mese hier gebruik va kue make als ze dat wille. Verder heb ik ee WGA Eige-Risico Verzekerig afgeslote. Al met al vid ik het erg gemakkelijk, zo totaalpakket....mij vrage worde altijd keurig op tijd beatwoord. Aparte verzekerige Tevredeheid overheerst als Thijs de mogelijkhede va zij pakket de revue laat passere. Al is hij ook kritisch. Het ka altijd beter. Zo zou ik af e toe mider wille merke va het feit dat ik drie aparte verzekerige heb. Verder zou ik VGZ e de arbodiest wille vrage óg scherper te lette op ziektemeldige. Ee va mij mese kampt met chroische vermoeidheidsklachte. Na allerlei oderzoeke e cosults weet iemad precies wat hem makeert. Terwijl ik de eerste dag al wist: dit gaat fout! Er valt zoveel wist te hale i die eerste periode, diagose of iet. Ik heb iets aa ee uitkerig va ee uitkerigsistatie. Liever wil ik dat iemad zo sel mogelijk weer terug is. Alle adere oplossige koste mij allee maar geld. Maar ogmaals: ik be tevrede. Bovedie is iemad va mij mese oterecht ziek. Dus als ik al cotact opeem met VGZ of de arbodiest, da is dat omdat ik iets wil wete. E mij vrage worde altijd keurig e op tijd beatwoord. Ideeë kome tot leve Herma Thijs BV Iterieurbouw is bija 75 jaar gespecialiseerd i de productie va bijzodere iterieurs met et dat beetje meer uitstralig. Va balies tot bureaus. Va betimmerige tot ader vast meubilair. Behalve voor klate i de zorgsector e de utiliteitsbouw is het bedrijf oder meer actief voor wikels, katore e particuliere. Bij Herma Thijs BV werke i totaal 20 mese. Meer iformatie vidt u op Alle aadacht

6 GezodVGZ IN BEDRIJF Productieuws Pagia 6 Wij zij graag uw parter voor gezodheid e vitaliteit Total Health Maagemet verbe Dit zij de producte va VGZ Bedrijfszorg i 2008 Markte worde competitiever e dyamischer. Medewerkers worde schaarser é ouder. Orgaisaties wille e moete efficiëter werke. Daarom biedt VGZ u u VGZ Bedrijfszorg 2.0, dat wij dit jaar hebbe doorotwikkeld tot Total Health Maagemet. Wij biede u u ee totaalaapak gericht op optimale izetbaarheid va uw medewerkers. U verbetert daarmee uw persoeelsbeleid e u vergroot de vitaliteit va uw orgaisatie. Wij zij graag uw parter hierbij. De hoofdzake va het ieuwe Total Health Maagemet vidt u op deze pagia s. Advies over verzuim, arbo e gezodheidsmaagemet VGZ Bedrijfszorg odersteut u graag bij uw beleidsvormig. Wij doe dat i auwe samewerkig met dé tooaagevede orgaisatie op het gebied va huma resources maagemet, Falke & Verbaa. Deze oderzoekt eerst hoe ver u bet e vervolges wordt uw orgaisatie toegebracht aar ee situatie, waarbij u zelf de regie voert over het verzuim, uw arbobeleid e gezodheidsmaagemet. Bedrijfsarts Verzuimcoach Wij kue, i samewerkig met detacherigsbureau Immediator, desgewest voorzie i de beodigde bedrijfsartse. Dat wil zegge: wij biede u ee zogeaamde Bedrijfsarts Verzuimcoach, die ee professioele e actieve spil wordt i uw orgaisatie. Verder verricht deze uiteraard de take va ee bedrijfsarts. VGZ Bedrijfszorgpakket De ker is het VGZ Bedrijfszorgpakket. Dit biedt u ee breed scala istrumete, waarmee u daadwerkelijk uitvoerig kut geve aa ee doeltreffede verzuimaapak e effectief gezodheidsmaagemet. Hieri zit bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologische zorg, mediatio, herstelbegeleidig bij fysieke klachte, belastbaarheidstraiig, zorgbemiddelig e expertise bij complexere probleme. Het pakket is op maat izetbaar op verzekerigs- of verrichtigebasis. Eé samehagede aapak i éé oogopslag Total Health Maagemet Total Health Maagemet VGZ Bedrijfszorg 2008 VGZ Bedrijfszorg Vitaliteit Verzuim Basis Plus Optimaal / Select Gezodheidsmaagemet / Meukaart Zorgmaagemet / collectieve Prevetie zorgverzekerig Reïtegratie Verzuimmaagemet / Meukaart Alles voor uw gezodheids-, verzuim- é zorgmaagemet Nieuw! VGZ Bedrijfszorg Meukaart Nieuw is de VGZ Bedrijfszorg Meukaart. Deze biedt u aast het VGZ Bedrijfszorgpakket ee uitgebreid pallet extra mogelijkhede, zoals de Gezod Werke Test, ee werkbelevigsoderzoek, workshops, bedrijfsfitess e eerstelijs revalidatie. De meukaart stelt u zo i staat om heel gericht te werke aa de gezodheid e vitaliteit va uw medewerkers e orgaisatie. Rechts ziet u welke extra mogelijkhede de VGZ Bedrijfszorg Meukaart u biedt i VGZ Bedrijfszorg biedt u u alle beodigde middele VGZ Bedrijfszorg biedt u u alle beodigde middele voor uw gezodheids-, verzuim- é zorgmaagemet. Gezode medewerkers houdt u gezod, bij klachte voorkomt u verzuim e als dat toch optreedt, kut u direct werk make va sel herstel. Eveees bet u i staat om medewerkers met ee (chroische) aadoeig zo izetbaar mogelijk te houde. Dit alles vermidert de kas op lagdurig verzuim, eveals de istroom i de WIA. Ook krijgt u tevredeer persoeel e versterkt u uw imago als goed werkgever. Dit is pas écht Total Health Maagemet.

