Bijlage D Aanvullende informatie Speciale trajecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage D Aanvullende informatie Speciale trajecten"

Transcriptie

1 Bijlage D Aanvullende informatie Speciale trajecten Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (AOLB) International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 1 van 37

2 Speciaal traject Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs De opleiding tot leraar Basisonderwijs participeert in een samenwerkingsverband (Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool, NHL Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen) dat de AOLB aanbiedt. Studenten behalen twee bachelors: Opleiding tot leraar Basisonderwijs (HBO) en Pedagogische Wetenschappen (WO). De opleiding is alleen toegankelijk voor VWO ers. Overzichtstabel Contacturen 1 e jaar bachelor-voltijdopleiding Opleiding: AOLB Studiejaar: Contactuur (in minuten) 45 Aantal klokuren per jaar 294,8 Aantal onderwijsweken per 30 jaar: Contacturen 1e jaar voltijd bacheloropleiding Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Hoorcolleges PGO Werkcolleges/practica Werkveldbezoek/excursies 0 Stagebegeleiding Studiebegeleiding Tentamens Totalen 85,0 111,0 84,0 113,0 393,0 Aantal dagen stage (indien van toepassing) 7,0 9,0 9,0 9,0 Aantal onderwijsweken per periode: 8,0 8,0 7,0 7,0 Definitie contacturen: Een contactuur is een onderwijsuur, waarbij een docent fysiek aanwezig is. Een docent is een persoon die onderwijs verzorgt in dienst van de onderwijsinstelling(inclusief studentassistenten en tutoren). Onder contacturen vallen onder meer hoor- en werkcolleges, studie(loopbaan)begeleiding, stagebegeleiding en tentamens voor zover de instelling die voor alle studenten heeft geprogrammeerd. Tijd voor zelfstudie, stages/werkplekleren en (onbegeleide) tijd behoort niet tot de contacturen, ook al is dit wel tijd die de student aan zijn opleiding besteedt. Contacturen worden beschouwd als deel van de totale onderwijstijd. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 2 van 37

3 Beoogde eindkwalificaties Standaard 1: De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Toelichting: De beoogde eindkwalificaties passen wat betreft niveau en oriëntatie (bachelor of master; hbo of wo) binnen het Nederlandse kwalificatieraamwerk. Ze sluiten bovendien aan bij de actuele eisen die in internationaal perspectief vanuit het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud van de opleiding. SBL-competenties, Academische vaardigheden, Dublin Descriptoren Als richtsnoer in de opleiding worden de AOLB-competenties gehanteerd. Deze zijn samengesteld uit de zeven SBL-competenties van een leraar basisonderwijs (gebaseerd op de Wet Beroepen In het Onderwijs, BIO) en de tien academische vaardigheden die een afgestudeerde academicus moet beheersen (geformuleerd door de UU, met toestemming overgenomen). Aan het einde van de opleiding moet de student zich op voldoende niveau hebben ontwikkeld in deze competenties. Zij geven een samenhangend beeld van de eisen die aan een academisch gevormde leraar basisonderwijs worden gesteld. De doorgaande lijnen worden hiermee helder, zowel voor studenten als voor docenten, stageen studieloopbaanbegeleiders, mentoren en ontwikkelaars. In de opleiding wordt per periode en cursus aangegeven aan welke competenties wordt gewerkt. In elk studiejaar komen alle competenties aan de orde, maar per studiejaar kan het accent op een competentie verschillen. Het niveau waarop wordt uiteraard elk studiejaar hoger. Het programma is mede gebaseerd op de internationale richtlijn van de Dublin descriptoren. Er is een koppeling gemaakt van Dublin Descriptoren naar eindtermen en SBL-competenties. Bron: Kritische Reflectie AOLB Zie bijlage Standaard 1 Onderwijsleeromgeving Standaard 2: Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren. Toelichting: De inhoud en vormgeving van het programma stellen de toegelaten studenten in staat de beoogde eindkwalificaties te bereiken. De kwaliteit van het personeel en van de opleidingsspecifieke voorzieningen is daarbij essentieel. Programma, personeel en voorzieningen vormen een voor studenten samenhangende onderwijsleeromgeving. Toelatingseisen Voor toelating tot de AOLB is een diploma VWO verplicht. Daarnaast wordt op basis van een motivatiebrief een intakegesprek gevoerd. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 3 van 37

4 BSA Omdat de AOLB toe leidt naar 2 bachelordiploma s kent de opleiding een dubbel BSA (Bindend Studieadvies): een BSA vanuit de RUG en een BSA vanuit de HBO-instelling van inschrijving (Stenden of Hanze). Er zijn voor verschillende cohorten verschillende regelingen. Zie bijlage Standaard 2 Overstappen van AOLB naar OLB Er is geen vaste beleidsregel voor overstappen van AOLB naar OLB. Individuele verzoeken worden door de OEC van de ontvangende opleiding en de samengestelde OEC van de AOLB behandeld. De Stuurgroep AOLB heeft de samengestelde OEC verzocht om casuistiek te archiveren en te analyseren en op basis daarvan de Stuurgroep in 2014 (gehele programma AOLB heeft dan tenminste één keer gedraaid) te adviseren over de formulering van een eventuele beleidsregel. Programma Het AOLB-programma is geënt op het programma van de bachelor OLB en de bachelor PW. De programma s AOLB-OLB zijn vergelijkbaar ten aanzien van Eindkwalificaties, Vakgebieden (inclusief Kennisbasis), Stage en SLB. Ten opzichte van de reguliere OLB is het verschil dat in het AOLB-programma (nog) niet themagericht gewerkt wordt en het onderwijs niet aangeboden wordt in de vorm van PBL. Voor de opbouw van het samengestelde opleidingsprogramma is prioritair gekozen voor de borging van eindkwalificaties en afstemming van de body of knowledge van de beide bachelorcurricula. De didactische keuzes ten aanzien van themagericht werken en PBL zijn hieraan ondergeschikt gemaakt omdat dit de opleiding qua studeerbaarheid en complexiteit niet ten goede gekomen zou zijn. Zie bijlage standaard 2 Bronnen:Programmaoverzicht, OER-regeling samengestelde OEC, Studiegids Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. Toelichting: Het gerealiseerde niveau blijkt uit de tussentijdse en afsluitende toetsen, de afstudeerwerken en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren. De toetsen en de beoordeling zijn valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk. Voor de AOLB is specifiek toetsbeleid beschreven. De docent bepaalt welke toetsvorm(en) er voor het vak gehanteerd wordt/worden, passend bij de vakinhoud. In de studiegids staat bij de vakbeschrijvingen vermeld welke toetsvorm(en) gehanteerd Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 4 van 37

5 wordt/worden. Bij aanvang van het vak worden de criteria aan de studenten bekend gemaakt en in geval van meerdere toetsvormen de weging van elk van de toetsvormen om tot een eindcijfer te komen. Er zijn twee toetsmogelijkheden per vak per jaar, studenten hebben dus recht op 1 herkansing per vak per jaar. Herkansingen worden gepland aan het eind van blok 2 (vakken van blok 1 en 2) en aan het eind van blok 4 (vakken van blok 3 en 4). Er is een hardheidsclausule voor gevallen van overmacht. Er zijn geen bepalingen aangaande participatie; dat is de eigen verantwoordelijkheid van de student. Zie bijlage standaard 3 Bronnen: toetsbeleid AOLB, Aanvullende afspraken OER, Studiegids Afronding In 2012 is door de Colleges van Bestuur van de partnerinstellingen AOLB (Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool, NHL, RU Groningen) een Advies nieuw traject aangevraagd bij de NVAO. Dit accreditatietraject is met een positieve waardering door VIB en NVAO afgerond. Bronnen: Paneladvies en NVAO-oordeel juli 12 Stenden APN AOLB april 2013 Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 5 van 37

6 BIJLAGEN standaard 1 De AOLB-competenties: 1. Interpersoonlijke en pedagogische competenties voor werken met kinderen Gebaseerd op de SBL-competenties 1 en 2, aangevuld tot academisch niveau. - Basiscommunicatie met kinderen en leidinggeven aan kinderen. - Kennis van theoretische pedagogische kennis en de toepassing hiervan in de praktijk. - Inzicht in eigen communicatief handelen en in pedagogisch en communicatief handelen ten aanzien van kinderen en in de effecten daarvan. - Kennis van en inzicht in de invloed van sociaal, cultureel, economisch en emotioneel kapitaal op de ontwikkeling en het leren van kinderen. 2. Vakinhoudelijke en vakdidactische competenties en hun wetenschappelijke onderbouwing Gebaseerd op SBL- competentie 3, aangevuld tot academisch niveau. - Eigen kennis, vaardigheden en houdingen ten aanzien van schoolvakken en vormingsgebieden. - Idem mbt de bijbehorende vakdidactiek en haar wetenschappelijke onderbouwing; - Kennis van ontwikkelings- en leerprocessen bij kinderen en verschillen tussen kinderen. - Kennis en vaardigheden voor analyse en gebruik van lesmethoden, lesmaterialen en media en ict. - Kennis en vaardigheden voor diagnose en remediëring. 3. Didactische en onderwijskundige competenties voor het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en verbeteren van het onderwijs en het beoordelen van leerresultaten Gebaseerd op SBL-competentie 3, aangevuld tot academisch niveau. - Open staan voor vernieuwing van onderwijs en deze op schoolniveau kunnen initiëren. - Kennis van leerproblemen, signaleren en werken aan oplossing van leerproblemen; - Aansluiten bij de beginsituatie. - Inhouden en werkvormen kiezen bij leerdoelen. - Toetsen en beoordelen. - Evalueren van onderwijs en benutten van onderwijsevaluaties. 4. Organisatorische competentie Gebaseerd op SBL-competentie 4, aangevuld tot academisch niveau. - Klassenmanagement. - Onderwijs plannen en organiseren. - Methoden en materialen in het eigen onderwijs functioneel inzetten. 5. Samenwerkingcompetenties Gebaseerd op SBL-competentie 5 en 6, aangevuld tot academisch niveau. - Samenwerking met collega s en betrokkenen buiten de school, met aandacht voor taakinhoudelijke, communicatieve en sociale aspecten. - Afstemming van werk. - Bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. - Bijdragen aan een goed pedagogisch en vakinhoudelijk en didactisch klimaat op de school. - Contacten onderhouden met de ouders / verzorgers. - Afstemmen van eigen professioneel handelen en dat van anderen buiten de school. 6. Competenties voor kennisontwikkeling en professionele groei en een brede onderwijskundige kennisbasis Gebaseerd op SBL-competentie 7, aangevuld tot academisch niveau. - Reflecteren, ontwikkelen en professionaliseren, zelfsturing. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 6 van 37

7 - Begrijpen, analyseren en waar nodig bijstellen van het werkconcept en de eigen professionele bekwaamheid op basis van ervaring, inzicht, actuele ontwikkelingen in praktijk en relevant onderzoek. - Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen kunnen vertalen naar de eigen schoolsituatie. - Reflecteren op het proces binnen de school en de eigen rol daarin. 7. (Overige) academische competenties Gebaseerd op academische vaardigheden, voor zover niet verwerkt in bovengenoemde competenties. - Academische informatievaardigheden (informatie zoeken & selecteren, kritisch analyseren, synthetiseren). - Onderzoeksvaardigheden. - Communicatieve en argumentatieve vaardigheden (schrijven, mondeling presenteren, discussiëren en argumenteren). Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 7 van 37

8 Versimpelde weergave koppeling Dublin Descriptoren, Eindtermen PW, AOLB-competenties en curriculumonderdelen Dublin Descriptoren Eindtermen PW (bachelor) AOLB-competenties Curriculumonderdeel Kennis en inzicht Vakinhoud 1. Interpersoonlijke en pedagogische Bijvoorbeeld: Heeft aantoonbare De student heeft kennis van competenties voor werken met kinderen - Rekenen kennis en inzicht van en inzicht in fundamentele - Theoretische pedagogische kennis. - Taal een vakgebied, waarbij begrippen en theorieën uit - Inzicht in eigen communicatief en - Onderwijssociologie wordt voortgebouwd op de pedagogiek en pedagogisch communicatief - Onderwijspsychologi het niveau bereikt in het ondersteunende e handelen ten aanzien van kinderen voortgezet onderwijs en wetenschapsgebieden. dit wordt overtroffen; en in de effecten daarvan. functioneert doorgaans - Kennis van en inzicht in de invloed op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen van sociaal, cultureel, economisch en emotioneel kapitaal op de ontwikkeling en het leren van kinderen. waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen 2. Vakinhoudelijke en vakdidactische in het vakgebied vereist competenties en hun wetenschappelijke is. onderbouwing - Eigen kennis, vaardigheden en houdingen ten aanzien van schoolvakken en vormingsgebieden - Idem mbt de bijbehorende vakdidactiek en hun wetenschappelijke onderbouwing; - Kennis van ontwikkelings- en verwervingsprocessen bij kinderen en verschillen tussen kinderen; - Kennis en vaardigheden voor analyse en gebruik van lesmethoden, lesmaterialen en media en ict; - Kennis en vaardigheden voor diagnose en remediëring. Toepassen kennis & inzicht Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Vakinhoud De student heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogiek en ondersteunende wetenschapsgebieden en is in staat vanuit deze kennis en inzicht te reflecteren op pedagogische en onderwijskundige praktijken. Methoden & statistiek De student heeft kennis van en inzicht in het brede spectrum van gangbare technieken en methoden in het sociaal wetenschappelijk onderzoek en kan deze toepassen op een of enkele fases van onderzoek. 1. Interpersoonlijke en pedagogische competenties voor werken met kinderen - De toepassing van theoretische pedagogische kennis in de praktijk. 2. Vakinhoudelijke en vakdidactische competenties en hun wetenschappelijke onderbouwing - Eigen kennis, vaardigheden en houdingen ten aanzien van schoolvakken en vormingsgebieden - Idem mbt de bijbehorende vakdidactiek en hun wetenschappelijke onderbouwing; - Kennis van ontwikkelings- en verwervingsprocessen bij kinderen en verschillen tussen kinderen; - Kennis en vaardigheden voor analyse en gebruik van lesmethoden, lesmaterialen en media en ict; - Kennis en vaardigheden voor Bijvoorbeeld: - Pedagogische taken van het onderwijs - Leren & reflecteren - Methodologie - Stage Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 8 van 37

9 diagnose en remediëring. 3. Didactische en onderwijskundige competenties voor het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en verbeteren van het onderwijs en het beoordelen van leerresultaten - Open staan voor vernieuwing van onderwijs en op schoolniveau kunnen initiëren; - Kennis van leerproblemen, signaleren en werken aan oplossing van leerproblemen; - Aansluiten bij de beginsituatie; - Inhouden en werkvormen kiezen bij leerdoelen; - Toetsen en beoordelen; - Evalueren van onderwijs en benutten van onderwijsevaluaties. 4. Organisatorische competentie - Klassenmanagement - Onderwijs plannen en organiseren - Methoden en materialen in het eigen onderwijs functioneel inzetten. 5. Didactische en onderwijskundige competenties voor het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en verbeteren van het onderwijs en het beoordelen van leerresultaten - Open staan voor vernieuwing van onderwijs en op schoolniveau kunnen initiëren; - Kennis van leerproblemen, signaleren en werken aan oplossing van leerproblemen; - Aansluiten bij de beginsituatie; - Inhouden en werkvormen kiezen bij leerdoelen; - Toetsen en beoordelen; - Evalueren van onderwijs en benutten van onderwijsevaluaties. Oordeelsvorming Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Academische vaardigheden De student kan vanuit een academische houding gegevens van wetenschappelijk onderzoek binnen het pedagogisch domein analyseren en de resultaten daarvan zowel schriftelijk als mondeling rapporteren. Beroepsvaardigheden De student is in staat om als een in de praktijk werkzame pedagoog/onderwijskundig e wetenschappelijke kennis te benutten Bijvoorbeeld: - Pedagogische taken van het onderwijs - Leren & reflecteren 7.Academische competenties - Academische informatievaardigheden (informatie zoeken & selecteren, kritisch analyseren, synthetiseren) - Onderzoeksvaardigheden - Communicatieve en argumentatieve vaardigheden (schrijven, mondeling presenteren en discussiëren en argumenteren) 1. Interpersoonlijke en pedagogische competenties voor werken met kinderen Communicatie Is in staat om Academische vaardigheden De student kan vanuit een Bijvoorbeeld: - Klassenmanagement Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 9 van 37

10 informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op publiek, bestaande uit specialisten of niet specialisten. academische houding gegevens van wetenschappelijk onderzoek binnen het pedagogisch domein analyseren en de resultaten daarvan zowel schriftelijk als mondeling rapporteren. - Basiscommunicatie met kinderen en leidinggeven aan kinderen 5. Samenwerkingcompetenties - Samenwerking met collega s en betrokkenen buiten school, met aandacht voor taakinhoudelijke, communicatieve en sociale aspecten; - Afstemming van werk; - Bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie - Bijdragen aan een goed pedagogisch en vakinhoudelijk & didactisch klimaat op de school. - Contacten onderhouden met de ouders / verzorgers, - Afstemmen van eigen professionele handelen en dat van anderen buiten de school. - Onderwijskunde en referaat 7.Academische competenties - Communicatieve en argumentatieve vaardigheden (schrijven, mondeling presenteren en discussiëren en argumenteren) 6. Competenties voor kennisontwikkeling en professionele groei en een brede onderwijskundige kennisbasis - Reflecteren, ontwikkelen en professionaliseren, zelfsturing. - Begrijpen, analyseren en waar nodig bijstellen van het werkconcept en de eigen professionele bekwaamheid op basis van ervaring, inzicht, actuele ontwikkelingen in praktijk en relevant onderzoek. - Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen kunnen vertalen naar de eigen schoolsituatie; - Reflecteren op het proces binnen de school en de eigen rol daarin. Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. Academische vaardigheden De student kan vanuit een academische houding gegevens van wetenschappelijk onderzoek binnen het pedagogisch domein analyseren en de resultaten daarvan zowel schriftelijk als mondeling rapporteren. Bijvoorbeeld: - SSLB - Stage Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 10 van 37

11 BIJLAGEN Standaard 2 BSA-regeling samengestelde OEC AOLB Voor de cohorten van de studiejaren en gold voor RUG en HBO-instellingen dat een reguliere student 40 van de 60 EC van het eerste jaar behaald moest hebben. Voor de AOLB gold dat de student: - voor het RUG-BSA 40/60 van de RUG-EC gehaald moest hebben, dat betekent dus 20 van de 30 RUG-EC 1, - voor het HBO-BSA 40/60 van de PABO-EC gehaald moest hebben, dat betekent dus 20 van de 30 HBO-EC. Voor het cohort geldt dat de studenten in het eerste jaar de taal-, reken en WO-toets gehaald moeten hebben. Voor het cohort geldt dat de studenten in het eerste jaar de WO-toets gehaald moeten hebben, de taalen rekentoets behoorden toen tot de criteria voor toelating. Voor deze cohorten geldt dat zij de RUG-propedeuse (zie artikel 10b) en de Pabo-propedeuse (zie artikel 10a) binnen 3 jaar gehaald moeten hebben. Voor het AOLB-cohort van het studiejaar gelden de volgende regels: - voor het RUG-BSA blijft, vanwege het feit dat de RUG de AOLB als deeltijdstudie beschouwt, gelden dat de student 20 van de 30 RUG-EC 2 moet behalen, - voor het HBO-BSA moeten 45 van de 60 EC uit het eerste jaar zijn behaald. Binnen de 45 behaalde EC moeten alle EC in de praktijklijn (de stages) behaald zijn. In het eerste jaar moet de student ook de taal-, reken- en WO-toets gehaald hebben 3. Voor dit cohort geldt dat zij de RUG-propedeuse (zie artikel 10b) binnen 3 jaar en de Pabo-propedeuse (zie artikel 10a) binnen 2 jaar gehaald moeten hebben. De student moet beide BSA s halen om door te mogen studeren aan de AOLB. Als een student een van beide of beide BSA s niet haalt dan gelden de volgende regels: - De student haalt wel het Pabo-BSA maar niet het RUG-BSA: in overleg met de examencommissie van de eigen Pabo kan de student de opleiding voortzetten op de reguliere Pabo. De student mag zich de eerste twee jaar niet inschrijven bij de opleiding PW. - De student haalt wel het RUG-BSA, maar niet het Pabo-BSA: hoewel de student formeel niet voldoet aan het BSA voor de PW-opleiding (de student heeft immers maximaal 30 RUG-EC behaald in plaats van de vereiste 40 (in ) mag de student zich wel inschrijven voor de opleiding PW maar moet in het eerste jaar beginnen. De student mag zich de eerste twee jaar niet bij de eigen reguliere Pabo inschrijven. - De student haalt beide BSA s niet: de student mag zich de eerste twee jaar niet inschrijven bij de eigen reguliere Pabo of bij PW. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 11 van 37

12 Programma-overzicht Urentabel (aangepast tov vanwege 5 EC-structuur RUG) JAAR 1 Periode +/- 80 stn Theorie-lijn Ped/did-lijn Praktijk-lijn: Stage/studiebegeleiding/vaardigheden In groepjes van +/- 12 studenten, begeleiding in koppels Pabo/RUG In jaar 1 moet gehaald worden de Entreetoetsen Taal, Rekenen en WO (PABA-REK, PABA-TAAL, PABA-WO) 1.1a Taal 1 (gr 4-8), PABA-H112, 4 EC 15 EC Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 1a PABA- A108 3 EC Leren lesgeven & reflecteren 1, PABA-H113, 3 EC Schrijfvaardigheid op bord/papier/digibord, PABA-H104 1 EC SSLB Stage in groep 5 of 6 Ca. 4 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 3 EC PABA-H101A + 1 EC PABA-A111A SSLB/studie/vaardigheden/KM NB EC worden toegekend na 1b 1.1b 15 EC Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 1b 2 EC Pedagogische taken van het onderwijs, PABA-A104 5 EC Rekenen 1 (gr 4-8), PABA-H114 4 EC Levensbeschouwing, PABA-H106 1 EC Stage in dezelfde groep als in 1.1a Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 2 EC PABA-H101B + 1 EC PABA-A111B SSLB/studie/ vaardigheden/km 1.2a 15 EC Onderwijssociologie, PABA- A103 5 EC Inleiding Onderzoek PABA- A110 5 EC Leren lesgeven & reflecteren 2, PABA-H107 2 EC Stage in groep 7 of 8 Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 2 EC PABA-H101C + 1 EC PABA-A111C SSLB/studie/ vaardigheden/km NB EC worden toegekend na 2b 1.2b 15 EC Inleiding Onderwijskunde PABA-A112 5 EC Wereldoriëntatie 1, PABA-H109 3 EC Kunstzinnige oriëntatie 1, PABA- H108 2 EC Stage in dezelfde groep als in 1.2a Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 3 EC PABA-H101D + 1 EC PABA-A111D SSLB/studie/ vaardigheden/km Godsdienst, PABA- H111/Geestelijke stromingen 1, PABA-H110, 1 EC 60 EC Totaal 25 EC (25 EC Aca) Totaal 21 EC (4 EC HBO, 16 EC Aca) Totaal 14 EC (8 EC HBO, 4 EC Aca) Verschil tov : Statistiek 1 & Methodologie 1 naar jaar 2 (onderdeel PW-prop), Inhoud Klassenmanagement naar LL&R1 (+ 1 EC) en praktijklijn (totaal van 12 naar 14 EC), Taal 1 en Rekenen 1 beiden 1 EC extra Jaar 2, 3 & 4 gelijk aan , aanpassing 5 EC-structuur in aankomende collegejaren JAAR 2 Theorie-lijn Ped/did-lijn Praktijk-lijn: Stage & Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 12 van 37

13 Periode +/- 60 stn 2.1a 14 EC 2.1b 16 EC Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 2a 1 (PWprop), PABA-A201 3 EC: Inleiding Orthopedagogiek (PWprop), PABA-A203 3 EC: Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 2b (PWprop), PABA-A201 3 EC: Gespreks- & interviewpracticum (PW-prop), PABA-A205 4 EC: Rekenen 2 (gr 1-3), PABA-H204 3 EC: (N) Spel en ontwikkeling in groep 1-2 a 1, PABA-H203 1 EC: (S) Bewegingsonderwijs jonge kinderen a 1, PABA-H205 1 EC: (N) Taal 2 (gr 1-3), PABA-H202 4 EC: (H) Spel en ontwikkeling in groep 1-2 b, PABA-H203 1 EC: (S) Bewegingsonderwijs jonge kinderen b, PABA-H205 1 EC: (N) studiebegeleiding SSLB-ers (10/12 stn per groep): SSLB Stage in groep 1 of 2 Ca. 4 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 2 EC PABA-H201A + 1 EC PABA-A211A Stage in dezelfde groep als in 2.1a Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 2 EC PABA-H201B + 1 EC PABA-A211B Workshop s 2.2a 16 EC 2.2b 14 EC Onder voorbehoud: Filosoferen met kinderen, Groninger cultuur, Bewegingsonderwijs, Prentenboeken, Stellen en creatief schrijven, deelname is voorwaarde om studiepunten te krijgen voor Stage/SSLB Observeren, PABA-A208 Wereldoriëntatie 2, PABA-H206 Stage in groep 3 of 4 4 EC: 4 EC: (S) Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen M&T: Statistiek 2, PABA-A204 2 EC PABA-H201C + 5 EC: 1 EC PABA-A211C Methodologie 2, PABA-A207 4 EC: Testtheorie/LOVS, PABA-A206 4 EC: Kunstzinnige oriëntatie 2, PABA-H207 2 EC: (H) Godsdienst, PABA-H209/Geestelijke stromingen 2, PABA-H208 1 EC: (S) & (N) Stage in dezelfde groep als in 2.2a Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 2 EC PABA-H201D + 1 EC PABA-A211D Tot 60 EC Totaal 30 EC (30 EC Aca) Totaal 18 EC (6 EC HBO, 13 EC Aca) Totaal 12 EC (8 EC HBO, 4 EC Aca) Onderstreepte EC s in Ped/did-lijn en Praktijk-lijn hebben academische oriëntatie en tellen mee voor bachelor PW 1 EC s worden verstrekt na periode 2.1b JAAR 3 Periode +/- 65 stn Theorie-lijn Ped/did-lijn Praktijk-lijn: Stage & studiebegeleiding SSLB-ers (10/12 stn per groep): SSLB In jaar 3 moet gehaald worden de Kennisbasistoets Taal en Rekenen (PABA-3REK, PABA-3TAAL) 3.1a 16 EC 3.1b 14 EC Diagnostiek en hulpverlening, PABA-A301 3 EC Leer- en onderwijsproblemen, PABA-A302 6 EC Gedragsproblemen, PABA-A303 6 EC Taal 3, PABA-H302 3 EC: (H) Rekenen 3, PABA-H303 3 EC: (S) Sociaal-emotionele ontwikkeling/gedrag, PABA-H304 Stage in groep naar keuze waar student nog niet is geweest Ca. 4 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 1 EC PABA-A311A Stage in dezelfde groep als in 3.1a Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 13 van 37

14 Workshop s 3.2a 15 EC M&T: Onderzoekspracticum (M&TII-3), PABA-A304 3 EC 2 EC: (N) Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 3 EC PABA-A311B Onder voorbehoud: Solliciteren, Rechtspositie, Oudergesprekken, Energizers, Techniek deelname is voorwaarde om studiepunten te krijgen voor Stage/SSLB Ontwikkelings- en Capita Selecta (JK & OK) Stage in de bouw van de eigen onderwijspsychologie 3a 1, PABA- 3 EC specialisatie A305 Inleidend college en coördinatie: (RUG) Ca. 6 losse dagen stage en 5 4 EC Thema s worden nog nader opeenvolgende dagdelen M&T: Statistiek 3a 1, PABA-A306 gespecificeerd door lectoraat 3 EC PABAH301C + 3 EC Stenden/Hanze/NHL (RUG) 1 EC PABA-A311C 3.2b 15 EC Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 3b, PABA- A305 3 EC M&T: Statistiek 3b, PABA-A306 2 EC Godsdienst, PABA-H308/Geestelijke stromingen 3, PABA-H309 1 EC: (S) & (N) Kunstzinnige orientatie 3 Muziek, PABA-H306A Beeldend, PABA-H306B 3 EC: (N) & (H) Wereldoriëntatie 3: Science (natuur & techniek), PABA-H307, 3 EC: (H) Stage in dezelfde groep als in 3.2a Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 3 EC PABA-H301D + 1 EC PABA-A311D 60 EC Totaal 30 EC (30 EC Aca) Totaal 18 EC (4 EC HBO, 14 EC Aca) Totaal 12 EC (6 EC HBO, 6 EC Aca) Onderstreepte EC s in Ped/did-lijn en Praktijk-lijn hebben academische oriëntatie en tellen mee voor bachelor PW 1 EC s worden verstrekt na periode 3.2b JAAR 4 Periode +/- 30 stn 4.1a 15 EC 4.1b 15 EC 4.2a 16 EC 4.2b 14 EC Theorie-lijn Ped/did-lijn Praktijk-lijn Stage & stage- en studiebegeleiding SSLB-ers (+/- 10 stn per groep): SSLB LIO-stage 12 EC + 3 EC 1 Organisaties in beeld, PABA-A401 4 EC (ipv 6 EC, wordt in reguliere opleiding in 2b aangeboden) Programmaevaluatie/Meth. kwalitatief onderzoek, PABA-5362A 4 EC (aanschuif) Onderwijs ontwerpen a 2, PABA EC (aanschuif) Bachelorwerkstuk a 2, PABA-6000B 5 EC (aanschuif) Effectiviteit van onderwijs en volwasseneneducatie, PABA-3304, 6 EC (aanschuif) Onderwijs ontwerpen b, PABA EC (aanschuif) LIO-stage 12 EC PABA-H401A + 3 EC PABA-A411A Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 14 van 37

15 Bachelorwerkstuk b, PABA-6000B 5 EC (aanschuif) 4 60 EC Totaal 30 EC (30 EC Aca) Totaal 30 EC (24 EC HBO, 6 EC Aca) Onderstreepte EC s in Ped/did-lijn en Praktijk-lijn hebben academische oriëntatie en tellen mee voor bachelor PW 1 EC s worden verstrekt na periode 4.1b, 2 EC s worden verstrekt na periode 4.2b 4 Om studiepunten voor bachelorwerkstuk te krijgen moet de student in de totale studie 10 actualiteitencolleges gevolgd hebben. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 15 van 37

16 BIJLAGEN Standaard 3 Toetsing in de AOLB Versie 24 september 2012 Voor wat betreft het toetsen van vorderingen en het vaststellen van het niveau van studenten hebben alle instellingen die met elkaar de AOLB vormen beleid en regelgeving ontwikkeld. Voor de docenten en de studenten kan dit tot verschillende praktijken leiden al naar gelang wie hun werkgever is of waar zij ingeschreven staan. Om voor alle AOLB-docenten en -studenten dezelfde regels te laten gelden hebben de examencommissies van de 4 instellingen afspraken vastgelegd in het document Aanvullende afspraken Onderwijs- en Examenreglement ten behoeve van de Academische opleiding leraar basisonderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanwezigheidsplicht, het aantal herkansingen en vaststelling en bekendmaking van tentamenuitslagen. Naast deze afspraken bevat onderliggend document de richtlijnen voor kwaliteitszorg van de toetsing zoals die gelden voor de AOLB. Ook voor deze richtlijnen geldt dat zij samengesteld zijn uit de richtlijnen van de examencommissies van de 4 instellingen om zodoende ongelijkheid te voorkomen, transparantie, betrouwbaarheid, validiteit en een constant niveau te waarborgen. Binnen de AOLB worden 180 van de 240 EC op WO-bachelorniveau afgesloten en 60 EC op HBO-bachelorniveau. Van de 180 WO-EC worden er 120 EC behaald via vakken uit de WO-bachelor Pedagogische Wetenschappen, 60 EC wordt behaald via verzwaarde vakken uit de PABOopleiding. Voor gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien, geldt de regelgeving van de eigen instelling. Onderliggende documenten: - Nota Toetsbeleid GMW, versie januari Notitie Toetsbeleid van de Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen, per september 2011, versie 1.2, datum 28 juni Onderwijs- en Examenreglementen van RUG, Hanze en Stenden - Aanvullende afspraken Onderwijs- en Examenreglement ten behoeve van de Academische opleiding leraar basisonderwijs - Regels & Richtlijnen van de examencommissies - Docentengids Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde, 17 maart 2011 Niet aan de orde komt de vakevaluatie die tegelijk met de toetsing wordt uitgevoerd en de bespreking daarvan in de verschillende gremia. 1 Algemeen 1.1 Uit de examencommissies van de 4 instellingen (1 vertegenwoordiger per examencommissie) is een samengestelde examencommissie gevormd. Deze samengestelde examencommissie heeft geen formele bevoegdheden. Zij sorteert beslissingen van de formele examencommissies voor en brengt casuïstiek in kaart. Formeel zien de examencommissies van de instellingen van inschrijving (Hanzehogeschool Groningen, Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen) erop toe dat de vastgestelde procedures uit de OER-en worden nageleefd. Elke instelling heeft zijn eigen OER aangevuld met de Aanvullende afspraken Onderwijs- en Examenreglement ten behoeve van de Academische opleiding leraar basisonderwijs. Deze documenten zijn te vinden op Nestor. 1.2 De docent bepaalt welke toetsvorm(en) er voor het vak gehanteerd wordt/worden, passend bij de vakinhoud. In de studiegids staat vermeld welke toetsvorm(en) gehanteerd wordt/worden. Bij aanvang van het vak worden de criteria aan de studenten bekend gemaakt en in geval van meerdere toetsvormen de weging van elk van de toetsvormen om tot een eindcijfer te komen. Er zijn twee toetsmogelijkheden per vak per jaar, studenten hebben dus recht op 1 herkansing per vak per jaar. Herkansingen worden gepland aan het eind van blok 2 (vakken van blok 1 en 2) en aan het eind van blok 4 (vakken van blok 3 en 4). Er is een hardheidsclausule voor gevallen van overmacht. 1.3 Er zijn geen bepalingen aangaande participatie; het is de eigen verantwoordelijkheid van de student. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 16 van 37

17 1.4 Studenten zijn verplicht zich voor de toetsen in te schrijven in Progress (RUG). Als ze daarvoor te laat zijn kan dit ook nog bij de onderwijsbalie van de RUG (A3O). Studenten die zich niet hebben ingeschreven kunnen op eigen risico meedoen en moeten zich achteraf melden bij de examencommissie als zij toch willen dat hun resultaat geldig is. 1.5 Studenten die gebruik willen maken van een extra voorziening moeten hiervoor van de eigen examencommissie toestemming hebben en ze moeten dat minstens 10 werkdagen voor een tentamen via het daarvoor bestemde formulier (zie Nestor) aan het tentamenbureau kenbaar gemaakt hebben. 1.6 Studenten zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen voor afname van de toets. 2 Ontwikkeling van toetsen en kwaliteitsbewaking 2.1 De verantwoordelijk docent van een vak (in geval van meerdere docenten is één docent de verantwoordelijk docent) is tevens examinator. Jaarlijks worden docenten als examinator benoemd door de examencommissie van de eigen instelling. De examencommissies van de andere instellingen tekenen voor akkoord. 2.2 De docent ontwikkelt de toets(en) waarmee het vak wordt afgesloten, de sleutel of de beoordelingscriteria en de weging (bij gebruik van meerdere toetsen) en laat deze door een andere docent (zie hieronder) accorderen. Daartoe tekenen beiden het aanbiedingsformulier. De toets, de sleutel/beoordelingscriteria, de weging en het formulier worden minstens drie weken voor het tentamen ingeleverd bij het secretariaat van de eigen examencommissie (in een afgesloten postvak) en bij de samengestelde examencommissie (opsturen naar RUG, Pedok, Grote Rozenstraat 38, 9712 TJ Groningen, t.a.v. Marja Kroeze) Een andere docent is een inhoudsdeskundige van een van de betrokken instellingen, bij voorkeur iemand die niet van de eigen instelling van de docent is. De AOLB-coördinatie maakt het uitwisselingsrooster aan het begin van het collegejaar bekend. Voor RUG-docenten geldt dat zij zoveel mogelijk gebruik maken van dezelfde toetsen en criteria als zij gebruiken voor de reguliere bacheloropleiding. PABO-docenten die een verzwaard PABO-vak geven dienen duidelijk te maken waarin die verzwaring tot uitdrukking komt (bv. extra literatuur, complexere vragen, criteria op een hoger niveau, meer leerstof in een hoger tempo). 2.3 Na afloop van de toets geeft de docent ten behoeve van controle door de toetscommissie de volgende gegevens door aan de eigen toetscommissie (en voor de PABO-vakken die academische EC leveren ook aan de RUG-toetscommissie (opsturen naar RUG, Pedok, Grote Rozenstraat 38, 9712 TJ Groningen, t.a.v. Marja Kroeze) - Slaag/zak percentages en, indien van toepassing, analyse van multiple choice vragen - Spreiding van de eindcijfers (bv. 2,7 9,2) - Beknopte toelichting over de beslissingen van de docent (bv. schrappen van items/vragen, herformulering van antwoordalternatieven, bijstellen van de normering). 3 Planning en uitvoering van de (schriftelijke) toetsen 3.1 Alle organisatie van de toetsen is in handen van het tentamenbureau van de Hanzehogeschool. 3.2 De roosteraar van de RUG (Edwin Kiers) plant de dag/tijd van de toetsen en geeft die door aan het Hanze-tentamenbureau. 3.3 De toetsen vinden plaats op het Zernike gebouw. Een actueel toetsschema is op te vragen via Nestor > Algemene Informatie AOLB > Informatie Algemeen > Roosters > Tentamenrooster AOLB 20xx-20xx. Er is soms sprake van meerdere lokalen; studenten worden dan ingedeeld naar eerste letter van de achternaam 3.4 Het tentamenbureau regelt voldoende surveillance, de docent hoeft niet aanwezig te zijn. Wil de docent wel aanwezig zijn dan meldt hij/zij zich bij de hoofdsurveillant. De hoofdsurveillant blijft verantwoordelijk voor de afname van de toets. 3.5 De docent levert een origineel van de toets aan bij het tentamenbureau van de Hanzehogeschool. De toets (.doc,.docx of.pdf) moet uiterlijk tien werkdagen van te voren binnen zijn bij inclusief een algemeen voorblad. Het voorblad maakt deel uit van de toets (één document). De toetsen worden in zwart/wit en tweezijdig vermenigvuldigd. De docent vermeldt ook een retouradres waar het gemaakte werk naar toe moet. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 17 van 37

18 3.6 Als de docent gebruik wil maken van het inlezen van een multiple choice tentamen door het UOCG dan moet op het voorblad vermeld worden dat er gebruik gemaakt moet worden van RUG-scoreformulieren (die zijn bij het tentamenbureau aanwezig). De docent stuurt dan - naast de digitale versie van de toets met daarop voor elke vraag het aantal antwoordalternatieven ook een ingevuld scoreformulier (te verkrijgen bij het secretariaat van onderwijskunde, Sonja Abels) en een papieren versie van de toets per post op naar het tentamenbureau (Hanzehogeschool Groningen, Tentamenbureau Kamer B2.32, Zernikeplein 7, 9747 AS Groningen). Het tentamenbureau stuurt dat samen met de ingevulde toetsen op naar het UOCG. De docent krijgt de resultaten rechtstreeks van het UOCG, mits op de papieren versie ook duidelijk een retouradres is vermeld. 3.7 Voor tentamens die niet tijdig naar het tentamenbureau zijn gestuurd, geldt dat deze in de juiste aantallen bij het tentamenbureau ingeleverd mogen worden. Uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan het tentamen. Hierbij geldt voor interne locaties; het volledig aangegeven aantal + 10 stuks extra, voor externe locaties; het volledig aangegeven aantal + 20 stuks extra. 3.8 Het gemaakte werk wordt direct na afname van de toets per post verzonden naar het aangegeven retouradres. Een presentielijst is in de envelop bijgevoegd. Als een docent bij de toets aanwezig is kan hij/zij het gemaakte werk ook meenemen; dit moet afgestemd worden met de hoofdsurveillant die dat met het tentamenbureau afstemt. 3.9 De vakdocent ontvangt een kleine week voor de toets van A3O via de mail een intekenlijst van studenten, hier kunnen (later) de cijfers op ingevuld worden. Studenten kunnen zich tot een dag van te voren aan de balie na-aanmelden, A3O stuurt dan een nieuwe, bijgewerkte lijst Op de intekenlijst vermeldt de docent de eindcijfers 5 (geen eigen formats, geen onderliggende berekeningen of voorbehouden, maar alleen het eindcijfer zoals dat in Progress moet worden opgenomen); de intekenlijst is nu een resultatenlijst geworden. Cijfers die kunnen worden verwerkt zijn: cijfers met maximaal één decimaal, V en O voor voldoende/onvoldoende, VR voor vrijstelling. Nemen studenten aan een herkansing deel, dan is het hoogste resultaat geldig Een digitale versie van de resultatenlijst moet naar worden gestuurd, een uitgeprinte en ondertekende lijst per post naar: Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen t.a.v. Onderwijsbalie GMW Grote Kruisstraat 2/ TS Groningen. De digitale versie wordt gebruikt om in te lezen in Progress. De papieren versie is nodig omdat er voor dossiervorming van ieder cijfer een handtekening van een docent nodig is. De resultatenlijst alleen gebruiken voor het vermelden van resultaten van schriftelijke toetsen Resultaten van toetsen moeten binnen tien 6 werkdagen gepubliceerd zijn. Als na zeven werkdagen er nog geen resultaten binnen zijn krijgt de verantwoordelijke docent een herinnering van A3O. Als na tien werkdagen nog geen resultaten binnen zijn krijgt de verantwoordelijk docent een herinnering van de programmacoördinator. Publicatie van de cijfers vindt plaats via Progress A3O verwerkt alle resultaten in Progress van de RUG. De examencommissies van RUG, Hanzehogeschool, Stenden, de studieadviseur van de RUG, de AOLB-coördinatie en de SSLB-ers hebben inzagerecht in de resultaten van alle studenten. Gegevens worden online, digitaal uitgewisseld. 4 Planning en uitvoering van andere toetsvormen 4.1 Regels mbt ontwikkeling van toetsen en kwaliteitsbewaking (zie onderdeel 2) zijn eveneens van toepassing op andere toetsvormen dan het tentamen. 5 Hierover wordt nog overlegd, mogelijk worden in de toekomst ook deelcijfers in Progress opgenomen. 6 Als een toets gecombineerd wordt met een opdracht waarvoor de termijn 15 werkdagen is, is de termijn voor het publiceren van het eindcijfer ook 15 werkdagen. Daar waar de studenten in dezelfde periode een herkansing hebben dient de docent hiermee rekening te houden. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 18 van 37

19 4.2 Andere toetsvormen betreffen bijvoorbeeld het portfolio (voor het afsluiten van de stage), een verslag van een onderzoek, een (bachelor)werkstuk of een lessenserie. Voorwaarde is dat de toetsvorm wordt gebruikt voor het bepalen van het eindcijfer van een studieonderdeel. 4.3 Voor het inleveren van een dergelijke toetsvorm is een centrale deadline vastgesteld: de vrijdag in de laatste onderwijsweek van een blok om 12:00 s middags. De locatie waar het werk moet worden ingeleverd wordt vastgesteld door de docent en zal in de regel op de eigen instelling van de docent zijn, behalve voor docenten van de NHL. 4.4 De docent kijkt het werk na en is verantwoordelijk voor de beoordeling. Alleen voor het bachelorwerkstuk is er standaard een tweede beoordelaar betrokken. 4.5 Voor andere toetsvormen geldt een nakijktermijn van 15 werkdagen. Bij mondelinge toetsen wordt het resultaat direct na het afnemen van de toets meegedeeld. 4.6 De beoordeling van de stage is gebaseerd op het portfolio van de student en een bezoek aan de stageschool door een onafhankelijke beoordelaar aan het eind van blok 2 voor wat betreft de eerste stageperiode en aan het eind van blok 4 voor wat betreft de tweede stageperiode. Deze beoordelaar bekijkt minimaal een les 7 van de student en betrekt de scores van de mentor bij de beoordeling. Bij de beoordeling maakt de beoordelaar en de mentor gebruik van de gedragscriteria (geconcretiseerde SBL-competenties). Deze beoordelingslijst is opgenomen in de SSLB-handleiding die aan het begin van de stageperiode is besproken met de student en overhandigd is aan de mentor. Ook de SSLB-er die in blok 1 en 3 de student op de stageschool komt bezoeken maakt daarbij gebruik van deze lijst, dit bezoek is bedoeld voor formatieve feedback en kent geen summatief karakter. 5 Inzage en beroep 5.1 Studenten hebben recht om het beoordeelde werk in te zien tot 6 weken na de uitslag. Voor de inzage wordt in de verroostering al per vak een moment ingepland vlak na het verstrijken van de nakijktermijn. Het cijfer in Progress is na 30 dagen definitief. 5.2 De tentamens van de pabo-vakken worden 12 weken bewaard, die van de RUG vijf jaar. De studenten moeten van elk ingeleverd werk een kopie bewaren. 5.3 Wanneer een student het niet eens is met de examinator, overlegt hij dit eerst met de examinator zelf. Komt hij er niet uit, dan wendt hij zich tot de studieadviseur en overlegt hij eventuele bezwaren. De student kan via de studieadviseur tegen een beslissing van de examinator binnen vier weken na deze beslissing bezwaar maken bij de examencommissie van de instelling waar de student staat ingeschreven. Als de student het niet eens is met het besluit van de examencommissie kan hij zich wenden tot het College van Beroep. 6 Vrijstelling 6.1 De examencommissie waar de student staat ingeschreven kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen, indien de student een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of hogere beroepsopleiding heeft voltooid. 7 Een les is een aaneengesloten tijd waarin de student een instructie geeft en de leerlingen de stof verwerken in een van de basisvakken (rekenen, tal of wereldoriëntatie). Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 19 van 37

20 Aanvullende afspraken Onderwijs-en Examenreglement t.b.v. Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Vastgesteld in AOLB-stuurgroep van 24 april 2014 Het betreft hier afspraken die de Examencommissies van Rijksuniversiteit Groningen, NHL Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen en Stenden hogeschool hebben gemaakt met als doel voor alle AOLBstudenten dezelfde regels te laten gelden. Voor onderwerpen die niet genoemd staan in deze afspraken, wordt verwezen naar het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de instelling van inschrijving. Waar in onderstaande afspraken gesproken wordt over de Examencommissie, dan wordt bedoeld de Examencommissie van de instelling die verantwoordelijk is voor het betreffende studieonderdeel. De betreffende Examencommissie brengt het verzoek zo nodig in ter bespreking in de Samengestelde Examencommissie en/of stelt de andere betrokken Examencommissies op de hoogte van haar besluit. De volgende afspraken gelden voor alle studenten AOLB: 1. Participatie, aanwezigheidsplicht en voorbereid aanwezig zijn Er zijn geen bepalingen aangaande participatie. 2. Aantal herkansingen/toetsgelegenheden Er zijn voor elk studieonderdeel twee toetsgelegenheden per studiejaar. In gevallen van overmacht kan de student een verzoek indienen bij de Examencommissie. 3. Legitimatie tijdens een tentamen De examinandus is verplicht op verzoek van of vanwege de Examencommissie, de examinator en/of surveillant te legitimeren door middel van zijn collegekaart of een wettelijk geldig identiteitsbewijs. 4. Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag a) De examinator(en) stel(en)t terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reik(en)t de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit. b) De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen 10 werkdagen na de dag waarop het is afgelegd, waarna het bekend gemaakt wordt aan de student. c) Voor een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen, bijvoorbeeld een paper of werkstuk, ontvangt de student binnen 15 dagen de uitslag. 5. Inzage in toetsen De student heeft recht op inzage tot 6 weken na de uitslag. 30 dagen na de uitslag is deze definitief. 6. Bewaartermijnen De tentamens van de pabo-studieonderdelen worden 12 weken bewaard, die van de RUG vijf jaar. De studenten moeten van elk ingeleverd werk een kopie bewaren. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 20 van 37

21 7. Bezwarenprocedures en termijnen Wanneer een student het niet eens is met de examinator, overlegt hij dit eerst met de examinator zelf. Komt hij er niet uit, dan wendt hij zich tot de studieadviseur en overlegt hij eventuele bezwaren. De student kan via de studieadviseur tegen een beslissing van de examinator binnen vier weken na deze beslissing (= dag dat de uitslag bekend is gemaakt) bezwaar maken bij de Examencommissie. Als de student het niet eens is met het besluit van de Examencommissie kan hij zich wenden tot het College van Beroep voor de examens. 8. Vrijstelling De Examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen voor een studieonderdeel, indien de student een qua inhoud en niveau gelijkwaardig studieonderdeel van een universitaire of hogere beroepsopleiding heeft voltooid. 9. Dubbel Bindend Studieadvies Omdat de AOLB toe leidt naar 2 bachelordiploma s kent de opleiding een dubbele BSA (Bindend Studieadvies): een BSA vanuit de RUG en een BSA vanuit de HBO-instelling van inschrijving (Stenden of Hanze). Voor het AOLB-cohort van het studiejaar gelden de volgende regels: - voor het RUG-BSA blijft, vanwege het feit dat de RUG de AOLB als deeltijdstudie beschouwt, gelden dat de student in het eerste jaar 20 van de 30 RUG-EC 8 moet behalen, - voor het HBO-BSA moeten 45 van de 60 EC uit het eerste jaar zijn behaald. Binnen de 45 behaalde EC moeten alle EC in de praktijklijn (de stages) behaald zijn. In het eerste jaar moet de student ook de entreetoetsen taal, rekenen en wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) gehaald hebben. Voor het AOLB-cohort van het studiejaar en gelden de volgende regels: - voor het RUG-BSA blijft, vanwege het feit dat de RUG de AOLB als deeltijdstudie beschouwt, gelden dat de student 20 van de 30 RUG-EC1 moet behalen, - voor het HBO-BSA moeten 48 van de 60 EC uit het eerste jaar zijn behaald. Binnen de 48 behaalde EC moeten alle EC in de praktijklijn (de stages) behaald zijn. In het eerste jaar moet de student ook de entreetoetsen taal, rekenen en wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) gehaald hebben. Voor alle cohorten geldt dat zij de RUG-propedeuse (zie artikel 10b) binnen 3 jaar en de Pabopropedeuse (zie artikel 10a) binnen 2 jaar gehaald moeten hebben. De student moet beide BSA s halen om door te mogen studeren aan de AOLB. Als een student een van beide of beide BSA s niet haalt dan gelden de volgende regels: 8 Het betreft hier dus alleen de EC van de studieonderdelen die gegeven worden door RUG-docenten, niet de verzwaarde Pabo-studieonderdelen. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 21 van 37

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015. Datum 1 september 2014 Onderwerp OER Bachelor 2014-2015 Blad 1/76 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Blad 1/76 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde

Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Onderwijs- en Examenregeling 14-15 Master Onderwijskunde DEEL A Algemeen deel 2 Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014

B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool. Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april 2014 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl B Opleiding tot leraar Basisonderwijs Stenden Hogeschool Verslag van de beperkte opleidingsbeoordeling 19 en 31 maart en 1 april

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2015-2016. OER Bachelor 2015 2016 definitief Onderwerp OER Bachelor 2015-2016 Blad 1/80

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2015-2016. OER Bachelor 2015 2016 definitief Onderwerp OER Bachelor 2015-2016 Blad 1/80 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding 2015-2016 Blad 1/80 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 3 Hoofdstuk 2: Toelating, instroom, doorstroom 7 Hoofdstuk 3: De opleiding 10 Hoofdstuk 4: Examens

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Iselinge Hogeschool, Doetinchem

Iselinge Hogeschool, Doetinchem Iselinge Hogeschool, Doetinchem Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, hbo-bachelor; Croho: 34808 Varianten: voltijd, deeltijd en duaal Visitatiedata: 12 en 13 februari 2008 Netherlands Quality

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Masteropleiding Management van de Publieke Sector. OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015. Geldig vanaf 1 september 2015 OER Ma MPS 15-16 d.d. 14 april 2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Geldig vanaf 1 september 2015 Masteropleiding Management van de Publieke Sector Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Lerarenopleiding Basisonderwijs (VT/DT) CROHO-nummer 34808 De laatste accreditatie geldt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015. Waar

Nadere informatie

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808

Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs voltijd, crohonummer 34808 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 13 juni 2014] [Instemming verleend door Centrale

Nadere informatie

Visitatiedata: 14 en 15 februari 2008 en 26 september 2008

Visitatiedata: 14 en 15 februari 2008 en 26 september 2008 PABO van Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, Amsterdam Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs hbo-bachelor Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 14 en 15 februari

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Sport, Management en Ondernemen CROHO-nummer 34599 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Handreiking voor Examencommissies

Handreiking voor Examencommissies Bestuursstaf Academische Zaken/Juridische Zaken Handreiking voor Examencommissies Universiteit van Amsterdam Date 10 april 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Examencommissies: onafhankelijk en deskundig...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTEROPLEIDINGEN 2014-2015 Faculteit Gedrags-, Management- en Maatschappijwetenschappen De decaan van de faculteit, gelet op de artikelen 9.5, 9.15, eerste lid, onder a, 7.13,

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel & Arbeid

Stenden Hogeschool. HBO-Bachelor Personeel & Arbeid Stenden Hogeschool HBO-Bachelor Personeel & Arbeid Netherlands Quality Agency (NQA) oktober 2010 2/63 NQA Stenden Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Personeel & Arbeid Managementsamenvatting

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology

OER HBO masters ADE. M Professional Master in Media Innovation M Game Technology OER HBO masters ADE Professional Master in Media Innovation Master Game Technology NHTV internationale hogeschool Breda Studiejaar 2014-2015 (1 september 2014 31 augustus 2015) De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie