Total Health Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Total Health Management"

Transcriptie

1 GezodVGZ IN BEDRIJF 35 december 2007 GezodVGZ i bedrijf is ee periodieke uitgave va Zorgverzekeraar VGZ Oze ambitie om same met u i 2008 te realisere: Total Health Maagemet Gezode medewerkers gezod houde, medewerkers met klachte of verzuim aa het werk houde of aders weer sel izetbaar krijge e zieke medewerkers beter make. Dat is oze izet voor 2008 e os aabod aa u. I het afgelope jaar hebbe wij VGZ Bedrijfszorg doorotwikkeld tot ee sluitede aapak voor Total Health Maagemet. Resultate Zorgmoitor 2007 Dé cijfers over de zorg I oktober zij de resultate gepubliceerd va Zorgmoitor 2007, dé jaarlijks publicatie va Vektis, het ladelijke iformatiecetrum va de Nederladse zorgverzekeraars. Belagrijkste uitkomste: i 2006 is het bedrag dat zorgverzekeraars e zorgkatore (AWBZ) hebbe besteed aa de gezodheidszorg, uitgekome op 55 miljard euro, ee stijgig te opzichte va 2005 met 7%. Het aadeel daari va de zorgverzekeraars (hoofdverzekerig e aavullede verzekerige) steeg met 8,9%, de uitgave aa de AWBZ ame toe met 5,1%. De stijgig va de zorgkoste wordt deels veroorzaakt doordat er verzekerde bij kwame. Dit bregt ee extra schadestijgig met zich mee va 2 procetput. Wij biede u u alle middele voor ee complete maagemetcyclus waarmee u doeltreffed werkt aa de gezodheid va uw medewerkers é de vitaliteit va uw orgaisatie. Belagrijk hierbij is de ieuwe VGZ Bedrijfszorg Meukaart. I aavullig op het VGZ Bedrijfszorgpakket biedt de meukaart u veel extra mogelijkhede. Oderdeel hierva is de Gezod Werke Test, waarmee u het vliegwiel va uw gezodheidsmaagemet i werkig zet. Verder zitte hieri ee werkbelevigsoderzoek, workshops, bedrijfsfitess, multidiscipliaire eerstelijs revalidatie e og veel meer. De meukaart stelt u zo i staat om heel gericht sturig te geve aa uw health maagemet. I deze GezodVGZ i bedrijf bestede wij hier alle aadacht aa. Dit doe wij i het hart va het blad, omdat gezodheidsmaagemet hoort bij het hart va uw orgaisatie. Meer iformatie vidt u dus op de pagia s 6 e 7. Eé samehagede aapak voor gezodheids-, verzuim- e zorgmaagemet. Alle middele om uw HR-visie om te zette i ee doeltreffede aapak. Gericht op optimale izetbaarheid va al uw medewerkers. U vergroot de productiviteit e vitaliteit va uw orgaisatie. Groei uitgave De groei va de uitgave bij de zorgverzekeraars betreft vooral tadartsehulp, paramedische hulp e huisartsezorg. Bij de huisartse is vaaf 2006 sprake va ee ieuwe kostestructuur e verder is de drempel voor huisartsebezoek voor de vroegere particulier verzekerde vervalle. Ee bezoek aa de huisarts viel voor he i het verlede vaak bie het eige risico e ee cosult moest daarom vaak door de verzekerde zelf betaald worde. Lees verder op pagia 2 Verder i deze uitgave pagia 2 Vaaf 1 jauari 2008 beter kieze e vergelijke tusse de zorgaabieders pagia 4 Verzuim e arbeidsogeschiktheid: facts & figures. Hoe staat het er imiddels voor? pagia 8 Zorg voor de toekomst. Reactie Uivé-VGZ- IZA-Trias op VWS Beleidsageda 2008 pagia 9 VGZ i 2008 og actiever om verzekerde prevetieve zorg e zorgservices te biede Pagia 3 Sligro werkt vauit ee heldere visie Sligro heeft al vele jare ee collectieve zorgverzekerig bij VGZ. Eerzijds past deze i het beleid va goede arbeidsvoorwaarde, aderzijds is deze oderdeel va het gezodheidsmaagemet dat dit bedrijf voortvared voert. Kortom, Sligro werkt vauit ee heldere visie. I het iterview op pagia 3 vertelt Jeroe de Bree, directeur persoeel & orgaisatie va Sligro, over de bijzoderhede va deze aapak. Pagia 5 Iterieurbouwbedrijf Herma Thijs over het gemak va ee totaalpakket Herma Thijs, directeur va het gelijkamige iterieurbouwbedrijf, beschouwt zij persoeel als zij belagrijkste kapitaal e doet er alles aa om optimale arbeidsomstadighede te creëre. Na verschillede adere verzekerige koos hij uiteidelijk voor ee totaalpakket bij VGZ. Op pagia 5 geeft hij aa wat het gemak hierva is e dat hij tevrede is over de mogelijkhede, al is hij ook kritisch: Het ka altijd beter! pagia 10 Ketezorg voor chroisch patiëte geeft zorg va betere kwaliteit. VGZ eemt koploperspositie i pagia 11 De passie va... Miriam Coopmas Alle aadacht voor uw collectieve zorgverzekerig Alle aadacht

2 GezodVGZ IN BEDRIJF pagia 2 Divers ieuws Pagia 2 Vaaf 1 jauari 2008 Beter kieze e vergelijke tusse de zorgaabieders Vervolg va pagia 1 Op de VGZ-website bevidt zich de VGZ Zorggids, waari verzekerde alle zorgaabieders aatreffe die VGZ heeft gecotracteerd. Zij kue hieri zoeke op zorgsoort, vervolges hu postcode ivulle e aageve bie welke afstad zij ee zorgaabieder wille. Vervolges krijge zij de gecotracteerde zorgaabieders te zie die zich bie de aagegeve straal bevide. Vaaf 1 jauari 2008 wordt deze service uitgebreid. VGZ gaat aa de zorggids amelijk ihoudelijke iformatie toevoege, over de kwaliteit va de zorgaabieder, het patiëteoordeel, de wachttijd e de vergoedig va de zorg. Zo kue verzekerde beter kieze e vergelijke tusse de zorgaabieders. I eerste istatie gaat de VGZ Zorggids deze ieuwe service biede bij de zorg va ziekehuize e kliieke (Zelfstadige Behadelcetra, ZBC s) i Nederlad. I 2008 werke wij eraa om u op dezelfde wijze te iformere over steeds meer zorgsoorte. Het project dat dit alles realiseert, heeft de aam Vergelijk e kies Dé cijfers over de zorg Belagrijke ieuwe dimesie De ieuwe mogelijkheid is iet allee ee ieuw sufje, maar gaat veel verder. Deze stelt de verzekerde i staat om op basis va ihoudelijke iformatie ee afwegig te make over de keuze voor ee zorgaabieder. Voor het verkrijge va de gegeves werkt VGZ same met MediQuest, die data verzamelt over zorgaabieders. Daarmee voegt VGZ ee belagrijke ieuwe dimesie toe aa de VGZ Zorggids e de diestverleig aa de verzekerde. Past i overheidsbeleid Deze doorotwikkelig va de VGZ Zorggids past ook i het overheidsbeleid, dat de verzekerde/ patiët zelf meer aa het roer wil zette. Om die rede kwame er bijvoorbeeld ee Persoos Gebode Budget (PGB) bij de AWBZ e de website kiesbeter.l om patiëte te helpe bij de keuze va zorg, zorgaabieders e zorgverzekeraars. Zo wil de overheid de marktwerkig stimulere, alle betrokke partije aazette tot verbeterige, uiteidelijk de zorg beter make e zo betaalbaar mogelijk houde. VGZ odersteut dit graag. U vidt de VGZ Zorggids op iteret: Hartelijk dak voor uw medewerkig! Elk jaar is de periode weer kort waari besluitvormig moet gebeure rod zorgverzekerige e collectieve cotracte. Na het beked worde va de premies is er ee beperkt aatal weke de tijd om hierover met u te commuicere, de huidige collectief verzekerde te iformere e potetiële deelemers voor uw collectiviteit te iteressere. Wij zij os dit zeer bewust. Wij deke elk jaar ook weer a over adere mogelijkhede. Zo probere wij bijvoorbeeld al eerder om potetiële gegadigde te attedere op de voordele va de collectieve zorgverzekerig. Maar vaak blijkt da toch dat u e zij graag eerst wille wete wat de premie wordt e atuurlijk is dat iet ologisch. Misschie dekt u: waarom maakt VGZ haar premies da iet eerder beked? Nou, dat zoude wij best wille e dat hebbe wij ook dit jaar weer overwoge. Allee is dat i de praktijk wat lastig. De overheid komt relatief laat met het defiitief make va wijzigige i de basisverzekerig, mogelijkhede voor cotracterig, tarieve, eige bijdrage ezovoort. Daaraast is het oodzakelijk dat wij wete hoe oze premie-schadeverhoudig zich otwikkelt. I pricipe wille wij oze resultate over het derde kwartaal og i de ieuwe premies meewege. Dit doe we om de premiehoogte zo realistisch mogelijk vast te stelle. Te slotte spele marktotwikkelige e cocurretie ee rol. Kortom, er is ee heel madje aa factore dat meespeelt. Dat u toch bereid bet om i deze korte tijdspae mee te werke aa bijvoorbeeld activiteite om potetiële deelemers voor uw collectiviteit te iteressere, waardere wij zeer. Natuurlijk hebbe wij hierbij ee gezamelijk belag, maar wij zij os erva bewust dat dit ook va u eergie vraagt. Graag maak ik va de gelegeheid gebruik om u alvast hartelijk te bedake voor uw medewerkig! Aavullede verzekerige Bij de aavullede verzekerige is eveees sprake va ee flike kostestijgig. Verzekerde krege bij de ivoerig va de ieuwe zorgverzekerig de kas om zich tege relatief gustige voorwaarde aavulled te verzekere. Daarva hebbe zij volop gebruik gemaakt. Wist- e verliesrekeig De wist- e verliesrekeig va de zorgverzekeraars laat zie dat de gemiddelde zorgverzekeraar geld heeft toegelegd op de basisverzekerig. E terwijl va oudsher geld werd verdied op de aavullede verzekerige, is dat dit jaar heel beperkt. U kut de Zorgmoitor 2006 dowloade va de Vektis-website: Tik i het zoekveld rechtsbove i Zorgmoitor 2006 e kies de eerste hit. Marcel J. Smeets FB MBA, Directeur Commerciële Zake