7 Zorg ieuws Pagia etert uw persoeelsbeleid! Gezode belagstellig? Laat het wete aa uw cotactpersoo bij VGZ of bel met ee gespecialiseerde accout maager va VGZ Bedrijfszorg: Maile ka ook: VGZ Bedrijfszorg Meukaart Nieuw: Extra mogelijkhede voor uw health maagemet Producte Module Screeig Gezodheidsmaagemet Dossierscreeig Psychosociaal Gezod Werke Test Werkbelevigsoderzoek (selfscaer) Werkstressmetig Module Opleidig & Traiig Bur-outprevetietraiig Jobcoachig Maagemet Coachig (Vervolgtraject) Mii-symposium Werkstress e Bur-out Teambegeleidig: - Teamcoachig - Team i Veraderig - Top-Team - Team i Balas - Teamsamewerkig Themaworkshops/-traiige: - Leeftijd - Omgaa met agressie - Omgaa met mobiliteit - Ogewest gedrag - Zelfmaagemet - Vertrouwespersoo Traiig: Omgaa met terugkerede psychische klachte Workshops: - Coflicthaterig op de werkvloer - Omgaa met moeilijke mese voor professioals - Stress (1-daags/2-daags) - Werkemers helpe bij verlies e verdriet Opleidig Prevetiemedewerker Verzuimmaagemet Zorgmaagemet Gezod Werke Test Belagrijk oderdeel va de ieuwe VGZ Bedrijfszorg Meukaart is de Gezod Werke Test. Hiermee test u uw medewerkers op vijf belagrijke pute: leefstijl, gezodheid, werkomstadighede, izetbaarheid e motivatie. Zo werkt de test De Gezod Werke Test bestaat uit ee vragelijst die we i overleg met u op maat samestelle. Uw medewerkers vulle de test i via iteret. Hiervoor krijge zij ee ilogcode, zodat de privacy is gewaarborgd. Zet uw gezodheids maagemet i bewegig! Persoolijk advies voor de mede werkers Na het ivulle va de vragelijst krijge uw medewerkers izicht i hu fitheid e gezodheidsrisico s, zowel op persoolijk vlak als i relatie tot het werk. Ook krijge zij gerichte advieze m.b.t. de geteste oderdele, bijvoorbeeld voor de verbeterig va hu gezodheid e leefstijl. Cocrete stuuriformatie voor u als werkgever Bedrijfsfitess Icompay Module Fysiek Bedrijfszorgpakket Icompay Spreekuur Bedrijfsfysiotherapeutische Zorg Thematraiige: - RSI / CANS Prevetie - Prevetie Fysieke Belastig Vertrouwespersoo Huishoudelijke Odersteuig* Module Vitaliteit & Prevetie Module Verzuim Complex Mediatio voor Groepe e Teams Multidiscipliaire Eerstelijs Revalidatie Sterkte / Zwakte Aalyse Werkemers U otvagt ee maagemetrapportage, bijvoorbeeld per groep of afdelig. Deze geaoimiseerde rapportage geeft u ee beeld va de door de afdelig of groep beleefde gezodheid e fitheid. Op grod va de resultate kut u gericht aadacht geve aa gezodheidsaspecte, de werkomgevig aapasse of iterveties uit het VGZ Bedrijfszorgpakket gericht izette. Zo zet u met de Gezod Werke Test uw gezodheidsmaagemet i bewegig! * Huishoudelijke Odersteuig heeft fiscale cosequeties i het kader va de loobelastig. Alle aadacht

