Bijlage D Aanvullende informatie Speciale trajecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage D Aanvullende informatie Speciale trajecten"

Transcriptie

1 Bijlage D Aanvullende informatie Speciale trajecten Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (AOLB) International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 1 van 37

2 Speciaal traject Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs De opleiding tot leraar Basisonderwijs participeert in een samenwerkingsverband (Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool, NHL Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen) dat de AOLB aanbiedt. Studenten behalen twee bachelors: Opleiding tot leraar Basisonderwijs (HBO) en Pedagogische Wetenschappen (WO). De opleiding is alleen toegankelijk voor VWO ers. Overzichtstabel Contacturen 1 e jaar bachelor-voltijdopleiding Opleiding: AOLB Studiejaar: Contactuur (in minuten) 45 Aantal klokuren per jaar 294,8 Aantal onderwijsweken per 30 jaar: Contacturen 1e jaar voltijd bacheloropleiding Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Hoorcolleges PGO Werkcolleges/practica Werkveldbezoek/excursies 0 Stagebegeleiding Studiebegeleiding Tentamens Totalen 85,0 111,0 84,0 113,0 393,0 Aantal dagen stage (indien van toepassing) 7,0 9,0 9,0 9,0 Aantal onderwijsweken per periode: 8,0 8,0 7,0 7,0 Definitie contacturen: Een contactuur is een onderwijsuur, waarbij een docent fysiek aanwezig is. Een docent is een persoon die onderwijs verzorgt in dienst van de onderwijsinstelling(inclusief studentassistenten en tutoren). Onder contacturen vallen onder meer hoor- en werkcolleges, studie(loopbaan)begeleiding, stagebegeleiding en tentamens voor zover de instelling die voor alle studenten heeft geprogrammeerd. Tijd voor zelfstudie, stages/werkplekleren en (onbegeleide) tijd behoort niet tot de contacturen, ook al is dit wel tijd die de student aan zijn opleiding besteedt. Contacturen worden beschouwd als deel van de totale onderwijstijd. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 2 van 37

3 Beoogde eindkwalificaties Standaard 1: De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. Toelichting: De beoogde eindkwalificaties passen wat betreft niveau en oriëntatie (bachelor of master; hbo of wo) binnen het Nederlandse kwalificatieraamwerk. Ze sluiten bovendien aan bij de actuele eisen die in internationaal perspectief vanuit het beroepenveld en het vakgebied worden gesteld aan de inhoud van de opleiding. SBL-competenties, Academische vaardigheden, Dublin Descriptoren Als richtsnoer in de opleiding worden de AOLB-competenties gehanteerd. Deze zijn samengesteld uit de zeven SBL-competenties van een leraar basisonderwijs (gebaseerd op de Wet Beroepen In het Onderwijs, BIO) en de tien academische vaardigheden die een afgestudeerde academicus moet beheersen (geformuleerd door de UU, met toestemming overgenomen). Aan het einde van de opleiding moet de student zich op voldoende niveau hebben ontwikkeld in deze competenties. Zij geven een samenhangend beeld van de eisen die aan een academisch gevormde leraar basisonderwijs worden gesteld. De doorgaande lijnen worden hiermee helder, zowel voor studenten als voor docenten, stageen studieloopbaanbegeleiders, mentoren en ontwikkelaars. In de opleiding wordt per periode en cursus aangegeven aan welke competenties wordt gewerkt. In elk studiejaar komen alle competenties aan de orde, maar per studiejaar kan het accent op een competentie verschillen. Het niveau waarop wordt uiteraard elk studiejaar hoger. Het programma is mede gebaseerd op de internationale richtlijn van de Dublin descriptoren. Er is een koppeling gemaakt van Dublin Descriptoren naar eindtermen en SBL-competenties. Bron: Kritische Reflectie AOLB Zie bijlage Standaard 1 Onderwijsleeromgeving Standaard 2: Het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren. Toelichting: De inhoud en vormgeving van het programma stellen de toegelaten studenten in staat de beoogde eindkwalificaties te bereiken. De kwaliteit van het personeel en van de opleidingsspecifieke voorzieningen is daarbij essentieel. Programma, personeel en voorzieningen vormen een voor studenten samenhangende onderwijsleeromgeving. Toelatingseisen Voor toelating tot de AOLB is een diploma VWO verplicht. Daarnaast wordt op basis van een motivatiebrief een intakegesprek gevoerd. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 3 van 37

4 BSA Omdat de AOLB toe leidt naar 2 bachelordiploma s kent de opleiding een dubbel BSA (Bindend Studieadvies): een BSA vanuit de RUG en een BSA vanuit de HBO-instelling van inschrijving (Stenden of Hanze). Er zijn voor verschillende cohorten verschillende regelingen. Zie bijlage Standaard 2 Overstappen van AOLB naar OLB Er is geen vaste beleidsregel voor overstappen van AOLB naar OLB. Individuele verzoeken worden door de OEC van de ontvangende opleiding en de samengestelde OEC van de AOLB behandeld. De Stuurgroep AOLB heeft de samengestelde OEC verzocht om casuistiek te archiveren en te analyseren en op basis daarvan de Stuurgroep in 2014 (gehele programma AOLB heeft dan tenminste één keer gedraaid) te adviseren over de formulering van een eventuele beleidsregel. Programma Het AOLB-programma is geënt op het programma van de bachelor OLB en de bachelor PW. De programma s AOLB-OLB zijn vergelijkbaar ten aanzien van Eindkwalificaties, Vakgebieden (inclusief Kennisbasis), Stage en SLB. Ten opzichte van de reguliere OLB is het verschil dat in het AOLB-programma (nog) niet themagericht gewerkt wordt en het onderwijs niet aangeboden wordt in de vorm van PBL. Voor de opbouw van het samengestelde opleidingsprogramma is prioritair gekozen voor de borging van eindkwalificaties en afstemming van de body of knowledge van de beide bachelorcurricula. De didactische keuzes ten aanzien van themagericht werken en PBL zijn hieraan ondergeschikt gemaakt omdat dit de opleiding qua studeerbaarheid en complexiteit niet ten goede gekomen zou zijn. Zie bijlage standaard 2 Bronnen:Programmaoverzicht, OER-regeling samengestelde OEC, Studiegids Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. Toelichting: Het gerealiseerde niveau blijkt uit de tussentijdse en afsluitende toetsen, de afstudeerwerken en de wijze waarop afgestudeerden in de praktijk of in een vervolgopleiding functioneren. De toetsen en de beoordeling zijn valide, betrouwbaar en voor studenten inzichtelijk. Voor de AOLB is specifiek toetsbeleid beschreven. De docent bepaalt welke toetsvorm(en) er voor het vak gehanteerd wordt/worden, passend bij de vakinhoud. In de studiegids staat bij de vakbeschrijvingen vermeld welke toetsvorm(en) gehanteerd Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 4 van 37