3 Klat iterview Pagia 3 Jeroe de Bree, directeur persoeel & orgaisatie Sligro, over collectieve zorgverzekerig VGZ: Die biedt echt zorg op maat voor de behoefte va oze orgaisatie Sligro Food Group Nederlad B.V. is al jarelag collectief verzekerd bij VGZ. We prate hierover met Jeroe de Bree, directeur persoeel & orgaisatie. Same met ee team va 35 ma is hij veratwoordelijk voor ee persoeelsbestad va ruim 9000 medewerkers. De Bree vertelt over het belag va ee collectieve zorgverzekerig e over het voortvarede beleid va gezodheidsmaagemet dat Sligro voert. De Bree: Ik werk hier u elf jaar e de samewerkig met VGZ dateert al va voor mij tijd. Daaruit blijkt wel dat we tevrede zij. De cotacte met VGZ verlope prima. Jeroe de Bree, directeur persoeel & orgaisatie Sligro: De cotacte met VGZ verlope prima. De Bree: Ee collectieve zorgverzekerig is, zeker bij grote orgaisaties, atuurlijk usace. Ee aatrekkelijk aabod op het gebied va zorgverzekerig, past i ee beleid va goede arbeidsvoorwaarde. E aagezie gezodheidsmaagemet bij os hoog op de ageda staat, is het atuurlijk goed ee auwe relatie te hebbe met ee zorgverzekeraar. Sel beschikbaar Sligro heeft ook de XAV afgeslote. De Bree: De XAV biedt ruimere e extra vergoedige voor zorgsoorte die voor oze medewerkers belagrijk zij. Dit is dus echt zorg op maat voor de behoefte va oze orgaisatie. I het kader va het Bedrijfszorgpakket heeft VGZ u ook ee etwerk va zorgaabieders voor os igericht, dat dicht bij de orgaisatie staat. Via dit etwerk krijge medewerkers sel toegag tot allerlei soorte va arbeidsgerelateerde zorg. Door de aard va de werkzaamhede worde wij hier ogal ees gecofroteerd met klachte aa het bewegigsapparaat. Voor arbeidsgerelateerde fysiotherapie e herstelbegeleidig hebbe wij al jare ee relatie met ee orgaisatie die hieri is gespecialiseerd. De zorg die deze orgaisatie aa oze medewerkers biedt, is u odergebracht i het Bedrijfszorgpakket. Iterveties op het vlak va bedrijfsmaatschappelijk werk kome bij os eveees regelmatig voor. Ook op dit gebied hebbe wij via het BZP sel izetbare hulp bij de had. Bij alle iterveties die wij izette i het kader va os verzuimbeleid, bekijkt VGZ welk deel daarva vergoed ka worde uit de reguliere zorgverzekerig. Otdubbelig heet dat. Hiermee wordt voorkome dat we odeloos teveel betale voor iterveties. Gezodheidsmaagemet Wij voere ee voortvared beleid va gezodheidsmaagemet, aldus De Bree. Bij ziekteverzuim zitte wij kort op het proces. Er wordt sel cotact opgeome met medewerkers die verzuime. Da begie er gesprekke, gericht op ee zo spoedig mogelijke terugkeer i het arbeidsproces. Als het odig is om zorg aa te biede, da doe we dat atuurlijk. Verder late wij iedere ieuwe medewerker ee traiig volge, gericht op veratwoord gebruik va het lichaam. Medewerkers lere hoe ze het beste kue tille e tal va adere zake. Dat gaat bij os heel ver. Mese lere bijvoorbeeld hoe groot de afstad moet zij tusse ee stellig e ee palletwage. Zodat te zware belastig of verkeerde bewegige worde voorkome. Ook probere wij medewerkers te stimulere om te kieze voor gezode voedig. Dat doe we oder meer door i de bedrijfskatie, aast de oer-holladse kroket, veel gezod voedsel, zoals salades e gratis fruit, te servere. Al met al zij we op diverse iveaus bezig e het is duidelijk dat de sel toegakelijk zorg die VGZ os ka biede, hierbij ee rol speelt. Gezodheid De Bree: Overiges be ik va meig dat zorgverzekeraars i het algemee meer zoude moete doe aa gezodheidsbevorderig bij verzekerde e medewerkers. Het stimulere va ee gezode leefstijl waarmee je ziekte voorkomt, is ee breed gebied waari zorgverzekeraars, aar mij idee, zeer ambitieus moete zij. Sommige schadeverzekeraars gaa tegewoordig ook verder da je auto reparere als die beschadigd is. Ze verkope mobiliteit. Dat is atuurlijk ee veel ruimer gebied e volges die formule zoude zorgverzekeraars gezodheid moete gaa verkope. Dit stadput va De Bree sluit overiges aa bij de visie va VGZ. Elders i dit blad leest u hoe VGZ zeer voortvared aa de slag gaat met prevetieve e gezodheidsbevorderede programma s, e deze ook zoveel mogelijk via de basiszorg beschikbaar gaat stelle (~red.). Sligro Food Group Nederlad B.V. I Sligro Food Group zij foodretail- e food-servicebedrijve actief, die zich direct e idirect richte op de totale Nederladse markt va de etede e drikede mes. Dit geschiedt volges ee multi-chaelstrategie met verschillede verkoop- e distributievorme (zelfbedieig e bezorgig) e via verschillede distributiekaale (detailhadel e groothadel). Meer iformatie op Alle aadacht