8 GezodVGZ IN BEDRIJF Achtergrod Pagia 8 Reactie Uivé-VGZ-IZA-Trias op VWS Beleidsageda 2008 Zorg voor de toekomst Meer aadacht voor de rol eerstelijs zorg, bijvoorbeeld huisarts, fysiotherapeut e verloskudige Betere voorwaarde scheppe voor ormale marktwerkig bij de farmaceutische zorg De zorg uit de AWBZ aar de basisverzekerig Vraagtekes bij gerichte prevetieve zorg Verselde prijsliberaliserig bij de ziekehuiszorg Het Miisterie va Volksgezodheid heeft eerder dit jaar de Beleidsageda 2008 uitgebracht. Deze heet Zorg voor de toekomst. De cetrale thema s hieri zij: iovatie, veiligheid, kwaliteit, werke i de zorg, participatie e prevetie. Uivé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) heeft de beleidsageda grodig doorgeome e daarop olags ee reactie gegeve aa de politieke partije e het miisterie. Samegevat is deze: UVIT ka zich goed vide i de aagebrachte focus, maar maakt wel ee aatal kattekeige e doet ook suggesties voor adere accete. Eerstelijs zorg Net als het miisterie vidt UVIT de eerstelijs zorg heel belagrijk. Dit houdt i: Het miisterie zet i op moderiserig va de huisartsepraktijk. UVIT vidt het ook va belag dat de itegratie met adere eerstelijs zorgaabieders wordt versterkt. Bij de vergoedig va fysiotherapie zou meer gekeke moete worde aar de eige veratwoordelijkheid va verzekerde, met ame als het gaat om het krijge va voldoede bewegig. De beschikbaarheid va kraamzorg moet worde vergroot. Cocreet zou meer geld moete worde besteed aa de opleidige e promotie va het vak. Farmaceutische zorg Eé va de pijlers waarop het zorgstelsel is gebaseerd, is marktwerkig. Om dit bie de farmaceutische zorg te realisere moet er og wel wat aa de marktverhoudige tusse zorgverzekeraars, apotheke e farmaceutische idustrie worde geschaafd. Met als resultaat: Er is ruimte voor de marktpartije om zich te oderscheide. Voor alle partije bestaat er ee gelijk level playig field. De bestaade gedetailleerde regels zij omgezet aar ee meer algemee kader, waarbie vrij geopereerd ka worde. AWBZ-zorg UVIT is er voorstader va om de AWBZ op te heffe. De zorg hieruit zou voor het overgrote deel aar de basisverzekerig moete gaa. UVIT is daardoor beter i staat om de verzekerde complete zorgtrajecte aa te biede. Oeigelijk gebruik va de AWBZ, bijvoorbeeld voor de jeugdzorg of problematiek rod dak- e thuisloze, diet te worde uitgebae. UVIT Prevetieve zorg De miister oderschrijft het recet verschee rapport Va prevetie verzekerd, va het College Voor Zorgverzekerige (CVZ). Daari wordt gesteld dat prevetieve zorg voor mese met ee ziekte of verhoogd risico voor vergoedig i aamerkig komt. UVIT ka zich daari vide, maar vraagt zich bijvoorbeeld wel af i welke mate leefstijliterveties thuishore i ee basisverzekerig. Tot hoe ver gaat de eige veratwoordelijkheid e waar houdt deze op? Dit zal ee belagrijk aadachtsput zij i de cocrete vormgevig. Ziekehuiszorg UVIT juicht het streve aar marktwerkig i de ziekehuiszorg toe. De wijze waarop dit verder wordt doorgevoerd is wel va groot belag. UVIT dekt daar graag actief over mee. Voorwaarde is i elk geval dat de betrokke partije bereid zij om risico te lope. Allee da mag succes worde verwacht, zo is UVIT va meig. De itegrale reactie va UVIT, de Beleidsageda 2008 va het Miisterie va Volksgezodheid e het rapport Va prevetie verzekerd va het College Voor Zorgverzekerig, vidt u op de VGZ-website, via