5 wordt/worden. Bij aanvang van het vak worden de criteria aan de studenten bekend gemaakt en in geval van meerdere toetsvormen de weging van elk van de toetsvormen om tot een eindcijfer te komen. Er zijn twee toetsmogelijkheden per vak per jaar, studenten hebben dus recht op 1 herkansing per vak per jaar. Herkansingen worden gepland aan het eind van blok 2 (vakken van blok 1 en 2) en aan het eind van blok 4 (vakken van blok 3 en 4). Er is een hardheidsclausule voor gevallen van overmacht. Er zijn geen bepalingen aangaande participatie; dat is de eigen verantwoordelijkheid van de student. Zie bijlage standaard 3 Bronnen: toetsbeleid AOLB, Aanvullende afspraken OER, Studiegids Afronding In 2012 is door de Colleges van Bestuur van de partnerinstellingen AOLB (Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool, NHL, RU Groningen) een Advies nieuw traject aangevraagd bij de NVAO. Dit accreditatietraject is met een positieve waardering door VIB en NVAO afgerond. Bronnen: Paneladvies en NVAO-oordeel juli 12 Stenden APN AOLB april 2013 Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 5 van 37

6 BIJLAGEN standaard 1 De AOLB-competenties: 1. Interpersoonlijke en pedagogische competenties voor werken met kinderen Gebaseerd op de SBL-competenties 1 en 2, aangevuld tot academisch niveau. - Basiscommunicatie met kinderen en leidinggeven aan kinderen. - Kennis van theoretische pedagogische kennis en de toepassing hiervan in de praktijk. - Inzicht in eigen communicatief handelen en in pedagogisch en communicatief handelen ten aanzien van kinderen en in de effecten daarvan. - Kennis van en inzicht in de invloed van sociaal, cultureel, economisch en emotioneel kapitaal op de ontwikkeling en het leren van kinderen. 2. Vakinhoudelijke en vakdidactische competenties en hun wetenschappelijke onderbouwing Gebaseerd op SBL- competentie 3, aangevuld tot academisch niveau. - Eigen kennis, vaardigheden en houdingen ten aanzien van schoolvakken en vormingsgebieden. - Idem mbt de bijbehorende vakdidactiek en haar wetenschappelijke onderbouwing; - Kennis van ontwikkelings- en leerprocessen bij kinderen en verschillen tussen kinderen. - Kennis en vaardigheden voor analyse en gebruik van lesmethoden, lesmaterialen en media en ict. - Kennis en vaardigheden voor diagnose en remediëring. 3. Didactische en onderwijskundige competenties voor het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en verbeteren van het onderwijs en het beoordelen van leerresultaten Gebaseerd op SBL-competentie 3, aangevuld tot academisch niveau. - Open staan voor vernieuwing van onderwijs en deze op schoolniveau kunnen initiëren. - Kennis van leerproblemen, signaleren en werken aan oplossing van leerproblemen; - Aansluiten bij de beginsituatie. - Inhouden en werkvormen kiezen bij leerdoelen. - Toetsen en beoordelen. - Evalueren van onderwijs en benutten van onderwijsevaluaties. 4. Organisatorische competentie Gebaseerd op SBL-competentie 4, aangevuld tot academisch niveau. - Klassenmanagement. - Onderwijs plannen en organiseren. - Methoden en materialen in het eigen onderwijs functioneel inzetten. 5. Samenwerkingcompetenties Gebaseerd op SBL-competentie 5 en 6, aangevuld tot academisch niveau. - Samenwerking met collega s en betrokkenen buiten de school, met aandacht voor taakinhoudelijke, communicatieve en sociale aspecten. - Afstemming van werk. - Bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. - Bijdragen aan een goed pedagogisch en vakinhoudelijk en didactisch klimaat op de school. - Contacten onderhouden met de ouders / verzorgers. - Afstemmen van eigen professioneel handelen en dat van anderen buiten de school. 6. Competenties voor kennisontwikkeling en professionele groei en een brede onderwijskundige kennisbasis Gebaseerd op SBL-competentie 7, aangevuld tot academisch niveau. - Reflecteren, ontwikkelen en professionaliseren, zelfsturing. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 6 van 37

7 - Begrijpen, analyseren en waar nodig bijstellen van het werkconcept en de eigen professionele bekwaamheid op basis van ervaring, inzicht, actuele ontwikkelingen in praktijk en relevant onderzoek. - Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen kunnen vertalen naar de eigen schoolsituatie. - Reflecteren op het proces binnen de school en de eigen rol daarin. 7. (Overige) academische competenties Gebaseerd op academische vaardigheden, voor zover niet verwerkt in bovengenoemde competenties. - Academische informatievaardigheden (informatie zoeken & selecteren, kritisch analyseren, synthetiseren). - Onderzoeksvaardigheden. - Communicatieve en argumentatieve vaardigheden (schrijven, mondeling presenteren, discussiëren en argumenteren). Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 7 van 37

8 Versimpelde weergave koppeling Dublin Descriptoren, Eindtermen PW, AOLB-competenties en curriculumonderdelen Dublin Descriptoren Eindtermen PW (bachelor) AOLB-competenties Curriculumonderdeel Kennis en inzicht Vakinhoud 1. Interpersoonlijke en pedagogische Bijvoorbeeld: Heeft aantoonbare De student heeft kennis van competenties voor werken met kinderen - Rekenen kennis en inzicht van en inzicht in fundamentele - Theoretische pedagogische kennis. - Taal een vakgebied, waarbij begrippen en theorieën uit - Inzicht in eigen communicatief en - Onderwijssociologie wordt voortgebouwd op de pedagogiek en pedagogisch communicatief - Onderwijspsychologi het niveau bereikt in het ondersteunende e handelen ten aanzien van kinderen voortgezet onderwijs en wetenschapsgebieden. dit wordt overtroffen; en in de effecten daarvan. functioneert doorgaans - Kennis van en inzicht in de invloed op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen van sociaal, cultureel, economisch en emotioneel kapitaal op de ontwikkeling en het leren van kinderen. waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen 2. Vakinhoudelijke en vakdidactische in het vakgebied vereist competenties en hun wetenschappelijke is. onderbouwing - Eigen kennis, vaardigheden en houdingen ten aanzien van schoolvakken en vormingsgebieden - Idem mbt de bijbehorende vakdidactiek en hun wetenschappelijke onderbouwing; - Kennis van ontwikkelings- en verwervingsprocessen bij kinderen en verschillen tussen kinderen; - Kennis en vaardigheden voor analyse en gebruik van lesmethoden, lesmaterialen en media en ict; - Kennis en vaardigheden voor diagnose en remediëring. Toepassen kennis & inzicht Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Vakinhoud De student heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogiek en ondersteunende wetenschapsgebieden en is in staat vanuit deze kennis en inzicht te reflecteren op pedagogische en onderwijskundige praktijken. Methoden & statistiek De student heeft kennis van en inzicht in het brede spectrum van gangbare technieken en methoden in het sociaal wetenschappelijk onderzoek en kan deze toepassen op een of enkele fases van onderzoek. 1. Interpersoonlijke en pedagogische competenties voor werken met kinderen - De toepassing van theoretische pedagogische kennis in de praktijk. 2. Vakinhoudelijke en vakdidactische competenties en hun wetenschappelijke onderbouwing - Eigen kennis, vaardigheden en houdingen ten aanzien van schoolvakken en vormingsgebieden - Idem mbt de bijbehorende vakdidactiek en hun wetenschappelijke onderbouwing; - Kennis van ontwikkelings- en verwervingsprocessen bij kinderen en verschillen tussen kinderen; - Kennis en vaardigheden voor analyse en gebruik van lesmethoden, lesmaterialen en media en ict; - Kennis en vaardigheden voor Bijvoorbeeld: - Pedagogische taken van het onderwijs - Leren & reflecteren - Methodologie - Stage Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 8 van 37

9 diagnose en remediëring. 3. Didactische en onderwijskundige competenties voor het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en verbeteren van het onderwijs en het beoordelen van leerresultaten - Open staan voor vernieuwing van onderwijs en op schoolniveau kunnen initiëren; - Kennis van leerproblemen, signaleren en werken aan oplossing van leerproblemen; - Aansluiten bij de beginsituatie; - Inhouden en werkvormen kiezen bij leerdoelen; - Toetsen en beoordelen; - Evalueren van onderwijs en benutten van onderwijsevaluaties. 4. Organisatorische competentie - Klassenmanagement - Onderwijs plannen en organiseren - Methoden en materialen in het eigen onderwijs functioneel inzetten. 5. Didactische en onderwijskundige competenties voor het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en verbeteren van het onderwijs en het beoordelen van leerresultaten - Open staan voor vernieuwing van onderwijs en op schoolniveau kunnen initiëren; - Kennis van leerproblemen, signaleren en werken aan oplossing van leerproblemen; - Aansluiten bij de beginsituatie; - Inhouden en werkvormen kiezen bij leerdoelen; - Toetsen en beoordelen; - Evalueren van onderwijs en benutten van onderwijsevaluaties. Oordeelsvorming Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Academische vaardigheden De student kan vanuit een academische houding gegevens van wetenschappelijk onderzoek binnen het pedagogisch domein analyseren en de resultaten daarvan zowel schriftelijk als mondeling rapporteren. Beroepsvaardigheden De student is in staat om als een in de praktijk werkzame pedagoog/onderwijskundig e wetenschappelijke kennis te benutten Bijvoorbeeld: - Pedagogische taken van het onderwijs - Leren & reflecteren 7.Academische competenties - Academische informatievaardigheden (informatie zoeken & selecteren, kritisch analyseren, synthetiseren) - Onderzoeksvaardigheden - Communicatieve en argumentatieve vaardigheden (schrijven, mondeling presenteren en discussiëren en argumenteren) 1. Interpersoonlijke en pedagogische competenties voor werken met kinderen Communicatie Is in staat om Academische vaardigheden De student kan vanuit een Bijvoorbeeld: - Klassenmanagement Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 9 van 37

10 informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op publiek, bestaande uit specialisten of niet specialisten. academische houding gegevens van wetenschappelijk onderzoek binnen het pedagogisch domein analyseren en de resultaten daarvan zowel schriftelijk als mondeling rapporteren. - Basiscommunicatie met kinderen en leidinggeven aan kinderen 5. Samenwerkingcompetenties - Samenwerking met collega s en betrokkenen buiten school, met aandacht voor taakinhoudelijke, communicatieve en sociale aspecten; - Afstemming van werk; - Bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie - Bijdragen aan een goed pedagogisch en vakinhoudelijk & didactisch klimaat op de school. - Contacten onderhouden met de ouders / verzorgers, - Afstemmen van eigen professionele handelen en dat van anderen buiten de school. - Onderwijskunde en referaat 7.Academische competenties - Communicatieve en argumentatieve vaardigheden (schrijven, mondeling presenteren en discussiëren en argumenteren) 6. Competenties voor kennisontwikkeling en professionele groei en een brede onderwijskundige kennisbasis - Reflecteren, ontwikkelen en professionaliseren, zelfsturing. - Begrijpen, analyseren en waar nodig bijstellen van het werkconcept en de eigen professionele bekwaamheid op basis van ervaring, inzicht, actuele ontwikkelingen in praktijk en relevant onderzoek. - Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen kunnen vertalen naar de eigen schoolsituatie; - Reflecteren op het proces binnen de school en de eigen rol daarin. Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. Academische vaardigheden De student kan vanuit een academische houding gegevens van wetenschappelijk onderzoek binnen het pedagogisch domein analyseren en de resultaten daarvan zowel schriftelijk als mondeling rapporteren. Bijvoorbeeld: - SSLB - Stage Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 10 van 37

11 BIJLAGEN Standaard 2 BSA-regeling samengestelde OEC AOLB Voor de cohorten van de studiejaren en gold voor RUG en HBO-instellingen dat een reguliere student 40 van de 60 EC van het eerste jaar behaald moest hebben. Voor de AOLB gold dat de student: - voor het RUG-BSA 40/60 van de RUG-EC gehaald moest hebben, dat betekent dus 20 van de 30 RUG-EC 1, - voor het HBO-BSA 40/60 van de PABO-EC gehaald moest hebben, dat betekent dus 20 van de 30 HBO-EC. Voor het cohort geldt dat de studenten in het eerste jaar de taal-, reken en WO-toets gehaald moeten hebben. Voor het cohort geldt dat de studenten in het eerste jaar de WO-toets gehaald moeten hebben, de taalen rekentoets behoorden toen tot de criteria voor toelating. Voor deze cohorten geldt dat zij de RUG-propedeuse (zie artikel 10b) en de Pabo-propedeuse (zie artikel 10a) binnen 3 jaar gehaald moeten hebben. Voor het AOLB-cohort van het studiejaar gelden de volgende regels: - voor het RUG-BSA blijft, vanwege het feit dat de RUG de AOLB als deeltijdstudie beschouwt, gelden dat de student 20 van de 30 RUG-EC 2 moet behalen, - voor het HBO-BSA moeten 45 van de 60 EC uit het eerste jaar zijn behaald. Binnen de 45 behaalde EC moeten alle EC in de praktijklijn (de stages) behaald zijn. In het eerste jaar moet de student ook de taal-, reken- en WO-toets gehaald hebben 3. Voor dit cohort geldt dat zij de RUG-propedeuse (zie artikel 10b) binnen 3 jaar en de Pabo-propedeuse (zie artikel 10a) binnen 2 jaar gehaald moeten hebben. De student moet beide BSA s halen om door te mogen studeren aan de AOLB. Als een student een van beide of beide BSA s niet haalt dan gelden de volgende regels: - De student haalt wel het Pabo-BSA maar niet het RUG-BSA: in overleg met de examencommissie van de eigen Pabo kan de student de opleiding voortzetten op de reguliere Pabo. De student mag zich de eerste twee jaar niet inschrijven bij de opleiding PW. - De student haalt wel het RUG-BSA, maar niet het Pabo-BSA: hoewel de student formeel niet voldoet aan het BSA voor de PW-opleiding (de student heeft immers maximaal 30 RUG-EC behaald in plaats van de vereiste 40 (in ) mag de student zich wel inschrijven voor de opleiding PW maar moet in het eerste jaar beginnen. De student mag zich de eerste twee jaar niet bij de eigen reguliere Pabo inschrijven. - De student haalt beide BSA s niet: de student mag zich de eerste twee jaar niet inschrijven bij de eigen reguliere Pabo of bij PW. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 11 van 37

12 Programma-overzicht Urentabel (aangepast tov vanwege 5 EC-structuur RUG) JAAR 1 Periode +/- 80 stn Theorie-lijn Ped/did-lijn Praktijk-lijn: Stage/studiebegeleiding/vaardigheden In groepjes van +/- 12 studenten, begeleiding in koppels Pabo/RUG In jaar 1 moet gehaald worden de Entreetoetsen Taal, Rekenen en WO (PABA-REK, PABA-TAAL, PABA-WO) 1.1a Taal 1 (gr 4-8), PABA-H112, 4 EC 15 EC Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 1a PABA- A108 3 EC Leren lesgeven & reflecteren 1, PABA-H113, 3 EC Schrijfvaardigheid op bord/papier/digibord, PABA-H104 1 EC SSLB Stage in groep 5 of 6 Ca. 4 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 3 EC PABA-H101A + 1 EC PABA-A111A SSLB/studie/vaardigheden/KM NB EC worden toegekend na 1b 1.1b 15 EC Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 1b 2 EC Pedagogische taken van het onderwijs, PABA-A104 5 EC Rekenen 1 (gr 4-8), PABA-H114 4 EC Levensbeschouwing, PABA-H106 1 EC Stage in dezelfde groep als in 1.1a Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 2 EC PABA-H101B + 1 EC PABA-A111B SSLB/studie/ vaardigheden/km 1.2a 15 EC Onderwijssociologie, PABA- A103 5 EC Inleiding Onderzoek PABA- A110 5 EC Leren lesgeven & reflecteren 2, PABA-H107 2 EC Stage in groep 7 of 8 Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 2 EC PABA-H101C + 1 EC PABA-A111C SSLB/studie/ vaardigheden/km NB EC worden toegekend na 2b 1.2b 15 EC Inleiding Onderwijskunde PABA-A112 5 EC Wereldoriëntatie 1, PABA-H109 3 EC Kunstzinnige oriëntatie 1, PABA- H108 2 EC Stage in dezelfde groep als in 1.2a Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 3 EC PABA-H101D + 1 EC PABA-A111D SSLB/studie/ vaardigheden/km Godsdienst, PABA- H111/Geestelijke stromingen 1, PABA-H110, 1 EC 60 EC Totaal 25 EC (25 EC Aca) Totaal 21 EC (4 EC HBO, 16 EC Aca) Totaal 14 EC (8 EC HBO, 4 EC Aca) Verschil tov : Statistiek 1 & Methodologie 1 naar jaar 2 (onderdeel PW-prop), Inhoud Klassenmanagement naar LL&R1 (+ 1 EC) en praktijklijn (totaal van 12 naar 14 EC), Taal 1 en Rekenen 1 beiden 1 EC extra Jaar 2, 3 & 4 gelijk aan , aanpassing 5 EC-structuur in aankomende collegejaren JAAR 2 Theorie-lijn Ped/did-lijn Praktijk-lijn: Stage & Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 12 van 37

13 Periode +/- 60 stn 2.1a 14 EC 2.1b 16 EC Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 2a 1 (PWprop), PABA-A201 3 EC: Inleiding Orthopedagogiek (PWprop), PABA-A203 3 EC: Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 2b (PWprop), PABA-A201 3 EC: Gespreks- & interviewpracticum (PW-prop), PABA-A205 4 EC: Rekenen 2 (gr 1-3), PABA-H204 3 EC: (N) Spel en ontwikkeling in groep 1-2 a 1, PABA-H203 1 EC: (S) Bewegingsonderwijs jonge kinderen a 1, PABA-H205 1 EC: (N) Taal 2 (gr 1-3), PABA-H202 4 EC: (H) Spel en ontwikkeling in groep 1-2 b, PABA-H203 1 EC: (S) Bewegingsonderwijs jonge kinderen b, PABA-H205 1 EC: (N) studiebegeleiding SSLB-ers (10/12 stn per groep): SSLB Stage in groep 1 of 2 Ca. 4 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 2 EC PABA-H201A + 1 EC PABA-A211A Stage in dezelfde groep als in 2.1a Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 2 EC PABA-H201B + 1 EC PABA-A211B Workshop s 2.2a 16 EC 2.2b 14 EC Onder voorbehoud: Filosoferen met kinderen, Groninger cultuur, Bewegingsonderwijs, Prentenboeken, Stellen en creatief schrijven, deelname is voorwaarde om studiepunten te krijgen voor Stage/SSLB Observeren, PABA-A208 Wereldoriëntatie 2, PABA-H206 Stage in groep 3 of 4 4 EC: 4 EC: (S) Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen M&T: Statistiek 2, PABA-A204 2 EC PABA-H201C + 5 EC: 1 EC PABA-A211C Methodologie 2, PABA-A207 4 EC: Testtheorie/LOVS, PABA-A206 4 EC: Kunstzinnige oriëntatie 2, PABA-H207 2 EC: (H) Godsdienst, PABA-H209/Geestelijke stromingen 2, PABA-H208 1 EC: (S) & (N) Stage in dezelfde groep als in 2.2a Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 2 EC PABA-H201D + 1 EC PABA-A211D Tot 60 EC Totaal 30 EC (30 EC Aca) Totaal 18 EC (6 EC HBO, 13 EC Aca) Totaal 12 EC (8 EC HBO, 4 EC Aca) Onderstreepte EC s in Ped/did-lijn en Praktijk-lijn hebben academische oriëntatie en tellen mee voor bachelor PW 1 EC s worden verstrekt na periode 2.1b JAAR 3 Periode +/- 65 stn Theorie-lijn Ped/did-lijn Praktijk-lijn: Stage & studiebegeleiding SSLB-ers (10/12 stn per groep): SSLB In jaar 3 moet gehaald worden de Kennisbasistoets Taal en Rekenen (PABA-3REK, PABA-3TAAL) 3.1a 16 EC 3.1b 14 EC Diagnostiek en hulpverlening, PABA-A301 3 EC Leer- en onderwijsproblemen, PABA-A302 6 EC Gedragsproblemen, PABA-A303 6 EC Taal 3, PABA-H302 3 EC: (H) Rekenen 3, PABA-H303 3 EC: (S) Sociaal-emotionele ontwikkeling/gedrag, PABA-H304 Stage in groep naar keuze waar student nog niet is geweest Ca. 4 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 1 EC PABA-A311A Stage in dezelfde groep als in 3.1a Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 13 van 37

14 Workshop s 3.2a 15 EC M&T: Onderzoekspracticum (M&TII-3), PABA-A304 3 EC 2 EC: (N) Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 3 EC PABA-A311B Onder voorbehoud: Solliciteren, Rechtspositie, Oudergesprekken, Energizers, Techniek deelname is voorwaarde om studiepunten te krijgen voor Stage/SSLB Ontwikkelings- en Capita Selecta (JK & OK) Stage in de bouw van de eigen onderwijspsychologie 3a 1, PABA- 3 EC specialisatie A305 Inleidend college en coördinatie: (RUG) Ca. 6 losse dagen stage en 5 4 EC Thema s worden nog nader opeenvolgende dagdelen M&T: Statistiek 3a 1, PABA-A306 gespecificeerd door lectoraat 3 EC PABAH301C + 3 EC Stenden/Hanze/NHL (RUG) 1 EC PABA-A311C 3.2b 15 EC Ontwikkelings- en onderwijspsychologie 3b, PABA- A305 3 EC M&T: Statistiek 3b, PABA-A306 2 EC Godsdienst, PABA-H308/Geestelijke stromingen 3, PABA-H309 1 EC: (S) & (N) Kunstzinnige orientatie 3 Muziek, PABA-H306A Beeldend, PABA-H306B 3 EC: (N) & (H) Wereldoriëntatie 3: Science (natuur & techniek), PABA-H307, 3 EC: (H) Stage in dezelfde groep als in 3.2a Ca. 6 losse dagen stage en 5 opeenvolgende dagdelen 3 EC PABA-H301D + 1 EC PABA-A311D 60 EC Totaal 30 EC (30 EC Aca) Totaal 18 EC (4 EC HBO, 14 EC Aca) Totaal 12 EC (6 EC HBO, 6 EC Aca) Onderstreepte EC s in Ped/did-lijn en Praktijk-lijn hebben academische oriëntatie en tellen mee voor bachelor PW 1 EC s worden verstrekt na periode 3.2b JAAR 4 Periode +/- 30 stn 4.1a 15 EC 4.1b 15 EC 4.2a 16 EC 4.2b 14 EC Theorie-lijn Ped/did-lijn Praktijk-lijn Stage & stage- en studiebegeleiding SSLB-ers (+/- 10 stn per groep): SSLB LIO-stage 12 EC + 3 EC 1 Organisaties in beeld, PABA-A401 4 EC (ipv 6 EC, wordt in reguliere opleiding in 2b aangeboden) Programmaevaluatie/Meth. kwalitatief onderzoek, PABA-5362A 4 EC (aanschuif) Onderwijs ontwerpen a 2, PABA EC (aanschuif) Bachelorwerkstuk a 2, PABA-6000B 5 EC (aanschuif) Effectiviteit van onderwijs en volwasseneneducatie, PABA-3304, 6 EC (aanschuif) Onderwijs ontwerpen b, PABA EC (aanschuif) LIO-stage 12 EC PABA-H401A + 3 EC PABA-A411A Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 14 van 37

15 Bachelorwerkstuk b, PABA-6000B 5 EC (aanschuif) 4 60 EC Totaal 30 EC (30 EC Aca) Totaal 30 EC (24 EC HBO, 6 EC Aca) Onderstreepte EC s in Ped/did-lijn en Praktijk-lijn hebben academische oriëntatie en tellen mee voor bachelor PW 1 EC s worden verstrekt na periode 4.1b, 2 EC s worden verstrekt na periode 4.2b 4 Om studiepunten voor bachelorwerkstuk te krijgen moet de student in de totale studie 10 actualiteitencolleges gevolgd hebben. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 15 van 37

16 BIJLAGEN Standaard 3 Toetsing in de AOLB Versie 24 september 2012 Voor wat betreft het toetsen van vorderingen en het vaststellen van het niveau van studenten hebben alle instellingen die met elkaar de AOLB vormen beleid en regelgeving ontwikkeld. Voor de docenten en de studenten kan dit tot verschillende praktijken leiden al naar gelang wie hun werkgever is of waar zij ingeschreven staan. Om voor alle AOLB-docenten en -studenten dezelfde regels te laten gelden hebben de examencommissies van de 4 instellingen afspraken vastgelegd in het document Aanvullende afspraken Onderwijs- en Examenreglement ten behoeve van de Academische opleiding leraar basisonderwijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanwezigheidsplicht, het aantal herkansingen en vaststelling en bekendmaking van tentamenuitslagen. Naast deze afspraken bevat onderliggend document de richtlijnen voor kwaliteitszorg van de toetsing zoals die gelden voor de AOLB. Ook voor deze richtlijnen geldt dat zij samengesteld zijn uit de richtlijnen van de examencommissies van de 4 instellingen om zodoende ongelijkheid te voorkomen, transparantie, betrouwbaarheid, validiteit en een constant niveau te waarborgen. Binnen de AOLB worden 180 van de 240 EC op WO-bachelorniveau afgesloten en 60 EC op HBO-bachelorniveau. Van de 180 WO-EC worden er 120 EC behaald via vakken uit de WO-bachelor Pedagogische Wetenschappen, 60 EC wordt behaald via verzwaarde vakken uit de PABOopleiding. Voor gevallen waarin deze richtlijnen niet voorzien, geldt de regelgeving van de eigen instelling. Onderliggende documenten: - Nota Toetsbeleid GMW, versie januari Notitie Toetsbeleid van de Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen, per september 2011, versie 1.2, datum 28 juni Onderwijs- en Examenreglementen van RUG, Hanze en Stenden - Aanvullende afspraken Onderwijs- en Examenreglement ten behoeve van de Academische opleiding leraar basisonderwijs - Regels & Richtlijnen van de examencommissies - Docentengids Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde, 17 maart 2011 Niet aan de orde komt de vakevaluatie die tegelijk met de toetsing wordt uitgevoerd en de bespreking daarvan in de verschillende gremia. 1 Algemeen 1.1 Uit de examencommissies van de 4 instellingen (1 vertegenwoordiger per examencommissie) is een samengestelde examencommissie gevormd. Deze samengestelde examencommissie heeft geen formele bevoegdheden. Zij sorteert beslissingen van de formele examencommissies voor en brengt casuïstiek in kaart. Formeel zien de examencommissies van de instellingen van inschrijving (Hanzehogeschool Groningen, Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen) erop toe dat de vastgestelde procedures uit de OER-en worden nageleefd. Elke instelling heeft zijn eigen OER aangevuld met de Aanvullende afspraken Onderwijs- en Examenreglement ten behoeve van de Academische opleiding leraar basisonderwijs. Deze documenten zijn te vinden op Nestor. 1.2 De docent bepaalt welke toetsvorm(en) er voor het vak gehanteerd wordt/worden, passend bij de vakinhoud. In de studiegids staat vermeld welke toetsvorm(en) gehanteerd wordt/worden. Bij aanvang van het vak worden de criteria aan de studenten bekend gemaakt en in geval van meerdere toetsvormen de weging van elk van de toetsvormen om tot een eindcijfer te komen. Er zijn twee toetsmogelijkheden per vak per jaar, studenten hebben dus recht op 1 herkansing per vak per jaar. Herkansingen worden gepland aan het eind van blok 2 (vakken van blok 1 en 2) en aan het eind van blok 4 (vakken van blok 3 en 4). Er is een hardheidsclausule voor gevallen van overmacht. 1.3 Er zijn geen bepalingen aangaande participatie; het is de eigen verantwoordelijkheid van de student. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 16 van 37