4 GezodVGZ IN BEDRIJF Achtergrod Pagia Hoe staat het er imiddels voor? Verzuim e arbeidsogeschiktheid: facts & figures Lag leek het ee luchtgevecht, maar toch zij uiteidelijk uitstekede resultate geboekt: het ziekteverzuim e het otstaa va arbeidsogeschiktheid zij sterk afgeome. I de afgelope 25 jaar is het ziekteverzuim meer da gehalveerd, va 10% i 1980 tot ruim 4% i Met ame i de laatste jare is de toeame va medewerkers i de WAO (imiddels WIA) sterk gedaald, va 13 per medewerkers i 2001 aar 4,5 per i Dat zij de hoofdcoclusies uit het tredrapport Beter aa het werk, dat het Sociaal e Cultureel Plabureau (SCP) olags heeft gepubliceerd. Dit rapport is tot stad gekome i samewerkig met het CBS e TNO Kwaliteit va Leve. De effecte va de ieuwe arbeidsogeschiktheidswet WIA zij hieri og iet meegeome. Ziekteverzuim Het rapport laat ook zie dat er grote verschille zij i de verzuimotwikkelig bij mae e bij vrouwe. Oder de vrouwe daalde het ziekteverzuim va 8,1% i 1993 aar 4,5% i Bij de mae was de afame i de zelfde periode veel kleier, va 5,1% aar 4,0%. Vrouwe verzuime og steeds relatief vaker, maar het verschil tusse mae e vrouwe is i de loop der jare geriger geworde. Dalig ziekteverzuim % % Overiges is de vermiderig va het verzuim sids 2001 mede toe te schrijve aa de laagcojuctuur i de jare daara. Ee verhogig va het werkloosheidspercetage met 1 procetput, leidt gemiddeld tot ee verlagig va het verzuim met 0,25 procetput. Arbeidsogeschiktheid Ook bij het otstaa va arbeidsogeschiktheid is ee veel grotere dalig te zie bij de vrouwe. Hoewel dit bij he og steeds relatief vaker voorkomt, eem dit veel sterker af da bij de mae. Bie 12 maade a het otstaa va arbeidsogeschiktheid was i de afgelope jare circa 20% va de mese alweer uit de WAO: 15% vod ader werk, 2% kreeg ee adere uitkerig (WW of Bijstad), 2% verdwee uit de cijfers vawege demografische uitstroom (bereike va 65-jarige leeftijd of overlijde) e 1% trok zich terug va de arbeidsmarkt. Bie vijf tot zes jaar a istroom i de WAO is circa de helft mistes éé keer uit de WAO gegaa. Circa 30% vidt ader werk. Wat we eigelijk al wiste, wordt i het rapport bevestigd: a het eerste jaar i de WAO eme de uitstroomkase sterk af. Ee adere coclusie uit het SCP-rapport is, dat bij de uitstroom uit de WAO cojucturele ivloede auwelijks ee rol spele. Ikomesotwikkelig Opmerkelijk: de ikomesotwikkelig va werkhervatters is positiever da va blijvers i de WAO maar het verschil is iet groot. Ruim ee derde (37%) heeft zelfs vier jaar a werkhervattig ee lager ikome da het laatste jaar i de WAO. De fiaciële prikkel om weer aa de slag te gaa, lijkt dus iet groot. Broe: ZN Jouraal (Zorgverzekeraars Nederlad) e e tredrapport Beter aa het werk (Sociaal e Cultureel Plabureau (SCP)). Belagstellig voor het itegrale tredrapport? U kut het bestelle op de SCP-website: via Publicaties e Boeke (koste: 24,50). Verzuimotwikkelig mae vrouwe ,1% 8,1% ,0% 4,5% Medewerkers aar WAO/WIA per ,5 per

5 Klat iterview Pagia 5 Overstap aar VGZ was voor Herma Thijs weloverwoge beslissig: Erg gemakkelijk, zo totaalpakket Herma Thijs, directeur va het gelijkamige iterieurbouwbedrijf i Tilburg, beschouwt zij persoeel als zij belagrijkste kapitaal. Logisch was het da ook dat hij a beëidigig va zij vorige verzekerigspakket op zoek gig aar ee og beter e vooral, goedkoper aabod. Uiteidelijk rolde VGZ als ieuwe hofleveracier uit de bus. Herma Thijs, directeur va het gelijkamige iterieurbouwbedrijf: Er was metee sprake va ee persoolijke klik De immese werkplaats doet deke aa ee kleie vliegtuighagar. De ruimte va bija 2000 vierkate meter biedt plaats aa talloze machies, verschillede soorte gereedschap e hout. Heel veel hout. Mae, voorzie va otoplastieke e veiligheidsbrille, zij druk bezig met de motage va boekekaste, keukes e bake. Op ee pallet staa desig cd- e dvdstadaards klaar voor vertrek aar de Bijekorfvestigig i Eschede. Popmuziek schalt uit de boxe. Iets verderop doet Herma Thijs, die als derde Herma a zij grootvader e vader aa het roer va het bedrijf staat, i de algemee vergaderruimte zij verhaal. We zij gee otwerpers, maar make iterieurs. Oder meer voor katore, horecagelegehede e particuliere. Verder doe we veel i de zorg. Het St. Elisabeth Ziekehuis i Tilburg is bijvoorbeeld al jarelag ee belagrijke klat. Opieuw oriëtere Thijs heeft i totaal 20 mese i diest, i leeftijd variëred va 18 tot halverwege 50. Het gros werkt i de werkplaats e verricht behoorlijk zware arbeid. Mij mese zij mij kapitaal. Daar be ik erg zuiig op, aldus Thijs. Om verzuim zoveel mogelijk tege te gaa, doe ik va alles om optimale arbeidsomstadighede te creëre. Zo probeer ik te voldoe aa alle belagrijke eise die de Arbowet voorschrijft, zoals op het gebied va stof e tille. Mistes zo belagrijk is ee goede verzekerig, beseft de sympathieke Brabader. Toe mij oude ziekteverzuimverzekerig vorig jaar afliep, be ik me opieuw gaa oriëtere. Ik was iet helemaal tevrede, vod de verzekerig weiig flexibel e i verhoudig erg duur. Wat kwam omdat ee va mij werkemers door chroische ekklachte lagdurig uitviel. Gelukkig ko hij aa de slag bij ee ader bedrijf, maar ik moest wel ee extreem hoge premie gaa betale. Persoolijke klik Uiteidelijk kwam Thijs bij VGZ terecht. Niet i de laatste plaats vawege het goede cotact met accoutmaager Rob Vries. Er was metee sprake va ee persoolijke klik. Dat was voor mij, aast de goedkopere premie, ee belagrijke rede om met VGZ i zee te gaa. Thijs koos voor VGZ Zorg Verzuim Compleet, waari behalve de verzuimverzekerig e het verzuimmaagemet ook de MiX Aavullede Verzekerig is odergebracht. Dit is speciaal voor de werkemers die al via VGZ zij verzekerd. De meeste dus. Ik heb oder meer fysiotherapie e psychologie i de verzekerig, zodat mij mese hier gebruik va kue make als ze dat wille. Verder heb ik ee WGA Eige-Risico Verzekerig afgeslote. Al met al vid ik het erg gemakkelijk, zo totaalpakket....mij vrage worde altijd keurig op tijd beatwoord. Aparte verzekerige Tevredeheid overheerst als Thijs de mogelijkhede va zij pakket de revue laat passere. Al is hij ook kritisch. Het ka altijd beter. Zo zou ik af e toe mider wille merke va het feit dat ik drie aparte verzekerige heb. Verder zou ik VGZ e de arbodiest wille vrage óg scherper te lette op ziektemeldige. Ee va mij mese kampt met chroische vermoeidheidsklachte. Na allerlei oderzoeke e cosults weet iemad precies wat hem makeert. Terwijl ik de eerste dag al wist: dit gaat fout! Er valt zoveel wist te hale i die eerste periode, diagose of iet. Ik heb iets aa ee uitkerig va ee uitkerigsistatie. Liever wil ik dat iemad zo sel mogelijk weer terug is. Alle adere oplossige koste mij allee maar geld. Maar ogmaals: ik be tevrede. Bovedie is iemad va mij mese oterecht ziek. Dus als ik al cotact opeem met VGZ of de arbodiest, da is dat omdat ik iets wil wete. E mij vrage worde altijd keurig e op tijd beatwoord. Ideeë kome tot leve Herma Thijs BV Iterieurbouw is bija 75 jaar gespecialiseerd i de productie va bijzodere iterieurs met et dat beetje meer uitstralig. Va balies tot bureaus. Va betimmerige tot ader vast meubilair. Behalve voor klate i de zorgsector e de utiliteitsbouw is het bedrijf oder meer actief voor wikels, katore e particuliere. Bij Herma Thijs BV werke i totaal 20 mese. Meer iformatie vidt u op Alle aadacht

6 GezodVGZ IN BEDRIJF Productieuws Pagia 6 Wij zij graag uw parter voor gezodheid e vitaliteit Total Health Maagemet verbe Dit zij de producte va VGZ Bedrijfszorg i 2008 Markte worde competitiever e dyamischer. Medewerkers worde schaarser é ouder. Orgaisaties wille e moete efficiëter werke. Daarom biedt VGZ u u VGZ Bedrijfszorg 2.0, dat wij dit jaar hebbe doorotwikkeld tot Total Health Maagemet. Wij biede u u ee totaalaapak gericht op optimale izetbaarheid va uw medewerkers. U verbetert daarmee uw persoeelsbeleid e u vergroot de vitaliteit va uw orgaisatie. Wij zij graag uw parter hierbij. De hoofdzake va het ieuwe Total Health Maagemet vidt u op deze pagia s. Advies over verzuim, arbo e gezodheidsmaagemet VGZ Bedrijfszorg odersteut u graag bij uw beleidsvormig. Wij doe dat i auwe samewerkig met dé tooaagevede orgaisatie op het gebied va huma resources maagemet, Falke & Verbaa. Deze oderzoekt eerst hoe ver u bet e vervolges wordt uw orgaisatie toegebracht aar ee situatie, waarbij u zelf de regie voert over het verzuim, uw arbobeleid e gezodheidsmaagemet. Bedrijfsarts Verzuimcoach Wij kue, i samewerkig met detacherigsbureau Immediator, desgewest voorzie i de beodigde bedrijfsartse. Dat wil zegge: wij biede u ee zogeaamde Bedrijfsarts Verzuimcoach, die ee professioele e actieve spil wordt i uw orgaisatie. Verder verricht deze uiteraard de take va ee bedrijfsarts. VGZ Bedrijfszorgpakket De ker is het VGZ Bedrijfszorgpakket. Dit biedt u ee breed scala istrumete, waarmee u daadwerkelijk uitvoerig kut geve aa ee doeltreffede verzuimaapak e effectief gezodheidsmaagemet. Hieri zit bijvoorbeeld bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologische zorg, mediatio, herstelbegeleidig bij fysieke klachte, belastbaarheidstraiig, zorgbemiddelig e expertise bij complexere probleme. Het pakket is op maat izetbaar op verzekerigs- of verrichtigebasis. Eé samehagede aapak i éé oogopslag Total Health Maagemet Total Health Maagemet VGZ Bedrijfszorg 2008 VGZ Bedrijfszorg Vitaliteit Verzuim Basis Plus Optimaal / Select Gezodheidsmaagemet / Meukaart Zorgmaagemet / collectieve Prevetie zorgverzekerig Reïtegratie Verzuimmaagemet / Meukaart Alles voor uw gezodheids-, verzuim- é zorgmaagemet Nieuw! VGZ Bedrijfszorg Meukaart Nieuw is de VGZ Bedrijfszorg Meukaart. Deze biedt u aast het VGZ Bedrijfszorgpakket ee uitgebreid pallet extra mogelijkhede, zoals de Gezod Werke Test, ee werkbelevigsoderzoek, workshops, bedrijfsfitess e eerstelijs revalidatie. De meukaart stelt u zo i staat om heel gericht te werke aa de gezodheid e vitaliteit va uw medewerkers e orgaisatie. Rechts ziet u welke extra mogelijkhede de VGZ Bedrijfszorg Meukaart u biedt i VGZ Bedrijfszorg biedt u u alle beodigde middele VGZ Bedrijfszorg biedt u u alle beodigde middele voor uw gezodheids-, verzuim- é zorgmaagemet. Gezode medewerkers houdt u gezod, bij klachte voorkomt u verzuim e als dat toch optreedt, kut u direct werk make va sel herstel. Eveees bet u i staat om medewerkers met ee (chroische) aadoeig zo izetbaar mogelijk te houde. Dit alles vermidert de kas op lagdurig verzuim, eveals de istroom i de WIA. Ook krijgt u tevredeer persoeel e versterkt u uw imago als goed werkgever. Dit is pas écht Total Health Maagemet.

7 Zorg ieuws Pagia etert uw persoeelsbeleid! Gezode belagstellig? Laat het wete aa uw cotactpersoo bij VGZ of bel met ee gespecialiseerde accout maager va VGZ Bedrijfszorg: Maile ka ook: VGZ Bedrijfszorg Meukaart Nieuw: Extra mogelijkhede voor uw health maagemet Producte Module Screeig Gezodheidsmaagemet Dossierscreeig Psychosociaal Gezod Werke Test Werkbelevigsoderzoek (selfscaer) Werkstressmetig Module Opleidig & Traiig Bur-outprevetietraiig Jobcoachig Maagemet Coachig (Vervolgtraject) Mii-symposium Werkstress e Bur-out Teambegeleidig: - Teamcoachig - Team i Veraderig - Top-Team - Team i Balas - Teamsamewerkig Themaworkshops/-traiige: - Leeftijd - Omgaa met agressie - Omgaa met mobiliteit - Ogewest gedrag - Zelfmaagemet - Vertrouwespersoo Traiig: Omgaa met terugkerede psychische klachte Workshops: - Coflicthaterig op de werkvloer - Omgaa met moeilijke mese voor professioals - Stress (1-daags/2-daags) - Werkemers helpe bij verlies e verdriet Opleidig Prevetiemedewerker Verzuimmaagemet Zorgmaagemet Gezod Werke Test Belagrijk oderdeel va de ieuwe VGZ Bedrijfszorg Meukaart is de Gezod Werke Test. Hiermee test u uw medewerkers op vijf belagrijke pute: leefstijl, gezodheid, werkomstadighede, izetbaarheid e motivatie. Zo werkt de test De Gezod Werke Test bestaat uit ee vragelijst die we i overleg met u op maat samestelle. Uw medewerkers vulle de test i via iteret. Hiervoor krijge zij ee ilogcode, zodat de privacy is gewaarborgd. Zet uw gezodheids maagemet i bewegig! Persoolijk advies voor de mede werkers Na het ivulle va de vragelijst krijge uw medewerkers izicht i hu fitheid e gezodheidsrisico s, zowel op persoolijk vlak als i relatie tot het werk. Ook krijge zij gerichte advieze m.b.t. de geteste oderdele, bijvoorbeeld voor de verbeterig va hu gezodheid e leefstijl. Cocrete stuuriformatie voor u als werkgever Bedrijfsfitess Icompay Module Fysiek Bedrijfszorgpakket Icompay Spreekuur Bedrijfsfysiotherapeutische Zorg Thematraiige: - RSI / CANS Prevetie - Prevetie Fysieke Belastig Vertrouwespersoo Huishoudelijke Odersteuig* Module Vitaliteit & Prevetie Module Verzuim Complex Mediatio voor Groepe e Teams Multidiscipliaire Eerstelijs Revalidatie Sterkte / Zwakte Aalyse Werkemers U otvagt ee maagemetrapportage, bijvoorbeeld per groep of afdelig. Deze geaoimiseerde rapportage geeft u ee beeld va de door de afdelig of groep beleefde gezodheid e fitheid. Op grod va de resultate kut u gericht aadacht geve aa gezodheidsaspecte, de werkomgevig aapasse of iterveties uit het VGZ Bedrijfszorgpakket gericht izette. Zo zet u met de Gezod Werke Test uw gezodheidsmaagemet i bewegig! * Huishoudelijke Odersteuig heeft fiscale cosequeties i het kader va de loobelastig. Alle aadacht

8 GezodVGZ IN BEDRIJF Achtergrod Pagia 8 Reactie Uivé-VGZ-IZA-Trias op VWS Beleidsageda 2008 Zorg voor de toekomst Meer aadacht voor de rol eerstelijs zorg, bijvoorbeeld huisarts, fysiotherapeut e verloskudige Betere voorwaarde scheppe voor ormale marktwerkig bij de farmaceutische zorg De zorg uit de AWBZ aar de basisverzekerig Vraagtekes bij gerichte prevetieve zorg Verselde prijsliberaliserig bij de ziekehuiszorg Het Miisterie va Volksgezodheid heeft eerder dit jaar de Beleidsageda 2008 uitgebracht. Deze heet Zorg voor de toekomst. De cetrale thema s hieri zij: iovatie, veiligheid, kwaliteit, werke i de zorg, participatie e prevetie. Uivé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) heeft de beleidsageda grodig doorgeome e daarop olags ee reactie gegeve aa de politieke partije e het miisterie. Samegevat is deze: UVIT ka zich goed vide i de aagebrachte focus, maar maakt wel ee aatal kattekeige e doet ook suggesties voor adere accete. Eerstelijs zorg Net als het miisterie vidt UVIT de eerstelijs zorg heel belagrijk. Dit houdt i: Het miisterie zet i op moderiserig va de huisartsepraktijk. UVIT vidt het ook va belag dat de itegratie met adere eerstelijs zorgaabieders wordt versterkt. Bij de vergoedig va fysiotherapie zou meer gekeke moete worde aar de eige veratwoordelijkheid va verzekerde, met ame als het gaat om het krijge va voldoede bewegig. De beschikbaarheid va kraamzorg moet worde vergroot. Cocreet zou meer geld moete worde besteed aa de opleidige e promotie va het vak. Farmaceutische zorg Eé va de pijlers waarop het zorgstelsel is gebaseerd, is marktwerkig. Om dit bie de farmaceutische zorg te realisere moet er og wel wat aa de marktverhoudige tusse zorgverzekeraars, apotheke e farmaceutische idustrie worde geschaafd. Met als resultaat: Er is ruimte voor de marktpartije om zich te oderscheide. Voor alle partije bestaat er ee gelijk level playig field. De bestaade gedetailleerde regels zij omgezet aar ee meer algemee kader, waarbie vrij geopereerd ka worde. AWBZ-zorg UVIT is er voorstader va om de AWBZ op te heffe. De zorg hieruit zou voor het overgrote deel aar de basisverzekerig moete gaa. UVIT is daardoor beter i staat om de verzekerde complete zorgtrajecte aa te biede. Oeigelijk gebruik va de AWBZ, bijvoorbeeld voor de jeugdzorg of problematiek rod dak- e thuisloze, diet te worde uitgebae. UVIT Prevetieve zorg De miister oderschrijft het recet verschee rapport Va prevetie verzekerd, va het College Voor Zorgverzekerige (CVZ). Daari wordt gesteld dat prevetieve zorg voor mese met ee ziekte of verhoogd risico voor vergoedig i aamerkig komt. UVIT ka zich daari vide, maar vraagt zich bijvoorbeeld wel af i welke mate leefstijliterveties thuishore i ee basisverzekerig. Tot hoe ver gaat de eige veratwoordelijkheid e waar houdt deze op? Dit zal ee belagrijk aadachtsput zij i de cocrete vormgevig. Ziekehuiszorg UVIT juicht het streve aar marktwerkig i de ziekehuiszorg toe. De wijze waarop dit verder wordt doorgevoerd is wel va groot belag. UVIT dekt daar graag actief over mee. Voorwaarde is i elk geval dat de betrokke partije bereid zij om risico te lope. Allee da mag succes worde verwacht, zo is UVIT va meig. De itegrale reactie va UVIT, de Beleidsageda 2008 va het Miisterie va Volksgezodheid e het rapport Va prevetie verzekerd va het College Voor Zorgverzekerig, vidt u op de VGZ-website, via

9 Achtergrod Pagia 9 VGZ i 2008 og actiever om verzekerde prevetieve zorg e zorgservices te biede VGZ spat zich al jare hard i om verzekerde, aast curatieve zorg, ook prevetieve zorg e zorgservices te biede. I 2008 wil VGZ hier og ee flike schep boveop doe. Voorkome dat mese ziek worde, is immers i ieders belag, e ook i het belag va de samelevig als geheel. Daarom wil VGZ middele e mogelijkhede aareike, waarmee verzekerde ziekte, of verergerig va ziekte, kue voorkome. Het oderwerp prevetie staat hoog op de politieke ageda. Recet heeft de miister daarover ee kaderbrief geschreve. I die brief oderschrijft de miister het CVZ (College va zorgverzekerige)-rapport Va prevetie verzekerd. I het CVZ-rapport wordt beschreve hoe prevetieve zorg ka worde igepast i de zorgverzekerigswet. CVZ ziet daartoe geoeg mogelijkhede, ook zoder wetswijzigige. Alle rede voor VGZ om er voortvared mee aa de slag te gaa. Doel va VGZ: belagrijke vorme va prevetieve zorg vaaf 2009 zoveel mogelijk opeme i de basiszorg, maar ook i de aavullede verzekerige. Het gaat hierbij om de zogehete zorggerelateerde prevetie e geïdiceerde prevetie. Bij zorggerelateerde prevetie zitte mese al i ee medisch behadeltraject. Er heeft ee diagose plaatsgevode. Prevetie heeft da tot doel om verergerig va klachte te voorkome. Bij geïdiceerde prevetie is er al wel sprake va bepaalde symptome, e va behadelbare risico s, maar er heeft og gee diagose plaatsgevode. Prevetie is da gericht op het voorkome va ziekte. Prevetieve begeleidig VGZ gaat programma s otwikkele die voorzie i prevetieve begeleidig e behadelig va verzekerde uit bovestaade categorieë. E VGZ gaat deze programma s dus via het basispakket beschikbaar stelle. Op termij wil VGZ ze izette voor bredere groepe va verzekerde. Namelijk door ze oder te brege i de aavullede verzekerige. Ee programma gericht op stoppe met roke ka via de basiszorg worde aagebode aa ee roker waarbij al logziekte is gediagosticeerd. Maar via de aavullede verzekerige zou i pricipe elke rokede verzekerde erva gebruik kue make. Voor 2008 heeft VGZ drie speerpute beoemd bij de otwikkelig va prevetieve activiteite: stoppe met roke, gezode voedig e lichaamsbewegig. Optimalisere zorgketes De beste maier om zorggerelateerde prevetie goed va de grod te krijge, is door de zorgketes optimaal te orgaisere. Ee verzekerde waarbij, bijvoorbeeld, logklachte zij gediagosticeerd, ka te make hebbe met diverse zorgaabieders, zoals logarts, huisarts, praktijkverpleegkudige e thuiszorg. VGZ wil cotracte gaa afsluite met deze complete zorgketes, met daari ook afsprake over prevetieactiviteite. Elders i dit blad kut u leze hoe VGZ werkt aa samewerkig tusse idividuele zorgaabieders bie zorgketes. I bovestaade situatie is er al ee diagose e dus ook ee duidelijke idicatie voor vergoedig va prevetieprogramma s. Bij geïdiceerde prevetie is er og gee diagose gesteld. Daarom wil VGZ i de komede tijd ee systematiek otwikkele, die ee goede idicatiestellig, bijvoorbeeld door de huisarts, mogelijk maakt. I het kader va toekomstige prevetieve activiteite is VGZ bovedie ee samewerkigsverbad aagegaa met de Uiversiteit va Wageige. Same met deze uiversiteit gaat VGZ oderzoeke hoe het gezodheidsgedrag va idividue positief beïvloed ka worde. Dit oderzoek focust zich i eerste istatie op voedig e bewegig. Pilot voor VGZ-verzekerde Persoolijke coach va Care for Cacer Je leve staat op z kop. Je hebt ee levesbedreigede ziekte. De huisarts, specialiste, verpleegkudige, iederee otfermt zich over je ziekte, om deze zo goed mogelijk te behadele. Maar wie zorgt er voor de rest? Hoe moet het met thuis, de kidere, je werk, jezelf? Begrijp ik goed wat de diagose is? Overzie ik alle behadelmogelijkhede? Voor al deze belagrijke vrage zij er de medewerkers va Care for Cacer. Daarom doet VGZ hiermee u ee pilot voor de verzekerde, same met het Catharia Ziekehuis i Eidhove. Cocreet houdt deze i, dat mese met kaker odersteuig kue krijge va ee persoolijke coach va Care for Cacer. Zij krijge persoolijke aadacht e aavullede iformatie op de voorlichtig va het ziekehuis. De patiët heeft hiermee ook de mogelijkheid om zelf meer sturig te geve aa het behadeltraject. Gespecialiseerde verpleegkudige De medewerkers va Care for Cacer zij ervare, geregistreerde ocologieverpleegkudige, gespecialiseerd i psychosociale begeleidig. Zij hebbe ervarig met kaker i vele verschijigsvorme e kee het verloop va de verschillede ziektebeelde. Ook hebbe ze keis va verwerkigsprocesse, waardoor ze ee grote steu kue zij voor de patiët. Alle aadacht

10 GezodVGZ IN BEDRIJF VGZ ieuws Pagia 10 VGZ eemt koploperspositie i Ketezorg voor chroisch patiëte geeft zorg va betere kwaliteit Voor diabetici beteket dit i cocreto dat hu suikerspiegel goed wordt igesteld, auwletted wordt gevolgd, e daardoor ook goed igesteld blijft. I 2008 wil VGZ deze aapak va ketezorg ook uitbreide aar de zorg bij COPD (klachte aa de luchtwege). Bie circa vijf jaar hoopt VGZ goed afgestemde ketezorg te kue biede aa alle chroisch zieke. Goede afstemmig Steeds vaker worde afsprake tusse zorgaabieders vastgelegd i zogehete DBC s, oftewel Diagose Behadel Combiaties. Hierbij worde afsprake gemaakt - oder meer over prijs e kwaliteit - voor complete behadeligstrajecte. Bij zorg voor chroisch zieke zij vaak meerdere zorgaabieders betrokke. I deze gevalle wil VGZ afsprake gaa make met de gehele zorgkete. Zoals dat u al gebeurt bij diabeteszorg. Hierbij spele oder meer de huisarts, de podotherapeut, de diëtiste, het laboratorium, het ziekehuis e de fysiotherapeut ee vitale rol. VGZ hecht er veel waarde aa om deze verschillede zorgdisciplies goed op elkaar af te stemme bie de DBC s. I de DBC s wordt da ook duidelijk afgesproke wie veratwoordelijk is voor welke zorg. Ook worde er afsprake gemaakt over de kwaliteit e beschikbaarheid va de zorg, e vooral ook over de oderlige commuicatie tusse de betreffede zorgaabieders. Het feit dat VGZ veel aadacht schekt aa deze oderlige commuicatie is uiek i Nederlad. Vaak werke de diverse idividuele zorgaabieders amelijk og op eiladjes. Ee ogeweste situatie. Het is immers sterk i het belag va verzekerde als de betrokke zorgaabieders elkaar goed iformere over de medische toestad va patiëte. Door iformatie-uitwisselig kue zorgaabieders immers veel adequater reagere e behadele. Iformatiesysteem Bij ketezorg voor diabetici krijgt de huisarts de regierol. Alle relevate medische iformatie wordt zichtbaar i zij systeem. Hij ka dus precies zie hoe ee diabetespatiët is igesteld, e als dit mis dreigt te lope, ka hij metee adequaat igrijpe. Op termij wil VGZ dit iformatiesysteem uitbreide aar de verzekerde zelf. Zodat hij of zij via ee beveiligde iteretapplicatie zelf de gegeves ka bijhoude, e ook o lie ka zie wat het advies va de huisarts is. Ook wil VGZ deze selfserviceformule i de toekomst uitbreide met bijvoorbeeld zelfmaagemetcursusse. Project same met de Nederladse Patiëte e Cosumete Federatie (NPCF) Eerstelijs zorg zoals de cosumet het west Eigelijk is het raar dat de zorg zo lag zorggestuurd is geweest, i plaats va klat- of patiëtgestuurd. Nog steeds is dat deels wel zo, al zij er iitiatieve om daar wat aa te doe. Eé erva is ee ieuwe samewerkig tusse de Nederladse Patiëte e Cosumete Federatie (NPCF), de Stichtig Gezodheidscetra Eidhove (SGE) e Uivé-VGZ-IZA-Trias (UVIT). Deze beoogt om de eerstelijszorg beter te late aasluite op de wese va de cosumete. Naar verwachtig zal UVIT de eerste resultate al i het voorjaar va 2008 verwerke i het zorgaabod. Volges de NPCF verdiet de eerstelijs zorg, zoals de huisarts, de tadarts e de fysiotherapeut, ee belagrijke plaats i de gezodheidszorg. UVIT deelt deze visie e is als eerste verzekeraarscocer bereid hier cocreet ivullig aa te geve. SGE is verheugd over de aadacht voor de sector e werkt i haar ege gezodheidscetra graag mee aa het project. Aapak i stappe Hierbij vidt ee aapak plaats i ee aatal stappe. Allereerst bregt de NPCF i kaart welke voorkeure zorggebruikers hebbe als het gaat om de eerstelijs gezodheidszorg. Vervolges wordt dit vertaald i idicatore die UVIT meeeemt bij de zorgikoop. Daaraast wordt de feitelijke zorg va de eerstelijs gezodheidscetra getoetst aa de oderkede voorkeure. Dit gebeurt door patiëte te vrage aar hu ervarige. Tot slot gaa patiëte, zorgaabieders e zorgverzekeraars op basis va de verzamelde iformatie, cocrete afsprake make over de i te kope zorg. De gebruikers krijge zo dus meer e direct ivloed op de zorgikoop va UVIT. 12 december: Dag va de aadacht Wij roepe oze verzekerde op om op de speciale Dag va de aadacht, op , ee beetje extra aadacht aa iemad aders te scheke. Daarmee wille wij kracht bijzette aa os eige motto Alle aadacht, waarmee wij u als collectieve relatie e oze verzekerde zelf graag beadere. Dit past uiteraard ook heel goed bij de zorgsector waari wij actief zij e waari persoolijke aadacht heel belagrijk is. Op de Dag va de aadacht kue oze verzekerde via de speciale website ee leuke e-card of briefkaart versture aar de persoo aa wie zij aadacht wille geve. Wij bestede aa deze actie aadacht via verschillede media: Radio 538, Radio 10 Gold, iteret, ee aparte ieuwsbrief va Je echte leeftijd e oze eige commuicatiemiddele. Uiteraard kut u zelf ook meedoe, via

11 VGZ iterview Pagia 11 Al verscheidee jare werkt copywriter Marti Derksema mee aa de totstadkomig va dit blad. Het viel hem telkes weer op dat de mese va VGZ hu De passie va... Miriam Coopmas werk met veel passie doe. Op deze pagia brege we deze passies voor het voetlicht. Passie is immers ee vruchtbare voedigsbodem voor betrokkeheid e servicegerichtheid. Diestverleig is e blijft te slotte mesewerk. Daarom dit keer ee persoolijk portret va Miriam Coopmas, Accoutmaager. Kase creëre e beutte. E op die maier zorge dat klate zó tevrede zij dat ze hu positieve ervarige met VGZ gaa rodvertelle. Dat is mij passie, vertelt Miriam. Ze is op zodag gebore, ze houdt va zo, va zoebloeme, va buite zij e die zoigheid straalt ze overduidelijk uit. Miriam werkt u 17 jaar bij VGZ, waarva de laatste 15 jaar i de buitediest. Eerst hield ze zich bezig met idividueel verzekerde, later stapte ze over aar de MKB-markt, u zet ze zich i voor de grootzakelijke markt e ekele key-accouts va VGZ. Miriam: Ik be cotactpersoo voor ee groot aatal klate i Limburg. Same met mij collega va de biediest beheer ik hu belage. I overleg met klate oderzoek ik hoe we same steeds meer ivullig kue geve aa het collectieve cotract. VGZ ka werkgevers immers iet allee met ee collectieve zorgverzekerig odersteue, maar vooral ook op het vlak va prevetie, ziekteverzuim e gezodheidsmaagemet. Nieuwsgierig Miriam is 44 jaar gelede gebore i Helde-Paige. Ik be opgegroeid i ee oderemersgezi. Mij ouders hadde ee aaemersbedrijf. Mij vader werkte op de bouw e mij moeder deed de boekhoudig. Daardoor be ik same met mij broer al vrij vroeg heel zelfstadig geworde. Door mij jeugd heb ik geleerd hard te werke e iets va het leve te make. Ik heb prachtige herierige aa de vakaties, same met het gezi. Heerlijk met de carava aar Zwitserlad, Frakrijk of Italië, a ee jaar hard werke, zalig was dat. Als kid had ik al wel ee idee over wat ik wilde worde. Gee baa va ege tot vijf, iet op katoor, maar ee baa met vrijheid e cotact met mese. Dat stod me toe al duidelijk voor de geest. Na de MEAO, i 1982, gig Miriam werke bij de Rabobak. Maar ik bleef ee sterke behoefte houde om mezelf verder te otwikkele, dus i de avodure volgde ik diverse studies op het gebied va toerisme e assuratië. Bij de Rabobak werkte ik i de biediest, maar ik wilde graag aar de buitediest. VGZ bood me die kas e die heb ik aagegrepe. Ik be altijd blijve studere e heb oder adere Middle-Maagemet-opleidige gedaa, NIMA-A e de post-hbo opleidig Verzuim e Ikome. Nu be ik bezig met de post-hbo opleidig Itegraal Gezodheidsmaagemet. Ja, ik be heel ieuwsgierig e wil op de hoogte blijve. Proactief Ik vid dat ik de leukste baa bie VGZ heb, vertelt ze glimlached. Ik houd va het cotact met klate e collega s. E ik vid het fij om proactief bezig te zij. Niet afwachte totdat de klat erges mee zit, maar zelf aticipere op mogelijke wese e otwikkelige. Juist daarmee ku je je oderscheide va alle adere op de markt. Ik probeer echt ivullig te geve aa het begrip Alle aadacht, het motto va VGZ. Wat dat aagaat leg ik de lat voor mezelf vrij hoog. Ik be iemad die altijd op zoek gaat aar ieuwe mogelijkhede, kase e oplossige. Dat doe ik voor de klate, maar ook i mij eige leve. Nu VGZ ook hele goede producte biedt om klate te helpe bij hu gezodheidsmaagemet, heb ik ee prachtig scala aa mogelijkhede om klate echt vooruit te helpe. I de zi va verzuimwist e het redemet daarva. Dat maakt het voor mij ook weer leuker atuurlijk. Dat je same echt resultate kut boeke. Natuur Vrije tijd vid ik heel belagrijk. Heerlijk otspae e ieuwe eergie opdoe. Ik sport graag - wadele, teisse e skië - e breg graag tijd door met vriede. Same ete, same op vakatie e zo. Ook muziek is erg belagrijk i mij leve. U2, Melissa Etheridge, Adrea Bocelli, afhakelijk va mij stemmig. Ee va mij grootste passies is de atuur. Ik ga vaak de atuur i om te wadele, bijvoorbeeld i Zuid-Limburg of i de Dolomiete. Heerlijk geiete va de uitzichte! Bovedie goed voor mid e body. Alle aadacht

12 GezodVGZ IN BEDRIJF Divers ieuws Pagia 12 Davitamo, voor ee bijdrage aa gezod leve Misschie haalt het iet meer de Amerikaase ieuwszeder CNN, zoals bij de start va oze vergoedig va Becel pro.activ, maar het is wel ee volgede stap i het oder de aadacht brege va gezode producte. Vaaf 1 jauari 2008 kue oze verzekerde ee weliswaar bescheide kortig krijge op Davitamo. Cocreet gaat het om ee bedrag va 1,50 per huishoude per jaar. Dit beteket iet dat wij zomaar het gebruik va vitamiepreparate e voedigssupplemete propagere. Nee, wij hebbe og steeds het stadput dat ee gezod, evewichtig meu i pricipe toereiked is om alle beodigde voedigsbestaddele bie te krijge. Toch zij er redee e levessituaties waarbij het gebruik va extra vitamie e mierale ka bijdrage aa gezod leve, bijvoorbeeld bij kidere i de groei, bij ziekte e herstel, bij stressvolle omstadighede e tijdes zwagerschap. De producte met kortig De kortig op Davitamo betreft cocreet de volgede producte: Davitamo Compleet (Dragees e KauwVitamies); Multivitamies voor het hele gezi Davitamo FemFit; Multivitamies speciaal voor vrouwe. Davitamo FemNatal; Multivitamies voor vrouwe die zwager zij of wille worde. Alle Davitamo-producte zij samegesteld volges de meeste recete weteschappelijke izichte va de Gezodheidsraad. Daarom durve wij deze met ee gerust hart e ee goede toelichtig oder de aadacht te brege va oze verzekerde. Alle aadacht voor gezie e oudere Gee kerstkaart, wel ee goed doel Colofo GezodVGZ i bedrijf is ee uitgave va Zorgverzekeraar VGZ, bedoeld voor haar relaties bij oder meer collectiviteite. Het blad verschijt drie keer per jaar. Oudere e gezie krijge deze kerst alle aadacht va VGZ. Het Natioaal Fods Ouderehulp e Stichtig Tate Leie krijge beide ee gift va de zorgverzekeraar. Dit is het geld dat vrijkomt omdat VGZ gee kerstkaarte verstuurd. Ieder jaar gaat dit bedrag aar ee goed doel. Stichtig Tate Leie Gezodheid is iet vazelfspreked. Als zorgverzekeraar zij wij os daar terdege va bewust. Daarom kieze wij ervoor om gezie met zieke kidere te odersteue. De Stichtig Tate Leie biedt gezie i Nederlad, met ee kid va 4 tot e met 12 jaar, dat erstig of lagdurig ziek is, als gevolg va ee ogeval, chroische of levesbedreigede ziekte ee gratis verwevakatie aa. Door de schekig va VGZ kue zeve gezie heerlijk ee midweek otspae om eve bij te kome va de dagelijkse druk die de zorg voor het zieke kid met zich meebregt. Voor ouders e kidere worde uitstapjes geregeld i ee vriedelijke, uitodigede omgevig. Natioaal Fods Ouderehulp Iederee wordt ouder. Helaas zij veel oudere i Nederlad eezaam. VGZ wil da ook graag oudere i deze periode ee extra steutje i de rug te geve. Het Natioaal Fods Ouderehulp zet zich actief i om eezaamheid e armoede oder oudere terug te drige e de zorg e veiligheid va oudere te verbetere. Met de gift va VGZ is het mogelijk om 300 oudere ee kerstdier aa te biede. Ee verwedier e gezellig avodje uit waar vaak leuke sociale cotacte otstaa. Natuurlijk voldoe de geselecteerde goede doele aa het CBF-keurmerk, het keurmerk voor erkede goede doele. Redactie Carola va der Heijde, Estelle va Stee, Jacob va Lier, Sae Grijse, Elie Vervoor, Simoe Wolschrij, Ferec va Zate Hoofdredacteur Marcel Smeets Tekste Marti Derksema, Jacob va Lier, Pieter Matthijse Fotografie Erik va de Burgt, Dees Derks e Bert Beele Otwerp e lay-out Va Zadbeek commuicatie & marketig, Nijmege Drukwerk Thieme Media Ceter, Nijmege Correspodetieadres Zorgverzekeraar VGZ, afdelig Marketig & Commuicatie Postbus 30374, 6503 HZ Nijmege Alle aadacht

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken

Geld verdienen. met duurzaamheid. Mijn klant vraagt daar helemaal niet om Waarom consumenten de keuzes maken die ze maken Geld verdiee met duurzaamheid Praktische odersteuig voor het MKB dat zich richt op het duurzaam verbouwe va idividuele koopwoige. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes make die

Nadere informatie

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID

VERDIENEN MET DUURZAAMHEID GELD VERDIENEN MET DUURZAAMHEID PRAKTISCHE ONDERSTEUNING VOOR HET MKB DAT ZICH RICHT OP HET DUURZAAM VERBOUWEN VAN INDIVIDUELE KOOPWONINGEN. Mij klat vraagt daar helemaal iet om Waarom cosumete de keuzes

Nadere informatie

PaVEM-pilots in Rotterdam

PaVEM-pilots in Rotterdam De PaVEM-pilots i Rotterdam Publieksversie eidrapport Serife Aytemir: ambassadrice bij Sezer Cosult 1 portret Het geeft ee goed gevoel als je ee vrouw zover krijgt dat ze ee cursus gaat volge. Veel vrouwe

Nadere informatie

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010

Strategisch Uitvoeringsprogramma Marketing en Promotie 2007-2010 P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d Beleidsveld Werke is ee project va de provicie Noord-Hollad i samewerkig met Strategisch Uitvoerigsprogramma Marketig e Promotie 2007-2010 Toerisme Noord-Hollad

Nadere informatie

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit

70 procent minder straling, 100 procent kwaliteit PersoeelsBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 38 NUMMER 2 15 februari 2013 70 procet mider stralig, 100 procet kwaliteit Foto: Flip Frasse Krasslagadere i beeld brege met maar

Nadere informatie

Nog maar twee jaar om te klagen

Nog maar twee jaar om te klagen jaargag 11 > ummer 6 > JUNI 2010 Niet zomaar ee doos 4 Ze kijke op uw vigers! 8 Krijgt u ee helpede had? 14 Trek die ifo uit uw klat! 18 Verpakkig is meer da allee maar ee omhulsel. U kut er ee boodschap

Nadere informatie

MEDEWERKER IN BEWEGING

MEDEWERKER IN BEWEGING MEDEWERKER IN BEWEGING HANDREIKING Loopbaaotwikkelig voor de sector Kusteducatie VOORWOORD De resultate va de equête Medewerker i Bewegig uit 2010 (zie voor oderzoeksverslag www.sfkv.l/publicaties), waari

Nadere informatie

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014

more message in the media 3XM JAARVERSLAG2014 more message i the media 4 1 3XM JAARVERSLAG2014 2 VOORWOORD 4 1 DOELSTELLING EN STRATEGIE 6 1.1 Dit is 3xM 8 1.2 Strategie 8 1.3 Parters 10 1.4 Omgag met belaghebbede 10 1.5 Kercompeteties e SWOT-aalyse

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek

Persoonlijke ontwikkeling. Pagina 12 De ontgoocheling in de zorg. Indrukwekkende theatervoorstelling De Limonadefabriek VEERTIENDAAGS INFORMATIEBLAD VAN HET UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM ST RADBOUD JAARGANG 37 NUMMER 9 8 jui 2012 Radboud Maier va Werke Hoe besteed je je Persoolijk Budget (PB)? Sids 1 jui is er ee digitale

Nadere informatie

Crisismaatregelen niet verrassend

Crisismaatregelen niet verrassend jaargag 10 > ummer 4 > APRIL 2009 Verlieze verrekee 4 Ruile zoder huile 12 Wape tege wabetalers 18 Goedkoop is duurkoop? 28 Hopelijk is het op uw bedrijf iet va Flexibele beloig e zo mi moge- U moet zorge

Nadere informatie

Gezonde Wijk in Praktijk

Gezonde Wijk in Praktijk 1 1 Gezode Wijk i Praktijk Ervarige e tips wijkgerichte aapak Maart 2013 2 Leeswijzer Gezode Wijk i praktijk - maart 2013 Op 8 maart 2012 is versie 1.0 va het e-boek Gezode wijk i praktijk gelaceerd. We

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional

F A C T S DEZE EDITIE: Aanmelden voor de eerstvolgende. aan de Leergang Credit Professional VIJFDE JAARGANG - EDITIE 8 - APRIL 2008 DEZE EDITIE: Moika Hoig draagt caterigstokje over 2 Nieuw gezicht bij CMI Suza Kees 2 Nieuw boek: Debiteure, hoezo ze betale iet? 2 Iterview met CMI cosultat 2 Ramo

Nadere informatie

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen

ter zake Duurzaamheid We zullen vroeg of laat moeten omschakelen Duurzaamheid begint bij basis Steenwijkerland Jaargang 1 oktober 2010 over ondernemen s t e e w i j k e r l a d 2 ter zake Steewijkerlad Jaargag 1 oktober 2010 over odereme Duurzaamheid We zulle vroeg of laat moete omschakele Duurzaamheid begit bij basis Steewijkerlad! W I L L E M S O O

Nadere informatie

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde WAT aarakig doet met je brei Geketed aa het web SPECIAL e-dossier seksualiteit Trouw! E verklei je kas op ee hartaaval Verstrikt Ee Recesie Neuroweteschap over liefde Ihoud Aarakig doet iets met je brei

Nadere informatie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie

2014-2015. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem. Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder Studiegids 2014-2015 Academie Fiacië, coomie & Maagemet Bacheloropleidige Accoutacy Bedrijfsecoomie Fiscaal Recht e Ecoomie saxio.l/fem Ihoud Voorwoord 1 Over Saxio....6. Bijzoder actief. Historie

Nadere informatie

De Praktijk als Landingsbaan

De Praktijk als Landingsbaan 1 1 De Praktijk als Ladigsbaa 2 2 ebook: De Praktijk als Ladigsbaa Ihoudsopgave Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig? Wat wete we? Wat kue we? Wat wille we? Wat is daarvoor odig?

Nadere informatie

Together we power the future.

Together we power the future. Nieuw: Variabele Speed Starter PowerXL DE1 Eevoudiger ee motor i toeretal regele bestaat iet! Nieuw: Easy Vetilatio xcomfort Blisterpakket Voorgeprogrammeerd e klaar voor gebruik! Nieuw: NexiTech oodverlichtig

Nadere informatie

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan

Het ICT-radmodel : een instrument voor het uitwerken van een schooleigen ICT-beleidsplan BELEIDSPLANNEN & ALGEMEEN 2 & 1 Het ICT-radmodel : ee istrumet voor het uitwerke va ee schooleige ICT-beleidspla Has Va Bove Assistet Vakgroep Bewegigs- e Sportweteschappe UGet ICT-coördiator i ee school

Nadere informatie

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus

Productbeheer in t VHIZIER. Van Hoecke Competence Center: laatste fase bouw. Nieuwe Blum catalogus Bedrijfsmagazie VAN HOECKE - r. 06 - editie april 2011 Productbeheer i t VHIZIER Va Hoecke Competece Ceter: laatste fase bouw Nieuwe Blum catalogus Voorwoord is ee uitgave va: Va Hoecke v Europark-Noord

Nadere informatie

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector

Expertbrief ICT-Sourcing in de Publieke Sector Expertbrief ICT-Sourcig i de Publieke Sector Het make va de juiste keuze(s) i de jugle die sourcig heet i collaboratio with Isert parter logo Ihoudsopgave Ileidig 1 Treds e otwikkelige 02 1.1 Treds 02

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 2012-2013 Faculteit Ecoomie e Bedrijfsweteschappe Studiegids toegepaste ecoomische weteschappe met opstap aar hadelsigeieur (Leuve) e hadelsigeieur i de beleidsiformatica (Leuve) INFODAG 29 februari e

Nadere informatie

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM

CONTACT GEBOUW EN ICT. Integratie door vraaggestuurde aanpak RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM Nummer 1-2010 CONTACT RELATIEMAGAZINE VAN ASCOM GEBOUW EN ICT Itegratie door vraaggestuurde aapak IN DIT NUMMER: Nieuws op beveiligigsgebied p. 2 Maatwerk BHV-oplossig ieuw pad Rabobak p. 3 De bidigskracht

Nadere informatie

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij

Wilt u na het lezen het boek in de papieren uitgave kopen? Of wilt u het cadeau doen aan iemand anders? Dat kan. Upgrade your life is te koop bij Upgrade your life Wilt u a het leze het boek i de papiere uitgave kope? Of wilt u het cadeau doe aa iemad aders? Dat ka. Upgrade your life is te koop bij elke boekhadel e op www.awbrua.l voor maar 19,95.

Nadere informatie

De nieuwsbrief van uw accountant

De nieuwsbrief van uw accountant De ieuwsbrief va uw accoutat 3e kwartaal 2011 Postbus 81167, 3009 GD Rotterdam Tel.: 010-456 46 77 www.stees.l G E A C H T E R E L AT I E I deze ieuwsbrief worde de volgede oderwerpe behadeld: Hoeveel

Nadere informatie

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen

TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012. Quality Management Eaton Warranty Center Linde Gas content met nieuwe stofdoppen TOPICS IS EEN UITGAVE VAN ERIKS NUMMER 24 - November 2 012 Quality Maagemet Eato Warraty Ceter Lide Gas cotet met ieuwe stofdoppe ERIKS steekt eergie i besparige EVEN DIT... DOOR REIN GROOT, ALGEMEEN DIRECTEUR

Nadere informatie

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland

Ddyslexie. Diagnose en behandeling van dyslexie. Geheel herziene versie, 2008. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) nederland Dyslexie Diagose e behadelig va dyslexie Brochure va de Stichtig Dyslexie Nederlad (SDN) Ddyslexie STICHTING ederlad Geheel herziee versie, 2008 G Geheel herziee versie, 2008 Deze brochure is de vierde,

Nadere informatie

Gezondheidszorg Verzorgende

Gezondheidszorg Verzorgende Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Gezodheidszorg Verzorgede Niveau 3 oder de kie Keis i ee otedop Aeke Ormel Ak va de Wiel Derde druk, eerste oplage, 2013 Noordhoff Uitgevers Omslagotwerp: 178 Aardige

Nadere informatie

2012-2013. Studeren aan Kulak

2012-2013. Studeren aan Kulak 2012-2013 Studere aa Kulak INFODAG 29 februari e 2 maart 2012 www.kuleuve-kulak.be/ ifodag BACHELOR- BEURS OPEN- LESWEEK Tijdes herfst- e krokusvakatie www.kuleuve.be/ opelesweek Ifodage gemist? Extra

Nadere informatie

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers

Toename cyberincidenten zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aantal medewerkers Toeame cybericidete zorgt voor extra werk CERT.be verdubbelt aatal medewerkers Op zoek aar og meer jobs? Surf aar Jobat.be Het Cyber Emergecy Team va de Belgische overheid (CERT.be) otvig de eerste zes

Nadere informatie