9 Achtergrod Pagia 9 VGZ i 2008 og actiever om verzekerde prevetieve zorg e zorgservices te biede VGZ spat zich al jare hard i om verzekerde, aast curatieve zorg, ook prevetieve zorg e zorgservices te biede. I 2008 wil VGZ hier og ee flike schep boveop doe. Voorkome dat mese ziek worde, is immers i ieders belag, e ook i het belag va de samelevig als geheel. Daarom wil VGZ middele e mogelijkhede aareike, waarmee verzekerde ziekte, of verergerig va ziekte, kue voorkome. Het oderwerp prevetie staat hoog op de politieke ageda. Recet heeft de miister daarover ee kaderbrief geschreve. I die brief oderschrijft de miister het CVZ (College va zorgverzekerige)-rapport Va prevetie verzekerd. I het CVZ-rapport wordt beschreve hoe prevetieve zorg ka worde igepast i de zorgverzekerigswet. CVZ ziet daartoe geoeg mogelijkhede, ook zoder wetswijzigige. Alle rede voor VGZ om er voortvared mee aa de slag te gaa. Doel va VGZ: belagrijke vorme va prevetieve zorg vaaf 2009 zoveel mogelijk opeme i de basiszorg, maar ook i de aavullede verzekerige. Het gaat hierbij om de zogehete zorggerelateerde prevetie e geïdiceerde prevetie. Bij zorggerelateerde prevetie zitte mese al i ee medisch behadeltraject. Er heeft ee diagose plaatsgevode. Prevetie heeft da tot doel om verergerig va klachte te voorkome. Bij geïdiceerde prevetie is er al wel sprake va bepaalde symptome, e va behadelbare risico s, maar er heeft og gee diagose plaatsgevode. Prevetie is da gericht op het voorkome va ziekte. Prevetieve begeleidig VGZ gaat programma s otwikkele die voorzie i prevetieve begeleidig e behadelig va verzekerde uit bovestaade categorieë. E VGZ gaat deze programma s dus via het basispakket beschikbaar stelle. Op termij wil VGZ ze izette voor bredere groepe va verzekerde. Namelijk door ze oder te brege i de aavullede verzekerige. Ee programma gericht op stoppe met roke ka via de basiszorg worde aagebode aa ee roker waarbij al logziekte is gediagosticeerd. Maar via de aavullede verzekerige zou i pricipe elke rokede verzekerde erva gebruik kue make. Voor 2008 heeft VGZ drie speerpute beoemd bij de otwikkelig va prevetieve activiteite: stoppe met roke, gezode voedig e lichaamsbewegig. Optimalisere zorgketes De beste maier om zorggerelateerde prevetie goed va de grod te krijge, is door de zorgketes optimaal te orgaisere. Ee verzekerde waarbij, bijvoorbeeld, logklachte zij gediagosticeerd, ka te make hebbe met diverse zorgaabieders, zoals logarts, huisarts, praktijkverpleegkudige e thuiszorg. VGZ wil cotracte gaa afsluite met deze complete zorgketes, met daari ook afsprake over prevetieactiviteite. Elders i dit blad kut u leze hoe VGZ werkt aa samewerkig tusse idividuele zorgaabieders bie zorgketes. I bovestaade situatie is er al ee diagose e dus ook ee duidelijke idicatie voor vergoedig va prevetieprogramma s. Bij geïdiceerde prevetie is er og gee diagose gesteld. Daarom wil VGZ i de komede tijd ee systematiek otwikkele, die ee goede idicatiestellig, bijvoorbeeld door de huisarts, mogelijk maakt. I het kader va toekomstige prevetieve activiteite is VGZ bovedie ee samewerkigsverbad aagegaa met de Uiversiteit va Wageige. Same met deze uiversiteit gaat VGZ oderzoeke hoe het gezodheidsgedrag va idividue positief beïvloed ka worde. Dit oderzoek focust zich i eerste istatie op voedig e bewegig. Pilot voor VGZ-verzekerde Persoolijke coach va Care for Cacer Je leve staat op z kop. Je hebt ee levesbedreigede ziekte. De huisarts, specialiste, verpleegkudige, iederee otfermt zich over je ziekte, om deze zo goed mogelijk te behadele. Maar wie zorgt er voor de rest? Hoe moet het met thuis, de kidere, je werk, jezelf? Begrijp ik goed wat de diagose is? Overzie ik alle behadelmogelijkhede? Voor al deze belagrijke vrage zij er de medewerkers va Care for Cacer. Daarom doet VGZ hiermee u ee pilot voor de verzekerde, same met het Catharia Ziekehuis i Eidhove. Cocreet houdt deze i, dat mese met kaker odersteuig kue krijge va ee persoolijke coach va Care for Cacer. Zij krijge persoolijke aadacht e aavullede iformatie op de voorlichtig va het ziekehuis. De patiët heeft hiermee ook de mogelijkheid om zelf meer sturig te geve aa het behadeltraject. Gespecialiseerde verpleegkudige De medewerkers va Care for Cacer zij ervare, geregistreerde ocologieverpleegkudige, gespecialiseerd i psychosociale begeleidig. Zij hebbe ervarig met kaker i vele verschijigsvorme e kee het verloop va de verschillede ziektebeelde. Ook hebbe ze keis va verwerkigsprocesse, waardoor ze ee grote steu kue zij voor de patiët. Alle aadacht

10 GezodVGZ IN BEDRIJF VGZ ieuws Pagia 10 VGZ eemt koploperspositie i Ketezorg voor chroisch patiëte geeft zorg va betere kwaliteit Voor diabetici beteket dit i cocreto dat hu suikerspiegel goed wordt igesteld, auwletted wordt gevolgd, e daardoor ook goed igesteld blijft. I 2008 wil VGZ deze aapak va ketezorg ook uitbreide aar de zorg bij COPD (klachte aa de luchtwege). Bie circa vijf jaar hoopt VGZ goed afgestemde ketezorg te kue biede aa alle chroisch zieke. Goede afstemmig Steeds vaker worde afsprake tusse zorgaabieders vastgelegd i zogehete DBC s, oftewel Diagose Behadel Combiaties. Hierbij worde afsprake gemaakt - oder meer over prijs e kwaliteit - voor complete behadeligstrajecte. Bij zorg voor chroisch zieke zij vaak meerdere zorgaabieders betrokke. I deze gevalle wil VGZ afsprake gaa make met de gehele zorgkete. Zoals dat u al gebeurt bij diabeteszorg. Hierbij spele oder meer de huisarts, de podotherapeut, de diëtiste, het laboratorium, het ziekehuis e de fysiotherapeut ee vitale rol. VGZ hecht er veel waarde aa om deze verschillede zorgdisciplies goed op elkaar af te stemme bie de DBC s. I de DBC s wordt da ook duidelijk afgesproke wie veratwoordelijk is voor welke zorg. Ook worde er afsprake gemaakt over de kwaliteit e beschikbaarheid va de zorg, e vooral ook over de oderlige commuicatie tusse de betreffede zorgaabieders. Het feit dat VGZ veel aadacht schekt aa deze oderlige commuicatie is uiek i Nederlad. Vaak werke de diverse idividuele zorgaabieders amelijk og op eiladjes. Ee ogeweste situatie. Het is immers sterk i het belag va verzekerde als de betrokke zorgaabieders elkaar goed iformere over de medische toestad va patiëte. Door iformatie-uitwisselig kue zorgaabieders immers veel adequater reagere e behadele. Iformatiesysteem Bij ketezorg voor diabetici krijgt de huisarts de regierol. Alle relevate medische iformatie wordt zichtbaar i zij systeem. Hij ka dus precies zie hoe ee diabetespatiët is igesteld, e als dit mis dreigt te lope, ka hij metee adequaat igrijpe. Op termij wil VGZ dit iformatiesysteem uitbreide aar de verzekerde zelf. Zodat hij of zij via ee beveiligde iteretapplicatie zelf de gegeves ka bijhoude, e ook o lie ka zie wat het advies va de huisarts is. Ook wil VGZ deze selfserviceformule i de toekomst uitbreide met bijvoorbeeld zelfmaagemetcursusse. Project same met de Nederladse Patiëte e Cosumete Federatie (NPCF) Eerstelijs zorg zoals de cosumet het west Eigelijk is het raar dat de zorg zo lag zorggestuurd is geweest, i plaats va klat- of patiëtgestuurd. Nog steeds is dat deels wel zo, al zij er iitiatieve om daar wat aa te doe. Eé erva is ee ieuwe samewerkig tusse de Nederladse Patiëte e Cosumete Federatie (NPCF), de Stichtig Gezodheidscetra Eidhove (SGE) e Uivé-VGZ-IZA-Trias (UVIT). Deze beoogt om de eerstelijszorg beter te late aasluite op de wese va de cosumete. Naar verwachtig zal UVIT de eerste resultate al i het voorjaar va 2008 verwerke i het zorgaabod. Volges de NPCF verdiet de eerstelijs zorg, zoals de huisarts, de tadarts e de fysiotherapeut, ee belagrijke plaats i de gezodheidszorg. UVIT deelt deze visie e is als eerste verzekeraarscocer bereid hier cocreet ivullig aa te geve. SGE is verheugd over de aadacht voor de sector e werkt i haar ege gezodheidscetra graag mee aa het project. Aapak i stappe Hierbij vidt ee aapak plaats i ee aatal stappe. Allereerst bregt de NPCF i kaart welke voorkeure zorggebruikers hebbe als het gaat om de eerstelijs gezodheidszorg. Vervolges wordt dit vertaald i idicatore die UVIT meeeemt bij de zorgikoop. Daaraast wordt de feitelijke zorg va de eerstelijs gezodheidscetra getoetst aa de oderkede voorkeure. Dit gebeurt door patiëte te vrage aar hu ervarige. Tot slot gaa patiëte, zorgaabieders e zorgverzekeraars op basis va de verzamelde iformatie, cocrete afsprake make over de i te kope zorg. De gebruikers krijge zo dus meer e direct ivloed op de zorgikoop va UVIT. 12 december: Dag va de aadacht Wij roepe oze verzekerde op om op de speciale Dag va de aadacht, op , ee beetje extra aadacht aa iemad aders te scheke. Daarmee wille wij kracht bijzette aa os eige motto Alle aadacht, waarmee wij u als collectieve relatie e oze verzekerde zelf graag beadere. Dit past uiteraard ook heel goed bij de zorgsector waari wij actief zij e waari persoolijke aadacht heel belagrijk is. Op de Dag va de aadacht kue oze verzekerde via de speciale website ee leuke e-card of briefkaart versture aar de persoo aa wie zij aadacht wille geve. Wij bestede aa deze actie aadacht via verschillede media: Radio 538, Radio 10 Gold, iteret, ee aparte ieuwsbrief va Je echte leeftijd e oze eige commuicatiemiddele. Uiteraard kut u zelf ook meedoe, via

11 VGZ iterview Pagia 11 Al verscheidee jare werkt copywriter Marti Derksema mee aa de totstadkomig va dit blad. Het viel hem telkes weer op dat de mese va VGZ hu De passie va... Miriam Coopmas werk met veel passie doe. Op deze pagia brege we deze passies voor het voetlicht. Passie is immers ee vruchtbare voedigsbodem voor betrokkeheid e servicegerichtheid. Diestverleig is e blijft te slotte mesewerk. Daarom dit keer ee persoolijk portret va Miriam Coopmas, Accoutmaager. Kase creëre e beutte. E op die maier zorge dat klate zó tevrede zij dat ze hu positieve ervarige met VGZ gaa rodvertelle. Dat is mij passie, vertelt Miriam. Ze is op zodag gebore, ze houdt va zo, va zoebloeme, va buite zij e die zoigheid straalt ze overduidelijk uit. Miriam werkt u 17 jaar bij VGZ, waarva de laatste 15 jaar i de buitediest. Eerst hield ze zich bezig met idividueel verzekerde, later stapte ze over aar de MKB-markt, u zet ze zich i voor de grootzakelijke markt e ekele key-accouts va VGZ. Miriam: Ik be cotactpersoo voor ee groot aatal klate i Limburg. Same met mij collega va de biediest beheer ik hu belage. I overleg met klate oderzoek ik hoe we same steeds meer ivullig kue geve aa het collectieve cotract. VGZ ka werkgevers immers iet allee met ee collectieve zorgverzekerig odersteue, maar vooral ook op het vlak va prevetie, ziekteverzuim e gezodheidsmaagemet. Nieuwsgierig Miriam is 44 jaar gelede gebore i Helde-Paige. Ik be opgegroeid i ee oderemersgezi. Mij ouders hadde ee aaemersbedrijf. Mij vader werkte op de bouw e mij moeder deed de boekhoudig. Daardoor be ik same met mij broer al vrij vroeg heel zelfstadig geworde. Door mij jeugd heb ik geleerd hard te werke e iets va het leve te make. Ik heb prachtige herierige aa de vakaties, same met het gezi. Heerlijk met de carava aar Zwitserlad, Frakrijk of Italië, a ee jaar hard werke, zalig was dat. Als kid had ik al wel ee idee over wat ik wilde worde. Gee baa va ege tot vijf, iet op katoor, maar ee baa met vrijheid e cotact met mese. Dat stod me toe al duidelijk voor de geest. Na de MEAO, i 1982, gig Miriam werke bij de Rabobak. Maar ik bleef ee sterke behoefte houde om mezelf verder te otwikkele, dus i de avodure volgde ik diverse studies op het gebied va toerisme e assuratië. Bij de Rabobak werkte ik i de biediest, maar ik wilde graag aar de buitediest. VGZ bood me die kas e die heb ik aagegrepe. Ik be altijd blijve studere e heb oder adere Middle-Maagemet-opleidige gedaa, NIMA-A e de post-hbo opleidig Verzuim e Ikome. Nu be ik bezig met de post-hbo opleidig Itegraal Gezodheidsmaagemet. Ja, ik be heel ieuwsgierig e wil op de hoogte blijve. Proactief Ik vid dat ik de leukste baa bie VGZ heb, vertelt ze glimlached. Ik houd va het cotact met klate e collega s. E ik vid het fij om proactief bezig te zij. Niet afwachte totdat de klat erges mee zit, maar zelf aticipere op mogelijke wese e otwikkelige. Juist daarmee ku je je oderscheide va alle adere op de markt. Ik probeer echt ivullig te geve aa het begrip Alle aadacht, het motto va VGZ. Wat dat aagaat leg ik de lat voor mezelf vrij hoog. Ik be iemad die altijd op zoek gaat aar ieuwe mogelijkhede, kase e oplossige. Dat doe ik voor de klate, maar ook i mij eige leve. Nu VGZ ook hele goede producte biedt om klate te helpe bij hu gezodheidsmaagemet, heb ik ee prachtig scala aa mogelijkhede om klate echt vooruit te helpe. I de zi va verzuimwist e het redemet daarva. Dat maakt het voor mij ook weer leuker atuurlijk. Dat je same echt resultate kut boeke. Natuur Vrije tijd vid ik heel belagrijk. Heerlijk otspae e ieuwe eergie opdoe. Ik sport graag - wadele, teisse e skië - e breg graag tijd door met vriede. Same ete, same op vakatie e zo. Ook muziek is erg belagrijk i mij leve. U2, Melissa Etheridge, Adrea Bocelli, afhakelijk va mij stemmig. Ee va mij grootste passies is de atuur. Ik ga vaak de atuur i om te wadele, bijvoorbeeld i Zuid-Limburg of i de Dolomiete. Heerlijk geiete va de uitzichte! Bovedie goed voor mid e body. Alle aadacht

12 GezodVGZ IN BEDRIJF Divers ieuws Pagia 12 Davitamo, voor ee bijdrage aa gezod leve Misschie haalt het iet meer de Amerikaase ieuwszeder CNN, zoals bij de start va oze vergoedig va Becel pro.activ, maar het is wel ee volgede stap i het oder de aadacht brege va gezode producte. Vaaf 1 jauari 2008 kue oze verzekerde ee weliswaar bescheide kortig krijge op Davitamo. Cocreet gaat het om ee bedrag va 1,50 per huishoude per jaar. Dit beteket iet dat wij zomaar het gebruik va vitamiepreparate e voedigssupplemete propagere. Nee, wij hebbe og steeds het stadput dat ee gezod, evewichtig meu i pricipe toereiked is om alle beodigde voedigsbestaddele bie te krijge. Toch zij er redee e levessituaties waarbij het gebruik va extra vitamie e mierale ka bijdrage aa gezod leve, bijvoorbeeld bij kidere i de groei, bij ziekte e herstel, bij stressvolle omstadighede e tijdes zwagerschap. De producte met kortig De kortig op Davitamo betreft cocreet de volgede producte: Davitamo Compleet (Dragees e KauwVitamies); Multivitamies voor het hele gezi Davitamo FemFit; Multivitamies speciaal voor vrouwe. Davitamo FemNatal; Multivitamies voor vrouwe die zwager zij of wille worde. Alle Davitamo-producte zij samegesteld volges de meeste recete weteschappelijke izichte va de Gezodheidsraad. Daarom durve wij deze met ee gerust hart e ee goede toelichtig oder de aadacht te brege va oze verzekerde. Alle aadacht voor gezie e oudere Gee kerstkaart, wel ee goed doel Colofo GezodVGZ i bedrijf is ee uitgave va Zorgverzekeraar VGZ, bedoeld voor haar relaties bij oder meer collectiviteite. Het blad verschijt drie keer per jaar. Oudere e gezie krijge deze kerst alle aadacht va VGZ. Het Natioaal Fods Ouderehulp e Stichtig Tate Leie krijge beide ee gift va de zorgverzekeraar. Dit is het geld dat vrijkomt omdat VGZ gee kerstkaarte verstuurd. Ieder jaar gaat dit bedrag aar ee goed doel. Stichtig Tate Leie Gezodheid is iet vazelfspreked. Als zorgverzekeraar zij wij os daar terdege va bewust. Daarom kieze wij ervoor om gezie met zieke kidere te odersteue. De Stichtig Tate Leie biedt gezie i Nederlad, met ee kid va 4 tot e met 12 jaar, dat erstig of lagdurig ziek is, als gevolg va ee ogeval, chroische of levesbedreigede ziekte ee gratis verwevakatie aa. Door de schekig va VGZ kue zeve gezie heerlijk ee midweek otspae om eve bij te kome va de dagelijkse druk die de zorg voor het zieke kid met zich meebregt. Voor ouders e kidere worde uitstapjes geregeld i ee vriedelijke, uitodigede omgevig. Natioaal Fods Ouderehulp Iederee wordt ouder. Helaas zij veel oudere i Nederlad eezaam. VGZ wil da ook graag oudere i deze periode ee extra steutje i de rug te geve. Het Natioaal Fods Ouderehulp zet zich actief i om eezaamheid e armoede oder oudere terug te drige e de zorg e veiligheid va oudere te verbetere. Met de gift va VGZ is het mogelijk om 300 oudere ee kerstdier aa te biede. Ee verwedier e gezellig avodje uit waar vaak leuke sociale cotacte otstaa. Natuurlijk voldoe de geselecteerde goede doele aa het CBF-keurmerk, het keurmerk voor erkede goede doele. Redactie Carola va der Heijde, Estelle va Stee, Jacob va Lier, Sae Grijse, Elie Vervoor, Simoe Wolschrij, Ferec va Zate Hoofdredacteur Marcel Smeets Tekste Marti Derksema, Jacob va Lier, Pieter Matthijse Fotografie Erik va de Burgt, Dees Derks e Bert Beele Otwerp e lay-out Va Zadbeek commuicatie & marketig, Nijmege Drukwerk Thieme Media Ceter, Nijmege Correspodetieadres Zorgverzekeraar VGZ, afdelig Marketig & Commuicatie Postbus 30374, 6503 HZ Nijmege Alle aadacht

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is lichamelijke belastig? Oder lichamelijke of fysieke belastig verstaa we het aaeme va houdige, het make va bewegige e het zette va kracht. Alle medewerkers,

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE!

SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! SYMPOSIUM BETERE ZORG? MIJN IDEE! 6 maart 2015, Proviciehuis Lelystad Het etwerkplatform voor iovaties, treds e otwikkelige i zorg e welzij. Voor iformatie e registratie: www.beterezorgmijidee.l Op vrijdag

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 2 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2012 2011 Omzet Bruto verdiede premie Ziektekoste

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete project Cross Your Borders Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete project Cross Your Borders Pagia 1 va 7 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete project Cross Your Borders juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1

Haal het maximale uit jezelf. valkenburg. m a s t e r e x p e r i e n c e. p r o g r a m m a 2012-2015 1 Haal het maximale uit jezelf valkeburg m a s t e r e x p e r i e c e p r o g r a m m a 2012-2015 1 Maximaal redemet voor mes e orgaisatie De Valkeburg Master Experiece is bedoeld voor mese die het maximale

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013

www.hbospiegel.nl Hogeschool Van Hall Larenstein 16-11-13 Open Dag Wageningen 'Wageningen (Larenstein)' Online Evaluatie Instrument december 2013 16-11-13 Ope Dag Wageige: Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Va Hall Larestei 'Wageige (Larestei)' 16-11-13 Ope Dag Wageige december 2013 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

VAIO-Link Online Service Gids

VAIO-Link Online Service Gids VAIO-Lik Olie Service Gids "Wij behadele iedere idividuele klacht met zorg, aadacht e respect e we zorge ervoor dat iedere klat ee goed gevoel heeft over de ervarig die hij had of zal hebbe met het VAIO-Lik

Nadere informatie

Zorgplan Verpleging Thuis

Zorgplan Verpleging Thuis Zorgpla Verplegig Thuis Trasferverpleegkudige Datum:... Trasferverpleegkudige:... Ziekehuis:... BIG-r:... Telefooummer:... Gegeves patiët Burgerserviceummer:... Straat:...Huisummer:... Patiëtummer AMC:...

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

Coachen van gedragsverandering

Coachen van gedragsverandering Oude Parklaa 111 1901 ZZ Castricum 0800-999 79 99 ifo@ierlad.l www.ierlad.l KvK 37080176 Coache va gedragsveraderig Wil je adere og succesvoller coache e verder brege i hu otwikkelig? Coache va gedragsveraderig

Nadere informatie

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst JOGG-Noordwest: positieve resultate biede kase voor de toekomst Ee evaluatieoderzoek va de pilotfase va ee wijkgerichte aapak i de Utrechtse aadachtswijk Noordwest Gôkky Zeistra, Naah Tak, Moique de Koig,,

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Lesje Keniaanse cultuur

Lesje Keniaanse cultuur ieuwsbrief@looijetomate.l 30 maart 2012 Lesje Keiaase cultuur Door Michiel Botebal begoe met het samestelle va het team e het orgaisere va de reis. Toe ik de reis voor ee groot gedeelte had geregeld, liet

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep

Mexicaanse griep: A/H1N1 griep Mexicaase griep: A/H1N1 griep Wat is de Mexicaase griep? De zogeaamde Mexicaase of varkesgriep is ee ieuwe variat va het griepvirus, met ame A/H1N1. Weiig mese hebbe immuiteit voor dit virus. Hierdoor

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland

P r o v i n c i e N o o r d - H o l l a n d. Convenant Samenwerken Waterketen Noord-Holland P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad Coveat Samewerke Waterkete Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Odergetekede College va Gedeputeerde

Nadere informatie

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

Bent u goed geïnformeerd over diabetes mellitus?

Bent u goed geïnformeerd over diabetes mellitus? Paro-ifo jui 2009 Geachte collega, I deze editie va de Paro-ifo wille wij u op de hoogte brege va de huidige izichte op het gebied va patiëte met diabetes mellitus e teves gigivitis of parodotitis. Uitodigig

Nadere informatie

Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dansen (van het album bi j Normaal thuus 1993)

Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dansen (van het album bi j Normaal thuus 1993) Notitie vormgevig werkgevers- e werkzoekede diestverleig. Samewerke maakt Sterker Motto: t Wurd tied dat wi j weer es goat dase (va het album bi j Normaal thuus 1993) 1 Ileidig: I deze otitie wordt de

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Revius Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Revius Pagia 1 va 9 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Revius juli 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

On line studentenbegeleiding

On line studentenbegeleiding VOORBEELDEN & HOGESCHOOL GENT 1 & 1 O lie studetebegeleidig Titel : Bestaat uit : Uitgever : Cotactpersoo : Productiejaar : Kostprijs : http ://docet.hoget.be/~ep786 of de digitale campuspsycholoog ee

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat Voetbedde (ilays) Idividuele voetbedde geve steu op maat Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Huisartse Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 1e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Betaligsprobleme?

Nadere informatie

AFFICHEKRANT 2006. 1ste graad HONGER DE WERELD UIT! Een lesbundel voor het basisonderwijs. Samenstelling: 11.11.11 in samenwerking met Alfa vzw

AFFICHEKRANT 2006. 1ste graad HONGER DE WERELD UIT! Een lesbundel voor het basisonderwijs. Samenstelling: 11.11.11 in samenwerking met Alfa vzw AFFICHEKRANT 2006 Ee lesbudel voor het basisoderwijs V.U. Bogda Vade Berghe - Vlasfabriekstraat 11-1060 Brussel 1ste graad HONGER DE WERELD UIT! Samestellig: 11.11.11 i samewerkig met Alfa vzw Vlasfabriekstraat

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom

Doe er iets aan! Internet ontdekken in de klas met OnderStroom DIDACTIEK & INTERNET 1 & 1 Doe er iets aa! Iteret otdekke i de klas met OderStroom Ie Callebaut Weteschappelijk medewerker verbode aa het Cetrum voor Taal e Migratie / Steuput NT2 (K.U.Leuve) 1. Het iteretproject

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 2e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Meer zekerheid

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D

Levende Statistiek, een module voor VWO wiskunde D Op het Stedelijk Gymasium te Leide is de module Levede Statistiek uitgeprobeerd, Ee verslag va Jacob va Eeghe e Liesbeth de Wreede. Levede Statistiek, ee module voor VWO wiskude D Statistiek is typisch

Nadere informatie

2012-2013. Geneeskunde

2012-2013. Geneeskunde 2012-2013 Geeeskude Profiel Be jij ee toekomstig arts? Da herke je vast de volgede eigeschappe. Je beschikt over ee goed geheuge: je zult immers grote hoeveelhede keis moete verwerke. Ook ee sterke zi

Nadere informatie