17 1.4 Studenten zijn verplicht zich voor de toetsen in te schrijven in Progress (RUG). Als ze daarvoor te laat zijn kan dit ook nog bij de onderwijsbalie van de RUG (A3O). Studenten die zich niet hebben ingeschreven kunnen op eigen risico meedoen en moeten zich achteraf melden bij de examencommissie als zij toch willen dat hun resultaat geldig is. 1.5 Studenten die gebruik willen maken van een extra voorziening moeten hiervoor van de eigen examencommissie toestemming hebben en ze moeten dat minstens 10 werkdagen voor een tentamen via het daarvoor bestemde formulier (zie Nestor) aan het tentamenbureau kenbaar gemaakt hebben. 1.6 Studenten zijn verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen voor afname van de toets. 2 Ontwikkeling van toetsen en kwaliteitsbewaking 2.1 De verantwoordelijk docent van een vak (in geval van meerdere docenten is één docent de verantwoordelijk docent) is tevens examinator. Jaarlijks worden docenten als examinator benoemd door de examencommissie van de eigen instelling. De examencommissies van de andere instellingen tekenen voor akkoord. 2.2 De docent ontwikkelt de toets(en) waarmee het vak wordt afgesloten, de sleutel of de beoordelingscriteria en de weging (bij gebruik van meerdere toetsen) en laat deze door een andere docent (zie hieronder) accorderen. Daartoe tekenen beiden het aanbiedingsformulier. De toets, de sleutel/beoordelingscriteria, de weging en het formulier worden minstens drie weken voor het tentamen ingeleverd bij het secretariaat van de eigen examencommissie (in een afgesloten postvak) en bij de samengestelde examencommissie (opsturen naar RUG, Pedok, Grote Rozenstraat 38, 9712 TJ Groningen, t.a.v. Marja Kroeze) Een andere docent is een inhoudsdeskundige van een van de betrokken instellingen, bij voorkeur iemand die niet van de eigen instelling van de docent is. De AOLB-coördinatie maakt het uitwisselingsrooster aan het begin van het collegejaar bekend. Voor RUG-docenten geldt dat zij zoveel mogelijk gebruik maken van dezelfde toetsen en criteria als zij gebruiken voor de reguliere bacheloropleiding. PABO-docenten die een verzwaard PABO-vak geven dienen duidelijk te maken waarin die verzwaring tot uitdrukking komt (bv. extra literatuur, complexere vragen, criteria op een hoger niveau, meer leerstof in een hoger tempo). 2.3 Na afloop van de toets geeft de docent ten behoeve van controle door de toetscommissie de volgende gegevens door aan de eigen toetscommissie (en voor de PABO-vakken die academische EC leveren ook aan de RUG-toetscommissie (opsturen naar RUG, Pedok, Grote Rozenstraat 38, 9712 TJ Groningen, t.a.v. Marja Kroeze) - Slaag/zak percentages en, indien van toepassing, analyse van multiple choice vragen - Spreiding van de eindcijfers (bv. 2,7 9,2) - Beknopte toelichting over de beslissingen van de docent (bv. schrappen van items/vragen, herformulering van antwoordalternatieven, bijstellen van de normering). 3 Planning en uitvoering van de (schriftelijke) toetsen 3.1 Alle organisatie van de toetsen is in handen van het tentamenbureau van de Hanzehogeschool. 3.2 De roosteraar van de RUG (Edwin Kiers) plant de dag/tijd van de toetsen en geeft die door aan het Hanze-tentamenbureau. 3.3 De toetsen vinden plaats op het Zernike gebouw. Een actueel toetsschema is op te vragen via Nestor > Algemene Informatie AOLB > Informatie Algemeen > Roosters > Tentamenrooster AOLB 20xx-20xx. Er is soms sprake van meerdere lokalen; studenten worden dan ingedeeld naar eerste letter van de achternaam 3.4 Het tentamenbureau regelt voldoende surveillance, de docent hoeft niet aanwezig te zijn. Wil de docent wel aanwezig zijn dan meldt hij/zij zich bij de hoofdsurveillant. De hoofdsurveillant blijft verantwoordelijk voor de afname van de toets. 3.5 De docent levert een origineel van de toets aan bij het tentamenbureau van de Hanzehogeschool. De toets (.doc,.docx of.pdf) moet uiterlijk tien werkdagen van te voren binnen zijn bij inclusief een algemeen voorblad. Het voorblad maakt deel uit van de toets (één document). De toetsen worden in zwart/wit en tweezijdig vermenigvuldigd. De docent vermeldt ook een retouradres waar het gemaakte werk naar toe moet. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 17 van 37

18 3.6 Als de docent gebruik wil maken van het inlezen van een multiple choice tentamen door het UOCG dan moet op het voorblad vermeld worden dat er gebruik gemaakt moet worden van RUG-scoreformulieren (die zijn bij het tentamenbureau aanwezig). De docent stuurt dan - naast de digitale versie van de toets met daarop voor elke vraag het aantal antwoordalternatieven ook een ingevuld scoreformulier (te verkrijgen bij het secretariaat van onderwijskunde, Sonja Abels) en een papieren versie van de toets per post op naar het tentamenbureau (Hanzehogeschool Groningen, Tentamenbureau Kamer B2.32, Zernikeplein 7, 9747 AS Groningen). Het tentamenbureau stuurt dat samen met de ingevulde toetsen op naar het UOCG. De docent krijgt de resultaten rechtstreeks van het UOCG, mits op de papieren versie ook duidelijk een retouradres is vermeld. 3.7 Voor tentamens die niet tijdig naar het tentamenbureau zijn gestuurd, geldt dat deze in de juiste aantallen bij het tentamenbureau ingeleverd mogen worden. Uiterlijk 2 werkdagen voorafgaand aan het tentamen. Hierbij geldt voor interne locaties; het volledig aangegeven aantal + 10 stuks extra, voor externe locaties; het volledig aangegeven aantal + 20 stuks extra. 3.8 Het gemaakte werk wordt direct na afname van de toets per post verzonden naar het aangegeven retouradres. Een presentielijst is in de envelop bijgevoegd. Als een docent bij de toets aanwezig is kan hij/zij het gemaakte werk ook meenemen; dit moet afgestemd worden met de hoofdsurveillant die dat met het tentamenbureau afstemt. 3.9 De vakdocent ontvangt een kleine week voor de toets van A3O via de mail een intekenlijst van studenten, hier kunnen (later) de cijfers op ingevuld worden. Studenten kunnen zich tot een dag van te voren aan de balie na-aanmelden, A3O stuurt dan een nieuwe, bijgewerkte lijst Op de intekenlijst vermeldt de docent de eindcijfers 5 (geen eigen formats, geen onderliggende berekeningen of voorbehouden, maar alleen het eindcijfer zoals dat in Progress moet worden opgenomen); de intekenlijst is nu een resultatenlijst geworden. Cijfers die kunnen worden verwerkt zijn: cijfers met maximaal één decimaal, V en O voor voldoende/onvoldoende, VR voor vrijstelling. Nemen studenten aan een herkansing deel, dan is het hoogste resultaat geldig Een digitale versie van de resultatenlijst moet naar worden gestuurd, een uitgeprinte en ondertekende lijst per post naar: Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen t.a.v. Onderwijsbalie GMW Grote Kruisstraat 2/ TS Groningen. De digitale versie wordt gebruikt om in te lezen in Progress. De papieren versie is nodig omdat er voor dossiervorming van ieder cijfer een handtekening van een docent nodig is. De resultatenlijst alleen gebruiken voor het vermelden van resultaten van schriftelijke toetsen Resultaten van toetsen moeten binnen tien 6 werkdagen gepubliceerd zijn. Als na zeven werkdagen er nog geen resultaten binnen zijn krijgt de verantwoordelijke docent een herinnering van A3O. Als na tien werkdagen nog geen resultaten binnen zijn krijgt de verantwoordelijk docent een herinnering van de programmacoördinator. Publicatie van de cijfers vindt plaats via Progress A3O verwerkt alle resultaten in Progress van de RUG. De examencommissies van RUG, Hanzehogeschool, Stenden, de studieadviseur van de RUG, de AOLB-coördinatie en de SSLB-ers hebben inzagerecht in de resultaten van alle studenten. Gegevens worden online, digitaal uitgewisseld. 4 Planning en uitvoering van andere toetsvormen 4.1 Regels mbt ontwikkeling van toetsen en kwaliteitsbewaking (zie onderdeel 2) zijn eveneens van toepassing op andere toetsvormen dan het tentamen. 5 Hierover wordt nog overlegd, mogelijk worden in de toekomst ook deelcijfers in Progress opgenomen. 6 Als een toets gecombineerd wordt met een opdracht waarvoor de termijn 15 werkdagen is, is de termijn voor het publiceren van het eindcijfer ook 15 werkdagen. Daar waar de studenten in dezelfde periode een herkansing hebben dient de docent hiermee rekening te houden. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 18 van 37

19 4.2 Andere toetsvormen betreffen bijvoorbeeld het portfolio (voor het afsluiten van de stage), een verslag van een onderzoek, een (bachelor)werkstuk of een lessenserie. Voorwaarde is dat de toetsvorm wordt gebruikt voor het bepalen van het eindcijfer van een studieonderdeel. 4.3 Voor het inleveren van een dergelijke toetsvorm is een centrale deadline vastgesteld: de vrijdag in de laatste onderwijsweek van een blok om 12:00 s middags. De locatie waar het werk moet worden ingeleverd wordt vastgesteld door de docent en zal in de regel op de eigen instelling van de docent zijn, behalve voor docenten van de NHL. 4.4 De docent kijkt het werk na en is verantwoordelijk voor de beoordeling. Alleen voor het bachelorwerkstuk is er standaard een tweede beoordelaar betrokken. 4.5 Voor andere toetsvormen geldt een nakijktermijn van 15 werkdagen. Bij mondelinge toetsen wordt het resultaat direct na het afnemen van de toets meegedeeld. 4.6 De beoordeling van de stage is gebaseerd op het portfolio van de student en een bezoek aan de stageschool door een onafhankelijke beoordelaar aan het eind van blok 2 voor wat betreft de eerste stageperiode en aan het eind van blok 4 voor wat betreft de tweede stageperiode. Deze beoordelaar bekijkt minimaal een les 7 van de student en betrekt de scores van de mentor bij de beoordeling. Bij de beoordeling maakt de beoordelaar en de mentor gebruik van de gedragscriteria (geconcretiseerde SBL-competenties). Deze beoordelingslijst is opgenomen in de SSLB-handleiding die aan het begin van de stageperiode is besproken met de student en overhandigd is aan de mentor. Ook de SSLB-er die in blok 1 en 3 de student op de stageschool komt bezoeken maakt daarbij gebruik van deze lijst, dit bezoek is bedoeld voor formatieve feedback en kent geen summatief karakter. 5 Inzage en beroep 5.1 Studenten hebben recht om het beoordeelde werk in te zien tot 6 weken na de uitslag. Voor de inzage wordt in de verroostering al per vak een moment ingepland vlak na het verstrijken van de nakijktermijn. Het cijfer in Progress is na 30 dagen definitief. 5.2 De tentamens van de pabo-vakken worden 12 weken bewaard, die van de RUG vijf jaar. De studenten moeten van elk ingeleverd werk een kopie bewaren. 5.3 Wanneer een student het niet eens is met de examinator, overlegt hij dit eerst met de examinator zelf. Komt hij er niet uit, dan wendt hij zich tot de studieadviseur en overlegt hij eventuele bezwaren. De student kan via de studieadviseur tegen een beslissing van de examinator binnen vier weken na deze beslissing bezwaar maken bij de examencommissie van de instelling waar de student staat ingeschreven. Als de student het niet eens is met het besluit van de examencommissie kan hij zich wenden tot het College van Beroep. 6 Vrijstelling 6.1 De examencommissie waar de student staat ingeschreven kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen, indien de student een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of hogere beroepsopleiding heeft voltooid. 7 Een les is een aaneengesloten tijd waarin de student een instructie geeft en de leerlingen de stof verwerken in een van de basisvakken (rekenen, tal of wereldoriëntatie). Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 19 van 37

20 Aanvullende afspraken Onderwijs-en Examenreglement t.b.v. Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Vastgesteld in AOLB-stuurgroep van 24 april 2014 Het betreft hier afspraken die de Examencommissies van Rijksuniversiteit Groningen, NHL Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen en Stenden hogeschool hebben gemaakt met als doel voor alle AOLBstudenten dezelfde regels te laten gelden. Voor onderwerpen die niet genoemd staan in deze afspraken, wordt verwezen naar het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de instelling van inschrijving. Waar in onderstaande afspraken gesproken wordt over de Examencommissie, dan wordt bedoeld de Examencommissie van de instelling die verantwoordelijk is voor het betreffende studieonderdeel. De betreffende Examencommissie brengt het verzoek zo nodig in ter bespreking in de Samengestelde Examencommissie en/of stelt de andere betrokken Examencommissies op de hoogte van haar besluit. De volgende afspraken gelden voor alle studenten AOLB: 1. Participatie, aanwezigheidsplicht en voorbereid aanwezig zijn Er zijn geen bepalingen aangaande participatie. 2. Aantal herkansingen/toetsgelegenheden Er zijn voor elk studieonderdeel twee toetsgelegenheden per studiejaar. In gevallen van overmacht kan de student een verzoek indienen bij de Examencommissie. 3. Legitimatie tijdens een tentamen De examinandus is verplicht op verzoek van of vanwege de Examencommissie, de examinator en/of surveillant te legitimeren door middel van zijn collegekaart of een wettelijk geldig identiteitsbewijs. 4. Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag a) De examinator(en) stel(en)t terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reik(en)t de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit. b) De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen 10 werkdagen na de dag waarop het is afgelegd, waarna het bekend gemaakt wordt aan de student. c) Voor een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen, bijvoorbeeld een paper of werkstuk, ontvangt de student binnen 15 dagen de uitslag. 5. Inzage in toetsen De student heeft recht op inzage tot 6 weken na de uitslag. 30 dagen na de uitslag is deze definitief. 6. Bewaartermijnen De tentamens van de pabo-studieonderdelen worden 12 weken bewaard, die van de RUG vijf jaar. De studenten moeten van elk ingeleverd werk een kopie bewaren. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 20 van 37

21 7. Bezwarenprocedures en termijnen Wanneer een student het niet eens is met de examinator, overlegt hij dit eerst met de examinator zelf. Komt hij er niet uit, dan wendt hij zich tot de studieadviseur en overlegt hij eventuele bezwaren. De student kan via de studieadviseur tegen een beslissing van de examinator binnen vier weken na deze beslissing (= dag dat de uitslag bekend is gemaakt) bezwaar maken bij de Examencommissie. Als de student het niet eens is met het besluit van de Examencommissie kan hij zich wenden tot het College van Beroep voor de examens. 8. Vrijstelling De Examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen voor een studieonderdeel, indien de student een qua inhoud en niveau gelijkwaardig studieonderdeel van een universitaire of hogere beroepsopleiding heeft voltooid. 9. Dubbel Bindend Studieadvies Omdat de AOLB toe leidt naar 2 bachelordiploma s kent de opleiding een dubbele BSA (Bindend Studieadvies): een BSA vanuit de RUG en een BSA vanuit de HBO-instelling van inschrijving (Stenden of Hanze). Voor het AOLB-cohort van het studiejaar gelden de volgende regels: - voor het RUG-BSA blijft, vanwege het feit dat de RUG de AOLB als deeltijdstudie beschouwt, gelden dat de student in het eerste jaar 20 van de 30 RUG-EC 8 moet behalen, - voor het HBO-BSA moeten 45 van de 60 EC uit het eerste jaar zijn behaald. Binnen de 45 behaalde EC moeten alle EC in de praktijklijn (de stages) behaald zijn. In het eerste jaar moet de student ook de entreetoetsen taal, rekenen en wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) gehaald hebben. Voor het AOLB-cohort van het studiejaar en gelden de volgende regels: - voor het RUG-BSA blijft, vanwege het feit dat de RUG de AOLB als deeltijdstudie beschouwt, gelden dat de student 20 van de 30 RUG-EC1 moet behalen, - voor het HBO-BSA moeten 48 van de 60 EC uit het eerste jaar zijn behaald. Binnen de 48 behaalde EC moeten alle EC in de praktijklijn (de stages) behaald zijn. In het eerste jaar moet de student ook de entreetoetsen taal, rekenen en wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) gehaald hebben. Voor alle cohorten geldt dat zij de RUG-propedeuse (zie artikel 10b) binnen 3 jaar en de Pabopropedeuse (zie artikel 10a) binnen 2 jaar gehaald moeten hebben. De student moet beide BSA s halen om door te mogen studeren aan de AOLB. Als een student een van beide of beide BSA s niet haalt dan gelden de volgende regels: 8 Het betreft hier dus alleen de EC van de studieonderdelen die gegeven worden door RUG-docenten, niet de verzwaarde Pabo-studieonderdelen. Bijlage D OER Aanvullende informatie Speciale trajecten Pagina 21 van 37

Bijlage D Aanvullende informatie Speciale trajecten

Bijlage D Aanvullende informatie Speciale trajecten Bijlage D Aanvullende informatie Speciale trajecten Academische Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (AOLB) International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS) Bijlage D OER 2013-2014 Aanvullende

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE*

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* *Voor de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE*

BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* BIJLAGE B NADERE UITWERKING VAN DE ONDERWIJSEENHEDEN VAN HET CURRICULUM VAN DE OPLEIDING VOOR DE PROPEDEUTISCHE FASE* *Over de speciale trajecten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en International

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2017-2018 Voor studenten die: het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014. Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Rectificatie Bijlage D, 9 december 2014 Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar

INSTITUUT THEO THIJSSEN. Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht. DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar INSTITUUT THEO THIJSSEN Afstudeerfase ITT Totaaloverzicht DAG/DAV 4/VO 2 Studiejaar 2013-2014 1 Inhoud Inleiding... 3 Verantwoording... 4 Verantwoording Afstudeerfase in schema: Matrix competenties/dublin

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Taalwetenschap. voor het studiejaar

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Taalwetenschap. voor het studiejaar FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Taalwetenschap voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Inhoud 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen artikel X

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 vaktitel vakcode 7 collegewekeweken. tentamen. schriftelijk. schriftelijk. tentamen. tentamen.

BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 vaktitel vakcode 7 collegewekeweken. tentamen. schriftelijk. schriftelijk. tentamen. tentamen. BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-2015 BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- blok 1 weken blok 2 weken blok 3 Academisch schrijven

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014

Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Toepassing van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

Onderwijs- en ExamenRegeling

Onderwijs- en ExamenRegeling Onderwijs- en ExamenRegeling Lerarenopleidingtraject van de Educatieve Masteropleidingen en de Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG 2011-2012 Inhoud:

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Bijlage D: Praktische regels van de opleiding

Bijlage D: Praktische regels van de opleiding Bijlage D: Praktische regels van de opleiding In geval van strijdigheden tussen het bepaalde in de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en deze praktische regels gaat de

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s)

Vrijstellings- en assessmentregelingen. elders verworven competenties (EVC s) Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Studiejaar: 2016-2017 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding Educatie en Communicatie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS WO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een universiteit het doet in vergelijking met

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1

CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 CURSUSBESCHRIJVING Deel 1 Cursuscode(s) Opleiding Cursusnaam Cursusnaam Engels : PABFMT14X : Pabo : Gecijferdheid 7, Factoren, Machten en Talstelsels : [vertaling via BB] Studiepunten : 1 Categorie Cursusbeheerder

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten

Naam/Datum/Versie document advies/verbeterpunten. Avans documenten Document / Informatie P = Prettig ; N = Noodzakelijk Algemene input voor schrijven zelfevaluatie 1. (P) Interne rapport tussentijdse audit op onderwijskwaliteit/accre-ditatiewaardigheid Suggesties NQA

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Educatieve Minor

Onderwijs- en Examenregeling. Educatieve Minor faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen lerarenopleiding Onderwijs- en Examenregeling Educatieve Minor 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Opbouw van de Educatieve Minor 3 Tentamens van de

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College

Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Examenreglement voor beroepsopleidingen van Drenthe College Inhoud DE REGELING VAN HET EXAMEN 3 EXAMENCOMMISSIE 3 BEKENDMAKING 3 TOEGANG EN TOELATING 3 EXAMENPLAN 3 VRIJSTELLING 4 AFWIJKENDE EXAMINERING

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie